Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013"

Transkript

1 MED-AFTALE 2014

2 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider Olsen HR-chef Randi Jakobsen Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Forord Medaftalen tager udgangspunkt i at sikre, at alle medarbejdere i Vordingborg Kommune oplever reel medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejde. Indflydelse og medbestemmelse er en forudsætning for engagement i arbejdet og engagement er kimen til en konstant kvalitativ udvikling af de ydelser, som medarbejderne er producenter af i deres bestræbelser for at opnå den bedste service overfor de borgere, som er modtagere af en offentlig service. Medaftalen bygger på de grundlæggende ideer, tanker og værdier i Vordingborg Kommunes direktions- og ledelsesgrundlag, i personalepolitikken og i arbejdsmiljøpolitikken. Aftalen er en del af fundamentet for, at der skabes sammenhæng mellem de politiske målsætninger, ressourcer, opgavernes udførelse og muligheden for at tilrettelægge opgaverne frit på arbejdspladserne i Vordingborg Kommune. Medaftalen baseres på Vordingborg Kommunes overordnede 5 personalepolitiske værdier: Dialog: Respekt: Konstruktiv dialog i et åbent miljø, hvor alle betragtes som ligeværdige parter. Sikre at samarbejdet er præget af gensidig respekt og tillid mellem ledelse og medarbejdere. Synlighed: Sikre et højt informationsniveau og at der sker reel medindflydelse og medbestemmelse på alle niveauer i kommunens organisation. Udvikling: Sikre en løbende udvikling i forhold til uddelegering af opgaver, ansvar og kompetence. At der udvikles på alle niveauer i kommunens organisation. Dynamik: Sikre et tæt samspil mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter i udvikling, ny tænkning og forandringer gennem hele organisationen. Vordingborg Kommunes lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse er en uddybning og lokal præcisering af den rammeaftale, der er indgået på området mellem de centrale parter på det kommunale område. Aftalen er baseret på et enstrenget system således, at der sker en sammenlægning af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderindflydelsessystemet. Det skal derfor understreges, at det i særdeleshed er hensigten med denne konstruktion at styrke arbejdet med arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser, sådan at arbejdsmiljøarbejdet i Vordingborg kommune foregår på et højt niveau og opfylder arbejdsmiljøloven. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er et vigtigt element i tilvejebringelse af engagement og kvalitet i vilkår og opgaveløsning. Lokalaftalen er på nogle områder uddybet i forhold til rammeaftalens bestemmelser. Uddybende tekst står i højre spalte og skal ses som en lokal tolkning af rammeaftalens bestemmelser. Rammeaftalens tekst og lokalaftalens tolkning vægtes ligeligt i aftalen. 3

4 I samarbejdet er det legitimt, at der er interesser som ikke er fælles og som er relateret til den ene part i samarbejdet. Dette betyder ikke, at samarbejdet ikke kan fungere, men det sikrer, at alle synspunkter indgår i samarbejdet og dermed er medvirkende til, at beslutningsgrundlaget kvalificeres. 4

5 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område 7 2 Aftalens formål 7 3 Aftalens ikrafttræden, revision og opsigelse 8 4 Form og struktur 13 Udvalg 15 Hovedudvalg 15 Områdeudvalg 15 Lokaludvalg 16 Personalemøder 17 Arbejdsmiljø 18 Arbejdsmiljøgrupper 18 Arbejdsmiljøfunktionen 19 Møder 20 5 Kompetence 20 6 Medindflydelse og medbestemmelse 20 7 Information og drøftelse 21 8 Retningslinjer 22 9 Hovedudvalgets opgaver 23 Tillids-, arbejdsmiljø-, medarbejderrepræsentanter valg af tillids-, arbejdsmiljø- og medarbejderrepræsentanter Tillidsrepræsentantens virksomhed Valg af fællestillidsrepræsentanter Valg af suppleant Medarbejderrepræsentanternes vilkår Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v Fravigelse af TR-bestemmelser ved indgået lokal TR-aftale Afskedigelse Voldgift Uoverensstemmelser i h.t Håndhævelse af forpligtigelserne i 7, stk Fælles partsrådgivning 35 Underskrifter 36 Bilag 37 Bilag 1 - MED-udvalgsstruktur 37 Bilag 2 - Fordeling af opgaver mellem MED-udvalgene 38 Bilag 3 - Tillidsvalgtes vilkår 43 Bilag 4 - Oversigt over selvejende institutioner 45 Bilag 5 - Forslag til forretningsorden for MED-udvalg i Vordingborg Kommune 46 5

6 Bilag 6 - Oversigt over udvalg og arbejdsmiljøorganisationen 48 Bilag 8 - Procedureretningslinjer om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved udbud og udlicitering 49 Valgkalender for valg i MED- og arbejdsmiljøorganisationen 53 Hvem skal have hvilken uddannelse? 54 Arbejdsmiljøuddannelsen 54 MED-uddannelsen til udgangen af MED-uddannelse efter 1. januar

7 1 Aftalens område Aftalen omfatter alle ansatte ved Vordingborg Kommune, herunder selvejende dag- og/eller døgninstitutioner som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Andre selvejende institutioner er kun omfattet af denne aftale såfremt der indgås særskilt aftale herom med bestyrelsen for den selvejende institution. / aftalen anvendes betegnelsen "institution" for alle de arbejdssteder, hvor aftalen gælder. Se bilag 4 oversigt over selvejende institutioner. Aftalen er udformet og indgået i overensstemmelse med de krav med hensyn til form, indhold og struktur, som følger af lovgivningens og rammeaftalens bestemmelser. Arbejdsmiljøarbejdet varetages i henhold til arbejdsmiljølovens regler og indenfor denne aftales bestemmelser. 2 Aftalens formål Stk.1 Aftalen skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Vordingborg Kommune. Stk. 2 Aftalen skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Formen og strukturen for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse aftales på grundlag af en drøftelse af medindflydelsens og medbestemmelsens formål og indhold. Der skal anvendes ledelsesformer, som indebærer den videst mulige delegation af ansvar og beføjelser til den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Der skal gives de ansatte mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af deres egen arbejdssituation. Samarbejdsrelationerne og beslutningstagningen skal være præget af en atmosfære, der bygger på konstruktiv dialog i åbenhed og tillid. Åbenhed og tillid medvirker ligeledes for alle parter til at stimulere og inspirere til løsningsforslag ved problemstillinger. Aftalen vil understøtte og udvikle det fælles virke for en effektiv og prioriteret indsats inden for arbejdsmiljøet Formen og strukturen er aftalt på baggrund af følgende formål: - At skabe arbejdsglæde, trivsel og effektivitet i arbejdsprocessen, til gavn både for den enkelte, arbejdspladsen og borgerne. - At sikre kommunens arbejdspladser har et sundt og udviklende arbejdsmiljø med en høj grad af sikkerhed på arbejdspladsen - At skabe gode og attraktive arbejdspladser, der fastholder, tiltrækker og udvikler kvalificerede medarbejdere. 7

8 3 Aftalens ikrafttræden, revision og opsigelse Stk. 1 Aftalen er udformet som en rammeaftale, der skal udfyldes ved, at der i Vordingborg Kommune indgås lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse. Den lokale aftale skal være i overensstemmelse med de krav med hensyn til form, indhold og struktur, som følger af lovgivningens og rammeaftalens bestemmelser. Aftalen træder i kraft den t januar Aftalen evalueres af parterne efter 2 år. Grundlaget for arbejdet i MED-strukturen er således: - Arbejdsmiljølovens bestemmelser - Gældende Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse (MED-håndbogen) - Denne aftale Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en ny aftale fortsætter nuværende aftale indtil denne opsiges. Såfremt aftalen opsiges bortfalder lokalaftalen ved fristens udløb og erstattes af "aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg", som anvendes sammen med arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen. Stk. 2 En lokal aftale skal omfatte hele Vordingborg Kommune Stk. 3 Indebærer en lokal aftale en ændret organisering De overordnede mål for arbejdsmiljøet i Voraf sikkerheds- og sundhedsarbejdet, skal den dingborg Kommune er fastlagt i en Arbejdsmiljøsom minimum: og Sundhedspolitik. 1. sikre, at den ændrede organisering af sikker- Kommunens arbejdsmiljøpolitik er forankret i heds- og sundhedsarbejdet styrker og MED-Hovedudvalget og danner et konstruktivt effektiviserer funktionsvaretagelsen grundlag for udmøntningen af et optimalt arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser. Målene er, at - kommunens arbejdspladser er sunde, og at medarbejderne oplever en god arbejdsmiljøkultur. Det skal blandt andet opnås gennem medindflydelse, medbestemmelse, fysisk og mentalt nærvær og åben dialog mellem alle parter - kommunens arbejdspladser har særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, så der er klarhed om mål og rammer, og at der sikres overensstemmelse mellem krav og ressourcer - antallet af arbejdsulykker, arbejdsbetinget sygdomme og arbejdsmiljøbetinget 8

9 sygefravær nedbringes og så vidt muligt undgås gennem forebyggende indsatser - kommunens arbejdspladser prioriterer sundhed og forholder sig til KRAM faktorerne - Kost, Rygning, Alkohol/euforiserende stoffer og Motion med henblik på at øge de ansattes livskvalitet og trivsel Fokusområderne er derfor, - skabelse og vedligeholdelse af god arbejdsmiljøkultur - sygefravær - psykisk arbejdsmiljø - herunder tilrettelæggelse af arbejdets udførelse sundhedsfremmeindsatser De centrale og decentrale indsatsområder og mål er, at - alle bidrager aktivt til at skabe en god arbejdsmiljøkultur med et forebyggende sigte, der til enhver tid lever op til arbejdsmiljølovens krav det samlede sygefravær for Vordingborg Kommune reduceres - der opleves høj grad af trivsel på arbejdspladsen, og at arbejdspladsen præges af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor - arbejdspladskulturen understøttes af nærvær, fælles værdier og en god ledelseskvalitet - vold, mobning og chikane forebygges, identificeres og håndteres - arbejdet beskrives, planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres forsvarligt og samtidig skabe klarhed om rammer og målsætninger for den enkeltes jobfunktioner - hver enkelt medarbejder får tilstrækkelig oplæring og instruktion i, hvordan arbejdet kan udføres mest hensigtsmæssigt - Vordingborg Kommune er en arbejdsplads, der prioriterer sundhedsfremme og gennem motiverende rammer for sund livsstil understøtter medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel

10 2. beskrive de aktiviteter/metoder, der kan an- For at opnå en styrket og effektiv funktionsvavendes for at opnå det tilsigtede retageise gennemføres følgende aktiviteter: - Der indføres på alle niveauer bindende mål og indsatsområder for kommunens arbejdsmiljø - herunder trivsel og sundhed, som fastlægges efter den årlige arbejdsmiljødrøftelse jfr. bekendtgørelse Arbejdsmiljøpolitikken skal implementeres via MED-udvalgene. Fokusområder og handlinger relateret til arbejdsmiljøpolitikken skal indarbejdes i dagligdagen på virksomhederne og have fokus på vurdering, handling, evaluering og udvikling af arbejdsmiljøet, så det er effektivt og tilpasset den enkelte arbejdsplads. Det er en fælles opgave for medarbejdere og ledere i kommunen. - Kommunens arbejdspladser gennemfører på grundlag af Arbejdspladsvurderingerne en årlig prioritering af indsatser, der skal forbedre arbejdsmiljøet. Prioriteringerne sammenfattes i en handlingsplan, der løbende evalueres af de lokale arbejdsmiljøgrupper. I de lokale handlingsplaner skal virksomheden også forholde sig til sygefraværet - Det sikres løbende, at medarbejdere og ledere fra arbejdsmiljøgrupper og hovedudvalg er i besiddelse af relevant viden og kunnen om arbejdsmiljøforhold, herunder at der tilbydes den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt efterfølgende IH -2 dages årlig efteruddannelse. 3. Angive en procedure for gennemførelse og Gennemførelse og opfølgning på kommunens opfølgning på virksomheden arbejdspladser sker, foruden de under pkt. 2 beskrevne indsatser, allerede i planlægningsfasen ved, at der gennemføres vurderinger af arbejdsmiljøet, når: Der skal bygges om, bygges til eller bygges nyt - Der skal ændres ved arbejdets organisering - Der skal købes tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer - Andre forhold af arbejdsmiljømæssig betydning Arbejdsmiljøet skal indtænkes lokalt i alle situationer på arbejdspladsen. Det er her, at særligt arbejdsmiljøgruppen har en aktiv rolle. 10 Allerede i planlægningsfasen skal MED-organisationen inddrages, så medindflydelsen medvirker til at kvalificere det endelige resultat. Kommunen arbejder til stadighed på at udvikle og forbedre metoder og redskaber til dokumen-

11 tation for arbejdsmiljøet, således at indsatser, prioriteringer, aktiviteter for arbejdsmiljøet opgøres, sammen med en undersøgelse af tilfredsheden blandt medarbejderne. Der udarbejdes et arbejdsmiljøregnskab hvert andet år til hjælp for dette. Evaluering Hovedudvalget, områdeudvalgene og lokaludvalgene vil følge op på og evaluere arbejdsmiljøarbejdet. Dette sker gennem den årlige arbejdsmiljødrøftelse: 1. Afvikling af en årlig arbejdsmiljødrøftelse i november måned i arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøgrupperne skal inddrage relevant materiale 2. Lokaludvalgene/personalemøder m/med-status behandler og godkender den årlige arbejdsmiljødrøftelse inden udgangen af januar 3. Inden udgangen af januarudarbejder arbejdsmiljøgruppen en oversigt med data fra disse drøftelser 4. Arbejdsmiljøkonsulent behandler og analyserer data i februar og marts måned. 5. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse finder sted på Hovedudvalgsmødet i april 6. Områdeudvalgene behandler derefter hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse. Evt. fælles mål indarbejdes i egne handleplaner Opfølgning Hovedudvalget følger op på arbejdsmiljø- og sundhedspolitikkens handlinger hvert andet år, opfølgningen sker ved forelæggelse af et arbejdsmiljøregnskab. HR- og Personalestaben kan bistå med rådgivning og vejledning omkring arbejdsmiljøarbejdet. Kommunen udpeger en kvalificeret koordinator til sikkerheds og sundhedsarbejdet ved byggeog anlægsopgaver til sikring af fællesområder, samt ved større byggeri anmeldes pladsen til Arbejdstilsynet. 11

12 Stk. 4 Den lokale aftale kan opsiges skriftligt til bortfald med 9 måneders varsel. Ved aftalens opsigelse skal der optages forhandling om indgåelse af ny aftale. En lokal aftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk. 5 Det skal fremgå af den lokale aftale, hvilke konsekvenser en opsigelse vil få i forhold til tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljøorganisation. Stk. 6 Bestemmelserne i 4 og 6-9 er minimumsbestemmelser og kan ikke fraviges i indskrænkende retning. Bestemmelserne i kan alene fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i 17. Bestemmelserne i 2-3, 5, 16, 17 og 18 kan ikke fraviges. 12

13 4 Form og struktur Stk. 1 Udvalgsstrukturen aftales lokalt, så den tilgodeser kommunens behov og styrker medarbejdernes muligheder for indflydelse og medbestemmelse og opbygges sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelse og medbestemmelse. Udvalgsstrukturen skal aftales således, at den tilgodeser 2 hensyn: For det første kommunens behov for en struktur, der medvirker til en sammenhæng mellem ressourceforbruget og de resultater, der skabes. For det andet medarbejdernes behov for en struktur, der giver en reel mulighed for indflydelse og medbestemmelse i stedet for en formel adgang hertil. Stk. 2 Der skal være et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, der dog ikke kræver ensartethed i de enkelte enheder i kommunen. Dette system skal udmøntes i en aftalt struktur, som skal matche ledelsesstrukturen. Hvor der er en leder med kompetence med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, f.eks. en økonomisk kompetence med hensyn til ansættelser og afskedigelser, skal der være en formaliseret mulighed for at medarbejderne kan få medindflydelse og medbestemmelse. Stk. 3 Strukturen skal udformes med hensyntagen til kommunens eller den enkelte arbejdsplads særlige organisering og forhold. Stk. 4 I strukturen indgår medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, personalemøder m.v. Stk. 5 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Se bilag 1 MED-udvalgsstruktur. Se bilag 2 fordeling af opgaver mellem MEDudvalgene. MED-udvalgene på alle niveauer skal have mindst en arbejdsmiljørepræsentant og mindst en arbejdsleder, der er medlem af en arbejdsmiljøgruppe. Strukturen for medindflydelse og medbestemmelse skal matche ledelsesstrukturen. Dermed sikres medarbejderne mulighed for reel indflydelse og medbestemmelse For at styrke sikkerheds- og sundhedsarbejdet er der aftalt en enstrenget MED-struktur, som omfatter sikkerheds- og sundhedsarbejdet i henhold til arbejdsmiljøloven. Et enstrenget system betyder, at arbejdsmiljøudvalgene er en del af MED-udvalgene og det betyder, at arbejdspladsernes arbejdsmiljørepræsentant altid indgår i det lokale MED-udvalg på lige fod med øvrige MED-repræsentanter. Arbejdsmiljøgruppen refererer således til et MED-udvalg men har sin selvstændige funktion i relation til arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. MED-udvalget kan indkalde en særlig sagkyndig blandt kommunens ansatte i forbindelse med behandling af et eller flere punkter på dagsordenen, hvis en af parterne ønsker det. Parterne kan ved enighed indkalde andre sagkyndige. MED-udvalget kan nedsætte midlertidige og permanente underudvalg. De nedsatte underudvalg kan bestå af andre end de, der er faste medlemmer af udvalget. Udvalget aftaler i fællesskab kommissorium for nedsatte underudvalg. MED-udvalget skal løbende orienteres af underudvalgene. Stk. 6 Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt iet udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med 13

14 tillidsrepræsentanter. Stk. 7 I alle kommuner skal der etableres et hovedudvalg sammensat af ledelses- og (fælles) tillidsrepræsentanter. Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Hovedudvalget er tillige øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele kommunen, medmindre andet aftales. Hovedudvalget er øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele kommunen. 14

15 Udvalg Hovedudvalg Der nedsættes et Hovedudvalg bestående af: - kommunaldirektøren, der er formand for udvalget - social- og arbejdsmarkedsdirektør - udviklingsdirektør - børne- & kulturdirektør - hr-chef 1 lederrepræsentant, udpeget blandt fag- og stabschefer - 2 lederrepræsentanter, udpeget blandt ledere af øvrige aftaleenheder - 4 repræsentanter udpeget af LO - 3 repræsentanter udpeget af FTF - 1 repræsentant udpeget af AC - 2 repræsentanter valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. Arbejdsmiljøkonsulenten deltager som tilforordnet De organisationsudpegede skal være medarbejdere i Vordingborg Kommune. Hovedudvalget udarbejder en forretningsorden, der beskriver udvalgets virke. Kommunaldirektøren er formand for Hovedudvalget og øverste arbejdsmiljøleder. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Der udpeges/vælges medlemmer og suppleanter hvert andet år. Områdeudvalg Der nedsættes flg. områdeudvalg: - Områdeudvalg for teknik/miljø - Områdeudvalg for social, sundhed og arbejdsmarked - Områdeudvalg for børn, familie og kultur - Områdeudvalg for fagsekretariater og stabe De enkelte områdeudvalg sammensættes af: - mindst 4 repræsentanter udpeget af ledelsen - mindst 4 repræsentanter udpeget af organisationerne - 2 repræsentanter valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne - Evt. 1 arbejdsgiver- og 1 medarbejderrepræsentant for selvejende institutioner Områdeudvalget udarbejder en forretningsorden, der beskriver udvalgets virke. Udvalget sammensættes så repræsentativt som muligt og skal afspejle personalesammensætningen. De organisationsudpegede skal være medarbejdere i Vordingborg Kommune i det pågældende område. Direktøren er formand for områdeudvalget og arbejdsmiljøleder. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Hvis områdeudvalget dækker selvejende institutioner skal der tillige indgå én arbejdsgiver- og én medarbejderrepræsentant i udvalget. Der udpeges/vælges medlemmer og suppleanter hvert andet år. Hovedudvalget fastlægger antallet af repræsentanter 15

16 Lokaludvalg Det enkelte lokaludvalg sammensættes af: - mindst 1 repræsentant udpeget af ledelsen - mindst 2 repræsentanter valgt af medarbejderne samt mindst 1 repræsentant valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne Ved arbejdspladser med 25 eller flere medarbejdere skal samarbejdet formaliseres i form af udvalg. Ved arbejdspladser med mindre end 25 medarbejdere kan medindflydelsen og medbestemmelsen udøves via et personalemøde. Lokaludvalg fremgår af bilag 6. Lokaludvalget udarbejder en forretningsorden, der beskriver udvalgets virke. Udvalget sammensættes så repræsentativt som muligt og skal afspejle personalesammensætningen. Som hovedregel udpeges/vælges medarbejderrepræsentanterne af de valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter mens ledelsen udpeger repræsentanter af sin midte. Institutionslederen er formand for lokaludvalget og arbejdsmiljøleder. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Der udpeges/vælges medlemmer og suppleanter hvert andet år. Hovedudvalget fastlægger antallet af repræsentanter. Hvis arbejdspladsen har mere end 1 arbejdsmiljøgruppe, skal der vælges 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Institutionens strategiske arbejdsmiljøopgaver udføres af lokaludvalg. Opgaverne består i at: 1. Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 2. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse jf Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. 4. Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder at inddrage sygefravær under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 5. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. 6. Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges og sørge for, at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. 16

17 Arbejdsmiljøudvalget skal én gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. Personalemøder Ved arbejdspladser med 25 eller flere medarbejdere skal samarbejdet formaliseres i form af udvalg. Ved arbejdspladser med mindre end 25 medarbejdere kan medindflydelsen og medbestemmelsen udøves via et personalemøde. Institutioner hvor medindflydelsen og medbestemmelsen varetages gennem personalemøder fremgår af bilag 6 Den enkelte institutioner udarbejder en forretningsorden, der sikrer, at der udarbejdes dagsorden og beslutningsreferat når der holdes personalemøder med MED-status. Der skal holdes mindst 4 MED-personalemøder om året. Hovedudvalget godkender disse institutioner Institutionslederen er formand for MED-personalemødet og arbejdsmiljøleder. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderne. Næstformanden vælges hvert andet år. Institutionens strategiske arbejdsmiljøopgaver udføres af /personalemødet med MED-status. Opgaverne består i at: 1. Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 2. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse jf Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. 4. Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 5. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. 6. Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges og sørge for, at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal én gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. 17

18 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøgrupper efter bekendtgørelse nr af 15. okt Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen. Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes således, at antallet til enhver tid er tilstrækkeligt til,at arbejdsmiljøorganisationen kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal endvidere fastsættes, således, at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant, og således at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid. 6 Hovedudvalget tager stilling til nødvendige oprettelser og nedlæggelser af arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen ved ændringer af ledelsesstrukturen. Alle ansatte skal være dækket af en arbejdsmiljøgruppe. Alle andre ændringer af arbejdsmiljøorganisationen forudsætter indgåelse af en ny aftale. Institutionslederen er arbejdsmiljøleder i arbejdsmiljøgruppen og udpeget af arbejdsgiveren. Arbejdsmiljørepræsentanten(er) er den anden part i arbejdsmiljøgruppen og vælges blandt de ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser. På nogle virksomheder kan der være et arbejdsmiljømæssigt behov for at oprette flere grupper, for eksempel hvor virksomheden er placeret på flere adresser, på grund af arbejdets art, eller ved arbejdets udførelse. Arbejdsgiveren sørger for, at give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at koordinere deres samarbejde. De operationelle arbejdsmiljøopgaver udføres af arbejdsmiljøgruppen. 18 Opgaverne består i at: 1. Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 2. Deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 3. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 4. Kontrollere, at der gives en effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. 5. Deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 6. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed

19 7. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. 8. Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljøfunktionen Vordingborg Kommunes HR- og personalestab har til enhver tid ansvaret for at beskrive organisering og varetagelse af arbejdsmiljøfunktionen. Arbejdsmiljøfunktionens opgaver betegnes i det følgende med den fra lovgivningen kendte betegnelse "arbejdsmiljøkoordinator" Organiseringen skal være synlig for MED-organisationen. Vordingborg Kommunes arbejdsmiljøkoordinator bistår MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne på det sikkerheds- og sundhedsmæssige område. Arbejdsmiljøkoordinator kan i samarbejde med MED-udvalgets formand og næstformand handle på Hoved- og Områdeudvalgets vegne mellem møderne. Blandt hovedopgaverne er: - Deltagelse på Hovedudvalgets møder, som konsulent for spørgsmål omkring arbejdsmiljø og sundhed, samt medvirke til at styrke indsatsen på arbejdsmiljøområdet - L øse opga ver for Hovedudvalget mellem udvalgets møder - Koordinator og bindeled i forhold til kontakt med Arbejdstilsynet og andre eksterne aktører på arbejdsmiljøområdet - Koordinerer opgaver og indsatser i hele arbejdsmiljøorganisationen - Igangsætter den årlige arbejdsmiljødrøftelse til lokaludvalgene Synliggør kommunens Arbejdsmiljø-, trivsels- og sundhedspolitikker overfor MEDudvalgene Udarbejder Arbejdsmiljøregnskab bl. a. indeholdende statistik over arbejdsulykker til drøftelse for Hovedudvalget Udarbejder halvårlig oversigt over påbud fra Arbejdstilsynet 19

20 Møder Formanden indkalder til møder, når formanden, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne ønsker det, idet der mindst afholdes 4 møder årligt. Dog kan formand og næstformand i fællesskab aflyse allerede varslede møder, hvis der ikke er sager til behandling. Stk. 2 Indkaldelse sker ved udsendelse af dagsorden med mindst 10 dages varsel. Dagsorden udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab. I ekstraordinære tilfælde kan der indkaldes med kortere varsel. Under mødet udarbejdes et referat, der ved mødets afslutning godkendes af mødedeltagerne og udsendes til samtlige medlemmer samt til pågældende forvaltning. Stk. 3 Hovedudvalget og områdeudvalgene afholder ét årligt fællesmøde med arbejdsmiljøgrupperne (institutionslederne og de lokale arbejdsmiljørepræsentanter). Se bilag 5 forslag til forretningsorden. Alle MED-udvalg anbefales, at udarbejde et årshjul, som indeholder en oversigt over temaer, herunder fokus- og indsatsområder, som i løbet af et år skal til evaluering, beslutning, drøftelse og/eller information. I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse fastlægges, hvordan samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen skal foregå herunder samarbejdsformer og mødeintervaller. Dagsorden og referater lægges på intranettet under MED-systemet. Hovedudvalget mødes med alle arbejdsmiljøgruppen' kommunen i. hl bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, bek. Nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer. 5 Kompetence Stk. 1 Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. 6 Medindflydelse og medbestemmelse Stk. 1 Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: - gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold Medindflydelse defineres overordnet set som ledelsens beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Reel medindflydelse er, at sikre, at medarbejdernes synspunkter indgår i grundlaget for ledelsens og kommunalbestyrelsens beslutninger. 20

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale for Kerteminde Kommune om medindflydelse og medbestemmelse. 1 Indholdsfortegnelse: Tekst Side 1 Aftalens område 3 2 Formål 3 3 Lokale aftalemuligheder 4 4 Form og struktur 4 5 Kompetence 5

Læs mere

MED-aftale for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

MED-aftale for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning MED-aftale for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Rammerne for aftalen... 4

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE MED-HÅNDBOG 2013 RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme MED-HÅNDBOG 2013

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere