Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016"

Transkript

1 Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Temaer: T1. Forslag til visions og innovationsproj. om det fremtidige dagtilbud I alt Besparelse i mio. kr Supplerende forslag: S1. Nedl. af integr.tilbuddet Sesam. Distriktsinst. Hede og Magleparken 0,4 0,4 0,4 0, S2. Flytning af daginst.afd.regnbuen, Magleparken 77 til Magleparken 18 (distrikt Hede og Magleparken) 0,4 0,4 0,4 0, S3. Sammenlægn. af daginst.afd. i Distriktsinst. Hede og Magleparken 0,4 0,4 0,4 0, S4. Mageskifteplan for distrikt Rosenlund 1,2 1,2 1,2 1, S5. Nedlæggelse af kulturværkstedet Hestestalden 0,3 0,3 0,3 0, S6. Ændret intern ledelsesstruktur i børnehuse og distriktsinstitutioner 0,4 0, S7. Fleksibel åbningstid i ferieperioder 0,8 0,8 0,8 0, S8. Ophør af frugtordning 1,9 1,9 1,9 1, S9. Nedlæggelse af distriktshuset i Kornvænget 32 0,1 0,1 0,1 0, S10. Reduktion og eller omlægning af dagplejen 2,3 4,5 4,5 4, S11. Ansættelse af ungarbejdere til praktisk arbejde 1,1 1,1 1,1 1, S12. Nedlæggelse af viceværtordn. og udlicitering af opgaveløsningen 1,3 1,3 1,3 1,3 I alt 10,3 12,5 12,9 13,0 Forslag på daginstitutionsområdet i alt 10,3 12,5 12,9 13,0 Side 1

2 Socialudvalget Ramme Dagtilbud Forslag T1: Forslag til visions- og innovationsprojekt om det fremtidige dagtilbud i Ballerup Kommune. Projektets formål er i overskrifter at udvikle samt afprøve ideer til nye måder at organisere og drive dagtilbud på, med det dobbelte perspektiv at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene og samtidig reducere udgifterne gennem effektiviseringer og nye arbejdsgange. Etableringen af projektet indgår i Servicestrategien og aftale om budgettet for Visions- og innovationsprojektet løber i to spor, som proces- og tidsmæssigt gennemføres i forlængelse af hinanden. Projektets visionsspor har til formål at revitalisere og stille skarpt på de visioner og mål, som fremadrettet skal sætte retning for dagtilbuddenes opgaveløsning i Ballerup Kommune (aktuelt udtrykt i Børnepolitikken og i Institutionspolitiske mål). Visioner og mål for dagtilbuddet skal blandt andet ses i sammenhæng med den øvrige visions- og politikformulering, målrettet børn og unge. Projektets innovationsspor tager afsæt i visionsarbejdet. Formålet er at udvikle ideer til nye måder at gøre dagtilbud på med det sigte at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene til en uændret eller reduceret udgift. Innovationsprojektet er rettet mod såvel strukturer som arbejdsformer. I innovationsfasen vil blandt andet indgå en række af de ideer, tanker og spørgsmål om det fremtidige dagtilbud, der er fremkommet under de politiske drøftelser i forbindelse med udarbejdelsen af den flerårige økonomiske strategi. Med sigte på gennemførelsen af projektets innovationsspor undersøges muligheden for at indgå partnerskab med ekstern partner (privat eller offentlig). Dels med henblik på metodeudvikling, men også for at fremme en optimal udfordring af f.eks. eksisterende forforståelser og driftsformer. En afgørende forudsætning for om processen lykkes er, at der gennem en bred inddragelse opnås ejerskab og legitimitet til såvel visions- som innovationsarbejdet blandt medarbejdere og brugere. Med udgangspunkt i erfaringerne fra eksempelvis visionsprojektet om Fremtidens skole forslås det derfor, at der i første omgang afsættes en tidsramme på to år til gennemførelse af projektet. Ud fra denne tidsmæssige ramme udarbejdes en mere detaljeret tidsplan, der tager hensyn til den budgetmæssige proces og samtidig understøtter mulighederne for den brede inddragelse. Gennemførelsen af temaet forventes at føre til udvikling af nye driftsformer indenfor dagtilbudsområdet, der bevirker en reduktion af omkostningsniveauet, og som samtidig bidrager til en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene. Side 2

3 Ud fra projektets aktuelle stade er det for nærværende ikke muligt at udarbejde et realistisk estimat på de besparelser, der eventuelt kan opnås som følge af projektet. Det foreslås i stedet, at der baseret på en sammenligning med udgiften til dagtilbudspladser i sammenlignelige kommuner fastsættes et niveau for, hvad en dagtilbudsplads fremover bør koste i Ballerup Kommune (benchmarking). Niveauet for den fremtidige pladsudgift danner udgangspunkt for fastsættelsen af den besparelse, der skal opnås. Baseret på erfaringerne fra de senere års sammenligninger med andre kommuner forudsætter en sådan sammenligning et mere direkte samarbejde kommunerne imellem med henblik på at sikre, at sammenligningen sker på et ensartet grundlag. Det undersøges i den sammenhæng om benchmarkingen med fordel kan gennemføres i samarbejde med KL i lighed med den benchmarking, der senest er lavet om undervisningstiden i skolerne. Med en forventet projektperiode, der i første omgang estimeres til to år, anbefales det, at udgiftsreduktionen først har fuld gennemslagskraft fra Afventer analyse Afventer analyse Afventer analyse Afventer analyse Supplerende forslag Indledende bemærkninger: Forslagene S1-S8 omfatter supplerende forslag indenfor ramme Dagtilbud. Et par af forslagene skal ses i et sammenhæng med forslag til strukturelle ændringer indenfor skoleområdet (primært BFO). Samlet set er disse forslag udtryk for, at der via nytænkning om brug af fysiske rammer og lokaliteter kan skabes kvalitative såvel som udgiftsmæssigt attraktive nye løsninger, der blandt andet giver mulighed for at reducere antallet af fysiske enheder indenfor daginstitutioner og BFO. Som bekendt har Socialudvalget som del af fagudvalgenes temadrøftelser arbejdet med et forslag til et visions- og innovationsprojekt om det fremtidige dagtilbud i Ballerup Kommune. Projektet indgår desuden i servicestrategien for Det skal bemærkes at en række af de supplerende spareforslag på ramme til en hvis grad tager forskud på innovationsprojektets dagsorden, hvorfor dette forhold bør medtænkes i den videre planlægning og gennemførelse af projektet. Herunder også i forhold til forventningerne til det økonomiske provenu af projektet. Til orientering kan oplyses, at alle tal er netto tal, hvilket vil sige at de faktiske udgifter er modregnet af ændring i forældrebetalingen inkl. fripladser og søskendemoderation. Side 3

4 Forslag S1: Nedlæggelse af integrationstilbuddet Sesam. Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken Dagtilbuddet Sesam, Magleparken 10 er en indslusningsinstitution for etniske minoritetsbørn og modtager børn fra hele kommunen. Tilbuddet er målrettet børn af familier, der ikke er fuldt integreret, og/eller hvor det vurderes, at barn og familie har brug for en indslusning til den almindelige daginstitution. Tilbuddet er normeret med 15 pladser og modtager hovedsageligt børn under 3 år. er Dagtilbuddet indgår som en afdeling af distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken. Der planlægges med, at Sesam medio 2012 flytter fra Magleparken 10 til Magleparken 18. I en kombination med Sesam drives desuden de lovpligtige henholdsvis 15 timers og 30 timers sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn over tre år, som ikke går i daginstitution. Disse tilbud forudsættes fortsat. Som alternativ til tilbuddet i Sesam foreslås det, at målgruppen tilbydes daginstitutionsplads i eget bopælsdistrikt. Den nødvendige integrationsindsats i eget distrikt forudsættes understøttet af den eksisterende tokulturelle konsulentfunktion, der i forvejen understøtter integrationsarbejdet i daginstitutionerne. Nedlæggelsen af Sesam forudsætter et særligt fokus (og muligvis nytænkning) fra det øvrige daginstitutionsområde med henblik på at sikre en succesfuld lokal integration af Sesams målgruppe. Det vurderes, at Sesam er medvirkende til, at langt de fleste 3årige børn i Ballerup Kommune med anden etnisk baggrund går i dagtilbud. Det er dog usikkert, om dette mønster vil ændres afgørende ved en nedlæggelse af Sesam. Hvis Sesam nedlægges, frigøres et antal daginstitutionspladser i Hede- og Magleparken. Se forslag S2 Besparelsen er beregnet på baggrund af udgiftsforskellen mellem en dagtilbudsplads i Sesam og den gennemsnitlige udgift til en plads S1: Nedlæggelse af Sesam Forslag S2: Sammenlægning af daginstitutionsafdelingen Regnbuen, Magleparken 77 og Magleparken 18 i distrikt Hede- og Magleparken Det foreslås, at det undersøges, om der med fordel kan ske en flytning af specialgruppen og øvrige daginstitutionspladser ved Regnbuen, Magleparken 77 (Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken) til Magleparken 18 med henblik på, at Magleparken 77 nedlægges som daginstitutionsafdeling. Kombinationen af et vigende behov for daginstitutionspladser i Hede- og Magleparken og en lukning af Sesam (se forslag S1) skaber mulighed for, at daginstitutionsafdelingen Magleparken 77 (der rummer en specialgruppe med 10 børn og to grupper med børn i alderen 3-5 år) kan lukkes, ved at pladserne i stedet flyttes til Magleparken 18. Side 4

5 Da den aktuelle overkapacitet i Hede og Magleparken primært anvendes til at dække tilsvarende pladsunderskud i Grantoftens distrikt, kan der i en periode være behov for at etablere en midlertidig pladsløsning i Grantoften, indtil der er sket en udbygning i forbindelse med renovering af institutionsbygningerne på Platanbuen. En anden og/eller supplerende mulighed er, at dagplejegruppen i Hede- og Magleparken, der efter planen skal have legestue i Magleparken 18, i stedet får legestuefunktion i Magleparken 77 eller i andet velegnet lokale. Med flytningen nedlægges Magleparken 77, og bygningen frigøres til andet formål. Magleparken 18 er nybygget, og de fysiske rammer vil kunne skabe andre og bedre muligheder for børnene i specialgruppen. En flytning af dagplejens legestue til Magleparken 77 eller andet velegnet sted betyder, at løsningen med legestuefunktion i tilknytning til en daginstitutionsafdeling ikke umiddelbart kan realiseres. Forslaget forudsætter en genberegning af pladsbehovet med udgangspunkt i prognosen for 2012, således det sikres, at datagrundlaget er opdateret. Besparelsen er beregnet som forskellen mellem den nuværende personaleudgift ved drift af Regnbuen, Magleparken og den tilsvarende udgift, hvis pladserne i stedet etableres ved Magleparken 18. Der er ikke medregnet en eventuel besparelse på de bygningsmæssige rammer i Magleparken 77, da det vil afhænge af den fremtidige brug af bygningerne. Herunder eventuel anvendelse til legestue for dagplejen S2: Flytning af Regnbuen Forslag S3: Sammenlægning af daginstitutionsafdelinger Hold-an Vej 154 a og b, Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken Det foreslås, at de to nuværende daginstitutionsafdelinger på Hold-an Vej 158 A og B samles til en afdeling. Ideelt bør de to afdelinger forbindes med sammenbygning, evt. i form af uopvarmet gang eller lignende løsning. Til den ene afdeling hører endvidere en pavillon med 40 pladser. Ved sammenlægning til en afdeling kan der reduceres fra to til én pædagogisk leder. Desuden reduceres grundtildelingen til de to afdelinger. De normerings- og ledelsesmæssige forhold vil svare til daginstitutionsafdelingen Rugvænget 33 i distrikt Rugvænget. Besparelsen ved ændring fra to til én pædagogisk leder er beregnet ud fra forskel i gennemsnitsløn. Endvidere er besparelsen ved en reduktion i antal grundmoduler medregnet. Side 5

6 50.50.S3: Sammenlægning af inst.afdelinger i D. Hede-/Magleparken Forslag S4: Mageskifteplan for distrikt Rosenlund Forslaget skal ses i sammenhæng med andet forslag om flytning af BFO afdeling fra Søbyvej 9 til Rosenlundskolen. Under forudsætning af en flytning af den nuværende BFO afdeling på Søbyvej 9 til Rosenlundskolen foreslås det, at daginstitutionspladserne i distrikt Rosenlund samles på de to fysiske lokaliteter: Bybjergvej 5-7 og Søbyvej 9. Afhængig af befolkningsudviklingen i Skovlunde vil forslaget eventuelt også give mulighed for, at dagplejens nuværende legestue ved Lundebjergskolen (Lundebjerggårdsvej 7) kan flyttes til en af daginstitutionsafdelingerne og/eller, at der kan skabe tilstrækkelig daginstitutionskapacitet til, at dagplejepladserne kan omlægges til daginstitutionspladser. De nødvendige udgifter til ombygning af BFO afdelingen til 0-5 år, samt indretning af lokaler på Rosenlundskolen vil kunne finansieres fra salg af Dyvels Krat 2. At daginstitutionsafdelingen på Dyvels Krat 2 kan nedlægges og de fysiske faciliteter kan sættes til salg, samt at driftsoverenskomsten med den selvejende menighedsinstitution Rosenlund (Tangevej 46) kan opsiges. Beregningen er baseret på forskellen mellem udgifterne til pladserne ved Dyvels Krat 2 samt Tangevej 46 og udgiften til et tilsvarende antal pladser ved Søbyvej 9. Endvidere er øvrige driftsudgifter ved de to afdelinger medregnet S4: Mageskifte i distrikt Rosenlund Forslag S5: Nedlæggelse af kulturværkstedet Hestestalden Det foreslås, at kulturværkstedet Hestestalden i Måløv nedlægges. Hestestalden anvendes til forskellige skabende aktiviteter for børn og unge i institutioner og skoler. Bestyrelsen for Hestestalden udgøres af Kunst Rådet. At tilbuddet ophører og alternativer til aktiviteterne skal gennemføres ved den enkelte institution og/eller skoler Beregningen er baseret på de budgetlagte udgifter til Hestestalden S5: Nedlæggelse af Hestestalden Side 6

7 Forslag S6: Ændret intern ledelsesstruktur i børnehuse og distriktsinstitutioner Det foreslås, af antallet at pædagogiske ledere ved daginstitutionerne reduceres eller subsidiært ændres til afdelingsledere, der ikke er omfattet af en lederoverenskomst (lavere indplacering). Den senest gennemførte ændring i ressourceudmeldingen til daginstitutionerne, hvor den afsatte tid til ledelse er reduceret, betyder, at en række af de pædagogiske ledere i hovedparten af deres arbejdstid indgår i det direkte pædagogiske arbejde og har skemalagt deres arbejdstid som sådan. Ifølge den gældende lederoverenskomst på det pædagogiske område skal en leder på denne overenskomst have mulighed for en selvstændig tilrettelæggelse af sin arbejdstid. Denne mulighed er ikke til stede for en del af de pædagogiske ledere. Det foreslås på den baggrund, at ledelsesopgaven søges samlet på færre ledere, og/eller at stillingerne som pædagogisk leder i en række tilfælde ændres til afdelingsleder, der er omfattet af overenskomsten for pædagoger, og som indplaceres på et lavere lønniveau. Udgiften til ledelse reduceres indenfor dagtilbudsområdet. Ændringen er foreløbigt beregnet på baggrund af et skøn af antallet af mulige ændringer i den interne ledelsesstruktur og aflønningsniveauet. Der er forudsat en indfasning af lønreduktion over 2-3 år S6: ændret ledelsesstruktur Forslag S7: Fleksibel normering i ferieperioder Det vurderes, at der via en motiverende forpligtelse af forældrene til at meddele børns ferie og frihed, samt en tilsvarende motiverende opfordring til at alle børn holder 5 ugers ferie, kan opnås en personalebesparelse i ferieperioderne. Forslaget skal i positiv forstand forstås som led i et partnerskab med forældrene, hvor forældrene f.eks. via en mere stringent tilbagemelding kan medvirke til en effektivisering og dermed reduktion af driftsudgifterne. Når BørneIntra er fuldt implementeret vil tilbagemelding om ferie og fridage kunne ske digitalt. Via et bedre planlægningsgrundlag kan der ske en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer. Udgiften til drift i ferieperiode er beregnet til 60 % af den normale daglige drift. Det vurderes at der kan spares 10 % af de 60 % ved gennemførelse af forslaget. Side 7

8 50.50.S7: Fleksibel åbningstid Forslag S8: Ophør af frugtordning Med budget 2011 er der indført frugtordning til alle børn i daginstitutioner mod tidligere, hvor kun aldersgruppen 0-2 år som del af den kommunale service fik et eftermiddagsmåltid Det foreslås, at frugtordningen til alle børn i dagtilbud ophører. Subsidiært at ordningen til de 3-5årige ophører. At børnene selv skal medbringe frugt og anden eftermiddagsmad Beregningen er foretaget med afsæt i det mest vidtgående forslag, hvor ordningen bortfalder for hele aldersgruppen 0-5 år. I beregningen er medregnet de personaleressourcer, der i dag anvendes til produktion af eftermiddagsmåltidet til de 0-2årige (det vil sige lønudgiften til den tid som de ansatte i køkkenerne anvender til denne opgave) S8: nedlæggelse af frugtordning Forslag S9: Nedlæggelse af "distriktshuset" i Kornvænget 32. Den tidligere vuggestue på Kornvænget anvendes i dag til distriktskontor for Hedeog Magleparken, samt Rugvænget. Lokalerne er lejede, og det har hidtil været vurderet, at det (lejeudgiften taget i betragtning) vil være for dyrt at opsige lejemålet, da det forventes, at lokalerne skal føres tilbage til oprindelig stand. Udgifterne ved opsigelse af lejemålet bør undersøges med henblik på opsigelse og flytning af funktionerne til f.eks. de to skoler. Subsidiært kan det undersøges, om lokalerne med fordel kan anvendes til legestue for dagplejen i området jf. forslag S2. Eventuelle udgifter til indretning af kontorer ved de to skoler til distriktslederne. Beregnet ud fra de budgetlagte udgifter til leje og drift S9: Kornvænget Side 8

9 Forslag S10: Reduktion og eller omlægning af dagplejen Ballerup Kommunes dagpleje er normeret til 108 pladser. Dagplejen har et årligt nettobudget på 12,747 mio. Den seneste befolkningsprognose indikerer et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år, og det foreslås, at det på den baggrund undersøges, i hvilket omfang dagplejepladserne kan erstattes med tilbud om plads i en daginstitution. Evt. med henblik på en egentlig nedlæggelse af dagplejen. Alternativt foreslås det, at der arbejdes på en model, hvor dagplejepladser i distrikter med kapacitetsoverskud nedlægges, og hvor der i øvrige distrikter etableres en struktur, hvor dagplejerne tilknyttes daginstitutionen i distriktet. Det vil sige, at tilsyn mv. varetages af daginstitutionen. Forslaget skal ses i sammenhæng med øvrige forslag om strukturændringer og kapacitetstilpasninger, der kan frigøre kapacitet i daginstitutionerne. Forældre, som ønsker dagplejeplads, vil i givet fald være henvist til at indgå aftale med en privat dagplejer. Ballerup Kommunes udgift til privat pasning svarer til udgiften til en tilsvarende plads i et kommunalt tilbud. Forslaget om en delvis nedlæggelse af dagplejepladser og flytning af tilsynet til institutionsområdet vil betyde, at dagplejens ledelse og det centrale dagplejetilsyn nedlægges. Beløbet, der er medtaget, er anslået med udgangspunkt i det mest vidtgående scenarie, hvor alle pladser i dagplejen laves om til daginstitutionspladser. Beregningen af besparelsen er baseret på forskellen mellem den gennemsnitlige udgift til en dagplejeplads og en tilsvarende plads i en daginstitution. Ved beregningen af udgiften til en daginstitutionsplads er det forudsat, at pladserne kan etableres ved de eksisterende daginstitutioner. Da erfaringer fra de seneste nedlæggelser af dagplejepladser viser, at nogle forældre i stedet vælger en privat løsning, er der valgt en beregningsmodel baseret på, at op til halvdelen af forældrene i overgangen vælger privat pasning. Der skal endvidere afsættes et beløb til løsning af de andre opgaver, som dagplejetilsynet i dag løser, f.eks. i form af tilsyn med de private ordninger, samt sprogvurdering af børn under 3 år, der ikke går i dagtilbud. De bygningsmæssige udgifter til drift af legestue er ikke medregnet. De er endvidere forudsat en indfasning på ca. 1 år, hvorfor besparelsen først har fuld gennemslagskraft i S10: Nedlæggelse af dagplejen Side 9

10 Forslag S11: Ansættelse af unge under 18 år til praktisk arbejde Flere institutioner har gode erfaringer med at ansætte unge under 18 år i eftermiddagstimerne til løsning af praktiske opgaver (f.eks. afrydning efter frugt, behandling af vasketøj, fejning mv.). Ansættelsen af en ungarbejder til disse opgaver betyder, at denne type opgaver kan løses til en lavere lønudgift, mens det øvrige personale kan fokusere på arbejdet med børnene. At et antal stillinger ændres fra pædagogmedhjælpere til unge under 18 år. Der er beregnet med, at 10 timer om ugen i de fleste afdelinger/institutioner ændres fra pædagogmedhjælper til ung under 18 år. Lønudgiften mellem en pædagogmedhjælper og en ung under 18 år er for en fuldtidsstilling opgjort til kr./år. Der regnes med 30 afdelinger S11: Ansættelse af unge under 18 år Forslag S12: Nedlæggelse af viceværtordningen og udlicitering af opgaveløsningen. Det foreslås at viceværtordningen nedlægges. Viceværtordningens hovedopgave er at feje sand væk på legepladser i daginstitutioner og BFO er. Viceværtordningen har endvidere på det seneste overtaget en del af vedligeholdelsesopgaven på de grønne områder ved et antal institutioner. Viceværtordningen omfatter inkl. leder tre fuldtidsansatte arbejdsledere, samt 10 medarbejdere med nedsat arbejdsydelse (flexjob). Det forudsættes, at der som alternativ til ansættelsen ved viceværtordningen i videst muligt omfang findes ordinære job til medarbejderne. Der skal være opmærksomhed på, om der i forbindelse med nedlæggelsen kan komme udgifter på andre rammer. At tilbuddet ophører, og opgaven løses af eksterne udbydere. Beregningen er baseret på en besparelse af udgifterne til opgaveløsningen. De samlede udgifter skal sammenholdes med, at ramme også er budgetlagt med en udgift til opgaveløsningen. Det beregnede beløb er efter modregning af forældrebetaling, friplads mv., da udgiften til viceværtordningen indgår i takstberegningen S12: Nedlæggelse af fejemandsordningen Side 10

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2015 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2015 Driftsforslag Nr. R-101 Reduktion i budgettet til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Favrskov Kommune er selvforsikrende

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Nye institutions og ledelsesformer

Nye institutions og ledelsesformer Nye institutions og ledelsesformer Oplæg årsmøde MDI Nyborg Strand den 6 maj 2011 Nye institutions og ledelsesformer Dagens menu Undersøgelsesresultater ny ledelse Bevægelser og mønstre i ledelse De selvejende

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER

VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER Med udgangspunkt i de lokale behov skal følgende retningslinier anvendes ved oprettelse og indretning af daginstitutioner

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere