Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015"

Transkript

1 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse mv Tildeling til fagpersonale - Undervisning... 4 Tildeling til Specialundervisning... 5 Tildeling Ungdomsskolen... 6 Tildeling til SFO I / SFO II og Ungdomscafé... 6 Tildeling til Skole-IT... 7 Tildeling til teknisk personale... 7 Tildeling til administrativt personale... 7 Vikar... 7 Regulering af lønsum... 8 Skoledag / Åbningstid... 8 Uddannelse... 9 Øvrige personaleudgifter... 9 Materialer, aktiviteter, arrangementer, inventar og materiel... 9 Administrationsudgifter Skæringsdatoer Sanitære forbrugsstoffer Rengøringskorps Bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter, renovation, bygningsforsikring mm Øvrige centrale puljer/områder Økonomiske rammer Leje/leasing IT-politik Indkøbspolitik Personaleforhold Overholdelse af gældende lovgivning mv Ændringer i ressourcestyringsmodellen

3 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige midler til de undervisnings-, fritids- og pasningsopgaver, som skolerne er forpligtet til at løse. Det vil desuden fremgå hvilket serviceniveau skolerne tildeles midler til, ud over den egentlige undervisning. Hovedprincippet for tildelingen er, at skolelederen efter bestyrelsens godkendelse af budgettet og opstilling af de nødvendige principper, frit kan forvalte de tildelte midler med henblik på at opnå de opstillede mål for børnenes læring og trivsel. I det omfang dele af tildelingen er bundet til bestemte opgaver, og således ikke kan disponeres til andre formål, er det beskrevet nedenfor i det pågældende afsnit. Hovedparten af de tildelte ressourceniveauer er variable og kan ændres i forbindelse med budgetvedtagelsen eller anden politisk beslutning. De ministerielt fastsatte minimumstimetal kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. Modellen omfatter ud over tildelingen til den almene undervisning og de dertil knyttede aktiviteter også tilførslen til kommunens egne specialtilbud, til kommunens ungdomsskole samt til SFO1 og SFO2. Lederens ansvar Skolens leder har ansvaret for: At skolen styres efter de mål, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen At de midler, som tildeles skolen, forvaltes bedst muligt i forhold til de mål, som Kommunalbestyrelsen har opstillet for skolerne At skolebestyrelserne bliver inddraget på alle de relevante områder Øvrige regler på området bliver overholdt Der findes uddybende stillingsbeskrivelse for skolelederne. Tildeling til ledelse mv. Strøbyskolen Skolens ledelse incl SFO 4 stillinger (heraf 1/3 stilling til undervisning) Store Heddinge Skole Skolens ledelse incl SFO 4 stillinger (heraf 1/3 stilling til undervisning) Hotherskolen Skolens ledelse incl SFO 4 stillinger (heraf 1/3 stilling til undervisning) Ungdomsskolen Leder 1 stilling 3

4 Tildeling til fagpersonale - Undervisning Ressourcetildelingsnøgle Lærer Fagopdelt undervisning: 1 stilling svarer til 800 årlige undervisningstimer Lærer Understøttende undervisning: 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer Pædagog Understøttende undervisning: 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer Børnehaveklasseleder: 1 stilling svarer til 800 årlige undervisningstimer Børnehaveklassepædagog: 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer Aldersreduktion: 1 stilling svarer til 1.678,7 årlige timer Frikøb 1 stilling svarer til årlige timer 0. til 10. klasse ved 1 spor Timetildeling (pr. klasse / pr. elev) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Fagopdelt undervisning 1) (årlige timer pr. klasse) 900,0 750,0 750,0 780,0 900,0 930,0 930,0 960,0 960,0 930,0 840,0 Understøttende undervisn. (årlige timer pr. klasse) 0 231,0 231,0 202,5 180,0 150,0 150,0 186,0 186,0 216,0 0,0 Øvrig undervisning (årlige timer pr. elev kl.) 6,7 (Kilde: Gør en god skole bedre, UVM december 2012 samt aftalen om Skolereform af 7. juni 2013) 1) Børnehaveklasse og 10. klasse er ikke opdelt i fagopdelt og understøttende undervisning. Til børnehaveklassen tildeles timer til en leder og pædagog til hver børnehaveklasse 10. kl. And. uv. Øvrig tildeling på 6,7 årlige timer pr. elev fordeles til følgende: AKT og Inklusion Pædagogisk Læringscenter (PLC, tidligere bibliotek) Holddeling og 2-lærerordninger Vejlederfunktioner, test- og kontaktlærer Specialpædagogisk bistand Svømmeundervisning Finansieres af tildelingen til fagopdelt/understøttende undervisning og udføres af Ungdomsskolen Fælles puljer Der er afsat følgende puljer: Pulje til enkeltintegration, som fordeles til skolerne efter sociale faktorer (1,3 mio. kr.) Pulje til kompetenceudvikling (0,3 mio. kr.) Pulje til tværgående aktiviteter (0,4 mio. kr.) To-sprogede elever 1-3 elever: 313,5 årlige timer 4-8 elever: 627,0 årlige timer 9-12 elever: 940,5 årlige timer elever: 1.254,0 årlige timer elever: 1.567,5 årlige timer elever: 1.881,0 årlige timer elever: 2.194,5 årlige timer osv. 4

5 Der gives undervisning i dansk som andetsprog i henhold til folkeskoleloven efter konkret vurdering dog max. i 3 år. Øvrige tildelinger Aldersreduktion: 175 årlige timer pr. fuldtidslærer på aldersreduktion Ordningen udfases for at kunne opnå aldersreduktion ved det 60. år skal man være fyldt 57 år pr. 31. juli 2013 Frikøb: Støttetimer plejebørn: Faktiske timer som frikøbes Faktiske timer, som betalingskommunen giver betalingstilsagn på, hvis ikke normeringen er givet inden for en rammetildeling til skolen Klassedannelser Der udløses ny klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Klassesammenlægning kan kun finde sted ved følgende elevtal: Fra 2 til 1 klasse: Fra 3 til 2 klasser: Fra 4 til 3 klasser: Fra 5 til 4 klasser: Ved elevtal på 26 og derunder Ved elevtal på 53 og derunder Ved elevtal på 79 og derunder Ved elevtal på 104 og derunder Tildeling til Specialundervisning Strøbyskolen Regnbuen (19 elever): Solstrålen (4 elever): 5,34 stilling til undervisning 2,16 stilling til undervisning/behandling Store Heddinge Skole Specialklasse (24 elever): 3,84 stilling til undervisning Hotherskolen Specialklasse (32 elever) 6,3 stilling til undervisning Stevns Dagskole (35 elever): 10 stillinger til undervisning/behandling Ungdomsdagskolen (20 elever heraf modtager 4 elever behandling) 6 stillinger til ledelse, undervisning og behandling På baggrund af ovenstående personaletildeling, undervisningsmaterialer mv. beregnes en takst pr. elev. 5

6 Tildeling Ungdomsskolen Ledelse af Almen Ungdomsskole (souschef) 1 stilling (heraf 0,25 til undervisning) Daglig ledelse af Juniorklub/Ungdomscafé: 1 stilling (heraf 0,5 stilling til undervisning/øvrig ikke ledelse) SSP-konsulent: Forebyggende arbejde: Almen Ungdomsskole 1 stilling ca. 0,5 stilling ca. 2,5 stillinger Tildeling til SFO I / SFO II og Ungdomscafé Normeringen til fagpersonale fastsættes efter følgende: Fast normering Grundnormering SFO I Grundnormering SFO II Morgenåbning SFO I Kl (16.30) SFO II Kl (16.30) Autismegruppen ved Strøbyskolen Ungdomscafé 37 ugentlige timer pr. skole 18,5 ugentlige timer pr. skole 3 personer i den faktiske åbningstid 3 personer i åbningstiden 3 personer i åbningstiden 37 ugentlige timer til ca. 4 elever. ca. 1,7 stilling Normering fra skole til kl. 16 i SFO Kommende skolebørn 1,47 ugentlig time pr. barn klasse 1,08 ugentlig time pr. barn 3. klasse 0,86 ugentlig time pr. barn klasse 0,48 ugentlig time pr. barn klasse specialgruppe 5,40 ugentlig time pr. barn klasse specialgruppe 1,44 ugentlig time pr. barn Den ugentlige timetildeling pr. barn i SFO tager udgangspunkt i nedenstående åbningstid: SFO I Dage Uger Ugl. åbningstid Årlige timer Skoledage ,0 22, Skoledage med udvidet åbningstid* 52 10,4 30, Ikke skoledage 34 6,80 52,00 353,6 I alt 1.545,6 SFO II Dage Uger Ugl. åbningstid Årlige timer Skoledage ,0 13,7 548,0 Ikke skoledage* 34 6,8 44,0 299,2 I alt gennemsnit ,8 18,1 847,2 * Antal dage i perioden 1. april til sommerferien, hvor SFO'erne har åbent hele dagen for førskolebørnene. Da antallet af skoledage i perioden er afhængig af hvordan bl.a. påsken falder, er der her forudsat at påsken altid falder i april måned og at skolen holder fri hele ugen før påske. Ligeledes er forudsat at grundlovsdagen falder på en hverdag 6

7 Tildeling til Skole-IT Team skole-it består af 2 it-teknikere, som varetager de tekniske opgaver (netværk, programpakker, sikkerhed, brugere mm) på undervisningsnetværket på de 3 folkeskoler samt Ungdomsdagskolen. Budgetansvaret ligger hos chefen for Børn & Læring Tildeling til teknisk personale Strøbyskolen Store Heddinge Skole 2,14 stilling 0,80 stilling (administration og håndtering af mælkeordning) 2,14 stilling 0,25 stilling (Egestræde 14-16) 0,60 stilling (Ekstra antal fritidsbrugere) 0,80 stilling (administration og håndtering af mælkeordning) Hotherskolen Ungdomsskolen 2,14 stilling 0,80 stilling (administration og håndtering af mælkeordning) 0,25 stilling Tildeling til administrativt personale Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen 1,5 stillinger 1,5 stillinger 1,5 stillinger 0,5 stilling Vikar Undervisning Vikardækningen udgør 3,5% af lønsummen til fagpersonale. SFO Vikardækningen udgør 3,25% af lønsummen til fagpersonale. Der ydes refusion fra den centrale vikarpulje efter gældende regler. Skolerne/Fritidsordningerne kan vælge at normere på en del af vikartildelingen. 7

8 Regulering af lønsum Skolernes lønsum bliver reguleret i forhold til en gennemsnitsløn, som er beregnet indenfor følgende fagområder: Lærerlønninger til fagopdelt undervisning Lærerlønninger til understøttende undervisning Lærerlønninger til specialtilbud Børnehaveklasseleder Børnehaveklassepædagog Pædagog til understøttende undervisning Pædagog til Juniorklub og Ungdomscafe Pædagog 60% /pædagogmedhjælper 40% til SFO 1 og 2 Pædagog i specialgruppe i SFO 1 og 2 Teknisk personale osv. Herudover reguleres skolernes lønsum til undervisning, når en tjenestemand stopper/går på pension. Skoledag / Åbningstid Undervisning Den gennemsnitlige skoleuges længde over et skoleår på: 0. kl. til 3. kl.: 30 timer 4. kl. til 6. kl.: 33 timer 7. kl. til 9. kl.: 35 timer I tildelingen er der taget udgangspunkt i 200 skoledage. Skolerne har ansvar for, at stille et andet tilbud til rådighed, hvis eleverne fravælger lektiehjælp. Der stilles ikke ekstra midler til transport. SFO / Klub SFO I: SFO II: 52,00 timer (incl. undervisningstid) 20,05 timer (gennemsnit over året) Børneudvalget fastlægger rammerne for institutionernes åbningstid. Skolebestyrelsen træffer indenfor rammerne beslutning om åbningstidens placering på ugens hverdage. Ændringer i placeringen kan ske med 6 måneders varsel efter høring i personalegruppen og lokaludvalget. Ungdomscafé 7 til 10,5 ugentlige timer i 40 uger Feriepasning (lukkedage) Børneudvalget fastsætter lukkedage samt antallet af institutioner, der er åbne på de enkelte lukkedage. Antallet af lukkedage varierer fra år til år afhængig af hvordan julen falder og om 1. maj og Grundlovsdag falder i en weekend. Der opereres med et gennemsnit på 17 lukkedage. Jfr. gældende regler tilbydes forældre til børn i alderen 0 9 år feriepasning på lukkedagene (med undtagelse af den 5. juni og 24. december). 8

9 Feriepasning for SFO 1 og 2 samles på én matrikel for alle SFO er. Skolerne står selv for tilrettelæggelse og tilmelding. Uddannelse Uddannelsesmidler budgetteres centralt og bliver udmøntet efterfølgende til de enkelte skoler, skolefritidsordninger og klubber. Øvrige personaleudgifter Der bliver tildelt et rammebudget til de enkelte skoler, skolefritidsordninger og klubber, som dækker følgende personaleudgifter: AES Kørselsgodtgørelse Forplejning til møder mm. osv. Materialer, aktiviteter, arrangementer, inventar og materiel 0. klasse til 10. klasse Der tildeles et beløb pr. elev i 0. klasse til 10. klasse, som skal dække følgende udgifter: Undervisningsmaterialer Undervisningsaktiviteter Ekskursioner/Studieture Brobygning Praktik Pædagogisk råd Elevråd Forældresamarbejde Aktiviteter udenfor skoletid Kampagne for færdselssikkerhed It Inventar Materiel osv. Der tildeles yderligere et beløb pr. elev til 10. klasse. SFO Der tildeles et beløb pr. barn til dækning af materiale og aktivitetsudgifter. Ungdomsskolen Ungdomsskolen sørger for befordringen af Ungdomsdagskolens elever både til og fra skole. Desuden sørger de for befordring fra Stevns Dagskole og til klub. Ungdomsskolen tildeles et beløb til dækning af udgifterne i forbindelse med denne befordring. 9

10 Administrationsudgifter Der tildeles et rammebeløb, som skal dække følgende udgifter: Telefon IT Osv. Der tildeles yderligere et beløb pr. elev fra 0. kl. til 10. kl. og pr. barn i SFO, som skal dække følgende udgifter: Kontorartikler Kopiering Porto og fragt Mødeaktiviteter Osv. Stillingsannoncer budgetteres central og tilføres efterfølgende skolernes budget i forhold til det faktiske forbrug. Budget og forbrug reguleres i slutningen af regnskabsåret. Skæringsdatoer Tildeling til fagpersonale Tildeling af ressourcer til fagpersonale sker efter følgende principper: Tildeling til klasser sker på baggrund af faktisk elevtal og et skøn den 1. marts til de kommende klasser. Tildeling til SFO sker på grundlag af antal indmeldte elever pr. 1. marts til de kommende klasser samt tidligere års belægningsgrad. Tildeling til øvrige elevbaserede områder, sker på grundlag af antal elever pr. 1. marts forud for skoleårets start. Der foretages ikke efterfølgende regulering af tildelingen til elevbaserede områder. På klassetildelingen kan ske ændringer, hvis der sker større afvigelser i elevtallet. Dette sker kun efter forudgående behandling i Børneudvalget. Tildeling til materialer, aktiviteter mv. Tildeling af ressourcer til undervisningsmaterialer, øvrige materialer, aktivitetsudgifter mm. sker på baggrund af antal elever i 0. klasse til 10. klasse, pr. 15. august forud for budget- og regnskabsåret. Der foretages ikke efterfølgende regulering af tildelingen. Sanitære forbrugsstoffer Der tildeles et beløb til sanitære forbrugsstoffer, som skal dække følgende udgifter: Vindues- og måtteservice Vaskepulver Filtersalt Afspændingsmiddel 10

11 Papirhåndklæder Toiletpapir Håndsæbe Opvasketabs/Maskinopvask Osv. Rengøringskorps Tildelt rengøring Rengøring foretages af Stevns Kommunes rengøringskorps og antal timer tildeles efter konkret opmåling af skolen, jf. harmonisering af rengøringsområdet godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. maj Ekstra rengøring Skolerne har mulighed for at tilkøbe ekstra rengøring, som finansieres inden for skolens/fritidstilbuddets samlede ramme, jf. mål- og rammeaftaler. Bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer Bygningsvedligeholdelse Der er tildelt budget til skolen til mindre indvendig vedligeholdelse i forhold til antal m 2, jf. harmonisering af budget til ind- og udvendig vedligehold af kommunale bygninger godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. maj Vedligeholdelse af udenomsarealer Der er ikke foretaget harmonisering af udenomsarealer. Pt. administreres ordningen, som i de to gamle kommuner (Vallø og Stevns). Tildeling indarbejdes, når der er foretaget harmonisering af området. Forbrugsafgifter, renovation, bygningsforsikring mm. Der tildeles et beløb pr. enhed efter følgende kriterier: Bygnings- og løsøreforsikring pr. m 2 Skatter og afgifter (rottebekæmpelse) rammebeløb El pr. forventet forbrug af kwh Varme pr. forventet forbrug af liter olie, m 3 gas osv. Vand (vand og vandafledningsafgift) pr. forventet forbrug af m 3 vand Renovation rammebeløb 11

12 Øvrige centrale puljer/områder På skoleområdet er følgende centrale puljer: Ind- og udslusning vedr. specialundervisning Skolernes udviklingsråd IT-/mediekonsulent Fællesudgifter til it-systemer (fællesnet til skoleintra mv.) Mellemkommunale betalinger (frit skolevalg, plejebørn mv.) Betaling til Stevns Bibliotek Modersmålsundervisning Syge- og hjemmeundervisning Osv. Økonomiske rammer Mål- og rammeaftaler Skolerne og fritidstilbuddene er omfattet af Stevns Kommunes mål- og rammeaftaler. Der er overførselsadgang mellem de områder der ligger inden for rammen, det vil sige tilladelse til frit at disponere mellem løn og almindelig drift. Over årene kan der overføres et overskud på 5 % af rammen og et underskud på 2,5 % af rammen. Som udgangspunkt er følgende områder indenfor rammen: Personale, eksklusive ledelse Materiale- og aktivitetsudgifter, herunder undervisningsmidler, administrationsudgifter mm. It, inventar og materiel Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Bygnings- og løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter (El, varme og vand) Renovation Og følgende områder er udenfor rammen: Løn til skoleleder Skolernes/fritidstilbuddenes budget De ressourcer/tildelinger, der stilles til rådighed for skolerne/fritidstilbuddene, fastlægges for det kommende skoleår i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. I lighed med øvrige kommunale områder, kan der ske ændring i tildeling i løbet af et budgetår. Skolerne er omfattet af de til enhver tid gældende økonomiske principper i Stevns Kommune. Mulighed for ekstra indtægter Indtægter, som skolen skaffer sig ved diverse arrangementer med elever, forældrekreds m.fl. ved elevkantine mv., tilgår skolen/fritidsordningen. 12

13 Skolens undervisning er som udgangspunkt vederlagsfri for forældrene. Leje/leasing Det er tilladt skolen at indgå leje- og leasingkontrakter. Aftaler om leasing må ikke indgås inden forelæggelse for og godkendelse i Økonomiudvalget. IT-politik Skolen er omfattet af den til enhver tid gældende IT strategi og sikkerhedspolitik i Stevns Kommune, jfr. Edb-planen for Stevns Kommune, for så vidt angår de administrative edb-systemer. Hvad angår edb-systemer til undervisningsbrug fastlægger skolerne selv systemerne. Indkøbspolitik Skolen er omfattet af Stevns Kommunes vedtagne Indkøbspolitik. Personaleforhold Lederen er ansvarlig for: at retningslinjerne i Stevns Kommunes Personalepolitik følges og at aflønningen af skolens ansatte sker i henhold til overenskomst/aftale mellem Kommunernes Landsforening og de forhandlingsberettigede organisationer, og de aftaler Stevns Kommune lokalt har indgået med de faglige organisationer. Skolens leder har kompetence til at ansætte og afskedige skolens personale. Skole- og institutionschefen har kompetence til at ansætte og afskedige skolens leder. I begge tilfælde skal skolebestyrelsen afgive udtalelse, jf. folkeskoleloven. Overholdelse af gældende lovgivning mv. Skolen/Fritidsordningen er - uanset nærværende retningslinjer - omfattet af de til enhver tid gældende regler og over-ordnede politikker i Stevns Kommune. Ligesom gældende lovgivning, overenskomster mv. selvsagt skal følges. Skolens leder er ansvarlig for, at dette sker i alle skolens dispositioner, handlinger og ydelser. 13

14 Ændringer i ressourcestyringsmodellen Godkendelse og ændringer af ressourcestyringsmodellen: KB : Godkendelse af ny ressourcestyringsmodel i forbindelse med skolereform pr. 1. august 2014 (sag nr. 86) BU : Ændring af feriepasning i dagtilbud og SFO fra 2015 (sag nr. 88) KB : Budget 2015 (sag nr. 220) Ændret normering i SFO I og II (balancekatalog) Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget i Ungdomsskolen (balancekatalog) KB Busaktiviteterne i Skovgruppen og SFO Hopstar - Nedlæggelse (sag nr. 219) 14

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept.

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Baggrund... 3 Overordnet beskrivelse af central model, men en decentralisering af specialrækkerne...3

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Baggrund... 3 Overordnet beskrivelse af central model, men en decentralisering af specialrækkerne...3

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

RESSOURCETILDELING - SPECIALUNDERVISNING

RESSOURCETILDELING - SPECIALUNDERVISNING RESSOURCETILDELING - SPECIALUNDERVISNING Indholdsfortegnelse Baggrund... 4 Formål... 4 Beskrivelse af nuværende model...5 Nuværende organisering...5 Nuværende visiteringsprocedure...6 Nuværende tildelingsmodel...7

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 1921.30 i Frokoststuen tlf. 87943100 www.moelleskolenry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: SHP (lockoutet), Poul K, Anette 432012/13:

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Kronebevillingen består af 3 autoriserede funktioner: 03.22.01 Folkeskole inkl. specialklasser 03.22.05 DUS 03.22.09 Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger

Læs mere

2. Kompetencefordeling

2. Kompetencefordeling 2. Kompetencefordeling 7 Kompetencefordelingen imellem de forskellige aktører på skoleområdet kan overordnet beskrives som følger: Byrådet fastlægger de konkrete rammer for skolens opbygning, indhold og

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere