Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014"

Transkript

1 Sprogcenter Nordsjælland Beretning Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 5 Den ordinære danskundervisning 5 Uddannelses- og erhvervsvejledning 6 Ordinær undervisning dag og aften 7 Forberedende Voksen Undervisning (FVU) 7 Brobygninger til arbejdsmarkedet 8 Brobygninger til uddannelse 9 SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Koordinerende møder og vendemøder 9 Jobguideordning for borgere på dagpenge 10 Aktiveringsprojekter og arbejdsmarkedsrettede forløb 11 Integrationskontrakter for familiesammenførte 12 Rekvireret undervisning Dansk på arbejdspladsen 12 Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere 13 UDVIKLING Integration på arbejdsmarkedet og danskundervisning 13 Kompetenceudvikling af medarbejderne 14 Det administrative system 15 STATISTIK OVER KURSISTER OG AKTIVITETER Antal kursister, nationalitet, modersmål, køn 16 Alder, lov-kategorier 17 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 18 Uddannelse og moduler for den ordinære undervisning 18 Kommuner 19 Prøver 20 SPROGCENTER NORDSJÆLLAND SOM ARBEJDSPLADS Personale 21 Medarbejderudvalg 21 Arbejdstidsregler 22 Fysiske rammer og faciliteter 22 Økonomiske rammer 22 Kursisttallet og beskæftigelsen 22 Bilag: Statistik over brobygningsforløbene (2 sider) Undervisningsministeriets undervisningsmodel

2 2 SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland på vegne af 10 nordsjællandske kommuner, som samtidig er sprogcentrets faste brugere. Sprogcentret har som institution eksisteret siden og har afdelinger i Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Der er p.t. forlagt undervisning til andre kommuner. Der går 1200 kursister dagligt på Sprogcenter Nordsjællands afdelinger. Sprogcentersekretariatet under Jobcenter Hillerød varetager det økonomiske, administrative og pædagogiske tilsyn med sprogcentret. Der afholdes løbende møder mellem jobcenteret og forstander. Det pædagogiske tilsyn udøves ved at jobcentersekretariatets konsulent deltager i ledelsesmøder, i udviklingsarbejde med ledelses- og lærergruppen og i forhold til brugerkommunerne. Ligeledes gennemføres der årligt et egentlig tilsyn på sprogcentret. I foråret 2006 tilsluttede samtlige kommuner sig, at Sprogcenter Nordsjælland fortsætter som samlet sprogcenter. I efteråret 2006 nedsatte Hillerød Kommune på baggrund heraf en arbejdsgruppe med medlemmer udpeget af samtlige nye kommuner. Resultatet af arbejdet er udmøntet i en ny samarbejdsaftale mellem de 10 brugerkommuner og driftskommune Hillerød. Sprogcentret fortsætter på dette grundlag fra Ved ændringen af danskundervisningsloven i 2010 har de 10 kommuner genunderskrevet samarbejdsaftalen. Lovgrundlag Sprogcentrets virksomhed er baseret på Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., samt tilhørende bekendtgørelse og vejledninger. Loven trådte i kraft Loven er senest ændret pr. 1. januar 2014, hvor der er tilført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for samtlige målgrupper med undtagelse af flygtninge og familiesammenførte. Målgruppen er alle voksne udlændinge over 18 år, der har opholdstilladelse eller ret til ophold i Danmark og som er folkeregistreret i en opholdskommune. Med loven af 2004 skete der en række ændringer: Der stilles krav til arbejdsmarkedsrettet indhold i undervisningen. Undervisningen er opbygget i tre uddannelser med hver seks moduler. Efter hvert modul er der modultest. Der er statskontrollerede afsluttende prøver efter hver uddannelse. Undervisningen er i højere grad baseres på kommunikative principper og edb anvendes mere i undervisningen. Som et nyt element udarbejdes der individuelle læringsplaner for kursisterne. På linie med en række andre uddannelser reducerer loven vejledningen til en uddannelsesvejledning rettet mod de tre danskuddannelser. (Om vejledningen på Sprogcenter Nordsjælland se senere).

3 3 Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er tænkt som et instrument i landets integrationspolitik. Danskuddannelsens rolle i integrationspolitikken kommer til udtryk gennem fokus på den enkelte kursists læring i samspillet med den øvrige integration og arbejdsmarkedet. Ved lovændringen i 2014 er der indført obligatorisk arbejdsmarkedsrettet dansk for den gruppe udlændinge, hvis primære formål for ophold i Danmark er at arbejde på det danske arbejdsmarked. Sprogcenterråd Til at rådgive sprogcentrets ledelse og driftkommunen er der nedsat et sprogcenterråd. I rådet er der repræsentanter fra samtlige 10 brugerkommuner, DA, LO, Erhvervsakademiet Nordsjælland og Uddannelsen for Sundhed, Omsorg og Pædagogik. Hanne Stausgaard fra Halsnæs kommune har i 2014 fungeret som formand. Sprogcenterrådet har holdt tre møder i På det første møde blev beretning 2013 fremlagt og drøftet. Kursisttallet har fra ligget konstant på ca kursister. De selvforsørgende kursister udgør i % heraf 35 % fra EU-lande. 348 kursister gik i 2013 til de afsluttende prøver. Det svarer til 22 % af alle kursisterne. Flygtninge kursistgruppen er nu igen steget til 24 % efter flere års fald. En større del af disse er DU1 ere og analfabeter udgør nu 14 % af kursisttallet. Sprogcenter Nordsjælland har nu flere analfabeter end gennemsnittet på landsplan. Sprogcentret har nedsat timetallet på dag for DU2 og DU3 modul 1 og 2 fra 15 til 12 timer pr. uge. Nettooverskuddet er steget i forhold til 2012 på grund af lærerkonflikten i foråret 2013 og den derved sparede løn. Nettooverskuddet fordeles mellem de 10 samarbejdende kommuner. På møderne har der løbende været præsenteret og drøftet andre temaer. I 2014 har de været: - Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for I3 kursister fra Herunder henvisnings- og tilbagemeldingsprocedurer. Administrativt må den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning køre manuelt i hele første kvartal. I forbindelse med lovændringen er uddannelsesretten udvidet til 5 år. - Særligt tilbud for flygtninge i Frederikssund for Frederikssund og Halsnæs kommuner. Ud over danskundervisning indeholder undervisningen en række temaer f.eks. bolig, kørekort, motion,

4 4 nem-id, økonomi, vold i hjemmet m.v. Der lægges i undervisningen vægt på rettigheder og pligter. - Nedsættelse af modultaksterne fra 1. januar Brugerundersøgelse på Sprogcenter Nordsjælland i 2014 af kursister der går til de afsluttende prøver på DU3. - Præsentation af tilsynsrapporten fra Hillerød kommune, som i år også indeholdt den tilsynsrapport, der hvert tredje år skal sendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Drøftelserne i sprogcenterrådet er præget af stor samarbejdsvilje både mellem kommunerne og sprogcentret, men også mellem kommunerne indbyrdes. En del aktiviteter kan kun gennemføres under forudsætning af at flere eller alle kommuner arbejder sammen med sprogcentret. SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Ordinær danskundervisning og vejledning Sprogcenter Nordsjællands primære arbejdsopgave er at undervise i dansk som andetsprog. Undervisningen skal fremme kursisternes aktive brug af dansk sprog, den skal give viden om danske kultur- og samfundsforhold samt det danske arbejdsmarked. Undervisningen skal således bidrage til, at voksne udlændinge kan komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv samt deltage i livet som medborger i det danske samfund. Arbejdsmarked og dansk Sprogcenter Nordsjælland gennemfører dansk i en række forløb, der retter sig mod arbejdsmarkedet. Det er dels sprogcentrets egne forløb dels forløb, som vi gennemfører sammen med kommuner. Forløbene gennemføres typisk som en kombination af dansk/faglig undervisning og praktik; dansk indgår på arbejdspladsen i praktikforløbene. Der gennemføres også dansk som rekvireret undervisning direkte på den enkelte arbejdsplads. Dette sker oftest i form af eneundervisning men også som små hold. Uddannelse og dansk Sprogcentret indgår i et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner om forløb hvor der er flaskehalse. Der er pt. ingen samarbejde om forløb med andre uddannelsesinstitutioner. Tidligere har der været gennemført forkursus til social- og sundhedshjælperuddannelsen, kurser for buschauffører og uddannelse af udenlandske læger. Andre integrationsopgaver integrationskontrakter jobguide I kraft af sin placering som sprogcenter for 10 kommuner varetager Sprogcenter Nordsjælland en række andre integrationsmæssige opgaver for alle kommuner, grupper af kommuner eller enkelte kommuner. Et eksempel er Integrationskontrakter for I2-kursister for kommunerne. Et andet er jobguide-ordning for kursister som hovedsagelig er på dagpenge.

5 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning tilbydes til udlændinge der udelukkende er kommet til Danmark for at arbejde eller studere. Målgruppen er nyankomne arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair-personer. Målet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er at kursisterne tilegner sig basale, almene dansksproglige forudsætninger, der er nødvendig for den enkelte i deres arbejde i Danmark. Indholdet i undervisningens almene del er identisk med de sproglige mål for de første moduler på hver af de tre danskuddannelser. Det arbejdsmarkedsrettede forløb består af i alt 250 timer fordelt på fem forløb à 50 timer. For at kunne leve op til lovgivningen om at kursisterne til såvel arbejdsmarkedsrettet dansk som til ordinær danskundervisning skal kunne starte senest en måned efter tilmelding, bliver undervisningen i arbejdsmarkedsrettet og moduldansk gennemført på samme hold. Når en kursist har gennemført de fem forløb à 50 timer, afslutter de med en modultest på relevant niveau. Testen afgør, hvor kursisten indplaceres på danskuddannelse og modul, hvis pågældende vælger at fortsætte med at lære dansk. Den ordinære danskundervisning Model og prøver Den ordinære undervisning er en grundlæggende uddannelse i dansk som andetsprog opbygget i tre uddannelser med hver seks moduler. Efter hvert modul er der modultest. Uddannelserne foregår efter centralt fastlagte mål og rammer og de afsluttes med statskontrollerede prøver efter hver uddannelse. Prøveniveauerne for danskprøverne er fastlagt af Europarådet. Danskuddannelse for voksne udlændinge måles altså efter internationale standarder. I realiteten er dansk som andetsprog derved gjort til en kompetencegivende uddannelse for nye danskere. Uddannelse 1 er for analfabeter, uddannelse 2 for kursister med kort skolebaggrund og uddannelse 3 for kursister med mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund. Ud fra kursistgruppens forudsætninger er der afgørende forskel på det niveau, den enkelte uddannelse afsluttes med og ligeledes det tempo den kan gennemføres med. (Jf. undervisningsmodel vedlagt som bilag). Sprogcentret indplacerer kursisterne på uddannelserne på grundlag af skole- og uddannelsesmæssige baggrund, indlæringshastighed og således, at uddannelsen kan understøtte og indgå i samspil med kursistens planer for beskæftigelse eller videre uddannelse. Sprogcentret indplacerer kursisterne på modul efter deres aktuelle niveau. 5

6 6 Indhold og metodevalg Målene i undervisningsmodellen opnås bl.a. ved at arbejde med deltagernes funktionelle sprogbrug set i forhold til det mål, der sættes for den enkelte. Indholdsmæssigt sikres dette gennem inddragelsen af autentiske materialer i undervisningen og et krav til samtlige uddannelser om indhold vedr. arbejde, uddannelse og hverdagsliv og medborgerskab. Metodisk arbejdes med synliggørelse af mål og delmål for undervisningen, hvorved kursisterne medinddrages i planlægningen af undervisningen. Der arbejdes ud fra individuelle læringsplaner. For at fremme kursistens medinddragelse i planlægning og gennemførsel af undervisningen har Sprogcenter Nordsjælland oversat alle modulers indhold og mål til en række af kursisternes sprog. Edb anvendes som et hjælpemiddel i undervisningen, som i landets øvrige skoleformer. Undervisning i kultur- og samfundsforhold Undervisningen i kultur- og samfundsforhold i Danmark har siden været indbygget i den ordinære undervisning. Den tilrettelægges i form af en række obligatoriske temaer, der indgår på alle moduler. Formålet er, at kursisten så hurtigt som muligt opnår et grundlæggende indblik i kultur- og samfundsforhold i Danmark. Uddannelses- og erhvervsvejledning I Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som trådte i kraft er den uddannelses- og erhvervsvejledning som sprogcentret skal yde de nye kursister indskrænket betydeligt i forhold til den tidligere gældende lovgivning. Fra 2004 er vejledningen koncentreret om visitation og om, hvordan den enkelte kursist gennemfører sin danskuddannelse i relation til kursistens videre plan for arbejde eller uddannelse. Efter drøftelse i sprogcenterrådet har sprogcentret valgt herudover at fortsætte den praksis, at det er vejlederne, der er det primære kontaktled til samarbejdspartnere i kommunerne, når det drejer sig om de enkelte kursister. I den funktion deltager de desuden i vendemøder to gange om året med alle kommuner. Sprogcentrets uddannelses- og erhvervsvejledere er således sprogcentrets kontaktpersoner i forhold til kommunernes sagsbehandlere om de enkelte kursisters individuelle kontrakter. Denne funktion er fra udvidet til at omfatte vejledning overfor kursisten og kommunen, hvis kursisten af den ene eller anden grund har større vanskeligheder med at gennemføre den ordinære danskundervisning og bestå en danskprøve. Det kan dreje sig om særlige tiltag på sprogcentret men også om vejledning i forhold til specielle tilbud, der ligger uden for sprogcentret. Med det fokus, der med Lov om undervisning af voksne udlændinge er

7 7 sat på arbejdsmarkedet har sprogcentret valgt at gennemføre temaer om det danske arbejdsmarked, personlige kvalifikationer og jobsøgning. Det sker på uddannelse 2 og 3 efter ca. et års undervisning og på uddannelse 1 efter en konkret vurdering. Ligeledes er den enkeltes vej til arbejdsmarkedet indholdet i vores to brobygningsforløb: Hvor skal du hen og Klar til arbejde. Her udnytter vi i begge tilfælde vores vejlederes kvalifikationer til undervisningsbaseret vejledning og specifik vejledning af den enkelte. Som et nyt vejledningselement bliver hver kursist ved deres undervisningsstart henvist til vores hjemmeside. Her er en række informationer, som omhandler danskundervisningens regler og muligheder for den enkelte. Ligeledes indeholder den information om særlige forhold på Sprogcenter Nordsjælland. Informationerne er indtalt på 17 sprog. Ordinær undervisning som dag- og aftenundervisning Sprogcentret tilbyder undervisning inden en måned efter tilmelding for samtlige kursister. De ordinære undervisningsstarter for større grupper er hvert kvartal. Fra januar 2013 har dagkursisterne på samtlige uddannelser og moduler modtaget mellem 12 og 15 ugentlige undervisningslektioner lagt på tre dage om ugen. Undervisningen er derved tilrettelagt således at den kan indgå i en kombination med beskæftigelse og arbejdspraktik. For aftenkursisternes vedkommende er timetallet 6 ugentlige undervisningslektioner lagt på to aftner. Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Allerede i 1999 havde sprogcentret overenskomst om FVU med den daværende amtskommune. Fra 2007 er denne overenskomst nu med Voksenundervisningscenter Nordsjælland. Derved har Sprogcenter Nordsjælland mulighed for at tilbyde samme FVU-kurser i læsning og matematik som VUC. Målgruppen for FVU er alle voksne, der har problemer med at læse og skrive. Slutmålet for undervisningen er at forbedre deltagernes læse-, skrive, eller regnefærdigheder til et niveau, der muliggør deltagelse i 9. klasse for voksne. Der er 4 læseniveauer og 2 regneniveauer, med mulighed for test efter hvert. FVU bliver tilbudt til alle voksne, herunder deltagere på sprogcentrets Danskuddannelse 2 modul 5-6 og Danskuddannelse 3 modul 3-5, men også deltagere, der har opbrugt deres 3-årige uddannelsesret, eller er blevet danske statsborgere, uden tilstrækkelige færdigheder. FVU bliver tilbudt som dag- og aftenundervisning, enten på sprogcentret eller forlagt til virksomheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner eller

8 foreninger, hvor der er basis for et hold. FVU bliver nu tilbudt på alle sprogcentrets afdelinger. 8 I 2014 blev der i læsning gennemført: - 21 hold for i alt 433 kursister i Hillerød - 8 hold for i alt 112 kursister i Helsingør - 5 hold for i alt 52 kursister i Frederikssund Der blev gennemført 4 hold med 42 kursister i matematik i Hillerød. Brobygninger til arbejdsmarkedet gennemført i et samarbejde med flere kommuner Hvor skal du hen Forløbet tilbydes for kursister, der befinder sig på uddannelse 2 og 3 modul 3-4. Forløbet varer ½ år. I Hvor skal du hen er formålet at give kursisten kendskab til det danske arbejdsmarked og forholdene på en konkret arbejdsplads. Den røde tråd er den personlige afklaring i forhold til job og kursisternes individuelle kontrakter. Som et væsentligt led indgår der en længerevarende praktik i forløbet. Hvor skal du hen gennemføres i et samarbejde med kommunernes sagsbehandlere. I 2014 gennemførtes 2 Hvor skal du hen forløb med kursister fra følgende kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød. Vi har opgjort resultaterne af Hvor skal du hen. Disse er vedlagt som bilag. Klar til arbejde Forløbet tilbydes for kursister, der befinder sig på uddannelse 1 modul 3-4. Da kursisterne er analfabeter eller funktionelle analfabeter giver det særlige barrierer i forhold til det danske arbejdsmarked. Der er løbende indtag og forløbets længde aftales individuelt. I Klar til arbejde er formålet at arbejde målrettet med kursisternes kompetencer i forhold til det danske arbejdsmarked og forholdene på en konkret arbejdsplads. Den røde tråd er vejledning og opkvalificering af den enkelte i forhold til at kunne indgå på et dansk arbejdsmarked. Der indgår virksomhedsbesøg og minimum 3x4 ugers praktik i løbet af et år individuelt tilrettelagt. Klar til arbejde gennemføres i et samarbejde med kommunernes sagsbehandlere. I 2014 gennemførtes 1 Klar til arbejde forløb med kursister fra følgende kommuner: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Egedal, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Vi har opgjort resultaterne af Klar til arbejde. Disse er vedlagt som bilag.

9 9 Brobygninger til uddannelse/arbejde gennemført med andre uddannelsesinstitutioner Sprogcentret har generelt opstillet nogle krav til organiseringen af forløbene med aftagerinstitutionerne, før vi kalder det en brobygning. Det gælder såvel til de brobygninger, som gennemføres med loven om danskuddannelse som til de forløb, hvor vi udlåner lærer. Kravene er: fælles visitation, fælles planlægning, integreret forløb mellem den faglige og sproglige undervisning, faste procedurer for indtag af kursister i perioden. Det afgørende er, at kursisten efter gennemført forløb sikres optagelse på ordinær uddannelse, mulighed for optagelse på anden kompetencegivende uddannelse eller får et jobtilbud. I perioden gennemførte sprogcentret 5 kurser med i alt 56 kursister med uddannelse af buschauffører sammen med Erhvervsakademiet Nordsjælland. Resultaterne af buschaufførkurserne kan ses på vores hjemmeside. I perioden gennemførte sprogcentret et brobygningsforløb for udenlandske læger sammen med hospitalerne i Frederiksborg Amt. Der deltog i alt 35 kursister. Erfaringerne indgår i en rapport fra UC2 fra 2005: Erfaringer med læge-projekter på landsplan. Resultaterne af Brobygning for udenlandske læger kan ses på vores hjemmeside. I perioden gennemførte sprogcentret 18 brobygningsforløb som forkursus til social- og sundhedsuddannelserne. 267 kursister gennemførte forløbene og blev optaget på social- og sundhedsuddannelserne. Resultaterne af forkursus til social- og sundhedsuddannelserne kan ses på vores hjemmeside. SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Koordinerende møder og vendemøder Etablering af kontakt og samarbejde med kommunerne har fra begyndelsen haft første prioritet for sprogcentret. Fra 2002 har samarbejdet med brugerkommunerne som kommunegrupper og som enkeltkommuner været etableret i faste rammer. Kommunegruppe øst består af Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. Kommunegruppe vest består af Egedal, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød.

10 10 Møderne i kommunegrupperne omhandler koordinering af aktiviteter og generelle spørgsmål. Disse møder har igennem årene resulteret i flere konkrete fællesprojekter, herunder brobygningsforløb. Møderne med enkeltkommunerne har som regel karakter af vendemøder, hvor samtlige kursister fra en kommune gennemgås. Der afholdes minimum 2 vendemøder om året med samtlige kommuner. I møderne deltager sagsbehandlere, integrationsmedarbejdere fra kommunerne og vejleder og afdelingsleder fra sprogcentret. Fra januar 2004 har samtlige kommuner i samarbejdet faste vendemøder med sprogcentret. Disse møder har fungeret videre uden problemer i den nye kommunestruktur fra Jobguideordning for borgere på dagpenge Jobguideordningen startede som et projekt for borgere på dagpenge i perioden fra Fra 2009 blev ordningen gjort permanent på sprogcenteret. Jobguideordningen håndteres af jobguiden, som fysisk befinder sig på afdelingen i Hillerød, men samarbejder med alle jobkonsulenterne i sprogcenteret brugerkommuner om udarbejdelse af et opkvalificerende program til hovedsaligt borgere på dagpenge, henvist til Sprogcenter Nordsjælland. Eksempler på elementer, som kan indgå i et opkvalificerende program kan være: - Ordinær danskuddannelse - FVU læsning og matematik - Sprogpraktik - Afklarende praktik - Arbejdspladsdansk - Arbejdsmarkedsforløbet Klar til arbejde - Arbejdsmarkedsforløbet Hvor skal du hen? I 2014 har 58 borgere på dagpenge været henvist til Sprogcenter Nordsjællands afdelinger. 9 borgere på dagpenge og 14 borgere under Integrationsloven har været i praktik som en del af deres program. På kurserne Hvor skal du hen kursister fra Hillerød. På kurset Klar til arbejde kursister fra Frederikssund. Aktiveringsprojekter og arbejdsmarkedsrettede forløb I 2014 gennemførtes en række aktiveringsprojekter og arbejds-

11 11 markedsrettede forløb for kursisterne. De fleste projekter har varighed af et halvt eller et helt år. Projekterne gennemføres med kommunerne, jobcentrenes statslige del eller arbejdsgivere. Følgende projekter er påbegyndt eller er gennemført i 2014: Kvinder For Fremtiden EU projekt Projekt Kvinder For Fremtiden (KFF) var et samarbejdsprojekt med Center for Beskæftigelse, Sprog, og Integration (CBSI) i København og Sprogcenter Nordsjælland. Sprogcenter Nordsjælland er hovedansvarlig og har projektledelsen. Projektets primære finansieringskilde var EU-socialfond. Herudover finansieredes projektet af de lokale beskæftigelsesråd i: København, Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør og Rudersdal. Formålet med projektet var at undgå, at højtkvalificerede kvinder ender som ufaglært arbejdskraft eller på offentlig forsørgelse. Projektet stræbte efter at skabe ny og nyttig viden om, hvilke uddannelsesmæssige initiativer, der er behov for, for at udvikle fremtidige indsatser og nye metoder i forhold til at kompetenceafklare og opkvalificere målgruppen, finde eksisterende jobmuligheder og åbne nye f.eks. gennem iværksætteri. Den typiske deltager i KFF var mellem 28 og 35 år og familieforsørget. Hun havde en mellem- eller længerevarende uddannelse bag sig fra sit hjemland. Karakteristik for kvinderne var, at de ikke fik anderkendt deres formelle medbragte kvalifikationer. For at få fodfæste på det danske arbejdsmarked havde de derfor brug for et sprogligt og fagligt opkvalificeringsforløb, der rakte udover de ordinære danskuddannelsesforløb. I perioden oktober 2012 til juni 2014 har i alt 126 kvinder deltaget. 83% har gennemført et forløb. 29% har fået job. Ved langtidseffektmålingen skal det dog bemærkes at 40% var kommet i job. 38% gik i uddannelse. Ved langtidseffektmålingen var 22% fortsat i uddannelse. Årsagen skyldes at flere har fået arbejde. Hvor skal du hen (se side 8). Målgruppen er kursister fra uddannelse 2 og 3 modul 3-4. Formålet er at give kursisten kendskab til det danske arbejdsmarked som grundlag for en personlig afklaring i forhold til job og udarbejdelse af handlingsplan. Der indgår længerevarende praktik. Et forløb er gennemført i foråret 2014 i et samarbejde med kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød. Hvor skal du hen (se side 8). Målgruppen er kursister fra uddannelse 2 og 3 modul 3-4. Formålet er at give kursisten kendskab til det danske

12 12 arbejdsmarked som grundlag for en personlig afklaring i forhold til job og udarbejdelse af handlingsplan. Der indgår længerevarende praktik. Et forløb er gennemført i efteråret 2014 i et samarbejde med kommunerne Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. Klar til arbejde (se side 8). Målgruppen er analfabeter. Det er formålet gennem vejledning og opkvalificering at give kursisterne kompetencer, så de kan indgå på det danske arbejdsmarked. Der indgår virksomhedsbesøg og praktik. Et forløb er gennemført i 2014 i et samarbejde med kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Egedal, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Integrationskontrakter for familiesammenførte Sprogcentrets vejledere udfører integrationskontrakter for kommunerne. I 2014 er dette sket for Fredensborg kommune. Rekvireret undervisning Dansk på arbejdspladsen Sprogcenter Nordsjælland underviser i flere tilfælde i dansk på arbejdspladserne. Nogle af disse aftaler udspringer direkte af Brobygningsforløbene til arbejdsmarkedet, mens andre aftaler handler om fastholdelse på arbejdspladsen. Dansk på arbejdspladsen gennemføres dels i form af små hold dels som eneundervisning. I 2014 blev danskundervisning gennemført som rekvireret undervisning på følgende arbejdspladser/institutioner: Eneundervisning for pædagogmedhjælper i en børnehave i Helsingør. Eneundervisning for pædagog i en børnehave i Rudersdal. Danskundervisning til en gruppe ledige 3F og FOA medlemmer. Undervisningen blev finansieret af midler fra det Lokale Beskæftigelsesråd i Hillerød. Rekvireret undervisning anden undervisning Sprogcenter Nordsjælland underviser i andre tilfælde i særlige rekvirerede forløb på de enkelte afdelinger. I alle tilfælde er der tale om særligt tilrettelagte forløb for specielle målgrupper. I 2014 blev der gennemført følgende rekvireret undervisning: Støtteundervisning af kursist med læsevanskeligheder fra Hillerød. Eneundervisning af læge fra Hillerød. Eneundervisning af traumatiseret kursist fra Frederikssund. Eneundervisning af psykisk syg kursist fra Frederikssund. Hjemmeundervisning af alvorlig syg fra Frederikssund. Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere

13 Allerede før sprogcentrets tilblivelse i 1999 har der været gennemført særlig tilrettelagt undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Flere af sprogcentrets afdelinger har således over 10 års erfaring med denne type undervisning. 13 Fra 2003 og frem til sommer 2005 deltog Sprogcenter Nordsjælland i et landsdækkende forsøg for Integrationsministeriet, hvor der deltog 5 sprogcentre. Der indgik et udvidet samarbejde med kommunerne og amtets specialundervisning med henblik på et særligt tiltag for denne gruppe. I projektet indgik forsøg med arbejdsprøvning med Reva-Trollesbro i Hillerød. Der var nedsat en følgegruppe af sprogcenterrådet med deltagelse fra fire kommuner samt Egedammen og Trollesbro. Den eksterne evaluering kan ses på Undervisningen af traumatiserede er fortsat som en særskilt aktivitet på sprogcentret efter de principper, som følgegruppen og sprogcentret har fundet frem til. Aktiviteten omfatter ikke de stærkt behandlingskrævende idet hovedvægten er lagt på undervisning og styrkelse af den enkeltes personlige, sociale og danskfaglige kompetencer. Kursisterne i 2014 var fra kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Hørsholm. UDVIKLING Sprogcenter Nordsjælland arbejder løbende med udvikling af den ordinære danskundervisning og de tilbud vi har i øvrigt. Denne udvikling varetages af ledelse og medarbejdere fra sprogcentret og driftskommunens konsulent. I arbejdet med kompetenceudvikling af lærergruppen er der et samarbejde mellem driftskommunens konsulent og ledergruppen i sprogcentret. Integration på arbejdsmarkedet og danskundervisning Med den nye Integrationslov er der sat fokus på indvandrere og flygtninges integration på arbejdsmarkedet. De fleste af de projekter som Sprogcenter Nordsjælland indgår i, er derfor også kombinationsforløb, der retter sig mod arbejdsmarkedet. Enten direkte, som beskrevet i projekterne ovenfor eller gennem uddannelse, som beskrevet i afsnittet om brobygninger. Der foregår løbende en udvikling af nye projekter og en fastholdelse af retning, metode og målopfølgning på de eksisterende kombinerede forløb. Fra 2002 har en 3/2 model fungeret for undervisningsaktiviteterne i den ordinære undervisning. Undervisning for den enkelte kursist er

14 14 tilrettelagt over 3 dage om ugen. Dette giver den enkelte og kommunen mulighed for at finde egnede praktikker på arbejdsmarkedet de andre 2 dage. I samspillet mellem arbejdsmarked og dansk som andetsprog vil den virkelighed kursisterne oplever, kunne gøres til genstand for undervisningen på sprogcentret med hensyn til sprog men også med hensyn til kultur- og samfundsforhold. Fra 2004 er undervisningen ikke længere organiseret som holdundervisning, men som modulopbygget undervisning baseret på individuelle læringsplaner af vekslende grupper af kursister. I den forbindelse har sprogcentret gennemført en omfattende kompetenceudvikling af medarbejderne. Kompetenceudvikling af medarbejderne Sprogcentret har i MED aftalt principperne for en samlet kompetence- og videreuddannelsesplan for sprogcentrets medarbejdere. I første omgang for perioden , senere udbygget løbende. Den sidste plan er lavet for perioden Grundlæggende bygger den samlede kompetenceplan på lærerteams. Dels som arbejdsplatform, der løser alle aftalte arbejdsopgaver. Dels som udviklingsplatform, hvor udvikling af nye arbejdsformer afprøves, evalueres og forankres. Formålet med team som organiseringsform for arbejdet er at opnå den optimale undervisning og samtidig give medarbejderne større indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen. Bevægelsen fra det lukkede rum og den privatpraktiserende lærer mod en mere åben undervisning og selvstyrende lærergrupper har til hensigt at skabe en platform for udvikling af nye lærerkompetencer og dermed sætte yderligere fokus på kursisternes læreprocesser. Kompetenceudviklingen af medarbejderne har siden starten haft følgende indhold: Fra : Opbygning af teams som arbejdsplatform. Intern uddannelse i teamsamarbejde. Værktøjer til teamsamarbejdet og den individuelle ansvarlighed. Med udgangspunkt i lærerteamene: Pædagogisk IT- kørekort. Arbejde med individuelle læringsplaner. Fra : Refleksion over teamenes praksis.

15 15 Tværteamsamarbejde. Med udgangspunkt i lærerteamene: Fortsat udvikling af individuel læring og differentieret undervisning. Logbøger som redskab i. fht. individuelle læringsplaner. Videreuddannelse af samtlige lærere i undervisningsbaseret vejledning (afsluttet i 2008). Fra : Team som platform for læring i lærergruppen. Med udgangspunkt i lærerteamene: Differentieret undervisning og individuel læringsplan. Mundtlighed og ordforråd. Udtale. Fra : Udviklingsteam som læringsplatform. FVU halvdelen af lærergruppen uddannes til FVU. Forbedring af kvaliteten på individuelle læringsplaner. Fra : Udviklingsteamene arbejder med læsning. Ledelsen laver tæt opfølgning på udviklingsteamene. Flere lærere uddannes til FVU lærere. Sprogcenter Nordsjællands samlede kompetenceudviklingsprojekt for medarbejderne står på tre ben: Uddannelse (ny viden og færdigheder), afprøvning i praksis (afprøvning af denne viden og disse færdigheder) og udvikling af en ny praksis (implementering af den afprøvede og senere bearbejdede/ændrede viden/færdigheder). Det administrative system Edb-system og systematisk information til kommunerne Undervisningsministeriet, Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening kræver et administrativt system på området efter bestemte forskrifter. Formålet er at forsyne kommunerne og Integrationsministeriet med de data, der iflg. lovgivningen kan videregives fra sprogcentrene til kommunerne. Det drejer sig om månedlige fraværsstatistikker på kursister i kategorierne I1, K og A. Hertil kommer at sprogcenteret kontakter kommunerne, hvis kursister ikke møder til undervisning ved modulstart samt i januar og august måned.

16 STATISTIK OVER KURSISTER OG AKTIVITETER I Antal kursister I 2014 var 1872 kursister tilmeldt undervisning på sprogcentret. Af disse fulgte 283 arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, 1543 den ordinære undervisning og 44 gik til sprogcentrets arbejdsmarkedsrettede forløb. Nogle kursister gik kun på sprogcentret i kortere tid, andre fulgte undervisningen hele året. Af disse blev hovedparten undervist på sprogcentrets afdelinger og en mindre del på aftagerinstitutionerne. Fordeling efter nationalitet Kursisterne fordelte sig i 2014 på 97 forskellige nationaliteter. Fem nationaliteter var repræsenteret med over 100 kursister: Nationsfordeling Iran 6% 8% Rumænien 60% 13% Syrien 6% 7% Polen Filippinerne Andre Antallet af kursister fra Syrien er den største gruppe og udgør 13 % af kursisterne. I 2014 har 589 borgere fra EU-lande fulgt undervisningen på sprogcentret. Procenttallet af EU-borgere har ligget konstant mellem 2008 og I 2014 har der været samme numeriske antal kursister, men procenttallet er faldet fra 39 % til 32 %. Fordeling på modersmål Der er repræsenteret 83 forskellige modersmål. Fire sprog er i løbet af året repræsenteret med over 100 kursister: arabisk (242), rumænsk (144), polsk (120) og kurdisk (105). Fordeling på køn Ud af 1872 kursister var 1031 eller 55 % kvinder og 841 eller 45 % mænd. Procentfordelingen har været den samme de fra 2008 og 2013, men der er nu en stigning i antallet af mænd. Fordeling på alder

17 17 Aldersfordeling u. 18 år: 1 kursister år: 31 kursister år: 718 kursister år: 701 kursister år: 290 kursister år: 111 kursister år: 19 kursister år: 1 kursist Under Af statistikken fremgår det, at hovedparten af kursisterne befinder sig i den erhvervsaktive alder. Fordeling på lovkategorier: Af de 1872 kursister var: 606 I1-kursister: henvist efter Integrationsloven, omfattet af et integrationsprogram og modtager offentlig forsørgelse. Kategorifordeling 287 I2-kursister: henvist efter Integrationsloven, omfattet af et integrationsprogram og selvforsørgende. D; 122 K; 92 A; I3-kursister: henvist efter Integrationsloven, omfattet af et introduktionsforløb og selvforsørgende. I1; D-kursister: henvist efter danskuddannelsesloven og selvforsørgende. 92 K-kursister: henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. I3; A-kursister: henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, modtager dagpenge. I2; Ø-kursister: kursister, der ikke er omfattet af danskuddannelsesloven. Stigningen i antallet af I1 kursister fortsætter fra Antallet af I1

18 18 kursister er fordoblet fra 2010 til 2013 og er igen fordoblet fra 2013 til Antallet af selvforsørgende kursister henvist efter integrationsloven og omfattet af et introduktionsforløb (I3) eller danskuddannelsesloven alene (D) er samlet stadig den største gruppe; de udgør 42 % af kursistgrundlaget. Lægger vi I2 kursister omfattet af Integrationsloven til udgør den selvforsørgende gruppe 58 % af hele kursistantallet. ARBEJDSMARKEDSRETTET DANSKUNDERVISNING Der har deltaget 144 kursister til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på dag i Fordeling på uddannelse og moduler (se undervisningsmodellen) for kursister i den ordinære undervisning DAGKURSISTER Uddannelse 1: Modul 1: 115 Modul 2: 23 Modul 3: 29 Modul 4: 21 Modul 5: 10 Modul 6: 9 Uddannelse 2: Modul 1: 331 Modul 2: 172 Modul 3: 142 Modul 4: 114 Modul 5: 63 Modul 6: 10 Uddannelse 3: Modul 1: 34 Modul 2: 28 Modul 3: 23 Modul 4: 24 Modul 5: 8 Modul 6: Uddannelses- og modulfordeling DAG UDD 1 UDD 2 UDD 3 M6 M5 M4 M3 M2 M1 Ændringen i fordelingen mellem danskuddannelserne er fortsat. DU1 gruppen (kursister der er analfabeter) er steget fra 7 % i 2010 til 18 % i DU1 gruppen er den absolut mest ressourcekrævende gruppe. DU2 gruppen (kursister med kort uddannelsesbaggrund) er i den samme periode steget fra 61 % til 72 %. DU3 gruppen (studievante kursister) er faldet fra 32 % i 2010 til 10 % i 2014.

19 ARBEJDSMARKEDSRETTET DANSKUNDERVISNING Der har deltaget 141 kursister til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på aften i Fordeling på uddannelse og moduler (se undervisningsmodellen) for kursister i den ordinære undervisning AFTENKURSISTER 19 Uddannelse 1: Modul 1: 0 Modul 2: 0 Modul 3: 4 Modul 4: 4 Modul 5: 4 Modul 6: Uddannelses- og modulfordeling AFTEN Uddannelse 2: Modul 1: 88 Modul 2: 71 Modul 3: 62 Modul 4: 47 Modul 5: 26 Modul 6: 8 Uddannelse 3: Modul 1: 12 Modul 2: 22 Modul 3: 10 Modul 4: 20 Modul 5: 7 Modul 6: UDD 1 UDD 2 UDD 3 M6 M5 M4 M3 M2 M1 Antallet af aftenkursister har været stabilt fra 2012 til Fordeling på kommuner Allerød 123 Helsingør 352 Egedal 82 Hillerød 348 Fredensborg 202 Hørsholm 63 Frederikssund 242 Rudersdal 30 Gribskov 208 Øvrige kommuner 18 Halsnæs 189 Privatister 15

20 20 Prøver i dansk Det statskontrollerede prøvesystem består af følgende prøver: Prøve i dansk 1: vurderer kursisternes sproglige forudsætninger for at kunne fungere i det danske samfund generelt. Prøven sætter fokus på centrale færdigheder i mundtlig dagligdags kommunikation og læsning på et basalt niveau. Prøven giver p.t. mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse. Prøve i dansk 2: vurderer kursisternes sproglige forudsætninger for at kunne fungere i det danske samfund generelt og på arbejdsmarkedet. Prøven sætter fokus på centrale færdigheder i almen dagligdags kommunikation og således, at man kan klare sig på arbejdsmarkedet på et ufaglært eller faglært niveau. Prøven giver p.t. mulighed for at søge om statsborgerskab. Prøve i dansk 3: vurderer kursisternes sproglige forudsætninger for at kunne fungere i det danske samfund generelt men også på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Prøven sætter fokus på mere komplekse færdigheder i kommunikation i hverdagen, på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Studieprøven: kvalificerer til videregående uddannelse. (Om prøvernes niveaumæssige placering: se bilag af undervisningsmodel). Fordelingen af gennemførte prøver i 2014 er som følger: Sommertermin Vintertermin Prøve i dansk Prøve i dansk Prøve i dansk I alt: Antallet af prøvedeltagere er steget for sommerprøverne og faldet for vinterprøverne. Gennemførte prøver svarer til 95 % af tilmeldte. Statsborgerskabsprøven Sprogcentret gennemfører Statsborgerskabsprøven for Justitsministeriet. Indfødsretsprøven er et obligatorisk krav til indvandrere før de kan søge statsborgerskab i Danmark: Prøverne i 2014 har været gennemført med følgende deltagertal: Sommertermin Vintertermin

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge juni 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovtidende A Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 2 c, stk. 4, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 5, 11, stk. 3,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER...

INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER... Årsberetning 2012 2 INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER... 6 ÆNDRINGER I UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSPOLITIK... 6 MEDBORGERSKABSPRØVEN

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Danskuddannelserne til voksne udlændinge. Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab

Danskuddannelserne til voksne udlændinge. Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab Danskuddannelserne til voksne udlændinge Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab Danskuddannelserne til voksne udlændinge Sprogcentrenes arbejde

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 1 Intro-dansk Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 2 Indhold Indledning side 3 Undervisningens formål og mål

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen - tanker om at lære dansk på arbejdspladsen Kolofon: Udgivere: KAD - Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark SiD - Specialarbejderforbundet i Danmark LVU Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Redaktionsgruppe:

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Om vejledningen. Indhold

Om vejledningen. Indhold Om vejledningen Indsatskataloget er dels en arbejdsgang ved oprettelse af tilbud i Opera, dels en samlet oversigt over hvilke tilbud hos anden aktør Jobcenter Helsingør har kontrakt med. Om vejledningen...

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12. - Brobygning til Uddannelse Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.30 Oplæg v/ Ulla-Birgitte Nies, leder, Unge, Vejledning og Erhverv, TEC TEC

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Tilsyn - Sprogcenter Midt

Tilsyn - Sprogcenter Midt 25. maj 2011 Tilsyn - Sprogcenter Midt 14. Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udbydere, der er nævnt i 12, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere