REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje og Omsorg ØKV2 - ultimo juni Forbrugsreduktioner i 2011 på s driftsområde Misbrug Unge Vederlagsfri fysioterapi - handleplan for reduktion i udgiftsniveau Høring vedrørende lægedækning i Rebild Kommune Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter Kvalitetsstandarder Godkendelse efter høring Status for handleplan på det specialiserede socialområde Handicappolitik Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe madproduktion på 1-2 ældrecentre Orientering 193 Underskriftsside

3 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje og Omsorg J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/10098 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Temamøde vedrørende strategioplæg for Center Pleje og Omsorg. Center Pleje og Omsorg har udarbejdet strategioplæg for fremtidig drift af Pleje og Omsorg i Rebild Kommune. Center Pleje og Omsorg vil på temamødet orientere om tankerne og ideerne bag oplægget. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering og drøftelse i. Beslutning i den : Strategioplægget sendes til Ældreråd og Sektor-MED Ældre med henblik på drøftelse heraf på dialogmøderne i september måned Taget til efterretning. Bilag: Åben Strateginotat SU

4 2. ØKV2 - ultimo juni J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for s område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for SU s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % Korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Sundhedsudvalg U ,9 50,7 Sundhedsudvalg I ,5 43,5 Pleje og omsorg U ,4 46,9 Pleje og omsorg I ,0 30,9 Voksne med særlige behov og førtidspens. Voksne med særlige behov og førtidspens. U ,4 55,7 I ,5 50,4 Sundhed U ,5 46,2 Sundhed I ,0 32,0 På det samlede SU område forventes, der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er stort set samme niveau som ved ØKV1, men der er tale om større forskydninger områderne imellem. Der blev overført et merforbrug fra 2010 til 2011 på 4,1 mio. kr. Den væsentligste ændring i forhold til vurderet merforbrug i ØKV1 er på voksenanbringelsesområdet og skyldes især en vurdering af usikkerheden, om de relative udgiftstunge sager, der pt. er tvist om, herunder ankesager, hvor der i den første vurdering var en forventning om, at de blev afgjort i 2011 regnskabet, hvor vurdering med udgangen af juli måned er, at afgørelserne sandsynligvis først falder i Der er forventes i øvrigt et merforbrug på 1,5 mio. kr. på førtidspensioner. I 2010 blev der budgetteret med en tilgang på 50, hvor det faktiske tal for 2010 blev 69 borgere. Der er således en stigning på 19 borgere med helårsvirkning i I 2011 er der pt. tilkendt 25 i 1. halvår hvilket svarer overens med budgettallet. Modsat forventes der mindreudgifter på pleje- og omsorgsområdet. Samlet set er der tale om en forbedring i forhold til ØKV1 på 3-4 mio. kr. på dette område, som følge af at resul- 169

5 taterne fra 1. kvartal er fortsat i 2. kvartal, herunder det iværksatte rotationsprojekt. Sidst forventes sundhedsområdet, at blive lidt bedre end vurderingen ved ØKV1, således at der nu forventes merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., væsentligst som følge af en vurdering af et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering. I forhold til sanktionslovgivningen, der måles på kommunens serviceudgifter, er førtidspensioner og aktivitetsbestemt medfinansiering undtaget og sanktioneres ikke. Merudgifterne på serviceområderne i forhold til det korrigerede budget udgør derfor godt 6 mio. kr. og i forhold til det oprindelige budget ca. 2 mio. kr., da der er overført ca. 4 mio. kr. fra 2010 til 2011 i merforbrug på serviceområderne indenfor s område. Der arbejdes på at nedbringe udgifterne på området. For en nærmere redegørelse for de allerede iværksatte tiltag og nye tiltag for at imødegå merforbrug henvises til særskilt sag på dagsordnen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV2 drøftes med henblik på budgetoverholdelse Beslutning i den : indstiller at der træffes principbeslutning om, at der i forbindelse med flytning af enkeltsager mellem driftscentrene, med en samlet netto driftsudgift på over 0,5 mill. kr. årligt, flyttes budgetbeløb svarende til den fremadrettede årlige netto driftsudgift. Med henblik på budgetoverholdelse i 2011 indstiller, at der iværksættes forbrugsbegrænsende tiltag på udvalgets driftsområde på følgende områder: Center Sundhed: Planlagte seminarer ændres for så vidt angår sted og indhold Forebyggende tiltag afvikles ikke i den resterende del af 2011, og Som følge heraf anvendes overskydende timer i dagcentret Ådalscentret Organisatorisk ændring af kontinens opgaven Ledige stillinger, barselsvikarer m.v. besættes ikke Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi iværksættes hurtigst muligt. Samlet forbrugsreduktion 0,4 mill. kr. Center Pleje og omsorg: Budgetoverholdelse distriktsniveau Skyldige huslejebeløb 170

6 Stillingsledighed dagcentret Ådalscentret Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i Samlet forbrugsreduktion 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap specialiserede voksenområde Realisering af driftsreduktioner Samlet forbrugsreduktion 3,0 mill. kr. Generelt med henblik på at opnå den samlede forbrugsreduktion på 6,5 mill. kr. indstiller at der indføres administreret forbrugs- og ansættelsesstop på hele udvalgets driftsområde. Bilag: Åben ØKV2 - Ultimo juni SU Åben Forbrugsoversigt ØKV SU

7 3. Forbrugsreduktioner i 2011 på s driftsområde J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/10836 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Som det fremgår af Økonomivurdering 2 for s driftsområde forventes der et merforbrug med årets udgang på op mod 6,5 mill. kr. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. juni 2011 i forbindelse med behandlingen af økonomivurderingen pr. 31. maj 2011, at der i august måned 2011 fremlægges en fornyet økonomivurdering med angivelse af evt. forbrugsbegrænsende tiltag. Center for Sundhed, Pleje og omsorg og Familie og handicap har med baggrund heri gennemgået mulighederne for at iværksætte forbrugsbegrænsende tiltag på de 3 områder. Center Sundhed. Planlagt seminar ændres for så vidt angår sted og indhold ,00 kr. Frivilligt socialt arbejde uforbrugte midler ,00 kr. Forebyggelsesmæssige tiltag afvikles ikke i den resterende del af året, og ,00 kr. som følge heraf anvende overskydende timer i dagcentret i Ådalscentret ,00 kr. Organisatorisk ændring af kontinens-opgaven ,00 kr. Undlade at genbesætte ledige stillinger, ingen vikarer m.v ,00 kr. Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi ,00 kr. I alt ,00 kr. Herved vil Center Sundhed, ud fra de nuværende vurderinger kunne overholde budgettet i Center Pleje og omsorg. Som følge af de store fald i visiterede timer, genereret via Rehab Rebild med tilhørende revisitationer, har det vist sig meget vanskeligt for især de små distrikter at overholde driftsbudgettet i det første halvår af Budgetterne genereres via en ren BUM model, hvorfor det er meget svært at få driften til at hænge sammen i ydertiderne som aften, nat og weekends. Der er udarbejdet handleplaner for budgetoverholdelse for de aktuelle distrikter, og der forventes herved en mindreudgift i den resterende del af 2011 på 1,2 mill. kr. Der arbejdes i Økonomivurdering 3 med overførsel af et skyldigt huslejebeløb på 2,9 mill. kr. som er overført fra Beløbet opstår derved, at Lejerbo som administrator af ældreboligerne, har afholdt udgifter til renovering m.v. der er større end det beløb der opkræves i husleje. Der er tale om et beløb som løbende afdrages via de huslejer som beboerne betaler, og da disse er øget med mellem 10 og 15% for stort set alle ældreboligerne, forventes der afdraget på gælden med 1,0 mill. kr. i 2011 via de forhøjede huslejebetalinger. 172

8 Dagcentret Ådalscentret som nævnt under Center Sundhed flyttes medarbejdertimer til Dagcentret i Ådalscentret, hvorved besættelse af den koordinerende dagcenterstilling på 30 timer ugentligt ikke besættes. Herved spares i alt ,00 kr. i Den resterende dækning af stillingen varetages af Center Pleje og omsorg, der herved reducerer forbruget med ,00 kr. i Konsekvensen af ovennævnte ændringer i forhold til dagcentret på Ådalscentret kan være at der i den resterende del af 2011 må reduceres i den besluttede åbningstid ligesom det kan være nødvendigt at reducere i antallet af borgere der visiteres til dagcentret. Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i den resterende del af 2011, ligesom der ikke ansættes vikarer ved sygdom og barsel i forhold til myndighedsdelen under Center Pleje og omsorg forventet mindreforbrug på ,00 kr. Serviceniveau Praktisk bistand. Serviceniveauet på Praktisk bistand kan ændres fra hver 2. til hver 3. uge. En sådan ændring i serviceniveauet vil medføre en forbrugsreduktion på ,00 kr. pr. måned eller ca ,00 kr. for den resterende del af Det skal her bemærkes, at en sådan ændring forinden den effektueres bør sendes til Ældrerådet til høring. Samlet forventet forbrugsreduktion i den resterende del af 2011 på 2,34 mill. kr. hvortil kommer effekten af en evt. ændring i serviceniveauet på praktisk bistand med ,00 kr. Center Familie og handicap voksenspecialiserede område. Det fremgår af handleplanen for det specialiserede socialområde, der behandles som punkt på nærværende dagsorden, at der er realiseret driftsreduktioner på det specialiserede socialområde på 3,51 mill. kr. og at der herudover vil kunne realiseres yderligere 2,0 mill. kr. i forbruget i den resterende del af Af de allerede realiserede driftsreduktioner på 3,51 mill. kr. er godt 2,0 mill. kr. indarbejdet i skønnet i Økonomivurdering 2. Der forventes således driftsreduktioner på 3,0 mill. kr. i den resterende del af 2011 så merforbruget i 2011 forventes at udgøre 7,0 mill. kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det forventede merforbrug på s driftsområde udgør i Økonomivurdering 2 samlet set 6,5 mill. kr. De foreslåede forbrugs- og driftsreduktioner udgør: Center Sundhed 0,5 mill. kr Center Pleje og omsorg 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap voksenspecialiserede område 3,00 mill. kr. I alt 5,85 mill. kr. Hertil kommer en evt. ændring i serviceniveauet på praktisk bistand med ,00 kr. hvorefter den samlede reduktion udgør 6,1 mill. Kr. 173

9 Indstilling: Det indstilles: At de foreslåede forbrugsbegrænsninger og driftsreduktioner for den resterende del af 2011 godkendes, og At der træffes beslutning om evt. ændring i serviceniveauet vedrørende praktisk bistand. Beslutning i den : Med henblik på budgetoverholdelse i 2011 indstiller, at der iværksættes forbrugsbegrænsende tiltag på udvalgets driftsområde på følgende områder: Center Sundhed: Planlagte seminarer ændres for så vidt angår sted og indhold Forebyggende tiltag afvikles ikke i den resterende del af 2011, og Som følge heraf anvendes overskydende timer i dagcentret Ådalscentret Organisatorisk ændring af kontinens opgaven Ledige stillinger, barselsvikarer m.v. besættes ikke Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi iværksættes hurtigst muligt. Samlet forbrugsreduktion 0,4 mill. kr. Center Pleje og omsorg: Budgetoverholdelse distriktsniveau Skyldige huslejebeløb Stillingsledighed dagcentret Ådalscentret Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i Samlet forbrugsreduktion 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap specialiserede voksenområde Realisering af driftsreduktioner Samlet forbrugsreduktion 3,0 mill. kr. Generelt med henblik på at opnå den samlede forbrugsreduktion på 6,5 mill. kr. indstiller at der indføres administreret forbrugs- og ansættelsesstop på hele udvalgets driftsområde. 174

10 4. Misbrug Unge J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/10820 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Som følge af hjemtagelse af opgaven for misbrugsbehandling og rådgivning, herunder de faglige og økonomiske udfordringer på området, er det tidligere politisk besluttet, at bl.a. unge-området bør analyseres nærmere. En administrativ faglig opgave der er belyst hen over de seneste måneder i hhv. Center for Arbejdsmarked, Familie/handicap og Sundhed. Analysen viser generelt, at der er brug for helheds- og koordineret tværfaglig indsats på tværs af organisationen. Overblik, herunder omfang og udfordringer på området er imidlertid fortsat ikke klare, idet det ikke for indeværende har været muligt at samle en udtømmende liste med alle potentielle borgere - pga. udfordringer ved omlægning til ny administrativ struktur, ferieafholdelse m.v. Det er imidlertid afdækket, at der er en gruppe unge kontanthjælpsmodtagere over 18 år med misbrugsproblemer, i forhold til hvilken der bør iværksættes et udrednings- og behandlingsarbejde. Det betyder, at det pt. anbefales, at der arbejdes videre med et tværfagligt og fleksibelt pilotprojekt for et behandlingstilbud til unge kontanthjælpsmodtagere. Aldersgruppen tager udgangspunkt i årige, dog således at én på 26 år vil kunne deltage såfremt der fagligt er belæg for dette. Tilbuddet anbefales at ske i en homogen gruppe unge med opmærksomhedsforstyrrelser. Det forventes, at der vil kunne samles en gruppe på 8 deltagere. Den faglige indsats i tilbuddet anbefales at ske ud fra et arbejdsmarkedsmæssigt udgangspunkt hvor selverkendelse af misbrug er sket og hvor den unges egen motivation for behandling er tilstede. Samarbejdspartnere i opgaven anbefales at være aktører indenfor Unge-indsatsen, jobcentrets muligheder for praktik- og mentorordninger, psykiatrien, psykologiske og sundhedsfremmende tiltag, herunder bl.a. via misbrugsteamet. Pilotprojektet bør forankres med base fra Center Arbejdsmarked. Analysen viser ligeledes, at der tværfagligt i organisationen og blandt relevante centre er brug for en nærmere afdækning af målgrupper for behandlingsindsats for unge over og under 18 år samt en drøftelse af fælles definition for og ejerskab til, hvad vi forstår ved misbrug og ikke mindst hvilken betydning det har for afledte og efterfølgende konsekvenser (fællessprog). En drøftelse og afklaring der vil ske hen over efteråret på en fælles temadag for relevante ledere og medarbejdere. Temadagen vil også have et omdrejningspunkt i det tværfaglige samarbejde, herunder de muligheder der kunne være relevante for en mere intensiv opsøgende og dermed forebyggende indsats over for unge med misbrugsproblemer. For unge under 18 år har der tidligere været mulighed for køb af rådgivning og behandling via det regionale og mobile ungeteam. En ydelse der indtil 1. maj 2011 er købt og finan- 175

11 sieret via Familieafdelingen. I tilbuddet indgik mulighed for køb af indtil 3 individuelle anonyme samtaler og en anden mulighed for køb af længerevarende behandling. I årene 2009 og 2010 har Rebild Kommune gjort brug af denne mulighed i sager årligt og en tilsvarende udgift på ca kr. årligt. Dette tilbud indgår pt. ikke i Center Sundheds tilbud for rådgivning, vejledning og behandling, idet nuværende og gældende misbrugspolitik, kvalitetsstandard og ydelseskatalog har udgangspunkt i misbrugscenter Syd s tidligere tilbud. Jf. tidligere politisk godkendt koncept for misbrugsopgaven på ungeområdet skal der ske rolleafklaring og forventningsafstemning til et tilbud der modsvarer det tidligere mobile ungeteam i regionalt regi fagligt og økonomisk. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Pilotprojektet finansieres inden for rammerne af driftsbudgettet på misbrugsområdet i form af deltagelse fra de medarbejdere der er ansat under Center for Sundhed misbrugsteamet, samt via eksisterende ressourcer fra sagsbehandlerne i Arbejdsmarkedscentret herunder UU-vejledere m.fl. Der skal forud for iværksættelse af evt. yderligere projekter for f.eks. unge under 18 år, tages stilling til de finansieringsmæssige forhold forinden et projekt iværksættes. Indstilling: Det indstilles: At der etableres et pilotprojekt for kontanthjælpsmodtagere med opmærksomhedsforstyrrelser ud fra et helhedsorienteret og tværfagligt arbejdsmarkedsrelateret behandlingskoncept hvor misbrugsbehandling indgår i nødvendigt omfang At der sker faglig og økonomisk forventningsafstemning og afklaring for tilbud til unge med misbrugsproblemer under 18 år som erstatning for tidligere mobilt ungeteam At der snarest afholdes fælles temadag/-seminar for relevante ledere og medarbejderne fra respektive centre med henblik på etablering af fælles kultur, ejerskab til begrebet misbrug via et fællessprog på tværs i misbrugsopgaven generelt og specifikt. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. 176

12 5. Vederlagsfri fysioterapi - handleplan for reduktion i udgiftsniveau J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/9806 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Ordningen for vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune har de senere år været under et konstant økonomisk pres et nu tiltagende og øget pres. Der forventes i 2011 et merforbrug i størrelsesordenen 1,5-2 mio. kr. Området er svært styrbart, idet det er lægen, der henviser, fysioterapeuten der afgør behandlingsform og niveau og kommunen der skal betale i nævnte rækkefølge. Fra kommunal side er der ikke mulighed for nogen som helst påvirkning ift. myndighedsopgaven hos privatpraktiserende læger og -fysioterapeuter. Der er for borger mulighed for frit valg af leverandør. I Rebild Kommune har det siden efteråret 2009 været muligt at vælge kommunal leverandør via Sund Rebild. Til sammenligning kan oplyses, at antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi hos private pt. udgør 209 og hos Sund Rebild 90. Siden januar 2009 er det samlede antal borgere i ordningen steget fra 258 til 299. Udgift pr. borger udgør i privat regi kr. og i kommunalt regi kr. Bilag der belyser udviklingen vedlægges. For at reducere det økonomiske merforbrug på området arbejdes der pt. med en administrativ, faglig gennemgang af alle borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi. Dette ud fra en betragtning om, at der evt. kan være incitamenter og dermed evt. gevinster ved at sammenholde henvisningsdiagnose og den træningsydelse der gives. Ex. kan borgere med en progressiv diagnose i udgangspunktet kun modtage holdtræning. - I gennemgangens tvivlstilfælde vil kommunens lægefaglige praksiskonsulent blive konsulteret. Er der herefter borgere der ex. ikke er berettiget til at modtage vederlagsfri fysioterapi kontaktes udstedende læge af henvisning. Det forventes yderligere, at evt. divergerende opfattelser af antal træningsydelser og -form vil indgå i den dialog der efterfølgende skal ske både individuelt og mere generelt med lægernes samarbejdsudvalg. Endvidere vil der blive taget kontakt til de evt. privatpraktiserende fysioterapeuter, der vurderes at bevilge mere træning eller evt. individuel træning i stedet for holdtræning end forudsat til den pågældende lidelse. På børneområdet har Rebild Kommune forholdsvis få udgifter ift. kommunerne i Region Nord. Det modsatte gør sig gældende for aldersgruppen år. Der har tidligere været kontakt til denne målgruppe om muligheden for overgang til kommunal leverandør. Dette med henvisning til, at bl.a. Fysioterapeuternes organisation anbefaler, at børn og unge træner hos kommunale leverandører ud fra et tværfagligt hensyn. En anbefaling der også tydeligt fremgår af Ministeriets vejledning om træning i kommuner og regioner. Kun ganske få ønskede på daværende tidspunkt et leverandørskift. Siden er flere kommet til i kommunalt regi. De centrale anbefalinger er drøftet på fællesmøde mellem Rebild Kom- 177

13 munes læger, de privatpraktiserende fysioterapeuter i Rebild Kommune og repræsentanter fra Center Sundhed. - Dette udgangspunkt gør, at der i august måned sker en besøgsrunde hos alle relevante aktører på børne- og ungeområdet internt i Rebild Kommunes organisation. Dette for at synliggøre og italesætte de centrale anbefalinger der ligger for valg af leverandør hos de medarbejdere der er i berøring med nye børn og unge med potentialer for henvisning til vederlagsfri træning der er en generel forventning til, at de kommunale fagpersoner generelt kan være medvirkende til optimal indflydelse på leverandørvalg. Opsummerende tids- og handleplan i indsats for reducerede udgifter til vederlagsfri fysioterapi: Juli/august 2011 August 2011 Faglig og administrativ gennemgang af alle borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi er der konsensus mellem henvisningsdiagnose og træningsydelser, Evt. kontakt til læger og privatpraktiserende fysioterapeuter omkring individuelle personsager. August/september 2011 Besøgsrunde til Rebild Kommunes interne institutioner med henblik på videndeling og synliggørelse af det kommunale træningstilbud på børne- og ungeområdet herunder de centrale anbefalinger til leverandørvalg, September 2011 Efteråret 2011 Politisk behandling af opsamling på ovennævnte tiltag, med information om og mulighed for drøftelser af forventede effekter og konsekvenser af indsatsen. Evt. fællesmøde mellem Rebild Kommunes lægers samarbejdsudvalg, privatpraktiserende fysioterapeuter og repræsentanter fra Rebild Kommune om forventninger til fremadrettet samarbejde i opgaven. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Bilag vedlagt med oversigt over økonomi i forbindelse med levering af vederlagsfri fysioterapi. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At handleplanen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben Oversigt over økonomi i forbindelse med levering af vederlagsfri fysioterapi - SU

14 6. Høring vedrørende lægedækning i Rebild Kommune 2012 J.nr.: P00. Sagsnr.: 08/9720 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Region Nordjylland er ansvarlig for opgaverne omkring almen lægedækning. Regionen samarbejder med de nordjyske kommuner og de praktiserende læger om disse opgaver. Dette samarbejde er formaliseret i et Samarbejdsudvalg for almenlæger. En vigtig opgave for samarbejdsudvalget er udarbejdelse af en Praksisudviklingsplan, som udarbejdes hvert 4. år. Da det nuværende udviklingsplan er fra 2008, skal der derfor udarbejdes en ny udviklingsplan. En ny Landsoverenskomst om almen Lægegerning, tilsiger at kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af Praksisudviklingsplanen skal høres om følgende: Hvilke behov ser kommunerne i forhold lægedækning Hvilke initiativer er der fra kommunal side igangsat eller påtænkes igangsat med henblik på at fremme og facilitere flerlægepraksis Pixiudgaven vedrørende indholdet i praksisplan samt det tilhørende kortbilag - udarbejdet af forvaltningen i forbindelse med afgivelse af høringssvar medio maj måned er vedlagt dagsordenen til orientering. Ligeledes er vedlagt høringssvar fra Rebild Kommunes Lægelaug, afgivet på møde med Forvaltningen tirsdag d. 2. august. Ad. 1 Hvilke behov ser Rebild Kommune i forhold lægedækning For Rebild Kommune som helhed er situationen for lægedækning bedret i forhold til det scenarie, der gjorde sig gældende i 2008, hvor lægedækning i kommunen fremstod mangelfuld; dels pga. generationsskifte dels pga. generelle rekrutteringsvanskeligheder. Siden 2008 er kommet to nye læger til, én i Skørping samt én i Støvring. Dette betyder en nettofremgang på en læge. Ovennævnte indikerer, at der stadig er udfordringer i den vestlige del af kommunen. Hertil kommer, at der såvel i Haverslev som i Støvring ses en udfordring i et evt. generationsskifte inden for en overskuelig årrække. Erfaringen siger, at det generelt er vanskeligt at sælge solo-praksis. Tilgangen sker i kompagniskabspraksis. I en undersøgelse foretaget på baggrund af udvikling af nuværende praksisplan fremgik, at et flertal af de yngre læger ønsker at indtræde enten i en større kompagniskabs-praksis med 4-6 læger eller i et behandlerhus, mens blot få ønsker at nedsætte sig i en solopraksis. Disse synspunkter bakkes op i høringssvaret fra Lægelauget der påpeger, at fleksible og rentable arbejdsbetingelser samt kompagniskab/samarbejde på 2-4 læger er optimalt. Opførelse af nyt modtage-afsnit Med opførslen af et nyt modtageafsnit for akutte medicinske patienter i Himmerland (for- 179

15 ventet ibrugtagning 1. januar 2012) forventes dels et øget pres på de praktiserende læger i deres funktion som tovholder mellem sekundær og primær sektor, dels øget pres på opgaveløsningen i kommunerne i form af tidligere udskrivning, øget kompleksitet i opgaveløsning m.v. Ikke mindst som følge heraf er det essentielt med forsvarlig lægedækning i alle områder af Rebild Kommune. Ad.2. Hvilke initiativer er der fra kommunal side igangsat eller påtænkes igangsat med henblik på at fremme og facilitere flerlægepraksis I Byrådets høringssvar til praksisplan fremgik, at Rebild Kommune gerne vil indgå i udvikling med større fællesskaber. Ligeledes vil kommunen i videst mulig omfang inddrage erfaringer fra kommuner, der har iværksat relevante tiltag i form af sundhedshuse, behandlerhuse og lignende; hvori indgår læger, tandlæger, fysioterapeuter m.m. I et sundhedshus vil kommunen kunne leje lokaler ud til blandt andet praktiserende læger. Derudover tilsluttede Rebild Kommune sig forslaget om at tilknytte mere praksispersonale til almen praksis til udførelse af mere rutineprægede opgaver under supervision af den praktiserende læge. Dette vil i praksis være en relevant model i forbindelse med sundheds- og behandlerhuse. Fra Lægelauget påpeges det i høringssvaret, at tankerne bag et evt. lægehus bør konkretiseres, ligesom det påpeges, at Rebild Kommune bør forberede sig langsigtet i forhold til planlovens bestemmelser, så der åbnes mulighed for forskellige løsninger omkring etablering af lægehuse m.v. I forhold til lægemangel i den vestlige del af kommunen: Rebild Kommune vil i det omfang, det er muligt medvirke til at bedre lægemanglen i den vestlige del af kommunen. Det bør påpeges, at kommunerne ikke skal engagere sig i lægehuse; idet det er en ren regional opgave. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forvaltningens udkast til høringssvar vedrørende lægedækning i Rebild Kommune godkendes. 180

16 Beslutning i den : ønsker de 3 sidste linjer i 3. afsnit slettet. Hvori indgår læger, tandlæger, fysioterapeuter m.m. I et sundhedshus vil kommunen kunne leje lokaler ud til blandt andet praktiserende læger. Der fremsendes oplæg til revideret svarskrivelse til Byrådet. Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Redegørelse_vedr høring af behov for lægedækning(1) - SU Åben Skrivelse af 29. april 2011 fra Region Nordjylland vedrørende høring om behov i forhold til lægedækning - SU Åben Pixiudgave_Høringsudkast Praksisplan SU Åben Oversigt over byernes indbyggertal samt over lægepraksis i Rebild Kommune - SU Åben Udkast_Byrådets høringssvar vedr høring af behov for lægedækning SU Åben Høringssvar fra lægelaug i Rebild Kommune_afgivet SU Åben Nyt udkast_byrådets høringssvar vedr høring af behov for lægedækning 2012_revideret efter SU ØK

17 7. Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17043 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På baggrund af Byrådets rammebeslutning 27. januar 2011 er der nedsat en procesgruppe, som i samarbejde med Anlægsforum har udarbejdet skitseprojekt samt indholdsbeskrivelse vedrørende ombygningen af Mastruplund. Derudover har sagen været drøftet på temamøder i maj og juni Indflytningen på Ådalscentret 1. maj 2011 har frigjort 18 boliger på Mastruplund (Liljen og Solsikken) og 7 boliger på Himmerlandshave (Skoven), som de nuværende beboere på Mastruplund skal overflyttes til. Dette giver mulighed for at ombygge de utidssvarende boliger til 14 tidssvarende boliger. Samtidig etableres to yderligere boliger med tilbygning. Den nedsatte arbejdsgruppe peger på, at Mastruplund fremadrettet skal rumme: To leve- og bomiljøer med i alt 19 lejligheder (Heraf 3 eksisterende). Lokaler til administrationen og kontorfaciliteter. Seks aflastningspladser/korttidsafsnit Sundhedscenter herunder genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Derudover rummer Mastruplund også café og dagcenter med åbent aktivitetstilbud samt køkken, depotrum mv., som ikke er omfattet af ombygningen. Boliger - 2 leve- og bomiljøer: Der etableres 2 boenheder på Mastruplund, som består af i alt 19 lejligheder. Boenhed 1 rummer 11 lejligheder (heraf 2 eksisterende) og er på i alt 730m 2. Boenhed 2 rummer 8 lejligheder (heraf 1 eksisterende) og er på i alt 590 m 2. Hovedparten af de nye lejligheder har et nettoareal på ca. 36 m 2. Dertil kommer fællesarealer med opholdsrum, spisefaciliteter etc. Lejlighederne er udformet, så de er mest mulig fleksible. De vil således kunne beboes som 1-rums eller 2-rums boliger alt efter ønske og behov. Boligerne er størrelsesmæssigt og indretningsmæssigt at sammenligne med lejlighederne i Ådalscentret. Administration og kontorfaciliteter Der etableres lokalefaciliteter til administrationen og ledelsen af distriktet herunder personalefaciliteter til udegruppen. Aflastningspladser/korttidsafsnit Der etableres 6 aflastningsboliger med fleksible anvendelsesmuligheder med sigte på at undgå sygehusindlæggelser, aflastning herunder aflastning efter sygehusindlæggelse, dø- 182

18 ende, intensiv genoptræning m.v. Aflastningspladserne/korttidsafsnittene etableres så to er fælles om et badeværelse. Sundhedscenter I de tidligere terapi- og træningslokaler etableres et sundhedscenter med disponible rum til kontorer, klinikker, grupperum og lign. samt tilhørende træningscenter. Mastruplund byder på muligheden for eksempelvis at udleje lokaler til jordemoder m.fl. Tidsplan Byggestart forventes tidligst at være i 1. kvartal af Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De samlede udgifter til ombygning af ældreboliger og fællesarealer anslåes at ville beløbe sig til 15,8 mio. kr. inkl. moms. Som anført på vedhæftede bilag finansieres ombygningen med lån, grundkapitalindskud og beboerindskud. Grundkapitalindskuddet er kommunens indskud i projektet; her hvor kommunen er bygherrer, sker det i form af den eksisterende bygningsmasse. Det beløb, som kan hjemtages i lån, beboerindskud og tilskud til servicearealer, vil også kunne finansiere ombygning af aflastningspladser/korttidsafsnit, servicearealer og Sundhedscenter. Denne ombygning er anslået til samlet at beløbe sig til 5,3 mio. kr. ekskl. moms. Med disse overslag viser projektet et finansielt overskud på ca. 2,8 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget til ombygning af Mastruplund sendes i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Sektor-MED for Pleje- og Omsorg. Beslutning i den : anbefaler høringsfristen fastsat til udgangen af september måned Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Ny oversigtsplan med 6 boliger - SU Åben Revideret økonomi - Mastruplund - SU

19 8. Kvalitetsstandarder Godkendelse efter høring J.nr.: P23. Sagsnr.: 11/8208 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Baggrund: I henhold til SEL 139 kan socialministeren i en bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op. Kvalitetsstandarderne formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier. Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne minimum én gang årligt. Beskrivelse: Center Pleje og Omsorg har foretaget en administrativ gennemgang af Kvalitetsstandarderne fra 2010 med henblik på nødvendige justeringer. Justeringerne omfatter sproglige ændringer i alle kvalitetsstandarderne. I kvalitetsstandarden for sygepleje fremgår også indholdsmæssige ændringer - hovedsageligt med præciserende karakter. Der er således ikke justeringer i det nuværende serviceniveau. Det skal bemærkes, at Kvalitetsstandarder for Forebyggende Hjemmebesøg ikke er blevet revideret, idet tilbud om Forebyggende Hjemmebesøg skal behandles af på udvalgets møde i august Kvalitetsstandarderne 2011 indeholder følgende gennemgående ændringer under emnet Hvordan sikres kvaliteten af den leverede ydelse : Center Pleje og Omsorg har i Kvalitetsstandarderne for 2011 valgt en præciserende beskrivelse af, at det er en opgave for både myndighed og leverandører at følge op på Rebild Kommunes kvalitetsmål, som er beskrevet i den enkelte kvalitetsstandard. Hensigten er bl.a. at tydeliggøre, at leverandørerne også har en forpligtigelse i forhold til kvalitetssikring af de leverede ydelser. Myndigheden vil også fremadrettet følge op på borgernes tilfredshed med både de leverede og visiterede ydelser i forbindelse med den årlige revisitation. Sygeplejen er pr. 1. juni 2011 organisatorisk overflyttet til Center Pleje og Omsorg. Det betyder bl.a., at indgangen til sygeplejen fra samme dato foregår via Myndighed svarende til indgangen til øvrige ydelser, som visiteres af Myndighed i Center Pleje og Omsorg. Som følge af den organisatoriske ændring har Center Pleje og Omsorg revideret kvalitetsstandarden med henblik på tydeliggørelse af, hvortil henvendelser om sygepleje skal rettes, hvor sygeplejen udføres samt ændret formålet med sygepleje til en mere overordnet 184

20 beskrivelse af Rebild Kommunes hensigt med sygeplejen. De væsentligste ændringer og justeringer i kvalitetsstandarden for sygeplejen er følgende: Anmodning om og visitering til sygepleje skal fremadrettet ske ved henvendelse til Myndighed i Center Pleje og Omsorg. Derudover vil sygeplejen kunne finde sted i Sundhedsklinikken, borgernes eget hjem og lokalt på det enkelte ældrecenter Hensigten med sygeplejen er: At fremme borgerens sundhed og imødekomme behovet for hjemmesygepleje i tilslutning til sygdomsbehandling gennem pleje, behandling, forebyggelse, vejledning samt psykisk støtte og omsorg. At yde borgeren pleje og støtte igennem sygdomsfasen til helbredelse eller til at kunne leve med et eventuelt handicap eller kronisk lidelse såvel fysisk som psykisk. At stimulere og støtte borgeren til at drage egenomsorg for sin situation og herved styrke borgerens selvværd og livskvalitet. At hjælpe og støtte borgeren til eventuelle ændringer i livsstil/levevis med henblik på sundhedsfremme. At koordinere sundhedsydelser og tilbud. Center Pleje og Omsorg har afdækket nuværende praksis i forhold til afholdelse af udgiften til medicindoseringsæsker. Hovedpraksis er, at det er den enkelte borger, der selv afholder udgiften. Det har enkelte steder været muligt at tilbyde udlån af brugte doseringsæsker, hvis sygeplejen har haft brugte doseringsæsker på lager. Den praksis anbefales ændret, idet Rebild Kommune ikke er forpligtiget til at finansiere indkøb af medicindoseringsæsker. Medicindoseringen foretages som udgangspunkt hver 14 dag, hvorfor der er behov for 2 doseringsæsker pr. borger. Det vil betyde en mindre udgift for den enkelte borger, men samlet set en relativ stor udgift for kommunen. I kvalitetsstandarden for sygepleje har Center Pleje og Omsorg indarbejdet en beskrivelse af nuværende praksis. Det fremgår under afsnittene Hvad koster hjælpen og Særlige forhold, at borgerne selv skal afholde udgiften til indkøb af medicindoseringsæsker. Idet der er redegjort for ændringer i dagsordensteksten vedhæftes kvalitetsstandarderne ikke som bilag. Kvalitetsstandarderne ligger elektronisk på sagen. Økonomiske- og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: At Kvalitetsstandarderne 2011 sendes i høring ved høringsberettigede. At høringsfristen fastsættes til d. 23. juni 2011 kl At Byrådet behandler sagen i august

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19.45. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med omsorgshjem 237 2. Temamøde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:20 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 100 sprotokol fra sidste møde

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 13:30 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen og Frederik Espersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere