Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:"

Transkript

1 &9(+)8316à()7/30):Œ7)2 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen 6-16 år. Y Specialundervisning i særlige klasser og støttecentre på skolerne for elever med særlige behov. Y Konsulentfunktioner til at rådgive og vejlede skolerne indenfor udvalgte fag- og fagområder. Y Elever anbragt i og uden for Odense Kommune. Y Pædagogisk udviklingsarbejde til afprøvning af nye undervisningsformer og metoder. Y Feriekolonier. Y Befordring af elever, som har lang eller farlig skolevej. Y Bidrag til statslige og private skoler. Y Administration af centerundervisning og sygehusundervisning efter betalingsoverenskomst med Fyns Amtskommune. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRK Y Skolefritidsordning for elever i klasse. Y Skolefritidsordning for handicappede elever i alderen 6-18 år. Y Fripladsordninger i SFO. 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHIIPIZIV Y Undervisning af 2-sprogede elever, herunder modersmålsundervisning. Y Førskoleundervisning af 4-6 årige, der ikke er tilmeldt en daginstitution, samt særlig tilrettelagt sprogundervisning i daginstitutionerne.

2 )RUGHOLQJDIQHWWRGULIWVXGJLIWHU Undervisn kl. 65,8% Statslige og private skoler 8,7% Specialundervisning 6,4% To-sprogede 6,0% 8QGHUYLVQNO 6)2 7RVSURJHGH SFO 13,1% 6SHFLDOXQGHUYLVQLQJ 6WDWVOLJHRJSULYDWHVNROHU *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. *SPOIWOSPIRÅV Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har i et forpligtende samarbejde besluttet at sætte fokus på en række af folkeskolens områder med start pr. 1. august 1998 til udgangen af august år 2000, hvor der vil blive gjort status for at vurdere, om målene på de nedenfor nævnte 8 fokusområder er nået. 1. Kvalitet og udvikling - forventninger og resultater. I år 2000 skal det påbegyndte arbejde med kvalitetsudvikling være udbredt på alle skoler, i alle kommuner og på landsplan. 2. Udfordringer for den enkelte elev. Det synliggøres, at den enkelte elevs behov og forudsætninger danner udgangspunkt for undervisningens tilrettelæggelse og organisering.

3 3. Kundskaber og færdigheder. Der skal være sat mål for elevernes udvikling af de basale kundskaber og færdigheder, og disse mål skal danne grundlag for den tidligere indsats over for elever med særlige vanskeligheder. 7OSPIV 4. Undervisningsmidler og skolebygninger. Der skal i år 2000 være iværksat en udvikling, der skaber sammenhæng mellem udviklingen i lærerrollen, undervisningsmetoderne, bygninger, undervisningsmidler og informationsteknologien. 5. En god start - det fælles grundlag. Der skal være skabt et grundlag for beslutning af de overordnede mål og rammer for førskole-, indskolings- og skolefritidsområdet. 6. Forældre og skole. I år 2000 skal dialogen mellem hjem og skole i højere grad inddrage spørgsmål vedrørende skolens undervisning og vurdering af skolens arbejde. 7. Ledelse - udfordring og ansvar. Ledelsen af de danske folkeskoler skal inddrage moderne principper for administrativ og pædagogisk ledelse samt for personaleledelse. Ledelsen skal på kommunalt- og skoleplan fremstå synlig og i overensstemmelse med de krav, udviklingen af folkeskolen fordrer. 8. Målrette anvendelsen af ressourcerne. I år 2000 skal der være skabt bevidsthed om - og løsningsmodeller, der kan tilskynde til - en bedre ressourceudnyttelse i folkeskolen. I Odense Kommune er en del af arbejdet igangsat og nedenstående resultatkrav/handlinger er en konsekvens heraf. 6IWYPXEXOVEZ Resultatkrav Handlinger 9RHIVZMWRMRKOPEWWI Skolepolitik der fastlægger mål og rammer for skolerne. Det ugentlige minimumstimetal i klasse forøges med 2 timer på hvert klassetrin med henblik på at styrke undervisningen i dansk og matematik. Ressourcetilpasning på baggrund af det stigende elevtal Sikre at 10. klassetilbud lever op til gældende lovgivning. Etablering af helhedsskole i Vollsmose som skaber sammenhæng i skolestarten og det sociale forebyggende arbejde og fremmer integrationen for de tosprogede børn. Der udarbejdes skolepolitiske målsætninger og handleplaner. Der er udarbejdet en ny minimumstimeplan for klassetrin. Skolerne redegør via virksomhedsplanerne for, hvordan de har udnyttet det øgede timetal til at styrke fagene dansk og matematik. Udarbejde forslag til en model for fordeling af ressourcerne til skolerne. Vurdering/analyse af en evt. strukturændering pr Herunder vurdering af behov for 10. klassecentre. Udarbejde forslag til en udvidet undervisnings- og fritidsordning for de 6-10 årige børn i Vollsmose

4 Odense skolestarter - Kvalitetsudvikling for samarbejde mellem undervisning og SFO. Analyse specialundervisningen Der opstilles mål og rammer for et udvidet samarbejde mellem børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse, undervisningsdelen og SFO samt skolen og daginstitutionerne Vurdere den nuværende bevillingspraksis på baggrund af det stigende elevtal og indsatsområderne. Øget samarbejde og kvalitet i observationsundervisningen Der er ansat en konsulent til området og iværksat uddannelse af medarbejdere Øget forebyggende indsats med oplysning om misbrugsforhold (narko, alkohol m.v.) overfor lærere og elever. Der gives via konsulenten relevante uddannelsestilbud til lærere og undervisningstilbud til elever. Der foretages løbende evaluering af en tværforvaltlig arbejdsgruppe. Sikre, at lærernes faglige niveau er tidssvarende, så eleverne modtager faglig kompetent undervisning i de enkelte fag. Plan for IT-området, der beskriver behovet for udskiftning, support, driftsmidler og uddannelse. Der etableres netværk indenfor relevante fagområder for nøglepersoner. Alle lærere tilbydes det pædagogiske ITkørekort for lærere. Der udarbejdes en opfølgningsplan. Stille tilstrækkelige lokaler til rådighed, Der foretages en revision af PLAN 2000 under hensyntagen til det stigende elevtal med udgangspunkt i således, at hjemklasseprincippet i videst é den nye elev- og klassetalsprognose mulige omfang kan opfyldes og således, at fritidsbrugernes behov opfyldes. é klassedannelsen/klassekvotienten. m.h.p. at justere udbygningsplanen for folkeskolen frem til år Plan der beskriver skolernes behov for om- og tilbygninger set i lyset af den nye folkeskolelov samt større renoveringer. NB: Byrådet har vedtaget, at ansvaret for den udvendige vedligeholdelse fastholdes på skolerne, idet der dog ønskes afsat en central pulje til større om- og tilbygninger samt ekstraordinær vedligeholdelse. Jf.. resultat af forestående bygningsgennemgang. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Inden udgangen af år 2000 skal der foreligge en samlet rapport, som beskriver behovet skole for skole samt tilhørende prisoverslag i prioriteret rækkefølge. Sikre at tilstrækkelige lokaler er til rådighed under hensyntagen til det stigende børnetal. Øget samarbejde mellem undervisningsdelen og skolefritidsordningen. Med udgangspunkt i PLAN 2000 udarbejdes revideret forslag til udbygning af SFO frem til år Der etableres forsøg med samarbejdsprojekter og fælles efteruddannelse af lærere og skolepædagoger.

5 Sikre, at der stilles ressourcer til rådighed der relaterer sig til opgavens sværhedsgrad. Der er udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel der sikrer, at skoler med mange to-sprogede børn og børn fra specialklasser får en ekstra tildeling. 7OSPIV 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Analyse af ressourcetildelingen til undervisning af de 2-sprogede elever. Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal: Y vurdere den nuværende bevillingspraksis. Y vurdere ressourcetildelingen i relation til den enkelte elevs sproglige forudsætninger. Y vurdere behovet for specialindsatser Y beskrive en visitationsmodel for nytilflyttede elever. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Skolerne har selvstyre med overførselsadgang. Det fremgår af de følgende tabeller, hvilke elev- og klassetal der anvendes, som grundlag for budgettering af undervisningen i folkeskolerne. Elev- og klassetal (klassedannelse ved 24 elever) pr. skoleår 1999/ / / / / Børnehaveklasse Elever... Klasser... Kvotient , , , , klasse *) Elever... Klasser... Kvotient... Specialklasser , , , , ,9 Elever... Modtagelsesklasser.. Elever... Elever i alt *) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever. Kilde: Planlægningstal 15/ (1999/2000), Planlægningstal 15/ (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/ /). Excl. privatskoler.

6 Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel Elever Børnehaveklasse klasse *)... Specialklasser Modtagelsesklasser... Elever i alt *) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever. %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Byrådets tildeling Fordeling %PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Grundlaget for budgetberegningen er dels elev- og klassetalsprognosen, der er dannet på baggrund af befolkningsprognosen og dels den godkendte timenorm: På grundlag af skolernes indskrivningstal pr. 15. februar tildeles skolerne ressourcer efter timenorm samt efter fastsat garantiordning der sikre, at alle skoler som minimum tildeles timer jf. den af byrådet fastlagte timefordelingsplan + 1 ugl. Time. På grundlag af ungdomsskolerne indskrivningstal til heltidsundervisning afregnes for elever i klasse. Børnehaveklasse: klassetrin: klassetrin: 1,25 ugl. timer/elev 1,38 ugl. timer/elev 1,85 ugl. timer/elev Børnehaveklasse-3.kl klassetrin: klassetrin 1,25 ugl.time/elev 1,38 ugl.time/elev 1,85 ugl.time/elev Til efteruddannelse af lærere er der fra år 2000 yderligere afsat en ramme på 1,5 mill. kr. Timer pr. uge pr. klasse Klassetrin 1,2 mill. anvendes til efteruddannelse af lærere indenfor udvalgte indsatsområder, herunder specialundervisning og modersmålsbaseret vejledning. 0,3 mill. til uddannelse i forbindelse med skoleudviklingsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt. Timeplan - vedtaget af byrådet * Børnehaveklasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse * For klassetrin er der tale om et minimumstimetal, mens der for de øvrige klassetrin alene er tale om et vejledende timetal

7 Byrådet har den 17. juni 1998 bevilget 24,6 mill. kr. til gennemførelse af IT-planen. Bevillingen finansieres med 4,2 mill. kr. årligt via omprioriteringsrammen indtil den samlede bevilling er inddækket, jf. nedenstående tabel. Afvikling Mill. kr.... 6,0 4,2 4,2 4,2 4,2 1,8 0 7TIGMEPYRHIVZMWRMRK Specialundervisning, 20 stk. 1. Y Etablering af specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Y Skolernes støttecentre Specialundervisning, 20 stk. 2. Y Enkelteintegrerede elever med vidtgående handicap undervises på distriktsskolen med støttetimer. Y På 3 skoler er der etableret centerundervisning for elever med vidtgående handicap. På skolerne undervises elever fra andre kommuner og fra Odense Kommune. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt, det er således Fyns Amt som finansierer samtlige udgifter som er forbundet med undervisningsaktiviteten (jf. den indgåede driftsoverenskomst mellem Odense Kommune og Fyns Amt). Afregning til Fyns Amt, for elever fra Odense Kommune, sker efter standardtakst pr. elev. Der er under budgetområde 5.5 Service afsat budget til formålet. Byrådets tildeling Fordeling 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO Til den almindelige specialundervisnigen Til skolernes specialklasser fordeles forlods 2012 timer i år Den resterende er der i år 2001 afsat en samlet ugentlig timepulje på timer, jf. omståene tabel. Heraf er afsat 448 timer under budge- til skolernes støttecenter, jf. omstående ta- timepulje på timer år 2001 fordeles tområde 5.5 Service til h.h.v. tale-høreundervisning, flyvere samt konsulentbistand. bel. Den resterende timepulje på ugentlige timer er afsat under budgetområde 5.2 Skoler. 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO På baggrund af antal elever og en standardtakst pr. elev er der afsat budget til enkeltintegrerede elever med vidtgående handicap. Odense Kommune varetager, efter driftsoverenskomst med Fyns Amt, undervisningen af børn med vidtgående handicap i specialklasser (centerundervisning). Bevillingen til støttetimer fordeles til skolerne. Bevillingen fordeles til de 3 skoler der har etableret undervisningsaktiviteten.

8 Ugentlig timetildeling til specialundervisning, ,24 ugt. timer pr. elev klasse Særlig ramme afsat fra år 2000 Fast timepulje til A-klasser Timepulje afsat ved omprioritering indenfor budgetområde 5.2 Skoler Ialt ugentlige timer Heraf afsat under budgetområde 5.5 Service Heraf afsat under budgetområde 5.2 Skoler Fordeling af ugentligt timertal til specialundervisningen, Specialklasser Skolernes støttecentre Ialt ugentlige timer Elever i specialklasser Elever i specialklasser 20 stk. 1 Enkeltintegrerede elever 20 stk RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådets tildeling Fordeling 9RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådet har bevilget yderligere 4 mill. kr. til undervisningsmidler pr. 1. januar Der tildeles et grundbeløb pr. skole på kr og til observationsklasser et grundbeløb på kr. Herudover tildeles et beløb pr. elevenhed på 890 kr. En elev-enhed beregnes således antal elever i klasse x 1 antal elever i klasse x 2 antal elever i specialklasser x 1,6 antal elever i modtagelseskl. x 2 antal elever i observationskl. x 2 Skolernes grundbeløb er forøget med kr til og elevenhedsbeløbet er forøget med kr. 118,00 til kr. 890,00. Bevillingen er stillet til rådighed for skolerne til forstærket indsats på indskoling- og specialundervisningsområdet. Jf. byrådets tildeling

9 )PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling Fordeling )PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I kende elever indskrevet på statslige og pri- Der afregnes til staten på baggrund af god afregnes der til staten for antallet af vate skoler pr. 1. september. elever pr. 1. september For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til kr. Elever i statslige og private skoler 1999/ / / / / Elever-skoledel Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/ /2001 Stigning Takst-skoledel ,84 % %PQMRHIPMKIWOSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Byrådets tildeling Budgettet er fastsat på grundlag af antal børn indskrevet på modul 2 og 3 i SFO. Der udløses 1 fuldtidsstilling pr. 13 børn samt 2,5% til vikar. Normeringen er fastsat til 2/3 uddannet skolepædagog og 1/3 pædagogmedhjælper. Fordeling Skolerne tildeles ressourcer efter de retningslinier der fastsættes af Børn- og Ungeudvalget. Der tildeles kr. pr. barn i skolefritidsordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. Fra år 2001 er afsat en pulje på 5,0 mill.kr. Børn- og Ungeudvalget træffer beslutning til en ændring af ressourcetildeling til om udmøntning /fordeling af puljen. SFO ordningerne. Byrådet har med virkning fra 1. januar 2000 bevilget 1 mill. kr. til samarbejdsprojekter og efteruddannelse af lærere og skolepædagoger. Fordeling efter ansøgning fra skolerne til, samarbejdsprojekter der vedrører den indholdsmæssige og organisatoriske tilrettelæggelse af indskolingen i henhold til de kommunale kvalitetskriterier og mål, samt til fælles efteruddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i samarbejdsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt.

10 Elevtal i SFO Skolefritidsordninger / / / / / Kilde: Planlægningstal 15/ (1999/2000), Planlægningstal 15/ (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/ /3). Excl. privatskoler. Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel Skolefritidsordninger *3,ERHMGETSVHRMRKIVRSVQFYHKIXXIVMRK Mængder og priser for handicapordningerne kan specificeres således, jf. budgetforudsætningerne for budget 2001: 2001 priser Enghaveskolen... Rosengårdskolen:... - Spastiske børn... - Funktionshæmmede børn.. Åløkkeskolen... Pårup Skole... Ejby Skole... Fjordager Fritidscenter... Total... Antal pladser Genm. udgift pr. barn Nettobudget Der tildeles kr. pr. barn i handicapordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. På Enghaveskolen betales en årlig husleje pr. barn jf. betalingsaftale indgået pr med Fyns Amtskommune. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling Fordeling 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISK TVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I 2000 afregnes der til staten for antallet af elever pr. 1. september For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til kr. for SFO Der afregnes til staten på grundlag af godkendte elever indskrevet på statslige og private skolers skolefritidsordninger pr. 1. september, og hvor skoleafdelingen har indgået overenskomst med den enkelte skole.

11 Elever i statslige og private skoler 1999/ / / / / Elever i SFO Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/ /2001 Stigning Takst i SFO ,50 % 9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Byrådets tildeling Der er til undervisning af 2-sprogede elever i 2000/01 afsat en pulje på timer. Herudover er der afsat særskilt bevilling, der omfatter et særligt sprogstimulerende tilbud på 15 ugl. timer til børn, der ikke er optaget i en daginstitution senest den 1/8 i det år, barnet fylder 4 år, samt til sprogstimulerende støtte i daginstitutionerne Udover det timetal, der udløses jf. folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for Odense Skolevæsen, ydes der støtte efter følgende retningslinier: é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, é Fordeling ydes der 2 ugentlige timer. Til elever på klassetrin, der har vanskeligt ved at følge skolens alm. undervisning, kan der efter ansøgning gives timer til særlig tilrettelagt undervisning i dansk. På grundlag af antallet af 2-sprogede elever tildeles den enkelte skole en pulje af elevtimer, som skolen skal udnytte med størst muligt udbytte for de 2-sprogede elever. Skolerne tildeles timer efter følgende kriterier: Støttetimer i børnehaveklasse é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, ydes 2 ugentlige timer Støttetimer i klasse é 2-sprogede elever i klasse med under 5 års skolegang i Danmark tildeles 1 ugentlig elevtime (Elever fra Nord/Vest Europa og Nordamerika undtaget) é Palæstinensiske/libanesiske elever tildeles yderligere 1 ugentlig elevtime Ved udslusning fra modtagelsesklasse ef - ter 1. september tildeles følgende timer: a) Ved udslusning fra modtagelses klasse efter 1. september tildeles 2 elevtimer pr. Elev b) Elever, der har gået mindre end ét skoleår i normalklasse, tildeles 2 undervisningstimer ekstra.

12 2-sprogede elever i skoleåret 2000/2001 Elever (2000/2001) Timer (2000/2001) Timer (2001/2002) Støttetimer i Bh.klasse... Støttetimer i klasse... Modtagelsesklasser... Skolepulje... Modersmålsundervisning... Total

13 &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV 7OSPIV kr priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget Budgetoverslag 2003 Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion I alt drift... Udgifter... Indtægter Anlægsvirksomhed I alt anlæg Budget 2000 er incl. skolernes overførsel af overskud fra 1999, i alt kr. incl. renter (2000-priser). 7TIGMJMOEXMSR kr priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget Budgetoverslag 2003 Driftsvirksomhed netto Undervisning klasse... - Heraf undervisning af to-sprogede. - Heraf specialundervisning, 20.1 og Skolefritidsordninger... Bidrag til statslige og private skoler. Driftsudg. i alt kr priser Regnskab 1999 Budget 2000 Budget Budgetoverslag 2003 Anlægsvirksomhed netto IT på skolerne... Agedrup Skole.. Rasmus Rask... Skt. Klemensskolen Ubberud Skole.. Åløkkeskolen.. Tingløkkeskolen. Hjalleseskolen

14 Kragsbjergskolen Tingkærskolen.. Ejbyskolen... Ny skole i Øst (opførelse)... Ny skole i Øst (byggemodning)... Kaserneskolen.. Hunderupskolen Ramme 1996/ Skoler: Skole i SØ (projektering)... Skt. Hans Skole.. Seden Skole... Munkebjerg... Agedrup SFO: Ombygning af SFO ordninger.. Pårup Skole... Provstegårdskolen Skt. Klemenssk Ramme 1998 Rosengård... Spurvelund... Pårup Skole... Rising Skole Ramme 1999 Dalum skole... Rasmus Rask... Næsby Skole... Søhusskolen... Dalum, Rising og Skt. Hans SFO

15 ... 7OSPIV Ikke bevilgede anlægsudgifter... Dalumskolen... H.C. Andersensk. Kaserneskolen... Rosengårskolen/ Blangstedgårdsk.. SFO-ordninger.. Vedligeholdelse. Anlægsudg. i alt EOWXIV Takster - hele kr. - Gnavepakker... Skolefritidsordninger: - Morgen... - Eftermiddag... Tillægstakst: ½ time... 1 time RWYQ kr priser Lønsum... Regnskab Budget Budget Budgetoverslag

16 &YHKIX RHVMRKIV kr priser Budget Budgetoverslag 2003 Drift Elevudvikling i folkeskolen Uddannelsesplaner Elever i private skoler Specialundervisning Anbringelser uden for hjemmet IT-Plan, finansiering Elevudvikling i skolefritidsordninger Ændret tildeling til SFO ordningerne... Pulje til en ændring af ressourcetildelingen til SFO ordningerne... Elevudvikling i skolefritidsordninger for handicappede... Økonomiske fripladser i skolefritidsordninger... Takstprovenu, skolefritidsordninger... Centralisering af udgifter til PC-net, drift og support... Decentralisering af sygedagpengerefusioner Førskoleprojekter, overførsel fra daginstitutionsområdet... Specialundervisning, overførsel til serviceområdet... Anlæg Plan 2000, udbygning af skoleområdet Revurdering af anlægsrammen Vedligeholdelse af skolerne Total RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Elev- og klassetalsudviklingen på klassetrin medfører en budgetreduktion i perioden , henholdsvis 8,2 mill. kr. i 2001; 8,9 mill. kr. i 2002; 8,7 mill. kr. i 2003 og 1,5 mill. kr. i. En revidering af elevgrundlaget betyder, at der fra år 2001 afsættes yderligere 12,3 mill.kr. årligt til den almindelige undervisning. Ved bevillingskontrollen pr. 1/ er der konstateret yderligere stigninger i elevtallet, svarende til en merudgift på 1,2 mill.kr. årligt. Y Bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen medfører øgede udgifter på 0,9 mill. kr. årligt. Y Antallet af elever på private skoler forventes at stige med 39 elever, men da satserne i forhold til budgetforudsætningerne er reduceret medfører det en reduktion af budgettet på 0,7 mill. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 1/ er det imidlertid konstateret at elevtallet stigere udover det forventede,

17 hvilket fremgår af den endelige regning fra staten, svarende til en merudgift på 2,9 mill.kr. årligt. Y Finansieringsomlægningen vedrørende specialundervisningsområdet 20.2 medfører øgede udgifter på 4,0 mill. kr. årligt. Y Med virkning af 1. august 1998 skal budgetområde 5.2 Skoler afholde undervisningsudgifter til børn anbragt uden for hjemmet på Amtes døgninstitutioner. Der er pr. 1. januar 2000 i alt 15 helårspladser, som svarer til en årlig udgift på 1,85 mill. kr. Y Budgettet vedrørende skolernes IT-Plan tilrettes teknisk med 1,8 mill. kr. i år. 7OSPIV 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Y Antal af børn indmeldt i skolefritidsordninger er stigende på grund af øget efterspørgsel. Stigningen i perioden forventes at udgøre 55 børn. Budgettet tilføres derfor 1,5 mill. kr. i 2001; 0,7 mill. kr. i henholdsvis år 2002 og år 2003 faldende til 0,4 mill. kr. i. Y Fra år 2001 ændres tildelingen til almindelige sfo ordninger. Fra 12 til 13 børn pr. fuldtidsansat, svarende til en reduktion i budgettet på 10,0 mill.kr. årligt. Y Der afsættes en pulje på 5,0 mill.kr. årligt til en ændring af ressourcetildelingen til sfo ordningerne. Y Antallet af handicappede børn, der efterspørger plads i skolefritidsordningerne stiger med 25, hvilket har medført en merudgift. Budgettet tilføres derfor 2,2 mill. kr. Y Lovændring pr. 1. januar 1999 betød stigende udgifter til økonomiske fripladser. Byrådet bevilgede i 1999 en tillægsbevilling på 2,4 mill. kr. til de øgede udgifter. Øget efterspørgsel har medført en yderligere merudgift. Til dækning af merudgiften er der afsat 0,7 mill. kr. årligt. 4PER Y Til udbygning af skoleområdet, jf. Plan 2000 afsættes yderligere 22,6 mill. kr. i perioden Sammenholdt med Plan 1999 er der i Plan 2000 blandt andet indarbejdet tidsmæssige forskydninger vedrørende opførelse af ny skole på Kasernen samt yderligere rådighedsbeløb til Kaserneskolen (jf. byrådets vedtagelse af principper for ny skole på Kasernen). Desuden rådighesbeløb til nye forslag vedrørende ombygning af SFO ordninger. Y Revurdering af anlægsrammen for perioden medfører, at det afsatte rådighedsbeløb, jf. Plan 2000, reduceres med i alt 1,8 mill.kr. i år Afhængigt af høringssvaret erstattes Blangstedgårdskolen med udbygning af Rosengårdskolen, rådighedsbeløbet i år 2001 reduceres med 6,3 mill.kr. Der afsættes et skønsmæssigt beløb på 5,0 mill.kr. til sikring af skolevejen over Ørbækvej. Udbygningen af Pårup Skole udskydes, det afsatte rådighedsbeløb kan herved reduceres med 0,5 mill.kr. i år Y Til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne afsættes 10,0 mill.kr. i år 2003 og.

18

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs-

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Ressourcestyring i folkeskolen

Ressourcestyring i folkeskolen Ressourcestyring i folkeskolen En beskrivelse, sammenligning og analyse af ressourcestyringen på folkeskoleområdet i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup Kommuner. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Folkeskolerne i Odense. klar til fremtiden. Strukturplan

Folkeskolerne i Odense. klar til fremtiden. Strukturplan Folkeskolerne i Odense klar til fremtiden Strukturplan Strukturplan Folkeskolerne i Odense klar til fremtiden Indholdsfortegnelse 1 NY RETNING OG NY TÆNKNING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET... 4 1.1 En ny vision

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget 2010-2013

Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget 2010-2013 Omprioriteringskatalog budget 2010-2013 SU 1 Omlægning af læsetiltag Funktion: 03.22.01 - Ændring af serviceniveau Nettoudgift: -1.171-1.171-1.171-1.171 Den vedtagne Læsehandleplan omfatter en række nye

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR Mandag, den 29. maj 2006 Mødet afholdes på Fjerritslev Rådhus, kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 24: Målstyring vedr. budget

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere