Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014"

Transkript

1 Sprogcenter Nordsjælland Beretning Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 5 Den ordinære danskundervisning 5 Uddannelses- og erhvervsvejledning 6 Ordinær undervisning dag og aften 7 Forberedende Voksen Undervisning (FVU) 7 Brobygninger til arbejdsmarkedet 8 Brobygninger til uddannelse 9 SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Koordinerende møder og vendemøder 9 Jobguideordning for borgere på dagpenge 10 Aktiveringsprojekter og arbejdsmarkedsrettede forløb 11 Integrationskontrakter for familiesammenførte 12 Rekvireret undervisning Dansk på arbejdspladsen 12 Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere 13 UDVIKLING Integration på arbejdsmarkedet og danskundervisning 13 Kompetenceudvikling af medarbejderne 14 Det administrative system 15 STATISTIK OVER KURSISTER OG AKTIVITETER Antal kursister, nationalitet, modersmål, køn 16 Alder, lov-kategorier 17 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 18 Uddannelse og moduler for den ordinære undervisning 18 Kommuner 19 Prøver 20 SPROGCENTER NORDSJÆLLAND SOM ARBEJDSPLADS Personale 21 Medarbejderudvalg 21 Arbejdstidsregler 22 Fysiske rammer og faciliteter 22 Økonomiske rammer 22 Kursisttallet og beskæftigelsen 22 Bilag: Statistik over brobygningsforløbene (2 sider) Undervisningsministeriets undervisningsmodel

2 2 SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland på vegne af 10 nordsjællandske kommuner, som samtidig er sprogcentrets faste brugere. Sprogcentret har som institution eksisteret siden og har afdelinger i Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Der er p.t. forlagt undervisning til andre kommuner. Der går 1200 kursister dagligt på Sprogcenter Nordsjællands afdelinger. Sprogcentersekretariatet under Jobcenter Hillerød varetager det økonomiske, administrative og pædagogiske tilsyn med sprogcentret. Der afholdes løbende møder mellem jobcenteret og forstander. Det pædagogiske tilsyn udøves ved at jobcentersekretariatets konsulent deltager i ledelsesmøder, i udviklingsarbejde med ledelses- og lærergruppen og i forhold til brugerkommunerne. Ligeledes gennemføres der årligt et egentlig tilsyn på sprogcentret. I foråret 2006 tilsluttede samtlige kommuner sig, at Sprogcenter Nordsjælland fortsætter som samlet sprogcenter. I efteråret 2006 nedsatte Hillerød Kommune på baggrund heraf en arbejdsgruppe med medlemmer udpeget af samtlige nye kommuner. Resultatet af arbejdet er udmøntet i en ny samarbejdsaftale mellem de 10 brugerkommuner og driftskommune Hillerød. Sprogcentret fortsætter på dette grundlag fra Ved ændringen af danskundervisningsloven i 2010 har de 10 kommuner genunderskrevet samarbejdsaftalen. Lovgrundlag Sprogcentrets virksomhed er baseret på Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., samt tilhørende bekendtgørelse og vejledninger. Loven trådte i kraft Loven er senest ændret pr. 1. januar 2014, hvor der er tilført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for samtlige målgrupper med undtagelse af flygtninge og familiesammenførte. Målgruppen er alle voksne udlændinge over 18 år, der har opholdstilladelse eller ret til ophold i Danmark og som er folkeregistreret i en opholdskommune. Med loven af 2004 skete der en række ændringer: Der stilles krav til arbejdsmarkedsrettet indhold i undervisningen. Undervisningen er opbygget i tre uddannelser med hver seks moduler. Efter hvert modul er der modultest. Der er statskontrollerede afsluttende prøver efter hver uddannelse. Undervisningen er i højere grad baseres på kommunikative principper og edb anvendes mere i undervisningen. Som et nyt element udarbejdes der individuelle læringsplaner for kursisterne. På linie med en række andre uddannelser reducerer loven vejledningen til en uddannelsesvejledning rettet mod de tre danskuddannelser. (Om vejledningen på Sprogcenter Nordsjælland se senere).

3 3 Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er tænkt som et instrument i landets integrationspolitik. Danskuddannelsens rolle i integrationspolitikken kommer til udtryk gennem fokus på den enkelte kursists læring i samspillet med den øvrige integration og arbejdsmarkedet. Ved lovændringen i 2014 er der indført obligatorisk arbejdsmarkedsrettet dansk for den gruppe udlændinge, hvis primære formål for ophold i Danmark er at arbejde på det danske arbejdsmarked. Sprogcenterråd Til at rådgive sprogcentrets ledelse og driftkommunen er der nedsat et sprogcenterråd. I rådet er der repræsentanter fra samtlige 10 brugerkommuner, DA, LO, Erhvervsakademiet Nordsjælland og Uddannelsen for Sundhed, Omsorg og Pædagogik. Hanne Stausgaard fra Halsnæs kommune har i 2014 fungeret som formand. Sprogcenterrådet har holdt tre møder i På det første møde blev beretning 2013 fremlagt og drøftet. Kursisttallet har fra ligget konstant på ca kursister. De selvforsørgende kursister udgør i % heraf 35 % fra EU-lande. 348 kursister gik i 2013 til de afsluttende prøver. Det svarer til 22 % af alle kursisterne. Flygtninge kursistgruppen er nu igen steget til 24 % efter flere års fald. En større del af disse er DU1 ere og analfabeter udgør nu 14 % af kursisttallet. Sprogcenter Nordsjælland har nu flere analfabeter end gennemsnittet på landsplan. Sprogcentret har nedsat timetallet på dag for DU2 og DU3 modul 1 og 2 fra 15 til 12 timer pr. uge. Nettooverskuddet er steget i forhold til 2012 på grund af lærerkonflikten i foråret 2013 og den derved sparede løn. Nettooverskuddet fordeles mellem de 10 samarbejdende kommuner. På møderne har der løbende været præsenteret og drøftet andre temaer. I 2014 har de været: - Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for I3 kursister fra Herunder henvisnings- og tilbagemeldingsprocedurer. Administrativt må den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning køre manuelt i hele første kvartal. I forbindelse med lovændringen er uddannelsesretten udvidet til 5 år. - Særligt tilbud for flygtninge i Frederikssund for Frederikssund og Halsnæs kommuner. Ud over danskundervisning indeholder undervisningen en række temaer f.eks. bolig, kørekort, motion,

4 4 nem-id, økonomi, vold i hjemmet m.v. Der lægges i undervisningen vægt på rettigheder og pligter. - Nedsættelse af modultaksterne fra 1. januar Brugerundersøgelse på Sprogcenter Nordsjælland i 2014 af kursister der går til de afsluttende prøver på DU3. - Præsentation af tilsynsrapporten fra Hillerød kommune, som i år også indeholdt den tilsynsrapport, der hvert tredje år skal sendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Drøftelserne i sprogcenterrådet er præget af stor samarbejdsvilje både mellem kommunerne og sprogcentret, men også mellem kommunerne indbyrdes. En del aktiviteter kan kun gennemføres under forudsætning af at flere eller alle kommuner arbejder sammen med sprogcentret. SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Ordinær danskundervisning og vejledning Sprogcenter Nordsjællands primære arbejdsopgave er at undervise i dansk som andetsprog. Undervisningen skal fremme kursisternes aktive brug af dansk sprog, den skal give viden om danske kultur- og samfundsforhold samt det danske arbejdsmarked. Undervisningen skal således bidrage til, at voksne udlændinge kan komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv samt deltage i livet som medborger i det danske samfund. Arbejdsmarked og dansk Sprogcenter Nordsjælland gennemfører dansk i en række forløb, der retter sig mod arbejdsmarkedet. Det er dels sprogcentrets egne forløb dels forløb, som vi gennemfører sammen med kommuner. Forløbene gennemføres typisk som en kombination af dansk/faglig undervisning og praktik; dansk indgår på arbejdspladsen i praktikforløbene. Der gennemføres også dansk som rekvireret undervisning direkte på den enkelte arbejdsplads. Dette sker oftest i form af eneundervisning men også som små hold. Uddannelse og dansk Sprogcentret indgår i et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner om forløb hvor der er flaskehalse. Der er pt. ingen samarbejde om forløb med andre uddannelsesinstitutioner. Tidligere har der været gennemført forkursus til social- og sundhedshjælperuddannelsen, kurser for buschauffører og uddannelse af udenlandske læger. Andre integrationsopgaver integrationskontrakter jobguide I kraft af sin placering som sprogcenter for 10 kommuner varetager Sprogcenter Nordsjælland en række andre integrationsmæssige opgaver for alle kommuner, grupper af kommuner eller enkelte kommuner. Et eksempel er Integrationskontrakter for I2-kursister for kommunerne. Et andet er jobguide-ordning for kursister som hovedsagelig er på dagpenge.

5 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning tilbydes til udlændinge der udelukkende er kommet til Danmark for at arbejde eller studere. Målgruppen er nyankomne arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair-personer. Målet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er at kursisterne tilegner sig basale, almene dansksproglige forudsætninger, der er nødvendig for den enkelte i deres arbejde i Danmark. Indholdet i undervisningens almene del er identisk med de sproglige mål for de første moduler på hver af de tre danskuddannelser. Det arbejdsmarkedsrettede forløb består af i alt 250 timer fordelt på fem forløb à 50 timer. For at kunne leve op til lovgivningen om at kursisterne til såvel arbejdsmarkedsrettet dansk som til ordinær danskundervisning skal kunne starte senest en måned efter tilmelding, bliver undervisningen i arbejdsmarkedsrettet og moduldansk gennemført på samme hold. Når en kursist har gennemført de fem forløb à 50 timer, afslutter de med en modultest på relevant niveau. Testen afgør, hvor kursisten indplaceres på danskuddannelse og modul, hvis pågældende vælger at fortsætte med at lære dansk. Den ordinære danskundervisning Model og prøver Den ordinære undervisning er en grundlæggende uddannelse i dansk som andetsprog opbygget i tre uddannelser med hver seks moduler. Efter hvert modul er der modultest. Uddannelserne foregår efter centralt fastlagte mål og rammer og de afsluttes med statskontrollerede prøver efter hver uddannelse. Prøveniveauerne for danskprøverne er fastlagt af Europarådet. Danskuddannelse for voksne udlændinge måles altså efter internationale standarder. I realiteten er dansk som andetsprog derved gjort til en kompetencegivende uddannelse for nye danskere. Uddannelse 1 er for analfabeter, uddannelse 2 for kursister med kort skolebaggrund og uddannelse 3 for kursister med mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund. Ud fra kursistgruppens forudsætninger er der afgørende forskel på det niveau, den enkelte uddannelse afsluttes med og ligeledes det tempo den kan gennemføres med. (Jf. undervisningsmodel vedlagt som bilag). Sprogcentret indplacerer kursisterne på uddannelserne på grundlag af skole- og uddannelsesmæssige baggrund, indlæringshastighed og således, at uddannelsen kan understøtte og indgå i samspil med kursistens planer for beskæftigelse eller videre uddannelse. Sprogcentret indplacerer kursisterne på modul efter deres aktuelle niveau. 5

6 6 Indhold og metodevalg Målene i undervisningsmodellen opnås bl.a. ved at arbejde med deltagernes funktionelle sprogbrug set i forhold til det mål, der sættes for den enkelte. Indholdsmæssigt sikres dette gennem inddragelsen af autentiske materialer i undervisningen og et krav til samtlige uddannelser om indhold vedr. arbejde, uddannelse og hverdagsliv og medborgerskab. Metodisk arbejdes med synliggørelse af mål og delmål for undervisningen, hvorved kursisterne medinddrages i planlægningen af undervisningen. Der arbejdes ud fra individuelle læringsplaner. For at fremme kursistens medinddragelse i planlægning og gennemførsel af undervisningen har Sprogcenter Nordsjælland oversat alle modulers indhold og mål til en række af kursisternes sprog. Edb anvendes som et hjælpemiddel i undervisningen, som i landets øvrige skoleformer. Undervisning i kultur- og samfundsforhold Undervisningen i kultur- og samfundsforhold i Danmark har siden været indbygget i den ordinære undervisning. Den tilrettelægges i form af en række obligatoriske temaer, der indgår på alle moduler. Formålet er, at kursisten så hurtigt som muligt opnår et grundlæggende indblik i kultur- og samfundsforhold i Danmark. Uddannelses- og erhvervsvejledning I Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som trådte i kraft er den uddannelses- og erhvervsvejledning som sprogcentret skal yde de nye kursister indskrænket betydeligt i forhold til den tidligere gældende lovgivning. Fra 2004 er vejledningen koncentreret om visitation og om, hvordan den enkelte kursist gennemfører sin danskuddannelse i relation til kursistens videre plan for arbejde eller uddannelse. Efter drøftelse i sprogcenterrådet har sprogcentret valgt herudover at fortsætte den praksis, at det er vejlederne, der er det primære kontaktled til samarbejdspartnere i kommunerne, når det drejer sig om de enkelte kursister. I den funktion deltager de desuden i vendemøder to gange om året med alle kommuner. Sprogcentrets uddannelses- og erhvervsvejledere er således sprogcentrets kontaktpersoner i forhold til kommunernes sagsbehandlere om de enkelte kursisters individuelle kontrakter. Denne funktion er fra udvidet til at omfatte vejledning overfor kursisten og kommunen, hvis kursisten af den ene eller anden grund har større vanskeligheder med at gennemføre den ordinære danskundervisning og bestå en danskprøve. Det kan dreje sig om særlige tiltag på sprogcentret men også om vejledning i forhold til specielle tilbud, der ligger uden for sprogcentret. Med det fokus, der med Lov om undervisning af voksne udlændinge er

7 7 sat på arbejdsmarkedet har sprogcentret valgt at gennemføre temaer om det danske arbejdsmarked, personlige kvalifikationer og jobsøgning. Det sker på uddannelse 2 og 3 efter ca. et års undervisning og på uddannelse 1 efter en konkret vurdering. Ligeledes er den enkeltes vej til arbejdsmarkedet indholdet i vores to brobygningsforløb: Hvor skal du hen og Klar til arbejde. Her udnytter vi i begge tilfælde vores vejlederes kvalifikationer til undervisningsbaseret vejledning og specifik vejledning af den enkelte. Som et nyt vejledningselement bliver hver kursist ved deres undervisningsstart henvist til vores hjemmeside. Her er en række informationer, som omhandler danskundervisningens regler og muligheder for den enkelte. Ligeledes indeholder den information om særlige forhold på Sprogcenter Nordsjælland. Informationerne er indtalt på 17 sprog. Ordinær undervisning som dag- og aftenundervisning Sprogcentret tilbyder undervisning inden en måned efter tilmelding for samtlige kursister. De ordinære undervisningsstarter for større grupper er hvert kvartal. Fra januar 2013 har dagkursisterne på samtlige uddannelser og moduler modtaget mellem 12 og 15 ugentlige undervisningslektioner lagt på tre dage om ugen. Undervisningen er derved tilrettelagt således at den kan indgå i en kombination med beskæftigelse og arbejdspraktik. For aftenkursisternes vedkommende er timetallet 6 ugentlige undervisningslektioner lagt på to aftner. Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Allerede i 1999 havde sprogcentret overenskomst om FVU med den daværende amtskommune. Fra 2007 er denne overenskomst nu med Voksenundervisningscenter Nordsjælland. Derved har Sprogcenter Nordsjælland mulighed for at tilbyde samme FVU-kurser i læsning og matematik som VUC. Målgruppen for FVU er alle voksne, der har problemer med at læse og skrive. Slutmålet for undervisningen er at forbedre deltagernes læse-, skrive, eller regnefærdigheder til et niveau, der muliggør deltagelse i 9. klasse for voksne. Der er 4 læseniveauer og 2 regneniveauer, med mulighed for test efter hvert. FVU bliver tilbudt til alle voksne, herunder deltagere på sprogcentrets Danskuddannelse 2 modul 5-6 og Danskuddannelse 3 modul 3-5, men også deltagere, der har opbrugt deres 3-årige uddannelsesret, eller er blevet danske statsborgere, uden tilstrækkelige færdigheder. FVU bliver tilbudt som dag- og aftenundervisning, enten på sprogcentret eller forlagt til virksomheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner eller

8 foreninger, hvor der er basis for et hold. FVU bliver nu tilbudt på alle sprogcentrets afdelinger. 8 I 2014 blev der i læsning gennemført: - 21 hold for i alt 433 kursister i Hillerød - 8 hold for i alt 112 kursister i Helsingør - 5 hold for i alt 52 kursister i Frederikssund Der blev gennemført 4 hold med 42 kursister i matematik i Hillerød. Brobygninger til arbejdsmarkedet gennemført i et samarbejde med flere kommuner Hvor skal du hen Forløbet tilbydes for kursister, der befinder sig på uddannelse 2 og 3 modul 3-4. Forløbet varer ½ år. I Hvor skal du hen er formålet at give kursisten kendskab til det danske arbejdsmarked og forholdene på en konkret arbejdsplads. Den røde tråd er den personlige afklaring i forhold til job og kursisternes individuelle kontrakter. Som et væsentligt led indgår der en længerevarende praktik i forløbet. Hvor skal du hen gennemføres i et samarbejde med kommunernes sagsbehandlere. I 2014 gennemførtes 2 Hvor skal du hen forløb med kursister fra følgende kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød. Vi har opgjort resultaterne af Hvor skal du hen. Disse er vedlagt som bilag. Klar til arbejde Forløbet tilbydes for kursister, der befinder sig på uddannelse 1 modul 3-4. Da kursisterne er analfabeter eller funktionelle analfabeter giver det særlige barrierer i forhold til det danske arbejdsmarked. Der er løbende indtag og forløbets længde aftales individuelt. I Klar til arbejde er formålet at arbejde målrettet med kursisternes kompetencer i forhold til det danske arbejdsmarked og forholdene på en konkret arbejdsplads. Den røde tråd er vejledning og opkvalificering af den enkelte i forhold til at kunne indgå på et dansk arbejdsmarked. Der indgår virksomhedsbesøg og minimum 3x4 ugers praktik i løbet af et år individuelt tilrettelagt. Klar til arbejde gennemføres i et samarbejde med kommunernes sagsbehandlere. I 2014 gennemførtes 1 Klar til arbejde forløb med kursister fra følgende kommuner: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Egedal, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Vi har opgjort resultaterne af Klar til arbejde. Disse er vedlagt som bilag.

9 9 Brobygninger til uddannelse/arbejde gennemført med andre uddannelsesinstitutioner Sprogcentret har generelt opstillet nogle krav til organiseringen af forløbene med aftagerinstitutionerne, før vi kalder det en brobygning. Det gælder såvel til de brobygninger, som gennemføres med loven om danskuddannelse som til de forløb, hvor vi udlåner lærer. Kravene er: fælles visitation, fælles planlægning, integreret forløb mellem den faglige og sproglige undervisning, faste procedurer for indtag af kursister i perioden. Det afgørende er, at kursisten efter gennemført forløb sikres optagelse på ordinær uddannelse, mulighed for optagelse på anden kompetencegivende uddannelse eller får et jobtilbud. I perioden gennemførte sprogcentret 5 kurser med i alt 56 kursister med uddannelse af buschauffører sammen med Erhvervsakademiet Nordsjælland. Resultaterne af buschaufførkurserne kan ses på vores hjemmeside. I perioden gennemførte sprogcentret et brobygningsforløb for udenlandske læger sammen med hospitalerne i Frederiksborg Amt. Der deltog i alt 35 kursister. Erfaringerne indgår i en rapport fra UC2 fra 2005: Erfaringer med læge-projekter på landsplan. Resultaterne af Brobygning for udenlandske læger kan ses på vores hjemmeside. I perioden gennemførte sprogcentret 18 brobygningsforløb som forkursus til social- og sundhedsuddannelserne. 267 kursister gennemførte forløbene og blev optaget på social- og sundhedsuddannelserne. Resultaterne af forkursus til social- og sundhedsuddannelserne kan ses på vores hjemmeside. SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Koordinerende møder og vendemøder Etablering af kontakt og samarbejde med kommunerne har fra begyndelsen haft første prioritet for sprogcentret. Fra 2002 har samarbejdet med brugerkommunerne som kommunegrupper og som enkeltkommuner været etableret i faste rammer. Kommunegruppe øst består af Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. Kommunegruppe vest består af Egedal, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød.

10 10 Møderne i kommunegrupperne omhandler koordinering af aktiviteter og generelle spørgsmål. Disse møder har igennem årene resulteret i flere konkrete fællesprojekter, herunder brobygningsforløb. Møderne med enkeltkommunerne har som regel karakter af vendemøder, hvor samtlige kursister fra en kommune gennemgås. Der afholdes minimum 2 vendemøder om året med samtlige kommuner. I møderne deltager sagsbehandlere, integrationsmedarbejdere fra kommunerne og vejleder og afdelingsleder fra sprogcentret. Fra januar 2004 har samtlige kommuner i samarbejdet faste vendemøder med sprogcentret. Disse møder har fungeret videre uden problemer i den nye kommunestruktur fra Jobguideordning for borgere på dagpenge Jobguideordningen startede som et projekt for borgere på dagpenge i perioden fra Fra 2009 blev ordningen gjort permanent på sprogcenteret. Jobguideordningen håndteres af jobguiden, som fysisk befinder sig på afdelingen i Hillerød, men samarbejder med alle jobkonsulenterne i sprogcenteret brugerkommuner om udarbejdelse af et opkvalificerende program til hovedsaligt borgere på dagpenge, henvist til Sprogcenter Nordsjælland. Eksempler på elementer, som kan indgå i et opkvalificerende program kan være: - Ordinær danskuddannelse - FVU læsning og matematik - Sprogpraktik - Afklarende praktik - Arbejdspladsdansk - Arbejdsmarkedsforløbet Klar til arbejde - Arbejdsmarkedsforløbet Hvor skal du hen? I 2014 har 58 borgere på dagpenge været henvist til Sprogcenter Nordsjællands afdelinger. 9 borgere på dagpenge og 14 borgere under Integrationsloven har været i praktik som en del af deres program. På kurserne Hvor skal du hen kursister fra Hillerød. På kurset Klar til arbejde kursister fra Frederikssund. Aktiveringsprojekter og arbejdsmarkedsrettede forløb I 2014 gennemførtes en række aktiveringsprojekter og arbejds-

11 11 markedsrettede forløb for kursisterne. De fleste projekter har varighed af et halvt eller et helt år. Projekterne gennemføres med kommunerne, jobcentrenes statslige del eller arbejdsgivere. Følgende projekter er påbegyndt eller er gennemført i 2014: Kvinder For Fremtiden EU projekt Projekt Kvinder For Fremtiden (KFF) var et samarbejdsprojekt med Center for Beskæftigelse, Sprog, og Integration (CBSI) i København og Sprogcenter Nordsjælland. Sprogcenter Nordsjælland er hovedansvarlig og har projektledelsen. Projektets primære finansieringskilde var EU-socialfond. Herudover finansieredes projektet af de lokale beskæftigelsesråd i: København, Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør og Rudersdal. Formålet med projektet var at undgå, at højtkvalificerede kvinder ender som ufaglært arbejdskraft eller på offentlig forsørgelse. Projektet stræbte efter at skabe ny og nyttig viden om, hvilke uddannelsesmæssige initiativer, der er behov for, for at udvikle fremtidige indsatser og nye metoder i forhold til at kompetenceafklare og opkvalificere målgruppen, finde eksisterende jobmuligheder og åbne nye f.eks. gennem iværksætteri. Den typiske deltager i KFF var mellem 28 og 35 år og familieforsørget. Hun havde en mellem- eller længerevarende uddannelse bag sig fra sit hjemland. Karakteristik for kvinderne var, at de ikke fik anderkendt deres formelle medbragte kvalifikationer. For at få fodfæste på det danske arbejdsmarked havde de derfor brug for et sprogligt og fagligt opkvalificeringsforløb, der rakte udover de ordinære danskuddannelsesforløb. I perioden oktober 2012 til juni 2014 har i alt 126 kvinder deltaget. 83% har gennemført et forløb. 29% har fået job. Ved langtidseffektmålingen skal det dog bemærkes at 40% var kommet i job. 38% gik i uddannelse. Ved langtidseffektmålingen var 22% fortsat i uddannelse. Årsagen skyldes at flere har fået arbejde. Hvor skal du hen (se side 8). Målgruppen er kursister fra uddannelse 2 og 3 modul 3-4. Formålet er at give kursisten kendskab til det danske arbejdsmarked som grundlag for en personlig afklaring i forhold til job og udarbejdelse af handlingsplan. Der indgår længerevarende praktik. Et forløb er gennemført i foråret 2014 i et samarbejde med kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød. Hvor skal du hen (se side 8). Målgruppen er kursister fra uddannelse 2 og 3 modul 3-4. Formålet er at give kursisten kendskab til det danske

12 12 arbejdsmarked som grundlag for en personlig afklaring i forhold til job og udarbejdelse af handlingsplan. Der indgår længerevarende praktik. Et forløb er gennemført i efteråret 2014 i et samarbejde med kommunerne Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. Klar til arbejde (se side 8). Målgruppen er analfabeter. Det er formålet gennem vejledning og opkvalificering at give kursisterne kompetencer, så de kan indgå på det danske arbejdsmarked. Der indgår virksomhedsbesøg og praktik. Et forløb er gennemført i 2014 i et samarbejde med kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Egedal, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Integrationskontrakter for familiesammenførte Sprogcentrets vejledere udfører integrationskontrakter for kommunerne. I 2014 er dette sket for Fredensborg kommune. Rekvireret undervisning Dansk på arbejdspladsen Sprogcenter Nordsjælland underviser i flere tilfælde i dansk på arbejdspladserne. Nogle af disse aftaler udspringer direkte af Brobygningsforløbene til arbejdsmarkedet, mens andre aftaler handler om fastholdelse på arbejdspladsen. Dansk på arbejdspladsen gennemføres dels i form af små hold dels som eneundervisning. I 2014 blev danskundervisning gennemført som rekvireret undervisning på følgende arbejdspladser/institutioner: Eneundervisning for pædagogmedhjælper i en børnehave i Helsingør. Eneundervisning for pædagog i en børnehave i Rudersdal. Danskundervisning til en gruppe ledige 3F og FOA medlemmer. Undervisningen blev finansieret af midler fra det Lokale Beskæftigelsesråd i Hillerød. Rekvireret undervisning anden undervisning Sprogcenter Nordsjælland underviser i andre tilfælde i særlige rekvirerede forløb på de enkelte afdelinger. I alle tilfælde er der tale om særligt tilrettelagte forløb for specielle målgrupper. I 2014 blev der gennemført følgende rekvireret undervisning: Støtteundervisning af kursist med læsevanskeligheder fra Hillerød. Eneundervisning af læge fra Hillerød. Eneundervisning af traumatiseret kursist fra Frederikssund. Eneundervisning af psykisk syg kursist fra Frederikssund. Hjemmeundervisning af alvorlig syg fra Frederikssund. Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere

13 Allerede før sprogcentrets tilblivelse i 1999 har der været gennemført særlig tilrettelagt undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Flere af sprogcentrets afdelinger har således over 10 års erfaring med denne type undervisning. 13 Fra 2003 og frem til sommer 2005 deltog Sprogcenter Nordsjælland i et landsdækkende forsøg for Integrationsministeriet, hvor der deltog 5 sprogcentre. Der indgik et udvidet samarbejde med kommunerne og amtets specialundervisning med henblik på et særligt tiltag for denne gruppe. I projektet indgik forsøg med arbejdsprøvning med Reva-Trollesbro i Hillerød. Der var nedsat en følgegruppe af sprogcenterrådet med deltagelse fra fire kommuner samt Egedammen og Trollesbro. Den eksterne evaluering kan ses på Undervisningen af traumatiserede er fortsat som en særskilt aktivitet på sprogcentret efter de principper, som følgegruppen og sprogcentret har fundet frem til. Aktiviteten omfatter ikke de stærkt behandlingskrævende idet hovedvægten er lagt på undervisning og styrkelse af den enkeltes personlige, sociale og danskfaglige kompetencer. Kursisterne i 2014 var fra kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Hørsholm. UDVIKLING Sprogcenter Nordsjælland arbejder løbende med udvikling af den ordinære danskundervisning og de tilbud vi har i øvrigt. Denne udvikling varetages af ledelse og medarbejdere fra sprogcentret og driftskommunens konsulent. I arbejdet med kompetenceudvikling af lærergruppen er der et samarbejde mellem driftskommunens konsulent og ledergruppen i sprogcentret. Integration på arbejdsmarkedet og danskundervisning Med den nye Integrationslov er der sat fokus på indvandrere og flygtninges integration på arbejdsmarkedet. De fleste af de projekter som Sprogcenter Nordsjælland indgår i, er derfor også kombinationsforløb, der retter sig mod arbejdsmarkedet. Enten direkte, som beskrevet i projekterne ovenfor eller gennem uddannelse, som beskrevet i afsnittet om brobygninger. Der foregår løbende en udvikling af nye projekter og en fastholdelse af retning, metode og målopfølgning på de eksisterende kombinerede forløb. Fra 2002 har en 3/2 model fungeret for undervisningsaktiviteterne i den ordinære undervisning. Undervisning for den enkelte kursist er

14 14 tilrettelagt over 3 dage om ugen. Dette giver den enkelte og kommunen mulighed for at finde egnede praktikker på arbejdsmarkedet de andre 2 dage. I samspillet mellem arbejdsmarked og dansk som andetsprog vil den virkelighed kursisterne oplever, kunne gøres til genstand for undervisningen på sprogcentret med hensyn til sprog men også med hensyn til kultur- og samfundsforhold. Fra 2004 er undervisningen ikke længere organiseret som holdundervisning, men som modulopbygget undervisning baseret på individuelle læringsplaner af vekslende grupper af kursister. I den forbindelse har sprogcentret gennemført en omfattende kompetenceudvikling af medarbejderne. Kompetenceudvikling af medarbejderne Sprogcentret har i MED aftalt principperne for en samlet kompetence- og videreuddannelsesplan for sprogcentrets medarbejdere. I første omgang for perioden , senere udbygget løbende. Den sidste plan er lavet for perioden Grundlæggende bygger den samlede kompetenceplan på lærerteams. Dels som arbejdsplatform, der løser alle aftalte arbejdsopgaver. Dels som udviklingsplatform, hvor udvikling af nye arbejdsformer afprøves, evalueres og forankres. Formålet med team som organiseringsform for arbejdet er at opnå den optimale undervisning og samtidig give medarbejderne større indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen. Bevægelsen fra det lukkede rum og den privatpraktiserende lærer mod en mere åben undervisning og selvstyrende lærergrupper har til hensigt at skabe en platform for udvikling af nye lærerkompetencer og dermed sætte yderligere fokus på kursisternes læreprocesser. Kompetenceudviklingen af medarbejderne har siden starten haft følgende indhold: Fra : Opbygning af teams som arbejdsplatform. Intern uddannelse i teamsamarbejde. Værktøjer til teamsamarbejdet og den individuelle ansvarlighed. Med udgangspunkt i lærerteamene: Pædagogisk IT- kørekort. Arbejde med individuelle læringsplaner. Fra : Refleksion over teamenes praksis.

15 15 Tværteamsamarbejde. Med udgangspunkt i lærerteamene: Fortsat udvikling af individuel læring og differentieret undervisning. Logbøger som redskab i. fht. individuelle læringsplaner. Videreuddannelse af samtlige lærere i undervisningsbaseret vejledning (afsluttet i 2008). Fra : Team som platform for læring i lærergruppen. Med udgangspunkt i lærerteamene: Differentieret undervisning og individuel læringsplan. Mundtlighed og ordforråd. Udtale. Fra : Udviklingsteam som læringsplatform. FVU halvdelen af lærergruppen uddannes til FVU. Forbedring af kvaliteten på individuelle læringsplaner. Fra : Udviklingsteamene arbejder med læsning. Ledelsen laver tæt opfølgning på udviklingsteamene. Flere lærere uddannes til FVU lærere. Sprogcenter Nordsjællands samlede kompetenceudviklingsprojekt for medarbejderne står på tre ben: Uddannelse (ny viden og færdigheder), afprøvning i praksis (afprøvning af denne viden og disse færdigheder) og udvikling af en ny praksis (implementering af den afprøvede og senere bearbejdede/ændrede viden/færdigheder). Det administrative system Edb-system og systematisk information til kommunerne Undervisningsministeriet, Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening kræver et administrativt system på området efter bestemte forskrifter. Formålet er at forsyne kommunerne og Integrationsministeriet med de data, der iflg. lovgivningen kan videregives fra sprogcentrene til kommunerne. Det drejer sig om månedlige fraværsstatistikker på kursister i kategorierne I1, K og A. Hertil kommer at sprogcenteret kontakter kommunerne, hvis kursister ikke møder til undervisning ved modulstart samt i januar og august måned.

16 STATISTIK OVER KURSISTER OG AKTIVITETER I Antal kursister I 2014 var 1872 kursister tilmeldt undervisning på sprogcentret. Af disse fulgte 283 arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, 1543 den ordinære undervisning og 44 gik til sprogcentrets arbejdsmarkedsrettede forløb. Nogle kursister gik kun på sprogcentret i kortere tid, andre fulgte undervisningen hele året. Af disse blev hovedparten undervist på sprogcentrets afdelinger og en mindre del på aftagerinstitutionerne. Fordeling efter nationalitet Kursisterne fordelte sig i 2014 på 97 forskellige nationaliteter. Fem nationaliteter var repræsenteret med over 100 kursister: Nationsfordeling Iran 6% 8% Rumænien 60% 13% Syrien 6% 7% Polen Filippinerne Andre Antallet af kursister fra Syrien er den største gruppe og udgør 13 % af kursisterne. I 2014 har 589 borgere fra EU-lande fulgt undervisningen på sprogcentret. Procenttallet af EU-borgere har ligget konstant mellem 2008 og I 2014 har der været samme numeriske antal kursister, men procenttallet er faldet fra 39 % til 32 %. Fordeling på modersmål Der er repræsenteret 83 forskellige modersmål. Fire sprog er i løbet af året repræsenteret med over 100 kursister: arabisk (242), rumænsk (144), polsk (120) og kurdisk (105). Fordeling på køn Ud af 1872 kursister var 1031 eller 55 % kvinder og 841 eller 45 % mænd. Procentfordelingen har været den samme de fra 2008 og 2013, men der er nu en stigning i antallet af mænd. Fordeling på alder

17 17 Aldersfordeling u. 18 år: 1 kursister år: 31 kursister år: 718 kursister år: 701 kursister år: 290 kursister år: 111 kursister år: 19 kursister år: 1 kursist Under Af statistikken fremgår det, at hovedparten af kursisterne befinder sig i den erhvervsaktive alder. Fordeling på lovkategorier: Af de 1872 kursister var: 606 I1-kursister: henvist efter Integrationsloven, omfattet af et integrationsprogram og modtager offentlig forsørgelse. Kategorifordeling 287 I2-kursister: henvist efter Integrationsloven, omfattet af et integrationsprogram og selvforsørgende. D; 122 K; 92 A; I3-kursister: henvist efter Integrationsloven, omfattet af et introduktionsforløb og selvforsørgende. I1; D-kursister: henvist efter danskuddannelsesloven og selvforsørgende. 92 K-kursister: henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. I3; A-kursister: henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, modtager dagpenge. I2; Ø-kursister: kursister, der ikke er omfattet af danskuddannelsesloven. Stigningen i antallet af I1 kursister fortsætter fra Antallet af I1

18 18 kursister er fordoblet fra 2010 til 2013 og er igen fordoblet fra 2013 til Antallet af selvforsørgende kursister henvist efter integrationsloven og omfattet af et introduktionsforløb (I3) eller danskuddannelsesloven alene (D) er samlet stadig den største gruppe; de udgør 42 % af kursistgrundlaget. Lægger vi I2 kursister omfattet af Integrationsloven til udgør den selvforsørgende gruppe 58 % af hele kursistantallet. ARBEJDSMARKEDSRETTET DANSKUNDERVISNING Der har deltaget 144 kursister til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på dag i Fordeling på uddannelse og moduler (se undervisningsmodellen) for kursister i den ordinære undervisning DAGKURSISTER Uddannelse 1: Modul 1: 115 Modul 2: 23 Modul 3: 29 Modul 4: 21 Modul 5: 10 Modul 6: 9 Uddannelse 2: Modul 1: 331 Modul 2: 172 Modul 3: 142 Modul 4: 114 Modul 5: 63 Modul 6: 10 Uddannelse 3: Modul 1: 34 Modul 2: 28 Modul 3: 23 Modul 4: 24 Modul 5: 8 Modul 6: Uddannelses- og modulfordeling DAG UDD 1 UDD 2 UDD 3 M6 M5 M4 M3 M2 M1 Ændringen i fordelingen mellem danskuddannelserne er fortsat. DU1 gruppen (kursister der er analfabeter) er steget fra 7 % i 2010 til 18 % i DU1 gruppen er den absolut mest ressourcekrævende gruppe. DU2 gruppen (kursister med kort uddannelsesbaggrund) er i den samme periode steget fra 61 % til 72 %. DU3 gruppen (studievante kursister) er faldet fra 32 % i 2010 til 10 % i 2014.

19 ARBEJDSMARKEDSRETTET DANSKUNDERVISNING Der har deltaget 141 kursister til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på aften i Fordeling på uddannelse og moduler (se undervisningsmodellen) for kursister i den ordinære undervisning AFTENKURSISTER 19 Uddannelse 1: Modul 1: 0 Modul 2: 0 Modul 3: 4 Modul 4: 4 Modul 5: 4 Modul 6: Uddannelses- og modulfordeling AFTEN Uddannelse 2: Modul 1: 88 Modul 2: 71 Modul 3: 62 Modul 4: 47 Modul 5: 26 Modul 6: 8 Uddannelse 3: Modul 1: 12 Modul 2: 22 Modul 3: 10 Modul 4: 20 Modul 5: 7 Modul 6: UDD 1 UDD 2 UDD 3 M6 M5 M4 M3 M2 M1 Antallet af aftenkursister har været stabilt fra 2012 til Fordeling på kommuner Allerød 123 Helsingør 352 Egedal 82 Hillerød 348 Fredensborg 202 Hørsholm 63 Frederikssund 242 Rudersdal 30 Gribskov 208 Øvrige kommuner 18 Halsnæs 189 Privatister 15

20 20 Prøver i dansk Det statskontrollerede prøvesystem består af følgende prøver: Prøve i dansk 1: vurderer kursisternes sproglige forudsætninger for at kunne fungere i det danske samfund generelt. Prøven sætter fokus på centrale færdigheder i mundtlig dagligdags kommunikation og læsning på et basalt niveau. Prøven giver p.t. mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse. Prøve i dansk 2: vurderer kursisternes sproglige forudsætninger for at kunne fungere i det danske samfund generelt og på arbejdsmarkedet. Prøven sætter fokus på centrale færdigheder i almen dagligdags kommunikation og således, at man kan klare sig på arbejdsmarkedet på et ufaglært eller faglært niveau. Prøven giver p.t. mulighed for at søge om statsborgerskab. Prøve i dansk 3: vurderer kursisternes sproglige forudsætninger for at kunne fungere i det danske samfund generelt men også på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Prøven sætter fokus på mere komplekse færdigheder i kommunikation i hverdagen, på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Studieprøven: kvalificerer til videregående uddannelse. (Om prøvernes niveaumæssige placering: se bilag af undervisningsmodel). Fordelingen af gennemførte prøver i 2014 er som følger: Sommertermin Vintertermin Prøve i dansk Prøve i dansk Prøve i dansk I alt: Antallet af prøvedeltagere er steget for sommerprøverne og faldet for vinterprøverne. Gennemførte prøver svarer til 95 % af tilmeldte. Statsborgerskabsprøven Sprogcentret gennemfører Statsborgerskabsprøven for Justitsministeriet. Indfødsretsprøven er et obligatorisk krav til indvandrere før de kan søge statsborgerskab i Danmark: Prøverne i 2014 har været gennemført med følgende deltagertal: Sommertermin Vintertermin

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51

VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51 AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009 Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 2 2. De overordnede rammer... side 3 a) Baggrund og præsentation b) Fysiske rammer og personale

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere