Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune

2 Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem Procesplan for samling af den statslige og kommunale ledelse af beskæftigelsesindsatsen Fleksjobbank i Jammerbugt Kommune Visitationsudvalg og status for oprettelse af STU i Jammerbugt Kommune Status vedrørende tilkendelse af førtidspension Status vedrørende sygedagpenge Dato for besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune 16 Punkter på lukket møde: 15. Klager fra borgere til behandling i beskæftigelsesudvalget 16. Ankeafgørelse fra beskæftigelsesankenævnet Afbud:

3 Beskæftigelsesudvalget 3 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem / Jesper Brogaard Beslutningstema Det enstrengede beskæftigelsessystem Sagsbeskrivelse I forbindelse med finanslovsaftalen fra november 2008 besluttede Regeringen samt Dansk Folkeparti, at beskæftigelsesindsatsen fra 1. august 2009 skal overgå til et enstrenget kommunalt system. Det betyder, at kommunerne skal overtage de statslige dele af jobcentrene, og dermed bliver jobcentrene fremover alene kommunalt drevet. I dag er alle ledige i kontakt med jobcentrene, men i jobcentrene er det de statsligt ansatte, der håndterer de forsikrede ledige, mens de kommunalt ansatte tager sig af ledige på kontakthjælp og sygedagpenge. Kommunerne skal under det nye system tage sig af både de forsikrede og de ikkeforsikrede ledige, og de overtager finansieringen af dagpenge, aktiveringsydelse og aktivering af forsikrede ledige samt de statslige midler til beskæftigelsespolitikken. Der vil dog fortsat være et statsligt niveau med en central myndighed og fire regionale enheder, der varetager overvågning og styring af det lokale niveau. Den endelige model for det nye system er endnu ikke vedtaget i Folketinget. Folketinget behandler lovforslaget i løbet af foråret. De i bilag vedlagte plancher stammer fra netværksmøde som blev afholdt af KL, og udgør således også KL s kommentarer til lovudkast og lovudkast til finansieringsordning for forsikrede ledige. Retsgrundlag Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Økonomi og finansiering Der har været afholdt høring i arbejdsmarkedsudvalget og lovforslag har været til høring hos KL m.fl., med en frist som udløb d. 3 marts. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning.

4 Beskæftigelsesudvalget 4 Bilag: Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem - lovudkast Finansieringsordning for udgifter til forsikrede ledige Beskæftigelsesudvalget, den Orientering om status taget til efterretning Fraværende: Tilbage til toppen

5 Beskæftigelsesudvalget 5 9. Procesplan for samling af den statslige og kommunale ledelse af beskæftigelsesindsatsen / Jesper Brogaard Beslutningstema Ernst og Young har udarbejdet en procesplan vedrørende samling af den statslige og kommunale ledelse af beskæftigelsesindsatsen samt relevant optimering, beskrivelse og implementering af arbejdsgange og snitflader i Jobcenter Jammerbugt. Sagsbeskrivelse Processen tager udgangspunkt i en foranalyse af eksisterende administrationsgrundlag og sagsflow inklusiv en vurdering af de interne faglige retningslinier og instruktioner. Herefter udarbejdes der en idealproces for den samlede administration af det enkelte driftsområde, hvor optimeringsforslag, bedste praksis og hensigtsmæssige tilretninger ift. arbejdsgange og retningslinier indarbejdes. I forlængelse heraf udarbejdes et elektronisk administrationsgrundlag med dokumentation af alle arbejdsprocesser og relevante snitflader, inklusiv nødvendige individuelt tilpassede standarder som breve, henvisningsskemaer, bestillingssedler, faglige instruktioner, koblinger til lovsystem, relevante aktiviteter m.v. Der er tidligere uarbejdet administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet. Dette danner grundlag for det samlede administrationsgrundlag. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning. Bilag: Ernst og Young.tif Tids- og handleplan Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning.

6 Beskæftigelsesudvalget 6 Fraværende: Tilbage til toppen

7 Beskæftigelsesudvalget Fleksjobbank i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Forslag til oprettelse af fleksjobpulje med henblik på at ansættelse af fleksjobberettigede borgere i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Fleksjobreglerne: Personer som har en varig begrænsning i arbejdsevnen, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at komme i fleksjob. Kommunen kan give tilbud om fleksjob, når alle relevante aktiverings- og revalideringsmæssige samt andre foranstaltninger, herunder evt. forsøg på omplacering på arbejdspladsen har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de ovennævnte foranstaltninger. Virksomheder (privat eller offentlig) der ansætter en person i fleksjob, får løntilskud fra kommunen, der administrerer ordningen. Tilskuddet er halvdelen eller to-tredjedele af lønnen, afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne. Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller to-tredje af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde (eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde) med tillæg af udgifter til ATP og andre arbejdsgiverbidrag. En andel af kommunernes løntilskud bliver dækket af staten. For alle fleksjobforløb, der er startet 1. januar 2002 eller senere, refunderer staten 65 pct. af kommunernes udgifter. Løn og arbejdsvilkår For personer ansat i fleksjob gælder stort set de samme regler som for personer ansat på almindelige vilkår. Som udgangspunkt fastsættes løn og arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. Er fleksjobbet inden for et område, der ikke er overenskomstdækket, sker ansættelsen med udgangspunkt i overenskomsten på sammenlignelige områder. Løn og arbejdsvilkår skal fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Ved tilrettelæggelsen af arbejdsvilkår skal der tages hensyn til karakteren af den nedsatte arbejdsevne, som kan vise sig både ved, at den pågældende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld tid, og ved at den pågældende kan arbejde fuldt effektivt, men med reduceret arbejdstid. Arbejdstiden kan ved aftale tilrettelægges således, at arbejdstiden begrænses, selv om aflønningen sker som ved fuldtidsarbejde. Der er således ingen fast grænse for, hvor langt en person kan gå ned i tid

8 Beskæftigelsesudvalget 8 og samtidig modtage løn for fuld arbejdstid. Samlet set skal arbejdspræstationen sættes i forhold til den begrænsning i arbejdsevnen, der danner grundlag for fastsættelsen af tilskuddet. Det er arbejdsgiver og arbejdstager, der i samarbejde med de faglige organisationer beslutter tilrettelæggelsen af arbejdet i forhold til det aktuelle job. Det er kommunen, der påser at skånebehovet varetages. Med mindre borgeren som tilbydes et fleksjob, foretrækker deltidsansættelse, skal kommunen tilbyde et fleksjob på fuld tid. Personer i fleksjob modtager således løn for fuld arbejdstid, uanset om arbejdstiden reelt er nedsat som følge af manglende evne til at arbejde fuld tid. Behovet for en fleksjobpulje I den nuværende situation på arbejdsmarkedsmarkedet med tiltagende ledighed må det forventes, at det bliver sværere at finde fleksjobåbninger hos de private arbejdsgivere, især for de svageste fleksjobberettigede. Samtidig er der en gruppe af fleksjobberettigede borgere som ikke kan tilkendes førtidspension. Dermed kommer denne gruppe af borgere hverken tættere på arbejdsmarkedet eller førtidspension. Derfor er der en stor risiko for, gruppen fortsætter på forsørgelsesydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller starthjælp) udover 18 måneder og konsekvensen er at kommunen mister statens refusion på 35% af den udbetalte forsørgelsesydelse. Det påtænkes derfor, at oprette en række fleksjob i kommunalt regi med det formål at hjælpe borgerne til ordinært fleksjob, og samtidig sikre at kommunen ikke mister statsrefusion når en fleksjobberettiget borger har modtaget forsørgelsesydelse i 18 måneder indenfor en periode på 24 måneder. Der er behov for en særlig fleksjobpulje så de svagest stillede fleksjobberettigede borgere kan modtage tilbud om fleksjob. Samtidig mindskes antallet af borgere som modtager passiv forsørgelse. Behovet kan dækkes ved, at der stilles ca. 40 fleksjob til rådighed i kommunen, for de svageste fleksjobberettigede borgere. Antal borgere med ledighedsydelse som forsørgelse. Antallet af personer på ledighedsydelse er stigende. Der er aktuelt 134 ledige med ledighedsydelse som forsørgelse, heraf er der 22 sager, hvor ledighedsperioden har overskredet 18 måneder, og der derfor ikke længere er statslig refusion til udgiften. Hertil kommer yderligere 16 personer, som er tilkendt fleksjob fra kontanthjælp og fortsat får kontanthjælp indtil de har været ansat i fleksjob i 9 måneder. Det samlede antal ledige tilkendt fleksjob udgør pt. således 150 personer. Hvor? De kommunale stillinger tænkes oprettet ved kommunens institutioner og rådhuse. Institutionen får fra beskæftigelsesafdelingen, medfinansieret den del af lønudgifterne som institutionen ellers selv skulle udrede (i 11 mdr.). I

9 Beskæftigelsesudvalget 9 denne periode er ansættelsen af fleksjobberen derfor uden udgifter for institutionen. Efter en introduktion og optræningsperiode forventes det herefter, at medarbejderen kan opfylde kravene til ordinære fleksjobsvilkår. Hvis institutionen ønsker det forsætter ansættelsen herefter uden medfinansiering fra beskæftigelsesafdelingen. Det forventes at jobbene kan findes indenfor områderne: Skoler, daginstitutioner, ældreområdet m.fl. Fleksjobberne vil være en ekstra ressource til institutionen som enten kan anvendes til at aflaste de øvrige medarbejdere eller til at udføre opgaver som ellers ikke ville blive udført. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lov nr. 419 af 10. juni 2003, kap. 13 Økonomi og finansiering Hvis en borger ansættes i fleksjob ser udgiftsberegningen således ud. Det antages, at borgeren ansættes i fleksjob i kommunen. Kommunen kommer dermed til at dække den samlede lønudgift. Eksempel 1 Ansat i fleksjob med en årsløn på kr incl. ferietillæg, pension m.m. (svarende til løn for en pædagogmedhjælper) Fleksjob med 2/3 tilskud fra kommunen: Arbejdsgivers lønudgift til fleksjobber kr Tilskud fra kommunen 2/3 kr Refusion fra staten 65% af kr kr = kommunens løntilskud pr. fleksjobber kr kr kr Som er det beløb som kommunen skal betale uanset om borgeren er fleksjobansat privat eller i kommunen. Når kommunen er arbejdsgiver bliver lønudgiften dermed kr kr = kr yderligere som skal dækkes af fleksjobpuljen) Som tillægges løntilskuddet på kr I alt i lønudgift for kommunen kr Eksempel 2 Fleksjob med ½ tilskud fra kommunen: Arbejdsgivers lønudgift til fleksjobber kr Tilskud fra kommunen ½ kr Refusion fra staten 65% af kr kr = kommunens løntilskud pr. fleksjobber kr Når kommunen er arbejdsgiver bliver lønudgiften dermed kr kr kr yderligere som skal dækkes af fleksjobpuljen

10 Beskæftigelsesudvalget 10 Som tillægges løntilskuddet på kr I alt i lønudgift for kommunen kr NB.: Ledighedsydelse - udgifter Ledighedsydelse til ledige som har ventet på fleksjob i mindre end 18 måneder (35% refusion fra staten) x 0,65 = kr pr. borger pr. år. Ledighedsydelse til ledige som har ventet på fleksjob i over 18 måneder (ingen refusion = kr pr. borger pr. år Hvis der oprettes en fleksjobpulje hvor borgeren bliver ansat i fleksjob i kommunen, ser beregningen over en 2 årig periode således ud. År 1. (hvis borgeren har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder) Udgift til borger på ledighedsydelse i mere end 18 måneder Ledighedsydelse: kr Refusion: kr. 0 Det samme gør sig gældende år 2. - i alt kr Fleksjobpulje: År 1 Udgift til borger på ledighedsydelse der ansættes i kommunalt fleksjob med 2/3 tilskud med efterfølgende tilbagefald til ledighedsydelse Kommunal løntilskud: kr Udgift til fleksjobpulje kr I alt år 1 kr År 2 Ledighedsydelse: kr % refusion fra staten: kr I alt år 2 kr Samlet udgift over 2 år kr Besparelse over 2 år kr kr kr Forudsætningen i eksemplet er som nævnt, at borgeren falder tilbage på ledighedsydelse, men der er en forventning om, at borgeren opnår ansættelse i almindeligt fleksjob eller afklares til pension.

11 Beskæftigelsesudvalget 11 Samlet beregning for Jammerbugt kommune set over en 2 årig periode (forudsætning er her, at der etableres 38 fleksjob med 2/3 tilskud). Der er pt. 22 borgere som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder: Hvis 22 borgere som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, ansættes i kommunen og efterfølgende falder tilbage på ledighedsydelse, ser regnestykket således ud: 22 borgere X besparelsen på kr over en 2 årig periode = kr Der er pt. 16 borgere som er fleksjobberettigede kontanthjælpsmodtagere Hvis 16 borgere som er fleksjobberettigede kontanthjælpsmodtagere ansættes i fleksjob i kommunen, ser regnestykket således ud: Nuværende udgifter: Kommunens udgifter til fleksjobberettigede kontanthjælpsmodtagere (ikke forsørgere) kr (kr pr. md.) 35% statsrefusion (kr ) = kr pr. år. Fleksjob: 16 borgere X kr kr (over 2 år) = kr i merudgift ved ansættelse i kommunalt fleksjob. = kr Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget anbefaler oprettelsen af fleksjobpuljen i beskæftigelsesafdelingen, og oversender sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt.

12 Beskæftigelsesudvalget 12 Fraværende: Tilbage til toppen

13 Beskæftigelsesudvalget Visitationsudvalg og status for oprettelse af STU i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sagsbeskrivelse Der er blevet oprettet et fælles visitationsudvalg mellem Jobcenter og Børneog Kulturområdet (Undervisning og Fritid) samt Voksen/ Handicapområdet. Formålet med dette visitationsudvalg er, at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til borgeren. Endvidere at have fokus på borgeren således, at denne sikres en sammenhængende overgang fra den ene afdeling til den anden. Visitationsudvalget skal sikre en smidig overdragelse således at borgeren mærker overgangen så lidt som muligt. Samtidig at sikre en klar rollefordeling og dermed, at medarbejderne er klædt så godt på som overhovedet muligt til løsning af opgaven. Visitationsudvalget er Jammerbugt Kommunes organisering af samarbejdet mellem kommunens ansatte på børneområdet, jobcentret, voksen/ handicapafdelingen, ungdomsvejledningen. Visitationsudvalget består af repræsentanter fra afdelingerne: Undervisning og fritid, pædagogisk konsulent Lars Pilgaard, Jobcenter fra kontanthjælp match 4-5 teamleder Gitte Olsen og fra Voksen/handicap teamleder Preben Gram. Ad hoc indkaldes relevante rådgivere og PPR. Udvalget har kompetencen til at beslutte, hvilken indsats der skal ydes for den unge. Der har været afholdt et møde og det næste bliver i februar måned. Status for oprettelse af STU i Jammerbugt kommune. Der har været afholdt fællesmøde i Brønderslev med bl.a. deltagelse af kommunaldirektøren og beskæftigelseschefen m.m., for at få drøftet og afklaret om Jammerbugt kommune selv kan oprettet et tilbud for et STU forløb. Der blev aftalt, at gruppen skulle udarbejde et beslutningsoplæg om hvordan Jammerbugt kommune fremadrettet håndterer STU-elever. Selvom Jammerbugt kommune får sit eget, vil der fortsat være behov for at købe et antal (krævende)pladser på specialskolen i Aalborg (Nr.Sundby), Hjørring, Arden eller andre institutioner.

14 Beskæftigelsesudvalget 14 Der overvejes, at etablere et tilbud i regi af produktionsskole Midtvendsyssel med samarbejde med andre mulige leverandører i lokal område. Der satses på en opstart august 2009 Endvidere er der forslag til at Jammerbugt kommune kan tilbyde en bodel f.eks. et opgangsfælleskab i Åbybro. I forbindelse med at oprette lokale tilbud var der den 13 januar 2009 et fællesmøde, hvor de forskellige leverandører fra lokalområde var indbudt med henblik på, at høre om de kan byde ind på uddannelsen. Møde blev afholdt i fællesskab med UU Vendsyssel Øst Vest og Jobcenter. På møde blev der givet positive tilbagemeldinger bl.a. fra Råd og Dåd, Skovsgaard, VUC m.m. Der arbejdes videre med dette i UU Vendsyssel Øst Vest Retsgrundlag Lov om ungdomsuddannelsen for unge med særlig behov, lov 564 af juni Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Handicaprådet Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Bilag: Status over igangværende sager Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

15 Beskæftigelsesudvalget Status vedrørende tilkendelse af førtidspension / Jesper Brogaard Beslutningstema Status vedrørende tilkendelser af førtidspension Sagsbeskrivelse I stammen pr. 1. januar 2009 var der i budget 2009 indregnet 595 førtidspensioner efter ny ordning. Ved budgetopfølgning pr forventedes stammen pr. 1. januar 2009 dog, at udgøre 632 førtidspensioner efter ny ordning med 35% refusion. Pr. 1. januar 2009 er status, at der er tilkendt i alt 631 førtidspensioner i henhold til ny ordning med 35% refusion. Der blev i 2008 tilkendt 167 førtidspensioner. Af disse havde 68 borgere sygedagpenge som forsørgelsesgrundlag, 39 borgere havde ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag, 41 borgere havde kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag, og 13 havde andet herunder bruttorevalidering som forsørgelsesgrundlag. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om social pension. LBK nr. 759 af 02/08/2005 Økonomi og finansiering Stigningen på 37 borgere vil i 2009 betyde en merudgift på 2,076 mio. kr. - dette er dog stadigvæk uden nogen tilgang i året 2009, men ved budget 2009 er der under økonomiudvalget afsat 2,054 mio. kr. til en månedlig tilgang på 3 førtidspensionstilkendelser i Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Punktet oversendes til Økonomiudvalget til orientering. Bilag:

16 Beskæftigelsesudvalget 16 Beskæftigelsesudvalget, den Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at den afsatte pulje på 2,054 mio. kr. tilføres førtidspensionskontoen. Udvalget ønsker i forbindelse hermed, at administartionen synliggør fordelingen af pensionister på grupper. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Beskæftigelsesudvalget Status vedrørende sygedagpenge / Jesper Brogaard Beslutningstema Status på sygedagpengeområdet Sagsbeskrivelse Sager under 52 uger: Som det fremgår af bilagene har der været relativt store udsving i antallet af sager uge for uge i 2008 og frem til uge 10 i Derimod har det løbende gennemsnit i antal sager været for nedadgående igennem hele 2008, og endte således på gennemsnitligt 465 sager i For 2008 var det forventet, at der gennemsnitligt ville være maksimalt 485 sager. Frem til uge 10 i 2009 har det løbende gennemsnit været på 478 sager. For 2009 forventes der fortsat, at være maksimalt 485 sager i gennemsnit. Sager over 52 uger: Udsvingene har ikke været så udtalte for sager over 52 uger i Frem til uge 34 har der været et mindre fald i faktiske antal sager, og fra uge 35 og frem til udgangen af 2008 har der været en svag stigning i antallet af sager. Igennem 2008 har der været et fald, i det løbende gennemsnit af antal sager. Det løbende gennemsnit var således 171 sager i Det forventede gennemsnit var i 2008 på 120 sager. Frem til uge 10 i 2009, er det løbende gennemsnit på 164 sager. I 2009 forventes der fortsat, at være maksimalt 120 sager i gennemsnit Samlet set forventes det, at mål og forudsætningerne for 2009 vil holde. Retsgrundlag Lov om sygedagpenge. Lov nr. 563 af 09/06/2006 Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet oversendes til Økonomiudvalget til

18 Beskæftigelsesudvalget 18 orientering. Bilag: SDP + 52 uger ugebasis SDP løbende gennemsnit SDP under 52 ugebasis Beskæftigelsesudvalget, den Målsætningen fastholdes. Taget til efterretning - og oversendes til Økonomiudvalget til orientering Fraværende: Tilbage til toppen

19 Beskæftigelsesudvalget Dato for besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Forslag til dato for besøgsrunde hos beskæftigelsesområdets projektenheder i Jammerbugt Kommune 15. april 2009 Sagsbeskrivelse Udvalget besøger projektenhederne på kontanthjælpsområdet samt Integrationsområdet (Pandrup) og sygedagpengeområdet (Aabybro) Det foreslås, at udvalget mødes kl. 12 på kontanthjælpsområdets projektenhed (resssourceafklaring, jobsøgning m.v.) på Bransagervej 30 i Pandrup. Der vil blive serveret frokost med efterfølgende rundvisning i projektenheden samt i projektenheden for integration (Domino). Efterfølgende vil der være besøg hos projektenheden for sygedagpengeområdet (profilforløb, ressourceafklaring, værksted og specialteam). Industrivej 22, 2A, 2B og 3 i Aabybro Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at besøgsrunden finder sted d. 15 april 2009 med start kl i Pandrup. Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Godkendt. Fraværende:

20 Beskæftigelsesudvalget 20 Tilbage til toppen

21 Beskæftigelsesudvalget 21 Underskrifter Carla Madsen (A) Erik Holt (V) Gunhild Bach Nielsen (B) Jens Chr. Golding (A) Mogens Richter (V) Per Halsboe-Larsen (A) Torben Sørensen (V)

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune... 1 18. Status for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 9. Budgettjek 2008 - behandling i fagudvalg 1 10. Ny chance for alle -

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Referat Handicaprådet 21.04.2009 kl. 13:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 21.04.2009 kl. 13:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 21.04.2009 kl. 13:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på åbent møde: 24. Uddeling af handicapprisen for 2008... 1 25.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 30. Resultatrevision 2007 incl. kommentarer fra LBR 1 31. Revalideringstilbud

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 1. Integrationsområdet 2008...1 2. Orientering om Jobcenter Jammerbugts

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Løntilskud for forsikrede ledige for kommuner.

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 49. Budgetopfølgning 2 31.07.2009... 1 50. Analyse af ungeledighed 2009...

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

4. Er der nogle lovkrav el. lign. til hvor hurtigt man skal behandle en sådan sag?

4. Er der nogle lovkrav el. lign. til hvor hurtigt man skal behandle en sådan sag? Kasper Johansen, MB Vigerslevvej 269A, st. tv. 2500 Valby Dato: 30. april 2008 Sagsnr.: 2008-52240 Dok.nr.: 2008-225604 Kære Kasper Johansen Tak for din henvendelse af den 24. april 2008 via E-mail stilet

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013 Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Kommunen kan yde fleksjob til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg,

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, 10.01.2014 v/jobcenterchef Arne Lund Kristensen Kerneydelser og nogle tal Kerneydelser og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar Punkt 6. Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar 2013.. 2013-14582. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at at status på fleksjobordningen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 093. Formanden orienterer 154 094. Orientering fra administrationen 155 095. Budget 2011-2014

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden N O T A T Arbejdsmarkedskontor Øst 8. marts 217 Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden 212-216 Dette notat beskriver udviklingen i samt rammerne for henholdsvis revalidering og ressourceforløb.

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende 1 Præsentation: Helga Madsen, fagbevægelsen, rehabilitering Codan, Gigtforeningens rådgivning siden december 2016 rådgivningen 2 socialrådgivere, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, læge, kostvejleder

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere