Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014"

Transkript

1 Sprogcenter Nordsjælland Beretning Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 5 Den ordinære danskundervisning 5 Uddannelses- og erhvervsvejledning 6 Ordinær undervisning dag og aften 7 Forberedende Voksen Undervisning (FVU) 7 Brobygninger til arbejdsmarkedet 8 Brobygninger til uddannelse 9 SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Koordinerende møder og vendemøder 9 Jobguideordning for borgere på dagpenge 10 Aktiveringsprojekter og arbejdsmarkedsrettede forløb 11 Integrationskontrakter for familiesammenførte 12 Rekvireret undervisning Dansk på arbejdspladsen 12 Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere 13 UDVIKLING Integration på arbejdsmarkedet og danskundervisning 13 Kompetenceudvikling af medarbejderne 14 Det administrative system 15 STATISTIK OVER KURSISTER OG AKTIVITETER Antal kursister, nationalitet, modersmål, køn 16 Alder, lov-kategorier 17 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 18 Uddannelse og moduler for den ordinære undervisning 18 Kommuner 19 Prøver 20 SPROGCENTER NORDSJÆLLAND SOM ARBEJDSPLADS Personale 21 Medarbejderudvalg 21 Arbejdstidsregler 22 Fysiske rammer og faciliteter 22 Økonomiske rammer 22 Kursisttallet og beskæftigelsen 22 Bilag: Statistik over brobygningsforløbene (2 sider) Undervisningsministeriets undervisningsmodel

2 2 SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland på vegne af 10 nordsjællandske kommuner, som samtidig er sprogcentrets faste brugere. Sprogcentret har som institution eksisteret siden og har afdelinger i Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Der er p.t. forlagt undervisning til andre kommuner. Der går 1200 kursister dagligt på Sprogcenter Nordsjællands afdelinger. Sprogcentersekretariatet under Jobcenter Hillerød varetager det økonomiske, administrative og pædagogiske tilsyn med sprogcentret. Der afholdes løbende møder mellem jobcenteret og forstander. Det pædagogiske tilsyn udøves ved at jobcentersekretariatets konsulent deltager i ledelsesmøder, i udviklingsarbejde med ledelses- og lærergruppen og i forhold til brugerkommunerne. Ligeledes gennemføres der årligt et egentlig tilsyn på sprogcentret. I foråret 2006 tilsluttede samtlige kommuner sig, at Sprogcenter Nordsjælland fortsætter som samlet sprogcenter. I efteråret 2006 nedsatte Hillerød Kommune på baggrund heraf en arbejdsgruppe med medlemmer udpeget af samtlige nye kommuner. Resultatet af arbejdet er udmøntet i en ny samarbejdsaftale mellem de 10 brugerkommuner og driftskommune Hillerød. Sprogcentret fortsætter på dette grundlag fra Ved ændringen af danskundervisningsloven i 2010 har de 10 kommuner genunderskrevet samarbejdsaftalen. Lovgrundlag Sprogcentrets virksomhed er baseret på Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., samt tilhørende bekendtgørelse og vejledninger. Loven trådte i kraft Loven er senest ændret pr. 1. januar 2014, hvor der er tilført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for samtlige målgrupper med undtagelse af flygtninge og familiesammenførte. Målgruppen er alle voksne udlændinge over 18 år, der har opholdstilladelse eller ret til ophold i Danmark og som er folkeregistreret i en opholdskommune. Med loven af 2004 skete der en række ændringer: Der stilles krav til arbejdsmarkedsrettet indhold i undervisningen. Undervisningen er opbygget i tre uddannelser med hver seks moduler. Efter hvert modul er der modultest. Der er statskontrollerede afsluttende prøver efter hver uddannelse. Undervisningen er i højere grad baseres på kommunikative principper og edb anvendes mere i undervisningen. Som et nyt element udarbejdes der individuelle læringsplaner for kursisterne. På linie med en række andre uddannelser reducerer loven vejledningen til en uddannelsesvejledning rettet mod de tre danskuddannelser. (Om vejledningen på Sprogcenter Nordsjælland se senere).

3 3 Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er tænkt som et instrument i landets integrationspolitik. Danskuddannelsens rolle i integrationspolitikken kommer til udtryk gennem fokus på den enkelte kursists læring i samspillet med den øvrige integration og arbejdsmarkedet. Ved lovændringen i 2014 er der indført obligatorisk arbejdsmarkedsrettet dansk for den gruppe udlændinge, hvis primære formål for ophold i Danmark er at arbejde på det danske arbejdsmarked. Sprogcenterråd Til at rådgive sprogcentrets ledelse og driftkommunen er der nedsat et sprogcenterråd. I rådet er der repræsentanter fra samtlige 10 brugerkommuner, DA, LO, Erhvervsakademiet Nordsjælland og Uddannelsen for Sundhed, Omsorg og Pædagogik. Hanne Stausgaard fra Halsnæs kommune har i 2014 fungeret som formand. Sprogcenterrådet har holdt tre møder i På det første møde blev beretning 2013 fremlagt og drøftet. Kursisttallet har fra ligget konstant på ca kursister. De selvforsørgende kursister udgør i % heraf 35 % fra EU-lande. 348 kursister gik i 2013 til de afsluttende prøver. Det svarer til 22 % af alle kursisterne. Flygtninge kursistgruppen er nu igen steget til 24 % efter flere års fald. En større del af disse er DU1 ere og analfabeter udgør nu 14 % af kursisttallet. Sprogcenter Nordsjælland har nu flere analfabeter end gennemsnittet på landsplan. Sprogcentret har nedsat timetallet på dag for DU2 og DU3 modul 1 og 2 fra 15 til 12 timer pr. uge. Nettooverskuddet er steget i forhold til 2012 på grund af lærerkonflikten i foråret 2013 og den derved sparede løn. Nettooverskuddet fordeles mellem de 10 samarbejdende kommuner. På møderne har der løbende været præsenteret og drøftet andre temaer. I 2014 har de været: - Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for I3 kursister fra Herunder henvisnings- og tilbagemeldingsprocedurer. Administrativt må den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning køre manuelt i hele første kvartal. I forbindelse med lovændringen er uddannelsesretten udvidet til 5 år. - Særligt tilbud for flygtninge i Frederikssund for Frederikssund og Halsnæs kommuner. Ud over danskundervisning indeholder undervisningen en række temaer f.eks. bolig, kørekort, motion,

4 4 nem-id, økonomi, vold i hjemmet m.v. Der lægges i undervisningen vægt på rettigheder og pligter. - Nedsættelse af modultaksterne fra 1. januar Brugerundersøgelse på Sprogcenter Nordsjælland i 2014 af kursister der går til de afsluttende prøver på DU3. - Præsentation af tilsynsrapporten fra Hillerød kommune, som i år også indeholdt den tilsynsrapport, der hvert tredje år skal sendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Drøftelserne i sprogcenterrådet er præget af stor samarbejdsvilje både mellem kommunerne og sprogcentret, men også mellem kommunerne indbyrdes. En del aktiviteter kan kun gennemføres under forudsætning af at flere eller alle kommuner arbejder sammen med sprogcentret. SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Ordinær danskundervisning og vejledning Sprogcenter Nordsjællands primære arbejdsopgave er at undervise i dansk som andetsprog. Undervisningen skal fremme kursisternes aktive brug af dansk sprog, den skal give viden om danske kultur- og samfundsforhold samt det danske arbejdsmarked. Undervisningen skal således bidrage til, at voksne udlændinge kan komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv samt deltage i livet som medborger i det danske samfund. Arbejdsmarked og dansk Sprogcenter Nordsjælland gennemfører dansk i en række forløb, der retter sig mod arbejdsmarkedet. Det er dels sprogcentrets egne forløb dels forløb, som vi gennemfører sammen med kommuner. Forløbene gennemføres typisk som en kombination af dansk/faglig undervisning og praktik; dansk indgår på arbejdspladsen i praktikforløbene. Der gennemføres også dansk som rekvireret undervisning direkte på den enkelte arbejdsplads. Dette sker oftest i form af eneundervisning men også som små hold. Uddannelse og dansk Sprogcentret indgår i et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner om forløb hvor der er flaskehalse. Der er pt. ingen samarbejde om forløb med andre uddannelsesinstitutioner. Tidligere har der været gennemført forkursus til social- og sundhedshjælperuddannelsen, kurser for buschauffører og uddannelse af udenlandske læger. Andre integrationsopgaver integrationskontrakter jobguide I kraft af sin placering som sprogcenter for 10 kommuner varetager Sprogcenter Nordsjælland en række andre integrationsmæssige opgaver for alle kommuner, grupper af kommuner eller enkelte kommuner. Et eksempel er Integrationskontrakter for I2-kursister for kommunerne. Et andet er jobguide-ordning for kursister som hovedsagelig er på dagpenge.

5 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning tilbydes til udlændinge der udelukkende er kommet til Danmark for at arbejde eller studere. Målgruppen er nyankomne arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair-personer. Målet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er at kursisterne tilegner sig basale, almene dansksproglige forudsætninger, der er nødvendig for den enkelte i deres arbejde i Danmark. Indholdet i undervisningens almene del er identisk med de sproglige mål for de første moduler på hver af de tre danskuddannelser. Det arbejdsmarkedsrettede forløb består af i alt 250 timer fordelt på fem forløb à 50 timer. For at kunne leve op til lovgivningen om at kursisterne til såvel arbejdsmarkedsrettet dansk som til ordinær danskundervisning skal kunne starte senest en måned efter tilmelding, bliver undervisningen i arbejdsmarkedsrettet og moduldansk gennemført på samme hold. Når en kursist har gennemført de fem forløb à 50 timer, afslutter de med en modultest på relevant niveau. Testen afgør, hvor kursisten indplaceres på danskuddannelse og modul, hvis pågældende vælger at fortsætte med at lære dansk. Den ordinære danskundervisning Model og prøver Den ordinære undervisning er en grundlæggende uddannelse i dansk som andetsprog opbygget i tre uddannelser med hver seks moduler. Efter hvert modul er der modultest. Uddannelserne foregår efter centralt fastlagte mål og rammer og de afsluttes med statskontrollerede prøver efter hver uddannelse. Prøveniveauerne for danskprøverne er fastlagt af Europarådet. Danskuddannelse for voksne udlændinge måles altså efter internationale standarder. I realiteten er dansk som andetsprog derved gjort til en kompetencegivende uddannelse for nye danskere. Uddannelse 1 er for analfabeter, uddannelse 2 for kursister med kort skolebaggrund og uddannelse 3 for kursister med mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund. Ud fra kursistgruppens forudsætninger er der afgørende forskel på det niveau, den enkelte uddannelse afsluttes med og ligeledes det tempo den kan gennemføres med. (Jf. undervisningsmodel vedlagt som bilag). Sprogcentret indplacerer kursisterne på uddannelserne på grundlag af skole- og uddannelsesmæssige baggrund, indlæringshastighed og således, at uddannelsen kan understøtte og indgå i samspil med kursistens planer for beskæftigelse eller videre uddannelse. Sprogcentret indplacerer kursisterne på modul efter deres aktuelle niveau. 5

6 6 Indhold og metodevalg Målene i undervisningsmodellen opnås bl.a. ved at arbejde med deltagernes funktionelle sprogbrug set i forhold til det mål, der sættes for den enkelte. Indholdsmæssigt sikres dette gennem inddragelsen af autentiske materialer i undervisningen og et krav til samtlige uddannelser om indhold vedr. arbejde, uddannelse og hverdagsliv og medborgerskab. Metodisk arbejdes med synliggørelse af mål og delmål for undervisningen, hvorved kursisterne medinddrages i planlægningen af undervisningen. Der arbejdes ud fra individuelle læringsplaner. For at fremme kursistens medinddragelse i planlægning og gennemførsel af undervisningen har Sprogcenter Nordsjælland oversat alle modulers indhold og mål til en række af kursisternes sprog. Edb anvendes som et hjælpemiddel i undervisningen, som i landets øvrige skoleformer. Undervisning i kultur- og samfundsforhold Undervisningen i kultur- og samfundsforhold i Danmark har siden været indbygget i den ordinære undervisning. Den tilrettelægges i form af en række obligatoriske temaer, der indgår på alle moduler. Formålet er, at kursisten så hurtigt som muligt opnår et grundlæggende indblik i kultur- og samfundsforhold i Danmark. Uddannelses- og erhvervsvejledning I Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som trådte i kraft er den uddannelses- og erhvervsvejledning som sprogcentret skal yde de nye kursister indskrænket betydeligt i forhold til den tidligere gældende lovgivning. Fra 2004 er vejledningen koncentreret om visitation og om, hvordan den enkelte kursist gennemfører sin danskuddannelse i relation til kursistens videre plan for arbejde eller uddannelse. Efter drøftelse i sprogcenterrådet har sprogcentret valgt herudover at fortsætte den praksis, at det er vejlederne, der er det primære kontaktled til samarbejdspartnere i kommunerne, når det drejer sig om de enkelte kursister. I den funktion deltager de desuden i vendemøder to gange om året med alle kommuner. Sprogcentrets uddannelses- og erhvervsvejledere er således sprogcentrets kontaktpersoner i forhold til kommunernes sagsbehandlere om de enkelte kursisters individuelle kontrakter. Denne funktion er fra udvidet til at omfatte vejledning overfor kursisten og kommunen, hvis kursisten af den ene eller anden grund har større vanskeligheder med at gennemføre den ordinære danskundervisning og bestå en danskprøve. Det kan dreje sig om særlige tiltag på sprogcentret men også om vejledning i forhold til specielle tilbud, der ligger uden for sprogcentret. Med det fokus, der med Lov om undervisning af voksne udlændinge er

7 7 sat på arbejdsmarkedet har sprogcentret valgt at gennemføre temaer om det danske arbejdsmarked, personlige kvalifikationer og jobsøgning. Det sker på uddannelse 2 og 3 efter ca. et års undervisning og på uddannelse 1 efter en konkret vurdering. Ligeledes er den enkeltes vej til arbejdsmarkedet indholdet i vores to brobygningsforløb: Hvor skal du hen og Klar til arbejde. Her udnytter vi i begge tilfælde vores vejlederes kvalifikationer til undervisningsbaseret vejledning og specifik vejledning af den enkelte. Som et nyt vejledningselement bliver hver kursist ved deres undervisningsstart henvist til vores hjemmeside. Her er en række informationer, som omhandler danskundervisningens regler og muligheder for den enkelte. Ligeledes indeholder den information om særlige forhold på Sprogcenter Nordsjælland. Informationerne er indtalt på 17 sprog. Ordinær undervisning som dag- og aftenundervisning Sprogcentret tilbyder undervisning inden en måned efter tilmelding for samtlige kursister. De ordinære undervisningsstarter for større grupper er hvert kvartal. Fra januar 2013 har dagkursisterne på samtlige uddannelser og moduler modtaget mellem 12 og 15 ugentlige undervisningslektioner lagt på tre dage om ugen. Undervisningen er derved tilrettelagt således at den kan indgå i en kombination med beskæftigelse og arbejdspraktik. For aftenkursisternes vedkommende er timetallet 6 ugentlige undervisningslektioner lagt på to aftner. Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Allerede i 1999 havde sprogcentret overenskomst om FVU med den daværende amtskommune. Fra 2007 er denne overenskomst nu med Voksenundervisningscenter Nordsjælland. Derved har Sprogcenter Nordsjælland mulighed for at tilbyde samme FVU-kurser i læsning og matematik som VUC. Målgruppen for FVU er alle voksne, der har problemer med at læse og skrive. Slutmålet for undervisningen er at forbedre deltagernes læse-, skrive, eller regnefærdigheder til et niveau, der muliggør deltagelse i 9. klasse for voksne. Der er 4 læseniveauer og 2 regneniveauer, med mulighed for test efter hvert. FVU bliver tilbudt til alle voksne, herunder deltagere på sprogcentrets Danskuddannelse 2 modul 5-6 og Danskuddannelse 3 modul 3-5, men også deltagere, der har opbrugt deres 3-årige uddannelsesret, eller er blevet danske statsborgere, uden tilstrækkelige færdigheder. FVU bliver tilbudt som dag- og aftenundervisning, enten på sprogcentret eller forlagt til virksomheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner eller

8 foreninger, hvor der er basis for et hold. FVU bliver nu tilbudt på alle sprogcentrets afdelinger. 8 I 2014 blev der i læsning gennemført: - 21 hold for i alt 433 kursister i Hillerød - 8 hold for i alt 112 kursister i Helsingør - 5 hold for i alt 52 kursister i Frederikssund Der blev gennemført 4 hold med 42 kursister i matematik i Hillerød. Brobygninger til arbejdsmarkedet gennemført i et samarbejde med flere kommuner Hvor skal du hen Forløbet tilbydes for kursister, der befinder sig på uddannelse 2 og 3 modul 3-4. Forløbet varer ½ år. I Hvor skal du hen er formålet at give kursisten kendskab til det danske arbejdsmarked og forholdene på en konkret arbejdsplads. Den røde tråd er den personlige afklaring i forhold til job og kursisternes individuelle kontrakter. Som et væsentligt led indgår der en længerevarende praktik i forløbet. Hvor skal du hen gennemføres i et samarbejde med kommunernes sagsbehandlere. I 2014 gennemførtes 2 Hvor skal du hen forløb med kursister fra følgende kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød. Vi har opgjort resultaterne af Hvor skal du hen. Disse er vedlagt som bilag. Klar til arbejde Forløbet tilbydes for kursister, der befinder sig på uddannelse 1 modul 3-4. Da kursisterne er analfabeter eller funktionelle analfabeter giver det særlige barrierer i forhold til det danske arbejdsmarked. Der er løbende indtag og forløbets længde aftales individuelt. I Klar til arbejde er formålet at arbejde målrettet med kursisternes kompetencer i forhold til det danske arbejdsmarked og forholdene på en konkret arbejdsplads. Den røde tråd er vejledning og opkvalificering af den enkelte i forhold til at kunne indgå på et dansk arbejdsmarked. Der indgår virksomhedsbesøg og minimum 3x4 ugers praktik i løbet af et år individuelt tilrettelagt. Klar til arbejde gennemføres i et samarbejde med kommunernes sagsbehandlere. I 2014 gennemførtes 1 Klar til arbejde forløb med kursister fra følgende kommuner: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Egedal, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Vi har opgjort resultaterne af Klar til arbejde. Disse er vedlagt som bilag.

9 9 Brobygninger til uddannelse/arbejde gennemført med andre uddannelsesinstitutioner Sprogcentret har generelt opstillet nogle krav til organiseringen af forløbene med aftagerinstitutionerne, før vi kalder det en brobygning. Det gælder såvel til de brobygninger, som gennemføres med loven om danskuddannelse som til de forløb, hvor vi udlåner lærer. Kravene er: fælles visitation, fælles planlægning, integreret forløb mellem den faglige og sproglige undervisning, faste procedurer for indtag af kursister i perioden. Det afgørende er, at kursisten efter gennemført forløb sikres optagelse på ordinær uddannelse, mulighed for optagelse på anden kompetencegivende uddannelse eller får et jobtilbud. I perioden gennemførte sprogcentret 5 kurser med i alt 56 kursister med uddannelse af buschauffører sammen med Erhvervsakademiet Nordsjælland. Resultaterne af buschaufførkurserne kan ses på vores hjemmeside. I perioden gennemførte sprogcentret et brobygningsforløb for udenlandske læger sammen med hospitalerne i Frederiksborg Amt. Der deltog i alt 35 kursister. Erfaringerne indgår i en rapport fra UC2 fra 2005: Erfaringer med læge-projekter på landsplan. Resultaterne af Brobygning for udenlandske læger kan ses på vores hjemmeside. I perioden gennemførte sprogcentret 18 brobygningsforløb som forkursus til social- og sundhedsuddannelserne. 267 kursister gennemførte forløbene og blev optaget på social- og sundhedsuddannelserne. Resultaterne af forkursus til social- og sundhedsuddannelserne kan ses på vores hjemmeside. SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Koordinerende møder og vendemøder Etablering af kontakt og samarbejde med kommunerne har fra begyndelsen haft første prioritet for sprogcentret. Fra 2002 har samarbejdet med brugerkommunerne som kommunegrupper og som enkeltkommuner været etableret i faste rammer. Kommunegruppe øst består af Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. Kommunegruppe vest består af Egedal, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød.

10 10 Møderne i kommunegrupperne omhandler koordinering af aktiviteter og generelle spørgsmål. Disse møder har igennem årene resulteret i flere konkrete fællesprojekter, herunder brobygningsforløb. Møderne med enkeltkommunerne har som regel karakter af vendemøder, hvor samtlige kursister fra en kommune gennemgås. Der afholdes minimum 2 vendemøder om året med samtlige kommuner. I møderne deltager sagsbehandlere, integrationsmedarbejdere fra kommunerne og vejleder og afdelingsleder fra sprogcentret. Fra januar 2004 har samtlige kommuner i samarbejdet faste vendemøder med sprogcentret. Disse møder har fungeret videre uden problemer i den nye kommunestruktur fra Jobguideordning for borgere på dagpenge Jobguideordningen startede som et projekt for borgere på dagpenge i perioden fra Fra 2009 blev ordningen gjort permanent på sprogcenteret. Jobguideordningen håndteres af jobguiden, som fysisk befinder sig på afdelingen i Hillerød, men samarbejder med alle jobkonsulenterne i sprogcenteret brugerkommuner om udarbejdelse af et opkvalificerende program til hovedsaligt borgere på dagpenge, henvist til Sprogcenter Nordsjælland. Eksempler på elementer, som kan indgå i et opkvalificerende program kan være: - Ordinær danskuddannelse - FVU læsning og matematik - Sprogpraktik - Afklarende praktik - Arbejdspladsdansk - Arbejdsmarkedsforløbet Klar til arbejde - Arbejdsmarkedsforløbet Hvor skal du hen? I 2014 har 58 borgere på dagpenge været henvist til Sprogcenter Nordsjællands afdelinger. 9 borgere på dagpenge og 14 borgere under Integrationsloven har været i praktik som en del af deres program. På kurserne Hvor skal du hen kursister fra Hillerød. På kurset Klar til arbejde kursister fra Frederikssund. Aktiveringsprojekter og arbejdsmarkedsrettede forløb I 2014 gennemførtes en række aktiveringsprojekter og arbejds-

11 11 markedsrettede forløb for kursisterne. De fleste projekter har varighed af et halvt eller et helt år. Projekterne gennemføres med kommunerne, jobcentrenes statslige del eller arbejdsgivere. Følgende projekter er påbegyndt eller er gennemført i 2014: Kvinder For Fremtiden EU projekt Projekt Kvinder For Fremtiden (KFF) var et samarbejdsprojekt med Center for Beskæftigelse, Sprog, og Integration (CBSI) i København og Sprogcenter Nordsjælland. Sprogcenter Nordsjælland er hovedansvarlig og har projektledelsen. Projektets primære finansieringskilde var EU-socialfond. Herudover finansieredes projektet af de lokale beskæftigelsesråd i: København, Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør og Rudersdal. Formålet med projektet var at undgå, at højtkvalificerede kvinder ender som ufaglært arbejdskraft eller på offentlig forsørgelse. Projektet stræbte efter at skabe ny og nyttig viden om, hvilke uddannelsesmæssige initiativer, der er behov for, for at udvikle fremtidige indsatser og nye metoder i forhold til at kompetenceafklare og opkvalificere målgruppen, finde eksisterende jobmuligheder og åbne nye f.eks. gennem iværksætteri. Den typiske deltager i KFF var mellem 28 og 35 år og familieforsørget. Hun havde en mellem- eller længerevarende uddannelse bag sig fra sit hjemland. Karakteristik for kvinderne var, at de ikke fik anderkendt deres formelle medbragte kvalifikationer. For at få fodfæste på det danske arbejdsmarked havde de derfor brug for et sprogligt og fagligt opkvalificeringsforløb, der rakte udover de ordinære danskuddannelsesforløb. I perioden oktober 2012 til juni 2014 har i alt 126 kvinder deltaget. 83% har gennemført et forløb. 29% har fået job. Ved langtidseffektmålingen skal det dog bemærkes at 40% var kommet i job. 38% gik i uddannelse. Ved langtidseffektmålingen var 22% fortsat i uddannelse. Årsagen skyldes at flere har fået arbejde. Hvor skal du hen (se side 8). Målgruppen er kursister fra uddannelse 2 og 3 modul 3-4. Formålet er at give kursisten kendskab til det danske arbejdsmarked som grundlag for en personlig afklaring i forhold til job og udarbejdelse af handlingsplan. Der indgår længerevarende praktik. Et forløb er gennemført i foråret 2014 i et samarbejde med kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød. Hvor skal du hen (se side 8). Målgruppen er kursister fra uddannelse 2 og 3 modul 3-4. Formålet er at give kursisten kendskab til det danske

12 12 arbejdsmarked som grundlag for en personlig afklaring i forhold til job og udarbejdelse af handlingsplan. Der indgår længerevarende praktik. Et forløb er gennemført i efteråret 2014 i et samarbejde med kommunerne Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. Klar til arbejde (se side 8). Målgruppen er analfabeter. Det er formålet gennem vejledning og opkvalificering at give kursisterne kompetencer, så de kan indgå på det danske arbejdsmarked. Der indgår virksomhedsbesøg og praktik. Et forløb er gennemført i 2014 i et samarbejde med kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Egedal, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Integrationskontrakter for familiesammenførte Sprogcentrets vejledere udfører integrationskontrakter for kommunerne. I 2014 er dette sket for Fredensborg kommune. Rekvireret undervisning Dansk på arbejdspladsen Sprogcenter Nordsjælland underviser i flere tilfælde i dansk på arbejdspladserne. Nogle af disse aftaler udspringer direkte af Brobygningsforløbene til arbejdsmarkedet, mens andre aftaler handler om fastholdelse på arbejdspladsen. Dansk på arbejdspladsen gennemføres dels i form af små hold dels som eneundervisning. I 2014 blev danskundervisning gennemført som rekvireret undervisning på følgende arbejdspladser/institutioner: Eneundervisning for pædagogmedhjælper i en børnehave i Helsingør. Eneundervisning for pædagog i en børnehave i Rudersdal. Danskundervisning til en gruppe ledige 3F og FOA medlemmer. Undervisningen blev finansieret af midler fra det Lokale Beskæftigelsesråd i Hillerød. Rekvireret undervisning anden undervisning Sprogcenter Nordsjælland underviser i andre tilfælde i særlige rekvirerede forløb på de enkelte afdelinger. I alle tilfælde er der tale om særligt tilrettelagte forløb for specielle målgrupper. I 2014 blev der gennemført følgende rekvireret undervisning: Støtteundervisning af kursist med læsevanskeligheder fra Hillerød. Eneundervisning af læge fra Hillerød. Eneundervisning af traumatiseret kursist fra Frederikssund. Eneundervisning af psykisk syg kursist fra Frederikssund. Hjemmeundervisning af alvorlig syg fra Frederikssund. Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere

13 Allerede før sprogcentrets tilblivelse i 1999 har der været gennemført særlig tilrettelagt undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Flere af sprogcentrets afdelinger har således over 10 års erfaring med denne type undervisning. 13 Fra 2003 og frem til sommer 2005 deltog Sprogcenter Nordsjælland i et landsdækkende forsøg for Integrationsministeriet, hvor der deltog 5 sprogcentre. Der indgik et udvidet samarbejde med kommunerne og amtets specialundervisning med henblik på et særligt tiltag for denne gruppe. I projektet indgik forsøg med arbejdsprøvning med Reva-Trollesbro i Hillerød. Der var nedsat en følgegruppe af sprogcenterrådet med deltagelse fra fire kommuner samt Egedammen og Trollesbro. Den eksterne evaluering kan ses på Undervisningen af traumatiserede er fortsat som en særskilt aktivitet på sprogcentret efter de principper, som følgegruppen og sprogcentret har fundet frem til. Aktiviteten omfatter ikke de stærkt behandlingskrævende idet hovedvægten er lagt på undervisning og styrkelse af den enkeltes personlige, sociale og danskfaglige kompetencer. Kursisterne i 2014 var fra kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Hørsholm. UDVIKLING Sprogcenter Nordsjælland arbejder løbende med udvikling af den ordinære danskundervisning og de tilbud vi har i øvrigt. Denne udvikling varetages af ledelse og medarbejdere fra sprogcentret og driftskommunens konsulent. I arbejdet med kompetenceudvikling af lærergruppen er der et samarbejde mellem driftskommunens konsulent og ledergruppen i sprogcentret. Integration på arbejdsmarkedet og danskundervisning Med den nye Integrationslov er der sat fokus på indvandrere og flygtninges integration på arbejdsmarkedet. De fleste af de projekter som Sprogcenter Nordsjælland indgår i, er derfor også kombinationsforløb, der retter sig mod arbejdsmarkedet. Enten direkte, som beskrevet i projekterne ovenfor eller gennem uddannelse, som beskrevet i afsnittet om brobygninger. Der foregår løbende en udvikling af nye projekter og en fastholdelse af retning, metode og målopfølgning på de eksisterende kombinerede forløb. Fra 2002 har en 3/2 model fungeret for undervisningsaktiviteterne i den ordinære undervisning. Undervisning for den enkelte kursist er

14 14 tilrettelagt over 3 dage om ugen. Dette giver den enkelte og kommunen mulighed for at finde egnede praktikker på arbejdsmarkedet de andre 2 dage. I samspillet mellem arbejdsmarked og dansk som andetsprog vil den virkelighed kursisterne oplever, kunne gøres til genstand for undervisningen på sprogcentret med hensyn til sprog men også med hensyn til kultur- og samfundsforhold. Fra 2004 er undervisningen ikke længere organiseret som holdundervisning, men som modulopbygget undervisning baseret på individuelle læringsplaner af vekslende grupper af kursister. I den forbindelse har sprogcentret gennemført en omfattende kompetenceudvikling af medarbejderne. Kompetenceudvikling af medarbejderne Sprogcentret har i MED aftalt principperne for en samlet kompetence- og videreuddannelsesplan for sprogcentrets medarbejdere. I første omgang for perioden , senere udbygget løbende. Den sidste plan er lavet for perioden Grundlæggende bygger den samlede kompetenceplan på lærerteams. Dels som arbejdsplatform, der løser alle aftalte arbejdsopgaver. Dels som udviklingsplatform, hvor udvikling af nye arbejdsformer afprøves, evalueres og forankres. Formålet med team som organiseringsform for arbejdet er at opnå den optimale undervisning og samtidig give medarbejderne større indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen. Bevægelsen fra det lukkede rum og den privatpraktiserende lærer mod en mere åben undervisning og selvstyrende lærergrupper har til hensigt at skabe en platform for udvikling af nye lærerkompetencer og dermed sætte yderligere fokus på kursisternes læreprocesser. Kompetenceudviklingen af medarbejderne har siden starten haft følgende indhold: Fra : Opbygning af teams som arbejdsplatform. Intern uddannelse i teamsamarbejde. Værktøjer til teamsamarbejdet og den individuelle ansvarlighed. Med udgangspunkt i lærerteamene: Pædagogisk IT- kørekort. Arbejde med individuelle læringsplaner. Fra : Refleksion over teamenes praksis.

15 15 Tværteamsamarbejde. Med udgangspunkt i lærerteamene: Fortsat udvikling af individuel læring og differentieret undervisning. Logbøger som redskab i. fht. individuelle læringsplaner. Videreuddannelse af samtlige lærere i undervisningsbaseret vejledning (afsluttet i 2008). Fra : Team som platform for læring i lærergruppen. Med udgangspunkt i lærerteamene: Differentieret undervisning og individuel læringsplan. Mundtlighed og ordforråd. Udtale. Fra : Udviklingsteam som læringsplatform. FVU halvdelen af lærergruppen uddannes til FVU. Forbedring af kvaliteten på individuelle læringsplaner. Fra : Udviklingsteamene arbejder med læsning. Ledelsen laver tæt opfølgning på udviklingsteamene. Flere lærere uddannes til FVU lærere. Sprogcenter Nordsjællands samlede kompetenceudviklingsprojekt for medarbejderne står på tre ben: Uddannelse (ny viden og færdigheder), afprøvning i praksis (afprøvning af denne viden og disse færdigheder) og udvikling af en ny praksis (implementering af den afprøvede og senere bearbejdede/ændrede viden/færdigheder). Det administrative system Edb-system og systematisk information til kommunerne Undervisningsministeriet, Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening kræver et administrativt system på området efter bestemte forskrifter. Formålet er at forsyne kommunerne og Integrationsministeriet med de data, der iflg. lovgivningen kan videregives fra sprogcentrene til kommunerne. Det drejer sig om månedlige fraværsstatistikker på kursister i kategorierne I1, K og A. Hertil kommer at sprogcenteret kontakter kommunerne, hvis kursister ikke møder til undervisning ved modulstart samt i januar og august måned.

16 STATISTIK OVER KURSISTER OG AKTIVITETER I Antal kursister I 2014 var 1872 kursister tilmeldt undervisning på sprogcentret. Af disse fulgte 283 arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, 1543 den ordinære undervisning og 44 gik til sprogcentrets arbejdsmarkedsrettede forløb. Nogle kursister gik kun på sprogcentret i kortere tid, andre fulgte undervisningen hele året. Af disse blev hovedparten undervist på sprogcentrets afdelinger og en mindre del på aftagerinstitutionerne. Fordeling efter nationalitet Kursisterne fordelte sig i 2014 på 97 forskellige nationaliteter. Fem nationaliteter var repræsenteret med over 100 kursister: Nationsfordeling Iran 6% 8% Rumænien 60% 13% Syrien 6% 7% Polen Filippinerne Andre Antallet af kursister fra Syrien er den største gruppe og udgør 13 % af kursisterne. I 2014 har 589 borgere fra EU-lande fulgt undervisningen på sprogcentret. Procenttallet af EU-borgere har ligget konstant mellem 2008 og I 2014 har der været samme numeriske antal kursister, men procenttallet er faldet fra 39 % til 32 %. Fordeling på modersmål Der er repræsenteret 83 forskellige modersmål. Fire sprog er i løbet af året repræsenteret med over 100 kursister: arabisk (242), rumænsk (144), polsk (120) og kurdisk (105). Fordeling på køn Ud af 1872 kursister var 1031 eller 55 % kvinder og 841 eller 45 % mænd. Procentfordelingen har været den samme de fra 2008 og 2013, men der er nu en stigning i antallet af mænd. Fordeling på alder

17 17 Aldersfordeling u. 18 år: 1 kursister år: 31 kursister år: 718 kursister år: 701 kursister år: 290 kursister år: 111 kursister år: 19 kursister år: 1 kursist Under Af statistikken fremgår det, at hovedparten af kursisterne befinder sig i den erhvervsaktive alder. Fordeling på lovkategorier: Af de 1872 kursister var: 606 I1-kursister: henvist efter Integrationsloven, omfattet af et integrationsprogram og modtager offentlig forsørgelse. Kategorifordeling 287 I2-kursister: henvist efter Integrationsloven, omfattet af et integrationsprogram og selvforsørgende. D; 122 K; 92 A; I3-kursister: henvist efter Integrationsloven, omfattet af et introduktionsforløb og selvforsørgende. I1; D-kursister: henvist efter danskuddannelsesloven og selvforsørgende. 92 K-kursister: henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. I3; A-kursister: henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, modtager dagpenge. I2; Ø-kursister: kursister, der ikke er omfattet af danskuddannelsesloven. Stigningen i antallet af I1 kursister fortsætter fra Antallet af I1

18 18 kursister er fordoblet fra 2010 til 2013 og er igen fordoblet fra 2013 til Antallet af selvforsørgende kursister henvist efter integrationsloven og omfattet af et introduktionsforløb (I3) eller danskuddannelsesloven alene (D) er samlet stadig den største gruppe; de udgør 42 % af kursistgrundlaget. Lægger vi I2 kursister omfattet af Integrationsloven til udgør den selvforsørgende gruppe 58 % af hele kursistantallet. ARBEJDSMARKEDSRETTET DANSKUNDERVISNING Der har deltaget 144 kursister til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på dag i Fordeling på uddannelse og moduler (se undervisningsmodellen) for kursister i den ordinære undervisning DAGKURSISTER Uddannelse 1: Modul 1: 115 Modul 2: 23 Modul 3: 29 Modul 4: 21 Modul 5: 10 Modul 6: 9 Uddannelse 2: Modul 1: 331 Modul 2: 172 Modul 3: 142 Modul 4: 114 Modul 5: 63 Modul 6: 10 Uddannelse 3: Modul 1: 34 Modul 2: 28 Modul 3: 23 Modul 4: 24 Modul 5: 8 Modul 6: Uddannelses- og modulfordeling DAG UDD 1 UDD 2 UDD 3 M6 M5 M4 M3 M2 M1 Ændringen i fordelingen mellem danskuddannelserne er fortsat. DU1 gruppen (kursister der er analfabeter) er steget fra 7 % i 2010 til 18 % i DU1 gruppen er den absolut mest ressourcekrævende gruppe. DU2 gruppen (kursister med kort uddannelsesbaggrund) er i den samme periode steget fra 61 % til 72 %. DU3 gruppen (studievante kursister) er faldet fra 32 % i 2010 til 10 % i 2014.

19 ARBEJDSMARKEDSRETTET DANSKUNDERVISNING Der har deltaget 141 kursister til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på aften i Fordeling på uddannelse og moduler (se undervisningsmodellen) for kursister i den ordinære undervisning AFTENKURSISTER 19 Uddannelse 1: Modul 1: 0 Modul 2: 0 Modul 3: 4 Modul 4: 4 Modul 5: 4 Modul 6: Uddannelses- og modulfordeling AFTEN Uddannelse 2: Modul 1: 88 Modul 2: 71 Modul 3: 62 Modul 4: 47 Modul 5: 26 Modul 6: 8 Uddannelse 3: Modul 1: 12 Modul 2: 22 Modul 3: 10 Modul 4: 20 Modul 5: 7 Modul 6: UDD 1 UDD 2 UDD 3 M6 M5 M4 M3 M2 M1 Antallet af aftenkursister har været stabilt fra 2012 til Fordeling på kommuner Allerød 123 Helsingør 352 Egedal 82 Hillerød 348 Fredensborg 202 Hørsholm 63 Frederikssund 242 Rudersdal 30 Gribskov 208 Øvrige kommuner 18 Halsnæs 189 Privatister 15

20 20 Prøver i dansk Det statskontrollerede prøvesystem består af følgende prøver: Prøve i dansk 1: vurderer kursisternes sproglige forudsætninger for at kunne fungere i det danske samfund generelt. Prøven sætter fokus på centrale færdigheder i mundtlig dagligdags kommunikation og læsning på et basalt niveau. Prøven giver p.t. mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse. Prøve i dansk 2: vurderer kursisternes sproglige forudsætninger for at kunne fungere i det danske samfund generelt og på arbejdsmarkedet. Prøven sætter fokus på centrale færdigheder i almen dagligdags kommunikation og således, at man kan klare sig på arbejdsmarkedet på et ufaglært eller faglært niveau. Prøven giver p.t. mulighed for at søge om statsborgerskab. Prøve i dansk 3: vurderer kursisternes sproglige forudsætninger for at kunne fungere i det danske samfund generelt men også på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Prøven sætter fokus på mere komplekse færdigheder i kommunikation i hverdagen, på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Studieprøven: kvalificerer til videregående uddannelse. (Om prøvernes niveaumæssige placering: se bilag af undervisningsmodel). Fordelingen af gennemførte prøver i 2014 er som følger: Sommertermin Vintertermin Prøve i dansk Prøve i dansk Prøve i dansk I alt: Antallet af prøvedeltagere er steget for sommerprøverne og faldet for vinterprøverne. Gennemførte prøver svarer til 95 % af tilmeldte. Statsborgerskabsprøven Sprogcentret gennemfører Statsborgerskabsprøven for Justitsministeriet. Indfødsretsprøven er et obligatorisk krav til indvandrere før de kan søge statsborgerskab i Danmark: Prøverne i 2014 har været gennemført med følgende deltagertal: Sommertermin Vintertermin

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2013

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2013 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Den ordinære danskundervisning 5 Uddannelses-

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 1 Indholdsfortegnelse: SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 5

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland

Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland 2014 1 Indhold Indledning... 3 Sammenfatning af rapporten 2014... 4 Brugerundersøgelse... 4 Tilsynets aktiviteter... 5 Tilsynsområder Sprogcenter Nordsjælland 2014...

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Sprogcenter Nordsjællands kerneopgave

Sprogcenter Nordsjællands kerneopgave Sprogcenter Nordsjællands kerneopgave er at tilbyde danskundervisning i et læringsmiljø, der med udgangspunkt i kursistens forudsætninger, mål og behov giver kursisten et sprogligt, samfundsmæssigt og

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 Punkt 4. Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 2015-016886 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2014. kl.

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

2. Opfølgning på tilsynet i 2008.s.3. 3. Tilsyn 2009.. s.5. 4. Tilsynsbesøg 2009.. s.8

2. Opfølgning på tilsynet i 2008.s.3. 3. Tilsyn 2009.. s.5. 4. Tilsynsbesøg 2009.. s.8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hillerød Kommunes tilsynsforpligtelse og tilsynsaktiviteter i forhold til Sprogcenter Nordsjælland. s.2 2. Opfølgning på tilsynet i 2008.s.3 3. Tilsyn 2009.. s.5 4. Tilsynsbesøg

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Stedet hvor udlændinge mødes og lærer dansk Vores opgave er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport 2016 Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet...1 Tilsynsførendes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet December 2012 KOLOFON Af Mette Kjærgaard Thomsen, Luise Jarl og Hassan Oueitti For Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister Sprogundervisning Baggrund Siden 2005, hvor Regionskommunen indgik en driftsoverenskomst med daværende Bornholms Erhvervsskolen om Danskuddannelserne har Danskuddannelserne udviklet sig markant i størrelse.

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Årsrapport 2014 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Årsrapport 2014 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Stedet hvor udlændinge mødes og lærer dansk Vores opgave er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Vores mission er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At skabe et motiverende og engagerende læringsmiljø At understøtte kursisternes deltagelse

Læs mere

Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland 2012. Hillerød Kommune

Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland 2012. Hillerød Kommune Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland 2012 Hillerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammendrag fra rapporten... 3 Generelle tilsynsområder Sprogcenter Nordsjælland

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal og Fakta - Tema. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober 2010

Tal og Fakta - Tema. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober 2010 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober - aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober - aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse

Læs mere

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250.

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250. Bilag 2 1. Aktuel status for Århus Kommunes Sprogcenters virksomhed I dag løses danskundervisningsopgaven af Århus Kommunes Sprogcenter. Det sker på grundlag af mål fastsat i Århus Kommunes integrationspolitik

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 mellem Køge Kommune, Stevns Kommune og Center for Dansk og Integration 1. Samarbejdsaftalens parter Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Tilsynsrapporten omhandler udviklingen på danskuddannelsesområdet og det førte tilsyn i perioden 2012-2014.

Tilsynsrapporten omhandler udviklingen på danskuddannelsesområdet og det førte tilsyn i perioden 2012-2014. Tilsynsrapport danskuddannelse i Frederikshavn Kommune 28. november 2014 Baggrund Frederikshavn Kommune har til opgave at føre økonomisk, administrativt og pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers

Aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers Aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers 2017-2018 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE Det danske sprog er en væsentlig kilde til at kunne begå sig i Danmark og blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og samfundet.

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Rapport Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1. december 2016 1 Indhold 1. Indledning:... 3 2. Udviklingen på området siden

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2 e, stk. 4, 2 a, stk. 5, 2 f, stk. 4, 3, stk. 11, 5, stk. 3, 2. pkt., 6, stk. 6, 6a, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 6, 11, stk. 3,

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelse

Tilsyn med danskuddannelse Rapport Tilsyn med danskuddannelse Esbjerg Kommune samt Vejen Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Indledning Esbjerg Kommune har indgået aftale med henholdsvis Fanø, Vejen og Varde Kommune om overdragelse

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Tilsynsrapport Tørring sprogskole Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Det administrative tilsyn... 4 Det økonomiske tilsyn... 4 Det pædagogiske

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 175 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 175 Folketinget Lovforslag nr. L 175 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af udlændinge- og integrationsminister (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Social- og Beskæftigelsesudvalget Drøftelse Opfølgning på byrådsbehandling af "Forslag fra EL om at danskundervisningen på Lærdansk ikke skal genudbydes" SOCIALE FORHOLD

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 1128 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr.2017-14168 Senere ændringer

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme:

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme: Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november 2014 1. BOLIGPLACERING Flygtninge der opnår opholdstilladelse fordeles jævnt ud i kommunerne (kvote) af Udlændingestyrelsen. Ofte ankommer

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015 Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere FAKTAARK Dato: 22. august 2008 Kontor: Integrationsafdelingen J.nr.: 2008/4112-13 Sagsbeh.: CHH FAKTAARK Integration og udenlandske arbejdstagere Målgrupper og målsætninger Alene i perioden 2002 2007 er

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Statusrapport 1.7.2013 31.12.2013

Statusrapport 1.7.2013 31.12.2013 Tilsyn med danskuddannelser Statusrapport 1.7.2013 31.12.2013 Side 1/11 Indledende bemærkninger For lovgrundlag se Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr. 65 af 22.01.2014).

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Undervisning af unge fra januar 2017

Undervisning af unge fra januar 2017 Målgruppe: Formål: Målsætning: Periode: Overordnet tilgang: Unge fra 18 25 år med opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9c i Udlændingeloven. Unge fra 16 18 år, der ikke har relevant skoletilbud jf. Folkeskoleloven

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform N O TAT KL s forslag til en bred integrationsreform I 2011 fik næsten 60.000 udlændinge nye udlændinge ophold i Danmark. Langt de fleste var EU-borgere, internationale studerende eller højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Kommunekontrakt. Den selvejende institution BALLERUP SPROGCENTER. Ballerup Kommune. Herlev Kommune. Rødovre Kommune

Kommunekontrakt. Den selvejende institution BALLERUP SPROGCENTER. Ballerup Kommune. Herlev Kommune. Rødovre Kommune Sags nr.: 2014-3452 Dok. nr.: 2014-35073 Udkast Kommunekontrakt mellem Den selvejende institution BALLERUP SPROGCENTER og følgende aftalekommuner Ballerup Kommune Herlev Kommune Rødovre Kommune 1 Forpligtelser

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere