Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet"

Transkript

1 Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet Sønderborg Kommune Børn- og Uddannelse Voldgade Sønderborg September /45

2 BAGGRUND 3 KOMMISSORIUM 3 STATUS 4 MÅLGRUPPER 6 ELEVER MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER 8 ELEVER MED OPMÆRKSOMHEDS- OG KONCENTRATIONSVANSKELIGHEDER 9 ELEVER MED SOCIOEMOTIONELLE VANSKELIGHEDER 10 ELEVER MED GENNEMGRIBENDE UDVIKLINGSFORSTYRRELSER 11 ELEVER MED SPECIFIKKE LÆSEINDLÆRINGSVANSKELIGHEDER 12 OPFØLGNING OG REVISITERING 13 MODEL 13 TILBUD DER FORESLÅS OPRETHOLDT 13 Kløver-Skolen 13 Huholt Skole 14 Skovløberne 14 Erhverv og Uddannelse 14 NYE TILBUD/FUNKTIONER DER FORESLÅS OPRETTET 15 Læseklasse 15 Læsekonsulent 15 Specialpædagogisk konsulent 15 NYE TILBUD/FUNKTIONER DER IKKE FORESLÅS OPRETTET 16 Normaltbegavede skoletrætte elever, Erhvervsklasser og Akutklasser 16 OMSTRUKTUREREDE TILBUD 16 Generelle overvejelser 16 Anslået elevtal 17 TILDELINGSMODEL 18 Bemærkninger til tildelingsmodellen 19 EKSEMPEL PÅ ORGANISERING AF SPECIALKLASSER. 19 SKOLEFRITIDSORDNINGER 20 Fremtidig organisering af specialpædagogiske SFO er 20 Normeringsmodellen for SFO 21 Økonomi 22 DE NYE TILBUDS PLACERING 23 BYGNINGER OG INVENTAR 24 SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER 24 ELEVBEFORDRING 25 OVERFLYTNING AF ELEVER TIL DE NYE TILBUD 27 PERSONALE 27 KOMPETENCEUDVIKLING 27 PERSONALEFORFLYTTELSER 28 FORSLAG TIL TIDS- OG HANDLEPLAN I 2. HALVÅR BILAG 30 KOMMISSORIUM 31 FORDELING AF EKSISTERENDE RESSOURCER TIL NYE SPECIALFORANSTALTNINGER 33 FORDELING AF EKSISTERENDE TIMER TIL BIBLIOTEK OG LEDELSE I SPECIALKLASSERNE, SKOLEÅRET 2010/11 35 ØKONOMISK OVERSLAG VEDR. SÆRLIGE SPECIALFORANSTALTNINGER I SØNDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TILDELINGSMODEL TIL SPECIAL SFO 37 FOLKESKOLELOVEN 20 STK BEKENDTGØRELSE OM FOLKESKOLENS SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND 40 2/45

3 Baggrund Med dannelse af storkommunen er der stillet krav om harmonisering af sammenlægningskommunernes vidtgående specialundervisningstilbud på folkeskoleområdet. Byrådet besluttede derfor i 2007, at de vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud skulle kulegraves med henblik på at skabe et overblik samt pege på anbefalinger for det fremtidige arbejde. Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremlagde i 2008 den ønskede analyse. Analysen indeholder dels en statusdel, dels en perspektivdel. Blandt perspektivdelens anbefalinger er, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at vurdere, om der bør opbygges en ny organisation til at forestå ledelsen, koordineringen og styringen af den vidtgående specialundervisning med det formål at få ensartethed på området. Som følge heraf opstillede Børne- og Uddannelsesforvaltningen medio 2009 et kommissorium med det formål at skabe grundlag for udarbejdelse af forslag til omstrukturering og omorganisering af de nuværende vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud. Kommissorium Af kommissoriet fremgår, at baggrunden for arbejdets igangsættelse skal henføres til kommunesammenlægningens krav til harmonisering af den vidtgående specialundervisning, samt de anbefalinger i specialanalysens perspektivdel, der omtaler: - Den øgede efterspørgsel efter målrettede vidtgående specialpædagogiske tilbud. - Byrådets forventning om, at de tilbud, der gives, er af høj faglig kvalitet. - Effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Kommissoriet beskriver opgaven således: Der ønskes udarbejdet forslag, der optimerer og omorganiserer de nuværende vidtgående specialpædagogiske tilbud. Der skal stilles flere forslag til omstrukturering og omorganisering af de vidtgående specialpædagogiske tilbud således, at eleverne tilbydes undervisning/pædagogik ud fra den enkelte elevs konkrete problemstilling, inden for områderne: - Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder (ADHD). - Autismespektret (Aspergers syndrom, Autisme m.m.). - Generelle/specifikke indlæringsvanskeligheder. - Børn med udadreagerende adfærd (socio-emotionelle problemstillinger). - Enkeltintegrerede elever, dvs. elever der profiterer af at forblive i normalklassen. - Læseklasse, dvs. undervisningstilbud for elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder. - Normaltbegavede skoletrætte elever, erhvervsklasser. - Akutklasser. 3/45

4 Kommissoriet fastlægger, at succeskriteriet er, at eleverne modtager et vidtgående undervisningstilbud, som tilgodeser deres specifikke specialpædagogiske behov under hensyntagen til de til rådighed værende ressourcer. Endelig har opgaven været, at arbejdsgruppen i tilknytning til de udarbejdede forslag skal: - Beskrive forslag til elevtal og medarbejdernormering for de nye specialklasser. - Afdække de økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser. - Afdække de bygningsmæssige muligheder. - Opstille forslag til transportmuligheder for eleverne. - Opstille forslag til uddannelsesbehov for de ansatte. Status Oversigt over elevgrundnormering sammenholdt med de reelle elevtal i 2009/10 og 2010/11, opgjort pr. sept Skole Tilbud Grundnormering Elevtal 09/10 Elevtal 10/11 Kløver-Skolen Specialskole (150) Huholt Skole Specialklasse Skovløberne Specialklasse Erhverv & Udd. Ung.skole/EUC Ahlmann-Skolen Specialklasse Humlehøj-Skolen Specialklasse 6 6 Nedlagt Værkstedsklassen Specialklasse Havnbjerg Skole Specialklasse Augustenborg Skole Specialklasse Lysabild Skole Specialklasse Hørup Centralskole Specialklasse Broager Skole Specialklasse Nydamskolen Specialklasse Gråsten Skole Specialklasse I alt I de tilbud, hvor det reelle elevtal overstiger grundnormering, har der i hvert enkelt tilfælde været taget stilling til mulighed for ekstra ressoucetilførsel til skolen. Jf. bilagsmaterialet. På baggrund af seneste års store forøgelse af elevtallet på Kløver-Skolen har Børne- og Uddannelsesforvaltningen hidtil afstået fra at udarbejde forslag til grundnormering for skolen. Arbejdsgruppen er bekendt med, at det er synspunktet, at skolens elevtal skal forsøges fastholdt på maks. 150 elever. 4/45

5 Som tidligere nævnt er der i forbindelse med kommunesammenlægningen endnu ikke fundet harmonisering sted omkring sammenlægningskommunernes vidtgående specialundervisningstilbud. De eksisterende vidtgående specialpædagogiske tilbud er med andre ord de tilbud, der var i de syv sammenlægningskommuner. Visitationsprocedurerne i sammenlægningskommunerne var forskellige. Ligeledes var målgrupper og normeringer forskellige. Det samme var serviceniveauet. For de specialpædagogiske undervisningstilbud har der ikke tidligere været en klar og ensartet beskrivelse af målgrupper og pædagogik, som f.eks. har kunnet bruges som uddybende materiale i Klagenævnet. Hvert enkelt tilbud har været bevidst om, hvad deres målgruppe har været. Men der har kun i et mindre omfang været en overordnet indholdsbeskrivelse, som Visitationsudvalget har kunnet følge. Konsekvensen af ovenstående er, at de elever, der er indskrevet i de respektive specialklassetilbud, har forskellige problemstillinger og dermed også forskellige vidtgående pædagogiske, sociale og faglige behov. Lærere og pædagoger i specialklasserne har gjort et meget stort arbejde for at imødekomme elevernes meget forskelligartede behov, men har ikke haft mulighed for fagligt at specialisere sig inden for et specifikt specialpædagogisk område. Det er arbejdsgruppens vurdering, at de faglige kompetencer og ressourcer hermed ikke har været udnyttet optimalt. Overordnet perspektiv Jf. kommissoriets opgavebeskrivelse er den grundlæggende tanke bag udarbejdelse af forslag til nye vidtgående specialpædagogiske tilbud i Sønderborg Kommune, at de eksisterende tilbud omorganiseres og omstruktureres således, at eleverne tilbydes undervisning/pædagogik ud fra deres konkrete pædagogiske, faglige og sociale behov. Med baggrund i Folkeskolelovens 20 stk. 2 samt Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (se rapportens bilagsdel) foreslår arbejdsgruppen, at der på folkeskoler i hvert af de tre områder Jylland, Sønderborg og Als, oprettes vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud til: - Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med socioemotionelle vanskeligheder. Se nedenstående skematiske oversigt over den foreslåede omstrukturering og omorganisering. 5/45

6 Målgrupper Hver enkelt målgruppe beskrives nedenfor i forhold til specifikke kendetegn og pædagogisk tilgang. For hver målgruppe beskrives ligeledes de forskellige undervisningstilbud i flere niveauer afhængig af kompleksitet og tyngde i den konkrete elevs vanskeligheder. Antallet af trin varierer fra målgruppe til målgruppe. De fem målgrupper er: - Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med socioemotionelle vanskeligheder. - Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. - Elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder. De fem/seks Trin - I normalklassen, ved hjælp af undervisningsdifferentiering og særlige hjælpemidler. - I normalklassen med AKT-støtte. - I normalklassen med tildeling af puljetimer. - I normalklassen som enkeltintegreret. - Specialklasse. - Specialskole. 6/45

7 Skematisk oversigt over den foreslåede fremtidige omstrukturering og omorganisering Målgruppe Trin Generelle indlæringsvanskeligheder Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Ahlmann-Skolen (Nørreskovsk. Svenstrup afd./ Havnbj. Skole/ Fryndesh. Skole) Egernsund Skole Kløver-Skolen Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Socioemotionelle vanskeligheder Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Specifikke læseindlæringsvanskeligheder Holddannelse Faglig specialundervisning Puljetimer Specialklasse Undervisningsdifferentiering Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Broager Skole Hørup Centralskole Havnbjerg Skole Holddannelse AKT-støtte Puljetimer Specialklasse Undervisningsdifferentiering Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Spec. klasser: Broager Skole Hørup Centralsk. Havnbjerg Skole Huholt Skole** Skovløberne** Spec.tilbud: Erhverv og Uddannelse** Undervisningsdifferentiering AKT-støtte Puljetimer Særlige hjælpemidler Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskole* Alle folkeskoler* Kløver-Skolen Holddannelse Undervisningsdifferentiering AKT-støtte Puljetimer Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Sønderskov- Skolen Kløver-Skolen 7/45 Holddannelse Undervisningsdifferentiering *I eller med tilknytning til en normalklasse. ** Hele kommunen. Faglig specialundervisning Og tilkoblet læsevejleder Puljetimer Enkeltintegreret Læseklasse 7/45

8 Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Om elevgruppen: Fælles for elevgruppen er, at eleverne har massive faglige vanskeligheder, samt at deres kognitive profil ligger i bunden af eller under normalområdet. Elevernes generelle udvikling er ikke alderssvarende. Det ses ofte, at den enkelte elev udvikler en negativ opfattelse af egne evner og muligheder, der kan forårsage adfærdsmæssige vanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder og kontakt og opmærksomhedsforstyrrelser i forskellig grad. Pædagogisk tilgang: Den overordnede pædagogiske tilgang til undervisningen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder er at tage udgangspunkt i helheder og derigennem skabe sammenhæng for eleven. Undervisningen skal samtidig være både konkret og praktisk. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med faglig specialundervisning Alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialklasser på Ahlmann-Skolen Nørreskovskolen, Svenstrup afdelingen eller Havnbjerg Skole eller Fryndesholm Skole Egernsund Skole Trin 5: Specialskole Kløver-Skolen 8/45

9 Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Om elevgruppen: Elevgruppens fællesnævner er en dysfunktion, som bevirker, at eleven har vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration, perception og motorik i svær grad. Til denne målgruppe hører også elever med ADHD. Ofte har eleven vanskeligheder ved at sidde stille og indlære på grund af en neurologisk dysfunktion. Eleverne, der generelt er normalbegavede, har ofte et tillægshandicap som eksempelvis OCD (tvangshandlinger) og/eller Tourettes Syndrom (ufrivillige lyde og bevægelser). Pædagogisk tilgang: Denne elevgruppe har i større eller mindre omfang brug for struktur, eventuelt med visuel støtte. Den overordnede pædagogiske tilgang til undervisningen af elever i denne målgruppe er strukturerede og forudsigelige rammer som en forudsætning for elevgruppens mulighed for indlæring. Elever, der får deres undervisning på Trin 1, kan klare sig med en struktur, som kan tilrettelægges og rummes inden for en normalklasses rammer. Ved Trin 4 og 5 undervises eleven på mindre hold, hvor der er en meget klar ydre styring. I indretning af lokale kan eleven skærmes mod forstyrrende stimuli. I tilrettelæggelse af undervisningen skal der tages højde for elevens behov for struktur og overskuelighed. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med AKT- støtte Alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialklasser på Broager Skole Hørup Centralskole Havnbjerg Skole Trin 5: Specialskole Kløver-Skolen 9/45

10 Elever med socioemotionelle vanskeligheder Om elevgruppen: Fælles for elevgruppen er sociale og emotionelle vanskeligheder, der bevirker, at eleverne har svært ved at begå sig socialt og ofte har et lavt selvværd. Generelt set er der tale om normalt begavede elever. Der iagttages til tider en meget voldsom adfærd, og eleverne har ofte svært ved at skabe overblik og aflæse de sociale signaler. Eleverne har store vanskeligheder med at indleve sig i andre, har svært ved at koncentrere sig, er let afledelige, kravafvisende, og lysten til at lære er oftest meget lav. Pædagogisk tilgang: Spændvidden i elevernes grad af vanskeligheder fra Trin 1 til Trin 4 er meget stor, hvilket også afspejles i den pædagogiske praksis. Fælles for elevgruppen er behovet for, at skoletilbuddet udviser rummelighed, tydelighed og forudsigelighed. Personalet skal være gode rollemodeller og være troværdige i relationen. Derudover er det vigtigt, at pædagogikken er præget af tydelig struktur og forudsigelighed. Det overordnede pædagogiske formål er, at den enkelte elev tilegner sig højere grad af indre stabilitet/ selvværd og desuden en social acceptabel omgangsform. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af undervisningsdifferentiering og særlige hjælpemidler Undervisningsdifferentiering på alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med AKT-støtte AKT støtte på alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: I Specialklasser på: Broager Skole Hørup Centralskole Havnbjerg Skole Skovløberne Erhverv og Uddannelse Huholt Skole 10/45

11 Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Om elevgruppen: Elevgruppens fællesnævner er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det bevirker, at eleven har afvigende kontakt, kommunikation, adfærd og interessefelt. Intellektuelt spænder gruppen over et kognitivt niveau fra normalt/højt begavet til forsinket udvikling. Gennemgribende udviklingsforstyrrelse spænder over en bred gruppe med forskellige grader af funktionsnedsættelse og intellektuel formåen. Karakteristisk for denne gruppe er afvigende kontakt, kommunikation og adfærd, samt ofte et begrænset, stereotypt, samt repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter. Dette afføder ud over adfærdsvanskeligheder ofte specifikke indlæringsvanskeligheder i vidt forskellig grad. Ofte vil der også være psykiatriske problemstillinger. En del af denne gruppe vil være elever, der har fået diagnosen Aspergers Syndrom. Pædagogisk tilgang: Den overordnede pædagogiske tilgang til undervisningen af elever i denne målgruppe er strukturerede og overskuelige rammer som en forudsætning for elevgruppens mulighed for indlæring. Generelt arbejdes der på alle trin med mestring af sociale relationer. Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs kompetencer og er i meget høj grad præget af struktur og forudsigelighed. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen støttet af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med AKT-støtte Alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialskole Kløver-Skolen 11/45

12 Elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder Om elevgruppen: Elevgruppens fællesnævner er specifikke læseindlæringsvanskeligheder (tale/sprog/læse) i spændvidden fra at have mindre vanskeligheder med tale, indlæring af bogstaver og/eller læsning til i den anden ende af trappen at være massivt læsehandicappet eller have dysleksi. Eleverne er normalt begavede. Pædagogisk tilgang: Overordnet set er denne elevgruppe normaltbegavet, men har nogle specifikke (tale/sprog/læse) vanskeligheder, hvorfor tiltagene i den almindelige undervisning kan deles op i øvelse/træning - med andre læsetekniske metoder for at mestre vanskelighederne. Indlæring ved hjælp af kompenserende IT hjælpemidler. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med faglig specialundervisning og tilkoblet læsevejleder Alle kommunens folkeskoler. Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialklasse for elever med specifikke læsevanskeligheder Som nævnt andet sted i rapporten foreslår arbejdsgruppen, at der forsøges skabt budgetmæssig mulighed for etablering af en sådan læseklasse. Arbejdsgruppen foreslår, at klassen etableres på Sønderskov-Skolen. 12/45

13 Opfølgning og revisitering Arbejdsgruppen foreslår, at der udarbejdes en skabelon til beskrivelse af samtlige elever i den vidtgående specialundervisning vedr. deres faglige, personlige og sociale udvikling således, at der hvert år laves en udviklingsbeskrivelse, som skal sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud samt, at ressourcerne udnyttes optimalt. Det skal ligeledes beskrives, om eleven fremadrettet kan integreres i den almindelige folkeskole i enkelte fag, ligesom der fra det 7. skoleår skal ske inddragelse af UU specialvejlederen med henblik på forberedelse af udslusningsforløb. Arbejdsgruppen vurderer, at udviklingsbeskrivelsen skal ses som et tværfagligt redskab for at sikre, at eleven får det optimale forløb, således forstået, at socialrådgiveren inddrages i forløbet, når der er tale om en familieproblematik. Model Nedenfor beskrives forslag til fremtidige tilbud. Tilbud der foreslås opretholdt Der er fire tilbud, som i forbindelse med nærværende forslag til omorganisering foreslås bevaret uændret. Af disse er Kløver-Skolen elevtalsmæssigt langt den største. Kløver-Skolen Kløver-Skolen er Sønderborg Kommunes specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Skolen består af to skoleafdelinger samt en skolefritidsordning. Skolen giver vidtgående specialundervisning til: - Elever med tale/sprogvanskeligheder. - Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. - Elever med svære opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne henvises primært fra Sønderborg Kommune. Baggrunden for henvisning til skolen er børnenes behov for særlig tilrettelagt undervisning, som ikke kan gives i specialklassernes vidtgående specialundervisningstilbud. Elever, der visiteres til Kløver-Skolen, er med andre ord elever med store komplekse og specialiserede behov. 13/45

14 Elevtallet på Kløver-Skolen er øget betragteligt siden kommunesammenlægningen. Skolen er i 2009 flyttet til nyindrettede lokaler på den tidligere Kløvermark-Skolen. På baggrund af den store forøgelse af elevtallet har forvaltningen afstået fra at udarbejde forslag til grundnormering for skolen. Arbejdsgruppen er bekendt med, at det er Børne- og Uddannelsesforvaltningens synspunkt, at skolens elevtal skal forsøges fastholdt på maks. 150 elever og gerne lavere. Huholt Skole Huholt Skole er en kommunal specialklasse med tilhørende SFO, der underviser elever på årgang med svære socioemotionelle vanskeligheder. Skolen er pædagogisk/administrativt henlagt til Ulkebøl Skole. Elevgrundnormeringen er igennem årene forøget til den nuværende normering på 25 elever. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der på kort sigt bør tages stilling til, om skolens nuværende organisatoriske tilknytning til Ulkebøl Skole er den rigtige. Det bør overvejes, om Huholt Skole organisatorisk kan sammentænkes med Skovløberne og eller Kløver-Skolen. Skovløberne Skovløberne er et kommunalt specialklassetilbud, der også omhandler et fritidstilbud som en forebyggende foranstaltning. Tilbuddet optager elever på årgang med svære socioemotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Skovløberne, der pædagogisk/administrativt er henlagt til Ahlmann-Skolen, er et undervisningstilbud, der blev oprettet i Tilbuddet er hjemmehørende i kommunale bygninger i Mjels. Arbejdsgruppen anbefaler, at Skovløberne i forbindelse med udarbejdelse af forslag til omorganisering foreslås at fortsætte uændret. Det bør overvejes, om Skovløberne organisatorisk kan sammentænkes med Huholt Skole og eller Kløver-Skolen. Erhverv og Uddannelse Erhverv & Uddannelse er et specialpædagogisk undervisningstilbud, der underviser - Elever på 9. årgang, der er skoletrætte. - Elever, der har brug for en praktisk tilgang til læring. - Elever, der har brug for en tættere voksenkontakt og personlig mentor/vejleder. - Elever, der har brug for undervisning på mindre hold. - Elever, der har brug for at ændre deres sociale rammevilkår. Tilbuddet, der blev oprettet i 2008, er pædagogisk/administrativt henlagt til Sønderborg Kommunale Ungdomsskole og i et tæt samarbejde med EUC-Syd. Undervisningen foregår hovedsagelig på EUC-Syd. 14/45

15 Idet tilbuddet organisatorisk er anderledes opbygget end de øvrige tilbud, er det ind til videre besluttet, at der ved afslutningen af hvert skoleår udarbejdes en egentlig evaluering foretaget af de involverede parter fra hhv. Sønderborg Kommune og EUC-Syd. Nye tilbud/funktioner der foreslås oprettet Læseklasse Arbejdsgruppen foreslår, at kommissoriets forslag til etablering af en læseklasse, dvs. undervisningstilbud for elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder, imødekommes ved, at der på Sønderskov-Skolen, i form af en læseklasse, oprettes et fælles tilbud til elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder. Der peges på Sønderskov Skolen med begrundelsen, at der ønskes et centralt placeret tilbud i kommunen, bl.a. af hensyn til transport. Endvidere kan det oplyses, at Sønderskov-Skolens ledelse har tilkendegivet interesse for opgaven. Læsekonsulent I tilknytning til dette forslag foreslås det endvidere, at der nynormeres en læsekonsulentstilling. Læsekonsulenten skal varetage den overordnede faglige udvikling for læseområdet generelt og særligt i forhold til læsevejlederne. Læsekonsulenten skal være øverst ansvarlig for et eventuelt specialiseret læsetilbud i Sønderborg Kommune. På nuværende tidspunkt er der tilknyttet uddannede læsevejledere på alle Sønderborg Kommunes folkeskoler. Specialpædagogisk konsulent Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der nynormeres en specialkonsulentstilling inden for området - elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. Konsulenten skal give faglig sparring i den vidtgående specialundervisning i forhold til pædagogik, struktur, og forudsigelighed. Konsulenten skal endvidere vejlede i den almindelige undervisning med henblik på, at skolen kan rumme flere elever i denne målgruppe. Endelige skal konsulenten kunne vejlede forældre og arrangere forældrekurser. Arbejdsgruppen er bekendt med, at der i øjeblikket ikke umiddelbart er budgetmæssig dækning for ovennævnte 3 forslag til nye tilbud. Imødekommelse af forslagene skal derfor finansieres via budgetomlægning inden for specialundervisningsområdet. 15/45

16 Nye tilbud/funktioner der ikke foreslås oprettet Normaltbegavede skoletrætte elever, Erhvervsklasser og Akutklasser I kommissoriet er der på baggrund af ønske fra skolelederne oplistet et specialpædagogisk tilbud til Normalt begavede skoletrætte elever og Akutklasser. Det er arbejdsgruppens vurdering, at sådanne klasser ikke foreslås oprettet, idet det økonomiske grundlag for såvel oprettelse som drift ikke er til stede. Børne- og Uddannelsesforvaltningen vægter en inkluderende tilgang til denne elevmålgruppe. Arbejdsgruppen anbefaler derfor inddragelse af folkeskolernes AKT vejledere (Adfærd Kontakt Trivsel), idet målgruppen som oftest er elever, der har problemstillinger inden for disse områder. Omstrukturerede tilbud De harmoniserede tilbud er udtryk for en gennemgribende omstrukturering og omorganisering af de hidtidige, forskelligartede tilbud. Generelle overvejelser Som allerede nævnt er arbejdsgruppens forslag til hovedstruktur i den foreslåede ændring, at der på skoler i hvert område, Als, Sønderborg og Jylland, oprettes vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud til: - Elever med generelle vanskeligheder. - Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med socioemotionelle vanskeligheder. Blandt de mange forudsætninger, der skal inddrages i f. m. opstilling af forslag til sådanne tilbud, er der især to, der trænger sig på. De budgetmæssige muligheder samt antallet af elever, der forventes at skulle undervises på de forskellige tilbud. Med henblik på at kunne anlægge et skøn over antallet af elever er der udarbejdet oversigt over det forventede elevtal i de nye vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud. Det pointeres, at oversigten er udtryk for det bedst mulige overslag. Fremgangsmåden har været, at Visitationsudvalget har foretaget en skønsmæssig revisitering af alle sager vedr. elever, der i øjeblikket undervises i de eksisterende specialklasser. Mange af eleverne er visiteret forud for skoleåret 2009/10. Det er Visitationsudvalgets vurdering, at en egentlig revisitering vil vise, at set ud fra de kriterier, som Visitationsudvalget visiterer ud fra i dag, vil en del af disse elever ikke befinde sig inden for målgruppen - elever med vidtgående specialundervisningsbehov. 16/45

17 Anslået elevtal Anslået elevtal og normering for kommende specialpædagogiske undervisningstilbud for skoleåret 2011/12: Generelle indlæringsvanskeligheder Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Socioemotionelle vanskeligheder Centralt tilbud Sønderborg Kommune Skovløberne X 6 Kløver-Skolen X X 150 Huholt Skole X 25 Erhv. & Udd. X 12 I alt 193 Arbejdsgruppen anslår, at elevtallet på sigt vil fordele sig med elever i hver af de tre specialklasser inden for generelle indlæringsvanskeligheder. Det anslås, at der fremover vil være i gennemsnit 15 elever i hver af de tre specialklasser indenfor området socioemotionelle vanskeligheder. Inden for området opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder anslås, at elevtallet i hvert af de tre tilbud vil udgøre Det anslås, at der fremover samlet set vil være indskrevet omkring 250 elever i de nyetablerede specialklasser. Generelle indlæringsvanskeligheder Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Socioemotionelle vanskeligheder Område Jylland Broager Skole Egernsund Skole Område Sønderborg Ahlmann-Skolen Hørup Centralsk Område Als Havnbjerg Skole (Nørreskovsk Svenstr. afd./ Havnbj. Sk.- /Fryndesh. Sk.) I alt områdetilb Centr. + områder 443 Normering Faktor 1 Faktor 1,20 Faktor 1,30 I f. t. statusskemaet, jf. foranstående i rapporten, viser ovenstående skema, at det skønnede elevtal for skoleåret 11/12 er højere end elevtallet i skoleåret 10/11. Arbejdsgruppen gentager i den forbindelse oplysningen om, at der er tale om det bedst mulige skøn vel vidende, at der er tale om flere ukendte faktorer. Normeringen for de tre specialpædagogiske tilbud er angivet i skemaet som faktortal til omregning af antal stillinger i de nye tilbud. Det er arbejdsgruppens vurdering, at personalenormeringen bør være størst i forhold til målgruppen - elever med socioemotionelle vanskeligheder, da der er tale om elever med en uforudsigelig og udadreagerende adfærd. I alt 17/45

18 Tildelingsmodel Forslag til tildelingsmodel specialklasser fra skoleåret 2011/12. Område Gen. Indlærings vanskeligheder Opmærksomhedsog koncentrationsvanskeligheder Socio. Emo. Vansk. Vægtet elevtal Norm. Skolebibliotek 5 % vikartimer Timer i alt Samlet normering Samlet lønudgift Driftsudgifter Ledelsestid I alt Jylland Egernsund Skole ,00 180,00 642, , Broager Skole ,50 150,00 824, , Sønderborg Ahlmann-Skolen ,00 200,00 783, , Hørup C. Skole ,50 140,00 823, , Als (Nørreskovsk.Svenstr. afd./havnbj. Sk./ Fryndesh. Skole) ,00 150,00 570, , Havnbjerg Skole ,50 150,00 925, , TOTAL ,50 970, , Faktor 1,00 1,20 1,30 Lærerårsløn elev/lærerratio 6,00 5,00 4,00 Samlet elevtal 250 Økonomiske midler til barselspulje samt pulje til langtidssygdom omfordeles indenfor eksisterende ramme. Beregningen er baseret på lærerstillinger. Arbejdsgruppen anbefaler, at medarbejdergruppen i de nye tilbud sammensættes af både lærere og pædagoger. Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der tilføres ekstra ledelsestid til de skoler, som tillægges det pædagogiske/administrative ledelsesansvar, 18/45 18/45

19 Bemærkninger til tildelingsmodellen Grundlaget for finansiering af forslag til tildelingsmodel for de nye specialklasser er baseret på omlægning af det budget, der i skoleåret 2010/11 anvendes til undervisning af elever ( årgang) med vidtgående specialpædagogisk behov. Der er således tale om ressourceneutralitet. Ordningen af undervisningen i specialklasser er fastlagt i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I forslag til tildelingsmodel er det forudsat, at eleverne i lighed med normalundervisningsområdet modtager undervisning på tre fasetrin - indskoling, mellemtrin og udskoling. Antallet af elever på de enkelte fasetrin er først kendt, når elevoptaget i de nye specialklasser er kendt. Den enkelte skole kan derfor først på det tidspunkt organisere den endelige undervisnings tilrettelæggelse. Derfor er det ikke muligt forud at fastlægge antallet af timer, der skal anvendes til undervisning på de enkelte fasetrin. Modellens oplysning om elev/lærerratio er udtryk for ressourcetildeling og ikke udtryk for klasseeller holdstørrelse. Modellen normeringsfastlæggelser og dermed udgiftsniveau er opgivet i fuldtids lærerårsværk. Idet modeltildelingen forudsætter, at undervisningstilrettelæggelsen i vid udstrækning baseres på elevholddannelse, er der nedenfor opstillet et eksempel på, hvordan en skole eksempelvis kan organisere undervisningen. Eksempel på organisering af specialklasser. Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i en specialklasse med - 45 elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - der er tilknyttet 7,5 lærerstilling. - hver lærer underviser i gennemsnit 675 timer årligt eller 22,5 lektioner (45 min.)ugentligt. Der tages udgangspunkt i en organisering, hvor faseopdelingen er omdrejningspunktet, og hvor eleverne som minimum har mulighed for at få undervisning i et timetal, der svarer til bestemmelsen i bilaget til Sønderborg Kommunes styrelsesvedtægt om minimumstimetal på årg. samt UVM s minimumstimetal. - Indskoling, der har 717 årlige timers undervisning (25 ugentlige lektioner). - Mellemtrin, der har 810 årlige timers undervisning (27 ugentlige lektioner). - Udskoling, der har 840 årlige timers undervisning (28 ugentlige lektioner). 19/45

20 Elevernes fordeling på faser kendes ikke præcist, men der regnes her med: - Indskoling 19 elever. - Mellemtrin 14 elever. - Udskoling 12 elever. Grundskemaet vil så kunne se således ud (elevtal / medarbejdertal = elever pr. lærer) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.lek 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 2.lek 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 3.lek 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 4.lek 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 5.lek 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 6.lek 26 el / 3 læ = 8,6 26 el / 3 læ = 8,6 12 el / 2 læ = 6,0 Skolefritidsordninger De eksisterende specialpædagogiske SFO-tilbud er også videreført i f. m. kommunesammenlægningen I lighed med undervisningstilbuddene er sammenlægningskommunernes specialpædagogiske SFOtilbud ind til videre opretholdt i storkommunen. Det betyder, at der for de enkelte tilbud er forskellige økonomiske rammer. De nuværende personaleressourcer i de eksisterende specialpædagogiske SFO er fordeler sig med i alt: - 3,63 Pædagogstillinger. - 1,08 Pædagogmedhjælper stilling. Fremtidig organisering af specialpædagogiske SFO er Det er arbejdsgruppens forslag, at elever med generelle indlæringsvanskeligheder bør rummes i det normale SFO tilbud, der findes på den skole, hvor dette undervisningstilbud er oprettet. Det er endvidere arbejdsgruppens forslag, at elever optaget i specialklasser, hvor der undervises elever med hhv. opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder og elever med socioemotionelle vanskeligheder, bør have mulighed for at blive indskrevet i en specialpædagogisk SFO. 20/45

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser.

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Spjald Skole SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Indledning/baggrund Børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune udsendte et debatoplæg i forbindelse

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Visitationspraksis omkring integrerende og segregerende tilbud fra februar 2012. Acadre 11-43140 løb.nr.:22571. KIM: (Koordinerende Interne Møder)

Visitationspraksis omkring integrerende og segregerende tilbud fra februar 2012. Acadre 11-43140 løb.nr.:22571. KIM: (Koordinerende Interne Møder) Procesforløb for skoler op til visitation Barn / ung i vanskeligheder i almenundervisningen Skolen/teamet undersøger egne handlinger og muligheder: SP-modellen Vækstmodellen Cooperativ learning Klasseledelse

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialomra det

Forslag til ny organisering af specialomra det Forslag til ny organisering af specialomra det Indhold Nuværende organisering... 2 Rævebakkeskolen... 2 Afdeling Lindholm... 2 Afdeling Skovpark... 2 Nyborg Heldagsskole... 2 Elevtal... 3 Rævebakkeskolen...

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 115.

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole under Norddjurs kommune for børn med behov

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler 1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der i de mest specialiserede specialklasser samt på Egebakken og Kollegievejens

Læs mere

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning.

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning. Specialundervisning Specialundervisning defineres som en undervisning, der gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det ikke er muligt at tilgodese de særlige behov

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Skolens navn: SKRILLINGESKOLEN Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af skolen 2. Forord Beskrivelse af processen og begrundelse for valg af indsatsområder 3. Indsatsområder

Læs mere

Specialklasser i Hedensted Kommune

Specialklasser i Hedensted Kommune Specialklasser i Hedensted Kommune Oktober 2014 Sag nr.: 17.01.00-P22-1-14 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. Indledning Dette er en status på Hedensted kommunes egne specialtilbud den fysiske

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Den specialpædagogiske undervisning på den enkelte skole. Den specialpædagogiske undervisning i kommunen.

Den specialpædagogiske undervisning på den enkelte skole. Den specialpædagogiske undervisning i kommunen. Den specialpædagogiske undervisning på den enkelte skole. Tilbud / målgruppe Elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder og lettere AKT problemer. placering Pædagogisk Struktur Elever Perspektiver

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Specialklasser Specialskoler Heltidsundervisning Specialfritidstilbud

Specialklasser Specialskoler Heltidsundervisning Specialfritidstilbud Specialklasser Specialskoler Heltidsundervisning Specialfritidstilbud Indhold Visitationsprocedure... 3 Visitationsprincipper... 3 Specialklasser og Specialskoler... 5 Kategori 1: Specialtilbud for børn

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere