Nyrupskolens institutionsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyrupskolens institutionsplan"

Transkript

1 Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Nyrupskolens historie Bygningsoversigt Nyrupskolens mission Nyrupskolens visioner Nyrupskolens handleplaner Beskrivelse af undervisning og pædagogiske forhold... 7 Generelt... 7 Årsplaner - elevplaner... 7 Klasseuger og klassedage i indskolingen... 8 Mål og værdigrundlag for Nyrupskolens SFO... 8 Planlægning af aktiviteter i SFO... 9 Indsatsområder Skolens indsats på IT området Valgfagsstruktur Folkeskolens afgangsprøver Støttecentret Oasen Skolebiblioteket UU-vejleder Færdsel/Skolepatrulje SSP samarbejdet Forældresamarbejde Læseløftet Principper Principper for sponsorering og gaver Principper for skole/hjemsamarbejdet Principper for vikardækning på Nyrupskolen Principper for lejrskoler Principper for overnatningsture Principper for skolerejser Principper for timefordelingsplan Principper for lokaleplan Principper for timeplan (skema) Principper for børns befordring i privatbiler Retningslinjer Retningslinjer for anvendelse af skolens lokaler til sociale arrangementer for elever og/eller forældre INSTITUTIONSPLAN 1

2 Side 2 af Retningslinjer for udlån af lokaler til skolens ansatte Retningslinjer for anvendelse af computer ved folkeskolens afsluttende prøver Retningslinjer om rygning Retningslinjer for behandling af klager over ansatte Retningslinjer for videre- og efteruddannelse af personalet på Nyrupskolen Retningslinje for ansættelse af medarbejdere efter rammeaftale om socialt kapitel Retningslinje for reception i forbindelse med jubilæer og fratrædelser jfr. Kalundborg Kommunes regler Retningslinje for intern information og kommunikation Retningslinje for bålregler på Nyrupskolen Procedurer Procedure vedrørende modtagelse af nye elever i skolen og SFO Vedrørende tilsyn med elever i frikvartererne Ferietilrettelæggelse og varsling i Nyrupskolens fritidsordning Terminsprøver 9. klasse Procedure ved ikke afhentede børn Vejledning til ansatte på Nyrupskolen i forbindelse med elevers færden på områder uden for skolen i undervisningstiden Politikker m.v Projektuge i 8. klasse Nyrupskolens ordensregler Lønpolitik Nyrupskolen IKT-Læringsplan for Nyrupskolen Brug af computere, netværk og Internettet Nyrupskolens personalepolitik Gensidige forventninger - mellem medar-bejderne og mellem medarbejder og lederne på Nyrupskolen Nyrupskolens mobbepolitik INSTITUTIONSPLAN 2

3 Side 3 af Nyrupskolens historie I løbet af 60 erne skete der en meget stor tilflytning til den daværende Raklev Kommune. Raklev Centralskole kunne ikke klare den deraf følgende tilstrømning af elever, og Raklev Sogneråd besluttede derfor at bygge en ny skole, som skulle ligge i det område, hvor den største udbygning havde fundet sted. Det var årsagen til, at der sidst i 60 erne blev bygget en skole i Nyrup. Skolen blev opført som elementbyggeri efter det såkaldte Fynsplans koncept. I 1970 blev Raklev Kommune sammenlagt med Kalundborg Kommune og i januar måned samme år blev Nyrupskolen taget i brug. En del af centralskolens lærere og elever ønskede at blive overflyttet til denne nye skole. Skolen bestod oprindeligt af en kombineret fag og administrationsfløj og en lokalefløj. I kælderen under administrationen indrettedes en gymnastikstue efter forud indhentet dispensation. Da gymnastikstuen ikke kunne tilfredsstille alle de krav til idrætsfaciliteter, som idrætsundervisningen stillede suppleredes med undervisning i Røsnæshallen, som netop var bygget. Der var oprindeligt ikke megen plads uden om skolen, blandt andet indskrænkede idrætsanlæggene sig til arealet syd for skolen, hvor der nu er naturlegeplads. Skolen voksede fra de ca. 200 elever i starten til godt 600 elever, da den havde flest. Det betød øget krav til faglokaler. Derfor blev der bygget en kombineret fag- og lokalefløj i forlængelse af den oprindelige lokalefløj. I bygningens kælder blev der indrettet lokaler til undervisning i sløjd, håndarbejde og formning (billedkunst). Over faglokalerne indrettedes 6 klasselokaler uden om et fællesrum. Dette nye afsnit blev taget i brug i Gymnastikstuens dispensation blev forlænget flere gange, men i slutningen af 70érne blev det så endelig bestemt, at der skulle bygges en idrætshal i forbindelse med skolen. Bygningen, som blev indviet i 1979, kom foruden en hal med scene til at rumme en stor gymnastiksal og 3 møde- og ungdomslokaler og et lokale til fritidsordningen, som dengang hørte under Social- og Sundhedsforvaltningen. Disse mødelokalerne blev straks taget i brug til undervisning og har fungeret som sådan siden, uagtet deres oprindelige formål var en styrkelse af lokalt baseret foreningsliv, kulturaktiviteter og fritidsaktiviteter for ungdommen. I forbindelse med bygningen af Nyruphallen blev Nyrup Skolevej omlagt, så at der kunne anlægges idrætsanlæg øst for hallen. Fritidsordningen blev i løbet af 80érne overflyttet til Skole- og Kulturforvaltningen under navnet SFO (skolefritidsordning). Det skabte et behov for en større bygningsændring. Efter en mindre tilbygning indviedes i 1990 de nyindrettede lokaler i indskolingsafdelingen. Samtidig med indretningen af indskolingsafdelingen blev der foretaget ændringer i administrationsfløjen. Skolen har siden sin start lidt under pladsmangel, hvilket har resulteret i vandreklasser gennem mange år. Imidlertid bevilligede skole- og kulturudvalget i foråret pavilloner til skolen. Disse pavilloner indeholder 3 lokaler på i alt 369 m 2. De største lokale på 209 m 2 er indrettet til pædagogisk servicecenter, de to andre lokaler bruges til EDB og til videoredigering og skolens samling af klassesæt. INSTITUTIONSPLAN 3

4 Side 4 af 66 Dette har betydet, at alle klasser i dag har eget klasselokale, og at der i det tidligere skolebibliotek er blevet indrettet arbejdspladser og mødefaciliteter til personalet. Da skolen er udvidet i flere omgange vil den opmærksomme besøgende på Nyrupskolen opdage, at skolen ikke har en hovedindgang, en samlingssal som kan rumme alle elever eller et færdiggjort parkeringsanlæg. INSTITUTIONSPLAN 4

5 Cykel/knallert parkering 2 Parkeringsplads KALUNDBORG KOMMUNE Side 5 af Bygningsoversigt Skorsten Cykelparkering 1 K K HJEMKUNDSKAB WC WC K K Grønnegård AV RUM K L KEMI/ FYSIK T T T MUSIK P BIOLOGI Bibliotek Legeplæne og flisegård Bh.kl Kl. Skolegård 1 bh.kl Kl. Fodbold bh.kl.-1. kl Skolegård kl. Fodbold kl W C V W C W C Skolegård 3 Bh.kl kl. Fodbold-fri WC H F Skolegård kl. Ej fodbold kun basket Legeplads klasse Område A: Område B: Område C: Område D: Område E: Område F: Cykel/knallert parkering Lokalerne 8-14 samt gangen ved biologi Gårdene 1,2,3, gård-toiletterne, flisegården ved gård 1 og cykelparkering 1. Gård 3 er fodbold-fri, og for bh.kl.-6. kl. Lokalerne 16-21, klinkegangen samt fællesrummet i kælderen. Lokalerne 22-25, gård 4, cykelparkering 2, legepladsen. Bemærk ingen elever i området ved bibliotekspavillonen. Naturlegepladsen samt den gamle sportsplads. Den gamle sportsplads er for elever i Kl. Eleverne skal benytte trappen til sportspladsen. Eleverne fra kl. må ikke gå gennem indskolingsgangen. Bibliotek 25 Gymnastiksal Hal 22 K L T P V H F Kontor Læge Tandlæge Teknisk serviceleder Skolevejleder Handicaptoilet Fællesrum INSTITUTIONSPLAN 5

6 Side 6 af Nyrupskolens mission På Nyrupskolen vil vi medvirke til udvikling af børnenes alsidige dannelse og uddannelse. 3.1 Nyrupskolens visioner På Nyrupskolen vil vi være kendte for og særlig gode til: at skabe trivsel gennem glæde, stolthed, respekt, dialog, medansvar og gensidige forventninger at opnå gode resultater gennem engagement, samarbejde, faglige udfordringer og omstillingsparathed at rumme og udfordre børn med særlige faglige og sociale behov at anvende kompetencer og ressourcer gennem en hensigtsmæssig organisering og struktur at skabe fysiske rammer, der fremmer faglig læring, kreativitet, trivsel, sundhed og innovation. 3.2 Nyrupskolens handleplaner Under udarbejdelse INSTITUTIONSPLAN 6

7 Side 7 af Beskrivelse af undervisning og pædagogiske forhold Generelt Skolen opgave er at efterleve Folkeskolens formål og Kalundborg Kommunes målsætning. Dette gøres ved at arbejde efter de fællesmål som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Med dette mål for øje udarbejdes der hvert år en timeplan, fagplan og lokaleplan for skolen. Timeplanen tager udgangspunkt i de ressourcer der tildeles fra kommunens side. Da der kan forekomme specielle faglige eller pædagogiske for enkelte årgange eller klasser kan der ske en omfordeling af de tildelte timer, således at de samlede ressourcer placeres der, hvor de gør størst nytte. Fagplanen tager sit udgangspunkt i en samlet vurdering af lærerens kvalifikationer, dannelse af team og lærerens interesse. Det tilstræbes at læreren fortsætter med klassen i det fag, hvori man underviser i hele trinforløbet. Lokaleplanen udarbejdes efter at børnehaveklasserne til og med 2. klasse placeres på indskolingsgangen, klasse placeres på mellemgangen og 7. til 9. klasse placeres ved fællesrummet. Da klassen som base er meget vigtig for opbyggelse af gode sociale relationer i klassen er det vigtigt, at hver klasse har sit eget klasselokale. Årsplaner - elevplaner På Nyrupskolen bliver der udarbejdet årsplaner for de enkelte klasser. Klassens årsplaner tager sit udgangspunkt i klassens pædagogiske og didaktiske forhold. Efterfølgende afholdes der en teamsamtale i løbet af skoleåret. Hver lærer udarbejder desuden en årsplan for de fag og klasser som læreren underviser. Hver elev får, desuden en elevplan. Elevplanen udleveres en gang om året, og indeholder en vurdering af elevens udbytte af undervisningen, samt de mål der skal opnås fremadrettet. INSTITUTIONSPLAN 7

8 Side 8 af 66 God skolestart Vi lægger stor vægt på at skolens kommende elever får en god skolestart. Derfor er der i 1999 blevet udarbejdet et førskoleprojekt, som har det formål, at forberede kommende elever og forældre til en tryg og nærværende skolegang. For elevernes vedkommende sker det gennem aktiviteter, der sigter på en god og tidlig læsestart, samtidig med at eleverne stifter bekendtskab med skolens personale og skolens fysiske rammer. Sidstnævnte skal tillige medvirke til at skabe et godt indlæringsmiljø til gavn for eleverne. Samtidig med ovennævnte tilbydes forældrene en foredragsrække som omhandler arbejdet i børnehaveklassen, tidlig læseindlæring, præsentation af nogle af skolens ressourcepersoner samt skole/hjem-samarbejdet. Projektet afsluttes for eleverne med to besøgsdage i børnehaveklassen og et forældremøde, hvor børnehaveklasseleder, kommende klasselærer og skolepædagog deltager. Elevernes kommende klasselærer i 1. klasse præsenteres for elever og forældre i forbindelse med skolestarten. Dette skal medvirke til, at der skabes en god kontakt mellem børnehaveklasseleder, klasselærer, elever og forældre. Klasselæreren tildeles ugentligt to lektioner i børnehaveklassen den ene sammen med børnehaveklasselederen den anden sammen med børnene. Som en yderligere sammenhæng mellem børnehaveklassen og 1. klasse underviser børnehaveklasselederen eleverne i 1. klasse i idræt. Klasseuger og klassedage i indskolingen Indskolingen på Nyrupskolen organiseres således, at eleverne på klassetrin arbejder sammen omkring udvalgte emner. Emnerne i indskolingen udvælges og tilrettelægges af lærere og pædagoger i fællesskab. Undervisningssituationer tilrettelægges således, at alle elever uafhængig af klassetrin får et udbytte af undervisningen, samtidig med at den enkelte elev arbejder sammen med ældre/yngre elever og derved får et kendskab til øvrige elever i afdelingen samt deres formåen. Eksempler på emner kan være kend dig selv, Trolde på Nyrup eller emner, som har relation til en højtid. Fastelavn er fastlagt til at være indskolingsemne på begge spor, når denne højtid falder i undervisningstiden. Med det mål at højne elev til elevrelationer, har hver klasse en venskabsklasse fra et andet klassetrin end det man befinder sig på. Hvert år bliver der udpeget dage/perioder, hvor dette samarbejde er i fokus. Mål og værdigrundlag for Nyrupskolens SFO Nyrupskolens fritidsordning sætter børns leg, trivsel og udvikling i fokus ved såvel at understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter samt igangsætte pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Fritidsordningen ser det som sin primære opgave at skabe trygge og udfordrende fysiske og sociale rammer, der kan stimulere det enkelte barns leg og alsidige udvikling. Det betyder, at det enkelte barn overordnet set skal have mulighed for at udvikle sig på nedenstående områder. 1. Personlige kompetencer Barnet skal opleve at føle sig værdifuld i sig selv og i fællesskaber INSTITUTIONSPLAN 8

9 Side 9 af 66 kunne håndtere følelser og værne om sin egen integritet kunne udfolde fantasi, nysgerrighed, undren, kreativitet, initiativ og ansvarlighed 2. Sociale kompetencer Barnet skal indgå i samspil og sociale relationer der fremmer empati og respekt for forskellighed og ansvarlighed for fællesskaber opmærksomhed for andre børns behov og evne til at etablere og vedligeholde venskaber muligheden for at øve demokratisk indflydelse samt kunne indrette sig på fælles normer og regler 3. Sprog Barnet skal i hverdagen have mulighed for aktivt at styrke sit sprog med mulighed for at udvikle evne til kontakt og kommunikation på måder i overensstemmelse med den omgangstone, som der tilsigtes i skolens værdigrundlag at blive stimuleret til at lytte, fabulere, fortælle, genfortælle samt forstå og bruge kropssprog at indgå konstruktivt i dialog og konfliktløsning. 4. Krop og bevægelse Barnet skal gennem daglige fysiske aktiviteter udvikle forudsætninger for at opleve glæde ved bevægelse og tilegne sig varierede fin- og grovmotoriske færdigheder at udforske sine fysiske, sociale og kulturelle omgivelser gennem krop og sanser at udnytte et bredt spektrum af de fysiske udfoldelsesmuligheder, som skole, hal, udearealer og lokalområdet udgør. 5. Naturen og naturfaglige fænomener Barnet skal ved at opholde sig og færdes i naturen og det nære udemiljø tilbydes mulighed for at udfolde sig i leg og eksperimenter under sansernes fulde brug og gerne under anvendelse af forskelligt udstyr og redskaber at iagttage, udforske og undersøge naturen, dens årstider og fænomener at opleve glæde ved ture og udeaktiviteter, samt kunne omgås levende organismer og naturressourcer med respekt 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnet skal opleve æstetiske processer og få mangeartede kulturelle oplevelser for herigennem at få lyst og inspiration til at eksperimentere med og afprøve forskellige redskaber, materialer, teknikker, udtryksformer og æstetiske virkemidler at kunne opsøge og nyde æstetiske indtryk og udtryk og udvikle evnen til at tænke og handle originalt, kreativt og innovativt at få indsigt i forskellige kulturelle udtryksformer, kunne gå på opdagelse i litteratur, musik, teater, billeder samt begå sig i varierende kulturelle sammenhænge og miljøer Planlægning af aktiviteter i SFO Fritidsordningens daglige aktiviteter beror på såvel en langsigtet som en kortsigtet planlægning. Aktiviteter og indsatsområder beror på en planlægning i tre tempi: 1. Årshjul 2. Månedsplaner 3. Dagsplaner (Se diagram nedenfor). INSTITUTIONSPLAN 9

10 Side 10 af 66 Indsatsområder Indsatsområder, større projekter og særlige arrangementer planlægges i hovedtræk for helt år ad gangen parallelt med skoleåret. Koordination med skolen Der samarbejdes bl.a. tæt med skolens undervisningsdel omkring førskolearrangementer forældremøder skole-hjemsamtaler fælles projekter, årstidsarrangementer mv. klasseuger og -dage børn med særlige behov Inde: Læse bøger, tegne... Inde: Lego, Spil, Computer,... Ude: Inde:... Illustration af, hvordan planlægningen sker i tre tempi: Årshjul, månedsplan og dagsplan. Århjul og månedsplan skal sikre rettidig planlægning og tilrettelæggelse af ture og aktiviteter. Dagsplanen skal sikre mulighed for endelig at afpudse dagens konkrete tilbud med plads til at indføje spontane aktiviteter på baggrund af "grønne, gule og røde" aktivitetsmuligheder, der løbende udbygges og altid er "på lager" I basislokaler (nr. 1-7): Cafè, kunst, massage, dans, 2.12 I faglokler: Idræt (hal), keramik (billedkunst)... Ude: Spille bold, bygge hule, mooncars Værk- steds- Aktiviteter 2.21 På skolens eget område: Snitte, garve skind, Grøn (børn må altid) 2. Måndsplan 2.2 Ture og udeaktiviteter 2.22 Uden for skolens område: Ture i Kystskoven, Gul (børn skal spørge om lov) 3. Dagsplan SFO Mål og værdier Indsatsområder (Følger skoleåret) Forår 3.3 Rød (børn må ikke uden voksne) 1. Årshjul Ude: rulleskøjter 1.3Sommer 1.1 Efterår 1.42Vinter Årshjul Her er tale om særlige aktiviteter og arrangementer, der gennem en periode kan involverer eller berører alle SFO'ens børn, pædagoger og måske forældre. Der kan være tale om særlige initiativer forbindelse med ferier, højtider og årstidernes skiften. Projekter kan eksempelvis bestå i at tilrettelægge en markedsdag, et rollespil, en udsmykningsopgave o. lign. Årshjulet skal indeholde beskrivelser af A. Særlige indsatsområder B. Projekter og arrangementer C. Initiativer fælles med skolen INSTITUTIONSPLAN 10

11 Side 11 af Månedsplaner Midt i hver måned planlægges i hovedtræk aktiviteterne for den følgende måned. Det tilstræbes, at børnene i vid udstrækning får mulighed for at deltage i ture, værksteder og aktiviteter efter eget valg, men af praktiske eller pædagogiske grunde kan nogle aktiviteter kan være forbeholdt en bestemt aldersgruppe eller være obligatoriske for nogle eller alle. Eksempelvis skal det løbende tilstræbes at tilbyde de ældste børn i SFO I alderssvarende tilbud med blandt andet det formål at berede overgangen til SFO II. Særlig vigtige og populære værksteder og ture kan være gennemgående året rundt, mens andre veksler årstid for årstid eller måned for måned. Værkstedsaktiviteter søges indholdsbeskrevet i månedsplanerne og efterhånden i redigeret og illustreret form lagt ud på skolens hjemmeside under SFO. Eksempelvis kan en tilbagevendende aktivitet såsom "massage" beskrives fast gerne med fotos af aktiviteten med "prøkkel" og "massageruller" illustreret. I takt med, at sådanne omtaler lægges ind på skolens hjemmesiden, behøver de faste aktiviteter kun nævnes i månedsplanen med en overskrift og et link til hjemmesiden. Antallet af aktivitetsomtaler på hjemmesiden vil så stille og roligt vokse efterhånden som månedsplanerne "kaster dem af sig", og en indholdsbeskrivelse af SFO'en vil hermed blive opbygget. 3. Dagsplaner På det daglige "12-møde" træffes der endelig beslutning om den pågældende dags indhold. Her kan spontane ønsker og eventuelt sygefravær spille ind på, hvad der er ønskeligt og muligt at gennemføre. Der søges taget hensyn til, om børnene for eksempel er trætte eller energifyldt og hvilke muligheder og begrænsninger vejret byder på osv. Ligeledes søges der taget individuelle hensyn til børn og grupper af børn og der gives plads til dagsaktuelle og spontane aktiviteter. Den type aktiviteter, som børn og pædagoger sætter dagligt og spontant i værk, skal også søges beskrevet på skolens hjemmeside under SFO, så SFO'ens samlede aktivitetsudbud og serviceniveau er synligt. Skolens indsats på IT området De elektroniske hjælpemidler har i mange år været et vigtigt værktøj i forbindelse med elevernes undervisning. Således er integrering af EDB i undervisningen i alle fag er lovbestemt. Siden 2009 har skolen investeret i SmartBord i klasserne, som er en interaktiv tavle, hvor både skrift grafer og videoklip nemmere kan anvendes i undervisningen. Valgfagsstruktur I skoleåret 2003/2004 blev det ugentlige lektionstal i 8. klasserne udvidet med 2 lektioner, dette medførte at valgfagsstrukturen blev ændret til følgende. Hvert skoleår består af to valgfagsperioder, en før nytår og en efter nytår. Hvert år tilbyder skolen en række kreative/praktiske/boglige fag som eleverne kan vælge imellem. Elever der vælger sløjd og hjemkundskab kan tilmelde sig til en afsluttende prøve, hvis timetallet er opfyldt til dette. De elever fra 8. og 9. klasserne som ikke har tysk/fransk modtager i 2 lektioner ugentligt lektiehjælp i Åben skole. INSTITUTIONSPLAN 11

12 Side 12 af 66 Folkeskolens afgangsprøver Ved afslutningen af 9. kl. skal eleverne til folkeskolens afgangsprøve. Fagene er opdelt i obligatoriske fag, som er fag der skal prøves i hvert år, og udtræks fag som er fag der udtrækkes til prøve af Undervisningsministeriet. Elever og forældre vil i god tid blive orienteret om prøverne og datoerne for prøvernes afholdelse. Støttecentret Støttecentret på Nyrupskolen yder støtte og specielt tilrettelagt undervisning til elever med særlige behov i forbindelse med indlæring, adfærd eller elevens trivsel i skolen. Lærerne i støttecentret medvirker ved forebyggende arbejde i klasserne i form af: Rådgivning og vejledning af lærere/elever i forbindelse med undervisningen. Klasseprøver i læsning, stavning og matematik i henhold til den kommunale testplan og efter anmodning fra klasselæreren eller faglæreren. Afdækning af enkelte elevers problemer efter aftale med klasselæreren eller ledelsen. Den individuelle støtte til elever med særlige behov gives enten som forløb i støttecentret, eller som støtte i klassen. Faglig støtte ydes fortrinsvis i dansk, matematik og engelsk. Hvis det vurderes, at eleven har behov for specialundervisning i mere end 15 skoledage, indstilles eleven til en skolepsykologisk undersøgelse. Denne undersøgelse foretages efter samråd med forældrene. Elev og forældre kan selv anmode om en skolepsykologisk undersøgelse og kan henvende sig direkte til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Forældrene underrettes løbende om arbejdet, så forældre og lærere i samarbejde kan støtte eleven. Oasen For de børn som er utilpassede i normalundervisningen på grund af psykisk og sociale problemstillinger har vi på Nyrupskolen oprettet Oasen. Oasen er placeret i skolens støttecenter, som består af to lokaler. Det ene lokale er til brug for Oasen det andet lokale er til brug for elever der modtager faglig specialundervisning. Oasen har dagligt åbent 4 5 timer, hvor der er tilknyttet en lærer og en pædagog i alle timer. Målsætning er, at skabe en harmonisk dagligdag for elever og lærere på Nyrupskolen og at få undervisningen til at fungere på de bedste betingelser for både elever og lærere. Mål er at efterleve regeringens ønske om at der skabes større rummelighed i folkeskolen, at imødekomme Børne- og Kulturudvalgets grundlag for elever med særlige behov, som blev vedtaget i forbindelse med ændring af Tejbjergskolens struktur og indhold, at leve op til formålet for anvendelsen af den specialpædagogiske bistand, at give specialpædagogisk bistand til elever med psykiske og sociale problemer mm. iflg. Bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand, at skabe en harmonisk dagligdag for alle elever og lærere, at få undervisningen til at fungere på bedre betingelser for elever og lærere. INSTITUTIONSPLAN 12

13 Side 13 af 66 Målgruppe er for alle klasser/elever, der har problemer med at fungere på rimelige vilkår. Der satses dog primært på elever fra klasse. Skolebiblioteket På skolens bibliotek er som hovedregel åbent fra klokken 8.15 til hver dag, og betjenes af skolebibliotekarer. Hvert år udarbejdes en årsplan med aktiviteter, hvor skolebiblioteket indgår. Alle tema-, avis- og projektuger plottes ind på planen. Klasserne fra børnehaveklasse til 6. klasse har en fast udlånstime om ugen. Øvrige klasser kan benytte skolebiblioteket efter behov enkeltvis, gruppevis eller efter af tale med skolens bibliotekarer, hvis det drejer sig om en hel klasse. Eleverne fra børnehaveklasse til og med 2. klasse prioriteres højt. Når disse indskolingsklasser har udlånstime, foregår der ingen udlån og aktiviteter for andre klasser i de første 15 minutter, hvor der læses højt. Det er vigtigt for de mindste elever at få skabt fortrolighed med bibliotekets materialer og bibliotekarerne, samt at få den fornødne ro til oplæsning. I udlånstimerne foregår der følgende aktiviteter: Børnehaveklasse: Eleverne afleverer de lånte bøger, hvorefter de får læst en billedbog, der er enkel i handling og billede. Derefter tales der om handlingen og billederne, og ofte giver dette anledning til, at eleverne fortæller noget tilsvarende fra deres egen verden. Derefter låner eleverne en til to bøger. Det kan være billedbøger, oplæsningsbøger eller kikke - fagbøger. 1. kl kl.: Eleverne afleverer de lånte bøger, hvorefter de får oplæst en spændende billedbog, læselet - bog eller fagbog. Derefter tales der om handlingen og billederne, hvilket tit giver anledning til en samtale om ting, som eleverne selv har erfaret eller oplevet. Oplæsningen af læselet - bøgerne og fagbøgerne bruges som appetitvækker til at fremme elevernes egen læsning. Derefter vejledes der i valg af bøger, så eleverne får lånt nogle bøger, der passer til deres niveau. Eleverne låner efter behov, ca. 3-5 bøger. 3. kl kl.: Eleverne afleverer de lånte bøger. Derefter anbefales og vejledes de i valg af bøger. Der vejledes i brug af Dankatalog, hvor eleverne har mulighed for at søge bøger efter titel, forfatter, emne og fag. Eleverne låner efter behov, ca. 4-6 bøger. 7. kl kl.: Eleverne afleverer og låner bøger efter behov. Der anbefales og vejledes i valg af bøger. I udlånstiden kan elever og lærere: Benytte skolebibliotekets fem stationære computere og scanner. låne og arbejde på bærbar computer Få printet informationer ud til brug i undervisningen. INSTITUTIONSPLAN 13

14 Side 14 af 66 søge informationer i fagbøger, leksika og på Internet. redigere egne video- og fotooptagelser. Få fotokopieret materialer til brug i undervisningen. Telefonere i undervisnings øjemed. Der er mulighed for, at der kan arbejdes i små elevgrupper, og der kan foregå stillelæsning. Hvis elever og lærere har specielle ønsker eller forslag til indkøb af bøger, er der mulighed for, at være med til at præge indkøbene. Hvis et klassetrin ønsker besøg af en forfatter, kan skolebiblioteket være behjælpelig med det. Skolebibliotekarerne sammensætter emne -, frilæsnings- og læsekursus -sæt m. m til alle årgange, og der arrangeres løbende udstillinger. Desuden kan skolebiblioteket tilbyde følgende kurser: 3. kl kl.: 1) Find forfatteren (Søgning efter skønlitteratur) 2) Hvor står fagbøgerne 1? 3) Projektklar 1? 6. kl kl.: 1) Hvor står fagbøgerne 2? 2) Informationssøgning på Internettet 3) Projektklar 2? 8. kl kl.: 1) Projektopgaven INSTITUTIONSPLAN 14

15 Side 15 af 66 UU-vejleder Ungdommens Uddannelsesvejledning UU på Nyrupskolen UU-vejlederens primære opgaver er uddannelses- og erhvervsvejledning for skolens elever fra 6. til 9. (10.) klasse. For at opnå de bedste resultater, er det vigtig, at skolen prioriterer UEA-undervisningen. UU-vejlederen vil meget gerne både samarbejde og bistå lærerne med UEA-materialer og ideer. Det overordnede mål med UU-vejledningen er at motivere eleverne til at fortsætte og gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. UU-vejlederens redskaber er mangeartede: Information, både til elever, lærere og forældre Undervisning / orientering om ungdomsuddannelserne Deltage / bistå ved UEA-undervisningen Uddannelsesbogen - kollektive og individuelle vejledningssamtaler Arrangere Præsentationskurser for 9. klasse Arrangere Praktik Deltage i forældrearrangementer Uddannelsesplan i 9. klasse M.m.m. UU- vejlederen har åbent kontor mandag og tirsdag ml Man er altid velkommen til at kontakte UU -vejlederen. Erhvervspraktik: Eleverne er i erhvervspraktik en uge i 9. klasse. UU - vejlederen uddeler ønskesedler til praktikken allerede i 8 klasse. Vejlederen bistår elever og forældre i valg af praktiksteder. Sedlerne skal være afleveret inden sommerferien, da praktikken foregår i uge 38. Det praktiske arbejde med at finde praktikplads til elever, der ikke selv har skaffet en, foregår på kommunens praktikformidling. Praktikken foregår i en virksomhed, så eleverne får mulighed for at opleve livet på en rigtig arbejdsplads. Præsentationskurser: I 9. klasse er eleverne en uge på præsentationskursus, henholdsvis 3 og 2 dage. De får her mulighed for at besøge 2 af amtets ungdomsuddannelsessteder. Mulighederne dækker gymnasiet, handelsskole, teknisk skole, landbrugsskole og sygeplejeskolen ( pgu og sosu). Brobygning: På Kalundborg 10. klassescenter er der mulighed for at komme på brobygning på en af ungdomsuddannelserne i 4-5 ugers perioder. Det er en mulighed for at prøve et muligt uddannelsessted i en længere periode, for at blive helt afklaret i forhold til valg af uddannelse. I visse af ungdomsuddannelserne kan man forblive i uddannelsen, hvis man ønsker dette, når brobygningsperioden er slut. INSTITUTIONSPLAN 15

16 Side 16 af 66 Færdsel/Skolepatrulje Det er forældrenes ansvar, at børnene kommer sikkert til og fra skole. Det er også forældrenes ansvar at træne børnene i at færdes sikkert på skolevejen. Gør ikke børnene bange for trafikken; men øv jer mange gange og hyg jer undervejs. På skolen underviser vi børnene i færdselslære. Der udleveres bøger som lægger op til samarbejde, samt gode samtaler mellem børn og forældre. Trafikforskere mener, at børn under 10 år ikke er sikre nok til at cykle alene i trafikken med mindre der er tale om beskyttede og sikre stisystemer og selvfølgelig altid med cykelhjelm. Vores skolepatrulje (elever fra 6., 7. og 8. klasse) hjælper vores elever i skole ved fodgængerfeltet på Røsnæsvej og ved busstoppestedet på Nyrupvej. Patruljen går i gang kl Det er meget vigtigt, at alle skolens elever respekterer patruljens anvisninger og kommer sikkert over vejen SSP samarbejdet SSP-arbejdet For at hjælpe og støtte eleverne har skolen et samarbejde med politi, social- og sundhedsforvaltningen og den skolepsykologiske rådgivning, det såkaldte SSPudvalg. Af udvalgets arbejdsopgaver kan nævnes: Udveksling af oplysninger og synspunkter vedrørende lokale og generelle problemer om kriminalitet, misbrug, vold, hærværk, mobning, flygtningeproblematik, tyveri, børne- og forældreopdragelse og etik og moral. Iværksættelse af forebyggende indsats. Af SSP-udvalgets handleplan kan foruden de overordnede arbejdsopgaver nævnes: Afvikling af kampagner vedrørende narkomisbrug, alkoholmisbrug, sex og samliv, cyklistprøver og gåprøver. Udvalgets medlemmer deltager efter ønske fra klasserne i forældremøder. Udvalgets medlemmer deltager i forskellige undervisningssituationer, kampagner og arrangementer. INSTITUTIONSPLAN 16

17 Side 17 af 66 Forældresamarbejde Skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen lægger vægt på et fælles samarbejde med en åben og respektfuld dialog mellem tre ligeværdige parter - eleven, forældrene og skolen. Det er vigtigt, at der i samarbejdsforløbet orienteres om elevens udvikling og muligheder set i en helhed samt gensidige forventninger og ansvarsfordeling mellem hjem og skole i forhold til elevens adfærd og opdragelse. Skole-/hjem samtaler Skole/hjem-samarbejdet på Nyrupskolen bygger på en respektfuld dialog mellem elever forældre og skolen. Målet er at få afklaret, hvilke krav og forventninger der stilles til hinanden, til gavn for elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Skole/hjemsamarbejdet er således en opgave, hvor elever og forældre samarbejder med skolen Udgangspunktet for dette samarbejde er elevens udvikling og kompetencer set i en helhed, i forhold til de normer, værdier og regler der gælder for skolen og klassen. Klasseteamet udpeger inden skoleårets start de lærere og pædagoger, som deltager i samtalerne. Skolepædagogerne deltager i samtalerne på klassetrin. Forud for samtalerne skal klasselæreren indhente oplysninger om eleverne hos de lærere der underviser eleverne og som ikke deltager i samtalerne. Disse oplysninger videregives til forældre og elev under samtalen. Der indbydes til mindst to skole/hjem-samtaler hvert skoleår. Eleverne bør deltage i disse samtaler. I første klasse, tilbydes forældrene, at lærerne og pædagogen kommer hjem til eleven i stedet for at forældrene kommer på skolen. Samtalen skal tage udgangspunkt i elevens stærke sider. Det anbefales, at alle klasser anvender samtaleblade. Samtalebladet kan være en standardformular eller kan være udarbejdet i samarbejde mellem lærerteam og klasseråd. Forældremøder Hvert år afholdes mindst et forældremøde i hver klasse. Forældremødet planlægges af klasselæreren og klasserådet. I børnehaveklasse til 4. klasse deltager en skolepædagog. En repræsentant fra skolebestyrelsen deltager i forældremøderne efter behov. Der kan, hvis det ønskes, deltage en ledelsesrepræsentant. Forældremøderne skal ud over oplysninger af faglig art, også omhandle et tema af ikke - faglig karakter. F.eks. klassens spilleregler, afholdelse af børnefødselsdage og Røsserfester. Temaer/emner samles af skolebestyrelsen og tilbydes klasserådene i forbindelse med planlægning af forældremøder. Der kan oprettes en forældrebank med oplysning om, hvad de enkelte forældre kan bidrage med i forbindelse med klassens aktiviteter Læseløftet Baggrunden for at sætte projekt læseløft i gang er, at der har været et ønske fra kolleger om at give to-lærertimerne et andet indhold. Ved at bruge ressourcerne som holdtimer, INSTITUTIONSPLAN 17

18 Side 18 af 66 gives der nu mulighed for at arbejde intensivt med nedenstående områder, i perioder med to lærere. Visionen: Vi ønsker at bruge ressourcerne på en anderledes måde, for at styrke læseprocessen og motivere eleverne. Vi ønsker gensidigt at inspirere hinanden og styrke danskundervisningen i indskolingen. Overordnet målsætning for læseløftet: 1. Ressourcerne målrettes således at læseløftet yderligere er med til at: motivere eleven til at læse læse hurtigere læse sikrere fastholde dygtige læsere afdække svage læsere tidligere 2. Gensidig at inspirere og styrke lærerne for at: styrke lærersamarbejdet via gensidig inspiration og vidensdeling sikre at indskolingen er på forkant med den faglige og pædagogiske udvikling, og på den måde lever op til udefrakommende krav og forventninger. 3. Profilere skolen og styrke forældresamarbejdet ved at: synliggøre skolens fokus på læsning og læseprocesser Styrke forældresamarbejdet omkring den daglige læsning. 4. Gennemføre en målrettet evaluering ved at: Ethvert forløb bliver evalueret af både elever og de involverede lærere. sikre at feedback og evaluering bruges aktivt i forbindelse med forbedring og læring. Læseløftets tilbud Læsekurser Læseværksteder Storyline Holddannelser Tema Projektopgave i dansk Læse- skrive stave Lydkursus Opfølgning efter test i samråd med støttecenteret Reading recovery Det er vigtigt, at de involverede lærere er med til at beskrive konkrete mål for små som store projekter, som ønskes igangsat. Samtlige konkrete mål beskrives efter følgende model: Specifikt Målbart Accepteret Realistisk Tidsbestemt INSTITUTIONSPLAN 18

19 Side 19 af 66 Det er også vigtigt, at samtlige konkrete målbeskrivelser indeholder en aktionsplan, der klart beskriver: hvem gør hvad, hvornår? INSTITUTIONSPLAN 19

20 Side 20 af Principper I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Principper skal derfor være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden større problemer kan indrettes efter det. INSTITUTIONSPLAN 20

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart.

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart. Skovvangskolen. Informationsfolder til forældre ved skolestart. 1 Skovvangskolen vil med denne folder orientere forældrene om hvilke mål og forventninger, vi har til det kommende skole/hjem-samarbejde

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere