Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013"

Transkript

1 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Forslag til Lejre Kommuneplan ØU - Årsrapport ØU - Overførsler (drift) og udarbejdelse af handleplaner i ØU - Etablering af samarbejde mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner på forsyningsområdet og indenfor strategisk erhvervsudvikling ØU - Organisering af kommunalvalget ØU - Indførelse af arbejdsklausuler ØU - Godkendelse af vedtægtsændringer, Hvalsø Boligselskab ØU - Garanti Hvalsø Kraftvarmeværk, formålskonvertering BU - Frigivelse af anlægsmidler til interaktive tavler til skolerne BU - Udmøntning ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet BU - Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen - efter høring KF- Kram Kamelen TM - Trafiksikkerhedsprojekter TM - Trafikbestilling af rute- og telebus TM - Frigivelse af pulje til opgradering af stoppesteder TM - Forslag til Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager...50

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den : Ingen spørgsmål. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Besvarelse af spørgsmål stillet på sidste kommunalbestyrelsesmøde: Kopi af brev til Karin Zwisler er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering: Handicappolitik:

4 Side 2 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Svar på supplerende spørgsmål vedr. sagsbehandlingsfrister fremsendt til behandling i s spørgetid den 18. marts 2013 Øvrige sagsdokumenter:

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

6 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: A. Svar på spørgsmål om partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Øst fra kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen. (vedlagt) B. Regionale møder om den kommunale økonomi 2014 (baggrundsmateriale) KL har udsendt en invitation til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer om at deltage i regionale møder om den kommunale økonomi, som blev afholdt den 2. april Regeringen og KL blev i forbindelse med annonceringen af regeringens vækstpakke Vækstplan DK enige om en forståelse om rammerne for de økonomiske forhandlinger for Det betyder, at flere hovedtal for økonomien for 2014 allerede nu er på plads, nemlig rammerne for service, anlæg og finansiering. Servicerammen i 2014 er reduceret med 2 mia. kr. i forhold til budgettet for 2013 og dette niveau vil udgøre bunden frem til Anlægsniveauet er tilsvarende øget med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013 og udgør 18,1 mia. kr. i KL og regeringen er endvidere blevet enige om, at kommunernes finansieringsmæssige udfordringer i 2014 svarer til udfordringerne i 2013, og det ekstraordinære tilskud i 2013 videreføres derfor i (Baggrundsmaterialet er vedlagt) C. Referat Kredsrådsmøde i Midt- og Vestsjællands Politi den 11. marts 2013 (vedlagt) Referat Bestyrelsesmøde i Roskilde Museum den 11. april 2013 (vedlagt) Referat KKR s møde den 10. april 2013 (vedlagt) Indstilling: Beslutning den : Orientering taget til efterretning. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik:

7 Side 5 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Svar på spørgsmål vedr. partnerskabsaftale 2. Baggrundsmateriale til regionale møder om forhandlingerne for 2014.pdf 3. Referat - KKR's møde den 10. april Referat - bestyrelsesmøde i Roskilde Museum 11. april Referat - Kredsrådsmøde i Midt- og Vestsjællands Politi den 11. marts 2013 Øvrige sagsdokumenter:

8 Side 6 4. ØU - Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 Sagsnr.: 13/7700 Resumé: Administrationen fremlægger forslag til Kommuneplan 2013 til godkendelse, med henblik på at forslaget kan sendes i offentlig høring i minimum otte uger. Kommuneplanforslaget er revideret med udgangspunkt Lejrestrategien 2012, samt på baggrund af ændringer i planloven. Blandt andet er boligudbygningstakten og rækkefølgeplanen for lokalplanlægningen ændret. De særlige værdifulde landbrugsområder er udpeget efter nye principper, og der er skabt mulighed for at placere store husdyrbrug og større biogasanlæg i kommunen, dog efter en konkret vurdering. Der foreslås også udpeget tre områder til vindmøller, der hvis de udnyttes - kan indfri ca. halvdelen af s mål om 30 % vedvarende energi i Administrationen fremlægger ydermere forslag til længde af og indhold i høringsperioden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 godkendes til offentliggørelse i maj Administrationen får kompetence til mindre redaktionelle ændringer, 2. at høringsperioden lægges fra 15. maj til 1. august 2013, 3. at der planlægges et offentligt dialogmøde med borgere og økonomiudvalg om kommuneplanen tirsdag den 11. juni 2013 kl. ca at der planlægges et dialogmøde tirsdag den 4. juni 2013 med de lokale landboforeninger om landbrugets fremtidige udviklingsmuligheder i Lejre Kommune. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser: Retningslinierne vedr. olieberedskabslager ved Kirke Såby tilrettes, så de er uændrede i forhold til Kommuneplan Redegørelsen for olieberedskabslageret konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Retningslinie ændres til: Placering af fælles biogasanlæg - Placering af fælles biogasanlæg kan ske på baggrund af en konkret vurdering. Ved vurderingen vil nærhed til gylle og større husdyrbrug samt infrastruktur herunder vej-forhold og afsætningsmuligheder for biogas til kraftvarmeværk, naturgasnet eller lignende tillægges betydelig vægt. Hertil kommer hensynet til beskyttelsesinteresser for landskab, natur, geologi, og kulturhistorie samt nabohensyn. Jan Vedel Heine (I) tager forbehold for 1. at frem til kommunalbestyrelsens møde. Grethe Saabye (C) Beslutning den : Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance stiller forslag om at bevare grænsen for vindmøllehøjden til 80 meter, sådan som det fremgår af Kommuneplan For ændringsforslaget stemte 3 medlemmer (C, I) Imod ændringsforslaget stemte 21 medlemmer (A, B, F, Fokus og V)

9 Side 7 Ændringsforslaget er herefter forkastet. Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance forlangte herefter sin afvigende mening om at bevare grænsen for vindmøllehøjden til 80 meter, sådan som det fremgår af Kommuneplan , tilført beslutningsprotokollen, og at den afvigende mening offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af Forslag til Kommuneplan Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance fremsender efterfølgende en kort begrundelse, der ligeledes offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til Kommuneplan Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, idet Notat af 29. april 2013 vedr. ændringer til planforslaget på baggrund af ØU s behandling indarbejdes i forslag til kommuneplan. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I overensstemmelse med tidsplanen for kommuneplan 2013 fremlægger administrationen forslag til Kommuneplan 2013 til godkendelse, så forslaget kan sendes i offentlig høring. Planforslaget er vedlagt som bilag. Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 tager afsæt i Lejrestrategien og fastlægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år. Kommuneplanen er opbygget i tre niveauer: 1. Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål for den fysiske udvikling af kommunen. 2. Retningslinjer for arealanvendelsen i byer og det åbne land. Afsnittene bekskriver, hvordan de forskellige samfundsmæssige benyttelses- og beskyttelsesinteresser vægtes i kommunen både i den daglige administration og når nye projekter ønskes realiseret i kommunen. 3. Rammer: Her er rammer for de enkelte områder beskrevet. Rammerne danner grundlag for, hvad den efterfølgende lokalplanlægning skal skabe muligheder for. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal ændringer siden sidste plan vurderes for virkninger på miljøet. Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn integreres i planen for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Miljøvurderingen er indføjet som et selvstændigt af snit i forslag til Kommuneplan Når den endelige kommuneplan er vedtaget, skal virke for planens gennemførelse. Det betyder, at skal fremme projekter, der ligger inden for rammerne af planen. Det betyder også, at kan modsætte sig bebyggelse og ændret anvendelse, der strider i mod planen. Ændringer i forhold til Kommuneplan Som følge af ændringer i planloven, er der indarbejdet nye retningslinjer om placering af større fælles biogasanlæg og om placering af store husdyrbrug. Med udgangspunkt i Lejrestrategien og på baggrund af de politiske drøftelser i vintermånederne foreslås der ændringer i store dele af kommuneplanen. Af forslag til ændringer i kommuneplanen bør her nævnes: Boliger: Boligudbygningstakten er justeret til ca boliger i planperioden - efter forventningerne til boligudbygningen frem til Der er foreslået udlagt to nye boligområder: Ét ved Hvalsø: Stengården med plads til ca. 40 boliger. Ét ved Lejre:

10 Side 8 Stendyssegård med plads til ca. 65 boliger. Rækkefølgeplanen er blevet revideret og opbygget efter nye principper. Udpegningerne af særlige værdifulde landbrugsområder er revideret efter nye principper. Det er ikke som tidligere jordens kvalitet som landbrugsjord, der udpeges efter, men for at sikre landbrugets udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed. Der er foreslået udpeget tre nye vindmølleområder. Der er i udvælgelsen af de foreslået områder lagt vægt på at områderne: (i) som udgangspunkt ligger uden for de udpegede værdifulde landskaber i kommunen, (ii) indeholder færrest mulige interesser, (iii) det samlede arealmæssige konsekvensområde er så lille som muligt, og (iv) samlet set kan producere mest mulig vedvarende energi. Det har tillige været et væsentligt hensyn, at der i to af områderne i dag står møller, som vil kunne udskiftes. En uddybning af udvælgelsesprocessen er beskrevet i Notat om udvælgelse af vindmølleområder til Kommuneplan 2013, som er vedlagt som bilag. De Indsigelser, som administrationen indtil nu har modtaget i forbindelse med udpegning af vindmølleområderne, er samlet på Lejre.dk med en henvisning fra forsiden. De samlede indholdsmæssige ændringer er beskrevet i Notat om ændringer i forslag til Kommuneplan 2013, som er vedlagt som bilag. Offentlig høring og endelig beslutning Planloven stiller krav om, at planforslaget skal i offentlig høring i minimum otte uger. I følge tidsplanen for Kommuneplan 2013 er den offentlige høring planlagt fra maj til og med juli. Administrationen foreslår at: Høringsperioden på grund af sommerferien forlænges med en måned til 12 uger og lægges fra onsdag den 15. maj til torsdag den 1. august Der planlægges et dialogmøde om kommuneplanforslaget tirsdag den 11. juni 2013 kl. ca Det foreslås, at mødet planlægges, med to elementer: (i) Messe med boder, hvor bl.a. projekter, der foreslås muliggjort med kommuneplanen bliver præsenteret af initiativtagerne til projekterne. (ii) Særskilt dialog om forslaget til nye vindmølleområder. Vindmølledialogen foreslås at tage udgangspunkt i en række oplæg med fakta om vindmøller. Herefter en dialog mellem borgere og Økonomiudvalg. Forslag til program for mødet er vedlagt som bilag. Der planlægges et møde tirsdag d. 4. juni 2013, hvor de forskellige lokale landboforeninger og lignende inviteres til - med udgangspunkt i Forslag til Kommuneplan 2013 og sammen med at drøfte de fremtidige muligheder for landbruget i Lejre Kommune. Kommuneplanforslaget offentliggøres på lejre.dk. Offentliggørelsen annonceres i Midtsjællands Folkeblad. Kommuneplanforslaget trykkes i 100 eksemplarer til brug som opslagsbog til de foreslåede dialogmøder, og som udgangspunkt ikke til udlevering. Administrationen forventer at kunne fremlægge indsigelser og forslag til svar på indsigelser, samt miljøvurderingens sammenfattende redegørelse til behandling på

11 Side 9 Økonomiudvalgets møde den 24. september Hvis indsigelserne giver anledning til væsentlige ændringer i planforslaget, kan der blive tale om fornyet høring. Hvis ikke kan Kommuneplanen endelig vedtages i september. Redaktionelle ændringer Administrationen forudser behov for og beder om kompetence til mindre redaktionelle ændringer af teksten efter den politiske behandling. Det vil være ændringer, der ikke har betydning for indholdet, f.eks. konsekvensretning af egenavne, sidehenvisninger, uklare formuleringer, supplerende billedtekster, udskiftning af enkelte billeder og lignende. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kommuneplanen som et samlet hele skaber fysiske rammer, der dels kan værne om de særlige kvaliteter, kommunen rummer, både i byerne og i det åbne land, og dels kan understøtte de overordnede mål om en by- og erhvervsudvikling, der kan sikre berigende fællesskaber i kommunens forskellige bysamfund, samt den fortsatte kvalitet og udbud af den kommunale og service. Administrationen vurderer, at den ændrede opbygning af rækkefølgeplanen for lokalplanlægning giver en større fleksibilitet og en bedre mulighed for at tilfredsstille den forskellige efterspørgsel, der er til boliger i kommunen. De to nye arealudlæg til boliger er placeret i de to centerbyer med station. Det understøtter både efterspørgsel efter boliger og målene i Lejrestrategien samt de overordnede statslige principper om, at byvækst skal ske, hvor der er god betjening med kollektiv trafik. Revideringen af detailhandelsrammerne giver mulighed for at koncentrere, styrke og udvikle detailhandlen i Hvalsø, samt at bibeholde en god forsyning med dagligvarebutikker i de øvrige byer. Der er skabt mulighed for at etablere større biogasanlæg i kommunen, dog ikke uden en konkret vurdering. Solrød og Ringsted kommuner er langt med de konkrete planer for større biogasanlæg. Holbæk udlægger efter sigende et område ved St. Merløse i deres Kommuneplan 2013 til fælles biogasanlæg. Administrationen vurderer, at det vil forringe mulighederne for at etablere større fællesbiogasanlæg i Lejre Kommune, hvis vi - uden kendskab til konkrete planer for anlæg i Lejre og uden kendskab til konsekvenserne af planerne for anlæg i Solrød, Ringsted og evt. Holbæk udlagde et eller flere mindre områder til større biogasanlæg. Klimakommissionens anbefalede i 2012, at hovedparten at et fossilfrit energisystemet i 2050 bør dækkes af vindenergi. Biogas og en række andre teknologier skal supplere vindenergien, når vinden svigter. Omstillingen til vedvarende energi er vigtig for forsyningssikkerhed og stabile energipriser, og det er vigtigt at omstillingen begynder nu. Et bredt flertal i Folketinget har med Energiaftalen 2012 fulgt op på Klimakommissionens anbefalinger og sat fokus på at udvide andelen af vind og biogas i energisystemet. Lejre Kommunes Klimaplan , der blev vedtaget af den 19. december 2011, sætter mål om 30 % vedvarende energi i Administrationen vurderer, at hvis der rejses vindmøller i de foreslåede områder, kan det bidrage med halvdelen af målet i Lejre Kommunes Klimaplan. Kommunen påtager sig også et ansvar for at nå målene i energiaftalen fra marts Administrationen vurderer, at de nye rammer for: Institutionsboliger ved Ravnshøjgård nordøst for Lejre, Dansk Handicap Ridecenter vest for Kirke Såby, Besøgscenter ved Langtved Færgekro, ligger fuldt i tråd med Lejrestrategiens intentioner. Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

12 Side 10 Udgifter til henholdsvis trykning af 100 eksemplarer af Forslag til Kommuneplan og afholdelse af borgermøde afholdes af det afsatte beløb til kommuneplan Beslutningskompetence: Bilag: 1. Forslag til program for dialogmøde om Lejre Kommuneplan 2013.docx 2. Screening af vindmølleområder 3. Responsum - kommunalt engagement i vind 4. Notat om udvælgelse af vindmølleområder til Kommuneplan 2013.docx 5. Afgrænsning af vindmølleområder i Lejre Kommune 6. Notat om ændringer i Forslag til Kommuneplan Forslag til Kommuneplan Rammer - del 2 8. Forslag til Kommuneplan Retningslinjer - del 2 9. NOTAT - ændringer til planforslaget på baggrund af ØU's behandling den 23. april.docx Øvrige sagsdokumenter:

13 Side ØU - Årsrapport 2012 Sagsnr.: 12/22082 Resumé: Lejre Kommunes årsregnskab for 2012 skal, jf. Styrelseslovens 45, af afgives til revision. Årsregnskabet i form af årsrapport 2012 anbefales oversendt til revisionen med henblik på endelig politisk behandling i i september Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Årsrapport 2012 med bemærkninger oversendes til revisionen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I henhold til Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges i april måned i året efter regnskabsåret med henblik på oversendelse til revisionen. Senest den 15. august skal revisionen iflg. lovgivningen afgive beretning for revision af årsregnskabet, som herefter forelægges til endelig godkendelse i september. Årsrapport 2012 er opdelt i to dele. Den primære del indeholder de væsentligste oversigter og bemærkninger såsom ledelsesberetning, generelle bemærkninger, regnskabsopgørelse og balance inklusiv noter. Den sekundære del, bilagsdelen, indeholder regnskabspraksis, specifikke bemærkninger på bevillingsniveau samt øvrige autoriserede oversigter og opgørelser, herunder anlægsregnskaber. Lejre Kommunes regnskab for 2012 viser en grundlæggende sund og bæredygtig økonomi. Resultatet er udtryk for, at det kontinuerlige og meget betydelige fokus på udgiftsstyring og overholdelse af budgetterne har båret frugt. Drift, anlæg og det brugerfinansierede område Der blev i det oprindelige budget 2012 budgetteret med et driftsoverskud på 60,4 mio. kr. Resultatet endte med et samlet overskud på driften på 58,6 mio. kr., altså en afvigelse på -1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 7,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Hovedparten af driftsudgifterne udgøres af serviceudgifter. Serviceudgifterne blev i oprindeligt budget 2012 budgetteret til 1.128,2 mio. kr. I regnskab 2012 er serviceudgifterne 1.134,3 mio. kr. Det betyder, at der har været et merforbrug af serviceudgifterne på 6,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på

14 Side 12 20,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget på serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget, fordeler sig jævnt ud over alle udvalgsområder. Der er i løbet af 2012 udført et relativt stort anlægsprogram, som dels blev vedtaget i forbindelse med budget 2012 og dels senere ved overførsel fra budget 2011 af ikkefuldførte anlægsprojekter. En del af disse anlægsprojekter finansieres ved lån eller kvalitetsfondstilskud fra staten. Det samlede anlægsprogram i 2012 udgjorde 165,0 mio. kr. Heraf er der i løbet af 2012 udført anlægsarbejder for 65,2 mio. kr. Hovedparten af de ikke-udførte anlægsprojekter er overført til budget 2013 ved s møde i februar har i løbet af 2012 givet tillægsbevillinger på drift og anlæg for samlet 72,3 mio. kr. Disse er blandt andet finansieret ved overførsler fra regnskab På det brugerfinansierede område er der et overskud på 0,4 mio. kr., som indgår i kassebeholdningen. Overførsel Overførsler fra 2012 til 2013 udgør samlet set ca. 121 mio. kr. fordelt med 95,1 mio. kr. på anlæg og 25,7 mio. kr. på driften. Trods nettooverførslen på driftsbudgettet på 25,7 mio. kr. er der et antal institutioner og enheder, som har oparbejdet merforbrug, og som via godkendte handleplaner skal afvikle dette merforbrug i de kommende budgetår. Overførslen på driftbudgettet fra 2012 til 2013 er på niveau med overførsel fra regnskab 2011 til budget Kassebeholdningen Der var i det oprindelige budget 2012 budgetteret med en samlet kasseopbygning på 3,4 mio. kr. Regnskab 2012 udviser kasseforbrug på 89,2 mio. kr. Der er således tale om et væsentligt træk på kassebeholdningen. Kassetrækket opstår som følge af, at indtægter fra bl.a. mellemkommunale betalinger og resterende låneoptag, for netto 76,9 mio. kr., først tilgår kassebeholdningen i Var disse indtægter tilgået kassen i 2012 ville det reelle kassetræk have været 12,3 mio. kr. Forskydningen i indtægterne tilgår som sagt kassebeholdningen i Disse indtægter skal være med til at finansiere overførsler til budget 2013 af ikke-udførte anlægsprojekter på samlet set ca. 95,0 mio. kr. samt overførsler af nettomindreforbrug på driftsbudgetter på ca. 25,7 mio. kr. Kassebeholdningen udgjorde ultimo ,4 mio. kr. Forskydningen i betalingsstrømmen er med til, at der i regnskab 2012 er en forholdsvis lav kassebeholdning. Opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets metode gennemsnit af kassebeholdningen hver dag i løbet af året stiger den gennemsnitlige kassebeholdning fra 113,0 mio. kr. i 2011 til 145,3 mio. kr. i Forklaringen i stigningen skyldes primært ikke afholdte anlægsudgifter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2012 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for Årsrapporten 2012 viser en grundlæggende sund og bæredygtig økonomi. Resultatet er udtryk for, at det kontinuerlige og meget betydelige fokus på udgiftsstyring og overholdelse af budgetterne har haft effekt. For en række institutioner/enheder er der dog behov for en tættere opfølgning, hvor koncerndirektionen skal godkende handleplaner for afvikling af oparbejdet merforbrug på mere end 2 pct. af budgettet.

15 Side 13 Der søges om overførsel til budget 2013 af netto mindreforbrug på driften på 25,7 mio. kr. i særskilt overførselssag. Den ansøgte overførsel er i samme størrelsesorden som overførslen fra 2011 til 2012 på 26,7 mio. kr. Da overførslen indgår i budget 2013 som en tillægsbevilling, er der fortsat behov for en stram og fokuseret økonomistyring, idet der skal tages højde for en en eventuel sanktion iht. Sanktionslovgivningen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen udgjorde ultimo ,1 mio. kr., hvilket er et betydeligt fald i forhold til Dette skyldes dog forskydninger i betalingsstrømme, herunder mellemkommunale betalinger og lånoptag, på samlet set 76,9 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen steget fra 113,0 mio. kr. i 2011 til 145,3 mio. kr. i Den langfristede gæld er faldet fra 470,4 mio. kr. til 450,5 mio. kr., mens den kortfristede gæld er faldet med 124,4 mio. kr., så den i alt udgør 59,6 mio. kr. De samlede gældsforpligtelser er faldet med ca. 144 mio. kr. Soliditetsgraden, der er et nøgletal for værdien af kommunen, er steget fra 67,9 i regnskab 2011 til 69,7 i regnskab Beslutningskompetence: Bilag: 1. Årsrapport 2012 (del II) - bilag 2. Årsrapport 2012 (del I) Øvrige sagsdokumenter:

16 Side ØU - Overførsler (drift) og udarbejdelse af handleplaner i 2013 Sagsnr.: 13/7334 Resumé: Administrationen fremlægger hermed forslag om overførsel af driftsmidler fra 2012 til Det ansøgte overførselsbeløb er i alt 25,7 mio. kr. Beløbet er dermed stort set tilsvarende sidste års overførsel fra 2011 til 2012 på 26,7 mio. kr. Det samlede overførselsbeløb dækker over både mindre- og merforbrug. Institutioner og andre enheder med et merforbrug på 2 pct. eller mere skal udarbejde handleplan, jf. s beslutning den 30. maj På baggrund af regnskab 2012 vil der i 2013 være i alt 13 handleplaner. Årsregnskabet for 2012 forelægges i en særskilt sag, mens overførsel af anlægsbevillinger blev politisk behandlet i februar Koncerndirektionen anbefaler, at alle de fremlagte ansøgninger om overførsel af driftsmidler godkendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der gives en tillægsbevilling på rammestyrede driftsbevillinger på 15,6 mio. kr. svarende til overførsler af mindreforbrug under 10 pct. (jf. bilag 1), 2. at der gives en tillægsbevilling på rammestyrede driftsbevillinger på 6,8 mio. kr. svarende til ansøgninger om overførsler af mindreforbrug ud over 10 pct. (jf. bilag 1), 3. at der gives tillægsbevilling på bevillinger uden overførselsadgang på 0,1mio. kr. svarende til ansøgningerne om overførsel på disse bevillinger, (jf. bilag 2), 4. at der gives en tillægsbevilling på bevillinger med eksterne projektmidler på 3,1 mio. kr. svarende til ansøgningerne om overførsel på disse bevillinger (jf. bilag 2), 5. at der gives en tillægsbevilling på -25,0 mio. kr. på bevilling Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene, 6. at der gives en tillægsbevilling på 25,0 mio. kr. på balanceforskydninger, 7. at der gives en tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. til bevilling energiforbrug finansieret af overførte beløb på bevilling idrætshaller, 8. at der gives en tillægsbevilling på 0,641 kr. til bevilling gebyrer finansieret af overførte beløb på bevilling natur, miljø og plan. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

17 Side 15 Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I Lejre Kommune kan der for rammestyrede budgetposter overføres mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår (jf. Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper samt vedtagne bevillingsregler for budget 2013). For overførsel af uforbrugte midler gælder følgende principper: At overførsler af uforbrugte midler sker i forbindelse med s behandling af årsregnskabet. At ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler før tillægsbevillngen er politisk godkendt. At for bevillinger med rammestyrede budgetposter gælder det, at der kan overføres mindreforbrug op til 10 pct. af budgettet. Eventuelt resterende mindreforbrug tilgår i udgangspunktet kassen, med mindre yderligere overførsel er godkendt. At ved merforbrug over 2 pct. af budgettet skal der udarbejdes ledelsesmæssig redegørelse i regnskabet, og udarbejdes handleplan for genopretning af økonomien. Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 25,7 mio. kr., hvilket dækker over både mindre- og merforbrug på de enkelte bevillinger. Beløbet er stort set på niveau med sidste års overførsel på 26,7 mio. kr. Det ansøgte beløb er opgjort i 4 kategorier: Forbrug på rammestyrede bevillinger 0-10 pct. udgør 15,6 mio. kr. Mindreforbrug overføres automatisk, dvs. uden ansøgning, jf. Lejre Kommunes Økonomistyringsprincipper. Forbrug på rammestyrede bevillinger over 10 pct.udgør 6,8 mio. kr. For disse midler er der udarbejdet konkret ansøgning om overførsel. Forbrug på bevillinger uden overførselsadgang udgør 0,1 mio. kr.: På enkelte bevillinger uden overførselsadgang er der undtagelser, der betyder, at enkelte poster på bevillingen har overførselsadgang. Det er disse undtagelser, som der her søges overførsel af. Forbrug på eksterne projektmidler udgør 3,1 mio. kr. Eksterne projektmidler dækker over midler, som Lejre Kommune har modtaget fra staten eller fra fonde til finansiering af konkrete projekter. Såfremt projektet ikke gennemføres, eller hvis der er mindreforbrug på projektet skal pengene betales tilbage. De eksterne projektmidler udgør således et lukket økonomisk kredsløb, adskilt fra Lejre Kommunes øvrige økonomi, og midlerne bør derfor også overføres mellem regnskabsår. De samlede overførsler fremgår af nedenstående tabel. For en uddybning af overførslerne på bevillingsniveau henvises til bilag 1 og 2. Udval g kr. Rammestyret 0-10 pct. Rammestyret over 10 pct. Uden overførselsadgang Eksterne projektmidler I alt ØU UKF

18 Side 16 UBU UTM UJA USSÆ I alt En overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013 vil blive indarbejdet i budget 2013 som en tillægsbevilling. Bevillingen er finansieret af mindreforbrug på de mål- og rammestyrede områder i Overføres samtlige de ansøgte midler fra 2012 til 2013, vil budget 2013 blive øget med overførselsbeløbet på 25,7 mio. kr. Da der i budget 2013 er indarbejdet en rammepulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af overførsler, bliver det samlede resultat af overførslerne en budgetforøgelse på 0,7 mio. kr. Af de 25,7 mio. kr. vedrører de 25,5 mio. kr. serviceudgifter, budgettet for serviceudgifter vil altså blive forøget med 0,5 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der for to bevillinger indstilles, at der flyttes overførte midler til andre bevillinger. Fra bev Idrætshaller indstilles således, at der flyttes kr. til bev Energiforbrug. Årsagen er, at energiforbruget ikke afholdes på halområdet, men på den centrale energibevilling, jf. Lejremodel 2.0. Det er administrationens vurdering, at for 2012 kan kr. af mindreforbruget på halområdet henføres til manglende energiudgifter. Ligeledes indstilles, at der fra bev Natur, miljø og plan flyttes kr. til bev Gebyrer. Bevillingen vedr. gebyrer har i 2012 haft et merforbrug på et tilsvarende beløb, og forventes også i 2013 at være udfordret af faldende gebyrindtægter. Administrationen arbejder med et samlet forslag til, hvordan udvalgets budgetramme kan overholdes i Såfremt der er et merforbrug på en bevilling på 2 pct. eller mere, skal den bevillingsansvarlige udarbejde handleplan, jf. s beslutning den 30. maj I 2012 var der i alt 14 handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbrug fra Af de 14 er 6 overholdt, mens 8 ikke er nået fuldt i mål. Dette drejer sig om energibevillingen samt handleplaner for 7 daginstitutioner. På baggrund af regnskab 2012 vil der i 2013 være 13 handleplaner: 1 på det administrative område, 1 på skoleområdet, 1 på det specialiserede socialområde, 2 på det tekniske område samt 8 på dagtilbudsområdet samt Handleplanerne vil blive forelagt Koncerndirektionen, jf. s beslutning af 30. maj Udtalelser: I forbindelse med beregningen af beløb til overførsel er alle bevillingsansvarlige blevet hørt om beregningsgrundlaget. Enkelte bevillingsansvarlige har ansøgt om overførsel af overskud ud over 10 pct. eller om overførsel af overskud på bevillinger, som i

19 Side 17 udgangspunktet er uden overførselsadgang. Derudover er der søgt overførsel for eksterne projektmidler. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at alle de her ansøgte overførselsansøgninger bør imødekommes. Overførsler inden for 10 pct. af de rammestyrede bevillinger overføres automatisk ifølge Lejre Kommunes Økonomistyringsprincipper. For overførsler over 10 pct. er der ansøgt konkret og med specifikke begrundelser for ansøgningen på de enkelte bevillinger. Størrelsen på mindreforbruget skal ses i lyset af udmeldingen om udgiftstilbageholdenhed i august 2012 og udgiftsstop i november På baggrund af de seneste års overførselspraksis, må de bevillingsansvarlige desuden formodes at have en begrundet forventning om at disse ansøgninger imødekommes. Eventuelle ændringer i praksis kan overvejes med henvisning til sanktionslovgivningen, men ændringerne anbefales i så fald at blive gennemført i forbindelse med budgetvedtagelsen. På bevillinger uden overførselsadgang er der enkelte undtagelser, og det er disse poster, der er ansøgt om overførsel af. Endelig vedrører samtlige ansøgninger om overførsel af eksterne midler, midler der er bevilliget af staten eller af fonde, og som er givet til et konkret projekt. Såfremt Lejre kommune ikke gennemfører det konkrete projekt skal pengene betales tilbage til staten/fonden. Overførslerne på 25,7 mio. kr. vil samlet set øge budget 2013 med 0,7 mio. kr., idet der allerede i budgettet er indarbejdet en pulje til imødegåelse af overførsler på 25 mio. kr. Da 25,5 mio. kr. vedrører serviceudgifter, vil budgettet for serviceudgifter blive forøget med 0,5 mio. kr. Sammenholdt med at kommunernes samlede budgetter på landsplan for 2013 ligger væsentligt under aftaleniveauet mellem KL og staten, vurderer administrationen, at risikoen for statslige sanktioner vil være minimal i Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2013 indarbejdet en pulje til imødegåelse af overførsler på 25 mio. kr. Overføres det samlede beløb vil budget 2013 altså samlet set blive øget med 0,7 mio. kr. Af de 25,7 mio. kr. vedrører de 25,5 mio. kr. serviceudgifter, og forøgelsen af de budgetterede serviceudgifter bliver derved 0,5 mio. kr. Den samlede kassevirkning af overførslerne vil såfremt alle de overførte midler anvendes i 2013 være 25,7 mio. kr., som er finansieret af mindreforbrug på de mål- og rammestyrede bevillinger i Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag 1 - Overførsel xlsx 2. Bilag 2 - Overførsel xlsx Øvrige sagsdokumenter:

20 Side ØU - Etablering af samarbejde mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner på forsyningsområdet og indenfor strategisk erhvervsudvikling Sagsnr.: 13/7885 Resumé: På baggrund af NIRAS-analysens anbefalinger har økonomiudvalgene i Holbæk, Roskilde og Lejre drøftet mulighederne for et fremtidigt mellemkommunalt samarbejde. Drøftelserne er resulteret i ønsket om at indgå et overordnet strategisk erhvervssamarbejde og et konkret samarbejde indenfor forsyningsområdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune indgår et strategisk erhvervssamarbejde med Holbæk og Roskilde kommuner på baggrund af den gennemførte proces i efteråret 2012 samt mødet mellem de tre økonomiudvalg den 25. februar 2013, 2. at Lejre Kommune godkender kommissoriet om at kortlægge potentialet i at fusionere forsyningsvirksomhederne i Lejre, Holbæk og Roskilde. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales, idet der også i potentialeafklaringen undersøges andre samarbejdsformer end fusion. Grethe Saabye (C) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Økonomiudvalgene i Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner besluttede i september 2012 at anmode konsulentfirmaet NIRAS om at undersøge mulighederne for at anvende nye tiltag indenfor erhvervsudviklingen med henblik på at finde nye veje til vækst i området, og på den baggrund kortlægge mulighederne for at etablere et samarbejde mellem de tre kommuner. Resultatet af undersøgelserne blev præsenteret for de tre kommuners økonomiudvalg den 25. februar Strategisk erhvervssamarbejde mellem de 3 kommuner: På baggrund af drøftelserne af NIRAS-analysen besluttede økonomiudvalgene at indstille til de respektive kommunalbestyrelser, at der indgås et strategisk erhvervssamarbejde imellem de tre kommuner, idet der ses muligheder for at foretage fælles strategiske erhvervsindsatser, som kommer alle tre kommuner til gavn. Et fremtidigt strategisk erhvervssamarbejde med Roskilde og Holbæk Kommuner passer fint ind i Lejre Kommunes planer indenfor erhvervsområdet, hvor gode relationer til de omkringliggende kommuner er af stor betydning. Mellemkommunalt samarbejde: NIRAS-analysen konkluderede, at der se et potentiale for et mellemkommunalt samarbejde på turistområdet, gerne i sammenhæng med Nationalparkprojektet, som forventes etableret i foråret Da både Roskilde og Lejre p.t. overvejer sin struktur

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 23. april 2013

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 23. april 2013 Referat tirsdag den 23. april 2013 Kl. 17:30 i Mødelokale 2, Allerslev Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Forslag til Lejre Kommuneplan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - september...2 3. JA

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere