Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed"

Transkript

1 BEK nr 1522 af 13/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B Entydig dokumentidentifikation AU Dato for førstegangsindlæggelse Dato for indlæggelse Dokumenttype BEK H Dokumentets rangering B Status (Gældende/Historisk) Gældende Forskriftens nummer 1522 År for udstedelse 2007 Dato for underskrift Offentliggørelsesdato Offentliggjort i (publiceringsmedie) Lovtidende A Forskriftens titel Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed Ressortministerium Økonomi- og Erhvervsministeriet Administrerende myndighed Sikkerhedsstyrelsen Ressortministeriets journalnummer Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 404 af 26/05/2009 BEK nr 1378 af 15/12/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed I medfør af 5, stk. 5, 5 a, stk. 4, 6, stk. 2, nr. 1-3 og 5, og 15, stk. 2, i lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003, som ændret ved lov nr af 20. december 2006, fastsættes efter bemyndigelse: Gyldighedsområde Side 1 af 6

2 1. Denne bekendtgørelse indeholder regler for fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, om størrelse og opkrævning af gebyr, om de vilkår, der skal gælde for autorisationen, om forbindelsen mellem virksomheden, den autoriserede og det personale, der udfører arbejde under autorisationen, regler for indholdet af autoriserede virksomheders sikkerhedskvalitetsstyringssystem og regler for udøvelse af virksomhed som autoriseret elinstallatør. Stk. 2. Reglerne om ansøgning om personlig autorisation i 3 gælder ikke for personer, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv. For disse personer gælder reglerne i bekendtgørelse nr af 17. oktober 2007 om personlig autorisation og udøvelse af erhverv som elinstallatør på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer. I øvrigt gælder reglerne i denne bekendtgørelse. 2. Bekendtgørelsens regler vedrørende virksomheder finder anvendelse på offentlige og private juridiske personer. Fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation 3. Ansøgning om personlig autorisation og ansøgning om virksomhedsautorisation indgives til Sikkerhedsstyrelsen på særlige skemaer, der rekvireres fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside ( eller indsendes digitalt via erhvervsportalen Virk.dk ( Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve dokumentation for, at kravene til opnåelse af autorisation, som fremgår af lovens 5 og 7 samt af de i medfør af loven fastsatte bestemmelser, jf. lovens 6, stk. 2, nr. 2 og 5, er opfyldte. Stk. 3. Ansøgningen, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om virksomhedens eventuelle CVR-nummer og CPR-nummer på den, der ansøger om personlig autorisation. Der skal endvidere vedlægges en bekræftelse fra en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans på, at virksomheden har ansøgt om godkendelse af sikkerhedskvalitetsstyringssystemet, og at systemet efter en foreløbig gennemgang er fundet fyldestgørende, jf. 10. Stk. 4. Datoen for kontrolinstansens bekræftelse, jf. stk. 3, 2. pkt., betragtes som tidspunktet for virksomhedens opfyldelse af 5, stk. 2, nr. 2, i lov om autorisation af elinstallatører m.v., under forudsætning af efterfølgende godkendelse af sikkerhedskvalitetsstyringssystemet jf. 11. Personlig autorisation 4. Den autoriserede kan være enten hovedbeskæftiget eller bibeskæftiget i virksomheden. Stk. 2. For at opnå en autorisation som hovedbeskæftiget skal den autoriserede være tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt indenfor virksomhedens normale forretningstid. En eventuel anden beskæftigelse indenfor virksomhedens normale forretningstid må ikke overstige 10 timer ugentligt. Stk. 3. Såfremt den autoriserede er bibeskæftiget i virksomheden, må der ikke være andre ansatte i virksomheden, og den autoriserede kan ikke anvende arbejdskraft i henhold til 17, stk. 3. Virksomhedsautorisation 5. For at opnå virksomhedsautorisation skal virksomheden implementere et dokumenteret sikkerhedskvalitetsstyringssystem, jf. lovens 5, stk. 2, nr. 2. Stk. 2. Sikkerhedskvalitetsstyringssystemet, jf. stk. 1, skal sikre kvaliteten af, og sikkerheden ved, de færdige installationer, samt at de udførte arbejder opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens krav, jf Virksomheden skal sørge for, at alt nødvendigt udstyr i forhold til arbejdets art og omfang er til rådighed for medarbejderne. Stk. 2. Virksomheden skal sørge for, at relevant lovgivnings- og vejledningsmateriale fra myndigheder, herunder et ajourført eksemplar af relevante dele af stærkstrømsbekendtgørelsen forefindes og er tilgængeligt for medarbejderne. Stk. 3. Virksomheden skal sørge for, at et eksemplar af virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem forefindes og er tilgængeligt for medarbejderne. Stk. 4. Lovgivnings- og vejledningsmateriale, jf. stk. 2, og virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem, jf. stk. 3, kan forefindes i elektronisk form. 7. Sikkerhedskvalitetsstyringssystemet skal være målrettet mod virksomhedens forretningsgrundlag og være tilpasset virksomheden med hensyn til dennes organisatoriske struktur og den personligt autoriseredes organisatoriske placering. Stk. 2. I sikkerhedskvalitetsstyringssystemet skal følgende indgå: 1) dokumentation for gennemført evaluering, jf. 18, samt dokumentation for resultatet af evalueringen, 2) dokumentation for den autoriseredes placering, ansvar og beføjelser, jf. lovens 5, stk. 1, nr. 4-6, herunder placeringen af de medarbejdere, der tages ansvar for, 3) dokumentation for afgrænsningen af flere autoriseredes indbyrdes ansvar og beføjelser, 4) dokumentation for eventuel aftale om delegering af ansvar fra den autoriserede til en underordnet medarbejder, samt dokumentation for vurdering af medarbejderens faglige kvalifikationer, jf. 16, 5) dokumenteret procedure for aftalegennemgang, forinden virksomheden indgår bindende aftaler om udførelse af opgaver, til sikring af den autoriseredes mulighed for at forhindre opgaveløsninger, som er i strid med stærkstrømsbekendtgørelsen, jf. 15, stk. 4, Side 2 af 6

3 6) dokumenteret procedure til styring af indkøb til sikring af, at indkøbte varer og tjenesteydelser er elsikkerhedsmæssigt korrekte i forhold til den påtænkte anvendelse, 7) dokumenteret grundlag for den autoriseredes bemanding af opgaver med angivelse af, hvilke krav der stilles til medarbejdernes uddannelse og træning i forhold til den type opgaver, de skal udføre, samt dokumenteret procedure for bemanding, når bemanding foretages af andre end den autoriserede, 8) dokumenteret vurdering af behovet for instruktion af medarbejdere i forhold til kvalifikationer og opgavetyper, jf. 15, stk. 2, 9) dokumenteret vurdering af behovet for skriftlige procedurer og instruktioner i forhold til virksomhedens opgavetyper samt de heraf følgende udarbejdede skriftlige procedurer og instruktioner, 10) dokumenteret vurdering af behovet for tilsyn med arbejdets udførelse i forhold til kvalifikationer og opgavetyper, jf. 15, stk. 2, 11) dokumenteret procedure for eftersyn og afprøvning af elinstallationen i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, samt dokumentation for gennemført eftersyn og afprøvning, 12) dokumenteret vurdering af krav til uddannelse, efteruddannelse samt erfaring og træning til udførelse af virksomhedens opgavetyper, dokumenterede planer for efteruddannelse af de enkelte medarbejdere, samt dokumentation for den autoriseredes ajourføring af viden, jf. 15, stk. 3, 13) dokumenteret procedure til sikring af nødvendig vedligeholdelse af udstyr, dokumenteret vurdering af behovet for skriftlige vedligeholdelsesrutiner samt de heraf følgende udarbejdede skriftlige rutiner, 14) dokumenteret procedure til sikring af, at begåede elsikkerhedsmæssige fejl ved udførelsen af arbejder ikke gentages, 15) dokumentation for gennemført kontrol (intern audit), jf. 18, samt dokumentation for resultatet af kontrollen og 16) dokumenteret procedure for dokumentstyring til sikring af, at virksomheden er i besiddelse af alt relevant lovgivnings- og vejledningsmateriale, og at dette er tilgængeligt for medarbejderne, jf. 6, stk. 2. Stk. 3. Sikkerhedskvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for vurderinger, procedurer og instruktioner. Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for de i stk. 2 nævnte krav. Godkendelse og efterprøvning af sikkerhedskvalitetsstyringssystemer 8. Virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem skal godkendes af en kontrolinstans inden et år efter udstedelsen af autorisationen. 9. Ansøgning om godkendelse af et sikkerhedskvalitetsstyringssystem skal indsendes til en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans. Med ansøgningen skal medfølge et eksemplar af virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem samt en angivelse af tidspunktet for systemets implementering, herunder om enkelte dele endnu ikke er implementeret. Ansøgning og dokumentation kan fremsendes i elektronisk form. Stk. 2. De af Sikkerhedsstyrelsen godkendte kontrolinstanser fremgår af styrelsens hjemmeside ( 10. Kontrolinstansen sender en bekræftelse på modtagelse af virksomhedens ansøgning om godkendelse af sikkerhedskvalitetsstyringssystemet og på, at systemet efter en foreløbig gennemgang er fundet fyldestgørende. 11. Kontrolinstansen evaluerer den modtagne dokumentation for sikkerhedskvalitetsstyringssystemet og foretager efterprøvning på virksomheden for at vurdere sikkerhedskvalitetsstyringssystemets faktiske efterlevelse, jf. dog stk. 2 og 14, stk. 1. Stk. 2. Såfremt danske eller udenlandske virksomheder allerede anvender et kvalitetsstyringssystem for produktion og slutkontrol, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan på basis af fælleseuropæiske standarder, vurderer kontrolinstansen systemet på baggrund af den modtagne dokumentation. 12. Hvis kontrolinstansen kan godkende sikkerhedskvalitetsstyringssystemet, udstedes et godkendelsesbevis. Stk. 2. Hvis kontrolinstansen ikke kan godkende sikkerhedskvalitetsstyringssystemet, meddeles afslag på ansøgningen. 13. Med intervaller, der ikke overstiger 2 år, foretager kontrolinstansen efterprøvning på virksomheden af sikkerhedskvalitetsstyringssystemets faktiske efterlevelse, jf. dog 14, stk. 1. Stk. 2. Såfremt danske eller udenlandske virksomheder allerede anvender et kvalitetsstyringssystem for produktion og slutkontrol, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan, jf. 11, stk. 2, vurderer kontrolinstansen den faktiske efterlevelse på baggrund af efterprøvningsrapporter fra det anerkendte certificeringsorgan. Stk. 3. Hvis kontrolinstansen ved den løbende efterprøvning konstaterer, at kravene til kvalitetsstyring ikke overholdes, kan kontrolinstansen tilbagetrække godkendelsen af sikkerhedskvalitetsstyringssystemet. 14. I virksomheder, der har bibeskæftigelsesautorisation, uden CVR-nummer, skal sikkerhedskvalitetsstyringssystemet alene forhåndsgodkendes. Stk. 2. I virksomheder, der har bibeskæftigelsesautorisation, med CVR-nummer, skal sikkerhedskvalitetsstyringssystemet godkendes og efterprøves efter reglerne i Stk. 3. Virksomheder, der har bibeskæftigelsesautorisation, uden CVR-nummer, skal give meddelelse til kontrolinstansen og Sikkerhedsstyrelsen, hvis virksomheden får et CVR-nummer. Side 3 af 6

4 Udøvelse af virksomhed som autoriseret elinstallatør Den personligt autoriserede 15. Den autoriserede skal sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem. Stk. 2. Autoriserede, der lader arbejde udføre af ansatte medarbejdere, har ansvaret for at bemande opgaver og for at medarbejderne er kvalificerede til at udføre arbejdet. Den autoriserede skal give disse medarbejdere instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med instruktionerne og de i stk. 1 nævnte regler samt virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem. Stk. 3. Den autoriserede skal gennem deltagelse i relevante kurser eller informationsmøder eller på anden måde holde sin faglige viden ajour, særligt hvad angår kendskabet til stærkstrømsbekendtgørelsen. Stk. 4. Den autoriserede, eller en af den autoriserede bemyndiget person, skal ved aftalegennemgang sikre, at grundlaget for gennemførelse af opgaverne i virksomheden er elsikkerhedsmæssigt korrekt. Gennemført aftalegennemgang skal dokumenteres. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for omfanget af dokumentationen. 16. Den autoriserede kan delegere ansvaret for instruktion og tilsyn med hensyn til konkrete arbejdsopgaver eller ansvarsområder til underordnede medarbejdere, såfremt disse medarbejdere i øvrigt er underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser, som disse er fastlagt i medfør af lovens 5, stk. 1, nr. 6, og i virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem. Stk. 2. Når gyldig delegering er sket i overensstemmelse med stk. 3 og 4, er den, der har modtaget delegeringen, forpligtet til at give instruktion og føre tilsyn i det omfang det følger af delegeringen. Stk. 3. Medarbejderen, der modtager delegering, skal være kvalificeret til at overtage det ansvar, der følger af delegeringen. Den autoriserede er ansvarlig for at vurdere medarbejderens kvalifikationer. Stk. 4. En aftale om delegering skal være skriftlig og underskrevet af den autoriserede, af medarbejderen, der modtager delegering, og af virksomhedens ejer eller direktør. Af aftalen skal fremgå: 1) afgrænsningen af ansvarsområdet, for eksempel tidsmæssigt, til bestemte opgaver, geografisk eller i forhold til organisatorisk opdeling af virksomheden, 2) omfanget af ansvaret med hensyn til instruktion og tilsyn, 3) medarbejderens organisatoriske placering i virksomheden samt placeringen af eventuelle øvrige medarbejdere omfattet af det delegerede ansvarsområde, 4) medarbejderens beføjelser, for eksempel til at godkende og afvise udført arbejde, til at korrigere afvigelser og fejl i arbejdet samt til at forebygge potentielle afvigelser og fejl, 5) medarbejderens samarbejdsrelationer og bemyndigelser, for eksempel til at foretage opgavebemanding og til at indgå aftaler, og 6) omfanget af og formen for rapportering til den autoriserede. Stk. 5. Virksomheden skal sikre, at delegering sker, når virksomheden er opdelt i flere afdelinger eller funktioner, og der ikke er tilknyttet en autoriseret til hver af disse. Stk. 6. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for, hvilke kriterier der skal lægges til grund ved vurderingen af, om en medarbejder er kvalificeret til at modtage delegering. 17. Den autoriserede må ikke tage ansvaret for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Den autoriserede må ikke tage ansvaret for arbejde, der er udført af personer, der ikke er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser, således som disse er fastlagt i medfør af lovens 5, stk. 1, nr. 6, og i virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem. Stk. 3. Den autoriserede kan dog tage ansvar for personer, der ikke er ansat i virksomheden, såfremt der udarbejdes en aftale med den virksomhed, som den pågældende normalt er tilknyttet. Det skal af aftalen fremgå, at den autoriserede, der benytter den lejede arbejdskraft, bærer ansvaret for det arbejde, den pågældende udfører, samt for hvilken periode den pågældende er udlejet. Den pågældende skal endvidere være omfattet af den autoriserede virksomheds sikkerhedskvalitetsstyringssystem. Stk. 4. I tilfælde af at den, der har udført et arbejde, nægter eller er ude af stand til at færdigmelde arbejdet, kan Sikkerhedsstyrelsen efter ansøgning give tilladelse til, at en autoriseret elinstallatør foretager færdigmelding. Den autoriserede elinstallatør overtager ikke herved ansvaret for det udførte arbejde. Den autoriserede elinstallatør skal som vilkår for tilladelsen foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at denne lever op til stærkstrømsbekendtgørelsens krav. Gennemgangen skal foretages efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer herfor. Virksomheden 18. Virksomheden skal sørge for, at sikkerhedskvalitetsstyringssystemet vedligeholdes i form af evaluering af systemets egnethed til opnåelse af den krævede elsikkerhed samt i form af kontrol (intern audit) af, om de enkelte elementer i systemet følges som beskrevet ved udførelsen af virksomhedens opgaver. Såvel evaluering som kontrol (intern audit) skal ske efter behov, dog mindst én gang årligt. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for vedligeholdelse af sikkerhedskvalitetsstyringssystemet samt for, i hvilket omfang der skal foreligge skriftlig dokumentation for vedligeholdelsen. Side 4 af 6

5 19. Virksomheden skal endvidere sørge for: 1) at virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem løbende bliver efterprøvet af en godkendt kontrolinstans, samt at der træffes fornødne foranstaltninger på baggrund af rapporter fra kontrolinstansen, og 2) at de faglige kvalifikationer hos virksomheden løbende ajourføres for eksempel ved deltagelse i relevante efteruddannelseskurser. 20. Kvalitetsdokumentationen, jf. 7, stk. 3, skal arkiveres og opbevares tilgængeligt for Sikkerhedsstyrelsen, den kontrolinstans, virksomheden har valgt at samarbejde med samt kommuner og netselskaber. Stk. 2. Virksomheden skal opbevare kvalitetsdokumentationen, jf. stk. 1, i mindst 5 år. Dokumentationen kan opbevares i elektronisk form. 21. Virksomheden bærer ansvaret for, at Sikkerhedsstyrelsen modtager oplysninger om status for forhåndsgodkendelse, godkendelse og efterprøvning af virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem fra kontrolinstansen. Forholdet til netselskabet 22. Den autoriserede skal ved ethvert arbejde følge netselskabets forretningsgang med hensyn til indsendelse af blanketter, tegninger og lignende og skal i øvrigt følge de af netselskabet givne anvisninger med hensyn til udførelse af bestemte arbejder. Stk. 2. Alle tilmeldinger, færdigmeldinger eller andre henvendelser til netselskabet vedrørende arbejder eller andre forhold, der er omfattet af autorisationen, skal være forsynet med det personlige autorisationsnummer. Stk. 3. Netselskabet kan nægte at foretage tilslutning til installationer, som er udført i strid med stærkstrømsbekendtgørelsen. Stk. 4. Netselskabets godkendelse af et anlæg eller af tegninger dertil fritager ikke den autoriserede for nogen del af ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen. Stk. 5. I forbindelse med et tilmeldt arbejdes projektering og udførelse skal den autoriserede på begæring af netselskabet give alle ønskede oplysninger om installationens omfang og beskaffenhed. Finansiering 23. Samtidig med indgivelse af ansøgning om personlig autorisation eller virksomhedsautorisation betales et gebyr på kr Virksomheden betaler for godkendelse og efterprøvning af sikkerhedskvalitetsstyringssystemet, jf. lovens 5 a, stk. 3. Klageadgang 25. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 26. Kontrolinstansens afgørelser om afslag på samt tilbagetrækning af godkendelser, jf. 12, stk. 2 og 13, stk. 3, kan af virksomheden påklages til Sikkerhedsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde vejledning herom. Straf 27. Med bøde straffes den, der 1) overtræder 4, stk. 3, 2) i strid med 5, stk. 1, undlader at implementere et sikkerhedskvalitetsstyringssystem, 3) overtræder 15, stk. 1, ved ikke at sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem, 4) i strid med 15, stk. 2, eller 16, stk. 2, undlader at give instruktion eller føre tilsyn, 5) overtræder 16, stk. 5, eller 17, stk. 1 eller stk. 2, 6) i strid med 17, stk. 4 undlader at foretage en gennemgang af installationen, 7) i strid med 18, stk. 1, undlader at vedligeholde virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem, 8) i strid med 19, nr. 1, undlader at lade virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem efterprøve af en godkendt kontrolinstans, eller at træffe de fornødne foranstaltninger på baggrund af rapporter fra kontrolinstansen, 9) undlader at opbevare kvalitetsdokumentation i overensstemmelse med 20, 10) tilsidesætter bestemmelserne i 22, stk. 1, eller 11) tilsidesætter oplysningspligten i 22, stk. 5. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden Side 5 af 6

6 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed ophæves. Sikkerhedsstyrelsen, den 13. december 2007 Carsten Sørig / Tina Ovesen Petersen Side 6 af 6

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 547 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kravspecifikation FSO certificering

Kravspecifikation FSO certificering Kravspecifikation FSO certificering Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører fuge- og tætningsarbejde på bygninger FSO/BK /SVC/2016 Rev 08 10.02. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift BEK nr 420 af 24/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01254 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. BEK nr 911 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5064-0794 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) BEK nr 371 af 28/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00606 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1859 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. 1) BEK nr 53 af 14/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding LBK nr 906 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62458/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015 BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012000118 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 555 af 25/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1212 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 112 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-19203-0658 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig BEK nr 13 af 13/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE 17 MEDLEMSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND 1 Kun ét specialforbund inden for hver idrætsgren eller hver sammenlignelig idrætsgren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

UDKAST. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. UDKAST til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. I bekendtgørelse nr. 1115 af 18. september 2015 om nettilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) BEK nr 474 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1300821 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer BEK nr 1132 af 25/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013009851 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

22. oktober 2012 FM 2013/xx. I Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken foretages følgende ændringer:

22. oktober 2012 FM 2013/xx. I Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken foretages følgende ændringer: 22. oktober 2012 FM 2013/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2013 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken (Ændring vedr. ansættelser inden for kirken, hjemmel til gebyr ved genudskrivning

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.

Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. I medfør af 34, stk. 1, jf. 15 og 16, stk. 1-3, i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX].

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. Under henvisning til din ansøgning af 17. marts 2015, hvori du anmoder om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR PRODUKTCERTIFICERING AF SVEJSTE SAMLINGER

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR PRODUKTCERTIFICERING AF SVEJSTE SAMLINGER SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR PRODUKTCERTIFICERING AF SVEJSTE SAMLINGER DANSK BETON CERTIFICERING TILKNYTTET DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR Dato: 1999-04-01 PRODUKTCERTIFICERING

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Sikkerhedsrådgiverens

Læs mere

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Indhold 1 Indledning... 2 2 Omfattede virksomheder og forretninger... 2 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 560 af 29/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond LBK nr 367 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægt for den selvejende Børnehave Engblommevej

Vedtægt for den selvejende Børnehave Engblommevej Vedtægt for den selvejende Børnehave Engblommevej 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Børnehaven Engblommevej, Engblommevej 34 4000 Roskilde. Institutionen har hjemsted i

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse. mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)

Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse. mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen) Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse Undervisningsministeriet marts 2010 Aftale om udlicitering mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)

Læs mere

Vi har modtaget Deres brev af 24. april 2007 vedrørende oprettelsen af Deres livrente hos A, og vi beklager det sene svar.

Vi har modtaget Deres brev af 24. april 2007 vedrørende oprettelsen af Deres livrente hos A, og vi beklager det sene svar. Kendelse af 29. oktober 2007 (J.nr. 2007-0013452). Klager ikke part i eventuel sag mellem Finanstilsynet og forsikringsselskab. Lov om finansiel virksomhed 344, 35, 355 og 43. (Cato Baldvinsson, Anders

Læs mere

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår.

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. Punkt 25. Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. 2013-47974. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 9 tilladelser til taxikørsel tildeles efter

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9.

Læs mere

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m.

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. BEK nr 1315 af 21/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 120354/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau BEK nr 837 af 06/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Forretningsorden Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden Januar 2015 AMK Øst 1. Opgaver 1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Udkast Til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne BEK nr 1862 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 846 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000059 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger.

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Baggrund for udbuddet... 3 1.2 Udbuddets

Læs mere

Bestemmelser om rundflyvning 1)

Bestemmelser om rundflyvning 1) BEK nr 10094 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 09-3011-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi

Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi BEK nr 832 af 18/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5142-001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier.

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier. Indhold: Side Lovgrundlag 2-4 Opgavens indhold 5-8 Kompetenceoversigt 9 Lovgrundlag Tilsynsdelen er reguleret i Lov om social service med tilhørende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 180 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 3 Nørrebro / Brønshøj 1. Aftalens Parter Mellem

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

UDKAST. til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg I medfør af 5, stk. 1, nr. 4 og 34, stk. 2 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr 949 af 19/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0003278

Læs mere

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder Udkast til Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 2, 13 a, 15, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer

Læs mere

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 132 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for. Hjørring Kommunes. Kasse og regnskabsvæsen

Regulativ for. Hjørring Kommunes. Kasse og regnskabsvæsen Regulativ for Hjørring Kommunes Kasse og regnskabsvæsen Godkendt på Sammenlægningsudvalgets møde den 19. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER 2 1.1. Indledning 2 1.2.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Gældende bestemmelser Ejendommen er omfattet af Lokalplan 53, der er vedtaget af den daværende Fjerritslev

Gældende bestemmelser Ejendommen er omfattet af Lokalplan 53, der er vedtaget af den daværende Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Tina Samsø Udholm og Claus Samsø Pedersen Alfavej 13 9000 Aalborg Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. LBK nr 229 af 08/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-513-11950 Hjørring, den 2. december 2015 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende

Læs mere