Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg"

Transkript

1 Daginstitutionernes hverdag 2 Del : Bemanding, aktiviteter og omsorg Maj 2

2 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Daginstitutionernes hverdag 2 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2. Studentermedarbejdere: Thorbjørn Bust Fessel, Jan Holm Weber, Lennart Anthony, Peter Mouritzen, Jonas Nørgaard, Kristoffer Glavind Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Fag og Arbejde Henvendelser: FOA Fag og Arbejde Staunings Plads København V Tlf.: Henvendelser vedr. undersøgelsens tekniske indhold til: Bureau 2 Skråplanet Værløse Tlf.: Copyright: Bureau 2 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 2

3 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Indhold Daginstitutionernes hverdag... Forord Undersøgelsens hovedresultater Formål og metode Institutioner, grupper og børnetal Bemanding Ledelse og andet arbejde Forholdet mellem antal børn og antal voksne Dagens gang. Aktiviteterne Tilstrækkelig omsorg Institutioner, grupper og børnetal Bemanding Det faste personale Støttepersonale Studerende Vikar Ledelse og andet arbejde Ledelse Den økonomiske styring Andet arbejde. Ledernes vurdering Andet arbejde. Stuemedarbejdernes vurdering Forholdet mellem antal børn og antal voksne Belastningsgrader Reel belastningsgrad Børn-voksen forholdet i dagens løb Personale i ydertimerne Alenearbejde i dagens løb Dagens rytme. Aktiviteter Dagens rytme Aktiviteterne Andre faste aktiviteter og emneuger Tilstrækkelig omsorg... 6 Bilag Åbne spørgsmål...67 Bilag Metode...72 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 3

4 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 4

5 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Forord Hvis der i gennemsnit er én voksen til at tage sig af 5 vuggestuebørn eller børnehavebørn, kan det af og til komme til at glippe med omsorgen for den enkelte. Denne enkle konstatering har talrige forældre og ansatte i daginstitutionerne kunnet gøre i en årrække. Det har ført til massive protester, uden at forholdene er blevet forbedret. Tværtimod er tiden til det enkelte barn fortsat blevet udhulet de seneste år især gennem krav til de ansatte om dokumentation, som tager tid fra arbejdet med børn. Det er baggrunden for nærværende undersøgelse, som har haft til formål at kortlægge den faktiske hverdag i institutionerne og sammenhængen mellem hverdag og bemanding. Undersøgelsen påviser bl.a., at der er den sammenhæng, personalet altid har fremhævet: Jo mindre personale, jo sværere bliver det at sikre omsorgen. Det er i og for sig ganske enkelt. Men det er som om politikerne har lukket øjnene: - Det kan vel ikke være så slemt her i vor kommune, når vi bruger lige så mange penge på en plads som gennemsnittet? - Man kan vel altid skære nogle procenter, uden at det ligefrem går ud over omsorgen? Nej, det kan man ikke. Og i dag er forholdene i daginstitutionerne sådan, at der med et aktuelt udtryk - er brug for en genopretningsplan, som kan sikre børnene en god hverdag. Undersøgelsen er i øvrigt gennemført af Bureau 2. En række institutioner har bistået med at teste de to spørgeskema er, inden undersøgelsen gik i gang. Alle landets 45 institutioner er blevet indbudt til at deltage, og ansatte i næsten halvdelen af disse dækkende alle landets 98 kommuner - har deltaget i større eller mindre omfang. Det vidner om en stor interesse. Vi vil gerne takke de mange, der har medvirket til undersøgelsen. Forhåbentlig kan undersøgelsen bidrage til, at vi får en diskussion om kvalitet i daginstitutionerne og i børnenes liv på et reelt grundlag. Jakob Sølvhøj Formand pædagogisk sektor FOA-Fag og arbejde BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 5

6 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 6

7 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2. Undersøgelsens hovedresultater Vi kan tydeligt mærke, at det bliver sværere og sværere at nå ordentlig omkring det enkelte barn og nå alle de spændende aktiviteter, som vi brænder for at tilbyde, da vi bliver mere og mere presset, med alt det andet der kommer udefra, som også skal nås. Derfor kan den dårlige samvittighed godt forfølge en, og arbejdsbyrden kan føles tung i perioder. Kommentar fra leder.. Formål og metode Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på personalenormering og hverdagen i daginstitutioner. Tanken har været, at dette skulle ske i form af en kortlægning, hvor man kobler forskellige aspekter, fx: - sammenhængen mellem normering og institutionernes hverdag - forskellige normeringsmål - moduler og børnefremmøde - lukkedage - madordninger m.v. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i det internetbaserede program Inquisite, som hostes af uni-c. Der er fundet fungerende adresser på 485 institutioner for børn under skolealderen, svarende til 9 pct. af institutionerne i hele landet. Det er Bureau 2s opfattelse, at de indkomne svar med den anvendte vægtning gør det muligt med stor nøjagtighed at vurdere, hvordan forholdene tager sig ud på landsplan. Hver institution har fået et individuelt link til to spørgeskemaer: - Et skema til lederen, som handler om rammer: Børnetal, åbningstider, personale, lukning, budgetter m.v. - Et skema til en stuemedarbejder. 24 institutioner har i et eller andet omfang udfyldt mindst ét af skemaerne. Det svarer til 48 pct. af de institutioner, Bureau 2 har korrekt -adresse for. Svarprocenten varierer dog fra kommune til kommune. Det skal desuden understreges, at mange af de 24 besvarelser er ufuldstændige, og at det kun er et mindretal af svarene, der omfatter begge skemaer. Der er imidlertid deltagelse fra institutioner i alle 98 kommuner. Ved analyser af, hvordan det ene eller det andet forhold ser på ud landsplan, kan man på den baggrund opnå en stor grad af nøjagtighed ved at vægte op enten i forhold til det samlede institutionsantal, eller med en yderligere vægtning i forhold til indskrevne børn. De analyser i Kapitel, som handler om medarbejdernes individuelle oplevelser, er dog ikke vægtet. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 7

8 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2.2. Institutioner, grupper og børnetal 63 pct. af børnene går i aldersintegrerede institutioner 32 pct. går i børnehaver 5 pct. går i vuggestuer Tabel.. viser dels den gennemsnitlige gruppestørrelse, dels den gennemsnitlige ugentlige opholdstid i de forskellige institutionstyper Tabel.. Den gennemsnitlige gruppestørrelse og ugentlige opholdstid for børnene i forskellige institutionstyper Gennemsnitlig gruppestørrelse Gennemsnitlig ugentlig Institutionstype opholdstid i timer Vuggestuer,8 børn 33,4 Børnehaver 9 børn 32, Aldersintegrerede institutioner 22,7 børneenheder 33,2 I alt 32,8 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 8

9 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2.3. Bemanding Figur viser personalet (omregnet til fuldtids) fordelt på personalegrupper. Figur HK mv % Køkkenpersonale 3% Støttepædagoger 2% Personer i aktivering mv 4% Personalegrupper Rengøring, ansat af inst. % Rengøring, ansat af firma 2% Pædagogmedhjæl pere 26% Pædagoger 56% Pæd. ass. og PGU'er 6% I forhold til Danmarks Statistiks opgørelse er lederne henregnet til pædagoggruppen, og pædagogmedhjælperne er fordelt på uddannelse. Desuden er rengøringspersonale, som kommer fra et rengøringsfirma, medregnet. Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere udgør 88 pct. af det samlede faste personale. Det skal understreges, at opgørelsen kun omfatter det faste personale. Hvis man inddrog vikarer, ville pædagogmedhjælpernes andel formentlig være større. 4 pct. af institutionerne har ansat støttepersonale, typisk støttepædagoger. Disse udgør i gennemsnit 3 timer pr. institution (som i nogle tilfælde kan være delt på flere personer). Som det fremgår af Figur 2, har 45 pct. af institutionerne studerende i praktik enten fra pædagoguddannelsen, fra assistentuddannelsen eller begge dele. BUREAU 2. FOA-F FAG OG ARBEJDE. SIDE 9

10 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 2 Elever fra assistentuddannelsen 7% Har institutionerne studerende i praktik? Begge dele 6% Pædagogstud. 32% Ingen studerende 55% Som det fremgår af Figur 3, tager næsten alle institutioner fuldt ud vikar ved barsel, og de fleste også ved langvarig sygdom. For kortere sygdom m.v. er brug af vikarer mere begrænset. BUREAU 2. FOA-FAG OG AG OG ARBEJDE. SIDE

11 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 3 Hvornår tages der altid vikar? Pct. af institutioner Barsel 92,4 Langvarig sygdom 7 Sygdom -3 dage 8,3 Sygdom uge 2 Sygdom 4 dage 37,2 Sommerferie 6,3 Anden ferie 3 Kurser TR-arbejde 7, 6,6 Forskellene hænger bl.a. sammen med, om man i de enkelte kommuner har puljer, der fx dækker ved barsel. Når det gælder barsel og langvarig sygdom, oplyser 62 pct. af institutionerne, at de dækkes ind direkte af kommunen eller gennem en fælles pulje. 2 pct. svarer nej hertil, mens 27 pct. opnår delvis dækning, fx sådan at barsel dækkes helt ind, mens langvarig sygdom kun opnår delvis dækning. Når det gælder TR-arbejde, er det kun pct. af institutionerne, der oplyser, at de dækkes ind direkte af kommunen eller gennem en fælles pulje..4. Ledelse og andet arbejde Institutionerne er under pres af de politiske vinde. Der snakkes om afbureaukratisering - men det er mere tom politisk retorik, end det er virkelighed. Der er stadig tendens til voksende krav om dokumentation, evaluering og systematiseret målopfyldelse. Kommentar fra stuemedarbejder 28 pct. af institutionerne er omfattet af en områdeledelse, dvs. en struktur med en fælles leder og forældrebestyrelse, men med flere børnehuse/afdelinger, der har en daglig pædagogisk leder. Undersøgelsen ser alene på ledelse/ andet arbejde i de enkelte børnehuse og i selvstændige institutioner, der ikke er underlagt en områdestruktur. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE

12 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Institutionerne bruger i gennemsnit 34,5 timer om ugen på ledelse og administration. Det samlede tidsforbruget er mindst i små institutioner, men mindst pr barn i store enheder. Institutioner, der er underlagt en områdeledelse, bruger typisk 5-6 timer mindre på ledelse og administration, end institutioner uden områdeledelse. Dette kan dog næppe fuldt ud opveje den tid til ledelse og administration, som anvendes i den fælles ledelsesenhed. Tidsforbruget til andet arbejde for stuepersonalet er dels anslået af lederen, dels opgjort af stuemedarbejderne for en tilfældig dag. Lederne skønner i gennemsnit, at pædagogerne anvender 4 timer om ugen til andet arbejde end det direkte arbejde med børnene (fx udarbejdelse og dokumentation af læreplaner, personalemøder, forældrebestyrelsesmøder, forældrekonsultationer, kontakt med forvaltningen, tværfagligt samarbejde). Pædagogmedhjælperne skønnes at anvende 2 timer om ugen på disse opgaver. Tabel.2. viser stuemedarbejdernes egen opgørelse på en tilfældig dag. Tabel.2. Svarpersonens eget gennemsnitlige tidsforbrug til forskellige aktiviteter fordelt på svarpersonens tilhørforhold til medarbejdergrupper Indsats Dokumentation mv Kontakt med myndigheder Drøftel ser med kolleger Samtaler med forældre i forhold til enkeltbørn Afspadsering Andre afbrydelser I alt Antal minutter i gennemsnit en tilfældig dag Pædagoger Pædagogmedhjælpere Note: Såvel de svarpersoner, som er pædagoger, som de svarpersoner, der er pædagogmedhjælpere, har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 33 timer. Her svarer pædagogernes gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge til andet arbejde 2 timer om ugen, mens pædagogmedhjælpernes svarer til 5-6 timer om ugen. Det skal understreges, at forskellen i forhold til ledernes vurdering formentlig først og fremmest skyldes, at stuemedarbejderne også har registreret de tilfældige afbrydelser og samtaler. Målingen på stuen er foretaget en tilfældig dag. Det betyder, at den er et dårligt udgangspunkt for måling af den enkelte institutions ressourcer. Derimod giver gennemsnitstallene et godt billede af det faktiske tidsforbrug på landsplan til andet arbejde. Tager man højde for, at personalet også har en halv times daglig frokostpause, peger resultaterne i retning af, at stuepædagogerne, der pålægges flest opgaver med dokumentation m.v., typisk anvender lidt over halvdelen af deres tid sammen med børnene, mens pædagogmedhjælperne anvender ca. ¾ af deres tid hos børnene. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 2

13 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2.5. Forholdet mellem antal børn og antal voksne Institutionernes personalestandard måles ofte ved udtrykket belastningsgrad, som defineres som børnepasningstimer/personaletimer. Sædvanligvis måles børnepasningstimerne som (børn x åbningstid), hvilket er en svaghed, fordi børnene jo kun er i institutionen en del af åbningstiden, og børnefremmødet er ujævnt fordelt i dagens løb. Man skal være opmærksom på, at en lav belastningsgrad betyder en høj personaledækning, altså mange voksne i forhold til fx børn. Personaletimerne måles efter antallet af løntimer. Det er også en svaghed, fordi personalet kun bruger en del af deres tid på børn. De forhold, som bestemmer børnefremmøde og tidsforbrug til andet arbejde, kan være forskellige fra institution til institution og fra kommune til kommune. Der er derfor ud over den almindelige belastningsgrad beregnet en reel belastningsgrad, hvor børnepasningstimerne måles som antal reelt fremmødte børn, mens personaletimerne måles ved at fratrække det antal timer, der anvendes til ledelse og administration, frokost og de timer, som medarbejderne efter lederens skøn anvendes til dokumentation, møder med forældrene, kontakt til forvaltningen, personalemøder m.v. Nogle gennemsnitsværdier fremgår af Tabel.3. Tabel.3. Gennemsnitlig almindelig og reel belastningsgrad Almindelig belastningsgrad=børnetal x åbningstimer/personaleløntimer Reel belastningsgrad= Børnetal x opholdstid/ timer til rådighed for børn Vuggestuer 4,9 4, Børnehaver, 8,4 Aldersintegrerede institutioner,4 8,5 Note: I aldersintegrerede institutioner regnes med børneenheder, således at vuggestuebarn=2 børnehavebørn. Det skal bemærkes, at man i denne tabel kun har taget højde for de former for andet arbejde, som en leder kan forudse. Medtager man yderligere tilfældige afbrydelser, drøftelser med forældre, der ikke er planlagt, og situationer, hvor en voksen må gå fra børnegruppen med et enkeltbarn, bliver forholdet mellem børn og voksne: Vuggestuer: 4,9 børn pr. voksen Børnehaver:,5 børn pr. voksen Aldersintegrerede institutioner:,5 børneenhed pr. voksen Tidligere havde man en tommelfingerregel om, at der skulle afsættes personale til at åbne og lukke institutionen. Normalt regnede man med to personaletimer pr. uge til denne funktion til hele institutionen. Formålet med denne regel var at sikre, at lyset var tændt i institutionen, stolene sat ned efter rengøring, varme sat på osv., før de første børn kom. Tilsvarende var det rarest for børnene, hvis institutionen først blev låst og der blev slukket, efter at de sidste var gået. Derfor afsatte man ca. minutter til én person daglig før og efter lukketid. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 3

14 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 I dag er det kun 2 pct. af institutionerne, hvor der møder en medarbejder før institutionen åbner, og kun 2 pct. har en medarbejder til at slukke efter lukketid. En anden af de gamle tommelfingerregler var, at der i selve åbningstiden altid skulle være to voksne til stede med børnene. Dette blev af organisationerne fremhævet som et sikkerhedskrav, idet man på den måde kunne sikre, at der fortsat var én voksen tilbage, hvis der fx skete noget med ét af børnene. I dag er det kun knap halvdelen af institutionerne, der efterlever dette sikkerhedskrav: 54 pct. af institutionerne har mindst to medarbejdere fra åbningstids begyndelse. 53 pct. af institutionerne har mindst to medarbejdere frem til lukketid. 42 pct. har både to medarbejdere fra åbningstids start og to medarbejdere frem til lukketid. De institutioner, hvor en medarbejder er alene om morgenen, har en gennemsnitlig varighed for alenearbejdet på 43 minutter. I de institutioner, der har en medarbejder alene om aftenen, har dette alenearbejde en gennemsnitlig varighed på 44 minutter. Også efter at alle grupper er åbne, ser man, at en medarbejder kan være alene med en børnegruppe. Dette sker i 57 pct. af institutionerne. Typisk er der tale om perioder, der begynder kl. 8-9, og som varer godt en time. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 4

15 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2.6. Dagens gang. Aktiviteterne Børnene tilbringer meget tid på legepladsen, men institutionerne har forskellig holdning til, hvilken rolle, man skal lade vejret spille, og om børnene evt. selv må bestemme. Figur 4 viser dette. Figur 4 Kommer børnene fast ud på legepladser? % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Vuggestuegrupper- formiddag Børnehavegrupper - formiddag Vuggestuegrupper eftermiddag Børnehavegrupper - eftermiddag Ja, stort set altid Afhænger af vejret Kun børn der har lyst Andet Næsten halvdelen af institutionerne oplyser, at børnene kommer to gange på legepladsen om eftermiddagen typisk således, at afhentning sker her. Hvis børnene benytter legepladstilbuddet fuldt ud (eller vejret er til det), betyder det typisk, at halvdelen af dagen tilbringes ude. De målrettede aktiviteter, som de voksne tilrettelægger indendørs (fx rytmik og kreative aktiviteter), ligger typisk om formiddagen. Det tidsmæssige omfang og mulighederne for at dele børnegrupperne synes at variere. Ofte vil der være tale om et forløb på fx en times varighed. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 5

16 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 5 viser hvor stor en del af børnene, der deltager i en række aktiviteter hver uge eller hyppigere. Figur 5 Hyppighed af aktiviteter Pct. af børn Morgensamling 52 5 Børnemøde mv 27 8 Rim og remser Historiefortælling Rytmik Idræt mv Film/TV/DVD Bagning med børn 2 3 Musik/sang Drama Tegning/maling Ture Daglig Et par gange ugl. Ca. gang ugl. En aktivitet som ture afhænger bl.a. af bemandingen: Jo færre børn pr. voksen, jo hyppigere kommer børnene på tur..7. Tilstrækkelig omsorg Det bliver mere og mere svært at få hverdagen til at hænge sammen, og fagligheden bliver sat på prøve ved, at det ikke altid er muligt at yde den pædagogiske indsats, man gerne ville yde. Der er mangel på personaletimer, vikar, udefra kommende opgaver, der skal løses og besvares, mangel på timer til børn med særlige behov. Frustration over, at der næsten hver dag er børn, man ikke har haft en god kontakt med Kommentar fra leder Svarpersonerne til stueskemaet er blevet bedt om at forholde sig til, hvor hyppigt de har oplevelser af ikke at kunne give tilstrækkelig omsorg. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 6

17 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 6 viser, hvor stor en andel af svarpersonerne, der hyppigt har disse oplevelser. Figur 6 Hvor hyppigt opleves manglende mulighed for omsorg Pct. af svarpersoner Du kan ikke nå at give et barn trøst Du har ikke tid til at tage dig af en konflikt mellem børn Du kan ikke tage dig af et barn med forstyrrende adfærd Du kan ikke tage dig af et barn, der har svært ved at komme med i legen Du får ikke snakket om et barn med problematisk adfærd med kollegerne Du har ikke tid til at opmuntre et barn, som har behov for anerkendelse Flere gange daglig Daglig Et par gange ugl, Der er nu dannet et samlende udtryk for omsorg, som er defineret således: - Hvis svarpersonen har svaret sjældent/aldrig til alle seks underspørgsmål vedr. omsorg, tages dette som udtryk for god oplevelse af omsorg. Denne gruppe udgør 2 pct pct. af de ansatte oplyser, at de dagligt eller flere gange dagligt oplever, at de har en mindre god oplevelse af at kunne yde tilstrækkelig omsorg for børnene. - Andre svarkombinationer betragtes som en mellemgruppe. Denne gruppe udgør 43 pct. Figur 7 viser nu sammenhængen mellem oplevelsen af omsorg og den reelle belastningsgrad. Den reelle belastningsgrad har vi som tidligere nævnt defineret som det gennemsnitlige antal børn, der faktisk er til stede sat i forhold til det gennemsnitlige antal voksne, der faktisk er beskæftiget med børnene. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 7

18 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur 7 Omsorg og reel belastningsgrad i børnehavegrupper Pct. af svarpersoner Under Reel belastningsgrad 7-9, Over Sjældent eller aldrig oplevelse af manglende omsorg Mellemgruppen Daglig oplevelse af manglende omsorg på et af punkterne Figuren viser en meget klar sammenhæng: Risikoen for oplevelse af omsorgssvigt fordobles, hvis personalenormeringen er lav. Denne påvisning er formentlig undersøgelsens vigtigste resultat. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 8

19 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 2. Institutioner, grupper og børnetal Som det fremgår af Figur, er et flertal af institutionerne aldersintegrerede institutioner. Figur Institutionstyper - fordeling af institutioner Vuggestuer 6% Aldersintegrerede institutioner 54% Børnehaver 4% Eftersom de aldersintegrerede institutioner gennemsnitlig er større end vuggestuer og børnehaver, er de aldersintegrerede institutioners overvægt endnu tydeligere, hvis man fordeler efter indskrevne børn (april 2). Dette fremgår af Figur. BUREAU 2. FOA-FAG OG AG OG ARBEJDE. SIDE 9

20 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Figur Institutionstyper - fordeling af børn Vuggestuer 5% Børnehaver 32% Aldersintegrerede institutioner 63% 72 pct. af institutionerne er kommunale, jf. Figur 2. Privatinstitutioner og puljeordninger udgør tilsammen kun 4 pct. af institutionerne. BUREAU 2. FOA-FAG OG AG OG ARBEJDE. SIDE 2

21 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG H 2 Figur 2 Privat 3% Institutioner - ejerforhold Pulje % Selvejende 23% Kommunal 73% Tabel 2.. viser det gennemsnitlige antal indskrevne børn for de forskellige institutionstyper. Opgørelsen omfatter tre begreber: - indskrevne børn april 2 - det børnetal, som ligger til grund for budgettet 2. Dette tal kan være forskelligt fra det antal børn,, som er indskrevet i april, fx p.g.a. vippenormering - Danmarks Statistiks opgørelse over indskrevne børn i de samme institutioner september 29. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 2

22 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Tabel 2.. Gennemsnitligt antal indskrevne børn efter forskellige opgørelser Aldersintegrerede Institutionstype Vuggestuer Børnehaver institutioner Antal børn Faktisk indskrevne april 2 Vuggestuebørn, april 45,2 2,6 Børnehavebørn, april, 53 5,6 Skolebørn, april, 6,3 I alt 45, 53,3 77,5 Børnetal efter budgettet Vuggestuebørn, budget 44,4 2,5 Børnehavebørn, budget 5 48,4 Skolebørn, budget,2 5,2 I alt 44,3 5,6 74, Danmarks Statistiks opgørelse -2 årige, Danmarks Statistik 4,3,3 2,9 3-5 årige, Danmarks Statistik,7 46,2 42,4 6-8 årige, Danmarks Statistik,9 4,3 I alt 42 48,4 67,6 Det ses, at vuggestuerne i gennemsnit har 45 indskrevne børn pr. april 2. Børnehaverne har i gennemsnit 53 indskrevne børn. De aldersintegrerede institutioner har i gennemsnit 78 indskrevne børn, heraf 2 vuggestuebørn, 5 børnehavebørn og 6 skolebørn. Institutionerne er også blevet spurgt om, hvilket børnetal, der ligger til grund for deres budget. Ser vi på de institutioner, der har givet oplysninger om såvel det aktuelle børnetal som det budgetterede antal, får vi følgende forskelle: - vuggestuerne har i gennemsnit barn mere end budgetteret - børnehaverne har i gennemsnit ½ børn mere end budgetteret - de aldersintegrerede institutioner har i gennemsnit 3-4 børn mere end budgetteret. Hovedårsagen hertil er formentlig, at undersøgelsen er gennemført i april måned, hvor børnetallet i institutionerne topper, fordi man venter på, at især børn i børnehavealderen sluses videre til skolefritidsordninger og fritidshjem. I stadig flere kommuner har man aftalt med institutionerne, at der er vippenormering eller lignende, således at børnetallet løbende tilpasses sæsonsvingningerne. Havde man i stedet lagt undersøgelsen i september (hvor Danmarks Statistik foretager sin opgørelse), havde man formentlig set, at de faktiske børnetal lå lavere end budgetteret. Denne sæsonsvingning er ganske betragtelig. Hvis fx børnetallet i en typisk aldersintegreret institution svinger med 3-4 børn på hver side af årsgennemsnittet, kan forskellen på en april-tælling og en september-tælling udgøre 7 børn. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 22

23 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Rent faktisk er forskellen til Danmarks Statistiks septembertælling børn. I forhold til Danmarks Statistiks ressourceopgørelse, skal man desuden være opmærksom på, at denne blev flyttet fra forår til efterår i 23. Hertil kommer, at sæsonvariationen i børnetal kan være steget år for år. Dette er medvirkende til, at det kan give problemer at bruge Danmarks Statistiks opgørelse til en vurdering af standardudviklingen over tid. I undersøgelsen spørges om antallet af børnegrupper. Et mindre antal institutioner oplyser, at de ikke har grupper/stuer, men er funktionsopdelte. 6 pct. af institutionerne har en særlig handicapgruppe. Ser vi på institutioner med mindst to børnegrupper, hvor der hverken er handicapgruppe eller skolebørn, er den gennemsnitlige gruppestørrelse april 2: -,8 børn i vuggestuer - 9 børn i børnehaver - 22,7 børneenheder i aldersintegrerede institutioner.2 Figur 3 viser, hvor stort børnefremmødet er i dagens løb i pct. af det samlede antal børn. Figur 3 Børnefremmøde i pct. i dagens løb Pct. af børn Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 Kl. Kl. KL. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl Idet der i aldersintegrerede institutioner er regnet med vuggestuebarn=2 børneenheder. Der er ikke spurgt om børnenes detaljerede aldersfordeling. Når der kun er 9 børn i børnehavernes grupper i gennemsnit, kan det hænge sammen med, at der er et antal børn under 3 år. Desuden er der mange små, ældre institutioner blandt de rene børnehaver. Det kan betyde mange institutioner med små grupperum og skæve gruppestørrelser. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 23

24 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Ved beregninger af børnefremmødet ses der bort fra sygefravær blandt børnene. Det antages desuden, at alle børn er fremmødt i tidsrummet 9:3-4:.3 Ud fra disse antagelser fremgår børnenes gennemsnitlige opholdstid af Tabel Tabel 2.2. Den gennemsnitlige ugentlige opholdstid for børnene i forskellige institutionstyper Gennemsnitlig ugentlig Institutionstype opholdstid i timer Vuggestuer 33,4 Børnehaver 32, Aldersintegrerede institutioner 33,2 I alt 32,8 Dette svarer til, at børnene i gennemsnit er i institution ca. 6 timer og 34 minutter om dagen.5 3 Der er ikke spurgt direkte herom for ikke at gøre skemaet større end nødvendigt. Beregningen bygger på fremmødet mandag-torsdag. For fredag eftermiddag antages, at børnefremmødet denne dag reduceres med halvdelen af den eventuelle tidsforskel mellem lukketiden om fredagen og lukketiden onsdag. 5 Andre undersøgelser fra fx SFI har vist, at danske børn typisk er knap 7 timer om dagen i institution. Disse undersøgelser bygger typisk på spørgsmål til forældrene. I nærværende undersøgelse er de ansatte spurgt, hvor mange børn, der er på stuen i dagens løb. Men der kan gå lidt tid både morgen og eftermiddag, fra forældrene ankommer med barnet, til det er på stuen. Gennemsnittet på 6 timer og 34 minutter ovenfor bygger desuden bl.a. på fredagene, hvor opholdstiden kan være lidt afkortet. I de undersøgelser, hvor man spørger forældrene, spørger man typisk om en almindelig hverdag. Alt i alt stemmer resultatet således rimelig godt med andre fund. 4 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 24

25 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 3. Bemanding 3.. Det faste personale Tabel 3.. viser den gennemsnitlige bemanding april 2 i de institutioner, som har deltaget i undersøgelsen. Tabel 3.. Gennemsnitsbemanding (fastansatte) i institutionerne april 2. Bureau 2s undersøgelse Aldersintegrerede Alle instituvuggestuer Børnehaver institutioner tioner Personaletimer pr. uge pr. institution Pædagoger 248,6 83, ,5 Pæd. ass. og PGU'er 3,3 9,5 32,4 27,2 Pædagogmedhjælpere i øvr ,3 42,6 4 Støttepædagoger,4 7,6 8,6 7,6 Køkkenpersonale 2,9 2,8 5,6 HK mv,7 2,8 2 Personer i aktivering mv,2 9 8,8 8,3 Rengøring, ansat af inst. 6,3 4 5,4 4,9 Rengøring, ansat af firma 7 6,5,3 8,6 Indskrevne børn 44,2 5,7 77,6 64,9 Tabel 3.2. viser den gennemsnitsbemanding, man fandt i Danmarks Statistiks opgørelse efteråret 29. Tabel 3.2. Gennemsnitsbemanding (løntimer) i institutionerne september 29 i flg. Danmarks Statistik Aldersintegrerede Alle Vuggestuer Børnehaver institutioner institutioner Personaletimer pr. uge pr. institution Ledelse mv. 33,4 35,5 35,8 35,5 Pædagog mv. 247,5 85,2 268,6 234,2 Pædagogmedhjælper mv. 238,5 9,8 25,4 79,2 Økonoma, kok mv. 5,8 9, 6,2 Sekretær mv.,,2 2,8 2, Rengørings- og køkkenhjælp 22,8 4,9 6,4 6,3 Pedel, vicevært mv. 2,9 2 5,3 3,8 Indskrevne 38,5 46,8 67,3 57,2 BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 25

26 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Det er vigtigt at være opmærksom på, at opgørelsesmetoderne er forskellige på en række punkter: - Danmarks Statistiks data bygger på elektroniske data fra FLD (det fælleskommunale løndatakontor). Her opgør man bemandingen efter de overenskomster, som følges. Det betyder, at vikarer og personer, som fx får løn under barsel, tælles med. Desuden vil personale fra evt. områdeledelse normalt blive fordelt på institutionerne, ligesom man nogle steder ser, at andet kommunalt personale, som følger daginstitutionsoverenskomsten, henføres til daginstitutionsområdet. - Bureau 2s opgørelse viser alene det faste personale, som arbejder i den enkelte institution. - Danmarks Statistiks opgørelse tager udgangspunkt i september måned, mens Bureau 2 har indsamlet data i april. Den ene måned er ikke mere rigtig end den anden, men det kan give en væsentlig forskel navnlig når det gælder børnetal på grund af sæsonsvingninger. - Afgrænsningen af personale er forskellig. Danmarks Statistik udskiller ledelsespersonale. Dette er i Bureau 2s opgørelse indeholdt i pædagogtallet. Danmarks Statistik udskiller økonomaer fra andet køkkenpersonale, men slår køkkenassistenter sammen med det rengøringspersonale, institutionen selv lønner. Det rengøringspersonale, som får løn fra et privat firma, registreres ikke i Danmarks Statistik. - Når det gælder antallet af pædagogmedhjælpere, skelner Danmarks Statistik ikke mellem pædagogiske assistenter/ansatte med den pædagogiske grunduddannelse (PGU) og pædagogmedhjælpere uden uddannelse. Begge grupper regnes som pædagogmedhjælpere. Når Danmarks Statistik når frem til et større antal pædagogmedhjælpere, hænger det desuden sammen med, at de fleste vikarer og mange personer i aktivering lønnes efter pædagogmedhjælperoverenskomsten og altså registreres som pædagogmedhjælpere af Danmarks Statistik. Tager man alle disse forskelle i betragtning, er der rimelig god overensstemmelse mellem Bureau 2s resultater og Danmarks Statistiks data Støttepersonale Ser man bort fra de institutioner, der har en særlig handicapgruppe, er der 39 pct. af institutionerne, der har ekstra personale, som kan henføres til særlige forhold hos enkeltbørn normalt støttepædagoger. Tabel 3.3 viser andelen af institutioner i de forskellige institutionstyper, der har ansat støttepersonale til enkeltbørn, og det gennemsnitlige ugentlige timetal pr. institution. Tabel 3.3. Andel støttepædagoger og timetal i forskellige institutionstyper Pct. af institutioner, der Gennemsnitligt ugentligt timetal pr. har støttepædagoger institution, der har støttepædagoger Vuggestuer 3 Børnehaver 43 Aldersintegrerede institutioner 39 I alt Note: Bemærk, at det gennemsnitligt ugentlige timetal er udregnet på baggrund af de institutioner, der har støttepædagoger. Det er desuden timetallet pr. institution, ikke pr. ansat. Dette er formentlig årsagen til det højere gennemsnitstimetal i aldersintegrerede institutioner, som ofte er forholdsvis store og kan have mere end én støttepædagog. BUREAU 2. FOA-FAG OG ARBEJDE. SIDE 26

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000. Desuden har Benedikte Ask

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000 Daginstitutionernes hverdag 2013 FOA Bureau 2000 Maj 2013 Daginstitutionernes hverdag 2013 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000. Desuden har Susanne Pade

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau 2000 - november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 2 5. oktober 2007 af Niels af Glavind Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 Resumé: Spørgsmålet om, hvorvidt personalestandarden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset

Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset Til stede: Medarbejdere: Ulla Løwenstein, Helle Høgh Nilsson Forældre: Mette Hededam Hummel

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden 2007-2012 Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden

Læs mere

FOA - FAG OG ARBEJDE - PÆDAGOGISK SEKTOR BUREAU 2000

FOA - FAG OG ARBEJDE - PÆDAGOGISK SEKTOR BUREAU 2000 F O A - F A G O G A R B E J D E FOA - FAG OG ARBEJDE - PÆDAGOGISK SEKTOR BUREAU 2000 Arbejdet i dagplejeformidlingerne 2007 Susanne Pade og Niels Glavind ARBEJDET I DAGPLEJEFORMIDLINGERNE 2007 ARBEJDSFORHOLD

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om ilsynsrapport privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12 14, 7000 Fredericia 5. marts 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Københavns kommunes kapacitetsundersøgelse

Københavns kommunes kapacitetsundersøgelse Københavns kommunes kapacitetsundersøgelse us5824 København, 29. november 27 SFI-SURVEY Indholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 2 UDFØRELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 3 TIDSPUNKTER OG FRISTER

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Dagtilbudsreform. Dagtilbuddene i offentligt regi side 4. Uddannelse højner kvaliteten side 6. Forebyggende sundhedsindsats side 8

Dagtilbudsreform. Dagtilbuddene i offentligt regi side 4. Uddannelse højner kvaliteten side 6. Forebyggende sundhedsindsats side 8 Dagtilbudsreform Dagtilbuddene i offentligt regi side 4 Uddannelse højner kvaliteten side 6 Forebyggende sundhedsindsats side 8 Normeringsforhold side 10 Tid til børnene side 14 Pladsforhold side 16 Børns

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Ellen Vestergaard Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Så er det blevet jul igen. Vi synes, at tiden går hurtigt, og jeres børn vokser. De forandrer sig meget hurtigt fra små, nuttede 3-årige til langbenede og nysgerrige 6- årige,

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger 23. august 2012 Rapport Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere