Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune

2 Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem Procesplan for samling af den statslige og kommunale ledelse af beskæftigelsesindsatsen Fleksjobbank i Jammerbugt Kommune Visitationsudvalg og status for oprettelse af STU i Jammerbugt Kommune Status vedrørende tilkendelse af førtidspension Status vedrørende sygedagpenge Dato for besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune 16 Punkter på lukket møde: 15. Klager fra borgere til behandling i beskæftigelsesudvalget 16. Ankeafgørelse fra beskæftigelsesankenævnet Afbud:

3 Beskæftigelsesudvalget 3 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem / Jesper Brogaard Beslutningstema Det enstrengede beskæftigelsessystem Sagsbeskrivelse I forbindelse med finanslovsaftalen fra november 2008 besluttede Regeringen samt Dansk Folkeparti, at beskæftigelsesindsatsen fra 1. august 2009 skal overgå til et enstrenget kommunalt system. Det betyder, at kommunerne skal overtage de statslige dele af jobcentrene, og dermed bliver jobcentrene fremover alene kommunalt drevet. I dag er alle ledige i kontakt med jobcentrene, men i jobcentrene er det de statsligt ansatte, der håndterer de forsikrede ledige, mens de kommunalt ansatte tager sig af ledige på kontakthjælp og sygedagpenge. Kommunerne skal under det nye system tage sig af både de forsikrede og de ikkeforsikrede ledige, og de overtager finansieringen af dagpenge, aktiveringsydelse og aktivering af forsikrede ledige samt de statslige midler til beskæftigelsespolitikken. Der vil dog fortsat være et statsligt niveau med en central myndighed og fire regionale enheder, der varetager overvågning og styring af det lokale niveau. Den endelige model for det nye system er endnu ikke vedtaget i Folketinget. Folketinget behandler lovforslaget i løbet af foråret. De i bilag vedlagte plancher stammer fra netværksmøde som blev afholdt af KL, og udgør således også KL s kommentarer til lovudkast og lovudkast til finansieringsordning for forsikrede ledige. Retsgrundlag Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Økonomi og finansiering Der har været afholdt høring i arbejdsmarkedsudvalget og lovforslag har været til høring hos KL m.fl., med en frist som udløb d. 3 marts. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning.

4 Beskæftigelsesudvalget 4 Bilag: Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem - lovudkast Finansieringsordning for udgifter til forsikrede ledige Beskæftigelsesudvalget, den Orientering om status taget til efterretning Fraværende: Tilbage til toppen

5 Beskæftigelsesudvalget 5 9. Procesplan for samling af den statslige og kommunale ledelse af beskæftigelsesindsatsen / Jesper Brogaard Beslutningstema Ernst og Young har udarbejdet en procesplan vedrørende samling af den statslige og kommunale ledelse af beskæftigelsesindsatsen samt relevant optimering, beskrivelse og implementering af arbejdsgange og snitflader i Jobcenter Jammerbugt. Sagsbeskrivelse Processen tager udgangspunkt i en foranalyse af eksisterende administrationsgrundlag og sagsflow inklusiv en vurdering af de interne faglige retningslinier og instruktioner. Herefter udarbejdes der en idealproces for den samlede administration af det enkelte driftsområde, hvor optimeringsforslag, bedste praksis og hensigtsmæssige tilretninger ift. arbejdsgange og retningslinier indarbejdes. I forlængelse heraf udarbejdes et elektronisk administrationsgrundlag med dokumentation af alle arbejdsprocesser og relevante snitflader, inklusiv nødvendige individuelt tilpassede standarder som breve, henvisningsskemaer, bestillingssedler, faglige instruktioner, koblinger til lovsystem, relevante aktiviteter m.v. Der er tidligere uarbejdet administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet. Dette danner grundlag for det samlede administrationsgrundlag. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning. Bilag: Ernst og Young.tif Tids- og handleplan Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning.

6 Beskæftigelsesudvalget 6 Fraværende: Tilbage til toppen

7 Beskæftigelsesudvalget Fleksjobbank i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Forslag til oprettelse af fleksjobpulje med henblik på at ansættelse af fleksjobberettigede borgere i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Fleksjobreglerne: Personer som har en varig begrænsning i arbejdsevnen, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at komme i fleksjob. Kommunen kan give tilbud om fleksjob, når alle relevante aktiverings- og revalideringsmæssige samt andre foranstaltninger, herunder evt. forsøg på omplacering på arbejdspladsen har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de ovennævnte foranstaltninger. Virksomheder (privat eller offentlig) der ansætter en person i fleksjob, får løntilskud fra kommunen, der administrerer ordningen. Tilskuddet er halvdelen eller to-tredjedele af lønnen, afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne. Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller to-tredje af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde (eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde) med tillæg af udgifter til ATP og andre arbejdsgiverbidrag. En andel af kommunernes løntilskud bliver dækket af staten. For alle fleksjobforløb, der er startet 1. januar 2002 eller senere, refunderer staten 65 pct. af kommunernes udgifter. Løn og arbejdsvilkår For personer ansat i fleksjob gælder stort set de samme regler som for personer ansat på almindelige vilkår. Som udgangspunkt fastsættes løn og arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. Er fleksjobbet inden for et område, der ikke er overenskomstdækket, sker ansættelsen med udgangspunkt i overenskomsten på sammenlignelige områder. Løn og arbejdsvilkår skal fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Ved tilrettelæggelsen af arbejdsvilkår skal der tages hensyn til karakteren af den nedsatte arbejdsevne, som kan vise sig både ved, at den pågældende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld tid, og ved at den pågældende kan arbejde fuldt effektivt, men med reduceret arbejdstid. Arbejdstiden kan ved aftale tilrettelægges således, at arbejdstiden begrænses, selv om aflønningen sker som ved fuldtidsarbejde. Der er således ingen fast grænse for, hvor langt en person kan gå ned i tid

8 Beskæftigelsesudvalget 8 og samtidig modtage løn for fuld arbejdstid. Samlet set skal arbejdspræstationen sættes i forhold til den begrænsning i arbejdsevnen, der danner grundlag for fastsættelsen af tilskuddet. Det er arbejdsgiver og arbejdstager, der i samarbejde med de faglige organisationer beslutter tilrettelæggelsen af arbejdet i forhold til det aktuelle job. Det er kommunen, der påser at skånebehovet varetages. Med mindre borgeren som tilbydes et fleksjob, foretrækker deltidsansættelse, skal kommunen tilbyde et fleksjob på fuld tid. Personer i fleksjob modtager således løn for fuld arbejdstid, uanset om arbejdstiden reelt er nedsat som følge af manglende evne til at arbejde fuld tid. Behovet for en fleksjobpulje I den nuværende situation på arbejdsmarkedsmarkedet med tiltagende ledighed må det forventes, at det bliver sværere at finde fleksjobåbninger hos de private arbejdsgivere, især for de svageste fleksjobberettigede. Samtidig er der en gruppe af fleksjobberettigede borgere som ikke kan tilkendes førtidspension. Dermed kommer denne gruppe af borgere hverken tættere på arbejdsmarkedet eller førtidspension. Derfor er der en stor risiko for, gruppen fortsætter på forsørgelsesydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller starthjælp) udover 18 måneder og konsekvensen er at kommunen mister statens refusion på 35% af den udbetalte forsørgelsesydelse. Det påtænkes derfor, at oprette en række fleksjob i kommunalt regi med det formål at hjælpe borgerne til ordinært fleksjob, og samtidig sikre at kommunen ikke mister statsrefusion når en fleksjobberettiget borger har modtaget forsørgelsesydelse i 18 måneder indenfor en periode på 24 måneder. Der er behov for en særlig fleksjobpulje så de svagest stillede fleksjobberettigede borgere kan modtage tilbud om fleksjob. Samtidig mindskes antallet af borgere som modtager passiv forsørgelse. Behovet kan dækkes ved, at der stilles ca. 40 fleksjob til rådighed i kommunen, for de svageste fleksjobberettigede borgere. Antal borgere med ledighedsydelse som forsørgelse. Antallet af personer på ledighedsydelse er stigende. Der er aktuelt 134 ledige med ledighedsydelse som forsørgelse, heraf er der 22 sager, hvor ledighedsperioden har overskredet 18 måneder, og der derfor ikke længere er statslig refusion til udgiften. Hertil kommer yderligere 16 personer, som er tilkendt fleksjob fra kontanthjælp og fortsat får kontanthjælp indtil de har været ansat i fleksjob i 9 måneder. Det samlede antal ledige tilkendt fleksjob udgør pt. således 150 personer. Hvor? De kommunale stillinger tænkes oprettet ved kommunens institutioner og rådhuse. Institutionen får fra beskæftigelsesafdelingen, medfinansieret den del af lønudgifterne som institutionen ellers selv skulle udrede (i 11 mdr.). I

9 Beskæftigelsesudvalget 9 denne periode er ansættelsen af fleksjobberen derfor uden udgifter for institutionen. Efter en introduktion og optræningsperiode forventes det herefter, at medarbejderen kan opfylde kravene til ordinære fleksjobsvilkår. Hvis institutionen ønsker det forsætter ansættelsen herefter uden medfinansiering fra beskæftigelsesafdelingen. Det forventes at jobbene kan findes indenfor områderne: Skoler, daginstitutioner, ældreområdet m.fl. Fleksjobberne vil være en ekstra ressource til institutionen som enten kan anvendes til at aflaste de øvrige medarbejdere eller til at udføre opgaver som ellers ikke ville blive udført. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lov nr. 419 af 10. juni 2003, kap. 13 Økonomi og finansiering Hvis en borger ansættes i fleksjob ser udgiftsberegningen således ud. Det antages, at borgeren ansættes i fleksjob i kommunen. Kommunen kommer dermed til at dække den samlede lønudgift. Eksempel 1 Ansat i fleksjob med en årsløn på kr incl. ferietillæg, pension m.m. (svarende til løn for en pædagogmedhjælper) Fleksjob med 2/3 tilskud fra kommunen: Arbejdsgivers lønudgift til fleksjobber kr Tilskud fra kommunen 2/3 kr Refusion fra staten 65% af kr kr = kommunens løntilskud pr. fleksjobber kr kr kr Som er det beløb som kommunen skal betale uanset om borgeren er fleksjobansat privat eller i kommunen. Når kommunen er arbejdsgiver bliver lønudgiften dermed kr kr = kr yderligere som skal dækkes af fleksjobpuljen) Som tillægges løntilskuddet på kr I alt i lønudgift for kommunen kr Eksempel 2 Fleksjob med ½ tilskud fra kommunen: Arbejdsgivers lønudgift til fleksjobber kr Tilskud fra kommunen ½ kr Refusion fra staten 65% af kr kr = kommunens løntilskud pr. fleksjobber kr Når kommunen er arbejdsgiver bliver lønudgiften dermed kr kr kr yderligere som skal dækkes af fleksjobpuljen

10 Beskæftigelsesudvalget 10 Som tillægges løntilskuddet på kr I alt i lønudgift for kommunen kr NB.: Ledighedsydelse - udgifter Ledighedsydelse til ledige som har ventet på fleksjob i mindre end 18 måneder (35% refusion fra staten) x 0,65 = kr pr. borger pr. år. Ledighedsydelse til ledige som har ventet på fleksjob i over 18 måneder (ingen refusion = kr pr. borger pr. år Hvis der oprettes en fleksjobpulje hvor borgeren bliver ansat i fleksjob i kommunen, ser beregningen over en 2 årig periode således ud. År 1. (hvis borgeren har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder) Udgift til borger på ledighedsydelse i mere end 18 måneder Ledighedsydelse: kr Refusion: kr. 0 Det samme gør sig gældende år 2. - i alt kr Fleksjobpulje: År 1 Udgift til borger på ledighedsydelse der ansættes i kommunalt fleksjob med 2/3 tilskud med efterfølgende tilbagefald til ledighedsydelse Kommunal løntilskud: kr Udgift til fleksjobpulje kr I alt år 1 kr År 2 Ledighedsydelse: kr % refusion fra staten: kr I alt år 2 kr Samlet udgift over 2 år kr Besparelse over 2 år kr kr kr Forudsætningen i eksemplet er som nævnt, at borgeren falder tilbage på ledighedsydelse, men der er en forventning om, at borgeren opnår ansættelse i almindeligt fleksjob eller afklares til pension.

11 Beskæftigelsesudvalget 11 Samlet beregning for Jammerbugt kommune set over en 2 årig periode (forudsætning er her, at der etableres 38 fleksjob med 2/3 tilskud). Der er pt. 22 borgere som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder: Hvis 22 borgere som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, ansættes i kommunen og efterfølgende falder tilbage på ledighedsydelse, ser regnestykket således ud: 22 borgere X besparelsen på kr over en 2 årig periode = kr Der er pt. 16 borgere som er fleksjobberettigede kontanthjælpsmodtagere Hvis 16 borgere som er fleksjobberettigede kontanthjælpsmodtagere ansættes i fleksjob i kommunen, ser regnestykket således ud: Nuværende udgifter: Kommunens udgifter til fleksjobberettigede kontanthjælpsmodtagere (ikke forsørgere) kr (kr pr. md.) 35% statsrefusion (kr ) = kr pr. år. Fleksjob: 16 borgere X kr kr (over 2 år) = kr i merudgift ved ansættelse i kommunalt fleksjob. = kr Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget anbefaler oprettelsen af fleksjobpuljen i beskæftigelsesafdelingen, og oversender sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt.

12 Beskæftigelsesudvalget 12 Fraværende: Tilbage til toppen

13 Beskæftigelsesudvalget Visitationsudvalg og status for oprettelse af STU i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sagsbeskrivelse Der er blevet oprettet et fælles visitationsudvalg mellem Jobcenter og Børneog Kulturområdet (Undervisning og Fritid) samt Voksen/ Handicapområdet. Formålet med dette visitationsudvalg er, at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til borgeren. Endvidere at have fokus på borgeren således, at denne sikres en sammenhængende overgang fra den ene afdeling til den anden. Visitationsudvalget skal sikre en smidig overdragelse således at borgeren mærker overgangen så lidt som muligt. Samtidig at sikre en klar rollefordeling og dermed, at medarbejderne er klædt så godt på som overhovedet muligt til løsning af opgaven. Visitationsudvalget er Jammerbugt Kommunes organisering af samarbejdet mellem kommunens ansatte på børneområdet, jobcentret, voksen/ handicapafdelingen, ungdomsvejledningen. Visitationsudvalget består af repræsentanter fra afdelingerne: Undervisning og fritid, pædagogisk konsulent Lars Pilgaard, Jobcenter fra kontanthjælp match 4-5 teamleder Gitte Olsen og fra Voksen/handicap teamleder Preben Gram. Ad hoc indkaldes relevante rådgivere og PPR. Udvalget har kompetencen til at beslutte, hvilken indsats der skal ydes for den unge. Der har været afholdt et møde og det næste bliver i februar måned. Status for oprettelse af STU i Jammerbugt kommune. Der har været afholdt fællesmøde i Brønderslev med bl.a. deltagelse af kommunaldirektøren og beskæftigelseschefen m.m., for at få drøftet og afklaret om Jammerbugt kommune selv kan oprettet et tilbud for et STU forløb. Der blev aftalt, at gruppen skulle udarbejde et beslutningsoplæg om hvordan Jammerbugt kommune fremadrettet håndterer STU-elever. Selvom Jammerbugt kommune får sit eget, vil der fortsat være behov for at købe et antal (krævende)pladser på specialskolen i Aalborg (Nr.Sundby), Hjørring, Arden eller andre institutioner.

14 Beskæftigelsesudvalget 14 Der overvejes, at etablere et tilbud i regi af produktionsskole Midtvendsyssel med samarbejde med andre mulige leverandører i lokal område. Der satses på en opstart august 2009 Endvidere er der forslag til at Jammerbugt kommune kan tilbyde en bodel f.eks. et opgangsfælleskab i Åbybro. I forbindelse med at oprette lokale tilbud var der den 13 januar 2009 et fællesmøde, hvor de forskellige leverandører fra lokalområde var indbudt med henblik på, at høre om de kan byde ind på uddannelsen. Møde blev afholdt i fællesskab med UU Vendsyssel Øst Vest og Jobcenter. På møde blev der givet positive tilbagemeldinger bl.a. fra Råd og Dåd, Skovsgaard, VUC m.m. Der arbejdes videre med dette i UU Vendsyssel Øst Vest Retsgrundlag Lov om ungdomsuddannelsen for unge med særlig behov, lov 564 af juni Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Handicaprådet Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Bilag: Status over igangværende sager Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

15 Beskæftigelsesudvalget Status vedrørende tilkendelse af førtidspension / Jesper Brogaard Beslutningstema Status vedrørende tilkendelser af førtidspension Sagsbeskrivelse I stammen pr. 1. januar 2009 var der i budget 2009 indregnet 595 førtidspensioner efter ny ordning. Ved budgetopfølgning pr forventedes stammen pr. 1. januar 2009 dog, at udgøre 632 førtidspensioner efter ny ordning med 35% refusion. Pr. 1. januar 2009 er status, at der er tilkendt i alt 631 førtidspensioner i henhold til ny ordning med 35% refusion. Der blev i 2008 tilkendt 167 førtidspensioner. Af disse havde 68 borgere sygedagpenge som forsørgelsesgrundlag, 39 borgere havde ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag, 41 borgere havde kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag, og 13 havde andet herunder bruttorevalidering som forsørgelsesgrundlag. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om social pension. LBK nr. 759 af 02/08/2005 Økonomi og finansiering Stigningen på 37 borgere vil i 2009 betyde en merudgift på 2,076 mio. kr. - dette er dog stadigvæk uden nogen tilgang i året 2009, men ved budget 2009 er der under økonomiudvalget afsat 2,054 mio. kr. til en månedlig tilgang på 3 førtidspensionstilkendelser i Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Punktet oversendes til Økonomiudvalget til orientering. Bilag:

16 Beskæftigelsesudvalget 16 Beskæftigelsesudvalget, den Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at den afsatte pulje på 2,054 mio. kr. tilføres førtidspensionskontoen. Udvalget ønsker i forbindelse hermed, at administartionen synliggør fordelingen af pensionister på grupper. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Beskæftigelsesudvalget Status vedrørende sygedagpenge / Jesper Brogaard Beslutningstema Status på sygedagpengeområdet Sagsbeskrivelse Sager under 52 uger: Som det fremgår af bilagene har der været relativt store udsving i antallet af sager uge for uge i 2008 og frem til uge 10 i Derimod har det løbende gennemsnit i antal sager været for nedadgående igennem hele 2008, og endte således på gennemsnitligt 465 sager i For 2008 var det forventet, at der gennemsnitligt ville være maksimalt 485 sager. Frem til uge 10 i 2009 har det løbende gennemsnit været på 478 sager. For 2009 forventes der fortsat, at være maksimalt 485 sager i gennemsnit. Sager over 52 uger: Udsvingene har ikke været så udtalte for sager over 52 uger i Frem til uge 34 har der været et mindre fald i faktiske antal sager, og fra uge 35 og frem til udgangen af 2008 har der været en svag stigning i antallet af sager. Igennem 2008 har der været et fald, i det løbende gennemsnit af antal sager. Det løbende gennemsnit var således 171 sager i Det forventede gennemsnit var i 2008 på 120 sager. Frem til uge 10 i 2009, er det løbende gennemsnit på 164 sager. I 2009 forventes der fortsat, at være maksimalt 120 sager i gennemsnit Samlet set forventes det, at mål og forudsætningerne for 2009 vil holde. Retsgrundlag Lov om sygedagpenge. Lov nr. 563 af 09/06/2006 Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet oversendes til Økonomiudvalget til

18 Beskæftigelsesudvalget 18 orientering. Bilag: SDP + 52 uger ugebasis SDP løbende gennemsnit SDP under 52 ugebasis Beskæftigelsesudvalget, den Målsætningen fastholdes. Taget til efterretning - og oversendes til Økonomiudvalget til orientering Fraværende: Tilbage til toppen

19 Beskæftigelsesudvalget Dato for besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Forslag til dato for besøgsrunde hos beskæftigelsesområdets projektenheder i Jammerbugt Kommune 15. april 2009 Sagsbeskrivelse Udvalget besøger projektenhederne på kontanthjælpsområdet samt Integrationsområdet (Pandrup) og sygedagpengeområdet (Aabybro) Det foreslås, at udvalget mødes kl. 12 på kontanthjælpsområdets projektenhed (resssourceafklaring, jobsøgning m.v.) på Bransagervej 30 i Pandrup. Der vil blive serveret frokost med efterfølgende rundvisning i projektenheden samt i projektenheden for integration (Domino). Efterfølgende vil der være besøg hos projektenheden for sygedagpengeområdet (profilforløb, ressourceafklaring, værksted og specialteam). Industrivej 22, 2A, 2B og 3 i Aabybro Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at besøgsrunden finder sted d. 15 april 2009 med start kl i Pandrup. Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Godkendt. Fraværende:

20 Beskæftigelsesudvalget 20 Tilbage til toppen

21 Beskæftigelsesudvalget 21 Underskrifter Carla Madsen (A) Erik Holt (V) Gunhild Bach Nielsen (B) Jens Chr. Golding (A) Mogens Richter (V) Per Halsboe-Larsen (A) Torben Sørensen (V)

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere