Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere"

Transkript

1 Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet konflikt overfor akademikere, men akademikere kan blive indirekte påvirket eksempelvis hvis man er kollega til en person, der er direkte omfattet af konflikten, eller hvis man har børn, hvis lærere er omfattet af konflikten. Den 12. marts 2013 Sagsnr. S Dok.nr. D tih/bef Dette notat har til formål at danne et overblik over Omfanget af konflikten Tidspunktet for konflikten Hvad det indebærer at være omfattet af en lockout/boykot Hvordan man forholder sig, hvis ens børn er omfattet af konflikten Hvordan man forholder sig til det arbejde, som kollegaer, der er omfattet af en konflikt, normalt varetager Konflikt er varslet overfor hvilke grupper? For en række undervisergrupper er der varslet lockout og boykot med virkning fra 1. april Det drejer sig om: Det statslige område: Følgende overenskomstansatte medlemmer af organisationer, der er tilsluttet LC og CO10: Lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Lærere ved SOSU-skoler Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv. Lærere ved produktionsskoler Lærere ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Lærere og børnehaveklasseledere ved Dansk Røde Kors Asylafdeling Forsvarets civile faglærere Fængselslærere Undervisningsassistenter og faglærere ved skolerne for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT). Det kommunale område: Overenskomstansatte medlemmer af organisationer, der er tilsluttet LC og ansat i/ved Folkeskolen Specialundervisning for voksne Ungdomsskolen Sprogcentre KL har undtaget følgende grupper: Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn

2 Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler Ansatte ved døgninstitutioner med intern skole Ansatte beskæftiget med specialundervisning af voksne ved selvstændige kommunale institutioner i henhold til lov om specialundervisning for voksne. Side 2 af 5 Syge, hjemsendte lønmodtagere og medlemmer, der har planlagt at afholde ferie, er konfliktramte under samme betingelser som andre ansatte, hvis deres ansættelsesforhold bestod umiddelbart før konflikten. Hvis ferien er påbegyndt inden konfliktens start, afholdes ferien dog som planlagt. Der er ikke varslet konflikt overfor medlemmer af organisationer, der er tilsluttet AC. Tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og uorganiserede (ikkemedlemmer) er ikke omfattet af konflikten. Hvad er lockout og boykot? Lockout Lockout svarer til strejke, bare med modsat fortegn, idet lockout iværksættes på arbejdsgiverens foranledning. Lockout vil sige, at alle eller grupper af medlemmer organiseret i den/de pågældende organisation(er) udelukkes fra arbejdet på nærmere angivne tjenestesteder. Boykot En boykot betyder, at arbejdsgiveren afviser at ansætte personer, som er medlem af en bestemt faglig organisation. Hvad indebærer det at være lockoutet? Den væsentligste følge af en lockout (og strejke) er, at de ansættelsesforhold, der er omfattet af konflikten, i princippet anses for ophørt fra det tidspunkt, hvor konflikten begynder. Der er tale om et egentlig arbejdsophør på samme måde, som hvis ansættelsesforholdet var opsagt af anden grund. Medlemmet stiller ikke længere sin arbejdskraft til rådighed, og modydelsen i form af løn udbetales ikke. I stedet vil medlemmer eventuelt kunne få konfliktunderstøttelse fra sin faglige organisation. I henhold til de fleste, hvis ikke alle, hovedaftaler gælder en såkaldt fortrædigelsesklausul, som dels betyder, at medarbejderne efter konfliktens ophør uden unødigt ophold skal genoptage arbejdet på de tjenestesteder, hvor de var ansat, dels at de konfliktberørte medarbejdere efter konfliktens ophør har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten. Medlemmer, der udebliver uden lovlig grund efter konfliktens ophør, kan bortvises. Denne fortrædigelsesklausul er ensbetydende med, at ansættelsesforholdet i praksis suspenderes i konfliktperioden med den følge, at der eksempelvis ikke skal udstedes et nyt ansættelsesbrev til den enkelte medarbejder, når arbejdet skal genoptages efter konfliktens ophør.

3 Når en lovlig varslet konflikt er iværksat, virker konflikten med andre ord afbrydende for ansættelsesforholdet i den periode, konflikten varer, med deraf følgende konsekvenser for ansættelsesforholdet. Side 3 af 5 Ved konfliktens ikrafttræden skal medlemmerne omfattet af konflikten forlade arbejdspladsen og må ikke befinde sig på denne, så længe konflikten varer. Medlemmer på tjenesterejse skal afbryde denne og returnere med første trafikforbindelse efter, at konflikten er trådt i kraft. Medlemmer, der ikke respekterer arbejdsstandsningen eller undlader at følge pålæg fra organisationerne under konflikten, kan forvente at blive sanktioneret, herunder eventuelt ekskluderet, i henhold til den enkelte organisations vedtægter. Konfliktramt arbejde Under konflikten skal overenskomstansatte medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, fortsætte deres sædvanlige arbejde, men kan ikke pålægges at udføre et andet slags arbejde - og mere arbejde - end det, de er antaget til og sædvanligvis udfører. Dette gælder også selv om de kollegaer, der ikke er omfattet af konflikten, efter deres uddannelse og kvalifikationer fagligt set godt ville kunne bestride det konfliktramte arbejde. Grænsen mellem hvad der er hhv. normalt arbejde og konfliktramt arbejde kan være meget vanskelig at trække i praksis, og retspraksis herom er meget sparsom, men der kan nævnes en voldgiftskendelse, hvorefter pædagoger under en af pædagogmedhjælperne lovlig iværksat konflikt var forpligtede til at udføre det samme arbejde som hidtil, selvom dette arbejde sædvanligvis også udførtes af medhjælperne. Pædagogerne fandtes imidlertid ikke at have pligt til at forøge arbejdsintensiteten. Hvis akademikere pålægges arbejde, som de mener, er konfliktramt arbejde, bør de rette henvendelse til den AC-organisation, som de er medlem af. Vægring mod at påtage sig konfliktramt arbejde er lovlig, når der er tale om en lovlig konflikt, og vægringen kan ske uden varsel. Medlemmerne må heller ikke påtage sig konfliktramt arbejde, der af arbejdsgiveren søges overflyttet fra et andet arbejdsområde ved omstrukturering, personalerokeringer eller lignende. For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte er udgangspunktet, at de kun er forpligtet til at udføre det arbejde, der ligger inden for deres normale arbejdsområde, men også at de ikke er forpligtet til at påtage sig at udføre konfliktramt arbejde. De konfliktramte faglige organisationer vil via deres tillidsrepræsentanter typisk henstille til, at andre organiserede (dvs. medlemmer af andre faglige organisationer) og uorganiserede ikke udfører konfliktramt arbejde.

4 Lærerne er i konflikt og børnene skal passes Som nævnt i indledningen kan akademikere blive indirekte påvirket, hvis de har skolesøgende børn, hvis lærere er omfattet af konflikten. Side 4 af 5 På folkeskolens område har kommunalbestyrelsen ansvar for det fornødne tilsyn med eleverne. Eleverne er omfattet af tilsynspligten også under en konflikt. Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn med en indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra en vurdering af de konkrete forhold. Tilsynspligten omfatter hele den skemalagte undervisningstid mv. og dermed også den del af skoletiden, hvor der ikke er nogen undervisning f.eks. som følge af aflysning af timer. Den enkelte skole kan dog komme i en situation, hvor der ikke er personale nok til at gennemføre tilsynet, og i den situation kan skole være nødsaget til at sende børnene hjem. Hvis akademikere har behov for ekstraordinær frihed med eller uden løn pga. konflikten, eksempelvis til pasning af børn, skal denne aftales med ledelsen. Eller sagt på en anden måde: Det forhold, at der er en lovlig varslet arbejdsmarkedskonflikt, indebærer ikke i sig selv, at dem, der ikke er direkte omfattet af konflikten, har lov til at være fraværende fra sit arbejde uden konkret aftale herom med ledelsen, selv om fraværet skyldes konflikten. Hvornår og hvor længe er der konflikt? Konflikten er varslet til at træde i kraft mandag den 1. april I skrivende stund er der forhandlinger i forligsinstitutionen, og forligsmanden kan vælge at udsætte konflikten. I første omgang kan forligsmanden udsætte konflikten i op til 2 uger, således at den udsatte konflikt tidligst kan iværksættes på femtedagen efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for afsluttede uden resultat. Hvis forligsmanden når til den konklusion, at en forsat mægling ikke har udsigt til at skabe grundlag for et mæglingsforslag, der har mulighed for at blive vedtaget, skal forligsmanden, inden mæglingen opgives, tilkalde forligsinstitutionens øvrige forligsmænd og rådføre sig med dem om, hvorvidt arbejdsstandsningen skal kræves udsat. Det kan ske i tilfælde, hvor den truende arbejdsstandsning vil ramme livsvigtige samfundsinstitutioner eller samfundsfunktioner, eller hvor forligsmanden anser arbejdsstandsningen for i øvrigt at have vidtrækkende samfundsmæssig betydning. Hvis forligsmændene bliver enige om udsættelse, kan arbejdsstandsning kræves udsat i indtil 2 uger. Hvis man ikke kan skabe et grundlag for et mæglingsforslag, erklærer forligsmanden forhandlingerne for definitivt afsluttet. Herefter er Finansministeriet og KL berettiget til at iværksætte den udsatte lockout og boykot på 5. dagen efter forligsmandens erklæring eller senest på 5. dagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Hvis forligsmanden fremsætter et mæglingsforslag, udsættes konflikten i den periode, hvor der tages stilling til forslaget. Forligsmanden vil typisk i forbindelse bestemme, at den varslede konflikt tidligst kan iværk-

5 sættes 5 dage efter, at parterne har meddelt forligsmanden, om mæglingsforslaget er vedtaget eller forkastet. Side 5 af 5 Lockouten og boykotten bringes til ophør, når parterne opnår enighed om et forlig, et af forligsinstitutionen udarbejdet mæglingsforslag vedtages, eller når der gribes ind ved lovgivning. Ved lovgivningsmæssig indgriben kan der eksempelvis være tale om, at et forkastet mæglingsforslag ophøjes til lov, eller at de overenskomster og aftaler, der udløb den 31. marts 2013, forlænges ved lov.

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere