Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Historie 3 Idegrundlag 4 Bestyrelse 4 Institutionsbestyrelse 4 Forældrebestyrelsen 5 Ledelse 6 Børnenormering 6 Fysiske rammer 6 Åbningstider 7 Personalet 7 Fast personale 7 Øvrigt personale 8 Det pædagogiske arbejde 8 Kunde fokus: 18 Interne processer 18 Interne ressourcer (læring) 18 Mål 18 Virksomhedsplan 19 Kunder 19 Interne processer 21 Information om aktiviteter til forældrene 22 Interne ressourcer 25 Skabe god atmosfære konstruktiv feedback/ højt informationsniveau 26 2.

2 Forord. Formålet med denne institutionsplan er at give en indgående billede i de værdier og det pædagogiske arbejde, der ligger til grund for Børnehaven Bredstrupsgade. Samtidig kan læseren opnå viden om mere konkrete forhold, såsom historie, antal børn, antal voksne mv. De skrevne ord er en ting men Samtalen er noget andet. Skulle man som læser stå tilbage med nogle spørgsmål, svarer vi alle meget Gerne på disse. Randers kommune arbejder ud fra 5 kerneværdier: Ansvarlighed Udvikling Helhed Kvalitet Brugerorientering Disse værdier er gennemgående i arbejdet i Børnehaven Bredstrupsgade og indgår således både i mål og handlingsplanen, samt de pædagogiske lærerplaner. Børnehaven Bredstrupsgade anser det for vigtigt at målene er indarbejdet i det daglige pædagogiske arbejde, hvorfor det indgår i helheden og Ikke separat. Historie. Kong Chr. D. IX og Dronning Louises Jubilæumsasyl herefter Børnehaven Bredstrupsgade, er den næstældste daginstitution i Randers. Børnehaven er opkaldt efter Majestæterne til erindring om deres 25 års regeringsjubilæum, (i hvilken anledning midlerne til oprettelse af asylet oprindeligt var indsamlet), og det blev indviet og taget i brug på Kong Chr. D. IX og Dronning Louises guldbryllupsdag den 26. maj Asylet i marken, som det blev kaldt, blev dengang etableret i egen opført bygning på Missionsvej (nu Sct. Pedersgade). I 1944 undersøgtes mulighederne for udbygning af asylets bygninger, men da det ikke var i Overensstemmelse med byplanlægningen afslog kommunen tilladelse hertil. I stedet købes dyrlægeboligen (opført i 1910) i Bredstrupsgade, der efter ombygning kunne indvies og tages i brug d. 8. december 1947 som Børnehaven Bredstrupsgade. Ejerforhold Børnehaven er en selvejende institution, hvis bestyrelse har indgået overenskomst om driften med Randers Kommune. 3.

3 Idegrundlag. Børnehaven Bredstrupsgade tilgodeser det enkelte barns behov, interesser og baggrund, gennem gode arbejdsforhold for de ansatte. Samt god atmosfære i huset her stor betydning for børn og forældre. Rammer der sikrer sociale, trygge og selvstændige børn, skal være Børnehaven Bredstrupsgades røde tråd. Bestyrelser. Institutionsbestyrelsen består af: Formand for institutionsbestyrelsen. Lederen af børnehaven. Næstformand. 1 Medlem. 1 Sekretær. 1 Repræsentant valgt af byrådet. (a.) 1 Repræsentant, Handelstanden. 2 Forældrebestyrelses medlem. 1 Medarbejder repræsentant. a)frivilligt medlem. Børnehaven Bredstrupsgade 1, Randers, er oprettet som en selvejende institution i henhold til særlig fundats, stadfæstet af Kong Chr. D. IX. Den 26. januar Bestyrelsen har altid bestået af borgere fra erhvervs- og handelsstanden samt borger- og embedsstanden i Randers. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges ved selvsupplering af bestyrelsen. 2 medlemmer fra forældrebestyrelsen valgt af forældre til børn i børnehaven, børnehavens leder, 1 medarbejderrepræsentant1. Byrådet kan udpege et medlem til institutionens bestyrelse. Den selvejende institutions ledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, fastlægger institutionens formål og idegrundlag/vision, har det juridiske og økonomiske ansvar og har arbejdsgiverkompetencen. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de love og regler, der til enhver tid gælder for institutionens funktion, ledelse og drift. 4.

4 Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved overenskomst mellem bestyrelsen og byrådet i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Indgåelse og ophævelse af overenskomst mellem bestyrelse og byrådet, indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker udover institutionens daglige drift, indgåelse og ophævelse af aftaler, der vedrører institutionens kapital kræver tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere regler for dens virke og forretningsorden. Personale ansættes af leder og bestyrelse i forening. Børnehavens daglige virke varetages af personalet, hvor de overordnede forhold aftales mellem personalet og bestyrelsen. Forældrebestyrelsen består af: Formand forældrebestyrelsen. Næstformand. Lederen af Børnehaven. 4 Forældrerepræsentanter. 2 Forældre suppleanter. 1 Medarbejder repræsentanter. Den selvejende institution har endvidere en forældrebestyrelse, der virker indenfor det i vedtægten fastsatte formål og vision og indenfor byrådets fastsatte mål og rammer. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens virksomhed og for anvendelse af en budgetramme og har indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale. Forældrebestyrelsen består af fem medlemmer, valgt af og blandt forældre til børn i børnehaven. Valget finder sted hvert år i maj måned på et forældremøde for hele institutionen. Institutionernes medarbejdere vælger derudover 2 medlemmer til bestyrelsen blandt medarbejderstaben. Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence under respekt for byrådets overordnede mål og rammer for institutionen og det i vedtægterne fastsatte formål og idegrundlag. Ideer og nye tiltag fra eks. forældre til arrangementer eller andet, behandles af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen medvirker til at sikre et højt informationsniveau i forhold til forældrene, samt sikre forældrenes indflydelse på deres barns hverdag i institutionerne. 5

5 Ledelse. Institutionens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen. Lederen fastsætter hvilke konkrete handlinger, der udmønter forældrebestyrelsens beslutninger. Lederen er ansvarlig for institutionens virksomhed overfor forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen. Institutionens leder har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af institutionens personale, efter bestyrelsens godkendelse og i overensstemmelse med forældrebestyrelsens kompetence om indstillingsret. Børnenormering. Børnehaven er normeret til 82 børn i alderen 3-6 år. Børnene er aldersopdelt i fire grupper, med hver deres stue. Fysiske rammer. Børnehaven Bredstrupsgade ligger nær Randers midtby, tæt på byens gode parker. Børnehaven ligger tæt på fem af byens skoler, og tæt på gode busforbindelser. Huset er et stort, sundt og solidt hus, opført i Huset er i tre plan. Der er langt fra stueetage til 2. sal for de små børn, på baggrund af dette er Børnehaven ikke egnet til fysisk handikappede. Stueplan: To børnegrupper, Grøn og Rød stue. 4 garderober. 2 badeværelser. Køkken. Personalestue. 1.sal: To børnegrupper, Blå og Gul stue. 2 badeværelser. Kontor. 2.sal: Aktivitetsrum. - Grupperum. Depot. Børnekøkken, hvor hver stue skiftes til at lave varmt mad en gang om ugen. Møderum. Badeværelse. Legepladsen : God med mange muligheder. Pinde / sten. Bålplads (hygge / madlavning.) Gammelt køkkengrej / emballage. Boldspil. Forskellige former for cykler/transportmidler. 6.

6 Moon-cars. Sandkasse - stort sandområde. Klatremuligheder. Gynger. Rutschebane. Legehuse. Balancebom / kolbøttestang. Hoppemand / Hinkeleg. Gemmesteder. Frugttræer. Brug af naturmaterialer,(f.eks. gamle juletræer, store grene). Vand (vandpytter / vandbassiner). Børnene er ude hver dag uanset vejr. Åbningstider. Børnehaven er åben mandag til fredag fra Personalegruppen.. 1 Leder 37 1 Souschef 37 5 Pædagoger 37 1 Pædagog 28,5 1 Pædagogstuderende lønnet praktik 23,5 (32) 1 Pædagogmedhjælper 37 1 Pædagogmedhjælper 37 7.

7 Øvrigt personale. Ud over det faste personale kommer det praktikanter fra følgende uddannelsesinstitutioner mv.: Pædagogstuderende (Seminariet) AMU Erhvervspraktikanter Folkeskolen Sprogskolen Skånejob/Arbejdsprøvning Jobcenteret Daghøjskoler m.m. Ud over personalet samarbejdes der løbende bl.a. med specialpædagoger, talepædagoger og psykologer. Se opslagstavlen ved indgangen, hvor personalet er præsenteret nærmere. Det pædagogiske arbejde. I 2004 blev der fra undervisningsministeriets siden stillet krav om at alle børnehaver skulle udarbejde pædagogiske læreplaner. Lovgrundlaget for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne findes i: Lov om social service nr. 454 af 10. juni 1997, hvor formålet med dagtilbud defineres i kapitel 4. De pædagogiske lærerplaner er opdelt i følgende 6 temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier I forbindelse med indførelse af pædagogiske læreplaner blev der i Børnehaven Bredstrupsgade gennemført et seminar for alle ansatte. Målet var her at beskrive de pædagogiske metoder og praktiske tiltag, der bliver arbejdet med på stedet. Resultatet af dette er angivet nedenfor, hvor der både indgår forhold som har været grundlæggende for børnehaven i mange år og nye tiltag som der vil blive arbejdet med i fremtiden. 8.

8 I Børnehaven Bredstrupsgade arbejdets der efter en model som personalet har udviklet i fællesskab. Modellen ser ud som følger: Skema til observation og arbejde med problemstillinger med det enkelte barn. Dette er resultatet af en pædagogisk dag i Børnehaven Bredstrupsgade. Formålet med dagen var at drøfte oplæg fra Randers Kommune Den gode overgang. Området den følelsesmæssige kompetence var valgt ud og der blev arbejdet med punkterne herunder i grupper. I forløbet blev der udviklet en model, den er vist nedenfor. Årsagen til at denne model blev udviklet var, at afrapporteringen fra alle grupperne pegede på det samme: bevidstgørelse og konkretisering/handling i forhold til problemstillinger med det enkelte barn. Modellen indeholder 6 trin, hvor problemstillingen kan køre hele vejen rundt i modellen eller problemstillingen kan stoppe efter hver fase under Bevidstgørelse. Hvis problemstillingen er kommet over i konkretisering og handling, skal modellen køres helt ud med handlinger og evaluering. 9.

9 Opmærksom: Iagttagelse: Observation: Metode: Opmærksom på en adfærd eller en ændring i barnets adfærd. Er opmærksom på, om det er en enkeltstående situation, eller adfærden gentager sig. Flere er med til at observere, og det noteres om der er tale om specielle tidspunkter i specielle sammenhænge. Der besluttes hvordan der skal handles på problemstillingen. Opmærksom Handling: Evaluering: Konkrete handlinger under den valgte metode. Det er vigtigt at handlingerne er klare for alle og at handlingerne bliver fulgt tæt. Der skal/bør være, en som er ansvarlig for, at der bliver fulgt op og at der hver gang sættes dato for hvornår der følges op igen. Hvilke resultater er der? hvordan udvikler/afvikler problemstillingen sig. Hvis den valgte metode ikke har effekt vælges evt. ny metode. Som det fremgår af modellen arbejdes der med de pædagogiske lærerplaner. De er opbygget efter principperne i modellen, således at de pædagogiske handlingsplaner bliver et aktivt værktøj for personalet. 10.

10 11.

11 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Aktiviteter/handlinger Observationer: Give barnet selvværd. Den voksne ser barnet som det er og bruger det som udgangspunkt for barnets udvikling. Vurdere om der sker en løbende udvikling ved samtale med det enkelte barn. Viser gerne tro på sig selv. Lad barnet gennem leg være både initiativtager og deltager. Samling af forskellige observationer. Give barnet mulighed for udvikling. Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og de voksne skal respektere disse. Drøfte i personalegruppen om det er en grænse eller en begrænsning. Forskellige indgangsvinkler til at nå barnet. Give barnet mulighed for at afprøve sig selv gennem indretning af rum og valg af materialer. Motivere/støtte op om og tilrettelægge aktiviteter (ex bevidst sammensætning af grupper). Tager barnet imod en udfordring. Viser barnet tro på sig selv. Vil barnet gerne fordybe sig i legen / aktiviteten. 12.

12 Tema: Sociale kompetencer Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Tryghed i samværet mellem børn og voksne. Etablerer venskaber Et godt socialt miljø for børn og voksne. Rummelighed forståelse og accept af børn, forældre og kollegaer. Understøtte børnene i at være aktive i fx rundkreds Være deltagende, lyttende, formulerende, god modtagelse ved start, om morgenen og ved aflevering, forældresamarbejde (fællesspisning, forældremøder, forældrekaffe) Gennem den frie leg. Små grupper, der samarbejder om en opgave ex at male, lave mad, dække bord og lave puslespil sammen. Tale pænt til hinanden. Omsorg og respekt for hinanden, børn og voksne imellem. Inddrage både børn og forældre i problemerne ex mobning, hudfarve, briller. Give udtryk for følelser. Plads til alle, selvom man er forskellige. Give og tage. Forståelse og accept af børn forældre og kollegaer. Man kan godt være uenige, uden man er uvenner. Man er som man er. Går børnene selv i gang med at finde venner. Hvem knytter barnet sig til i forhold til børn og voksne. Konfliktløsende, samarbejdsrelateret omgangstone. Går børnene selv i gang med at finde venner. Hvem knytter barnet sig til i forhold til børn og voksne? Konfliktløsende, samarbejdsrelateret omgangstone. Har forældrene tid og er nærværende. Samspillet mellem barn og forælder. Hvad bidrager det enkelte barn med positivt/negativt til fællesskabet? Samspillet mellem barn og forælder. Hvad bidrager det enkelte barn med positivt/negativt til fællesskabet? 13.

13 Tema: Sprog Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Få barnet til at svare. Forståelse af sprog (begreber). Samtale i et mindre forum. Direkte henvendelse til alle børn hver dag fx godmorgen. Gentager spørgsmålet til der bliver svaret. Udfør ikke handlingen, hvis man ikke får respons (konsekvens). Forklar/fortæl hvad tingene hedder, når barnet peger. Fortæl hvad vi synger/læser/ snakker om. Hvad menes der? Vis og forklar ordet/begrebet (fx en dør, der knirker). Man skal se det og markere det. Læser barnets kropssprog. Få accept fra barnet til at fortælle, hvad barnet har gjort og sagt. Henvender sig direkte til barnet og føre en samtale. Fastholder barnet, øjenkontakt, fysisk berøring mv. Kigger barnet og har barnet hørt og forstået. Lytte efter hvad barnet siger. Få den rigtige respons fra barnet. Det er vigtigt, at man taler om samme emne. Handler barnet i overensstemmelse med besked. Hvor nuanceret anvender barnet sprog og begreber. Hvor stort er ordforrådet. Hvordan er udtale, sætningers længde og opbygning, mangler i sprog. Forstå og aflæse, hvornår barnets grænse er nået. Hvordan er barnets respons på det, der tales om. Ud fra dette vurdere om der er en egentlig samtale. 14.

14 Tema: Krop og bevægelse. Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: At give børnene glæde ved at bruge kroppen ex på legepladsen og i gymnastiksal. At give børnene mulighed for at bruge sine sanserne. At børnene bliver selvhjulpne. At kende sin krop (albue, hals). At have musik og bevægelse. Udendørs aktiviteter, udfordrende ture. Låne gymnastiksalen på seminariet Udendørs aktiviteter, udfordrende ture. Smage på maden. At give børnene bevidsthed om gode madvaner. Klippe og klistre, perler, tegne male, bage, føle (papmaché).. Udendørs aktiviteter, udfordrende ture. Tøj af og på, toiletbesøg, smøre mad, hælde mælk op. Vaske hænder før spisning og efter toiletbesøg. Deltager det enkelte barn aktivt på dets udviklingstrin. Er barnet alders svarendene. Smager og lugter barnet på forskellige ting. Hvordan reagerer barnet? Hvordan klarer børnene at tage tøj af og på, toiletbesøg, smøre mad, hælde mælk op? Husker børnene at vakse hænder før og efter toilet besøg. 15.

15 Tema: Naturen og naturfænomener. Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Kendskab og glæde ved naturen. Ud legepladsen, parken, åen, vådområdet, naturskolen, Regnskoven, bondegård, skov, strand, Hjerteløb. Gør børnene brug af naturen. Er børnene kreative ved brug af naturen. Respekt for naturen. Kendskab til dyrene. Brug af naturens produkter. Børnene skal ud hver dag. Årstidsbestemte udflugtsmål. Tage naturen ind i huset fx blade og døde dyr. Bearbejdning og projekter. Forklarer årets gang. Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Voksne skal foregå med et godt eksempel. Give råd og vejledning (ikke at smide ting i naturen, ikke smide sten efter fuglene, ikke brække træer osv.). Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Se dyrene på legepladsen, besøge en bondegård, Regnskoven, doktorparken, Fladbro. Bruger dyrenes produkter. Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Spørge børnene, om de ved hvad de ser. Visualisér med eksempler og historier. Sylte, lave mad og bage. Viderebehandle, det man har oplevet ved at slå op i fagbøger og opslagsværker. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? Gør børnene brug af naturen. Er børnene kreative ved brug af naturen. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? Om der sker en ødelæggelse af evt. træer og dyr. Er børnene kreative ved brug af naturen. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? Er børnene er klar over, hvad det er for et dyr, de har set. Gør børnene brug af naturen. Er børnene kreative ved brug af naturen. Hvordan viser børnene interesse? Hvordan er det enkelte barns motorik? 16.

16 Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier. Mål: Aktiviteter/handlinger: Observationer: Forståelse af andre kulturer Snakke om egen kultur og egne værdier set i forhold til andres. Tegne og bagefter at snakke om tegningerne. Læse bøger. Vise forståelse og tolerance overfor forskellighederne. Besøger hinanden derhjemme. Bliver nogen udelukket pga. anden herkomst (hudfarve, påklædning, mad og sprog). Forskellighed i familierne. Forståelse for forskellige udtryksformer. Tegne og bagefter at snakke om tegningerne. Læse bøger. Vise forståelse og tolerance overfor forskellighederne. Besøger hinanden derhjemme. Besøge kulturelle arrangementer og udstillinger. Hvordan er familiernes forhold (gift, skilt, stedforældre, skiftende partner)? Hvad får man ud af at kigge på tegningerne? Hvordan udtrykker børnene sig motorisk og sprogligt? Hvor stor interesse viser børnene under disse besøg. Hvad fortæller børnene om disse oplevelser? 17.

17 Kunde fokus: Det strategiske mål inden for fokusområdet kunde fremkommer ved spørgsmålet Hvordan bør vi fremstå overfor kunderne, for at kunne realisere vores visioner?. Vi har defineret vores kunder som værende: Børn, forældre og (kommune). Til opnåelse af dette er der følgende kritiske succesfaktorer: Interne processer. Høj faglige kompetence. Stabilitet og troværdighed. Ansvarlighed/gensidig respekt. Fleksibilitet/rummelighed. Sikre at børnene er klar til næste trin. Det strategiske mål inden for indsatsområdet interne processer fremkommer ved spørgsmålet: Hvilke processer skal vi være særlig dygtige til, for at tilfredsstille vore kunder? Information om aktiviteter til forældrene. Aktiviteter på tværs af stuerne. Alle børn har relation til alle voksne inden de forlader børnehaven. Børnehave på børnenes præmisser. Rummelighed. Synliggøre hvad vi gør Interne ressourcer (læring) Det strategiske mål inden for indsatsområdet interne ressourcer (læring) fremkommer ved spørgsmålet: Hvordan kan vi bevare evnen til at forandre og forbedre os for at realisere vores visioner?. Til opnåelse af dette er der følgende kritiske succesfaktorer: Mål. Pædagogiske dage sikrer fornyelse. Skabe god atmosfære konstruktiv feedback højt informationsniveau. Rød tråd i alle beslutninger (temperament og balance afstemmes). På baggrund af de fastsatte kritiske succesfaktorer er der fastsat mål, som underbygger disse. Som udgangspunkt skal samtlige mål underbygge de kritiske succesfaktorer også på tværs af indsatsområderne. Målene er angivet nedenfor i skemaer opdelt i de 4 fokusområder, som igen er opdelt i kritiske succesfaktorer. Ud over angivelse af mål er der også sat handlinger på de konkrete mål. At fastsætte handlingerne har været en meget vigtig del af udarbejdelsen af mål og handlingsplanen, da alle medarbejdere her skulle diskutere og blive enige om, hvad der konkret lå i de enkelte mål. Ud fra hver handling er derfor givet en beskrivelse som angiver det der var enighed om lå bag ved den enkelte handling. 18.

18 Virksomhedsplan. Kunder. Høj faglig kompetence. Mål Handlinger Forklaring Uddannet personale Gennem uddannelse En meget stor del af personalet skal være faglært. Faglig sparring Børnehaven Bredstrupsgade vil fortsat være et godt uddannelsessted. Personalemøder, stuemøder, fredagsmøder. Åbne ved henvendelser. Nye tanker og ideer. Fortæller hinanden om opgaver med det enkelte barn, især ved ændringer i barnets hverdag. Bruge hinandens erfaring/viden ved opgaver som kan være svære at løse, eller den enkelte er i tvivl om hvordan opgaven løses bedst. Vil ansætte studerende. Være åbne overfor at dele viden/erfaring med andre. Stabilitet troværdighed Mål Handlinger Forklaring Tillid Fortrolige samtaler m/ forældre. Undgå sladder Skabe en tillid til forældre og børn, så vi hurtigere kan tage hånd om evt. forandringer i barnets hverdag. Derved hurtigere kunne give den bedste støtte for familien. Høj anciennitet/ tryghed for børnene Gensidig respekt Social tryghed Holde aftaler Gode rammer for personale Vær åben- snak om forskelligheder. lytte. Jeg er Ok-du er Ok. Åbne for den personlige pose interesse/lytte til andres poser Respekt for andres opgaver på hjemmefronten. At sørge for personalet trives, så det faste personale forbliver fast. Det giver utrygge børn hvis de hele tiden konfronteres med nye voksne. Vi respekterer hinandens forskelle og prøver at forstå hvorfor vi reagerer forskelligt. Har respekt for der er noget andre gør bedre end jeg, og noget jeg er bedre til end de andre. Begge er vi ok. Kan tale ud med hinanden. Fortrolighed. Støtte hinanden i svære situationer. Bestræbe sig på altid at overholde de aftaler man laver med hinanden. 19.

19 Ansvarlighed/gensidig respekt. Fleksibilitet/rummelighed. Mål Handlinger Forklaring Synlighed I alle vore handlinger Sælge sig selv At være bevidst om at det vi gør/viser kopiere børnene. Sælge fornuft og ansvarlighed. Skabe tillid Velkomst i hverdagen. Ligeværdig. Vise at alle børn og forældre er noget der er vigtigt for os, det er ikke bare en masse, men vores personlige kunder Modtage børn uafhængig af kultur, sproglig, social familier baggrund Vi er sammen med børnene de skal ikke bare passes. Respekterer børnenes og familiens forskelligheder. 2 sproget medarbejder Regnbuen/2 sproget gruppe Faste rammer Samarbejde Stuerne i imellem Lytter fornemmer hvad børnene siger. Individuel behandling/det hele menneske. Efterleve forældrenes ønsker(så meget som muligt) Alle børn behandles med respekt uanset hvor og hvad de kommer fra og med. Være meget opmærksomme på hvad hvert enkelt barn udtrykker, både verbalt og kropssprog. Være opmærksom på det enkelte barn reaktion i forskellige situationer. Forstå og bakke op om evt. særbehandling af det enkelte barn, i den udstrækning at det kan efterkommes. Mad, kultur, søvn, etc. 20

20 Sikre at børnene er klar til næste trin (fra stue til stue og til børnehaveklasse) Mål Handlinger Forklaring Alle børn skal gøres skoleklare. Førskoleprojekter. Besøg på Prøve at forklare børn hvad skolen skoler. er. Besøge skoler. Selvhjulpne børn Børnene skal lære at kommunikere verbalt. Motivere gennem orientering Social modning Dovne pædagoger børn kan selv. Tålmodighed (prioritet i tid.) Rose/motivation. Tro på børnene kan. Tvinger barnet til at udtrykke ønsker verbalt, gennem HV spørgsmål. Orientere og vække interessen hos børnene. Vise engagement. Synge, være i grupper, praktiske gøremål sammen med andre, give alle et ansvar. Madglæde. Modtage fra andre At lære børnene selv at kunne gøre de ting som de er modne til, samt motivere til at prøve igen og igen med det som er lidt svært endnu. Barnet skal lære at kommunikere samme sprog så de kan forstås af nye voksne som ikke kender barnets tillærte sprog. Forklare nye situationer, følge op på det lærte. Lære at modtage en besked. Arbejde sammen med andre i grupper. Lære glæde ved at spise, hygge via madlavning, at det er en hyggestund at spise. Interne processer Information om aktiviteter til forældrene. Mål Handlinger Forklaring Synliggøre børnenes dagligdag & institutionens aktiviteter Aktivitetskalender hver måned. Tavler, dagbog, opslag, mundtlig og telefonisk opfølgning. Breve At forældre har god mulighed for at planlægge fridage, så barnet ikke går glip af den snak som kommer efter en oplevelse. Følge mundtligt op på sedler så alle forældre får lige mulighed. Sikre børn+ forældres viden om vagtplan & ekstra personale. Opslag og dagbog. Info nye børn hvem åbner første dag i institutionen. Dagbog er med til at give forældrene en mulighed for at vide hvad barnet har lavet, og tale med barnet om oplevelsen. Præsentere den pædagog som barnet skal møde den første dag i institutionen, så det føles trygt for barnet. 21.

21 Aktiviteter på tværs af stuerne. Mål Handlinger Forklaring Aktive forældre Legeplads, julefest, forældrekaffe, forældrebestyrelse. Lige information til alle Prøve at motivere forældre til at deltage i opgaver som er børnenes hverdag. Forældre kommer til at kende hinanden. Fordybelse Naturoplevelser Naturbørnehave 1 uge om året Temauger 1-3 pr.år. Emneaktivitet Høst, miljø, indianer, stenalder etc. museer Ture, Regnskoven, Fjellerup, Sørens bondegård, legeplads mm. Fleksibilitet omkring mødetid. Åbne værksteder. Funktionsopdelt God tid til at tale om de helt små ting som barnet oplever. Se i øvrigt Temauge. Det er vigtigt at børnene oplever den rigtige natur og får nogle lærerige oplevelser. Tage børnene med ud i skoven en hel uge og opleve de små ting. Kræver at personale og børn kan møde anderledes end normalt. Have et par uger om året hvor vi beskæftiger os med et tema, set fra mange vinkler. Ved åbne værksteder melder børn og voksne sig til forskellige aktiviteter, eks. Klippe, bage, træ. 22.

22 Alle børn har relation til alle voksne inden de forlader børnehaven. Mål Handlinger Forklaring Tryghed/ fortrolighed Åbne stuer, åbne/lukke vagter. På legepladsen fælles ansvarlighed for alle børn. Fælles ture på tværs af stuerne. Det skal være trygt for ethvert barn uanset tilhørsforhold, at blive trøstet eller snakke med en voksen fra en anden stue. Børnene skal kende alle voksne så de er trygge ved at blive afleveret af en voksen som ikke er fra barnets stue. Fælles ansvar for alle børn på legepladsen, den som står nærmest trøster eller afhjælper konflikter. Børnehave på børns præmisser/ Rummelighed. Mål Handlinger Forklaring Skabe tryghed. Faste rammer, retfærdighed, ærlighed. Inddrager børnene i de daglige gøremål. Tålmodighed, fleksibilitet. Synliggøre overfor barnet at de er en vigtig brik for at få dagligdagen i børnehaven til at fungere. Sanse (se, høre, fornemme) hvad barnet kommunikerer. Have rum/rumme børnene. Skabe fysiske rammer Indkøb af passende inventar & legetøj. Mulighed for stille steder, skjulesteder - frirum. Barnet skal have mulighed for at finde ro også at kunne være i fred for de voksne. Indkøbe legetøj og inventar som børnene har glæde af. 23

23 Synliggøre hvad vi gør. Mål Handlinger Forklaring Være bevidst. Om alle sine handlinger. De voksne viser deres personlighed Skelnes mellem person og privat. Tænke over hvad og hvordan man gør tingene. Synlighed Bruger vor virksomhedsplan som et redskab. Mappe (velkommen til BB) Målsætning Virksomhedsplan. Ved præsentation info om stuernes pædagogik. Vores virksomhedsplan skal være synlig i hverdagen. Ærlige og åbne overfor børn og forældre. Fortæller forældrene at vi har et mål med alt hvad vi gør. Vi arbejder med opfølgning på de mål vi har sat os via virksomhedsplanen. Fortæller forældrene hvad vi indeholder og hvordan vi arbejder, samt hvad vi lægger vægt på. Forklare forældre om de forskellige opgaver der er med børnene på hver enkelt stue, hvorfor dagen vil blive lidt forskellige fra stue til stue, udover det personlige præg og sammensætningen af børnene. Vi arbejder ud fra/med de mål og den vision vi har vedtaget. Det er vigtigt at være ærlige overfor børn og forældre, hvis noget ikke er helt som det burde være, prøv at forklare. 24

24 Interne ressourcer Pædagogiske dag sikrer fornyelse. Mål Handlinger Forklaring Opdatering af faglige kvalifikationer Kurser: Natur- Fortælling- EDB og Musik. Efterudannelse, ICDP To sprogede børn (sprog/kultur) Det er vigtigt vi hele tiden følger med og udvikler os, så vi er i niveau med det omkringliggende samfund. Diskutere faglige emner Diskutere nye tiltag efter nye behov/situationer. Ønsker: Snak personalet i mellem. Tage udgangspunkt i konkrete emner foreslået af personalet. Ved nye diagnoser. Ved nye ressourcekrævende børn køkkenhjælp. Forbedrer garderober. Bedre personaleforhold, Fortællerum. Renovering at grupperum på loftet. Vi behandler emner som ligger personalet på sinde, eller som er relevante på den ene eller anden måde. Ved at opfinde en ny sygdom, behandling, eller teori er det vigtigt hele personalet får ajourført viden. Huskeliste hvis vi skulle finde penge, plads og rammer. Prioriteres. 25.

25 Skabe god atmosfære konstruktiv feedback/ højt informationsniveau. Mål Handlinger Forklaring Sparring Bruger hinanden. Konstruktiv ris/ros Sige til hinanden når nogen gør noget godt. Samtidig reagerer hvis nogen gør noget man ikke finder rigtigt og få en snak om det. Respektere hinanden og hinandens forskelligheder Lytte og forstå Respektere, prøve at forstå hvorfor kolleger handler som de gør. Overholde aftaler Skrive ned (dokumentere) Hvis man aftaler noget indbyrdes er det vigtigt det overholdes. At man kan stole på at den man laver aftalen med overholder den. Skabe social tryghed personalet imellem Kende hinanden godt. Forståelse for hinanden Ved at kende hinanden gennem mange år, giver en tryghed. Rød tråd i alle beslutninger (temperament og balance afstemmes). Mål Handlinger Forklaring Ensartede regler Opnå enighed gennem diskussion Og argumentation. Skrive ned. Forhandler sig til en ensrettet linje overfor børnene. Der er med til at stå fast overfor børns prøve grænser. 26.

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Virksomhedsplan for. Den Frie Børnehave - den lille kreative med det store fællesskab

Virksomhedsplan for. Den Frie Børnehave - den lille kreative med det store fællesskab Virksomhedsplan for Den Frie Børnehave - den lille kreative med det store fællesskab For perioden 2014-2017 Formålet med virksomhedsplanen Virksomhedsplanen er udtryk for den enkelte institutions arbejdsredskab

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere