Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013"

Transkript

1 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab hele kommunen Sagsnr.: Doknr.: Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af tet for det kommende år. Sagsfremstilling Fagudvalgene har primo september måned 2013 behandlet halvårsregnskabet, og på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger fremkommer følgende forventede regnskab for regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet Budget Regnskab Oprindelig Korrigeret Afvigelse Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forventede driftsoverførsler til

2 Driftsudgifter i alt Renter SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT Anlæg Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forventede anlægsoverførsler til Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Afdrag på lån Optagne lån Balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Der er udarbejdet en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten er ledsaget af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede og forventet regnskab. Oversigter vedlægges. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se sagsfremstillingen.

3 Administrationen indstiller - at halvårsregnskabet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013 Fraværende: Ingen Administrationens indstilling anbefales godkendt. Bilag Halvårsregnskab for Beskæftigelsesudvalget.xlsx Halvårsregnskab for Sundhedsudvalget.xlsx Halvårsregnskab for Økonomiudvalget Halvårsregnskab for Teknik- og miljøudvalget.xlsx Halvårsregnskab for Socialudvalget.xlsx Halvårsregnskab for BS.xlsx Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgenes behandling af halvårsregnskabet Beslutning i Byrådet den 19. september 2013 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Godkendt.

4 Udvalgenes behandling af halvårsregnskab 2013

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Fagudvalgenes behandling af halvårsregnskab 2013

20 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab 2013 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion , Lovbestemte ydelser , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Jobcenter , Sygedagpengeteam , Sygedagpenge , TTA-projekt , Rehabiliteringsteam , Fleksjob/ledighedsydelse , Ressourceforløb , Integration , Midlertidig boligplacering , Familiekonsulent - Jobcentet Integrationsprogram m.v , Kontanthjælp, integration , Repatriering , EU - Ungeindsats Himmmerland , CKA Center for kompetence og afklaring , CKA , Jobcenter fælles , Gislumvej , Kontanthjælp , Aktiverede kontanthjælpsmodtagere , Revalidering , Driftsudgifter til aktivering , Beskæftigelsesordninger , Økonomisk forvaltning Den 5. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

21 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * A-dagpenge , Servicejob , Seniorjob , Løn forsikrede ledige , Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret , Forsikrede ledige , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Jobcenter , A-dagpenge , Dagpenge til forsikrede ledige , Aktivering forsikrede ledige , Ungdommens Uddannelsesvejledning , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Jobcenter , UU Vesthimmerland , Andet (udenfor) , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Asylcenter Vesthimmerland , Asylcenter Ranum , Asylcenter Randers 226 0, Asylcenter Frederikshavn 314 0, Økonomisk forvaltning Den 5. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

22 Noter til halvårsregnskab Noter Bemærkninger Beløb* Drift og statsrefusion 1 Sygedagpenge Det forventes, at der vil være et mindreforbrug på området, idet der har været en styrket indsats på området via TTA-indsatsen (Tidlig Tværfaglig Afklaring). TTA-indsatsen er i 2013 en del af den faste praksis i afdelingen, der sikrer beskæftigelsesmedarbejderne en hurtig og effektiv arbejdsgang samt understøtter den helhedsorienterende indsats i forhold til borgerne Fleksjob/ledighedsydelse og ressourceforløb 621 Det forventes, at der vil være et merforbrug på området, som primært skyldes en ændring i lovgivningen. Pr. 1. januar 2013 kom der en ny fleks- og førtidspensionsreform, som bl.a. medfører, at der fremtidigt vil blive tilkendt færre førtidspensioner. I stedet er der indført ressourceforløb, som skal anvendes til afklaring af borger i henhold til evt. fleksjob eller førtidspension. Reglerne vedr. fleksjob er ligeledes ændret således, at borger fremadrettet får løn hos arbejdsgiver for de timer, pgl. er ansat, og resten af timerne udbetales som et flekslønstilskud af kommunen. Det forventes, at der vil være et mindreforbrug på henholdsvis de "gamle" fleksjobbere og ledighedsydelse, som er med til at dække et forventet merforbrug på ressourceforløb. 3 Integration 349 Det forventes, at der vil være et merforbrug på området, som skyldes, at der er flere flygtninge end teret således, at kontanthjælpen til flytgninge forventes at blive større end teret. Flere flygtningen medfører, at der forventes et merforbrug på området. 4 CKA Center for kompetence og afklaring Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug, som blandt andet skyldes, at der kan reduceres i det kommunale bidrag til Produktionsskoler. Kommunen har ingen indflydelse på størrelsen af det kommunale bidrag. Derudover forventes det, at der kan reduceres på udgiften til EGU-forløb set i forhold til regnskab Kontanthjælp Det forventes, at der på kontanthjælpsområdet vil være et merforbrug, idet det vurderes, at antallet er højere end teret i Det forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelsesudvalget har truffet beslutning om, at der skal iværksættes et virksomhedsrettet tiltag for borgere over 30 år for at give dem en bedre mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet og opnå flere kompetencer. Indsatsen for denne gruppe borgere har tidligere qua Vesthimmerlands Kommunes frikommunestatus været nedsat med mindre, der var risiko for langtidsledighed. Derudover skal det forventede merforbrug også ses i relation til tidligere år, idet der mæssig er et efterslæb. 1

23 Noter Bemærkninger Beløb* 6 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug. Sammenlagt er der flere kontanthjælpsmodtagere end teret, men samtidig er niveauet for aktivering lavere end teret. Det forventede mindreforbrug forventes at være medfinansierende af forventet merforbrug på kontanthjælp. 7 Revalidering Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes, at der i 2013 har været afsat et beløb til betaling af revalidering i anden kommune, og denne sag er nu afsluttet. Ligeledes er niveauet for revalidering lavere end teret Driftsudgifter Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug, som skyldes en reduktion af driftsudgifter til aktivering grundet fald i helårspersoner samt reduktion af statsrefusion grundet de faldende driftsudgifter. Derudover er området mæssigt reduceret med betaling til andre kommuner Beskæftigelsesordninger 616 Det forventes, at der på området vil være et merforbrug på mentor. 10 Seniorjob Det forventes, at der på området vil være et merforbrug. Lovgivningen på området har udvidet personkredsen, som kan søge seniorjob, hvilket betyder, at det forventes, at der vil komme flere og søge end afsat i Der er i 2013 afsat til 4 helårspersoner, men det forventes, at være i alt 19 helårspersoner. Ligeledes er kommunen forpligtet til at betale kompensationsbeløb til borger, når denne evt. venter på seniorjob. 11 Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret Det forventes, at der på området vil være et merforbrug. Uddannelseordning opbrugt dagpengeret er ny, og derfor er der ikke afsat i Det forventes, at der vil ca. 250 personer, der er i risiko for at miste dagpengeretten svarende til ca. 90 helårspersoner. Der er en forventning om, at ca. 50 helårspersoner vil indgå i ordningen. 12 Dagpenge til forsikrede ledige Det forventes, at der på området vil være et mindreforbrug. Mindreforbruget er medtaget på trods af, at der er indgået en ny aftale omkring dagpengemodtagerne, som kan få indvirkning på udgifterne på området. 13 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 Der er udfordringer med husleje samt forbrug. Lock-outperioden har i første omgang givet et mindreforbrug på lønudgiften, men der er efterfølgende mange opgaver, der skal indhentes. Dette vil bevirke en ekstra lønudgift bl.a. i form af udgifter til overarbejde. 2

24 Noter Bemærkninger Beløb* Gislumvej I alt 0 14 Asylcenter Vesthimmerland 0 Asylcenter Vesthimmerland havde sin opstart den i Ranum og senere i december med et center i Randers. I begyndelsen af 2013 er Asylcentret blevet udvidet med et center i Frederikshavn, og det kan konstateres, at der fortsat sker udvidelser. Det forventes, at Asylcenter Vesthimmerland overholder rammen. 3

25 Socialudvalget Halvårsregnskab Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion , Børn og unge med særlige behov , Beskæftigelses- og socialforvaltning ,10 Socialafdelingen ,10 Familieafdelingen ,72 1 Anbringelser , Forebyggende foranstaltninger , Sikrede institutioner , Fripladser , Forebyggelsesafdelingen , Forebyggelsesafd ,84 Ungehuset, Vølundsvej ,00 Sociale ydelser ,85 6 Ydelseskontor , Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj , Statsrefusion , Misbrugsområdet , Beskæftigelses- og socialforvaltning ,69 Socialafdelingen ,69 Misbrugsafdelingen ,69 Behandlerhuset Vest ,70 SKP-ordning ,58 Døgnbehandling ,62 Botilbud særlige sociale problemer ,67 Stabiliserende omsorgstilbud ,35 Beskæftigelses- og socialforvaltningen Den 21. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

26 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Frivilligt socialt arbejde , Beskæftigelses- og socialforvaltning ,43 Socialafdelingen ,43 Øvrige sociale formål ,58 Projekt Forældrehuset ,26 Beskæftigelses- og socialforvaltningen Den 21. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

27 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Anlæg , Plejefamilier og opholdssteder for ,16 børn og unge 11 BO-SELV ,16 Beskæftigelses- og socialforvaltningen Den 21. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

28 Noter til halvårsregnskab Noter Bemærkninger Beløb* Drift og statsrefusion Politikområde 1: Børn og unge med særlige behov 1 Familieafdelingen - Anbringelser 0 Det forventes at tet overholdes. Der er i de forventede udgifter indregnet de nye anbringelser, der er foretaget hen over sommeren. 2 Familieafdelingen - Forebyggende foranstaltninger 0 Det forventes at hele tet bliver brugt i Der er en stigning i udgifterne til døgn-familiebehandlingstilbud, som også vil have effekt i 2. halvår. 3 Familieafdelingen - Sikrede institutioner -800 Jævnfør regnskabsresultaterne for 2011 og 2012 samt en gennemgang af betalingerne for 2013, som typisk er halvårs- eller kvartalsvise opkrævninger, forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. 4 Familieafdelingen - Fripladser Jævnfør regnskabsresultaterne for 2011 og 2012 samt et fald i bevillingerne på området forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 5 Forebyggelsesafdelingen 0 Budgettet forventes overholdt. Den lidt høje forbrugsprocent pr. 30/6 skyldes en "forsinket" bogføring af refusionsindtægter. 6 Sociale ydelser - Ydelseskontor -500 Med baggrund i regnskab 2012 og forbrugsprocenten pr forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 7 Sociale ydelser - Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Med baggrund i regnskab 2012 og udgiftsudviklingen i 2013 forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. 8 Sociale ydelser - Statsrefusion Da der forventes et mindreforbrug på ydelserne, som er dækket af 50% statrefusion, forventes en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. på refusioner. 9 Politikområde 2: Misbrugsområdet 0 Budgettet forventes overholdt. Forbrugsprocenten kan ikke tillægges værdi, da opkrævningen for døgntilbud ofte sker med 1-2 måneders forskydning. Desuden har der i Behandlerhuset været vakant stilling, som nu er besat. 10 Politikområde 3: Frivilligt socialt arbejde 0 Her bogføres udgifter til frivilligrådet og til Projekt Forældrehuset. Den høje forbrugsprocent skyldes en forsinkelse i bogføring af indtægter vedr. projekt. Budgettet forventes overholdt - evt. overskud vil blive overført til I alt

29 Noter Bemærkninger Beløb* Anlæg 11 BO-SELV 0 Anlægstet til BO-SELV projekt forventes anvendt i Merforbruget på regnskabsrapporten opgøres og overføres til drift, jf. tidligere politisk beslutning vedr. finansiering af projektet. I alt 0 2

30 Økonomiudvalget Halvårsregnskab Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion , Beredskab , Teknik- og Miljøforvaltning , Beredskab , Borgerservice , Vicekommunaldirektør , HR, Borgerservice og Kommunikation , Borgerserviceydelser , Kirkegårde -1 0,00 1 Andre sundhedsudgift , Plejevederlag og hjælpemidler , Personlige tillæg , Førtidspension, 50 p , Førtidspension, 35 p , Førtidspension, 35 p , Sociale ydelser ,00 1 Boligydelse til pensionister , Boligsikring , Øvrige sociale formål , Borgerserviceyd. - Udb. Danmark , Førtidspension, 50p , Førtidspension, 35p , Førtidspension, 35p , Personlig tillæg , Boligydelse , Boligsikring , Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

31 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * 3. Politisk organisation , Direktion , Vicekommunaldirektør , Økonomisk forvaltning , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Sundhedsforvaltning , Administrativ organisation , Direktion , Vicekommunaldirektør , Økonomisk forvaltning , Beskæftigelses- og socialforvaltning , Sundhedsforvaltning , Børne- og Skoleforvaltning , Teknik- og Miljøforvaltning , Andet (udenfor) , Direktion , Vicekommunaldirektør Økonomisk forvaltning , Beskæftigelses- og socialforvaltning Sundhedsforvaltning Børne- og Skoleforvaltning Teknik- og Miljøforvaltning ,29 60 Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

32 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Anlæg , Andre faste ejendomme Kirketorvet Aars Byfornyelse , "Udvikling gennem afvikling" (015372) Budgetramme til byfornyelse Byfornyelse - nedr. af nedsl. ejendomme , Byfornyelse - pulje , Byfornyelse Aalestrup Byfornyelse, indsatspuljen Nedrivningspuljen , Nedrivningspuljen , Områdefornyelse i Aalestrup , Salg af div. ejend. indsatsp. (12/16908) ,60 2 Salg af Knabervej 30, Klostrup, Salg af Næsbyvej 14, 9681 Ranum ,00 0 Yderligere byfornyelsesm. til neds. ejen , Sekretariat og forvaltninger Registrering af kultur værdier Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

33 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Renter , Renter af likvide aktiver , Indskud i pengeinstitutter , Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt , Tilgodehavender i betalingskontrol , Andre tilgodehavender vedr. hk ,50-7 Renter af langfristede tilgodehavender , Pantebreve Udlån til beboerindskud ,67-20 Andre langfristede udlån/tilgodehavender ,19-56 Deponerede beløb for lån -9 0, Renter af udlæg forsyningsvirksomhed Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt , Anden kortfristet gæld indenlandsk bet , Renter af langfristet gæld , Stat og hypotekbank ,64 4 Andre kommuner og regioner Realkredit , Kommunekredit , Pengeinstitutioner , Anden langfristet gæld indenlandsk kred Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

34 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Balanceforskydninger , Forskydninger i langfristede tilgodeh , Pantebreve Indskud i landsbyggefonden , Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Kortfristet gæld i øvrigt , Kirkelige skatter og afgifter , Mellemregningskonto , Afdrag på lån , Langfristet gæld , Selvejende institutioner Stat og hypotekbank ,58 38 Kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit , Pengeinstitutter , Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

35 Noter Hele kr. Forbrug pr. 30. juni Korrigeret Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrugsprocent regnskab afvigelse * Finansiering , Tilskud og udligning , Udligning og generelle tilskud , Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne , Særlige tilskud , Refusion af købsmoms , Refusion af købsmoms , Skatter , Kommunal indkomstskat , Selskabsskat , Anden skat pålignet visse indkomster , Grundskyld , Langfristet gæld , Kommunekredit , Økonomisk forvaltning Den 19. august * + = merudgift/mindredudgift - = mindreudgift/merindtægt

36 Noter til halvårsregnskab Noter Bemærkninger Beløb* Drift og statsrefusion Politikområde 2 Borgerservice 1 Borgerserviceydelser Resultatet skyldes hovedsagelig at nettotilgang på førtidspensinister overstiger DUT kompensationen. Resultatet dækker også række konti med mindreudgifter. Vesthimmerlands Kommune plejer at få ca. 6 mio kr. i DUT kompensation. Omregnet til nettotilgang svarer det til ca. 51 personer. ( kr. / 0,65 % / kr. / 12 mdr.) Vesthimmerlands Kommune oplever større nettotilgang af førtidspensionister. Dvs. nettotilgangen overstiger væsentlig DUT kompensationen. I denne sammenhæng skal nævnes, at i 2012 blev 4,5 mio kr. af DUT-kompensation tilført kassen. I 2013 er 1,5 mio. kr. tilført kassen. Mer-/mindreforbruget fordeler sig således: Andre sundhedsudgifter -248 Personlige tillæg -605 Førtidspension Førtidspension, Førtidspension, Boligydelse til pensionister Boligsikring 891 Øvrige sociale formål Høreapparater - overføres til regionerne Regeringen har ændret loven på høreapparater, således at kommunerne ikke længere skal betale for borgernes høreapparater. Ændringen medfører medfører bl.a. at reglerne om tilskud flyttes til sundhedsloven - frem for som i dag at høre under reglerne om hjælpemidler i serviceloven. Dermed overtager regionerne myndigheds- og finansieringsansvaret for kommunerns. Budgettet skal derfor reduceres med kr., der tilføres likvide aktiver Politikområde 3 Politisk organisation 2 Økonomisk forvaltning 1) Kommissioner, råd og nævn Under Økonomisk forvaltning er der teret med udgifter til beboerklagenævn, hegnsyn, huslejenævn og øvrige nævn. Her forventes mindreudgifter på ca kr

37 Noter Bemærkninger Beløb* Politikområde 4 Administrativ organisation 3 Direktion 1) Konsulentkontoen Der er modtaget ekstraordinær indtægt fra Agri Nord, indtægten vedrører projekt Jordbrugsdreven Innovation (Bygning af store kvægstalde) ) Annoncering Vesthimmerlands Kommunes annoncering er i årets løb blevet ændret, således at der som hovedregel kun indrykkes mindre annoncer med henvisning til internettet. Dette forventes at give en besparelse på ca kr ) Kontingent til KL Her forventes mindreudgift på ca kr. Det opkrævede beløb afhænger af indbyggertallet Vicekommunaldirektør 1) Udbetaling Danmark Administrationsudgift til Udbetaling Danmark. Der forventes udgifter hertil på 5,2 mio. kr. mod et på 5,7 mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug på ca kr ) Personale - kantinefunktioner Der er sket en effektivisering af kantinefunktionerne på rådhuset og administrationsbygningerne. Der forventes en årlig mindreudgift på ca kr ) Hjemmeside Der har været afholdt flere éngangsudgifter til udvikling af kommunens hjemmeside og som en følge heraf forventes en merudgift på ca kr Økonomisk forvaltning 1) Øvrige personaleudgifter Her forventes mindreudgifter på ca kr ) Aktivitetsudgifter Her forventes mindreudgifter på ca kr ) Konsulentkontoen Budgettet på konsulentkontoen forventes ikke anvendt fuldt ud. mindreudgift på ca kr ) KMD-kursus Der er faldende efterspørgsel på deltagelse i KMD-kurser. mindreudgift på ca kr ) Elektronisk lovstof Udgifterne til elektronisk lovstof er stigende. merudgift på ca kr. 50 2

38 Noter Bemærkninger Beløb* 5 6) Faglitteratur, Økonomisk forvaltning fortsat Der er faldende udgifter til indkøb af faglitteratur ca kr. i forhold til det terede ) Leasing Leasingudgiften til sammenlægningsudgifter og kopimaskiner er faldende. mindreforbrug på ca kr ) PBS Gebyrer Der har været faldende udgifter til pbs-gebyrer. mindreudgift på ca kr ) Vurderingsattester/ejendomsoplysninger Der er faldende efterspørgsel på vurderingsattester og ejendomsoplysninger. mindreindtægt på ca kr ) Porto Med indførelsen af Doc2mail er udgiften til porto faldende. Der forventes en mindreudgift på ca kr ) Forsikringer Indtægter vedrørende arbejdsskade- og ansvarsforsikringer er samlet set højere end teret Børne- og skoleforvaltningen 1) Overhead vedrørende instititutioner under rammeaftalerne Overhead vedrørende CKU Himmerland er ikke en del af det oprindelige, hvorfor der forventes merindtægter svarende hertil. Beløbet er medtaget på Børne- og skoleudvalgets opgørelse som en udgift Politikområde 5 Administrativ organisation 7 Direktion 1) Omstillingspuljen Der forventes ikke at være behov for hele tet i omstillingspuljen. Puljen reduceres hermed ) Bufferpulje Der blev i forbindelse med vedtagelsen af 2013 afsat bufferpulje på kr. Beløbet forventes ikke anvendt I alt

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REGNSKAB 2014 1 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau... 33

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere