Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016"

Transkript

1 Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Temaer: T1. Forslag til visions og innovationsproj. om det fremtidige dagtilbud I alt Besparelse i mio. kr Supplerende forslag: S1. Nedl. af integr.tilbuddet Sesam. Distriktsinst. Hede og Magleparken 0,4 0,4 0,4 0, S2. Flytning af daginst.afd.regnbuen, Magleparken 77 til Magleparken 18 (distrikt Hede og Magleparken) 0,4 0,4 0,4 0, S3. Sammenlægn. af daginst.afd. i Distriktsinst. Hede og Magleparken 0,4 0,4 0,4 0, S4. Mageskifteplan for distrikt Rosenlund 1,2 1,2 1,2 1, S5. Nedlæggelse af kulturværkstedet Hestestalden 0,3 0,3 0,3 0, S6. Ændret intern ledelsesstruktur i børnehuse og distriktsinstitutioner 0,4 0, S7. Fleksibel åbningstid i ferieperioder 0,8 0,8 0,8 0, S8. Ophør af frugtordning 1,9 1,9 1,9 1, S9. Nedlæggelse af distriktshuset i Kornvænget 32 0,1 0,1 0,1 0, S10. Reduktion og eller omlægning af dagplejen 2,3 4,5 4,5 4, S11. Ansættelse af ungarbejdere til praktisk arbejde 1,1 1,1 1,1 1, S12. Nedlæggelse af viceværtordn. og udlicitering af opgaveløsningen 1,3 1,3 1,3 1,3 I alt 10,3 12,5 12,9 13,0 Forslag på daginstitutionsområdet i alt 10,3 12,5 12,9 13,0 Side 1

2 Socialudvalget Ramme Dagtilbud Forslag T1: Forslag til visions- og innovationsprojekt om det fremtidige dagtilbud i Ballerup Kommune. Projektets formål er i overskrifter at udvikle samt afprøve ideer til nye måder at organisere og drive dagtilbud på, med det dobbelte perspektiv at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene og samtidig reducere udgifterne gennem effektiviseringer og nye arbejdsgange. Etableringen af projektet indgår i Servicestrategien og aftale om budgettet for Visions- og innovationsprojektet løber i to spor, som proces- og tidsmæssigt gennemføres i forlængelse af hinanden. Projektets visionsspor har til formål at revitalisere og stille skarpt på de visioner og mål, som fremadrettet skal sætte retning for dagtilbuddenes opgaveløsning i Ballerup Kommune (aktuelt udtrykt i Børnepolitikken og i Institutionspolitiske mål). Visioner og mål for dagtilbuddet skal blandt andet ses i sammenhæng med den øvrige visions- og politikformulering, målrettet børn og unge. Projektets innovationsspor tager afsæt i visionsarbejdet. Formålet er at udvikle ideer til nye måder at gøre dagtilbud på med det sigte at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene til en uændret eller reduceret udgift. Innovationsprojektet er rettet mod såvel strukturer som arbejdsformer. I innovationsfasen vil blandt andet indgå en række af de ideer, tanker og spørgsmål om det fremtidige dagtilbud, der er fremkommet under de politiske drøftelser i forbindelse med udarbejdelsen af den flerårige økonomiske strategi. Med sigte på gennemførelsen af projektets innovationsspor undersøges muligheden for at indgå partnerskab med ekstern partner (privat eller offentlig). Dels med henblik på metodeudvikling, men også for at fremme en optimal udfordring af f.eks. eksisterende forforståelser og driftsformer. En afgørende forudsætning for om processen lykkes er, at der gennem en bred inddragelse opnås ejerskab og legitimitet til såvel visions- som innovationsarbejdet blandt medarbejdere og brugere. Med udgangspunkt i erfaringerne fra eksempelvis visionsprojektet om Fremtidens skole forslås det derfor, at der i første omgang afsættes en tidsramme på to år til gennemførelse af projektet. Ud fra denne tidsmæssige ramme udarbejdes en mere detaljeret tidsplan, der tager hensyn til den budgetmæssige proces og samtidig understøtter mulighederne for den brede inddragelse. Gennemførelsen af temaet forventes at føre til udvikling af nye driftsformer indenfor dagtilbudsområdet, der bevirker en reduktion af omkostningsniveauet, og som samtidig bidrager til en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene. Side 2

3 Ud fra projektets aktuelle stade er det for nærværende ikke muligt at udarbejde et realistisk estimat på de besparelser, der eventuelt kan opnås som følge af projektet. Det foreslås i stedet, at der baseret på en sammenligning med udgiften til dagtilbudspladser i sammenlignelige kommuner fastsættes et niveau for, hvad en dagtilbudsplads fremover bør koste i Ballerup Kommune (benchmarking). Niveauet for den fremtidige pladsudgift danner udgangspunkt for fastsættelsen af den besparelse, der skal opnås. Baseret på erfaringerne fra de senere års sammenligninger med andre kommuner forudsætter en sådan sammenligning et mere direkte samarbejde kommunerne imellem med henblik på at sikre, at sammenligningen sker på et ensartet grundlag. Det undersøges i den sammenhæng om benchmarkingen med fordel kan gennemføres i samarbejde med KL i lighed med den benchmarking, der senest er lavet om undervisningstiden i skolerne. Med en forventet projektperiode, der i første omgang estimeres til to år, anbefales det, at udgiftsreduktionen først har fuld gennemslagskraft fra Afventer analyse Afventer analyse Afventer analyse Afventer analyse Supplerende forslag Indledende bemærkninger: Forslagene S1-S8 omfatter supplerende forslag indenfor ramme Dagtilbud. Et par af forslagene skal ses i et sammenhæng med forslag til strukturelle ændringer indenfor skoleområdet (primært BFO). Samlet set er disse forslag udtryk for, at der via nytænkning om brug af fysiske rammer og lokaliteter kan skabes kvalitative såvel som udgiftsmæssigt attraktive nye løsninger, der blandt andet giver mulighed for at reducere antallet af fysiske enheder indenfor daginstitutioner og BFO. Som bekendt har Socialudvalget som del af fagudvalgenes temadrøftelser arbejdet med et forslag til et visions- og innovationsprojekt om det fremtidige dagtilbud i Ballerup Kommune. Projektet indgår desuden i servicestrategien for Det skal bemærkes at en række af de supplerende spareforslag på ramme til en hvis grad tager forskud på innovationsprojektets dagsorden, hvorfor dette forhold bør medtænkes i den videre planlægning og gennemførelse af projektet. Herunder også i forhold til forventningerne til det økonomiske provenu af projektet. Til orientering kan oplyses, at alle tal er netto tal, hvilket vil sige at de faktiske udgifter er modregnet af ændring i forældrebetalingen inkl. fripladser og søskendemoderation. Side 3

4 Forslag S1: Nedlæggelse af integrationstilbuddet Sesam. Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken Dagtilbuddet Sesam, Magleparken 10 er en indslusningsinstitution for etniske minoritetsbørn og modtager børn fra hele kommunen. Tilbuddet er målrettet børn af familier, der ikke er fuldt integreret, og/eller hvor det vurderes, at barn og familie har brug for en indslusning til den almindelige daginstitution. Tilbuddet er normeret med 15 pladser og modtager hovedsageligt børn under 3 år. er Dagtilbuddet indgår som en afdeling af distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken. Der planlægges med, at Sesam medio 2012 flytter fra Magleparken 10 til Magleparken 18. I en kombination med Sesam drives desuden de lovpligtige henholdsvis 15 timers og 30 timers sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn over tre år, som ikke går i daginstitution. Disse tilbud forudsættes fortsat. Som alternativ til tilbuddet i Sesam foreslås det, at målgruppen tilbydes daginstitutionsplads i eget bopælsdistrikt. Den nødvendige integrationsindsats i eget distrikt forudsættes understøttet af den eksisterende tokulturelle konsulentfunktion, der i forvejen understøtter integrationsarbejdet i daginstitutionerne. Nedlæggelsen af Sesam forudsætter et særligt fokus (og muligvis nytænkning) fra det øvrige daginstitutionsområde med henblik på at sikre en succesfuld lokal integration af Sesams målgruppe. Det vurderes, at Sesam er medvirkende til, at langt de fleste 3årige børn i Ballerup Kommune med anden etnisk baggrund går i dagtilbud. Det er dog usikkert, om dette mønster vil ændres afgørende ved en nedlæggelse af Sesam. Hvis Sesam nedlægges, frigøres et antal daginstitutionspladser i Hede- og Magleparken. Se forslag S2 Besparelsen er beregnet på baggrund af udgiftsforskellen mellem en dagtilbudsplads i Sesam og den gennemsnitlige udgift til en plads S1: Nedlæggelse af Sesam Forslag S2: Sammenlægning af daginstitutionsafdelingen Regnbuen, Magleparken 77 og Magleparken 18 i distrikt Hede- og Magleparken Det foreslås, at det undersøges, om der med fordel kan ske en flytning af specialgruppen og øvrige daginstitutionspladser ved Regnbuen, Magleparken 77 (Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken) til Magleparken 18 med henblik på, at Magleparken 77 nedlægges som daginstitutionsafdeling. Kombinationen af et vigende behov for daginstitutionspladser i Hede- og Magleparken og en lukning af Sesam (se forslag S1) skaber mulighed for, at daginstitutionsafdelingen Magleparken 77 (der rummer en specialgruppe med 10 børn og to grupper med børn i alderen 3-5 år) kan lukkes, ved at pladserne i stedet flyttes til Magleparken 18. Side 4

5 Da den aktuelle overkapacitet i Hede og Magleparken primært anvendes til at dække tilsvarende pladsunderskud i Grantoftens distrikt, kan der i en periode være behov for at etablere en midlertidig pladsløsning i Grantoften, indtil der er sket en udbygning i forbindelse med renovering af institutionsbygningerne på Platanbuen. En anden og/eller supplerende mulighed er, at dagplejegruppen i Hede- og Magleparken, der efter planen skal have legestue i Magleparken 18, i stedet får legestuefunktion i Magleparken 77 eller i andet velegnet lokale. Med flytningen nedlægges Magleparken 77, og bygningen frigøres til andet formål. Magleparken 18 er nybygget, og de fysiske rammer vil kunne skabe andre og bedre muligheder for børnene i specialgruppen. En flytning af dagplejens legestue til Magleparken 77 eller andet velegnet sted betyder, at løsningen med legestuefunktion i tilknytning til en daginstitutionsafdeling ikke umiddelbart kan realiseres. Forslaget forudsætter en genberegning af pladsbehovet med udgangspunkt i prognosen for 2012, således det sikres, at datagrundlaget er opdateret. Besparelsen er beregnet som forskellen mellem den nuværende personaleudgift ved drift af Regnbuen, Magleparken og den tilsvarende udgift, hvis pladserne i stedet etableres ved Magleparken 18. Der er ikke medregnet en eventuel besparelse på de bygningsmæssige rammer i Magleparken 77, da det vil afhænge af den fremtidige brug af bygningerne. Herunder eventuel anvendelse til legestue for dagplejen S2: Flytning af Regnbuen Forslag S3: Sammenlægning af daginstitutionsafdelinger Hold-an Vej 154 a og b, Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken Det foreslås, at de to nuværende daginstitutionsafdelinger på Hold-an Vej 158 A og B samles til en afdeling. Ideelt bør de to afdelinger forbindes med sammenbygning, evt. i form af uopvarmet gang eller lignende løsning. Til den ene afdeling hører endvidere en pavillon med 40 pladser. Ved sammenlægning til en afdeling kan der reduceres fra to til én pædagogisk leder. Desuden reduceres grundtildelingen til de to afdelinger. De normerings- og ledelsesmæssige forhold vil svare til daginstitutionsafdelingen Rugvænget 33 i distrikt Rugvænget. Besparelsen ved ændring fra to til én pædagogisk leder er beregnet ud fra forskel i gennemsnitsløn. Endvidere er besparelsen ved en reduktion i antal grundmoduler medregnet. Side 5

6 50.50.S3: Sammenlægning af inst.afdelinger i D. Hede-/Magleparken Forslag S4: Mageskifteplan for distrikt Rosenlund Forslaget skal ses i sammenhæng med andet forslag om flytning af BFO afdeling fra Søbyvej 9 til Rosenlundskolen. Under forudsætning af en flytning af den nuværende BFO afdeling på Søbyvej 9 til Rosenlundskolen foreslås det, at daginstitutionspladserne i distrikt Rosenlund samles på de to fysiske lokaliteter: Bybjergvej 5-7 og Søbyvej 9. Afhængig af befolkningsudviklingen i Skovlunde vil forslaget eventuelt også give mulighed for, at dagplejens nuværende legestue ved Lundebjergskolen (Lundebjerggårdsvej 7) kan flyttes til en af daginstitutionsafdelingerne og/eller, at der kan skabe tilstrækkelig daginstitutionskapacitet til, at dagplejepladserne kan omlægges til daginstitutionspladser. De nødvendige udgifter til ombygning af BFO afdelingen til 0-5 år, samt indretning af lokaler på Rosenlundskolen vil kunne finansieres fra salg af Dyvels Krat 2. At daginstitutionsafdelingen på Dyvels Krat 2 kan nedlægges og de fysiske faciliteter kan sættes til salg, samt at driftsoverenskomsten med den selvejende menighedsinstitution Rosenlund (Tangevej 46) kan opsiges. Beregningen er baseret på forskellen mellem udgifterne til pladserne ved Dyvels Krat 2 samt Tangevej 46 og udgiften til et tilsvarende antal pladser ved Søbyvej 9. Endvidere er øvrige driftsudgifter ved de to afdelinger medregnet S4: Mageskifte i distrikt Rosenlund Forslag S5: Nedlæggelse af kulturværkstedet Hestestalden Det foreslås, at kulturværkstedet Hestestalden i Måløv nedlægges. Hestestalden anvendes til forskellige skabende aktiviteter for børn og unge i institutioner og skoler. Bestyrelsen for Hestestalden udgøres af Kunst Rådet. At tilbuddet ophører og alternativer til aktiviteterne skal gennemføres ved den enkelte institution og/eller skoler Beregningen er baseret på de budgetlagte udgifter til Hestestalden S5: Nedlæggelse af Hestestalden Side 6

7 Forslag S6: Ændret intern ledelsesstruktur i børnehuse og distriktsinstitutioner Det foreslås, af antallet at pædagogiske ledere ved daginstitutionerne reduceres eller subsidiært ændres til afdelingsledere, der ikke er omfattet af en lederoverenskomst (lavere indplacering). Den senest gennemførte ændring i ressourceudmeldingen til daginstitutionerne, hvor den afsatte tid til ledelse er reduceret, betyder, at en række af de pædagogiske ledere i hovedparten af deres arbejdstid indgår i det direkte pædagogiske arbejde og har skemalagt deres arbejdstid som sådan. Ifølge den gældende lederoverenskomst på det pædagogiske område skal en leder på denne overenskomst have mulighed for en selvstændig tilrettelæggelse af sin arbejdstid. Denne mulighed er ikke til stede for en del af de pædagogiske ledere. Det foreslås på den baggrund, at ledelsesopgaven søges samlet på færre ledere, og/eller at stillingerne som pædagogisk leder i en række tilfælde ændres til afdelingsleder, der er omfattet af overenskomsten for pædagoger, og som indplaceres på et lavere lønniveau. Udgiften til ledelse reduceres indenfor dagtilbudsområdet. Ændringen er foreløbigt beregnet på baggrund af et skøn af antallet af mulige ændringer i den interne ledelsesstruktur og aflønningsniveauet. Der er forudsat en indfasning af lønreduktion over 2-3 år S6: ændret ledelsesstruktur Forslag S7: Fleksibel normering i ferieperioder Det vurderes, at der via en motiverende forpligtelse af forældrene til at meddele børns ferie og frihed, samt en tilsvarende motiverende opfordring til at alle børn holder 5 ugers ferie, kan opnås en personalebesparelse i ferieperioderne. Forslaget skal i positiv forstand forstås som led i et partnerskab med forældrene, hvor forældrene f.eks. via en mere stringent tilbagemelding kan medvirke til en effektivisering og dermed reduktion af driftsudgifterne. Når BørneIntra er fuldt implementeret vil tilbagemelding om ferie og fridage kunne ske digitalt. Via et bedre planlægningsgrundlag kan der ske en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer. Udgiften til drift i ferieperiode er beregnet til 60 % af den normale daglige drift. Det vurderes at der kan spares 10 % af de 60 % ved gennemførelse af forslaget. Side 7

8 50.50.S7: Fleksibel åbningstid Forslag S8: Ophør af frugtordning Med budget 2011 er der indført frugtordning til alle børn i daginstitutioner mod tidligere, hvor kun aldersgruppen 0-2 år som del af den kommunale service fik et eftermiddagsmåltid Det foreslås, at frugtordningen til alle børn i dagtilbud ophører. Subsidiært at ordningen til de 3-5årige ophører. At børnene selv skal medbringe frugt og anden eftermiddagsmad Beregningen er foretaget med afsæt i det mest vidtgående forslag, hvor ordningen bortfalder for hele aldersgruppen 0-5 år. I beregningen er medregnet de personaleressourcer, der i dag anvendes til produktion af eftermiddagsmåltidet til de 0-2årige (det vil sige lønudgiften til den tid som de ansatte i køkkenerne anvender til denne opgave) S8: nedlæggelse af frugtordning Forslag S9: Nedlæggelse af "distriktshuset" i Kornvænget 32. Den tidligere vuggestue på Kornvænget anvendes i dag til distriktskontor for Hedeog Magleparken, samt Rugvænget. Lokalerne er lejede, og det har hidtil været vurderet, at det (lejeudgiften taget i betragtning) vil være for dyrt at opsige lejemålet, da det forventes, at lokalerne skal føres tilbage til oprindelig stand. Udgifterne ved opsigelse af lejemålet bør undersøges med henblik på opsigelse og flytning af funktionerne til f.eks. de to skoler. Subsidiært kan det undersøges, om lokalerne med fordel kan anvendes til legestue for dagplejen i området jf. forslag S2. Eventuelle udgifter til indretning af kontorer ved de to skoler til distriktslederne. Beregnet ud fra de budgetlagte udgifter til leje og drift S9: Kornvænget Side 8

9 Forslag S10: Reduktion og eller omlægning af dagplejen Ballerup Kommunes dagpleje er normeret til 108 pladser. Dagplejen har et årligt nettobudget på 12,747 mio. Den seneste befolkningsprognose indikerer et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år, og det foreslås, at det på den baggrund undersøges, i hvilket omfang dagplejepladserne kan erstattes med tilbud om plads i en daginstitution. Evt. med henblik på en egentlig nedlæggelse af dagplejen. Alternativt foreslås det, at der arbejdes på en model, hvor dagplejepladser i distrikter med kapacitetsoverskud nedlægges, og hvor der i øvrige distrikter etableres en struktur, hvor dagplejerne tilknyttes daginstitutionen i distriktet. Det vil sige, at tilsyn mv. varetages af daginstitutionen. Forslaget skal ses i sammenhæng med øvrige forslag om strukturændringer og kapacitetstilpasninger, der kan frigøre kapacitet i daginstitutionerne. Forældre, som ønsker dagplejeplads, vil i givet fald være henvist til at indgå aftale med en privat dagplejer. Ballerup Kommunes udgift til privat pasning svarer til udgiften til en tilsvarende plads i et kommunalt tilbud. Forslaget om en delvis nedlæggelse af dagplejepladser og flytning af tilsynet til institutionsområdet vil betyde, at dagplejens ledelse og det centrale dagplejetilsyn nedlægges. Beløbet, der er medtaget, er anslået med udgangspunkt i det mest vidtgående scenarie, hvor alle pladser i dagplejen laves om til daginstitutionspladser. Beregningen af besparelsen er baseret på forskellen mellem den gennemsnitlige udgift til en dagplejeplads og en tilsvarende plads i en daginstitution. Ved beregningen af udgiften til en daginstitutionsplads er det forudsat, at pladserne kan etableres ved de eksisterende daginstitutioner. Da erfaringer fra de seneste nedlæggelser af dagplejepladser viser, at nogle forældre i stedet vælger en privat løsning, er der valgt en beregningsmodel baseret på, at op til halvdelen af forældrene i overgangen vælger privat pasning. Der skal endvidere afsættes et beløb til løsning af de andre opgaver, som dagplejetilsynet i dag løser, f.eks. i form af tilsyn med de private ordninger, samt sprogvurdering af børn under 3 år, der ikke går i dagtilbud. De bygningsmæssige udgifter til drift af legestue er ikke medregnet. De er endvidere forudsat en indfasning på ca. 1 år, hvorfor besparelsen først har fuld gennemslagskraft i S10: Nedlæggelse af dagplejen Side 9

10 Forslag S11: Ansættelse af unge under 18 år til praktisk arbejde Flere institutioner har gode erfaringer med at ansætte unge under 18 år i eftermiddagstimerne til løsning af praktiske opgaver (f.eks. afrydning efter frugt, behandling af vasketøj, fejning mv.). Ansættelsen af en ungarbejder til disse opgaver betyder, at denne type opgaver kan løses til en lavere lønudgift, mens det øvrige personale kan fokusere på arbejdet med børnene. At et antal stillinger ændres fra pædagogmedhjælpere til unge under 18 år. Der er beregnet med, at 10 timer om ugen i de fleste afdelinger/institutioner ændres fra pædagogmedhjælper til ung under 18 år. Lønudgiften mellem en pædagogmedhjælper og en ung under 18 år er for en fuldtidsstilling opgjort til kr./år. Der regnes med 30 afdelinger S11: Ansættelse af unge under 18 år Forslag S12: Nedlæggelse af viceværtordningen og udlicitering af opgaveløsningen. Det foreslås at viceværtordningen nedlægges. Viceværtordningens hovedopgave er at feje sand væk på legepladser i daginstitutioner og BFO er. Viceværtordningen har endvidere på det seneste overtaget en del af vedligeholdelsesopgaven på de grønne områder ved et antal institutioner. Viceværtordningen omfatter inkl. leder tre fuldtidsansatte arbejdsledere, samt 10 medarbejdere med nedsat arbejdsydelse (flexjob). Det forudsættes, at der som alternativ til ansættelsen ved viceværtordningen i videst muligt omfang findes ordinære job til medarbejderne. Der skal være opmærksomhed på, om der i forbindelse med nedlæggelsen kan komme udgifter på andre rammer. At tilbuddet ophører, og opgaven løses af eksterne udbydere. Beregningen er baseret på en besparelse af udgifterne til opgaveløsningen. De samlede udgifter skal sammenholdes med, at ramme også er budgetlagt med en udgift til opgaveløsningen. Det beregnede beløb er efter modregning af forældrebetaling, friplads mv., da udgiften til viceværtordningen indgår i takstberegningen S12: Nedlæggelse af fejemandsordningen Side 10

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere