Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup"

Transkript

1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering Orientering og status vedr. renovering Farsø skole Puljeordningen Gyngehesten - budget Anvendelse af skolepulje til anlæg Licitation Børnehaven Højtoften, Aalestrup Licitation Vester Hornum Børnehave Høringsskrivelse vedr. skolestruktur Strukturanalyse Meddelelser 26 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 096. Budgetorientering Sagsnr.: 10/31895 Fraværende: Bilag: /10Åben Oversigt pr. 30/ Sagsfremstilling Der orienteres om situationen p.t. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orientering taget til efterretning. Ninni Gjessing var fraværende. 4

5 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole Sagsnr.: 10/31912 Fraværende: Bilag: /10Åben Notat om- og udbygning Farsø og Strandby skole Sagsfremstilling Orientering ved Per Nyborg. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Per Nyborg deltager i byggemøder fremadrettet. 5

6 098. Puljeordningen Gyngehesten - budget 2011 Sagsnr.: 10/31970 Fraværende: Bilag: /10Åben Budget 2011, puljeordningen Gyngehesten Sagsfremstilling I henhold til aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og puljeordningen Gyngehesten fremsendes budget 2011 til godkendelse. Puljeordningen Gyngehesten forventer et underskud på kr Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget godkender budgettet for Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 6

7 099. Anvendelse af skolepulje til anlæg 2010 Sagsnr.: 10/29346 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet frigav den 26/ anlægspulje til skoler. Restbeløbet udgør kr Anlægsrammen skal være påbegyndt 31/ , for at det er muligt at overføre midler fra 2010 til Forvaltningen har i forbindelse med gennemgangen af anlægsønsker fra skoler, lagt vægt på APV - sikkerhed - energi og tidssvarende undervisningsmiljøer. Administrationen indstiller - at der afsættes 2 mill. kr. til skolestruktur og at disse midler udmøntes i december måned. Ullits, hegn + ventilation = kr Vester Hornum, toiletter = kr Bakkeskolen, renovering af natur/fysik lokale + ventilation = kr Ranum skole, udenomsarealer = kr Løgstør skole, udsugning + renoveringer = 1 mill. kr. Strandby skole, toilet + hjemkundskab = kr Rådgivning = kr Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Afbud fra Ilse Skadhauge. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med punktets godkendelse, er det kommet frem, at der ikke er sket en frigivelse af midlerne, derfor oversendes sagen til ØK og Byråd til godkendelse. Endvidere ønskes der en frigivelse af de resterende 2 mill. kr. fra lånepuljen 2010, som ønskes anvendt i forbindelse med skolestrukturen. Børne- og skoleudvalget bemyndiges til at udmønte midlerne på december 7

8 mødet. Administrationen indstiller Det indstilles at der frigives til ovennævnte projekter, og at der frigives 2 mill. kr. til udvalgets disponering i forbindelse med skolestrukturen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 8

9 100. Licitation Børnehaven Højtoften, Aalestrup Sagsnr.: 10/31933 Fraværende: Bilag: /10Åben Licitationsmateriale Sagsfremstilling Til orientering: Byrådet godkendte på sit møde den 26/8 2010, at der sker en udbygning af Højtoften, Aalestrup, på grund af øget børnetal. Der blev afsat 2,25 mill. kr. Licitationsresultatet kan afholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Der er endvidere afsat midler til inventar m.v. Da byggeriet ønskes igangsat straks, er der taget en formandsbeslutning af udvalgsformand Henrik Dalgaard. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Der indbydes til et kommende møde fra Teknisk Forvaltning vedr. licitationsregler. 9

10 101. Licitation Vester Hornum Børnehave Sagsnr.: 10/31936 Fraværende: Bilag: /10Åben Licitationsmateriale Sagsfremstilling Byrådet har på sit møde den 26/ godkendt at der sker en udbygning af Vester Hornum børnehave på grund af øget børnetal. Der er afsat 1,5 mill. kr. Licitationsresultatet blev kr dyrere end den afsatte budgetramme. Dertil skal lægges midler til inventar m.v. Det betyder, at kvadratmeterprisen bliver ca. kr Dette har administrationen i et samarbejde med Teknisk Forvaltning vurderet er for højt. Der kan ikke findes besparelser i projektet som kan imødekomme merforbruget. Der er derfor arbejdet med 3 alternative forslag, som vil blive fremlagt på mødet, da to af de alternative forslag ikke er indkommet endnu. De 3 alternativer er: Obligatorisk mini-sfo, hvert år fra januar måned til ca. 10 børn. Skolen er ikke orienteret om dette. Etablering af pavillion bygning. Etablering af nybyggeri i forbindelse med projekt halbyggeri i Vester Hornum. Vesthimmerlands Kommune kan leje sig ind for en 10 årig periode. Lederen af børnehaven indstiller, at børnehaven indgår i det kommende halbyggeri Administrationen indstiller - at sagen drøftes efter fremlæggelsen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Forvaltningen kommer med et oplæg omkring evt. nybyggeri i forbindelse med projekt halbyggeri i Vester Hornum. 10

11 102. Høringsskrivelse vedr. skolestruktur Sagsnr.: 10/18398 Fraværende: Bilag: 73270/10Åben Besparelse ved høringsforslag 73271/10Åben Egne elever i egne skoler + Høring-Skoleårets planlægning 73274/10Åben Egne elever i egne skoler + Høring-Skoleårets planlægning - HØRING - Skoleårets planlægning.pdf 73281/10Åben Skoleprognose skoleplanlægning samlet Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget har behandlet forslag til ny skolestruktur. I denne forbindelse skal der udsendes høringsmateriale. Forvaltningen har udarbejdet forslag til dette høringsmateriale. Høringsskrivelse: Byrådet har på sit møde den besluttet evt. at nedlægge flg. skoler ved udløbet af skoleåret 2010/2011: Simested Skole incl. landsbyordning (LBO) Det betyder, at eleverne overflyttes til Aalestrup Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene, idet SFO-delen flytter med til den nye skole, når en skole nedlægges. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse. 2. Haubro Skole incl. LBO Det betyder, at eleverne overflyttes til Aars Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse. 3. Louns Alstrup Skole incl. LBO Det betyder, at eleverne overflyttes til Ullits Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en

12 skolenedlæggelse. 4. Vilsted Vindblæs Børnecenter incl. LBO + juniorklub. 5. Bakkeskolen incl. SFO + juniorklub. Vilsted Vindblæs Børnecenter og Bakkeskolen nedlægges begge rent teknisk med henblik på at etablere en ny fælles skole, hvor alle elever i det nye fælles skoledistrikt undervises i kl. på Vilsted Vindblæs Skole og eleverne i 4.-9.kl. på Bakkeskolen. Når to eller flere skoler sammenlægges til en ny samlet skole med ét skoledistrikt og flere undervisningssteder, sker det formelt ved, at de tidligere skoler lukkes, og en ny skole med geografisk adskilte undervisningssteder oprettes. Den nye skole har én elevgruppe, én bestyrelse, ét budget, én personalegruppe og én ledelse. En skole må max have 150 elever for at have en LBO tilknyttet. Da den nye skole får flere elever, oprettes derfor en SFO ved Vilsted-Vindblæs skole. Børnehavebørnene i skoledistriktet tilbydes pasning i en ny børnehave samme sted som i dag, men med selvstændig ledelse. Dette sker samtidig med, at SFO en + juniorklub ved Bakkeskolen og børnehaven Blæksprutten nedlægges. Byrådet besluttede endvidere, at grundskolerne pr alene omfatter 0.-6.kl. Dette betyder, at: - Vestrup skoles 7. klasse overflyttes til Østermarkskolen - Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum og Aars skole - Ullits skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Louns-Alstrup skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Gedsted skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole og Aalestrup Realskole - Strandby skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Simested skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole - Aalestrup skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole Der gøres opmærksom på, at det frie skolevalg indenfor gældende regelsæt er gældende. Dette kan forældre gøre brug af. Byrådet besluttede, at - der ses på mulighederne for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der evt. sker en skolenedlæggelse. - der ses på skoledistrikter med henblik på evt. at tilføre små skoler flere elever - Der optages forhandling med Aalestrup Realskole omkring ny aftale vedr. 7. og 10. klasse. 12

13 Økonomi Forslagene gennemføres uden nyanlæg eller væsentlige bygningsmæssige udgifter, men da der anvendes forskelligt undervisningsmateriale på de forskellige skoler, må der påregnes en engangsudgift til indkøb af bøger, inventar m.m. på de modtagende skoler. Dette svarer til kr Der afsættes yderligere kr til øget elevbefordring. Der forventes et provenu på minimum ca. 7-8 mill. kr. afhængig af det faktiske elevtal pr. 1/ samt afhændelse af bygninger. Bilagsmateriale kan hentes på - borger - skole og uddannelse - dagtilbud og skolestruktur. Processen frem til vedtagelse Børne og skoleudvalget indstiller høringsforslag til beslutning i BY Indstillingen behandles i ØK Indstillingen behandles i BY, hvorefter beslutningen annonceres i lokale medier og sendes til høring i de berørte bestyrelser Høringsfristen udløber denne dag kl. 12 Høringssvarene skal sendes til Børne og Skoleforvaltningen Att.: Forvaltningschef Elsemarie Lauring Postboks Aalestrup eller pr mail til Evt. ekstraordinært møde i Børne og skoleudvalget Møde i ØK Møde i BY Møde i BS Møde i ØK Møde i BY den endelige beslutning vedr. evt. skolenedlæggelse skal være taget på dette møde for at have virkning fra Administrationen indstiller - at høringsbrevet godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendes med tilretninger af de faldne bemærkninger. 13

14 Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling til mødet den 11/10: Der er indkommet 23 høringssvar. Forvaltningen har gennemgået disse, og det vurderes ikke, at høringssvarene giver anledning til ændret indstilling, dog indstilles det at Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum skole. Der har endvidere været forhandling med Ålestrup Realskole om vilkårene for en evt. oprettelse af 7. klasse. Ålestrup Realskole ønsker at indgå i dette samarbejde. Der er udregnet et provenu ud fra de faktiske tal, der var kendt i juni Provenuet ved nedlæggelse af: Simested skole ca. kr. 4.4 mill. Louns-Alstrup skole ca. kr. 3.7 mill. Haubro skole ca. kr. 1 mill. Udgift til de modtagne skoler andrager ca. 1 mill. kr. Samlet provenu for de 3 skoler er ca. 8 mill. kr. I beregningen indgår ikke indtægt for salg af bygning samt udgifter til bygningsdrift. Følgende vil foreligge til mødet: Provenuet ved at flytte 7. klasse til en større skole og derved optimere klassestørrelsen. I enkelte tilfælde udløser det en ny klasse. Administrationen indstiller Simested skole incl. landsbyordning (LBO) nedlægges. Det betyder, at eleverne overflyttes til Aalestrup skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene, idet SFO-delen flytter med til den nye skole, når en skole nedlægges. Haubro skole incl. LBO nedlægges. Det betyder, at eleverne overflyttes til Aars skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. Louns-Alstrup skole incl. LBO nedlægges. Det betyder, at eleverne overflyttes til Ullits skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. Vilsted-Vindblæs Børnecenter incl. LBO + juniorklub, Bakkeskolen incl. SFO + juniorklub nedlægges. Vilsted-Vindblæs Børnecenter og Bakkeskolen nedlægges begge rent teknisk med henblik på at etablere en ny fælles skole, hvor alle elever i det nye fælles skoledistrikt undervises i 0.-3.klasse på Vilsted-Vindblæs skole, samt oprettelse af SFO på 14

15 Vilsted-Vindblæs skole, og eleverne i klasse undervises på Bakkeskolen. Børnehaven Blæksprutten nedlægges, og der etableres en ny børnehave i Vilsted-Vindblæs nuværende Minihus. Samtidig indstiller administrationen, at grundskolerne pr. 1/ alene omfatter klasse. Dette betyder, at: - Vestrup skoles 7. klasse overflyttes til Østermarkskolen - Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum - Ullits skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Gedsted skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole og Aalestrup Realskole - Strandby skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Aalestrup skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole Der gøres opmærksom på, at det frie skolevalg indenfor gældende regelsæt er gældende. Dette kan forældre gøre brug af. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. 15

16 103. Strukturanalyse Sagsnr.: 10/16526 Fraværende: Bilag: 73160/10 Åben Struktur SFO 73155/10 Åben En bæredygtig daginstitution 73148/10 Åben Struktur børnehaver 73136/10 Åben Aldersintegrerede institutioner /10Åben Arbejdsgruppens anbefalinger vedr. børn med sproglige/læse-skrive vanskeligheder - videnscenter for børn med sprog-læsevanskeligheder.doc /10Åben Arbejdsgruppens anbefalinger vedr. børn med sproglige/læse-skrive vanskeligheder - Anbefaling til fremtidig indsats i V.doc /10Åben Bilag B - Den samlede evaluering doc.doc /10Åben Bilag A - ProKap Simested xls /10Åben Bilag A - Aldersintegreret Simested.doc /10Åben Bilag A - ProKap Hvalpsund xls /10Åben Bilag A - Aldersintegreret Hvalpsund.doc /10Åben Forslag til nye distrikter og nuværende distrikter /10Åben Beregningsmodel fra Aalestrup Realskole - Forslag skolepenge /10Åben Overenskomst Aalestrup Realskole /10Åben Placering af specialklasser - overblik og strukturforslag /10Åben Kort specialklasser Sagsfremstilling Videre drøftelse af det fremadrettede arbejde med strukturanalysen. Administrationen indstiller Administrationen ønsker en fortsat drøftelse af strukturanalysen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Louns-Alstrup 16

17 skole. Eleverne overflyttes til Ullits skole. Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Haubro skole. Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Simested skole. Eleverne overflyttes til Aalestrup skole. Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Vilsted-Vindblæs og Bakkeskolen, som derefter genopstår som én skole. Udvalget vil arbejde på at der etableres dagtilbud i de lokalområder, hvor der eventuelt sker en skolelukning. Det indstilles at 7. klasserne overflyttes til overbygningsskolerne. Den nuværende overbygningsstruktur ønskes bibeholdt. 10. klassecentret styrkes i Aars. Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen har arbejdet videre med de trufne beslutninger vedr. skolestrukturen. Der er udarbejdet et selvstændige punkt vedr. høringsmateriale til de enkelte høringsberettigede. I forbindelse med evt. etablering af dagtilbud i de lokalområder, hvor der evt. sker en skolelukning, er der set på 2 scenarier. Scenarie 1 Garantinormering Forvaltningen ser det som en forudsætning at en børnehave skal være på min. 35 børn for at åbningstiden kan opretholdes med en forsvarlig personalenormering (bæredygtighed). Hvis Hvalpsund, Simested, Haubro skal have en selvstændig børnehave udfra denne forudsætning, vil det med det nuværende antal børnehavebørn betyde, at der skal tilføres Hvalpsund, Louns-Alstrup Kr Simested kr Haubro kr ud fra det kendte indmeldte antal børn + ventelisten. Bilag vedlagt. 17

18 Scenarie 2 Etablering af integrerede dagtilbud 0-6 år, dette vil kunne ske i Hvalpsund og Simested uden garantinormering. Det er udgiftsneutral i forhold til nuværende forbrug til børnehavebørn i LBO samt dagpleje. Dette vil betyde, at der ikke længere vil være dagpleje i disse områder. Erfaringen viser, at hvis der nedlægges kommunal dagpleje, genopstår en væsentlig del af disse dagplejere som private børnepassere, hvilket kan gøre beslutningsgrundlaget usikkert. Bilag vedlagt. I Vilsted-Vindblæs og Bakkeskolens skoledistrikt etableres en ny børnehave med selvstændig ledelse den 1/ Dette sker da elevtallet er større end 150 børn på den nye skole. Børnehaven etableres hvor den nuværende børnehave (LBO) er placeret i Vilsted-Vindblæs Børnehavedelen i LBO + børnehaven Blæksprutten lukkes pr. 1/ og genopstår som en ny børnehave Der indledes forhandling med de berørte parter Sagen genoptages på oktober mødet. 10. klasse styrkes i Aars Der er møde med Aalestrup Realskole den 10. juni. Deltagerne er udvalgsformand og forvaltningschef. Dagsorden: Orientering om høringsmateriale Indledende drøftelse af ny aftale/overenskomst Kommende arbejdsopgaver På mødet den 20. maj blev der aftalt at forvaltningen skulle arbejde videre med følgende: Placering af specialklasser Skoledistrikter Kommunikation strategi i forbindelse med høringsperioden. Forvaltningen rejser spørgsmålet om harmonisering af juniorklubområdet. Placering af specialklasser I denne forbindelse udarbejdes der et beslutningsgrundlag til Børn- og skoleudvalget til oktober mødet. Formålet med udarbejdelsen af oplægget er: At der skabes plads på Års Skole til kommende tilgang af elever, dette betyder at specialklasser samt AKT klasser for indskoling og mellemtrinnet 18

19 flyttes til andre skoler. At der fremadrettet er balance i antallet af specialklasser og skolens elevtal. At der fastholdes et fagligt miljø, sådan at specialklasser som hovedregel oprettes med to klasser. At der kan tilgodeses et mere bæredygtigt lærerkollegium på den enkelte skole. At der ikke ønskes, at klasserne placeres på skoler, hvor dette kræver større udbygninger. Der ses på muligheden for at inkludere nuværende elever i specialklasserne i normalsystemet, med den fornødne støtte. Skoledistrikter På udvalgsmødet, vil der ses på skoledistrikterne, der er undersøgt forskellige muligheder. Til dette punkt deltager forvaltningens udviklingskonsulent. Der skal dog bemærkes, at det er en vanskelig opgave, da det ofte vil medføre en længere skolevej for det enkelte barn. Borgere der bor tæt på byen ønsker, at benytte byens skole/skoler. Der vil være udfordringer omkring udgiftsniveauet til befordring. Der er udarbejdet kortmateriale, sådan at udvalget kan se konsekvensen af ønskede ændringer. Kommunikationsstrategi under høringsfasen I forbindelse med udsendelsen af høringsmaterialet bør der tages stilling til om der skal være borgermøde, dialog med de enkelte bestyrelser eller andre dialogfora. Der skal afklares hvilken opgave der henhører under henholdsvis forvaltningen og det politiske udvalg. Forvaltningen ønsker at kunne tilbyde, dialog med de enkelte skoler omkring udarbejdelsen af bilagsmaterialet til høringsmaterialet. Harmonisering juniorklubber I forbindelse med skolelukning af Bakkeskolen og Vilsted-Vindblæs genopstår juniorklubberne ikke. Dette betyder, at der vil være en juniorklub i SFO regi tilbage i Overlade. I forhold til harmonisering af området, indledes der forhandlinger om afviklingen af denne. Det vil give et provenu på kr pr. år. Administrationen indstiller At det arbejdes videre med evt. oprettelse af dagtilbud i Simested og Hvalpsund området i et samarbejde med dagplejen og LBOén 19

20 At der ikke arbejdes videre med etablering af dagtilbud ved Haubro Skole, da børnetallet ikke er tilstrækkeligt bæredygtigt At der indledes forhandling med bestyrelsen for børnehaven Blæksprutten samt skolebestyrelsen for LBO omkring etablering af ny børnehave i Vilsted/Vindblæs At der udarbejdes beslutningsgrundlag for placering af specialklasser At der indledes forhandling med Overlade Skole vedr. lukning af juniorklubben. At sagen genoptages i oktober mødet Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Ninni Gjessing var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling til mødet den 11/10: I forbindelse med en evt. ændret skolestruktur, er der en del opgaver, der skal tages stilling til, idet disse opgaver har en indflydelse på en evt. ændret skolestruktur. Dagtilbud Hvalpsund og Simested: Spørgsmålet omkring etablering af nyt integreret dagtilbud 0-5 år i områderne Hvalpsund og Simested ved en evt. skolelukning. Forvaltningen har holdt samtaler med ledelsen i de to institutioner med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer. Begge steder giver samstemmende udtryk for et ønske om at kunne etablere et bæredygtigt kommunalt dagtilbud i lokalområdet. Et dagtilbud der skal rumme samtlige børn i alderen 0 til 5 år (en alders integreret institution) Bestyrelsen i dagplejen giver udtryk for at man ikke er interesseret i at der kun tilbydes et aldersintegreret tilbud i områderne, idet man som forælder ønsker et valg. Med henblik på at tiltrække børn udenfor skoledistriktet ønskes der oprettelse af profil institutioner med afsæt i natur og bevægelse Forudsætninger Med afsæt i den nuværende tildelingsmodel bør der være en normering på 20

21 minimum 35 børn, til at kunne dække den udmeldte åbningstid på 51 timer ugentlig, samt fastholde og udvikle et fagligt miljø for både børn og voksne. Begge steder giver udtryk for at en garantinormering på minimum 35 børn vil være en forudsætning for at kunne drifte et bæredygtigt dagtilbud. Hvis en del af skolen lukkes ned, og der etableres dagtilbud, vil der være udgifter til drift og vedligehold. Bygningsdrift 2010: Simested afledte driftsudgifter: kr Indvendig vedligehold: kr Louns-Alstrup afledte driftsudgifter: kr Indvendig vedlighold: kr Mulige konsekvenser Prognoserne viser at der ikke er muligt at opretholde både dagpleje og aldersintegreret institution. Etablering af et dagtilbud for børn 0 til 5 år vil betyde en nedlæggelse af dagplejen i begge områder. Erfaring viser, at ved nedlæggelse af kommunal dagpleje, genopstår en væsentlig del af disse som private børnepasserer. Det er en medvirkende faktor til at beslutningsgrundlaget bliver usikkert. Det er ikke muligt at sikre bæredygtige dagtilbud, selvom samtlige børn i alderen 0 til 5 år frekventerer et aldersintegreret dagtilbuddet (jvf. bilag). Der er udarbejdet bilag med mere uddybende talmateriale og økonomi, bilag A. I forbindelse med i Ranum og Vegger vedr. integreret institution 0-6 år, vedlægges evaluering. Dette kan underbygge brugernes tilfredshed med denne institutionstype, bilag B. Juniorklubber Forvaltningen har afholdt møde med ledelsen på Overlade Skole vedr. den eksisterende juniorklub for 4.-6.kl. i SFO-regi. - Klubben har pt. 24 elever ud af 34 mulige - Der er ansat en pædagogmedhjælper i 17,5 t. ugl., som samarbejder med personalet i LBO en - Den kommunale udgift er på kr. årligt, idet forældrebetalingen er på 379 kr. i 11 mdr. - Klubben har åbent fra efter skoletid til kl. 16/fredag kl Indmeldte elever har mulighed for at komme i LBO en om morgenen og i ferier Skolen ønsker at bibeholde deres juniorklub. I forbindelse med høringen om skolestrukturen, har Bakkeskolen m.fl. sendt et forslag om oprettelse af juniorklub på Bakkeskolen/den nye skole for kl. med forslag til indhold, målgruppe, budget m.m. (høringssvar 4). Der er pt. juniorklub i SFO-regi i både Overlade og på Bakkeskolen, men ved evt. nedlæggelse af Bakkeskolen, nedlægges den nuværende juniorklub også. Juniorklubben i Overlade vil således som udgangspunkt kunne fortsætte som hidtil, mens det vil være nødvendigt at oprette en ny klub på Bakkeskolen/den nye skole. Der skal således tages stilling til om beslutningen vedr. de to juniorklubber skal ændres efter høringssvarene. 21

22 Konsekvensen ved en ændring vil betyde en merudgift på kr. ved et tilskud på kr. til hver af de to klubber. Tilbuddet skal oprettes i SFO regi, der skal endvidere ske en tilretning af forældrebetalingen. Dette forslag tilgodeser ikke den ønskede budgetramme fra Bakkeskolen. Administration har vurderet, at der bør ske en harmonisering, sådan at der sikres lige muligheder for de enkelte skoler. Forslag 1, de SFOér der ønsker at få en SFO til 4. til 7. klasse, modtager et tilskud på kr. Finansieringen kan indgå i prioriteringen af det provenu der vil være ved en evt. ændret skolestruktur. Forslag 2, at lukningen fastholdes. Skoledistrikter Der ønskes en ændring af skoledistrikter sådan, at de ændrede distrikter kan understøtte større distrikter til de mindre skoler. Der er udarbejdet kort over de fremtidige skoledistrikter. Ændring af skoledistrikter er en vanskelig opgave, da de kan kræve, at borgerne skal knyttes til et andet skoledistrikt end det nuværende. Dette kan kræve en længere årrække før de ændrede skoledistrikter ændrer sig i praksis. Ved ændringen er det taget udgangspunkt i høringssvar fra Vestrup skole. Østermarkskolen Tilføres området omkring Giver. (Tilhører nu Aars Skole, men passer bedre sammen med Østermarkskolens område, hvor området omkring Gundestrup allerede tilhører Østermarkskolens distrikt) Dette område går ikke til Blære Skole, da eleverne er kørselsberettigede (til og med 3. kl) Hvis Blære Skole og derefter Hornum Skole som overbygningsskole vælges er de kørselsberettigede hele skoleforløbet. Området omkring Gislum tilføres Vestrup, for at forøge elevtallet i Vestrup. Havbro Skole Den østlige del af distriktet flyttes til Aars Skole, den vestlige til Vester Hornum Skole. (for at tilføre flere elever til Vester Hornum Skole og mindske antallet af elever til Aars Skole) Vilsted Vindblæs Skole og Bakkeskolen Disse to distrikter sammenlægges. Vestrup Skole Vestrup Skoles distrikt udvides med en del fra Farsø, Østermarkskolen, Aalestrup, Gedsted og Ullits Skolers distrikter. Aars Skole Tilføres østlige del af Haubro Skoles distrikt, afgiver til Blære Skole og Østermarkskolens distrikter. Ullits Skole 22

23 Tilføres Louns Alstrups distrikt undtaget lidt til Gedsted Skole. Afgiver endvidere lidt til Vestrup Skole. Vester Hornum Skole Vester Hornum Skole afgiver Gatten området til Hornum Skole og tilføres nordlige del af Farsø Skole og vestlige del af Haubro Skoles distrikter. Blære Skole Tilføres Gundersted området fra Hornum Skoles distrikt samt fra Aars Skoles distrikt den nordøstlige del. Hornum Skole Tilføres Gatten fra Vester Hornums distrikt og afgiver Gundersted til Blære Skoles distrikt. Gedsted Skole Får en lille del af Louns Alstrup Skoles distrikt Simested Skole Til Aalestrup Aalestrup Skole Tilføres Simested afgiver nordlige del af distriktet til Vestrup Skole. Farsø Skole Afgiver nordlige del af distriktet til Vester Hornum Skole (Hornumbro) Louns Alstrup Skole Til Ullits Skole, dog ikke den sydøstlige del, som går til Gedsted Skole. Overlade Uændret Ranum Skole Uændret Strandby Skole Uændret Løgstør Skole Uændret Styrkelse af 10. klasse, Aars Vesthimmerlands Kommune besluttede i 2008 at etablere et 10. kl. center i Aars, hvilket betød, at 10. kl. på Løgstør skole og på Farsø Skole ophørte. Målene med dette tiltag var bl.a. at skabe en uddannelsestrekant mellem UU, 10. kl. centret og ungdomsuddannelserne, så de unge i praksis kunne fornemme, at 10. kl. er en tydelig begyndelse på ungdomsuddannelsen. Dette søges opnået med udvidet brobygning og et forpligtende (fagligt) samarbejde med bl.a. Erhvervsskolerne både på leder som på medarbejderplan, så overgangen bliver så glidende som muligt. De unge, der vælger et ekstra skoleår i 10. kl. centret får et 23

24 ungdomsmiljø, hvor de møder andre unge fra hele kommunen, og centret har med sine mange elever gode muligheder for at tilbyde forskellige tilbudsfag og valgfag. Centret vil uden problemer kunne rumme en klasse mere i de nuværende lokaler. Da tilførsel af flere elever til 10. kl. centret vil betyde en optimering af klassestørrelserne, er der tale om en mindreudgift i forhold til aftalen med Aalestrup Realskole på ca kr. Vesthimmerlands Kommune har pt. en aftale med Aalestrup Realskole om undervisning af bl.a. 10. kl. elever i Aalestrup -, Simested - og Gedsted området. Ud over taksten til staten på pt kr. årligt betaler kommunen forældrebetalingen til friskolen på kr. årligt. Forvaltningen har afholdt møder med ledelsen på Aalestrup Realskole vedr. en ny aftale. Møderne har været afholdt i en konstruktiv og positiv ånd, og det er lykkedes at lave en aftale om betaling fremadrettet for evt. undervisning af elever i 7. kl. og 10. kl. Dette betyder, at der kan indgås en aftale med Aalestrup Realskole om undervisning af 7. kl. elever fra skoledistrikterne Simested Skole, Aalestrup skole og Gedsted Skole. Der er endvidere aftalt at Vesthimmerlands Kommunes børnepolitik vil indgå i en fornyelse af kontrakten. Det er administrationens vurdering, at Vesthimmerlands Kommunes 10. klasses tilbud samles i Aars. Konsekvensen af denne vurdering er, at tilbuddet om forældrebetaling vil ophøre senest 1. aug Specialklasser I forbindelse med den fremtidige placering af specialklasser, er der udarbejdet rapport "Placering af specialklasser - overblik og strukturforslag". Endvidere er der i PPR arbejdet med anbefalinger til fremtidig indsats i Vesthimmerlands Kommune for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor tale, sprog og skriftssprogstilegnelse. Forslag til den fremtidige placering af specialklasser: 1. Ranum: Max. 3 K-klasser + max. 3 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (6.-10.kl.). Skolen afgiver hermed 2 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder 2. Strandby: Max. 4 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-6.kl.). Skolen modtager hermed 2 klasser af denne type fra Ranum Skole 3. Løgstør: Max. 2 AKT-klasser (6.-10.kl.) + max. 3 SL-klasser (0.-9.kl.). Status quo 24

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere