Prognose: Dansk vækst på solidt fundament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose: Dansk vækst på solidt fundament"

Transkript

1 D Indsigt Nummer november 2004 Prognose: Dansk vækst på solidt fundament 7 12 Ledigheden på tilbagetog I 2006 ventes ledigheden at være bragt ned til personer. Dermed ventes den samlede ledighed at blive ca lavere i 2006 end i 2002, hvor stigningen i ledigheden satte ind. Milliardpotentiale i servicedirektiv Danmark vurderes at være blandt de EU-lande, som opnår de største handelsgevinster ved en vedtagelse af EU s servicedirektiv. De danske eksportindtægter forventes at øges med 3 mia. kr. og nettobeholdningen af udenlandske investeringer med ca. 60 mia. kr. A F C H E F K O N S U L E N T S Ø R E N B J E R R E G A A R D, s b d i. d k O G C H E F K O N S U L E N T K L A U S R A S M U S S E N, k d i. d k Dansk økonomi er afgjort kommet op i gear i de seneste 12 måneder. Dansk produktion målt ved BNP stiger med op mod 3 pct. i For 2005 og 2006 er der udsigt til mere moderate vækstrater, men væksten vil være tilstrækkelig til at sikre, at betydelig færre danskere rammes af ledighedsperioder i de kommende år. Privatforbruget kick-startede væksten i anden halvdel af 2003, mens eksporten har været den dominerende vækstmotor i indeværende år. Eksporten er i 2004 trukket af meget høj international vækst, der imidlertid ventes at aftage i de kommende år. Eksporten har i de to første kvartaler af 2004 været den dominerende vækstfaktor i dansk økonomi. Vare- og tjenesteeksport er steget med knap 13 mia. kr. pr. kvartal i løbet af dette halvår. I samme periode er privatforbruget steget med knap 2,5 mia. kr. pr. kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette markerer overgangen fra en forbrugsdrevet kick-start af dansk økonomi i andet halvår 2003 til et bredere funderet økonomisk opsving i år. Både forbrugs- og eksportefterspørgslen er nu med til at trække dansk produktion i vejret. HØJESTE VÆKST I VERDENSØKONOMIEN I 30 ÅR Kilde: Verdensbanken og IMF Eksportfremgangen i år hænger sammen med den meget høje vækst i verdensøkonomien siden sommeren Væksten i verdensøkonomien ser i år ud til at blive 5 pct., hvilket i givet fald er den største økonomiske ekspansion siden midten af 1970erne. indsigt.di.dk Den rekordhøje vækst skyldes primært det kraftige opsving i amerikansk økonomi siden 3. kvartal 2003, og det enorme vækstmo-

2 mentum, som kinesisk økonomi har opnået. En fjerdedel af verdens samlede vækst i 2004 og 2005 skyldes udelukkende den kinesiske ekspansion. Alene tilvæksten i kinesisk økonomi i år svarer til størrelsen af den svenske økonomi 1. Også Rusland og Østeuropa har en betydelig vækst i disse år. Europa halter bagefter Europa er i 2004 omsider kommet en smule op i gear, da eksporten til omverdenen er begyndt at vokse, men europæisk vækst er beskeden målt i forhold til, hvad mere dynamiske økonomier kan præstere. GODE INTERNATIONALE VÆKSTUDSIGTER Vækst i BNP, faste priser, i pct. Gennemsnit Eksportmarked 1,1 2,7 2,3 2,2 Verdensmarked 2,9 4,9 4,3 4,2 Etablerede markeder EU15 1,2 2,3 2,2 2,2 USA 1,8 4,4 3,5 3,4 Japan 0,9 4,3 1,8 1,8 Nye vækstmarkeder Østeuropa og Rusland 4,4 7,1 5,7 5,5 Sydøstasien 4,1 5,8 5,6 5,5 Kina 8,2 9,1 8,0 7,8 Kilde: DI, OECD, EU-Kommissionen, Consensus Economics Mindre vækst i 2005 og pct. markedsvækst og 4 pct. eksportvækst Den internationale vækst i 2005 og 2006 forventes at blive mindre end i år, men på et fortsat højt niveau set i et historisk perspektiv. Der er allerede sket en vis opbremsning af den internationale vækst efter sommeren 2004 blandt andet som en reaktion på de høje oliepriser og der er især risikomomenter med hensyn til bæredygtigheden af den amerikansk vækst, og om det vil lykkes at lave en blød landing for kinesisk økonomi. For tsat tab af markedsandele Væksten i efterspørgslen på de danske eksportmarkeder ventes at blive godt 6 pct. i de kommende år, hvilket er mindre end væksten i TAB AF MARKEDSANDELE HÆMMER DANSK EKSPORT Realvækst i procent Vækst i efterspørgslen på verdensmarkedet Vækst i efterspørgslen på danske eksportmarkeder Dansk vareeksport Note: Markedsvæksten er beregnet som væksten i vareimporten Kilde: DI, OECD, Economics og Europa-Kommisionen 2 1 På opinion.di.dk under Økonomi & Konjunkturer er vækstudsigterne for såvel en lang række etablerede markeder som for de nye vækstmarkeder beskrevet.

3 efterspørgslen på verdensmarkedet. Det er en naturlig følge af den danske eksportorientering mod nærmarkederne i Europa. Dansk vareeksport ventes imidlertid kun at vokse med ca. 4 pct. i 2005 og Danske virksomheder fortsætter således med at tabe markedsandele på eksportmarkederne. Svækkelsen af dollaren og dansk omkostningsudvikling Privatforbruget kick-startede dansk økonomi Fortsat udsigt til fremgang i privatforbruget Svækkelsen af dollaren med 30 pct. over for euroen siden begyndelsen af 2002 har forværret den europæiske konkurrenceevne herunder også den danske og medført et tab af markedsandele, der endnu ikke er slået fuldt igennem. Tabet af markedsandele sker ikke kun til USA, men også til Kina og andre lande, der fører en fastkurspolitik over for dollaren. Dertil kommer, at den danske lønstigningstakt fortsat er højere end lønstigningstakten i udlandet. Eksportvæksten for danske virksomheder vil derfor være lavere end væksten i efterspørgslen på eksportmarkederne også i de kommende år. Afbalanceret forbrugsvækst Det var den betydelige og pludselige fremgang i privatforbruget i 3. og 4. kvartal 2003, der for alvor trak dansk økonomi ud af de senere års lavvækst. En igangsættende faktor for denne forbrugsbølge har været udsigten til skattelettelser, formuegevinster samt en øget likviditet i de mange husholdninger, der har omlagt boliggælden til enten lavere forrentede variable lån eller til afdragsfrie lån. Forbrugsvæksten er aftaget i løbet af indeværende år, men der er stadig udsigt til en samlet fremgang i privatforbruget på ca. 3,6 pct. i Forbruget ventes at vokse pænt i anden halvdel af 2004, hvor de fremrykkede skattelettelser og suspensionen af SP-bidraget får virkning i forhold til de udbetalte lønninger. Det er et helt SOLID FORBRUGSVÆKST... Vækstrate i det private forbrug, år til år...men INGEN FORBRUGSFEST Privatforbrugets andel af privat disponibel indkomst, 4 kvt. glidende. gns. Kilde: DI og Danmarks Statistik 3

4 års skattelettelse, der får virkning på et halvt års udbetalte lønninger. I 2005 og 2006 forventes forbrugsvæksten at blive godt 3 pct. Fornuftig forbrugsvækst Fremgangen i forbruget ventes således at blive afbalanceret. Andelen af de private disponible indkomster, der går til privat forbrug forbrugskvoten er faldet betragteligt siden slutningen af 1990erne og har først i løbet af 2003 stabiliseret sig på et forholdsvist lavt niveau. Samtidig er de private formuer steget pænt i de senere år som følge af de voksende boligpriser. Den gennemsnitlige danske familie har således en solid økonomi, som ikke vil blive sat over styr af en fremgang på godt 3 pct. i det private forbrug i de kommende år. Det forventes, at familierne i løbet at 2005 vælger at bruge en lidt større andel af de disponible indkomster til forbrug, og at forbrugskvoten således vil rette sig op til et mere normalt niveau. Denne forbrugsreaktion skal blandt andet ses i lyset af en større jobsikkerhed i takt med at ledigheden falder. Forbrugskvoten ventes at stabilisere sig på et niveau i 2006 svarende til gennemsnittet for de seneste 10 år. Når der ikke ventes en yderligere vækst i forbrugskvoten, skal dette ses i lyset af, at SP-bidraget genindføres, hvilket vil øge opsparingen. Brug for mere produktionsudstyr Investeringerne har endnu ikke vist entydige tegn på fremgang. Der var en betydelig fremgang i erhvervsinvesteringerne i andet halvår 2003, men derefter faldt de i første halvår Investeringerne vil stimulere væksten i 2005 Med et voksende efterspørgselspres fra forbrug og eksport og en klart tiltagende kapacitetsudnyttelse forventes investeringsaktiviteten at vokse forholdsvist pænt i resten af 2004 og ind i Overordnet set ventes den private investeringskvote erhvervsinvesteringerne som andel af BFI i private erhverv dog ikke at stige nævneværdigt fra sit nuværende niveau. EFTERSPØRGSEL OG UDBUD I DANSK ØKONOMI Kilde: DI og Danmarks Statistik Niveau Mia. kr. Procentvis mængdeændring Privat forbrug 659,3 0,8 3,6 3,2 3,1 Offentligt forbrug 371,8 1,0 0,3 0,5 0,5 Faste bruttoinvesteringer 279,6 0,1 4,6 5,6 3,8 Boliginvesteringer 65,3 5,2 5,0 3,3 2,5 Erhvervsinvesteringer 190,8-1,3 4,9 6,8 4,2 Offentlige investeringer 23,8-0,3 1,0 2,0 2,0 Lagerinvesteringer -3,7-0,4 0,4 0,2-0,2 Indenlandsk efterspørgsel 1307,0 0,3 3,4 3,3 2,5 Eksport af varer og tjenester 605,0-0,0 5,5 5,1 4,6 Heraf varer 429,0-1,9 3,8 4,3 4,3 Import af varer og tjenester 513,6-0,6 6,9 7,3 5,8 Heraf varer 376,2-1,9 7,4 7,4 5,7 Bruttonationalprodukt 1398,3 0,5 2,9 2,4 1,9 Note: Ændringer i lagerinvesteringer er målt i procent af bruttonationalproduktet i det foregående år. 4

5 0,5 pct. vækst i offentlig forbrug Danske balanceposter i plus Det er forudsat i denne prognose, at finanspolitikken følger regeringens forslag til finanslov for 2005 og de indgåede kommuneaftaler. Det betyder, at væksten i det offentlige forbrug begrænses til 0,5 pct. i de kommende år, hvilket i historisk perspektiv er en begrænset udvidelse af den offentlige sektor. Igennem de seneste 10 år er de offentlige budgetter nærmest konsekvent blevet overskredet. Det er forudsat, at denne kedelige tradition ophører. Finanspolitikken primært skattelettelserne stimulerer dansk økonomi i år, og det er i den aktuelle konjunktursituation ikke ønskeligt med en mere ekspansiv finanspolitik. Overskuddet på de offentlige finanser ventes at blive op mod 2,8 pct. af BNP i Det store overskud større end forudsat i forslaget til finansloven skyldes gennemslaget på de offentlige finanser af voksende beskæftigelse og forbrug samt øget selskabsskat og kulbrinteskat til staten som følge af den høje oliepris. BALANCEPOSTER I DANSK ØKONOMI Offentlige finanser i mia. kr. 16,8 26,5 43,2 39,4 I pct. af BNP 1,2 1,8 2,8 2,5 Betalingsbalancen i mia. kr. 37,3 42,1 33,8 34,5 I pct. af BNP 2,7 2,9 2,2 2,2 Ledighed i personer I pct. af arbejdsstyrken 5,9 6,0 5,5 5,4 Kilde: DI og Danmarks Statistik Betalingsbalanceplus på mia. kr. Overskuddet på betalingsbalancen ventes at komme over 40 mia. kr. i år og knap 35 mia. kr. i 2005 og Forbrugsfremgangen vil trække importen i vejret og samlet ventes en moderat reduktion i overskuddet på handelsbalancen fra og med Ledigheden ventes at blive reduceret til omkring personer i 2006, hvilket svarer til 5,4 pct. af arbejdsstyrken, jf. Prognosetema: Ledigheden på tilbagetog. Gennemslag af høje råvarepriser endnu i vente Der er prisstigninger i vente De kraftige prisstigninger på råvarer primært olie og stål i første halvdel af 2004 er endnu ikke fuldt ud slået igennem i priserne hos forbrugerne. MODERAT PRISUDVIKLING TRODS EN HØJ OLIEPRIS Forbrugerprisindeks, procentvis stigning 1,8 0,9 1,6 1,2 Importpris (varer ekskl. energi), procentvis stigning -1,9 1,0 0,9-0,6 Oliepris, dollar pr. tønde, Brent 28,3 37,8 38,5 34,5 Kilde: DI og Danmarks Statistik 5

6 Der er dermed prisstigninger i vente, og dette prisgennemslag ventes navnlig at ville hæve forbrugerpriserne ekstraordinært i slutningen af indeværende år og i begyndelsen af Prisudviklingen ventes ikke over 2 pct. næste år Trods dette løft i priserne må prisudviklingen betegnes som afdæmpet og kommer formentlig ikke over 2 pct. til næste år. Det er i prognosen beregningsteknisk forudsat, at oliepriserne fortsat vil være høje i de kommende år, om end med en svag faldende tendens. YDERLIGERE INDSIGT PÅ INDSIGT.DI.DK DI: Prognosetema: Ledighed på tilbagetogt, DI Indsigt nr. 19, 2004 DI: Bedre udsigter for beskæftigelsen, DI Indsigt nr. 13,

7 E R H V E R V S Ø K O N O M I S K B A R O M E T E R Prognosetema: Ledigheden på tilbagetog A F Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T P E R N I L L E L A N G G A A R D - L A U R I D S E N, p e d i. d k Beskæftigelsen ventes at vokse gennem andet halvår 2004 i takt med, at opsvinget i dansk økonomi bider sig fast. Beskæftigelsesvæksten ventes herefter at flade ud gennem 2005 og Ledigheden ventes nedbragt til personer i 2006, hvilket betyder, at den samlede ledighed ventes at blive knap lavere end i 2002, hvor stigningen i ledigheden satte ind. Ledigheder falder reelt... De seneste ni måneders ledighedsudvikling viser et fald i den registrerede ledighed på omkring personer. Ledigheden har de senere år i udpræget grad været påvirket af ændringerne i indretningen af aktiveringssystemerne og i år tilmed af et andet mønster for afholdelse af ferie på dagpenge. Når der tages højde for de nævnte to forhold, kan ledighedsfaldet opgøres til personer siden starten af Ledigheden er dermed også reelt begyndt at falde. LEDIGHED INKL. AF-AKTIVERING OG EKSKL. AF-FERIE Sæsonkorrigeret additivt samlet personer Note: Ledighed +AF-aktivering + orlov fra ledighed - AF-ferie Kilde: Danmarks Statistik og Arbejdsdirektoratet, sidste obs. sep og beskæftigelsen er i vækst Den seneste udvikling i beskæftigelsen peger da også mod, at beskæftigelsen i den private sektor igen er begyndt at stige. Der er dog megen usikkerhed om udviklingen i beskæftigelsen inden for forskellige brancher. Eksempelvis er fuldtidsbeskæftigelsen inden for fremstillingsvirksomhed ifølge ATP-statistikken faldet med personer, mens industribeskæftigelsen ifølge arbejdskraftundersøgelsen er steget med personer i perioden fra andet kvartal 2003 til andet kvartal Kraftig vækst i beskæftigelsen gennem 2004 Beskæftigelsen er steget med personer gennem første halvår 2004 og ventes fortsat at vokse ganske betydeligt med personer gennem andet halvår 2004 i takt med, at opsvinget i dansk økonomi bider sig fast. Herefter flader væksten i beskæftigelsen ud, 7

8 så den samlede beskæftigelse gennem 2005 og 2006 ventes at vokse med personer. BESKÆFTIGELSE Sæsonkorrigerret personer Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen øges med frem til 2006 Den ventede udvikling giver en stigning i beskæftigelsen på gennemsnitlig personer på årsniveau i 2004 i forhold til 2003, personer for året 2005 i forhold til 2004 og personer i gennemsnit for året 2006 i forhold til Forventningen om stigende beskæftigelse i den private sektor bekræftes af, at antallet af arbejdstimer i andet kvartal 2004 er vokset ganske betydeligt, og overarbejdet stiger typisk i et konjunkturopsving, umiddelbart før antallet af nyansættelser øges. Ledighedsudviklingen indikerer også stigende beskæftigelse. Vækst i to kvartaler før stigning i beskæftigelsen Jobløs vækst i star ten af et konjunkturopsving Derudover tyder udviklingen i produktionen på, at beskæftigelsen vil stige i de kommende kvartaler. Således går der typisk to kvartaler fra en produktionsstigning (renset for den gennemsnitlige årlige stigning i produktiviteten på 1,9 pct.) indtræder, til det viser sig i stigende beskæftigelse. BESKÆFTIGELSE OG VÆRDITILVÆKST I PRIVATE BYERHVERV Sæsonkorrigeret, 4 kvartalers gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik Stærk produktivitetsvækst i Danmark Produktivitetsvæksten i Danmark har i de senere år været stærk. Den gennemsnitlige værditilvækst pr. beskæftiget i byerhverv er ste get ca. 12 pct. fra starten af 2000 og frem til andet kvartal En af årsagerne til den høje produktivitetsvækst er, at investeringsniveauet i Danmark ligger relativt højt. Omkostningsniveauet i 8

9 Dan mark er steget hurtigere end hos konkurrenterne, og i dette lys har det været nødvendigt for virksomhederne at nedlægge lavproduktive arbejdspladser og foretage produktivitetsfremmende og arbejdskraftbesparende investeringer for at fastholde konkurrenceevnen. Investeringskvoten er ikke blevet nedbragt i Danmark efter rekord investeringsåret Sammenlignet med andre lande er dette atypisk. Det høje investeringsniveau kan give en begrundet forventning om en fortsat høj vækst i produktiviteten. INVESTERINGSKVOTER Faste bruttoinvesteringer som andel af BNP Indeks, 1995 = Danmark USA Tyskland 80 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 Kilde: OECD Der er i prognosen forudsat en solid vækst i produktiviteten, som ventes at vokse med knap 4 pct. i 2004 og knap 2 pct. i 2005 og Det er helt i tråd med erfaringerne fra tidligere konjunkturforløb med kraftig vækst i produktiviteten i starten af et konjunkturopsving som følge af øget overarbejde, mere effektiv arbejdstilrettelæggelse og større kapacitetsudnyttelse. Halvdelen af ledighedsstigning skyldes aktiveringsfald Den samlede ledighed ventes historisk lav Ledighedsstigningen gennem 2002 og 2003 kan for en stor dels vedkommende tilskrives, at man med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde satsede på effektiv aktivering med beskæftigelse som mål. Det betød, at man ophørte med aktivering, der ikke øgede de lediges muligheder for at opnå arbejde, og dermed reducerede LEDIGHED OG AKTIVERING MV. Sæsonkorrigeret personer Samlet ledighed Overgangsydelse og orlov fra ledighed Aktivering Registreret ledighed '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Kilde: DI og Danmarks Statistik 9

10 man aktiveringsomfanget ganske betydeligt. Dermed blev tidligere aktiverede (ledige) registreret som almindelige ledige. Således skyldes omkring halvdelen af ledighedsstigningen gennem 2002 og 2003, at færre personer var i aktivering eller på orlov fra ledighed. Den statistisk registrerede ledighed ventes at falde til personer i fjerde kvartal 2004, hvilket er personer mindre end i fjerde kvartal Ledighed ventes at falde til i 2006 Samlet ventes den statistisk registrerede ledighed at falde til omkring personer i Dette ledighedsniveau er omkring personer højere end ledighedsniveauet i 2002, hvor ledighedsstigningen satte ind. Imidlertid ventes antallet af personer i aktivering og ledige på orlov at være betydeligt lavere i 2006 end i Den samlede ledighed vil således reelt være knap personer lavere i 2006 end i Større arbejdsstyrke skyldes øget arbejdsmarkedstilkny tning Arbejdsstyrken steg med personer i 2003, og derfor steg ledigheden mere, end faldet i beskæftigelsen kan forklare. Stigningen i arbejdsstyrken kan tilskrives en reduktion i brugen af uddannelsesorlov samt afviklingen af de gamle orlovsordninger, mens den udvidede barselsorlov trækker i modsat retning. Også den demografiske udvikling medførte isoleret set en mindre arbejdsstyrke. Arbejdsstyrken ventes at stige med fra 2003 til 2004 Den demografiske udvikling og den fortsat stigende efterlønsfrekvens vil frem til 2006 føre til en faldende arbejdsstyrke. Imidlertid ventes en stigende erhvervsfrekvens isoleret set at føre en stigning i arbejdsstyrken med sig. Baggrunden herfor er blandt andet, at erhvervsdeltagelsen erfaringsmæssigt stiger, når beskæftigelsen udvikler sig positivt. Dertil kommer, at den nye integrationspolitik ventes at give en positiv effekt for indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken ventes samlet at vokse med personer i 2004 og forblive uændret i 2005 og ÆNDRINGER I ARBEJDSSTYRKEN, BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED Årlig ændring, personer Arbejdsstyrkeudvikling heraf demografisk heraf efterlønsfrekvens Beskæftigelse Privatbeskæftigelse Offentlig beskæftigelse Ledighed Ledighed personer Kilde: DI og Danmarks Statistik Folkepensionsalder nedsat til Færre reg istrerede efterlønsmodtagere Efterlønsfrekvensen forventes at stige med 1 procentpoint pr. år i årene Det vil øge afgangen fra arbejdsstyrken som følge af tilgangen til efterløn, og i perioden fra 2003 og frem til 10

11 EFTERLØNSMODTAGERE personer årige årige Ialt Kilde: DI og Danmarks Statistik 2006 vil dette isoleret set medføre en nedgang i arbejdsstyrken på omkring personer. Imidlertid bliver der samlet set ikke flere personer på efterløn. Dette skyldes regelændringer, hvor folkepensionsalderen efter den 1. juli 2004 blev nedsat til 65 år.... giver færre efterlønsmodtagere Det betyder, at antallet af efterlønsmodtagere i aldersgruppen år vil forsvinde helt fra 2007 og dermed umiddelbart føre et fald i antallet af efterlønsmodtagere med sig. Imidlertid er det ikke et udtryk for, at flere vil deltage på arbejdsmarkedet, idet langt de fleste 65- og 66-årige vil være folkepensionister i stedet for efterlønsmodtagere. Antallet af årige efterlønsmodtagere ventes at være i fortsat vækst. YDERLIGERE INDSIGT PÅ INDSIGT.DI.DK DI: Bedre udsigter for beskæftigelsen, DI Indsigt nr. 13, 2004 ERHVERVSØKONOMISK BAROMETER UDGIVES AF DI I SAMARBEJDE MED FIH OG OFFENTLIG- GØRES I DI INDSIGT. 11

12 Milliardpotentiale i EU s servicedirektiv A F C A N D. S C I E N T. P O L. K R I S T I A N Ø R N S H O L T, k r d i. d k Servicedirektivet fra EU vil ifølge en hollandsk analyse øge handlen og investeringerne i kommercielle serviceydelser. Danmark vurderes at være blandt de EU-lande, der opnår de største handelsgevinster som direkte følge af direktivet. Potentialet for Danmark vurderes til en stigning i eksportindtægterne på ca. 3 mia. kr. og en forøgelse af den indgående beholdning af udenlandske investeringer med op mod knap 25 mia. kr. Prisen og udbuddet af serviceydelser har stor betydning for både den enkelte forbruger og virksomhedernes konkurrenceevne. Servicesektoren udgør i dag 70 pct. af det europæiske BNP, men ser man bort fra områder som transportbranchen og turisme, udgør eksporten i de fleste landes servicesektorer stadig kun under 5 pct. af produktionen. EU-Kommissionens forslag til servicedirektiv skal effektivisere det indre marked for serviceydelser. Handel og investeringer kan øges med op til godt 30 pct. Servicedirektivet har ifølge en ny hollandsk analyse 1 potentiale til at øge både handlen og investeringerne på tværs af grænserne i EU med op til godt 30 pct. i de sektorer, der er dækket af servicedirektivet. Mere specifikt vurderer analysen, at den danske eksport af services kan stige med op mod 3 mia. kr. årligt. De berørte servicesektorer er handel og distribution, forretningsservices, hotel og restauration samt byggeri, mens områder som transport, finansielle ydelser, telekommunikation og energi er undtaget. FORVENTEDE EKSPORTSTIGNINGER I SEKTORER BERØRT AF SERVICEDIREKTIVET Kilde: Kox, Lejour & Montizaan, 2004 The Free Movement of Services within the EU 1 Kox, Lejour & Montizaan, okt. 2004: The free movement of services within the EU ; Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). CPB er et uafhængigt rådgivende organ for bl.a. den hollandske regering, som i øjeblikket har formandskabet i EU. 12

13 Beholdningen af udenlandske investeringer i servicesektoren kan øges med over 20 pct. Danmark vurderes til at høste de største gevinster Samtidig kan importen potentielt set stige med op til 4 mia. kr., hvilket vil betyde større konkurrence på services herhjemme med billigere priser og større udbud til de danske forbrugere til følge. På investeringssiden forventer analysen en stigning i beholdningen af indgående investeringer (FDI) i den danske servicesektor på over 20 pct., svarende til op mod 25 mia. kr. 2 Danmark vurderes at være blandt de EU-lande, der opnår de største handelsgevinster som direkte følge af direktivet. Det skyldes, at mange af vores store samhandelspartnere, som f.eks. Tyskland og England, har en relativt forskellig regulering i forhold til den danske. Servicedirektivet har potentiale til at nedbringe virksomhedernes omkostninger med at efterleve forskellige reguleringer og krav i de forskellige lande. Det kræver dog, at forslaget ikke modificeres alt for meget i den videre politiske proces i forhold til dets nuværende grundlæggende principper. Handel mellem EU- landene Analyser fra EU-Kommissionen peger på, at der fortsat er et behov for at fjerne barrierer for at få det indre marked for services til at fungere bedre 3. Servicesektoren udgør efterhånden 70 pct. af det europæiske BNP. Alligevel står servicesektoren kun for ca. 20 pct. af samhandlen mellem EU-landene, og ser man bort fra områder som transportbranchen og turisme udgør eksporten i de fleste landes servicesektorer stadig kun under 5 pct. af produktionen 4. HANDEL AF VARER OG SERVICES MELLEM EU-LANDENE Kilde: Eurostat Tilvæksten i den amerikanske produktivitet har overhalet den europæiske Man kan samtidig konstatere, at tilvæksten i produktiviteten inden for EU s servicesektor gennem lang tid har været faldende. Til sammenligning har den amerikanske tilvækst i produktiviteten været konstant stigende siden starten af 1980 erne og har siden midten af 1990 erne overhalet den europæiske produktivitetstilvækst indenom. 2 Analysens antagelser kan ses på 3 Kommissionen, juli 2004 (208), Kommissionen, december 2003 (747), Kommissionen, juli 2002 (441) samt Kommissionen & CSES januar 2001 Barriers to Trade in Business Services 4 Kox, Lejour & Montizaan, okt. 2004: The free movement of services within the EU ; CPB 13

14 PRODUKTIVITETSTILVÆKSTEN I DEN PRIVATE SERVICESEKTOR I EU OG USA Årlig vækst i pct. 2,5 2,0 1,5 1,0 EU USA 0,5 0,0 '81 '83 '85 '87 '89 '91 '93 '95 '97 '99 Kilde: EU-Kommissionen, 2004 Selv om det retfærdigvis skal anføres, at produktivitet og eksport i servicesektoren kan være svære at opgøre så præcist som på vareområdet, peger alle indikatorer i en retning: Udviklingen i den europæiske servicesektor halter bagefter den amerikanske, og denne udvikling kan ifølge EU-Kommissionens analyser tilskrives mindre regulering og mere konkurrence på det amerikanske marked. Bremseklods for EU s Lissabonmålsætninger For tsatte barrierer for services i EU Barriererne for den fri bevægelighed for services er ifølge EU-Kommissionen en vigtig bremseklods for EU s Lissabon-målsætninger om at forbedre den europæiske vækst og beskæftigelse. Barriererne for serviceydelser på tværs af grænser er følgende : Generelle barrierer, f.eks. i form af unødvendige nationale særkrav eller krav om, at en virksomhed er etableret i modtagerlandet, inden den må levere sin ydelse. Desuden kan godkendelse af kvalifikationer volde problemer i mange sektorer. Barrierer ved etablering af virksomhed i andre lande, f.eks. i form af komplekse administrative procedurer og problemer for virksomhederne med at indhente den nødvendige information herom. Desuden kan særskilte autorisationskrav gøre det svært at gå ind på et nyt marked. Barrierer ved udstationering, f.eks. i form af unødvendige administrative omkostninger ved krav om forudgående registreringer af udstationerede medarbejdere, herunder oversættelser af ansættelseskontrakter m.v. Særligt for mindre og mellemstore virksomheder kan der være store gevinster at hente ved en forenkling af de forskellige landes reguleringer og krav. 5 Se Kommissionen, juli 2002 (441), The State of the Internal Market for Services 14

15 SERVICEDIREKTIVETS INDHOLD EU-Kommissionens forslag til servicedirektiv dækker områder som handel og distribution, forretningsservices, hotel og restauration samt byggeri, mens områder som transport, finansielle ydelser, telekommunikation og energi er undtaget. EU-Kommissionen foreslår bl.a. følgende elementer: Kvikskranker, hvor serviceudbydere kan afvikle de administrative formaliteter elektronisk, der er i forbindelse med etablering i et andet EU-land Evaluering af rimeligheden i de enkelte landes særlige nationale krav Oprindelseslandsprincippet, der indebærer, at serviceudbydere kun er underlagt loven i det land, hvor de er etableret, og at medlemsstaterne ikke må indføre særlige krav for serviceudbydere, som leverer ydelser på tværs af grænser. Dog skal udstationerede medarbejdere fortsat efterleve lokale løn- og arbejdsvilkår. Konkretisering af, hvordan udstationeringsdirektivet håndteres i praksis Øget samarbejde mellem de forskellige landes myndigheder vedrørende krav til servicevirksomhed Yderligere harmonisering af medlemsstaternes lovgivning. 15

16 DI INDSIGT Erhverspolitisk nyhedsbrev Ansvarshavende redaktør Poul Scheuer Redaktør DI Medier, Michael Carlsen, Redaktør DI Indsigt, Troels Krog, Redaktionen slut 8. november 2004 indsigt.di.dk Udgives af: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Tryk Kailow Graphic ISSN Eftertryk tilladt med kildeangivelse 16

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Moderat vækst trods forrygende forbrug

Moderat vækst trods forrygende forbrug D Indsigt Nummer 3 16. februar 2005 Moderat vækst trods forrygende forbrug A F C H E F K O N S U L E N T S Ø R E N B J E R R E G A A R D s b n @ d i. d k O G K O N S U L E N T P E R N I L L E L A N G G

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI Den 13. maj 2016 KR, ALS, THOB, MIME, THOK DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI spår en vækst i BNP på 0,9 pct. i 2016, og dermed ventes BNP endelig at nå tilbage

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Branchedirektør Flemming Larsen Træets Arbejdsgivere Møbelindustrien - udfordringer og muligheder Udfordringer Meget svagt hjemmemarked hæmmer afsætningsmuligheder

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Topplacering til dansk økonomi

Topplacering til dansk økonomi Topplacering til dansk økonomi 13. september 2004 Nykredit Markets offentliggør i dag analysen Topplacering til dansk økonomi. Analysen præsenterer Nykredits nye prognose for dansk økonomi samt en benchmarkanalyse

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere