Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Historie 3 Idegrundlag 4 Bestyrelse 4 Institutionsbestyrelse 4 Forældrebestyrelsen 5 Ledelse 6 Børnenormering 6 Fysiske rammer 6 Åbningstider 7 Personalet 7 Fast personale 7 Øvrigt personale 8 Det pædagogiske arbejde 8 Kunde fokus: 18 Interne processer 18 Interne ressourcer (læring) 18 Mål 18 Virksomhedsplan 19 Kunder 19 Interne processer 21 Information om aktiviteter til forældrene 22 Interne ressourcer 25 Skabe god atmosfære konstruktiv feedback/ højt informationsniveau 26 2.

2 Forord. Formålet med denne institutionsplan er at give en indgående billede i de værdier og det pædagogiske arbejde, der ligger til grund for Børnehaven Bredstrupsgade. Samtidig kan læseren opnå viden om mere konkrete forhold, såsom historie, antal børn, antal voksne mv. De skrevne ord er en ting men Samtalen er noget andet. Skulle man som læser stå tilbage med nogle spørgsmål, svarer vi alle meget Gerne på disse. Randers kommune arbejder ud fra 5 kerneværdier: Ansvarlighed Udvikling Helhed Kvalitet Brugerorientering Disse værdier er gennemgående i arbejdet i Børnehaven Bredstrupsgade og indgår således både i mål og handlingsplanen, samt de pædagogiske lærerplaner. Børnehaven Bredstrupsgade anser det for vigtigt at målene er indarbejdet i det daglige pædagogiske arbejde, hvorfor det indgår i helheden og Ikke separat. Historie. Kong Chr. D. IX og Dronning Louises Jubilæumsasyl herefter Børnehaven Bredstrupsgade, er den næstældste daginstitution i Randers. Børnehaven er opkaldt efter Majestæterne til erindring om deres 25 års regeringsjubilæum, (i hvilken anledning midlerne til oprettelse af asylet oprindeligt var indsamlet), og det blev indviet og taget i brug på Kong Chr. D. IX og Dronning Louises guldbryllupsdag den 26. maj Asylet i marken, som det blev kaldt, blev dengang etableret i egen opført bygning på Missionsvej (nu Sct. Pedersgade). I 1944 undersøgtes mulighederne for udbygning af asylets bygninger, men da det ikke var i Overensstemmelse med byplanlægningen afslog kommunen tilladelse hertil. I stedet købes dyrlægeboligen (opført i 1910) i Bredstrupsgade, der efter ombygning kunne indvies og tages i brug d. 8. december 1947 som Børnehaven Bredstrupsgade. Ejerforhold Børnehaven er en selvejende institution, hvis bestyrelse har indgået overenskomst om driften med Randers Kommune. 3.

3 Idegrundlag. Børnehaven Bredstrupsgade tilgodeser det enkelte barns behov, interesser og baggrund, gennem gode arbejdsforhold for de ansatte. Samt god atmosfære i huset her stor betydning for børn og forældre. Rammer der sikrer sociale, trygge og selvstændige børn, skal være Børnehaven Bredstrupsgades røde tråd. Bestyrelser. Institutionsbestyrelsen består af: Formand for institutionsbestyrelsen. Lederen af børnehaven. Næstformand. 1 Medlem. 1 Sekretær. 1 Repræsentant valgt af byrådet. (a.) 1 Repræsentant, Handelstanden. 2 Forældrebestyrelses medlem. 1 Medarbejder repræsentant. a)frivilligt medlem. Børnehaven Bredstrupsgade 1, Randers, er oprettet som en selvejende institution i henhold til særlig fundats, stadfæstet af Kong Chr. D. IX. Den 26. januar Bestyrelsen har altid bestået af borgere fra erhvervs- og handelsstanden samt borger- og embedsstanden i Randers. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges ved selvsupplering af bestyrelsen. 2 medlemmer fra forældrebestyrelsen valgt af forældre til børn i børnehaven, børnehavens leder, 1 medarbejderrepræsentant1. Byrådet kan udpege et medlem til institutionens bestyrelse. Den selvejende institutions ledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, fastlægger institutionens formål og idegrundlag/vision, har det juridiske og økonomiske ansvar og har arbejdsgiverkompetencen. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de love og regler, der til enhver tid gælder for institutionens funktion, ledelse og drift. 4.

4 Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved overenskomst mellem bestyrelsen og byrådet i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Indgåelse og ophævelse af overenskomst mellem bestyrelse og byrådet, indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker udover institutionens daglige drift, indgåelse og ophævelse af aftaler, der vedrører institutionens kapital kræver tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere regler for dens virke og forretningsorden. Personale ansættes af leder og bestyrelse i forening. Børnehavens daglige virke varetages af personalet, hvor de overordnede forhold aftales mellem personalet og bestyrelsen. Forældrebestyrelsen består af: Formand forældrebestyrelsen. Næstformand. Lederen af Børnehaven. 4 Forældrerepræsentanter. 2 Forældre suppleanter. 1 Medarbejder repræsentanter. Den selvejende institution har endvidere en forældrebestyrelse, der virker indenfor det i vedtægten fastsatte formål og vision og indenfor byrådets fastsatte mål og rammer. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens virksomhed og for anvendelse af en budgetramme og har indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale. Forældrebestyrelsen består af fem medlemmer, valgt af og blandt forældre til børn i børnehaven. Valget finder sted hvert år i maj måned på et forældremøde for hele institutionen. Institutionernes medarbejdere vælger derudover 2 medlemmer til bestyrelsen blandt medarbejderstaben. Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence under respekt for byrådets overordnede mål og rammer for institutionen og det i vedtægterne fastsatte formål og idegrundlag. Ideer og nye tiltag fra eks. forældre til arrangementer eller andet, behandles af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen medvirker til at sikre et højt informationsniveau i forhold til forældrene, samt sikre forældrenes indflydelse på deres barns hverdag i institutionerne. 5

5 Ledelse. Institutionens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen. Lederen fastsætter hvilke konkrete handlinger, der udmønter forældrebestyrelsens beslutninger. Lederen er ansvarlig for institutionens virksomhed overfor forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen. Institutionens leder har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af institutionens personale, efter bestyrelsens godkendelse og i overensstemmelse med forældrebestyrelsens kompetence om indstillingsret. Børnenormering. Børnehaven er normeret til 82 børn i alderen 3-6 år. Børnene er aldersopdelt i fire grupper, med hver deres stue. Fysiske rammer. Børnehaven Bredstrupsgade ligger nær Randers midtby, tæt på byens gode parker. Børnehaven ligger tæt på fem af byens skoler, og tæt på gode busforbindelser. Huset er et stort, sundt og solidt hus, opført i Huset er i tre plan. Der er langt fra stueetage til 2. sal for de små børn, på baggrund af dette er Børnehaven ikke egnet til fysisk handikappede. Stueplan: To børnegrupper, Grøn og Rød stue. 4 garderober. 2 badeværelser. Køkken. Personalestue. 1.sal: To børnegrupper, Blå og Gul stue. 2 badeværelser. Kontor. 2.sal: Aktivitetsrum. - Grupperum. Depot. Børnekøkken, hvor hver stue skiftes til at lave varmt mad en gang om ugen. Møderum. Badeværelse. Legepladsen : God med mange muligheder. Pinde / sten. Bålplads (hygge / madlavning.) Gammelt køkkengrej / emballage. Boldspil. Forskellige former for cykler/transportmidler. 6.

6 Moon-cars. Sandkasse - stort sandområde. Klatremuligheder. Gynger. Rutschebane. Legehuse. Balancebom / kolbøttestang. Hoppemand / Hinkeleg. Gemmesteder. Frugttræer. Brug af naturmaterialer,(f.eks. gamle juletræer, store grene). Vand (vandpytter / vandbassiner). Børnene er ude hver dag uanset vejr. Åbningstider. Børnehaven er åben mandag til fredag fra Personalegruppen.. 1 Leder 37 1 Souschef 37 5 Pædagoger 37 1 Pædagog 28,5 1 Pædagogstuderende lønnet praktik 23,5 (32) 1 Pædagogmedhjælper 37 1 Pædagogmedhjælper 37 7.

7 Øvrigt personale. Ud over det faste personale kommer det praktikanter fra følgende uddannelsesinstitutioner mv.: Pædagogstuderende (Seminariet) AMU Erhvervspraktikanter Folkeskolen Sprogskolen Skånejob/Arbejdsprøvning Jobcenteret Daghøjskoler m.m. Ud over personalet samarbejdes der løbende bl.a. med specialpædagoger, talepædagoger og psykologer. Se opslagstavlen ved indgangen, hvor personalet er præsenteret nærmere. Det pædagogiske arbejde. I 2004 blev der fra undervisningsministeriets siden stillet krav om at alle børnehaver skulle udarbejde pædagogiske læreplaner. Lovgrundlaget for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne findes i: Lov om social service nr. 454 af 10. juni 1997, hvor formålet med dagtilbud defineres i kapitel 4. De pædagogiske lærerplaner er opdelt i følgende 6 temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier I forbindelse med indførelse af pædagogiske læreplaner blev der i Børnehaven Bredstrupsgade gennemført et seminar for alle ansatte. Målet var her at beskrive de pædagogiske metoder og praktiske tiltag, der bliver arbejdet med på stedet. Resultatet af dette er angivet nedenfor, hvor der både indgår forhold som har været grundlæggende for børnehaven i mange år og nye tiltag som der vil blive arbejdet med i fremtiden. 8.

8 I Børnehaven Bredstrupsgade arbejdets der efter en model som personalet har udviklet i fællesskab. Modellen ser ud som følger: Skema til observation og arbejde med problemstillinger med det enkelte barn. Dette er resultatet af en pædagogisk dag i Børnehaven Bredstrupsgade. Formålet med dagen var at drøfte oplæg fra Randers Kommune Den gode overgang. Området den følelsesmæssige kompetence var valgt ud og der blev arbejdet med punkterne herunder i grupper. I forløbet blev der udviklet en model, den er vist nedenfor. Årsagen til at denne model blev udviklet var, at afrapporteringen fra alle grupperne pegede på det samme: bevidstgørelse og konkretisering/handling i forhold til problemstillinger med det enkelte barn. Modellen indeholder 6 trin, hvor problemstillingen kan køre hele vejen rundt i modellen eller problemstillingen kan stoppe efter hver fase under Bevidstgørelse. Hvis problemstillingen er kommet over i konkretisering og handling, skal modellen køres helt ud med handlinger og evaluering. 9.

9 Opmærksom: Iagttagelse: Observation: Metode: Opmærksom på en adfærd eller en ændring i barnets adfærd. Er opmærksom på, om det er en enkeltstående situation, eller adfærden gentager sig. Flere er med til at observere, og det noteres om der er tale om specielle tidspunkter i specielle sammenhænge. Der besluttes hvordan der skal handles på problemstillingen. Opmærksom Handling: Evaluering: Konkrete handlinger under den valgte metode. Det er vigtigt at handlingerne er klare for alle og at handlingerne bliver fulgt tæt. Der skal/bør være, en som er ansvarlig for, at der bliver fulgt op og at der hver gang sættes dato for hvornår der følges op igen. Hvilke resultater er der? hvordan udvikler/afvikler problemstillingen sig. Hvis den valgte metode ikke har effekt vælges evt. ny metode. Som det fremgår af modellen arbejdes der med de pædagogiske lærerplaner. De er opbygget efter principperne i modellen, således at de pædagogiske handlingsplaner bliver et aktivt værktøj for personalet. 10.

10 11.

11 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Aktiviteter/handlinger Observationer: Give barnet selvværd. Den voksne ser barnet som det er og bruger det som udgangspunkt for barnets udvikling. Vurdere om der sker en løbende udvikling ved samtale med det enkelte barn. Viser gerne tro på sig selv. Lad barnet gennem leg være både initiativtager og deltager. Samling af forskellige observationer. Give barnet mulighed for udvikling. Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og de voksne skal respektere disse. Drøfte i personalegruppen om det er en grænse eller en begrænsning. Forskellige indgangsvinkler til at nå barnet. Give barnet mulighed for at afprøve sig selv gennem indretning af rum og valg af materialer. Motivere/støtte op om og tilrettelægge aktiviteter (ex bevidst sammensætning af grupper). Tager barnet imod en udfordring. Viser barnet tro på sig selv. Vil barnet gerne fordybe sig i legen / aktiviteten. 12.

12 Tema: Sociale kompetencer Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Tryghed i samværet mellem børn og voksne. Etablerer venskaber Et godt socialt miljø for børn og voksne. Rummelighed forståelse og accept af børn, forældre og kollegaer. Understøtte børnene i at være aktive i fx rundkreds Være deltagende, lyttende, formulerende, god modtagelse ved start, om morgenen og ved aflevering, forældresamarbejde (fællesspisning, forældremøder, forældrekaffe) Gennem den frie leg. Små grupper, der samarbejder om en opgave ex at male, lave mad, dække bord og lave puslespil sammen. Tale pænt til hinanden. Omsorg og respekt for hinanden, børn og voksne imellem. Inddrage både børn og forældre i problemerne ex mobning, hudfarve, briller. Give udtryk for følelser. Plads til alle, selvom man er forskellige. Give og tage. Forståelse og accept af børn forældre og kollegaer. Man kan godt være uenige, uden man er uvenner. Man er som man er. Går børnene selv i gang med at finde venner. Hvem knytter barnet sig til i forhold til børn og voksne. Konfliktløsende, samarbejdsrelateret omgangstone. Går børnene selv i gang med at finde venner. Hvem knytter barnet sig til i forhold til børn og voksne? Konfliktløsende, samarbejdsrelateret omgangstone. Har forældrene tid og er nærværende. Samspillet mellem barn og forælder. Hvad bidrager det enkelte barn med positivt/negativt til fællesskabet? Samspillet mellem barn og forælder. Hvad bidrager det enkelte barn med positivt/negativt til fællesskabet? 13.

13 Tema: Sprog Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Få barnet til at svare. Forståelse af sprog (begreber). Samtale i et mindre forum. Direkte henvendelse til alle børn hver dag fx godmorgen. Gentager spørgsmålet til der bliver svaret. Udfør ikke handlingen, hvis man ikke får respons (konsekvens). Forklar/fortæl hvad tingene hedder, når barnet peger. Fortæl hvad vi synger/læser/ snakker om. Hvad menes der? Vis og forklar ordet/begrebet (fx en dør, der knirker). Man skal se det og markere det. Læser barnets kropssprog. Få accept fra barnet til at fortælle, hvad barnet har gjort og sagt. Henvender sig direkte til barnet og føre en samtale. Fastholder barnet, øjenkontakt, fysisk berøring mv. Kigger barnet og har barnet hørt og forstået. Lytte efter hvad barnet siger. Få den rigtige respons fra barnet. Det er vigtigt, at man taler om samme emne. Handler barnet i overensstemmelse med besked. Hvor nuanceret anvender barnet sprog og begreber. Hvor stort er ordforrådet. Hvordan er udtale, sætningers længde og opbygning, mangler i sprog. Forstå og aflæse, hvornår barnets grænse er nået. Hvordan er barnets respons på det, der tales om. Ud fra dette vurdere om der er en egentlig samtale. 14.

14 Tema: Krop og bevægelse. Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: At give børnene glæde ved at bruge kroppen ex på legepladsen og i gymnastiksal. At give børnene mulighed for at bruge sine sanserne. At børnene bliver selvhjulpne. At kende sin krop (albue, hals). At have musik og bevægelse. Udendørs aktiviteter, udfordrende ture. Låne gymnastiksalen på seminariet Udendørs aktiviteter, udfordrende ture. Smage på maden. At give børnene bevidsthed om gode madvaner. Klippe og klistre, perler, tegne male, bage, føle (papmaché).. Udendørs aktiviteter, udfordrende ture. Tøj af og på, toiletbesøg, smøre mad, hælde mælk op. Vaske hænder før spisning og efter toiletbesøg. Deltager det enkelte barn aktivt på dets udviklingstrin. Er barnet alders svarendene. Smager og lugter barnet på forskellige ting. Hvordan reagerer barnet? Hvordan klarer børnene at tage tøj af og på, toiletbesøg, smøre mad, hælde mælk op? Husker børnene at vakse hænder før og efter toilet besøg. 15.

15 Tema: Naturen og naturfænomener. Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Kendskab og glæde ved naturen. Ud legepladsen, parken, åen, vådområdet, naturskolen, Regnskoven, bondegård, skov, strand, Hjerteløb. Gør børnene brug af naturen. Er børnene kreative ved brug af naturen. Respekt for naturen. Kendskab til dyrene. Brug af naturens produkter. Børnene skal ud hver dag. Årstidsbestemte udflugtsmål. Tage naturen ind i huset fx blade og døde dyr. Bearbejdning og projekter. Forklarer årets gang. Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Voksne skal foregå med et godt eksempel. Give råd og vejledning (ikke at smide ting i naturen, ikke smide sten efter fuglene, ikke brække træer osv.). Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Se dyrene på legepladsen, besøge en bondegård, Regnskoven, doktorparken, Fladbro. Bruger dyrenes produkter. Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Spørge børnene, om de ved hvad de ser. Visualisér med eksempler og historier. Sylte, lave mad og bage. Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? Gør børnene brug af naturen. Er børnene kreative ved brug af naturen. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? Om der sker en ødelæggelse af evt. træer og dyr. Er børnene kreative ved brug af naturen. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? Er børnene er klar over, hvad det er for et dyr, de har set. Gør børnene brug af naturen. Er børnene kreative ved brug af naturen. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? 16.

16 Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier. Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Forståelse af andre kulturer Snakke om egen kultur og egne værdier set i forhold til andres. Tegne og bagefter at snakke om tegningerne. Læse bøger. Vise forståelse og tolerance overfor forskellighederne. Besøger hinanden derhjemme. Bliver nogen udelukket pga. anden herkomst (hudfarve, påklædning, mad og sprog). Forskellighed i familierne. Forståelse for forskellige udtryksformer. Tegne og bagefter at snakke om tegningerne. Læse bøger. Vise forståelse og tolerance overfor forskellighederne. Besøger hinanden derhjemme. Besøge kulturelle arrangementer og udstillinger. Hvordan er familiernes forhold (gift, skilt, stedforældre, skiftende partner)? Hvad får man ud af at kigge på tegningerne? Hvordan udtrykker børnene sig motorisk og sprogligt? Hvor stor interesse viser børnene under disse besøg. Hvad fortæller børnene om disse oplevelser? 17.

17 Kunde fokus: Det strategiske mål inden for fokusområdet kunde fremkommer ved spørgsmålet Hvordan bør vi fremstå overfor kunderne, for at kunne realisere vores visioner?. Vi har defineret vores kunder som værende: Børn, forældre og (kommune). Til opnåelse af dette er der følgende kritiske succesfaktorer: Interne processer. Høj faglige kompetence. Stabilitet og troværdighed. Ansvarlighed/gensidig respekt. Fleksibilitet/rummelighed. Sikre at børnene er klar til næste trin. Det strategiske mål inden for indsatsområdet interne processer fremkommer ved spørgsmålet: Hvilke processer skal vi være særlig dygtige til, for at tilfredsstille vore kunder? Information om aktiviteter til forældrene. Aktiviteter på tværs af stuerne. Alle børn har relation til alle voksne inden de forlader børnehaven. Børnehave på børnenes præmisser. Rummelighed. Synliggøre hvad vi gør Interne ressourcer (læring) Det strategiske mål inden for indsatsområdet interne ressourcer (læring) fremkommer ved spørgsmålet: Hvordan kan vi bevare evnen til at forandre og forbedre os for at realisere vores visioner?. Til opnåelse af dette er der følgende kritiske succesfaktorer: Mål. Pædagogiske dage sikrer fornyelse. Skabe god atmosfære konstruktiv feedback højt informationsniveau. Rød tråd i alle beslutninger (temperament og balance afstemmes). På baggrund af de fastsatte kritiske succesfaktorer er der fastsat mål, som underbygger disse. Som udgangspunkt skal samtlige mål underbygge de kritiske succesfaktorer også på tværs af indsatsområderne. Målene er angivet nedenfor i skemaer opdelt i de 4 fokusområder, som igen er opdelt i kritiske succesfaktorer. Ud over angivelse af mål er der også sat handlinger på de konkrete mål. At fastsætte handlingerne har været en meget vigtig del af udarbejdelsen af mål og handlingsplanen, da alle medarbejdere her skulle diskutere og blive enige om, hvad der konkret lå i de enkelte mål. Ud fra hver handling er derfor givet en beskrivelse som angiver det der var enighed om lå bag ved den enkelte handling. 18.

18 Virksomhedsplan. Kunder. Høj faglig kompetence. Mål Handlinger Forklaring Uddannet personale Gennem uddannelse En meget stor del af personalet skal være faglært. Faglig sparring Børnehaven Bredstrupsgade vil fortsat være et godt uddannelsessted. Personalemøder, stuemøder, fredagsmøder. Åbne ved henvendelser. Nye tanker og ideer. Fortæller hinanden om opgaver med det enkelte barn, især ved ændringer i barnets hverdag. Bruge hinandens erfaring/viden ved opgaver som kan være svære at løse, eller den enkelte er i tvivl om hvordan opgaven løses bedst. Vil ansætte studerende. Være åbne overfor at dele viden/erfaring med andre. Stabilitet troværdighed Mål Handlinger Forklaring Tillid Fortrolige samtaler m/ forældre. Undgå sladder Skabe en tillid til forældre og børn, så vi hurtigere kan tage hånd om evt. forandringer i barnets hverdag. Derved hurtigere kunne give den bedste støtte for familien. Høj anciennitet/ tryghed for børnene Gensidig respekt Social tryghed Holde aftaler Gode rammer for personale Vær åben- snak om forskelligheder. lytte. Jeg er Ok-du er Ok. Åbne for den personlige pose interesse/lytte til andres poser Respekt for andres opgaver på hjemmefronten. At sørge for personalet trives, så det faste personale forbliver fast. Det giver utrygge børn hvis de hele tiden konfronteres med nye voksne. Vi respekterer hinandens forskelle og prøver at forstå hvorfor vi reagerer forskelligt. Har respekt for der er noget andre gør bedre end jeg, og noget jeg er bedre til end de andre. Begge er vi ok. Kan tale ud med hinanden. Fortrolighed. Støtte hinanden i svære situationer. Bestræbe sig på altid at overholde de aftaler man laver med hinanden. 19.

19 Ansvarlighed/gensidig respekt. Fleksibilitet/rummelighed. Mål Handlinger Forklaring Synlighed I alle vore handlinger Sælge sig selv At være bevidst om at det vi gør/viser kopiere børnene. Sælge fornuft og ansvarlighed. Skabe tillid Velkomst i hverdagen. Ligeværdig. Vise at alle børn og forældre er noget der er vigtigt for os, det er ikke bare en masse, men vores personlige kunder Modtage børn uafhængig af kultur, sproglig, social familier baggrund Vi er sammen med børnene de skal ikke bare passes. Respekterer børnenes og familiens forskelligheder. 2 sproget medarbejder Regnbuen/2 sproget gruppe Faste rammer Samarbejde Stuerne i imellem Lytter fornemmer hvad børnene siger. Individuel behandling/det hele menneske. Efterleve forældrenes ønsker(så meget som muligt) Alle børn behandles med respekt uanset hvor og hvad de kommer fra og med. Være meget opmærksomme på hvad hvert enkelt barn udtrykker, både verbalt og kropssprog. Være opmærksom på det enkelte barn reaktion i forskellige situationer. Forstå og bakke op om evt. særbehandling af det enkelte barn, i den udstrækning at det kan efterkommes. Mad, kultur, søvn, etc. 20

20 Sikre at børnene er klar til næste trin (fra stue til stue og til børnehaveklasse) Mål Handlinger Forklaring Alle børn skal gøres skoleklare. Førskoleprojekter. Besøg på Prøve at forklare børn hvad skolen skoler. er. Besøge skoler. Selvhjulpne børn Børnene skal lære at kommunikere verbalt. Motivere gennem orientering Social modning Dovne pædagoger børn kan selv. Tålmodighed (prioritet i tid.) Rose/motivation. Tro på børnene kan. Tvinger barnet til at udtrykke ønsker verbalt, gennem HV spørgsmål. Orientere og vække interessen hos børnene. Vise engagement. Synge, være i grupper, praktiske gøremål sammen med andre, give alle et ansvar. Madglæde. Modtage fra andre At lære børnene selv at kunne gøre de ting som de er modne til, samt motivere til at prøve igen og igen med det som er lidt svært endnu. Barnet skal lære at kommunikere samme sprog så de kan forstås af nye voksne som ikke kender barnets tillærte sprog. Forklare nye situationer, følge op på det lærte. Lære at modtage en besked. Arbejde sammen med andre i grupper. Lære glæde ved at spise, hygge via madlavning, at det er en hyggestund at spise. Interne processer Information om aktiviteter til forældrene. Mål Handlinger Forklaring Synliggøre børnenes dagligdag & institutionens aktiviteter Aktivitetskalender hver måned. Tavler, dagbog, opslag, mundtlig og telefonisk opfølgning. Breve At forældre har god mulighed for at planlægge fridage, så barnet ikke går glip af den snak som kommer efter en oplevelse. Følge mundtligt op på sedler så alle forældre får lige mulighed. Sikre børn+ forældres viden om vagtplan & ekstra personale. Opslag og dagbog. Info nye børn hvem åbner første dag i institutionen. Dagbog er med til at give forældrene en mulighed for at vide hvad barnet har lavet, og tale med barnet om oplevelsen. Præsentere den pædagog som barnet skal møde den første dag i institutionen, så det føles trygt for barnet. 21.

21 Aktiviteter på tværs af stuerne. Mål Handlinger Forklaring Aktive forældre Legeplads, julefest, forældrekaffe, forældrebestyrelse. Lige information til alle Prøve at motivere forældre til at deltage i opgaver som er børnenes hverdag. Forældre kommer til at kende hinanden. Fordybelse Naturoplevelser Naturbørnehave 1 uge om året Temauger 1-3 pr.år. Emneaktivitet Høst, miljø, indianer, stenalder etc. museer Ture, Regnskoven, Fjellerup, Sørens bondegård, legeplads mm. Fleksibilitet omkring mødetid. Åbne værksteder. Funktionsopdelt God tid til at tale om de helt små ting som barnet oplever. Se i øvrigt Temauge. Det er vigtigt at børnene oplever den rigtige natur og får nogle lærerige oplevelser. Tage børnene med ud i skoven en hel uge og opleve de små ting. Kræver at personale og børn kan møde anderledes end normalt. Have et par uger om året hvor vi beskæftiger os med et tema, set fra mange vinkler. Ved åbne værksteder melder børn og voksne sig til forskellige aktiviteter, eks. Klippe, bage, træ. 22.

22 Alle børn har relation til alle voksne inden de forlader børnehaven. Mål Handlinger Forklaring Tryghed/ fortrolighed Åbne stuer, åbne/lukke vagter. På legepladsen fælles ansvarlighed for alle børn. Fælles ture på tværs af stuerne. Det skal være trygt for ethvert barn uanset tilhørsforhold, at blive trøstet eller snakke med en voksen fra en anden stue. Børnene skal kende alle voksne så de er trygge ved at blive afleveret af en voksen som ikke er fra barnets stue. Fælles ansvar for alle børn på legepladsen, den som står nærmest trøster eller afhjælper konflikter. Børnehave på børns præmisser/ Rummelighed. Mål Handlinger Forklaring Skabe tryghed. Faste rammer, retfærdighed, ærlighed. Inddrager børnene i de daglige gøremål. Tålmodighed, fleksibilitet. Synliggøre overfor barnet at de er en vigtig brik for at få dagligdagen i børnehaven til at fungere. Sanse (se, høre, fornemme) hvad barnet kommunikerer. Have rum/rumme børnene. Skabe fysiske rammer Indkøb af passende inventar & legetøj. Mulighed for stille steder, skjulesteder - frirum. Barnet skal have mulighed for at finde ro også at kunne være i fred for de voksne. Indkøbe legetøj og inventar som børnene har glæde af. 23

23 Synliggøre hvad vi gør. Mål Handlinger Forklaring Være bevidst. Om alle sine handlinger. De voksne viser deres personlighed Skelnes mellem person og privat. Tænke over hvad og hvordan man gør tingene. Synlighed Bruger vor virksomhedsplan som et redskab. Mappe (velkommen til BB) Målsætning Virksomhedsplan. Ved præsentation info om stuernes pædagogik. Vores virksomhedsplan skal være synlig i hverdagen. Ærlige og åbne overfor børn og forældre. Fortæller forældrene at vi har et mål med alt hvad vi gør. Vi arbejder med opfølgning på de mål vi har sat os via virksomhedsplanen. Fortæller forældrene hvad vi indeholder og hvordan vi arbejder, samt hvad vi lægger vægt på. Forklare forældre om de forskellige opgaver der er med børnene på hver enkelt stue, hvorfor dagen vil blive lidt forskellige fra stue til stue, udover det personlige præg og sammensætningen af børnene. Vi arbejder ud fra/med de mål og den vision vi har vedtaget. Det er vigtigt at være ærlige overfor børn og forældre, hvis noget ikke er helt som det burde være, prøv at forklare. 24

24 Interne ressourcer Pædagogiske dag sikrer fornyelse. Mål Handlinger Forklaring Opdatering af faglige kvalifikationer Kurser: Natur- Fortælling- EDB og Musik. Efterudannelse, ICDP To sprogede børn (sprog/kultur) Det er vigtigt vi hele tiden følger med og udvikler os, så vi er i niveau med det omkringliggende samfund. Diskutere faglige emner Diskutere nye tiltag efter nye behov/situationer. Ønsker: Snak personalet i mellem. Tage udgangspunkt i konkrete emner foreslået af personalet. Ved nye diagnoser. Ved nye ressourcekrævende børn køkkenhjælp. Forbedrer garderober. Bedre personaleforhold, Fortællerum. Renovering at grupperum på loftet. Vi behandler emner som ligger personalet på sinde, eller som er relevante på den ene eller anden måde. Ved at opfinde en ny sygdom, behandling, eller teori er det vigtigt hele personalet får ajourført viden. Huskeliste hvis vi skulle finde penge, plads og rammer. Prioriteres. 25.

25 Skabe god atmosfære konstruktiv feedback/ højt informationsniveau. Mål Handlinger Forklaring Sparring Bruger hinanden. Konstruktiv ris/ros Sige til hinanden når nogen gør noget godt. Samtidig reagerer hvis nogen gør noget man ikke finder rigtigt og få en snak om det. Respektere hinanden og hinandens forskelligheder Lytte og forstå Respektere, prøve at forstå hvorfor kolleger handler som de gør. Overholde aftaler Skrive ned (dokumentere) Hvis man aftaler noget indbyrdes er det vigtigt det overholdes. At man kan stole på at den man laver aftalen med overholder den. Skabe social tryghed personalet imellem Kende hinanden godt. Forståelse for hinanden Ved at kende hinanden gennem mange år, giver en tryghed. Rød tråd i alle beslutninger (temperament og balance afstemmes). Mål Handlinger Forklaring Ensartede regler Opnå enighed gennem diskussion Og argumentation. Skrive ned. Forhandler sig til en ensrettet linje overfor børnene. Der er med til at stå fast overfor børns prøve grænser. 26.

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere