Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:"

Transkript

1 &9(+)8316à()7/30):Œ7)2 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen 6-16 år. Y Specialundervisning i særlige klasser og støttecentre på skolerne for elever med særlige behov. Y Konsulentfunktioner til at rådgive og vejlede skolerne indenfor udvalgte fag- og fagområder. Y Elever anbragt i og uden for Odense Kommune. Y Pædagogisk udviklingsarbejde til afprøvning af nye undervisningsformer og metoder. Y Feriekolonier. Y Befordring af elever, som har lang eller farlig skolevej. Y Bidrag til statslige og private skoler. Y Administration af centerundervisning og sygehusundervisning efter betalingsoverenskomst med Fyns Amtskommune. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRK Y Skolefritidsordning for elever i klasse. Y Skolefritidsordning for handicappede elever i alderen 6-18 år. Y Fripladsordninger i SFO. 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHIIPIZIV Y Undervisning af 2-sprogede elever, herunder modersmålsundervisning. Y Førskoleundervisning af 4-6 årige, der ikke er tilmeldt en daginstitution, samt særlig tilrettelagt sprogundervisning i daginstitutionerne.

2 )RUGHOLQJDIQHWWRGULIWVXGJLIWHU Undervisn kl. 65,8% Statslige og private skoler 8,7% Specialundervisning 6,4% To-sprogede 6,0% 8QGHUYLVQNO 6)2 7RVSURJHGH SFO 13,1% 6SHFLDOXQGHUYLVQLQJ 6WDWVOLJHRJSULYDWHVNROHU *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. *SPOIWOSPIRÅV Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har i et forpligtende samarbejde besluttet at sætte fokus på en række af folkeskolens områder med start pr. 1. august 1998 til udgangen af august år 2000, hvor der vil blive gjort status for at vurdere, om målene på de nedenfor nævnte 8 fokusområder er nået. 1. Kvalitet og udvikling - forventninger og resultater. I år 2000 skal det påbegyndte arbejde med kvalitetsudvikling være udbredt på alle skoler, i alle kommuner og på landsplan. 2. Udfordringer for den enkelte elev. Det synliggøres, at den enkelte elevs behov og forudsætninger danner udgangspunkt for undervisningens tilrettelæggelse og organisering.

3 3. Kundskaber og færdigheder. Der skal være sat mål for elevernes udvikling af de basale kundskaber og færdigheder, og disse mål skal danne grundlag for den tidligere indsats over for elever med særlige vanskeligheder. 7OSPIV 4. Undervisningsmidler og skolebygninger. Der skal i år 2000 være iværksat en udvikling, der skaber sammenhæng mellem udviklingen i lærerrollen, undervisningsmetoderne, bygninger, undervisningsmidler og informationsteknologien. 5. En god start - det fælles grundlag. Der skal være skabt et grundlag for beslutning af de overordnede mål og rammer for førskole-, indskolings- og skolefritidsområdet. 6. Forældre og skole. I år 2000 skal dialogen mellem hjem og skole i højere grad inddrage spørgsmål vedrørende skolens undervisning og vurdering af skolens arbejde. 7. Ledelse - udfordring og ansvar. Ledelsen af de danske folkeskoler skal inddrage moderne principper for administrativ og pædagogisk ledelse samt for personaleledelse. Ledelsen skal på kommunalt- og skoleplan fremstå synlig og i overensstemmelse med de krav, udviklingen af folkeskolen fordrer. 8. Målrette anvendelsen af ressourcerne. I år 2000 skal der være skabt bevidsthed om - og løsningsmodeller, der kan tilskynde til - en bedre ressourceudnyttelse i folkeskolen. I Odense Kommune er en del af arbejdet igangsat og nedenstående resultatkrav/handlinger er en konsekvens heraf. 6IWYPXEXOVEZ Resultatkrav Handlinger 9RHIVZMWRMRKOPEWWI Skolepolitik der fastlægger mål og rammer for skolerne. Det ugentlige minimumstimetal i klasse forøges med 2 timer på hvert klassetrin med henblik på at styrke undervisningen i dansk og matematik. Ressourcetilpasning på baggrund af det stigende elevtal Sikre at 10. klassetilbud lever op til gældende lovgivning. Etablering af helhedsskole i Vollsmose som skaber sammenhæng i skolestarten og det sociale forebyggende arbejde og fremmer integrationen for de tosprogede børn. Der udarbejdes skolepolitiske målsætninger og handleplaner. Der er udarbejdet en ny minimumstimeplan for klassetrin. Skolerne redegør via virksomhedsplanerne for, hvordan de har udnyttet det øgede timetal til at styrke fagene dansk og matematik. Udarbejde forslag til en model for fordeling af ressourcerne til skolerne. Vurdering/analyse af en evt. strukturændering pr Herunder vurdering af behov for 10. klassecentre. Udarbejde forslag til en udvidet undervisnings- og fritidsordning for de 6-10 årige børn i Vollsmose

4 Odense skolestarter - Kvalitetsudvikling for samarbejde mellem undervisning og SFO. Analyse specialundervisningen Der opstilles mål og rammer for et udvidet samarbejde mellem børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse, undervisningsdelen og SFO samt skolen og daginstitutionerne Vurdere den nuværende bevillingspraksis på baggrund af det stigende elevtal og indsatsområderne. Øget samarbejde og kvalitet i observationsundervisningen Der er ansat en konsulent til området og iværksat uddannelse af medarbejdere Øget forebyggende indsats med oplysning om misbrugsforhold (narko, alkohol m.v.) overfor lærere og elever. Der gives via konsulenten relevante uddannelsestilbud til lærere og undervisningstilbud til elever. Der foretages løbende evaluering af en tværforvaltlig arbejdsgruppe. Sikre, at lærernes faglige niveau er tidssvarende, så eleverne modtager faglig kompetent undervisning i de enkelte fag. Plan for IT-området, der beskriver behovet for udskiftning, support, driftsmidler og uddannelse. Der etableres netværk indenfor relevante fagområder for nøglepersoner. Alle lærere tilbydes det pædagogiske ITkørekort for lærere. Der udarbejdes en opfølgningsplan. Stille tilstrækkelige lokaler til rådighed, Der foretages en revision af PLAN 2000 under hensyntagen til det stigende elevtal med udgangspunkt i således, at hjemklasseprincippet i videst é den nye elev- og klassetalsprognose mulige omfang kan opfyldes og således, at fritidsbrugernes behov opfyldes. é klassedannelsen/klassekvotienten. m.h.p. at justere udbygningsplanen for folkeskolen frem til år Plan der beskriver skolernes behov for om- og tilbygninger set i lyset af den nye folkeskolelov samt større renoveringer. NB: Byrådet har vedtaget, at ansvaret for den udvendige vedligeholdelse fastholdes på skolerne, idet der dog ønskes afsat en central pulje til større om- og tilbygninger samt ekstraordinær vedligeholdelse. Jf.. resultat af forestående bygningsgennemgang. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Inden udgangen af år 2000 skal der foreligge en samlet rapport, som beskriver behovet skole for skole samt tilhørende prisoverslag i prioriteret rækkefølge. Sikre at tilstrækkelige lokaler er til rådighed under hensyntagen til det stigende børnetal. Øget samarbejde mellem undervisningsdelen og skolefritidsordningen. Med udgangspunkt i PLAN 2000 udarbejdes revideret forslag til udbygning af SFO frem til år Der etableres forsøg med samarbejdsprojekter og fælles efteruddannelse af lærere og skolepædagoger.

5 Sikre, at der stilles ressourcer til rådighed der relaterer sig til opgavens sværhedsgrad. Der er udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel der sikrer, at skoler med mange to-sprogede børn og børn fra specialklasser får en ekstra tildeling. 7OSPIV 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Analyse af ressourcetildelingen til undervisning af de 2-sprogede elever. Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal: Y vurdere den nuværende bevillingspraksis. Y vurdere ressourcetildelingen i relation til den enkelte elevs sproglige forudsætninger. Y vurdere behovet for specialindsatser Y beskrive en visitationsmodel for nytilflyttede elever. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Skolerne har selvstyre med overførselsadgang. Det fremgår af de følgende tabeller, hvilke elev- og klassetal der anvendes, som grundlag for budgettering af undervisningen i folkeskolerne. Elev- og klassetal (klassedannelse ved 24 elever) pr. skoleår 1999/ / / / / Børnehaveklasse Elever... Klasser... Kvotient , , , , klasse *) Elever... Klasser... Kvotient... Specialklasser , , , , ,9 Elever... Modtagelsesklasser.. Elever... Elever i alt *) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever. Kilde: Planlægningstal 15/ (1999/2000), Planlægningstal 15/ (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/ /). Excl. privatskoler.

6 Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel Elever Børnehaveklasse klasse *)... Specialklasser Modtagelsesklasser... Elever i alt *) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever. %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Byrådets tildeling Fordeling %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Grundlaget for budgetberegningen er dels elev- og klassetalsprognosen, der er dannet på baggrund af befolkningsprognosen og dels den godkendte timenorm: På grundlag af skolernes indskrivningstal pr. 15. februar tildeles skolerne ressourcer efter timenorm samt efter fastsat garantiordning der sikre, at alle skoler som minimum tildeles timer jf. den af byrådet fastlagte timefordelingsplan + 1 ugl. Time. På grundlag af ungdomsskolerne indskrivningstal til heltidsundervisning afregnes for elever i klasse. Børnehaveklasse: klassetrin: klassetrin: 1,25 ugl. timer/elev 1,38 ugl. timer/elev 1,85 ugl. timer/elev Børnehaveklasse-3.kl klassetrin: klassetrin 1,25 ugl.time/elev 1,38 ugl.time/elev 1,85 ugl.time/elev Til efteruddannelse af lærere er der fra år 2000 yderligere afsat en ramme på 1,5 mill. kr. Timer pr. uge pr. klasse Klassetrin 1,2 mill. anvendes til efteruddannelse af lærere indenfor udvalgte indsatsområder, herunder specialundervisning og modersmålsbaseret vejledning. 0,3 mill. til uddannelse i forbindelse med skoleudviklingsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt. Timeplan - vedtaget af byrådet * Børnehaveklasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse * For klassetrin er der tale om et minimumstimetal, mens der for de øvrige klassetrin alene er tale om et vejledende timetal

7 Byrådet har den 17. juni 1998 bevilget 24,6 mill. kr. til gennemførelse af IT-planen. Bevillingen finansieres med 4,2 mill. kr. årligt via omprioriteringsrammen indtil den samlede bevilling er inddækket, jf. nedenstående tabel. Afvikling Mill. kr.... 6,0 4,2 4,2 4,2 4,2 1,8 0 7TIGMEPYRHIVZMWRMRK Specialundervisning, 20 stk. 1. Y Etablering af specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Y Skolernes støttecentre Specialundervisning, 20 stk. 2. Y Enkelteintegrerede elever med vidtgående handicap undervises på distriktsskolen med støttetimer. Y På 3 skoler er der etableret centerundervisning for elever med vidtgående handicap. På skolerne undervises elever fra andre kommuner og fra Odense Kommune. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt, det er således Fyns Amt som finansierer samtlige udgifter som er forbundet med undervisningsaktiviteten (jf. den indgåede driftsoverenskomst mellem Odense Kommune og Fyns Amt). Afregning til Fyns Amt, for elever fra Odense Kommune, sker efter standardtakst pr. elev. Der er under budgetområde 5.5 Service afsat budget til formålet. Byrådets tildeling Fordeling 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO Til den almindelige specialundervisnigen Til skolernes specialklasser fordeles forlods 2012 timer i år Den resterende er der i år 2001 afsat en samlet ugentlig timepulje på timer, jf. omståene tabel. Heraf er afsat 448 timer under budge- til skolernes støttecenter, jf. omstående ta- timepulje på timer år 2001 fordeles tområde 5.5 Service til h.h.v. tale-høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. bel. Den resterende timepulje på ugentlige timer er afsat under budgetområde 5.2 Skoler. 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO På baggrund af antal elever og en standardtakst pr. elev er der afsat budget til enkeltintegrerede elever med vidtgående handicap. Odense Kommune varetager, efter driftsoverenskomst med Fyns Amt, undervisningen af børn med vidtgående handicap i specialklasser (centerundervisning). Bevillingen til støttetimer fordeles til skolerne. Bevillingen fordeles til de 3 skoler der har etableret undervisningsaktiviteten.

8 Ugentlig timetildeling til specialundervisning, ,24 ugt. timer pr. elev klasse Særlig ramme afsat fra år 2000 Fast timepulje til A-klasser Timepulje afsat ved omprioritering indenfor budgetområde 5.2 Skoler Ialt ugentlige timer Heraf afsat under budgetområde 5.5 Service Heraf afsat under budgetområde 5.2 Skoler Fordeling af ugentligt timertal til specialundervisningen, Specialklasser Skolernes støttecentre Ialt ugentlige timer Elever i specialklasser Elever i specialklasser 20 stk. 1 Enkeltintegrerede elever 20 stk RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådets tildeling Fordeling 9RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådet har bevilget yderligere 4 mill. kr. til undervisningsmidler pr. 1. januar Der tildeles et grundbeløb pr. skole på kr og til observationsklasser et grundbeløb på kr. Herudover tildeles et beløb pr. elevenhed på 890 kr. En elev-enhed beregnes således antal elever i klasse x 1 antal elever i klasse x 2 antal elever i specialklasser x 1,6 antal elever i modtagelseskl. x 2 antal elever i observationskl. x 2 Skolernes grundbeløb er forøget med kr til og elevenhedsbeløbet er forøget med kr. 118,00 til kr. 890,00. Bevillingen er stillet til rådighed for skolerne til forstærket indsats på indskoling- og specialundervisningsområdet. Jf. byrådets tildeling

9 )PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling Fordeling )PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I kende elever indskrevet på statslige og pri- Der afregnes til staten på baggrund af god afregnes der til staten for antallet af vate skoler pr. 1. september. elever pr. 1. september For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til kr. Elever i statslige og private skoler 1999/ / / / / Elever-skoledel Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/ /2001 Stigning Takst-skoledel ,84 % %PQMRHIPMKIWOSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Byrådets tildeling Budgettet er fastsat på grundlag af antal børn indskrevet på modul 2 og 3 i SFO. Der udløses 1 fuldtidsstilling pr. 13 børn samt 2,5% til vikar. Normeringen er fastsat til 2/3 uddannet skolepædagog og 1/3 pædagogmedhjælper. Fordeling Skolerne tildeles ressourcer efter de retningslinier der fastsættes af Børn- og Ungeudvalget. Der tildeles kr. pr. barn i skolefritidsordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. Fra år 2001 er afsat en pulje på 5,0 mill.kr. Børn- og Ungeudvalget træffer beslutning til en ændring af ressourcetildeling til om udmøntning /fordeling af puljen. SFO ordningerne. Byrådet har med virkning fra 1. januar 2000 bevilget 1 mill. kr. til samarbejdsprojekter og efteruddannelse af lærere og skolepædagoger. Fordeling efter ansøgning fra skolerne til, samarbejdsprojekter der vedrører den indholdsmæssige og organisatoriske tilrettelæggelse af indskolingen i henhold til de kommunale kvalitetskriterier og mål, samt til fælles efteruddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i samarbejdsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt.

10 Elevtal i SFO Skolefritidsordninger / / / / / Kilde: Planlægningstal 15/ (1999/2000), Planlægningstal 15/ (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/ /3). Excl. privatskoler. Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel Skolefritidsordninger *3,ERHMGETSVHRMRKIVRSVQFYHKIXXIVMRK Mængder og priser for handicapordningerne kan specificeres således, jf. budgetforudsætningerne for budget 2001: 2001 priser Enghaveskolen... Rosengårdskolen:... - Spastiske børn... - Funktionshæmmede børn.. Åløkkeskolen... Pårup Skole... Ejby Skole... Fjordager Fritidscenter... Total... Antal pladser Genm. udgift pr. barn Nettobudget Der tildeles kr. pr. barn i handicapordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. På Enghaveskolen betales en årlig husleje pr. barn jf. betalingsaftale indgået pr med Fyns Amtskommune. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling Fordeling 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISK TVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I 2000 afregnes der til staten for antallet af elever pr. 1. september For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til kr. for SFO Der afregnes til staten på grundlag af godkendte elever indskrevet på statslige og private skolers skolefritidsordninger pr. 1. september, og hvor skoleafdelingen har indgået overenskomst med den enkelte skole.

11 Elever i statslige og private skoler 1999/ / / / / Elever i SFO Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/ /2001 Stigning Takst i SFO ,50 % 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Byrådets tildeling Der er til undervisning af 2-sprogede elever i 2000/01 afsat en pulje på timer. Herudover er der afsat særskilt bevilling, der omfatter et særligt sprogstimulerende tilbud på 15 ugl. timer til børn, der ikke er optaget i en daginstitution senest den 1/8 i det år, barnet fylder 4 år, samt til sprogstimulerende støtte i daginstitutionerne Udover det timetal, der udløses jf. folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for Odense Skolevæsen, ydes der støtte efter følgende retningslinier: é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, é Fordeling ydes der 2 ugentlige timer. Til elever på klassetrin, der har vanskeligt ved at følge skolens alm. undervisning, kan der efter ansøgning gives timer til særlig tilrettelagt undervisning i dansk. På grundlag af antallet af 2-sprogede elever tildeles den enkelte skole en pulje af elevtimer, som skolen skal udnytte med størst muligt udbytte for de 2-sprogede elever. Skolerne tildeles timer efter følgende kriterier: Støttetimer i børnehaveklasse é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, ydes 2 ugentlige timer Støttetimer i klasse é 2-sprogede elever i klasse med under 5 års skolegang i Danmark tildeles 1 ugentlig elevtime (Elever fra Nord/Vest Europa og Nordamerika undtaget) é Palæstinensiske/libanesiske elever tildeles yderligere 1 ugentlig elevtime Ved udslusning fra modtagelsesklasse ef - ter 1. september tildeles følgende timer: a) Ved udslusning fra modtagelses klasse efter 1. september tildeles 2 elevtimer pr. Elev b) Elever, der har gået mindre end ét skoleår i normalklasse, tildeles 2 undervisningstimer ekstra.

12 2-sprogede elever i skoleåret 2000/2001 Elever (2000/2001) Timer (2000/2001) Timer (2001/2002) Støttetimer i Bh.klasse... Støttetimer i klasse... Modtagelsesklasser... Skolepulje... Modersmålsundervisning... Total

13 &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV 7OSPIV kr priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget Budgetoverslag 2003 Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion I alt drift... Udgifter... Indtægter Anlægsvirksomhed I alt anlæg Budget 2000 er incl. skolernes overførsel af overskud fra 1999, i alt kr. incl. renter (2000-priser). 7TIGMJMOEXMSR kr priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget Budgetoverslag 2003 Driftsvirksomhed netto Undervisning klasse... - Heraf undervisning af to-sprogede. - Heraf specialundervisning, 20.1 og Skolefritidsordninger... Bidrag til statslige og private skoler. Driftsudg. i alt kr priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget Budgetoverslag 2003 Anlægsvirksomhed netto IT på skolerne... Agedrup Skole.. Rasmus Rask... Skt. Klemensskolen Ubberud Skole.. Åløkkeskolen.. Tingløkkeskolen. Hjalleseskolen

14 Kragsbjergskolen Tingkærskolen.. Ejbyskolen... Ny skole i Øst (opførelse)... Ny skole i Øst (byggemodning)... Kaserneskolen.. Hunderupskolen Ramme 1996/ Skoler: Skole i SØ (projektering)... Skt. Hans Skole.. Seden Skole... Munkebjerg... Agedrup SFO: Ombygning af SFO ordninger.. Pårup Skole... Provstegårdskolen Skt. Klemenssk Ramme 1998 Rosengård... Spurvelund... Pårup Skole... Rising Skole Ramme 1999 Dalum skole... Rasmus Rask... Næsby Skole... Søhusskolen... Dalum, Rising og Skt. Hans SFO

15 ... 7OSPIV Ikke bevilgede anlægsudgifter... Dalumskolen... H.C. Andersensk. Kaserneskolen... Rosengårskolen/ Blangstedgårdsk.. SFO-ordninger.. Vedligeholdelse. Anlægsudg. i alt EOWXIV Takster - hele kr. - Gnavepakker... Skolefritidsordninger: - Morgen... - Eftermiddag... Tillægstakst: ½ time... 1 time RWYQ kr priser Lønsum... Regnskab Budget Budget Budgetoverslag

16 &YHKIX RHVMRKIV kr priser Budget Budgetoverslag 2003 Drift Elevudvikling i folkeskolen Uddannelsesplaner Elever i private skoler Specialundervisning Anbringelser uden for hjemmet IT-Plan, finansiering Elevudvikling i skolefritidsordninger Ændret tildeling til SFO ordningerne... Pulje til en ændring af ressourcetildelingen til SFO ordningerne... Elevudvikling i skolefritidsordninger for handicappede... Økonomiske fripladser i skolefritidsordninger... Takstprovenu, skolefritidsordninger... Centralisering af udgifter til PC-net, drift og support... Decentralisering af sygedagpengerefusioner Førskoleprojekter, overførsel fra daginstitutionsområdet... Specialundervisning, overførsel til serviceområdet... Anlæg Plan 2000, udbygning af skoleområdet Revurdering af anlægsrammen Vedligeholdelse af skolerne Total RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Elev- og klassetalsudviklingen på klassetrin medfører en budgetreduktion i perioden , henholdsvis 8,2 mill. kr. i 2001; 8,9 mill. kr. i 2002; 8,7 mill. kr. i 2003 og 1,5 mill. kr. i. En revidering af elevgrundlaget betyder, at der fra år 2001 afsættes yderligere 12,3 mill.kr. årligt til den almindelige undervisning. Ved bevillingskontrollen pr. 1/ er der konstateret yderligere stigninger i elevtallet, svarende til en merudgift på 1,2 mill.kr. årligt. Y Bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen medfører øgede udgifter på 0,9 mill. kr. årligt. Y Antallet af elever på private skoler forventes at stige med 39 elever, men da satserne i forhold til budgetforudsætningerne er reduceret medfører det en reduktion af budgettet på 0,7 mill. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 1/ er det imidlertid konstateret at elevtallet stigere udover det forventede,

17 hvilket fremgår af den endelige regning fra staten, svarende til en merudgift på 2,9 mill.kr. årligt. Y Finansieringsomlægningen vedrørende specialundervisningsområdet 20.2 medfører øgede udgifter på 4,0 mill. kr. årligt. Y Med virkning af 1. august 1998 skal budgetområde 5.2 Skoler afholde undervisningsudgifter til børn anbragt uden for hjemmet på Amtes døgninstitutioner. Der er pr. 1. januar 2000 i alt 15 helårspladser, som svarer til en årlig udgift på 1,85 mill. kr. Y Budgettet vedrørende skolernes IT-Plan tilrettes teknisk med 1,8 mill. kr. i år. 7OSPIV 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Y Antal af børn indmeldt i skolefritidsordninger er stigende på grund af øget efterspørgsel. Stigningen i perioden forventes at udgøre 55 børn. Budgettet tilføres derfor 1,5 mill. kr. i 2001; 0,7 mill. kr. i henholdsvis år 2002 og år 2003 faldende til 0,4 mill. kr. i. Y Fra år 2001 ændres tildelingen til almindelige sfo ordninger. Fra 12 til 13 børn pr. fuldtidsansat, svarende til en reduktion i budgettet på 10,0 mill.kr. årligt. Y Der afsættes en pulje på 5,0 mill.kr. årligt til en ændring af ressourcetildelingen til sfo ordningerne. Y Antallet af handicappede børn, der efterspørger plads i skolefritidsordningerne stiger med 25, hvilket har medført en merudgift. Budgettet tilføres derfor 2,2 mill. kr. Y Lovændring pr. 1. januar 1999 betød stigende udgifter til økonomiske fripladser. Byrådet bevilgede i 1999 en tillægsbevilling på 2,4 mill. kr. til de øgede udgifter. Øget efterspørgsel har medført en yderligere merudgift. Til dækning af merudgiften er der afsat 0,7 mill. kr. årligt. 4PER Y Til udbygning af skoleområdet, jf. Plan 2000 afsættes yderligere 22,6 mill. kr. i perioden Sammenholdt med Plan 1999 er der i Plan 2000 blandt andet indarbejdet tidsmæssige forskydninger vedrørende opførelse af ny skole på Kasernen samt yderligere rådighedsbeløb til Kaserneskolen (jf. byrådets vedtagelse af principper for ny skole på Kasernen). Desuden rådighesbeløb til nye forslag vedrørende ombygning af SFO ordninger. Y Revurdering af anlægsrammen for perioden medfører, at det afsatte rådighedsbeløb, jf. Plan 2000, reduceres med i alt 1,8 mill.kr. i år Afhængigt af høringssvaret erstattes Blangstedgårdskolen med udbygning af Rosengårdskolen, rådighedsbeløbet i år 2001 reduceres med 6,3 mill.kr. Der afsættes et skønsmæssigt beløb på 5,0 mill.kr. til sikring af skolevejen over Ørbækvej. Udbygningen af Pårup Skole udskydes, det afsatte rådighedsbeløb kan herved reduceres med 0,5 mill.kr. i år Y Til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne afsættes 10,0 mill.kr. i år 2003 og.

18

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere