Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup"

Transkript

1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering Orientering og status vedr. renovering Farsø skole Puljeordningen Gyngehesten - budget Anvendelse af skolepulje til anlæg Licitation Børnehaven Højtoften, Aalestrup Licitation Vester Hornum Børnehave Høringsskrivelse vedr. skolestruktur Strukturanalyse Meddelelser 26 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 096. Budgetorientering Sagsnr.: 10/31895 Fraværende: Bilag: /10Åben Oversigt pr. 30/ Sagsfremstilling Der orienteres om situationen p.t. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orientering taget til efterretning. Ninni Gjessing var fraværende. 4

5 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole Sagsnr.: 10/31912 Fraværende: Bilag: /10Åben Notat om- og udbygning Farsø og Strandby skole Sagsfremstilling Orientering ved Per Nyborg. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Per Nyborg deltager i byggemøder fremadrettet. 5

6 098. Puljeordningen Gyngehesten - budget 2011 Sagsnr.: 10/31970 Fraværende: Bilag: /10Åben Budget 2011, puljeordningen Gyngehesten Sagsfremstilling I henhold til aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og puljeordningen Gyngehesten fremsendes budget 2011 til godkendelse. Puljeordningen Gyngehesten forventer et underskud på kr Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget godkender budgettet for Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 6

7 099. Anvendelse af skolepulje til anlæg 2010 Sagsnr.: 10/29346 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet frigav den 26/ anlægspulje til skoler. Restbeløbet udgør kr Anlægsrammen skal være påbegyndt 31/ , for at det er muligt at overføre midler fra 2010 til Forvaltningen har i forbindelse med gennemgangen af anlægsønsker fra skoler, lagt vægt på APV - sikkerhed - energi og tidssvarende undervisningsmiljøer. Administrationen indstiller - at der afsættes 2 mill. kr. til skolestruktur og at disse midler udmøntes i december måned. Ullits, hegn + ventilation = kr Vester Hornum, toiletter = kr Bakkeskolen, renovering af natur/fysik lokale + ventilation = kr Ranum skole, udenomsarealer = kr Løgstør skole, udsugning + renoveringer = 1 mill. kr. Strandby skole, toilet + hjemkundskab = kr Rådgivning = kr Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Afbud fra Ilse Skadhauge. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med punktets godkendelse, er det kommet frem, at der ikke er sket en frigivelse af midlerne, derfor oversendes sagen til ØK og Byråd til godkendelse. Endvidere ønskes der en frigivelse af de resterende 2 mill. kr. fra lånepuljen 2010, som ønskes anvendt i forbindelse med skolestrukturen. Børne- og skoleudvalget bemyndiges til at udmønte midlerne på december 7

8 mødet. Administrationen indstiller Det indstilles at der frigives til ovennævnte projekter, og at der frigives 2 mill. kr. til udvalgets disponering i forbindelse med skolestrukturen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 8

9 100. Licitation Børnehaven Højtoften, Aalestrup Sagsnr.: 10/31933 Fraværende: Bilag: /10Åben Licitationsmateriale Sagsfremstilling Til orientering: Byrådet godkendte på sit møde den 26/8 2010, at der sker en udbygning af Højtoften, Aalestrup, på grund af øget børnetal. Der blev afsat 2,25 mill. kr. Licitationsresultatet kan afholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Der er endvidere afsat midler til inventar m.v. Da byggeriet ønskes igangsat straks, er der taget en formandsbeslutning af udvalgsformand Henrik Dalgaard. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Der indbydes til et kommende møde fra Teknisk Forvaltning vedr. licitationsregler. 9

10 101. Licitation Vester Hornum Børnehave Sagsnr.: 10/31936 Fraværende: Bilag: /10Åben Licitationsmateriale Sagsfremstilling Byrådet har på sit møde den 26/ godkendt at der sker en udbygning af Vester Hornum børnehave på grund af øget børnetal. Der er afsat 1,5 mill. kr. Licitationsresultatet blev kr dyrere end den afsatte budgetramme. Dertil skal lægges midler til inventar m.v. Det betyder, at kvadratmeterprisen bliver ca. kr Dette har administrationen i et samarbejde med Teknisk Forvaltning vurderet er for højt. Der kan ikke findes besparelser i projektet som kan imødekomme merforbruget. Der er derfor arbejdet med 3 alternative forslag, som vil blive fremlagt på mødet, da to af de alternative forslag ikke er indkommet endnu. De 3 alternativer er: Obligatorisk mini-sfo, hvert år fra januar måned til ca. 10 børn. Skolen er ikke orienteret om dette. Etablering af pavillion bygning. Etablering af nybyggeri i forbindelse med projekt halbyggeri i Vester Hornum. Vesthimmerlands Kommune kan leje sig ind for en 10 årig periode. Lederen af børnehaven indstiller, at børnehaven indgår i det kommende halbyggeri Administrationen indstiller - at sagen drøftes efter fremlæggelsen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Forvaltningen kommer med et oplæg omkring evt. nybyggeri i forbindelse med projekt halbyggeri i Vester Hornum. 10

11 102. Høringsskrivelse vedr. skolestruktur Sagsnr.: 10/18398 Fraværende: Bilag: 73270/10Åben Besparelse ved høringsforslag 73271/10Åben Egne elever i egne skoler + Høring-Skoleårets planlægning 73274/10Åben Egne elever i egne skoler + Høring-Skoleårets planlægning - HØRING - Skoleårets planlægning.pdf 73281/10Åben Skoleprognose skoleplanlægning samlet Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget har behandlet forslag til ny skolestruktur. I denne forbindelse skal der udsendes høringsmateriale. Forvaltningen har udarbejdet forslag til dette høringsmateriale. Høringsskrivelse: Byrådet har på sit møde den besluttet evt. at nedlægge flg. skoler ved udløbet af skoleåret 2010/2011: Simested Skole incl. landsbyordning (LBO) Det betyder, at eleverne overflyttes til Aalestrup Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene, idet SFO-delen flytter med til den nye skole, når en skole nedlægges. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse. 2. Haubro Skole incl. LBO Det betyder, at eleverne overflyttes til Aars Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse. 3. Louns Alstrup Skole incl. LBO Det betyder, at eleverne overflyttes til Ullits Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en

12 skolenedlæggelse. 4. Vilsted Vindblæs Børnecenter incl. LBO + juniorklub. 5. Bakkeskolen incl. SFO + juniorklub. Vilsted Vindblæs Børnecenter og Bakkeskolen nedlægges begge rent teknisk med henblik på at etablere en ny fælles skole, hvor alle elever i det nye fælles skoledistrikt undervises i kl. på Vilsted Vindblæs Skole og eleverne i 4.-9.kl. på Bakkeskolen. Når to eller flere skoler sammenlægges til en ny samlet skole med ét skoledistrikt og flere undervisningssteder, sker det formelt ved, at de tidligere skoler lukkes, og en ny skole med geografisk adskilte undervisningssteder oprettes. Den nye skole har én elevgruppe, én bestyrelse, ét budget, én personalegruppe og én ledelse. En skole må max have 150 elever for at have en LBO tilknyttet. Da den nye skole får flere elever, oprettes derfor en SFO ved Vilsted-Vindblæs skole. Børnehavebørnene i skoledistriktet tilbydes pasning i en ny børnehave samme sted som i dag, men med selvstændig ledelse. Dette sker samtidig med, at SFO en + juniorklub ved Bakkeskolen og børnehaven Blæksprutten nedlægges. Byrådet besluttede endvidere, at grundskolerne pr alene omfatter 0.-6.kl. Dette betyder, at: - Vestrup skoles 7. klasse overflyttes til Østermarkskolen - Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum og Aars skole - Ullits skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Louns-Alstrup skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Gedsted skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole og Aalestrup Realskole - Strandby skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Simested skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole - Aalestrup skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole Der gøres opmærksom på, at det frie skolevalg indenfor gældende regelsæt er gældende. Dette kan forældre gøre brug af. Byrådet besluttede, at - der ses på mulighederne for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der evt. sker en skolenedlæggelse. - der ses på skoledistrikter med henblik på evt. at tilføre små skoler flere elever - Der optages forhandling med Aalestrup Realskole omkring ny aftale vedr. 7. og 10. klasse. 12

13 Økonomi Forslagene gennemføres uden nyanlæg eller væsentlige bygningsmæssige udgifter, men da der anvendes forskelligt undervisningsmateriale på de forskellige skoler, må der påregnes en engangsudgift til indkøb af bøger, inventar m.m. på de modtagende skoler. Dette svarer til kr Der afsættes yderligere kr til øget elevbefordring. Der forventes et provenu på minimum ca. 7-8 mill. kr. afhængig af det faktiske elevtal pr. 1/ samt afhændelse af bygninger. Bilagsmateriale kan hentes på - borger - skole og uddannelse - dagtilbud og skolestruktur. Processen frem til vedtagelse Børne og skoleudvalget indstiller høringsforslag til beslutning i BY Indstillingen behandles i ØK Indstillingen behandles i BY, hvorefter beslutningen annonceres i lokale medier og sendes til høring i de berørte bestyrelser Høringsfristen udløber denne dag kl. 12 Høringssvarene skal sendes til Børne og Skoleforvaltningen Att.: Forvaltningschef Elsemarie Lauring Postboks Aalestrup eller pr mail til Evt. ekstraordinært møde i Børne og skoleudvalget Møde i ØK Møde i BY Møde i BS Møde i ØK Møde i BY den endelige beslutning vedr. evt. skolenedlæggelse skal være taget på dette møde for at have virkning fra Administrationen indstiller - at høringsbrevet godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendes med tilretninger af de faldne bemærkninger. 13

14 Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling til mødet den 11/10: Der er indkommet 23 høringssvar. Forvaltningen har gennemgået disse, og det vurderes ikke, at høringssvarene giver anledning til ændret indstilling, dog indstilles det at Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum skole. Der har endvidere været forhandling med Ålestrup Realskole om vilkårene for en evt. oprettelse af 7. klasse. Ålestrup Realskole ønsker at indgå i dette samarbejde. Der er udregnet et provenu ud fra de faktiske tal, der var kendt i juni Provenuet ved nedlæggelse af: Simested skole ca. kr. 4.4 mill. Louns-Alstrup skole ca. kr. 3.7 mill. Haubro skole ca. kr. 1 mill. Udgift til de modtagne skoler andrager ca. 1 mill. kr. Samlet provenu for de 3 skoler er ca. 8 mill. kr. I beregningen indgår ikke indtægt for salg af bygning samt udgifter til bygningsdrift. Følgende vil foreligge til mødet: Provenuet ved at flytte 7. klasse til en større skole og derved optimere klassestørrelsen. I enkelte tilfælde udløser det en ny klasse. Administrationen indstiller Simested skole incl. landsbyordning (LBO) nedlægges. Det betyder, at eleverne overflyttes til Aalestrup skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene, idet SFO-delen flytter med til den nye skole, når en skole nedlægges. Haubro skole incl. LBO nedlægges. Det betyder, at eleverne overflyttes til Aars skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. Louns-Alstrup skole incl. LBO nedlægges. Det betyder, at eleverne overflyttes til Ullits skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. Vilsted-Vindblæs Børnecenter incl. LBO + juniorklub, Bakkeskolen incl. SFO + juniorklub nedlægges. Vilsted-Vindblæs Børnecenter og Bakkeskolen nedlægges begge rent teknisk med henblik på at etablere en ny fælles skole, hvor alle elever i det nye fælles skoledistrikt undervises i 0.-3.klasse på Vilsted-Vindblæs skole, samt oprettelse af SFO på 14

15 Vilsted-Vindblæs skole, og eleverne i klasse undervises på Bakkeskolen. Børnehaven Blæksprutten nedlægges, og der etableres en ny børnehave i Vilsted-Vindblæs nuværende Minihus. Samtidig indstiller administrationen, at grundskolerne pr. 1/ alene omfatter klasse. Dette betyder, at: - Vestrup skoles 7. klasse overflyttes til Østermarkskolen - Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum - Ullits skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Gedsted skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole og Aalestrup Realskole - Strandby skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Aalestrup skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole Der gøres opmærksom på, at det frie skolevalg indenfor gældende regelsæt er gældende. Dette kan forældre gøre brug af. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. 15

16 103. Strukturanalyse Sagsnr.: 10/16526 Fraværende: Bilag: 73160/10 Åben Struktur SFO 73155/10 Åben En bæredygtig daginstitution 73148/10 Åben Struktur børnehaver 73136/10 Åben Aldersintegrerede institutioner /10Åben Arbejdsgruppens anbefalinger vedr. børn med sproglige/læse-skrive vanskeligheder - videnscenter for børn med sprog-læsevanskeligheder.doc /10Åben Arbejdsgruppens anbefalinger vedr. børn med sproglige/læse-skrive vanskeligheder - Anbefaling til fremtidig indsats i V.doc /10Åben Bilag B - Den samlede evaluering doc.doc /10Åben Bilag A - ProKap Simested xls /10Åben Bilag A - Aldersintegreret Simested.doc /10Åben Bilag A - ProKap Hvalpsund xls /10Åben Bilag A - Aldersintegreret Hvalpsund.doc /10Åben Forslag til nye distrikter og nuværende distrikter /10Åben Beregningsmodel fra Aalestrup Realskole - Forslag skolepenge /10Åben Overenskomst Aalestrup Realskole /10Åben Placering af specialklasser - overblik og strukturforslag /10Åben Kort specialklasser Sagsfremstilling Videre drøftelse af det fremadrettede arbejde med strukturanalysen. Administrationen indstiller Administrationen ønsker en fortsat drøftelse af strukturanalysen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Louns-Alstrup 16

17 skole. Eleverne overflyttes til Ullits skole. Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Haubro skole. Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Simested skole. Eleverne overflyttes til Aalestrup skole. Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Vilsted-Vindblæs og Bakkeskolen, som derefter genopstår som én skole. Udvalget vil arbejde på at der etableres dagtilbud i de lokalområder, hvor der eventuelt sker en skolelukning. Det indstilles at 7. klasserne overflyttes til overbygningsskolerne. Den nuværende overbygningsstruktur ønskes bibeholdt. 10. klassecentret styrkes i Aars. Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen har arbejdet videre med de trufne beslutninger vedr. skolestrukturen. Der er udarbejdet et selvstændige punkt vedr. høringsmateriale til de enkelte høringsberettigede. I forbindelse med evt. etablering af dagtilbud i de lokalområder, hvor der evt. sker en skolelukning, er der set på 2 scenarier. Scenarie 1 Garantinormering Forvaltningen ser det som en forudsætning at en børnehave skal være på min. 35 børn for at åbningstiden kan opretholdes med en forsvarlig personalenormering (bæredygtighed). Hvis Hvalpsund, Simested, Haubro skal have en selvstændig børnehave udfra denne forudsætning, vil det med det nuværende antal børnehavebørn betyde, at der skal tilføres Hvalpsund, Louns-Alstrup Kr Simested kr Haubro kr ud fra det kendte indmeldte antal børn + ventelisten. Bilag vedlagt. 17

18 Scenarie 2 Etablering af integrerede dagtilbud 0-6 år, dette vil kunne ske i Hvalpsund og Simested uden garantinormering. Det er udgiftsneutral i forhold til nuværende forbrug til børnehavebørn i LBO samt dagpleje. Dette vil betyde, at der ikke længere vil være dagpleje i disse områder. Erfaringen viser, at hvis der nedlægges kommunal dagpleje, genopstår en væsentlig del af disse dagplejere som private børnepassere, hvilket kan gøre beslutningsgrundlaget usikkert. Bilag vedlagt. I Vilsted-Vindblæs og Bakkeskolens skoledistrikt etableres en ny børnehave med selvstændig ledelse den 1/ Dette sker da elevtallet er større end 150 børn på den nye skole. Børnehaven etableres hvor den nuværende børnehave (LBO) er placeret i Vilsted-Vindblæs Børnehavedelen i LBO + børnehaven Blæksprutten lukkes pr. 1/ og genopstår som en ny børnehave Der indledes forhandling med de berørte parter Sagen genoptages på oktober mødet. 10. klasse styrkes i Aars Der er møde med Aalestrup Realskole den 10. juni. Deltagerne er udvalgsformand og forvaltningschef. Dagsorden: Orientering om høringsmateriale Indledende drøftelse af ny aftale/overenskomst Kommende arbejdsopgaver På mødet den 20. maj blev der aftalt at forvaltningen skulle arbejde videre med følgende: Placering af specialklasser Skoledistrikter Kommunikation strategi i forbindelse med høringsperioden. Forvaltningen rejser spørgsmålet om harmonisering af juniorklubområdet. Placering af specialklasser I denne forbindelse udarbejdes der et beslutningsgrundlag til Børn- og skoleudvalget til oktober mødet. Formålet med udarbejdelsen af oplægget er: At der skabes plads på Års Skole til kommende tilgang af elever, dette betyder at specialklasser samt AKT klasser for indskoling og mellemtrinnet 18

19 flyttes til andre skoler. At der fremadrettet er balance i antallet af specialklasser og skolens elevtal. At der fastholdes et fagligt miljø, sådan at specialklasser som hovedregel oprettes med to klasser. At der kan tilgodeses et mere bæredygtigt lærerkollegium på den enkelte skole. At der ikke ønskes, at klasserne placeres på skoler, hvor dette kræver større udbygninger. Der ses på muligheden for at inkludere nuværende elever i specialklasserne i normalsystemet, med den fornødne støtte. Skoledistrikter På udvalgsmødet, vil der ses på skoledistrikterne, der er undersøgt forskellige muligheder. Til dette punkt deltager forvaltningens udviklingskonsulent. Der skal dog bemærkes, at det er en vanskelig opgave, da det ofte vil medføre en længere skolevej for det enkelte barn. Borgere der bor tæt på byen ønsker, at benytte byens skole/skoler. Der vil være udfordringer omkring udgiftsniveauet til befordring. Der er udarbejdet kortmateriale, sådan at udvalget kan se konsekvensen af ønskede ændringer. Kommunikationsstrategi under høringsfasen I forbindelse med udsendelsen af høringsmaterialet bør der tages stilling til om der skal være borgermøde, dialog med de enkelte bestyrelser eller andre dialogfora. Der skal afklares hvilken opgave der henhører under henholdsvis forvaltningen og det politiske udvalg. Forvaltningen ønsker at kunne tilbyde, dialog med de enkelte skoler omkring udarbejdelsen af bilagsmaterialet til høringsmaterialet. Harmonisering juniorklubber I forbindelse med skolelukning af Bakkeskolen og Vilsted-Vindblæs genopstår juniorklubberne ikke. Dette betyder, at der vil være en juniorklub i SFO regi tilbage i Overlade. I forhold til harmonisering af området, indledes der forhandlinger om afviklingen af denne. Det vil give et provenu på kr pr. år. Administrationen indstiller At det arbejdes videre med evt. oprettelse af dagtilbud i Simested og Hvalpsund området i et samarbejde med dagplejen og LBOén 19

20 At der ikke arbejdes videre med etablering af dagtilbud ved Haubro Skole, da børnetallet ikke er tilstrækkeligt bæredygtigt At der indledes forhandling med bestyrelsen for børnehaven Blæksprutten samt skolebestyrelsen for LBO omkring etablering af ny børnehave i Vilsted/Vindblæs At der udarbejdes beslutningsgrundlag for placering af specialklasser At der indledes forhandling med Overlade Skole vedr. lukning af juniorklubben. At sagen genoptages i oktober mødet Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Ninni Gjessing var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling til mødet den 11/10: I forbindelse med en evt. ændret skolestruktur, er der en del opgaver, der skal tages stilling til, idet disse opgaver har en indflydelse på en evt. ændret skolestruktur. Dagtilbud Hvalpsund og Simested: Spørgsmålet omkring etablering af nyt integreret dagtilbud 0-5 år i områderne Hvalpsund og Simested ved en evt. skolelukning. Forvaltningen har holdt samtaler med ledelsen i de to institutioner med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer. Begge steder giver samstemmende udtryk for et ønske om at kunne etablere et bæredygtigt kommunalt dagtilbud i lokalområdet. Et dagtilbud der skal rumme samtlige børn i alderen 0 til 5 år (en alders integreret institution) Bestyrelsen i dagplejen giver udtryk for at man ikke er interesseret i at der kun tilbydes et aldersintegreret tilbud i områderne, idet man som forælder ønsker et valg. Med henblik på at tiltrække børn udenfor skoledistriktet ønskes der oprettelse af profil institutioner med afsæt i natur og bevægelse Forudsætninger Med afsæt i den nuværende tildelingsmodel bør der være en normering på 20

21 minimum 35 børn, til at kunne dække den udmeldte åbningstid på 51 timer ugentlig, samt fastholde og udvikle et fagligt miljø for både børn og voksne. Begge steder giver udtryk for at en garantinormering på minimum 35 børn vil være en forudsætning for at kunne drifte et bæredygtigt dagtilbud. Hvis en del af skolen lukkes ned, og der etableres dagtilbud, vil der være udgifter til drift og vedligehold. Bygningsdrift 2010: Simested afledte driftsudgifter: kr Indvendig vedligehold: kr Louns-Alstrup afledte driftsudgifter: kr Indvendig vedlighold: kr Mulige konsekvenser Prognoserne viser at der ikke er muligt at opretholde både dagpleje og aldersintegreret institution. Etablering af et dagtilbud for børn 0 til 5 år vil betyde en nedlæggelse af dagplejen i begge områder. Erfaring viser, at ved nedlæggelse af kommunal dagpleje, genopstår en væsentlig del af disse som private børnepasserer. Det er en medvirkende faktor til at beslutningsgrundlaget bliver usikkert. Det er ikke muligt at sikre bæredygtige dagtilbud, selvom samtlige børn i alderen 0 til 5 år frekventerer et aldersintegreret dagtilbuddet (jvf. bilag). Der er udarbejdet bilag med mere uddybende talmateriale og økonomi, bilag A. I forbindelse med i Ranum og Vegger vedr. integreret institution 0-6 år, vedlægges evaluering. Dette kan underbygge brugernes tilfredshed med denne institutionstype, bilag B. Juniorklubber Forvaltningen har afholdt møde med ledelsen på Overlade Skole vedr. den eksisterende juniorklub for 4.-6.kl. i SFO-regi. - Klubben har pt. 24 elever ud af 34 mulige - Der er ansat en pædagogmedhjælper i 17,5 t. ugl., som samarbejder med personalet i LBO en - Den kommunale udgift er på kr. årligt, idet forældrebetalingen er på 379 kr. i 11 mdr. - Klubben har åbent fra efter skoletid til kl. 16/fredag kl Indmeldte elever har mulighed for at komme i LBO en om morgenen og i ferier Skolen ønsker at bibeholde deres juniorklub. I forbindelse med høringen om skolestrukturen, har Bakkeskolen m.fl. sendt et forslag om oprettelse af juniorklub på Bakkeskolen/den nye skole for kl. med forslag til indhold, målgruppe, budget m.m. (høringssvar 4). Der er pt. juniorklub i SFO-regi i både Overlade og på Bakkeskolen, men ved evt. nedlæggelse af Bakkeskolen, nedlægges den nuværende juniorklub også. Juniorklubben i Overlade vil således som udgangspunkt kunne fortsætte som hidtil, mens det vil være nødvendigt at oprette en ny klub på Bakkeskolen/den nye skole. Der skal således tages stilling til om beslutningen vedr. de to juniorklubber skal ændres efter høringssvarene. 21

22 Konsekvensen ved en ændring vil betyde en merudgift på kr. ved et tilskud på kr. til hver af de to klubber. Tilbuddet skal oprettes i SFO regi, der skal endvidere ske en tilretning af forældrebetalingen. Dette forslag tilgodeser ikke den ønskede budgetramme fra Bakkeskolen. Administration har vurderet, at der bør ske en harmonisering, sådan at der sikres lige muligheder for de enkelte skoler. Forslag 1, de SFOér der ønsker at få en SFO til 4. til 7. klasse, modtager et tilskud på kr. Finansieringen kan indgå i prioriteringen af det provenu der vil være ved en evt. ændret skolestruktur. Forslag 2, at lukningen fastholdes. Skoledistrikter Der ønskes en ændring af skoledistrikter sådan, at de ændrede distrikter kan understøtte større distrikter til de mindre skoler. Der er udarbejdet kort over de fremtidige skoledistrikter. Ændring af skoledistrikter er en vanskelig opgave, da de kan kræve, at borgerne skal knyttes til et andet skoledistrikt end det nuværende. Dette kan kræve en længere årrække før de ændrede skoledistrikter ændrer sig i praksis. Ved ændringen er det taget udgangspunkt i høringssvar fra Vestrup skole. Østermarkskolen Tilføres området omkring Giver. (Tilhører nu Aars Skole, men passer bedre sammen med Østermarkskolens område, hvor området omkring Gundestrup allerede tilhører Østermarkskolens distrikt) Dette område går ikke til Blære Skole, da eleverne er kørselsberettigede (til og med 3. kl) Hvis Blære Skole og derefter Hornum Skole som overbygningsskole vælges er de kørselsberettigede hele skoleforløbet. Området omkring Gislum tilføres Vestrup, for at forøge elevtallet i Vestrup. Havbro Skole Den østlige del af distriktet flyttes til Aars Skole, den vestlige til Vester Hornum Skole. (for at tilføre flere elever til Vester Hornum Skole og mindske antallet af elever til Aars Skole) Vilsted Vindblæs Skole og Bakkeskolen Disse to distrikter sammenlægges. Vestrup Skole Vestrup Skoles distrikt udvides med en del fra Farsø, Østermarkskolen, Aalestrup, Gedsted og Ullits Skolers distrikter. Aars Skole Tilføres østlige del af Haubro Skoles distrikt, afgiver til Blære Skole og Østermarkskolens distrikter. Ullits Skole 22

23 Tilføres Louns Alstrups distrikt undtaget lidt til Gedsted Skole. Afgiver endvidere lidt til Vestrup Skole. Vester Hornum Skole Vester Hornum Skole afgiver Gatten området til Hornum Skole og tilføres nordlige del af Farsø Skole og vestlige del af Haubro Skoles distrikter. Blære Skole Tilføres Gundersted området fra Hornum Skoles distrikt samt fra Aars Skoles distrikt den nordøstlige del. Hornum Skole Tilføres Gatten fra Vester Hornums distrikt og afgiver Gundersted til Blære Skoles distrikt. Gedsted Skole Får en lille del af Louns Alstrup Skoles distrikt Simested Skole Til Aalestrup Aalestrup Skole Tilføres Simested afgiver nordlige del af distriktet til Vestrup Skole. Farsø Skole Afgiver nordlige del af distriktet til Vester Hornum Skole (Hornumbro) Louns Alstrup Skole Til Ullits Skole, dog ikke den sydøstlige del, som går til Gedsted Skole. Overlade Uændret Ranum Skole Uændret Strandby Skole Uændret Løgstør Skole Uændret Styrkelse af 10. klasse, Aars Vesthimmerlands Kommune besluttede i 2008 at etablere et 10. kl. center i Aars, hvilket betød, at 10. kl. på Løgstør skole og på Farsø Skole ophørte. Målene med dette tiltag var bl.a. at skabe en uddannelsestrekant mellem UU, 10. kl. centret og ungdomsuddannelserne, så de unge i praksis kunne fornemme, at 10. kl. er en tydelig begyndelse på ungdomsuddannelsen. Dette søges opnået med udvidet brobygning og et forpligtende (fagligt) samarbejde med bl.a. Erhvervsskolerne både på leder som på medarbejderplan, så overgangen bliver så glidende som muligt. De unge, der vælger et ekstra skoleår i 10. kl. centret får et 23

24 ungdomsmiljø, hvor de møder andre unge fra hele kommunen, og centret har med sine mange elever gode muligheder for at tilbyde forskellige tilbudsfag og valgfag. Centret vil uden problemer kunne rumme en klasse mere i de nuværende lokaler. Da tilførsel af flere elever til 10. kl. centret vil betyde en optimering af klassestørrelserne, er der tale om en mindreudgift i forhold til aftalen med Aalestrup Realskole på ca kr. Vesthimmerlands Kommune har pt. en aftale med Aalestrup Realskole om undervisning af bl.a. 10. kl. elever i Aalestrup -, Simested - og Gedsted området. Ud over taksten til staten på pt kr. årligt betaler kommunen forældrebetalingen til friskolen på kr. årligt. Forvaltningen har afholdt møder med ledelsen på Aalestrup Realskole vedr. en ny aftale. Møderne har været afholdt i en konstruktiv og positiv ånd, og det er lykkedes at lave en aftale om betaling fremadrettet for evt. undervisning af elever i 7. kl. og 10. kl. Dette betyder, at der kan indgås en aftale med Aalestrup Realskole om undervisning af 7. kl. elever fra skoledistrikterne Simested Skole, Aalestrup skole og Gedsted Skole. Der er endvidere aftalt at Vesthimmerlands Kommunes børnepolitik vil indgå i en fornyelse af kontrakten. Det er administrationens vurdering, at Vesthimmerlands Kommunes 10. klasses tilbud samles i Aars. Konsekvensen af denne vurdering er, at tilbuddet om forældrebetaling vil ophøre senest 1. aug Specialklasser I forbindelse med den fremtidige placering af specialklasser, er der udarbejdet rapport "Placering af specialklasser - overblik og strukturforslag". Endvidere er der i PPR arbejdet med anbefalinger til fremtidig indsats i Vesthimmerlands Kommune for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor tale, sprog og skriftssprogstilegnelse. Forslag til den fremtidige placering af specialklasser: 1. Ranum: Max. 3 K-klasser + max. 3 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (6.-10.kl.). Skolen afgiver hermed 2 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder 2. Strandby: Max. 4 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-6.kl.). Skolen modtager hermed 2 klasser af denne type fra Ranum Skole 3. Løgstør: Max. 2 AKT-klasser (6.-10.kl.) + max. 3 SL-klasser (0.-9.kl.). Status quo 24

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 107. Høringsskrivelse vedr. skolestruktur 225 108. Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune 229 109. Varmeplan

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 084. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO 165 085. Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND Aktivitetshuset Ullerupvej 64, 9670 Løgstør Husets tlf.: 98221179 Jane Gertsen Christensen adr.: Brogade 23, 9670 Løgstør Tlf.: 98221100 jane@aggersund.dk Antal personer hunset kan rummer: 150 personer

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet Børne- og Skoleforvaltningen Opfølgning Masterplan for skolevæsenet 14 Blære skole 1. Diverse almindelig vedligeholdelse 1.000.000 kr. 2. Ventilation med varmegenvinding i de 120.000 kr. lokaler, som ikke

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen Kvalitetsrapport for 2014 Børne- og Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 2 3. Mål og resultatmål... 3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere