Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark"

Transkript

1 Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark - en oversigt over vejledningsordninger 1

2 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark - en oversigt over vejledningsordninger 2001 Ophavsret: Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 2001 Redaktion Christel Sølvhjelm Omslag Iben Kofoed Trykkeri Kailow Tryk A/S, København og Interprint A/S, København Oplag ISBN Rapport om uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark findes både i trykt og elektronisk udgave. Den elektroniske udgave kan ses på R.U.E.s websted på adressen: Udgiver Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Vester Voldgade København V Tlf.: (ved bestilling af publikationer: ) Fax: E-post: Webadr.:http://www.r-u-e.dk

3 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Forord R.U.E.s vejledningspolitik blev offentliggjort i Samtidig formulerede rådet et debatoplæg, som indeholdt en oversigt over danske vejledningsordninger. Mange interessenter på vejledningsområdet har flittigt brugt denne oversigt, som nu udgives i en revideret udgave. I den forbindelse ønsker rådet særligt at påpege to indsatsområder for uddannelses- og erhvervsvejledningen. Det første er uddannelsen af vejlederne. Som det er i dag med 17 forskellige grundlæggende vejlederuddannelser, der hver især henvender sig til specifikke vejledergrupper inden for bestemte sektorer, er det svært at udvikle en fælles vejlederidentitet og et tværsektorielt vejledersamarbejde. Der er i vidt omfang tale om paralleluddannelse af meget forskellig omfang og kvalitet. Samtidig er det et stort problem, at hovedparten af vejlederne i Danmark hverken har ret eller pligt til at gennemgå en vejlederuddannelse. Der er derfor brug for at etablere en fælles grundlæggende vejlederuddannelse, som foreslået af rådet i december Det andet er kvalitetsudvikling af vejledningen. I dag er der en række vejledningsordninger, hvor der ikke findes nærmere bestemmelser for vejledningen. Dette vanskeliggør i høj grad en kvalitetssikring af vejledningsindsatsen. For at imødegå dette forhold anbefaler rådet kvalitetsudvikling i et samspil mellem overordnede og konkrete kvalitetsmål. De overordnede kvalitetsmål inden for følgende fire områder bør være retningsgivende for arbejdet med opstilling af de konkrete kvalitetsmål: Adgang til ligeværdig og alsidig vejledning Samordning af vejledningsindsatsen Vejledningens rammer og ressourcer Uddannelse af vejledere På R.U.E.s hjemmeside er der mulighed for at finde yderligere oplysninger om R.U.E.s forslag til ny model for vejlederuddannelse, model for kvalitetsudvikling af uddannelses- og erhvervsvejledning samt nærværende publikation om vejledningsordningerne i Danmark. Vi håber, at oversigten over vejledningsordningerne vil være til god nytte for vejledere, myndigheder og andre, der har brug for oplysninger om uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark. Jytte Andersen formand 3

4 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger

5 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Indhold Forord... 3 Indledning... 7 Danske vejledningsordninger... 9 Regelregulerede vejledningsordninger 1. Skolevejledning i folkeskolen Ungdomsvejledning Studievejledning ved gymnasier, studenter- og hf-kurser Vejledning ved den Fri Ungdomsuddannelse (FUU) Uddannelses- og erhvervsvejledning ved erhvervsskolerne Vejledning ved erhvervsgrunduddannelsen (egu) Uddannelses- og erhvervsvejledning ved forberedende voksenundervisning (FVU) Uddannelses- og erhvervsvejledning ved almen voksenuddannelse (AVU) Uddannelses- og erhvervsvejledning i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl Studievejledning ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Vejledning ved den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper m.v Vejledning ved landbrugsskolerne Informationscentre om videregående uddannelser, ivu*c Vejledning af værnepligtige m.fl. JUDO-ordningen Vejledning af Forsvarets stampersonel CU-ordningen Erhvervsvejledning, herunder eurovejledning, ved AF Vejledning ved arbejdsløshedskasserne Vejledning i henhold til lov om aktiv socialpolitik Uddannelses- og erhvervsvejledning af flygtninge og indvandrere i kommunerne Vejledning under Kriminalforsorgen Vejledning ved produktionsskoler Vejledning ved daghøjskoler...75 Andre vejledningsordninger 23. Vejledning ved frie grundskoler Vejledning ved efterskoler Vejledning ved folkehøjskoler Studievejledning ved videregående uddannelser Vejledning ved arbejdsmarkedsuddannelserne

6 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger

7 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Indledning Som det fremgår af denne oversigt, findes der 27 danske vejledningsordninger. En vejledningsordning er her defineret som den uddannelses- og erhvervsvejledning, der tilbydes til en målgruppe. Karakteren af målgruppekriterier varierer meget fra ordning til ordning. 22 af de beskrevne ordninger fungerer i henhold til love, bekendtgørelser eller lignende, mens de resterende 5 eksisterer i kraft af en prioritering fra forskellige institutioners og organisationers side. Der skelnes således mellem regelregulerede ordninger og andre ordninger. Ifølge sagens natur er det umiddelbart lettest at skaffe sig et overblik over den førstnævnte gruppe. Som det fremgår af oversigten, er disse ordninger dog særdeles forskellige indbyrdes. Der kan fx være tale om en mere eller mindre stærk central styring. Ressourcetildelingen kan således variere stærkt fra kommune til kommune (skolevejledningsordningen) eller fra amt til amt (vejledningen ved social- og sundhedsuddannelserne). Samtidig kan det være vanskeligt at skaffe præcise oplysninger om de vejledere, der er tilknyttet ordningen, fx opgørelser over vejledernes antal, køn og vejlederkvalifikationer. Hvad de uregulerede vejledningsordninger angår, kniber det endnu mere med overblikket. Eksempelvis er det vanskeligt at give en samlet beskrivelse af vejledningen ved de videregående uddannelser, hvor vejledningstilbuddet kan variere fra institution til institution. Oversigten er opbygget sådan, at en række gennemgående temaer forsøges belyst for hver enkelt vejledningsordnings vedkommende. I slutningen af hver beskrivelse angives det, hvornår oplysningerne senest er opdateret. 7

8 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger

9 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Danske vejledningsordninger Regelregulerede vejledningsordninger 1. Skolevejledning i folkeskolen 2. Ungdomsvejledning 3. Studievejledning ved gymnasier, studenter- og hf-kurser 4. Vejledning ved den Fri Ungdomsuddannelse (FUU) 5. Uddannelses- og erhvervsvejledning ved erhvervsskolerne 6. Vejledning ved erhvervsgrunduddannelsen (egu) 7 Uddannelses- og erhvervsvejledning ved forberedende voksenundervisning (FVU) 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning ved almen voksenuddannelse (AVU) 9. Uddannelses- og erhvervsvejledning i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. 10. Studievejledning ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 11. Vejledning ved den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper m.v. 12. Vejledning ved landbrugsskolerne 13. Informationscentre om videregående uddannelser, ivu*c 14. Vejledning af værnepligtige m.fl. JUDO-ordningen 15. Vejledning af Forsvarets stampersonel CU-ordningen 16. Erhvervsvejledning, herunder eurovejledning, ved AF 17. Vejledning ved arbejdsløshedskasserne 18. Vejledning i henhold til lov om aktiv socialpolitik 19. Uddannelses- og erhvervsvejledning af flygtninge og indvandrere i kommunerne 20. Vejledning under Kriminalforsorgen 21. Vejledning ved produktionsskoler 22. Vejledning ved daghøjskoler Andre vejledningsordninger 23. Vejledning ved frie grundskoler 24. Vejledning ved efterskoler 25. Vejledning ved folkehøjskoler 26. Studievejledning ved videregående uddannelser 27. Vejledning ved arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 9

10 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger

11 Regelregulerede vejledningsordninger 1. Skolevejledning i folkeskolen 1.1. Om vejledningsordningen Formalisering af vejledningsordningen ved lov/bekendtgørelse Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 730 af 21. juli Bekendtgørelse om folkeskolens skolevejledningsordning nr. 611 af 21. juni Endvidere er vejledningsordningen underlagt følgende lovgivning: Bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen 501 af 6. juni Bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj 2000 om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder nr. 482 af 6. juni Bekendtgørelse af lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne nr. 786 af 14. oktober Bekendtgørelse om vejledning og tilmelding til ungdomsuddannelserne for elever i folkeskolen m.v. nr. 355 af 16. maj Bekendtgørelse om brobygningsforløb til ungdomsuddannelser nr. 900 af 26. september Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 896 af 22. september Ansvarlig myndighed Kommunalbestyrelsen. Målgruppe Principielt omfatter målgruppen folkeskoleelever på samtlige klassetrin i og med, at det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering skal tages op med jævne mellemrum i hele grundskoleforløbet klasse er dog hovedmålgruppen, da man arbejder med elevernes uddannelsesbog på disse klassetrin. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ca. 1/5 af eleverne på de ældste klassetrin går i private grund-, fri- og efterskoler, der ifølge sagens natur ikke er omfattet af bekendtgørelsen (jf. vejledningsordning nr. 23 og 24). Vejledningsordningen omfatter følgende arbejdsopgaver Ifølge bekendtgørelsen omfatter skolevejledningsordningen den vejledning, som gives af klasselæreren og skolevejlederen i samarbejde med skolens øvrige lærere og andre vej- 11

12 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen ledningsordninger i kommunen og den almindelige forældreorientering om skolernes undervisningstilbud. Skolevejlederne har hovedsagelig til opgave at bistå klasselæreren og lærerne i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering dels med hensyn til undervisnings- og materialespørgsmål, dels ved individuel og kollektiv vejledning af elever og forældre. Desuden skal de forestå planlægningen af de udadvendte aktiviteter og medvirke ved den særlige vejledning af elever, som ønsker at forlade skolen inden undervisningspligtens ophør. Skolevejlederen har ansvaret for, at eleverne udarbejder uddannelsesplaner, uddannelsesbøger m.v. Med udgangspunkt i uddannelsesbogen afholdes på klassetrin en årlig vejledningssamtale med den enkelte elev, og på klassetrin afholdes to vejledningssamtaler med den enkelte elev. Samtalerne udføres af skolevejlederen i samarbejde med klasselæreren. På 9. og 10. klassetrin udarbejdes en uddannelsesplan. Planen udarbejdes på grundlag af uddannelsesbogen. Ca. halvdelen af landets kommuner har etableret en kuratorfunktion, hvor skolekonsulenter for kuratorvirksomhed (kuratorer) varetager vejledning af børn og unge med særlige behov 1. Vejledningsressourcer/timer pr. år pr. vejledningssøgende omfattet af ordningen Der er ingen opgørelse over hvor mange vejledningsressourcer/timer, der er afsat pr. år til vejledningssøgende omfattet af ordningen. Skolevejlederne Skolevejlederens samlede tid til vejledningsrelaterede opgaver varierer meget fra kommune til kommune. Fastlæggelse af tid til vejledningsopgaver er normalt indgået i en kommuneakkord. En undersøgelse foretaget af R.U.E. viser, at 67% af landets kommuner har indgået en kommuneakkord 2. Foreningen af skolevejledere og skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (Tandhjulsforeningen) har i 2000 foretaget en undersøgelse af ressourcetildelingen til den del af skolevejledningen, der varetages af skolevejlederne. Svar fra 101 kommuner viser, at der er stor forskel på ressourcetildelingen fra kommune til kommune. På en typisk 2-sporet skole med 20 elever pr. klasse samt én 10. klasse ligeledes med 20 elever kan skolevejlederens samlede tid til vejledningsrelaterede opgaver pr. år således svinge fra timer 3. Kuratorerne Varierer fra kommune til kommune. I en undersøgelse af kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov fra 2001 er det opgjort, at i kommuner med kurator er der gennemsnitligt afsat 15 timer pr. elev med særlige behov pr. skoleår (spænder fra 1 time til mere end 21 timer pr. elev med særlige behov). 81% af kommunerne med kura- 1 Kuratorer varetager opgaver knyttet til såvel skolevejledningsordningen som til ungdomsvejledningsordningen. 2 Opgaver og ansvar i skolevejledningen, R.U.E Tandhjulsforeningen 2001: Undersøgelse af ressourcetildelingen til skolevejledningen. 12

13 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen tor har afsat mellem 6 og 20 timer til vejledning pr. elev med særlige behov pr. skoleår Om vejlederne tilknyttet ordningen Vejledergrupper tilknyttet ordningen Klasselærere Skolevejledere Skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (skolekonsulenter) Skolekonsulenter for kuratorvirksomhed (kuratorer) Kun klasselærere og skolevejledere er omtalt i bekendtgørelsen. I mange kommuner har man imidlertid valgt at ansætte skolekonsulenter og kuratorer til at varetage opgaver knyttet til skolevejledningen. Skolekonsulenter har til opgave at bistå skolevejledere og lærere vedrørende materialespørgsmål, koordinering af praktik- og besøgsvirksomhed, planlægning m.m. Herudover er en del skolekonsulenter beskæftiget med opgaver under ungdomsvejledningsordningen (jf. vejledningsordning nr. 2). Kuratorer beskæftiger sig typisk med at yde rådgivning og vejledning til elever med særlige behov, herunder til elever, der ved skolegangens ophør og de første år herefter fortsat har brug for specialpædagogisk bistand. I lighed med skolekonsulenter varetager mange kuratorer således også opgaver, der er knyttet til ungdomsvejledningsordningen. Der findes kuratorer i 155 kommuner, dvs. i 56% af kommunerne (1999) 5. Antal vejledere Klasselærere: (skoleåret 1998/99) 6 Skolevejledere: ca (2000) 7 Skolekonsulenter: 244 (1999) 8 Kuratorer: 125 (1999) 9 Kønsfordeling blandt vejlederne Ca. 65% af klasselærerne er kvinder (1998/99) Ca. 70% af skolevejlederne er mænd (2000) 78% af skolekonsulenterne er mænd (1999) 73% af kuratorerne er mænd (1999) 4 Tallene må tages med et vist forbehold da kuratorerne også varetager opgaver knyttet til ungdomsvejledningsordningen. Tallene viser ikke hvor stor en del af vejledningsressourcerne, der er afsat til vejledningssøgende under skolevejledningen. Tallene stammer fra Jill Mehlbye og Jacob Sørensen 2001: Kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov. Undervisningsministeriet. 5 Optælling foretaget på baggrund af oplysninger i R.U.E.s publikation Vejledning og vejledere. Adresser Tallet er baseret på antallet af normalklasser i klasse hentet fra Undervisningsministeriets publikation Folkeskolen i tal, Planlægningstal 1998/99. 7 Tallet er et skøn baseret på antallet af folkeskoler pr. 1. august 2000 (1664 folkeskoler). 8 Optælling foretaget på baggrund af oplysninger i R.U.E.s publikation Vejledning og vejledere. Adresser Optælling foretaget på baggrund af oplysninger i R.U.E.s publikation Vejledning og vejledere. Adresser

14 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen Grunduddannelse i tilknytning til vejledningsordningen Skole- og ungdomsvejlederuddannelsen ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Varighed: 240 eller 300 timer (henvender sig til skolevejledere, kuratorer og skolekonsulenter). Herudover er der i 1997 etableret et kursus om rådgivning og vejledning vedrørende specialundervisning for voksne på 200 timer, som henvender sig til kuratorer. Uddannelsen er formaliseret ved lov/bekendtgørelse I bekendtgørelsen om folkeskolens skolevejledningsordning står, at lærere, der udpeges til skolevejledere, skal have gennemgået eller skal forpligte sig til at gennemgå skoleog ungdomsvejlederuddannelsen. En undersøgelse foretaget af R.U.E. i 1999/2000 viser, at 82% af skolevejlederne har gennemført DPUs skolevejlederuddannelse 10. Der findes ingen bestemmelser om, at skolekonsulenter skal gennemgå uddannelsen. En undersøgelse foretaget af R.U.E. viser, at 83% af skolekonsulenterne har gennemført skolevejlederuddannelsen. Hovedparten af de, der ikke har gennemført uddannelsen, blev ansat som skolekonsulenter eller lignende, inden uddannelsen blev oprettet. 93% af kuratorerne har gennemført en vejlederuddannelse 11. Vejledernes uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund Skolevejlederne: ud over at være læreruddannede har ca. 1/5 af skolevejlederne også en erhvervsuddannelse 12. Skolekonsulenterne: 99% af alle skolekonsulenter er læreruddannede og har en baggrund som undervisere. Kuratorerne: stort set alle kuratorer har en uddannelsesmæssig baggrund som lærer. Den enkelte vejleders timetal til vejledning Klasselærerne: ikke noget fast timetal - vejledningen er integreret i undervisningen. Skolevejlederne: 1-16 timer pr. uge, gennemsnitligt 348 t/år, dvs. ca. 20% af arbejdstiden (1996). Skolekonsulenterne: beskæftiger sig med arbejdsopgaver i relation til skolevejledning fra få timer om ugen til fuld tid. 87% af skolekonsulenterne fungerer som skolekonsulenter i under 800 timer pr. år (dvs. mindre end halv tid) 13. Flertallet af skolekonsulenterne er dog beskæftiget med arbejdsopgaver i relation til undervisning og vejledning af unge i hele arbejdstiden, idet de ved siden af at være skolekonsulenter, også fungerer som fx ungdomsvejledere/koordinatorer af ungdomsvejledningen, skolevejledere, egu- 10 Det er typisk for kommunerne, at vejlederne påbegynder vejlederfunktionen og derefter sideløbende påbegynder vejlederuddannelsen. Derfor kan uddannelsesfrekvensen naturligt aldrig blive 100%. 11 Jill Mehlbye og Jacob Sørensen 2001: Kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov. Undervisningsministeriet. 12 Jf. en repræsentativ undersøgelse af skolevejledernes baggrund og arbejdsforhold v/arbejdsmarkedspolitisk Agenda og Tandhjulsforeningen fra januar Der må tages visse forbehold for undersøgelsens resultater, da svarprocenten kun var Opgaver og ansvar i skolevejledningen, R.U.E

15 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen ansvarlig i kommunen, pædagogisk/administrativ konsulent, praktikkonsulent og lignende. Kuratorerne: varierer fra få timer om ugen til fuld tid. Skønnet til gennemsnitlig ca. 600 t/år eller ca. 35% af den samlede arbejdstid (1998). Af en undersøgelse fra 2001 fremgår det, at 39% af kuratorernes arbejdstid bruges på personlig ansigt-til-ansigt vejledning af børn og unge med særlige behov 14. Vejlederforening Foreningen af skolevejledere og skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (Tandhjulsforeningen) Kuratorernes Landsforening Nyere undersøgelser gennemført inden for området Andersen, Dines 1997: Uddannelsesvalg efter 9. klasse. Socialforskningsinstituttet. Andersen, Frederik Bjerre m.fl. 2000: Det er jo ens eget valg. En analyse af 9. klasse elevers begrundelser for uddannelsesvalg i diskursteoretisk perspektiv. Roskilde Universitetscenter. Andreasen, Lars Birch m.fl. 1998: Veje til forbedring og fornyelse af ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Arbejdsmarkedspolitisk Agenda: Ny satsning på unges vejledning. Artikel fra 8. februar Jensen, Mogens Kjær 1997: Valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Socialforskningsinstituttet. Jensen, Torben Pilegaard 1997: Valg og veje i ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mehlbye, Jill 1996: Kommunernes vejledning af unge om uddannelse og erhverv. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mehlbye, Jill m.fl. 2000: Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mehlbye, Jill og Jacob Sørensen 2001: Kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov. Undervisningsministeriet. Mortensen, Heidi Graff m.fl. 1998: Uddannelse og integration en antologi om etniske minoriteter. Undervisningsministeriet. R.U.E. 2000: Opgaver og ansvar i skolevejledningen. Rapport fra en baggrundsgruppe nedsat af R.U.E. Skole- og ungdomsvejledningen 1999: Unges uddannelsesadfærd. Forløbsundersøgelse Skov, Poul 1998: Unges fremtid - meget afgøres tidligt. Erfaringer fra en forløbsunder- 14 Resten af arbejdstiden bruges på feltarbejde, konsulentarbejde, udviklingsarbejde, administrative opgaver og faglig ajourføring. Jill Mehlbye og Jacob Sørensen 2001: Kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov. Undervisningsministeriet. 15

16 Regelregulerede vejledningsordninger: Skolevejledning i folkeskolen søgelse. Danmarks Pædagogiske Institut. Skov, Poul 1996: Unge undervejs - kort midtvejsstatus i en forløbsundersøgelse. Danmarks Pædagogiske Institut. Skov, Poul 1995: Fremtid for unge - ud af folkeskolen og hvad så? Danmarks Pædagogiske Institut. Tandhjulsforeningen 1998: Undersøgelse af ressourcetildelingen til skolevejledningen Tandhjulsforeningen 2001: Undersøgelse af ressourcetildelingen til skolevejledningen Undervisningsministeriet 1998: Tilstandsbeskrivelse af folkeskoleområdet 10. marts. Beskrivelsen af denne vejledningsordning er opdateret i juni

17 2. Ungdomsvejledning 2.1. Om vejledningsordningen Formalisering af vejledningsordningen ved lov/bekendtgørelse Bekendtgørelse af lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse nr. 786 af 14. oktober Bekendtgørelse om ungdomsvejledning nr. 783 af 24. august Endvidere er vejledningsordningen underlagt følgende lovgivning: Bekendtgørelse om brobygningsforløb til ungdomsuddannelser nr. 900 af 26. september Ansvarlig myndighed Kommunalbestyrelsen. Målgruppe Ifølge bekendtgørelsen omfatter vejledningsordningen unge under 19 år, der er gået ud af skolen, men ikke er tilmeldt nogen uddannelse med tilknyttet vejledningsordning. I nogle kommuner er målgruppen udvidet til at omfatte unge op til 21 eller 25 år. Vejledningsordningen omfatter følgende arbejdsopgaver Vejledningsordningen omfatter tilbud om løbende vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder til unge i målgruppen mindst 2 gange om året, indtil der opnås en tilfredsstillende situation (uddannelse eller arbejde). Til unge med særlige vanskeligheder skal tilbydes en mere omfattende og personligt tilrettelagt vejledning og rådgivning. Vejledningsressourcer/timer pr. år pr. vejledningssøgende omfattet af ordningen Varierer fra 0,1-3,4 timers vejledning til unge i den aldersgruppe, der er omfattet af ordningen (1995). Gennemsnittet er 0,91 time. Forskellene synes først og fremmest at hænge sammen med placeringen af ungdomsvejledningen, idet der generelt afsættes flest ressourcer i de kommuner, hvor vejledningen er placeret i skoleregi. Konkret er det kun ca. 10% af de unge, der potentielt er omfattet af ordningen, der modtager individuel vejledning, bl.a. fordi mange når at komme i uddannelse eller job, inden de kontaktes af Ungdomsvejledningen. Der er således betydelig flere ressourcer til de unge, der reelt har brug for vejledning, end normeringerne antyder Om vejlederne tilknyttet ordningen Vejledergrupper tilknyttet ordningen Vejledere, der fungerer i forhold til ungdomsvejledningsordningen, er formelt ungdomsvejledere eller koordinatorer for ungdomsvejledningen. En del af dem varetager dog tillige opgaver i forhold til fx skolevejledningsordningen eller andre dele af den kommunale forvaltning. I praksis er der tale om en sammensat gruppe, der vil være at 17

18 Regelregulerede vejledningsordninger: Ungdomsvejledning finde under følgende stillingskategorier: Skolevejledere (dominerer - især i små kommuner) Beskæftigelses- og jobkonsulenter fra kommunens arbejdsmarkedsafdeling Lærere ansat i folkeskolen Skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Skolekonsulenter for kuratorvirksomhed B&U-konsulenter Sagsbehandlere i socialforvaltningen m.fl. Antal vejledere ca Kønsfordeling blandt vejlederne 66% mænd og 34% kvinder (1995) 85% af vejlederne er over 40 år gamle, mens 31% er over 50 år (1995). Grunduddannelse i tilknytning til vejledningsordningen Skole- og ungdomsvejlederuddannelsen ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Varighed 240 eller 300 timer. Uddannelsen er formaliseret ved lov/bekendtgørelse Det står ingen steder, at ungdomsvejledere er forpligtet til at gennemgå en vejlederuddannelse. 77 % af ungdomsvejlederne har dog gennemført skole- og ungdomsvejlederuddannelsen, mens 9% har en anden vejlederuddannelse som baggrund (fx en regional grunduddannelse). Mindst 10% af ungdomsvejlederne har ingen vejlederuddannelse. Andelen af vejledere uden vejlederuddannelse er størst i de kommuner, hvor ungdomsvejledningen er placeret i arbejdsmarkedsregi og i små kommuner (1995). Vejledernes uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund Flertallet af ungdomsvejlederne er læreruddannede. Den enkelte vejleders timetal til vejledning Varierer fra få timer til fuld tid pr. uge. Gennemsnittet er 6,8 timer pr. uge. Vejlederforeninger Foreningen af skolevejledere og skolekonsulenter for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (Tandhjulsforeningen) Kuratorernes Landsforening 15 (Mehlbye 1996) 867 ungdomsvejledere er indgået i undersøgelsen om Kommunernes vejledning af unge om uddannelse og erhverv. Svarprocenten var på 83. Det reelle antal af ungdomsvejledere ligger derfor omkring de

19 Regelregulerede vejledningsordninger: Ungdomsvejledning 2.3. Nyere undersøgelser gennemført inden for området Andreasen, Lars Birch, Torben Pilegaard Jensen, Kirsten Holm Larsen, Karin Blix Mogensen, Martin Bøg, Anette Jensen og Marlene Berth Nielsen 1997: Unge uden uddannelse. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Andreasen, Lars Birch m.fl. 1998: Veje til forbedring og fornyelse af ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mehlbye, Jill 1996: Kommunernes vejledning af unge om uddannelse og erhverv. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Mortensen, Heidi Graff m.fl. 1998: Uddannelse og integration en antologi om etniske minoriteter. Undervisningsministeriet. Sigaard, Inga m.fl. 1999: Vejledning af marginaliserede unge. Et udviklingsprojekt omkring udslusningsvejledningen i Sønderjyllands Amt med særligt henblik på Ungdomsskolens Indføringskurser. Vejledningscentret i Sønderjylland, Sønderjyllands Amt og Bestyrelsen for Ungdomsskolens Indføringskurser. Skole- og ungdomsvejledningen 1999: Unges Uddannelsesadfærd. Forløbsundersøgelse Skov, Poul 1996: Unge undervejs - kort midtvejsstatus i en forløbsundersøgelse. Danmarks Pædagogiske Institut. Skov, Poul 1995: Fremtid for unge - ud af folkeskolen og hvad så? Danmarks Pædagogiske Institut. Beskrivelsen af denne vejledningsordning er opdateret i februar

20

21 3. Studievejledning ved gymnasier, studenter- og hf-kurser 3.1. Om vejledningsordningen Formalisering af vejledningsordningen ved lov/bekendtgørelse Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v. nr. 754 af 8. august Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. nr. 755 af 8. august Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen nr. 411 af 31. maj 1999, bilag 34. Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning nr. 605 af 15. juli 1995, bilag 31. Ansvarlig myndighed Rektor/forstanderen ved den enkelte uddannelsesinstitution. Målgruppe Potentielle og indskrevne elever/kursister. Vejledningsordningen omfatter følgende arbejdsopgaver Studievejlederne giver kollektiv uddannelses- og erhvervsorientering samt individuel vejledning vedrørende studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til uddannelsessituationen. Der er ikke fuldstændig overensstemmelse imellem vejledningsopgaverne på de forskellige typer af uddannelser. Fx gennemfører studievejlederne ved VUC en obligatorisk optagelsessamtale. Vejledningsressourcer/timer pr. år pr. vejledningssøgende omfattet af ordningen Vejledningsressourcerne er aftalt ved overenskomst. I gymnasiet er afsat 111 timer pr. 1.g. klasse pr. år (dvs. ca. 4 timer pr. elev) og 74 timer pr. 2. og 3.g. klasse (ca. 3 timer pr. elev). Ved toårigt hf er afsat 149 timer pr. klasse pr. år (ca. 5 timer pr. elev) og ved hf-enkeltfag er afsat 3,7 timer pr. kursist pr. år Om vejlederne tilknyttet ordningen Vejledergrupper tilknyttet ordningen Studievejledere ved gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser samt ved voksenundervisningscentre (VUC), der har hf-enkeltfagsundervisning. Antal vejledere 808 (marts 2001). Kønsfordeling blandt vejlederne 54% kvinder og 46% mænd. 21

22 Regelregulerede vejledningsordninger: Studievejledning ved gymnasier, studenter- og hf-kurser Grunduddannelse i tilknytning til vejledningsordningen Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser (2-årig) og VUC (hf-enkeltfag). Varighed ca. 215 timer. Alle studievejledere gennemfører uddannelsen i løbet af de første 2 år efter udpegning som vejleder. Hertil kommer løbende efteruddannelse. Uddannelsen er formaliseret ved lov/bekendtgørelse I cirkulære om udpegning, godkendelse og uddannelse af studievejledere ved institutioner, der tilbyder gymnasie- og hf-undervisning nr af 4. januar 1995 står der, at deltagelse i uddannelsen er obligatorisk. Vejledernes uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund Alle vejledere på området har en akademisk baggrund, typisk som cand.mag. eller cand.scient. De rekrutteres stort set fra alle fag. Mere end 1/4 har eksempelvis baggrund i mindst ét naturvidenskabeligt fag. Den enkelte vejleders timetal til vejledning I ovennævnte cirkulære er det fastsat, at studievejlederne normalt varetager hvervet i et omfang svarende til mellem 1 /3 og 1 /2 af fuld tjenestetid. Studievejlederne udpeges blandt de fastansatte lærere for 3 år ad gangen. Vejlederforening Studievejlederforeningen for gymnasieskolerne og hf Nyere undersøgelser gennemført inden for området Allerup, Peter m.fl. 1999: Elever fra Frederiksberg HF. En undersøgelse af 93 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut. Andersen, Dines 1997: Uddannelsesvalg efter 9. klasse. Socialforskningsinstituttet. Andreasen, Lars Birch m.fl. 1998: Veje til forbedring og fornyelse af ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Andreasen, Lars Birch m.fl. 1997: Unge i uddannelse - valg og vurderinger af ungdomsuddannelserne. Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl. Danmarks Statistik 1996: Fra studenter- eller hf-eksamen til fortsat uddannelse Statistiske Efterretninger, Uddannelse og kultur, 1996:1. Hegner, B., Kjædegaard, A. og Sinding 1992: Helsingør-studenter Hvad laver de nu? Jensen, Mogens Kjær 1997: Valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Socialforskningsinstituttet. Jensen, Torben Pilegaard 1997: Valg og veje i ungdomsuddannelserne. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Konkolewsky, Dorit 1997: Vejledning i 90'erne. En analyse af udviklingen i 90'ernes almen gymnasiale vejledning ud fra rammer og vilkår. Lobedanz, J., Sveistrup, G. og Wind, M. 1995: Hvad laver de mon nu? En undersøgelse 22

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet - en liste over ansatte i Undervisningsministeriet, som beskæftiger sig med spørgsmål, der er relevante for DFS og DFS medlemsorganisationer

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Notat om Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Nr. 298 af 30. april 2003

Notat om Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Nr. 298 af 30. april 2003 Notat om Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Nr. 298 af 30. april 2003 Den 30. oktober 2003 Indholdsfortegnelse Notat om Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv... 1 Indledning

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forfatternes forord

Indholdsfortegnelse. Forfatternes forord Indholdsfortegnelse Forfatternes forord Kapitel I. BAGGRUNDSINFORMATIONER 1.1. Politisk og administrativ struktur 1.2. Befolkning 1.3. Økonomi og arbejdsmarkedsforhold 1.3.1. Økonomisk politik 1.3.4. Økonomisk

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannelsesbog

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Kapitel V. KVALITATIVE ASPEKTER 5.1. Kvalifikationer og certificering 5.2. Erhvervslæreruddannelsen 5.3. Uddannelses- og erhvervsvejledning

Kapitel V. KVALITATIVE ASPEKTER 5.1. Kvalifikationer og certificering 5.2. Erhvervslæreruddannelsen 5.3. Uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel IV. STYRING OG FINANSIERING 4.1. Styring og administration 4.1.1. Styring og administration af EUD- og AMU-uddannelserne 4.1.8. Rådgivningsstrukturen 4.1.16. Erhvervsskolerne 4.1.21. Arbejdsmarkedsuddannelsernes

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere