Virksomhedsplan Årsplan 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan Årsplan 2010"

Transkript

1

2 Virksomhedsplan Årsplan 2010 Forord...3 Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk...3 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske målsætning...5 Læringssyn...5 Fokuspunkt...6 Dokumentation...7 Sårbare børn...7 Basisgruppen...8 Gruppedag...8 Sprog og sprogudvikling...9 Forældrebestyrelsen, forældresamarbejde og forældrearrangementer...10 Kostpolitik...11 Personale- / børnepolitikker...12 Budget...13 Vedligeholdelsesplan Lukkedage og forældrearrangementer Evaluering af Bestyrelsens godkendelse af årsplanen

3 Forord Denne virksomhedsplan og årsplan er udarbejdet i fællesskab mellem ledelsen, personalegruppen og bestyrelsen. Ledelsen har lavet forskellige udkast, som har været til diskussion og debat i personalegruppen. Herefter har vi arbejdet i mindre grupper med fokus på forskellige emner, og siden har ledelsen samlet materialet og sammenskrevet dette. Bestyrelsen har sideløbende debatteret årsplanen og godkendt denne. Vi ønsker at udvikle virksomhedsplanen løbende og bruge den som et styreredskab for vores pædagogik. Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk Opsamleren: Lyshøjsgårdsvej Valby Telefon: Udflytterbørnehaven: Boserupvej Roskilde Telefon: Hjemmeside: Leder: Birthe Y. Nielsen Souschef: Jan Waldau 3

4 Børnehavens åbningstider: Kl alle hverdage Normering: Institutionen er normeret til 50 børn fordelt på tre stuer, hvoraf den ene er en basisgruppe med plads til otte børn med specielle behov. Græshopperne: 24 børn Tissemyrerne: 18 børn Kaninerne: 8 børn Personale: Græshopperne: Jacob (pædagog orlov 14 uger jan.-marts), Signe (pædagog), Torben (pædagogmedhjælper), og Birthe 2 dage (Leder). Tissemyrerne: Lene (pædagog), Orlie (pædagogmedhjælper under merituddannelse som pædagog) og Nikolaj (pædagog orlov 14 uger jan.-marts) Kaninerne: Jan (souschef), Mette (pædagog), Carsten (pædagog), Rikke (pædagog) og 1 studerende, der skifter halvårligt. Køkken: Vivi Kontor: Birthe mandag og tirsdag, Jan tirsdag og Lene kontor fredag. Rengøring: Niphakorn i Valby, John i Kattinge. Derudover har vi 1-2 vikarer tilknyttet; Terese, Frederik. 4

5 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske målsætning Udflytterbørnehaven Kattingeværk er som alle andre kommunale daginstitutioner underlagt loven om læreplaner for de 0-6 årige, som er beskrevet i Servicelovens 8 og 8a. Med udgangspunkt i det enkelte barn, skal det pædagogiske personale støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene selv er medskabere af. Vi skal udarbejde en pædagogisk læreplan, der behandler temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling (personlig kompetence) Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Udover de ovennævnte temaer, arbejder vi også meget konkret med følgende værdier: Nærvær Venskaber og kammeratskaber Konflikthåndtering Fællesskab Vi har i vores arbejds- og værdibeskrivelse uddybet de seks temaer, både i forhold til de overordnede målsætninger og det konkrete pædagogiske arbejde. Det samme er gældende for de ovennævnte tre værdier. 5

6 Læringssyn Læring sker i en proces, som medfører udvikling hos barnet i retning af øget viden og kompetence, og som udvider mulighederne for selvbestemmelse og selvstændighed. Læring finder sted i relationer - i samspillet mellem børn og voksne. Læring finder sted i en dynamisk proces, der tager udgangspunkt i barnets interesser. Her er det vigtigt at prikke til barnets nysgerrighed. Alle børn har deres personlige læringsstil og det er vores opgave at nå dem alle. Læring er med til at danne barnets personlighed. Vi skal assistere barnet i at danne sig egne referencer ud fra egne erfaringer. Læringen sker både ved spontane oplevelser, leg og ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Læring sker ved planlagte aktiviteter, hvor der er fastsat et konkret læringsmål. Alle udfordringer skal ligge i strækhøjde. Personalet skal sikre barnets potentialer og kompetencer så det enkelte barn rustes til at begå sig i livet udenfor og efter børnehaven. For os er det vigtigste at børnene har lyst til at lære. Vores vigtigste mål er derfor at sikre rammerne og mulighederne for børnenes læring Fokuspunkt 2010 På pædagogisk dag 13. marts besluttede personalegruppen at fokuspunkt 2010 skal være: Kommunikation og forældresamarbejdet. Vi vil strukturere vores arbejde med fokuspunktet som i Vi vil således, efter at have udarbejdet en fælles forståelse for vores fokuspunkt og målene, udarbejde handleplaner, dokumentationsmetoder, tidslinjer og finde overordnede ansvarlige for arbejdet. Afslutningsvis udarbejder den samlede personalegruppe en samlet evaluering af årets pædagogiske arbejde med fokuspunktet. En evaluering, hvor vi tager udgangspunkt i: 6

7 Forældreperspektivet (Hvilken betydning fik det for forældrene?) Børneperspektivet (Hvilken betydning fik det for børnene?) Voksenperspektivet (Hvilke erfaringer fik personalet?) Handleplan for stuerne Hver stue skal udarbejde deres egen praktiske planlægning for de tiltag og aktiviteter, de konkret vil iværksætte med udgangspunkt for deres børnegruppe. Dokumentation Vores pædagogiske dokumentation vil altid tage udgangspunkt i børnenes liv i børnehaven. I hverdagen dokumenterer vi vores arbejde ved: At skrive dagsseddel (som hænger i Opsamleren) og for basisbørnene at skrive i deres bøger At vise billeder f. eks på opsalgstavle i opsamler eller i vinduet At udstille plancher med billeder af børnenes oplevelser Vores hjemmeside Udstilling af børnenes kreative produkter Individuelle udviklingsskemaer Afskedsmapper for barnets liv i børnehaven med foto og tekst. Fødselsdagsmapper Sårbare børn Vi arbejder med en forebyggende indsats, for børn og familier med mere almindelige forekommende problemstillinger, samt børn og familier med særlige vanskeligheder og behov. Vi forsøger at få et dybere kendskab til barnet og forældrenes baggrund, for derigennem at kunne støtte og vejlede forældrene bedre. Vi er opmærksomme på det enkelte barns trivsel og udvikling og samarbejder med forældrene. Vi tilstræber at have en åben og ærlig dialog med forældrene. Vi formidler kontakt forældrene imellem samt til rådgivere og supervisere. 7

8 Basisgruppen Basisgruppen er en lille enhed der holder til i egne lokaler i Kattingeværk. Hertil visiteres børn med særlige behov fra hele Københavns kommune. Basisbørnene er sammen med de andre børn i børnehaven, når der er tid og behov. Det kan være når der er venner fra de andre grupper på besøg, eller et basisbarn kan være med i de andre grupper. Morgen og aften er basisbørnene inkluderet, sammen med resten af børnehaven i vores opsamler. Vi arbejder på i dagligdagen, at basisbørnene bliver inkluderet med resten af huset. I basisgruppen lægges der stor vægt på et tæt samarbejde med familierne, det vi kalder familiearbejde. Familierne tilbydes mindst en samtale hver anden måned. Ud over disse samtaler deltager forældre og pædagoger i et tværfagligt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (P.P.R.), socialcentre samt andre faggrupper og instanser. Målet med opholdet i basisgruppen er, at gøre barnet parat til skolestart og barnet er i en almindelig børnehave for at barnet kan spejle sig i de lokale børn. Vi skal således styrke og fremme en proces, hvor barnet personligt, socialt og hvad angår modenhed, kan rumme de forventninger skolen og samfundet har til barnet. I det arbejde søger vi at styrke det enkelte barns tro på egne evner, og vi arbejder også med det enkelte barns sprog og motorik. Vi udvikler handleplaner for barnet løbende, og 3-4 gange om året opstiller udviklingsmål for barnet i samarbejde med dets forældre. Inden skolestart sørger P.P.R. for at indstille barnet til et relevant skoletilbud. I den forbindelse skriver vi en udtalelse om barnet, der er vejledende i forhold skoletilbud. Gruppedag I vinterhalvåret holder vi gruppedag en gang om ugen. Her opdeler vi alle børnene efter alder på tværs af de 3 børnegrupper: Dem der har alderen til at starte i skole efter sommerferien, dem der skal i skole året efter og de mindste børn. De voksne arbejder også på tværs af huset denne dag. Vi blev inspireret af vores storgruppedage, 8

9 som vi har haft i mange år og fandt ud af at det ville være rigtig godt at opdele alle børnene i huset. Ofte bliver en børnegruppe inde i opsamleren på gruppedage. Det giver mere plads og ro, ligesom at der også er mulighed for anderledes udflugter osv. Vi starter med gruppedage efter uge 42. Der laves mål for grupperne på et personalemøde og personalet fordeles på de enkelte grupper. Vi slutter sidst i marts og efterfølgende evaluerer vi hvordan gruppedagene er gået. Vi er meget glade for gruppedagene og vi oplever at det er godt for børnene at have en hel dag hvor der er tid til leg og fordybelse sammen med andre børn i samme alder. 1. Lillegruppen giver plads til de små, så de tør udfolder sig. De kan udforske og lege uden at de store fylder på stuen. 2. Mellemgruppen nyder at der stilles krav, og at de kan lege en masse. 3. Storegruppen øver sig i at blive skoleparate. Bl.a. arbejdes der med trafiksikkerhed osv. Læs mere under storegruppen i værdigrundlaget. 4. Vi voksne har mulighed for at måle børnene i forhold til vennerne i gruppen og kan se hvor der kan sættes ind 5. Vi kan se at børnene nyder at være sammen med børn på egen alder. De knytter venskaber og kan spejle sig i hinanden på en anden måde end i de alm. børnegrupper. 6. Pædagogerne kan arbejde målrettet efter børnenes alder. Storegruppen har eksempelvis arbejdet med venskaber, for at forhindre mobning. 7. Vi voksne lærer børnene fra de andre stuer bedre at kende. 8. Vi forsøger at det er de samme voksne der følger grupperne gennem hele børnehaveforløbet. Sprog og sprogudvikling Der er i disse år stor politisk opmærksomhed på børns sproglige udvikling. Der er lovgivet om at forældre skal tilbydes sprogscreening af deres 3-årige barn. 9

10 Ligeledes skal alle børn, af 2-sprogede familier sprogvurderes, efterfølgende evt. sprogstimuleres. Målet er at støtte barnet i tilegnelsen af det danske sprog, samt styrke det i at påbegynde skolestart uden sproglige problemer. København kommune har vedtaget en læsepolitik med følgende mål: Støtte børn i at tilegne sig sprog, begreber og symboler, så sproget kan bruges til tænkning, planlægning og kommunikation med andre børn, unge og voksne. Give børn lyst til at læse og skrive for derigennem at udforske verden. Styrke såvel fagligt svage som fagligt stærke børns læsefærdigheder Dette implementerer vi i vores daglige rutiner. Generelt arbejder vi ud fra en overordnet vision om at sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces. Sprog skaber kontakt, og gennem sproget får børn mulighed for at give udtryk for tanker, følelser, ideer samt til at håndtere konflikter og sige til og fra. Barnet får mulighed for at prøve kræfter med sproget. I hverdagen er det vigtigt, at vi som voksne er gode rollemodeller for børnene, og at vi lytter til dem med forståelse og anerkendelse. Forældrebestyrelsen, forældresamarbejde og forældrearrangementer Forældrebestyrelsen består af så vidt muligt af forældrerepræsentanter fra alle tre børnehavegrupper, 2 personalerepræsentanter samt lederen. Bestyrelsen består af personer inkl. suppleanter, som også deltager i møderne. Der er repræsentanter fra bestyrelsen med ved ansættelse af nyt personale i børnehaven. Bestyrelsen er ansvarlig for planlægningen og afholdelsen af de to af tre forældrearrangementer, vi afholder årligt. Forældrearbejdet er et område, som vi prioriterer meget højt. Forældrene er meget aktive i bestyrelsen og vi arbejder til stadighed på at blive bedre til at kommunikere og informere. Bestyrelsen sørger for at vedligeholde vores hjemmeside. 10

11 Målsætning for forældresamarbejde Vi arbejder på og tilstræber et godt og åbent forældresamarbejde, hvor barnets udvikling og trivsel er de vigtigste nøgleord Vi ønsker forældrene bliver tilfredse og engagerede i børnehaven Vi forventer, at forældre og personale respekterer hinanden og at ros og kritik henvendes til det aktuelle personale Vi arbejder konstant på at opnå en større grad af kommunikation mellem institution og forældre, så vi alle er opdaterede på eventuelle ændringer i hjemmet eller daginstitutionen Vi arbejder på en bedre information og kommunikation i hverdagen, så forældrene kan opnå et større indblik i deres barns hverdag Vi afholder årligt, eller efter behov, konsultationer og møder med forældrene. Til forældrekonsultationer udarbejder personalet et udviklingsskema, hvor barnets udvikling og sociale liv gennemgås og debatteres i dialog med forældrene. Dette skema benyttes hvert år og tegner hermed et samlet billede af barnets liv. Skemaet er udelukkende til intern brug. Forældrearrangementer Arbejdslørdage er en succes med deltagelse af forældre- pædagoger og børn og vi vil som noget nyt forsøge at afholde to dage fremover fra 2010 (en dag i foråret og en dag i efteråret). Vi afholder fællesspisninger med børn, personale og familie et par aftener om året. Desuden afholder vi faste arrangementer i løbet af året, bl.a. sommerfest, æbletur og juletur. De dage tager vi til Kattinge, hvor forældre og børn og pædagoger er sammen i børnehaven. I vores børnehave er det vigtigt at også forældrene har mulighed for at lære hinanden at kende. Det kan være svært i hverdagen, da mange afleverer og henter sit barn direkte ved bussen hver dag. Kostpolitik i børnehaven I børnehaven spiser vi økologisk mad som vi køber fra Frydenholm. Vi lever op til Københavns kommunes målsætning om at spise ca. 90 % økologisk mad. Vi bruger friske råvarer, som vi køber eller høster i vores 11

12 køkkenhave. Vi bruger frugten fra æbleplantagen, bær og friske urter fra skoven eller køkkenhaven. Vi forsøger at følge årets gang og bruge de råvarer, der hører til sæsonen. Vi bager meget og spiser brød næsten hver dag. Børnene hjælper ofte med at bage. Hver dag fra 2010 skal alle børnene have mad i børnehaven. Det bliver en kombination af varm mad og smørrebrød/madpakker, da vores køkken ikke er et produktionskøkken. Det er vigtigt for os at inddrage børnene i processen omkring madlavningen. Børnene er med til at samle eller plukke frugt, urter og bær. De er med til at lave syltetøj, gele mm. Til tider hjælper børnene til med at ordne, skrælle og skære grønsager og frugt. Vi fortæller børnene, hvad der er godt for kroppen at spise, for at de kan vokse og blive sunde og stærke. Vi tilstræber, at børnene lærer at smage på maden, så de får en oplevelse af forskellige smagsindtryk - sød, sur, stærk, mild - og at de oplever glæden ved et godt måltid mad. Vi ønsker, at 12

13 barnet finder ud af, hvor maden kommer fra. Børnene lærer at være selvhjulpne i forhold til måltider og øver sig i selv at hælde mælk op, smøre mad osv. Vi tilstræber at spise maden med en ro, der gør det muligt at vi kan sludre, spise, hygge os og skabe en god stemning omkring måltidet. Vi lægger vægt på, at måltidet danner ramme omkring et socialt fællesskab, hvor der er plads og tid til at se og høre hinanden. Vi bruger måltidet som et forum, hvor vi rimer og remser, synger og taler om, hvad vi skal lave, eller giver vigtige fællesbeskeder. Vi arbejder i det hele taget på, at måltidet bliver en basal livs- oplevelse, som vi nyder - gerne midt i naturen - og allerhelst, når vi selv kan hente maden direkte fra naturen! I forældregruppen har vi haft det oppe til diskussion, om hvor stort sukkerindhold der skal tilbydes i børnehaven, f.eks. når der holdes afslutning eller fødselsdage. Vi er ikke fanatiske, men mener at der er gode alternativer til slik, og arbejder ud fra den tanke at små maver skal have små portioner. Personale- / børnepolitikker I børnehaven har vi flere forskellige politikker, som vi ikke lægger ud i virksomhedsplanen. Vi har en: Rygepolitik Alkoholpolitik Sygefraværspolitik Fagforeningspolitik Hygiejneplan Sundhedspolitik Sorg/kriseplan Mandtal af børn Vi arbejder på at lave børnemiljøplan. Uddannelsespolitik for studerende Personalepolitik for de voksne benævnt A.P.V. Disse politikker arbejder vi på bliver lagt på vores hjemmeside. 13

14 Budget 2010 Her i januar har vi fået meddelelse om at vi pr. 1. maj ikke skal have udvidet åbningstid og derfor skal ændre vores åbningstid. Denne beslutning er også blevet tilbagerullet af politikkerne. I skrivende stund (marts 2010) ved vi ikke præcis hvad disse besparelser kommer til at betyde for vores institutionens budget. Der er fortsat uafklarede mellemværende vedrørende de 3 % besparelsen, da basisgruppen er friholdt for nedskæringer på budgettet. Dette fordi vi endnu ikke har lønsumsstyring. Det har betydet, at vores budget har været fastfrosset, til forskel fra andre institutioner. Vi venter stadig på en afklaring og har fået at vide, at det vil ske i Der kommer til at ske nednormering af personaletimer i Samtidig har vi valgt at effektuere besparelserne ved at holde lukkedage 9 dage i 2010, som vi gjorde i På denne måde sparer vikartimer under personalets ferie, selv om det kommer til at gå ud over vores forældre. Personalet har nu lov til at holde hjemmeboende barns 2. sygedag og det er godt for personalet. Desværre er der ikke afsat økonomi til vikardækning. Så det kommer også til at virke som en nedskæring. Vi ved ikke om vi kan overholde vores budget for Det vil formodentlig være umuligt at overholde vores plan om at formindske vores underskud med kr inden for det nye budgets rammer. Vi formoder at der kommer til at gå flere år før vi har fået rettet op på budgettet. Endelig må vi desværre nok også se frem til fornyede sparekrav fra Københavns kommune pga. regeringens stramme økonomiske styring af kommunernes budgetter. Vedligeholdelsesplan Udflytterbørnehaven er beliggende i en gammel bygning og der er derfor til stadighed en del vedligeholdelse. Vi har i løbet af de sidste år fået malet det meste af institutionen. Det betyder, at institutionen i dag fremstår som nogenlunde velholdt. Projekter for perioden som vi meget gerne vil have lavet: 14

15 Græshoppestuen skal males Løbende renovering og indvendig vedligeholdelse af det gamle hus Alarmsystem Et system der sørger for, at dørene lukker automatisk ved brand Københavns kommune havde lovet os et grovkøkken i forlængelse af vores terrasse. Vi havde håbet på at det kunne stå færdig i 2009, men vi har desværre fået afslag fra kommunen. I forbindelse med den kommende madordning for 2010 håber vi at vores nuværende køkken vil blive opgraderet så det opfylder kravene til et produktionskøkken. Der er sendt ny ansøgning i december Maling af det gule rum i opsamler Maling af indgang, og det gule rum i opsamler Men da vi dels brugte en del penge på vedligeholdelse sidste år og dels de førnævnte store besparelser i 2010 forventer vi desværre at vi kommer til at holde meget lav profil på vores vedligeholdelsesønsker i

16 Lukkedage og forældrearrangementer 2010: Fredag den 12. marts pædagogisk dag for personale Før påske den marts Kristi himmelfarts ferie fredag den 14. maj Fredag den 22. oktober pædagogisk dag for personalet Mellem jul og nytår den 24., 29. og 31. december Sommerfest: søndag den 20. juni Æbletur: søndag den 3. oktober Juletur: lørdag den 4. december Arbejdslørdage: 24. april og den 4. september (Balancegang på Midgårdsormen) 16

17 Evaluering af 2009 Personalet i børnehaven Signe startede 1. februar på græshoppestuen og Jan blev ansat 1. august som souschef med fast base i Kaningruppen. Carsten fik desværre ikke færdiggjort sin uddannelse i 2009 som planlagt. Vi forvente at det sker i foråret Carsten har derefter planer om at stoppe i Kattingeværk. Carsten var under Mikaels barselsorlov vikar i Kaningruppen over sommeren og Birthe har været deltid i Kaningruppen forår og sommer. Lisbeth har været fast vikar for Birthe på Græshoppegruppen. Orlie har været vikar for Carsten på Tissemyrestuen. Vi har haft Christian og Monika som praktikanter på Kaninstuen og vi har haft Julie og Camilla på Tissemyrestuen. Orlie har været vikar ved støttetimer og under ferie og sygdom. M.U.S. samtaler: Der er i foråret afholdt Medarbejder Udviklings Samtaler, og teamsamtale i tissemyrer og græshoppegruppen. Uddannelse og kurser: Torben naturkursus 1. februar. Jacob Frejaskolen 3 formiddage i foråret Birthe og Jan regnskabskursus i aug. og november Jan og Birthe aug. Berit Ba om anerkendende relationer Rikke og Mikael Skæld ud med Sigsgård Nikolaj og Len har været på praktiklærer og kursus ang. den nye P.A.U uddannelse i 8 dage. Rikke om naturformidling til børn med vanskeligheder Signe og Jacob konference om Børnehavepæd. Bakspejlet Birthe ledelseskonference Københavns kommune sept. Signe og Lene sprogkursus 3 dag i efteråret Fælles Personalemøde om Børns udeliv- Valby kursusklub. Birthe ledelsekursus 2 dage med netværksgruppe i nov. Carsten fortsat på merituddannelse som pædagog 17

18 Sikkerhedsarbejde: Vores sikkerhedsrepræsentant er Jacob. Vi har lavet brandøvelse i Kattinge. Vi har Arbejdspladsvurdering i november 2009, som vi har handleplaner for. Vi har fået etableret udsugning i køkken ved opvaskemaskine efter påbud fra arbejdstilsynet. Vi har haft besøg af arbejdstilsynet i sommeren 2009 uden bemærkninger. Vi har fået seler i bussen og dette har gjort at alle børnene er spændt fast under busturene. Dette har dog bevirket at der ikke altid har været siddepladser til alle børn og voksne og nogle af de voksne har derfor været nødt til at tage tog og bus for at komme til Kattinge. Økonomi Udflytterbørnehaven Kattingeværk har i nogle år haft underskud på budgettet. Derfor er der fra vores side lavet en handleplan hvor vi har beregnet at spare årligt til underskuddet var væk. Herudover skete der i den sidste del af 2009 forskellige nedskæringer i budgettet. Ex. blev der trukket o,57 % tilbage, da fremskrivningsprocenten ikke var så stor som forventet. Rengøringsbud- 18

19 gettet blev beskåret med kr og der er blevet sparet på energikontoen. Vi fik meddelelse om, at de penge der var afsat til opskrivninger af lønbudget vedrørende overenskomst ville vi ikke få. Desuden ville politikkerne også skære i vores kompensationstimer, som vi får fordi vi er en udflytterbørnehave. Sidstnævnte kompensationstimer er dog ikke blevet skåret. Dette har gjort at vi slet ikke kan overholde egne sparekrav. Det var voldsomme besparelser for Københavns daginstitutioner og vi har mærket det ved nedlæggelse af arbejdet og forældreblokader, da politikkerne i efteråret varslede disse store besparelser. Samlet set mange besparelser der kombineret med udgifter til nyt linoleum i garderobe ved Græshopper og maling af wc er og vaskerum gør at Kattingeværk kom ud af 2009 med et underskud på omkring Det skal der selvfølgelig laves en plan for at nedbringe. Forældresamarbejdet: Vi fik i løbet af 2009 mange nye forældre, da vi fik ca. 19 nye børn. Vi har haft et godt samarbejde med vores forældre i 2009,og vi mener at leve op til vores målsætninger. Vi har haft nogle dejlige forældre arrangementer sommerfest, æble- og juletur. Der har været fællesspisning flere gange pr. gruppe og Tissemyrer og Græshopper har afholdt den ene fællesspisning i Søndermarken. Vores samarbejde foregår under svære forhold. Vi håber at forældrene kommer til os når de har behov for en snak. Men det har været svært da der er rigtig mange forældre morgen og aften når vi skal ind og ud af bussen. Vi har haft mange gadesnakke over året(pædagoger og forældre) fordi her er der roligt og stille. Kommunikationen kan foregå ved at forældre tager sig en fridag og kommer med i børnehaven, eller giver sig tid, når vi er i opsamler ved fødselsdage, hvor vi er inde i Valby. Her er også bedre tid morgen og aften i bh. Vi pædagoger skal være meget opsøgende over for jer forældre og det forsøger vi at efterleve, med håb om en god kommunikation. Vi ønsker dog at der kontinuerligt arbejdes på en større dialog og åbenhed fra forældrenes side. Vi har oplevet, at vi først flere måneder efter en skilsmisse fik at vide, at et af barnets forældre var flyttet, eller at der på anden måde er krise eller forandring i familien. Vi har stor forståelse for, at 19

20 familien kan være i en meget svær følelsesmæssig situation, men vi må slå fast, at vi for at kunne støtte barnet bedst muligt, må vide lidt om hvad der sker i hjemmet. Nogle forældre kan blive bedre til at melde tilbage på forskellige opslag mht. højtider/ ture m.m. Tidsfrister overholdes ikke, og det gør det vanskeligt at planlægge ferier og afspadsering, når vi ikke ved, hvorvidt børnene holder fri eller ej. Vi opfordrer til, at alle vægter dette, da vi derved kan planlægge hensigtsmæssigt i forhold til børn og personale. Basisgruppen: Vi har igen i år haft en rigtig god gruppe, og i sommer har vi fået 5 nye børn. Vi har haft kontakt til Center for Konfliktløsning. Vi arbejder meget konkret med konfliktløsning og anerkendende pædagogik og har i foråret modtaget supervision af vores supervisor Bo Ørsnes i basisgruppen. Supervisionen var meget vigtig for os i samarbejdet og var til stor inspiration og glæde for hele gruppen. Basisgruppen har afsluttet basis- og forskningsprojekt, der omhandler social inklusion. Dette har afstedkommet en del mødeaktivitet, da vi har deltaget i en masse netværksmøder og undervisningsforløb. Vores arbejde med praksis fortællinger og brugen af denne metode, som vi lærte i basisprojektet, vil vi fortsætte i vores månedlige stuemøder. Legeplads og køkkenhaven: Vi har bygget legehuse på græsset og er godt i gang med at etablere en form for byggelegeplads. Dette vil vi arbejde videre med i Køkkenhaven har givet udbytte, til glæde for både børn og voksne. Ved køkkenhaven, er der forskellige frugtbuske, som børnene har gået og nippet af. I år har vi brugt grøntsagerne til madlavningen, så børnene har kunnet følge hele processen fra frø til det færdige produkt. 20

21 Køkken: Børnene fik igen i år god, velsmagende mad to gange om ugen. Vi har også lavet saft og marmelade. Vi har fundet mange spændende smagsoplevelser i naturen og har spist os igennem skoven ved at smage på f.eks. friske bøgeblade, skovsyre, bær, hyben, hyldeblomst/bær, hindbær, æbler og blommer samt meget andet godt. Sprogvurderinger, sprogtest, læsepolitik, screeningstest. Der er i disse år stor politisk opmærksomhed på børns sproglige udvikling. Se mere uddybet under vores værdi grundlag 3års sprogvurdering Hos os har 4 fået tilbudt 3 års sprogvurderingen, 3 har takket ja til tilbuddet Screeningstest af årgang 2004: I 2008/2009 deltog vi også i et udviklingsprojekt sat i gang af Frejaskolen i Valby. Projektet har til formål at forbedre pædagogernes kendskab til forskellige pædagogiske støttemuligheder for børn, der har det svært i samværet med andre børn. Dette projekt omfattede en screening af en hel årgang årgang 2004 som projektet skal følge igennem 5 år. Hele idéen med arbejdet er at vise, at man med en tidlig pædagogisk indsats har de bedste muligheder for at undgå at små vanskeligheder vokser til store problemer. Forældrene til børnene i årgang 2004 valgte selv, hvorvidt deres børn skulle deltage i projektet. Skoleparathedssamtaler Overlevering til skoler: Der skal ifølge dagtilbudsloven ske vidensoverdragelse i forbindelse med barnets overgang til skolen og fritidshjem hvis - barnet er tosproget og inden for det sidste år har modtaget sprogstimulerende undervisning - barnet har deltaget i pædagogisk opfølgning - barnet af forskellige grunde har påkaldt sig forældrenes og/eller pædagogens særlige opmærksomhed - barnet i det sidste år har modtaget støtte via støttepædagogbudgettet 21

22 Vidensoverdragelsen sker i samarbejde med forældrene og efter tilladelse. Der er i efteråret 2009 gennemført samtaler med forældrene om samtlige 5 års børn i børnehaven. 22

23 FOKUSPUNKT 2009: Hvert år vælger vi et område, vi vil sætte særlig fokus på. I 2009 valgte vi Empati måden man bruger empatien ift. fællesskabet/det indbyrdes samvær. Vi mener, at empati er grundlæggende for barnets sociale udvikling. Vi oplevede, at en del børn havde en god selvforståelse ift. egne følelser, men havde svært ved at bruge det ift. hinanden. Empati er et væsentligt led i udviklingen af social adfærd og i at kunne løse problemer. Ved empati, forstår vi bl.a.: - At kunne forstå en anden persons følelser. - At kunne sætte sig i en anden persons sted. - At kunne reagere emotionelt på en anden person - At kunne udtrykke omsorg, omtanke og medfølelse overfor andre. Vores mål var: - At børnene erfarer empati, får forståelsen for egne og andre børns følelser samt en bedre mulighed for at aflæse og forstå de andre børns reaktioner. - At børnene kan handle på/udvise empati sprogligt som fysisk Hver stue udarbejdede ved årets start deres egen praktiske planlægning for de tiltag og aktiviteter, de konkret ville iværksætte med udgangspunkt i deres børnegruppe. Afslutningsvis evaluerede vi årets pædagogiske arbejde med fokuspunktet dels stuevis (med vægt på børneperspektivet), dels den samlede personalegruppe (vore egne erfaringer som personale) Vi konkluderede at emnet empati havde været meget relevant for alle tre grupper. Grupperne har arbejdet ret forskelligt med emnet; kaninerne og græshopperne har ikke fået gjort så meget, som de havde ønsket i deres handleplaner, hvilket bl.a. skyldtes nyt personale på stuerne, så der har været mere fokus på hverdagen, arbejdsrutiner og forankring af stuens pædagogik. 23

24 Samlet set har emnet empati dannet grundlag for nogle gode og brugbare diskussioner på alle tre stuer. Emnet har stor relevans og vil fortsat være en del af den pædagogiske dagligdag og tænkning. Der har været stor tilfredshed med den overordnede strukturering af vores fokuspunkt, en brugbar og gennemarbejdet strukturering med tydelig planlægning, dokumentation, evalueringsmetode og ansvarsfordeling, som vi vil videreføre i arbejdet med næste års fokuspunkt. Kontraktstyring Daginstitutionerne i Valby lokalcenter er med i et pilotprojekt i Københavns kommune, hvor vi skal lave KONTRAKTSTYRING af børnehaven. Dette har gjort at Birthe har haft og har deltaget i temadage og en masse mødeaktivitet for at være forberedt på processen. Bestyrelse og personale er også inddraget i processen, Trioen sikkerhedsrep., tillidsmand og leder har i fællesskab formuleret målene til accept i personalegruppe og bestyrelse. Børnehaven valgte 2 fokuspunkter ud fra Københavns værdipolitik, og vi valgte B.U.f ( børne og ungdoms forvaltning for børn fra 0 til 18 år) som attraktiv arbejdsplads og bedre økonomistyring og 2 fokuspunkter ud fra børnehavens behov her, og vi vælger Empati gennem barnet leg, læring, trivsel og livsglæde. Birthe har haft møder med forvaltningen med chef, souschef og 2 konsulenter og har haft medarbejder udviklings samtale om de personlige mål, med forvaltningschefen. Bestyrelsen og personale har været enige i at de mål vi i forvejen havde sat i årsplanen, har været det vi har arbejdet med i kontrakten. Sidst i 2009 er der blevet evalueret på forskellige måder, og det arbejdes der løbende videre på. Kontrakten vil løbe til hen til sommer 2010, og der vil politikkerne i Københavns kommune, tage stilling til om man ønsker at børnehaver b.l.a. bliver styret ved kontrakter. 24

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen 2013/2014 1 Virksomhedsplan 2013/2014 1. Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mariehønen Privat skovbørnehaven Mariehønen Adr.: Hummeltoftevej 139 2830 Virum

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset 1. Indledning Beskriv kort Dagtilbuddets størrelse, beliggenhed, og hvad inst. kendes for. 2. Værdier Beskriv max 3 værdier, som er fundamentet i jeres

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012. Fuglevængets vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan 2011-2012. Fuglevængets vuggestue og børnehave Virksomhedsplan 2011-2012 Fuglevængets vuggestue og børnehave Indhold Forord side 3 Virksomhedens rammer side 4 Opgaver side 4 Organisation side 4 Personale side 4 Sygefravær side 4 Økonomi side 5 r side

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2010 OG 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 6. KONTRAKTER...7

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere