Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013"

Transkript

1 MED-AFTALE 2014

2 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider Olsen HR-chef Randi Jakobsen Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Forord Medaftalen tager udgangspunkt i at sikre, at alle medarbejdere i Vordingborg Kommune oplever reel medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejde. Indflydelse og medbestemmelse er en forudsætning for engagement i arbejdet og engagement er kimen til en konstant kvalitativ udvikling af de ydelser, som medarbejderne er producenter af i deres bestræbelser for at opnå den bedste service overfor de borgere, som er modtagere af en offentlig service. Medaftalen bygger på de grundlæggende ideer, tanker og værdier i Vordingborg Kommunes direktions- og ledelsesgrundlag, i personalepolitikken og i arbejdsmiljøpolitikken. Aftalen er en del af fundamentet for, at der skabes sammenhæng mellem de politiske målsætninger, ressourcer, opgavernes udførelse og muligheden for at tilrettelægge opgaverne frit på arbejdspladserne i Vordingborg Kommune. Medaftalen baseres på Vordingborg Kommunes overordnede 5 personalepolitiske værdier: Dialog: Respekt: Konstruktiv dialog i et åbent miljø, hvor alle betragtes som ligeværdige parter. Sikre at samarbejdet er præget af gensidig respekt og tillid mellem ledelse og medarbejdere. Synlighed: Sikre et højt informationsniveau og at der sker reel medindflydelse og medbestemmelse på alle niveauer i kommunens organisation. Udvikling: Sikre en løbende udvikling i forhold til uddelegering af opgaver, ansvar og kompetence. At der udvikles på alle niveauer i kommunens organisation. Dynamik: Sikre et tæt samspil mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter i udvikling, ny tænkning og forandringer gennem hele organisationen. Vordingborg Kommunes lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse er en uddybning og lokal præcisering af den rammeaftale, der er indgået på området mellem de centrale parter på det kommunale område. Aftalen er baseret på et enstrenget system således, at der sker en sammenlægning af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderindflydelsessystemet. Det skal derfor understreges, at det i særdeleshed er hensigten med denne konstruktion at styrke arbejdet med arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser, sådan at arbejdsmiljøarbejdet i Vordingborg kommune foregår på et højt niveau og opfylder arbejdsmiljøloven. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er et vigtigt element i tilvejebringelse af engagement og kvalitet i vilkår og opgaveløsning. Lokalaftalen er på nogle områder uddybet i forhold til rammeaftalens bestemmelser. Uddybende tekst står i højre spalte og skal ses som en lokal tolkning af rammeaftalens bestemmelser. Rammeaftalens tekst og lokalaftalens tolkning vægtes ligeligt i aftalen. 3

4 I samarbejdet er det legitimt, at der er interesser som ikke er fælles og som er relateret til den ene part i samarbejdet. Dette betyder ikke, at samarbejdet ikke kan fungere, men det sikrer, at alle synspunkter indgår i samarbejdet og dermed er medvirkende til, at beslutningsgrundlaget kvalificeres. 4

5 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område 7 2 Aftalens formål 7 3 Aftalens ikrafttræden, revision og opsigelse 8 4 Form og struktur 13 Udvalg 15 Hovedudvalg 15 Områdeudvalg 15 Lokaludvalg 16 Personalemøder 17 Arbejdsmiljø 18 Arbejdsmiljøgrupper 18 Arbejdsmiljøfunktionen 19 Møder 20 5 Kompetence 20 6 Medindflydelse og medbestemmelse 20 7 Information og drøftelse 21 8 Retningslinjer 22 9 Hovedudvalgets opgaver 23 Tillids-, arbejdsmiljø-, medarbejderrepræsentanter valg af tillids-, arbejdsmiljø- og medarbejderrepræsentanter Tillidsrepræsentantens virksomhed Valg af fællestillidsrepræsentanter Valg af suppleant Medarbejderrepræsentanternes vilkår Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v Fravigelse af TR-bestemmelser ved indgået lokal TR-aftale Afskedigelse Voldgift Uoverensstemmelser i h.t Håndhævelse af forpligtigelserne i 7, stk Fælles partsrådgivning 35 Underskrifter 36 Bilag 37 Bilag 1 - MED-udvalgsstruktur 37 Bilag 2 - Fordeling af opgaver mellem MED-udvalgene 38 Bilag 3 - Tillidsvalgtes vilkår 43 Bilag 4 - Oversigt over selvejende institutioner 45 Bilag 5 - Forslag til forretningsorden for MED-udvalg i Vordingborg Kommune 46 5

6 Bilag 6 - Oversigt over udvalg og arbejdsmiljøorganisationen 48 Bilag 8 - Procedureretningslinjer om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved udbud og udlicitering 49 Valgkalender for valg i MED- og arbejdsmiljøorganisationen 53 Hvem skal have hvilken uddannelse? 54 Arbejdsmiljøuddannelsen 54 MED-uddannelsen til udgangen af MED-uddannelse efter 1. januar

7 1 Aftalens område Aftalen omfatter alle ansatte ved Vordingborg Kommune, herunder selvejende dag- og/eller døgninstitutioner som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Andre selvejende institutioner er kun omfattet af denne aftale såfremt der indgås særskilt aftale herom med bestyrelsen for den selvejende institution. / aftalen anvendes betegnelsen "institution" for alle de arbejdssteder, hvor aftalen gælder. Se bilag 4 oversigt over selvejende institutioner. Aftalen er udformet og indgået i overensstemmelse med de krav med hensyn til form, indhold og struktur, som følger af lovgivningens og rammeaftalens bestemmelser. Arbejdsmiljøarbejdet varetages i henhold til arbejdsmiljølovens regler og indenfor denne aftales bestemmelser. 2 Aftalens formål Stk.1 Aftalen skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Vordingborg Kommune. Stk. 2 Aftalen skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Formen og strukturen for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse aftales på grundlag af en drøftelse af medindflydelsens og medbestemmelsens formål og indhold. Der skal anvendes ledelsesformer, som indebærer den videst mulige delegation af ansvar og beføjelser til den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Der skal gives de ansatte mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af deres egen arbejdssituation. Samarbejdsrelationerne og beslutningstagningen skal være præget af en atmosfære, der bygger på konstruktiv dialog i åbenhed og tillid. Åbenhed og tillid medvirker ligeledes for alle parter til at stimulere og inspirere til løsningsforslag ved problemstillinger. Aftalen vil understøtte og udvikle det fælles virke for en effektiv og prioriteret indsats inden for arbejdsmiljøet Formen og strukturen er aftalt på baggrund af følgende formål: - At skabe arbejdsglæde, trivsel og effektivitet i arbejdsprocessen, til gavn både for den enkelte, arbejdspladsen og borgerne. - At sikre kommunens arbejdspladser har et sundt og udviklende arbejdsmiljø med en høj grad af sikkerhed på arbejdspladsen - At skabe gode og attraktive arbejdspladser, der fastholder, tiltrækker og udvikler kvalificerede medarbejdere. 7

8 3 Aftalens ikrafttræden, revision og opsigelse Stk. 1 Aftalen er udformet som en rammeaftale, der skal udfyldes ved, at der i Vordingborg Kommune indgås lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse. Den lokale aftale skal være i overensstemmelse med de krav med hensyn til form, indhold og struktur, som følger af lovgivningens og rammeaftalens bestemmelser. Aftalen træder i kraft den t januar Aftalen evalueres af parterne efter 2 år. Grundlaget for arbejdet i MED-strukturen er således: - Arbejdsmiljølovens bestemmelser - Gældende Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse (MED-håndbogen) - Denne aftale Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en ny aftale fortsætter nuværende aftale indtil denne opsiges. Såfremt aftalen opsiges bortfalder lokalaftalen ved fristens udløb og erstattes af "aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg", som anvendes sammen med arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen. Stk. 2 En lokal aftale skal omfatte hele Vordingborg Kommune Stk. 3 Indebærer en lokal aftale en ændret organisering De overordnede mål for arbejdsmiljøet i Voraf sikkerheds- og sundhedsarbejdet, skal den dingborg Kommune er fastlagt i en Arbejdsmiljøsom minimum: og Sundhedspolitik. 1. sikre, at den ændrede organisering af sikker- Kommunens arbejdsmiljøpolitik er forankret i heds- og sundhedsarbejdet styrker og MED-Hovedudvalget og danner et konstruktivt effektiviserer funktionsvaretagelsen grundlag for udmøntningen af et optimalt arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser. Målene er, at - kommunens arbejdspladser er sunde, og at medarbejderne oplever en god arbejdsmiljøkultur. Det skal blandt andet opnås gennem medindflydelse, medbestemmelse, fysisk og mentalt nærvær og åben dialog mellem alle parter - kommunens arbejdspladser har særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, så der er klarhed om mål og rammer, og at der sikres overensstemmelse mellem krav og ressourcer - antallet af arbejdsulykker, arbejdsbetinget sygdomme og arbejdsmiljøbetinget 8

9 sygefravær nedbringes og så vidt muligt undgås gennem forebyggende indsatser - kommunens arbejdspladser prioriterer sundhed og forholder sig til KRAM faktorerne - Kost, Rygning, Alkohol/euforiserende stoffer og Motion med henblik på at øge de ansattes livskvalitet og trivsel Fokusområderne er derfor, - skabelse og vedligeholdelse af god arbejdsmiljøkultur - sygefravær - psykisk arbejdsmiljø - herunder tilrettelæggelse af arbejdets udførelse sundhedsfremmeindsatser De centrale og decentrale indsatsområder og mål er, at - alle bidrager aktivt til at skabe en god arbejdsmiljøkultur med et forebyggende sigte, der til enhver tid lever op til arbejdsmiljølovens krav det samlede sygefravær for Vordingborg Kommune reduceres - der opleves høj grad af trivsel på arbejdspladsen, og at arbejdspladsen præges af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor - arbejdspladskulturen understøttes af nærvær, fælles værdier og en god ledelseskvalitet - vold, mobning og chikane forebygges, identificeres og håndteres - arbejdet beskrives, planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres forsvarligt og samtidig skabe klarhed om rammer og målsætninger for den enkeltes jobfunktioner - hver enkelt medarbejder får tilstrækkelig oplæring og instruktion i, hvordan arbejdet kan udføres mest hensigtsmæssigt - Vordingborg Kommune er en arbejdsplads, der prioriterer sundhedsfremme og gennem motiverende rammer for sund livsstil understøtter medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel

10 2. beskrive de aktiviteter/metoder, der kan an- For at opnå en styrket og effektiv funktionsvavendes for at opnå det tilsigtede retageise gennemføres følgende aktiviteter: - Der indføres på alle niveauer bindende mål og indsatsområder for kommunens arbejdsmiljø - herunder trivsel og sundhed, som fastlægges efter den årlige arbejdsmiljødrøftelse jfr. bekendtgørelse Arbejdsmiljøpolitikken skal implementeres via MED-udvalgene. Fokusområder og handlinger relateret til arbejdsmiljøpolitikken skal indarbejdes i dagligdagen på virksomhederne og have fokus på vurdering, handling, evaluering og udvikling af arbejdsmiljøet, så det er effektivt og tilpasset den enkelte arbejdsplads. Det er en fælles opgave for medarbejdere og ledere i kommunen. - Kommunens arbejdspladser gennemfører på grundlag af Arbejdspladsvurderingerne en årlig prioritering af indsatser, der skal forbedre arbejdsmiljøet. Prioriteringerne sammenfattes i en handlingsplan, der løbende evalueres af de lokale arbejdsmiljøgrupper. I de lokale handlingsplaner skal virksomheden også forholde sig til sygefraværet - Det sikres løbende, at medarbejdere og ledere fra arbejdsmiljøgrupper og hovedudvalg er i besiddelse af relevant viden og kunnen om arbejdsmiljøforhold, herunder at der tilbydes den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt efterfølgende IH -2 dages årlig efteruddannelse. 3. Angive en procedure for gennemførelse og Gennemførelse og opfølgning på kommunens opfølgning på virksomheden arbejdspladser sker, foruden de under pkt. 2 beskrevne indsatser, allerede i planlægningsfasen ved, at der gennemføres vurderinger af arbejdsmiljøet, når: Der skal bygges om, bygges til eller bygges nyt - Der skal ændres ved arbejdets organisering - Der skal købes tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer - Andre forhold af arbejdsmiljømæssig betydning Arbejdsmiljøet skal indtænkes lokalt i alle situationer på arbejdspladsen. Det er her, at særligt arbejdsmiljøgruppen har en aktiv rolle. 10 Allerede i planlægningsfasen skal MED-organisationen inddrages, så medindflydelsen medvirker til at kvalificere det endelige resultat. Kommunen arbejder til stadighed på at udvikle og forbedre metoder og redskaber til dokumen-

11 tation for arbejdsmiljøet, således at indsatser, prioriteringer, aktiviteter for arbejdsmiljøet opgøres, sammen med en undersøgelse af tilfredsheden blandt medarbejderne. Der udarbejdes et arbejdsmiljøregnskab hvert andet år til hjælp for dette. Evaluering Hovedudvalget, områdeudvalgene og lokaludvalgene vil følge op på og evaluere arbejdsmiljøarbejdet. Dette sker gennem den årlige arbejdsmiljødrøftelse: 1. Afvikling af en årlig arbejdsmiljødrøftelse i november måned i arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøgrupperne skal inddrage relevant materiale 2. Lokaludvalgene/personalemøder m/med-status behandler og godkender den årlige arbejdsmiljødrøftelse inden udgangen af januar 3. Inden udgangen af januarudarbejder arbejdsmiljøgruppen en oversigt med data fra disse drøftelser 4. Arbejdsmiljøkonsulent behandler og analyserer data i februar og marts måned. 5. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse finder sted på Hovedudvalgsmødet i april 6. Områdeudvalgene behandler derefter hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse. Evt. fælles mål indarbejdes i egne handleplaner Opfølgning Hovedudvalget følger op på arbejdsmiljø- og sundhedspolitikkens handlinger hvert andet år, opfølgningen sker ved forelæggelse af et arbejdsmiljøregnskab. HR- og Personalestaben kan bistå med rådgivning og vejledning omkring arbejdsmiljøarbejdet. Kommunen udpeger en kvalificeret koordinator til sikkerheds og sundhedsarbejdet ved byggeog anlægsopgaver til sikring af fællesområder, samt ved større byggeri anmeldes pladsen til Arbejdstilsynet. 11

12 Stk. 4 Den lokale aftale kan opsiges skriftligt til bortfald med 9 måneders varsel. Ved aftalens opsigelse skal der optages forhandling om indgåelse af ny aftale. En lokal aftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk. 5 Det skal fremgå af den lokale aftale, hvilke konsekvenser en opsigelse vil få i forhold til tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljøorganisation. Stk. 6 Bestemmelserne i 4 og 6-9 er minimumsbestemmelser og kan ikke fraviges i indskrænkende retning. Bestemmelserne i kan alene fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i 17. Bestemmelserne i 2-3, 5, 16, 17 og 18 kan ikke fraviges. 12

13 4 Form og struktur Stk. 1 Udvalgsstrukturen aftales lokalt, så den tilgodeser kommunens behov og styrker medarbejdernes muligheder for indflydelse og medbestemmelse og opbygges sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelse og medbestemmelse. Udvalgsstrukturen skal aftales således, at den tilgodeser 2 hensyn: For det første kommunens behov for en struktur, der medvirker til en sammenhæng mellem ressourceforbruget og de resultater, der skabes. For det andet medarbejdernes behov for en struktur, der giver en reel mulighed for indflydelse og medbestemmelse i stedet for en formel adgang hertil. Stk. 2 Der skal være et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, der dog ikke kræver ensartethed i de enkelte enheder i kommunen. Dette system skal udmøntes i en aftalt struktur, som skal matche ledelsesstrukturen. Hvor der er en leder med kompetence med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, f.eks. en økonomisk kompetence med hensyn til ansættelser og afskedigelser, skal der være en formaliseret mulighed for at medarbejderne kan få medindflydelse og medbestemmelse. Stk. 3 Strukturen skal udformes med hensyntagen til kommunens eller den enkelte arbejdsplads særlige organisering og forhold. Stk. 4 I strukturen indgår medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, personalemøder m.v. Stk. 5 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Se bilag 1 MED-udvalgsstruktur. Se bilag 2 fordeling af opgaver mellem MEDudvalgene. MED-udvalgene på alle niveauer skal have mindst en arbejdsmiljørepræsentant og mindst en arbejdsleder, der er medlem af en arbejdsmiljøgruppe. Strukturen for medindflydelse og medbestemmelse skal matche ledelsesstrukturen. Dermed sikres medarbejderne mulighed for reel indflydelse og medbestemmelse For at styrke sikkerheds- og sundhedsarbejdet er der aftalt en enstrenget MED-struktur, som omfatter sikkerheds- og sundhedsarbejdet i henhold til arbejdsmiljøloven. Et enstrenget system betyder, at arbejdsmiljøudvalgene er en del af MED-udvalgene og det betyder, at arbejdspladsernes arbejdsmiljørepræsentant altid indgår i det lokale MED-udvalg på lige fod med øvrige MED-repræsentanter. Arbejdsmiljøgruppen refererer således til et MED-udvalg men har sin selvstændige funktion i relation til arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. MED-udvalget kan indkalde en særlig sagkyndig blandt kommunens ansatte i forbindelse med behandling af et eller flere punkter på dagsordenen, hvis en af parterne ønsker det. Parterne kan ved enighed indkalde andre sagkyndige. MED-udvalget kan nedsætte midlertidige og permanente underudvalg. De nedsatte underudvalg kan bestå af andre end de, der er faste medlemmer af udvalget. Udvalget aftaler i fællesskab kommissorium for nedsatte underudvalg. MED-udvalget skal løbende orienteres af underudvalgene. Stk. 6 Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt iet udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med 13

14 tillidsrepræsentanter. Stk. 7 I alle kommuner skal der etableres et hovedudvalg sammensat af ledelses- og (fælles) tillidsrepræsentanter. Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Hovedudvalget er tillige øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele kommunen, medmindre andet aftales. Hovedudvalget er øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele kommunen. 14

15 Udvalg Hovedudvalg Der nedsættes et Hovedudvalg bestående af: - kommunaldirektøren, der er formand for udvalget - social- og arbejdsmarkedsdirektør - udviklingsdirektør - børne- & kulturdirektør - hr-chef 1 lederrepræsentant, udpeget blandt fag- og stabschefer - 2 lederrepræsentanter, udpeget blandt ledere af øvrige aftaleenheder - 4 repræsentanter udpeget af LO - 3 repræsentanter udpeget af FTF - 1 repræsentant udpeget af AC - 2 repræsentanter valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. Arbejdsmiljøkonsulenten deltager som tilforordnet De organisationsudpegede skal være medarbejdere i Vordingborg Kommune. Hovedudvalget udarbejder en forretningsorden, der beskriver udvalgets virke. Kommunaldirektøren er formand for Hovedudvalget og øverste arbejdsmiljøleder. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Der udpeges/vælges medlemmer og suppleanter hvert andet år. Områdeudvalg Der nedsættes flg. områdeudvalg: - Områdeudvalg for teknik/miljø - Områdeudvalg for social, sundhed og arbejdsmarked - Områdeudvalg for børn, familie og kultur - Områdeudvalg for fagsekretariater og stabe De enkelte områdeudvalg sammensættes af: - mindst 4 repræsentanter udpeget af ledelsen - mindst 4 repræsentanter udpeget af organisationerne - 2 repræsentanter valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne - Evt. 1 arbejdsgiver- og 1 medarbejderrepræsentant for selvejende institutioner Områdeudvalget udarbejder en forretningsorden, der beskriver udvalgets virke. Udvalget sammensættes så repræsentativt som muligt og skal afspejle personalesammensætningen. De organisationsudpegede skal være medarbejdere i Vordingborg Kommune i det pågældende område. Direktøren er formand for områdeudvalget og arbejdsmiljøleder. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Hvis områdeudvalget dækker selvejende institutioner skal der tillige indgå én arbejdsgiver- og én medarbejderrepræsentant i udvalget. Der udpeges/vælges medlemmer og suppleanter hvert andet år. Hovedudvalget fastlægger antallet af repræsentanter 15

16 Lokaludvalg Det enkelte lokaludvalg sammensættes af: - mindst 1 repræsentant udpeget af ledelsen - mindst 2 repræsentanter valgt af medarbejderne samt mindst 1 repræsentant valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne Ved arbejdspladser med 25 eller flere medarbejdere skal samarbejdet formaliseres i form af udvalg. Ved arbejdspladser med mindre end 25 medarbejdere kan medindflydelsen og medbestemmelsen udøves via et personalemøde. Lokaludvalg fremgår af bilag 6. Lokaludvalget udarbejder en forretningsorden, der beskriver udvalgets virke. Udvalget sammensættes så repræsentativt som muligt og skal afspejle personalesammensætningen. Som hovedregel udpeges/vælges medarbejderrepræsentanterne af de valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter mens ledelsen udpeger repræsentanter af sin midte. Institutionslederen er formand for lokaludvalget og arbejdsmiljøleder. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Der udpeges/vælges medlemmer og suppleanter hvert andet år. Hovedudvalget fastlægger antallet af repræsentanter. Hvis arbejdspladsen har mere end 1 arbejdsmiljøgruppe, skal der vælges 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Institutionens strategiske arbejdsmiljøopgaver udføres af lokaludvalg. Opgaverne består i at: 1. Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 2. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse jf Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. 4. Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder at inddrage sygefravær under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 5. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. 6. Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges og sørge for, at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. 16

17 Arbejdsmiljøudvalget skal én gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. Personalemøder Ved arbejdspladser med 25 eller flere medarbejdere skal samarbejdet formaliseres i form af udvalg. Ved arbejdspladser med mindre end 25 medarbejdere kan medindflydelsen og medbestemmelsen udøves via et personalemøde. Institutioner hvor medindflydelsen og medbestemmelsen varetages gennem personalemøder fremgår af bilag 6 Den enkelte institutioner udarbejder en forretningsorden, der sikrer, at der udarbejdes dagsorden og beslutningsreferat når der holdes personalemøder med MED-status. Der skal holdes mindst 4 MED-personalemøder om året. Hovedudvalget godkender disse institutioner Institutionslederen er formand for MED-personalemødet og arbejdsmiljøleder. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderne. Næstformanden vælges hvert andet år. Institutionens strategiske arbejdsmiljøopgaver udføres af /personalemødet med MED-status. Opgaverne består i at: 1. Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 2. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse jf Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. 4. Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 5. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. 6. Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges og sørge for, at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal én gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. 17

18 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøgrupper efter bekendtgørelse nr af 15. okt Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen. Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes således, at antallet til enhver tid er tilstrækkeligt til,at arbejdsmiljøorganisationen kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal endvidere fastsættes, således, at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant, og således at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid. 6 Hovedudvalget tager stilling til nødvendige oprettelser og nedlæggelser af arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen ved ændringer af ledelsesstrukturen. Alle ansatte skal være dækket af en arbejdsmiljøgruppe. Alle andre ændringer af arbejdsmiljøorganisationen forudsætter indgåelse af en ny aftale. Institutionslederen er arbejdsmiljøleder i arbejdsmiljøgruppen og udpeget af arbejdsgiveren. Arbejdsmiljørepræsentanten(er) er den anden part i arbejdsmiljøgruppen og vælges blandt de ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser. På nogle virksomheder kan der være et arbejdsmiljømæssigt behov for at oprette flere grupper, for eksempel hvor virksomheden er placeret på flere adresser, på grund af arbejdets art, eller ved arbejdets udførelse. Arbejdsgiveren sørger for, at give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at koordinere deres samarbejde. De operationelle arbejdsmiljøopgaver udføres af arbejdsmiljøgruppen. 18 Opgaverne består i at: 1. Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 2. Deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 3. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 4. Kontrollere, at der gives en effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. 5. Deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 6. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed

19 7. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. 8. Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljøfunktionen Vordingborg Kommunes HR- og personalestab har til enhver tid ansvaret for at beskrive organisering og varetagelse af arbejdsmiljøfunktionen. Arbejdsmiljøfunktionens opgaver betegnes i det følgende med den fra lovgivningen kendte betegnelse "arbejdsmiljøkoordinator" Organiseringen skal være synlig for MED-organisationen. Vordingborg Kommunes arbejdsmiljøkoordinator bistår MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne på det sikkerheds- og sundhedsmæssige område. Arbejdsmiljøkoordinator kan i samarbejde med MED-udvalgets formand og næstformand handle på Hoved- og Områdeudvalgets vegne mellem møderne. Blandt hovedopgaverne er: - Deltagelse på Hovedudvalgets møder, som konsulent for spørgsmål omkring arbejdsmiljø og sundhed, samt medvirke til at styrke indsatsen på arbejdsmiljøområdet - L øse opga ver for Hovedudvalget mellem udvalgets møder - Koordinator og bindeled i forhold til kontakt med Arbejdstilsynet og andre eksterne aktører på arbejdsmiljøområdet - Koordinerer opgaver og indsatser i hele arbejdsmiljøorganisationen - Igangsætter den årlige arbejdsmiljødrøftelse til lokaludvalgene Synliggør kommunens Arbejdsmiljø-, trivsels- og sundhedspolitikker overfor MEDudvalgene Udarbejder Arbejdsmiljøregnskab bl. a. indeholdende statistik over arbejdsulykker til drøftelse for Hovedudvalget Udarbejder halvårlig oversigt over påbud fra Arbejdstilsynet 19

20 Møder Formanden indkalder til møder, når formanden, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne ønsker det, idet der mindst afholdes 4 møder årligt. Dog kan formand og næstformand i fællesskab aflyse allerede varslede møder, hvis der ikke er sager til behandling. Stk. 2 Indkaldelse sker ved udsendelse af dagsorden med mindst 10 dages varsel. Dagsorden udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab. I ekstraordinære tilfælde kan der indkaldes med kortere varsel. Under mødet udarbejdes et referat, der ved mødets afslutning godkendes af mødedeltagerne og udsendes til samtlige medlemmer samt til pågældende forvaltning. Stk. 3 Hovedudvalget og områdeudvalgene afholder ét årligt fællesmøde med arbejdsmiljøgrupperne (institutionslederne og de lokale arbejdsmiljørepræsentanter). Se bilag 5 forslag til forretningsorden. Alle MED-udvalg anbefales, at udarbejde et årshjul, som indeholder en oversigt over temaer, herunder fokus- og indsatsområder, som i løbet af et år skal til evaluering, beslutning, drøftelse og/eller information. I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse fastlægges, hvordan samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen skal foregå herunder samarbejdsformer og mødeintervaller. Dagsorden og referater lægges på intranettet under MED-systemet. Hovedudvalget mødes med alle arbejdsmiljøgruppen' kommunen i. hl bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, bek. Nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer. 5 Kompetence Stk. 1 Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. 6 Medindflydelse og medbestemmelse Stk. 1 Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: - gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold Medindflydelse defineres overordnet set som ledelsens beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Reel medindflydelse er, at sikre, at medarbejdernes synspunkter indgår i grundlaget for ledelsens og kommunalbestyrelsens beslutninger. 20

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune of 9 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Analyse af lokale MED-aftaler

Analyse af lokale MED-aftaler Analyse af lokale MED-aftaler KL og KTO/Sundhedskartellet /September 2007 1 Indledning...3 Metode...4 Undersøgelsens resultater...5 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v...7 1. Område... 7 2. Formål...

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur.

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Hvor der er særlige forhold, der gør sig gældende, er der stadig

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 indhold Lokalaftale om MED....................................... 3 Bilag 1: Selvejende institutioner der er omfattet af MED-aftalen...........................................

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere