Borup Varmeværk A.m.b.a. Bækgårdsvej Borup ÅRSRAPPORT 2003/2004 CVR NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borup Varmeværk A.m.b.a. Bækgårdsvej 16 4140 Borup ÅRSRAPPORT 2003/2004 CVR NR. 14 89 80 18"

Transkript

1 Borup Varmeværk A.m.b.a. Bækgårdsvej Borup ÅRSRAPPORT 2003/2004 CVR NR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent

2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2003/2004 inkl. ledelsesberetningen for selskabet Borup Varmeværk A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. I bestyrelsen Borup, den 11. maj Kurt Munk Pedersen Sven Gissum Walter Hansen Ove Hansen Arne Hansen Ole Schuldt-Larsen Orla Pedersen 1

3 REVISIONPÅTEGNING TIL SELSKABETS ANDELSHAVERE Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 1. april marts 2004 for Borup Varmeværk A.m.b.a.. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. marts 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Borup, den 11. maj 2004 Skovbo Revision ApS Per Kristiansen Registreret Revisor FRR 2

4 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING For regnskabsåret fra 1. april 2003 til 31. marts 2004 Fjernvarmedriften har været stabil, varmesalget svarede til det budgetterede og er på samme niveau som sidste år, vinteren var en normal vinter. Halmvarmeværket har leveret ca. 98 % af varmen, hvilket er tilfredsstillende. Vi har været forskånet for store spontane brud i året der gik, men der har været gennemført omfattende ledningsarbejder i forbindelse med tilslutningen af Borup Øst samt på Centerpladsen og på Borup Skole. Regnskabet udviser et driftsresultat på 68 tusinde kroner, som overføres til og indregnes i næste års budget. Der er i årets løb kommet 50 andelshavere til, således at vi er oppe på 676 andelshavere. Borup Øst er nu tilsluttet nettet og det forventes at der i det kommende år kommer yderligere ca. 50 andelshavere herfra. Udskiftning og verifikation (stikprøvekontrol) af målere fortsætter i det kommende regnskabs år. De berørte forbrugere vil blive informeret direkte. I det kommende regnskabsår fra 1. april 2004 til 31. marts 2005 er der budgetteret med en stigning af det faste bidrag på 2 kr. fra 18,85 kr. til 20,85 kr. plus moms. Forbrugs tariffen holdes uændret på 40.5 øre pr kwh eller 405 kroner pr mwh plus moms. Den gennemsnitlige prisstigning er ca. 3 % og det er første gang i 7 år at prisen hæves. For at sikre en tilfredsstillende afkøling hos forbrugerne, er der indført en afkølingsafgift. De gældende tariffer er optrykt på bagsiden af denne folder Med venlig hilsen Og på gensyn på generalforsamlingen Kurt Munk Pedersen Formand 3

5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, og er aflagt i danske kroner. Resultatopgørelse Resultatopgørelsen er opstillet i artsopdelt beretningsform. Indtægtskriterium Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde er optaget til den senest kendte offentlige vurdering. Regulering af grundværdien foretages over de fri reserver under egenkapitalen. Anlæg og ledningsnet er opført til anskaffelsessummen reguleret for akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en forventet maksimal levetid på 20 år. Værdien ultimo opgøres som værdien primo tillagt årets tilgang med fradrag af årets afskrivninger. Tilgodehavender Der fortages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet. Gældsforpligtelser i øvrigt Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. 4

6 RESULTATOPGØRELSE. Note Regnskab Regnskab Budget Budget 2003/ / / /05 t. kr. t. kr. t. kr. Nettoomsætning Fast bidrag Forbrug iflg. måleraflæsning Regulering af årsafgift gl. år og afskrevet tilgodehavende Nettoomsætning i alt Direkte produktionsomkostninger Bruttoresultat Indirekte produktionsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Produktionsresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Renteindtægter og lignende indtægter Renteomkostninger og lignende 5. omkostninger ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år Disponeret i alt

7 Note BALANCE PR. 31. MARTS AKTIVER 31/ / kr. t. kr. ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grundværdi Anlæg og ledningsnet Andel i DFF-EDB a.m.b.a Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Beholdning af olie Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Fraflyttede forbrugere Viderefakturerede projektomkostninger og byggevarme Tilgodehavende moms Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

8 Note BALANCE PR. 31. MARTS PASSIVER 31/ / kr. t.kr. EGENKAPITAL 7. Bunden egenkapital Overført til næste år Driftsresultat, Borup Øst Egenkapital i alt GÆLD LANGFRISTET GÆLD 10. Faste lån Danske Bank Kurstab ved omlægning af lån Skovbo Kommune, Transitledning Borup Øst Langfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD Driftskredit Danske Bank Tilbagebetaling til forbrugere (årsopgørelser) Kreditorer Halmvarmeværket Øvrige kreditorer Skyldig renter af faste lån Skyldig moms 0 16 Skyldige omkostninger (inkl. skat og feriepenge) Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser 7

9 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN mwh. % 1. Direkte produktionsomkostninger: Køb af halmvarme ,5 Egenproduktion på olie 450 2,5 I alt ,0 Ledningstab ,6 Salg aflæst på forbrugsmålere ,4 Opkrævet forbrugspris Opkrævet fast bidrag kr. 405,00 pr. mwh eller 40,5 øre pr. kwh. kr. 18,85 pr. m 2 opvarmet etageareal. Regnskab Regnskab 2003/ /2003 kr. t. kr. Køb af halmvarme Olieforbrug Tømning af gammel olietank 0 57 Elforbrug Vand og kemikalier Beregnet ledningstab Borup Øst Direkte produktionsomkostninger i alt Indirekte produktionsomkostninger: Reparation og renovering af ledningsnet: Reparation ved Elmevej Reparation ved Rønnevej - Lindevej Reparation ved Neergårdparken Reparation ved Kimmerslevvej Reparation ved Søvej Reparation ved Stenhøjparken Reparation ved Østergade Reparation ved Parkvej Møllevej Reparation ved Borup Skole Reparation ved Kymervej Reparation diverse Stik ved eksisterende net Stikledning Møllevang, rest Stikledninger nye tilslutninger Termografi Modtaget erstatning Kymervej 40 vedr. 2002/

10 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2. Indirekte produktionsomkostninger (fortsat): Regnskab Regnskab 2003/ /2003 kr. t. kr. Nye målere og reparation af målere Køb af nye målere Reparation og installation af målere Øvrige indirekte produktionsomkostninger: Vedligehold af bygning og værk Værktøj og sikkerhedsudstyr Renovation, skorstensfejning og miljøgebyrer Rengøring Autodrift Indirekte produktionsomkostninger i alt Personaleomkostninger: Gager, lønninger, pensioner og feriepenge Bestyrelseshonorar Sociale bidrag Personaleomkostninger og kurser Indirekte produktionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger: Forsikring og kontingenter Bankgebyrer og PBS Annoncer og reklame Telefon Kontorartikler Fragt og porto Repræsentation Rejser og ophold Edb-omkostninger Småanskaffelser Faglitteratur Revision, bogføring og advokat Mødeudgifter Administrationsomkostninger i alt

11 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Regnskab Regnskab 2003/ /2003 kr. t. kr. 5. Renteomkostninger og lignende omkostninger: Renteomkostninger Kurstab Renteomkostninger og lignende omkostninger i alt Værdi af anlæg og ledningsnet: Saldo 1. april Tilgang i året Hovedreparation Vinkelvej Ny olietank Stikledning Plejehjemmet Transitledning Borup Øst Afskrivninger Værdi af anlæg og ledningsnet pr. 31. marts Bunden egenkapital: Saldo primo Regulering ejendomsværdi Bunden egenkapital ultimo Overført til næste år: Overført fra tidligere år Årets resultat Overført til næste år ultimo

12 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Regnskab Regnskab 2003/ /2003 kr. t. kr. 9. Driftsresultat Borup Øst: Overført fra sidste år 0 0 Fastbidrag Forbrug ifølge måleraflæsning Beregnet ledningstab Akkumuleret driftsresultat pr. 31. marts Langfristet gæld: Den langfristede gæld forfalder således: 0-1 år år Efter 5 år Eventualforpligtelser: Varmeværket har ikke påtaget sig forpligtelser ud over de i regnskabet anførte. 11

t4ci :1 71 1 c!i1 Registrerede Revisorer FRR Tifi 57561400 Fax: 57526749 E-mail: info@skovborevision.dk PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup

t4ci :1 71 1 c!i1 Registrerede Revisorer FRR Tifi 57561400 Fax: 57526749 E-mail: info@skovborevision.dk PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup 4r i :Tu t4ci :1 71 1 c!i1 PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup Tifi 57561400 Fax: 57526749 Email: info@skovborevision.dk Registrerede Revisorer FRR Borup Varmevrk A.m.b.a. Bekg rdsvej 16 4140 Borup

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13 1 CVR-nr. 28 03 26 17 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning x Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere