Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:"

Transkript

1 &9(+)8316à()7/30):Œ7)2 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen 6-16 år. Y Specialundervisning i særlige klasser og støttecentre på skolerne for elever med særlige behov. Y Konsulentfunktioner til at rådgive og vejlede skolerne indenfor udvalgte fag- og fagområder. Y Elever anbragt i og uden for Odense Kommune. Y Pædagogisk udviklingsarbejde til afprøvning af nye undervisningsformer og metoder. Y Feriekolonier. Y Befordring af elever, som har lang eller farlig skolevej. Y Bidrag til statslige og private skoler. Y Administration af centerundervisning og sygehusundervisning efter betalingsoverenskomst med Fyns Amtskommune. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRK Y Skolefritidsordning for elever i klasse. Y Skolefritidsordning for handicappede elever i alderen 6-18 år. Y Fripladsordninger i SFO. 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHIIPIZIV Y Undervisning af 2-sprogede elever, herunder modersmålsundervisning. Y Førskoleundervisning af 4-6 årige, der ikke er tilmeldt en daginstitution, samt særlig tilrettelagt sprogundervisning i daginstitutionerne.

2 )RUGHOLQJDIQHWWRGULIWVXGJLIWHU Undervisn kl. 65,8% Statslige og private skoler 8,7% Specialundervisning 6,4% To-sprogede 6,0% 8QGHUYLVQNO 6)2 7RVSURJHGH SFO 13,1% 6SHFLDOXQGHUYLVQLQJ 6WDWVOLJHRJSULYDWHVNROHU *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. *SPOIWOSPIRÅV Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har i et forpligtende samarbejde besluttet at sætte fokus på en række af folkeskolens områder med start pr. 1. august 1998 til udgangen af august år 2000, hvor der vil blive gjort status for at vurdere, om målene på de nedenfor nævnte 8 fokusområder er nået. 1. Kvalitet og udvikling - forventninger og resultater. I år 2000 skal det påbegyndte arbejde med kvalitetsudvikling være udbredt på alle skoler, i alle kommuner og på landsplan. 2. Udfordringer for den enkelte elev. Det synliggøres, at den enkelte elevs behov og forudsætninger danner udgangspunkt for undervisningens tilrettelæggelse og organisering.

3 3. Kundskaber og færdigheder. Der skal være sat mål for elevernes udvikling af de basale kundskaber og færdigheder, og disse mål skal danne grundlag for den tidligere indsats over for elever med særlige vanskeligheder. 7OSPIV 4. Undervisningsmidler og skolebygninger. Der skal i år 2000 være iværksat en udvikling, der skaber sammenhæng mellem udviklingen i lærerrollen, undervisningsmetoderne, bygninger, undervisningsmidler og informationsteknologien. 5. En god start - det fælles grundlag. Der skal være skabt et grundlag for beslutning af de overordnede mål og rammer for førskole-, indskolings- og skolefritidsområdet. 6. Forældre og skole. I år 2000 skal dialogen mellem hjem og skole i højere grad inddrage spørgsmål vedrørende skolens undervisning og vurdering af skolens arbejde. 7. Ledelse - udfordring og ansvar. Ledelsen af de danske folkeskoler skal inddrage moderne principper for administrativ og pædagogisk ledelse samt for personaleledelse. Ledelsen skal på kommunalt- og skoleplan fremstå synlig og i overensstemmelse med de krav, udviklingen af folkeskolen fordrer. 8. Målrette anvendelsen af ressourcerne. I år 2000 skal der være skabt bevidsthed om - og løsningsmodeller, der kan tilskynde til - en bedre ressourceudnyttelse i folkeskolen. I Odense Kommune er en del af arbejdet igangsat og nedenstående resultatkrav/handlinger er en konsekvens heraf. 6IWYPXEXOVEZ Resultatkrav Handlinger 9RHIVZMWRMRKOPEWWI Skolepolitik der fastlægger mål og rammer for skolerne. Det ugentlige minimumstimetal i klasse forøges med 2 timer på hvert klassetrin med henblik på at styrke undervisningen i dansk og matematik. Ressourcetilpasning på baggrund af det stigende elevtal Sikre at 10. klassetilbud lever op til gældende lovgivning. Etablering af helhedsskole i Vollsmose som skaber sammenhæng i skolestarten og det sociale forebyggende arbejde og fremmer integrationen for de tosprogede børn. Der udarbejdes skolepolitiske målsætninger og handleplaner. Der er udarbejdet en ny minimumstimeplan for klassetrin. Skolerne redegør via virksomhedsplanerne for, hvordan de har udnyttet det øgede timetal til at styrke fagene dansk og matematik. Udarbejde forslag til en model for fordeling af ressourcerne til skolerne. Vurdering/analyse af en evt. strukturændering pr Herunder vurdering af behov for 10. klassecentre. Udarbejde forslag til en udvidet undervisnings- og fritidsordning for de 6-10 årige børn i Vollsmose

4 Odense skolestarter - Kvalitetsudvikling for samarbejde mellem undervisning og SFO. Analyse specialundervisningen Der opstilles mål og rammer for et udvidet samarbejde mellem børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse, undervisningsdelen og SFO samt skolen og daginstitutionerne Vurdere den nuværende bevillingspraksis på baggrund af det stigende elevtal og indsatsområderne. Øget samarbejde og kvalitet i observationsundervisningen Der er ansat en konsulent til området og iværksat uddannelse af medarbejdere Øget forebyggende indsats med oplysning om misbrugsforhold (narko, alkohol m.v.) overfor lærere og elever. Der gives via konsulenten relevante uddannelsestilbud til lærere og undervisningstilbud til elever. Der foretages løbende evaluering af en tværforvaltlig arbejdsgruppe. Sikre, at lærernes faglige niveau er tidssvarende, så eleverne modtager faglig kompetent undervisning i de enkelte fag. Plan for IT-området, der beskriver behovet for udskiftning, support, driftsmidler og uddannelse. Der etableres netværk indenfor relevante fagområder for nøglepersoner. Alle lærere tilbydes det pædagogiske ITkørekort for lærere. Der udarbejdes en opfølgningsplan. Stille tilstrækkelige lokaler til rådighed, Der foretages en revision af PLAN 2000 under hensyntagen til det stigende elevtal med udgangspunkt i således, at hjemklasseprincippet i videst é den nye elev- og klassetalsprognose mulige omfang kan opfyldes og således, at fritidsbrugernes behov opfyldes. é klassedannelsen/klassekvotienten. m.h.p. at justere udbygningsplanen for folkeskolen frem til år Plan der beskriver skolernes behov for om- og tilbygninger set i lyset af den nye folkeskolelov samt større renoveringer. NB: Byrådet har vedtaget, at ansvaret for den udvendige vedligeholdelse fastholdes på skolerne, idet der dog ønskes afsat en central pulje til større om- og tilbygninger samt ekstraordinær vedligeholdelse. Jf.. resultat af forestående bygningsgennemgang. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Inden udgangen af år 2000 skal der foreligge en samlet rapport, som beskriver behovet skole for skole samt tilhørende prisoverslag i prioriteret rækkefølge. Sikre at tilstrækkelige lokaler er til rådighed under hensyntagen til det stigende børnetal. Øget samarbejde mellem undervisningsdelen og skolefritidsordningen. Med udgangspunkt i PLAN 2000 udarbejdes revideret forslag til udbygning af SFO frem til år Der etableres forsøg med samarbejdsprojekter og fælles efteruddannelse af lærere og skolepædagoger.

5 Sikre, at der stilles ressourcer til rådighed der relaterer sig til opgavens sværhedsgrad. Der er udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel der sikrer, at skoler med mange to-sprogede børn og børn fra specialklasser får en ekstra tildeling. 7OSPIV 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Analyse af ressourcetildelingen til undervisning af de 2-sprogede elever. Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal: Y vurdere den nuværende bevillingspraksis. Y vurdere ressourcetildelingen i relation til den enkelte elevs sproglige forudsætninger. Y vurdere behovet for specialindsatser Y beskrive en visitationsmodel for nytilflyttede elever. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Skolerne har selvstyre med overførselsadgang. Det fremgår af de følgende tabeller, hvilke elev- og klassetal der anvendes, som grundlag for budgettering af undervisningen i folkeskolerne. Elev- og klassetal (klassedannelse ved 24 elever) pr. skoleår 1999/ / / / / Børnehaveklasse Elever... Klasser... Kvotient , , , , klasse *) Elever... Klasser... Kvotient... Specialklasser , , , , ,9 Elever... Modtagelsesklasser.. Elever... Elever i alt *) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever. Kilde: Planlægningstal 15/ (1999/2000), Planlægningstal 15/ (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/ /). Excl. privatskoler.

6 Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel Elever Børnehaveklasse klasse *)... Specialklasser Modtagelsesklasser... Elever i alt *) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever. %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Byrådets tildeling Fordeling %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Grundlaget for budgetberegningen er dels elev- og klassetalsprognosen, der er dannet på baggrund af befolkningsprognosen og dels den godkendte timenorm: På grundlag af skolernes indskrivningstal pr. 15. februar tildeles skolerne ressourcer efter timenorm samt efter fastsat garantiordning der sikre, at alle skoler som minimum tildeles timer jf. den af byrådet fastlagte timefordelingsplan + 1 ugl. Time. På grundlag af ungdomsskolerne indskrivningstal til heltidsundervisning afregnes for elever i klasse. Børnehaveklasse: klassetrin: klassetrin: 1,25 ugl. timer/elev 1,38 ugl. timer/elev 1,85 ugl. timer/elev Børnehaveklasse-3.kl klassetrin: klassetrin 1,25 ugl.time/elev 1,38 ugl.time/elev 1,85 ugl.time/elev Til efteruddannelse af lærere er der fra år 2000 yderligere afsat en ramme på 1,5 mill. kr. Timer pr. uge pr. klasse Klassetrin 1,2 mill. anvendes til efteruddannelse af lærere indenfor udvalgte indsatsområder, herunder specialundervisning og modersmålsbaseret vejledning. 0,3 mill. til uddannelse i forbindelse med skoleudviklingsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt. Timeplan - vedtaget af byrådet * Børnehaveklasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse * For klassetrin er der tale om et minimumstimetal, mens der for de øvrige klassetrin alene er tale om et vejledende timetal

7 Byrådet har den 17. juni 1998 bevilget 24,6 mill. kr. til gennemførelse af IT-planen. Bevillingen finansieres med 4,2 mill. kr. årligt via omprioriteringsrammen indtil den samlede bevilling er inddækket, jf. nedenstående tabel. Afvikling Mill. kr.... 6,0 4,2 4,2 4,2 4,2 1,8 0 7TIGMEPYRHIVZMWRMRK Specialundervisning, 20 stk. 1. Y Etablering af specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Y Skolernes støttecentre Specialundervisning, 20 stk. 2. Y Enkelteintegrerede elever med vidtgående handicap undervises på distriktsskolen med støttetimer. Y På 3 skoler er der etableret centerundervisning for elever med vidtgående handicap. På skolerne undervises elever fra andre kommuner og fra Odense Kommune. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt, det er således Fyns Amt som finansierer samtlige udgifter som er forbundet med undervisningsaktiviteten (jf. den indgåede driftsoverenskomst mellem Odense Kommune og Fyns Amt). Afregning til Fyns Amt, for elever fra Odense Kommune, sker efter standardtakst pr. elev. Der er under budgetområde 5.5 Service afsat budget til formålet. Byrådets tildeling Fordeling 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO Til den almindelige specialundervisnigen Til skolernes specialklasser fordeles forlods 2012 timer i år Den resterende er der i år 2001 afsat en samlet ugentlig timepulje på timer, jf. omståene tabel. Heraf er afsat 448 timer under budge- til skolernes støttecenter, jf. omstående ta- timepulje på timer år 2001 fordeles tområde 5.5 Service til h.h.v. tale-høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. bel. Den resterende timepulje på ugentlige timer er afsat under budgetområde 5.2 Skoler. 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO På baggrund af antal elever og en standardtakst pr. elev er der afsat budget til enkeltintegrerede elever med vidtgående handicap. Odense Kommune varetager, efter driftsoverenskomst med Fyns Amt, undervisningen af børn med vidtgående handicap i specialklasser (centerundervisning). Bevillingen til støttetimer fordeles til skolerne. Bevillingen fordeles til de 3 skoler der har etableret undervisningsaktiviteten.

8 Ugentlig timetildeling til specialundervisning, ,24 ugt. timer pr. elev klasse Særlig ramme afsat fra år 2000 Fast timepulje til A-klasser Timepulje afsat ved omprioritering indenfor budgetområde 5.2 Skoler Ialt ugentlige timer Heraf afsat under budgetområde 5.5 Service Heraf afsat under budgetområde 5.2 Skoler Fordeling af ugentligt timertal til specialundervisningen, Specialklasser Skolernes støttecentre Ialt ugentlige timer Elever i specialklasser Elever i specialklasser 20 stk. 1 Enkeltintegrerede elever 20 stk RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådets tildeling Fordeling 9RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådet har bevilget yderligere 4 mill. kr. til undervisningsmidler pr. 1. januar Der tildeles et grundbeløb pr. skole på kr og til observationsklasser et grundbeløb på kr. Herudover tildeles et beløb pr. elevenhed på 890 kr. En elev-enhed beregnes således antal elever i klasse x 1 antal elever i klasse x 2 antal elever i specialklasser x 1,6 antal elever i modtagelseskl. x 2 antal elever i observationskl. x 2 Skolernes grundbeløb er forøget med kr til og elevenhedsbeløbet er forøget med kr. 118,00 til kr. 890,00. Bevillingen er stillet til rådighed for skolerne til forstærket indsats på indskoling- og specialundervisningsområdet. Jf. byrådets tildeling

9 )PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling Fordeling )PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I kende elever indskrevet på statslige og pri- Der afregnes til staten på baggrund af god afregnes der til staten for antallet af vate skoler pr. 1. september. elever pr. 1. september For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til kr. Elever i statslige og private skoler 1999/ / / / / Elever-skoledel Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/ /2001 Stigning Takst-skoledel ,84 % %PQMRHIPMKIWOSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Byrådets tildeling Budgettet er fastsat på grundlag af antal børn indskrevet på modul 2 og 3 i SFO. Der udløses 1 fuldtidsstilling pr. 13 børn samt 2,5% til vikar. Normeringen er fastsat til 2/3 uddannet skolepædagog og 1/3 pædagogmedhjælper. Fordeling Skolerne tildeles ressourcer efter de retningslinier der fastsættes af Børn- og Ungeudvalget. Der tildeles kr. pr. barn i skolefritidsordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. Fra år 2001 er afsat en pulje på 5,0 mill.kr. Børn- og Ungeudvalget træffer beslutning til en ændring af ressourcetildeling til om udmøntning /fordeling af puljen. SFO ordningerne. Byrådet har med virkning fra 1. januar 2000 bevilget 1 mill. kr. til samarbejdsprojekter og efteruddannelse af lærere og skolepædagoger. Fordeling efter ansøgning fra skolerne til, samarbejdsprojekter der vedrører den indholdsmæssige og organisatoriske tilrettelæggelse af indskolingen i henhold til de kommunale kvalitetskriterier og mål, samt til fælles efteruddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i samarbejdsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt.

10 Elevtal i SFO Skolefritidsordninger / / / / / Kilde: Planlægningstal 15/ (1999/2000), Planlægningstal 15/ (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/ /3). Excl. privatskoler. Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel Skolefritidsordninger *3,ERHMGETSVHRMRKIVRSVQFYHKIXXIVMRK Mængder og priser for handicapordningerne kan specificeres således, jf. budgetforudsætningerne for budget 2001: 2001 priser Enghaveskolen... Rosengårdskolen:... - Spastiske børn... - Funktionshæmmede børn.. Åløkkeskolen... Pårup Skole... Ejby Skole... Fjordager Fritidscenter... Total... Antal pladser Genm. udgift pr. barn Nettobudget Der tildeles kr. pr. barn i handicapordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. På Enghaveskolen betales en årlig husleje pr. barn jf. betalingsaftale indgået pr med Fyns Amtskommune. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling Fordeling 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISK TVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I 2000 afregnes der til staten for antallet af elever pr. 1. september For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til kr. for SFO Der afregnes til staten på grundlag af godkendte elever indskrevet på statslige og private skolers skolefritidsordninger pr. 1. september, og hvor skoleafdelingen har indgået overenskomst med den enkelte skole.

11 Elever i statslige og private skoler 1999/ / / / / Elever i SFO Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/ /2001 Stigning Takst i SFO ,50 % 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Byrådets tildeling Der er til undervisning af 2-sprogede elever i 2000/01 afsat en pulje på timer. Herudover er der afsat særskilt bevilling, der omfatter et særligt sprogstimulerende tilbud på 15 ugl. timer til børn, der ikke er optaget i en daginstitution senest den 1/8 i det år, barnet fylder 4 år, samt til sprogstimulerende støtte i daginstitutionerne Udover det timetal, der udløses jf. folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for Odense Skolevæsen, ydes der støtte efter følgende retningslinier: é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, é Fordeling ydes der 2 ugentlige timer. Til elever på klassetrin, der har vanskeligt ved at følge skolens alm. undervisning, kan der efter ansøgning gives timer til særlig tilrettelagt undervisning i dansk. På grundlag af antallet af 2-sprogede elever tildeles den enkelte skole en pulje af elevtimer, som skolen skal udnytte med størst muligt udbytte for de 2-sprogede elever. Skolerne tildeles timer efter følgende kriterier: Støttetimer i børnehaveklasse é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, ydes 2 ugentlige timer Støttetimer i klasse é 2-sprogede elever i klasse med under 5 års skolegang i Danmark tildeles 1 ugentlig elevtime (Elever fra Nord/Vest Europa og Nordamerika undtaget) é Palæstinensiske/libanesiske elever tildeles yderligere 1 ugentlig elevtime Ved udslusning fra modtagelsesklasse ef - ter 1. september tildeles følgende timer: a) Ved udslusning fra modtagelses klasse efter 1. september tildeles 2 elevtimer pr. Elev b) Elever, der har gået mindre end ét skoleår i normalklasse, tildeles 2 undervisningstimer ekstra.

12 2-sprogede elever i skoleåret 2000/2001 Elever (2000/2001) Timer (2000/2001) Timer (2001/2002) Støttetimer i Bh.klasse... Støttetimer i klasse... Modtagelsesklasser... Skolepulje... Modersmålsundervisning... Total

13 &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV 7OSPIV kr priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget Budgetoverslag 2003 Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion I alt drift... Udgifter... Indtægter Anlægsvirksomhed I alt anlæg Budget 2000 er incl. skolernes overførsel af overskud fra 1999, i alt kr. incl. renter (2000-priser). 7TIGMJMOEXMSR kr priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget Budgetoverslag 2003 Driftsvirksomhed netto Undervisning klasse... - Heraf undervisning af to-sprogede. - Heraf specialundervisning, 20.1 og Skolefritidsordninger... Bidrag til statslige og private skoler. Driftsudg. i alt kr priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget Budgetoverslag 2003 Anlægsvirksomhed netto IT på skolerne... Agedrup Skole.. Rasmus Rask... Skt. Klemensskolen Ubberud Skole.. Åløkkeskolen.. Tingløkkeskolen. Hjalleseskolen

14 Kragsbjergskolen Tingkærskolen.. Ejbyskolen... Ny skole i Øst (opførelse)... Ny skole i Øst (byggemodning)... Kaserneskolen.. Hunderupskolen Ramme 1996/ Skoler: Skole i SØ (projektering)... Skt. Hans Skole.. Seden Skole... Munkebjerg... Agedrup SFO: Ombygning af SFO ordninger.. Pårup Skole... Provstegårdskolen Skt. Klemenssk Ramme 1998 Rosengård... Spurvelund... Pårup Skole... Rising Skole Ramme 1999 Dalum skole... Rasmus Rask... Næsby Skole... Søhusskolen... Dalum, Rising og Skt. Hans SFO

15 ... 7OSPIV Ikke bevilgede anlægsudgifter... Dalumskolen... H.C. Andersensk. Kaserneskolen... Rosengårskolen/ Blangstedgårdsk.. SFO-ordninger.. Vedligeholdelse. Anlægsudg. i alt EOWXIV Takster - hele kr. - Gnavepakker... Skolefritidsordninger: - Morgen... - Eftermiddag... Tillægstakst: ½ time... 1 time RWYQ kr priser Lønsum... Regnskab Budget Budget Budgetoverslag

16 &YHKIX RHVMRKIV kr priser Budget Budgetoverslag 2003 Drift Elevudvikling i folkeskolen Uddannelsesplaner Elever i private skoler Specialundervisning Anbringelser uden for hjemmet IT-Plan, finansiering Elevudvikling i skolefritidsordninger Ændret tildeling til SFO ordningerne... Pulje til en ændring af ressourcetildelingen til SFO ordningerne... Elevudvikling i skolefritidsordninger for handicappede... Økonomiske fripladser i skolefritidsordninger... Takstprovenu, skolefritidsordninger... Centralisering af udgifter til PC-net, drift og support... Decentralisering af sygedagpengerefusioner Førskoleprojekter, overførsel fra daginstitutionsområdet... Specialundervisning, overførsel til serviceområdet... Anlæg Plan 2000, udbygning af skoleområdet Revurdering af anlægsrammen Vedligeholdelse af skolerne Total RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Elev- og klassetalsudviklingen på klassetrin medfører en budgetreduktion i perioden , henholdsvis 8,2 mill. kr. i 2001; 8,9 mill. kr. i 2002; 8,7 mill. kr. i 2003 og 1,5 mill. kr. i. En revidering af elevgrundlaget betyder, at der fra år 2001 afsættes yderligere 12,3 mill.kr. årligt til den almindelige undervisning. Ved bevillingskontrollen pr. 1/ er der konstateret yderligere stigninger i elevtallet, svarende til en merudgift på 1,2 mill.kr. årligt. Y Bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen medfører øgede udgifter på 0,9 mill. kr. årligt. Y Antallet af elever på private skoler forventes at stige med 39 elever, men da satserne i forhold til budgetforudsætningerne er reduceret medfører det en reduktion af budgettet på 0,7 mill. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 1/ er det imidlertid konstateret at elevtallet stigere udover det forventede,

17 hvilket fremgår af den endelige regning fra staten, svarende til en merudgift på 2,9 mill.kr. årligt. Y Finansieringsomlægningen vedrørende specialundervisningsområdet 20.2 medfører øgede udgifter på 4,0 mill. kr. årligt. Y Med virkning af 1. august 1998 skal budgetområde 5.2 Skoler afholde undervisningsudgifter til børn anbragt uden for hjemmet på Amtes døgninstitutioner. Der er pr. 1. januar 2000 i alt 15 helårspladser, som svarer til en årlig udgift på 1,85 mill. kr. Y Budgettet vedrørende skolernes IT-Plan tilrettes teknisk med 1,8 mill. kr. i år. 7OSPIV 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Y Antal af børn indmeldt i skolefritidsordninger er stigende på grund af øget efterspørgsel. Stigningen i perioden forventes at udgøre 55 børn. Budgettet tilføres derfor 1,5 mill. kr. i 2001; 0,7 mill. kr. i henholdsvis år 2002 og år 2003 faldende til 0,4 mill. kr. i. Y Fra år 2001 ændres tildelingen til almindelige sfo ordninger. Fra 12 til 13 børn pr. fuldtidsansat, svarende til en reduktion i budgettet på 10,0 mill.kr. årligt. Y Der afsættes en pulje på 5,0 mill.kr. årligt til en ændring af ressourcetildelingen til sfo ordningerne. Y Antallet af handicappede børn, der efterspørger plads i skolefritidsordningerne stiger med 25, hvilket har medført en merudgift. Budgettet tilføres derfor 2,2 mill. kr. Y Lovændring pr. 1. januar 1999 betød stigende udgifter til økonomiske fripladser. Byrådet bevilgede i 1999 en tillægsbevilling på 2,4 mill. kr. til de øgede udgifter. Øget efterspørgsel har medført en yderligere merudgift. Til dækning af merudgiften er der afsat 0,7 mill. kr. årligt. 4PER Y Til udbygning af skoleområdet, jf. Plan 2000 afsættes yderligere 22,6 mill. kr. i perioden Sammenholdt med Plan 1999 er der i Plan 2000 blandt andet indarbejdet tidsmæssige forskydninger vedrørende opførelse af ny skole på Kasernen samt yderligere rådighedsbeløb til Kaserneskolen (jf. byrådets vedtagelse af principper for ny skole på Kasernen). Desuden rådighesbeløb til nye forslag vedrørende ombygning af SFO ordninger. Y Revurdering af anlægsrammen for perioden medfører, at det afsatte rådighedsbeløb, jf. Plan 2000, reduceres med i alt 1,8 mill.kr. i år Afhængigt af høringssvaret erstattes Blangstedgårdskolen med udbygning af Rosengårdskolen, rådighedsbeløbet i år 2001 reduceres med 6,3 mill.kr. Der afsættes et skønsmæssigt beløb på 5,0 mill.kr. til sikring af skolevejen over Ørbækvej. Udbygningen af Pårup Skole udskydes, det afsatte rådighedsbeløb kan herved reduceres med 0,5 mill.kr. i år Y Til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne afsættes 10,0 mill.kr. i år 2003 og.

18

Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:

Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: &9(+)8316à()7/30)6 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWIXVMR Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen

Læs mere

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

2. Kompetencefordeling

2. Kompetencefordeling 2. Kompetencefordeling 7 Kompetencefordelingen imellem de forskellige aktører på skoleområdet kan overordnet beskrives som følger: Byrådet fastlægger de konkrete rammer for skolens opbygning, indhold og

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Årsberetning 2005. Brorsonskolen 26. Januar 2006

Årsberetning 2005. Brorsonskolen 26. Januar 2006 Årsberetning 2005. Brorsonskolen 26. Januar 2006 Kontrakten. Skolens indsatsområder: Det er in at være ude Et udviklingsprojekt for sfo og skole sammen med CVU-Vest i Esbjerg AKT AKT = adfærd -kontakt

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Kronebevillingen består af 3 autoriserede funktioner: 03.22.01 Folkeskole inkl. specialklasser 03.22.05 DUS 03.22.09 Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 1 Skolernes kapacitet Skoleområdet får tildelt midler pr. elev, uanset om der er mange eller få i klasselokalet Hvis vi bevarer det samme høje antal klasser som

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Overenskomst med Assens Kommune om undervisning af indskrevne børn

Overenskomst med Assens Kommune om undervisning af indskrevne børn Overenskomst med Assens Kommune om undervisning af indskrevne børn 1. Anbringelsesstedet: A Navn, adr., tlf., fax, Mail adresse. B Leder C Ejerforhold D Bestyrelsesformand E Generel godkendelse vedr. socialdelen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs-

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Målsætning for folkeskolerne i Lyngby- Taarbæk Kommune Folkeskolens formål

Målsætning for folkeskolerne i Lyngby- Taarbæk Kommune Folkeskolens formål Målsætning for folkeskolerne i Lyngby- Taarbæk Kommune Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 5 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

UVM. Konference

UVM. Konference UVM. Konference 070909 # Lumby Skole # Spurvelundskolen # Stige Skole Bækholmskolen # Søhusskolen # Agedrup Skole # # Kroggårdsskolen # Korup Skole # Næsby Skole # Sct. Hans # Skole # Abildgårdskolen #

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Værdibaseret. Tværfagligt samarbejde

Værdibaseret. Tværfagligt samarbejde Værdibaseret Tværfagligt samarbejde om udsatte børn og unge rbejdshæfte Steen Pedersen & Torben Duedal Rasmussen Pædagogseminariet alborg CVU Nordjylland 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: V1... 4 ørn

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede virke. Skolefritidsordningerne

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere