Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013"

Transkript

1 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Forslag til Lejre Kommuneplan ØU - Årsrapport ØU - Overførsler (drift) og udarbejdelse af handleplaner i ØU - Etablering af samarbejde mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner på forsyningsområdet og indenfor strategisk erhvervsudvikling ØU - Organisering af kommunalvalget ØU - Indførelse af arbejdsklausuler ØU - Godkendelse af vedtægtsændringer, Hvalsø Boligselskab ØU - Garanti Hvalsø Kraftvarmeværk, formålskonvertering BU - Frigivelse af anlægsmidler til interaktive tavler til skolerne BU - Udmøntning ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet BU - Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen - efter høring KF- Kram Kamelen TM - Trafiksikkerhedsprojekter TM - Trafikbestilling af rute- og telebus TM - Frigivelse af pulje til opgradering af stoppesteder TM - Forslag til Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager...50

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den : Ingen spørgsmål. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Besvarelse af spørgsmål stillet på sidste kommunalbestyrelsesmøde: Kopi af brev til Karin Zwisler er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering: Handicappolitik:

4 Side 2 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Svar på supplerende spørgsmål vedr. sagsbehandlingsfrister fremsendt til behandling i s spørgetid den 18. marts 2013 Øvrige sagsdokumenter:

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

6 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: A. Svar på spørgsmål om partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Øst fra kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen. (vedlagt) B. Regionale møder om den kommunale økonomi 2014 (baggrundsmateriale) KL har udsendt en invitation til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer om at deltage i regionale møder om den kommunale økonomi, som blev afholdt den 2. april Regeringen og KL blev i forbindelse med annonceringen af regeringens vækstpakke Vækstplan DK enige om en forståelse om rammerne for de økonomiske forhandlinger for Det betyder, at flere hovedtal for økonomien for 2014 allerede nu er på plads, nemlig rammerne for service, anlæg og finansiering. Servicerammen i 2014 er reduceret med 2 mia. kr. i forhold til budgettet for 2013 og dette niveau vil udgøre bunden frem til Anlægsniveauet er tilsvarende øget med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013 og udgør 18,1 mia. kr. i KL og regeringen er endvidere blevet enige om, at kommunernes finansieringsmæssige udfordringer i 2014 svarer til udfordringerne i 2013, og det ekstraordinære tilskud i 2013 videreføres derfor i (Baggrundsmaterialet er vedlagt) C. Referat Kredsrådsmøde i Midt- og Vestsjællands Politi den 11. marts 2013 (vedlagt) Referat Bestyrelsesmøde i Roskilde Museum den 11. april 2013 (vedlagt) Referat KKR s møde den 10. april 2013 (vedlagt) Indstilling: Beslutning den : Orientering taget til efterretning. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik:

7 Side 5 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Svar på spørgsmål vedr. partnerskabsaftale 2. Baggrundsmateriale til regionale møder om forhandlingerne for 2014.pdf 3. Referat - KKR's møde den 10. april Referat - bestyrelsesmøde i Roskilde Museum 11. april Referat - Kredsrådsmøde i Midt- og Vestsjællands Politi den 11. marts 2013 Øvrige sagsdokumenter:

8 Side 6 4. ØU - Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 Sagsnr.: 13/7700 Resumé: Administrationen fremlægger forslag til Kommuneplan 2013 til godkendelse, med henblik på at forslaget kan sendes i offentlig høring i minimum otte uger. Kommuneplanforslaget er revideret med udgangspunkt Lejrestrategien 2012, samt på baggrund af ændringer i planloven. Blandt andet er boligudbygningstakten og rækkefølgeplanen for lokalplanlægningen ændret. De særlige værdifulde landbrugsområder er udpeget efter nye principper, og der er skabt mulighed for at placere store husdyrbrug og større biogasanlæg i kommunen, dog efter en konkret vurdering. Der foreslås også udpeget tre områder til vindmøller, der hvis de udnyttes - kan indfri ca. halvdelen af s mål om 30 % vedvarende energi i Administrationen fremlægger ydermere forslag til længde af og indhold i høringsperioden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 godkendes til offentliggørelse i maj Administrationen får kompetence til mindre redaktionelle ændringer, 2. at høringsperioden lægges fra 15. maj til 1. august 2013, 3. at der planlægges et offentligt dialogmøde med borgere og økonomiudvalg om kommuneplanen tirsdag den 11. juni 2013 kl. ca at der planlægges et dialogmøde tirsdag den 4. juni 2013 med de lokale landboforeninger om landbrugets fremtidige udviklingsmuligheder i Lejre Kommune. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser: Retningslinierne vedr. olieberedskabslager ved Kirke Såby tilrettes, så de er uændrede i forhold til Kommuneplan Redegørelsen for olieberedskabslageret konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Retningslinie ændres til: Placering af fælles biogasanlæg - Placering af fælles biogasanlæg kan ske på baggrund af en konkret vurdering. Ved vurderingen vil nærhed til gylle og større husdyrbrug samt infrastruktur herunder vej-forhold og afsætningsmuligheder for biogas til kraftvarmeværk, naturgasnet eller lignende tillægges betydelig vægt. Hertil kommer hensynet til beskyttelsesinteresser for landskab, natur, geologi, og kulturhistorie samt nabohensyn. Jan Vedel Heine (I) tager forbehold for 1. at frem til kommunalbestyrelsens møde. Grethe Saabye (C) Beslutning den : Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance stiller forslag om at bevare grænsen for vindmøllehøjden til 80 meter, sådan som det fremgår af Kommuneplan For ændringsforslaget stemte 3 medlemmer (C, I) Imod ændringsforslaget stemte 21 medlemmer (A, B, F, Fokus og V)

9 Side 7 Ændringsforslaget er herefter forkastet. Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance forlangte herefter sin afvigende mening om at bevare grænsen for vindmøllehøjden til 80 meter, sådan som det fremgår af Kommuneplan , tilført beslutningsprotokollen, og at den afvigende mening offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af Forslag til Kommuneplan Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance fremsender efterfølgende en kort begrundelse, der ligeledes offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til Kommuneplan Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, idet Notat af 29. april 2013 vedr. ændringer til planforslaget på baggrund af ØU s behandling indarbejdes i forslag til kommuneplan. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I overensstemmelse med tidsplanen for kommuneplan 2013 fremlægger administrationen forslag til Kommuneplan 2013 til godkendelse, så forslaget kan sendes i offentlig høring. Planforslaget er vedlagt som bilag. Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 tager afsæt i Lejrestrategien og fastlægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år. Kommuneplanen er opbygget i tre niveauer: 1. Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål for den fysiske udvikling af kommunen. 2. Retningslinjer for arealanvendelsen i byer og det åbne land. Afsnittene bekskriver, hvordan de forskellige samfundsmæssige benyttelses- og beskyttelsesinteresser vægtes i kommunen både i den daglige administration og når nye projekter ønskes realiseret i kommunen. 3. Rammer: Her er rammer for de enkelte områder beskrevet. Rammerne danner grundlag for, hvad den efterfølgende lokalplanlægning skal skabe muligheder for. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal ændringer siden sidste plan vurderes for virkninger på miljøet. Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn integreres i planen for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Miljøvurderingen er indføjet som et selvstændigt af snit i forslag til Kommuneplan Når den endelige kommuneplan er vedtaget, skal virke for planens gennemførelse. Det betyder, at skal fremme projekter, der ligger inden for rammerne af planen. Det betyder også, at kan modsætte sig bebyggelse og ændret anvendelse, der strider i mod planen. Ændringer i forhold til Kommuneplan Som følge af ændringer i planloven, er der indarbejdet nye retningslinjer om placering af større fælles biogasanlæg og om placering af store husdyrbrug. Med udgangspunkt i Lejrestrategien og på baggrund af de politiske drøftelser i vintermånederne foreslås der ændringer i store dele af kommuneplanen. Af forslag til ændringer i kommuneplanen bør her nævnes: Boliger: Boligudbygningstakten er justeret til ca boliger i planperioden - efter forventningerne til boligudbygningen frem til Der er foreslået udlagt to nye boligområder: Ét ved Hvalsø: Stengården med plads til ca. 40 boliger. Ét ved Lejre:

10 Side 8 Stendyssegård med plads til ca. 65 boliger. Rækkefølgeplanen er blevet revideret og opbygget efter nye principper. Udpegningerne af særlige værdifulde landbrugsområder er revideret efter nye principper. Det er ikke som tidligere jordens kvalitet som landbrugsjord, der udpeges efter, men for at sikre landbrugets udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed. Der er foreslået udpeget tre nye vindmølleområder. Der er i udvælgelsen af de foreslået områder lagt vægt på at områderne: (i) som udgangspunkt ligger uden for de udpegede værdifulde landskaber i kommunen, (ii) indeholder færrest mulige interesser, (iii) det samlede arealmæssige konsekvensområde er så lille som muligt, og (iv) samlet set kan producere mest mulig vedvarende energi. Det har tillige været et væsentligt hensyn, at der i to af områderne i dag står møller, som vil kunne udskiftes. En uddybning af udvælgelsesprocessen er beskrevet i Notat om udvælgelse af vindmølleområder til Kommuneplan 2013, som er vedlagt som bilag. De Indsigelser, som administrationen indtil nu har modtaget i forbindelse med udpegning af vindmølleområderne, er samlet på Lejre.dk med en henvisning fra forsiden. De samlede indholdsmæssige ændringer er beskrevet i Notat om ændringer i forslag til Kommuneplan 2013, som er vedlagt som bilag. Offentlig høring og endelig beslutning Planloven stiller krav om, at planforslaget skal i offentlig høring i minimum otte uger. I følge tidsplanen for Kommuneplan 2013 er den offentlige høring planlagt fra maj til og med juli. Administrationen foreslår at: Høringsperioden på grund af sommerferien forlænges med en måned til 12 uger og lægges fra onsdag den 15. maj til torsdag den 1. august Der planlægges et dialogmøde om kommuneplanforslaget tirsdag den 11. juni 2013 kl. ca Det foreslås, at mødet planlægges, med to elementer: (i) Messe med boder, hvor bl.a. projekter, der foreslås muliggjort med kommuneplanen bliver præsenteret af initiativtagerne til projekterne. (ii) Særskilt dialog om forslaget til nye vindmølleområder. Vindmølledialogen foreslås at tage udgangspunkt i en række oplæg med fakta om vindmøller. Herefter en dialog mellem borgere og Økonomiudvalg. Forslag til program for mødet er vedlagt som bilag. Der planlægges et møde tirsdag d. 4. juni 2013, hvor de forskellige lokale landboforeninger og lignende inviteres til - med udgangspunkt i Forslag til Kommuneplan 2013 og sammen med at drøfte de fremtidige muligheder for landbruget i Lejre Kommune. Kommuneplanforslaget offentliggøres på lejre.dk. Offentliggørelsen annonceres i Midtsjællands Folkeblad. Kommuneplanforslaget trykkes i 100 eksemplarer til brug som opslagsbog til de foreslåede dialogmøder, og som udgangspunkt ikke til udlevering. Administrationen forventer at kunne fremlægge indsigelser og forslag til svar på indsigelser, samt miljøvurderingens sammenfattende redegørelse til behandling på

11 Side 9 Økonomiudvalgets møde den 24. september Hvis indsigelserne giver anledning til væsentlige ændringer i planforslaget, kan der blive tale om fornyet høring. Hvis ikke kan Kommuneplanen endelig vedtages i september. Redaktionelle ændringer Administrationen forudser behov for og beder om kompetence til mindre redaktionelle ændringer af teksten efter den politiske behandling. Det vil være ændringer, der ikke har betydning for indholdet, f.eks. konsekvensretning af egenavne, sidehenvisninger, uklare formuleringer, supplerende billedtekster, udskiftning af enkelte billeder og lignende. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kommuneplanen som et samlet hele skaber fysiske rammer, der dels kan værne om de særlige kvaliteter, kommunen rummer, både i byerne og i det åbne land, og dels kan understøtte de overordnede mål om en by- og erhvervsudvikling, der kan sikre berigende fællesskaber i kommunens forskellige bysamfund, samt den fortsatte kvalitet og udbud af den kommunale og service. Administrationen vurderer, at den ændrede opbygning af rækkefølgeplanen for lokalplanlægning giver en større fleksibilitet og en bedre mulighed for at tilfredsstille den forskellige efterspørgsel, der er til boliger i kommunen. De to nye arealudlæg til boliger er placeret i de to centerbyer med station. Det understøtter både efterspørgsel efter boliger og målene i Lejrestrategien samt de overordnede statslige principper om, at byvækst skal ske, hvor der er god betjening med kollektiv trafik. Revideringen af detailhandelsrammerne giver mulighed for at koncentrere, styrke og udvikle detailhandlen i Hvalsø, samt at bibeholde en god forsyning med dagligvarebutikker i de øvrige byer. Der er skabt mulighed for at etablere større biogasanlæg i kommunen, dog ikke uden en konkret vurdering. Solrød og Ringsted kommuner er langt med de konkrete planer for større biogasanlæg. Holbæk udlægger efter sigende et område ved St. Merløse i deres Kommuneplan 2013 til fælles biogasanlæg. Administrationen vurderer, at det vil forringe mulighederne for at etablere større fællesbiogasanlæg i Lejre Kommune, hvis vi - uden kendskab til konkrete planer for anlæg i Lejre og uden kendskab til konsekvenserne af planerne for anlæg i Solrød, Ringsted og evt. Holbæk udlagde et eller flere mindre områder til større biogasanlæg. Klimakommissionens anbefalede i 2012, at hovedparten at et fossilfrit energisystemet i 2050 bør dækkes af vindenergi. Biogas og en række andre teknologier skal supplere vindenergien, når vinden svigter. Omstillingen til vedvarende energi er vigtig for forsyningssikkerhed og stabile energipriser, og det er vigtigt at omstillingen begynder nu. Et bredt flertal i Folketinget har med Energiaftalen 2012 fulgt op på Klimakommissionens anbefalinger og sat fokus på at udvide andelen af vind og biogas i energisystemet. Lejre Kommunes Klimaplan , der blev vedtaget af den 19. december 2011, sætter mål om 30 % vedvarende energi i Administrationen vurderer, at hvis der rejses vindmøller i de foreslåede områder, kan det bidrage med halvdelen af målet i Lejre Kommunes Klimaplan. Kommunen påtager sig også et ansvar for at nå målene i energiaftalen fra marts Administrationen vurderer, at de nye rammer for: Institutionsboliger ved Ravnshøjgård nordøst for Lejre, Dansk Handicap Ridecenter vest for Kirke Såby, Besøgscenter ved Langtved Færgekro, ligger fuldt i tråd med Lejrestrategiens intentioner. Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

12 Side 10 Udgifter til henholdsvis trykning af 100 eksemplarer af Forslag til Kommuneplan og afholdelse af borgermøde afholdes af det afsatte beløb til kommuneplan Beslutningskompetence: Bilag: 1. Forslag til program for dialogmøde om Lejre Kommuneplan 2013.docx 2. Screening af vindmølleområder 3. Responsum - kommunalt engagement i vind 4. Notat om udvælgelse af vindmølleområder til Kommuneplan 2013.docx 5. Afgrænsning af vindmølleområder i Lejre Kommune 6. Notat om ændringer i Forslag til Kommuneplan Forslag til Kommuneplan Rammer - del 2 8. Forslag til Kommuneplan Retningslinjer - del 2 9. NOTAT - ændringer til planforslaget på baggrund af ØU's behandling den 23. april.docx Øvrige sagsdokumenter:

13 Side ØU - Årsrapport 2012 Sagsnr.: 12/22082 Resumé: Lejre Kommunes årsregnskab for 2012 skal, jf. Styrelseslovens 45, af afgives til revision. Årsregnskabet i form af årsrapport 2012 anbefales oversendt til revisionen med henblik på endelig politisk behandling i i september Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Årsrapport 2012 med bemærkninger oversendes til revisionen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I henhold til Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges i april måned i året efter regnskabsåret med henblik på oversendelse til revisionen. Senest den 15. august skal revisionen iflg. lovgivningen afgive beretning for revision af årsregnskabet, som herefter forelægges til endelig godkendelse i september. Årsrapport 2012 er opdelt i to dele. Den primære del indeholder de væsentligste oversigter og bemærkninger såsom ledelsesberetning, generelle bemærkninger, regnskabsopgørelse og balance inklusiv noter. Den sekundære del, bilagsdelen, indeholder regnskabspraksis, specifikke bemærkninger på bevillingsniveau samt øvrige autoriserede oversigter og opgørelser, herunder anlægsregnskaber. Lejre Kommunes regnskab for 2012 viser en grundlæggende sund og bæredygtig økonomi. Resultatet er udtryk for, at det kontinuerlige og meget betydelige fokus på udgiftsstyring og overholdelse af budgetterne har båret frugt. Drift, anlæg og det brugerfinansierede område Der blev i det oprindelige budget 2012 budgetteret med et driftsoverskud på 60,4 mio. kr. Resultatet endte med et samlet overskud på driften på 58,6 mio. kr., altså en afvigelse på -1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 7,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Hovedparten af driftsudgifterne udgøres af serviceudgifter. Serviceudgifterne blev i oprindeligt budget 2012 budgetteret til 1.128,2 mio. kr. I regnskab 2012 er serviceudgifterne 1.134,3 mio. kr. Det betyder, at der har været et merforbrug af serviceudgifterne på 6,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på

14 Side 12 20,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget på serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget, fordeler sig jævnt ud over alle udvalgsområder. Der er i løbet af 2012 udført et relativt stort anlægsprogram, som dels blev vedtaget i forbindelse med budget 2012 og dels senere ved overførsel fra budget 2011 af ikkefuldførte anlægsprojekter. En del af disse anlægsprojekter finansieres ved lån eller kvalitetsfondstilskud fra staten. Det samlede anlægsprogram i 2012 udgjorde 165,0 mio. kr. Heraf er der i løbet af 2012 udført anlægsarbejder for 65,2 mio. kr. Hovedparten af de ikke-udførte anlægsprojekter er overført til budget 2013 ved s møde i februar har i løbet af 2012 givet tillægsbevillinger på drift og anlæg for samlet 72,3 mio. kr. Disse er blandt andet finansieret ved overførsler fra regnskab På det brugerfinansierede område er der et overskud på 0,4 mio. kr., som indgår i kassebeholdningen. Overførsel Overførsler fra 2012 til 2013 udgør samlet set ca. 121 mio. kr. fordelt med 95,1 mio. kr. på anlæg og 25,7 mio. kr. på driften. Trods nettooverførslen på driftsbudgettet på 25,7 mio. kr. er der et antal institutioner og enheder, som har oparbejdet merforbrug, og som via godkendte handleplaner skal afvikle dette merforbrug i de kommende budgetår. Overførslen på driftbudgettet fra 2012 til 2013 er på niveau med overførsel fra regnskab 2011 til budget Kassebeholdningen Der var i det oprindelige budget 2012 budgetteret med en samlet kasseopbygning på 3,4 mio. kr. Regnskab 2012 udviser kasseforbrug på 89,2 mio. kr. Der er således tale om et væsentligt træk på kassebeholdningen. Kassetrækket opstår som følge af, at indtægter fra bl.a. mellemkommunale betalinger og resterende låneoptag, for netto 76,9 mio. kr., først tilgår kassebeholdningen i Var disse indtægter tilgået kassen i 2012 ville det reelle kassetræk have været 12,3 mio. kr. Forskydningen i indtægterne tilgår som sagt kassebeholdningen i Disse indtægter skal være med til at finansiere overførsler til budget 2013 af ikke-udførte anlægsprojekter på samlet set ca. 95,0 mio. kr. samt overførsler af nettomindreforbrug på driftsbudgetter på ca. 25,7 mio. kr. Kassebeholdningen udgjorde ultimo ,4 mio. kr. Forskydningen i betalingsstrømmen er med til, at der i regnskab 2012 er en forholdsvis lav kassebeholdning. Opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets metode gennemsnit af kassebeholdningen hver dag i løbet af året stiger den gennemsnitlige kassebeholdning fra 113,0 mio. kr. i 2011 til 145,3 mio. kr. i Forklaringen i stigningen skyldes primært ikke afholdte anlægsudgifter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2012 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for Årsrapporten 2012 viser en grundlæggende sund og bæredygtig økonomi. Resultatet er udtryk for, at det kontinuerlige og meget betydelige fokus på udgiftsstyring og overholdelse af budgetterne har haft effekt. For en række institutioner/enheder er der dog behov for en tættere opfølgning, hvor koncerndirektionen skal godkende handleplaner for afvikling af oparbejdet merforbrug på mere end 2 pct. af budgettet.

15 Side 13 Der søges om overførsel til budget 2013 af netto mindreforbrug på driften på 25,7 mio. kr. i særskilt overførselssag. Den ansøgte overførsel er i samme størrelsesorden som overførslen fra 2011 til 2012 på 26,7 mio. kr. Da overførslen indgår i budget 2013 som en tillægsbevilling, er der fortsat behov for en stram og fokuseret økonomistyring, idet der skal tages højde for en en eventuel sanktion iht. Sanktionslovgivningen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen udgjorde ultimo ,1 mio. kr., hvilket er et betydeligt fald i forhold til Dette skyldes dog forskydninger i betalingsstrømme, herunder mellemkommunale betalinger og lånoptag, på samlet set 76,9 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen steget fra 113,0 mio. kr. i 2011 til 145,3 mio. kr. i Den langfristede gæld er faldet fra 470,4 mio. kr. til 450,5 mio. kr., mens den kortfristede gæld er faldet med 124,4 mio. kr., så den i alt udgør 59,6 mio. kr. De samlede gældsforpligtelser er faldet med ca. 144 mio. kr. Soliditetsgraden, der er et nøgletal for værdien af kommunen, er steget fra 67,9 i regnskab 2011 til 69,7 i regnskab Beslutningskompetence: Bilag: 1. Årsrapport 2012 (del II) - bilag 2. Årsrapport 2012 (del I) Øvrige sagsdokumenter:

16 Side ØU - Overførsler (drift) og udarbejdelse af handleplaner i 2013 Sagsnr.: 13/7334 Resumé: Administrationen fremlægger hermed forslag om overførsel af driftsmidler fra 2012 til Det ansøgte overførselsbeløb er i alt 25,7 mio. kr. Beløbet er dermed stort set tilsvarende sidste års overførsel fra 2011 til 2012 på 26,7 mio. kr. Det samlede overførselsbeløb dækker over både mindre- og merforbrug. Institutioner og andre enheder med et merforbrug på 2 pct. eller mere skal udarbejde handleplan, jf. s beslutning den 30. maj På baggrund af regnskab 2012 vil der i 2013 være i alt 13 handleplaner. Årsregnskabet for 2012 forelægges i en særskilt sag, mens overførsel af anlægsbevillinger blev politisk behandlet i februar Koncerndirektionen anbefaler, at alle de fremlagte ansøgninger om overførsel af driftsmidler godkendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der gives en tillægsbevilling på rammestyrede driftsbevillinger på 15,6 mio. kr. svarende til overførsler af mindreforbrug under 10 pct. (jf. bilag 1), 2. at der gives en tillægsbevilling på rammestyrede driftsbevillinger på 6,8 mio. kr. svarende til ansøgninger om overførsler af mindreforbrug ud over 10 pct. (jf. bilag 1), 3. at der gives tillægsbevilling på bevillinger uden overførselsadgang på 0,1mio. kr. svarende til ansøgningerne om overførsel på disse bevillinger, (jf. bilag 2), 4. at der gives en tillægsbevilling på bevillinger med eksterne projektmidler på 3,1 mio. kr. svarende til ansøgningerne om overførsel på disse bevillinger (jf. bilag 2), 5. at der gives en tillægsbevilling på -25,0 mio. kr. på bevilling Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene, 6. at der gives en tillægsbevilling på 25,0 mio. kr. på balanceforskydninger, 7. at der gives en tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. til bevilling energiforbrug finansieret af overførte beløb på bevilling idrætshaller, 8. at der gives en tillægsbevilling på 0,641 kr. til bevilling gebyrer finansieret af overførte beløb på bevilling natur, miljø og plan. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

17 Side 15 Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I Lejre Kommune kan der for rammestyrede budgetposter overføres mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår (jf. Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper samt vedtagne bevillingsregler for budget 2013). For overførsel af uforbrugte midler gælder følgende principper: At overførsler af uforbrugte midler sker i forbindelse med s behandling af årsregnskabet. At ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler før tillægsbevillngen er politisk godkendt. At for bevillinger med rammestyrede budgetposter gælder det, at der kan overføres mindreforbrug op til 10 pct. af budgettet. Eventuelt resterende mindreforbrug tilgår i udgangspunktet kassen, med mindre yderligere overførsel er godkendt. At ved merforbrug over 2 pct. af budgettet skal der udarbejdes ledelsesmæssig redegørelse i regnskabet, og udarbejdes handleplan for genopretning af økonomien. Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 25,7 mio. kr., hvilket dækker over både mindre- og merforbrug på de enkelte bevillinger. Beløbet er stort set på niveau med sidste års overførsel på 26,7 mio. kr. Det ansøgte beløb er opgjort i 4 kategorier: Forbrug på rammestyrede bevillinger 0-10 pct. udgør 15,6 mio. kr. Mindreforbrug overføres automatisk, dvs. uden ansøgning, jf. Lejre Kommunes Økonomistyringsprincipper. Forbrug på rammestyrede bevillinger over 10 pct.udgør 6,8 mio. kr. For disse midler er der udarbejdet konkret ansøgning om overførsel. Forbrug på bevillinger uden overførselsadgang udgør 0,1 mio. kr.: På enkelte bevillinger uden overførselsadgang er der undtagelser, der betyder, at enkelte poster på bevillingen har overførselsadgang. Det er disse undtagelser, som der her søges overførsel af. Forbrug på eksterne projektmidler udgør 3,1 mio. kr. Eksterne projektmidler dækker over midler, som Lejre Kommune har modtaget fra staten eller fra fonde til finansiering af konkrete projekter. Såfremt projektet ikke gennemføres, eller hvis der er mindreforbrug på projektet skal pengene betales tilbage. De eksterne projektmidler udgør således et lukket økonomisk kredsløb, adskilt fra Lejre Kommunes øvrige økonomi, og midlerne bør derfor også overføres mellem regnskabsår. De samlede overførsler fremgår af nedenstående tabel. For en uddybning af overførslerne på bevillingsniveau henvises til bilag 1 og 2. Udval g kr. Rammestyret 0-10 pct. Rammestyret over 10 pct. Uden overførselsadgang Eksterne projektmidler I alt ØU UKF

18 Side 16 UBU UTM UJA USSÆ I alt En overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013 vil blive indarbejdet i budget 2013 som en tillægsbevilling. Bevillingen er finansieret af mindreforbrug på de mål- og rammestyrede områder i Overføres samtlige de ansøgte midler fra 2012 til 2013, vil budget 2013 blive øget med overførselsbeløbet på 25,7 mio. kr. Da der i budget 2013 er indarbejdet en rammepulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af overførsler, bliver det samlede resultat af overførslerne en budgetforøgelse på 0,7 mio. kr. Af de 25,7 mio. kr. vedrører de 25,5 mio. kr. serviceudgifter, budgettet for serviceudgifter vil altså blive forøget med 0,5 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der for to bevillinger indstilles, at der flyttes overførte midler til andre bevillinger. Fra bev Idrætshaller indstilles således, at der flyttes kr. til bev Energiforbrug. Årsagen er, at energiforbruget ikke afholdes på halområdet, men på den centrale energibevilling, jf. Lejremodel 2.0. Det er administrationens vurdering, at for 2012 kan kr. af mindreforbruget på halområdet henføres til manglende energiudgifter. Ligeledes indstilles, at der fra bev Natur, miljø og plan flyttes kr. til bev Gebyrer. Bevillingen vedr. gebyrer har i 2012 haft et merforbrug på et tilsvarende beløb, og forventes også i 2013 at være udfordret af faldende gebyrindtægter. Administrationen arbejder med et samlet forslag til, hvordan udvalgets budgetramme kan overholdes i Såfremt der er et merforbrug på en bevilling på 2 pct. eller mere, skal den bevillingsansvarlige udarbejde handleplan, jf. s beslutning den 30. maj I 2012 var der i alt 14 handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbrug fra Af de 14 er 6 overholdt, mens 8 ikke er nået fuldt i mål. Dette drejer sig om energibevillingen samt handleplaner for 7 daginstitutioner. På baggrund af regnskab 2012 vil der i 2013 være 13 handleplaner: 1 på det administrative område, 1 på skoleområdet, 1 på det specialiserede socialområde, 2 på det tekniske område samt 8 på dagtilbudsområdet samt Handleplanerne vil blive forelagt Koncerndirektionen, jf. s beslutning af 30. maj Udtalelser: I forbindelse med beregningen af beløb til overførsel er alle bevillingsansvarlige blevet hørt om beregningsgrundlaget. Enkelte bevillingsansvarlige har ansøgt om overførsel af overskud ud over 10 pct. eller om overførsel af overskud på bevillinger, som i

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere