Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013"

Transkript

1 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab hele kommunen Sagsnr.: Doknr.: Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af tet for det kommende år. Sagsfremstilling Fagudvalgene har primo september måned 2013 behandlet halvårsregnskabet, og på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger fremkommer følgende forventede regnskab for regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet Budget Regnskab Oprindelig Korrigeret Afvigelse Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forventede driftsoverførsler til

2 Driftsudgifter i alt Renter SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT Anlæg Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forventede anlægsoverførsler til Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Afdrag på lån Optagne lån Balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Der er udarbejdet en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten er ledsaget af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede og forventet regnskab. Oversigter vedlægges. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se sagsfremstillingen.

3 Administrationen indstiller - at halvårsregnskabet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013 Fraværende: Ingen Administrationens indstilling anbefales godkendt. Bilag Halvårsregnskab for Beskæftigelsesudvalget.xlsx Halvårsregnskab for Sundhedsudvalget.xlsx Halvårsregnskab for Økonomiudvalget Halvårsregnskab for Teknik- og miljøudvalget.xlsx Halvårsregnskab for Socialudvalget.xlsx Halvårsregnskab for BS.xlsx Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgenes behandling af halvårsregnskabet Beslutning i Byrådet den 19. september 2013 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Godkendt.

4 Udvalgenes behandling af halvårsregnskab 2013

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Fagudvalgenes behandling af halvårsregnskab 2013

20 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab 2013 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion , Lovbestemte ydelser , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Jobcenter , Sygedagpengeteam , Sygedagpenge , TTA-projekt , Rehabiliteringsteam , Fleksjob/ledighedsydelse , Ressourceforløb , Integration , Midlertidig boligplacering , Familiekonsulent - Jobcentet Integrationsprogram m.v , Kontanthjælp, integration , Repatriering , EU - Ungeindsats Himmmerland , CKA Center for kompetence og afklaring , CKA , Jobcenter fælles , Gislumvej , Kontanthjælp , Aktiverede kontanthjælpsmodtagere , Revalidering , Driftsudgifter til aktivering , Beskæftigelsesordninger , Økonomisk forvaltning Den 5. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

21 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * A-dagpenge , Servicejob , Seniorjob , Løn forsikrede ledige , Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret , Forsikrede ledige , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Jobcenter , A-dagpenge , Dagpenge til forsikrede ledige , Aktivering forsikrede ledige , Ungdommens Uddannelsesvejledning , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Jobcenter , UU Vesthimmerland , Andet (udenfor) , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Asylcenter Vesthimmerland , Asylcenter Ranum , Asylcenter Randers 226 0, Asylcenter Frederikshavn 314 0, Økonomisk forvaltning Den 5. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

22 Noter til halvårsregnskab Noter Bemærkninger Beløb* Drift og statsrefusion 1 Sygedagpenge Det forventes, at der vil være et mindreforbrug på området, idet der har været en styrket indsats på området via TTA-indsatsen (Tidlig Tværfaglig Afklaring). TTA-indsatsen er i 2013 en del af den faste praksis i afdelingen, der sikrer beskæftigelsesmedarbejderne en hurtig og effektiv arbejdsgang samt understøtter den helhedsorienterende indsats i forhold til borgerne Fleksjob/ledighedsydelse og ressourceforløb 621 Det forventes, at der vil være et merforbrug på området, som primært skyldes en ændring i lovgivningen. Pr. 1. januar 2013 kom der en ny fleks- og førtidspensionsreform, som bl.a. medfører, at der fremtidigt vil blive tilkendt færre førtidspensioner. I stedet er der indført ressourceforløb, som skal anvendes til afklaring af borger i henhold til evt. fleksjob eller førtidspension. Reglerne vedr. fleksjob er ligeledes ændret således, at borger fremadrettet får løn hos arbejdsgiver for de timer, pgl. er ansat, og resten af timerne udbetales som et flekslønstilskud af kommunen. Det forventes, at der vil være et mindreforbrug på henholdsvis de "gamle" fleksjobbere og ledighedsydelse, som er med til at dække et forventet merforbrug på ressourceforløb. 3 Integration 349 Det forventes, at der vil være et merforbrug på området, som skyldes, at der er flere flygtninge end teret således, at kontanthjælpen til flytgninge forventes at blive større end teret. Flere flygtningen medfører, at der forventes et merforbrug på området. 4 CKA Center for kompetence og afklaring Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug, som blandt andet skyldes, at der kan reduceres i det kommunale bidrag til Produktionsskoler. Kommunen har ingen indflydelse på størrelsen af det kommunale bidrag. Derudover forventes det, at der kan reduceres på udgiften til EGU-forløb set i forhold til regnskab Kontanthjælp Det forventes, at der på kontanthjælpsområdet vil være et merforbrug, idet det vurderes, at antallet er højere end teret i Det forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelsesudvalget har truffet beslutning om, at der skal iværksættes et virksomhedsrettet tiltag for borgere over 30 år for at give dem en bedre mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet og opnå flere kompetencer. Indsatsen for denne gruppe borgere har tidligere qua Vesthimmerlands Kommunes frikommunestatus været nedsat med mindre, der var risiko for langtidsledighed. Derudover skal det forventede merforbrug også ses i relation til tidligere år, idet der mæssig er et efterslæb. 1

23 Noter Bemærkninger Beløb* 6 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug. Sammenlagt er der flere kontanthjælpsmodtagere end teret, men samtidig er niveauet for aktivering lavere end teret. Det forventede mindreforbrug forventes at være medfinansierende af forventet merforbrug på kontanthjælp. 7 Revalidering Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes, at der i 2013 har været afsat et beløb til betaling af revalidering i anden kommune, og denne sag er nu afsluttet. Ligeledes er niveauet for revalidering lavere end teret Driftsudgifter Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug, som skyldes en reduktion af driftsudgifter til aktivering grundet fald i helårspersoner samt reduktion af statsrefusion grundet de faldende driftsudgifter. Derudover er området mæssigt reduceret med betaling til andre kommuner Beskæftigelsesordninger 616 Det forventes, at der på området vil være et merforbrug på mentor. 10 Seniorjob Det forventes, at der på området vil være et merforbrug. Lovgivningen på området har udvidet personkredsen, som kan søge seniorjob, hvilket betyder, at det forventes, at der vil komme flere og søge end afsat i Der er i 2013 afsat til 4 helårspersoner, men det forventes, at være i alt 19 helårspersoner. Ligeledes er kommunen forpligtet til at betale kompensationsbeløb til borger, når denne evt. venter på seniorjob. 11 Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret Det forventes, at der på området vil være et merforbrug. Uddannelseordning opbrugt dagpengeret er ny, og derfor er der ikke afsat i Det forventes, at der vil ca. 250 personer, der er i risiko for at miste dagpengeretten svarende til ca. 90 helårspersoner. Der er en forventning om, at ca. 50 helårspersoner vil indgå i ordningen. 12 Dagpenge til forsikrede ledige Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug. Mindreforbruget er medtaget på trods af, at der er indgået en ny aftale omkring dagpengemodtagerne, som kan få indvirkning på udgifterne på området. 13 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 Der er udfordringer med husleje samt forbrug. Lock-outperioden har i første omgang givet et mindreforbrug på lønudgiften, men der er efterfølgende mange opgaver, der skal indhentes. Dette vil bevirke en ekstra lønudgift bl.a. i form af udgifter til overarbejde. 2

24 Noter Bemærkninger Beløb* Gislumvej I alt 0 14 Asylcenter Vesthimmerland 0 Asylcenter Vesthimmerland havde sin opstart den i Ranum og senere i december med et center i Randers. I begyndelsen af 2013 er Asylcentret blevet udvidet med et center i Frederikshavn, og det kan konstateres, at der fortsat sker udvidelser. Det forventes, at Asylcenter Vesthimmerland overholder rammen. 3

25 Socialudvalget Halvårsregnskab Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion , Børn og unge med særlige behov , Beskæftigelses- og socialforvaltning ,10 Socialafdelingen ,10 Familieafdelingen ,72 1 Anbringelser , Forebyggende foranstaltninger , Sikrede institutioner , Fripladser , Forebyggelsesafdelingen , Forebyggelsesafd ,84 Ungehuset, Vølundsvej ,00 Sociale ydelser ,85 6 Ydelseskontor , Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj , Statsrefusion , Misbrugsområdet , Beskæftigelses- og socialforvaltning ,69 Socialafdelingen ,69 Misbrugsafdelingen ,69 Behandlerhuset Vest ,70 SKP-ordning ,58 Døgnbehandling ,62 Botilbud særlige sociale problemer ,67 Stabiliserende omsorgstilbud ,35 Beskæftigelses- og socialforvaltningen Den 21. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

26 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Frivilligt socialt arbejde , Beskæftigelses- og socialforvaltning ,43 Socialafdelingen ,43 Øvrige sociale formål ,58 Projekt Forældrehuset ,26 Beskæftigelses- og socialforvaltningen Den 21. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

27 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Anlæg , Plejefamilier og opholdssteder for ,16 børn og unge 11 BO-SELV ,16 Beskæftigelses- og socialforvaltningen Den 21. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

28 Noter til halvårsregnskab Noter Bemærkninger Beløb* Drift og statsrefusion Politikområde 1: Børn og unge med særlige behov 1 Familieafdelingen - Anbringelser 0 Det forventes at tet overholdes. Der er i de forventede udgifter indregnet de nye anbringelser, der er foretaget hen over sommeren. 2 Familieafdelingen - Forebyggende foranstaltninger 0 Det forventes at hele tet bliver brugt i Der er en stigning i udgifterne til døgn-familiebehandlingstilbud, som også vil have effekt i 2. halvår. 3 Familieafdelingen - Sikrede institutioner -800 Jævnfør regnskabsresultaterne for 2011 og 2012 samt en gennemgang af betalingerne for 2013, som typisk er halvårs- eller kvartalsvise opkrævninger, forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. 4 Familieafdelingen - Fripladser Jævnfør regnskabsresultaterne for 2011 og 2012 samt et fald i bevillingerne på området forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 5 Forebyggelsesafdelingen 0 Budgettet forventes overholdt. Den lidt høje forbrugsprocent pr. 30/6 skyldes en "forsinket" bogføring af refusionsindtægter. 6 Sociale ydelser - Ydelseskontor -500 Med baggrund i regnskab 2012 og forbrugsprocenten pr forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 7 Sociale ydelser - Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Med baggrund i regnskab 2012 og udgiftsudviklingen i 2013 forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. 8 Sociale ydelser - Statsrefusion Da der forventes et mindreforbrug på ydelserne, som er dækket af 50% statrefusion, forventes en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. på refusioner. 9 Politikområde 2: Misbrugsområdet 0 Budgettet forventes overholdt. Forbrugsprocenten kan ikke tillægges værdi, da opkrævningen for døgntilbud ofte sker med 1-2 måneders forskydning. Desuden har der i Behandlerhuset været vakant stilling, som nu er besat. 10 Politikområde 3: Frivilligt socialt arbejde 0 Her bogføres udgifter til frivilligrådet og til Projekt Forældrehuset. Den høje forbrugsprocent skyldes en forsinkelse i bogføring af indtægter vedr. projekt. Budgettet forventes overholdt - evt. overskud vil blive overført til I alt

29 Noter Bemærkninger Beløb* Anlæg 11 BO-SELV 0 Anlægstet til BO-SELV projekt forventes anvendt i Merforbruget på regnskabsrapporten opgøres og overføres til drift, jf. tidligere politisk beslutning vedr. finansiering af projektet. I alt 0 2

30 Økonomiudvalget Halvårsregnskab Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion , Beredskab , Teknik- og Miljøforvaltning , Beredskab , Borgerservice , Vicekommunaldirektør , HR, Borgerservice og Kommunikation , Borgerserviceydelser , Kirkegårde -1 0,00 1 Andre sundhedsudgift , Plejevederlag og hjælpemidler , Personlige tillæg , Førtidspension, 50 p , Førtidspension, 35 p , Førtidspension, 35 p , Sociale ydelser ,00 1 Boligydelse til pensionister , Boligsikring , Øvrige sociale formål , Borgerserviceyd. - Udb. Danmark , Førtidspension, 50p , Førtidspension, 35p , Førtidspension, 35p , Personlig tillæg , Boligydelse , Boligsikring , Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

31 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * 3. Politisk organisation , Direktion , Vicekommunaldirektør , Økonomisk forvaltning , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Sundhedsforvaltning , Administrativ organisation , Direktion , Vicekommunaldirektør , Økonomisk forvaltning , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Sundhedsforvaltning , Børne- og Skoleforvaltning , Teknik- og Miljøforvaltning , Andet (udenfor) , Direktion , Vicekommunaldirektør Økonomisk forvaltning , Beskæftigelses- og socialforvaltning Sundhedsforvaltning Børne- og Skoleforvaltning Teknik- og Miljøforvaltning ,29 60 Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

32 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Anlæg , Andre faste ejendomme Kirketorvet Aars Byfornyelse , "Udvikling gennem afvikling" (015372) Budgetramme til byfornyelse Byfornyelse - nedr. af nedsl. ejendomme , Byfornyelse - pulje , Byfornyelse Aalestrup Byfornyelse, indsatspuljen Nedrivningspuljen , Nedrivningspuljen , Områdefornyelse i Aalestrup , Salg af div. ejend. indsatsp. (12/16908) ,60 2 Salg af Knabervej 30, Klostrup, Salg af Næsbyvej 14, 9681 Ranum ,00 0 Yderligere byfornyelsesm. til neds. ejen , Sekretariat og forvaltninger Registrering af kultur værdier Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

33 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Renter , Renter af likvide aktiver , Indskud i pengeinstitutter , Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt , Tilgodehavender i betalingskontrol , Andre tilgodehavender vedr. hk ,50-7 Renter af langfristede tilgodehavender , Pantebreve Udlån til beboerindskud ,67-20 Andre langfristede udlån/tilgodehavender ,19-56 Deponerede beløb for lån -9 0, Renter af udlæg forsyningsvirksomhed Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt , Anden kortfristet gæld indenlandsk bet , Renter af langfristet gæld , Stat og hypotekbank ,64 4 Andre kommuner og regioner Realkredit , Kommunekredit , Pengeinstitutioner , Anden langfristet gæld indenlandsk kred Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

34 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Balanceforskydninger , Forskydninger i langfristede tilgodeh , Pantebreve Indskud i landsbyggefonden , Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Kortfristet gæld i øvrigt , Kirkelige skatter og afgifter , Mellemregningskonto , Afdrag på lån , Langfristet gæld , Selvejende institutioner Stat og hypotekbank ,58 38 Kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit , Pengeinstitutter , Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

35 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Finansiering , Tilskud og udligning , Udligning og generelle tilskud , Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne , Særlige tilskud , Refusion af købsmoms , Refusion af købsmoms , Skatter , Kommunal indkomstskat , Selskabsskat , Anden skat pålignet visse indkomster , Grundskyld , Langfristet gæld , Kommunekredit , Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

36 Noter til halvårsregnskab Noter Bemærkninger Beløb* Drift og statsrefusion Politikområde 2 Borgerservice 1 Borgerserviceydelser Resultatet skyldes hovedsagelig at nettotilgang på førtidspensinister overstiger DUT kompensationen. Resultatet dækker også række konti med mindreudgifter. Vesthimmerlands Kommune plejer at få ca. 6 mio kr. i DUT kompensation. Omregnet til nettotilgang svarer det til ca. 51 personer. ( kr. / 0,65 % / kr. / 12 mdr.) Vesthimmerlands Kommune oplever større nettotilgang af førtidspensionister. Dvs. nettotilgangen overstiger væsentlig DUT kompensationen. I denne sammenhæng skal nævnes, at i 2012 blev 4,5 mio kr. af DUT-kompensation tilført kassen. I 2013 er 1,5 mio. kr. tilført kassen. Mer-/mindreforbruget fordeler sig således: Andre sundhedsudgifter -248 Personlige tillæg -605 Førtidspension Førtidspension, Førtidspension, Boligydelse til pensionister Boligsikring 891 Øvrige sociale formål Høreapparater - overføres til regionerne Regeringen har ændret loven på høreapparater, således at kommunerne ikke længere skal betale for borgernes høreapparater. Ændringen medfører medfører bl.a. at reglerne om tilskud flyttes til sundhedsloven - frem for som i dag at høre under reglerne om hjælpemidler i serviceloven. Dermed overtager regionerne myndigheds- og finansieringsansvaret for kommunerns. Budgettet skal derfor reduceres med kr., der tilføres likvide aktiver Politikområde 3 Politisk organisation 2 Økonomisk forvaltning 1) Kommissioner, råd og nævn Under Økonomisk forvaltning er der teret med udgifter til beboerklagenævn, hegnsyn, huslejenævn og øvrige nævn. Her forventes mindreudgifter på ca kr

37 Noter Bemærkninger Beløb* Politikområde 4 Administrativ organisation 3 Direktion 1) Konsulentkontoen Der er modtaget ekstraordinær indtægt fra Agri Nord, indtægten vedrører projekt Jordbrugsdreven Innovation (Bygning af store kvægstalde) ) Annoncering Vesthimmerlands Kommunes annoncering er i årets løb blevet ændret, således at der som hovedregel kun indrykkes mindre annoncer med henvisning til internettet. Dette forventes at give en besparelse på ca kr ) Kontingent til KL Her forventes mindreudgift på ca kr. Det opkrævede beløb afhænger af indbyggertallet Vicekommunaldirektør 1) Udbetaling Danmark Administrationsudgift til Udbetaling Danmark. Der forventes udgifter hertil på 5,2 mio. kr. mod et på 5,7 mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug på ca kr ) Personale - kantinefunktioner Der er sket en effektivisering af kantinefunktionerne på rådhuset og administrationsbygningerne. Der forventes en årlig mindreudgift på ca kr ) Hjemmeside Der har været afholdt flere éngangsudgifter til udvikling af kommunens hjemmeside og som en følge heraf forventes en merudgift på ca kr Økonomisk forvaltning 1) Øvrige personaleudgifter Her forventes mindreudgifter på ca kr ) Aktivitetsudgifter Her forventes mindreudgifter på ca kr ) Konsulentkontoen Budgettet på konsulentkontoen forventes ikke anvendt fuldt ud. mindreudgift på ca kr ) KMD-kursus Der er faldende efterspørgsel på deltagelse i KMD-kurser. mindreudgift på ca kr ) Elektronisk lovstof Udgifterne til elektronisk lovstof er stigende. merudgift på ca kr. 50 2

38 Noter Bemærkninger Beløb* 5 6) Faglitteratur, Økonomisk forvaltning fortsat Der er faldende udgifter til indkøb af faglitteratur ca kr. i forhold til det terede ) Leasing Leasingudgiften til sammenlægningsudgifter og kopimaskiner er faldende. mindreforbrug på ca kr ) PBS Gebyrer Der har været faldende udgifter til pbs-gebyrer. mindreudgift på ca kr ) Vurderingsattester/ejendomsoplysninger Der er faldende efterspørgsel på vurderingsattester og ejendomsoplysninger. mindreindtægt på ca kr ) Porto Med indførelsen af Doc2mail er udgiften til porto faldende. Der forventes en mindreudgift på ca kr ) Forsikringer Indtægter vedrørende arbejdsskade- og ansvarsforsikringer er samlet set højere end teret Børne- og skoleforvaltningen 1) Overhead vedrørende instititutioner under rammeaftalerne Overhead vedrørende CKU Himmerland er ikke en del af det oprindelige, hvorfor der forventes merindtægter svarende hertil. Beløbet er medtaget på Børne- og skoleudvalgets opgørelse som en udgift Politikområde 5 Administrativ organisation 7 Direktion 1) Omstillingspuljen Der forventes ikke at være behov for hele tet i omstillingspuljen. Puljen reduceres hermed ) Bufferpulje Der blev i forbindelse med vedtagelsen af 2013 afsat bufferpulje på kr. Beløbet forventes ikke anvendt I alt

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budget 2015-2018. Beretning

Budget 2015-2018. Beretning Budget 2015-2018 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 37 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Materiale til Budget 2013-2016

Materiale til Budget 2013-2016 Materiale til Budget -2016 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 3. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere