Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016"

Transkript

1 Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Temaer: T1. Forslag til visions og innovationsproj. om det fremtidige dagtilbud I alt Besparelse i mio. kr Supplerende forslag: S1. Nedl. af integr.tilbuddet Sesam. Distriktsinst. Hede og Magleparken 0,4 0,4 0,4 0, S2. Flytning af daginst.afd.regnbuen, Magleparken 77 til Magleparken 18 (distrikt Hede og Magleparken) 0,4 0,4 0,4 0, S3. Sammenlægn. af daginst.afd. i Distriktsinst. Hede og Magleparken 0,4 0,4 0,4 0, S4. Mageskifteplan for distrikt Rosenlund 1,2 1,2 1,2 1, S5. Nedlæggelse af kulturværkstedet Hestestalden 0,3 0,3 0,3 0, S6. Ændret intern ledelsesstruktur i børnehuse og distriktsinstitutioner 0,4 0, S7. Fleksibel åbningstid i ferieperioder 0,8 0,8 0,8 0, S8. Ophør af frugtordning 1,9 1,9 1,9 1, S9. Nedlæggelse af distriktshuset i Kornvænget 32 0,1 0,1 0,1 0, S10. Reduktion og eller omlægning af dagplejen 2,3 4,5 4,5 4, S11. Ansættelse af ungarbejdere til praktisk arbejde 1,1 1,1 1,1 1, S12. Nedlæggelse af viceværtordn. og udlicitering af opgaveløsningen 1,3 1,3 1,3 1,3 I alt 10,3 12,5 12,9 13,0 Forslag på daginstitutionsområdet i alt 10,3 12,5 12,9 13,0 Side 1

2 Socialudvalget Ramme Dagtilbud Forslag T1: Forslag til visions- og innovationsprojekt om det fremtidige dagtilbud i Ballerup Kommune. Projektets formål er i overskrifter at udvikle samt afprøve ideer til nye måder at organisere og drive dagtilbud på, med det dobbelte perspektiv at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene og samtidig reducere udgifterne gennem effektiviseringer og nye arbejdsgange. Etableringen af projektet indgår i Servicestrategien og aftale om budgettet for Visions- og innovationsprojektet løber i to spor, som proces- og tidsmæssigt gennemføres i forlængelse af hinanden. Projektets visionsspor har til formål at revitalisere og stille skarpt på de visioner og mål, som fremadrettet skal sætte retning for dagtilbuddenes opgaveløsning i Ballerup Kommune (aktuelt udtrykt i Børnepolitikken og i Institutionspolitiske mål). Visioner og mål for dagtilbuddet skal blandt andet ses i sammenhæng med den øvrige visions- og politikformulering, målrettet børn og unge. Projektets innovationsspor tager afsæt i visionsarbejdet. Formålet er at udvikle ideer til nye måder at gøre dagtilbud på med det sigte at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene til en uændret eller reduceret udgift. Innovationsprojektet er rettet mod såvel strukturer som arbejdsformer. I innovationsfasen vil blandt andet indgå en række af de ideer, tanker og spørgsmål om det fremtidige dagtilbud, der er fremkommet under de politiske drøftelser i forbindelse med udarbejdelsen af den flerårige økonomiske strategi. Med sigte på gennemførelsen af projektets innovationsspor undersøges muligheden for at indgå partnerskab med ekstern partner (privat eller offentlig). Dels med henblik på metodeudvikling, men også for at fremme en optimal udfordring af f.eks. eksisterende forforståelser og driftsformer. En afgørende forudsætning for om processen lykkes er, at der gennem en bred inddragelse opnås ejerskab og legitimitet til såvel visions- som innovationsarbejdet blandt medarbejdere og brugere. Med udgangspunkt i erfaringerne fra eksempelvis visionsprojektet om Fremtidens skole forslås det derfor, at der i første omgang afsættes en tidsramme på to år til gennemførelse af projektet. Ud fra denne tidsmæssige ramme udarbejdes en mere detaljeret tidsplan, der tager hensyn til den budgetmæssige proces og samtidig understøtter mulighederne for den brede inddragelse. Gennemførelsen af temaet forventes at føre til udvikling af nye driftsformer indenfor dagtilbudsområdet, der bevirker en reduktion af omkostningsniveauet, og som samtidig bidrager til en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene. Side 2

3 Ud fra projektets aktuelle stade er det for nærværende ikke muligt at udarbejde et realistisk estimat på de besparelser, der eventuelt kan opnås som følge af projektet. Det foreslås i stedet, at der baseret på en sammenligning med udgiften til dagtilbudspladser i sammenlignelige kommuner fastsættes et niveau for, hvad en dagtilbudsplads fremover bør koste i Ballerup Kommune (benchmarking). Niveauet for den fremtidige pladsudgift danner udgangspunkt for fastsættelsen af den besparelse, der skal opnås. Baseret på erfaringerne fra de senere års sammenligninger med andre kommuner forudsætter en sådan sammenligning et mere direkte samarbejde kommunerne imellem med henblik på at sikre, at sammenligningen sker på et ensartet grundlag. Det undersøges i den sammenhæng om benchmarkingen med fordel kan gennemføres i samarbejde med KL i lighed med den benchmarking, der senest er lavet om undervisningstiden i skolerne. Med en forventet projektperiode, der i første omgang estimeres til to år, anbefales det, at udgiftsreduktionen først har fuld gennemslagskraft fra Afventer analyse Afventer analyse Afventer analyse Afventer analyse Supplerende forslag Indledende bemærkninger: Forslagene S1-S8 omfatter supplerende forslag indenfor ramme Dagtilbud. Et par af forslagene skal ses i et sammenhæng med forslag til strukturelle ændringer indenfor skoleområdet (primært BFO). Samlet set er disse forslag udtryk for, at der via nytænkning om brug af fysiske rammer og lokaliteter kan skabes kvalitative såvel som udgiftsmæssigt attraktive nye løsninger, der blandt andet giver mulighed for at reducere antallet af fysiske enheder indenfor daginstitutioner og BFO. Som bekendt har Socialudvalget som del af fagudvalgenes temadrøftelser arbejdet med et forslag til et visions- og innovationsprojekt om det fremtidige dagtilbud i Ballerup Kommune. Projektet indgår desuden i servicestrategien for Det skal bemærkes at en række af de supplerende spareforslag på ramme til en hvis grad tager forskud på innovationsprojektets dagsorden, hvorfor dette forhold bør medtænkes i den videre planlægning og gennemførelse af projektet. Herunder også i forhold til forventningerne til det økonomiske provenu af projektet. Til orientering kan oplyses, at alle tal er netto tal, hvilket vil sige at de faktiske udgifter er modregnet af ændring i forældrebetalingen inkl. fripladser og søskendemoderation. Side 3

4 Forslag S1: Nedlæggelse af integrationstilbuddet Sesam. Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken Dagtilbuddet Sesam, Magleparken 10 er en indslusningsinstitution for etniske minoritetsbørn og modtager børn fra hele kommunen. Tilbuddet er målrettet børn af familier, der ikke er fuldt integreret, og/eller hvor det vurderes, at barn og familie har brug for en indslusning til den almindelige daginstitution. Tilbuddet er normeret med 15 pladser og modtager hovedsageligt børn under 3 år. er Dagtilbuddet indgår som en afdeling af distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken. Der planlægges med, at Sesam medio 2012 flytter fra Magleparken 10 til Magleparken 18. I en kombination med Sesam drives desuden de lovpligtige henholdsvis 15 timers og 30 timers sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn over tre år, som ikke går i daginstitution. Disse tilbud forudsættes fortsat. Som alternativ til tilbuddet i Sesam foreslås det, at målgruppen tilbydes daginstitutionsplads i eget bopælsdistrikt. Den nødvendige integrationsindsats i eget distrikt forudsættes understøttet af den eksisterende tokulturelle konsulentfunktion, der i forvejen understøtter integrationsarbejdet i daginstitutionerne. Nedlæggelsen af Sesam forudsætter et særligt fokus (og muligvis nytænkning) fra det øvrige daginstitutionsområde med henblik på at sikre en succesfuld lokal integration af Sesams målgruppe. Det vurderes, at Sesam er medvirkende til, at langt de fleste 3årige børn i Ballerup Kommune med anden etnisk baggrund går i dagtilbud. Det er dog usikkert, om dette mønster vil ændres afgørende ved en nedlæggelse af Sesam. Hvis Sesam nedlægges, frigøres et antal daginstitutionspladser i Hede- og Magleparken. Se forslag S2 Besparelsen er beregnet på baggrund af udgiftsforskellen mellem en dagtilbudsplads i Sesam og den gennemsnitlige udgift til en plads S1: Nedlæggelse af Sesam Forslag S2: Sammenlægning af daginstitutionsafdelingen Regnbuen, Magleparken 77 og Magleparken 18 i distrikt Hede- og Magleparken Det foreslås, at det undersøges, om der med fordel kan ske en flytning af specialgruppen og øvrige daginstitutionspladser ved Regnbuen, Magleparken 77 (Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken) til Magleparken 18 med henblik på, at Magleparken 77 nedlægges som daginstitutionsafdeling. Kombinationen af et vigende behov for daginstitutionspladser i Hede- og Magleparken og en lukning af Sesam (se forslag S1) skaber mulighed for, at daginstitutionsafdelingen Magleparken 77 (der rummer en specialgruppe med 10 børn og to grupper med børn i alderen 3-5 år) kan lukkes, ved at pladserne i stedet flyttes til Magleparken 18. Side 4

5 Da den aktuelle overkapacitet i Hede og Magleparken primært anvendes til at dække tilsvarende pladsunderskud i Grantoftens distrikt, kan der i en periode være behov for at etablere en midlertidig pladsløsning i Grantoften, indtil der er sket en udbygning i forbindelse med renovering af institutionsbygningerne på Platanbuen. En anden og/eller supplerende mulighed er, at dagplejegruppen i Hede- og Magleparken, der efter planen skal have legestue i Magleparken 18, i stedet får legestuefunktion i Magleparken 77 eller i andet velegnet lokale. Med flytningen nedlægges Magleparken 77, og bygningen frigøres til andet formål. Magleparken 18 er nybygget, og de fysiske rammer vil kunne skabe andre og bedre muligheder for børnene i specialgruppen. En flytning af dagplejens legestue til Magleparken 77 eller andet velegnet sted betyder, at løsningen med legestuefunktion i tilknytning til en daginstitutionsafdeling ikke umiddelbart kan realiseres. Forslaget forudsætter en genberegning af pladsbehovet med udgangspunkt i prognosen for 2012, således det sikres, at datagrundlaget er opdateret. Besparelsen er beregnet som forskellen mellem den nuværende personaleudgift ved drift af Regnbuen, Magleparken og den tilsvarende udgift, hvis pladserne i stedet etableres ved Magleparken 18. Der er ikke medregnet en eventuel besparelse på de bygningsmæssige rammer i Magleparken 77, da det vil afhænge af den fremtidige brug af bygningerne. Herunder eventuel anvendelse til legestue for dagplejen S2: Flytning af Regnbuen Forslag S3: Sammenlægning af daginstitutionsafdelinger Hold-an Vej 154 a og b, Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken Det foreslås, at de to nuværende daginstitutionsafdelinger på Hold-an Vej 158 A og B samles til en afdeling. Ideelt bør de to afdelinger forbindes med sammenbygning, evt. i form af uopvarmet gang eller lignende løsning. Til den ene afdeling hører endvidere en pavillon med 40 pladser. Ved sammenlægning til en afdeling kan der reduceres fra to til én pædagogisk leder. Desuden reduceres grundtildelingen til de to afdelinger. De normerings- og ledelsesmæssige forhold vil svare til daginstitutionsafdelingen Rugvænget 33 i distrikt Rugvænget. Besparelsen ved ændring fra to til én pædagogisk leder er beregnet ud fra forskel i gennemsnitsløn. Endvidere er besparelsen ved en reduktion i antal grundmoduler medregnet. Side 5

6 50.50.S3: Sammenlægning af inst.afdelinger i D. Hede-/Magleparken Forslag S4: Mageskifteplan for distrikt Rosenlund Forslaget skal ses i sammenhæng med andet forslag om flytning af BFO afdeling fra Søbyvej 9 til Rosenlundskolen. Under forudsætning af en flytning af den nuværende BFO afdeling på Søbyvej 9 til Rosenlundskolen foreslås det, at daginstitutionspladserne i distrikt Rosenlund samles på de to fysiske lokaliteter: Bybjergvej 5-7 og Søbyvej 9. Afhængig af befolkningsudviklingen i Skovlunde vil forslaget eventuelt også give mulighed for, at dagplejens nuværende legestue ved Lundebjergskolen (Lundebjerggårdsvej 7) kan flyttes til en af daginstitutionsafdelingerne og/eller, at der kan skabe tilstrækkelig daginstitutionskapacitet til, at dagplejepladserne kan omlægges til daginstitutionspladser. De nødvendige udgifter til ombygning af BFO afdelingen til 0-5 år, samt indretning af lokaler på Rosenlundskolen vil kunne finansieres fra salg af Dyvels Krat 2. At daginstitutionsafdelingen på Dyvels Krat 2 kan nedlægges og de fysiske faciliteter kan sættes til salg, samt at driftsoverenskomsten med den selvejende menighedsinstitution Rosenlund (Tangevej 46) kan opsiges. Beregningen er baseret på forskellen mellem udgifterne til pladserne ved Dyvels Krat 2 samt Tangevej 46 og udgiften til et tilsvarende antal pladser ved Søbyvej 9. Endvidere er øvrige driftsudgifter ved de to afdelinger medregnet S4: Mageskifte i distrikt Rosenlund Forslag S5: Nedlæggelse af kulturværkstedet Hestestalden Det foreslås, at kulturværkstedet Hestestalden i Måløv nedlægges. Hestestalden anvendes til forskellige skabende aktiviteter for børn og unge i institutioner og skoler. Bestyrelsen for Hestestalden udgøres af Kunst Rådet. At tilbuddet ophører og alternativer til aktiviteterne skal gennemføres ved den enkelte institution og/eller skoler Beregningen er baseret på de budgetlagte udgifter til Hestestalden S5: Nedlæggelse af Hestestalden Side 6

7 Forslag S6: Ændret intern ledelsesstruktur i børnehuse og distriktsinstitutioner Det foreslås, af antallet at pædagogiske ledere ved daginstitutionerne reduceres eller subsidiært ændres til afdelingsledere, der ikke er omfattet af en lederoverenskomst (lavere indplacering). Den senest gennemførte ændring i ressourceudmeldingen til daginstitutionerne, hvor den afsatte tid til ledelse er reduceret, betyder, at en række af de pædagogiske ledere i hovedparten af deres arbejdstid indgår i det direkte pædagogiske arbejde og har skemalagt deres arbejdstid som sådan. Ifølge den gældende lederoverenskomst på det pædagogiske område skal en leder på denne overenskomst have mulighed for en selvstændig tilrettelæggelse af sin arbejdstid. Denne mulighed er ikke til stede for en del af de pædagogiske ledere. Det foreslås på den baggrund, at ledelsesopgaven søges samlet på færre ledere, og/eller at stillingerne som pædagogisk leder i en række tilfælde ændres til afdelingsleder, der er omfattet af overenskomsten for pædagoger, og som indplaceres på et lavere lønniveau. Udgiften til ledelse reduceres indenfor dagtilbudsområdet. Ændringen er foreløbigt beregnet på baggrund af et skøn af antallet af mulige ændringer i den interne ledelsesstruktur og aflønningsniveauet. Der er forudsat en indfasning af lønreduktion over 2-3 år S6: ændret ledelsesstruktur Forslag S7: Fleksibel normering i ferieperioder Det vurderes, at der via en motiverende forpligtelse af forældrene til at meddele børns ferie og frihed, samt en tilsvarende motiverende opfordring til at alle børn holder 5 ugers ferie, kan opnås en personalebesparelse i ferieperioderne. Forslaget skal i positiv forstand forstås som led i et partnerskab med forældrene, hvor forældrene f.eks. via en mere stringent tilbagemelding kan medvirke til en effektivisering og dermed reduktion af driftsudgifterne. Når BørneIntra er fuldt implementeret vil tilbagemelding om ferie og fridage kunne ske digitalt. Via et bedre planlægningsgrundlag kan der ske en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer. Udgiften til drift i ferieperiode er beregnet til 60 % af den normale daglige drift. Det vurderes at der kan spares 10 % af de 60 % ved gennemførelse af forslaget. Side 7

8 50.50.S7: Fleksibel åbningstid Forslag S8: Ophør af frugtordning Med budget 2011 er der indført frugtordning til alle børn i daginstitutioner mod tidligere, hvor kun aldersgruppen 0-2 år som del af den kommunale service fik et eftermiddagsmåltid Det foreslås, at frugtordningen til alle børn i dagtilbud ophører. Subsidiært at ordningen til de 3-5årige ophører. At børnene selv skal medbringe frugt og anden eftermiddagsmad Beregningen er foretaget med afsæt i det mest vidtgående forslag, hvor ordningen bortfalder for hele aldersgruppen 0-5 år. I beregningen er medregnet de personaleressourcer, der i dag anvendes til produktion af eftermiddagsmåltidet til de 0-2årige (det vil sige lønudgiften til den tid som de ansatte i køkkenerne anvender til denne opgave) S8: nedlæggelse af frugtordning Forslag S9: Nedlæggelse af "distriktshuset" i Kornvænget 32. Den tidligere vuggestue på Kornvænget anvendes i dag til distriktskontor for Hedeog Magleparken, samt Rugvænget. Lokalerne er lejede, og det har hidtil været vurderet, at det (lejeudgiften taget i betragtning) vil være for dyrt at opsige lejemålet, da det forventes, at lokalerne skal føres tilbage til oprindelig stand. Udgifterne ved opsigelse af lejemålet bør undersøges med henblik på opsigelse og flytning af funktionerne til f.eks. de to skoler. Subsidiært kan det undersøges, om lokalerne med fordel kan anvendes til legestue for dagplejen i området jf. forslag S2. Eventuelle udgifter til indretning af kontorer ved de to skoler til distriktslederne. Beregnet ud fra de budgetlagte udgifter til leje og drift S9: Kornvænget Side 8

9 Forslag S10: Reduktion og eller omlægning af dagplejen Ballerup Kommunes dagpleje er normeret til 108 pladser. Dagplejen har et årligt nettobudget på 12,747 mio. Den seneste befolkningsprognose indikerer et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år, og det foreslås, at det på den baggrund undersøges, i hvilket omfang dagplejepladserne kan erstattes med tilbud om plads i en daginstitution. Evt. med henblik på en egentlig nedlæggelse af dagplejen. Alternativt foreslås det, at der arbejdes på en model, hvor dagplejepladser i distrikter med kapacitetsoverskud nedlægges, og hvor der i øvrige distrikter etableres en struktur, hvor dagplejerne tilknyttes daginstitutionen i distriktet. Det vil sige, at tilsyn mv. varetages af daginstitutionen. Forslaget skal ses i sammenhæng med øvrige forslag om strukturændringer og kapacitetstilpasninger, der kan frigøre kapacitet i daginstitutionerne. Forældre, som ønsker dagplejeplads, vil i givet fald være henvist til at indgå aftale med en privat dagplejer. Ballerup Kommunes udgift til privat pasning svarer til udgiften til en tilsvarende plads i et kommunalt tilbud. Forslaget om en delvis nedlæggelse af dagplejepladser og flytning af tilsynet til institutionsområdet vil betyde, at dagplejens ledelse og det centrale dagplejetilsyn nedlægges. Beløbet, der er medtaget, er anslået med udgangspunkt i det mest vidtgående scenarie, hvor alle pladser i dagplejen laves om til daginstitutionspladser. Beregningen af besparelsen er baseret på forskellen mellem den gennemsnitlige udgift til en dagplejeplads og en tilsvarende plads i en daginstitution. Ved beregningen af udgiften til en daginstitutionsplads er det forudsat, at pladserne kan etableres ved de eksisterende daginstitutioner. Da erfaringer fra de seneste nedlæggelser af dagplejepladser viser, at nogle forældre i stedet vælger en privat løsning, er der valgt en beregningsmodel baseret på, at op til halvdelen af forældrene i overgangen vælger privat pasning. Der skal endvidere afsættes et beløb til løsning af de andre opgaver, som dagplejetilsynet i dag løser, f.eks. i form af tilsyn med de private ordninger, samt sprogvurdering af børn under 3 år, der ikke går i dagtilbud. De bygningsmæssige udgifter til drift af legestue er ikke medregnet. De er endvidere forudsat en indfasning på ca. 1 år, hvorfor besparelsen først har fuld gennemslagskraft i S10: Nedlæggelse af dagplejen Side 9

10 Forslag S11: Ansættelse af unge under 18 år til praktisk arbejde Flere institutioner har gode erfaringer med at ansætte unge under 18 år i eftermiddagstimerne til løsning af praktiske opgaver (f.eks. afrydning efter frugt, behandling af vasketøj, fejning mv.). Ansættelsen af en ungarbejder til disse opgaver betyder, at denne type opgaver kan løses til en lavere lønudgift, mens det øvrige personale kan fokusere på arbejdet med børnene. At et antal stillinger ændres fra pædagogmedhjælpere til unge under 18 år. Der er beregnet med, at 10 timer om ugen i de fleste afdelinger/institutioner ændres fra pædagogmedhjælper til ung under 18 år. Lønudgiften mellem en pædagogmedhjælper og en ung under 18 år er for en fuldtidsstilling opgjort til kr./år. Der regnes med 30 afdelinger S11: Ansættelse af unge under 18 år Forslag S12: Nedlæggelse af viceværtordningen og udlicitering af opgaveløsningen. Det foreslås at viceværtordningen nedlægges. Viceværtordningens hovedopgave er at feje sand væk på legepladser i daginstitutioner og BFO er. Viceværtordningen har endvidere på det seneste overtaget en del af vedligeholdelsesopgaven på de grønne områder ved et antal institutioner. Viceværtordningen omfatter inkl. leder tre fuldtidsansatte arbejdsledere, samt 10 medarbejdere med nedsat arbejdsydelse (flexjob). Det forudsættes, at der som alternativ til ansættelsen ved viceværtordningen i videst muligt omfang findes ordinære job til medarbejderne. Der skal være opmærksomhed på, om der i forbindelse med nedlæggelsen kan komme udgifter på andre rammer. At tilbuddet ophører, og opgaven løses af eksterne udbydere. Beregningen er baseret på en besparelse af udgifterne til opgaveløsningen. De samlede udgifter skal sammenholdes med, at ramme også er budgetlagt med en udgift til opgaveløsningen. Det beregnede beløb er efter modregning af forældrebetaling, friplads mv., da udgiften til viceværtordningen indgår i takstberegningen S12: Nedlæggelse af fejemandsordningen Side 10

Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016. Temaer: I alt

Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016. Temaer: I alt Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET Temaer: I alt Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Supplerende forslag: 40.39.S1. Fremtidens klubtilbud scenarie 1a 1,2 1,8 1,8 1,8 40.39.S1. Fremtidens klubtilbud

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

DIREKTØR OLE NIELSEN. Dato: 22. juni 2012. Sagsnr: 2012-6777 Dok.nr: 2012-106592

DIREKTØR OLE NIELSEN. Dato: 22. juni 2012. Sagsnr: 2012-6777 Dok.nr: 2012-106592 DIREKTØR OLE NIELSEN Dato: 22. juni 2012 Sagsnr: 2012-6777 Dok.nr: 2012-106592 Aftalte tilpasninger budget 2013-16 budgetseminar 20. juni 2012 Økonomisk strategi Forord Dette notat opsummerer de tilpasninger

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

Bæredygtige enheder. Dagtilbud

Bæredygtige enheder. Dagtilbud Bæredygtige enheder Dagtilbud Juli 2014 Indledning Dette oplæg er udarbejdet efter anmodning fra borgmesteren, der ønsker en samlet gennemgang af konsekvenser og muligheder for at kommunen kan fastholde

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Juni - 2014 Side 0 af 12 FORMÅL OG BAGGRUND... 2 RESUME... 2 NORMERINGER I DAGTILBUD PR. 1. OKTOBER 2012... 4 OPGØRELSE AF ANTAL INDSKREVNE BØRN:...

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering.

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering. BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. april 2016 Sagsid: 28.06.00-G01-1-15 NOTAT forslag 3 Valhalla i Byen lukkes Sydpolen flyttes/sammenlægges

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012

Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012 Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012 I finder jeres nye oplysninger på nedenstående liste som er opdelt i områder. Gode råd når du skal buge bookingsystemet: Husk dit navn i notefeltet Udfyld lånernr

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr. 190784 Brevid. 1391828 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget 2012 11. januar 2012 1 Indledning

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/ Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.04-A21-1-12

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere