Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet"

Transkript

1 Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet Sønderborg Kommune Børn- og Uddannelse Voldgade Sønderborg September /45

2 BAGGRUND 3 KOMMISSORIUM 3 STATUS 4 MÅLGRUPPER 6 ELEVER MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER 8 ELEVER MED OPMÆRKSOMHEDS- OG KONCENTRATIONSVANSKELIGHEDER 9 ELEVER MED SOCIOEMOTIONELLE VANSKELIGHEDER 10 ELEVER MED GENNEMGRIBENDE UDVIKLINGSFORSTYRRELSER 11 ELEVER MED SPECIFIKKE LÆSEINDLÆRINGSVANSKELIGHEDER 12 OPFØLGNING OG REVISITERING 13 MODEL 13 TILBUD DER FORESLÅS OPRETHOLDT 13 Kløver-Skolen 13 Huholt Skole 14 Skovløberne 14 Erhverv og Uddannelse 14 NYE TILBUD/FUNKTIONER DER FORESLÅS OPRETTET 15 Læseklasse 15 Læsekonsulent 15 Specialpædagogisk konsulent 15 NYE TILBUD/FUNKTIONER DER IKKE FORESLÅS OPRETTET 16 Normaltbegavede skoletrætte elever, Erhvervsklasser og Akutklasser 16 OMSTRUKTUREREDE TILBUD 16 Generelle overvejelser 16 Anslået elevtal 17 TILDELINGSMODEL 18 Bemærkninger til tildelingsmodellen 19 EKSEMPEL PÅ ORGANISERING AF SPECIALKLASSER. 19 SKOLEFRITIDSORDNINGER 20 Fremtidig organisering af specialpædagogiske SFO er 20 Normeringsmodellen for SFO 21 Økonomi 22 DE NYE TILBUDS PLACERING 23 BYGNINGER OG INVENTAR 24 SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER 24 ELEVBEFORDRING 25 OVERFLYTNING AF ELEVER TIL DE NYE TILBUD 27 PERSONALE 27 KOMPETENCEUDVIKLING 27 PERSONALEFORFLYTTELSER 28 FORSLAG TIL TIDS- OG HANDLEPLAN I 2. HALVÅR BILAG 30 KOMMISSORIUM 31 FORDELING AF EKSISTERENDE RESSOURCER TIL NYE SPECIALFORANSTALTNINGER 33 FORDELING AF EKSISTERENDE TIMER TIL BIBLIOTEK OG LEDELSE I SPECIALKLASSERNE, SKOLEÅRET 2010/11 35 ØKONOMISK OVERSLAG VEDR. SÆRLIGE SPECIALFORANSTALTNINGER I SØNDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TILDELINGSMODEL TIL SPECIAL SFO 37 FOLKESKOLELOVEN 20 STK BEKENDTGØRELSE OM FOLKESKOLENS SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND 40 2/45

3 Baggrund Med dannelse af storkommunen er der stillet krav om harmonisering af sammenlægningskommunernes vidtgående specialundervisningstilbud på folkeskoleområdet. Byrådet besluttede derfor i 2007, at de vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud skulle kulegraves med henblik på at skabe et overblik samt pege på anbefalinger for det fremtidige arbejde. Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremlagde i 2008 den ønskede analyse. Analysen indeholder dels en statusdel, dels en perspektivdel. Blandt perspektivdelens anbefalinger er, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at vurdere, om der bør opbygges en ny organisation til at forestå ledelsen, koordineringen og styringen af den vidtgående specialundervisning med det formål at få ensartethed på området. Som følge heraf opstillede Børne- og Uddannelsesforvaltningen medio 2009 et kommissorium med det formål at skabe grundlag for udarbejdelse af forslag til omstrukturering og omorganisering af de nuværende vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud. Kommissorium Af kommissoriet fremgår, at baggrunden for arbejdets igangsættelse skal henføres til kommunesammenlægningens krav til harmonisering af den vidtgående specialundervisning, samt de anbefalinger i specialanalysens perspektivdel, der omtaler: - Den øgede efterspørgsel efter målrettede vidtgående specialpædagogiske tilbud. - Byrådets forventning om, at de tilbud, der gives, er af høj faglig kvalitet. - Effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Kommissoriet beskriver opgaven således: Der ønskes udarbejdet forslag, der optimerer og omorganiserer de nuværende vidtgående specialpædagogiske tilbud. Der skal stilles flere forslag til omstrukturering og omorganisering af de vidtgående specialpædagogiske tilbud således, at eleverne tilbydes undervisning/pædagogik ud fra den enkelte elevs konkrete problemstilling, inden for områderne: - Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder (ADHD). - Autismespektret (Aspergers syndrom, Autisme m.m.). - Generelle/specifikke indlæringsvanskeligheder. - Børn med udadreagerende adfærd (socio-emotionelle problemstillinger). - Enkeltintegrerede elever, dvs. elever der profiterer af at forblive i normalklassen. - Læseklasse, dvs. undervisningstilbud for elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder. - Normaltbegavede skoletrætte elever, erhvervsklasser. - Akutklasser. 3/45

4 Kommissoriet fastlægger, at succeskriteriet er, at eleverne modtager et vidtgående undervisningstilbud, som tilgodeser deres specifikke specialpædagogiske behov under hensyntagen til de til rådighed værende ressourcer. Endelig har opgaven været, at arbejdsgruppen i tilknytning til de udarbejdede forslag skal: - Beskrive forslag til elevtal og medarbejdernormering for de nye specialklasser. - Afdække de økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser. - Afdække de bygningsmæssige muligheder. - Opstille forslag til transportmuligheder for eleverne. - Opstille forslag til uddannelsesbehov for de ansatte. Status Oversigt over elevgrundnormering sammenholdt med de reelle elevtal i 2009/10 og 2010/11, opgjort pr. sept Skole Tilbud Grundnormering Elevtal 09/10 Elevtal 10/11 Kløver-Skolen Specialskole (150) Huholt Skole Specialklasse Skovløberne Specialklasse Erhverv & Udd. Ung.skole/EUC Ahlmann-Skolen Specialklasse Humlehøj-Skolen Specialklasse 6 6 Nedlagt Værkstedsklassen Specialklasse Havnbjerg Skole Specialklasse Augustenborg Skole Specialklasse Lysabild Skole Specialklasse Hørup Centralskole Specialklasse Broager Skole Specialklasse Nydamskolen Specialklasse Gråsten Skole Specialklasse I alt I de tilbud, hvor det reelle elevtal overstiger grundnormering, har der i hvert enkelt tilfælde været taget stilling til mulighed for ekstra ressoucetilførsel til skolen. Jf. bilagsmaterialet. På baggrund af seneste års store forøgelse af elevtallet på Kløver-Skolen har Børne- og Uddannelsesforvaltningen hidtil afstået fra at udarbejde forslag til grundnormering for skolen. Arbejdsgruppen er bekendt med, at det er synspunktet, at skolens elevtal skal forsøges fastholdt på maks. 150 elever. 4/45

5 Som tidligere nævnt er der i forbindelse med kommunesammenlægningen endnu ikke fundet harmonisering sted omkring sammenlægningskommunernes vidtgående specialundervisningstilbud. De eksisterende vidtgående specialpædagogiske tilbud er med andre ord de tilbud, der var i de syv sammenlægningskommuner. Visitationsprocedurerne i sammenlægningskommunerne var forskellige. Ligeledes var målgrupper og normeringer forskellige. Det samme var serviceniveauet. For de specialpædagogiske undervisningstilbud har der ikke tidligere været en klar og ensartet beskrivelse af målgrupper og pædagogik, som f.eks. har kunnet bruges som uddybende materiale i Klagenævnet. Hvert enkelt tilbud har været bevidst om, hvad deres målgruppe har været. Men der har kun i et mindre omfang været en overordnet indholdsbeskrivelse, som Visitationsudvalget har kunnet følge. Konsekvensen af ovenstående er, at de elever, der er indskrevet i de respektive specialklassetilbud, har forskellige problemstillinger og dermed også forskellige vidtgående pædagogiske, sociale og faglige behov. Lærere og pædagoger i specialklasserne har gjort et meget stort arbejde for at imødekomme elevernes meget forskelligartede behov, men har ikke haft mulighed for fagligt at specialisere sig inden for et specifikt specialpædagogisk område. Det er arbejdsgruppens vurdering, at de faglige kompetencer og ressourcer hermed ikke har været udnyttet optimalt. Overordnet perspektiv Jf. kommissoriets opgavebeskrivelse er den grundlæggende tanke bag udarbejdelse af forslag til nye vidtgående specialpædagogiske tilbud i Sønderborg Kommune, at de eksisterende tilbud omorganiseres og omstruktureres således, at eleverne tilbydes undervisning/pædagogik ud fra deres konkrete pædagogiske, faglige og sociale behov. Med baggrund i Folkeskolelovens 20 stk. 2 samt Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (se rapportens bilagsdel) foreslår arbejdsgruppen, at der på folkeskoler i hvert af de tre områder Jylland, Sønderborg og Als, oprettes vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud til: - Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med socioemotionelle vanskeligheder. Se nedenstående skematiske oversigt over den foreslåede omstrukturering og omorganisering. 5/45

6 Målgrupper Hver enkelt målgruppe beskrives nedenfor i forhold til specifikke kendetegn og pædagogisk tilgang. For hver målgruppe beskrives ligeledes de forskellige undervisningstilbud i flere niveauer afhængig af kompleksitet og tyngde i den konkrete elevs vanskeligheder. Antallet af trin varierer fra målgruppe til målgruppe. De fem målgrupper er: - Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med socioemotionelle vanskeligheder. - Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. - Elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder. De fem/seks Trin - I normalklassen, ved hjælp af undervisningsdifferentiering og særlige hjælpemidler. - I normalklassen med AKT-støtte. - I normalklassen med tildeling af puljetimer. - I normalklassen som enkeltintegreret. - Specialklasse. - Specialskole. 6/45

7 Skematisk oversigt over den foreslåede fremtidige omstrukturering og omorganisering Målgruppe Trin Generelle indlæringsvanskeligheder Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Ahlmann-Skolen (Nørreskovsk. Svenstrup afd./ Havnbj. Skole/ Fryndesh. Skole) Egernsund Skole Kløver-Skolen Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Socioemotionelle vanskeligheder Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Specifikke læseindlæringsvanskeligheder Holddannelse Faglig specialundervisning Puljetimer Specialklasse Undervisningsdifferentiering Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Broager Skole Hørup Centralskole Havnbjerg Skole Holddannelse AKT-støtte Puljetimer Specialklasse Undervisningsdifferentiering Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Spec. klasser: Broager Skole Hørup Centralsk. Havnbjerg Skole Huholt Skole** Skovløberne** Spec.tilbud: Erhverv og Uddannelse** Undervisningsdifferentiering AKT-støtte Puljetimer Særlige hjælpemidler Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskole* Alle folkeskoler* Kløver-Skolen Holddannelse Undervisningsdifferentiering AKT-støtte Puljetimer Enkeltintegreret Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Alle folkeskoler* Sønderskov- Skolen Kløver-Skolen 7/45 Holddannelse Undervisningsdifferentiering *I eller med tilknytning til en normalklasse. ** Hele kommunen. Faglig specialundervisning Og tilkoblet læsevejleder Puljetimer Enkeltintegreret Læseklasse 7/45

8 Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Om elevgruppen: Fælles for elevgruppen er, at eleverne har massive faglige vanskeligheder, samt at deres kognitive profil ligger i bunden af eller under normalområdet. Elevernes generelle udvikling er ikke alderssvarende. Det ses ofte, at den enkelte elev udvikler en negativ opfattelse af egne evner og muligheder, der kan forårsage adfærdsmæssige vanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder og kontakt og opmærksomhedsforstyrrelser i forskellig grad. Pædagogisk tilgang: Den overordnede pædagogiske tilgang til undervisningen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder er at tage udgangspunkt i helheder og derigennem skabe sammenhæng for eleven. Undervisningen skal samtidig være både konkret og praktisk. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med faglig specialundervisning Alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialklasser på Ahlmann-Skolen Nørreskovskolen, Svenstrup afdelingen eller Havnbjerg Skole eller Fryndesholm Skole Egernsund Skole Trin 5: Specialskole Kløver-Skolen 8/45

9 Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Om elevgruppen: Elevgruppens fællesnævner er en dysfunktion, som bevirker, at eleven har vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration, perception og motorik i svær grad. Til denne målgruppe hører også elever med ADHD. Ofte har eleven vanskeligheder ved at sidde stille og indlære på grund af en neurologisk dysfunktion. Eleverne, der generelt er normalbegavede, har ofte et tillægshandicap som eksempelvis OCD (tvangshandlinger) og/eller Tourettes Syndrom (ufrivillige lyde og bevægelser). Pædagogisk tilgang: Denne elevgruppe har i større eller mindre omfang brug for struktur, eventuelt med visuel støtte. Den overordnede pædagogiske tilgang til undervisningen af elever i denne målgruppe er strukturerede og forudsigelige rammer som en forudsætning for elevgruppens mulighed for indlæring. Elever, der får deres undervisning på Trin 1, kan klare sig med en struktur, som kan tilrettelægges og rummes inden for en normalklasses rammer. Ved Trin 4 og 5 undervises eleven på mindre hold, hvor der er en meget klar ydre styring. I indretning af lokale kan eleven skærmes mod forstyrrende stimuli. I tilrettelæggelse af undervisningen skal der tages højde for elevens behov for struktur og overskuelighed. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med AKT- støtte Alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialklasser på Broager Skole Hørup Centralskole Havnbjerg Skole Trin 5: Specialskole Kløver-Skolen 9/45

10 Elever med socioemotionelle vanskeligheder Om elevgruppen: Fælles for elevgruppen er sociale og emotionelle vanskeligheder, der bevirker, at eleverne har svært ved at begå sig socialt og ofte har et lavt selvværd. Generelt set er der tale om normalt begavede elever. Der iagttages til tider en meget voldsom adfærd, og eleverne har ofte svært ved at skabe overblik og aflæse de sociale signaler. Eleverne har store vanskeligheder med at indleve sig i andre, har svært ved at koncentrere sig, er let afledelige, kravafvisende, og lysten til at lære er oftest meget lav. Pædagogisk tilgang: Spændvidden i elevernes grad af vanskeligheder fra Trin 1 til Trin 4 er meget stor, hvilket også afspejles i den pædagogiske praksis. Fælles for elevgruppen er behovet for, at skoletilbuddet udviser rummelighed, tydelighed og forudsigelighed. Personalet skal være gode rollemodeller og være troværdige i relationen. Derudover er det vigtigt, at pædagogikken er præget af tydelig struktur og forudsigelighed. Det overordnede pædagogiske formål er, at den enkelte elev tilegner sig højere grad af indre stabilitet/ selvværd og desuden en social acceptabel omgangsform. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af undervisningsdifferentiering og særlige hjælpemidler Undervisningsdifferentiering på alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med AKT-støtte AKT støtte på alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: I Specialklasser på: Broager Skole Hørup Centralskole Havnbjerg Skole Skovløberne Erhverv og Uddannelse Huholt Skole 10/45

11 Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Om elevgruppen: Elevgruppens fællesnævner er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det bevirker, at eleven har afvigende kontakt, kommunikation, adfærd og interessefelt. Intellektuelt spænder gruppen over et kognitivt niveau fra normalt/højt begavet til forsinket udvikling. Gennemgribende udviklingsforstyrrelse spænder over en bred gruppe med forskellige grader af funktionsnedsættelse og intellektuel formåen. Karakteristisk for denne gruppe er afvigende kontakt, kommunikation og adfærd, samt ofte et begrænset, stereotypt, samt repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter. Dette afføder ud over adfærdsvanskeligheder ofte specifikke indlæringsvanskeligheder i vidt forskellig grad. Ofte vil der også være psykiatriske problemstillinger. En del af denne gruppe vil være elever, der har fået diagnosen Aspergers Syndrom. Pædagogisk tilgang: Den overordnede pædagogiske tilgang til undervisningen af elever i denne målgruppe er strukturerede og overskuelige rammer som en forudsætning for elevgruppens mulighed for indlæring. Generelt arbejdes der på alle trin med mestring af sociale relationer. Undervisningen tager afsæt i den enkelte elevs kompetencer og er i meget høj grad præget af struktur og forudsigelighed. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen støttet af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med AKT-støtte Alle kommunens folkeskoler Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialskole Kløver-Skolen 11/45

12 Elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder Om elevgruppen: Elevgruppens fællesnævner er specifikke læseindlæringsvanskeligheder (tale/sprog/læse) i spændvidden fra at have mindre vanskeligheder med tale, indlæring af bogstaver og/eller læsning til i den anden ende af trappen at være massivt læsehandicappet eller have dysleksi. Eleverne er normalt begavede. Pædagogisk tilgang: Overordnet set er denne elevgruppe normaltbegavet, men har nogle specifikke (tale/sprog/læse) vanskeligheder, hvorfor tiltagene i den almindelige undervisning kan deles op i øvelse/træning - med andre læsetekniske metoder for at mestre vanskelighederne. Indlæring ved hjælp af kompenserende IT hjælpemidler. Undervisningen er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs behov. I henhold til Folkeskoleloven revisiteres hver elev i den vidtgående specialundervisning hvert år for at sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud, samt at ressourcerne udnyttes optimalt. Trin 1: I normalklassen ved hjælp af holddannelse og undervisningsdifferentiering Alle kommunens folkeskoler Trin 2: I normalklassen med faglig specialundervisning og tilkoblet læsevejleder Alle kommunens folkeskoler. Trin 3: I normalklassen med tildeling af puljetimer eller som enkeltintegreret Puljetimer på alle kommunens folkeskoler Enkeltintegreret på alle kommunens folkeskoler Trin 4: Specialklasse for elever med specifikke læsevanskeligheder Som nævnt andet sted i rapporten foreslår arbejdsgruppen, at der forsøges skabt budgetmæssig mulighed for etablering af en sådan læseklasse. Arbejdsgruppen foreslår, at klassen etableres på Sønderskov-Skolen. 12/45

13 Opfølgning og revisitering Arbejdsgruppen foreslår, at der udarbejdes en skabelon til beskrivelse af samtlige elever i den vidtgående specialundervisning vedr. deres faglige, personlige og sociale udvikling således, at der hvert år laves en udviklingsbeskrivelse, som skal sikre, at eleven er inden for målgruppen for det pågældende tilbud samt, at ressourcerne udnyttes optimalt. Det skal ligeledes beskrives, om eleven fremadrettet kan integreres i den almindelige folkeskole i enkelte fag, ligesom der fra det 7. skoleår skal ske inddragelse af UU specialvejlederen med henblik på forberedelse af udslusningsforløb. Arbejdsgruppen vurderer, at udviklingsbeskrivelsen skal ses som et tværfagligt redskab for at sikre, at eleven får det optimale forløb, således forstået, at socialrådgiveren inddrages i forløbet, når der er tale om en familieproblematik. Model Nedenfor beskrives forslag til fremtidige tilbud. Tilbud der foreslås opretholdt Der er fire tilbud, som i forbindelse med nærværende forslag til omorganisering foreslås bevaret uændret. Af disse er Kløver-Skolen elevtalsmæssigt langt den største. Kløver-Skolen Kløver-Skolen er Sønderborg Kommunes specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Skolen består af to skoleafdelinger samt en skolefritidsordning. Skolen giver vidtgående specialundervisning til: - Elever med tale/sprogvanskeligheder. - Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. - Elever med svære opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne henvises primært fra Sønderborg Kommune. Baggrunden for henvisning til skolen er børnenes behov for særlig tilrettelagt undervisning, som ikke kan gives i specialklassernes vidtgående specialundervisningstilbud. Elever, der visiteres til Kløver-Skolen, er med andre ord elever med store komplekse og specialiserede behov. 13/45

14 Elevtallet på Kløver-Skolen er øget betragteligt siden kommunesammenlægningen. Skolen er i 2009 flyttet til nyindrettede lokaler på den tidligere Kløvermark-Skolen. På baggrund af den store forøgelse af elevtallet har forvaltningen afstået fra at udarbejde forslag til grundnormering for skolen. Arbejdsgruppen er bekendt med, at det er Børne- og Uddannelsesforvaltningens synspunkt, at skolens elevtal skal forsøges fastholdt på maks. 150 elever og gerne lavere. Huholt Skole Huholt Skole er en kommunal specialklasse med tilhørende SFO, der underviser elever på årgang med svære socioemotionelle vanskeligheder. Skolen er pædagogisk/administrativt henlagt til Ulkebøl Skole. Elevgrundnormeringen er igennem årene forøget til den nuværende normering på 25 elever. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der på kort sigt bør tages stilling til, om skolens nuværende organisatoriske tilknytning til Ulkebøl Skole er den rigtige. Det bør overvejes, om Huholt Skole organisatorisk kan sammentænkes med Skovløberne og eller Kløver-Skolen. Skovløberne Skovløberne er et kommunalt specialklassetilbud, der også omhandler et fritidstilbud som en forebyggende foranstaltning. Tilbuddet optager elever på årgang med svære socioemotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Skovløberne, der pædagogisk/administrativt er henlagt til Ahlmann-Skolen, er et undervisningstilbud, der blev oprettet i Tilbuddet er hjemmehørende i kommunale bygninger i Mjels. Arbejdsgruppen anbefaler, at Skovløberne i forbindelse med udarbejdelse af forslag til omorganisering foreslås at fortsætte uændret. Det bør overvejes, om Skovløberne organisatorisk kan sammentænkes med Huholt Skole og eller Kløver-Skolen. Erhverv og Uddannelse Erhverv & Uddannelse er et specialpædagogisk undervisningstilbud, der underviser - Elever på 9. årgang, der er skoletrætte. - Elever, der har brug for en praktisk tilgang til læring. - Elever, der har brug for en tættere voksenkontakt og personlig mentor/vejleder. - Elever, der har brug for undervisning på mindre hold. - Elever, der har brug for at ændre deres sociale rammevilkår. Tilbuddet, der blev oprettet i 2008, er pædagogisk/administrativt henlagt til Sønderborg Kommunale Ungdomsskole og i et tæt samarbejde med EUC-Syd. Undervisningen foregår hovedsagelig på EUC-Syd. 14/45

15 Idet tilbuddet organisatorisk er anderledes opbygget end de øvrige tilbud, er det ind til videre besluttet, at der ved afslutningen af hvert skoleår udarbejdes en egentlig evaluering foretaget af de involverede parter fra hhv. Sønderborg Kommune og EUC-Syd. Nye tilbud/funktioner der foreslås oprettet Læseklasse Arbejdsgruppen foreslår, at kommissoriets forslag til etablering af en læseklasse, dvs. undervisningstilbud for elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder, imødekommes ved, at der på Sønderskov-Skolen, i form af en læseklasse, oprettes et fælles tilbud til elever med specifikke læseindlæringsvanskeligheder. Der peges på Sønderskov Skolen med begrundelsen, at der ønskes et centralt placeret tilbud i kommunen, bl.a. af hensyn til transport. Endvidere kan det oplyses, at Sønderskov-Skolens ledelse har tilkendegivet interesse for opgaven. Læsekonsulent I tilknytning til dette forslag foreslås det endvidere, at der nynormeres en læsekonsulentstilling. Læsekonsulenten skal varetage den overordnede faglige udvikling for læseområdet generelt og særligt i forhold til læsevejlederne. Læsekonsulenten skal være øverst ansvarlig for et eventuelt specialiseret læsetilbud i Sønderborg Kommune. På nuværende tidspunkt er der tilknyttet uddannede læsevejledere på alle Sønderborg Kommunes folkeskoler. Specialpædagogisk konsulent Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der nynormeres en specialkonsulentstilling inden for området - elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. Konsulenten skal give faglig sparring i den vidtgående specialundervisning i forhold til pædagogik, struktur, og forudsigelighed. Konsulenten skal endvidere vejlede i den almindelige undervisning med henblik på, at skolen kan rumme flere elever i denne målgruppe. Endelige skal konsulenten kunne vejlede forældre og arrangere forældrekurser. Arbejdsgruppen er bekendt med, at der i øjeblikket ikke umiddelbart er budgetmæssig dækning for ovennævnte 3 forslag til nye tilbud. Imødekommelse af forslagene skal derfor finansieres via budgetomlægning inden for specialundervisningsområdet. 15/45

16 Nye tilbud/funktioner der ikke foreslås oprettet Normaltbegavede skoletrætte elever, Erhvervsklasser og Akutklasser I kommissoriet er der på baggrund af ønske fra skolelederne oplistet et specialpædagogisk tilbud til Normalt begavede skoletrætte elever og Akutklasser. Det er arbejdsgruppens vurdering, at sådanne klasser ikke foreslås oprettet, idet det økonomiske grundlag for såvel oprettelse som drift ikke er til stede. Børne- og Uddannelsesforvaltningen vægter en inkluderende tilgang til denne elevmålgruppe. Arbejdsgruppen anbefaler derfor inddragelse af folkeskolernes AKT vejledere (Adfærd Kontakt Trivsel), idet målgruppen som oftest er elever, der har problemstillinger inden for disse områder. Omstrukturerede tilbud De harmoniserede tilbud er udtryk for en gennemgribende omstrukturering og omorganisering af de hidtidige, forskelligartede tilbud. Generelle overvejelser Som allerede nævnt er arbejdsgruppens forslag til hovedstruktur i den foreslåede ændring, at der på skoler i hvert område, Als, Sønderborg og Jylland, oprettes vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud til: - Elever med generelle vanskeligheder. - Elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. - Elever med socioemotionelle vanskeligheder. Blandt de mange forudsætninger, der skal inddrages i f. m. opstilling af forslag til sådanne tilbud, er der især to, der trænger sig på. De budgetmæssige muligheder samt antallet af elever, der forventes at skulle undervises på de forskellige tilbud. Med henblik på at kunne anlægge et skøn over antallet af elever er der udarbejdet oversigt over det forventede elevtal i de nye vidtgående specialpædagogiske undervisningstilbud. Det pointeres, at oversigten er udtryk for det bedst mulige overslag. Fremgangsmåden har været, at Visitationsudvalget har foretaget en skønsmæssig revisitering af alle sager vedr. elever, der i øjeblikket undervises i de eksisterende specialklasser. Mange af eleverne er visiteret forud for skoleåret 2009/10. Det er Visitationsudvalgets vurdering, at en egentlig revisitering vil vise, at set ud fra de kriterier, som Visitationsudvalget visiterer ud fra i dag, vil en del af disse elever ikke befinde sig inden for målgruppen - elever med vidtgående specialundervisningsbehov. 16/45

17 Anslået elevtal Anslået elevtal og normering for kommende specialpædagogiske undervisningstilbud for skoleåret 2011/12: Generelle indlæringsvanskeligheder Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Socioemotionelle vanskeligheder Centralt tilbud Sønderborg Kommune Skovløberne X 6 Kløver-Skolen X X 150 Huholt Skole X 25 Erhv. & Udd. X 12 I alt 193 Arbejdsgruppen anslår, at elevtallet på sigt vil fordele sig med elever i hver af de tre specialklasser inden for generelle indlæringsvanskeligheder. Det anslås, at der fremover vil være i gennemsnit 15 elever i hver af de tre specialklasser indenfor området socioemotionelle vanskeligheder. Inden for området opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder anslås, at elevtallet i hvert af de tre tilbud vil udgøre Det anslås, at der fremover samlet set vil være indskrevet omkring 250 elever i de nyetablerede specialklasser. Generelle indlæringsvanskeligheder Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Socioemotionelle vanskeligheder Område Jylland Broager Skole Egernsund Skole Område Sønderborg Ahlmann-Skolen Hørup Centralsk Område Als Havnbjerg Skole (Nørreskovsk Svenstr. afd./ Havnbj. Sk.- /Fryndesh. Sk.) I alt områdetilb Centr. + områder 443 Normering Faktor 1 Faktor 1,20 Faktor 1,30 I f. t. statusskemaet, jf. foranstående i rapporten, viser ovenstående skema, at det skønnede elevtal for skoleåret 11/12 er højere end elevtallet i skoleåret 10/11. Arbejdsgruppen gentager i den forbindelse oplysningen om, at der er tale om det bedst mulige skøn vel vidende, at der er tale om flere ukendte faktorer. Normeringen for de tre specialpædagogiske tilbud er angivet i skemaet som faktortal til omregning af antal stillinger i de nye tilbud. Det er arbejdsgruppens vurdering, at personalenormeringen bør være størst i forhold til målgruppen - elever med socioemotionelle vanskeligheder, da der er tale om elever med en uforudsigelig og udadreagerende adfærd. I alt 17/45

18 Tildelingsmodel Forslag til tildelingsmodel specialklasser fra skoleåret 2011/12. Område Gen. Indlærings vanskeligheder Opmærksomhedsog koncentrationsvanskeligheder Socio. Emo. Vansk. Vægtet elevtal Norm. Skolebibliotek 5 % vikartimer Timer i alt Samlet normering Samlet lønudgift Driftsudgifter Ledelsestid I alt Jylland Egernsund Skole ,00 180,00 642, , Broager Skole ,50 150,00 824, , Sønderborg Ahlmann-Skolen ,00 200,00 783, , Hørup C. Skole ,50 140,00 823, , Als (Nørreskovsk.Svenstr. afd./havnbj. Sk./ Fryndesh. Skole) ,00 150,00 570, , Havnbjerg Skole ,50 150,00 925, , TOTAL ,50 970, , Faktor 1,00 1,20 1,30 Lærerårsløn elev/lærerratio 6,00 5,00 4,00 Samlet elevtal 250 Økonomiske midler til barselspulje samt pulje til langtidssygdom omfordeles indenfor eksisterende ramme. Beregningen er baseret på lærerstillinger. Arbejdsgruppen anbefaler, at medarbejdergruppen i de nye tilbud sammensættes af både lærere og pædagoger. Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der tilføres ekstra ledelsestid til de skoler, som tillægges det pædagogiske/administrative ledelsesansvar, 18/45 18/45

19 Bemærkninger til tildelingsmodellen Grundlaget for finansiering af forslag til tildelingsmodel for de nye specialklasser er baseret på omlægning af det budget, der i skoleåret 2010/11 anvendes til undervisning af elever ( årgang) med vidtgående specialpædagogisk behov. Der er således tale om ressourceneutralitet. Ordningen af undervisningen i specialklasser er fastlagt i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I forslag til tildelingsmodel er det forudsat, at eleverne i lighed med normalundervisningsområdet modtager undervisning på tre fasetrin - indskoling, mellemtrin og udskoling. Antallet af elever på de enkelte fasetrin er først kendt, når elevoptaget i de nye specialklasser er kendt. Den enkelte skole kan derfor først på det tidspunkt organisere den endelige undervisnings tilrettelæggelse. Derfor er det ikke muligt forud at fastlægge antallet af timer, der skal anvendes til undervisning på de enkelte fasetrin. Modellens oplysning om elev/lærerratio er udtryk for ressourcetildeling og ikke udtryk for klasseeller holdstørrelse. Modellen normeringsfastlæggelser og dermed udgiftsniveau er opgivet i fuldtids lærerårsværk. Idet modeltildelingen forudsætter, at undervisningstilrettelæggelsen i vid udstrækning baseres på elevholddannelse, er der nedenfor opstillet et eksempel på, hvordan en skole eksempelvis kan organisere undervisningen. Eksempel på organisering af specialklasser. Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i en specialklasse med - 45 elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - der er tilknyttet 7,5 lærerstilling. - hver lærer underviser i gennemsnit 675 timer årligt eller 22,5 lektioner (45 min.)ugentligt. Der tages udgangspunkt i en organisering, hvor faseopdelingen er omdrejningspunktet, og hvor eleverne som minimum har mulighed for at få undervisning i et timetal, der svarer til bestemmelsen i bilaget til Sønderborg Kommunes styrelsesvedtægt om minimumstimetal på årg. samt UVM s minimumstimetal. - Indskoling, der har 717 årlige timers undervisning (25 ugentlige lektioner). - Mellemtrin, der har 810 årlige timers undervisning (27 ugentlige lektioner). - Udskoling, der har 840 årlige timers undervisning (28 ugentlige lektioner). 19/45

20 Elevernes fordeling på faser kendes ikke præcist, men der regnes her med: - Indskoling 19 elever. - Mellemtrin 14 elever. - Udskoling 12 elever. Grundskemaet vil så kunne se således ud (elevtal / medarbejdertal = elever pr. lærer) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.lek 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 2.lek 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 45 el / 7 læ = 6,4 3.lek 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 4.lek 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 5.lek 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 45 el / 6 læ = 7,5 6.lek 26 el / 3 læ = 8,6 26 el / 3 læ = 8,6 12 el / 2 læ = 6,0 Skolefritidsordninger De eksisterende specialpædagogiske SFO-tilbud er også videreført i f. m. kommunesammenlægningen I lighed med undervisningstilbuddene er sammenlægningskommunernes specialpædagogiske SFOtilbud ind til videre opretholdt i storkommunen. Det betyder, at der for de enkelte tilbud er forskellige økonomiske rammer. De nuværende personaleressourcer i de eksisterende specialpædagogiske SFO er fordeler sig med i alt: - 3,63 Pædagogstillinger. - 1,08 Pædagogmedhjælper stilling. Fremtidig organisering af specialpædagogiske SFO er Det er arbejdsgruppens forslag, at elever med generelle indlæringsvanskeligheder bør rummes i det normale SFO tilbud, der findes på den skole, hvor dette undervisningstilbud er oprettet. Det er endvidere arbejdsgruppens forslag, at elever optaget i specialklasser, hvor der undervises elever med hhv. opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder og elever med socioemotionelle vanskeligheder, bør have mulighed for at blive indskrevet i en specialpædagogisk SFO. 20/45

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Specialklasser i Hedensted Kommune

Specialklasser i Hedensted Kommune Specialklasser i Hedensted Kommune Oktober 2014 Sag nr.: 17.01.00-P22-1-14 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. Indledning Dette er en status på Hedensted kommunes egne specialtilbud den fysiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning d. 28. Oktober kl. 14.00-16.00 1 Program 1. Velkommen, formål og program v. Inge 2. Inklusion 3. Organisering af inklusionsarbejdet

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal etablere den nødvendige

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune 1 Fremtidigt læsecenter i 2 Indhold Forord...3 Forslagets grundlag...4 Læsecentret i dag...5 Fremtidigt læsecenter...6 Læsecentrets opgave...7 Målgruppe...8 Elevkurser og placering...9 Ledelse...11 Opgaver

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Handicaprådet. det d. 8. april 2008. FagU Fagsekretariat for Undervisning. undervisning@faaborgmidtfyn.dk

Handicaprådet. det d. 8. april 2008. FagU Fagsekretariat for Undervisning. undervisning@faaborgmidtfyn.dk Handicaprådet det d. 8. april 2008 FagU Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk Disposition 1) Kommunens tilbud og indsats på specialundervisningsområdet, herunder tilbud til: -

Læs mere

Sammenfatning af udviklingsarbejdet på specialområdet. Børn og Uddannelse, august 2014

Sammenfatning af udviklingsarbejdet på specialområdet. Børn og Uddannelse, august 2014 Sammenfatning af udviklingsarbejdet på specialområdet Børn og Uddannelse, august 2014 Indhold Forord 3 Resume 4 Indledning 5 Inklusionsstrategi 6 Ledelsesansvar 7 Definition 8 Organisation 9 Kompetenceudvikling

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere