At konfrontere krisen: nedskæringspolitik eller solidaritet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At konfrontere krisen: nedskæringspolitik eller solidaritet?"

Transkript

1 At konfrontere krisen: nedskæringspolitik eller solidaritet? Af EuroMemo Group Den økonomiske vækst fortsatte i EU i anden halvdel af 2009, men produktionen var under niveauet fra før finanskrisen og finanssystemet er fortsat skrøbeligt. Efter finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise har EU's stater været oppe mod stigende underskud på grund af prisen på redningspakker til den finansielle sektor, ekspanderende økonomisk politik og tabte skatteindtægter. EU formåede ikke at reagere prompte på de græske problemer med at refinansiere dets offentlige gæld, hvilket førte til spekulation mod euroen og en kriseatmosfære hvor først Grækenland og derefter Spanien og Portugal blev nødt til at introducere drastiske nedskæringsprogrammer. Ved udgangen af året blev Irland, som havde introduceret et strengt nedskæringsprogram i 2009, nødt til at igangsætte et endnu mere drastisk program for at kunne få økonomisk støtte fra eurozones Financial Stability Facility. Problemerne i de perifere europæiske lande er forbundet med en stigende polarisering i EU, ikke mindst i eurozonen. Tyskland har i over ti år ført en politik der foreskriver lave lønstigninger og har dermed opbygget et stort overskud på landets betalingsbalance. De perifere lande i eurozonen har i stedet fået store underskud og er tvunget til at eliminere disse underskud ved at indføre deflationspolitik. Det vil være umuligt at øge produktionen og reducere arbejdsløsheden i EU uden at gøre noget ved denne ulighed. I sidste ende vil underskudslandenes svaghed lægge en dæmper på overskudslandene, og en fortsættelse af den hidtidige politik vil øge risikoen for deflation og desuden risikere en opløsning af eurozonen. Arbejdsløsheden i EU steg i 2010 dog, grundet slutningen af recessionen, ikke så kraftigt som i Denne situation er også polariseret. Mens arbejdsløsheden er meget høj i en gruppe nationer, især Spanien og de baltiske lande, er der en anden gruppe, bl.a. Tyskland, Østrig og Holland, hvor arbejdsløsheden er meget lavere. I EU generelt er arbejdsløsheden højere blandt immigranter, unge og de der har en kort uddannelse. I kølvandet på den omfattende introduktion af nedskæringsprogrammer i 2010 ser det ud til at arbejdsløsheden vil stige yderligere. EU staterne har til dels været sårbare over for krisen på grund af nedgangen af indtægter idet skatterivalisering har mindsket satserne for både person- og firmaskat over de sidste ti år. Dette har især været tilfældet i mange central- og østeuropæiske lande. Der har også været en stigning i indirekte skatter, hvilket har en regressiv virkning på indkomtsfordelingen. Den længerevarende nedgang i lønningernes andel af nationalindkomsten blev midlertidigt vendt i 2009, men kun på grund af at profitten kollapsede. Spredningen af lønningerne fortsætter med at stige næsten overalt, selv i de nordiske lande, og er mest markant i Storbritannien og de Central- og Østeuropæiske lande. Denne ulige fordeling af indkomsterne har øget risikoen for fattigdom. I alt lever 84 millioner mennesker i EU i fattigdom. Det er skandaløst at 19 millioner af disse er børn. Samtidig er både antallet af velhavende og værdien af deres formuer steget, hvilket viser den øgede polarisering i de enkelte lande. Europa gjorde intet for at forhindre fiaskoen ved klimakonferencen i København i slutningen af Hvis den globale opvarmning skal holdes under 2 C, skal den globale udledning begynde at falde fra 2011 og

2 denne reducering skal op på 90% i Ødelæggelsen af biodiversiteten, som yder en stødpude mod klimaforandringer, er nødt til at få en ende. En tro på teknologiske løsninger har fortrængt diskussioner om strukturmæssige ændringer - samtidig har markedsmekanismerne fejlet i at opnå en betydelig udledningsreduktion. En voksende materiale-strøm fra syd til nord er blevet ledsaget af biopirateri i form af intellektuelle ejendomsrettigheder. Nordens i-lande, som primært er ansvarlige for klimaforandringer, må vedstå deres klimagæld. Kritik af EU's Politik: EU's politik er vendt tilbage til en mere national tilgang. Gældskrisen blev præsenteret som et græsk problem, selvom nordeuropæiske banker også fik problemer grundet store lån til perifere lande. EU har indført finansielle reformer, men disse er endnu svagere end de der er blevet indført i USA. Der kommer ingen restriktioner på bankernes handel med ejendomsrettigheder, og store finansielle institutioner der handler over hele Europa vil fortsat blive kontrolleret af nationale myndigheder. Mens bankerne endnu engang har store overskud, er der ingen effektiv mekanisme til at nedtrappe systematisk vigtige institutioner der går fallit. De såkaldte Basel III forslag beror på højere kapitalkrav for banker, men dette vil tilskynde regulatorisk spekulation og vil gøre banker mere afhængige af kapitalmarkeder. Stabilitets- og Vækstpagten er EU's eneste instrument til at koordinere makroøkonomisk politik, men den er meget restriktiv og ikke i stand til at håndtere de nutidige uligevægte i Europa. Opfordringen til at gå væk fra de nødforanstaltninger, der blev indført for at bekæmpe recessionen og få underskuddene tilbage under 3% af BNP inden 2013, virker ganske vilkårlige. Den eneste vej fremad er en budgetmæssig union med fiskaloverførsler. Tyskland er imod dette og landets forslag om at lade ejere af obligationer tage del i tabene førte til en øjeblikkelig rentestigning for perifere lande og frarøver svagere stater kredit på samme vilkår som deres europæiske partnere. Ved at undlade at gøre noget ved uligevægtene, udøver Tyskland en magtfuld kontraktiv indflydelse på EU, og i særdeleshed eurozonen, selvom landet er et af dem der får mest ud af euroen. Den europæiske beskæftigelsesstrategi fokuserer på strukturel arbejdsløshed og er derfor ikke i stand til at gøre noget ved cyklisk arbejdsløshed. Den nyeste version, nævnt i Europa 2020, har til formål at øge beskæftigelsesfrekvensen, men er i realiteten et skridt i den forkerte retning sammenlignet med tidligere udkast: den erstatter flexicurity med en aktiv arbejdsmarkedspolitik, og køns-mainstreaming er forsvundet. Der er 6,6 arbejdsløse for hvert ledigt job, men EU anerkender ikke at det er manglende samlet efterspørgsel der er hovedårsagen til arbejdsløshed. Uligheder i EU betyder at mens nogle ældre medlemslande kunne sænke skatter som del af deres modtræk til recessionen, blev mange Centraleuropæiske lande nødt til at gøre det modsatte. I modsætning til EU's overdrevne fokus på grænseværdien for fiskale underskud, har EU fuldstændigt fejlet når det kommer til at udvikle et program for skatteharmonisering. EU har sagt meget lidt om tabte statslige indtægter fra skatteunddragelsesordninger, skatteunddragelse og eksistensen af skattely i Europa. Den iver som EU har lagt for dagen, når det forfulgte umådeholdne offentlige lån, er i diametral modsætning med dets forsømmelse af de enorme summer, som banker og globale revisorvirksomheder på deres klienters vegne har flyttet til andre lande.

3 2010 bliver officielt betegnet som europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. EU's nye strategidokument Europa 2020 har dog kun et mål for at reducere fattigdom: at mindske antallet der er berørt af fattigdom med 20 millioner. EU har desuden ingen konkrete forslag til at opnå dette blot et flagskibsprogram der er afhængig af den såkaldte åbne koordinationsmetode. Europa 2020 er uklar når det gælder miljøpolitik. Den nævner forskellige strategier, mens beslutningerne først vil blive truffet senere. Den understreger vigtigheden af konkurrence, men udtrykker også bekymring for miljøet og udtømningen af naturens ressourcer. Værst er det dog at Europa 2020 ikke anerkender nødvendigheden af strukturelle ændringer i modellen for grænseløs økonomisk vækst. Forsøget på at gøre den økonomiske politik grønnere er nødt til at være forbundet med eksplicitte diskussioner og beslutninger det skal ikke overlades til markedskræfterne. EU har sat et mål om at stoppe nedgangen i biodiversitet i 2020, men det er endnu ikke tydeligt at denne erklærede prioritet vil blive påtvunget landbrugs- og handelspolitikken. Den ambitiøse 7. Miljøhandlingsplan skal danne grundlaget for at mainstreame miljøhensyn i alle dele af EU's og medlemslandenes politik. Alle fremskridt bliver dog i øjeblikket forsinket af EU Kommissionen. Alternativer: mod større solidaritet Finans Den europæiske centralbank burde have større demokratisk ansvarlighed og flytte sin fokus fra 2% inflation til beskæftigelse, opretholdelse af købekraft og det finansielle systems stabilitet. Det nye European Council for Systemic Risk skal være udstyret med forpligtende kræfter. Kontrollen af banker burde være strengere: i stedet for blot at hæve kapitalkravene, som i Basel III, bør banker være underkastet strenge regler der forhindrer at de tager umådeholdende risici og eksternaliserer disse til skyggebanksektoren. Transaktioner uden for balance burde forbydes. Kooperative banker og banker fra den offentlige sektor burde blive markedsført sammen med minimum én stor offentlig bank for at sikre finansiering for socialt og økologisk attraktive projekter. Ratinginstitutioner skal under offentlig kontrol. Der bør være forbud mod: at banker låner penge til hedgefonde; offshore finansielle centre og derivater i håndkøb. En skat på finansielle transaktioner burde indføres for at begrænse skadelig spekulation og for at skaffe kapital til social og økologisk transformation. Makroøkonomisk politik Den miskrediterede Stabilitets- og Vækstpagt burde erstattes af en forpligtelse til at udvide makroøkonomisk efterspørgsel for dermed at fremme fuld beskæftigelse. På lidt længere sigt vil dette kræve nye institutioner. På kort sigt kan eksisterende institutioner, såsom den Europæiske Investeringsbank og European Financial Stability Facility bruges til at finansiere investeringsprojekter over hele EU. Renterne for kreditværdige lånere er endnu lavere end de var før krisen, hvilket signalerer at der ikke er nogen generel krise i de offentlige finanser. EU obligationer garanteret af alle EU regeringer ville signalere en klar vilje til at komme frem til en fælles løsning baseret på solidaritet. Store investeringsprojekter burde også være baseret på en koordineret anvendelse af nationale budgetter og burde føres an af lande med overskud. Overførsler er økonomisk nødvendige for den monetære unions overlevelse og også socialt nødvendige for at sikre social sammenhængskraft. EU burde overtage og garantere en procentdel af alle medlemslandes gæld. Den offentlige gæld der blev pådraget ved at redde den finansielle sektor burde genvindes fra den private sektor gennem en formueskat.

4 Fuld beskæftigelse og godt arbejde Den store kløft mellem ledige jobs og antallet af arbejdsløse indikerer at beskæftigelsespolitikken burde fokusere på at skabe jobs. Disse jobs skal være hvad ILO kalder gode jobs og burde fremme økologisk bæredygtighed og lighed mellem kønnene. Offentlige investeringer burde skabe jobs specielt for unge, langtidsledige og andre sårbare grupper. En vigtig del af beskæftigelsespolitik er reduktion af arbejdstid, og som et første skridt bør den maksimale arbejdstid i Europa reduceres fra 48 til 40 timer om ugen. Nye initiativer om at hæve pensionsalderen bør også omstødes. Beskatning og anti-fattigdoms programmer Skatteprocenterne i Europa burde være harmoniseret for at modvirke uligheder. I særdeleshed bør der introduceres en minimumssats for person- og firmaskat for at stoppe den nuværende nedadgående spiral. Mere retfærdighed burde introduceres ved at gøre skattesatserne mere progressive, og desuden ved at sørge for at eliminere skatteunddragelsesindustrien. Den marginale skattesats på høje indkomster burde blive hævet og flade skattesatser burde afskaffes. De højeste satser for person- og firmaskat burde konvergere og formueskat i EU burde være harmoniseret. Skattely burde lukkes og firmaers skattespekulation bør forhindres. Et effektivt anti-fattigdoms program der er rettet mod specifikke grupper (børn, kvinder, ældre, arbejdsløse) burde blive implementeret, og der bør også gøres noget ved fattigdom blandt de der har et arbejde. De lande der har den laveste børnefattigdom er også de der har de højeste skatter. Bæredygtig udvikling En fælles tilgang bør snarest muligt komme fra EU og dets medlemslande for at reducere EU's økologiske fodaftryk. Dette kunne også afhjælpe manglen på fremskridt i de globale forhandlinger. Det er nødvendigt med handling for at reducere energiforbruget, tilgangen af materialer, unødvendig transport og EU's negative internationale påvirkning på udviklingslande. Dette burde ledsages af et bredt spektrum af konsultation og ekstensiv politisk deltagelse for at sørge for at dette vil resultere i meningsfulde ændringer i forbrugs- og livsstilsmønstre. Der bør trækkes på den Europæiske Investeringsbank og European Bank for Reconstruction and Development for at få midlerne til de nødvendige investeringer. Markedsinstrumenter har vist sig at være upålidelige og uøkonomiske når det gælder om at opnå økologiske ændringer. I stedet er der behov for en stærk offentlig andel når det kommer til at investere i infrastruktur, public service og beskæftigelse der støtter lokal og regional bæredygtighed. Det centrale i politikken bør være en Europæisk Plan for Bæredygtig Udvikling, som går efter mainstream økonomisk, social og økologisk bæredygtighed på alle politiske områder i EU og medlemslandene. Dette skal finansieres på et europæisk niveau, men uden for de nuværende grænser for EUs udgifter, og en kompetent form for public service skal etableres for at implementere dette arbejde.

5 Declaration of support I support the general direction, main arguments and proposals in the EuroMemorandum 2010/11 Confronting the Crisis: Austerity or Solidarity Yes No Name: Institution: Street: City/Country: Phone: Fax: Signature: I would like to be informed about the regular work of the working group and be invited to their meetings. Yes No Please return this form to the EuroMemo Group by to or by fax to: ++49-(0) European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2014 SWD(2013) 800 final/2 CORRIGENDUM Annule et remplace le document SWD(2013) 800 final du 13.11.2013 Concerne toutes les versions linguistiques (correction du

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET NOTAT DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Europa er ramt af en trehovedet krise. Der

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Indledning: En anden form for globalisering er mulig... 6 Det danske arbejdsmarked... 8 Hvilke udfordringer

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst

Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst Forslag til et investeringsprogram for 2012-2015 HEIMDAL - Historically Estimated International Model of the Danish Labour movement, is an international

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere