Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet"

Transkript

1 Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet Sønderborg Kommune Børn- og Uddannelse Voldgade Sønderborg September /45

2 BAGGRUND 3 KOMMISSORIUM 3 STATUS 4 MÅLGRUPPER 6 ELEVER MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER 8 ELEVER MED OPMÆRKSOMHEDS- OG KONCENTRATIONSVANSKELIGHEDER 9 ELEVER MED SOCIOEMOTIONELLE VANSKELIGHEDER 10 ELEVER MED GENNEMGRIBENDE UDVIKLINGSFORSTYRRELSER 11 ELEVER MED SPECIFIKKE LÆSEINDLÆRINGSVANSKELIGHEDER 12 OPFØLGNING OG REVISITERING 13 MODEL 13 TILBUD DER FORESLÅS OPRETHOLDT 13 Kløver-Skolen 13 Huholt Skole 14 Skovløberne 14 Erhverv og Uddannelse 14 NYE TILBUD/FUNKTIONER DER FORESLÅS OPRETTET 15 Læseklasse 15 Læsekonsulent 15 Specialpædagogisk konsulent 15 NYE TILBUD/FUNKTIONER DER IKKE FORESLÅS OPRETTET 16 Normaltbegavede skoletrætte elever, Erhvervsklasser og Akutklasser 16 OMSTRUKTUREREDE TILBUD 16 Generelle overvejelser 16 Anslået elevtal 17 TILDELINGSMODEL 18 Bemærkninger til tildelingsmodellen 19 EKSEMPEL PÅ ORGANISERING AF SPECIALKLASSER. 19 SKOLEFRITIDSORDNINGER 20 Fremtidig organisering af specialpædagogiske SFO er 20 Normeringsmodellen for SFO 21 Økonomi 22 DE NYE TILBUDS PLACERING 23 BYGNINGER OG INVENTAR 24 SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER 24 ELEVBEFORDRING 25 OVERFLYTNING AF ELEVER TIL DE NYE TILBUD 27 PERSONALE 27 KOMPETENCEUDVIKLING 27 PERSONALEFORFLYTTELSER 28 FORSLAG TIL TIDS- OG HANDLEPLAN I 2. HALVÅR BILAG 30 KOMMISSORIUM 31 FORDELING AF EKSISTERENDE RESSOURCER TIL NYE SPECIALFORANSTALTNINGER 33 FORDELING AF EKSISTERENDE TIMER TIL BIBLIOTEK OG LEDELSE I SPECIALKLASSERNE, SKOLEÅRET 2010/11 35 ØKONOMISK OVERSLAG VEDR. SÆRLIGE SPECIALFORANSTALTNINGER I SØNDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TILDELINGSMODEL TIL SPECIAL SFO 37 FOLKESKOLELOVEN 20 STK BEKENDTGØRELSE OM FOLKESKOLENS SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND 40 2/45

3 Baggrund Med dannelse af storkommunen er der stillet krav om harmonisering af sammenlægningskommunernes vidtgående specialundervisningstilbud på folkeskoleområdet. Byrådet besluttede derfor i 2007, at de vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud skulle kulegraves med henblik på at skabe et overblik samt pege på anbefalinger for det fremtidige arbejde. Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremlagde i 2008 den ønskede analyse. Analysen indeholder dels en statusdel, dels en perspektivdel. Blandt perspektivdelens anbefalinger er, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at vurdere, om der bør opbygges en ny organisation til at forestå ledelsen, koordineringen og styringen af den vidtgående specialundervisning med det formål at få ensartethed på området. Som følge heraf opstillede Børne- og Uddannelsesforvaltningen medio 2009 et kommissorium med det formål at skabe grundlag for udarbejdelse af forslag til omstrukturering og omorganisering af de nuværende vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud. Kommissorium Af kommissoriet fremgår, at baggrunden for arbejdets igangsættelse skal henføres til kommunesammenlægningens krav til harmonisering af den vidtgående specialundervisning, samt de anbefalinger i specialanalysens perspektivdel, der omtaler: - Den øgede efterspørgsel efter målrettede vidtgående specialpædagogiske tilbud. - Byrådets forventning om, at de tilbud, der gives, er af høj faglig kvalitet. - Effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Kommissoriet beskriver opgaven således: Der ønskes udarbejdet forslag, der optimerer og omorganiserer de nuværende vidtgående specialpædagogiske tilbud. Der skal stilles flere forslag til omstrukturering og omorganisering af de vidtgående specialpædagogiske tilbud således, at eleverne tilbydes undervisning/pædagogik ud fra den enkelte elevs konkrete problemstilling, inden for områderne: - Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder (ADHD). - Autismespektret (Aspergers syndrom, Autisme m.m.). - Generelle/specifikke indlæringsvanskeligheder. - Børn med udadreagerende adfærd (socio-emotionelle problemstillinger). - Enkeltintegrerede elever, dvs. elever der profiterer af at forblive i normalklassen. - Læseklasse, dvs. undervisningstilbud for elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder. - Normaltbegavede skoletrætte elever, erhvervsklasser. - Akutklasser. 3/45

4 Kommissoriet fastlægger, at succeskriteriet er, at eleverne modtager et vidtgående undervisningstilbud, som tilgodeser deres specifikke specialpædagogiske behov under hensyntagen til de til rådighed værende ressourcer. Endelig har opgaven været, at arbejdsgruppen i tilknytning til de udarbejdede forslag skal: - Beskrive forslag til elevtal og medarbejdernormering for de nye specialklasser. - Afdække de økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser. - Afdække de bygningsmæssige muligheder. - Opstille forslag til transportmuligheder for eleverne. - Opstille forslag til uddannelsesbehov for de ansatte. Status Oversigt over elevgrundnormering sammenholdt med de reelle elevtal i 2009/10 og 2010/11, opgjort pr. sept Skole Tilbud Grundnormering Elevtal 09/10 Elevtal 10/11 Kløver-Skolen Specialskole (150) Huholt Skole Specialklasse Skovløberne Specialklasse Erhverv & Udd. Ung.skole/EUC Ahlmann-Skolen Specialklasse Humlehøj-Skolen Specialklasse 6 6 Nedlagt Værkstedsklassen Specialklasse Havnbjerg Skole Specialklasse Augustenborg Skole Specialklasse Lysabild Skole Specialklasse Hørup Centralskole Specialklasse Broager Skole Specialklasse Nydamskolen Specialklasse Gråsten Skole Specialklasse I alt I de tilbud, hvor det reelle elevtal overstiger grundnormering, har der i hvert enkelt tilfælde været taget stilling til mulighed for ekstra ressoucetilførsel til skolen. Jf. bilagsmaterialet. På baggrund af seneste års store forøgelse af elevtallet på Kløver-Skolen har Børne- og Uddannelsesforvaltningen hidtil afstået fra at udarbejde forslag til grundnormering for skolen. Arbejdsgruppen er bekendt med, at det er synspunktet, at skolens elevtal skal forsøges fastholdt på maks. 150 elever. 4/45

5 Som tidligere nævnt er der i forbindelse med kommunesammenlægningen endnu ikke fundet harmonisering sted omkring sammenlægningskommunernes vidtgående specialundervisningstilbud. De eksisterende vidtgående specialpædagogiske tilbud er med andre ord de tilbud, der var i de syv sammenlægningskommuner. Visitationsprocedurerne i sammenlægningskommunerne var forskellige. Ligeledes var målgrupper og normeringer forskellige. Det samme var serviceniveauet. For de specialpædagogiske undervisningstilbud har der ikke tidligere været en klar og ensartet beskrivelse af målgrupper og pædagogik, som f.eks. har kunnet bruges som uddybende materiale i Klagenævnet. Hvert enkelt tilbud har været bevidst om, hvad deres målgruppe har været. Men der har kun i et mindre omfang været en overordnet indholdsbeskrivelse, som Visitationsudvalget har kunnet følge. Konsekvensen af ovenstående er, at de elever, der er indskrevet i de respektive specialklassetilbud, har forskellige problemstillinger og dermed også forskellige vidtgående pædagogiske, sociale og faglige behov. Lærere og pædagoger i specialklasserne har gjort et meget stort arbejde for at imødekomme elevernes meget forskelligartede behov, men har ikke haft mulighed for fagligt at specialisere sig inden for et specifikt specialpædagogisk område. Det er arbejdsgruppens vurdering, at de faglige kompetencer og ressourcer hermed ikke har været udnyttet optimalt. Overordnet perspektiv Jf. kommissoriets opgavebeskrivelse er den grundlæggende tanke bag udarbejdelse af forslag til nye vidtgående specialpædagogiske tilbud i Sønderborg Kommune, at de eksisterende tilbud omorganiseres og omstruktureres således, at eleverne tilbydes undervisning/pædagogik ud fra deres konkrete pædagogiske, faglige og sociale behov. Med baggrund i Folkeskolelovens 20 stk. 2 samt Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (se rapportens bilagsdel) foreslår arbejdsgruppen, at der på folkeskoler i hvert af de tre områder Jylland, Sønderborg og Als, oprettes vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud til: - Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med socioemotionelle vanskeligheder. Se nedenstående skematiske oversigt over den foreslåede omstrukturering og omorganisering. 5/45

6 Målgrupper Hver enkelt målgruppe beskrives nedenfor i forhold til specifikke kendetegn og pædagogisk tilgang. For hver målgruppe beskrives ligeledes de forskellige undervisningstilbud i flere niveauer afhængig af kompleksitet og tyngde i den konkrete elevs vanskeligheder. Antallet af trin varierer fra målgruppe til målgruppe. De fem målgrupper er: - Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med socioemotionelle vanskeligheder. - Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. - Elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder. De fem/seks Trin - I normalklassen, ved hjælp af undervisningsdifferentiering og særlige hjælpemidler. - I normalklassen med AKT-støtte. - I normalklassen med tildeling af puljetimer. - I normalklassen som enkeltintegreret. - Specialklasse. - Specialskole. 6/45

7 Skematisk oversigt over den foreslåede fremtidige omstrukturering og omorganisering Målgruppe Trin Generelle indlæringsvanskeligheder Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Ahlmann-Skolen (Nørreskovsk. Svenstrup afd./ Havnbj. Skole/ Fryndesh. Skole) Egernsund Skole Kløver-Skolen Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Socioemotionelle vanskeligheder Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Specifikke læseindlæringsvanskeligheder Holddannelse Faglig specialundervisning Puljetimer Specialklasse Undervisningsdifferentiering Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Broager Skole Hørup Centralskole Havnbjerg Skole Holddannelse AKT-støtte Puljetimer Specialklasse Undervisningsdifferentiering Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Spec. klasser: Broager Skole Hørup Centralsk. Havnbjerg Skole Huholt Skole** Skovløberne** Spec.tilbud: Erhverv og Uddannelse** Undervisningsdifferentiering AKT-støtte Puljetimer Særlige hjælpemidler Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskole* Alle folkeskoler* Kløver-Skolen Holddannelse Undervisningsdifferentiering AKT-støtte Puljetimer Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Sønderskov- Skolen Kløver-Skolen 7/45 Holddannelse Undervisningsdifferentiering *I eller med tilknytning til en normalklasse. ** Hele kommunen. Faglig specialundervisning Og tilkoblet læsevejleder Puljetimer Enkeltintegreret Læseklasse 7/45

8 Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Om elevgruppen: Fælles for elevgruppen er, at eleverne har massive faglige vanskeligheder, samt at deres kognitive profil ligger i bunden af eller under normalområdet. Elevernes generelle udvikling er ikke alderssvarende. Det ses ofte, at den enkelte elev udvikler en negativ opfattelse af egne evner og muligheder, der kan forårsage adfærdsmæssige vanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder og kontakt og opmærksomhedsforstyrrelser i forskellig grad. Pædagogisk tilgang: Den overordnede pædagogiske tilgang til undervisningen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder er at tage udgangspunkt i helheder og derigennem skabe sammenhæng for eleven. Undervisningen skal samtidig være både konkret og praktisk. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med faglig specialundervisning Alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialklasser på Ahlmann-Skolen Nørreskovskolen, Svenstrup afdelingen eller Havnbjerg Skole eller Fryndesholm Skole Egernsund Skole Trin 5: Specialskole Kløver-Skolen 8/45

9 Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Om elevgruppen: Elevgruppens fællesnævner er en dysfunktion, som bevirker, at eleven har vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration, perception og motorik i svær grad. Til denne målgruppe hører også elever med ADHD. Ofte har eleven vanskeligheder ved at sidde stille og indlære på grund af en neurologisk dysfunktion. Eleverne, der generelt er normalbegavede, har ofte et tillægshandicap som eksempelvis OCD (tvangshandlinger) og/eller Tourettes Syndrom (ufrivillige lyde og bevægelser). Pædagogisk tilgang: Denne elevgruppe har i større eller mindre omfang brug for struktur, eventuelt med visuel støtte. Den overordnede pædagogiske tilgang til undervisningen af elever i denne målgruppe er strukturerede og forudsigelige rammer som en forudsætning for elevgruppens mulighed for indlæring. Elever, der får deres undervisning på Trin 1, kan klare sig med en struktur, som kan tilrettelægges og rummes inden for en normalklasses rammer. Ved Trin 4 og 5 undervises eleven på mindre hold, hvor der er en meget klar ydre styring. I indretning af lokale kan eleven skærmes mod forstyrrende stimuli. I tilrettelæggelse af undervisningen skal der tages højde for elevens behov for struktur og overskuelighed. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med AKT- støtte Alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialklasser på Broager Skole Hørup Centralskole Havnbjerg Skole Trin 5: Specialskole Kløver-Skolen 9/45

10 Elever med socioemotionelle vanskeligheder Om elevgruppen: Fælles for elevgruppen er sociale og emotionelle vanskeligheder, der bevirker, at eleverne har svært ved at begå sig socialt og ofte har et lavt selvværd. Generelt set er der tale om normalt begavede elever. Der iagttages til tider en meget voldsom adfærd, og eleverne har ofte svært ved at skabe overblik og aflæse de sociale signaler. Eleverne har store vanskeligheder med at indleve sig i andre, har svært ved at koncentrere sig, er let afledelige, kravafvisende, og lysten til at lære er oftest meget lav. Pædagogisk tilgang: Spændvidden i elevernes grad af vanskeligheder fra Trin 1 til Trin 4 er meget stor, hvilket også afspejles i den pædagogiske praksis. Fælles for elevgruppen er behovet for, at skoletilbuddet udviser rummelighed, tydelighed og forudsigelighed. Personalet skal være gode rollemodeller og være troværdige i relationen. Derudover er det vigtigt, at pædagogikken er præget af tydelig struktur og forudsigelighed. Det overordnede pædagogiske formål er, at den enkelte elev tilegner sig højere grad af indre stabilitet/ selvværd og desuden en social acceptabel omgangsform. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af undervisningsdifferentiering og særlige hjælpemidler Undervisningsdifferentiering på alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med AKT-støtte AKT støtte på alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: I Specialklasser på: Broager Skole Hørup Centralskole Havnbjerg Skole Skovløberne Erhverv og Uddannelse Huholt Skole 10/45

11 Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Om elevgruppen: Elevgruppens fællesnævner er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det bevirker, at eleven har afvigende kontakt, kommunikation, adfærd og interessefelt. Intellektuelt spænder gruppen over et kognitivt niveau fra normalt/højt begavet til forsinket udvikling. Gennemgribende udviklingsforstyrrelse spænder over en bred gruppe med forskellige grader af funktionsnedsættelse og intellektuel formåen. Karakteristisk for denne gruppe er afvigende kontakt, kommunikation og adfærd, samt ofte et begrænset, stereotypt, samt repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter. Dette afføder ud over adfærdsvanskeligheder ofte specifikke indlæringsvanskeligheder i vidt forskellig grad. Ofte vil der også være psykiatriske problemstillinger. En del af denne gruppe vil være elever, der har fået diagnosen Aspergers Syndrom. Pædagogisk tilgang: Den overordnede pædagogiske tilgang til undervisningen af elever i denne målgruppe er strukturerede og overskuelige rammer som en forudsætning for elevgruppens mulighed for indlæring. Generelt arbejdes der på alle trin med mestring af sociale relationer. Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs kompetencer og er i meget høj grad præget af struktur og forudsigelighed. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen støttet af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med AKT-støtte Alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialskole Kløver-Skolen 11/45

12 Elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder Om elevgruppen: Elevgruppens fællesnævner er specifikke læseindlæringsvanskeligheder (tale/sprog/læse) i spændvidden fra at have mindre vanskeligheder med tale, indlæring af bogstaver og/eller læsning til i den anden ende af trappen at være massivt læsehandicappet eller have dysleksi. Eleverne er normalt begavede. Pædagogisk tilgang: Overordnet set er denne elevgruppe normaltbegavet, men har nogle specifikke (tale/sprog/læse) vanskeligheder, hvorfor tiltagene i den almindelige undervisning kan deles op i øvelse/træning - med andre læsetekniske metoder for at mestre vanskelighederne. Indlæring ved hjælp af kompenserende IT hjælpemidler. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med faglig specialundervisning og tilkoblet læsevejleder Alle kommunens folkeskoler. Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialklasse for elever med specifikke læsevanskeligheder Som nævnt andet sted i rapporten foreslår arbejdsgruppen, at der forsøges skabt budgetmæssig mulighed for etablering af en sådan læseklasse. Arbejdsgruppen foreslår, at klassen etableres på Sønderskov-Skolen. 12/45

13 Opfølgning og revisitering Arbejdsgruppen foreslår, at der udarbejdes en skabelon til beskrivelse af samtlige elever i den vidtgående specialundervisning vedr. deres faglige, personlige og sociale udvikling således, at der hvert år laves en udviklingsbeskrivelse, som skal sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud samt, at ressourcerne udnyttes optimalt. Det skal ligeledes beskrives, om eleven fremadrettet kan integreres i den almindelige folkeskole i enkelte fag, ligesom der fra det 7. skoleår skal ske inddragelse af UU specialvejlederen med henblik på forberedelse af udslusningsforløb. Arbejdsgruppen vurderer, at udviklingsbeskrivelsen skal ses som et tværfagligt redskab for at sikre, at eleven får det optimale forløb, således forstået, at socialrådgiveren inddrages i forløbet, når der er tale om en familieproblematik. Model Nedenfor beskrives forslag til fremtidige tilbud. Tilbud der foreslås opretholdt Der er fire tilbud, som i forbindelse med nærværende forslag til omorganisering foreslås bevaret uændret. Af disse er Kløver-Skolen elevtalsmæssigt langt den største. Kløver-Skolen Kløver-Skolen er Sønderborg Kommunes specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Skolen består af to skoleafdelinger samt en skolefritidsordning. Skolen giver vidtgående specialundervisning til: - Elever med tale/sprogvanskeligheder. - Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. - Elever med svære opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne henvises primært fra Sønderborg Kommune. Baggrunden for henvisning til skolen er børnenes behov for særlig tilrettelagt undervisning, som ikke kan gives i specialklassernes vidtgående specialundervisningstilbud. Elever, der visiteres til Kløver-Skolen, er med andre ord elever med store komplekse og specialiserede behov. 13/45

14 Elevtallet på Kløver-Skolen er øget betragteligt siden kommunesammenlægningen. Skolen er i 2009 flyttet til nyindrettede lokaler på den tidligere Kløvermark-Skolen. På baggrund af den store forøgelse af elevtallet har forvaltningen afstået fra at udarbejde forslag til grundnormering for skolen. Arbejdsgruppen er bekendt med, at det er Børne- og Uddannelsesforvaltningens synspunkt, at skolens elevtal skal forsøges fastholdt på maks. 150 elever og gerne lavere. Huholt Skole Huholt Skole er en kommunal specialklasse med tilhørende SFO, der underviser elever på årgang med svære socioemotionelle vanskeligheder. Skolen er pædagogisk/administrativt henlagt til Ulkebøl Skole. Elevgrundnormeringen er igennem årene forøget til den nuværende normering på 25 elever. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der på kort sigt bør tages stilling til, om skolens nuværende organisatoriske tilknytning til Ulkebøl Skole er den rigtige. Det bør overvejes, om Huholt Skole organisatorisk kan sammentænkes med Skovløberne og eller Kløver-Skolen. Skovløberne Skovløberne er et kommunalt specialklassetilbud, der også omhandler et fritidstilbud som en forebyggende foranstaltning. Tilbuddet optager elever på årgang med svære socioemotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Skovløberne, der pædagogisk/administrativt er henlagt til Ahlmann-Skolen, er et undervisningstilbud, der blev oprettet i Tilbuddet er hjemmehørende i kommunale bygninger i Mjels. Arbejdsgruppen anbefaler, at Skovløberne i forbindelse med udarbejdelse af forslag til omorganisering foreslås at fortsætte uændret. Det bør overvejes, om Skovløberne organisatorisk kan sammentænkes med Huholt Skole og eller Kløver-Skolen. Erhverv og Uddannelse Erhverv & Uddannelse er et specialpædagogisk undervisningstilbud, der underviser - Elever på 9. årgang, der er skoletrætte. - Elever, der har brug for en praktisk tilgang til læring. - Elever, der har brug for en tættere voksenkontakt og personlig mentor/vejleder. - Elever, der har brug for undervisning på mindre hold. - Elever, der har brug for at ændre deres sociale rammevilkår. Tilbuddet, der blev oprettet i 2008, er pædagogisk/administrativt henlagt til Sønderborg Kommunale Ungdomsskole og i et tæt samarbejde med EUC-Syd. Undervisningen foregår hovedsagelig på EUC-Syd. 14/45

15 Idet tilbuddet organisatorisk er anderledes opbygget end de øvrige tilbud, er det ind til videre besluttet, at der ved afslutningen af hvert skoleår udarbejdes en egentlig evaluering foretaget af de involverede parter fra hhv. Sønderborg Kommune og EUC-Syd. Nye tilbud/funktioner der foreslås oprettet Læseklasse Arbejdsgruppen foreslår, at kommissoriets forslag til etablering af en læseklasse, dvs. undervisningstilbud for elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder, imødekommes ved, at der på Sønderskov-Skolen, i form af en læseklasse, oprettes et fælles tilbud til elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder. Der peges på Sønderskov Skolen med begrundelsen, at der ønskes et centralt placeret tilbud i kommunen, bl.a. af hensyn til transport. Endvidere kan det oplyses, at Sønderskov-Skolens ledelse har tilkendegivet interesse for opgaven. Læsekonsulent I tilknytning til dette forslag foreslås det endvidere, at der nynormeres en læsekonsulentstilling. Læsekonsulenten skal varetage den overordnede faglige udvikling for læseområdet generelt og særligt i forhold til læsevejlederne. Læsekonsulenten skal være øverst ansvarlig for et eventuelt specialiseret læsetilbud i Sønderborg Kommune. På nuværende tidspunkt er der tilknyttet uddannede læsevejledere på alle Sønderborg Kommunes folkeskoler. Specialpædagogisk konsulent Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der nynormeres en specialkonsulentstilling inden for området - elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. Konsulenten skal give faglig sparring i den vidtgående specialundervisning i forhold til pædagogik, struktur, og forudsigelighed. Konsulenten skal endvidere vejlede i den almindelige undervisning med henblik på, at skolen kan rumme flere elever i denne målgruppe. Endelige skal konsulenten kunne vejlede forældre og arrangere forældrekurser. Arbejdsgruppen er bekendt med, at der i øjeblikket ikke umiddelbart er budgetmæssig dækning for ovennævnte 3 forslag til nye tilbud. Imødekommelse af forslagene skal derfor finansieres via budgetomlægning inden for specialundervisningsområdet. 15/45

16 Nye tilbud/funktioner der ikke foreslås oprettet Normaltbegavede skoletrætte elever, Erhvervsklasser og Akutklasser I kommissoriet er der på baggrund af ønske fra skolelederne oplistet et specialpædagogisk tilbud til Normalt begavede skoletrætte elever og Akutklasser. Det er arbejdsgruppens vurdering, at sådanne klasser ikke foreslås oprettet, idet det økonomiske grundlag for såvel oprettelse som drift ikke er til stede. Børne- og Uddannelsesforvaltningen vægter en inkluderende tilgang til denne elevmålgruppe. Arbejdsgruppen anbefaler derfor inddragelse af folkeskolernes AKT vejledere (Adfærd Kontakt Trivsel), idet målgruppen som oftest er elever, der har problemstillinger inden for disse områder. Omstrukturerede tilbud De harmoniserede tilbud er udtryk for en gennemgribende omstrukturering og omorganisering af de hidtidige, forskelligartede tilbud. Generelle overvejelser Som allerede nævnt er arbejdsgruppens forslag til hovedstruktur i den foreslåede ændring, at der på skoler i hvert område, Als, Sønderborg og Jylland, oprettes vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud til: - Elever med generelle vanskeligheder. - Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med socioemotionelle vanskeligheder. Blandt de mange forudsætninger, der skal inddrages i f. m. opstilling af forslag til sådanne tilbud, er der især to, der trænger sig på. De budgetmæssige muligheder samt antallet af elever, der forventes at skulle undervises på de forskellige tilbud. Med henblik på at kunne anlægge et skøn over antallet af elever er der udarbejdet oversigt over det forventede elevtal i de nye vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud. Det pointeres, at oversigten er udtryk for det bedst mulige overslag. Fremgangsmåden har været, at Visitationsudvalget har foretaget en skønsmæssig revisitering af alle sager vedr. elever, der i øjeblikket undervises i de eksisterende specialklasser. Mange af eleverne er visiteret forud for skoleåret 2009/10. Det er Visitationsudvalgets vurdering, at en egentlig revisitering vil vise, at set ud fra de kriterier, som Visitationsudvalget visiterer ud fra i dag, vil en del af disse elever ikke befinde sig inden for målgruppen - elever med vidtgående specialundervisningsbehov. 16/45

17 Anslået elevtal Anslået elevtal og normering for kommende specialpædagogiske undervisningstilbud for skoleåret 2011/12: Generelle indlæringsvanskeligheder Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Socioemotionelle vanskeligheder Centralt tilbud Sønderborg Kommune Skovløberne X 6 Kløver-Skolen X X 150 Huholt Skole X 25 Erhv. & Udd. X 12 I alt 193 Arbejdsgruppen anslår, at elevtallet på sigt vil fordele sig med elever i hver af de tre specialklasser inden for generelle indlæringsvanskeligheder. Det anslås, at der fremover vil være i gennemsnit 15 elever i hver af de tre specialklasser indenfor området socioemotionelle vanskeligheder. Inden for området opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder anslås, at elevtallet i hvert af de tre tilbud vil udgøre Det anslås, at der fremover samlet set vil være indskrevet omkring 250 elever i de nyetablerede specialklasser. Generelle indlæringsvanskeligheder Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Socioemotionelle vanskeligheder Område Jylland Broager Skole Egernsund Skole Område Sønderborg Ahlmann-Skolen Hørup Centralsk Område Als Havnbjerg Skole (Nørreskovsk Svenstr. afd./ Havnbj. Sk.- /Fryndesh. Sk.) I alt områdetilb Centr. + områder 443 Normering Faktor 1 Faktor 1,20 Faktor 1,30 I f. t. statusskemaet, jf. foranstående i rapporten, viser ovenstående skema, at det skønnede elevtal for skoleåret 11/12 er højere end elevtallet i skoleåret 10/11. Arbejdsgruppen gentager i den forbindelse oplysningen om, at der er tale om det bedst mulige skøn vel vidende, at der er tale om flere ukendte faktorer. Normeringen for de tre specialpædagogiske tilbud er angivet i skemaet som faktortal til omregning af antal stillinger i de nye tilbud. Det er arbejdsgruppens vurdering, at personalenormeringen bør være størst i forhold til målgruppen - elever med socioemotionelle vanskeligheder, da der er tale om elever med en uforudsigelig og udadreagerende adfærd. I alt 17/45

18 Tildelingsmodel Forslag til tildelingsmodel specialklasser fra skoleåret 2011/12. Område Gen. Indlærings vanskeligheder Opmærksomhedsog koncentrationsvanskeligheder Socio. Emo. Vansk. Vægtet elevtal Norm. Skolebibliotek 5 % vikartimer Timer i alt Samlet normering Samlet lønudgift Driftsudgifter Ledelsestid I alt Jylland Egernsund Skole ,00 180,00 642, , Broager Skole ,50 150,00 824, , Sønderborg Ahlmann-Skolen ,00 200,00 783, , Hørup C. Skole ,50 140,00 823, , Als (Nørreskovsk.Svenstr. afd./havnbj. Sk./ Fryndesh. Skole) ,00 150,00 570, , Havnbjerg Skole ,50 150,00 925, , TOTAL ,50 970, , Faktor 1,00 1,20 1,30 Lærerårsløn elev/lærerratio 6,00 5,00 4,00 Samlet elevtal 250 Økonomiske midler til barselspulje samt pulje til langtidssygdom omfordeles indenfor eksisterende ramme. Beregningen er baseret på lærerstillinger. Arbejdsgruppen anbefaler, at medarbejdergruppen i de nye tilbud sammensættes af både lærere og pædagoger. Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der tilføres ekstra ledelsestid til de skoler, som tillægges det pædagogiske/administrative ledelsesansvar, 18/45 18/45

19 Bemærkninger til tildelingsmodellen Grundlaget for finansiering af forslag til tildelingsmodel for de nye specialklasser er baseret på omlægning af det budget, der i skoleåret 2010/11 anvendes til undervisning af elever ( årgang) med vidtgående specialpædagogisk behov. Der er således tale om ressourceneutralitet. Ordningen af undervisningen i specialklasser er fastlagt i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I forslag til tildelingsmodel er det forudsat, at eleverne i lighed med normalundervisningsområdet modtager undervisning på tre fasetrin - indskoling, mellemtrin og udskoling. Antallet af elever på de enkelte fasetrin er først kendt, når elevoptaget i de nye specialklasser er kendt. Den enkelte skole kan derfor først på det tidspunkt organisere den endelige undervisnings tilrettelæggelse. Derfor er det ikke muligt forud at fastlægge antallet af timer, der skal anvendes til undervisning på de enkelte fasetrin. Modellens oplysning om elev/lærerratio er udtryk for ressourcetildeling og ikke udtryk for klasseeller holdstørrelse. Modellen normeringsfastlæggelser og dermed udgiftsniveau er opgivet i fuldtids lærerårsværk. Idet modeltildelingen forudsætter, at undervisningstilrettelæggelsen i vid udstrækning baseres på elevholddannelse, er der nedenfor opstillet et eksempel på, hvordan en skole eksempelvis kan organisere undervisningen. Eksempel på organisering af specialklasser. Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i en specialklasse med - 45 elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - der er tilknyttet 7,5 lærerstilling. - hver lærer underviser i gennemsnit 675 timer årligt eller 22,5 lektioner (45 min.)ugentligt. Der tages udgangspunkt i en organisering, hvor faseopdelingen er omdrejningspunktet, og hvor eleverne som minimum har mulighed for at få undervisning i et timetal, der svarer til bestemmelsen i bilaget til Sønderborg Kommunes styrelsesvedtægt om minimumstimetal på årg. samt UVM s minimumstimetal. - Indskoling, der har 717 årlige timers undervisning (25 ugentlige lektioner). - Mellemtrin, der har 810 årlige timers undervisning (27 ugentlige lektioner). - Udskoling, der har 840 årlige timers undervisning (28 ugentlige lektioner). 19/45

20 Elevernes fordeling på faser kendes ikke præcist, men der regnes her med: - Indskoling 19 elever. - Mellemtrin 14 elever. - Udskoling 12 elever. Grundskemaet vil så kunne se således ud (elevtal / medarbejdertal = elever pr. lærer) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.lek 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 2.lek 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 3.lek 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 4.lek 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 5.lek 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 6.lek 26 el / 3 læ = 8,6 26 el / 3 læ = 8,6 12 el / 2 læ = 6,0 Skolefritidsordninger De eksisterende specialpædagogiske SFO-tilbud er også videreført i f. m. kommunesammenlægningen I lighed med undervisningstilbuddene er sammenlægningskommunernes specialpædagogiske SFOtilbud ind til videre opretholdt i storkommunen. Det betyder, at der for de enkelte tilbud er forskellige økonomiske rammer. De nuværende personaleressourcer i de eksisterende specialpædagogiske SFO er fordeler sig med i alt: - 3,63 Pædagogstillinger. - 1,08 Pædagogmedhjælper stilling. Fremtidig organisering af specialpædagogiske SFO er Det er arbejdsgruppens forslag, at elever med generelle indlæringsvanskeligheder bør rummes i det normale SFO tilbud, der findes på den skole, hvor dette undervisningstilbud er oprettet. Det er endvidere arbejdsgruppens forslag, at elever optaget i specialklasser, hvor der undervises elever med hhv. opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder og elever med socioemotionelle vanskeligheder, bør have mulighed for at blive indskrevet i en specialpædagogisk SFO. 20/45

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere