Center for Skole og Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Skole og Dagtilbud"

Transkript

1 Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen samt sundhedsplejen og tandplejen. Centeret arbejder med børn i alle aldre, med børns sundhed, læring og udvikling. Herudover administreres og udvikles skolefritidsordninger, ungdomsskole og PPR. En stor opgave i centeret er arbejdet med fortsat inklusion og at sikre, at der ved en tidlig forebyggende indsats kan inkluderes flere børn i de kommende år. Centeret er organiseret i afdelingerne: Skoleafdelingen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Dagtilbudsafdelingen Sundhedstjenesten Tandpleje og tandregulering. Skoleafdelingen Skoleafdelingen varetager den lovpligtige undervisning, herunder også specialundervisning af børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Undervisningen er fordelt på 12 folkeskoler 10 administrative enheder. Specialundervisning af børn med vidtgående vanskeligheder sker i kommunale specialklasser og kommunale gruppeordninger. I tilknytning til kommunens folkeskoler er der skolefritidsordninger (SFO), som tilbyder børnene fra 0. til 3. klasse leg og læring i fritiden Ungdomsskolen (Ung Egedal), som består af tre afdelinger, er beliggende i henholdsvis Smørum, Stenløse og Ølstykke, og har heltidsundervisning (specialklasser), tilbud om ungdomsskoleundervisning på aftenhold samt tilbud om ungdomsklub Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at foretage vurdering og efterfølgende yde rådgivning, supervision og sparring til medarbejdere i normalsystemet (skoler og institutioner) i forhold til børn, som ikke udvikler sig optimalt, samt en rådgivende funktion i forhold til forældre. Væsentlige arbejdsområder for PPR er specialpædagogisk bistand fra tale-hørepædagoger til børn i alderen 0-18 år, psykologbetjening på småbørnsområdet, hvor den tidlige forebyggende indsats prioriteres højt, og psykologbetjening på skoleområdet i arbejdet med inklusion i skolen samt rådgivning i forbindelse med henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter. PPR rådgiver også om motoriske og børnefysioterapeutiske forhold, ligesom PPR arbejder med fonologi- og dysfasisproggrupper for børn. Dagtilbudsafdelingen Dagtilbudsafdelingen skal sikre dagpasning til de børn, der er bosat i Egedal Kommune. Området omfatter drift af dagpleje, daginstitutioner, klubber og støttepædagoger Daginstitutionerne er organiseret i 5 områder, som tilsammen omfatter 34 kommunale institutioner samt en selvejende, som Egedal Kommune har driftsoverenskomst med Klubberne er organiseret med en fælles leder for 8 klubber Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af småbørnsområdet, dagplejen, klubområdet og støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private pasningsordninger. Desuden varetages en række administrative opgaver, blandt andet forældrebetaling, fripladsberegning og mellemkommunal afregning.

2 Tandplejen Tandplejen varetager tandpleje og tandregulering af børn og unge samt omsorgstandpleje og specialtandpleje til ældre og handicappede. Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, skoleelever tilbydes individuelle samtaler og pædagogisk undervisning i klassen, sundhedsplejekonsulentbesøg i skoler, institutioner og dagpleje. Sundhedsplejerskerne deltager fast i børneteams i institutioner samt på skolerne. Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for borgerservice budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Skoleudvalgetudvalget Løn Øvrig drift Familieudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling er på i alt 730,1 mio. kr. i 2014, heraf 616 mio. kr. løn og 114,1 mio. kr. til øvrig drift. På Social- og Sundhedsudvalgets område er budgettet uændret over årene. På Skoleudvalgets område har Kommunalbestyrelsen i budget 2013 besluttet en stigning fra 2013 til 2014 på 3,6 mio. kr., som primært er begrundet i ændring af det ugentlige timetal fra Undervisningsministeriets minimumstimetal til vejledende timetal samt et stigende antal elever. En væsentlig del af stigningen fra korrigeret budget 2013 til budgetforslag 2014 er en budgetreduktion på 11,5 mio. kr. i 2013, grundet uforbrugte lønmidler i forbindelse med lockouten af Danmarks lærerforening i april Det er blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen at disse midler forbliver indenfor folkeskoleområdet, og derfor er budget 2014 øget med 6,0 mio. kr. og budget 2015 øget med 5,5 mio. kr., svarende til reduktionen i På Familieudvalgets område besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre netto 4 mio. kr. i 2013 som et led i opfyldelse af aftalen mellem regeringen og KL om at højne kvaliteten på dagpasningsområdet. Fra 2014 er der et fald i budgettet, som udelukkende er begrundet i et faldende børnetal.

3 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Tabel 2 Center for borgerservice budget fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Ledelse Tandplejen Sundhedsplejen Skoleudvalget Skolecenter Fælles Toftehøjskolen Stengårdsskolen Hampelandsskolen Maglehøjskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Ganløse skole Veksø skole Slagslunde skole Søagerskolen Boesagerskolen Balsmoseskolen Klassecenter SFO Toftehøjskolen SFO Stengårdsskolen SFO Hampelandsskolen SFO Maglehøjskolen SFO Bækkegårdsskolen SFO Lærkeskolen SFO Ganløse skole SFO Veksø skole SFO Slagslunde skole SFO Kildekær SFO Firkløveren SFO Mosehuset Ungdomsskolen / SSP Familieudvalget Sekretariat og ledere Dagpasningsafdelingen Fælles Daginstitutioner område Smørum Daginst. område Ganløse/Slagslunde Daginstitutioner område Ølstykke Daginstitutioner område Ølstykke Daginstitutioner område Stenløse/Veksø Selvejende institutioner Private institutioner Område Klub Egedal Dagplejen Støttepædagogkorpset PPR Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

4 Centeret En af centerets udfordringer i 2014 og de følgende år vil blive implementering af ny skolestruktur, nye regler for lærernes tjenestetid og implementering af den skolereform, som er aftalt mellem Folketingets forligspartier. Med nye tiltag i form af flere lektioner pr. uge, tilbud om lektiecafé, tidligere fremmedsprogsundervisning og tid til motion og bevægelse hver dag, vil de nuværende tildelingsmodeller for såvel skole som SFO skulle revideres, så de bringes i overensstemmelse med de nye forudsætninger. Et andet område, som fortsat vil være i fokus er arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i såvel dagtilbud som skole. Der skal i fremtiden endnu mere fokus på at se centerets indsats i et helhedsperspektiv, uanset om det er småbørn eller børn i skolealderen. Som et led i det vil der blive arbejdet på at koordinere anvendelsen af de ressourcer, der er afsat til særlige formål for småbørn og børn i skolealderen endnu mere, så der opnås den maksimale effekt indenfor de økonomiske og organisatoriske rammer, der er. Skoleudvalget Der vil som nævnt ovenfor ske store ændringer på skoleområdet i det kommende år. I er de enkelte skoler og SFO er budgetteret med uændrede elev- og klassetal. I stedet er den forventede reduktion i elevtal budgetteret på demografipuljerne under skolernes fælles ramme, og vil først blive fordelt til skolerne, når det faktiske elev- og klassetal kendes ved de nye skoleårs begyndelse. Der forventes faldene elevtal i overslagsårene. De betydeligste ændringer i skoleafdelingens budget for 2014 vedrører lockouten af lærerne og børnehaveklasselederne i april Skolernes budget er i 2014 øget med 2,0 mio. kr. til afholdelse af erstatningstimer således, at Egedal kommunes skoler lever op til kravet om minimumstimetallet. Da skoleåret 2014/15 bliver et helt særligt skoleår med ny skolestruktur, begyndende implementering af skolereformen samt ændrede arbejdstidsregler i forbindelse med ny overenskomst for lærerne, er der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i Denne pulje skal bruges til særlige tiltag og udgifter i skoleåret 2014/15. Aktivitetsbaserede budgetter for skoleområdet Tabel 2.1 Skolerne Antal Pris pr. elev I alt 1) elever (hele kr.) (1.000 kr.) Løn fordelt efter antal klasser og antal elever 2) Driftsudgifter fordelt pr. elev Ikke fordelt demografipulje Ikke aktivitetsbaseret budget 3) I alt (brutto udgifter) I alt (indtægter) 0 0 Netto bevilling for folkeskolerne ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Inkl. budgetsat til erstatningstimer 2) Løn til ledelse, skolesekretærer mm samt driftsbudget til ejendomsudgifter mm. Derudover er der givet et budget til afholdelse af erstatningstimer Ovenstående tabel er det aktivitetsbaserede budget for skolerne, der både omfatter udgifter på selve skolerne og på skolernes fælles ramme. Skoleområdets aktivitetsbaserede budget for 2014 er fastlagt på baggrund af den demografiske udvikling. Skoleområdet tilføres således kr. pr. ekstra elev. Demografiressourcer udløses på baggrund af hhv. befolkningsprognosen og dækningsgraden, som er den forventede andel af de 6-16 årige, som vælger at gå i Egedals folkeskoler. De demografiressourcer som

5 endnu ikke er fordelt på skolerne er placeret på demografipuljerne under den fælles ramme for skoleområdet. De enkelte skolers budget 2014 er baseret på tildelingsmodellen for skoleåret 2013/14, der opererer med en elevtalsafhængig andel og en fast andel. I skoleåret 2013/14 har skolerne fået budget til elever. Skolereformen er endnu ikke indarbejdet i de aktivitetsbaserede budgetter, ligesom der kan være ændringer i det ikke aktivitetsbaserede budget. Skolernes budgetter tildeles på følgende måde: Lønbudget bliver primært fordelt på skolerne i forhold til antallet af klasser og elever, Undervisningsministeriets vejledende timetal samt den budgetterede gennemsnitsløn for lærere, viceskoleledere og afdelingsledere. Derudover gives der ekstra ressourcer på grund af aldersreduktion. Skolelederlønnen er placeret på skolernes fælles ramme. Ressourcer til hold- og deletimer dannes ud fra klassekvotient x elevtal x fast faktor. Derudover gives der særlige ressourcer til specialundervisning og inklusion. Der foretages en særskilt beregning af budgettet til specialklasserne. Der er en række driftsposter, der alene gives som et beløb pr. elev. Dette vedrører budgettet til undervisningsudgifter, øvrige elevrelaterede udgifter, administration, uddannelse, IT samt inventar og materiel. Budgettet til bl.a. ledelse og ejendomsudgifter er ikke tildelt på baggrund af elevtal. Tabel 2.2 SFO'er Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Udgifter fordelt per barn Demografipulje Ikke budgetfordelt I alt (brutto udgifter) Almindelig SFO SFO Søskendetilskud og Friplads I alt (indtægter) Netto bevilling til SFO'er ) Beløbene er afrundet til nærmeste 1000 Som i tilfældet med skolerne fastlægges det samlede budget til SFO erne ift. de demografibestemte børnetalsændringer. Skoleområdet tilføres et øget udgiftsbudget på kr. pr. ekstra barn i SFO. Budgettildelingsmodellen er baseret på antal indskrevne børn samt en fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60/40. Der er afsat 4,2 % af lønbudgettet til dækning af vikarer. SFO er med grupper af børn med særlige behov får tildelt ekstra ressourcer. Der regnes med 40 skoleuger pr. år og i skolens ferieperioder regnes med 10,2 uger pr. år med heldagsåbent, derudover arbejdes der med, at der er 6 ugentlige lektioner pr. 0. klasse, syv ugentlige lektioner pr. 1. klasse og fem ugentlige lektioner pr. 2 klasse. Til driftsposter bliver der tildelt et beløb pr. barn til materialer, aktiviteter m.v. på kr. På indtægtssiden budgetteres forældrebetalingen på baggrund af takst x antal børn. Søskenderabat og fripladser budgetteres som i alt 31 % af forældrebetalingen, hvilket svarer til den faktiske andel i regnskab 2011.

6 Forældrebetaling, søskenderabat og fripladser giver samlet set en nettoindtægt. Ovenstående tabel er det aktivitetsbaserede budget for SFO erne, der både omfatter udgifter på selve SFO erne samt på skolernes fælles ramme. Familieudvalget På Familieudvalgets område vil der i 2014 være særlig fokus på, at det kvalitetsløft i form af forøgelse af personalenormeringen, som var et resultat af KL s aftale med regeringen i 2013, manifesterer sig i synlige pædagogiske resultater. Aktivitetsbaserede budgetter for dagtilbudsområdet De aktivitetsbaserede budgetter for dagpleje, daginstitutioner og klubber er dels dannet af budgetdele, som kan relateres til det enkelte barn, f.eks. lønudgifter til institutionspersonale, materialer til beskæftigelse m.v., og dels til budgetdele, som relaterer sig til bygningsdrift, administration o.l. De takster, som beregnes som forældrenes egenbetaling, indeholder moms og kan derfor ikke sammenlignes direkte med de barnsrelaterede budgetter sammenlagt med de ikke barnsrelaterede budgetter, da disse beregnes uden moms. Desuden ligger en del af de udgifter, som indgår i takstberegningerne, under andre centres bevilling, eksempelvis bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer og ansvarsog ulykkesforsikring. Indtægtsbudgetterne udgøres af forældrenes egenbetaling modregnet udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser. Taksterne (forældrenes egenbetaling) er indregnet med 25 % af bruttodriftsudgifterne for dagpleje og daginstitutioner og 20 % af bruttodriftsudgifterne for fritidsklubber. Det er for begge institutionstyper det maksimalt tilladte. Tabel 2.3 Dagplejen Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Normeret (budgetlagte) pladser Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (bruttoudgifter) Dagpleje indtægter Udgift dagpleje fripladser, 6,5 % af indtægter 2) I alt (indtægter) Netto bevilling for dagplejen 1) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Beløbet til søskendetilskud er medtaget under daginstitutioner. På grund af den fortsatte kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet begrundet i et faldende behov for pladser og påtænkte ændringer af dagplejens struktur, herunder legestue- og gæsteplejeordningerne, vil forudsætningerne for at opstille et aktivitetsbaseret budget for dagplejen først være til stede medie august 2013 i forbindelse med udarbejdelse af det endelige budgetnotat. Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets område (tandpleje og sundhedstjeneste) foreligger der på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt baggrundsmateriale i en form, der gør det egnet til at opstille aktivitetsbaserede budgetter. I 2014 vil første skridt i retning af det blive, at indsamle historiske data og sammenholde disse med befolkningsprognose, lovgivning og eksisterende praksis, med henblik på at have tilstrækkelige forudsætninger til, at der kan opstilles helt eller delvist aktivitetsbaserede budgetter fra 2015.

7 Tabel 2.4 Daginstitutioner Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Normerede (budgetlagte pladser) 0-2 år 11 mdr. inkl demografi Normerede (budgetlagte pladser) 2 år 11 mdr. til skolestart inkl. demografi Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (brutto udgifter) Indtægter (takster) 0 til 2 år 11 mdr Indtægter 2 år 11 mdr. til skolestart Søskendetilskud (udgift) 2) Økonomiske fripladser I alt (indtægter) Netto bevilling for daginstitutioner ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Søskendetilskud omfatter såvel dagpleje som daginstitutioner Daginstitutionernes budgetter beregnes som et samlet budget pr. institution, og med udgangspunkt i antallet af henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn i den enkelte institution og samlet set for kommunen. Mellem 80 % og 85 % af institutionernes budgetter er løn. Lønbudgetterne beregnes ud fra børnetal, institutionernes ugentlige åbningstid, en belastningsgrad og forudsatte gennemsnitslønninger for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Belastningsgraden er alene en beregningsteknisk faktor og ikke udtryk for et serviceniveau eller andre objektive faktorer. Ud over lønbudgetter tildeles institutionerne budget til børneaktiviteter (normtal), administration, uddannelse og drift af bygninger. Den frivillige frokostordning, som nogle institutioner er med i, indgår ikke i institutionernes budgetter, da den er fuldt forældrefinansieret. Den overvejende del af institutionernes budgetter (87,4 %) kan direkte relateres til antallet af børn. Den resterende del af budgetterne omfatter bygningsdrift, rengøring, visse centrale støttefunktioner for institutionerne og områdelederlønninger, som i det store hele er børnetalsuafhængige. Tabel 2.5 Fritidsklubber Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Budgetlagte FK-pladser Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (brutto udgifter) Fk-indtægter (takst) Fripladser (udgift) 787 I alt (indtægter) Netto bevilling for Fritidsklubber ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. Fritidsklubbernes budgetter beregnes som et samlet budget pr. institution, ud fra det forudsatte børnetal og samlet set for kommunen ud fra det forventede pladsbehov. Mellem 80 % og 85 % af klubbernes budgetter er løn. Lønbudgetterne beregnes ud fra børnetal, institutionernes ugentlige åbningstid, en belastningsgrad og forudsatte gennemsnitslønninger for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Belastningsgraden er alene en beregningsteknisk faktor og ikke udtryk for et serviceniveau eller andre objektive faktorer.

8 Ud over lønbudgetter tildeles institutionerne budget til børneaktiviteter (normtal), administration, uddannelse og drift af bygninger. Den overvejende del af klubbernes budgetter (85,5 %) kan umiddelbart relateres til antallet af børn. Den resterende del af budgetterne omfatter bygningsdrift, rengøring, visse centrale støttefunktioner for klubberne og områdelederløn, som i det store hele er børnetalsuafhængige. Tabel 2.6 Budgetteret pladssbehov i dagtilbud og klubber Pladsbehov Aldersgruppe år 11 mdr. 1) år 11 mdr. til skolestart 2) Fritidsklub 3) ) Dækningsgrad 66,32 % 2) Dækningsgrad 88,34 % 3) Dækningsgrad 74,95 % Kilde: Befolkningsprognosen pr. februar 2013, samt egne beregninger De budgetterede pladsbehov er beregnet med udgangspunkt i den udarbejdede befolkningsprognose pr. marts Dækningsgraderne er de faktiske antal indmeldte børn i forhold til de respektive aldersgrupper i For fritidsklubbernes vedkommende er det i forhold til de årige. Det skal nævnes, at der i alle ovennævnte år er budgetlagt med, at der passes 70 børn i alderen 0 2 år og 11 mdr. og 90 børn i alderen 2 år og 11 mdr. til skolestart i private pasningsordninger (privat dagpleje og private daginstitutioner).

9 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for borgerservice budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Kommunal Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Skoleudvalget Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelses vejledning Produktionsskoler Ungdomsskolevirksomhed Sekretariat og forvaltninger Familieudvalget Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regio nale tilbud Kommunale specialskoler jf folkeskolelovens 20, Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæda gogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

10 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Der omplaceres kr. fra PPR til Sundhedstjenesten i forbindelse med overflytning af en motorikpædagog. Fra Familieudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Der omplaceres i alt kr. fra Tandplejen til Lærkeskolen ( kr.) og Boesagerskolen ( kr.), da udgiften til udliciteret rengøring afholdes af skolerne, men budgettet ligger under Tandplejen. Da tandklinekkerne er en bygningsmæssig integreret del af de to skoler, er denne omplacering mest hensigtsmæssig. Fra Socialog Sundhedsudvalget til Skoleudvalget Ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler Skoleudvalget Ændrede elevtal i skolerne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for Med udgangspunkt i befolknings-prognosen 2013 er antallet af forventede elevtal i skolerne -33 i 2014, - 48 i 2015, -55 i 2016 og -84 i 2017 i forhold til prognosen fra For SFO'ernes vedkommende er det forventede antal børn ændret med +14 i 2014, +3 i 2015, -2 i 2016 og -43 børn i 2017 i forhold til prognosen fra Der skal gøres opmærksomt på at der pr. 1. august 2014 indføres ny skolestruktur, ny overenskomst samt skolereform, som til sammen vil ændre økonomien i folkeskolen markant Den 29. maj vedtog Kommunalbestyrelsen at de ikke anvendte løn midler fra konflikten skal bruges til dels erstatningstimer i 2013 og 2014, heraf 2,0 mio. kr. i 2014 samt afsat til særlige udgifter i forbindelse med skolereform, skolestruktur og ny overenskomst på i alt 4,0 mio. kr. og 5,6 mio. kr. (2014 pl) Omplacering af rengøringsudgifter fra Social og Sundhedsudvalget Korrektion af lønbudget til leder under Skole og Dagtilbud. Finansiering sker fra lønreguleringspulje efter organisationsændringen under DOS. Der udmøntes en besparelse på kr. i forbindelse med udbud af indkøb af fødevarer på skoleområdet Ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler Fortsættes på næste side

11 3. Familieudvalget Ændrede børnetal i institutionerne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2013 er antallet af forventede passede vuggestuebørn -4,37 i 2014, -20,86 i 2015, -23,18 i 2016 og -22,35 i 2017 i forhold til prognosen fra For børnehavebørnenes vedkommende er det forventede passede børn reduceret med -31,85 i 2014, -22,11 i 2015, - 52,71 i 2016 og -59,04 børn i 2017 i forhold til prognosen fra Ændrede børnetal i klubberne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2013 er antallet af forventede passede klubbørn -17,1 i 2014, -8,86 i 2015, -10,95 i 2016 og -2,49 i 2017 i forhold til prognosen fra Løsning af pladskapacitet i Smørum 0-6 års institutioner Der omplaceres kr. fra PPR til Sundhedstjenesten i forbindelse med overflytning af en motorikpædagog. Fra Familieudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Der udmøntes en besparelse på kr. i forbindelse med et nyt udbud på kørsel. Besparelsen vedrører kørsel af specialskoleelever som afholdes af PPR Ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 2015-18 Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

8. Center for Skole og Dagtilbud

8. Center for Skole og Dagtilbud 8. Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

8. Center for Skole og Dagtilbud

8. Center for Skole og Dagtilbud 8. 8. Præsentation af centeret Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på Kommunens folkeskoler

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer der indgår

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere