REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje og Omsorg ØKV2 - ultimo juni Forbrugsreduktioner i 2011 på s driftsområde Misbrug Unge Vederlagsfri fysioterapi - handleplan for reduktion i udgiftsniveau Høring vedrørende lægedækning i Rebild Kommune Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter Kvalitetsstandarder Godkendelse efter høring Status for handleplan på det specialiserede socialområde Handicappolitik Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe madproduktion på 1-2 ældrecentre Orientering 193 Underskriftsside

3 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje og Omsorg J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/10098 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Temamøde vedrørende strategioplæg for Center Pleje og Omsorg. Center Pleje og Omsorg har udarbejdet strategioplæg for fremtidig drift af Pleje og Omsorg i Rebild Kommune. Center Pleje og Omsorg vil på temamødet orientere om tankerne og ideerne bag oplægget. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering og drøftelse i. Beslutning i den : Strategioplægget sendes til Ældreråd og Sektor-MED Ældre med henblik på drøftelse heraf på dialogmøderne i september måned Taget til efterretning. Bilag: Åben Strateginotat SU

4 2. ØKV2 - ultimo juni J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for s område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for SU s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % Korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Sundhedsudvalg U ,9 50,7 Sundhedsudvalg I ,5 43,5 Pleje og omsorg U ,4 46,9 Pleje og omsorg I ,0 30,9 Voksne med særlige behov og førtidspens. Voksne med særlige behov og førtidspens. U ,4 55,7 I ,5 50,4 Sundhed U ,5 46,2 Sundhed I ,0 32,0 På det samlede SU område forventes, der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er stort set samme niveau som ved ØKV1, men der er tale om større forskydninger områderne imellem. Der blev overført et merforbrug fra 2010 til 2011 på 4,1 mio. kr. Den væsentligste ændring i forhold til vurderet merforbrug i ØKV1 er på voksenanbringelsesområdet og skyldes især en vurdering af usikkerheden, om de relative udgiftstunge sager, der pt. er tvist om, herunder ankesager, hvor der i den første vurdering var en forventning om, at de blev afgjort i 2011 regnskabet, hvor vurdering med udgangen af juli måned er, at afgørelserne sandsynligvis først falder i Der er forventes i øvrigt et merforbrug på 1,5 mio. kr. på førtidspensioner. I 2010 blev der budgetteret med en tilgang på 50, hvor det faktiske tal for 2010 blev 69 borgere. Der er således en stigning på 19 borgere med helårsvirkning i I 2011 er der pt. tilkendt 25 i 1. halvår hvilket svarer overens med budgettallet. Modsat forventes der mindreudgifter på pleje- og omsorgsområdet. Samlet set er der tale om en forbedring i forhold til ØKV1 på 3-4 mio. kr. på dette område, som følge af at resul- 169

5 taterne fra 1. kvartal er fortsat i 2. kvartal, herunder det iværksatte rotationsprojekt. Sidst forventes sundhedsområdet, at blive lidt bedre end vurderingen ved ØKV1, således at der nu forventes merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., væsentligst som følge af en vurdering af et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering. I forhold til sanktionslovgivningen, der måles på kommunens serviceudgifter, er førtidspensioner og aktivitetsbestemt medfinansiering undtaget og sanktioneres ikke. Merudgifterne på serviceområderne i forhold til det korrigerede budget udgør derfor godt 6 mio. kr. og i forhold til det oprindelige budget ca. 2 mio. kr., da der er overført ca. 4 mio. kr. fra 2010 til 2011 i merforbrug på serviceområderne indenfor s område. Der arbejdes på at nedbringe udgifterne på området. For en nærmere redegørelse for de allerede iværksatte tiltag og nye tiltag for at imødegå merforbrug henvises til særskilt sag på dagsordnen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV2 drøftes med henblik på budgetoverholdelse Beslutning i den : indstiller at der træffes principbeslutning om, at der i forbindelse med flytning af enkeltsager mellem driftscentrene, med en samlet netto driftsudgift på over 0,5 mill. kr. årligt, flyttes budgetbeløb svarende til den fremadrettede årlige netto driftsudgift. Med henblik på budgetoverholdelse i 2011 indstiller, at der iværksættes forbrugsbegrænsende tiltag på udvalgets driftsområde på følgende områder: Center Sundhed: Planlagte seminarer ændres for så vidt angår sted og indhold Forebyggende tiltag afvikles ikke i den resterende del af 2011, og Som følge heraf anvendes overskydende timer i dagcentret Ådalscentret Organisatorisk ændring af kontinens opgaven Ledige stillinger, barselsvikarer m.v. besættes ikke Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi iværksættes hurtigst muligt. Samlet forbrugsreduktion 0,4 mill. kr. Center Pleje og omsorg: Budgetoverholdelse distriktsniveau Skyldige huslejebeløb 170

6 Stillingsledighed dagcentret Ådalscentret Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i Samlet forbrugsreduktion 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap specialiserede voksenområde Realisering af driftsreduktioner Samlet forbrugsreduktion 3,0 mill. kr. Generelt med henblik på at opnå den samlede forbrugsreduktion på 6,5 mill. kr. indstiller at der indføres administreret forbrugs- og ansættelsesstop på hele udvalgets driftsområde. Bilag: Åben ØKV2 - Ultimo juni SU Åben Forbrugsoversigt ØKV SU

7 3. Forbrugsreduktioner i 2011 på s driftsområde J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/10836 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Som det fremgår af Økonomivurdering 2 for s driftsområde forventes der et merforbrug med årets udgang på op mod 6,5 mill. kr. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. juni 2011 i forbindelse med behandlingen af økonomivurderingen pr. 31. maj 2011, at der i august måned 2011 fremlægges en fornyet økonomivurdering med angivelse af evt. forbrugsbegrænsende tiltag. Center for Sundhed, Pleje og omsorg og Familie og handicap har med baggrund heri gennemgået mulighederne for at iværksætte forbrugsbegrænsende tiltag på de 3 områder. Center Sundhed. Planlagt seminar ændres for så vidt angår sted og indhold ,00 kr. Frivilligt socialt arbejde uforbrugte midler ,00 kr. Forebyggelsesmæssige tiltag afvikles ikke i den resterende del af året, og ,00 kr. som følge heraf anvende overskydende timer i dagcentret i Ådalscentret ,00 kr. Organisatorisk ændring af kontinens-opgaven ,00 kr. Undlade at genbesætte ledige stillinger, ingen vikarer m.v ,00 kr. Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi ,00 kr. I alt ,00 kr. Herved vil Center Sundhed, ud fra de nuværende vurderinger kunne overholde budgettet i Center Pleje og omsorg. Som følge af de store fald i visiterede timer, genereret via Rehab Rebild med tilhørende revisitationer, har det vist sig meget vanskeligt for især de små distrikter at overholde driftsbudgettet i det første halvår af Budgetterne genereres via en ren BUM model, hvorfor det er meget svært at få driften til at hænge sammen i ydertiderne som aften, nat og weekends. Der er udarbejdet handleplaner for budgetoverholdelse for de aktuelle distrikter, og der forventes herved en mindreudgift i den resterende del af 2011 på 1,2 mill. kr. Der arbejdes i Økonomivurdering 3 med overførsel af et skyldigt huslejebeløb på 2,9 mill. kr. som er overført fra Beløbet opstår derved, at Lejerbo som administrator af ældreboligerne, har afholdt udgifter til renovering m.v. der er større end det beløb der opkræves i husleje. Der er tale om et beløb som løbende afdrages via de huslejer som beboerne betaler, og da disse er øget med mellem 10 og 15% for stort set alle ældreboligerne, forventes der afdraget på gælden med 1,0 mill. kr. i 2011 via de forhøjede huslejebetalinger. 172

8 Dagcentret Ådalscentret som nævnt under Center Sundhed flyttes medarbejdertimer til Dagcentret i Ådalscentret, hvorved besættelse af den koordinerende dagcenterstilling på 30 timer ugentligt ikke besættes. Herved spares i alt ,00 kr. i Den resterende dækning af stillingen varetages af Center Pleje og omsorg, der herved reducerer forbruget med ,00 kr. i Konsekvensen af ovennævnte ændringer i forhold til dagcentret på Ådalscentret kan være at der i den resterende del af 2011 må reduceres i den besluttede åbningstid ligesom det kan være nødvendigt at reducere i antallet af borgere der visiteres til dagcentret. Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i den resterende del af 2011, ligesom der ikke ansættes vikarer ved sygdom og barsel i forhold til myndighedsdelen under Center Pleje og omsorg forventet mindreforbrug på ,00 kr. Serviceniveau Praktisk bistand. Serviceniveauet på Praktisk bistand kan ændres fra hver 2. til hver 3. uge. En sådan ændring i serviceniveauet vil medføre en forbrugsreduktion på ,00 kr. pr. måned eller ca ,00 kr. for den resterende del af Det skal her bemærkes, at en sådan ændring forinden den effektueres bør sendes til Ældrerådet til høring. Samlet forventet forbrugsreduktion i den resterende del af 2011 på 2,34 mill. kr. hvortil kommer effekten af en evt. ændring i serviceniveauet på praktisk bistand med ,00 kr. Center Familie og handicap voksenspecialiserede område. Det fremgår af handleplanen for det specialiserede socialområde, der behandles som punkt på nærværende dagsorden, at der er realiseret driftsreduktioner på det specialiserede socialområde på 3,51 mill. kr. og at der herudover vil kunne realiseres yderligere 2,0 mill. kr. i forbruget i den resterende del af Af de allerede realiserede driftsreduktioner på 3,51 mill. kr. er godt 2,0 mill. kr. indarbejdet i skønnet i Økonomivurdering 2. Der forventes således driftsreduktioner på 3,0 mill. kr. i den resterende del af 2011 så merforbruget i 2011 forventes at udgøre 7,0 mill. kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det forventede merforbrug på s driftsområde udgør i Økonomivurdering 2 samlet set 6,5 mill. kr. De foreslåede forbrugs- og driftsreduktioner udgør: Center Sundhed 0,5 mill. kr Center Pleje og omsorg 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap voksenspecialiserede område 3,00 mill. kr. I alt 5,85 mill. kr. Hertil kommer en evt. ændring i serviceniveauet på praktisk bistand med ,00 kr. hvorefter den samlede reduktion udgør 6,1 mill. Kr. 173

9 Indstilling: Det indstilles: At de foreslåede forbrugsbegrænsninger og driftsreduktioner for den resterende del af 2011 godkendes, og At der træffes beslutning om evt. ændring i serviceniveauet vedrørende praktisk bistand. Beslutning i den : Med henblik på budgetoverholdelse i 2011 indstiller, at der iværksættes forbrugsbegrænsende tiltag på udvalgets driftsområde på følgende områder: Center Sundhed: Planlagte seminarer ændres for så vidt angår sted og indhold Forebyggende tiltag afvikles ikke i den resterende del af 2011, og Som følge heraf anvendes overskydende timer i dagcentret Ådalscentret Organisatorisk ændring af kontinens opgaven Ledige stillinger, barselsvikarer m.v. besættes ikke Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi iværksættes hurtigst muligt. Samlet forbrugsreduktion 0,4 mill. kr. Center Pleje og omsorg: Budgetoverholdelse distriktsniveau Skyldige huslejebeløb Stillingsledighed dagcentret Ådalscentret Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i Samlet forbrugsreduktion 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap specialiserede voksenområde Realisering af driftsreduktioner Samlet forbrugsreduktion 3,0 mill. kr. Generelt med henblik på at opnå den samlede forbrugsreduktion på 6,5 mill. kr. indstiller at der indføres administreret forbrugs- og ansættelsesstop på hele udvalgets driftsområde. 174

10 4. Misbrug Unge J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/10820 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Som følge af hjemtagelse af opgaven for misbrugsbehandling og rådgivning, herunder de faglige og økonomiske udfordringer på området, er det tidligere politisk besluttet, at bl.a. unge-området bør analyseres nærmere. En administrativ faglig opgave der er belyst hen over de seneste måneder i hhv. Center for Arbejdsmarked, Familie/handicap og Sundhed. Analysen viser generelt, at der er brug for helheds- og koordineret tværfaglig indsats på tværs af organisationen. Overblik, herunder omfang og udfordringer på området er imidlertid fortsat ikke klare, idet det ikke for indeværende har været muligt at samle en udtømmende liste med alle potentielle borgere - pga. udfordringer ved omlægning til ny administrativ struktur, ferieafholdelse m.v. Det er imidlertid afdækket, at der er en gruppe unge kontanthjælpsmodtagere over 18 år med misbrugsproblemer, i forhold til hvilken der bør iværksættes et udrednings- og behandlingsarbejde. Det betyder, at det pt. anbefales, at der arbejdes videre med et tværfagligt og fleksibelt pilotprojekt for et behandlingstilbud til unge kontanthjælpsmodtagere. Aldersgruppen tager udgangspunkt i årige, dog således at én på 26 år vil kunne deltage såfremt der fagligt er belæg for dette. Tilbuddet anbefales at ske i en homogen gruppe unge med opmærksomhedsforstyrrelser. Det forventes, at der vil kunne samles en gruppe på 8 deltagere. Den faglige indsats i tilbuddet anbefales at ske ud fra et arbejdsmarkedsmæssigt udgangspunkt hvor selverkendelse af misbrug er sket og hvor den unges egen motivation for behandling er tilstede. Samarbejdspartnere i opgaven anbefales at være aktører indenfor Unge-indsatsen, jobcentrets muligheder for praktik- og mentorordninger, psykiatrien, psykologiske og sundhedsfremmende tiltag, herunder bl.a. via misbrugsteamet. Pilotprojektet bør forankres med base fra Center Arbejdsmarked. Analysen viser ligeledes, at der tværfagligt i organisationen og blandt relevante centre er brug for en nærmere afdækning af målgrupper for behandlingsindsats for unge over og under 18 år samt en drøftelse af fælles definition for og ejerskab til, hvad vi forstår ved misbrug og ikke mindst hvilken betydning det har for afledte og efterfølgende konsekvenser (fællessprog). En drøftelse og afklaring der vil ske hen over efteråret på en fælles temadag for relevante ledere og medarbejdere. Temadagen vil også have et omdrejningspunkt i det tværfaglige samarbejde, herunder de muligheder der kunne være relevante for en mere intensiv opsøgende og dermed forebyggende indsats over for unge med misbrugsproblemer. For unge under 18 år har der tidligere været mulighed for køb af rådgivning og behandling via det regionale og mobile ungeteam. En ydelse der indtil 1. maj 2011 er købt og finan- 175

11 sieret via Familieafdelingen. I tilbuddet indgik mulighed for køb af indtil 3 individuelle anonyme samtaler og en anden mulighed for køb af længerevarende behandling. I årene 2009 og 2010 har Rebild Kommune gjort brug af denne mulighed i sager årligt og en tilsvarende udgift på ca kr. årligt. Dette tilbud indgår pt. ikke i Center Sundheds tilbud for rådgivning, vejledning og behandling, idet nuværende og gældende misbrugspolitik, kvalitetsstandard og ydelseskatalog har udgangspunkt i misbrugscenter Syd s tidligere tilbud. Jf. tidligere politisk godkendt koncept for misbrugsopgaven på ungeområdet skal der ske rolleafklaring og forventningsafstemning til et tilbud der modsvarer det tidligere mobile ungeteam i regionalt regi fagligt og økonomisk. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Pilotprojektet finansieres inden for rammerne af driftsbudgettet på misbrugsområdet i form af deltagelse fra de medarbejdere der er ansat under Center for Sundhed misbrugsteamet, samt via eksisterende ressourcer fra sagsbehandlerne i Arbejdsmarkedscentret herunder UU-vejledere m.fl. Der skal forud for iværksættelse af evt. yderligere projekter for f.eks. unge under 18 år, tages stilling til de finansieringsmæssige forhold forinden et projekt iværksættes. Indstilling: Det indstilles: At der etableres et pilotprojekt for kontanthjælpsmodtagere med opmærksomhedsforstyrrelser ud fra et helhedsorienteret og tværfagligt arbejdsmarkedsrelateret behandlingskoncept hvor misbrugsbehandling indgår i nødvendigt omfang At der sker faglig og økonomisk forventningsafstemning og afklaring for tilbud til unge med misbrugsproblemer under 18 år som erstatning for tidligere mobilt ungeteam At der snarest afholdes fælles temadag/-seminar for relevante ledere og medarbejderne fra respektive centre med henblik på etablering af fælles kultur, ejerskab til begrebet misbrug via et fællessprog på tværs i misbrugsopgaven generelt og specifikt. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. 176

12 5. Vederlagsfri fysioterapi - handleplan for reduktion i udgiftsniveau J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/9806 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Ordningen for vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune har de senere år været under et konstant økonomisk pres et nu tiltagende og øget pres. Der forventes i 2011 et merforbrug i størrelsesordenen 1,5-2 mio. kr. Området er svært styrbart, idet det er lægen, der henviser, fysioterapeuten der afgør behandlingsform og niveau og kommunen der skal betale i nævnte rækkefølge. Fra kommunal side er der ikke mulighed for nogen som helst påvirkning ift. myndighedsopgaven hos privatpraktiserende læger og -fysioterapeuter. Der er for borger mulighed for frit valg af leverandør. I Rebild Kommune har det siden efteråret 2009 været muligt at vælge kommunal leverandør via Sund Rebild. Til sammenligning kan oplyses, at antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi hos private pt. udgør 209 og hos Sund Rebild 90. Siden januar 2009 er det samlede antal borgere i ordningen steget fra 258 til 299. Udgift pr. borger udgør i privat regi kr. og i kommunalt regi kr. Bilag der belyser udviklingen vedlægges. For at reducere det økonomiske merforbrug på området arbejdes der pt. med en administrativ, faglig gennemgang af alle borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi. Dette ud fra en betragtning om, at der evt. kan være incitamenter og dermed evt. gevinster ved at sammenholde henvisningsdiagnose og den træningsydelse der gives. Ex. kan borgere med en progressiv diagnose i udgangspunktet kun modtage holdtræning. - I gennemgangens tvivlstilfælde vil kommunens lægefaglige praksiskonsulent blive konsulteret. Er der herefter borgere der ex. ikke er berettiget til at modtage vederlagsfri fysioterapi kontaktes udstedende læge af henvisning. Det forventes yderligere, at evt. divergerende opfattelser af antal træningsydelser og -form vil indgå i den dialog der efterfølgende skal ske både individuelt og mere generelt med lægernes samarbejdsudvalg. Endvidere vil der blive taget kontakt til de evt. privatpraktiserende fysioterapeuter, der vurderes at bevilge mere træning eller evt. individuel træning i stedet for holdtræning end forudsat til den pågældende lidelse. På børneområdet har Rebild Kommune forholdsvis få udgifter ift. kommunerne i Region Nord. Det modsatte gør sig gældende for aldersgruppen år. Der har tidligere været kontakt til denne målgruppe om muligheden for overgang til kommunal leverandør. Dette med henvisning til, at bl.a. Fysioterapeuternes organisation anbefaler, at børn og unge træner hos kommunale leverandører ud fra et tværfagligt hensyn. En anbefaling der også tydeligt fremgår af Ministeriets vejledning om træning i kommuner og regioner. Kun ganske få ønskede på daværende tidspunkt et leverandørskift. Siden er flere kommet til i kommunalt regi. De centrale anbefalinger er drøftet på fællesmøde mellem Rebild Kom- 177

13 munes læger, de privatpraktiserende fysioterapeuter i Rebild Kommune og repræsentanter fra Center Sundhed. - Dette udgangspunkt gør, at der i august måned sker en besøgsrunde hos alle relevante aktører på børne- og ungeområdet internt i Rebild Kommunes organisation. Dette for at synliggøre og italesætte de centrale anbefalinger der ligger for valg af leverandør hos de medarbejdere der er i berøring med nye børn og unge med potentialer for henvisning til vederlagsfri træning der er en generel forventning til, at de kommunale fagpersoner generelt kan være medvirkende til optimal indflydelse på leverandørvalg. Opsummerende tids- og handleplan i indsats for reducerede udgifter til vederlagsfri fysioterapi: Juli/august 2011 August 2011 Faglig og administrativ gennemgang af alle borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi er der konsensus mellem henvisningsdiagnose og træningsydelser, Evt. kontakt til læger og privatpraktiserende fysioterapeuter omkring individuelle personsager. August/september 2011 Besøgsrunde til Rebild Kommunes interne institutioner med henblik på videndeling og synliggørelse af det kommunale træningstilbud på børne- og ungeområdet herunder de centrale anbefalinger til leverandørvalg, September 2011 Efteråret 2011 Politisk behandling af opsamling på ovennævnte tiltag, med information om og mulighed for drøftelser af forventede effekter og konsekvenser af indsatsen. Evt. fællesmøde mellem Rebild Kommunes lægers samarbejdsudvalg, privatpraktiserende fysioterapeuter og repræsentanter fra Rebild Kommune om forventninger til fremadrettet samarbejde i opgaven. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Bilag vedlagt med oversigt over økonomi i forbindelse med levering af vederlagsfri fysioterapi. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At handleplanen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben Oversigt over økonomi i forbindelse med levering af vederlagsfri fysioterapi - SU

14 6. Høring vedrørende lægedækning i Rebild Kommune 2012 J.nr.: P00. Sagsnr.: 08/9720 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Region Nordjylland er ansvarlig for opgaverne omkring almen lægedækning. Regionen samarbejder med de nordjyske kommuner og de praktiserende læger om disse opgaver. Dette samarbejde er formaliseret i et Samarbejdsudvalg for almenlæger. En vigtig opgave for samarbejdsudvalget er udarbejdelse af en Praksisudviklingsplan, som udarbejdes hvert 4. år. Da det nuværende udviklingsplan er fra 2008, skal der derfor udarbejdes en ny udviklingsplan. En ny Landsoverenskomst om almen Lægegerning, tilsiger at kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af Praksisudviklingsplanen skal høres om følgende: Hvilke behov ser kommunerne i forhold lægedækning Hvilke initiativer er der fra kommunal side igangsat eller påtænkes igangsat med henblik på at fremme og facilitere flerlægepraksis Pixiudgaven vedrørende indholdet i praksisplan samt det tilhørende kortbilag - udarbejdet af forvaltningen i forbindelse med afgivelse af høringssvar medio maj måned er vedlagt dagsordenen til orientering. Ligeledes er vedlagt høringssvar fra Rebild Kommunes Lægelaug, afgivet på møde med Forvaltningen tirsdag d. 2. august. Ad. 1 Hvilke behov ser Rebild Kommune i forhold lægedækning For Rebild Kommune som helhed er situationen for lægedækning bedret i forhold til det scenarie, der gjorde sig gældende i 2008, hvor lægedækning i kommunen fremstod mangelfuld; dels pga. generationsskifte dels pga. generelle rekrutteringsvanskeligheder. Siden 2008 er kommet to nye læger til, én i Skørping samt én i Støvring. Dette betyder en nettofremgang på en læge. Ovennævnte indikerer, at der stadig er udfordringer i den vestlige del af kommunen. Hertil kommer, at der såvel i Haverslev som i Støvring ses en udfordring i et evt. generationsskifte inden for en overskuelig årrække. Erfaringen siger, at det generelt er vanskeligt at sælge solo-praksis. Tilgangen sker i kompagniskabspraksis. I en undersøgelse foretaget på baggrund af udvikling af nuværende praksisplan fremgik, at et flertal af de yngre læger ønsker at indtræde enten i en større kompagniskabs-praksis med 4-6 læger eller i et behandlerhus, mens blot få ønsker at nedsætte sig i en solopraksis. Disse synspunkter bakkes op i høringssvaret fra Lægelauget der påpeger, at fleksible og rentable arbejdsbetingelser samt kompagniskab/samarbejde på 2-4 læger er optimalt. Opførelse af nyt modtage-afsnit Med opførslen af et nyt modtageafsnit for akutte medicinske patienter i Himmerland (for- 179

15 ventet ibrugtagning 1. januar 2012) forventes dels et øget pres på de praktiserende læger i deres funktion som tovholder mellem sekundær og primær sektor, dels øget pres på opgaveløsningen i kommunerne i form af tidligere udskrivning, øget kompleksitet i opgaveløsning m.v. Ikke mindst som følge heraf er det essentielt med forsvarlig lægedækning i alle områder af Rebild Kommune. Ad.2. Hvilke initiativer er der fra kommunal side igangsat eller påtænkes igangsat med henblik på at fremme og facilitere flerlægepraksis I Byrådets høringssvar til praksisplan fremgik, at Rebild Kommune gerne vil indgå i udvikling med større fællesskaber. Ligeledes vil kommunen i videst mulig omfang inddrage erfaringer fra kommuner, der har iværksat relevante tiltag i form af sundhedshuse, behandlerhuse og lignende; hvori indgår læger, tandlæger, fysioterapeuter m.m. I et sundhedshus vil kommunen kunne leje lokaler ud til blandt andet praktiserende læger. Derudover tilsluttede Rebild Kommune sig forslaget om at tilknytte mere praksispersonale til almen praksis til udførelse af mere rutineprægede opgaver under supervision af den praktiserende læge. Dette vil i praksis være en relevant model i forbindelse med sundheds- og behandlerhuse. Fra Lægelauget påpeges det i høringssvaret, at tankerne bag et evt. lægehus bør konkretiseres, ligesom det påpeges, at Rebild Kommune bør forberede sig langsigtet i forhold til planlovens bestemmelser, så der åbnes mulighed for forskellige løsninger omkring etablering af lægehuse m.v. I forhold til lægemangel i den vestlige del af kommunen: Rebild Kommune vil i det omfang, det er muligt medvirke til at bedre lægemanglen i den vestlige del af kommunen. Det bør påpeges, at kommunerne ikke skal engagere sig i lægehuse; idet det er en ren regional opgave. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forvaltningens udkast til høringssvar vedrørende lægedækning i Rebild Kommune godkendes. 180

16 Beslutning i den : ønsker de 3 sidste linjer i 3. afsnit slettet. Hvori indgår læger, tandlæger, fysioterapeuter m.m. I et sundhedshus vil kommunen kunne leje lokaler ud til blandt andet praktiserende læger. Der fremsendes oplæg til revideret svarskrivelse til Byrådet. Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Redegørelse_vedr høring af behov for lægedækning(1) - SU Åben Skrivelse af 29. april 2011 fra Region Nordjylland vedrørende høring om behov i forhold til lægedækning - SU Åben Pixiudgave_Høringsudkast Praksisplan SU Åben Oversigt over byernes indbyggertal samt over lægepraksis i Rebild Kommune - SU Åben Udkast_Byrådets høringssvar vedr høring af behov for lægedækning SU Åben Høringssvar fra lægelaug i Rebild Kommune_afgivet SU Åben Nyt udkast_byrådets høringssvar vedr høring af behov for lægedækning 2012_revideret efter SU ØK

17 7. Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17043 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På baggrund af Byrådets rammebeslutning 27. januar 2011 er der nedsat en procesgruppe, som i samarbejde med Anlægsforum har udarbejdet skitseprojekt samt indholdsbeskrivelse vedrørende ombygningen af Mastruplund. Derudover har sagen været drøftet på temamøder i maj og juni Indflytningen på Ådalscentret 1. maj 2011 har frigjort 18 boliger på Mastruplund (Liljen og Solsikken) og 7 boliger på Himmerlandshave (Skoven), som de nuværende beboere på Mastruplund skal overflyttes til. Dette giver mulighed for at ombygge de utidssvarende boliger til 14 tidssvarende boliger. Samtidig etableres to yderligere boliger med tilbygning. Den nedsatte arbejdsgruppe peger på, at Mastruplund fremadrettet skal rumme: To leve- og bomiljøer med i alt 19 lejligheder (Heraf 3 eksisterende). Lokaler til administrationen og kontorfaciliteter. Seks aflastningspladser/korttidsafsnit Sundhedscenter herunder genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Derudover rummer Mastruplund også café og dagcenter med åbent aktivitetstilbud samt køkken, depotrum mv., som ikke er omfattet af ombygningen. Boliger - 2 leve- og bomiljøer: Der etableres 2 boenheder på Mastruplund, som består af i alt 19 lejligheder. Boenhed 1 rummer 11 lejligheder (heraf 2 eksisterende) og er på i alt 730m 2. Boenhed 2 rummer 8 lejligheder (heraf 1 eksisterende) og er på i alt 590 m 2. Hovedparten af de nye lejligheder har et nettoareal på ca. 36 m 2. Dertil kommer fællesarealer med opholdsrum, spisefaciliteter etc. Lejlighederne er udformet, så de er mest mulig fleksible. De vil således kunne beboes som 1-rums eller 2-rums boliger alt efter ønske og behov. Boligerne er størrelsesmæssigt og indretningsmæssigt at sammenligne med lejlighederne i Ådalscentret. Administration og kontorfaciliteter Der etableres lokalefaciliteter til administrationen og ledelsen af distriktet herunder personalefaciliteter til udegruppen. Aflastningspladser/korttidsafsnit Der etableres 6 aflastningsboliger med fleksible anvendelsesmuligheder med sigte på at undgå sygehusindlæggelser, aflastning herunder aflastning efter sygehusindlæggelse, dø- 182

18 ende, intensiv genoptræning m.v. Aflastningspladserne/korttidsafsnittene etableres så to er fælles om et badeværelse. Sundhedscenter I de tidligere terapi- og træningslokaler etableres et sundhedscenter med disponible rum til kontorer, klinikker, grupperum og lign. samt tilhørende træningscenter. Mastruplund byder på muligheden for eksempelvis at udleje lokaler til jordemoder m.fl. Tidsplan Byggestart forventes tidligst at være i 1. kvartal af Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De samlede udgifter til ombygning af ældreboliger og fællesarealer anslåes at ville beløbe sig til 15,8 mio. kr. inkl. moms. Som anført på vedhæftede bilag finansieres ombygningen med lån, grundkapitalindskud og beboerindskud. Grundkapitalindskuddet er kommunens indskud i projektet; her hvor kommunen er bygherrer, sker det i form af den eksisterende bygningsmasse. Det beløb, som kan hjemtages i lån, beboerindskud og tilskud til servicearealer, vil også kunne finansiere ombygning af aflastningspladser/korttidsafsnit, servicearealer og Sundhedscenter. Denne ombygning er anslået til samlet at beløbe sig til 5,3 mio. kr. ekskl. moms. Med disse overslag viser projektet et finansielt overskud på ca. 2,8 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget til ombygning af Mastruplund sendes i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Sektor-MED for Pleje- og Omsorg. Beslutning i den : anbefaler høringsfristen fastsat til udgangen af september måned Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Ny oversigtsplan med 6 boliger - SU Åben Revideret økonomi - Mastruplund - SU

19 8. Kvalitetsstandarder Godkendelse efter høring J.nr.: P23. Sagsnr.: 11/8208 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Baggrund: I henhold til SEL 139 kan socialministeren i en bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op. Kvalitetsstandarderne formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier. Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne minimum én gang årligt. Beskrivelse: Center Pleje og Omsorg har foretaget en administrativ gennemgang af Kvalitetsstandarderne fra 2010 med henblik på nødvendige justeringer. Justeringerne omfatter sproglige ændringer i alle kvalitetsstandarderne. I kvalitetsstandarden for sygepleje fremgår også indholdsmæssige ændringer - hovedsageligt med præciserende karakter. Der er således ikke justeringer i det nuværende serviceniveau. Det skal bemærkes, at Kvalitetsstandarder for Forebyggende Hjemmebesøg ikke er blevet revideret, idet tilbud om Forebyggende Hjemmebesøg skal behandles af på udvalgets møde i august Kvalitetsstandarderne 2011 indeholder følgende gennemgående ændringer under emnet Hvordan sikres kvaliteten af den leverede ydelse : Center Pleje og Omsorg har i Kvalitetsstandarderne for 2011 valgt en præciserende beskrivelse af, at det er en opgave for både myndighed og leverandører at følge op på Rebild Kommunes kvalitetsmål, som er beskrevet i den enkelte kvalitetsstandard. Hensigten er bl.a. at tydeliggøre, at leverandørerne også har en forpligtigelse i forhold til kvalitetssikring af de leverede ydelser. Myndigheden vil også fremadrettet følge op på borgernes tilfredshed med både de leverede og visiterede ydelser i forbindelse med den årlige revisitation. Sygeplejen er pr. 1. juni 2011 organisatorisk overflyttet til Center Pleje og Omsorg. Det betyder bl.a., at indgangen til sygeplejen fra samme dato foregår via Myndighed svarende til indgangen til øvrige ydelser, som visiteres af Myndighed i Center Pleje og Omsorg. Som følge af den organisatoriske ændring har Center Pleje og Omsorg revideret kvalitetsstandarden med henblik på tydeliggørelse af, hvortil henvendelser om sygepleje skal rettes, hvor sygeplejen udføres samt ændret formålet med sygepleje til en mere overordnet 184

20 beskrivelse af Rebild Kommunes hensigt med sygeplejen. De væsentligste ændringer og justeringer i kvalitetsstandarden for sygeplejen er følgende: Anmodning om og visitering til sygepleje skal fremadrettet ske ved henvendelse til Myndighed i Center Pleje og Omsorg. Derudover vil sygeplejen kunne finde sted i Sundhedsklinikken, borgernes eget hjem og lokalt på det enkelte ældrecenter Hensigten med sygeplejen er: At fremme borgerens sundhed og imødekomme behovet for hjemmesygepleje i tilslutning til sygdomsbehandling gennem pleje, behandling, forebyggelse, vejledning samt psykisk støtte og omsorg. At yde borgeren pleje og støtte igennem sygdomsfasen til helbredelse eller til at kunne leve med et eventuelt handicap eller kronisk lidelse såvel fysisk som psykisk. At stimulere og støtte borgeren til at drage egenomsorg for sin situation og herved styrke borgerens selvværd og livskvalitet. At hjælpe og støtte borgeren til eventuelle ændringer i livsstil/levevis med henblik på sundhedsfremme. At koordinere sundhedsydelser og tilbud. Center Pleje og Omsorg har afdækket nuværende praksis i forhold til afholdelse af udgiften til medicindoseringsæsker. Hovedpraksis er, at det er den enkelte borger, der selv afholder udgiften. Det har enkelte steder været muligt at tilbyde udlån af brugte doseringsæsker, hvis sygeplejen har haft brugte doseringsæsker på lager. Den praksis anbefales ændret, idet Rebild Kommune ikke er forpligtiget til at finansiere indkøb af medicindoseringsæsker. Medicindoseringen foretages som udgangspunkt hver 14 dag, hvorfor der er behov for 2 doseringsæsker pr. borger. Det vil betyde en mindre udgift for den enkelte borger, men samlet set en relativ stor udgift for kommunen. I kvalitetsstandarden for sygepleje har Center Pleje og Omsorg indarbejdet en beskrivelse af nuværende praksis. Det fremgår under afsnittene Hvad koster hjælpen og Særlige forhold, at borgerne selv skal afholde udgiften til indkøb af medicindoseringsæsker. Idet der er redegjort for ændringer i dagsordensteksten vedhæftes kvalitetsstandarderne ikke som bilag. Kvalitetsstandarderne ligger elektronisk på sagen. Økonomiske- og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: At Kvalitetsstandarderne 2011 sendes i høring ved høringsberettigede. At høringsfristen fastsættes til d. 23. juni 2011 kl At Byrådet behandler sagen i august

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:00. Fraværende: Rikke Karlsson og Gert Jensen Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19.45. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med omsorgshjem 237 2. Temamøde

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Kvalitetsstandarder 2015 Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet Ældrerådet anbefaler, at der under overskriften serviceniveau i kvalitetsstandarden for

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 10.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i mødet. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4 Møde slut: 12.30 Fraværende: Jette Vestergaard 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 33 sprotokol fra sidste møde 3 34 Godkendelse

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12:50 Fraværende: Anna Andersen, Børge Kjær Rasmussen og Hanne-Grethe Christensen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 033. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 78 034. Budgetscreening

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 12-01-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 12-01-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion af 7 2. Udfordringer og større

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere