Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Generalforsamling 2015 Ledelsesberetning Indledning Den internationale dimension Nuuk Internationale Friskole. Vi mødes ofte med spørgsmålet: Hvori ligger det internationale? Dette spørgsmål har bestyrelsen, i samarbejde med skolen, forsøgt at beskrive således: Den oprindelige grundtanke var, at Nuuk Internationale Friskole skulle kunne agere modtagerskole for internationale elever, hvis forældre, for en periode, kom til Nuuk for at arbejde. Det generelle faglige herunder sprogfagene skulle have et niveau, der muliggjorde et hvilket som helst skoleskifte. Den grundtanke mener vi stadig, at kunne stå inde for, men efterhånden som NIF er blevet mere lokalt forankret, og det store boom af internationale tilflyttere lod vente på sig, er der imidlertid kommet en ny vinkel på den internationale dimension. Denne beskrives ved, at Nuuk Internationale Friskole, på flere områder, ruster lokale børn, fagligt og socialt, til at kunne fungere i et internationalt studiemiljø Tiltag der fremmer den internationale dimension: Engelsk fra 1. klasse Studietur for 9. klasse internationalt Google for Education Venskabsklasser internationalt Uddannelsesmesse bl.a. med internationale stande Tysk obligatorisk fra 8. klasse Vores værdier På NIF har vi en stærk organisationskultur. Kultur skal forstås som et udtryk for den måde, vi gør tingene på. Det centrale heri er skolens værdier. Værdierne er derfor vores rettesnor i det daglige arbejde, og den måde vi gør tingene på.

2 Skolens værdier er udviklet i et samarbejde og vi vægter, at værdierne ikke kun er flotte ord på papiret, men er med i alt hvad vi gør, og den måde hvorpå vi driver vores skole og arbejdsplads. Respekt - Omsorg - Høj faglighed og kreativitet - Positiv tilgang Udvikling Fleksibilitet og lyst til at udforske nye områder, er netop en vigtig egenskab på en skole, hvor bl.a. udvikling er i højsæde. Ud over, at vi hele tiden sørger for en løbende kompetenceudvikling af personalet, er det nye tiltag, små som store, der er med til at sikre, at vi er en skole i udvikling. Nyt i år var bl.a. NIF uddannelsesmesse for klasse. Det giver mig lejlighed til igen at takke for den kæmpe store opbakning fra en stor gruppe forældre, som lagde energi i og stillede op med et bredt og spændende spektrum af uddannelsesmuligheder i ind- og udland. Eleverne meldte tilbage, at det havde været en både berigende og informativ eftermiddag. Det vil vi fortsætte, som en tilbagevendende begivenhed hvert efterår. Mens vi er hos de ældste, er det også værd at nævne, at vi har startet et brobygningsforløb, mellem NIF og GU i Nuuk. Dette samarbejde har omfattet besøg af lærer fra GU, med information til eleverne i 9. og 10. klasse, samt en besøgsdag for interesserede på GU-Nuuk. Studievejledning og udslusning, er et område vi vil arbejde videre med i næste skoleår. En anden større ændring, som vi søsatte forrige skoleår, er proceduren for optagelse af nye 1. klasses elever. Dette har medført en brobygning mellem børnehave og skolen. Forældrene og børnehaven samarbejder med skolen omkring deres barns skoleparathed, hvilket giver en langt mere homogen gruppe af elever ved skolestart. Helt konkret afholdes møder for børnehavernes personale, og ligeledes med forældrene til de opskrevne 1.klasser i løbet af efteråret, året før skolestart. Trinlederen for yngstetrinnet besøger derforuden børnehaverne et par gange med temaet Sproglig opmærksomhed, og de kommende 1. klasses elever besøger NIF en hel skoledag. NIF har et ønske om at fortsætte dette samarbejde, og udviklingen i år, har været at udvidede programmet, til også at omfatte de kommunale børnehaver med NIF-opskrevne børn. Tiltaget har fået meget positiv respons. Andre eksempler på områder, der er taget ind de sidste par år, og som vi er blevet glade for, som led i den daglige undervisning, er bla. Skumringstime (Nordisk Biblioteksuge), Dukkeprojekt for 9. klasse, Erhvervspraktik for 9. klasse. Blot for at nævne nogle. Af andre skoleaktiviteter på NIF, er elevsamtaler vigtige. De bliver fortsat gennemført, på en fastlagt elevsamtaledag, og afholdes af klasselæreren. Her har den enkelte elev mulighed for individuelt at blive hørt. Samtalerne ligger forud for trekants samtalerne om efteråret.

3 Trekantssamtalerne er led i den kontinuerlige evaluering og muligheden for et åbent samarbejde omkring den enkelte elevs udvikling, fagligt og socialt. Vi har i år udarbejdet en Trivselspolitik, som nu ligger på skolens hjemmeside, tilgængelig for alle der ønsker, at orientere sig i, hvad vi på NIF gør for, at sikre god trivsel for alle. Respekt og omsorg er vigtige værdier i det arbejde. Venskabsklasser og spisegrupper er begge tiltag, der skal ses som et led i skolens kontinuerlige arbejde for, at sikre en god trivsel og forebygge mobning. Terminsprøver for både 9. og 10.klasse, december 2014, blev afviklet på NIF. De foregående år har vi afviklet 9. klasses prøverne på Kangillinnguit, men da det både er mere enkelt logistisk og mindre ressourcekrævende, at afvikle begge hold på skolen, gjorde vi det. Alt forløb godt og helt uden problemer. Studieturen for 9. klasse gik i år til London. Klassen har, foruden tilskud og bidrag fra fonde, selv samlet godt kr. ind, primært ved reklameomdeling sammen med deres forældre. Skriftlige afsluttende prøver er i skrivende stund under afvikling. De tegner til at afvikles succesfuldt. Nu mangler de mundtlige prøver og d. 18. juni 2015 dimitterer, for tredje gang, et hold elever fra Nuuk Internationale Friskole. Undervisning På NIF stiler vi mod, at undervisning i alle fag, gennemføres på et højt fagligt niveau og med vægt på et godt socialt engagement. Det være sig både i de boglige fag, i bevægelsesfagene og i de kreative fag. Timetallet er fortsat uændret for alle klasser. Undervisningen er skemalagt og opdelt i fag. Der var lagt 3-4 emneuger ind i indeværende skoleår, afhængig af afdeling, foruden diverse aktivitetsdage, klassedag og fagdage. Princippet om tolærerordning i alle lektioner er fortsat gennemført for 1. klasse. I 2. klasse i hovedfagene, og i resten af årgangene i enkelte fag, efter behov. Dette gælder også dobbelt klasselærerordningen. Med hensyn til faglokale i fysik, er vi stadig der, hvor vi låner os ind hos Kangillinnguit. Nuussuaq skolen og Kangillinnguit stiller haller til rådighed bl.a. til brug for de ældste klassers idrætsundervisning. Vi arbejder fortsat på at etablere samarbejde og videns-udveksling på andre områder. Et nyt tiltag på NIF kunne være en vej: I februar måned blev vi nemlig pilotskole i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen.

4 Pilotprojektet hedder Ilisimat og handler om at implementere Google for Education i den daglige undervisning. 7. klasse lagde ud som pilotklasse, og dermed de første i Grønland, og hver elev fik udleveret en personlig Chromebook. Efterfølgende har både 9. og 10. klasse på NIF taget tråden op. Ilisimat-projektet sikrer en effektiv undervisning med nogle gode brugbare værktøjer, som hjælper eleverne til at arbejde selvstændigt, med let adgang til rådgivning, men også sammen med andre i projektorienterede forløb. Det er mit ønske og plan, at koble alle klasser fra klasse op på Ilisimat allerede fra næste skoleår. Det betyder, at alle elever på de ældste klassetrin fra skolen vil få udleveret en personlig Chromebook. Hertil skal vi selvfølgelig søge fonde om økonomisk støtte. Som en del af projektet har vi sagt ja til, at hjælpe og støtte med viden og erfaring, når Digitaliseringsstyrelsen skal inddrage folkeskolerne og andre uddannelsesinstitutioner i brugen af Google for Education. GU og Handelsskolen i Nuuk er allerede koblet på. Alle elever og lærere har udvist en særdeles positiv tilgang og det har stor værdi for skolen, at nye tiltag, indledt med grundig introduktion og vejledning, bliver hilst velkommen. Dette vidner også om at personalet på NIF, har den omstillingsparathed, som al udvikling fordrer. Grønlandskundervisningen, som har været indsatsområde de sidste par år, og det kører som det skal. Vi kan begynde at spore en vis faglig fremgang. I indeværende skoleår bliver der fortsat undervist på hold over flere klassetrin, i hver af de tre afdelinger. 1. og 2. klasse læses dog hver for sig. Det samme gælder 10. klasse, der hele skoleåret har kørt solo og målrettet undervisningen mod afsluttende prøve. Holdundervisning vil fortsætte til næste skoleår. Indsatsområde eller ej, så gælder det for alle fag, hvis der i de enkelte klasser måtte vise sig en udfordring, så analyserer vi problemet og støtter op, efter behov. Nogle gange med faglig støtte til enkelte elever, andre gange med to-lærerordning i faget. Administration: Vi arbejder i ledelsesteam, 3 afdelingsledere, samt NUAN-leder, souschef og skoleleder. Vi mødes 2 timer hver anden uge. Strukturen omkring afdelinger og klasseteams er dermed uændret. Derforuden består administrationen af en skolesekretæren, en pedel og en rengøringsmand. Ledelsesteamet har færdigudarbejdet en omfattende personalehåndbog med stillings- og funktionsbeskrivelser, retningslinjer, samt bestemmelser og beslutninger truffet i pædagogisk råd. Der er derforuden udarbejdet Sorg/Kriseplan, Evakueringsplan, samt en Trivselspolitik. Det giver kontinuitet og stabilitet, at tingene er besluttet i fællesskab, og nedskrevet, så alle har adgang til at orientere sig. Vi tror på, at dette er vigtigt for et trygt og rummeligt arbejdsmiljø, hvor de ansatte kan bruge energi på at udvikle sig, til gavn for god undervisning. Dette er vigtigt for en skolen/arbejdsplads i stadig udvikling.

5 At arbejdsmiljøet på NIF er i orden, er afledt af en omfattende Arbejdspladsvurdering (APV) udarbejdet af SU i indeværende skoleår. Derforuden har vi nu påbegyndt et omfattende registreringsarbejde af skolens bogsamlinger. Det vil sige, at vi fremover vil registrere alle skolens bogsamlinger. Når registreringen er klar, vil alt bogmateriale/undervisningsmateriale skulle lånes over bibliotekscomputeren. Dette for at sikre så lille et svind i materialerne som muligt, og for at lette den enkeltes søgning i skolen samlinger og materialer. Vi er efterhånden blevet en mellemstor Friskole. Apropos Friskole, så er vi nu medlem af Dansk Friskoleforening. Det giver os et fantastisk brugbart netværk til gensidig inspiration. Her er et forum, hvor vi videns-og erfaringsudveksler. Samt inspirerer gensidigt med undervisningsforløb og materialer. Budget 2014 Det sidste år, har jeg i samarbejde med Annette, skolesekretæren, opnået en lettere adgang til skolens budgetoversigt. Det betyder således, at vi sammen har et her og nu overblik over indtægter og udgifter. Dette giver mig overblik og en mulighed for, hele tiden at kunne forholde mig til budget fra år til dato, og derved sikre, at skolens samlede budget og udgifter balancerer. I september 2014 indgik Nuuk Internationale Friskole en ny overenskomst med IMAK. Overenskomsten er for en 4 årig periode. Lønstigninger for lærere og ledere svarer stadig til lønstigningerne på det offentlige område. Med hensyn til tilskuddet fra kommunen, er beregningsprincipperne fastlagt og følges, dog mangler vi en efterreguleringen for Bygninger og inventar Legepladsen er i det forgangne år blevet forbedret med nye legefaciliteter. Legepladsen vil blive opført i tre etaper. Første etape stod færdig til jul og næste kommer på i sommerferien. Det har været med til at give, især de mindste elever, bedre og mere indholdsrige frikvarterer. Ved generalforsamlingen blev det besluttet, at øge klassekvotienten med 2 elever, fra 20 til 22 elever. Dette forbeholdt at lokalefaciliteterne giver mulighed derfor. På daværende tidspunkt var NIF i forhandlinger med kommune Sermersooq angående lejemålet Narsaviaq B Kommunen og Nuuk Internationale Friskole var så langt, at der var udarbejdet et formelt udkast til lejekontrakt og de fleste forhandlinger på plads. I sommerferien 2014 modtog vi en mail, hvori det blev oplyst, at kommunen desværre alligevel ikke kunne afstå lokalerne før midten af 2016.

6 NUAN I skolepasningen NUAN har der i det forgangne år været stabilitet i personalebesætningen. Vi har fået ansat en pædagog, dertil har vi seks pædagogmedhjælpere og en leder. Skolens souschef er også souschef for NUAN-personalet og dermed bindeleddet mellem skoledelen og fritidsdelen. Flere af de ansatte i NUAN indgår i den daglige undervisning, primært på yngstetrinnet. Således vil børnene opleve en sammenhængende overgang mellem skole og fritid. Aktiviteterne tilrettelægges ugevis i grupper, hvor hver enkelt medarbejder har ansvar for aktiviteterne i sin gruppe. Der lægges stor vægt på kreativitet og genbrug, og der arbejdes fortsat med stort fokus på trivsel og socialt engagement. Åbningstiderne i skolepasningen er fra 7.45 til 17.00, også på skolelukkede arbejdsdage. Til sidst vil jeg gerne takke alle forældre, personalet og bestyrelsen for et godt, åbent og tillidsfuldt samarbejde. Tak for det! Helle Stenbakken Skoleleder Michael Højgaard Bestyrelsesformand

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere