Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark"

Transkript

1 Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark - en oversigt over vejledningsordninger 1

2 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark - en oversigt over vejledningsordninger 2001 Ophavsret: Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 2001 Redaktion Christel Sølvhjelm Omslag Iben Kofoed Trykkeri Kailow Tryk A/S, København og Interprint A/S, København Oplag ISBN Rapport om uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark findes både i trykt og elektronisk udgave. Den elektroniske udgave kan ses på R.U.E.s websted på adressen: Udgiver Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Vester Voldgade København V Tlf.: (ved bestilling af publikationer: ) Fax: E-post: Webadr.:http://www.r-u-e.dk

3 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Forord R.U.E.s vejledningspolitik blev offentliggjort i Samtidig formulerede rådet et debatoplæg, som indeholdt en oversigt over danske vejledningsordninger. Mange interessenter på vejledningsområdet har flittigt brugt denne oversigt, som nu udgives i en revideret udgave. I den forbindelse ønsker rådet særligt at påpege to indsatsområder for uddannelses- og erhvervsvejledningen. Det første er uddannelsen af vejlederne. Som det er i dag med 17 forskellige grundlæggende vejlederuddannelser, der hver især henvender sig til specifikke vejledergrupper inden for bestemte sektorer, er det svært at udvikle en fælles vejlederidentitet og et tværsektorielt vejledersamarbejde. Der er i vidt omfang tale om paralleluddannelse af meget forskellig omfang og kvalitet. Samtidig er det et stort problem, at hovedparten af vejlederne i Danmark hverken har ret eller pligt til at gennemgå en vejlederuddannelse. Der er derfor brug for at etablere en fælles grundlæggende vejlederuddannelse, som foreslået af rådet i december Det andet er kvalitetsudvikling af vejledningen. I dag er der en række vejledningsordninger, hvor der ikke findes nærmere bestemmelser for vejledningen. Dette vanskeliggør i høj grad en kvalitetssikring af vejledningsindsatsen. For at imødegå dette forhold anbefaler rådet kvalitetsudvikling i et samspil mellem overordnede og konkrete kvalitetsmål. De overordnede kvalitetsmål inden for følgende fire områder bør være retningsgivende for arbejdet med opstilling af de konkrete kvalitetsmål: Adgang til ligeværdig og alsidig vejledning Samordning af vejledningsindsatsen Vejledningens rammer og ressourcer Uddannelse af vejledere På R.U.E.s hjemmeside er der mulighed for at finde yderligere oplysninger om R.U.E.s forslag til ny model for vejlederuddannelse, model for kvalitetsudvikling af uddannelses- og erhvervsvejledning samt nærværende publikation om vejledningsordningerne i Danmark. Vi håber, at oversigten over vejledningsordningerne vil være til god nytte for vejledere, myndigheder og andre, der har brug for oplysninger om uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark. Jytte Andersen formand 3

4 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger

5 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Indhold Forord... 3 Indledning... 7 Danske vejledningsordninger... 9 Regelregulerede vejledningsordninger 1. Skolevejledning i folkeskolen Ungdomsvejledning Studievejledning ved gymnasier, studenter- og hf-kurser Vejledning ved den Fri Ungdomsuddannelse (FUU) Uddannelses- og erhvervsvejledning ved erhvervsskolerne Vejledning ved erhvervsgrunduddannelsen (egu) Uddannelses- og erhvervsvejledning ved forberedende voksenundervisning (FVU) Uddannelses- og erhvervsvejledning ved almen voksenuddannelse (AVU) Uddannelses- og erhvervsvejledning i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl Studievejledning ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Vejledning ved den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper m.v Vejledning ved landbrugsskolerne Informationscentre om videregående uddannelser, ivu*c Vejledning af værnepligtige m.fl. JUDO-ordningen Vejledning af Forsvarets stampersonel CU-ordningen Erhvervsvejledning, herunder eurovejledning, ved AF Vejledning ved arbejdsløshedskasserne Vejledning i henhold til lov om aktiv socialpolitik Uddannelses- og erhvervsvejledning af flygtninge og indvandrere i kommunerne Vejledning under Kriminalforsorgen Vejledning ved produktionsskoler Vejledning ved daghøjskoler...75 Andre vejledningsordninger 23. Vejledning ved frie grundskoler Vejledning ved efterskoler Vejledning ved folkehøjskoler Studievejledning ved videregående uddannelser Vejledning ved arbejdsmarkedsuddannelserne

6 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger

7 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Indledning Som det fremgår af denne oversigt, findes der 27 danske vejledningsordninger. En vejledningsordning er her defineret som den uddannelses- og erhvervsvejledning, der tilbydes til en målgruppe. Karakteren af målgruppekriterier varierer meget fra ordning til ordning. 22 af de beskrevne ordninger fungerer i henhold til love, bekendtgørelser eller lignende, mens de resterende 5 eksisterer i kraft af en prioritering fra forskellige institutioners og organisationers side. Der skelnes således mellem regelregulerede ordninger og andre ordninger. Ifølge sagens natur er det umiddelbart lettest at skaffe sig et overblik over den førstnævnte gruppe. Som det fremgår af oversigten, er disse ordninger dog særdeles forskellige indbyrdes. Der kan fx være tale om en mere eller mindre stærk central styring. Ressourcetildelingen kan således variere stærkt fra kommune til kommune (skolevejledningsordningen) eller fra amt til amt (vejledningen ved social- og sundhedsuddannelserne). Samtidig kan det være vanskeligt at skaffe præcise oplysninger om de vejledere, der er tilknyttet ordningen, fx opgørelser over vejledernes antal, køn og vejlederkvalifikationer. Hvad de uregulerede vejledningsordninger angår, kniber det endnu mere med overblikket. Eksempelvis er det vanskeligt at give en samlet beskrivelse af vejledningen ved de videregående uddannelser, hvor vejledningstilbuddet kan variere fra institution til institution. Oversigten er opbygget sådan, at en række gennemgående temaer forsøges belyst for hver enkelt vejledningsordnings vedkommende. I slutningen af hver beskrivelse angives det, hvornår oplysningerne senest er opdateret. 7

8 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger

9 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Danske vejledningsordninger Regelregulerede vejledningsordninger 1. Skolevejledning i folkeskolen 2. Ungdomsvejledning 3. Studievejledning ved gymnasier, studenter- og hf-kurser 4. Vejledning ved den Fri Ungdomsuddannelse (FUU) 5. Uddannelses- og erhvervsvejledning ved erhvervsskolerne 6. Vejledning ved erhvervsgrunduddannelsen (egu) 7 Uddannelses- og erhvervsvejledning ved forberedende voksenundervisning (FVU) 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning ved almen voksenuddannelse (AVU) 9. Uddannelses- og erhvervsvejledning i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. 10. Studievejledning ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 11. Vejledning ved den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper m.v. 12. Vejledning ved landbrugsskolerne 13. Informationscentre om videregående uddannelser, ivu*c 14. Vejledning af værnepligtige m.fl. JUDO-ordningen 15. Vejledning af Forsvarets stampersonel CU-ordningen 16. Erhvervsvejledning, herunder eurovejledning, ved AF 17. Vejledning ved arbejdsløshedskasserne 18. Vejledning i henhold til lov om aktiv socialpolitik 19. Uddannelses- og erhvervsvejledning af flygtninge og indvandrere i kommunerne 20. Vejledning under Kriminalforsorgen 21. Vejledning ved produktionsskoler 22. Vejledning ved daghøjskoler Andre vejledningsordninger 23. Vejledning ved frie grundskoler 24. Vejledning ved efterskoler 25. Vejledning ved folkehøjskoler 26. Studievejledning ved videregående uddannelser 27. Vejledning ved arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 9

10 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger

11 Regelregulerede vejledningsordninger 1. Skolevejledning i folkeskolen 1.1. Om vejledningsordningen Formalisering af vejledningsordningen ved lov/bekendtgørelse Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 730 af 21. juli Bekendtgørelse om folkeskolens skolevejledningsordning nr. 611 af 21. juni Endvidere er vejledningsordningen underlagt følgende lovgivning: Bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen 501 af 6. juni Bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj 2000 om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder nr. 482 af 6. juni Bekendtgørelse af lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne nr. 786 af 14. oktober Bekendtgørelse om vejledning og tilmelding til ungdomsuddannelserne for elever i folkeskolen m.v. nr. 355 af 16. maj Bekendtgørelse om brobygningsforløb til ungdomsuddannelser nr. 900 af 26. september Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 896 af 22. september Ansvarlig myndighed Kommunalbestyrelsen. Målgruppe Principielt omfatter målgruppen folkeskoleelever på samtlige klassetrin i og med, at det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering skal tages op med jævne mellemrum i hele grundskoleforløbet klasse er dog hovedmålgruppen, da man arbejder med elevernes uddannelsesbog på disse klassetrin. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ca. 1/5 af eleverne på de ældste klassetrin går i private grund-, fri- og efterskoler, der ifølge sagens natur ikke er omfattet af bekendtgørelsen (jf. vejledningsordning nr. 23 og 24). Vejledningsordningen omfatter følgende arbejdsopgaver Ifølge bekendtgørelsen omfatter skolevejledningsordningen den vejledning, som gives af klasselæreren og skolevejlederen i samarbejde med skolens øvrige lærere og andre vej- 11

12 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen ledningsordninger i kommunen og den almindelige forældreorientering om skolernes undervisningstilbud. Skolevejlederne har hovedsagelig til opgave at bistå klasselæreren og lærerne i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering dels med hensyn til undervisnings- og materialespørgsmål, dels ved individuel og kollektiv vejledning af elever og forældre. Desuden skal de forestå planlægningen af de udadvendte aktiviteter og medvirke ved den særlige vejledning af elever, som ønsker at forlade skolen inden undervisningspligtens ophør. Skolevejlederen har ansvaret for, at eleverne udarbejder uddannelsesplaner, uddannelsesbøger m.v. Med udgangspunkt i uddannelsesbogen afholdes på klassetrin en årlig vejledningssamtale med den enkelte elev, og på klassetrin afholdes to vejledningssamtaler med den enkelte elev. Samtalerne udføres af skolevejlederen i samarbejde med klasselæreren. På 9. og 10. klassetrin udarbejdes en uddannelsesplan. Planen udarbejdes på grundlag af uddannelsesbogen. Ca. halvdelen af landets kommuner har etableret en kuratorfunktion, hvor skolekonsulenter for kuratorvirksomhed (kuratorer) varetager vejledning af børn og unge med særlige behov 1. Vejledningsressourcer/timer pr. år pr. vejledningssøgende omfattet af ordningen Der er ingen opgørelse over hvor mange vejledningsressourcer/timer, der er afsat pr. år til vejledningssøgende omfattet af ordningen. Skolevejlederne Skolevejlederens samlede tid til vejledningsrelaterede opgaver varierer meget fra kommune til kommune. Fastlæggelse af tid til vejledningsopgaver er normalt indgået i en kommuneakkord. En undersøgelse foretaget af R.U.E. viser, at 67% af landets kommuner har indgået en kommuneakkord 2. Foreningen af skolevejledere og skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (Tandhjulsforeningen) har i 2000 foretaget en undersøgelse af ressourcetildelingen til den del af skolevejledningen, der varetages af skolevejlederne. Svar fra 101 kommuner viser, at der er stor forskel på ressourcetildelingen fra kommune til kommune. På en typisk 2-sporet skole med 20 elever pr. klasse samt én 10. klasse ligeledes med 20 elever kan skolevejlederens samlede tid til vejledningsrelaterede opgaver pr. år således svinge fra timer 3. Kuratorerne Varierer fra kommune til kommune. I en undersøgelse af kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov fra 2001 er det opgjort, at i kommuner med kurator er der gennemsnitligt afsat 15 timer pr. elev med særlige behov pr. skoleår (spænder fra 1 time til mere end 21 timer pr. elev med særlige behov). 81% af kommunerne med kura- 1 Kuratorer varetager opgaver knyttet til såvel skolevejledningsordningen som til ungdomsvejledningsordningen. 2 Opgaver og ansvar i skolevejledningen, R.U.E Tandhjulsforeningen 2001: Undersøgelse af ressourcetildelingen til skolevejledningen. 12

13 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen tor har afsat mellem 6 og 20 timer til vejledning pr. elev med særlige behov pr. skoleår Om vejlederne tilknyttet ordningen Vejledergrupper tilknyttet ordningen Klasselærere Skolevejledere Skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (skolekonsulenter) Skolekonsulenter for kuratorvirksomhed (kuratorer) Kun klasselærere og skolevejledere er omtalt i bekendtgørelsen. I mange kommuner har man imidlertid valgt at ansætte skolekonsulenter og kuratorer til at varetage opgaver knyttet til skolevejledningen. Skolekonsulenter har til opgave at bistå skolevejledere og lærere vedrørende materialespørgsmål, koordinering af praktik- og besøgsvirksomhed, planlægning m.m. Herudover er en del skolekonsulenter beskæftiget med opgaver under ungdomsvejledningsordningen (jf. vejledningsordning nr. 2). Kuratorer beskæftiger sig typisk med at yde rådgivning og vejledning til elever med særlige behov, herunder til elever, der ved skolegangens ophør og de første år herefter fortsat har brug for specialpædagogisk bistand. I lighed med skolekonsulenter varetager mange kuratorer således også opgaver, der er knyttet til ungdomsvejledningsordningen. Der findes kuratorer i 155 kommuner, dvs. i 56% af kommunerne (1999) 5. Antal vejledere Klasselærere: (skoleåret 1998/99) 6 Skolevejledere: ca (2000) 7 Skolekonsulenter: 244 (1999) 8 Kuratorer: 125 (1999) 9 Kønsfordeling blandt vejlederne Ca. 65% af klasselærerne er kvinder (1998/99) Ca. 70% af skolevejlederne er mænd (2000) 78% af skolekonsulenterne er mænd (1999) 73% af kuratorerne er mænd (1999) 4 Tallene må tages med et vist forbehold da kuratorerne også varetager opgaver knyttet til ungdomsvejledningsordningen. Tallene viser ikke hvor stor en del af vejledningsressourcerne, der er afsat til vejledningssøgende under skolevejledningen. Tallene stammer fra Jill Mehlbye og Jacob Sørensen 2001: Kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov. Undervisningsministeriet. 5 Optælling foretaget på baggrund af oplysninger i R.U.E.s publikation Vejledning og vejledere. Adresser Tallet er baseret på antallet af normalklasser i klasse hentet fra Undervisningsministeriets publikation Folkeskolen i tal, Planlægningstal 1998/99. 7 Tallet er et skøn baseret på antallet af folkeskoler pr. 1. august 2000 (1664 folkeskoler). 8 Optælling foretaget på baggrund af oplysninger i R.U.E.s publikation Vejledning og vejledere. Adresser Optælling foretaget på baggrund af oplysninger i R.U.E.s publikation Vejledning og vejledere. Adresser

14 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen Grunduddannelse i tilknytning til vejledningsordningen Skole- og ungdomsvejlederuddannelsen ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Varighed: 240 eller 300 timer (henvender sig til skolevejledere, kuratorer og skolekonsulenter). Herudover er der i 1997 etableret et kursus om rådgivning og vejledning vedrørende specialundervisning for voksne på 200 timer, som henvender sig til kuratorer. Uddannelsen er formaliseret ved lov/bekendtgørelse I bekendtgørelsen om folkeskolens skolevejledningsordning står, at lærere, der udpeges til skolevejledere, skal have gennemgået eller skal forpligte sig til at gennemgå skoleog ungdomsvejlederuddannelsen. En undersøgelse foretaget af R.U.E. i 1999/2000 viser, at 82% af skolevejlederne har gennemført DPUs skolevejlederuddannelse 10. Der findes ingen bestemmelser om, at skolekonsulenter skal gennemgå uddannelsen. En undersøgelse foretaget af R.U.E. viser, at 83% af skolekonsulenterne har gennemført skolevejlederuddannelsen. Hovedparten af de, der ikke har gennemført uddannelsen, blev ansat som skolekonsulenter eller lignende, inden uddannelsen blev oprettet. 93% af kuratorerne har gennemført en vejlederuddannelse 11. Vejledernes uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund Skolevejlederne: ud over at være læreruddannede har ca. 1/5 af skolevejlederne også en erhvervsuddannelse 12. Skolekonsulenterne: 99% af alle skolekonsulenter er læreruddannede og har en baggrund som undervisere. Kuratorerne: stort set alle kuratorer har en uddannelsesmæssig baggrund som lærer. Den enkelte vejleders timetal til vejledning Klasselærerne: ikke noget fast timetal - vejledningen er integreret i undervisningen. Skolevejlederne: 1-16 timer pr. uge, gennemsnitligt 348 t/år, dvs. ca. 20% af arbejdstiden (1996). Skolekonsulenterne: beskæftiger sig med arbejdsopgaver i relation til skolevejledning fra få timer om ugen til fuld tid. 87% af skolekonsulenterne fungerer som skolekonsulenter i under 800 timer pr. år (dvs. mindre end halv tid) 13. Flertallet af skolekonsulenterne er dog beskæftiget med arbejdsopgaver i relation til undervisning og vejledning af unge i hele arbejdstiden, idet de ved siden af at være skolekonsulenter, også fungerer som fx ungdomsvejledere/koordinatorer af ungdomsvejledningen, skolevejledere, egu- 10 Det er typisk for kommunerne, at vejlederne påbegynder vejlederfunktionen og derefter sideløbende påbegynder vejlederuddannelsen. Derfor kan uddannelsesfrekvensen naturligt aldrig blive 100%. 11 Jill Mehlbye og Jacob Sørensen 2001: Kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov. Undervisningsministeriet. 12 Jf. en repræsentativ undersøgelse af skolevejledernes baggrund og arbejdsforhold v/arbejdsmarkedspolitisk Agenda og Tandhjulsforeningen fra januar Der må tages visse forbehold for undersøgelsens resultater, da svarprocenten kun var Opgaver og ansvar i skolevejledningen, R.U.E

15 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen ansvarlig i kommunen, pædagogisk/administrativ konsulent, praktikkonsulent og lignende. Kuratorerne: varierer fra få timer om ugen til fuld tid. Skønnet til gennemsnitlig ca. 600 t/år eller ca. 35% af den samlede arbejdstid (1998). Af en undersøgelse fra 2001 fremgår det, at 39% af kuratorernes arbejdstid bruges på personlig ansigt-til-ansigt vejledning af børn og unge med særlige behov 14. Vejlederforening Foreningen af skolevejledere og skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (Tandhjulsforeningen) Kuratorernes Landsforening Nyere undersøgelser gennemført inden for området Andersen, Dines 1997: Uddannelsesvalg efter 9. klasse. Socialforskningsinstituttet. Andersen, Frederik Bjerre m.fl. 2000: Det er jo ens eget valg. En analyse af 9. klasse elevers begrundelser for uddannelsesvalg i diskursteoretisk perspektiv. Roskilde Universitetscenter. Andreasen, Lars Birch m.fl. 1998: Veje til forbedring og fornyelse af ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Arbejdsmarkedspolitisk Agenda: Ny satsning på unges vejledning. Artikel fra 8. februar Jensen, Mogens Kjær 1997: Valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Socialforskningsinstituttet. Jensen, Torben Pilegaard 1997: Valg og veje i ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mehlbye, Jill 1996: Kommunernes vejledning af unge om uddannelse og erhverv. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mehlbye, Jill m.fl. 2000: Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mehlbye, Jill og Jacob Sørensen 2001: Kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov. Undervisningsministeriet. Mortensen, Heidi Graff m.fl. 1998: Uddannelse og integration en antologi om etniske minoriteter. Undervisningsministeriet. R.U.E. 2000: Opgaver og ansvar i skolevejledningen. Rapport fra en baggrundsgruppe nedsat af R.U.E. Skole- og ungdomsvejledningen 1999: Unges uddannelsesadfærd. Forløbsundersøgelse Skov, Poul 1998: Unges fremtid - meget afgøres tidligt. Erfaringer fra en forløbsunder- 14 Resten af arbejdstiden bruges på feltarbejde, konsulentarbejde, udviklingsarbejde, administrative opgaver og faglig ajourføring. Jill Mehlbye og Jacob Sørensen 2001: Kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov. Undervisningsministeriet. 15

16 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen søgelse. Danmarks Pædagogiske Institut. Skov, Poul 1996: Unge undervejs - kort midtvejsstatus i en forløbsundersøgelse. Danmarks Pædagogiske Institut. Skov, Poul 1995: Fremtid for unge - ud af folkeskolen og hvad så? Danmarks Pædagogiske Institut. Tandhjulsforeningen 1998: Undersøgelse af ressourcetildelingen til skolevejledningen Tandhjulsforeningen 2001: Undersøgelse af ressourcetildelingen til skolevejledningen Undervisningsministeriet 1998: Tilstandsbeskrivelse af folkeskoleområdet 10. marts. Beskrivelsen af denne vejledningsordning er opdateret i juni

17 2. Ungdomsvejledning 2.1. Om vejledningsordningen Formalisering af vejledningsordningen ved lov/bekendtgørelse Bekendtgørelse af lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse nr. 786 af 14. oktober Bekendtgørelse om ungdomsvejledning nr. 783 af 24. august Endvidere er vejledningsordningen underlagt følgende lovgivning: Bekendtgørelse om brobygningsforløb til ungdomsuddannelser nr. 900 af 26. september Ansvarlig myndighed Kommunalbestyrelsen. Målgruppe Ifølge bekendtgørelsen omfatter vejledningsordningen unge under 19 år, der er gået ud af skolen, men ikke er tilmeldt nogen uddannelse med tilknyttet vejledningsordning. I nogle kommuner er målgruppen udvidet til at omfatte unge op til 21 eller 25 år. Vejledningsordningen omfatter følgende arbejdsopgaver Vejledningsordningen omfatter tilbud om løbende vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder til unge i målgruppen mindst 2 gange om året, indtil der opnås en tilfredsstillende situation (uddannelse eller arbejde). Til unge med særlige vanskeligheder skal tilbydes en mere omfattende og personligt tilrettelagt vejledning og rådgivning. Vejledningsressourcer/timer pr. år pr. vejledningssøgende omfattet af ordningen Varierer fra 0,1-3,4 timers vejledning til unge i den aldersgruppe, der er omfattet af ordningen (1995). Gennemsnittet er 0,91 time. Forskellene synes først og fremmest at hænge sammen med placeringen af ungdomsvejledningen, idet der generelt afsættes flest ressourcer i de kommuner, hvor vejledningen er placeret i skoleregi. Konkret er det kun ca. 10% af de unge, der potentielt er omfattet af ordningen, der modtager individuel vejledning, bl.a. fordi mange når at komme i uddannelse eller job, inden de kontaktes af Ungdomsvejledningen. Der er således betydelig flere ressourcer til de unge, der reelt har brug for vejledning, end normeringerne antyder Om vejlederne tilknyttet ordningen Vejledergrupper tilknyttet ordningen Vejledere, der fungerer i forhold til ungdomsvejledningsordningen, er formelt ungdomsvejledere eller koordinatorer for ungdomsvejledningen. En del af dem varetager dog tillige opgaver i forhold til fx skolevejledningsordningen eller andre dele af den kommunale forvaltning. I praksis er der tale om en sammensat gruppe, der vil være at 17

18 Regelregulerede vejledningsordninger: Ungdomsvejledning finde under følgende stillingskategorier: Skolevejledere (dominerer - især i små kommuner) Beskæftigelses- og jobkonsulenter fra kommunens arbejdsmarkedsafdeling Lærere ansat i folkeskolen Skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Skolekonsulenter for kuratorvirksomhed B&U-konsulenter Sagsbehandlere i socialforvaltningen m.fl. Antal vejledere ca Kønsfordeling blandt vejlederne 66% mænd og 34% kvinder (1995) 85% af vejlederne er over 40 år gamle, mens 31% er over 50 år (1995). Grunduddannelse i tilknytning til vejledningsordningen Skole- og ungdomsvejlederuddannelsen ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Varighed 240 eller 300 timer. Uddannelsen er formaliseret ved lov/bekendtgørelse Det står ingen steder, at ungdomsvejledere er forpligtet til at gennemgå en vejlederuddannelse. 77 % af ungdomsvejlederne har dog gennemført skole- og ungdomsvejlederuddannelsen, mens 9% har en anden vejlederuddannelse som baggrund (fx en regional grunduddannelse). Mindst 10% af ungdomsvejlederne har ingen vejlederuddannelse. Andelen af vejledere uden vejlederuddannelse er størst i de kommuner, hvor ungdomsvejledningen er placeret i arbejdsmarkedsregi og i små kommuner (1995). Vejledernes uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund Flertallet af ungdomsvejlederne er læreruddannede. Den enkelte vejleders timetal til vejledning Varierer fra få timer til fuld tid pr. uge. Gennemsnittet er 6,8 timer pr. uge. Vejlederforeninger Foreningen af skolevejledere og skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (Tandhjulsforeningen) Kuratorernes Landsforening 15 (Mehlbye 1996) 867 ungdomsvejledere er indgået i undersøgelsen om Kommunernes vejledning af unge om uddannelse og erhverv. Svarprocenten var på 83. Det reelle antal af ungdomsvejledere ligger derfor omkring de

19 Regelregulerede vejledningsordninger: Ungdomsvejledning 2.3. Nyere undersøgelser gennemført inden for området Andreasen, Lars Birch, Torben Pilegaard Jensen, Kirsten Holm Larsen, Karin Blix Mogensen, Martin Bøg, Anette Jensen og Marlene Berth Nielsen 1997: Unge uden uddannelse. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Andreasen, Lars Birch m.fl. 1998: Veje til forbedring og fornyelse af ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mehlbye, Jill 1996: Kommunernes vejledning af unge om uddannelse og erhverv. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mortensen, Heidi Graff m.fl. 1998: Uddannelse og integration en antologi om etniske minoriteter. Undervisningsministeriet. Sigaard, Inga m.fl. 1999: Vejledning af marginaliserede unge. Et udviklingsprojekt omkring udslusningsvejledningen i Sønderjyllands Amt med særligt henblik på Ungdomsskolens Indføringskurser. Vejledningscentret i Sønderjylland, Sønderjyllands Amt og Bestyrelsen for Ungdomsskolens Indføringskurser. Skole- og ungdomsvejledningen 1999: Unges Uddannelsesadfærd. Forløbsundersøgelse Skov, Poul 1996: Unge undervejs - kort midtvejsstatus i en forløbsundersøgelse. Danmarks Pædagogiske Institut. Skov, Poul 1995: Fremtid for unge - ud af folkeskolen og hvad så? Danmarks Pædagogiske Institut. Beskrivelsen af denne vejledningsordning er opdateret i februar

20

21 3. Studievejledning ved gymnasier, studenter- og hf-kurser 3.1. Om vejledningsordningen Formalisering af vejledningsordningen ved lov/bekendtgørelse Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v. nr. 754 af 8. august Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. nr. 755 af 8. august Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen nr. 411 af 31. maj 1999, bilag 34. Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning nr. 605 af 15. juli 1995, bilag 31. Ansvarlig myndighed Rektor/forstanderen ved den enkelte uddannelsesinstitution. Målgruppe Potentielle og indskrevne elever/kursister. Vejledningsordningen omfatter følgende arbejdsopgaver Studievejlederne giver kollektiv uddannelses- og erhvervsorientering samt individuel vejledning vedrørende studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til uddannelsessituationen. Der er ikke fuldstændig overensstemmelse imellem vejledningsopgaverne på de forskellige typer af uddannelser. Fx gennemfører studievejlederne ved VUC en obligatorisk optagelsessamtale. Vejledningsressourcer/timer pr. år pr. vejledningssøgende omfattet af ordningen Vejledningsressourcerne er aftalt ved overenskomst. I gymnasiet er afsat 111 timer pr. 1.g. klasse pr. år (dvs. ca. 4 timer pr. elev) og 74 timer pr. 2. og 3.g. klasse (ca. 3 timer pr. elev). Ved toårigt hf er afsat 149 timer pr. klasse pr. år (ca. 5 timer pr. elev) og ved hf-enkeltfag er afsat 3,7 timer pr. kursist pr. år Om vejlederne tilknyttet ordningen Vejledergrupper tilknyttet ordningen Studievejledere ved gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser samt ved voksenundervisningscentre (VUC), der har hf-enkeltfagsundervisning. Antal vejledere 808 (marts 2001). Kønsfordeling blandt vejlederne 54% kvinder og 46% mænd. 21

22 Regelregulerede vejledningsordninger: Studievejledning ved gymnasier, studenter- og hf-kurser Grunduddannelse i tilknytning til vejledningsordningen Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser (2-årig) og VUC (hf-enkeltfag). Varighed ca. 215 timer. Alle studievejledere gennemfører uddannelsen i løbet af de første 2 år efter udpegning som vejleder. Hertil kommer løbende efteruddannelse. Uddannelsen er formaliseret ved lov/bekendtgørelse I cirkulære om udpegning, godkendelse og uddannelse af studievejledere ved institutioner, der tilbyder gymnasie- og hf-undervisning nr af 4. januar 1995 står der, at deltagelse i uddannelsen er obligatorisk. Vejledernes uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund Alle vejledere på området har en akademisk baggrund, typisk som cand.mag. eller cand.scient. De rekrutteres stort set fra alle fag. Mere end 1/4 har eksempelvis baggrund i mindst ét naturvidenskabeligt fag. Den enkelte vejleders timetal til vejledning I ovennævnte cirkulære er det fastsat, at studievejlederne normalt varetager hvervet i et omfang svarende til mellem 1 /3 og 1 /2 af fuld tjenestetid. Studievejlederne udpeges blandt de fastansatte lærere for 3 år ad gangen. Vejlederforening Studievejlederforeningen for gymnasieskolerne og hf Nyere undersøgelser gennemført inden for området Allerup, Peter m.fl. 1999: Elever fra Frederiksberg HF. En undersøgelse af 93 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut. Andersen, Dines 1997: Uddannelsesvalg efter 9. klasse. Socialforskningsinstituttet. Andreasen, Lars Birch m.fl. 1998: Veje til forbedring og fornyelse af ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Andreasen, Lars Birch m.fl. 1997: Unge i uddannelse - valg og vurderinger af ungdomsuddannelserne. Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl. Danmarks Statistik 1996: Fra studenter- eller hf-eksamen til fortsat uddannelse Statistiske Efterretninger, Uddannelse og kultur, 1996:1. Hegner, B., Kjædegaard, A. og Sinding 1992: Helsingør-studenter Hvad laver de nu? Jensen, Mogens Kjær 1997: Valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Socialforskningsinstituttet. Jensen, Torben Pilegaard 1997: Valg og veje i ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Konkolewsky, Dorit 1997: Vejledning i 90'erne. En analyse af udviklingen i 90'ernes almen gymnasiale vejledning ud fra rammer og vilkår. Lobedanz, J., Sveistrup, G. og Wind, M. 1995: Hvad laver de mon nu? En undersøgelse 22

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE Forord Denne guide er tænkt som en hjælp til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Bogen er rammen om de funktioner, du som vejleder skal varetage. Bogen er udarbejdet

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51

VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51 AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009 Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 2 2. De overordnede rammer... side 3 a) Baggrund og præsentation b) Fysiske rammer og personale

Læs mere

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE juni 2011 www.kum.dk Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere