Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013"

Transkript

1 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab hele kommunen Sagsnr.: Doknr.: Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af tet for det kommende år. Sagsfremstilling Fagudvalgene har primo september måned 2013 behandlet halvårsregnskabet, og på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger fremkommer følgende forventede regnskab for regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet Budget Regnskab Oprindelig Korrigeret Afvigelse Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forventede driftsoverførsler til

2 Driftsudgifter i alt Renter SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT Anlæg Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forventede anlægsoverførsler til Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Afdrag på lån Optagne lån Balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Der er udarbejdet en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten er ledsaget af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede og forventet regnskab. Oversigter vedlægges. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se sagsfremstillingen.

3 Administrationen indstiller - at halvårsregnskabet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013 Fraværende: Ingen Administrationens indstilling anbefales godkendt. Bilag Halvårsregnskab for Beskæftigelsesudvalget.xlsx Halvårsregnskab for Sundhedsudvalget.xlsx Halvårsregnskab for Økonomiudvalget Halvårsregnskab for Teknik- og miljøudvalget.xlsx Halvårsregnskab for Socialudvalget.xlsx Halvårsregnskab for BS.xlsx Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgenes behandling af halvårsregnskabet Beslutning i Byrådet den 19. september 2013 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Godkendt.

4 Udvalgenes behandling af halvårsregnskab 2013

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Fagudvalgenes behandling af halvårsregnskab 2013

20 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab 2013 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion , Lovbestemte ydelser , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Jobcenter , Sygedagpengeteam , Sygedagpenge , TTA-projekt , Rehabiliteringsteam , Fleksjob/ledighedsydelse , Ressourceforløb , Integration , Midlertidig boligplacering , Familiekonsulent - Jobcentet Integrationsprogram m.v , Kontanthjælp, integration , Repatriering , EU - Ungeindsats Himmmerland , CKA Center for kompetence og afklaring , CKA , Jobcenter fælles , Gislumvej , Kontanthjælp , Aktiverede kontanthjælpsmodtagere , Revalidering , Driftsudgifter til aktivering , Beskæftigelsesordninger , Økonomisk forvaltning Den 5. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

21 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * A-dagpenge , Servicejob , Seniorjob , Løn forsikrede ledige , Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret , Forsikrede ledige , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Jobcenter , A-dagpenge , Dagpenge til forsikrede ledige , Aktivering forsikrede ledige , Ungdommens Uddannelsesvejledning , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Jobcenter , UU Vesthimmerland , Andet (udenfor) , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Asylcenter Vesthimmerland , Asylcenter Ranum , Asylcenter Randers 226 0, Asylcenter Frederikshavn 314 0, Økonomisk forvaltning Den 5. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

22 Noter til halvårsregnskab Noter Bemærkninger Beløb* Drift og statsrefusion 1 Sygedagpenge Det forventes, at der vil være et mindreforbrug på området, idet der har været en styrket indsats på området via TTA-indsatsen (Tidlig Tværfaglig Afklaring). TTA-indsatsen er i 2013 en del af den faste praksis i afdelingen, der sikrer beskæftigelsesmedarbejderne en hurtig og effektiv arbejdsgang samt understøtter den helhedsorienterende indsats i forhold til borgerne Fleksjob/ledighedsydelse og ressourceforløb 621 Det forventes, at der vil være et merforbrug på området, som primært skyldes en ændring i lovgivningen. Pr. 1. januar 2013 kom der en ny fleks- og førtidspensionsreform, som bl.a. medfører, at der fremtidigt vil blive tilkendt færre førtidspensioner. I stedet er der indført ressourceforløb, som skal anvendes til afklaring af borger i henhold til evt. fleksjob eller førtidspension. Reglerne vedr. fleksjob er ligeledes ændret således, at borger fremadrettet får løn hos arbejdsgiver for de timer, pgl. er ansat, og resten af timerne udbetales som et flekslønstilskud af kommunen. Det forventes, at der vil være et mindreforbrug på henholdsvis de "gamle" fleksjobbere og ledighedsydelse, som er med til at dække et forventet merforbrug på ressourceforløb. 3 Integration 349 Det forventes, at der vil være et merforbrug på området, som skyldes, at der er flere flygtninge end teret således, at kontanthjælpen til flytgninge forventes at blive større end teret. Flere flygtningen medfører, at der forventes et merforbrug på området. 4 CKA Center for kompetence og afklaring Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug, som blandt andet skyldes, at der kan reduceres i det kommunale bidrag til Produktionsskoler. Kommunen har ingen indflydelse på størrelsen af det kommunale bidrag. Derudover forventes det, at der kan reduceres på udgiften til EGU-forløb set i forhold til regnskab Kontanthjælp Det forventes, at der på kontanthjælpsområdet vil være et merforbrug, idet det vurderes, at antallet er højere end teret i Det forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelsesudvalget har truffet beslutning om, at der skal iværksættes et virksomhedsrettet tiltag for borgere over 30 år for at give dem en bedre mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet og opnå flere kompetencer. Indsatsen for denne gruppe borgere har tidligere qua Vesthimmerlands Kommunes frikommunestatus været nedsat med mindre, der var risiko for langtidsledighed. Derudover skal det forventede merforbrug også ses i relation til tidligere år, idet der mæssig er et efterslæb. 1

23 Noter Bemærkninger Beløb* 6 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug. Sammenlagt er der flere kontanthjælpsmodtagere end teret, men samtidig er niveauet for aktivering lavere end teret. Det forventede mindreforbrug forventes at være medfinansierende af forventet merforbrug på kontanthjælp. 7 Revalidering Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes, at der i 2013 har været afsat et beløb til betaling af revalidering i anden kommune, og denne sag er nu afsluttet. Ligeledes er niveauet for revalidering lavere end teret Driftsudgifter Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug, som skyldes en reduktion af driftsudgifter til aktivering grundet fald i helårspersoner samt reduktion af statsrefusion grundet de faldende driftsudgifter. Derudover er området mæssigt reduceret med betaling til andre kommuner Beskæftigelsesordninger 616 Det forventes, at der på området vil være et merforbrug på mentor. 10 Seniorjob Det forventes, at der på området vil være et merforbrug. Lovgivningen på området har udvidet personkredsen, som kan søge seniorjob, hvilket betyder, at det forventes, at der vil komme flere og søge end afsat i Der er i 2013 afsat til 4 helårspersoner, men det forventes, at være i alt 19 helårspersoner. Ligeledes er kommunen forpligtet til at betale kompensationsbeløb til borger, når denne evt. venter på seniorjob. 11 Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret Det forventes, at der på området vil være et merforbrug. Uddannelseordning opbrugt dagpengeret er ny, og derfor er der ikke afsat i Det forventes, at der vil ca. 250 personer, der er i risiko for at miste dagpengeretten svarende til ca. 90 helårspersoner. Der er en forventning om, at ca. 50 helårspersoner vil indgå i ordningen. 12 Dagpenge til forsikrede ledige Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug. Mindreforbruget er medtaget på trods af, at der er indgået en ny aftale omkring dagpengemodtagerne, som kan få indvirkning på udgifterne på området. 13 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 Der er udfordringer med husleje samt forbrug. Lock-outperioden har i første omgang givet et mindreforbrug på lønudgiften, men der er efterfølgende mange opgaver, der skal indhentes. Dette vil bevirke en ekstra lønudgift bl.a. i form af udgifter til overarbejde. 2

24 Noter Bemærkninger Beløb* Gislumvej I alt 0 14 Asylcenter Vesthimmerland 0 Asylcenter Vesthimmerland havde sin opstart den i Ranum og senere i december med et center i Randers. I begyndelsen af 2013 er Asylcentret blevet udvidet med et center i Frederikshavn, og det kan konstateres, at der fortsat sker udvidelser. Det forventes, at Asylcenter Vesthimmerland overholder rammen. 3

25 Socialudvalget Halvårsregnskab Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion , Børn og unge med særlige behov , Beskæftigelses- og socialforvaltning ,10 Socialafdelingen ,10 Familieafdelingen ,72 1 Anbringelser , Forebyggende foranstaltninger , Sikrede institutioner , Fripladser , Forebyggelsesafdelingen , Forebyggelsesafd ,84 Ungehuset, Vølundsvej ,00 Sociale ydelser ,85 6 Ydelseskontor , Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj , Statsrefusion , Misbrugsområdet , Beskæftigelses- og socialforvaltning ,69 Socialafdelingen ,69 Misbrugsafdelingen ,69 Behandlerhuset Vest ,70 SKP-ordning ,58 Døgnbehandling ,62 Botilbud særlige sociale problemer ,67 Stabiliserende omsorgstilbud ,35 Beskæftigelses- og socialforvaltningen Den 21. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

26 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Frivilligt socialt arbejde , Beskæftigelses- og socialforvaltning ,43 Socialafdelingen ,43 Øvrige sociale formål ,58 Projekt Forældrehuset ,26 Beskæftigelses- og socialforvaltningen Den 21. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

27 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Anlæg , Plejefamilier og opholdssteder for ,16 børn og unge 11 BO-SELV ,16 Beskæftigelses- og socialforvaltningen Den 21. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

28 Noter til halvårsregnskab Noter Bemærkninger Beløb* Drift og statsrefusion Politikområde 1: Børn og unge med særlige behov 1 Familieafdelingen - Anbringelser 0 Det forventes at tet overholdes. Der er i de forventede udgifter indregnet de nye anbringelser, der er foretaget hen over sommeren. 2 Familieafdelingen - Forebyggende foranstaltninger 0 Det forventes at hele tet bliver brugt i Der er en stigning i udgifterne til døgn-familiebehandlingstilbud, som også vil have effekt i 2. halvår. 3 Familieafdelingen - Sikrede institutioner -800 Jævnfør regnskabsresultaterne for 2011 og 2012 samt en gennemgang af betalingerne for 2013, som typisk er halvårs- eller kvartalsvise opkrævninger, forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. 4 Familieafdelingen - Fripladser Jævnfør regnskabsresultaterne for 2011 og 2012 samt et fald i bevillingerne på området forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 5 Forebyggelsesafdelingen 0 Budgettet forventes overholdt. Den lidt høje forbrugsprocent pr. 30/6 skyldes en "forsinket" bogføring af refusionsindtægter. 6 Sociale ydelser - Ydelseskontor -500 Med baggrund i regnskab 2012 og forbrugsprocenten pr forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 7 Sociale ydelser - Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Med baggrund i regnskab 2012 og udgiftsudviklingen i 2013 forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. 8 Sociale ydelser - Statsrefusion Da der forventes et mindreforbrug på ydelserne, som er dækket af 50% statrefusion, forventes en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. på refusioner. 9 Politikområde 2: Misbrugsområdet 0 Budgettet forventes overholdt. Forbrugsprocenten kan ikke tillægges værdi, da opkrævningen for døgntilbud ofte sker med 1-2 måneders forskydning. Desuden har der i Behandlerhuset været vakant stilling, som nu er besat. 10 Politikområde 3: Frivilligt socialt arbejde 0 Her bogføres udgifter til frivilligrådet og til Projekt Forældrehuset. Den høje forbrugsprocent skyldes en forsinkelse i bogføring af indtægter vedr. projekt. Budgettet forventes overholdt - evt. overskud vil blive overført til I alt

29 Noter Bemærkninger Beløb* Anlæg 11 BO-SELV 0 Anlægstet til BO-SELV projekt forventes anvendt i Merforbruget på regnskabsrapporten opgøres og overføres til drift, jf. tidligere politisk beslutning vedr. finansiering af projektet. I alt 0 2

30 Økonomiudvalget Halvårsregnskab Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion , Beredskab , Teknik- og Miljøforvaltning , Beredskab , Borgerservice , Vicekommunaldirektør , HR, Borgerservice og Kommunikation , Borgerserviceydelser , Kirkegårde -1 0,00 1 Andre sundhedsudgift , Plejevederlag og hjælpemidler , Personlige tillæg , Førtidspension, 50 p , Førtidspension, 35 p , Førtidspension, 35 p , Sociale ydelser ,00 1 Boligydelse til pensionister , Boligsikring , Øvrige sociale formål , Borgerserviceyd. - Udb. Danmark , Førtidspension, 50p , Førtidspension, 35p , Førtidspension, 35p , Personlig tillæg , Boligydelse , Boligsikring , Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

31 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * 3. Politisk organisation , Direktion , Vicekommunaldirektør , Økonomisk forvaltning , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Sundhedsforvaltning , Administrativ organisation , Direktion , Vicekommunaldirektør , Økonomisk forvaltning , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Sundhedsforvaltning , Børne- og Skoleforvaltning , Teknik- og Miljøforvaltning , Andet (udenfor) , Direktion , Vicekommunaldirektør Økonomisk forvaltning , Beskæftigelses- og socialforvaltning Sundhedsforvaltning Børne- og Skoleforvaltning Teknik- og Miljøforvaltning ,29 60 Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

32 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Anlæg , Andre faste ejendomme Kirketorvet Aars Byfornyelse , "Udvikling gennem afvikling" (015372) Budgetramme til byfornyelse Byfornyelse - nedr. af nedsl. ejendomme , Byfornyelse - pulje , Byfornyelse Aalestrup Byfornyelse, indsatspuljen Nedrivningspuljen , Nedrivningspuljen , Områdefornyelse i Aalestrup , Salg af div. ejend. indsatsp. (12/16908) ,60 2 Salg af Knabervej 30, Klostrup, Salg af Næsbyvej 14, 9681 Ranum ,00 0 Yderligere byfornyelsesm. til neds. ejen , Sekretariat og forvaltninger Registrering af kultur værdier Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

33 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Renter , Renter af likvide aktiver , Indskud i pengeinstitutter , Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt , Tilgodehavender i betalingskontrol , Andre tilgodehavender vedr. hk ,50-7 Renter af langfristede tilgodehavender , Pantebreve Udlån til beboerindskud ,67-20 Andre langfristede udlån/tilgodehavender ,19-56 Deponerede beløb for lån -9 0, Renter af udlæg forsyningsvirksomhed Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt , Anden kortfristet gæld indenlandsk bet , Renter af langfristet gæld , Stat og hypotekbank ,64 4 Andre kommuner og regioner Realkredit , Kommunekredit , Pengeinstitutioner , Anden langfristet gæld indenlandsk kred Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

34 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Balanceforskydninger , Forskydninger i langfristede tilgodeh , Pantebreve Indskud i landsbyggefonden , Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Kortfristet gæld i øvrigt , Kirkelige skatter og afgifter , Mellemregningskonto , Afdrag på lån , Langfristet gæld , Selvejende institutioner Stat og hypotekbank ,58 38 Kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit , Pengeinstitutter , Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

35 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Finansiering , Tilskud og udligning , Udligning og generelle tilskud , Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne , Særlige tilskud , Refusion af købsmoms , Refusion af købsmoms , Skatter , Kommunal indkomstskat , Selskabsskat , Anden skat pålignet visse indkomster , Grundskyld , Langfristet gæld , Kommunekredit , Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

36 Noter til halvårsregnskab Noter Bemærkninger Beløb* Drift og statsrefusion Politikområde 2 Borgerservice 1 Borgerserviceydelser Resultatet skyldes hovedsagelig at nettotilgang på førtidspensinister overstiger DUT kompensationen. Resultatet dækker også række konti med mindreudgifter. Vesthimmerlands Kommune plejer at få ca. 6 mio kr. i DUT kompensation. Omregnet til nettotilgang svarer det til ca. 51 personer. ( kr. / 0,65 % / kr. / 12 mdr.) Vesthimmerlands Kommune oplever større nettotilgang af førtidspensionister. Dvs. nettotilgangen overstiger væsentlig DUT kompensationen. I denne sammenhæng skal nævnes, at i 2012 blev 4,5 mio kr. af DUT-kompensation tilført kassen. I 2013 er 1,5 mio. kr. tilført kassen. Mer-/mindreforbruget fordeler sig således: Andre sundhedsudgifter -248 Personlige tillæg -605 Førtidspension Førtidspension, Førtidspension, Boligydelse til pensionister Boligsikring 891 Øvrige sociale formål Høreapparater - overføres til regionerne Regeringen har ændret loven på høreapparater, således at kommunerne ikke længere skal betale for borgernes høreapparater. Ændringen medfører medfører bl.a. at reglerne om tilskud flyttes til sundhedsloven - frem for som i dag at høre under reglerne om hjælpemidler i serviceloven. Dermed overtager regionerne myndigheds- og finansieringsansvaret for kommunerns. Budgettet skal derfor reduceres med kr., der tilføres likvide aktiver Politikområde 3 Politisk organisation 2 Økonomisk forvaltning 1) Kommissioner, råd og nævn Under Økonomisk forvaltning er der teret med udgifter til beboerklagenævn, hegnsyn, huslejenævn og øvrige nævn. Her forventes mindreudgifter på ca kr

37 Noter Bemærkninger Beløb* Politikområde 4 Administrativ organisation 3 Direktion 1) Konsulentkontoen Der er modtaget ekstraordinær indtægt fra Agri Nord, indtægten vedrører projekt Jordbrugsdreven Innovation (Bygning af store kvægstalde) ) Annoncering Vesthimmerlands Kommunes annoncering er i årets løb blevet ændret, således at der som hovedregel kun indrykkes mindre annoncer med henvisning til internettet. Dette forventes at give en besparelse på ca kr ) Kontingent til KL Her forventes mindreudgift på ca kr. Det opkrævede beløb afhænger af indbyggertallet Vicekommunaldirektør 1) Udbetaling Danmark Administrationsudgift til Udbetaling Danmark. Der forventes udgifter hertil på 5,2 mio. kr. mod et på 5,7 mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug på ca kr ) Personale - kantinefunktioner Der er sket en effektivisering af kantinefunktionerne på rådhuset og administrationsbygningerne. Der forventes en årlig mindreudgift på ca kr ) Hjemmeside Der har været afholdt flere éngangsudgifter til udvikling af kommunens hjemmeside og som en følge heraf forventes en merudgift på ca kr Økonomisk forvaltning 1) Øvrige personaleudgifter Her forventes mindreudgifter på ca kr ) Aktivitetsudgifter Her forventes mindreudgifter på ca kr ) Konsulentkontoen Budgettet på konsulentkontoen forventes ikke anvendt fuldt ud. mindreudgift på ca kr ) KMD-kursus Der er faldende efterspørgsel på deltagelse i KMD-kurser. mindreudgift på ca kr ) Elektronisk lovstof Udgifterne til elektronisk lovstof er stigende. merudgift på ca kr. 50 2

38 Noter Bemærkninger Beløb* 5 6) Faglitteratur, Økonomisk forvaltning fortsat Der er faldende udgifter til indkøb af faglitteratur ca kr. i forhold til det terede ) Leasing Leasingudgiften til sammenlægningsudgifter og kopimaskiner er faldende. mindreforbrug på ca kr ) PBS Gebyrer Der har været faldende udgifter til pbs-gebyrer. mindreudgift på ca kr ) Vurderingsattester/ejendomsoplysninger Der er faldende efterspørgsel på vurderingsattester og ejendomsoplysninger. mindreindtægt på ca kr ) Porto Med indførelsen af Doc2mail er udgiften til porto faldende. Der forventes en mindreudgift på ca kr ) Forsikringer Indtægter vedrørende arbejdsskade- og ansvarsforsikringer er samlet set højere end teret Børne- og skoleforvaltningen 1) Overhead vedrørende instititutioner under rammeaftalerne Overhead vedrørende CKU Himmerland er ikke en del af det oprindelige, hvorfor der forventes merindtægter svarende hertil. Beløbet er medtaget på Børne- og skoleudvalgets opgørelse som en udgift Politikområde 5 Administrativ organisation 7 Direktion 1) Omstillingspuljen Der forventes ikke at være behov for hele tet i omstillingspuljen. Puljen reduceres hermed ) Bufferpulje Der blev i forbindelse med vedtagelsen af 2013 afsat bufferpulje på kr. Beløbet forventes ikke anvendt I alt

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,1-1,8 Udvalg for Plan og Teknik 1,1-1,1 Udvalg for Børn og Undervisning 1,8-4,5 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 11,8-11,0 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere