Center for Skole og Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Skole og Dagtilbud"

Transkript

1 Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen samt sundhedsplejen og tandplejen. Centeret arbejder med børn i alle aldre, med børns sundhed, læring og udvikling. Herudover administreres og udvikles skolefritidsordninger, ungdomsskole og PPR. En stor opgave i centeret er arbejdet med fortsat inklusion og at sikre, at der ved en tidlig forebyggende indsats kan inkluderes flere børn i de kommende år. Centeret er organiseret i afdelingerne: Skoleafdelingen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Dagtilbudsafdelingen Sundhedstjenesten Tandpleje og tandregulering. Skoleafdelingen Skoleafdelingen varetager den lovpligtige undervisning, herunder også specialundervisning af børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Undervisningen er fordelt på 12 folkeskoler 10 administrative enheder. Specialundervisning af børn med vidtgående vanskeligheder sker i kommunale specialklasser og kommunale gruppeordninger. I tilknytning til kommunens folkeskoler er der skolefritidsordninger (SFO), som tilbyder børnene fra 0. til 3. klasse leg og læring i fritiden Ungdomsskolen (Ung Egedal), som består af tre afdelinger, er beliggende i henholdsvis Smørum, Stenløse og Ølstykke, og har heltidsundervisning (specialklasser), tilbud om ungdomsskoleundervisning på aftenhold samt tilbud om ungdomsklub Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at foretage vurdering og efterfølgende yde rådgivning, supervision og sparring til medarbejdere i normalsystemet (skoler og institutioner) i forhold til børn, som ikke udvikler sig optimalt, samt en rådgivende funktion i forhold til forældre. Væsentlige arbejdsområder for PPR er specialpædagogisk bistand fra tale-hørepædagoger til børn i alderen 0-18 år, psykologbetjening på småbørnsområdet, hvor den tidlige forebyggende indsats prioriteres højt, og psykologbetjening på skoleområdet i arbejdet med inklusion i skolen samt rådgivning i forbindelse med henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter. PPR rådgiver også om motoriske og børnefysioterapeutiske forhold, ligesom PPR arbejder med fonologi- og dysfasisproggrupper for børn. Dagtilbudsafdelingen Dagtilbudsafdelingen skal sikre dagpasning til de børn, der er bosat i Egedal Kommune. Området omfatter drift af dagpleje, daginstitutioner, klubber og støttepædagoger Daginstitutionerne er organiseret i 5 områder, som tilsammen omfatter 34 kommunale institutioner samt en selvejende, som Egedal Kommune har driftsoverenskomst med Klubberne er organiseret med en fælles leder for 8 klubber Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af småbørnsområdet, dagplejen, klubområdet og støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private pasningsordninger. Desuden varetages en række administrative opgaver, blandt andet forældrebetaling, fripladsberegning og mellemkommunal afregning.

2 Tandplejen Tandplejen varetager tandpleje og tandregulering af børn og unge samt omsorgstandpleje og specialtandpleje til ældre og handicappede. Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, skoleelever tilbydes individuelle samtaler og pædagogisk undervisning i klassen, sundhedsplejekonsulentbesøg i skoler, institutioner og dagpleje. Sundhedsplejerskerne deltager fast i børneteams i institutioner samt på skolerne. Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for borgerservice budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Skoleudvalgetudvalget Løn Øvrig drift Familieudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling er på i alt 730,1 mio. kr. i 2014, heraf 616 mio. kr. løn og 114,1 mio. kr. til øvrig drift. På Social- og Sundhedsudvalgets område er budgettet uændret over årene. På Skoleudvalgets område har Kommunalbestyrelsen i budget 2013 besluttet en stigning fra 2013 til 2014 på 3,6 mio. kr., som primært er begrundet i ændring af det ugentlige timetal fra Undervisningsministeriets minimumstimetal til vejledende timetal samt et stigende antal elever. En væsentlig del af stigningen fra korrigeret budget 2013 til budgetforslag 2014 er en budgetreduktion på 11,5 mio. kr. i 2013, grundet uforbrugte lønmidler i forbindelse med lockouten af Danmarks lærerforening i april Det er blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen at disse midler forbliver indenfor folkeskoleområdet, og derfor er budget 2014 øget med 6,0 mio. kr. og budget 2015 øget med 5,5 mio. kr., svarende til reduktionen i På Familieudvalgets område besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre netto 4 mio. kr. i 2013 som et led i opfyldelse af aftalen mellem regeringen og KL om at højne kvaliteten på dagpasningsområdet. Fra 2014 er der et fald i budgettet, som udelukkende er begrundet i et faldende børnetal.

3 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Tabel 2 Center for borgerservice budget fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Ledelse Tandplejen Sundhedsplejen Skoleudvalget Skolecenter Fælles Toftehøjskolen Stengårdsskolen Hampelandsskolen Maglehøjskolen Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Ganløse skole Veksø skole Slagslunde skole Søagerskolen Boesagerskolen Balsmoseskolen Klassecenter SFO Toftehøjskolen SFO Stengårdsskolen SFO Hampelandsskolen SFO Maglehøjskolen SFO Bækkegårdsskolen SFO Lærkeskolen SFO Ganløse skole SFO Veksø skole SFO Slagslunde skole SFO Kildekær SFO Firkløveren SFO Mosehuset Ungdomsskolen / SSP Familieudvalget Sekretariat og ledere Dagpasningsafdelingen Fælles Daginstitutioner område Smørum Daginst. område Ganløse/Slagslunde Daginstitutioner område Ølstykke Daginstitutioner område Ølstykke Daginstitutioner område Stenløse/Veksø Selvejende institutioner Private institutioner Område Klub Egedal Dagplejen Støttepædagogkorpset PPR Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

4 Centeret En af centerets udfordringer i 2014 og de følgende år vil blive implementering af ny skolestruktur, nye regler for lærernes tjenestetid og implementering af den skolereform, som er aftalt mellem Folketingets forligspartier. Med nye tiltag i form af flere lektioner pr. uge, tilbud om lektiecafé, tidligere fremmedsprogsundervisning og tid til motion og bevægelse hver dag, vil de nuværende tildelingsmodeller for såvel skole som SFO skulle revideres, så de bringes i overensstemmelse med de nye forudsætninger. Et andet område, som fortsat vil være i fokus er arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i såvel dagtilbud som skole. Der skal i fremtiden endnu mere fokus på at se centerets indsats i et helhedsperspektiv, uanset om det er småbørn eller børn i skolealderen. Som et led i det vil der blive arbejdet på at koordinere anvendelsen af de ressourcer, der er afsat til særlige formål for småbørn og børn i skolealderen endnu mere, så der opnås den maksimale effekt indenfor de økonomiske og organisatoriske rammer, der er. Skoleudvalget Der vil som nævnt ovenfor ske store ændringer på skoleområdet i det kommende år. I er de enkelte skoler og SFO er budgetteret med uændrede elev- og klassetal. I stedet er den forventede reduktion i elevtal budgetteret på demografipuljerne under skolernes fælles ramme, og vil først blive fordelt til skolerne, når det faktiske elev- og klassetal kendes ved de nye skoleårs begyndelse. Der forventes faldene elevtal i overslagsårene. De betydeligste ændringer i skoleafdelingens budget for 2014 vedrører lockouten af lærerne og børnehaveklasselederne i april Skolernes budget er i 2014 øget med 2,0 mio. kr. til afholdelse af erstatningstimer således, at Egedal kommunes skoler lever op til kravet om minimumstimetallet. Da skoleåret 2014/15 bliver et helt særligt skoleår med ny skolestruktur, begyndende implementering af skolereformen samt ændrede arbejdstidsregler i forbindelse med ny overenskomst for lærerne, er der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i Denne pulje skal bruges til særlige tiltag og udgifter i skoleåret 2014/15. Aktivitetsbaserede budgetter for skoleområdet Tabel 2.1 Skolerne Antal Pris pr. elev I alt 1) elever (hele kr.) (1.000 kr.) Løn fordelt efter antal klasser og antal elever 2) Driftsudgifter fordelt pr. elev Ikke fordelt demografipulje Ikke aktivitetsbaseret budget 3) I alt (brutto udgifter) I alt (indtægter) 0 0 Netto bevilling for folkeskolerne ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Inkl. budgetsat til erstatningstimer 2) Løn til ledelse, skolesekretærer mm samt driftsbudget til ejendomsudgifter mm. Derudover er der givet et budget til afholdelse af erstatningstimer Ovenstående tabel er det aktivitetsbaserede budget for skolerne, der både omfatter udgifter på selve skolerne og på skolernes fælles ramme. Skoleområdets aktivitetsbaserede budget for 2014 er fastlagt på baggrund af den demografiske udvikling. Skoleområdet tilføres således kr. pr. ekstra elev. Demografiressourcer udløses på baggrund af hhv. befolkningsprognosen og dækningsgraden, som er den forventede andel af de 6-16 årige, som vælger at gå i Egedals folkeskoler. De demografiressourcer som

5 endnu ikke er fordelt på skolerne er placeret på demografipuljerne under den fælles ramme for skoleområdet. De enkelte skolers budget 2014 er baseret på tildelingsmodellen for skoleåret 2013/14, der opererer med en elevtalsafhængig andel og en fast andel. I skoleåret 2013/14 har skolerne fået budget til elever. Skolereformen er endnu ikke indarbejdet i de aktivitetsbaserede budgetter, ligesom der kan være ændringer i det ikke aktivitetsbaserede budget. Skolernes budgetter tildeles på følgende måde: Lønbudget bliver primært fordelt på skolerne i forhold til antallet af klasser og elever, Undervisningsministeriets vejledende timetal samt den budgetterede gennemsnitsløn for lærere, viceskoleledere og afdelingsledere. Derudover gives der ekstra ressourcer på grund af aldersreduktion. Skolelederlønnen er placeret på skolernes fælles ramme. Ressourcer til hold- og deletimer dannes ud fra klassekvotient x elevtal x fast faktor. Derudover gives der særlige ressourcer til specialundervisning og inklusion. Der foretages en særskilt beregning af budgettet til specialklasserne. Der er en række driftsposter, der alene gives som et beløb pr. elev. Dette vedrører budgettet til undervisningsudgifter, øvrige elevrelaterede udgifter, administration, uddannelse, IT samt inventar og materiel. Budgettet til bl.a. ledelse og ejendomsudgifter er ikke tildelt på baggrund af elevtal. Tabel 2.2 SFO'er Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Udgifter fordelt per barn Demografipulje Ikke budgetfordelt I alt (brutto udgifter) Almindelig SFO SFO Søskendetilskud og Friplads I alt (indtægter) Netto bevilling til SFO'er ) Beløbene er afrundet til nærmeste 1000 Som i tilfældet med skolerne fastlægges det samlede budget til SFO erne ift. de demografibestemte børnetalsændringer. Skoleområdet tilføres et øget udgiftsbudget på kr. pr. ekstra barn i SFO. Budgettildelingsmodellen er baseret på antal indskrevne børn samt en fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60/40. Der er afsat 4,2 % af lønbudgettet til dækning af vikarer. SFO er med grupper af børn med særlige behov får tildelt ekstra ressourcer. Der regnes med 40 skoleuger pr. år og i skolens ferieperioder regnes med 10,2 uger pr. år med heldagsåbent, derudover arbejdes der med, at der er 6 ugentlige lektioner pr. 0. klasse, syv ugentlige lektioner pr. 1. klasse og fem ugentlige lektioner pr. 2 klasse. Til driftsposter bliver der tildelt et beløb pr. barn til materialer, aktiviteter m.v. på kr. På indtægtssiden budgetteres forældrebetalingen på baggrund af takst x antal børn. Søskenderabat og fripladser budgetteres som i alt 31 % af forældrebetalingen, hvilket svarer til den faktiske andel i regnskab 2011.

6 Forældrebetaling, søskenderabat og fripladser giver samlet set en nettoindtægt. Ovenstående tabel er det aktivitetsbaserede budget for SFO erne, der både omfatter udgifter på selve SFO erne samt på skolernes fælles ramme. Familieudvalget På Familieudvalgets område vil der i 2014 være særlig fokus på, at det kvalitetsløft i form af forøgelse af personalenormeringen, som var et resultat af KL s aftale med regeringen i 2013, manifesterer sig i synlige pædagogiske resultater. Aktivitetsbaserede budgetter for dagtilbudsområdet De aktivitetsbaserede budgetter for dagpleje, daginstitutioner og klubber er dels dannet af budgetdele, som kan relateres til det enkelte barn, f.eks. lønudgifter til institutionspersonale, materialer til beskæftigelse m.v., og dels til budgetdele, som relaterer sig til bygningsdrift, administration o.l. De takster, som beregnes som forældrenes egenbetaling, indeholder moms og kan derfor ikke sammenlignes direkte med de barnsrelaterede budgetter sammenlagt med de ikke barnsrelaterede budgetter, da disse beregnes uden moms. Desuden ligger en del af de udgifter, som indgår i takstberegningerne, under andre centres bevilling, eksempelvis bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer og ansvarsog ulykkesforsikring. Indtægtsbudgetterne udgøres af forældrenes egenbetaling modregnet udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser. Taksterne (forældrenes egenbetaling) er indregnet med 25 % af bruttodriftsudgifterne for dagpleje og daginstitutioner og 20 % af bruttodriftsudgifterne for fritidsklubber. Det er for begge institutionstyper det maksimalt tilladte. Tabel 2.3 Dagplejen Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Normeret (budgetlagte) pladser Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (bruttoudgifter) Dagpleje indtægter Udgift dagpleje fripladser, 6,5 % af indtægter 2) I alt (indtægter) Netto bevilling for dagplejen 1) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Beløbet til søskendetilskud er medtaget under daginstitutioner. På grund af den fortsatte kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet begrundet i et faldende behov for pladser og påtænkte ændringer af dagplejens struktur, herunder legestue- og gæsteplejeordningerne, vil forudsætningerne for at opstille et aktivitetsbaseret budget for dagplejen først være til stede medie august 2013 i forbindelse med udarbejdelse af det endelige budgetnotat. Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets område (tandpleje og sundhedstjeneste) foreligger der på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt baggrundsmateriale i en form, der gør det egnet til at opstille aktivitetsbaserede budgetter. I 2014 vil første skridt i retning af det blive, at indsamle historiske data og sammenholde disse med befolkningsprognose, lovgivning og eksisterende praksis, med henblik på at have tilstrækkelige forudsætninger til, at der kan opstilles helt eller delvist aktivitetsbaserede budgetter fra 2015.

7 Tabel 2.4 Daginstitutioner Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Normerede (budgetlagte pladser) 0-2 år 11 mdr. inkl demografi Normerede (budgetlagte pladser) 2 år 11 mdr. til skolestart inkl. demografi Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (brutto udgifter) Indtægter (takster) 0 til 2 år 11 mdr Indtægter 2 år 11 mdr. til skolestart Søskendetilskud (udgift) 2) Økonomiske fripladser I alt (indtægter) Netto bevilling for daginstitutioner ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Søskendetilskud omfatter såvel dagpleje som daginstitutioner Daginstitutionernes budgetter beregnes som et samlet budget pr. institution, og med udgangspunkt i antallet af henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn i den enkelte institution og samlet set for kommunen. Mellem 80 % og 85 % af institutionernes budgetter er løn. Lønbudgetterne beregnes ud fra børnetal, institutionernes ugentlige åbningstid, en belastningsgrad og forudsatte gennemsnitslønninger for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Belastningsgraden er alene en beregningsteknisk faktor og ikke udtryk for et serviceniveau eller andre objektive faktorer. Ud over lønbudgetter tildeles institutionerne budget til børneaktiviteter (normtal), administration, uddannelse og drift af bygninger. Den frivillige frokostordning, som nogle institutioner er med i, indgår ikke i institutionernes budgetter, da den er fuldt forældrefinansieret. Den overvejende del af institutionernes budgetter (87,4 %) kan direkte relateres til antallet af børn. Den resterende del af budgetterne omfatter bygningsdrift, rengøring, visse centrale støttefunktioner for institutionerne og områdelederlønninger, som i det store hele er børnetalsuafhængige. Tabel 2.5 Fritidsklubber Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Budgetlagte FK-pladser Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (brutto udgifter) Fk-indtægter (takst) Fripladser (udgift) 787 I alt (indtægter) Netto bevilling for Fritidsklubber ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. Fritidsklubbernes budgetter beregnes som et samlet budget pr. institution, ud fra det forudsatte børnetal og samlet set for kommunen ud fra det forventede pladsbehov. Mellem 80 % og 85 % af klubbernes budgetter er løn. Lønbudgetterne beregnes ud fra børnetal, institutionernes ugentlige åbningstid, en belastningsgrad og forudsatte gennemsnitslønninger for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Belastningsgraden er alene en beregningsteknisk faktor og ikke udtryk for et serviceniveau eller andre objektive faktorer.

8 Ud over lønbudgetter tildeles institutionerne budget til børneaktiviteter (normtal), administration, uddannelse og drift af bygninger. Den overvejende del af klubbernes budgetter (85,5 %) kan umiddelbart relateres til antallet af børn. Den resterende del af budgetterne omfatter bygningsdrift, rengøring, visse centrale støttefunktioner for klubberne og områdelederløn, som i det store hele er børnetalsuafhængige. Tabel 2.6 Budgetteret pladssbehov i dagtilbud og klubber Pladsbehov Aldersgruppe år 11 mdr. 1) år 11 mdr. til skolestart 2) Fritidsklub 3) ) Dækningsgrad 66,32 % 2) Dækningsgrad 88,34 % 3) Dækningsgrad 74,95 % Kilde: Befolkningsprognosen pr. februar 2013, samt egne beregninger De budgetterede pladsbehov er beregnet med udgangspunkt i den udarbejdede befolkningsprognose pr. marts Dækningsgraderne er de faktiske antal indmeldte børn i forhold til de respektive aldersgrupper i For fritidsklubbernes vedkommende er det i forhold til de årige. Det skal nævnes, at der i alle ovennævnte år er budgetlagt med, at der passes 70 børn i alderen 0 2 år og 11 mdr. og 90 børn i alderen 2 år og 11 mdr. til skolestart i private pasningsordninger (privat dagpleje og private daginstitutioner).

9 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for borgerservice budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Kommunal Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Skoleudvalget Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelses vejledning Produktionsskoler Ungdomsskolevirksomhed Sekretariat og forvaltninger Familieudvalget Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regio nale tilbud Kommunale specialskoler jf folkeskolelovens 20, Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæda gogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

10 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Der omplaceres kr. fra PPR til Sundhedstjenesten i forbindelse med overflytning af en motorikpædagog. Fra Familieudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Der omplaceres i alt kr. fra Tandplejen til Lærkeskolen ( kr.) og Boesagerskolen ( kr.), da udgiften til udliciteret rengøring afholdes af skolerne, men budgettet ligger under Tandplejen. Da tandklinekkerne er en bygningsmæssig integreret del af de to skoler, er denne omplacering mest hensigtsmæssig. Fra Socialog Sundhedsudvalget til Skoleudvalget Ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler Skoleudvalget Ændrede elevtal i skolerne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for Med udgangspunkt i befolknings-prognosen 2013 er antallet af forventede elevtal i skolerne -33 i 2014, - 48 i 2015, -55 i 2016 og -84 i 2017 i forhold til prognosen fra For SFO'ernes vedkommende er det forventede antal børn ændret med +14 i 2014, +3 i 2015, -2 i 2016 og -43 børn i 2017 i forhold til prognosen fra Der skal gøres opmærksomt på at der pr. 1. august 2014 indføres ny skolestruktur, ny overenskomst samt skolereform, som til sammen vil ændre økonomien i folkeskolen markant Den 29. maj vedtog Kommunalbestyrelsen at de ikke anvendte løn midler fra konflikten skal bruges til dels erstatningstimer i 2013 og 2014, heraf 2,0 mio. kr. i 2014 samt afsat til særlige udgifter i forbindelse med skolereform, skolestruktur og ny overenskomst på i alt 4,0 mio. kr. og 5,6 mio. kr. (2014 pl) Omplacering af rengøringsudgifter fra Social og Sundhedsudvalget Korrektion af lønbudget til leder under Skole og Dagtilbud. Finansiering sker fra lønreguleringspulje efter organisationsændringen under DOS. Der udmøntes en besparelse på kr. i forbindelse med udbud af indkøb af fødevarer på skoleområdet Ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler Fortsættes på næste side

11 3. Familieudvalget Ændrede børnetal i institutionerne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2013 er antallet af forventede passede vuggestuebørn -4,37 i 2014, -20,86 i 2015, -23,18 i 2016 og -22,35 i 2017 i forhold til prognosen fra For børnehavebørnenes vedkommende er det forventede passede børn reduceret med -31,85 i 2014, -22,11 i 2015, - 52,71 i 2016 og -59,04 børn i 2017 i forhold til prognosen fra Ændrede børnetal i klubberne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2013 er antallet af forventede passede klubbørn -17,1 i 2014, -8,86 i 2015, -10,95 i 2016 og -2,49 i 2017 i forhold til prognosen fra Løsning af pladskapacitet i Smørum 0-6 års institutioner Der omplaceres kr. fra PPR til Sundhedstjenesten i forbindelse med overflytning af en motorikpædagog. Fra Familieudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Der udmøntes en besparelse på kr. i forbindelse med et nyt udbud på kørsel. Besparelsen vedrører kørsel af specialskoleelever som afholdes af PPR Ny fordeling af kompetenceudviklingsmidler Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud 324.677 444.183-119.506 323.361 445.312-121.952 323.439 445.249-121.810 318.014 436.657-118.644

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 1 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole side 3 Skoledistrikter side 4 Folkeskolereform side 5-6 Skoleindskrivning side 7 Frit skolevalg side 8 Børnehaveklassen side

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kommunes Skolevæsen Indhold INDLEDNING... 5 SKOLESTRUKTUR I EGEDAL KOMMUNE... 6 INKLUSIONSSTRATEGI... 7 Den inkluderende skole... 8 Kompetenceudvikling... 8 Læsekompetencecenter...

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 17 03. Familier og

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02. Børn og unge 6-18 år 13 03. familier og

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003 Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 Mødested: B101 #335638/30-10-2003 Dagsorden - 29-10-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Ny organisering af tilbud til børn i socio- emotionelle vanskeligheder Indledning Skoleudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 5. januar 2012 og Social- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 9.

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011 Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen,

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere