Virksomhedsplan Årsplan 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan Årsplan 2010"

Transkript

1

2 Virksomhedsplan Årsplan 2010 Forord...3 Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk...3 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske målsætning...5 Læringssyn...5 Fokuspunkt...6 Dokumentation...7 Sårbare børn...7 Basisgruppen...8 Gruppedag...8 Sprog og sprogudvikling...9 Forældrebestyrelsen, forældresamarbejde og forældrearrangementer...10 Kostpolitik...11 Personale- / børnepolitikker...12 Budget...13 Vedligeholdelsesplan Lukkedage og forældrearrangementer Evaluering af Bestyrelsens godkendelse af årsplanen

3 Forord Denne virksomhedsplan og årsplan er udarbejdet i fællesskab mellem ledelsen, personalegruppen og bestyrelsen. Ledelsen har lavet forskellige udkast, som har været til diskussion og debat i personalegruppen. Herefter har vi arbejdet i mindre grupper med fokus på forskellige emner, og siden har ledelsen samlet materialet og sammenskrevet dette. Bestyrelsen har sideløbende debatteret årsplanen og godkendt denne. Vi ønsker at udvikle virksomhedsplanen løbende og bruge den som et styreredskab for vores pædagogik. Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk Opsamleren: Lyshøjsgårdsvej Valby Telefon: Udflytterbørnehaven: Boserupvej Roskilde Telefon: Hjemmeside: Leder: Birthe Y. Nielsen Souschef: Jan Waldau 3

4 Børnehavens åbningstider: Kl alle hverdage Normering: Institutionen er normeret til 50 børn fordelt på tre stuer, hvoraf den ene er en basisgruppe med plads til otte børn med specielle behov. Græshopperne: 24 børn Tissemyrerne: 18 børn Kaninerne: 8 børn Personale: Græshopperne: Jacob (pædagog orlov 14 uger jan.-marts), Signe (pædagog), Torben (pædagogmedhjælper), og Birthe 2 dage (Leder). Tissemyrerne: Lene (pædagog), Orlie (pædagogmedhjælper under merituddannelse som pædagog) og Nikolaj (pædagog orlov 14 uger jan.-marts) Kaninerne: Jan (souschef), Mette (pædagog), Carsten (pædagog), Rikke (pædagog) og 1 studerende, der skifter halvårligt. Køkken: Vivi Kontor: Birthe mandag og tirsdag, Jan tirsdag og Lene kontor fredag. Rengøring: Niphakorn i Valby, John i Kattinge. Derudover har vi 1-2 vikarer tilknyttet; Terese, Frederik. 4

5 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske målsætning Udflytterbørnehaven Kattingeværk er som alle andre kommunale daginstitutioner underlagt loven om læreplaner for de 0-6 årige, som er beskrevet i Servicelovens 8 og 8a. Med udgangspunkt i det enkelte barn, skal det pædagogiske personale støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene selv er medskabere af. Vi skal udarbejde en pædagogisk læreplan, der behandler temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling (personlig kompetence) Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Udover de ovennævnte temaer, arbejder vi også meget konkret med følgende værdier: Nærvær Venskaber og kammeratskaber Konflikthåndtering Fællesskab Vi har i vores arbejds- og værdibeskrivelse uddybet de seks temaer, både i forhold til de overordnede målsætninger og det konkrete pædagogiske arbejde. Det samme er gældende for de ovennævnte tre værdier. 5

6 Læringssyn Læring sker i en proces, som medfører udvikling hos barnet i retning af øget viden og kompetence, og som udvider mulighederne for selvbestemmelse og selvstændighed. Læring finder sted i relationer - i samspillet mellem børn og voksne. Læring finder sted i en dynamisk proces, der tager udgangspunkt i barnets interesser. Her er det vigtigt at prikke til barnets nysgerrighed. Alle børn har deres personlige læringsstil og det er vores opgave at nå dem alle. Læring er med til at danne barnets personlighed. Vi skal assistere barnet i at danne sig egne referencer ud fra egne erfaringer. Læringen sker både ved spontane oplevelser, leg og ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Læring sker ved planlagte aktiviteter, hvor der er fastsat et konkret læringsmål. Alle udfordringer skal ligge i strækhøjde. Personalet skal sikre barnets potentialer og kompetencer så det enkelte barn rustes til at begå sig i livet udenfor og efter børnehaven. For os er det vigtigste at børnene har lyst til at lære. Vores vigtigste mål er derfor at sikre rammerne og mulighederne for børnenes læring Fokuspunkt 2010 På pædagogisk dag 13. marts besluttede personalegruppen at fokuspunkt 2010 skal være: Kommunikation og forældresamarbejdet. Vi vil strukturere vores arbejde med fokuspunktet som i Vi vil således, efter at have udarbejdet en fælles forståelse for vores fokuspunkt og målene, udarbejde handleplaner, dokumentationsmetoder, tidslinjer og finde overordnede ansvarlige for arbejdet. Afslutningsvis udarbejder den samlede personalegruppe en samlet evaluering af årets pædagogiske arbejde med fokuspunktet. En evaluering, hvor vi tager udgangspunkt i: 6

7 Forældreperspektivet (Hvilken betydning fik det for forældrene?) Børneperspektivet (Hvilken betydning fik det for børnene?) Voksenperspektivet (Hvilke erfaringer fik personalet?) Handleplan for stuerne Hver stue skal udarbejde deres egen praktiske planlægning for de tiltag og aktiviteter, de konkret vil iværksætte med udgangspunkt for deres børnegruppe. Dokumentation Vores pædagogiske dokumentation vil altid tage udgangspunkt i børnenes liv i børnehaven. I hverdagen dokumenterer vi vores arbejde ved: At skrive dagsseddel (som hænger i Opsamleren) og for basisbørnene at skrive i deres bøger At vise billeder f. eks på opsalgstavle i opsamler eller i vinduet At udstille plancher med billeder af børnenes oplevelser Vores hjemmeside Udstilling af børnenes kreative produkter Individuelle udviklingsskemaer Afskedsmapper for barnets liv i børnehaven med foto og tekst. Fødselsdagsmapper Sårbare børn Vi arbejder med en forebyggende indsats, for børn og familier med mere almindelige forekommende problemstillinger, samt børn og familier med særlige vanskeligheder og behov. Vi forsøger at få et dybere kendskab til barnet og forældrenes baggrund, for derigennem at kunne støtte og vejlede forældrene bedre. Vi er opmærksomme på det enkelte barns trivsel og udvikling og samarbejder med forældrene. Vi tilstræber at have en åben og ærlig dialog med forældrene. Vi formidler kontakt forældrene imellem samt til rådgivere og supervisere. 7

8 Basisgruppen Basisgruppen er en lille enhed der holder til i egne lokaler i Kattingeværk. Hertil visiteres børn med særlige behov fra hele Københavns kommune. Basisbørnene er sammen med de andre børn i børnehaven, når der er tid og behov. Det kan være når der er venner fra de andre grupper på besøg, eller et basisbarn kan være med i de andre grupper. Morgen og aften er basisbørnene inkluderet, sammen med resten af børnehaven i vores opsamler. Vi arbejder på i dagligdagen, at basisbørnene bliver inkluderet med resten af huset. I basisgruppen lægges der stor vægt på et tæt samarbejde med familierne, det vi kalder familiearbejde. Familierne tilbydes mindst en samtale hver anden måned. Ud over disse samtaler deltager forældre og pædagoger i et tværfagligt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (P.P.R.), socialcentre samt andre faggrupper og instanser. Målet med opholdet i basisgruppen er, at gøre barnet parat til skolestart og barnet er i en almindelig børnehave for at barnet kan spejle sig i de lokale børn. Vi skal således styrke og fremme en proces, hvor barnet personligt, socialt og hvad angår modenhed, kan rumme de forventninger skolen og samfundet har til barnet. I det arbejde søger vi at styrke det enkelte barns tro på egne evner, og vi arbejder også med det enkelte barns sprog og motorik. Vi udvikler handleplaner for barnet løbende, og 3-4 gange om året opstiller udviklingsmål for barnet i samarbejde med dets forældre. Inden skolestart sørger P.P.R. for at indstille barnet til et relevant skoletilbud. I den forbindelse skriver vi en udtalelse om barnet, der er vejledende i forhold skoletilbud. Gruppedag I vinterhalvåret holder vi gruppedag en gang om ugen. Her opdeler vi alle børnene efter alder på tværs af de 3 børnegrupper: Dem der har alderen til at starte i skole efter sommerferien, dem der skal i skole året efter og de mindste børn. De voksne arbejder også på tværs af huset denne dag. Vi blev inspireret af vores storgruppedage, 8

9 som vi har haft i mange år og fandt ud af at det ville være rigtig godt at opdele alle børnene i huset. Ofte bliver en børnegruppe inde i opsamleren på gruppedage. Det giver mere plads og ro, ligesom at der også er mulighed for anderledes udflugter osv. Vi starter med gruppedage efter uge 42. Der laves mål for grupperne på et personalemøde og personalet fordeles på de enkelte grupper. Vi slutter sidst i marts og efterfølgende evaluerer vi hvordan gruppedagene er gået. Vi er meget glade for gruppedagene og vi oplever at det er godt for børnene at have en hel dag hvor der er tid til leg og fordybelse sammen med andre børn i samme alder. 1. Lillegruppen giver plads til de små, så de tør udfolder sig. De kan udforske og lege uden at de store fylder på stuen. 2. Mellemgruppen nyder at der stilles krav, og at de kan lege en masse. 3. Storegruppen øver sig i at blive skoleparate. Bl.a. arbejdes der med trafiksikkerhed osv. Læs mere under storegruppen i værdigrundlaget. 4. Vi voksne har mulighed for at måle børnene i forhold til vennerne i gruppen og kan se hvor der kan sættes ind 5. Vi kan se at børnene nyder at være sammen med børn på egen alder. De knytter venskaber og kan spejle sig i hinanden på en anden måde end i de alm. børnegrupper. 6. Pædagogerne kan arbejde målrettet efter børnenes alder. Storegruppen har eksempelvis arbejdet med venskaber, for at forhindre mobning. 7. Vi voksne lærer børnene fra de andre stuer bedre at kende. 8. Vi forsøger at det er de samme voksne der følger grupperne gennem hele børnehaveforløbet. Sprog og sprogudvikling Der er i disse år stor politisk opmærksomhed på børns sproglige udvikling. Der er lovgivet om at forældre skal tilbydes sprogscreening af deres 3-årige barn. 9

10 Ligeledes skal alle børn, af 2-sprogede familier sprogvurderes, efterfølgende evt. sprogstimuleres. Målet er at støtte barnet i tilegnelsen af det danske sprog, samt styrke det i at påbegynde skolestart uden sproglige problemer. København kommune har vedtaget en læsepolitik med følgende mål: Støtte børn i at tilegne sig sprog, begreber og symboler, så sproget kan bruges til tænkning, planlægning og kommunikation med andre børn, unge og voksne. Give børn lyst til at læse og skrive for derigennem at udforske verden. Styrke såvel fagligt svage som fagligt stærke børns læsefærdigheder Dette implementerer vi i vores daglige rutiner. Generelt arbejder vi ud fra en overordnet vision om at sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces. Sprog skaber kontakt, og gennem sproget får børn mulighed for at give udtryk for tanker, følelser, ideer samt til at håndtere konflikter og sige til og fra. Barnet får mulighed for at prøve kræfter med sproget. I hverdagen er det vigtigt, at vi som voksne er gode rollemodeller for børnene, og at vi lytter til dem med forståelse og anerkendelse. Forældrebestyrelsen, forældresamarbejde og forældrearrangementer Forældrebestyrelsen består af så vidt muligt af forældrerepræsentanter fra alle tre børnehavegrupper, 2 personalerepræsentanter samt lederen. Bestyrelsen består af personer inkl. suppleanter, som også deltager i møderne. Der er repræsentanter fra bestyrelsen med ved ansættelse af nyt personale i børnehaven. Bestyrelsen er ansvarlig for planlægningen og afholdelsen af de to af tre forældrearrangementer, vi afholder årligt. Forældrearbejdet er et område, som vi prioriterer meget højt. Forældrene er meget aktive i bestyrelsen og vi arbejder til stadighed på at blive bedre til at kommunikere og informere. Bestyrelsen sørger for at vedligeholde vores hjemmeside. 10

11 Målsætning for forældresamarbejde Vi arbejder på og tilstræber et godt og åbent forældresamarbejde, hvor barnets udvikling og trivsel er de vigtigste nøgleord Vi ønsker forældrene bliver tilfredse og engagerede i børnehaven Vi forventer, at forældre og personale respekterer hinanden og at ros og kritik henvendes til det aktuelle personale Vi arbejder konstant på at opnå en større grad af kommunikation mellem institution og forældre, så vi alle er opdaterede på eventuelle ændringer i hjemmet eller daginstitutionen Vi arbejder på en bedre information og kommunikation i hverdagen, så forældrene kan opnå et større indblik i deres barns hverdag Vi afholder årligt, eller efter behov, konsultationer og møder med forældrene. Til forældrekonsultationer udarbejder personalet et udviklingsskema, hvor barnets udvikling og sociale liv gennemgås og debatteres i dialog med forældrene. Dette skema benyttes hvert år og tegner hermed et samlet billede af barnets liv. Skemaet er udelukkende til intern brug. Forældrearrangementer Arbejdslørdage er en succes med deltagelse af forældre- pædagoger og børn og vi vil som noget nyt forsøge at afholde to dage fremover fra 2010 (en dag i foråret og en dag i efteråret). Vi afholder fællesspisninger med børn, personale og familie et par aftener om året. Desuden afholder vi faste arrangementer i løbet af året, bl.a. sommerfest, æbletur og juletur. De dage tager vi til Kattinge, hvor forældre og børn og pædagoger er sammen i børnehaven. I vores børnehave er det vigtigt at også forældrene har mulighed for at lære hinanden at kende. Det kan være svært i hverdagen, da mange afleverer og henter sit barn direkte ved bussen hver dag. Kostpolitik i børnehaven I børnehaven spiser vi økologisk mad som vi køber fra Frydenholm. Vi lever op til Københavns kommunes målsætning om at spise ca. 90 % økologisk mad. Vi bruger friske råvarer, som vi køber eller høster i vores 11

12 køkkenhave. Vi bruger frugten fra æbleplantagen, bær og friske urter fra skoven eller køkkenhaven. Vi forsøger at følge årets gang og bruge de råvarer, der hører til sæsonen. Vi bager meget og spiser brød næsten hver dag. Børnene hjælper ofte med at bage. Hver dag fra 2010 skal alle børnene have mad i børnehaven. Det bliver en kombination af varm mad og smørrebrød/madpakker, da vores køkken ikke er et produktionskøkken. Det er vigtigt for os at inddrage børnene i processen omkring madlavningen. Børnene er med til at samle eller plukke frugt, urter og bær. De er med til at lave syltetøj, gele mm. Til tider hjælper børnene til med at ordne, skrælle og skære grønsager og frugt. Vi fortæller børnene, hvad der er godt for kroppen at spise, for at de kan vokse og blive sunde og stærke. Vi tilstræber, at børnene lærer at smage på maden, så de får en oplevelse af forskellige smagsindtryk - sød, sur, stærk, mild - og at de oplever glæden ved et godt måltid mad. Vi ønsker, at 12

13 barnet finder ud af, hvor maden kommer fra. Børnene lærer at være selvhjulpne i forhold til måltider og øver sig i selv at hælde mælk op, smøre mad osv. Vi tilstræber at spise maden med en ro, der gør det muligt at vi kan sludre, spise, hygge os og skabe en god stemning omkring måltidet. Vi lægger vægt på, at måltidet danner ramme omkring et socialt fællesskab, hvor der er plads og tid til at se og høre hinanden. Vi bruger måltidet som et forum, hvor vi rimer og remser, synger og taler om, hvad vi skal lave, eller giver vigtige fællesbeskeder. Vi arbejder i det hele taget på, at måltidet bliver en basal livs- oplevelse, som vi nyder - gerne midt i naturen - og allerhelst, når vi selv kan hente maden direkte fra naturen! I forældregruppen har vi haft det oppe til diskussion, om hvor stort sukkerindhold der skal tilbydes i børnehaven, f.eks. når der holdes afslutning eller fødselsdage. Vi er ikke fanatiske, men mener at der er gode alternativer til slik, og arbejder ud fra den tanke at små maver skal have små portioner. Personale- / børnepolitikker I børnehaven har vi flere forskellige politikker, som vi ikke lægger ud i virksomhedsplanen. Vi har en: Rygepolitik Alkoholpolitik Sygefraværspolitik Fagforeningspolitik Hygiejneplan Sundhedspolitik Sorg/kriseplan Mandtal af børn Vi arbejder på at lave børnemiljøplan. Uddannelsespolitik for studerende Personalepolitik for de voksne benævnt A.P.V. Disse politikker arbejder vi på bliver lagt på vores hjemmeside. 13

14 Budget 2010 Her i januar har vi fået meddelelse om at vi pr. 1. maj ikke skal have udvidet åbningstid og derfor skal ændre vores åbningstid. Denne beslutning er også blevet tilbagerullet af politikkerne. I skrivende stund (marts 2010) ved vi ikke præcis hvad disse besparelser kommer til at betyde for vores institutionens budget. Der er fortsat uafklarede mellemværende vedrørende de 3 % besparelsen, da basisgruppen er friholdt for nedskæringer på budgettet. Dette fordi vi endnu ikke har lønsumsstyring. Det har betydet, at vores budget har været fastfrosset, til forskel fra andre institutioner. Vi venter stadig på en afklaring og har fået at vide, at det vil ske i Der kommer til at ske nednormering af personaletimer i Samtidig har vi valgt at effektuere besparelserne ved at holde lukkedage 9 dage i 2010, som vi gjorde i På denne måde sparer vikartimer under personalets ferie, selv om det kommer til at gå ud over vores forældre. Personalet har nu lov til at holde hjemmeboende barns 2. sygedag og det er godt for personalet. Desværre er der ikke afsat økonomi til vikardækning. Så det kommer også til at virke som en nedskæring. Vi ved ikke om vi kan overholde vores budget for Det vil formodentlig være umuligt at overholde vores plan om at formindske vores underskud med kr inden for det nye budgets rammer. Vi formoder at der kommer til at gå flere år før vi har fået rettet op på budgettet. Endelig må vi desværre nok også se frem til fornyede sparekrav fra Københavns kommune pga. regeringens stramme økonomiske styring af kommunernes budgetter. Vedligeholdelsesplan Udflytterbørnehaven er beliggende i en gammel bygning og der er derfor til stadighed en del vedligeholdelse. Vi har i løbet af de sidste år fået malet det meste af institutionen. Det betyder, at institutionen i dag fremstår som nogenlunde velholdt. Projekter for perioden som vi meget gerne vil have lavet: 14

15 Græshoppestuen skal males Løbende renovering og indvendig vedligeholdelse af det gamle hus Alarmsystem Et system der sørger for, at dørene lukker automatisk ved brand Københavns kommune havde lovet os et grovkøkken i forlængelse af vores terrasse. Vi havde håbet på at det kunne stå færdig i 2009, men vi har desværre fået afslag fra kommunen. I forbindelse med den kommende madordning for 2010 håber vi at vores nuværende køkken vil blive opgraderet så det opfylder kravene til et produktionskøkken. Der er sendt ny ansøgning i december Maling af det gule rum i opsamler Maling af indgang, og det gule rum i opsamler Men da vi dels brugte en del penge på vedligeholdelse sidste år og dels de førnævnte store besparelser i 2010 forventer vi desværre at vi kommer til at holde meget lav profil på vores vedligeholdelsesønsker i

16 Lukkedage og forældrearrangementer 2010: Fredag den 12. marts pædagogisk dag for personale Før påske den marts Kristi himmelfarts ferie fredag den 14. maj Fredag den 22. oktober pædagogisk dag for personalet Mellem jul og nytår den 24., 29. og 31. december Sommerfest: søndag den 20. juni Æbletur: søndag den 3. oktober Juletur: lørdag den 4. december Arbejdslørdage: 24. april og den 4. september (Balancegang på Midgårdsormen) 16

17 Evaluering af 2009 Personalet i børnehaven Signe startede 1. februar på græshoppestuen og Jan blev ansat 1. august som souschef med fast base i Kaningruppen. Carsten fik desværre ikke færdiggjort sin uddannelse i 2009 som planlagt. Vi forvente at det sker i foråret Carsten har derefter planer om at stoppe i Kattingeværk. Carsten var under Mikaels barselsorlov vikar i Kaningruppen over sommeren og Birthe har været deltid i Kaningruppen forår og sommer. Lisbeth har været fast vikar for Birthe på Græshoppegruppen. Orlie har været vikar for Carsten på Tissemyrestuen. Vi har haft Christian og Monika som praktikanter på Kaninstuen og vi har haft Julie og Camilla på Tissemyrestuen. Orlie har været vikar ved støttetimer og under ferie og sygdom. M.U.S. samtaler: Der er i foråret afholdt Medarbejder Udviklings Samtaler, og teamsamtale i tissemyrer og græshoppegruppen. Uddannelse og kurser: Torben naturkursus 1. februar. Jacob Frejaskolen 3 formiddage i foråret Birthe og Jan regnskabskursus i aug. og november Jan og Birthe aug. Berit Ba om anerkendende relationer Rikke og Mikael Skæld ud med Sigsgård Nikolaj og Len har været på praktiklærer og kursus ang. den nye P.A.U uddannelse i 8 dage. Rikke om naturformidling til børn med vanskeligheder Signe og Jacob konference om Børnehavepæd. Bakspejlet Birthe ledelseskonference Københavns kommune sept. Signe og Lene sprogkursus 3 dag i efteråret Fælles Personalemøde om Børns udeliv- Valby kursusklub. Birthe ledelsekursus 2 dage med netværksgruppe i nov. Carsten fortsat på merituddannelse som pædagog 17

18 Sikkerhedsarbejde: Vores sikkerhedsrepræsentant er Jacob. Vi har lavet brandøvelse i Kattinge. Vi har Arbejdspladsvurdering i november 2009, som vi har handleplaner for. Vi har fået etableret udsugning i køkken ved opvaskemaskine efter påbud fra arbejdstilsynet. Vi har haft besøg af arbejdstilsynet i sommeren 2009 uden bemærkninger. Vi har fået seler i bussen og dette har gjort at alle børnene er spændt fast under busturene. Dette har dog bevirket at der ikke altid har været siddepladser til alle børn og voksne og nogle af de voksne har derfor været nødt til at tage tog og bus for at komme til Kattinge. Økonomi Udflytterbørnehaven Kattingeværk har i nogle år haft underskud på budgettet. Derfor er der fra vores side lavet en handleplan hvor vi har beregnet at spare årligt til underskuddet var væk. Herudover skete der i den sidste del af 2009 forskellige nedskæringer i budgettet. Ex. blev der trukket o,57 % tilbage, da fremskrivningsprocenten ikke var så stor som forventet. Rengøringsbud- 18

19 gettet blev beskåret med kr og der er blevet sparet på energikontoen. Vi fik meddelelse om, at de penge der var afsat til opskrivninger af lønbudget vedrørende overenskomst ville vi ikke få. Desuden ville politikkerne også skære i vores kompensationstimer, som vi får fordi vi er en udflytterbørnehave. Sidstnævnte kompensationstimer er dog ikke blevet skåret. Dette har gjort at vi slet ikke kan overholde egne sparekrav. Det var voldsomme besparelser for Københavns daginstitutioner og vi har mærket det ved nedlæggelse af arbejdet og forældreblokader, da politikkerne i efteråret varslede disse store besparelser. Samlet set mange besparelser der kombineret med udgifter til nyt linoleum i garderobe ved Græshopper og maling af wc er og vaskerum gør at Kattingeværk kom ud af 2009 med et underskud på omkring Det skal der selvfølgelig laves en plan for at nedbringe. Forældresamarbejdet: Vi fik i løbet af 2009 mange nye forældre, da vi fik ca. 19 nye børn. Vi har haft et godt samarbejde med vores forældre i 2009,og vi mener at leve op til vores målsætninger. Vi har haft nogle dejlige forældre arrangementer sommerfest, æble- og juletur. Der har været fællesspisning flere gange pr. gruppe og Tissemyrer og Græshopper har afholdt den ene fællesspisning i Søndermarken. Vores samarbejde foregår under svære forhold. Vi håber at forældrene kommer til os når de har behov for en snak. Men det har været svært da der er rigtig mange forældre morgen og aften når vi skal ind og ud af bussen. Vi har haft mange gadesnakke over året(pædagoger og forældre) fordi her er der roligt og stille. Kommunikationen kan foregå ved at forældre tager sig en fridag og kommer med i børnehaven, eller giver sig tid, når vi er i opsamler ved fødselsdage, hvor vi er inde i Valby. Her er også bedre tid morgen og aften i bh. Vi pædagoger skal være meget opsøgende over for jer forældre og det forsøger vi at efterleve, med håb om en god kommunikation. Vi ønsker dog at der kontinuerligt arbejdes på en større dialog og åbenhed fra forældrenes side. Vi har oplevet, at vi først flere måneder efter en skilsmisse fik at vide, at et af barnets forældre var flyttet, eller at der på anden måde er krise eller forandring i familien. Vi har stor forståelse for, at 19

20 familien kan være i en meget svær følelsesmæssig situation, men vi må slå fast, at vi for at kunne støtte barnet bedst muligt, må vide lidt om hvad der sker i hjemmet. Nogle forældre kan blive bedre til at melde tilbage på forskellige opslag mht. højtider/ ture m.m. Tidsfrister overholdes ikke, og det gør det vanskeligt at planlægge ferier og afspadsering, når vi ikke ved, hvorvidt børnene holder fri eller ej. Vi opfordrer til, at alle vægter dette, da vi derved kan planlægge hensigtsmæssigt i forhold til børn og personale. Basisgruppen: Vi har igen i år haft en rigtig god gruppe, og i sommer har vi fået 5 nye børn. Vi har haft kontakt til Center for Konfliktløsning. Vi arbejder meget konkret med konfliktløsning og anerkendende pædagogik og har i foråret modtaget supervision af vores supervisor Bo Ørsnes i basisgruppen. Supervisionen var meget vigtig for os i samarbejdet og var til stor inspiration og glæde for hele gruppen. Basisgruppen har afsluttet basis- og forskningsprojekt, der omhandler social inklusion. Dette har afstedkommet en del mødeaktivitet, da vi har deltaget i en masse netværksmøder og undervisningsforløb. Vores arbejde med praksis fortællinger og brugen af denne metode, som vi lærte i basisprojektet, vil vi fortsætte i vores månedlige stuemøder. Legeplads og køkkenhaven: Vi har bygget legehuse på græsset og er godt i gang med at etablere en form for byggelegeplads. Dette vil vi arbejde videre med i Køkkenhaven har givet udbytte, til glæde for både børn og voksne. Ved køkkenhaven, er der forskellige frugtbuske, som børnene har gået og nippet af. I år har vi brugt grøntsagerne til madlavningen, så børnene har kunnet følge hele processen fra frø til det færdige produkt. 20

21 Køkken: Børnene fik igen i år god, velsmagende mad to gange om ugen. Vi har også lavet saft og marmelade. Vi har fundet mange spændende smagsoplevelser i naturen og har spist os igennem skoven ved at smage på f.eks. friske bøgeblade, skovsyre, bær, hyben, hyldeblomst/bær, hindbær, æbler og blommer samt meget andet godt. Sprogvurderinger, sprogtest, læsepolitik, screeningstest. Der er i disse år stor politisk opmærksomhed på børns sproglige udvikling. Se mere uddybet under vores værdi grundlag 3års sprogvurdering Hos os har 4 fået tilbudt 3 års sprogvurderingen, 3 har takket ja til tilbuddet Screeningstest af årgang 2004: I 2008/2009 deltog vi også i et udviklingsprojekt sat i gang af Frejaskolen i Valby. Projektet har til formål at forbedre pædagogernes kendskab til forskellige pædagogiske støttemuligheder for børn, der har det svært i samværet med andre børn. Dette projekt omfattede en screening af en hel årgang årgang 2004 som projektet skal følge igennem 5 år. Hele idéen med arbejdet er at vise, at man med en tidlig pædagogisk indsats har de bedste muligheder for at undgå at små vanskeligheder vokser til store problemer. Forældrene til børnene i årgang 2004 valgte selv, hvorvidt deres børn skulle deltage i projektet. Skoleparathedssamtaler Overlevering til skoler: Der skal ifølge dagtilbudsloven ske vidensoverdragelse i forbindelse med barnets overgang til skolen og fritidshjem hvis - barnet er tosproget og inden for det sidste år har modtaget sprogstimulerende undervisning - barnet har deltaget i pædagogisk opfølgning - barnet af forskellige grunde har påkaldt sig forældrenes og/eller pædagogens særlige opmærksomhed - barnet i det sidste år har modtaget støtte via støttepædagogbudgettet 21

22 Vidensoverdragelsen sker i samarbejde med forældrene og efter tilladelse. Der er i efteråret 2009 gennemført samtaler med forældrene om samtlige 5 års børn i børnehaven. 22

23 FOKUSPUNKT 2009: Hvert år vælger vi et område, vi vil sætte særlig fokus på. I 2009 valgte vi Empati måden man bruger empatien ift. fællesskabet/det indbyrdes samvær. Vi mener, at empati er grundlæggende for barnets sociale udvikling. Vi oplevede, at en del børn havde en god selvforståelse ift. egne følelser, men havde svært ved at bruge det ift. hinanden. Empati er et væsentligt led i udviklingen af social adfærd og i at kunne løse problemer. Ved empati, forstår vi bl.a.: - At kunne forstå en anden persons følelser. - At kunne sætte sig i en anden persons sted. - At kunne reagere emotionelt på en anden person - At kunne udtrykke omsorg, omtanke og medfølelse overfor andre. Vores mål var: - At børnene erfarer empati, får forståelsen for egne og andre børns følelser samt en bedre mulighed for at aflæse og forstå de andre børns reaktioner. - At børnene kan handle på/udvise empati sprogligt som fysisk Hver stue udarbejdede ved årets start deres egen praktiske planlægning for de tiltag og aktiviteter, de konkret ville iværksætte med udgangspunkt i deres børnegruppe. Afslutningsvis evaluerede vi årets pædagogiske arbejde med fokuspunktet dels stuevis (med vægt på børneperspektivet), dels den samlede personalegruppe (vore egne erfaringer som personale) Vi konkluderede at emnet empati havde været meget relevant for alle tre grupper. Grupperne har arbejdet ret forskelligt med emnet; kaninerne og græshopperne har ikke fået gjort så meget, som de havde ønsket i deres handleplaner, hvilket bl.a. skyldtes nyt personale på stuerne, så der har været mere fokus på hverdagen, arbejdsrutiner og forankring af stuens pædagogik. 23

24 Samlet set har emnet empati dannet grundlag for nogle gode og brugbare diskussioner på alle tre stuer. Emnet har stor relevans og vil fortsat være en del af den pædagogiske dagligdag og tænkning. Der har været stor tilfredshed med den overordnede strukturering af vores fokuspunkt, en brugbar og gennemarbejdet strukturering med tydelig planlægning, dokumentation, evalueringsmetode og ansvarsfordeling, som vi vil videreføre i arbejdet med næste års fokuspunkt. Kontraktstyring Daginstitutionerne i Valby lokalcenter er med i et pilotprojekt i Københavns kommune, hvor vi skal lave KONTRAKTSTYRING af børnehaven. Dette har gjort at Birthe har haft og har deltaget i temadage og en masse mødeaktivitet for at være forberedt på processen. Bestyrelse og personale er også inddraget i processen, Trioen sikkerhedsrep., tillidsmand og leder har i fællesskab formuleret målene til accept i personalegruppe og bestyrelse. Børnehaven valgte 2 fokuspunkter ud fra Københavns værdipolitik, og vi valgte B.U.f ( børne og ungdoms forvaltning for børn fra 0 til 18 år) som attraktiv arbejdsplads og bedre økonomistyring og 2 fokuspunkter ud fra børnehavens behov her, og vi vælger Empati gennem barnet leg, læring, trivsel og livsglæde. Birthe har haft møder med forvaltningen med chef, souschef og 2 konsulenter og har haft medarbejder udviklings samtale om de personlige mål, med forvaltningschefen. Bestyrelsen og personale har været enige i at de mål vi i forvejen havde sat i årsplanen, har været det vi har arbejdet med i kontrakten. Sidst i 2009 er der blevet evalueret på forskellige måder, og det arbejdes der løbende videre på. Kontrakten vil løbe til hen til sommer 2010, og der vil politikkerne i Københavns kommune, tage stilling til om man ønsker at børnehaver b.l.a. bliver styret ved kontrakter. 24

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12 Frihedslyst Årsplan 2008-2012 for udflytterbørnehaven Opsamlingssted: Lauravej 14, st., 2500 Valby; tf. 3645 6171 Adresse: Ubberødvej 35, 2970 Hørsholm; tf. 4586 0213 Åbningstid: kl. 7.00-17.00 Side 1

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse).

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse). PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere