Befolkningens politiske deltagelse og holdninger,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningens politiske deltagelse og holdninger, 1979 ------------- --------- ---------- -- ----------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Befolkningens politiske deltagelse og holdninger, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Damgaard, Ole P. Kristensen, Jørgen Grønnegaard Christensen, Jacob A. Buksti, Jørgen Goul Andersen og Lars Nørby Johansen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Befolkningens politiske deltagelse og holdninger, 1979, som oprindeligt blev indsamlet af Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab for Erik Damgaard, Ole P. Kristensen, Jørgen Grønnegaard Christensen, Jacob A. Buksti, Jørgen Goul Andersen, samt Lars Nørby Johansen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0678). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0678: Befolkningens politiske deltagelse og holdninger, Primærundersøger(e): Erik Damgaard, Ole P. Kristensen, Jørgen Grønnegaard Christensen, Jacob A. Buksti, Jørgen Goul Andersen, Lars Nørby Johansen. DDA udgave (ved Jan Nielsen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1858 respondenter, 482 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (498 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab for Erik Damgaard, Ole P. Kristensen, Jørgen Grønnegaard Christensen, Jørgen Goul Andersen og Lars Nørby Johansen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i Juli 1986 mhp. færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Jan Nielsen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA- 0678: Befolkningens politiske deltagelse og holdninger,1979.

3 LÆSEVEJLEDNING Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra den bagest optrykte tekniske rapport, der blandt andet indeholder spørgeskema med marginaler - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet, der kun kunne fremskaffes via denne rapport er medtaget for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne. Spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Derudover indeholder den tekniske rapport en lang række andre oplysninger vedr. indsamlingen af materialet. Denne publikation er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på evt. repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV APRIL 1987 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Befolkningens politiske deltagelse og holdninger, 1979 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): politologi; vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: politisk deltagelse; magtrelationer; politisk indflydelse; skattesnyderi; vælgeres politiske indflydelse. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0678: Befolkningens politiske deltagelse og holdninger, Primærundersøgere: Erik Damgaard, Ole P. Kristensen, Jørgen Grønnegård Christensen, Jacob A. Buksti, Jørgen Goul Andersen og Lars Nørby Johansen. DDA-0678, 1. udgave (ved Jan Nielsen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1858 respondenter, 482 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (509 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Damgaard, Erik. AU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Aarhus C. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Damgaard, Erik; Kristensen, Ole P.; Christensen, Jørgen Grønnegård; Buksti, Jacob A.; Andersen, Jørgen Goul; (B) Johansen, Lars Nørby; (A) AU: Institut for Statskundskab; (B) OU: Institut for Samfundsvidenskab; (A) Universitetsparken, DK-8000 Aarhus C.; (B) Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Denne undersøgelse er et massesurvey til projektet "Den politiske beslutningsproces i Danmark" og er en kortlægning af befolkningens forskellige former for politisk deltagelse samt en række centrale holdninger og opfattelser i relation til det politiske system, bl.a. opfattelser af magt- og indflydelsesrelationer, modsætningsforhold i samfundet, politisk mistillid mv. Nærværende undersøgelse belyser ovennævnte problemstillinger set fra vælgerbefolkningens synspunkt. Projektets hensigt er i de næste faser at belyse de samme emner fra andre synsvinkler. Fx baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt embedsmænd, organisationsrepræsentanter mv. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 2371 enheder i oprindelig

8 stikprøve; 513 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: 68% af de frafaldne var nægtere, mens 12% af samme ikke kunne træffes ved 3 henvendelser. De sidste 20% af frafaldet skyldes bortrejse, sygdom, flytning o.l. Datasættets størrelse: 1858 respondenter; 482 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 183 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Hertil kommer 3 baggrundsvariable vedrørende interviewpersonens boligforhold og geografisk placering. 5 variable drejer sig om selve interviewets forløb og resultat. Endelig er medtaget 6 baggrundsvariable fra det Centrale Personregister, samt primærundersøgernes vægtvariabel. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Kun personer i alderen år. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Klyngeudvælgelse. Flertrins udvælgelsesmetode. Først er der foretaget en klyngeudvælgelse af 82 kommuner, hvorfra stikprøverne er valgt simpelt og tilfældigt vha. det centrale personregister (CPR). Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: særligt personale. Socialforskningsinstituttets (SFI) faste interviewerstab. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: varighed (af interview); faktisk antal besøg; dataindsamleren identificeret; fysisk/geografisk placering. Interviewer identificeret ved nummer. Endvidere er anført, hvorvidt interviewet er helt eller delvist gennemført og om der evt. har været særlige vanskeligheder. Vægtning: Vægtningskriterier: Vægtning efter partivalg. Det totale antal respondenter er uændret, men partifordeling for respondenter med oplysning om partivalg svarer til fordelingen ved folketingsvalget. Personer, der ikke har oplyst partivalg, er tildelt vægten 1. Vægtningsprocedurer: Vægtvariabel medtaget i datasættet. Vægten er udregnet ved at dividere det forventede antal personer med et givet partivalg (i forhold til folketingsvalget) med det faktiske antal respondenter med dette partivalg. Vægt = parti X's antal vælgere ved Folketingsvalg divideret med samlet antal gyldige stemmer ved valget gange det samlede antal personer i stikprøven med angivet partivalg divideret med antal respondenter i stikprøven med partivalg X. BETINGELSER VED REANALYSE

9 Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Andersen, Jørgen Goul. AU: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Fibigerstræde 1, DK-9220 Aalborg Ø. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Andersen, Jørgen Goul: Teknisk rapport vedrørende massesurvey: Forenings- og samfundslivet i Danmark. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet; 1981; (2) Andersen, Jørgen Goul: Kvinder og Politik. Politica; 312 pp. 1984; (3) Damgaard, Erik (red.): Folkets veje i dansk politik. København, Schultz Forlag; 283 pp. 1980; (4) Damgaard, Erik: Causes, forms, and consequences of sectoral policy-making: some Danish evidence. European Journal of Political Research, Vol. 14, no. 3, pp ; 1986; (5) Damgaard, Erik; Andersen, Jørgen Goul; Buksti, Jacob A. og Kristensen, Ole P. Dansk demokrati under forandring. Schultz, 138 pp Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Henten, Anders: Danskerne og u-landshjælpen. Roskilde Universitetscenter; 100 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets navn; lokalsamfundets størrelse; urbaniseringsgrad. Bopælskommunen er anført, samt befolkningstallet i denne på undersøgelsestidspunktet. Urbaniseringsgrad er anført af intervieweren. Boligforhold: boligtype. Boligtype er anført af intervieweren. Husstandens karakteristika: antal unge (ca år); antal yngre børn (ca. 0-5 år); antal ældre børn (ca år); børnenes alder. Arbejdssted: Tid anvendt på transport hjem-arbejde pr. dag. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: antal ansatte (hvis arbejdsgiver); ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: økonomisk sektor; ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status; fader: stillingsbetegnelse (eller: kode). Faders stilling, da respondenten var i konfirmationsalderen. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højeste uddannelsestype påbegyndt; ægtefælle: højeste uddannelsestype påbegyndt.

10 Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: politisk information; respondenten: politiske interesse; respondenten: identifikation med/præferencer for parti; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu; respondenten: nuværende medlemsskab af partiet; respondenten: tidligere medlemsskab af partiet; respondenten: partimedlemsskab (nuvær., tidl., varighed); ægtefælle: politiske præferencer. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade. Medlemsskab af foreninger: forbrugerorganisationer; fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed); arbejdsgiverforeninger; beboer- og miljøforeninger, soldaterforeninger ('veterans' organizations'), velgørenhedsforeninger, loger, etc. flygtningeorganisationer; politiske organisationer/partier; religiøse organisationer; tidsforbrug i foreningsarbejde. INDLEDNING Nærværende undersøgelse blev oprindelig foretaget af Erik Damgaard, Ole P. Kristensen, Jørgen Grønnegaard Christensen, Jacob A. Buksti og Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, samt Lars Nørby Johansen, mens han var tilknyttet Institut for Samfundsvidenskab ved Odense Universitet. Undersøgelsen indgår som en del af projektet "Den politiske beslutningsproces i Danmark". DDA modtog materialet i form af en SPSS-datafil med tilhørende kontrolkort. Herudfra dannedes en OSIRIS III datafil, samt maskinlæsbar dokumentation. I DDA er der foretaget nogle ændringer i materialet, omend de er forsøgt begrænset til et minimum: Variablene V1 (DDA-nummer) og V2 (Sekvensnummer) er tilføjet materialet af DDA. Endvidere er der efter aftale med primærundersøger slettet to variable fra det oprindelige materiale. Uoplyst kategorier er rekodet, så de opfylder DDA's standard, hvor uoplyst er kodet som strenge af nitaller (9, 99, 999, etc.). Irrelevant er kodet som uoplyst + een (10, 100, 1000 etc.). Endelig er der indført en speciel irrelevant kategori kodet som uoplyst + to (11, 101, 1001 etc.). Denne er anvendt i variable, hvor spørgsmålet rummer mulighed for flere svar, og derfor er spredt på flere variable. Svarene er kodet i de laveste variablenumre tilknyttet spørgsmålet. Når svarene slipper op er ovennævnte kode an-

11 vendt i de resterende variable til spørgsmålet. Vilde koder er ikke rekodet, men dokumenteret som fejlkoder. Dvs. de er ikke defineret missing. Det er måske diskutabelt, om vilde koder skal defineres som egl. missing eller ej. I dette tilfælde er de ikke kodet missing udfra den betragtning, at antallet af vilde koder er meget lille, såvel absolut, som i forhold til det totale antal respondenter. Logisk konsistens og filtrering er testet i materialet, vha. det DDA-udviklede program DCV (Data Consistency and Validity) og analysepakken SAS. Resultaterne er anbragt til sidst i de relevante variabelbeskrivelser og er markeret således: "* Filterkontrol:". I nogle filtre er der anført resultater af flere filterkontroller. Eet resultat, hvor alle filtrerede variable er medtaget, samt et hvor enkelte variable er udeladt fra kontrollen. Dette skyldes, at primærundersøgerne i nogle variable ikke har været konsekvente med at kode irrelevant, men for nogle kategorier har overført koder fra andre variable. Vi har her anført dels den korrekte filtertest (hvor alle filtrerede variable inddrages). Da antallet af filterbrud i nogen tilfælde er meget stort og da det er sandsynligt at det skyldes primærundersøgers kodning snarere end interviewerfejl (at dømme efter det store antal brud og bruddenes ensartede karakter) har vi i nogen tilfælde anført endnu en test, hvor den/de fejlbehæftede variable er holdt udenfor kontrollen. Variablene V28-V32 er identiske med V57-V61. Dette skyldes at primærundersøgerne havde kodet "Årsag til medlemsskab af fagforening" og "Årsag til medlemsskab af erhvervsoranisation" i fem variable. For at reproducere strukturen i spørgeskemaet, har vi i DDA dubleret disse variable. Denne kodning fra primærundersøger medfører imidlertid, at filterkontrollen bliver meningsløs (da selvstændige er filtreret i fagforeningsspørgsmålene og lønmodtagere i erhvervsorganisationsspørgsmål). For disse variable er resultatet af filterkontrollerne derfor anført, såvel for hele det filtrerede interval, samt samme interval, hvor ovennævnte variable er holdt udenfor. Resultatet af sidstnævnte kontrol må må antages at ligge tættest på det reelle antal filterbrud. Variabelbeskrivelserne i denne kodebog starter med en overskrift (som også findes i indholdsfortegnelsen). I overskrifterne, som ikke kan være længere end 24 karakterer er følgende forkortelser anvendt: IP (InterviewPersonen), ÆF (IP's ÆgteFælle), FF (Fag- Forening), EO (ErhvervsOrganisation), FV (Folketings- Valg), KV (KommunalValg), FT (FolkeTinget), TEMP (TEMPeratur), REG (REGeringen). De øvrige forkortelser skulle være forståelige udfra den sammenhæng de bruges i. Efter variabeloverskriften i kodebogen følger en reference til spørgsmålsnummeret i det oprindelige spørgeskema fulgt af spørgsmålsteksten og de mulige svarkategorier med marginaler.

12 KODEBOG V0001 STUDIENUMMER I DDA start 1, bredde 4 Studienummer i DDA Variablen er indlagt af DDA og indeholder 0678 i alle cases. V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 Sekvensnummer Variablen er indlagt af DDA og indeholder sekvensnumre med fire cifre løbende fra 1 til V0003 BOET ANTAL ÅR I KOMMUNEN start 9 Spm. 1: Hvor længe har De boet her i kommunen? spss: v001 1 % antal kode under 1 år år år år eller mere V0004 P.T. I ERHVERV? start 10 Spm. 2: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? Vi tænker her på hovedbeskæftigelse? spss: v002 2 % antal kode ja, heltid

13 ja, deltid midlertidig syg, barsel deltidsarbejdsløs - gå til spm. 4 (V6) fuldtidsarbejdsløs - gå til spm. 4 (V6) medhjælpende ægtefælle - gå til spm. 10 (V husmor - gå til spm. 10 (V12) skoleelev, studerende - gå til spm. 10 (V pensionist - gå til spm. 10 (V12) uden beskæftigelse i øvrigt - gå til spm ved ikke - gå til spm. 10 (V12) * Filterkontrol: Ingen arbejdsløse (kode 4 og 5) har besvaret spm. 3 (V5) * Filterkontrol: 1 respondent, der skulle være gået til spm. 10 (V12) er substanskodet i mindst en af de filtrerede variable, når spm. 7 (V9) holdes udenfor filterkontrollen. Tages V9 med i filterkontrollen brydes filtret af 550 respondenter. Dette sidste skyldes, at primærundersøger har overført kodeværdierne 6, 7, 8, 9, 10 og 88 direkte fra V4 til V9, skønt respondenter med disse kodeværdier i V4 mht. overholdelse af filtre burde være kodet irrelevant i spm. 7 (V9). V0005 ARBEJDSLØS SIDSTE 2 ÅR? start 12, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Spm. 3: Har De været arbejdsløs indenfor de sidste 2 år? spss: v ja nej ved ikke uoplyst irrelevant svarprocent: 67 V0006 ANSATTE PÅ IP'S VIRKSH. start 14, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V4 Spm. 4: Hvor mange ansatte er der i alt ca. på den virksomhed, hvor de arbejder (arbejdede), foruden ejeren og dennes familie - altså antal arbejdere og funktionærer tilsammen?

14 (Hvis svarpersonen er usikker/ved ikke): Det behøver ikke være helt nøjagtigt - prøv at angive sådan cirka! spss: v ingen og derover ved ikke uoplyst irrelevant svarprocent: 70 V0007 HAR IP UNDERORDNEDE? start 17, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4 Spm. 5: Har (havde) de nogle underordnede, dvs. leder og fordeler de arbejdet for andre medarbejdere? spss: v ja nej - gå til spm. 7 (V9) ved ikke - gå til spm. 7 (V9) uoplyst irrelevant svarprocent: 70 * Filterkontrol: 0 respondenter, der ikke har/ikke ved om de har underordnede (kode 2 og 8) har besvaret spm. 6 (V8). V0008 IP'S ANTAL UNDERORDNEDE start 19, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V4, V7

15 Spm. 6: Ca. hvor mange underordnede har (havde) De? spss: v eller flere ved ikke uoplyst irrelevant svarprocent: 19 V0009 IP'S EGEN STILLING start 22, manglende data: = 999 FILTER: V4 Spm. 7: Hvad er Deres stilling helt præcist? (kodet udfra åbent spørgsmål) spss: v medhjælpende ægtefælle husmoder skoleelev, studerende pensionist, på efterløn uden beskæftigelse i øvrigt, ungdomsarbejdsløs, husassistent m.v ved ikke Ufaglærte arbejdere landbrugsmedhjælper, landarbejder skov-, gartneri-, fiskeriarbejder fabriksarbejder, specialarbejder jord og beton arbejder, murerarbejdsmand, kommunalarbejder lagerarbejder, havnearbejder chauffør, bud arbejdsmand (uden nærmere angivelse) rengøringsassistent, husassistent (dog ikke i private hjem) hjemmehjælper dagplejemor køkkenpersonale, smørrebrødsjomfru servitrice, portier o.l.

16 ejendomspersonale (pedel, varmemester og lignende) vægter, kontrollør, opsynsmand m.v formand, holdleder (ufaglært) andre ufaglærte arbejdere Faglærte arbejdere maskinarbejder, smed o.l mekaniker andre metalarbejdere, montør (uden nærmere angivelse) faglært bygningsarbejder faglært grafisk arbejder tjener frisør, barber formand, holdleder (faglært) andre faglærte arbejdere Lavere funktionærer sølvsnor i trafiketaterne sølvsnor i politi, fængsels- og toldvæsen guldsnor i trafiketaterne guldsnor i politi, fængsels- og toldvæsen sergent, konstabel fuldmægtig i bank/forsikringsselskab bogholder, revisor o.l fagforeningsformand o.l socialrådgiver assistent, overassistent (stat) assistent, overassistent (kommune) kontorassistent, sekretær m.v bankassistent, forsikringsassistent bogholderi-, revisorassistent o.l kontormedhjælper o.l konsulent, salgskonsulent i privat erhverv repræsentant, agent etc ekspedient, defektrice, dekoratør stewardesse, purser, guide arbejdsleder bygge- og maskintekniker programmør, systemanalytiker andre mellemteknikere teknisk tegner, laborant teknisk assistent m.v tasteoperatør, telefoncentralpersonale sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter sygehjælper, plejer m.v klinikassistent pædagogmedhjælper m.v pædagog folkeskolelærer faglærer, aftenskolelærer m.v bibliotekar biblioteksassistent musiker m.v ansatte i private religiøse organisationer

17 styrmand, skibsfører, lods sportsfolk, livreddere m.v forvalter (uden nærmere angivelse) sognerådsformand funktionær (uden nærmere angivelse) øvrige funktionærer Højere funktionærer officerer ansat direktør o.l. i privat erhverv andet ledende personale (privat og offentl leder af daginstitution, klub leder af social institution i øvrigt sekretær/fuldmægtig i offentlig administra politi- og dommerfuldmægtige civiløkonom, prokurist, kontorfuldmægtig (privat) arkivar overordnet handelspersonale inspektør i privat erhverv højere teknikere (civilingeniør, arkitekt teknikumingeniør læge, overlæge, tandlæge, psykolog gymnasie-, seminarie-, universitetsadjunkt lektor journalist o.l præst flyveinstruktør Selvstændige i landbrug m.v gårdejer, landmand (uden nærmere angivelse gårdbestyrer husmand m.v fisker selvsændig i øvrige primære erhverv Andre selvstændige større selvstændige (fabrikanter, direktører etc.) købmand, kioskejer, fødevareforretning anden detailhandel (specialforretning) selvstændig håndværksmester selvstændig vognmand, taxavognmand selvstændig i liberale erhverv andre selvstændige uoplyst svarprocent: 100 V0010 IP'S EGET ERHVERV start 25, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V4 Spm. 8: Hvad slags virksomhed arbejder (arbejdede) De på? (kodet ud fra åbent spørgsmål)

18 spss: v008 8 I: Privat sektor I.1: Primære erhverv landbrug skovbrug gartneri, frugtavl pelsdyravl, biavl, dambrug maskinstation fiskeri I.2: Fremstillings- samt bygge- og anlægsvirksomhed grafisk industri nærings- og nydelsesmiddelindustri tekstil- og beklædningsindustri træ- og møbelindustri metalindustri, elektromekanisk industri kemisk industri anden industri bygningshåndværkere (murer, tømrer etc.) entreprenørvirksomhed I.3: Transport, privat privat kollektiv persontransport (land) privat lastbiltransport, spedition taxa luftfart, SAS (uden nærmere angivelse) søfart, privat havne, privat telefonselskaber I.4: Handel, bank, forsikring engroshandel eksport/import detailhandel, supermarked, lavprisvarehus detailhandel, købmandsforretning detailhandel, bager, slagter detailhandel, kiosk, brødudsalg, fødevare detailhandel i øvrigt, specialforretninge bank, sparekasse, pengeomsætning i øvrigt forsikringsselskab I.5: Liberale erhverv ejendomshandler, -mægler rådgivende ingeniør-/arkitektfirma læge-, tandlæge-, og dyrlægepraksis kiropraktor, fodklinik, massageklinik m.v apotek advokat- og revisionsvirksomhed edb (uden nærmere angivelse), IBM, Regnec reklamebureau, marketing forlag, dags- og ugepresse litterær og kunstnerisk virksomhed i øvri rejsebureau

19 foreninger, organisationer kontor (uden nærmere angivelse) andet liberalt erhverv I.6: Andre serviceerhverv (inkl. håndværksmæssig service) værksteder, reparationsvirksomhed barber, frisør, skønhedsekspert vaskeri, renseri, farveri forlystelser, hotel, restaurant rengøringsselskab rengørings-, have- o.l. arbejde i private vagt- og måleselskab private fjernvarmeværker o.l privat dagpleje boligselskab, anden service II: Erhverv uoplyst umuligt at kode, ulogiske oplysninger III: Offentlig sektor III.1: Offentlig administration offentlig forvaltning: stat offentlig forvaltning: kommuner III.2: Forsvar, retsvæsen, politi forsvar, retsvæsen, politi III.3: Offentlig service: Teknik, trafik, forsyningsvirksomhed offentlige værker vej- og havnevæsen, teknisk forvaltning post- og telegrafvæsenet offentlig transport svømme-/idrætshaller o.l offentlig forsynings- og erhvervsvirksomh i øvrigt III.4: Offentlig service: Uddannelse, forskning, kultur m.v undervisning, daginstitutioner m.v teknisk skole, handelsskole, fagskole spe arbejderskole høj- og landbrugsskoler forskningsinstitutioner biblioteker, museer danmarks radio teater, kulturhus, byorkester o.l folkekirken III.5: Offentlig service: socialog sundhedsvæsen m.v sygehus- og sundhedsvæsen (offentlig) sociale institutioner (plejehjem, forsorg hjemmehjælp IV: Uoplyst og irrelevant uoplyst

20 irrelevant svarprocent: 70 * Filterkontrol: 10 respondenter, der enten er arbejdsløse eller privat ansatte har besvaret spm. 9 (V11). Spm. 9 stilles kun til offentligt ansatte og ikke til arbejdsløse. V0011 IP TJENESTEMAND? start 29, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V4, V10 Spm. 9: Er De tjenestemandsansat? spss: v ja nej ved ikke uoplyst irrelevant svarprocent: 21 V0012 ÆGTESKABELIG STILLING start 31 Spm. 10: Hvad er Deres ægteskabelige stilling? spss: v % antal kode gift, faktisk samlevende ugift (ikke samlevende) - til spm. 19 (V21) tidligere gift (ikke samlevende) - til spm * Filterkontrol: 0 ugifte/tidligere gifte respondenter har besvaret spørgsmål i intervallet spm (V13-V20) V0013 ÆGTEFÆLLE I ERHVERV? start 32, manglende data: >=100 FILTER: V12 Spm. 11: Er Deres ægtefælle (samlever) erhvervsmæssigt

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-0326 -------- Datamateriale ------------- Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Laursen,

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af P.-H. Kuhl Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere