Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde."

Transkript

1 Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner Ansættelses- og arbejdsret Erstatning uden for kontraktforhold Menneskerettigheder Personspørgsmål 3. A søgte under sit studium ansættelse som tilkaldevikar på B, et behandlingshjem for børn i alderen 0-6 år. A blev indkaldt til en jobsamtale, og det blev aftalt, at hun skulle have nogle prøvevagter, så man kunne vurdere hendes evner. Under en af vagterne, hvor A bl.a. skulle deltage ved børnenes frokost, deltog A under børnenes frokostmåltid, men undlod på grund af ramadanen at spise noget. B havde nogle måneder før udarbejdet en pjece om den socialpædagogiske praksis på B. Her fremgik det om måltider, at måltidet var en central del af samværet på stuen, og at måltidet derfor var en vigtig del af den socialpædagogiske praksis, idet man herigennem søgte at få faste vaner, herunder bordskik m.m. for de børn, der tidligere havde levet et liv med uklare normer og vaner. Efter vagten, hvor A havde fastet, fik A meddelelse om, at hun ikke kunne blive fastansat. En senere telefonisk drøftelse af spørgsmålet med B's leder optog A på bånd. Landsretten fandt, at det på baggrund af bevisførelsen var bevist, at en medvirkende årsag til, at A ikke blev fastansat, var, at A ikke spiste under børnenes måltid. Det blev endvidere lagt til grund, at dette var begrundet i ramadanen. Som sagen var forelagt landsretten, fandtes B indirekte at have forskelsbehandlet A på grund af hendes religion i strid med 2, stk. 1, jf. 1, stk. 1 og 3, i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Landsretten bemærkede herved, at B ikke havde påberåbt sig, at forskelsbehandlingen var særligt begrundet, jf. 1, stk. 3, in fine. Efter sagens karakter, herunder det korte ansættelsesforløb, og at stillingen var et vikarjob, fastsattes godtgørelsen til kr.[1] Ø.L.D. 14. januar 2008 i sag 17. afd. B (Arne Brandt, Bloch Andersen, Charlotte Løfberg (kst.)). A (adv. Kirsten Maxen, Kbh., besk.) mod B (adv. Michael v. Kauffmann, Kbh.). Under denne sag, der er anlagt den 11. april 2006 ved Retten i Glostrup og i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, henvist til behandling ved landsretten, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at sagsøgte, B, tilpligtes at betale sagsøgeren en godtgørelse på kr. eller et mindre beløb efter rettens skøn med procesrente fra sagens anlæg. Sagsøgte har påstået frifindelse. Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte har udøvet forskelsbehandling på grund af sagsøgers religion og etniske oprindelse, jf. 1 og 2 i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv., og om sagsøger i medfør af samme lovs 7 kan tilkendes en godtgørelse. Sagens omstændigheder Den 1. oktober 2004 ansøgte A, der er farmaceutstuderende, uopfordret en stilling som vikar på B. Af det til ansøgningen vedlagte CV fremgik bl.a., at A taler bl.a. urdu på højt niveau. B er en døgninstitution for børn mellem 0-6 år, som opholder sig på institutionen som følge af problemer hos barnet eller barnets familie. B har siden 1976 haft overenskomst med C Kommune og har endvidere aftale med C Kommune i henhold til servicelovens 51. B besvarede ansøgningen ved brev af 6. oktober 2004, hvori A blev indkaldt til en samtale den 11. oktober Under samtalen aftaltes det, at A skulle have nogle prøvevagter på B. A var derfor på vagt den 13., 14., og 16. oktober Da det var ramadan, fastede A på vagten den 16. oktober Det er under sagen oplyst, at ramadanen i 2004 fandt sted fra den 15. oktober til den 14. november. I en pjece fra maj 2004 om den socialpædagogiske praksis på B er det anført: Måltidet Måltidet er en central del af samværet på stuen. Mange af vores børn har levet et liv med uklare normer og vaner. Et liv med dårlig eller periodevis ringe omsorg - som eksempel kan nævnes blot det ikke at få dækket sit behov for regelmæssig mad, eller at barnet har oplevet ringe rollemodeller i relation til for eksempel indtagelsen af mad og bordskik. Måltidet er derfor en vigtig del af den socialpædagogiske praksis. Her lærer vi barnet, at det er den voksne, der drager omsorg for barnet ved at tilbyde mad regelmæssigt og under helt faste normer og vaner. Måltidet starter nøjagtigt ens hver gang. Bordet bliver dækket pænt og indbydende, og der bliver sagt»værsgo«. Børn 1029 og voksne sætter sig til bords samtidig. Børnene og de voksne har helt faste pladser. Forudsigeligheden i relation til de faste pladser er meget vigtig for børnene. Byttes der om på pladserne, skaber det med det samme uro. Børnene skal opleve faste og klare retninger i relation til måltidet. Derfor er det vigtigt, at vi er enige om vores fælles retningslinjer, normer og regler for og omkring måltiderne. Alt er derfor nøje tilrettelagt og gennemdiskuteret af personalet ned til mindste detalje - for eksempel hvor mange teskefulde sukker, der må komme på havregrynene, hvad der må spises med fingrene, hvordan vi indbyrdes taler med/til hinanden, hvornår børnene må gå fra bordet og så videre. Under måltidet bliver der blandt andet talt om dagens forløb, således at alle børn er informeret om, hvad de hver især skal frem til frokost. Når forudsigeligheden og strukturen er til stede omkring måltidet, vil det være en fælles rar og positiv oplevelse for børnene. Ligeledes er der skabt grobund for noget nyt/ny udvikling. Periodevis har institutionen børn med specifikke spise og mad problematikker, der skal tages hensyn til, for eksempel børn af muslimske forældre, børn med Følling syge, sukkersyge, allergikere. Ydermere har vi børn med spisevægring, der kræver en helt specifik pleje og omsorg og kost.«efter vagten den 16. oktober 2004 blev A kontaktet af B's afdelingsleder D, som meddelte, at A ikke kunne blive fastansat. Den 25. oktober 2004 sendte B's forstander E et brev til A. I brevet var anført: Kære A Jeg ved, du har talt med afdelingsleder D. Du er velkommen til at ringe til mig, hvor vi kan aftale, at du kommer her og drøfter dit vikararbejde....«a kontaktede E telefonisk. Hun optog telefonsamtalen på bånd, og den er afspillet under hovedforhandlingen. Ved brev af 12. november 2004 rettede Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC, herefter DRC) henvendelse til B på vegne A. DRC indbragte den 30. november 2004 på vegne A en klage til Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling (herefter Klagekomitéen), idet man ikke havde modtaget svar fra B. B besvarede DRC's henvendelse ved brev af 1. december I brevet henvistes til et vedlagt notat»angående samtalen med A i uge 43«. Notatet var udarbejdet af D, og i dette anførtes: Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 »Undertegnede havde forsøgt at komme i kontakt med A pr. telefon, og havde lagt en besked på telefonsvarer om, at hun skulle ringe mig op. A var ansat som tilkaldevikar. Hun havde været med som føl på gruppe 4 den 13. og 14. oktober, hvor der ingen blebørn er, og havde derfor ikke været i en situation, hvor hun skulle skifte børn. A nåede at have vagt den 16. oktober fra kl , og det var her, at vi ikke syntes, at A levede op til de krav vi må stille af hensyn til børnene, og for børnenes skyld måtte vi slutte samarbejdet. Samtalen: Jeg henviste til vagten den , hvor hun havde været på vagt på en gruppe med 3 handicappede børn i alderen 4-7 år. Medarbejderen, som havde været sammen med A, havde gjort ledelsen opmærksom på, at det ikke gik, da A ikke havde erfaring med denne type børn. Det var specielt i skiftesituationen, hvor det ikke havde fungeret. Derudover er det et problem at have medarbejdere ansat, der ikke kan indgå i det pædagogiske omkring spisesituationen, hvor vi skal lære børnene gode mad- og spisevaner, der bl.a. indebærer, at medarbejderne motiverer og stimulerer børnene til at smage og spise maden ved selv at spise med. A mente ikke, at det kunne være en grund til, at vi ikke kunne bruge hende på institutionen. Jeg forklarede, at det ikke var den direkte årsag, men at det var tilbagemelding fra medarbejderen, der havde givet udtryk for A's måde at håndtere skiftesituationen på ikke var tilfredsstillende. A ville ikke acceptere denne begrundelse og lagde mere i det faktum, at hun ikke spiste med og ville have mig til at svare på, om vi generelt ikke havde muslimske medarbejdere, hvilket jeg kunne oplyse hende om, at vi tidligere havde haft, men det var første gang vi havde stået overfor problemet. A ville så have mig til at oplyse hende om, hvornår vi ville tage stilling til dette nye problem. Samtalen sluttede ved, at A afbrød forbindelsen.«klagekomitéen rettede ved brev af 18. januar 2005 henvendelse til B. I brevet var det anført: Klagekomiteen kan... ikke behandle klager over forskelsbehandling på grund af religion, medmindre forskelsbehandlingen tillige kan antages at være udtryk for indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Det er Klagekomitéens opfattelse, at de forhold, der er omtalt i klagen efter omstændighederne kan udgøre indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Klagen er derfor omfattet af komitéens kompetence. Klagekomitéen skal på den baggrund anmode B om en udtalelse, jf. lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 8a.«I et brev af 14. februar 2005 til Klagekomitéen har B anført bl.a.: 1030 Begrundelsen for at B ikke ønskede at benytte A som tilkaldevikar er den i afdelingsleder D's notat angivne....«i et brev af 28. februar 2005 fra Klagekomitéen til B er det anført: På baggrund af B's udtalelse af 14. februar 2005 forstår Klagekomitéen B's oplysninger således, at man kan bekræfte, at det efter B's opfattelse udgør et problem, når en pædagog ikke har mulighed for at indtage et pædagogisk måltid sammen med børnene. Klagekomitéen har noteret sig B's oplysninger om, at dette ikke i den konkrete sag var begrundelsen for, at B ikke kunne bruge A som tilkaldevikar. Begrundelsen herfor var ifølge det oplyste, at hun ikke i tilfredsstillende grad kunne håndtere bl.a. skiftning af børn. DRC anfører i brevet, at man opfatter, det som en fortænkt situation, at der skulle kunne opstå et problem i forbindelse med, at A ikke kan indtage et pædagogisk måltid. Endvidere anfører DRC, at A i forbindelse med skiftning af børnene forespurgte om, der var handsker til rådighed, og at andre ansatte muligvis har følt sig stødt over denne forespørgsel. Klagekomitéen skal anmode om B's bemærkninger til det af DRC anførte. Klagekomitéen skal i forlængelse af det af DRC anførte anmode B om at uddybe, hvilke konkrete praktiske problemer, der kan opstå, hvis der skal tages hensyn til, at en pædagog midlertidigt ikke kan indtage et pædagogisk måltid....«b besvarede dette i brev af 30. marts 2005: Som tidligere meddelt er begrundelse for at A ikke kunne bruges som tilkaldevikar, at hun ikke kunne håndtere skiftesituationen tilfredsstillende, og det har naturligvis ikke noget at gøre med, at nogen efter A's opfattelse skulle have følt sig stødt af en forespørgsel fra hendes side. Årsagen til at A ikke kunne bruges som tilkaldevikar var således ikke, at hun ikke kunne indtage et pædagogisk måltid i ramadanen sammen med børn, der af psykiske årsager lider af spisevægring. Spørgsmålet om praktisk forekommende problemer ved, at en medarbejder ved pasning af børn, der lider af spisevægring, ikke kan indtage et pædagogisk måltid, finder B derfor ingen grund til yderligere at kommentere....«efterfølgende forsøgte Klagekomitéen at indkalde parterne til et mæglingsmøde. Da der ikke kunne opnås enighed om indholdet af og formålet med et mæglingsmøde, konkluderede Klagekomitéen den 5. december 2005 følgende: Efter Klagekomitéens opfattelse er der ikke grundlag for at antage, at B's beslutning om at afvise at fastansætte A har været begrundet i hendes etniske oprindelse. Komitéen finder derfor ikke, at B har udsat A for direkte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 2, stk. 1. Imidlertid må det efter Klagekomitéens vurdering lægges til grund, at B's afvisning af at ansætte A har været begrundet i det forhold, at hun ikke kunne spise sammen med børnene idet hun fastede under Ramadanen. Efter komitéens opfattelse er en sådan betingelse for ansættelse ikke hensigtsmæssig eller nødvendig. Komitéen finder på den baggrund, at A er blevet udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 2, stk «Klagekomitéen udtalte endvidere følgende: Klagekomitéen finder på baggrund heraf, at det kan lægges til grund, at B's beslutning om ikke at fastansætte A som tilkaldevikar har været i hvert fald delvist begrundet i det forhold, at A fastede og dermed ikke kunne spise sammen med børnene under Ramadanen. Efter Klagekomitéens opfattelse vil B's afvisning af at fastansætte A som tilkaldevikar på et sådant grundlag, overvejende stille A ringere end andre på grund af hendes muslimske baggrund og dermed hendes etniske oprindelse. Der vil herefter foreligge indirekte forskelsbehandling, medmindre en sådan betingelse for fastansættelse som tilkaldevikar er objektivt begrundet i et sagligt formål (hensyntagen til børn med spiseproblemer), og midlerne (krav om at pædagogerne indtager et pædagogisk måltid med børnene) til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige (proportionale). Komitéen finder i den forbindelse, at formålet er sagligt. Samtidig er det imidlertid komitéens opfattelse, at en afvisning af A ikke var et egnet og nødvendigt middel for at realisere et sagligt formål. Herved har komitéen navnlig lagt vægt på, at problemet efter B's egen opfattelse kan afhjælpes med»passende hensyntagen«ved planlægning af»bemanding og fordeling af aktiviteter«. Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 Klagekomitéen finder på den baggrund, at B har udsat A for indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i strid med lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 2, stk. 1.«Lovgrundlag m.v. af betydning for sagens afgørelse Efter den dagældende lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv., jf. lov nr. 459 af 12. juni 1996, som ændret ved lov nr. 253 af 7. april 2004, må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse Loven indeholder i 1 et forbud mod både direkte og indirekte forskelsbehandling. Forbuddet mod direkte forskelsbehandling fremgår af 1, stk. 2, hvor det er anført:»der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.«forbuddet mod indirekte forskelsbehandling fremgår af 1, stk. 3, hvor det er anført:»der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige, jf. dog 2 a.«lovens 2, stk. 1, lyder som følger:» 2. En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.«lovens 7 a lyder som følger:»hvis en person, der anser sig for krænket, jf. 2-4, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.«i lovens bemærkninger (Folketingstidende, tillæg A, , s. 1221) er det anført: Forslaget er nødvendigt for at opfylde direktivet om etnisk ligebehandlings artikel 8 og beskæftigelsesdirektivets artikel 10, hvorefter der indføres en såkaldt delt bevisbyrde i sager om forskelsbehandling. Formålet med direktivernes bestemmelser er at lempe beviskravene for lønmodtageren. Når lønmodtageren i en konkret sag påviser faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er tale om forskelsbehandling, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Hverken direktivet om etnisk ligebehandling, beskæftigelsesdirektivet eller bevisbyrdedirektivet fremkommer med eksempler på hvad der kan anses for at være faktiske omstændigheder. Bortset fra et stort antal sager, der omhandler graviditet, barsel og arbejdsvilkår (seksuel chikane), eksisterer der hverken dansk retspraksis eller praksis fra EF- Domstolen for, hvad der kan anses for at være faktiske omstændigheder. Det må derfor forventes, at forståelsen af, hvad faktiske omstændigheder indebærer, kommer til at afhænge af, hvorledes praksis udvikler sig i konkrete sager. Det er op til domstolene ud fra princippet om den frie bevisbedømmelse, at fastlægge den bevismæssige validitet af de af lønmodtageren anførte faktiske omstændigheder samt beviskravene til lønmodtageren og arbejdsgiveren, under hensyntagen til, at formålet med direktivet har været at forskyde bevisbyrden mellem de to parter....«ifølge lovens 7 kan personer, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af 2-4, tilkendes en godtgørelse. Forklaringer Der er i landsretten afgivet partsforklaring af A og vidneforklaringer af advokat F, forstander E, afdelingsleder D, pædagog G, pædagog H og professor, overlæge I. A har forklaret blandt andet, at hun er farmaceut-studerende og er ved at skrive speciale. Hun er født og opvokset i Danmark, hendes familie kommer oprindeligt fra Pakistan. Under studietiden har hun haft forskellige vikarjob, blandt andet har hun været ansat i en daginstitution for mindre børn, hvor de havde et projekt om håndhygiejne. Børnene skulle lære at vaske hænder, og der var handsker liggende fremme til brug ved bleskift. Da hun var til samtale med E og D, fortalte de om B. Det blev fremhævet, at det er særlige arbejdsvilkår, og at det kan være hårdt at være medarbejder. Dette skyldes navnlig børnenes baggrund. Nogle medarbejdere falder til, men for andre bliver det for meget. Hun kunne dog prøve at få nogle vagter for at se, om det gik, og om hun fortsat ønskede at arbejde på B. Hendes etniske baggrund og ramadanen blev ikke berørt under samtalen. Hun havde tørklæde på. Hun skulle have 3 vagter. Hun blev på intet tidspunkt under vagterne gjort opmærksom på, at der var forhold, som man ikke var tilfreds med. Hun følte ikke selv, at der var problemer. De 2 første vagter havde hun på en stue, hvor børnene ikke var fysisk normale. Der var børn med sonde og et barn, som havde cystisk fibrose. Det var dog ældre børn, som kunne klare sig selv, og der skulle ikke foretages bleskift. Der blev spist med børnene, og hun deltog også. Hun husker ikke, om hun indtog noget under måltiderne, men hun var med og hun motiverede børnene til at spise. På den 3. vagt var det børn, som krævede bleskift. Det var en morgenvagt, og børnene skulle op og gøres klar. Hun blev af en anden medarbejder, H, bedt om at tage sig af en ældre dreng, som hun skulle skifte ble på. Det var en 4-5-årig dreng. Hun fik at vide, at han var urolig. Hun havde tidligere prøvet at skifte ble, men ikke på så stort et barn. Hun stod ude på toilettet og overvejede, om hun skulle lægge ham ned. Der 1032 var ikke plads nok på bleskiftepladsen. Hun spurgte H, om man brugte handsker. Hun er vant til dette fra sin sundhedsuddannelse, af hensyn til hygiejnen. H viste, hvordan hun ville klare bleskiftet. H gjorde det stående og sagde,»sådan gør jeg«. Hun skiftede altså ikke selv drengen. Hun husker ikke andre bleskiftesituationer. Drengen græd ikke, han var bare lidt urolig og ville helst ikke have skiftet ble. Han var ikke påvirket af, at det tog lang tid. I forbindelse med spisesituationen dækkede hun bord og motiverede børnene. Hun hældte op til dem. Hun havde selv en tallerken foran sig, men hældte ikke op til sig selv, da hun syntes, det var spild af mad. Hun kunne da godt have levet sig ind i det og f.eks. lavet smaskelyde, men det tænkte hun ikke på. Børnene kiggede lidt på hende og undrede sig over, at hun ikke spiste. H spurgte ind til det og forklarede børnene, at hun skulle spise senere. Der var ingen af børnene, der pegede på hende i negativ forstand, men der var et barn med anden etnisk baggrund, der kiggede meget på hende og gav hende særlig opmærksomhed. Da D ringede til hende, nåede hun ikke at tage telefonen. Hun ringede derfor selv tilbage. D sagde, at hun ikke skulle komme igen, da der var problemer med bleskiftningen, som hun ikke havde håndteret godt nok. Det var også et problem, at hun ikke havde deltaget i måltidet. Hun var målløs. Hun tænkte, at det måtte være et generelt princip, at man ikke ville have fastende medarbejdere. Hun ville derfor spørge om dette, men nåede det ikke, da samtalen blev afbrudt. Hun kontaktede DRC for at forhøre sig. De fortalte hende, at man ofte ikke kan bevise forskelsbehandling. Hvis hun ville gå videre med sagen, skulle hun kunne bevise det. Det var ikke for at få penge, at hun Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 ville gøre det, men det var en principsag. Hun synes ikke, at det var en fair behandling. Hun ville have foretaget bleskift uden handsker, hvis hun var blevet bedt om det. Det er dog ikke hensigtsmæssigt. Man bør bruge handsker og spritte underlaget af efter brug, men det har intet med hendes religion at gøre. F har forklaret blandt andet, at han er jurist og ansat i DRC. Han husker henvendelsen fra A. Hendes telefonsamtale med B var blevet afbrudt. Hun var blevet fyret efter få gange, fordi hun fastede. De har haft flere sager om beklædning og tørklæder, men aldrig en tilsvarende. A udtrykte stor forståelse for børnene, som var hos B. Hun var ikke kun optaget af sig selv, men af, at børnene havde behov for hende. Han har erfaringer med det bevismæssige, og han ved, at man er nødt til at sikre sig bevis. Han opfordrede derfor A til at ringe til B og optage samtalen. A ville gerne indgå i mægling med B. Lovgivningsmæssigt kan man kun få en godtgørelse - der kan ikke udstedes et påbud. A ønskede, at der blev fastsat retningslinjer. Det var et spørgsmål om oprejsning. E har forklaret blandt andet, at hun er forstander på B. De bruger tilkaldevikarerne i akutte situationer. Tilkaldevikarerne får ikke et ansættelsesbevis, før de har været ansat i et vist antal timer. Kriterierne ved ansættelse af personale er for det første vedkommendes ansøgning. Om vedkommende har arbejdet med omsorg før, f.eks. været ansat på plejehjem eller i en daginstitution med almindelige børn, og om vedkommende har sans for overblik og planlægning. Dernæst vurderer de ansøgeren under en samtale. Under samtalen oplyser de, at der gives nogle prøvevagter, hvorefter begge parter kan sige fra. De ansatte hos B er pædagoger, psykologer, socialrådgivere, pædiatere, børnepsykiatere og fysioterapeuter. De har 3 ansatte med udenlandsk baggrund. Hun ved ikke, om de har muslimsk baggrund. Hos B har de børn, der skal bortadopteres, narkoskadede og omsorgssvigtede børn, børn med alvorlige traumer, som har været udsat for sex, død og vold, børn med»shaken baby«-syndrom, understimulerede børn og børn med spiseproblemer. Hun husker ikke den konkrete samtale med A. Under prøvevagterne er det den medarbejder, som tilfældigt er på vagt, der observerer ansøgeren. G, som havde de to prøvevagter med A, var lidt usikker på A. De vurderede, at A skulle have en prøvevagt til. Det er vigtigt, at man kan skifte børnene. D fortalte hende, at A ikke kunne klare skiftesituationen. Hun har ikke talt med andre om dette. For hende var det ikke spisningen, der var årsag til, at de ikke kunne ansætte A. Det var det heller ikke for D. En ansat skal kunne give omsorg, både empatisk og praktisk. A havde ikke håndelaget til at klare bleskift. Det er nødvendigt, når man skal varetage omsorgen for syge og urolige børn. Derudover var G usikker på A. I telefonsamtalen med A blev ramadanen kun drøftet, fordi A nævnte den. D har forklaret blandt andet, at hun er pædagog og afdelingsleder på B. Hun har været ansat i 32 år og været afdelingsleder i 25 år. I hver afdeling er der pædagoger, pædagogmedhjælpere og vikarer. De samarbejder med psykologer, pædiatere og fysioterapeuter. De har også personer med udenlandsk baggrund ansat. De har p.t. medarbejdere med muslimsk baggrund, og det har de også haft tidligere. Hun var med i forløbet omkring A. Hun husker ikke den konkrete samtale med A. Hun er dog med i mange samtaler, og de siger meget af det samme under samtalerne. Det er almindeligt, at de nævner de socialpædagogiske områder; hvilken type børn de har på B, at man ikke skal gå for tæt på børnene i starten og de pædagogiske arbejdsmetoder. I slutningen af samtalen vurderes, om ansøgeren er noget for dem, og om jobbet er noget for ansøgeren. Hvis det er tilfældet, får den ansatte 1033 nogle prøvevagter, hvor begge parter kan sige fra. Hun plejer ikke at nævne noget om spisningen, for det er jo et børnehjem. Pædagog G, som havde A med på to prøvevagter, syntes, at A havde kvaliteter, og derfor skulle der forsøges med en prøvevagt mere. Hun husker ikke, hvad der ikke fungerede under A's vagter med G. Lørdag var den sidste prøvevagt. Om mandagen havde de interne samtaler. Medarbejderne syntes ikke, at A passede ind hos dem pga. hendes pædagogiske håndteringsmetoder. Det var et enigt lederteam - E, vidnet og afdelingslederen fra den afdeling, A havde været på - som traf beslutningen. Lederne fandt det vigtigt, at det blev meddelt A hurtigt. Hun skulle ringe til A og fortælle, at samarbejdet ikke skulle fortsætte. Hun husker sit notat fra samtalen. Hun fortalte, at A ikke passede ind hos dem, bl.a. i forbindelse med skiftesituationen, som var foregået utrygt. Da forbindelsen blev afbrudt, vurderede hun, at A's telefon var løbet tør for strøm, også fordi A ikke ringede op igen. Hun afbrød ikke selv forbindelsen. Det påvirkede hende, at børnene undrede sig over, at A fastede. Det var ét bleskift på A's 3. vagt, der var hovedårsagen til, at samarbejdet ikke kunne fortsætte. Der kan have været flere årsager, men hun husker dem ikke. G har forklaret blandt andet, at hun er pædagog og har været ansat på B siden Hun havde A på prøvevagt 2 gange. Det var en aftenvagt og en morgenvagt. Hun skulle informere A om arbejdet med børnene og om opgaverne. Det er almindelig kutyme, at man drøfter med ledelsen, hvordan det er gået. Hun erindrer det ikke helt præcist, men kan huske, at hun var i tvivl. Hun syntes, at de skulle lade tvivlen komme A til gode. Generelt er det omgangen med og forståelsen for børnene, der vurderes. De har en dreng med pakistansk baggrund, og derfor ville det være godt at få A ansat. På B fejrer de ud over de danske helligdage også eatfest. Det er en fest i anledning ramadanens afslutning. Det er en praktikant, som har lært dem det, fordi de har nogle muslimske børn. I vidnets afdeling har de en muslimsk vikar. A deltog i måltiderne på de 2 vagter. Hun erindrer ikke, at der var noget særligt at bemærke. H har forklaret blandt andet, at hun er pædagog på en af stuerne på B. Hun har været ansat i 30 år. Hun kan godt huske, at hun arbejdede sammen med A. A skulle være vikar og have en ekstra prøvevagt, da hendes kollega havde været usikker på, hvordan A havde det med børnene. A fik ekstravagten, fordi de gerne ville ansætte hende. A skulle skifte et barn. Han var handicappet og autist. Børnene bliver usikre og aggressive, hvis man selv er usikker. A var meget usikker, bl.a. i skiftesituationen. A havde været i en institution med små børn, så det burde være en selvfølge, at hun kunne skifte et barn. Vidnet fortalte A, hvor der var håndklæder og vaskeklude, og så gik hun ud, for at A kunne få lov at være der alene. Det tog meget lang tid. Drengen var 5 år gammel og svær autist. Det var utrygt for ham, at det tog så lang tid. Det var A, der skiftede drengen, vidnet anviste kun hvordan. Vidnet bruger ikke handsker i en skiftesituation. De har handsker til rådighed, men det er ikke normalt, at de bruger dem. Hovedparten af de ansatte vikarer er pædagogstuderende. De fleste har erfaring med børn. Børnene blev meget opmærksomme på, at A ikke spiste. Det ene barn havde ikke noget sprog, men lavede fagter. Han gjorde opmærksom på, at A skulle spise. Det var vigtigt for ham, at alle var med til at spise, og det var en usikkerhed ved spisesituationen. Det ville blive svært, hvis A var alene med børnene. I har forklaret blandt andet, at han er overlæge og professor med speciale i børn. Han har været konsulent for B i 25 år og kommer der gennemsnitligt hver 14. dag. Det er hans opgave at undersøge børnene. I samarbejde med B tager han stilling til vaccinationer og alt, hvad der vedrører børnenes helbred og trivsel. Han tilstræber også at se de raske børn én gang i kvartalet. Det er nødvendigt, da det er børn med særlige problemer. Nogle af børnene ser han hver gang. Nogle af børnene har forældre, andre har ikke, og nogle har store problemer med deres familie. De faste rutiner har derfor utrolig stor betydning, da det er sarte børn. Børnene reagerer på alt nyt, også på nyt personale. De kan reagere Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 ved at tage afstand fra dem, der passer dem. Det hele skal foregå stille og roligt. Det har stor betydning, at der er rutiner omkring måltider, badning, bleskift og ture. Børnene vil også reagere på usikkerhed omkring et bleskift. Det er fornuftigt, at personalet spiser med børnene. Personalet fungerer som børnenes far og mor. En del af børnene har spiseforstyrrelser, for dem har det særlig stor betydning. Det er kernen i deres tilværelse og meget væsentligt. Procedure Sagsøgeren har procederet i det væsentlige, som det fremgår af påstandsdokumentet af 19. oktober 2007: Vedrørende sagens faktiske forhold skal anføres: at sagsøgte som følge af sin overenskomst med C Kommune..., er underlagt et princip om ligebehandling, saglighed og proportionalitet på samme måde som egentlige offentlige arbejdsgivere, at sagsøgeren, som er farmaceutstuderende, ansøgte om en stilling som pædagogmedhjælpervikar hos sagsøgte, hvorefter hun først blev indkaldt til en samtale og senere fik 3 vagter som»føl«, dvs. hvor hun var under oplæring, at disse 3 vagter forløb uden, at sagsøgte fremkom med bemærkninger om hendes arbejde, men at en 1034 kollega under sagsøgerens tredje vagt spurgte, hvorfor sagsøgeren ikke spiste, da børnene fik et mellemmåltid, hvortil sagsøgeren oplyste, at hun fastede i Ramadanen,... at sagsøgeren ikke forinden sin tiltrædelse af stillingen havde fået oplyst, at det var en forudsætning for at kunne bestride arbejdet, at hun selv skulle spise samtidig med, at børnene spiste, og at sagsøgeren ikke var alene med børnene, når der skulle spises, og at sagsøgerens afvisning af at spise kun vedrørte Ramadan-perioden, at sagsøgeren efter sin tredje vagt den 16. oktober 2004 blev kontaktet telefonisk af sagsøgtes afdelingsleder D, som meddelte, at sagsøgte ikke længere ønskede at have hende tilknyttet som tilkaldevikar, at sagsøgeren i en telefonsamtale med sagsøgtes E i uge 43 i 2004 drøftede årsagen til den manglende fastansættelse, som også må anskues som en afskedigelse, og at det af samtalen,... fremgår bl.a., at sagsøgtes E udtrykker, at det er et problem, hvis børnene ikke kan se de voksne spise..., at sagsøgte under den senere behandling af sagen har forsøgt at begrunde den manglende fastansættelse med sagsøgerens manglende rutine i at håndtere skiftning af børn, men at dette argument er ganske uholdbart henset både til, at alle pædagogmedhjælpervikarer selvsagt vil skulle have en vis kortvarig oplæring og instruktion i, hvordan man på den pågældende institution skifter børn, og at sagsøgeren tidligere havde arbejdet som pædagogmedhjælper og var vant til at have med børn at gøre, samt at sagsøgeren var beskæftiget som pædagogmedhjælper og ikke som pædagog. Til støtte for den nedlagte påstand om, at sagsøgte skal betale sagsøgeren en godtgørelse, gøres det vedrørende bevisbyrden gældende, at sagsøgeren, som er muslim og faster under Ramadanen,... (telefonsamtalen optaget på bånd) har påvist faktiske omstændigheder, som tyder på direkte og indirekte forskelsbehandling pga. hendes religiøse overbevisning og etniske oprindelse, at sagsøgeren er blevet direkte forskelsbehandlet, fordi hun - på grund af sin religion og etniske oprindelse - er blevet stillet anderledes end en anden person i en tilsvarende situation, at sagsøgeren er blevet indirekte forskelsbehandlet derved, at sagsøgtes manglende fastansættelse/afskedigelse af hende er helt uproportional i forhold til, at spisning med nogle børn i institutionen kun udgør en meget lille del af det samlede arbejde, hvor en etnisk dansk kvinde ikke ville være blevet afskediget, hvis hun ikke spiste i en periode, at sagsøgte i medfør af forskelsbehandlingslovens 7a derfor har bevisbyrden for, at sagsøgeren ikke er blevet forskelsbehandlet derved, at hun blev afskediget som tilkaldevikar, og at sagsøgte allerede som følge af... telefonsamtalen mellem sagsøgeren og sagsøgtes E, ikke kan løfte denne bevisbyrde. Vedrørende sagsøgerens krav på godtgørelse gøres det gældende, at sagsøgeren ikke blev fastansat/blev afskediget p.g.a. sin religiøse overbevisning og etniske oprindelse, hvilket overordnet er i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, at sagsøgte ikke havde nogen saglig begrundelse for denne manglende fastansættelse/afskedigelse, selv om sagsøgeren - i en periode på én måned - ikke ville spise samtidig med børnene, herunder også fordi sagsøgeren alene var pædagogmedhjælper vikar og derfor kunne få tilrettelagt sit arbejde på andre tidspunkter og datoer og på de stuer, hvor der ikke skulle spises sammen med børnene, og fordi sagsøgeren ikke afviste at deltage i selve pasningen af børnene under måltiderne men blot ikke selv ønskede at spise, at sagsøgtes afvisning af sagsøgeren er i strid med det forvaltningsretlige ligheds- og saglighedsprincip, hvorefter alle - uanset etnisk oprindelse, religion m.v. - bør kunne ansættes i»offentlige«stillinger, at sagsøgtes adfærd med manglende fastansættelse/afskedigelse af sagsøgeren derfor er i strid med det offentligretlige princip om lighed og saglighed og proportionalitet, at afvisningen af sagsøgeren som medarbejder yderligere er i strid med 2 i forskelsbehandlingsloven, og at sagsøgeren derved har krav på en godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, som passende kan fastsættes til kr , og som i hvert fald bør fastsættes til et beløb af en betydelig størrelse med henblik på en effektiv håndhævelse af loven.«sagsøgte har procederet i det væsentlige, som det fremgår af påstandsdokumentet af 30. oktober 2007:»at sagsøger alene var tilknyttet sagsøgte som prøvekandidat til en stilling som tilkaldevagt i dagene 13., 14. og 16. oktober 2004, at sagsøger ikke var under oplæring i dagene 13., 14. og 16. oktober 2004, men under observation, at selvom sagsøger fik løn under sin prøvekandidatur, blev hun aldrig fastansat, at sagsøger blev bedt om at deltage i en yderligere prøvevagt den 16. oktober 2004 udover prøvevagterne den 13. og 14. oktober 2004, idet sagsøgte var blevet i tvivl om, hvorvidt sagsøger var egnet til stillingen, og at sagsøgte efter den 3. prøvevagt konkluderede, at sagsøger ikke var tilstrækkelig kvalificeret eller egnet til stillingen som tilkaldevikar, 1035 at sagsøgte nåede frem til sin konklusion efter interne drøftelser mellem ledelsen og de medarbejdere, som have observeret sagsøger den 13., 14. og 16. oktober 2004, at den afgørende begrundelse for, at sagsøger ikke blev fastansat skyldes, at sagsøger ifølge sagsøgtes medarbejderes observationer havde svært ved at håndtere børnene hos sagsøgte, herunder især i forbindelse med bleskift, at sagsøger, der uopfordret havde sendt sagsøgte en stillingsansøgning, havde givet sagsøgte det indtryk, at hun var både egnet og kvalificeret til at tage sig af mindre børn, herunder børnehjemsanbragte børn, som kræver særlig omsorg, selvom sagsøger ikke besad sådanne kvalifikationer og reelt kun havde været ansat meget kort tid på en række andre arbejdspladser med tilknytning til børn og unge, at sagsøgte havde andre og bedre kvalificerede ansøgere end sagsøger og derfor valgte én af disse ud fra et sagligt og neutralt grundlag, at sagsøger blev orienteret om sagsøgtes behandlingsmetoder og pædagogiske grundlag, inden hun deltog i prøvevagterne, Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 5

6 at sagsøgte hverken direkte eller indirekte har tillagt sagsøgers udenlandske baggrund og islamiske tilknytning nogen betydning i deres overvejelser af, hvorvidt sagsøger skulle fastansættes eller ej, at sagsøgte har, og tidligere har haft, medarbejdere med både udenlandsk- og muslimsk baggrund, og at dette ikke har haft nogen betydning for ansættelsesforholdet, at det alene har været sagsøger, som har inddraget spørgsmålet om hendes religiøse tilknytning til islam, herunder afholdelse af ramadan og faste i 30 dage, i sagen, at det forhold, at et af institutionens syge børn reagerede på sagsøgers vægring ved at spise sammen med øvrige medarbejdere og børn, er ikke ensbetydende med, at sagsøgte har tillagt sagsøgers faste nogen afgørende vægt i forbindelse med beslutningen, om, ikke at fastansætte sagsøger, at sagsøgte er en selvejende institution og en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelse, og at sagsøgte ikke er undergivet de regler, som gælder for offentlige arbejdsgivere i relation til sine ansatte, at overenskomsten mellem sagsøgte og C Kommune alene relaterer sig til hvorledes, sagsøgte er forpligtet til at disponere over de midler, som sagsøgte modtager fra C Kommune, men ikke regulerer, hvorledes sagsøgtes ansættelsesretlige og pædagogiske virke skal være, hvilket alene er undergivet sagsøgtes øverste ledelse, at sagsøgte i øvrigt ikke har handlet i strid med det offentliges ansættelsesretlige principper, at det forekommer usædvanligt og påfaldende, at sagsøger i hemmelighed iværksatte optagelse af telefonsamtale under opkald til sagsøgte, og at der hverken er grundlag for at statuere usaglighed eller forskelsbehandling i relation til den omstændighed, at sagsøger ikke fik den stilling, som hun søgte, samt at der ikke er grundlag for at tilkende sagsøger en erstatning på kr. eller noget beløb overhovedet.«sagsøgte har under proceduren supplerende anført, at det ikke er hensigtsmæssigt, når en medarbejder ikke kan deltage i børnenes dagligdag, at der var flere børn, der reagerede på, at sagsøgeren ikke deltog i spisningen, at sagsøgeren selv burde have gjort sagsøgte opmærksom på, at hun havde et problem med fasten, og at sagsøgeren dermed selv bærer en del af ansvaret. Thi kendes for ret: B skal inden 14 dage til A betale kr. med sædvanlig procesrente fra den 11. april 2006, til betaling sker. I sagsomkostninger skal B inden samme frist betale kr. til statskassen. Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a. 1. U Ø og U V. Rettens begrundelse og resultat: Efter bevisførelsen for landsretten, herunder indholdet af den fremlagte korrespondance, samt af de forklaringer, der er afgivet af A, E, D, G og H, og som er bestyrket af indholdet af den optagne telefonsamtale, findes det bevist, at en medvirkende årsag til, at A ikke blev fastansat tilkaldevikar på B, var, at hun ikke spiste under børnenes måltid på vagten den 16. oktober Det lægges endvidere til grund, at A ikke spiste, fordi hun fastede på grund af ramadanen. Som sagen er forelagt landsretten, findes B indirekte at have forskelsbehandlet A på grund af hendes religion i strid med 2, stk. 1, jf. 1, stk. 1 og 3, i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv., der efter sagsøgtes karakter finder anvendelse i denne sag. Det bemærkes herved, at B ikke har påberåbt sig, at forskelsbehandlingen var særligt begrundet, jf. 1, stk. 3, in fine. I medfør af lovens 7, stk. 1, tilkommer der herefter A en godtgørelse, der efter sagens karakter, herunder det korte ansættelsesforløb, og at stillingen var et vikarjob, passende kan fastsættes til kr. med rente som nedenfor bestemt. I sagsomkostninger til statskassen skal B betale kr. Beløbet dækker udgift til advokatbistand og er fastsat under hensyn til sagens forløb og udfald samt dens særlige karakter. Omkostningsbeløbet forrentes i medfør af rentelovens 8a. Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 6

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3774005 - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Anne Louise Bormann og Hanne Weirup Malten (kst.)). 13.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere Juni 2012 Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere SIDE 03 Indledning 1. Hvad er forskelsbehandling? Forskelsbehandling på en arbejdsplads er ulovligt. Men forskelsbehandling

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere