Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015"

Transkript

1 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse mv Tildeling til fagpersonale - Undervisning... 4 Tildeling til Specialundervisning... 5 Tildeling Ungdomsskolen... 6 Tildeling til SFO I / SFO II og Ungdomscafé... 6 Tildeling til Skole-IT... 7 Tildeling til teknisk personale... 7 Tildeling til administrativt personale... 7 Vikar... 7 Regulering af lønsum... 8 Skoledag / Åbningstid... 8 Uddannelse... 9 Øvrige personaleudgifter... 9 Materialer, aktiviteter, arrangementer, inventar og materiel... 9 Administrationsudgifter Skæringsdatoer Sanitære forbrugsstoffer Rengøringskorps Bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter, renovation, bygningsforsikring mm Øvrige centrale puljer/områder Økonomiske rammer Leje/leasing IT-politik Indkøbspolitik Personaleforhold Overholdelse af gældende lovgivning mv Ændringer i ressourcestyringsmodellen

3 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige midler til de undervisnings-, fritids- og pasningsopgaver, som skolerne er forpligtet til at løse. Det vil desuden fremgå hvilket serviceniveau skolerne tildeles midler til, ud over den egentlige undervisning. Hovedprincippet for tildelingen er, at skolelederen efter bestyrelsens godkendelse af budgettet og opstilling af de nødvendige principper, frit kan forvalte de tildelte midler med henblik på at opnå de opstillede mål for børnenes læring og trivsel. I det omfang dele af tildelingen er bundet til bestemte opgaver, og således ikke kan disponeres til andre formål, er det beskrevet nedenfor i det pågældende afsnit. Hovedparten af de tildelte ressourceniveauer er variable og kan ændres i forbindelse med budgetvedtagelsen eller anden politisk beslutning. De ministerielt fastsatte minimumstimetal kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. Modellen omfatter ud over tildelingen til den almene undervisning og de dertil knyttede aktiviteter også tilførslen til kommunens egne specialtilbud, til kommunens ungdomsskole samt til SFO1 og SFO2. Lederens ansvar Skolens leder har ansvaret for: At skolen styres efter de mål, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen At de midler, som tildeles skolen, forvaltes bedst muligt i forhold til de mål, som Kommunalbestyrelsen har opstillet for skolerne At skolebestyrelserne bliver inddraget på alle de relevante områder Øvrige regler på området bliver overholdt Der findes uddybende stillingsbeskrivelse for skolelederne. Tildeling til ledelse mv. Strøbyskolen Skolens ledelse incl SFO 4 stillinger (heraf 1/3 stilling til undervisning) Store Heddinge Skole Skolens ledelse incl SFO 4 stillinger (heraf 1/3 stilling til undervisning) Hotherskolen Skolens ledelse incl SFO 4 stillinger (heraf 1/3 stilling til undervisning) Ungdomsskolen Leder 1 stilling 3

4 Tildeling til fagpersonale - Undervisning Ressourcetildelingsnøgle Lærer Fagopdelt undervisning: 1 stilling svarer til 800 årlige undervisningstimer Lærer Understøttende undervisning: 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer Pædagog Understøttende undervisning: 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer Børnehaveklasseleder: 1 stilling svarer til 800 årlige undervisningstimer Børnehaveklassepædagog: 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer Aldersreduktion: 1 stilling svarer til 1.678,7 årlige timer Frikøb 1 stilling svarer til årlige timer 0. til 10. klasse ved 1 spor Timetildeling (pr. klasse / pr. elev) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Fagopdelt undervisning 1) (årlige timer pr. klasse) 900,0 750,0 750,0 780,0 900,0 930,0 930,0 960,0 960,0 930,0 840,0 Understøttende undervisn. (årlige timer pr. klasse) 0 231,0 231,0 202,5 180,0 150,0 150,0 186,0 186,0 216,0 0,0 Øvrig undervisning (årlige timer pr. elev kl.) 6,7 (Kilde: Gør en god skole bedre, UVM december 2012 samt aftalen om Skolereform af 7. juni 2013) 1) Børnehaveklasse og 10. klasse er ikke opdelt i fagopdelt og understøttende undervisning. Til børnehaveklassen tildeles timer til en leder og pædagog til hver børnehaveklasse 10. kl. And. uv. Øvrig tildeling på 6,7 årlige timer pr. elev fordeles til følgende: AKT og Inklusion Pædagogisk Læringscenter (PLC, tidligere bibliotek) Holddeling og 2-lærerordninger Vejlederfunktioner, test- og kontaktlærer Specialpædagogisk bistand Svømmeundervisning Finansieres af tildelingen til fagopdelt/understøttende undervisning og udføres af Ungdomsskolen Fælles puljer Der er afsat følgende puljer: Pulje til enkeltintegration, som fordeles til skolerne efter sociale faktorer (1,3 mio. kr.) Pulje til kompetenceudvikling (0,3 mio. kr.) Pulje til tværgående aktiviteter (0,4 mio. kr.) To-sprogede elever 1-3 elever: 313,5 årlige timer 4-8 elever: 627,0 årlige timer 9-12 elever: 940,5 årlige timer elever: 1.254,0 årlige timer elever: 1.567,5 årlige timer elever: 1.881,0 årlige timer elever: 2.194,5 årlige timer osv. 4

5 Der gives undervisning i dansk som andetsprog i henhold til folkeskoleloven efter konkret vurdering dog max. i 3 år. Øvrige tildelinger Aldersreduktion: 175 årlige timer pr. fuldtidslærer på aldersreduktion Ordningen udfases for at kunne opnå aldersreduktion ved det 60. år skal man være fyldt 57 år pr. 31. juli 2013 Frikøb: Støttetimer plejebørn: Faktiske timer som frikøbes Faktiske timer, som betalingskommunen giver betalingstilsagn på, hvis ikke normeringen er givet inden for en rammetildeling til skolen Klassedannelser Der udløses ny klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Klassesammenlægning kan kun finde sted ved følgende elevtal: Fra 2 til 1 klasse: Fra 3 til 2 klasser: Fra 4 til 3 klasser: Fra 5 til 4 klasser: Ved elevtal på 26 og derunder Ved elevtal på 53 og derunder Ved elevtal på 79 og derunder Ved elevtal på 104 og derunder Tildeling til Specialundervisning Strøbyskolen Regnbuen (19 elever): Solstrålen (4 elever): 5,34 stilling til undervisning 2,16 stilling til undervisning/behandling Store Heddinge Skole Specialklasse (24 elever): 3,84 stilling til undervisning Hotherskolen Specialklasse (32 elever) 6,3 stilling til undervisning Stevns Dagskole (35 elever): 10 stillinger til undervisning/behandling Ungdomsdagskolen (20 elever heraf modtager 4 elever behandling) 6 stillinger til ledelse, undervisning og behandling På baggrund af ovenstående personaletildeling, undervisningsmaterialer mv. beregnes en takst pr. elev. 5

6 Tildeling Ungdomsskolen Ledelse af Almen Ungdomsskole (souschef) 1 stilling (heraf 0,25 til undervisning) Daglig ledelse af Juniorklub/Ungdomscafé: 1 stilling (heraf 0,5 stilling til undervisning/øvrig ikke ledelse) SSP-konsulent: Forebyggende arbejde: Almen Ungdomsskole 1 stilling ca. 0,5 stilling ca. 2,5 stillinger Tildeling til SFO I / SFO II og Ungdomscafé Normeringen til fagpersonale fastsættes efter følgende: Fast normering Grundnormering SFO I Grundnormering SFO II Morgenåbning SFO I Kl (16.30) SFO II Kl (16.30) Autismegruppen ved Strøbyskolen Ungdomscafé 37 ugentlige timer pr. skole 18,5 ugentlige timer pr. skole 3 personer i den faktiske åbningstid 3 personer i åbningstiden 3 personer i åbningstiden 37 ugentlige timer til ca. 4 elever. ca. 1,7 stilling Normering fra skole til kl. 16 i SFO Kommende skolebørn 1,47 ugentlig time pr. barn klasse 1,08 ugentlig time pr. barn 3. klasse 0,86 ugentlig time pr. barn klasse 0,48 ugentlig time pr. barn klasse specialgruppe 5,40 ugentlig time pr. barn klasse specialgruppe 1,44 ugentlig time pr. barn Den ugentlige timetildeling pr. barn i SFO tager udgangspunkt i nedenstående åbningstid: SFO I Dage Uger Ugl. åbningstid Årlige timer Skoledage ,0 22, Skoledage med udvidet åbningstid* 52 10,4 30, Ikke skoledage 34 6,80 52,00 353,6 I alt 1.545,6 SFO II Dage Uger Ugl. åbningstid Årlige timer Skoledage ,0 13,7 548,0 Ikke skoledage* 34 6,8 44,0 299,2 I alt gennemsnit ,8 18,1 847,2 * Antal dage i perioden 1. april til sommerferien, hvor SFO'erne har åbent hele dagen for førskolebørnene. Da antallet af skoledage i perioden er afhængig af hvordan bl.a. påsken falder, er der her forudsat at påsken altid falder i april måned og at skolen holder fri hele ugen før påske. Ligeledes er forudsat at grundlovsdagen falder på en hverdag 6

7 Tildeling til Skole-IT Team skole-it består af 2 it-teknikere, som varetager de tekniske opgaver (netværk, programpakker, sikkerhed, brugere mm) på undervisningsnetværket på de 3 folkeskoler samt Ungdomsdagskolen. Budgetansvaret ligger hos chefen for Børn & Læring Tildeling til teknisk personale Strøbyskolen Store Heddinge Skole 2,14 stilling 0,80 stilling (administration og håndtering af mælkeordning) 2,14 stilling 0,25 stilling (Egestræde 14-16) 0,60 stilling (Ekstra antal fritidsbrugere) 0,80 stilling (administration og håndtering af mælkeordning) Hotherskolen Ungdomsskolen 2,14 stilling 0,80 stilling (administration og håndtering af mælkeordning) 0,25 stilling Tildeling til administrativt personale Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen 1,5 stillinger 1,5 stillinger 1,5 stillinger 0,5 stilling Vikar Undervisning Vikardækningen udgør 3,5% af lønsummen til fagpersonale. SFO Vikardækningen udgør 3,25% af lønsummen til fagpersonale. Der ydes refusion fra den centrale vikarpulje efter gældende regler. Skolerne/Fritidsordningerne kan vælge at normere på en del af vikartildelingen. 7

8 Regulering af lønsum Skolernes lønsum bliver reguleret i forhold til en gennemsnitsløn, som er beregnet indenfor følgende fagområder: Lærerlønninger til fagopdelt undervisning Lærerlønninger til understøttende undervisning Lærerlønninger til specialtilbud Børnehaveklasseleder Børnehaveklassepædagog Pædagog til understøttende undervisning Pædagog til Juniorklub og Ungdomscafe Pædagog 60% /pædagogmedhjælper 40% til SFO 1 og 2 Pædagog i specialgruppe i SFO 1 og 2 Teknisk personale osv. Herudover reguleres skolernes lønsum til undervisning, når en tjenestemand stopper/går på pension. Skoledag / Åbningstid Undervisning Den gennemsnitlige skoleuges længde over et skoleår på: 0. kl. til 3. kl.: 30 timer 4. kl. til 6. kl.: 33 timer 7. kl. til 9. kl.: 35 timer I tildelingen er der taget udgangspunkt i 200 skoledage. Skolerne har ansvar for, at stille et andet tilbud til rådighed, hvis eleverne fravælger lektiehjælp. Der stilles ikke ekstra midler til transport. SFO / Klub SFO I: SFO II: 52,00 timer (incl. undervisningstid) 20,05 timer (gennemsnit over året) Børneudvalget fastlægger rammerne for institutionernes åbningstid. Skolebestyrelsen træffer indenfor rammerne beslutning om åbningstidens placering på ugens hverdage. Ændringer i placeringen kan ske med 6 måneders varsel efter høring i personalegruppen og lokaludvalget. Ungdomscafé 7 til 10,5 ugentlige timer i 40 uger Feriepasning (lukkedage) Børneudvalget fastsætter lukkedage samt antallet af institutioner, der er åbne på de enkelte lukkedage. Antallet af lukkedage varierer fra år til år afhængig af hvordan julen falder og om 1. maj og Grundlovsdag falder i en weekend. Der opereres med et gennemsnit på 17 lukkedage. Jfr. gældende regler tilbydes forældre til børn i alderen 0 9 år feriepasning på lukkedagene (med undtagelse af den 5. juni og 24. december). 8

9 Feriepasning for SFO 1 og 2 samles på én matrikel for alle SFO er. Skolerne står selv for tilrettelæggelse og tilmelding. Uddannelse Uddannelsesmidler budgetteres centralt og bliver udmøntet efterfølgende til de enkelte skoler, skolefritidsordninger og klubber. Øvrige personaleudgifter Der bliver tildelt et rammebudget til de enkelte skoler, skolefritidsordninger og klubber, som dækker følgende personaleudgifter: AES Kørselsgodtgørelse Forplejning til møder mm. osv. Materialer, aktiviteter, arrangementer, inventar og materiel 0. klasse til 10. klasse Der tildeles et beløb pr. elev i 0. klasse til 10. klasse, som skal dække følgende udgifter: Undervisningsmaterialer Undervisningsaktiviteter Ekskursioner/Studieture Brobygning Praktik Pædagogisk råd Elevråd Forældresamarbejde Aktiviteter udenfor skoletid Kampagne for færdselssikkerhed It Inventar Materiel osv. Der tildeles yderligere et beløb pr. elev til 10. klasse. SFO Der tildeles et beløb pr. barn til dækning af materiale og aktivitetsudgifter. Ungdomsskolen Ungdomsskolen sørger for befordringen af Ungdomsdagskolens elever både til og fra skole. Desuden sørger de for befordring fra Stevns Dagskole og til klub. Ungdomsskolen tildeles et beløb til dækning af udgifterne i forbindelse med denne befordring. 9

10 Administrationsudgifter Der tildeles et rammebeløb, som skal dække følgende udgifter: Telefon IT Osv. Der tildeles yderligere et beløb pr. elev fra 0. kl. til 10. kl. og pr. barn i SFO, som skal dække følgende udgifter: Kontorartikler Kopiering Porto og fragt Mødeaktiviteter Osv. Stillingsannoncer budgetteres central og tilføres efterfølgende skolernes budget i forhold til det faktiske forbrug. Budget og forbrug reguleres i slutningen af regnskabsåret. Skæringsdatoer Tildeling til fagpersonale Tildeling af ressourcer til fagpersonale sker efter følgende principper: Tildeling til klasser sker på baggrund af faktisk elevtal og et skøn den 1. marts til de kommende klasser. Tildeling til SFO sker på grundlag af antal indmeldte elever pr. 1. marts til de kommende klasser samt tidligere års belægningsgrad. Tildeling til øvrige elevbaserede områder, sker på grundlag af antal elever pr. 1. marts forud for skoleårets start. Der foretages ikke efterfølgende regulering af tildelingen til elevbaserede områder. På klassetildelingen kan ske ændringer, hvis der sker større afvigelser i elevtallet. Dette sker kun efter forudgående behandling i Børneudvalget. Tildeling til materialer, aktiviteter mv. Tildeling af ressourcer til undervisningsmaterialer, øvrige materialer, aktivitetsudgifter mm. sker på baggrund af antal elever i 0. klasse til 10. klasse, pr. 15. august forud for budget- og regnskabsåret. Der foretages ikke efterfølgende regulering af tildelingen. Sanitære forbrugsstoffer Der tildeles et beløb til sanitære forbrugsstoffer, som skal dække følgende udgifter: Vindues- og måtteservice Vaskepulver Filtersalt Afspændingsmiddel 10

11 Papirhåndklæder Toiletpapir Håndsæbe Opvasketabs/Maskinopvask Osv. Rengøringskorps Tildelt rengøring Rengøring foretages af Stevns Kommunes rengøringskorps og antal timer tildeles efter konkret opmåling af skolen, jf. harmonisering af rengøringsområdet godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. maj Ekstra rengøring Skolerne har mulighed for at tilkøbe ekstra rengøring, som finansieres inden for skolens/fritidstilbuddets samlede ramme, jf. mål- og rammeaftaler. Bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer Bygningsvedligeholdelse Der er tildelt budget til skolen til mindre indvendig vedligeholdelse i forhold til antal m 2, jf. harmonisering af budget til ind- og udvendig vedligehold af kommunale bygninger godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. maj Vedligeholdelse af udenomsarealer Der er ikke foretaget harmonisering af udenomsarealer. Pt. administreres ordningen, som i de to gamle kommuner (Vallø og Stevns). Tildeling indarbejdes, når der er foretaget harmonisering af området. Forbrugsafgifter, renovation, bygningsforsikring mm. Der tildeles et beløb pr. enhed efter følgende kriterier: Bygnings- og løsøreforsikring pr. m 2 Skatter og afgifter (rottebekæmpelse) rammebeløb El pr. forventet forbrug af kwh Varme pr. forventet forbrug af liter olie, m 3 gas osv. Vand (vand og vandafledningsafgift) pr. forventet forbrug af m 3 vand Renovation rammebeløb 11

12 Øvrige centrale puljer/områder På skoleområdet er følgende centrale puljer: Ind- og udslusning vedr. specialundervisning Skolernes udviklingsråd IT-/mediekonsulent Fællesudgifter til it-systemer (fællesnet til skoleintra mv.) Mellemkommunale betalinger (frit skolevalg, plejebørn mv.) Betaling til Stevns Bibliotek Modersmålsundervisning Syge- og hjemmeundervisning Osv. Økonomiske rammer Mål- og rammeaftaler Skolerne og fritidstilbuddene er omfattet af Stevns Kommunes mål- og rammeaftaler. Der er overførselsadgang mellem de områder der ligger inden for rammen, det vil sige tilladelse til frit at disponere mellem løn og almindelig drift. Over årene kan der overføres et overskud på 5 % af rammen og et underskud på 2,5 % af rammen. Som udgangspunkt er følgende områder indenfor rammen: Personale, eksklusive ledelse Materiale- og aktivitetsudgifter, herunder undervisningsmidler, administrationsudgifter mm. It, inventar og materiel Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Bygnings- og løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter (El, varme og vand) Renovation Og følgende områder er udenfor rammen: Løn til skoleleder Skolernes/fritidstilbuddenes budget De ressourcer/tildelinger, der stilles til rådighed for skolerne/fritidstilbuddene, fastlægges for det kommende skoleår i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. I lighed med øvrige kommunale områder, kan der ske ændring i tildeling i løbet af et budgetår. Skolerne er omfattet af de til enhver tid gældende økonomiske principper i Stevns Kommune. Mulighed for ekstra indtægter Indtægter, som skolen skaffer sig ved diverse arrangementer med elever, forældrekreds m.fl. ved elevkantine mv., tilgår skolen/fritidsordningen. 12

13 Skolens undervisning er som udgangspunkt vederlagsfri for forældrene. Leje/leasing Det er tilladt skolen at indgå leje- og leasingkontrakter. Aftaler om leasing må ikke indgås inden forelæggelse for og godkendelse i Økonomiudvalget. IT-politik Skolen er omfattet af den til enhver tid gældende IT strategi og sikkerhedspolitik i Stevns Kommune, jfr. Edb-planen for Stevns Kommune, for så vidt angår de administrative edb-systemer. Hvad angår edb-systemer til undervisningsbrug fastlægger skolerne selv systemerne. Indkøbspolitik Skolen er omfattet af Stevns Kommunes vedtagne Indkøbspolitik. Personaleforhold Lederen er ansvarlig for: at retningslinjerne i Stevns Kommunes Personalepolitik følges og at aflønningen af skolens ansatte sker i henhold til overenskomst/aftale mellem Kommunernes Landsforening og de forhandlingsberettigede organisationer, og de aftaler Stevns Kommune lokalt har indgået med de faglige organisationer. Skolens leder har kompetence til at ansætte og afskedige skolens personale. Skole- og institutionschefen har kompetence til at ansætte og afskedige skolens leder. I begge tilfælde skal skolebestyrelsen afgive udtalelse, jf. folkeskoleloven. Overholdelse af gældende lovgivning mv. Skolen/Fritidsordningen er - uanset nærværende retningslinjer - omfattet af de til enhver tid gældende regler og over-ordnede politikker i Stevns Kommune. Ligesom gældende lovgivning, overenskomster mv. selvsagt skal følges. Skolens leder er ansvarlig for, at dette sker i alle skolens dispositioner, handlinger og ydelser. 13

14 Ændringer i ressourcestyringsmodellen Godkendelse og ændringer af ressourcestyringsmodellen: KB : Godkendelse af ny ressourcestyringsmodel i forbindelse med skolereform pr. 1. august 2014 (sag nr. 86) BU : Ændring af feriepasning i dagtilbud og SFO fra 2015 (sag nr. 88) KB : Budget 2015 (sag nr. 220) Ændret normering i SFO I og II (balancekatalog) Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget i Ungdomsskolen (balancekatalog) KB Busaktiviteterne i Skovgruppen og SFO Hopstar - Nedlæggelse (sag nr. 219) 14

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere