Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen"

Transkript

1 Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen Dato: 2. december 2004 Kontor: 2.s.kt. J.nr.: Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning til amtskommunerne m.v. om oplysningspligt og patientinformation som led i styrkelse af det frie sygehusvalg Folketinget vedtog den 4. juni 2004 en ændring af lov om sygehusvæsenet, jf. lov nr. 441 af 9. juni 2004, med henblik på bl.a. at styrke patienternes frie sygehusvalg ved at indføre en pligt for amtskommunerne m.v. til konsekvent at give alle patienter hurtig og klar besked om dato og sted for undersøgelse og behandling på sygehuset, om behandling kan tilbydes inden for 2 måneder samt om muligheden for at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg. Der skal endvidere gives oplysninger om ventetider på andre sygehuse m.v., ligesom patienten efter anmodning skal have oplyst antallet af behandlinger på de forskellige sygehuse. Oplysningerne skal gives samtidig med indkaldelsen til undersøgelse og behandling og være modtaget af patienten inden for en frist på 8 hverdage efter sygehuset har modtaget lægehenvisningen. Oplysningerne skal også gives i de tilfælde, hvor bopælsamtskommunen kan tilbyde behandling inden for 2 måneder. Lovændringen træder i kraft den 1. januar Samtidig med alle indkaldelsesbreve om forundersøgelse m.v., der sendes til patienterne efter denne dato, skal der gives de ovennævnte oplysninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver med denne vejledning de nærmere retningslinier for omfanget af informationspligten. Informationspligten gælder for amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Regionskommune. Hvor der i vejledning står amtskommune, omfatter dette tillige Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Regionskommune. I praksis gives oplysningerne i de fleste tilfælde af de enkelte sygehusafdelinger, som har modtaget en henvisning fra patientens læge. Denne vejledning er derfor tillige sendt til landets sygehuse. Der gives med vejledningen fire eksempler på informationsbreve, jf. bilag til vejledningen. Slotsholmsgade Telefon DK-1216 København K Telefax

2 2 1. Den nye bestemmelse om informationspligt 1.a. Indholdet af den nye bestemmelse om informationspligt i sygehuslovens 5 b, stk. 5: Et amtsråd skal senest 8 hverdage (jf. pkt. 1.b.) efter, at et af amtskommunens sygehuse har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten 1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling (jf. pkt. 1.c.), 2) om patienten kan tilbydes behandling inden for 2 måneder efter reglerne i 5 g (jf. pkt. 1.d.), 3) om retten til at vælge sygehus efter stk. 1 og 5 g (jf. pkt. 1.e.), 4) om ventetiden på behandling ved amtskommunens egne og andre amtskommuners sygehuse samt ved de i 5, stk. 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. (jf. pkt. 1.f.), 5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse (jf. pkt. 1.g.), og 6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter stk. 1 og 5 g (jf. 1.h.). 1.b. Hvorledes beregnes de 8 hverdage? Patienten skal modtage oplysningsbrevet fra sygehusafdelingen senest 8. hverdag efter sygehusets modtagelse af henvisningen fra patientens læge. De 8 hverdage beregnes fra dagen efter sygehusets modtagelse af henvisningen fra patientens læge og 8 hverdage frem. Weekend og helligdage indgår således ikke i beregningen. Ex.: Modtages henvisningen på sygehuset mandag den 3. januar, skal patienten modtage oplysningsbrevet senest torsdag den 13. januar. Modtagelsesdatoen skal registreres i enten patientjournalen eller andet registreringssystem. 1.c. Om dato og sted for undersøgelse eller behandling Det skal af oplysningsbrevet fremgå, hvilken dato samt på hvilket sygehus og afdeling undersøgelse eller behandling skal foregå, jf. tillige pkt. 1.d. om utilstrækkelige henvisningsdiagnoser. 1.d. Om patienten kan tilbydes behandling inden for 2 måneder efter reglerne i 5 g Det skal af oplysningsbrevet fremgå, om patienten kan tilbydes behandling inden for 2 måneder efter reglerne i sygehuslovens 5 g om det udvidede frie sygehusvalg. Det er en forudsætning for, at sygehuset kan oplyse patienten, om patienten kan tilbydes behandling inden for 2 måneder i bopælsamtet, at henvisningsdiagnosen er tilstrækkelig klar til, at det med en vis sandsynlighed kan vurderes, hvilke undersøgelser og eventuel behandling patienten skal tilbydes. Er henvisningsdiagnosen uafklaret, må det af oplysningsbrevet fremgå, at patienten indkaldes til forundersøgelse med henblik på en nærmere udredning på baggrund af patientens symptomer, samt at der først kan tages stilling til behandling og tidspunkt for behandling derefter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at patienten også i dette tilfælde skal oplyses om sin ret til at vælge behandling på et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, jf. nedenfor pkt. 1.e.

3 3 Når der er stillet en diagnose for patienten, og et nærmere behandlingsforløb er blevet fastlagt, skal patienten sammen med indkaldelse til behandling modtage oplysninger om behandlingsdato m.v., som det ikke var muligt at oplyse om i første omgang i henhold til sygehuslovens 5 b, stk. 5. Dette oplysningsbrev skal være patienten i hænde senest 8 hverdage efter den endelige diagnose er stillet, jf. pkt. 1.a. om beregning af perioden. I de fleste tilfælde får patienten en behandlingstid ved det ambulante besøg. I sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt at fremsende et oplysningsbrev. Patienten skal dog også her oplyses om sin ret til at vælge behandling på et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, jf. nedenfor pkt. 1.e. Med hensyn til beregning af ventetid inden for 2 måneder, henvises der til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 564 af 20. juni 2003 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. samt Sundhedsstyrelsens skrivelse til landets sygehuse af 21. juni 2002 om administration af den udvidede fritvalgsordning, herunder om hvilke datoer der skal registreres i patientjournalen til beregning af, om patienten kan tilbydes behandling inden for 2 måneder. 1.e. Om retten til at vælge sygehus efter sygehuslovens 5 b, stk. 1, og 5 g Det skal af oplysningsbrevet fremgå, at patienten altid kan vælge mellem bopælsamtskommunens sygehuse, andre amtskommuners sygehuse samt de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i 5, stk. 3 1, i lov om sygehusvæsenet (det frie sygehusvalg.) De private specialsygehuse skal dog kun nævnes i det omfang, de er relevante i forhold til patientens diagnose. Det skal i den forbindelse fremgå, i hvilken del af landet, privathospitalet er beliggende, således at patienten som led i sit frie valg kan lade afstanden til det nærmeste private specialsygehus indgå i bedømmelsen. Kan bopælsamtskommunen ikke inden for 2 måneder efter, at henvisningen er modtaget, tilbyde behandling ved amtskommunens egne sygehuse, ved anden amtskommunes sygehuse, som bopælsamtskommunen samarbejder med eller sædvanligvis benytter eller ved de i sygehuslovens 5, stk. 3 1, nævnte private specialsygehuse m.fl., skal der fremsendes oplysninger til patienten om, at denne kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og i udlandet, som Amtsrådsforeningen har indgået aftale med (det udvidede frie sygehusvalg). Såfremt bopælsamtskommunen ved modtagelse af henvisningen kan tilbyde behandling inden for 2 måneder, er det ikke nødvendigt at oplyse om det udvidede frie sygehusvalg, men alene om det frie sygehusvalg. Gives der ikke oplysninger om det udvidede frie sygehusvalg i oplysningsbrevet, kan Indenrigs- og Sundhedsministeriets pjece om Frit valg af sygehus vedlægges. 1 Følgende private specialsygehuse m.fl. er omfattet af det frie sygehusvalg, jf. 5, stk. 3: Sankt Lukas Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sct. Maria Hospice, rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge, Oasis og RCT-Jylland, Epilepsihospitalet i Dianalund, Sclerosehospitalet i Haslev, Sclerosehospitalet i Ry, Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes Fysiurgiske Ambulatorium, Dronning Alexandrines Gigtsanatorium, Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem, Gigtsanatoriet i Skælskør, Muskelsvindfondens Vejlednings- og Behandlingscenter, Vejlefjord og Center for Hjerneskadede.

4 4 Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis det undervejs i forundersøgelsesforløbet m.v. viser sig, at det alligevel ikke vil være muligt at tilbyde behandling inden for 2 måneder, skal patienten have oplyst sin ret til det udvidede frie sygehusvalg. Der skal i forbindelse med oplysningerne om frit og udvidet frit sygehusvalg tillige fremsendes oplysninger om, at såfremt patienten benytter sig af det frie og udvidede frie sygehusvalg, skal patienten selv sørge for sin transport og sørge for en eventuel ledsager m.v. Det skal tillige oplyses, at såfremt patienten i øvrigt er berettiget til befordring, kan patienten kun få betalt den del af befordringsudgifterne, som bopælsamtet skulle betale, hvis patienten blev behandlet på det sygehus, som bopælsamtet ville have henvist patienten til. De øvrige udgifter må patienten selv afholde, jf. reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse i bekendtgørelse nr af 21. december 1995 og cirkulære nr. 67 af 9. april Det skal af oplysningsbrevet fremgå, hvem patienten kan rette henvendelse til på sygehuset, såfremt patienten ønsker at benytte sig af sin ret til at vælge sygehus efter reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg. Der bør både være navn samt telefonnummer til en kontaktperson på afdelingen, det centrale visitationskontor, eller lignende. Der kan tillige være oplysninger om amtets patientkontor og telefonnummer. For så vidt angår beregningen af 2 måneders fristen, henvises til pkt. 1.d. 1.f. Om ventetiden på behandling ved amtskommunens egne og andre amtskommuners sygehuse samt ved de i 5, stk. 3 1, nævnte private specialsygehuse m.v. Der skal i oplysningsbrevet gives information om ventetiden på behandling ved amtskommunens egne og andre amtskommuners sygehuse samt ved de i sygehuslovens 5, stk. 3 1, nævnte private specialsygehuse m.v. Som nævnt under pkt. 1.d. er det en forudsætning for at kunne give denne oplysning, at henvisningsdiagnosen er tilstrækkelig klar til, at det med en vis sandsynlighed kan vurderes, hvilken behandling patienten skal tilbydes. Der henvises til pkt. 1.d. vedrørende udsendelse af nyt informationsbrev, når diagnosen er endeligt fastslået. Det er ikke nødvendigt at angive ventetiden på samtlige offentlige sygehuse i Danmark. Det vil være tilstrækkeligt at oplyse om ventetiden på amtets egne sygehuse samt de sygehuse, som amtet normalt samarbejder med eller benytter, samt de relevante private specialsygehuse, som omtalt i sygehuslovens 5, stk I de fleste tilfælde vil de samlede ventetider på alle offentlige sygehuse for diagnosen kunne hentes på Venteinfo, og dermed kunne fremsendes samlet til patienten. Såfremt der ikke fremsendes et samlet oversigt over ventetider, skal det af brevet fremgå, at der kan gives oplysninger om ventetiden på andre offentlige sygehuse ved henvendelse til sygehuset, der har modtaget henvisningen, det centrale visitationskontor, amtets patientkontor eller lignende. Der skal i oplysningsbrevet angives kontaktperson, telefonnummer samt træffetid. Ventetidsoplysningerne kan af den enkelte sygehusafdeling i mange tilfælde findes på Venteinfo. Det vil være tilstrækkeligt at oplyse patienten om de ventetidsoplysninger, der fremgår af Venteinfo, medmindre sygehusafdelingen er bekendt med, at ventetiderne har ændret sig væsentligt i forhold til den oplyste ventetid på hjemmesiden. Ven-

5 5 tetider, som ikke fremgår af Venteinfo, må sygehusafdelingen søge oplyst på anden vis. 1.g. Om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse Det skal af oplysningsbrevet fremgå, at patienten kan få oplyst antallet af behandlinger, der foretages på amtskommunens egne og andre amtskommuners sygehuse samt ved de i 5, stk. 3 1, nævnte private specialsygehuse m.fl. Oplysningen skal først gives når patienten anmoder sygehuset herom. Der skal gives oplysninger om behandlinger, der fremgår af Venteinfo. Det vil være tilstrækkeligt at fremsende en udskrift fra Venteinfo. Der kan naturligvis gives oplysninger i videre omfang, såfremt disse er tilgængelige på afdelingen m.v. Det skal af oplysningsbrevet fremgå, at patienten kan rette henvendelse til sygehuset, det centrale visitationskontor, amtets patientkontor eller lignende, såfremt patienten ønsker oplysning om antallet af behandlinger. Det bør i den forbindelse fremgå, hvilken kontaktperson patienten kan rette henvendelse til samt et telefonnummer og træffetid. Information om antal behandlinger skal fremsendes til patienten senest 8 hverdage efter anmodning herom, jf. pkt. 1.a. om beregning af perioden. 1.h. Om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter sygehuslovens 5 b, stk. 1, og 5 g Det skal af oplysningsbrevet fremgå, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, hvis patienten ønsker det. Såfremt den samlede ventetid skønnes at være over 2 måneder, skal det tillige i oplysningsbrevet fremgå, at patienten har udvidet frit sygehusvalg, jf. pkt. 1.d. ovenfor. Det bør af oplysningsbrevet fremgå, hvem patienten kan henvende sig til samt telefonnummer og træffetid. Sygehuset kan sammen med oplysningsbrevet vedlægge Indenrigs- og Sundhedsministeriets pjece om Frit valg af sygehus, som besvarer de fleste spørgsmål om det frie og det udvidede frie sygehusvalg. Pjecen kan rekvireres ved e-post til Såfremt der er spørgsmål til vejledningen, kan der rettes henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fuldmægtig Annika Valla Broman, telefonnummer , e- mail Med venlig hilsen John Erik Pedersen / Annika Valla Broman

6 6 Bilag 1 Eksempel på informationsbrev, hvor behandling kan tilbydes inden for 2 måneder Den (dato) har vi modtaget en henvisning fra din læge, som beder om en undersøgelse af din hofte. Vi kan tilbyde dig en forundersøgelse den (dato) i Ortopædkirurgisk ambulatorium, X Sygehus, adresse... Eventuel behandling i form af kunstig hofte kan vi tilbyde inden for 2 måneder, se skemaet nedenfor (ventetid angivet i uger): Ventetider på sygehuse i X Amt (patientens bopælsamt) Forundersøgelse Behandling v/indlæggelse X Sygehus 2 3 Y Sygehus 3 3 Z Sygehus 7 10 Ventetider på samarbejdende sygehuse (i andre amter end bopælsamtet) A Sygehus 5 7 B Sygehus 5 3 C Sygehus 4 1 D Sygehus Eventuel information om privat specialsygehus omfattet af sygehuslovens 5, stk. 3 Frit sygehusvalg Ud over de ovenfor nævnte sygehuse kan du frit vælge mellem alle øvrige offentlige sygehuse og afdelinger i hele landet. Du kan finde informationer om ventetider på de enkelte sygehuse og afdelinger på Du kan endvidere henvende dig til undertegnede kontaktperson, eller kontakte X Amts (bopælsamtet) patientkontor på telefonnummer YY, som begge kan vejlede dig om reglerne om ventetider samt om dine muligheder for at benytte det frie sygehusvalg. Du skal være opmærksom på, at benytter du det frie sygehusvalg, skal du selv sørge for din transport og sørge for en eventuel ledsager m.v. Hvis du er berettiget til transportgodtgørelse, kan du kun få betalt den del af transportudgifterne, som X Amt (bopælsamtet) skulle betale, hvis du blev behandlet på sygehus, som amtet (bopælsamtet) ville have henvist dig til.

7 7 Du bestemmer selv. /. Du kan læse mere om dine muligheder i vedlagte pjece om Frit valg af sygehus. Hvis du ønsker at gøre brug af dine valgmuligheder, kan du henvende dig til undertegnede kontaktperson, som kan tilbyde: at henvise dig til behandling på et andet sygehus, oplyse dig om antallet af hofteoperationer, der foretages på sygehusene nævnt i skemaet ovenfor. Du er velkommen til at ringe på nedenstående telefonnummer. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 8 dage, går vi ud fra du vil møde op hos os gentag her dato, tid og sted. Med venlig hilsen Navn Telefonnummer samt træffetid

8 8 Bilag 2 Eksempel på informationsbrev, hvor behandling ikke kan tilbydes inden for 2 måneder Den (dato) har vi modtaget en henvisning fra din læge, som beder om en undersøgelse af din leddegigtlidelse. Vi kan tilbyde dig en forundersøgelse den (dato) i Reumatologisk ambulatorium, X Sygehus, adresse... Desværre kan vi ikke i amtet eller på samarbejdende sygehuse tilbyde dig behandling inden for 2 måneder, se skemaet nedenfor (ventetid angivet i uger): Ventetid på Reumatologisk afdeling i X Amt (patientens Første ambulante un- bopælsamt) dersøgelse X Sygehus 45 Ventetider på samarbejdende sygehuse (i andre amter end bopælsamtet) A sygehus 12 B sygehus 20 C sygehus 42 Ventetid på privat specialsygehus: X private specialsygehus 8 Idet ventetiden på behandling er mere end 2 måneder, har du følgende valgmuligheder for hurtigere behandling: Frit sygehusvalg Ud over de ovenfor nævnte sygehuse, kan du frit vælge mellem alle øvrige offentlige sygehuse og afdelinger i hele landet samt X private specialsygehus. Du kan finde informationer om ventetider på de enkelte sygehuse og afdelinger på Du kan endvidere henvende dig til undertegnede kontaktperson, eller kontakte X Amts (bopælsamtet) patientkontor på telefonnummer YY, som begge kan vejlede dig om reglerne om ventetider samt om dine muligheder for at benytte det frie sygehusvalg. Udvidet frit sygehusvalg Da vi i amtet og på de sygehuse amtet samarbejder med se skemaet ovenfor har mere end 2 måneders ventetid på behandling, er dine valgmuligheder udvidet. Du har derfor også mulighed for at vælge behandling på de private sygehuse, som har en særlig aftale med amterne. Du kan finde informationer om de private sygehuse på eller kontakte undertegnede kontaktperson eller det ovenfor nævnte patientkontor, som kan vejlede dig nærmere om valg af privat sygehus.

9 9 Transport Du skal være opmærksom på, at benytter du det frie og det udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for din transport og sørge for en eventuel ledsager m.v. Hvis du er berettiget til transportgodtgørelse, kan du kun få betalt den del af transportudgifterne, som X Amt (bopælsamtet) skulle betale, hvis du blev behandlet på sygehus, som amtet (bopælsamtet) ville have henvist dig til. Du bestemmer selv. /. Du kan læse mere om dine muligheder i vedlagte pjece om Frit valg af sygehus. Hvis du ønsker at gøre brug af dine valgmuligheder, kan du henvende dig til nedenstående kontaktperson, som kan tilbyde: at henvise dig til behandling på et andet sygehus, oplyse dig om antallet af behandlinger, der foretages på sygehusene i X Amt (bopælsamtet). Du er velkommen til at ringe på nedenstående telefonnummer. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 8 dage, går vi ud fra du vil møde op hos os gentag her dato, tid og sted. Med venlig hilsen Navn Telefonnummer samt træffetid

10 10 Bilag 3 Eksempel på informationsbrev, hvor behandling kan tilbydes inden for 2 måneder, og hvor en del af oplysningerne er vedlagt som bilag Den (dato) har vi modtaget en henvisning fra din læge, som beder om en undersøgelse af din hofte. Vi kan tilbyde dig en forundersøgelse den (dato) i Ortopædkirurgisk ambulatorium, X sygehus, adresse.. /. Eventuel behandling i form af kunstig hofte kan vi tilbyde inden for 2 måneder, jf. vedlagte udskrift af ventetider på operation, udskrevet fra Du er velkommen til at ringe på nedenstående telefonnummer. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 8 dage, går vi ud fra du vil møde op hos os gentag her dato, tid og sted. Se vigtige informationer nedenfor. Med venlig hilsen Navn Telefonnummer samt træffetid Vigtige informationer Du skal være opmærksom på, at såfremt du ønsker det, kan du frit vælge mellem alle de offentlige sygehuse og afdelinger i hele landet, som fremgår af den medsendte udskrift fra Venteinfo. Såfremt du har spørgsmål vedrørende det frie sygehusvalg, kan du henvende dig til ovenstående kontaktperson, eller kontakte X Amts (bopælsamtet) patientkontor på telefonnummer YY, som begge kan vejlede dig om reglerne om ventetider samt om dine muligheder for at benytte det frie sygehusvalg. Du skal være opmærksom på, at benytter du det frie sygehusvalg, skal du selv sørge for din transport og sørge for en eventuel ledsager m.v. Hvis du er berettiget til transportgodtgørelse, kan du kun få betalt den del af transportudgifterne, som X Amt (bopælsamtet) skulle betale, hvis du blev behandlet på sygehus, som amtet (bopælsamtet) ville have henvist dig til. Du kan læse mere om dine muligheder i vedlagte pjece om Frit valg af sygehus. Hvis du ønsker at gøre brug af dine valgmuligheder, kan du henvende dig til undertegnede kontaktperson, som kan tilbyde: at henvise dig til behandling på et andet sygehus, oplyse dig om antallet af hofteoperationer, der foretages på sygehusene nævnt i skemaet ovenfor.

11 11 Bilag 4 Eksempel på informationsbrev, hvor behandling ikke kan tilbydes inden for 2 måneder, og hvor en del af oplysningerne er vedlagt som bilag Den (dato) har vi modtaget en henvisning fra din læge, som beder om en undersøgelse af din hofte. Vi kan tilbyde dig en forundersøgelse den (dato) i Ortopædkirurgisk ambulatorium, X sygehus, adresse.. /. Desværre kan vi ikke i amtet eller på samarbejdende sygehuse tilbyde dig behandling inden for 2 måneder, jf. vedlagte udskrift af ventetider på operation udskrevet fra Ud over dit almindelige frie sygehusvalg har du derfor mulighed for at vælge mellem alle øvrige offentlige sygehuse samt private sygehuse og klinikker her i landet og sygehuse i udlandet, der har en særlig aftale med amterne. Du er velkommen til at ringe på nedenstående telefonnummer. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 8 dage, går vi ud fra du vil møde op hos os gentag her dato, tid og sted. Se vigtige informationer nedenfor. Med venlig hilsen Navn Telefonnummer samt træffetid Vigtige informationer Du skal være opmærksom på, at såfremt du ønsker det, kan du frit vælge mellem alle de offentlige sygehuse og afdelinger i hele landet, som fremgår af den medsendte udskrift fra Venteinfo, ligesom du efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg frit kan vælge behandling på de private sygehuse og klinikker her i landet og sygehuse i udlandet, som har en særlig aftale med amterne. Såfremt du har spørgsmål vedrørende det frie og udvidede frie sygehusvalg, kan du henvende dig til ovenstående kontaktperson, eller kontakte X Amts (bopælsamtet) patientkontor på telefonnummer YY, som begge kan vejlede dig om reglerne om ventetider samt om dine muligheder for at benytte det frie sygehusvalg. Du skal være opmærksom på, at benytter du det frie og det udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for din transport og sørge for en eventuel ledsager m.v. Hvis du er berettiget til transportgodtgørelse, kan du kun få betalt den del af transportudgifterne, som X Amt (bopælsamtet) skulle betale, hvis du blev behandlet på sygehus, som amtet (bopælsamtet) ville have henvist dig til. Du kan læse mere om dine muligheder i vedlagte pjece om Frit valg af sygehus. Hvis du ønsker at gøre brug af dine valgmuligheder, kan du henvende dig til undertegnede kontaktperson, som kan tilbyde: at henvise dig til behandling på et andet sygehus, oplyse dig om antallet af hofteoperationer, der foretages på sygehusene nævnt i skemaet ovenfor.

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Sygehusvalg. Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg. Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Ny e fra klag 1. em jan ul ua igh r 2 ed 01 er 1 Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Frit sygehusvalg 12_09.indd 1 07/04/10

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Evaluering af sygehusenes information til henviste patienter

Evaluering af sygehusenes information til henviste patienter Evaluering af sygehusenes information til henviste patienter Sygehusenes udvidede informationspligt Sygehusene skal senest 8 hverdage efter, de har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten:

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 973 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1605582 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt Folketinget Transport- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 brevstemmeafgivning på sygehusene samt Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

Folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 brevstemmeafgivning på sygehusene samt Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse -- AKT 280514 -- BILAG 1 -- [ Brev til sygehuse og Kriminalforsorgen ] -- Til Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene, regionernes sygehuse og private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.:

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007.

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007. N O T A T Regionernes henvisninger til det udvidede frie sygehusvalg Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2010/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. oktober 2010 af Pia Christmas Møller (UFG) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Specialiseret

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen)

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Du er blevet indkaldt til undersøgelse/behandling i Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen og give dig nogle praktiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Den 4. november 2009 udtalte statsforvaltningen, at det ikke havde været i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Brevstemmeafgivning på private sygehuse m.v. til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Brevstemmeafgivning på private sygehuse m.v. til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes Dato: 26. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.:

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt 19-09- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 23. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Udredningsretten og differentieret ret til behandling. Fakta, beslutninger og definitioner

Udredningsretten og differentieret ret til behandling. Fakta, beslutninger og definitioner Udredningsretten og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og definitioner Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Redigeret 11. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

Rundskrivelse nr. 6/02

Rundskrivelse nr. 6/02 Rundskrivelse nr. 6/02 26. februar 2002 Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Medlems- og efterlønsbidragsregistrering opsamling, orientering mv. Indhold:

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive 02-03- 2011 TILSYNET Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Folkeblad har ved brev af 8. juli 2009 rettet henvendelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium

Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 1. marts. Elevens fulde navn Kaldenavn understreges Fornavne: Køn: Hverdagssprog: Telefon/mobil: Mor

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Dato: 25.05.2016 Sagsnr.: 2016-027072 Dok. nr.:2016-027072-1. Mandag-fredag 8-15 Torsdag 8-17

Dato: 25.05.2016 Sagsnr.: 2016-027072 Dok. nr.:2016-027072-1. Mandag-fredag 8-15 Torsdag 8-17 Orienteringsbrev til bolig Dato: 25.05.2016 Sagsnr.: 2016-027072 Dok. nr.:2016-027072-1 Mandag-fredag 8-15 Torsdag 8-17 Aalborg Varme A/S Hjulmagervej 20 Postboks 463 9100 Aalborg Tlf. 9931 4800 Fax 9931

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 1. BRUG DEMOKRATIET Medarbejderforeninger På mange arbejdspladser med 5 DJ medlemmer eller flere, er der oprettet en medarbejderforening (standardvedtægter for medarbejderforeninger,

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Anvendelsesområde... 3 1... 3 Kapitel 2 Uansøgt afsked som følge af helbredsbetinget

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende Til a-kasserne Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende ægtefæller) Arbejdsmarkedsstyrelsen vedlægger

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2009/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20090054829 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. maj

Læs mere

Ribe Amtsråd Region Syddanmark

Ribe Amtsråd Region Syddanmark Ribe Amtsråd Region Syddanmark Henvendelse fra Region Syddanmark har modtaget brev af 22. juni 2006 fra Region Syddanmark vedr. akut PCI på Hjertecenter Varde. Det fremgår af brevet, at udgangspunktet

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Dette brev indeholder oplysning om brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentrene

Dette brev indeholder oplysning om brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentrene Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle kommunalbestyrelser Dato: 20. februar 2009 Vedrørende brevstemmeafgivning på

Læs mere

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet.

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 036-12 Revideret økonomiprotokollat for Overenskomst om psykologhjælp

Læs mere

Projekttitel: Calcaneus forlængelses osteotomi ved plano valgus deformitet. Deltagerinformation

Projekttitel: Calcaneus forlængelses osteotomi ved plano valgus deformitet. Deltagerinformation Deltagerinformation Syntetisk knogletransplantat ved opretningsoperation for bagfodsplatfod Den 11-01-2011 VEK journal nr. 23442 Side 1 af 5 Til patient og forældre I er henvist til Børnesektoren, Ortopædkirurgisk

Læs mere

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116.

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Thisted Kommune Side 1 af 5 Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Hvem kan komme i betragtning? 1. Personer med en varig nedsat funktionsevne,

Læs mere

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 10 sommerhusgrunde ved Bønnerup strand

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 10 sommerhusgrunde ved Bønnerup strand Til interesserede Den 31. marts 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Salgsmateriale for 10 sommerhusgrunde ved Bønnerup strand Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for sommerhusgrundene

Læs mere

Annoncering af LED belysning til i Morsø Kommunes administrationsbygning

Annoncering af LED belysning til i Morsø Kommunes administrationsbygning Annonceringsmateriale Side 1 af 7 Annoncering af LED belysning Morsø kommunes adm. bygning [ Annonceringsmateriale - Annoncering af LED belysning til i Morsø Kommunes administrationsbygning Tidsplan 25.8.2014

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune A har ved brev af 8. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger.

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Baggrund for udbuddet... 3 1.2 Udbuddets

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Forskning på afdøde er reguleret af såvel komitéloven som af sundhedsloven 2.

Forskning på afdøde er reguleret af såvel komitéloven som af sundhedsloven 2. DET ETISKE RÅD NOTAT om bestemmelser i sundhedsloven og komitéloven 1 der har betydning for godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter, der vedrører forskning på afdøde. Sundhedsloven og komitéloven:

Læs mere

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår 1. Indledning En del af HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder holder lukket i en periode i forbindelse med jul og nytår. I det følgende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Torvegade 74, 6700 Esbjerg Ofte stillede spørgsmål Kan jeg reservere en byggegrund? Jeg ønsker at købe en grund hvad gør jeg? Hvornår skal jeg betale for grunden? Skal jeg have en advokat? Kan jeg fortryde?

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

Kommunens brev af 23. februar 2009, som blev afsendt den 24. februar 2009. Dette brev indeholdt svar på nogle af dine spørgsmål.

Kommunens brev af 23. februar 2009, som blev afsendt den 24. februar 2009. Dette brev indeholdt svar på nogle af dine spørgsmål. A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Brøndby

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 10. september 2009 Sagsnr.: 0905703 Sagsbeh.: SUMJVB / Sundhedspolitisk kontor Dok nr: 86860 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Frit valg til diagnostiske

Læs mere

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 125 Juni 1977 J.nr. 1103-1/77 AFSKRIFT UDBETALING AF VISSE SÆRLIGE YDELSER TIL PERSONER MED ANSÆTTELSE PÅ FUNKTIONÆRVILKÅR

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet Århusgade 2100 København Ø Att. Martin Schultz København, den 28. maj 2014 Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet har ved

Læs mere

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder København Juni 2016 Sagsnr. 023243-0081 psj/psj/ilp Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder Bilag 1: Opgavebeskrivelse 1. Indledning Den af Aftalen omfattede opgave vedrører assistance

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

AU-Orientering 1/2006

AU-Orientering 1/2006 AU-Orientering 1/2006 Orientering fra Attestudvalget Januar 2006 Denne orientering indeholder følgende: 1. Elektronisk fakturering 2. Nye forsikringsattester 3. Presseomtale af forsikringsselskabers aftalestridige

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

Til. ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere:

Til. ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere: Til Ansøger s generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere: Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i patologisk anatomi og diagnostisk radiologi Regioner og

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere