Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg"

Transkript

1 Daginstitutionernes hverdag 2 Del : Bemanding, aktiviteter og omsorg Maj 2

2 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Daginstitutionernes hverdag 2 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2. Studentermedarbejdere: Thorbjørn Bust Fessel, Jan Holm Weber, Lennart Anthony, Peter Mouritzen, Jonas Nørgaard, Kristoffer Glavind Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Fag og Arbejde Henvendelser: FOA Fag og Arbejde Staunings Plads København V Tlf.: Henvendelser vedr. undersøgelsens tekniske indhold til: Bureau 2 Skråplanet Værløse Tlf.: Copyright: Bureau 2 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 2

3 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Indhold Daginstitutionernes hverdag... Forord Undersøgelsens hovedresultater Formål og metode Institutioner, grupper og børnetal Bemanding Ledelse og andet arbejde Forholdet mellem antal børn og antal voksne Dagens gang. Aktiviteterne Tilstrækkelig omsorg Institutioner, grupper og børnetal Bemanding Det faste personale Støttepersonale Studerende Vikar Ledelse og andet arbejde Ledelse Den økonomiske styring Andet arbejde. Ledernes vurdering Andet arbejde. Stuemedarbejdernes vurdering Forholdet mellem antal børn og antal voksne Belastningsgrader Reel belastningsgrad Børn-voksen forholdet i dagens løb Personale i ydertimerne Alenearbejde i dagens løb Dagens rytme. Aktiviteter Dagens rytme Aktiviteterne Andre faste aktiviteter og emneuger Tilstrækkelig omsorg... 6 Bilag Åbne spørgsmål...67 Bilag Metode...72 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 3

4 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 4

5 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Forord Hvis der i gennemsnit er én voksen til at tage sig af 5 vuggestuebørn eller børnehavebørn, kan det af og til komme til at glippe med omsorgen for den enkelte. Denne enkle konstatering har talrige forældre og ansatte i daginstitutionerne kunnet gøre i en årrække. Det har ført til massive protester, uden at forholdene er blevet forbedret. Tværtimod er tiden til det enkelte barn fortsat blevet udhulet de seneste år især gennem krav til de ansatte om dokumentation, som tager tid fra arbejdet med børn. Det er baggrunden for nærværende undersøgelse, som har haft til formål at kortlægge den faktiske hverdag i institutionerne og sammenhængen mellem hverdag og bemanding. Undersøgelsen påviser bl.a., at der er den sammenhæng, personalet altid har fremhævet: Jo mindre personale, jo sværere bliver det at sikre omsorgen. Det er i og for sig ganske enkelt. Men det er som om politikerne har lukket øjnene: - Det kan vel ikke være så slemt her i vor kommune, når vi bruger lige så mange penge på en plads som gennemsnittet? - Man kan vel altid skære nogle procenter, uden at det ligefrem går ud over omsorgen? Nej, det kan man ikke. Og i dag er forholdene i daginstitutionerne sådan, at der med et aktuelt udtryk - er brug for en genopretningsplan, som kan sikre børnene en god hverdag. Undersøgelsen er i øvrigt gennemført af Bureau 2. En række institutioner har bistået med at teste de to spørgeskema er, inden undersøgelsen gik i gang. Alle landets 45 institutioner er blevet indbudt til at deltage, og ansatte i næsten halvdelen af disse dækkende alle landets 98 kommuner - har deltaget i større eller mindre omfang. Det vidner om en stor interesse. Vi vil gerne takke de mange, der har medvirket til undersøgelsen. Forhåbentlig kan undersøgelsen bidrage til, at vi får en diskussion om kvalitet i daginstitutionerne og i børnenes liv på et reelt grundlag. Jakob Sølvhøj Formand pædagogisk sektor FOA-Fag og arbejde BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 5

6 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 6

7 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2. Undersøgelsens hovedresultater Vi kan tydeligt mærke, at det bliver sværere og sværere at nå ordentlig omkring det enkelte barn og nå alle de spændende aktiviteter, som vi brænder for at tilbyde, da vi bliver mere og mere presset, med alt det andet der kommer udefra, som også skal nås. Derfor kan den dårlige samvittighed godt forfølge en, og arbejdsbyrden kan føles tung i perioder. Kommentar fra leder.. Formål og metode Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på personalenormering og hverdagen i daginstitutioner. Tanken har været, at dette skulle ske i form af en kortlægning, hvor man kobler forskellige aspekter, fx: - sammenhængen mellem normering og institutionernes hverdag - forskellige normeringsmål - moduler og børnefremmøde - lukkedage - madordninger m.v. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i det internetbaserede program Inquisite, som hostes af uni-c. Der er fundet fungerende adresser på 485 institutioner for børn under skolealderen, svarende til 9 pct. af institutionerne i hele landet. Det er Bureau 2s opfattelse, at de indkomne svar med den anvendte vægtning gør det muligt med stor nøjagtighed at vurdere, hvordan forholdene tager sig ud på landsplan. Hver institution har fået et individuelt link til to spørgeskemaer: - Et skema til lederen, som handler om rammer: Børnetal, åbningstider, personale, lukning, budgetter m.v. - Et skema til en stuemedarbejder. 24 institutioner har i et eller andet omfang udfyldt mindst ét af skemaerne. Det svarer til 48 pct. af de institutioner, Bureau 2 har korrekt -adresse for. Svarprocenten varierer dog fra kommune til kommune. Det skal desuden understreges, at mange af de 24 besvarelser er ufuldstændige, og at det kun er et mindretal af svarene, der omfatter begge skemaer. Der er imidlertid deltagelse fra institutioner i alle 98 kommuner. Ved analyser af, hvordan det ene eller det andet forhold ser på ud landsplan, kan man på den baggrund opnå en stor grad af nøjagtighed ved at vægte op enten i forhold til det samlede institutionsantal, eller med en yderligere vægtning i forhold til indskrevne børn. De analyser i Kapitel, som handler om medarbejdernes individuelle oplevelser, er dog ikke vægtet. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 7

8 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2.2. Institutioner, grupper og børnetal 63 pct. af børnene går i aldersintegrerede institutioner 32 pct. går i børnehaver 5 pct. går i vuggestuer Tabel.. viser dels den gennemsnitlige gruppestørrelse, dels den gennemsnitlige ugentlige opholdstid i de forskellige institutionstyper Tabel.. Den gennemsnitlige gruppestørrelse og ugentlige opholdstid for børnene i forskellige institutionstyper Gennemsnitlig gruppestørrelse Gennemsnitlig ugentlig Institutionstype opholdstid i timer Vuggestuer,8 børn 33,4 Børnehaver 9 børn 32, Aldersintegrerede institutioner 22,7 børneenheder 33,2 I alt 32,8 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 8

9 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2.3. Bemanding Figur viser personalet (omregnet til fuldtids) fordelt på personalegrupper. Figur HK mv % Køkkenpersonale 3% Støttepædagoger 2% Personer i aktivering mv 4% Personalegrupper Rengøring, ansat af inst. % Rengøring, ansat af firma 2% Pædagogmedhjæl pere 26% Pædagoger 56% Pæd. ass. og PGU'er 6% I forhold til Danmarks Statistiks opgørelse er lederne henregnet til pædagoggruppen, og pædagogmedhjælperne er fordelt på uddannelse. Desuden er rengøringspersonale, som kommer fra et rengøringsfirma, medregnet. Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere udgør 88 pct. af det samlede faste personale. Det skal understreges, at opgørelsen kun omfatter det faste personale. Hvis man inddrog vikarer, ville pædagogmedhjælpernes andel formentlig være større. 4 pct. af institutionerne har ansat støttepersonale, typisk støttepædagoger. Disse udgør i gennemsnit 3 timer pr. institution (som i nogle tilfælde kan være delt på flere personer). Som det fremgår af Figur 2, har 45 pct. af institutionerne studerende i praktik enten fra pædagoguddannelsen, fra assistentuddannelsen eller begge dele. BUREAU 2. FOA-F FAG OG ARBEJDE. SIDE 9

10 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 2 Elever fra assistentuddannelsen 7% Har institutionerne studerende i praktik? Begge dele 6% Pædagogstud. 32% Ingen studerende 55% Som det fremgår af Figur 3, tager næsten alle institutioner fuldt ud vikar ved barsel, og de fleste også ved langvarig sygdom. For kortere sygdom m.v. er brug af vikarer mere begrænset. BUREAU 2. FOA-FAG OG AG OG ARBEJDE. SIDE

11 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 3 Hvornår tages der altid vikar? Pct. af institutioner Barsel 92,4 Langvarig sygdom 7 Sygdom -3 dage 8,3 Sygdom uge 2 Sygdom 4 dage 37,2 Sommerferie 6,3 Anden ferie 3 Kurser TR-arbejde 7, 6,6 Forskellene hænger bl.a. sammen med, om man i de enkelte kommuner har puljer, der fx dækker ved barsel. Når det gælder barsel og langvarig sygdom, oplyser 62 pct. af institutionerne, at de dækkes ind direkte af kommunen eller gennem en fælles pulje. 2 pct. svarer nej hertil, mens 27 pct. opnår delvis dækning, fx sådan at barsel dækkes helt ind, mens langvarig sygdom kun opnår delvis dækning. Når det gælder TR-arbejde, er det kun pct. af institutionerne, der oplyser, at de dækkes ind direkte af kommunen eller gennem en fælles pulje..4. Ledelse og andet arbejde Institutionerne er under pres af de politiske vinde. Der snakkes om afbureaukratisering - men det er mere tom politisk retorik, end det er virkelighed. Der er stadig tendens til voksende krav om dokumentation, evaluering og systematiseret målopfyldelse. Kommentar fra stuemedarbejder 28 pct. af institutionerne er omfattet af en områdeledelse, dvs. en struktur med en fælles leder og forældrebestyrelse, men med flere børnehuse/afdelinger, der har en daglig pædagogisk leder. Undersøgelsen ser alene på ledelse/ andet arbejde i de enkelte børnehuse og i selvstændige institutioner, der ikke er underlagt en områdestruktur. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE

12 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Institutionerne bruger i gennemsnit 34,5 timer om ugen på ledelse og administration. Det samlede tidsforbruget er mindst i små institutioner, men mindst pr barn i store enheder. Institutioner, der er underlagt en områdeledelse, bruger typisk 5-6 timer mindre på ledelse og administration, end institutioner uden områdeledelse. Dette kan dog næppe fuldt ud opveje den tid til ledelse og administration, som anvendes i den fælles ledelsesenhed. Tidsforbruget til andet arbejde for stuepersonalet er dels anslået af lederen, dels opgjort af stuemedarbejderne for en tilfældig dag. Lederne skønner i gennemsnit, at pædagogerne anvender 4 timer om ugen til andet arbejde end det direkte arbejde med børnene (fx udarbejdelse og dokumentation af læreplaner, personalemøder, forældrebestyrelsesmøder, forældrekonsultationer, kontakt med forvaltningen, tværfagligt samarbejde). Pædagogmedhjælperne skønnes at anvende 2 timer om ugen på disse opgaver. Tabel.2. viser stuemedarbejdernes egen opgørelse på en tilfældig dag. Tabel.2. Svarpersonens eget gennemsnitlige tidsforbrug til forskellige aktiviteter fordelt på svarpersonens tilhørforhold til medarbejdergrupper Indsats Dokumentation mv Kontakt med myndigheder Drøftel ser med kolleger Samtaler med forældre i forhold til enkeltbørn Afspadsering Andre afbrydelser I alt Antal minutter i gennemsnit en tilfældig dag Pædagoger Pædagogmedhjælpere Note: Såvel de svarpersoner, som er pædagoger, som de svarpersoner, der er pædagogmedhjælpere, har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 33 timer. Her svarer pædagogernes gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge til andet arbejde 2 timer om ugen, mens pædagogmedhjælpernes svarer til 5-6 timer om ugen. Det skal understreges, at forskellen i forhold til ledernes vurdering formentlig først og fremmest skyldes, at stuemedarbejderne også har registreret de tilfældige afbrydelser og samtaler. Målingen på stuen er foretaget en tilfældig dag. Det betyder, at den er et dårligt udgangspunkt for måling af den enkelte institutions ressourcer. Derimod giver gennemsnitstallene et godt billede af det faktiske tidsforbrug på landsplan til andet arbejde. Tager man højde for, at personalet også har en halv times daglig frokostpause, peger resultaterne i retning af, at stuepædagogerne, der pålægges flest opgaver med dokumentation m.v., typisk anvender lidt over halvdelen af deres tid sammen med børnene, mens pædagogmedhjælperne anvender ca. ¾ af deres tid hos børnene. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 2

13 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2.5. Forholdet mellem antal børn og antal voksne Institutionernes personalestandard måles ofte ved udtrykket belastningsgrad, som defineres som børnepasningstimer/personaletimer. Sædvanligvis måles børnepasningstimerne som (børn x åbningstid), hvilket er en svaghed, fordi børnene jo kun er i institutionen en del af åbningstiden, og børnefremmødet er ujævnt fordelt i dagens løb. Man skal være opmærksom på, at en lav belastningsgrad betyder en høj personaledækning, altså mange voksne i forhold til fx børn. Personaletimerne måles efter antallet af løntimer. Det er også en svaghed, fordi personalet kun bruger en del af deres tid på børn. De forhold, som bestemmer børnefremmøde og tidsforbrug til andet arbejde, kan være forskellige fra institution til institution og fra kommune til kommune. Der er derfor ud over den almindelige belastningsgrad beregnet en reel belastningsgrad, hvor børnepasningstimerne måles som antal reelt fremmødte børn, mens personaletimerne måles ved at fratrække det antal timer, der anvendes til ledelse og administration, frokost og de timer, som medarbejderne efter lederens skøn anvendes til dokumentation, møder med forældrene, kontakt til forvaltningen, personalemøder m.v. Nogle gennemsnitsværdier fremgår af Tabel.3. Tabel.3. Gennemsnitlig almindelig og reel belastningsgrad Almindelig belastningsgrad=børnetal x åbningstimer/personaleløntimer Reel belastningsgrad= Børnetal x opholdstid/ timer til rådighed for børn Vuggestuer 4,9 4, Børnehaver, 8,4 Aldersintegrerede institutioner,4 8,5 Note: I aldersintegrerede institutioner regnes med børneenheder, således at vuggestuebarn=2 børnehavebørn. Det skal bemærkes, at man i denne tabel kun har taget højde for de former for andet arbejde, som en leder kan forudse. Medtager man yderligere tilfældige afbrydelser, drøftelser med forældre, der ikke er planlagt, og situationer, hvor en voksen må gå fra børnegruppen med et enkeltbarn, bliver forholdet mellem børn og voksne: Vuggestuer: 4,9 børn pr. voksen Børnehaver:,5 børn pr. voksen Aldersintegrerede institutioner:,5 børneenhed pr. voksen Tidligere havde man en tommelfingerregel om, at der skulle afsættes personale til at åbne og lukke institutionen. Normalt regnede man med to personaletimer pr. uge til denne funktion til hele institutionen. Formålet med denne regel var at sikre, at lyset var tændt i institutionen, stolene sat ned efter rengøring, varme sat på osv., før de første børn kom. Tilsvarende var det rarest for børnene, hvis institutionen først blev låst og der blev slukket, efter at de sidste var gået. Derfor afsatte man ca. minutter til én person daglig før og efter lukketid. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 3

14 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 I dag er det kun 2 pct. af institutionerne, hvor der møder en medarbejder før institutionen åbner, og kun 2 pct. har en medarbejder til at slukke efter lukketid. En anden af de gamle tommelfingerregler var, at der i selve åbningstiden altid skulle være to voksne til stede med børnene. Dette blev af organisationerne fremhævet som et sikkerhedskrav, idet man på den måde kunne sikre, at der fortsat var én voksen tilbage, hvis der fx skete noget med ét af børnene. I dag er det kun knap halvdelen af institutionerne, der efterlever dette sikkerhedskrav: 54 pct. af institutionerne har mindst to medarbejdere fra åbningstids begyndelse. 53 pct. af institutionerne har mindst to medarbejdere frem til lukketid. 42 pct. har både to medarbejdere fra åbningstids start og to medarbejdere frem til lukketid. De institutioner, hvor en medarbejder er alene om morgenen, har en gennemsnitlig varighed for alenearbejdet på 43 minutter. I de institutioner, der har en medarbejder alene om aftenen, har dette alenearbejde en gennemsnitlig varighed på 44 minutter. Også efter at alle grupper er åbne, ser man, at en medarbejder kan være alene med en børnegruppe. Dette sker i 57 pct. af institutionerne. Typisk er der tale om perioder, der begynder kl. 8-9, og som varer godt en time. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 4

15 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2.6. Dagens gang. Aktiviteterne Børnene tilbringer meget tid på legepladsen, men institutionerne har forskellig holdning til, hvilken rolle, man skal lade vejret spille, og om børnene evt. selv må bestemme. Figur 4 viser dette. Figur 4 Kommer børnene fast ud på legepladser? % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Vuggestuegrupper- formiddag Børnehavegrupper - formiddag Vuggestuegrupper eftermiddag Børnehavegrupper - eftermiddag Ja, stort set altid Afhænger af vejret Kun børn der har lyst Andet Næsten halvdelen af institutionerne oplyser, at børnene kommer to gange på legepladsen om eftermiddagen typisk således, at afhentning sker her. Hvis børnene benytter legepladstilbuddet fuldt ud (eller vejret er til det), betyder det typisk, at halvdelen af dagen tilbringes ude. De målrettede aktiviteter, som de voksne tilrettelægger indendørs (fx rytmik og kreative aktiviteter), ligger typisk om formiddagen. Det tidsmæssige omfang og mulighederne for at dele børnegrupperne synes at variere. Ofte vil der være tale om et forløb på fx en times varighed. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 5

16 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 5 viser hvor stor en del af børnene, der deltager i en række aktiviteter hver uge eller hyppigere. Figur 5 Hyppighed af aktiviteter Pct. af børn Morgensamling 52 5 Børnemøde mv 27 8 Rim og remser Historiefortælling Rytmik Idræt mv Film/TV/DVD Bagning med børn 2 3 Musik/sang Drama Tegning/maling Ture Daglig Et par gange ugl. Ca. gang ugl. En aktivitet som ture afhænger bl.a. af bemandingen: Jo færre børn pr. voksen, jo hyppigere kommer børnene på tur..7. Tilstrækkelig omsorg Det bliver mere og mere svært at få hverdagen til at hænge sammen, og fagligheden bliver sat på prøve ved, at det ikke altid er muligt at yde den pædagogiske indsats, man gerne ville yde. Der er mangel på personaletimer, vikar, udefra kommende opgaver, der skal løses og besvares, mangel på timer til børn med særlige behov. Frustration over, at der næsten hver dag er børn, man ikke har haft en god kontakt med Kommentar fra leder Svarpersonerne til stueskemaet er blevet bedt om at forholde sig til, hvor hyppigt de har oplevelser af ikke at kunne give tilstrækkelig omsorg. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 6

17 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 6 viser, hvor stor en andel af svarpersonerne, der hyppigt har disse oplevelser. Figur 6 Hvor hyppigt opleves manglende mulighed for omsorg Pct. af svarpersoner Du kan ikke nå at give et barn trøst Du har ikke tid til at tage dig af en konflikt mellem børn Du kan ikke tage dig af et barn med forstyrrende adfærd Du kan ikke tage dig af et barn, der har svært ved at komme med i legen Du får ikke snakket om et barn med problematisk adfærd med kollegerne Du har ikke tid til at opmuntre et barn, som har behov for anerkendelse Flere gange daglig Daglig Et par gange ugl, Der er nu dannet et samlende udtryk for omsorg, som er defineret således: - Hvis svarpersonen har svaret sjældent/aldrig til alle seks underspørgsmål vedr. omsorg, tages dette som udtryk for god oplevelse af omsorg. Denne gruppe udgør 2 pct pct. af de ansatte oplyser, at de dagligt eller flere gange dagligt oplever, at de har en mindre god oplevelse af at kunne yde tilstrækkelig omsorg for børnene. - Andre svarkombinationer betragtes som en mellemgruppe. Denne gruppe udgør 43 pct. Figur 7 viser nu sammenhængen mellem oplevelsen af omsorg og den reelle belastningsgrad. Den reelle belastningsgrad har vi som tidligere nævnt defineret som det gennemsnitlige antal børn, der faktisk er til stede sat i forhold til det gennemsnitlige antal voksne, der faktisk er beskæftiget med børnene. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 7

18 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 7 Omsorg og reel belastningsgrad i børnehavegrupper Pct. af svarpersoner Under Reel belastningsgrad 7-9, Over Sjældent eller aldrig oplevelse af manglende omsorg Mellemgruppen Daglig oplevelse af manglende omsorg på et af punkterne Figuren viser en meget klar sammenhæng: Risikoen for oplevelse af omsorgssvigt fordobles, hvis personalenormeringen er lav. Denne påvisning er formentlig undersøgelsens vigtigste resultat. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 8

19 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 2. Institutioner, grupper og børnetal Som det fremgår af Figur, er et flertal af institutionerne aldersintegrerede institutioner. Figur Institutionstyper - fordeling af institutioner Vuggestuer 6% Aldersintegrerede institutioner 54% Børnehaver 4% Eftersom de aldersintegrerede institutioner gennemsnitlig er større end vuggestuer og børnehaver, er de aldersintegrerede institutioners overvægt endnu tydeligere, hvis man fordeler efter indskrevne børn (april 2). Dette fremgår af Figur. BUREAU 2. FOA-FAG OG AG OG ARBEJDE. SIDE 9

20 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur Institutionstyper - fordeling af børn Vuggestuer 5% Børnehaver 32% Aldersintegrerede institutioner 63% 72 pct. af institutionerne er kommunale, jf. Figur 2. Privatinstitutioner og puljeordninger udgør tilsammen kun 4 pct. af institutionerne. BUREAU 2. FOA-FAG OG AG OG ARBEJDE. SIDE 2

21 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG H 2 Figur 2 Privat 3% Institutioner - ejerforhold Pulje % Selvejende 23% Kommunal 73% Tabel 2.. viser det gennemsnitlige antal indskrevne børn for de forskellige institutionstyper. Opgørelsen omfatter tre begreber: - indskrevne børn april 2 - det børnetal, som ligger til grund for budgettet 2. Dette tal kan være forskelligt fra det antal børn,, som er indskrevet i april, fx p.g.a. vippenormering - Danmarks Statistiks opgørelse over indskrevne børn i de samme institutioner september 29. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 2

22 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Tabel 2.. Gennemsnitligt antal indskrevne børn efter forskellige opgørelser Aldersintegrerede Institutionstype Vuggestuer Børnehaver institutioner Antal børn Faktisk indskrevne april 2 Vuggestuebørn, april 45,2 2,6 Børnehavebørn, april, 53 5,6 Skolebørn, april, 6,3 I alt 45, 53,3 77,5 Børnetal efter budgettet Vuggestuebørn, budget 44,4 2,5 Børnehavebørn, budget 5 48,4 Skolebørn, budget,2 5,2 I alt 44,3 5,6 74, Danmarks Statistiks opgørelse -2 årige, Danmarks Statistik 4,3,3 2,9 3-5 årige, Danmarks Statistik,7 46,2 42,4 6-8 årige, Danmarks Statistik,9 4,3 I alt 42 48,4 67,6 Det ses, at vuggestuerne i gennemsnit har 45 indskrevne børn pr. april 2. Børnehaverne har i gennemsnit 53 indskrevne børn. De aldersintegrerede institutioner har i gennemsnit 78 indskrevne børn, heraf 2 vuggestuebørn, 5 børnehavebørn og 6 skolebørn. Institutionerne er også blevet spurgt om, hvilket børnetal, der ligger til grund for deres budget. Ser vi på de institutioner, der har givet oplysninger om såvel det aktuelle børnetal som det budgetterede antal, får vi følgende forskelle: - vuggestuerne har i gennemsnit barn mere end budgetteret - børnehaverne har i gennemsnit ½ børn mere end budgetteret - de aldersintegrerede institutioner har i gennemsnit 3-4 børn mere end budgetteret. Hovedårsagen hertil er formentlig, at undersøgelsen er gennemført i april måned, hvor børnetallet i institutionerne topper, fordi man venter på, at især børn i børnehavealderen sluses videre til skolefritidsordninger og fritidshjem. I stadig flere kommuner har man aftalt med institutionerne, at der er vippenormering eller lignende, således at børnetallet løbende tilpasses sæsonsvingningerne. Havde man i stedet lagt undersøgelsen i september (hvor Danmarks Statistik foretager sin opgørelse), havde man formentlig set, at de faktiske børnetal lå lavere end budgetteret. Denne sæsonsvingning er ganske betragtelig. Hvis fx børnetallet i en typisk aldersintegreret institution svinger med 3-4 børn på hver side af årsgennemsnittet, kan forskellen på en april-tælling og en september-tælling udgøre 7 børn. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 22

23 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Rent faktisk er forskellen til Danmarks Statistiks septembertælling børn. I forhold til Danmarks Statistiks ressourceopgørelse, skal man desuden være opmærksom på, at denne blev flyttet fra forår til efterår i 23. Hertil kommer, at sæsonvariationen i børnetal kan være steget år for år. Dette er medvirkende til, at det kan give problemer at bruge Danmarks Statistiks opgørelse til en vurdering af standardudviklingen over tid. I undersøgelsen spørges om antallet af børnegrupper. Et mindre antal institutioner oplyser, at de ikke har grupper/stuer, men er funktionsopdelte. 6 pct. af institutionerne har en særlig handicapgruppe. Ser vi på institutioner med mindst to børnegrupper, hvor der hverken er handicapgruppe eller skolebørn, er den gennemsnitlige gruppestørrelse april 2: -,8 børn i vuggestuer - 9 børn i børnehaver - 22,7 børneenheder i aldersintegrerede institutioner.2 Figur 3 viser, hvor stort børnefremmødet er i dagens løb i pct. af det samlede antal børn. Figur 3 Børnefremmøde i pct. i dagens løb Pct. af børn Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 Kl. Kl. KL. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl Idet der i aldersintegrerede institutioner er regnet med vuggestuebarn=2 børneenheder. Der er ikke spurgt om børnenes detaljerede aldersfordeling. Når der kun er 9 børn i børnehavernes grupper i gennemsnit, kan det hænge sammen med, at der er et antal børn under 3 år. Desuden er der mange små, ældre institutioner blandt de rene børnehaver. Det kan betyde mange institutioner med små grupperum og skæve gruppestørrelser. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 23

24 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Ved beregninger af børnefremmødet ses der bort fra sygefravær blandt børnene. Det antages desuden, at alle børn er fremmødt i tidsrummet 9:3-4:.3 Ud fra disse antagelser fremgår børnenes gennemsnitlige opholdstid af Tabel Tabel 2.2. Den gennemsnitlige ugentlige opholdstid for børnene i forskellige institutionstyper Gennemsnitlig ugentlig Institutionstype opholdstid i timer Vuggestuer 33,4 Børnehaver 32, Aldersintegrerede institutioner 33,2 I alt 32,8 Dette svarer til, at børnene i gennemsnit er i institution ca. 6 timer og 34 minutter om dagen.5 3 Der er ikke spurgt direkte herom for ikke at gøre skemaet større end nødvendigt. Beregningen bygger på fremmødet mandag-torsdag. For fredag eftermiddag antages, at børnefremmødet denne dag reduceres med halvdelen af den eventuelle tidsforskel mellem lukketiden om fredagen og lukketiden onsdag. 5 Andre undersøgelser fra fx SFI har vist, at danske børn typisk er knap 7 timer om dagen i institution. Disse undersøgelser bygger typisk på spørgsmål til forældrene. I nærværende undersøgelse er de ansatte spurgt, hvor mange børn, der er på stuen i dagens løb. Men der kan gå lidt tid både morgen og eftermiddag, fra forældrene ankommer med barnet, til det er på stuen. Gennemsnittet på 6 timer og 34 minutter ovenfor bygger desuden bl.a. på fredagene, hvor opholdstiden kan være lidt afkortet. I de undersøgelser, hvor man spørger forældrene, spørger man typisk om en almindelig hverdag. Alt i alt stemmer resultatet således rimelig godt med andre fund. 4 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 24

25 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 3. Bemanding 3.. Det faste personale Tabel 3.. viser den gennemsnitlige bemanding april 2 i de institutioner, som har deltaget i undersøgelsen. Tabel 3.. Gennemsnitsbemanding (fastansatte) i institutionerne april 2. Bureau 2s undersøgelse Aldersintegrerede Alle instituvuggestuer Børnehaver institutioner tioner Personaletimer pr. uge pr. institution Pædagoger 248,6 83, ,5 Pæd. ass. og PGU'er 3,3 9,5 32,4 27,2 Pædagogmedhjælpere i øvr ,3 42,6 4 Støttepædagoger,4 7,6 8,6 7,6 Køkkenpersonale 2,9 2,8 5,6 HK mv,7 2,8 2 Personer i aktivering mv,2 9 8,8 8,3 Rengøring, ansat af inst. 6,3 4 5,4 4,9 Rengøring, ansat af firma 7 6,5,3 8,6 Indskrevne børn 44,2 5,7 77,6 64,9 Tabel 3.2. viser den gennemsnitsbemanding, man fandt i Danmarks Statistiks opgørelse efteråret 29. Tabel 3.2. Gennemsnitsbemanding (løntimer) i institutionerne september 29 i flg. Danmarks Statistik Aldersintegrerede Alle Vuggestuer Børnehaver institutioner institutioner Personaletimer pr. uge pr. institution Ledelse mv. 33,4 35,5 35,8 35,5 Pædagog mv. 247,5 85,2 268,6 234,2 Pædagogmedhjælper mv. 238,5 9,8 25,4 79,2 Økonoma, kok mv. 5,8 9, 6,2 Sekretær mv.,,2 2,8 2, Rengørings- og køkkenhjælp 22,8 4,9 6,4 6,3 Pedel, vicevært mv. 2,9 2 5,3 3,8 Indskrevne 38,5 46,8 67,3 57,2 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 25

26 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Det er vigtigt at være opmærksom på, at opgørelsesmetoderne er forskellige på en række punkter: - Danmarks Statistiks data bygger på elektroniske data fra FLD (det fælleskommunale løndatakontor). Her opgør man bemandingen efter de overenskomster, som følges. Det betyder, at vikarer og personer, som fx får løn under barsel, tælles med. Desuden vil personale fra evt. områdeledelse normalt blive fordelt på institutionerne, ligesom man nogle steder ser, at andet kommunalt personale, som følger daginstitutionsoverenskomsten, henføres til daginstitutionsområdet. - Bureau 2s opgørelse viser alene det faste personale, som arbejder i den enkelte institution. - Danmarks Statistiks opgørelse tager udgangspunkt i september måned, mens Bureau 2 har indsamlet data i april. Den ene måned er ikke mere rigtig end den anden, men det kan give en væsentlig forskel navnlig når det gælder børnetal på grund af sæsonsvingninger. - Afgrænsningen af personale er forskellig. Danmarks Statistik udskiller ledelsespersonale. Dette er i Bureau 2s opgørelse indeholdt i pædagogtallet. Danmarks Statistik udskiller økonomaer fra andet køkkenpersonale, men slår køkkenassistenter sammen med det rengøringspersonale, institutionen selv lønner. Det rengøringspersonale, som får løn fra et privat firma, registreres ikke i Danmarks Statistik. - Når det gælder antallet af pædagogmedhjælpere, skelner Danmarks Statistik ikke mellem pædagogiske assistenter/ansatte med den pædagogiske grunduddannelse (PGU) og pædagogmedhjælpere uden uddannelse. Begge grupper regnes som pædagogmedhjælpere. Når Danmarks Statistik når frem til et større antal pædagogmedhjælpere, hænger det desuden sammen med, at de fleste vikarer og mange personer i aktivering lønnes efter pædagogmedhjælperoverenskomsten og altså registreres som pædagogmedhjælpere af Danmarks Statistik. Tager man alle disse forskelle i betragtning, er der rimelig god overensstemmelse mellem Bureau 2s resultater og Danmarks Statistiks data Støttepersonale Ser man bort fra de institutioner, der har en særlig handicapgruppe, er der 39 pct. af institutionerne, der har ekstra personale, som kan henføres til særlige forhold hos enkeltbørn normalt støttepædagoger. Tabel 3.3 viser andelen af institutioner i de forskellige institutionstyper, der har ansat støttepersonale til enkeltbørn, og det gennemsnitlige ugentlige timetal pr. institution. Tabel 3.3. Andel støttepædagoger og timetal i forskellige institutionstyper Pct. af institutioner, der Gennemsnitligt ugentligt timetal pr. har støttepædagoger institution, der har støttepædagoger Vuggestuer 3 Børnehaver 43 Aldersintegrerede institutioner 39 I alt Note: Bemærk, at det gennemsnitligt ugentlige timetal er udregnet på baggrund af de institutioner, der har støttepædagoger. Det er desuden timetallet pr. institution, ikke pr. ansat. Dette er formentlig årsagen til det højere gennemsnitstimetal i aldersintegrerede institutioner, som ofte er forholdsvis store og kan have mere end én støttepædagog. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 26

Daginstitutionernes hverdag 2012

Daginstitutionernes hverdag 2012 Daginstitutionernes hverdag 2012 F O A f a g o g a r b e j d e Daginstitutionernes hverdag 2012 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000. Desuden har Susanne

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000. Desuden har Benedikte Ask

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000 Daginstitutionernes hverdag 2013 FOA Bureau 2000 Maj 2013 Daginstitutionernes hverdag 2013 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000. Desuden har Susanne Pade

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2017

Daginstitutionernes hverdag 2017 PÆDAGOGISK Daginstitutionernes hverdag 2017 Årlig rapport udarbejdet af Bureau 2000 Daginstitutionernes hverdag 2017 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

I forlængelse af byrådets behandling af forslaget har Børn og Unge gennemført en undersøgelse i udvalgte vuggestuer og integrerede institutioner.

I forlængelse af byrådets behandling af forslaget har Børn og Unge gennemført en undersøgelse i udvalgte vuggestuer og integrerede institutioner. Dato for byrådsbehandling: 9. juni Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om normeringsundersøgelse i vuggestuer (Syn for sagn hvordan står de til i de aarhusianske vuggestuer?) Resume

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Notat om daginstitutionernes fysiske rammer. - resultater fra rundspørge til institutionerne

Notat om daginstitutionernes fysiske rammer. - resultater fra rundspørge til institutionerne Notat om daginstitutionernes fysiske rammer - resultater fra rundspørge til institutionerne Maj 2016 www.bureau2000.dk 2 Notat om daginstitutionernes fysiske rammer Delnotat fra Daginstitutionernes hverdag

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2012

Daginstitutionernes hverdag 2012 Daginstitutionernes hverdag 2012 F O A f a g o g a r b e j d e Daginstitutionernes hverdag 2012 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000. Desuden har Susanne

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Notat om udviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år

Notat om udviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år Notat om udviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år Udviklingen i daginstitutionernes bemanding 1986-2011 Analysen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau

Læs mere

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Juni - 2014 Side 0 af 12 FORMÅL OG BAGGRUND... 2 RESUME... 2 NORMERINGER I DAGTILBUD PR. 1. OKTOBER 2012... 4 OPGØRELSE AF ANTAL INDSKREVNE BØRN:...

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau 2000 - november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 2 5. oktober 2007 af Niels af Glavind Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 Resumé: Spørgsmålet om, hvorvidt personalestandarden

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Der er mindre tid til børnene. - antal personaletimer pr. barn på daginstitutionsområdet siden 1972

Der er mindre tid til børnene. - antal personaletimer pr. barn på daginstitutionsområdet siden 1972 Der er mindre tid til børnene - antal personaletimer pr. barn på daginstitutionsområdet siden 1972 juni 2017 Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Henvendelser: FOA Staunings Plads 1-3 1790 København

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse i fem kommuner Notatet indeholder: 1. Kort introduktion til undersøgelsen samt hovedresultater.

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 Januar 2017 Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Henvendelser: FOA Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46 97 26 26 Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave 2015 Leder: Bodil Østergaard-Christensen 2014 2015 Antal børn total 50 30 Antal børn i børnehave 50 30 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Status for skolefritidsordninger færre børn, høje takster, lavere udgifter

Status for skolefritidsordninger færre børn, høje takster, lavere udgifter Status for skolefritidsordninger 2016 - færre børn, høje takster, lavere udgifter Status for skolefritidsordninger 2016 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 og seniorkonsulent

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 213 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år

Udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år Udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år Analysen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000. Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Fag og Arbejde Henvendelser:

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

NOTAT. Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering

NOTAT. Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering Dato: 21-01-2011 Sagsbeh.: Ditte-Lene Sørensen, Dines Ehrhorn Poulsen & Jesper

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013 Leder: Gerth Aastrup Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Basisskema til formelt tilsyn

Basisskema til formelt tilsyn Basisskema til formelt tilsyn i områdeinstitutioner og i dagplejen Områdets navn: Frederikssund Syd Dato for tilsyn: 14 april 2015 Deltagere ved tilsynet: Lene Helth Larsen områdeleder, Mette Vestergaard

Læs mere

Vores institution. Aladdin børnene er fordelt i de tre børnegrupper i hus 1 og indgår som en inkluderet del af Solstiens dagligdag.

Vores institution. Aladdin børnene er fordelt i de tre børnegrupper i hus 1 og indgår som en inkluderet del af Solstiens dagligdag. Vores institution Børnehuset Solstien er en kombinations-institution med seks stuer. Vi har tre børnegrupper med børn i alderen 0-4 år og tre børnehavegrupper med børn i alderen 3-6 år. Vi er fordelt i

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland, har for tredje år i træk lavet en spørgeskemaundersøgelse

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland, har for tredje år i træk lavet en spørgeskemaundersøgelse Kære politiker. Her har du nogle beretninger om pædagogernes og børnenes virkelighed i Randers Kommune. Med dette skrift ønsker vi at sætte fokus på de rammer og vilkår, man her har besluttet for børn,

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 2013 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Overgang fra vuggestue til børnehave

Overgang fra vuggestue til børnehave Overgang fra vuggestue til børnehave Til forældre Den Integrerede Institution Den Flyvende Kuffert Nyrnberggade 33 2300 København S Tlf.: 32571706 www.den-flyvende-kuffert.dk 1 Overgang fra vuggestue til

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING 17. oktober 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING En analyse fra Familie- og forbrugerministeriet viser, at der var indskrevet færre børn i 2005, end der skulle have

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov Leder: Gerth Aa. Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov Leder: Gerth Aa. Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 212 Leder: Gerth Aa. Hansen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Regeringen har afsat 500 mio. til bedre normeringer og et kvalitetsløft i daginstitutioner til udmøntning i 2013, og Randers kommune har

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet.

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet. SMÅBØRNSALLIANCEN De små børns læring og livsduelighed i Danmark Formålet med dette overbliksnotat er at sikre et fælles vidensgrundlag for drøftelserne i Småbørnsalliancen. Notatet giver således en introduktion

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere