Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Historie 3 Idegrundlag 4 Bestyrelse 4 Institutionsbestyrelse 4 Forældrebestyrelsen 5 Ledelse 6 Børnenormering 6 Fysiske rammer 6 Åbningstider 7 Personalet 7 Fast personale 7 Øvrigt personale 8 Det pædagogiske arbejde 8 Kunde fokus: 18 Interne processer 18 Interne ressourcer (læring) 18 Mål 18 Virksomhedsplan 19 Kunder 19 Interne processer 21 Information om aktiviteter til forældrene 22 Interne ressourcer 25 Skabe god atmosfære konstruktiv feedback/ højt informationsniveau 26 2.

2 Forord. Formålet med denne institutionsplan er at give en indgående billede i de værdier og det pædagogiske arbejde, der ligger til grund for Børnehaven Bredstrupsgade. Samtidig kan læseren opnå viden om mere konkrete forhold, såsom historie, antal børn, antal voksne mv. De skrevne ord er en ting men Samtalen er noget andet. Skulle man som læser stå tilbage med nogle spørgsmål, svarer vi alle meget Gerne på disse. Randers kommune arbejder ud fra 5 kerneværdier: Ansvarlighed Udvikling Helhed Kvalitet Brugerorientering Disse værdier er gennemgående i arbejdet i Børnehaven Bredstrupsgade og indgår således både i mål og handlingsplanen, samt de pædagogiske lærerplaner. Børnehaven Bredstrupsgade anser det for vigtigt at målene er indarbejdet i det daglige pædagogiske arbejde, hvorfor det indgår i helheden og Ikke separat. Historie. Kong Chr. D. IX og Dronning Louises Jubilæumsasyl herefter Børnehaven Bredstrupsgade, er den næstældste daginstitution i Randers. Børnehaven er opkaldt efter Majestæterne til erindring om deres 25 års regeringsjubilæum, (i hvilken anledning midlerne til oprettelse af asylet oprindeligt var indsamlet), og det blev indviet og taget i brug på Kong Chr. D. IX og Dronning Louises guldbryllupsdag den 26. maj Asylet i marken, som det blev kaldt, blev dengang etableret i egen opført bygning på Missionsvej (nu Sct. Pedersgade). I 1944 undersøgtes mulighederne for udbygning af asylets bygninger, men da det ikke var i Overensstemmelse med byplanlægningen afslog kommunen tilladelse hertil. I stedet købes dyrlægeboligen (opført i 1910) i Bredstrupsgade, der efter ombygning kunne indvies og tages i brug d. 8. december 1947 som Børnehaven Bredstrupsgade. Ejerforhold Børnehaven er en selvejende institution, hvis bestyrelse har indgået overenskomst om driften med Randers Kommune. 3.

3 Idegrundlag. Børnehaven Bredstrupsgade tilgodeser det enkelte barns behov, interesser og baggrund, gennem gode arbejdsforhold for de ansatte. Samt god atmosfære i huset her stor betydning for børn og forældre. Rammer der sikrer sociale, trygge og selvstændige børn, skal være Børnehaven Bredstrupsgades røde tråd. Bestyrelser. Institutionsbestyrelsen består af: Formand for institutionsbestyrelsen. Lederen af børnehaven. Næstformand. 1 Medlem. 1 Sekretær. 1 Repræsentant valgt af byrådet. (a.) 1 Repræsentant, Handelstanden. 2 Forældrebestyrelses medlem. 1 Medarbejder repræsentant. a)frivilligt medlem. Børnehaven Bredstrupsgade 1, Randers, er oprettet som en selvejende institution i henhold til særlig fundats, stadfæstet af Kong Chr. D. IX. Den 26. januar Bestyrelsen har altid bestået af borgere fra erhvervs- og handelsstanden samt borger- og embedsstanden i Randers. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges ved selvsupplering af bestyrelsen. 2 medlemmer fra forældrebestyrelsen valgt af forældre til børn i børnehaven, børnehavens leder, 1 medarbejderrepræsentant1. Byrådet kan udpege et medlem til institutionens bestyrelse. Den selvejende institutions ledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, fastlægger institutionens formål og idegrundlag/vision, har det juridiske og økonomiske ansvar og har arbejdsgiverkompetencen. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de love og regler, der til enhver tid gælder for institutionens funktion, ledelse og drift. 4.

4 Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved overenskomst mellem bestyrelsen og byrådet i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Indgåelse og ophævelse af overenskomst mellem bestyrelse og byrådet, indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker udover institutionens daglige drift, indgåelse og ophævelse af aftaler, der vedrører institutionens kapital kræver tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere regler for dens virke og forretningsorden. Personale ansættes af leder og bestyrelse i forening. Børnehavens daglige virke varetages af personalet, hvor de overordnede forhold aftales mellem personalet og bestyrelsen. Forældrebestyrelsen består af: Formand forældrebestyrelsen. Næstformand. Lederen af Børnehaven. 4 Forældrerepræsentanter. 2 Forældre suppleanter. 1 Medarbejder repræsentanter. Den selvejende institution har endvidere en forældrebestyrelse, der virker indenfor det i vedtægten fastsatte formål og vision og indenfor byrådets fastsatte mål og rammer. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens virksomhed og for anvendelse af en budgetramme og har indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale. Forældrebestyrelsen består af fem medlemmer, valgt af og blandt forældre til børn i børnehaven. Valget finder sted hvert år i maj måned på et forældremøde for hele institutionen. Institutionernes medarbejdere vælger derudover 2 medlemmer til bestyrelsen blandt medarbejderstaben. Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence under respekt for byrådets overordnede mål og rammer for institutionen og det i vedtægterne fastsatte formål og idegrundlag. Ideer og nye tiltag fra eks. forældre til arrangementer eller andet, behandles af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen medvirker til at sikre et højt informationsniveau i forhold til forældrene, samt sikre forældrenes indflydelse på deres barns hverdag i institutionerne. 5

5 Ledelse. Institutionens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen. Lederen fastsætter hvilke konkrete handlinger, der udmønter forældrebestyrelsens beslutninger. Lederen er ansvarlig for institutionens virksomhed overfor forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen. Institutionens leder har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af institutionens personale, efter bestyrelsens godkendelse og i overensstemmelse med forældrebestyrelsens kompetence om indstillingsret. Børnenormering. Børnehaven er normeret til 82 børn i alderen 3-6 år. Børnene er aldersopdelt i fire grupper, med hver deres stue. Fysiske rammer. Børnehaven Bredstrupsgade ligger nær Randers midtby, tæt på byens gode parker. Børnehaven ligger tæt på fem af byens skoler, og tæt på gode busforbindelser. Huset er et stort, sundt og solidt hus, opført i Huset er i tre plan. Der er langt fra stueetage til 2. sal for de små børn, på baggrund af dette er Børnehaven ikke egnet til fysisk handikappede. Stueplan: To børnegrupper, Grøn og Rød stue. 4 garderober. 2 badeværelser. Køkken. Personalestue. 1.sal: To børnegrupper, Blå og Gul stue. 2 badeværelser. Kontor. 2.sal: Aktivitetsrum. - Grupperum. Depot. Børnekøkken, hvor hver stue skiftes til at lave varmt mad en gang om ugen. Møderum. Badeværelse. Legepladsen : God med mange muligheder. Pinde / sten. Bålplads (hygge / madlavning.) Gammelt køkkengrej / emballage. Boldspil. Forskellige former for cykler/transportmidler. 6.

6 Moon-cars. Sandkasse - stort sandområde. Klatremuligheder. Gynger. Rutschebane. Legehuse. Balancebom / kolbøttestang. Hoppemand / Hinkeleg. Gemmesteder. Frugttræer. Brug af naturmaterialer,(f.eks. gamle juletræer, store grene). Vand (vandpytter / vandbassiner). Børnene er ude hver dag uanset vejr. Åbningstider. Børnehaven er åben mandag til fredag fra Personalegruppen.. 1 Leder 37 1 Souschef 37 5 Pædagoger 37 1 Pædagog 28,5 1 Pædagogstuderende lønnet praktik 23,5 (32) 1 Pædagogmedhjælper 37 1 Pædagogmedhjælper 37 7.

7 Øvrigt personale. Ud over det faste personale kommer det praktikanter fra følgende uddannelsesinstitutioner mv.: Pædagogstuderende (Seminariet) AMU Erhvervspraktikanter Folkeskolen Sprogskolen Skånejob/Arbejdsprøvning Jobcenteret Daghøjskoler m.m. Ud over personalet samarbejdes der løbende bl.a. med specialpædagoger, talepædagoger og psykologer. Se opslagstavlen ved indgangen, hvor personalet er præsenteret nærmere. Det pædagogiske arbejde. I 2004 blev der fra undervisningsministeriets siden stillet krav om at alle børnehaver skulle udarbejde pædagogiske læreplaner. Lovgrundlaget for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne findes i: Lov om social service nr. 454 af 10. juni 1997, hvor formålet med dagtilbud defineres i kapitel 4. De pædagogiske lærerplaner er opdelt i følgende 6 temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier I forbindelse med indførelse af pædagogiske læreplaner blev der i Børnehaven Bredstrupsgade gennemført et seminar for alle ansatte. Målet var her at beskrive de pædagogiske metoder og praktiske tiltag, der bliver arbejdet med på stedet. Resultatet af dette er angivet nedenfor, hvor der både indgår forhold som har været grundlæggende for børnehaven i mange år og nye tiltag som der vil blive arbejdet med i fremtiden. 8.

8 I Børnehaven Bredstrupsgade arbejdets der efter en model som personalet har udviklet i fællesskab. Modellen ser ud som følger: Skema til observation og arbejde med problemstillinger med det enkelte barn. Dette er resultatet af en pædagogisk dag i Børnehaven Bredstrupsgade. Formålet med dagen var at drøfte oplæg fra Randers Kommune Den gode overgang. Området den følelsesmæssige kompetence var valgt ud og der blev arbejdet med punkterne herunder i grupper. I forløbet blev der udviklet en model, den er vist nedenfor. Årsagen til at denne model blev udviklet var, at afrapporteringen fra alle grupperne pegede på det samme: bevidstgørelse og konkretisering/handling i forhold til problemstillinger med det enkelte barn. Modellen indeholder 6 trin, hvor problemstillingen kan køre hele vejen rundt i modellen eller problemstillingen kan stoppe efter hver fase under Bevidstgørelse. Hvis problemstillingen er kommet over i konkretisering og handling, skal modellen køres helt ud med handlinger og evaluering. 9.

9 Opmærksom: Iagttagelse: Observation: Metode: Opmærksom på en adfærd eller en ændring i barnets adfærd. Er opmærksom på, om det er en enkeltstående situation, eller adfærden gentager sig. Flere er med til at observere, og det noteres om der er tale om specielle tidspunkter i specielle sammenhænge. Der besluttes hvordan der skal handles på problemstillingen. Opmærksom Handling: Evaluering: Konkrete handlinger under den valgte metode. Det er vigtigt at handlingerne er klare for alle og at handlingerne bliver fulgt tæt. Der skal/bør være, en som er ansvarlig for, at der bliver fulgt op og at der hver gang sættes dato for hvornår der følges op igen. Hvilke resultater er der? hvordan udvikler/afvikler problemstillingen sig. Hvis den valgte metode ikke har effekt vælges evt. ny metode. Som det fremgår af modellen arbejdes der med de pædagogiske lærerplaner. De er opbygget efter principperne i modellen, således at de pædagogiske handlingsplaner bliver et aktivt værktøj for personalet. 10.

10 11.

11 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Aktiviteter/handlinger Observationer: Give barnet selvværd. Den voksne ser barnet som det er og bruger det som udgangspunkt for barnets udvikling. Vurdere om der sker en løbende udvikling ved samtale med det enkelte barn. Viser gerne tro på sig selv. Lad barnet gennem leg være både initiativtager og deltager. Samling af forskellige observationer. Give barnet mulighed for udvikling. Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og de voksne skal respektere disse. Drøfte i personalegruppen om det er en grænse eller en begrænsning. Forskellige indgangsvinkler til at nå barnet. Give barnet mulighed for at afprøve sig selv gennem indretning af rum og valg af materialer. Motivere/støtte op om og tilrettelægge aktiviteter (ex bevidst sammensætning af grupper). Tager barnet imod en udfordring. Viser barnet tro på sig selv. Vil barnet gerne fordybe sig i legen / aktiviteten. 12.

12 Tema: Sociale kompetencer Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Tryghed i samværet mellem børn og voksne. Etablerer venskaber Et godt socialt miljø for børn og voksne. Rummelighed forståelse og accept af børn, forældre og kollegaer. Understøtte børnene i at være aktive i fx rundkreds Være deltagende, lyttende, formulerende, god modtagelse ved start, om morgenen og ved aflevering, forældresamarbejde (fællesspisning, forældremøder, forældrekaffe) Gennem den frie leg. Små grupper, der samarbejder om en opgave ex at male, lave mad, dække bord og lave puslespil sammen. Tale pænt til hinanden. Omsorg og respekt for hinanden, børn og voksne imellem. Inddrage både børn og forældre i problemerne ex mobning, hudfarve, briller. Give udtryk for følelser. Plads til alle, selvom man er forskellige. Give og tage. Forståelse og accept af børn forældre og kollegaer. Man kan godt være uenige, uden man er uvenner. Man er som man er. Går børnene selv i gang med at finde venner. Hvem knytter barnet sig til i forhold til børn og voksne. Konfliktløsende, samarbejdsrelateret omgangstone. Går børnene selv i gang med at finde venner. Hvem knytter barnet sig til i forhold til børn og voksne? Konfliktløsende, samarbejdsrelateret omgangstone. Har forældrene tid og er nærværende. Samspillet mellem barn og forælder. Hvad bidrager det enkelte barn med positivt/negativt til fællesskabet? Samspillet mellem barn og forælder. Hvad bidrager det enkelte barn med positivt/negativt til fællesskabet? 13.

13 Tema: Sprog Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Få barnet til at svare. Forståelse af sprog (begreber). Samtale i et mindre forum. Direkte henvendelse til alle børn hver dag fx godmorgen. Gentager spørgsmålet til der bliver svaret. Udfør ikke handlingen, hvis man ikke får respons (konsekvens). Forklar/fortæl hvad tingene hedder, når barnet peger. Fortæl hvad vi synger/læser/ snakker om. Hvad menes der? Vis og forklar ordet/begrebet (fx en dør, der knirker). Man skal se det og markere det. Læser barnets kropssprog. Få accept fra barnet til at fortælle, hvad barnet har gjort og sagt. Henvender sig direkte til barnet og føre en samtale. Fastholder barnet, øjenkontakt, fysisk berøring mv. Kigger barnet og har barnet hørt og forstået. Lytte efter hvad barnet siger. Få den rigtige respons fra barnet. Det er vigtigt, at man taler om samme emne. Handler barnet i overensstemmelse med besked. Hvor nuanceret anvender barnet sprog og begreber. Hvor stort er ordforrådet. Hvordan er udtale, sætningers længde og opbygning, mangler i sprog. Forstå og aflæse, hvornår barnets grænse er nået. Hvordan er barnets respons på det, der tales om. Ud fra dette vurdere om der er en egentlig samtale. 14.

14 Tema: Krop og bevægelse. Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: At give børnene glæde ved at bruge kroppen ex på legepladsen og i gymnastiksal. At give børnene mulighed for at bruge sine sanserne. At børnene bliver selvhjulpne. At kende sin krop (albue, hals). At have musik og bevægelse. Udendørs aktiviteter, udfordrende ture. Låne gymnastiksalen på seminariet Udendørs aktiviteter, udfordrende ture. Smage på maden. At give børnene bevidsthed om gode madvaner. Klippe og klistre, perler, tegne male, bage, føle (papmaché).. Udendørs aktiviteter, udfordrende ture. Tøj af og på, toiletbesøg, smøre mad, hælde mælk op. Vaske hænder før spisning og efter toiletbesøg. Deltager det enkelte barn aktivt på dets udviklingstrin. Er barnet alders svarendene. Smager og lugter barnet på forskellige ting. Hvordan reagerer barnet? Hvordan klarer børnene at tage tøj af og på, toiletbesøg, smøre mad, hælde mælk op? Husker børnene at vakse hænder før og efter toilet besøg. 15.

15 Tema: Naturen og naturfænomener. Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Kendskab og glæde ved naturen. Ud legepladsen, parken, åen, vådområdet, naturskolen, Regnskoven, bondegård, skov, strand, Hjerteløb. Gør børnene brug af naturen. Er børnene kreative ved brug af naturen. Respekt for naturen. Kendskab til dyrene. Brug af naturens produkter. Børnene skal ud hver dag. Årstidsbestemte udflugtsmål. Tage naturen ind i huset fx blade og døde dyr. Bearbejdning og projekter. Forklarer årets gang. Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Voksne skal foregå med et godt eksempel. Give råd og vejledning (ikke at smide ting i naturen, ikke smide sten efter fuglene, ikke brække træer osv.). Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Se dyrene på legepladsen, besøge en bondegård, Regnskoven, doktorparken, Fladbro. Bruger dyrenes produkter. Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Spørge børnene, om de ved hvad de ser. Visualisér med eksempler og historier. Sylte, lave mad og bage. Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? Gør børnene brug af naturen. Er børnene kreative ved brug af naturen. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? Om der sker en ødelæggelse af evt. træer og dyr. Er børnene kreative ved brug af naturen. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? Er børnene er klar over, hvad det er for et dyr, de har set. Gør børnene brug af naturen. Er børnene kreative ved brug af naturen. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? 16.

16 Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier. Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Forståelse af andre kulturer Snakke om egen kultur og egne værdier set i forhold til andres. Tegne og bagefter at snakke om tegningerne. Læse bøger. Vise forståelse og tolerance overfor forskellighederne. Besøger hinanden derhjemme. Bliver nogen udelukket pga. anden herkomst (hudfarve, påklædning, mad og sprog). Forskellighed i familierne. Forståelse for forskellige udtryksformer. Tegne og bagefter at snakke om tegningerne. Læse bøger. Vise forståelse og tolerance overfor forskellighederne. Besøger hinanden derhjemme. Besøge kulturelle arrangementer og udstillinger. Hvordan er familiernes forhold (gift, skilt, stedforældre, skiftende partner)? Hvad får man ud af at kigge på tegningerne? Hvordan udtrykker børnene sig motorisk og sprogligt? Hvor stor interesse viser børnene under disse besøg. Hvad fortæller børnene om disse oplevelser? 17.

17 Kunde fokus: Det strategiske mål inden for fokusområdet kunde fremkommer ved spørgsmålet Hvordan bør vi fremstå overfor kunderne, for at kunne realisere vores visioner?. Vi har defineret vores kunder som værende: Børn, forældre og (kommune). Til opnåelse af dette er der følgende kritiske succesfaktorer: Interne processer. Høj faglige kompetence. Stabilitet og troværdighed. Ansvarlighed/gensidig respekt. Fleksibilitet/rummelighed. Sikre at børnene er klar til næste trin. Det strategiske mål inden for indsatsområdet interne processer fremkommer ved spørgsmålet: Hvilke processer skal vi være særlig dygtige til, for at tilfredsstille vore kunder? Information om aktiviteter til forældrene. Aktiviteter på tværs af stuerne. Alle børn har relation til alle voksne inden de forlader børnehaven. Børnehave på børnenes præmisser. Rummelighed. Synliggøre hvad vi gør Interne ressourcer (læring) Det strategiske mål inden for indsatsområdet interne ressourcer (læring) fremkommer ved spørgsmålet: Hvordan kan vi bevare evnen til at forandre og forbedre os for at realisere vores visioner?. Til opnåelse af dette er der følgende kritiske succesfaktorer: Mål. Pædagogiske dage sikrer fornyelse. Skabe god atmosfære konstruktiv feedback højt informationsniveau. Rød tråd i alle beslutninger (temperament og balance afstemmes). På baggrund af de fastsatte kritiske succesfaktorer er der fastsat mål, som underbygger disse. Som udgangspunkt skal samtlige mål underbygge de kritiske succesfaktorer også på tværs af indsatsområderne. Målene er angivet nedenfor i skemaer opdelt i de 4 fokusområder, som igen er opdelt i kritiske succesfaktorer. Ud over angivelse af mål er der også sat handlinger på de konkrete mål. At fastsætte handlingerne har været en meget vigtig del af udarbejdelsen af mål og handlingsplanen, da alle medarbejdere her skulle diskutere og blive enige om, hvad der konkret lå i de enkelte mål. Ud fra hver handling er derfor givet en beskrivelse som angiver det der var enighed om lå bag ved den enkelte handling. 18.

18 Virksomhedsplan. Kunder. Høj faglig kompetence. Mål Handlinger Forklaring Uddannet personale Gennem uddannelse En meget stor del af personalet skal være faglært. Faglig sparring Børnehaven Bredstrupsgade vil fortsat være et godt uddannelsessted. Personalemøder, stuemøder, fredagsmøder. Åbne ved henvendelser. Nye tanker og ideer. Fortæller hinanden om opgaver med det enkelte barn, især ved ændringer i barnets hverdag. Bruge hinandens erfaring/viden ved opgaver som kan være svære at løse, eller den enkelte er i tvivl om hvordan opgaven løses bedst. Vil ansætte studerende. Være åbne overfor at dele viden/erfaring med andre. Stabilitet troværdighed Mål Handlinger Forklaring Tillid Fortrolige samtaler m/ forældre. Undgå sladder Skabe en tillid til forældre og børn, så vi hurtigere kan tage hånd om evt. forandringer i barnets hverdag. Derved hurtigere kunne give den bedste støtte for familien. Høj anciennitet/ tryghed for børnene Gensidig respekt Social tryghed Holde aftaler Gode rammer for personale Vær åben- snak om forskelligheder. lytte. Jeg er Ok-du er Ok. Åbne for den personlige pose interesse/lytte til andres poser Respekt for andres opgaver på hjemmefronten. At sørge for personalet trives, så det faste personale forbliver fast. Det giver utrygge børn hvis de hele tiden konfronteres med nye voksne. Vi respekterer hinandens forskelle og prøver at forstå hvorfor vi reagerer forskelligt. Har respekt for der er noget andre gør bedre end jeg, og noget jeg er bedre til end de andre. Begge er vi ok. Kan tale ud med hinanden. Fortrolighed. Støtte hinanden i svære situationer. Bestræbe sig på altid at overholde de aftaler man laver med hinanden. 19.

19 Ansvarlighed/gensidig respekt. Fleksibilitet/rummelighed. Mål Handlinger Forklaring Synlighed I alle vore handlinger Sælge sig selv At være bevidst om at det vi gør/viser kopiere børnene. Sælge fornuft og ansvarlighed. Skabe tillid Velkomst i hverdagen. Ligeværdig. Vise at alle børn og forældre er noget der er vigtigt for os, det er ikke bare en masse, men vores personlige kunder Modtage børn uafhængig af kultur, sproglig, social familier baggrund Vi er sammen med børnene de skal ikke bare passes. Respekterer børnenes og familiens forskelligheder. 2 sproget medarbejder Regnbuen/2 sproget gruppe Faste rammer Samarbejde Stuerne i imellem Lytter fornemmer hvad børnene siger. Individuel behandling/det hele menneske. Efterleve forældrenes ønsker(så meget som muligt) Alle børn behandles med respekt uanset hvor og hvad de kommer fra og med. Være meget opmærksomme på hvad hvert enkelt barn udtrykker, både verbalt og kropssprog. Være opmærksom på det enkelte barn reaktion i forskellige situationer. Forstå og bakke op om evt. særbehandling af det enkelte barn, i den udstrækning at det kan efterkommes. Mad, kultur, søvn, etc. 20

20 Sikre at børnene er klar til næste trin (fra stue til stue og til børnehaveklasse) Mål Handlinger Forklaring Alle børn skal gøres skoleklare. Førskoleprojekter. Besøg på Prøve at forklare børn hvad skolen skoler. er. Besøge skoler. Selvhjulpne børn Børnene skal lære at kommunikere verbalt. Motivere gennem orientering Social modning Dovne pædagoger børn kan selv. Tålmodighed (prioritet i tid.) Rose/motivation. Tro på børnene kan. Tvinger barnet til at udtrykke ønsker verbalt, gennem HV spørgsmål. Orientere og vække interessen hos børnene. Vise engagement. Synge, være i grupper, praktiske gøremål sammen med andre, give alle et ansvar. Madglæde. Modtage fra andre At lære børnene selv at kunne gøre de ting som de er modne til, samt motivere til at prøve igen og igen med det som er lidt svært endnu. Barnet skal lære at kommunikere samme sprog så de kan forstås af nye voksne som ikke kender barnets tillærte sprog. Forklare nye situationer, følge op på det lærte. Lære at modtage en besked. Arbejde sammen med andre i grupper. Lære glæde ved at spise, hygge via madlavning, at det er en hyggestund at spise. Interne processer Information om aktiviteter til forældrene. Mål Handlinger Forklaring Synliggøre børnenes dagligdag & institutionens aktiviteter Aktivitetskalender hver måned. Tavler, dagbog, opslag, mundtlig og telefonisk opfølgning. Breve At forældre har god mulighed for at planlægge fridage, så barnet ikke går glip af den snak som kommer efter en oplevelse. Følge mundtligt op på sedler så alle forældre får lige mulighed. Sikre børn+ forældres viden om vagtplan & ekstra personale. Opslag og dagbog. Info nye børn hvem åbner første dag i institutionen. Dagbog er med til at give forældrene en mulighed for at vide hvad barnet har lavet, og tale med barnet om oplevelsen. Præsentere den pædagog som barnet skal møde den første dag i institutionen, så det føles trygt for barnet. 21.

21 Aktiviteter på tværs af stuerne. Mål Handlinger Forklaring Aktive forældre Legeplads, julefest, forældrekaffe, forældrebestyrelse. Lige information til alle Prøve at motivere forældre til at deltage i opgaver som er børnenes hverdag. Forældre kommer til at kende hinanden. Fordybelse Naturoplevelser Naturbørnehave 1 uge om året Temauger 1-3 pr.år. Emneaktivitet Høst, miljø, indianer, stenalder etc. museer Ture, Regnskoven, Fjellerup, Sørens bondegård, legeplads mm. Fleksibilitet omkring mødetid. Åbne værksteder. Funktionsopdelt God tid til at tale om de helt små ting som barnet oplever. Se i øvrigt Temauge. Det er vigtigt at børnene oplever den rigtige natur og får nogle lærerige oplevelser. Tage børnene med ud i skoven en hel uge og opleve de små ting. Kræver at personale og børn kan møde anderledes end normalt. Have et par uger om året hvor vi beskæftiger os med et tema, set fra mange vinkler. Ved åbne værksteder melder børn og voksne sig til forskellige aktiviteter, eks. Klippe, bage, træ. 22.

22 Alle børn har relation til alle voksne inden de forlader børnehaven. Mål Handlinger Forklaring Tryghed/ fortrolighed Åbne stuer, åbne/lukke vagter. På legepladsen fælles ansvarlighed for alle børn. Fælles ture på tværs af stuerne. Det skal være trygt for ethvert barn uanset tilhørsforhold, at blive trøstet eller snakke med en voksen fra en anden stue. Børnene skal kende alle voksne så de er trygge ved at blive afleveret af en voksen som ikke er fra barnets stue. Fælles ansvar for alle børn på legepladsen, den som står nærmest trøster eller afhjælper konflikter. Børnehave på børns præmisser/ Rummelighed. Mål Handlinger Forklaring Skabe tryghed. Faste rammer, retfærdighed, ærlighed. Inddrager børnene i de daglige gøremål. Tålmodighed, fleksibilitet. Synliggøre overfor barnet at de er en vigtig brik for at få dagligdagen i børnehaven til at fungere. Sanse (se, høre, fornemme) hvad barnet kommunikerer. Have rum/rumme børnene. Skabe fysiske rammer Indkøb af passende inventar & legetøj. Mulighed for stille steder, skjulesteder - frirum. Barnet skal have mulighed for at finde ro også at kunne være i fred for de voksne. Indkøbe legetøj og inventar som børnene har glæde af. 23

23 Synliggøre hvad vi gør. Mål Handlinger Forklaring Være bevidst. Om alle sine handlinger. De voksne viser deres personlighed Skelnes mellem person og privat. Tænke over hvad og hvordan man gør tingene. Synlighed Bruger vor virksomhedsplan som et redskab. Mappe (velkommen til BB) Målsætning Virksomhedsplan. Ved præsentation info om stuernes pædagogik. Vores virksomhedsplan skal være synlig i hverdagen. Ærlige og åbne overfor børn og forældre. Fortæller forældrene at vi har et mål med alt hvad vi gør. Vi arbejder med opfølgning på de mål vi har sat os via virksomhedsplanen. Fortæller forældrene hvad vi indeholder og hvordan vi arbejder, samt hvad vi lægger vægt på. Forklare forældre om de forskellige opgaver der er med børnene på hver enkelt stue, hvorfor dagen vil blive lidt forskellige fra stue til stue, udover det personlige præg og sammensætningen af børnene. Vi arbejder ud fra/med de mål og den vision vi har vedtaget. Det er vigtigt at være ærlige overfor børn og forældre, hvis noget ikke er helt som det burde være, prøv at forklare. 24

24 Interne ressourcer Pædagogiske dag sikrer fornyelse. Mål Handlinger Forklaring Opdatering af faglige kvalifikationer Kurser: Natur- Fortælling- EDB og Musik. Efterudannelse, ICDP To sprogede børn (sprog/kultur) Det er vigtigt vi hele tiden følger med og udvikler os, så vi er i niveau med det omkringliggende samfund. Diskutere faglige emner Diskutere nye tiltag efter nye behov/situationer. Ønsker: Snak personalet i mellem. Tage udgangspunkt i konkrete emner foreslået af personalet. Ved nye diagnoser. Ved nye ressourcekrævende børn køkkenhjælp. Forbedrer garderober. Bedre personaleforhold, Fortællerum. Renovering at grupperum på loftet. Vi behandler emner som ligger personalet på sinde, eller som er relevante på den ene eller anden måde. Ved at opfinde en ny sygdom, behandling, eller teori er det vigtigt hele personalet får ajourført viden. Huskeliste hvis vi skulle finde penge, plads og rammer. Prioriteres. 25.

25 Skabe god atmosfære konstruktiv feedback/ højt informationsniveau. Mål Handlinger Forklaring Sparring Bruger hinanden. Konstruktiv ris/ros Sige til hinanden når nogen gør noget godt. Samtidig reagerer hvis nogen gør noget man ikke finder rigtigt og få en snak om det. Respektere hinanden og hinandens forskelligheder Lytte og forstå Respektere, prøve at forstå hvorfor kolleger handler som de gør. Overholde aftaler Skrive ned (dokumentere) Hvis man aftaler noget indbyrdes er det vigtigt det overholdes. At man kan stole på at den man laver aftalen med overholder den. Skabe social tryghed personalet imellem Kende hinanden godt. Forståelse for hinanden Ved at kende hinanden gennem mange år, giver en tryghed. Rød tråd i alle beslutninger (temperament og balance afstemmes). Mål Handlinger Forklaring Ensartede regler Opnå enighed gennem diskussion Og argumentation. Skrive ned. Forhandler sig til en ensrettet linje overfor børnene. Der er med til at stå fast overfor børns prøve grænser. 26.

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . 7Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER... LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...5 NATUR OG NATURFÆNOMENER...6 KROP OG BEVÆGELSE...7 SPROG...8 LÆREPLANER I HENHOLD

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Det er vigtigt, at institutionens ledelse er synlig og aktiv. Derfor er vores mål: At den pædagogiske leder er synlig i hverdagen, både for personaler, børn og

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010.

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. Beliggenhed: BØRNEHAVEN Mælkebøtten er beliggende på Svallerup Skole lige midt i Kalundborg kommune. Normering: Børnehaven er normeret til 31 børn i alderen 3-6 år og 6 børn

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Børnehusets navn: Hjulet De mellemste og yngste børn Dato: Periode: forår.14 Natur og naturfænomener Strategiske mål At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere