Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune

2 Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem Procesplan for samling af den statslige og kommunale ledelse af beskæftigelsesindsatsen Fleksjobbank i Jammerbugt Kommune Visitationsudvalg og status for oprettelse af STU i Jammerbugt Kommune Status vedrørende tilkendelse af førtidspension Status vedrørende sygedagpenge Dato for besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune 16 Punkter på lukket møde: 15. Klager fra borgere til behandling i beskæftigelsesudvalget 16. Ankeafgørelse fra beskæftigelsesankenævnet Afbud:

3 Beskæftigelsesudvalget 3 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem / Jesper Brogaard Beslutningstema Det enstrengede beskæftigelsessystem Sagsbeskrivelse I forbindelse med finanslovsaftalen fra november 2008 besluttede Regeringen samt Dansk Folkeparti, at beskæftigelsesindsatsen fra 1. august 2009 skal overgå til et enstrenget kommunalt system. Det betyder, at kommunerne skal overtage de statslige dele af jobcentrene, og dermed bliver jobcentrene fremover alene kommunalt drevet. I dag er alle ledige i kontakt med jobcentrene, men i jobcentrene er det de statsligt ansatte, der håndterer de forsikrede ledige, mens de kommunalt ansatte tager sig af ledige på kontakthjælp og sygedagpenge. Kommunerne skal under det nye system tage sig af både de forsikrede og de ikkeforsikrede ledige, og de overtager finansieringen af dagpenge, aktiveringsydelse og aktivering af forsikrede ledige samt de statslige midler til beskæftigelsespolitikken. Der vil dog fortsat være et statsligt niveau med en central myndighed og fire regionale enheder, der varetager overvågning og styring af det lokale niveau. Den endelige model for det nye system er endnu ikke vedtaget i Folketinget. Folketinget behandler lovforslaget i løbet af foråret. De i bilag vedlagte plancher stammer fra netværksmøde som blev afholdt af KL, og udgør således også KL s kommentarer til lovudkast og lovudkast til finansieringsordning for forsikrede ledige. Retsgrundlag Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Økonomi og finansiering Der har været afholdt høring i arbejdsmarkedsudvalget og lovforslag har været til høring hos KL m.fl., med en frist som udløb d. 3 marts. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning.

4 Beskæftigelsesudvalget 4 Bilag: Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem - lovudkast Finansieringsordning for udgifter til forsikrede ledige Beskæftigelsesudvalget, den Orientering om status taget til efterretning Fraværende: Tilbage til toppen

5 Beskæftigelsesudvalget 5 9. Procesplan for samling af den statslige og kommunale ledelse af beskæftigelsesindsatsen / Jesper Brogaard Beslutningstema Ernst og Young har udarbejdet en procesplan vedrørende samling af den statslige og kommunale ledelse af beskæftigelsesindsatsen samt relevant optimering, beskrivelse og implementering af arbejdsgange og snitflader i Jobcenter Jammerbugt. Sagsbeskrivelse Processen tager udgangspunkt i en foranalyse af eksisterende administrationsgrundlag og sagsflow inklusiv en vurdering af de interne faglige retningslinier og instruktioner. Herefter udarbejdes der en idealproces for den samlede administration af det enkelte driftsområde, hvor optimeringsforslag, bedste praksis og hensigtsmæssige tilretninger ift. arbejdsgange og retningslinier indarbejdes. I forlængelse heraf udarbejdes et elektronisk administrationsgrundlag med dokumentation af alle arbejdsprocesser og relevante snitflader, inklusiv nødvendige individuelt tilpassede standarder som breve, henvisningsskemaer, bestillingssedler, faglige instruktioner, koblinger til lovsystem, relevante aktiviteter m.v. Der er tidligere uarbejdet administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet. Dette danner grundlag for det samlede administrationsgrundlag. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning. Bilag: Ernst og Young.tif Tids- og handleplan Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning.

6 Beskæftigelsesudvalget 6 Fraværende: Tilbage til toppen

7 Beskæftigelsesudvalget Fleksjobbank i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Forslag til oprettelse af fleksjobpulje med henblik på at ansættelse af fleksjobberettigede borgere i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Fleksjobreglerne: Personer som har en varig begrænsning i arbejdsevnen, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at komme i fleksjob. Kommunen kan give tilbud om fleksjob, når alle relevante aktiverings- og revalideringsmæssige samt andre foranstaltninger, herunder evt. forsøg på omplacering på arbejdspladsen har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de ovennævnte foranstaltninger. Virksomheder (privat eller offentlig) der ansætter en person i fleksjob, får løntilskud fra kommunen, der administrerer ordningen. Tilskuddet er halvdelen eller to-tredjedele af lønnen, afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne. Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller to-tredje af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde (eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde) med tillæg af udgifter til ATP og andre arbejdsgiverbidrag. En andel af kommunernes løntilskud bliver dækket af staten. For alle fleksjobforløb, der er startet 1. januar 2002 eller senere, refunderer staten 65 pct. af kommunernes udgifter. Løn og arbejdsvilkår For personer ansat i fleksjob gælder stort set de samme regler som for personer ansat på almindelige vilkår. Som udgangspunkt fastsættes løn og arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. Er fleksjobbet inden for et område, der ikke er overenskomstdækket, sker ansættelsen med udgangspunkt i overenskomsten på sammenlignelige områder. Løn og arbejdsvilkår skal fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Ved tilrettelæggelsen af arbejdsvilkår skal der tages hensyn til karakteren af den nedsatte arbejdsevne, som kan vise sig både ved, at den pågældende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld tid, og ved at den pågældende kan arbejde fuldt effektivt, men med reduceret arbejdstid. Arbejdstiden kan ved aftale tilrettelægges således, at arbejdstiden begrænses, selv om aflønningen sker som ved fuldtidsarbejde. Der er således ingen fast grænse for, hvor langt en person kan gå ned i tid

8 Beskæftigelsesudvalget 8 og samtidig modtage løn for fuld arbejdstid. Samlet set skal arbejdspræstationen sættes i forhold til den begrænsning i arbejdsevnen, der danner grundlag for fastsættelsen af tilskuddet. Det er arbejdsgiver og arbejdstager, der i samarbejde med de faglige organisationer beslutter tilrettelæggelsen af arbejdet i forhold til det aktuelle job. Det er kommunen, der påser at skånebehovet varetages. Med mindre borgeren som tilbydes et fleksjob, foretrækker deltidsansættelse, skal kommunen tilbyde et fleksjob på fuld tid. Personer i fleksjob modtager således løn for fuld arbejdstid, uanset om arbejdstiden reelt er nedsat som følge af manglende evne til at arbejde fuld tid. Behovet for en fleksjobpulje I den nuværende situation på arbejdsmarkedsmarkedet med tiltagende ledighed må det forventes, at det bliver sværere at finde fleksjobåbninger hos de private arbejdsgivere, især for de svageste fleksjobberettigede. Samtidig er der en gruppe af fleksjobberettigede borgere som ikke kan tilkendes førtidspension. Dermed kommer denne gruppe af borgere hverken tættere på arbejdsmarkedet eller førtidspension. Derfor er der en stor risiko for, gruppen fortsætter på forsørgelsesydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller starthjælp) udover 18 måneder og konsekvensen er at kommunen mister statens refusion på 35% af den udbetalte forsørgelsesydelse. Det påtænkes derfor, at oprette en række fleksjob i kommunalt regi med det formål at hjælpe borgerne til ordinært fleksjob, og samtidig sikre at kommunen ikke mister statsrefusion når en fleksjobberettiget borger har modtaget forsørgelsesydelse i 18 måneder indenfor en periode på 24 måneder. Der er behov for en særlig fleksjobpulje så de svagest stillede fleksjobberettigede borgere kan modtage tilbud om fleksjob. Samtidig mindskes antallet af borgere som modtager passiv forsørgelse. Behovet kan dækkes ved, at der stilles ca. 40 fleksjob til rådighed i kommunen, for de svageste fleksjobberettigede borgere. Antal borgere med ledighedsydelse som forsørgelse. Antallet af personer på ledighedsydelse er stigende. Der er aktuelt 134 ledige med ledighedsydelse som forsørgelse, heraf er der 22 sager, hvor ledighedsperioden har overskredet 18 måneder, og der derfor ikke længere er statslig refusion til udgiften. Hertil kommer yderligere 16 personer, som er tilkendt fleksjob fra kontanthjælp og fortsat får kontanthjælp indtil de har været ansat i fleksjob i 9 måneder. Det samlede antal ledige tilkendt fleksjob udgør pt. således 150 personer. Hvor? De kommunale stillinger tænkes oprettet ved kommunens institutioner og rådhuse. Institutionen får fra beskæftigelsesafdelingen, medfinansieret den del af lønudgifterne som institutionen ellers selv skulle udrede (i 11 mdr.). I

9 Beskæftigelsesudvalget 9 denne periode er ansættelsen af fleksjobberen derfor uden udgifter for institutionen. Efter en introduktion og optræningsperiode forventes det herefter, at medarbejderen kan opfylde kravene til ordinære fleksjobsvilkår. Hvis institutionen ønsker det forsætter ansættelsen herefter uden medfinansiering fra beskæftigelsesafdelingen. Det forventes at jobbene kan findes indenfor områderne: Skoler, daginstitutioner, ældreområdet m.fl. Fleksjobberne vil være en ekstra ressource til institutionen som enten kan anvendes til at aflaste de øvrige medarbejdere eller til at udføre opgaver som ellers ikke ville blive udført. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lov nr. 419 af 10. juni 2003, kap. 13 Økonomi og finansiering Hvis en borger ansættes i fleksjob ser udgiftsberegningen således ud. Det antages, at borgeren ansættes i fleksjob i kommunen. Kommunen kommer dermed til at dække den samlede lønudgift. Eksempel 1 Ansat i fleksjob med en årsløn på kr incl. ferietillæg, pension m.m. (svarende til løn for en pædagogmedhjælper) Fleksjob med 2/3 tilskud fra kommunen: Arbejdsgivers lønudgift til fleksjobber kr Tilskud fra kommunen 2/3 kr Refusion fra staten 65% af kr kr = kommunens løntilskud pr. fleksjobber kr kr kr Som er det beløb som kommunen skal betale uanset om borgeren er fleksjobansat privat eller i kommunen. Når kommunen er arbejdsgiver bliver lønudgiften dermed kr kr = kr yderligere som skal dækkes af fleksjobpuljen) Som tillægges løntilskuddet på kr I alt i lønudgift for kommunen kr Eksempel 2 Fleksjob med ½ tilskud fra kommunen: Arbejdsgivers lønudgift til fleksjobber kr Tilskud fra kommunen ½ kr Refusion fra staten 65% af kr kr = kommunens løntilskud pr. fleksjobber kr Når kommunen er arbejdsgiver bliver lønudgiften dermed kr kr kr yderligere som skal dækkes af fleksjobpuljen

10 Beskæftigelsesudvalget 10 Som tillægges løntilskuddet på kr I alt i lønudgift for kommunen kr NB.: Ledighedsydelse - udgifter Ledighedsydelse til ledige som har ventet på fleksjob i mindre end 18 måneder (35% refusion fra staten) x 0,65 = kr pr. borger pr. år. Ledighedsydelse til ledige som har ventet på fleksjob i over 18 måneder (ingen refusion = kr pr. borger pr. år Hvis der oprettes en fleksjobpulje hvor borgeren bliver ansat i fleksjob i kommunen, ser beregningen over en 2 årig periode således ud. År 1. (hvis borgeren har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder) Udgift til borger på ledighedsydelse i mere end 18 måneder Ledighedsydelse: kr Refusion: kr. 0 Det samme gør sig gældende år 2. - i alt kr Fleksjobpulje: År 1 Udgift til borger på ledighedsydelse der ansættes i kommunalt fleksjob med 2/3 tilskud med efterfølgende tilbagefald til ledighedsydelse Kommunal løntilskud: kr Udgift til fleksjobpulje kr I alt år 1 kr År 2 Ledighedsydelse: kr % refusion fra staten: kr I alt år 2 kr Samlet udgift over 2 år kr Besparelse over 2 år kr kr kr Forudsætningen i eksemplet er som nævnt, at borgeren falder tilbage på ledighedsydelse, men der er en forventning om, at borgeren opnår ansættelse i almindeligt fleksjob eller afklares til pension.

11 Beskæftigelsesudvalget 11 Samlet beregning for Jammerbugt kommune set over en 2 årig periode (forudsætning er her, at der etableres 38 fleksjob med 2/3 tilskud). Der er pt. 22 borgere som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder: Hvis 22 borgere som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, ansættes i kommunen og efterfølgende falder tilbage på ledighedsydelse, ser regnestykket således ud: 22 borgere X besparelsen på kr over en 2 årig periode = kr Der er pt. 16 borgere som er fleksjobberettigede kontanthjælpsmodtagere Hvis 16 borgere som er fleksjobberettigede kontanthjælpsmodtagere ansættes i fleksjob i kommunen, ser regnestykket således ud: Nuværende udgifter: Kommunens udgifter til fleksjobberettigede kontanthjælpsmodtagere (ikke forsørgere) kr (kr pr. md.) 35% statsrefusion (kr ) = kr pr. år. Fleksjob: 16 borgere X kr kr (over 2 år) = kr i merudgift ved ansættelse i kommunalt fleksjob. = kr Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget anbefaler oprettelsen af fleksjobpuljen i beskæftigelsesafdelingen, og oversender sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt.

12 Beskæftigelsesudvalget 12 Fraværende: Tilbage til toppen

13 Beskæftigelsesudvalget Visitationsudvalg og status for oprettelse af STU i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sagsbeskrivelse Der er blevet oprettet et fælles visitationsudvalg mellem Jobcenter og Børneog Kulturområdet (Undervisning og Fritid) samt Voksen/ Handicapområdet. Formålet med dette visitationsudvalg er, at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til borgeren. Endvidere at have fokus på borgeren således, at denne sikres en sammenhængende overgang fra den ene afdeling til den anden. Visitationsudvalget skal sikre en smidig overdragelse således at borgeren mærker overgangen så lidt som muligt. Samtidig at sikre en klar rollefordeling og dermed, at medarbejderne er klædt så godt på som overhovedet muligt til løsning af opgaven. Visitationsudvalget er Jammerbugt Kommunes organisering af samarbejdet mellem kommunens ansatte på børneområdet, jobcentret, voksen/ handicapafdelingen, ungdomsvejledningen. Visitationsudvalget består af repræsentanter fra afdelingerne: Undervisning og fritid, pædagogisk konsulent Lars Pilgaard, Jobcenter fra kontanthjælp match 4-5 teamleder Gitte Olsen og fra Voksen/handicap teamleder Preben Gram. Ad hoc indkaldes relevante rådgivere og PPR. Udvalget har kompetencen til at beslutte, hvilken indsats der skal ydes for den unge. Der har været afholdt et møde og det næste bliver i februar måned. Status for oprettelse af STU i Jammerbugt kommune. Der har været afholdt fællesmøde i Brønderslev med bl.a. deltagelse af kommunaldirektøren og beskæftigelseschefen m.m., for at få drøftet og afklaret om Jammerbugt kommune selv kan oprettet et tilbud for et STU forløb. Der blev aftalt, at gruppen skulle udarbejde et beslutningsoplæg om hvordan Jammerbugt kommune fremadrettet håndterer STU-elever. Selvom Jammerbugt kommune får sit eget, vil der fortsat være behov for at købe et antal (krævende)pladser på specialskolen i Aalborg (Nr.Sundby), Hjørring, Arden eller andre institutioner.

14 Beskæftigelsesudvalget 14 Der overvejes, at etablere et tilbud i regi af produktionsskole Midtvendsyssel med samarbejde med andre mulige leverandører i lokal område. Der satses på en opstart august 2009 Endvidere er der forslag til at Jammerbugt kommune kan tilbyde en bodel f.eks. et opgangsfælleskab i Åbybro. I forbindelse med at oprette lokale tilbud var der den 13 januar 2009 et fællesmøde, hvor de forskellige leverandører fra lokalområde var indbudt med henblik på, at høre om de kan byde ind på uddannelsen. Møde blev afholdt i fællesskab med UU Vendsyssel Øst Vest og Jobcenter. På møde blev der givet positive tilbagemeldinger bl.a. fra Råd og Dåd, Skovsgaard, VUC m.m. Der arbejdes videre med dette i UU Vendsyssel Øst Vest Retsgrundlag Lov om ungdomsuddannelsen for unge med særlig behov, lov 564 af juni Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Handicaprådet Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Bilag: Status over igangværende sager Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

15 Beskæftigelsesudvalget Status vedrørende tilkendelse af førtidspension / Jesper Brogaard Beslutningstema Status vedrørende tilkendelser af førtidspension Sagsbeskrivelse I stammen pr. 1. januar 2009 var der i budget 2009 indregnet 595 førtidspensioner efter ny ordning. Ved budgetopfølgning pr forventedes stammen pr. 1. januar 2009 dog, at udgøre 632 førtidspensioner efter ny ordning med 35% refusion. Pr. 1. januar 2009 er status, at der er tilkendt i alt 631 førtidspensioner i henhold til ny ordning med 35% refusion. Der blev i 2008 tilkendt 167 førtidspensioner. Af disse havde 68 borgere sygedagpenge som forsørgelsesgrundlag, 39 borgere havde ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag, 41 borgere havde kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag, og 13 havde andet herunder bruttorevalidering som forsørgelsesgrundlag. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om social pension. LBK nr. 759 af 02/08/2005 Økonomi og finansiering Stigningen på 37 borgere vil i 2009 betyde en merudgift på 2,076 mio. kr. - dette er dog stadigvæk uden nogen tilgang i året 2009, men ved budget 2009 er der under økonomiudvalget afsat 2,054 mio. kr. til en månedlig tilgang på 3 førtidspensionstilkendelser i Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Punktet oversendes til Økonomiudvalget til orientering. Bilag:

16 Beskæftigelsesudvalget 16 Beskæftigelsesudvalget, den Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at den afsatte pulje på 2,054 mio. kr. tilføres førtidspensionskontoen. Udvalget ønsker i forbindelse hermed, at administartionen synliggør fordelingen af pensionister på grupper. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Beskæftigelsesudvalget Status vedrørende sygedagpenge / Jesper Brogaard Beslutningstema Status på sygedagpengeområdet Sagsbeskrivelse Sager under 52 uger: Som det fremgår af bilagene har der været relativt store udsving i antallet af sager uge for uge i 2008 og frem til uge 10 i Derimod har det løbende gennemsnit i antal sager været for nedadgående igennem hele 2008, og endte således på gennemsnitligt 465 sager i For 2008 var det forventet, at der gennemsnitligt ville være maksimalt 485 sager. Frem til uge 10 i 2009 har det løbende gennemsnit været på 478 sager. For 2009 forventes der fortsat, at være maksimalt 485 sager i gennemsnit. Sager over 52 uger: Udsvingene har ikke været så udtalte for sager over 52 uger i Frem til uge 34 har der været et mindre fald i faktiske antal sager, og fra uge 35 og frem til udgangen af 2008 har der været en svag stigning i antallet af sager. Igennem 2008 har der været et fald, i det løbende gennemsnit af antal sager. Det løbende gennemsnit var således 171 sager i Det forventede gennemsnit var i 2008 på 120 sager. Frem til uge 10 i 2009, er det løbende gennemsnit på 164 sager. I 2009 forventes der fortsat, at være maksimalt 120 sager i gennemsnit Samlet set forventes det, at mål og forudsætningerne for 2009 vil holde. Retsgrundlag Lov om sygedagpenge. Lov nr. 563 af 09/06/2006 Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet oversendes til Økonomiudvalget til

18 Beskæftigelsesudvalget 18 orientering. Bilag: SDP + 52 uger ugebasis SDP løbende gennemsnit SDP under 52 ugebasis Beskæftigelsesudvalget, den Målsætningen fastholdes. Taget til efterretning - og oversendes til Økonomiudvalget til orientering Fraværende: Tilbage til toppen

19 Beskæftigelsesudvalget Dato for besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune / Jesper Brogaard Beslutningstema Forslag til dato for besøgsrunde hos beskæftigelsesområdets projektenheder i Jammerbugt Kommune 15. april 2009 Sagsbeskrivelse Udvalget besøger projektenhederne på kontanthjælpsområdet samt Integrationsområdet (Pandrup) og sygedagpengeområdet (Aabybro) Det foreslås, at udvalget mødes kl. 12 på kontanthjælpsområdets projektenhed (resssourceafklaring, jobsøgning m.v.) på Bransagervej 30 i Pandrup. Der vil blive serveret frokost med efterfølgende rundvisning i projektenheden samt i projektenheden for integration (Domino). Efterfølgende vil der være besøg hos projektenheden for sygedagpengeområdet (profilforløb, ressourceafklaring, værksted og specialteam). Industrivej 22, 2A, 2B og 3 i Aabybro Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at besøgsrunden finder sted d. 15 april 2009 med start kl i Pandrup. Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Godkendt. Fraværende:

20 Beskæftigelsesudvalget 20 Tilbage til toppen

21 Beskæftigelsesudvalget 21 Underskrifter Carla Madsen (A) Erik Holt (V) Gunhild Bach Nielsen (B) Jens Chr. Golding (A) Mogens Richter (V) Per Halsboe-Larsen (A) Torben Sørensen (V)

Referat Handicaprådet 21.04.2009 kl. 13:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 21.04.2009 kl. 13:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 21.04.2009 kl. 13:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på åbent møde: 24. Uddeling af handicapprisen for 2008... 1 25.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. jf. lovudkast af 17. februar fra Beskæftigelsesministeriet

Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. jf. lovudkast af 17. februar fra Beskæftigelsesministeriet Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem jf. lovudkast af 17. februar fra Beskæftigelsesministeriet 1 2 lovudkast AMS ændret opgavefordeling statslig styring medfinansiering af aktivering forsikrede personaleoverførsel

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 13.06.2012 kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 13.06.2012 Punkter på åbent møde: 38. Igangsættelse af Beskæftigelsesudvalgets

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.12.2007 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.12.2007 Punkter på åbent møde: 68. De politiske målsætninger for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 050. Formanden orienterer 68 051. Orientering fra administrationen

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere