Center for Skole og Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Skole og Dagtilbud"

Transkript

1 Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen samt sundhedsplejen og tandplejen. Centeret arbejder med børn i alle aldre, med børns sundhed, læring og udvikling. Herudover administreres og udvikles skolefritidsordninger, ungdomsskole og PPR. En stor opgave i centeret er arbejdet med fortsat inklusion og at sikre, at der ved en tidlig forebyggende indsats kan inkluderes flere børn i de kommende år. Centeret er organiseret i afdelingerne: Skoleafdelingen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Dagtilbudsafdelingen Sundhedstjenesten Tandpleje og tandregulering. Skoleafdelingen Skoleafdelingen varetager den lovpligtige undervisning, herunder også specialundervisning af børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Undervisningen er fordelt på 12 folkeskoler 10 administrative enheder. Specialundervisning af børn med vidtgående vanskeligheder sker i kommunale specialklasser og kommunale gruppeordninger. I tilknytning til kommunens folkeskoler er der skolefritidsordninger (SFO), som tilbyder børnene fra 0. til 3. klasse leg og læring i fritiden Ungdomsskolen (Ung Egedal), som består af tre afdelinger, er beliggende i henholdsvis Smørum, Stenløse og Ølstykke, og har heltidsundervisning (specialklasser), tilbud om ungdomsskoleundervisning på aftenhold samt tilbud om ungdomsklub Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at foretage vurdering og efterfølgende yde rådgivning, supervision og sparring til medarbejdere i normalsystemet (skoler og institutioner) i forhold til børn, som ikke udvikler sig optimalt, samt en rådgivende funktion i forhold til forældre. Væsentlige arbejdsområder for PPR er specialpædagogisk bistand fra tale-hørepædagoger til børn i alderen 0-18 år, psykologbetjening på småbørnsområdet, hvor den tidlige forebyggende indsats prioriteres højt, og psykologbetjening på skoleområdet i arbejdet med inklusion i skolen samt rådgivning i forbindelse med henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter. PPR rådgiver også om motoriske og børnefysioterapeutiske forhold, ligesom PPR arbejder med fonologi- og dysfasisproggrupper for børn. Dagtilbudsafdelingen Dagtilbudsafdelingen skal sikre dagpasning til de børn, der er bosat i Egedal Kommune. Området omfatter drift af dagpleje, daginstitutioner, klubber og støttepædagoger Daginstitutionerne er organiseret i 5 områder, som tilsammen omfatter 34 kommunale institutioner samt en selvejende, som Egedal Kommune har driftsoverenskomst med Klubberne er organiseret med en fælles leder for 8 klubber Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af småbørnsområdet, dagplejen, klubområdet og støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private pasningsordninger. Desuden varetages en række administrative opgaver, blandt andet forældrebetaling, fripladsberegning og mellemkommunal afregning.

2 Tandplejen Tandplejen varetager tandpleje og tandregulering af børn og unge samt omsorgstandpleje og specialtandpleje til ældre og handicappede. Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, skoleelever tilbydes individuelle samtaler og pædagogisk undervisning i klassen, sundhedsplejekonsulentbesøg i skoler, institutioner og dagpleje. Sundhedsplejerskerne deltager fast i børneteams i institutioner samt på skolerne. Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for borgerservice budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Skoleudvalgetudvalget Løn Øvrig drift Familieudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling er på i alt 730,1 mio. kr. i 2014, heraf 616 mio. kr. løn og 114,1 mio. kr. til øvrig drift. På Social- og Sundhedsudvalgets område er budgettet uændret over årene. På Skoleudvalgets område har Kommunalbestyrelsen i budget 2013 besluttet en stigning fra 2013 til 2014 på 3,6 mio. kr., som primært er begrundet i ændring af det ugentlige timetal fra Undervisningsministeriets minimumstimetal til vejledende timetal samt et stigende antal elever. En væsentlig del af stigningen fra korrigeret budget 2013 til budgetforslag 2014 er en budgetreduktion på 11,5 mio. kr. i 2013, grundet uforbrugte lønmidler i forbindelse med lockouten af Danmarks lærerforening i april Det er blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen at disse midler forbliver indenfor folkeskoleområdet, og derfor er budget 2014 øget med 6,0 mio. kr. og budget 2015 øget med 5,5 mio. kr., svarende til reduktionen i På Familieudvalgets område besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre netto 4 mio. kr. i 2013 som et led i opfyldelse af aftalen mellem regeringen og KL om at højne kvaliteten på dagpasningsområdet. Fra 2014 er der et fald i budgettet, som udelukkende er begrundet i et faldende børnetal.

3 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Tabel 2 Center for borgerservice budget fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Ledelse Tandplejen Sundhedsplejen Skoleudvalget Skolecenter Fælles Toftehøjskolen Stengårdsskolen Hampelandsskolen Maglehøjskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Ganløse skole Veksø skole Slagslunde skole Søagerskolen Boesagerskolen Balsmoseskolen Klassecenter SFO Toftehøjskolen SFO Stengårdsskolen SFO Hampelandsskolen SFO Maglehøjskolen SFO Bækkegårdsskolen SFO Lærkeskolen SFO Ganløse skole SFO Veksø skole SFO Slagslunde skole SFO Kildekær SFO Firkløveren SFO Mosehuset Ungdomsskolen / SSP Familieudvalget Sekretariat og ledere Dagpasningsafdelingen Fælles Daginstitutioner område Smørum Daginst. område Ganløse/Slagslunde Daginstitutioner område Ølstykke Daginstitutioner område Ølstykke Daginstitutioner område Stenløse/Veksø Selvejende institutioner Private institutioner Område Klub Egedal Dagplejen Støttepædagogkorpset PPR Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

4 Centeret En af centerets udfordringer i 2014 og de følgende år vil blive implementering af ny skolestruktur, nye regler for lærernes tjenestetid og implementering af den skolereform, som er aftalt mellem Folketingets forligspartier. Med nye tiltag i form af flere lektioner pr. uge, tilbud om lektiecafé, tidligere fremmedsprogsundervisning og tid til motion og bevægelse hver dag, vil de nuværende tildelingsmodeller for såvel skole som SFO skulle revideres, så de bringes i overensstemmelse med de nye forudsætninger. Et andet område, som fortsat vil være i fokus er arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i såvel dagtilbud som skole. Der skal i fremtiden endnu mere fokus på at se centerets indsats i et helhedsperspektiv, uanset om det er småbørn eller børn i skolealderen. Som et led i det vil der blive arbejdet på at koordinere anvendelsen af de ressourcer, der er afsat til særlige formål for småbørn og børn i skolealderen endnu mere, så der opnås den maksimale effekt indenfor de økonomiske og organisatoriske rammer, der er. Skoleudvalget Der vil som nævnt ovenfor ske store ændringer på skoleområdet i det kommende år. I er de enkelte skoler og SFO er budgetteret med uændrede elev- og klassetal. I stedet er den forventede reduktion i elevtal budgetteret på demografipuljerne under skolernes fælles ramme, og vil først blive fordelt til skolerne, når det faktiske elev- og klassetal kendes ved de nye skoleårs begyndelse. Der forventes faldene elevtal i overslagsårene. De betydeligste ændringer i skoleafdelingens budget for 2014 vedrører lockouten af lærerne og børnehaveklasselederne i april Skolernes budget er i 2014 øget med 2,0 mio. kr. til afholdelse af erstatningstimer således, at Egedal kommunes skoler lever op til kravet om minimumstimetallet. Da skoleåret 2014/15 bliver et helt særligt skoleår med ny skolestruktur, begyndende implementering af skolereformen samt ændrede arbejdstidsregler i forbindelse med ny overenskomst for lærerne, er der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i Denne pulje skal bruges til særlige tiltag og udgifter i skoleåret 2014/15. Aktivitetsbaserede budgetter for skoleområdet Tabel 2.1 Skolerne Antal Pris pr. elev I alt 1) elever (hele kr.) (1.000 kr.) Løn fordelt efter antal klasser og antal elever 2) Driftsudgifter fordelt pr. elev Ikke fordelt demografipulje Ikke aktivitetsbaseret budget 3) I alt (brutto udgifter) I alt (indtægter) 0 0 Netto bevilling for folkeskolerne ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Inkl. budgetsat til erstatningstimer 2) Løn til ledelse, skolesekretærer mm samt driftsbudget til ejendomsudgifter mm. Derudover er der givet et budget til afholdelse af erstatningstimer Ovenstående tabel er det aktivitetsbaserede budget for skolerne, der både omfatter udgifter på selve skolerne og på skolernes fælles ramme. Skoleområdets aktivitetsbaserede budget for 2014 er fastlagt på baggrund af den demografiske udvikling. Skoleområdet tilføres således kr. pr. ekstra elev. Demografiressourcer udløses på baggrund af hhv. befolkningsprognosen og dækningsgraden, som er den forventede andel af de 6-16 årige, som vælger at gå i Egedals folkeskoler. De demografiressourcer som

5 endnu ikke er fordelt på skolerne er placeret på demografipuljerne under den fælles ramme for skoleområdet. De enkelte skolers budget 2014 er baseret på tildelingsmodellen for skoleåret 2013/14, der opererer med en elevtalsafhængig andel og en fast andel. I skoleåret 2013/14 har skolerne fået budget til elever. Skolereformen er endnu ikke indarbejdet i de aktivitetsbaserede budgetter, ligesom der kan være ændringer i det ikke aktivitetsbaserede budget. Skolernes budgetter tildeles på følgende måde: Lønbudget bliver primært fordelt på skolerne i forhold til antallet af klasser og elever, Undervisningsministeriets vejledende timetal samt den budgetterede gennemsnitsløn for lærere, viceskoleledere og afdelingsledere. Derudover gives der ekstra ressourcer på grund af aldersreduktion. Skolelederlønnen er placeret på skolernes fælles ramme. Ressourcer til hold- og deletimer dannes ud fra klassekvotient x elevtal x fast faktor. Derudover gives der særlige ressourcer til specialundervisning og inklusion. Der foretages en særskilt beregning af budgettet til specialklasserne. Der er en række driftsposter, der alene gives som et beløb pr. elev. Dette vedrører budgettet til undervisningsudgifter, øvrige elevrelaterede udgifter, administration, uddannelse, IT samt inventar og materiel. Budgettet til bl.a. ledelse og ejendomsudgifter er ikke tildelt på baggrund af elevtal. Tabel 2.2 SFO'er Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Udgifter fordelt per barn Demografipulje Ikke budgetfordelt I alt (brutto udgifter) Almindelig SFO SFO Søskendetilskud og Friplads I alt (indtægter) Netto bevilling til SFO'er ) Beløbene er afrundet til nærmeste 1000 Som i tilfældet med skolerne fastlægges det samlede budget til SFO erne ift. de demografibestemte børnetalsændringer. Skoleområdet tilføres et øget udgiftsbudget på kr. pr. ekstra barn i SFO. Budgettildelingsmodellen er baseret på antal indskrevne børn samt en fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60/40. Der er afsat 4,2 % af lønbudgettet til dækning af vikarer. SFO er med grupper af børn med særlige behov får tildelt ekstra ressourcer. Der regnes med 40 skoleuger pr. år og i skolens ferieperioder regnes med 10,2 uger pr. år med heldagsåbent, derudover arbejdes der med, at der er 6 ugentlige lektioner pr. 0. klasse, syv ugentlige lektioner pr. 1. klasse og fem ugentlige lektioner pr. 2 klasse. Til driftsposter bliver der tildelt et beløb pr. barn til materialer, aktiviteter m.v. på kr. På indtægtssiden budgetteres forældrebetalingen på baggrund af takst x antal børn. Søskenderabat og fripladser budgetteres som i alt 31 % af forældrebetalingen, hvilket svarer til den faktiske andel i regnskab 2011.

6 Forældrebetaling, søskenderabat og fripladser giver samlet set en nettoindtægt. Ovenstående tabel er det aktivitetsbaserede budget for SFO erne, der både omfatter udgifter på selve SFO erne samt på skolernes fælles ramme. Familieudvalget På Familieudvalgets område vil der i 2014 være særlig fokus på, at det kvalitetsløft i form af forøgelse af personalenormeringen, som var et resultat af KL s aftale med regeringen i 2013, manifesterer sig i synlige pædagogiske resultater. Aktivitetsbaserede budgetter for dagtilbudsområdet De aktivitetsbaserede budgetter for dagpleje, daginstitutioner og klubber er dels dannet af budgetdele, som kan relateres til det enkelte barn, f.eks. lønudgifter til institutionspersonale, materialer til beskæftigelse m.v., og dels til budgetdele, som relaterer sig til bygningsdrift, administration o.l. De takster, som beregnes som forældrenes egenbetaling, indeholder moms og kan derfor ikke sammenlignes direkte med de barnsrelaterede budgetter sammenlagt med de ikke barnsrelaterede budgetter, da disse beregnes uden moms. Desuden ligger en del af de udgifter, som indgår i takstberegningerne, under andre centres bevilling, eksempelvis bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer og ansvarsog ulykkesforsikring. Indtægtsbudgetterne udgøres af forældrenes egenbetaling modregnet udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser. Taksterne (forældrenes egenbetaling) er indregnet med 25 % af bruttodriftsudgifterne for dagpleje og daginstitutioner og 20 % af bruttodriftsudgifterne for fritidsklubber. Det er for begge institutionstyper det maksimalt tilladte. Tabel 2.3 Dagplejen Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Normeret (budgetlagte) pladser Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (bruttoudgifter) Dagpleje indtægter Udgift dagpleje fripladser, 6,5 % af indtægter 2) I alt (indtægter) Netto bevilling for dagplejen 1) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Beløbet til søskendetilskud er medtaget under daginstitutioner. På grund af den fortsatte kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet begrundet i et faldende behov for pladser og påtænkte ændringer af dagplejens struktur, herunder legestue- og gæsteplejeordningerne, vil forudsætningerne for at opstille et aktivitetsbaseret budget for dagplejen først være til stede medie august 2013 i forbindelse med udarbejdelse af det endelige budgetnotat. Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets område (tandpleje og sundhedstjeneste) foreligger der på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt baggrundsmateriale i en form, der gør det egnet til at opstille aktivitetsbaserede budgetter. I 2014 vil første skridt i retning af det blive, at indsamle historiske data og sammenholde disse med befolkningsprognose, lovgivning og eksisterende praksis, med henblik på at have tilstrækkelige forudsætninger til, at der kan opstilles helt eller delvist aktivitetsbaserede budgetter fra 2015.

7 Tabel 2.4 Daginstitutioner Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Normerede (budgetlagte pladser) 0-2 år 11 mdr. inkl demografi Normerede (budgetlagte pladser) 2 år 11 mdr. til skolestart inkl. demografi Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (brutto udgifter) Indtægter (takster) 0 til 2 år 11 mdr Indtægter 2 år 11 mdr. til skolestart Søskendetilskud (udgift) 2) Økonomiske fripladser I alt (indtægter) Netto bevilling for daginstitutioner ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Søskendetilskud omfatter såvel dagpleje som daginstitutioner Daginstitutionernes budgetter beregnes som et samlet budget pr. institution, og med udgangspunkt i antallet af henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn i den enkelte institution og samlet set for kommunen. Mellem 80 % og 85 % af institutionernes budgetter er løn. Lønbudgetterne beregnes ud fra børnetal, institutionernes ugentlige åbningstid, en belastningsgrad og forudsatte gennemsnitslønninger for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Belastningsgraden er alene en beregningsteknisk faktor og ikke udtryk for et serviceniveau eller andre objektive faktorer. Ud over lønbudgetter tildeles institutionerne budget til børneaktiviteter (normtal), administration, uddannelse og drift af bygninger. Den frivillige frokostordning, som nogle institutioner er med i, indgår ikke i institutionernes budgetter, da den er fuldt forældrefinansieret. Den overvejende del af institutionernes budgetter (87,4 %) kan direkte relateres til antallet af børn. Den resterende del af budgetterne omfatter bygningsdrift, rengøring, visse centrale støttefunktioner for institutionerne og områdelederlønninger, som i det store hele er børnetalsuafhængige. Tabel 2.5 Fritidsklubber Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Budgetlagte FK-pladser Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (brutto udgifter) Fk-indtægter (takst) Fripladser (udgift) 787 I alt (indtægter) Netto bevilling for Fritidsklubber ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. Fritidsklubbernes budgetter beregnes som et samlet budget pr. institution, ud fra det forudsatte børnetal og samlet set for kommunen ud fra det forventede pladsbehov. Mellem 80 % og 85 % af klubbernes budgetter er løn. Lønbudgetterne beregnes ud fra børnetal, institutionernes ugentlige åbningstid, en belastningsgrad og forudsatte gennemsnitslønninger for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Belastningsgraden er alene en beregningsteknisk faktor og ikke udtryk for et serviceniveau eller andre objektive faktorer.

8 Ud over lønbudgetter tildeles institutionerne budget til børneaktiviteter (normtal), administration, uddannelse og drift af bygninger. Den overvejende del af klubbernes budgetter (85,5 %) kan umiddelbart relateres til antallet af børn. Den resterende del af budgetterne omfatter bygningsdrift, rengøring, visse centrale støttefunktioner for klubberne og områdelederløn, som i det store hele er børnetalsuafhængige. Tabel 2.6 Budgetteret pladssbehov i dagtilbud og klubber Pladsbehov Aldersgruppe år 11 mdr. 1) år 11 mdr. til skolestart 2) Fritidsklub 3) ) Dækningsgrad 66,32 % 2) Dækningsgrad 88,34 % 3) Dækningsgrad 74,95 % Kilde: Befolkningsprognosen pr. februar 2013, samt egne beregninger De budgetterede pladsbehov er beregnet med udgangspunkt i den udarbejdede befolkningsprognose pr. marts Dækningsgraderne er de faktiske antal indmeldte børn i forhold til de respektive aldersgrupper i For fritidsklubbernes vedkommende er det i forhold til de årige. Det skal nævnes, at der i alle ovennævnte år er budgetlagt med, at der passes 70 børn i alderen 0 2 år og 11 mdr. og 90 børn i alderen 2 år og 11 mdr. til skolestart i private pasningsordninger (privat dagpleje og private daginstitutioner).

9 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for borgerservice budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Kommunal Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Skoleudvalget Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelses vejledning Produktionsskoler Ungdomsskolevirksomhed Sekretariat og forvaltninger Familieudvalget Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regio nale tilbud Kommunale specialskoler jf folkeskolelovens 20, Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæda gogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

10 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Der omplaceres kr. fra PPR til Sundhedstjenesten i forbindelse med overflytning af en motorikpædagog. Fra Familieudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Der omplaceres i alt kr. fra Tandplejen til Lærkeskolen ( kr.) og Boesagerskolen ( kr.), da udgiften til udliciteret rengøring afholdes af skolerne, men budgettet ligger under Tandplejen. Da tandklinekkerne er en bygningsmæssig integreret del af de to skoler, er denne omplacering mest hensigtsmæssig. Fra Socialog Sundhedsudvalget til Skoleudvalget Ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler Skoleudvalget Ændrede elevtal i skolerne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for Med udgangspunkt i befolknings-prognosen 2013 er antallet af forventede elevtal i skolerne -33 i 2014, - 48 i 2015, -55 i 2016 og -84 i 2017 i forhold til prognosen fra For SFO'ernes vedkommende er det forventede antal børn ændret med +14 i 2014, +3 i 2015, -2 i 2016 og -43 børn i 2017 i forhold til prognosen fra Der skal gøres opmærksomt på at der pr. 1. august 2014 indføres ny skolestruktur, ny overenskomst samt skolereform, som til sammen vil ændre økonomien i folkeskolen markant Den 29. maj vedtog Kommunalbestyrelsen at de ikke anvendte løn midler fra konflikten skal bruges til dels erstatningstimer i 2013 og 2014, heraf 2,0 mio. kr. i 2014 samt afsat til særlige udgifter i forbindelse med skolereform, skolestruktur og ny overenskomst på i alt 4,0 mio. kr. og 5,6 mio. kr. (2014 pl) Omplacering af rengøringsudgifter fra Social og Sundhedsudvalget Korrektion af lønbudget til leder under Skole og Dagtilbud. Finansiering sker fra lønreguleringspulje efter organisationsændringen under DOS. Der udmøntes en besparelse på kr. i forbindelse med udbud af indkøb af fødevarer på skoleområdet Ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler Fortsættes på næste side

11 3. Familieudvalget Ændrede børnetal i institutionerne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2013 er antallet af forventede passede vuggestuebørn -4,37 i 2014, -20,86 i 2015, -23,18 i 2016 og -22,35 i 2017 i forhold til prognosen fra For børnehavebørnenes vedkommende er det forventede passede børn reduceret med -31,85 i 2014, -22,11 i 2015, - 52,71 i 2016 og -59,04 børn i 2017 i forhold til prognosen fra Ændrede børnetal i klubberne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2013 er antallet af forventede passede klubbørn -17,1 i 2014, -8,86 i 2015, -10,95 i 2016 og -2,49 i 2017 i forhold til prognosen fra Løsning af pladskapacitet i Smørum 0-6 års institutioner Der omplaceres kr. fra PPR til Sundhedstjenesten i forbindelse med overflytning af en motorikpædagog. Fra Familieudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Der udmøntes en besparelse på kr. i forbindelse med et nyt udbud på kørsel. Besparelsen vedrører kørsel af specialskoleelever som afholdes af PPR Ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere