Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

2 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2014 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 16. april 2015 Økonomi & Løn Østergade Bogense Sags nr Dokument nr Årsberetning 2014

3 Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning... 2 Indhold... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Ledelsens påtegning... 6 Generelle regnskabsbemærkninger års hovedtal og nøgletal Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Anvendt regnskabspraksis Årsberetning 2014

4 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Kommunalbestyrelse I 2014 Direktion Revision Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Hjemmeside Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar 31. december Morten Andersen, Borgmester (V) Kim Johansen (A) Jørgen Meier Sørensen (V) Kurt Christensen (V) Helle Waagner (A) René Lundegaard (O) Steen Brydegaard (F) Anja Lund Kristensen (V) Ole Taustrup Hansen (V) Pia Longet (A) Lars Hegelund Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Freddy Andersen (V) Jane Yndgaard (O) Dorte Schmidt (N) Mogens Christensen (V) Gert Rasmussen (A) Franz Jul Rohde (C) Bent Soelberg (V) Lasse Haugaard Pedersen (A) Jens Otto Dalhøj (I) Palle Yndgaard (V) Keld Haurholm Nielsen (Ø) Brian Lebæk (A) Maria Smet Jensen (V) Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør for social og arbejdsmarked Ejner Jensen, direktør for børn og unge Henrik Boesen, direktør for teknik, erhverv og kultur BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense 4 Årsberetning 2014

5 Borgmesterens forord Borgmesterens forord I 2014 tiltrådte en ny kommunalbestyrelse og dette regnskab er således kommunalbestyrelsens første regnskab. I Nordfyns Kommune har vi styr på økonomien og dette regnskab er ingen undtagelse. Den daglige styring sker med udgangspunkt i vores vedtagne økonomiske politik og dette regnskab er i tråd med måltallene i den økonomiske politik. Nordfyns Kommunes indtægter er i høj grad præget af nedgangen i indbyggertallet i kommunen og ved udgangen af 2014 var vi indbyggere i kommunen. I lighed med tendensen i hele Danmark så oplever vi et faldende fødselstal og i 2014 blev der kun født 227 børn. Det er mit håb, at den særlige indsats, som vi gør for at brande kommunen, vil bære frugt, således at flere vil flytte til kommunen. Et element i denne indsats er nedsættelsen af priserne på vores byggegrunde og i 2014 kan vi konstatere, at der blev solgt 7 byggegrunde og yderligere 6 byggegrunde var reserveret. Dermed er udviklingen forhåbentligt vendt. Driftsudgifterne består af serviceudgifter og overførselsudgifter. Det er vigtigt, at såvel den enkelte kommune som kommunerne under ét overholder den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ramme for serviceudgifter, ellers vil det udløse økonomiske sanktioner. I Nordfyns Kommune udgør den samlede godkendte ramme for serviceudgifterne 1.206,6 mio. kr. og i regnskabet for 2014 er forbruget 42,5 mio. kr. under rammen. På arbejdsmarkedsområdet er der fremgang på stort set alle områder. Ledigheden er faldende og det samlede antal af borgere på offentlig forsørgelse er faldende. Dette skyldes en gunstig udvikling i konjunkturerne men også en stor og aktiv indsats fra vores Jobcenter. Resultatet heraf er kraftigt faldende udgifter indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område - en tendens, som jeg håber, bliver gældende for de kommende år. På anlægsområdet har 2014 været endnu et år med mange anlægsprojekter og et samlet anlægs for 2014 på 103,1 mio. Kr. Vi har dog været lidt udfordret af, at nogle projekter har været igennem en længere planlægningsfase end oprindeligt forventet og dermed har afslutningsgraden ikke været så høj, som vi kunne ønske os. Samtidig kan vi glæde os over de mange projekter, som er gennemført i Generelt vil jeg fremhæve nogle af de initiativer, som er med til at gøre vores kommune mere attraktiv såvel for nuværende som for fremtidige borgere. Her kan nævnes Hasmark Strandpark, den nye oase i Søndersø by, som tidligere husede Søndersøcentret, men også fornyelsen af Otterup bymidte er godt på vej. Hertil kommer et øget fokus på renovering og etablering af stier såsom cykelstien i Otterup men også sti fra plejecentret Møllehaven og ind til Bogense bymidte. Samlet har vi i 2014 brugt 31 mio. kr. i anlæg på skolerne som led i en samlet moderniseringsplan, men også til lærerarbejdspladser, så implementeringen af folkeskolereformen fik bedst mulige betingelser. De seneste år har vi aflagt et positivt regnskab og derved fået flere likvider til vores rådighed. Vi har brugt af likviderne til at optimere og nedsætte kommunens gæld men også til ikke at optage ny gæld. Det giver fremadrettet en positiv økonomi, når færre midler skal reserveres til forrentning af gæld. Generelt er regnskabet et tilbageblik på året, der er gået og giver et godt indblik i årets aktiviteter og jeg vil hermed ønske dig god læselyst. Morten Andersen Borgmester 5 Årsberetning 2014

6 Ledelsens påtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 22. april 2015 aflagt årsregnskab for 2014 for Nordfyns Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 30. april 2015 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 6 Årsberetning 2014

7 Generelle regnskabsbemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2014 Regnskab 2013 Tilskud og skatter , , , , ,0 Driftsudgifter 1.710, , , , ,1 Renter 4,5 2,1 2,1 1,6 1,4 Resultat af ordinær drift -70,5-79,3-86,5-120,8-107,3 Anlægsudgifter 89,9 103,1 81,3 55,6 86,5 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0-2,0-1,3 Skattefinansieret resultat 19,4 23,6-5,3-67,2-22,1 Forsyningsvirksomheder 1,6 1,6 1,6-0,7-1,1 Budgetreserver 28,8 36,6 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 49,8 61,9-3,7-67,8-23,2 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab viser et samlet overskud af drift og anlæg på 67,8 mio. kr. Der var i det oprindelige forudsat et underskud på 49,8 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt : resultat af ordinær drift er 50,3 mio. kr. bedre end oprindeligt teret de skattefinansierede anlægsudgifter er 34,3 mio. kr. mindre end oprindeligt teret resultat af jordforsyning er 2,0 mio. kr. bedre end oprindeligt teret resultat af forsyningsområdet giver et overskud, der 2,3 mio. kr. større end teret I opfølgningen pr. 30. september 2014 forventedes et samlet overskud på 3,7 mio. kr. I forhold til opfølgningen er der i det endelige regnskab følgende store afvigelser: driftsudgifterne er 33,7 mio. kr. lavere end forventet, hvilket bl.a. medfører, at overførslerne på driftsområdet er 7,6 mio. kr. højere end forventet anlægsudgifterne er 25,7 mio. kr. lavere end forventet, hvilket bl.a. medfører, at overførslerne på anlægsområdet er 27,1 mio. kr. højere end forventet resultat af jordforsyning er 2,0 mio. kr. bedre end forventet resultat af forsyningsområdet giver et overskud, der 2,3 mio. kr. større end forventet Regnskab contra måltal i den økonomiske politik Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en økonomisk politik for årene Politikken er i 2014 blevet revideret. I den økonomiske politik indgår en række måltal for den kommunale økonomi. Måltallene anvendes primært i forbindelse med vedtagelsen. Det er dog også relevant at se, om regnskabsresultatet også overholder måltallene. Nedenfor er vist, om de økonomiske måltal er nået i 2014: 7 Årsberetning 2014

8 Generelle regnskabsbemærkninger (i kroner) Måltal Opr Regnskab 2014 Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Gennemsnitlig likviditet Netto gældsafvikling Kilde: KMD-Opus og Nordyns Kommunes økonomiske politik Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn I tabellen er anvendt de reviderede måltal for 2014, som indeholder større måltal for hhv. resultat af ordinær drift og anlægsudgifter. Som det fremgår af ovenstående tabel var 3 ud af 4 måltal opfyldt i forbindelse med vedtagelsen for Regnskabstallene viser også, at 3 ud af 4 måltal er nået i På anlægsområdet er udgifterne 9,4 mio. kr. lavere end måltallet. Budgetoverførsler Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2015 godkendt, at der fra 2014 til 2015 overføres følgende beløb i mio. kr.: Udvalg DRIFT ANLÆG Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 0,7 8,4 Børne- og Ungeudvalget 7,1 20,9 Social- og Sundhedsudvalget 5,5 6,6 Teknik- og Miljøudvalget 7,0 6,9 Økonomiudvalget 3,1 4,6 I alt 23,5 47,4 Beløbene er yderligere specificeret i bilagshæftet til årsberetningen. Budgetgrundlag og reserver Driftstet for 2014 blev lagt på grundlag af tet for 2013 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret I modsætning til mange tidligere år skulle kommunalbestyrelsen ikke gennem en større sparerunde for at få balance i tet. Via forskellige effektiviseringer på driften blev der i tet for 2014 plads til en række anlægsprojekter. Budgetreserven fra 2013 blev videreført med 6,8 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle overskridelser i det samlede drifts. Derudover blev der teret med en forventet overførsel fra tidligere år på 22 mio. kr. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende reserven. Dels var tet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved opfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til reserverne. Ved årets udgang udgjorde reserverne 36,6 mio. kr. 8 Årsberetning 2014

9 Generelle regnskabsbemærkninger Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg (mio. kr.) Tillagt i forb. med kvartalsvise opfølgninger Øvrige reguleringer Samlet reserve Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 21,2 0,0 21,2 Børne- og Ungeudvalget 0,0 7,0 0,0 7,0 Social- og Sundhedsudvalget 1,8 5,3-2,7 4,4 Teknik- og miljøudvalget 0,0 1,1 0,0 1,1 Økonomiudvalget 5,0-1,9-0,3 2,8 Forventet overførsel 22,0 0,0-22,0 0,0 I alt 28,8 32,7-25,0 36,5 Serviceudgifter overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt terede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) samt udgifter til forsikrede ledige nettodriftsudgifterne til ældreboliger nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2014 kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Regnskab 2014 Nettodriftsudgifter i alt 1.740, ,0 Heraf udgifter udenfor servicerammen Sociale overførsler og forsikrede ledige 437,2 397,9 Ældreboliger -5,0-5,5 Aktivitetsbestemt sundhed 100,2 103,2 Brugerfinansieret område 1,6-0,7 Serviceudgifter i , ,1 Som det fremgår af tabellen har Nordfyns Kommune overholdt aftalen om serviceudgifterne for 2014, idet serviceudgifterne i regnskabet er 42,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige. Det fremgår også af tabellen, at kommunens udgifter til sociale overførsler og forsikrede ledige er 39,3 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Samlet set er nettodriftsudgifterne 81,6 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. 9 Årsberetning 2014

10 Generelle regnskabsbemærkninger Det er primært den ordinære drift, der bidrager til det store overskud. Årsagerne til driftsoverskuddet er bl.a.: Kommunens institutioner og afdelinger har generelt været tilbageholdende med at bruge tet for De samlede overførsler fra 2014 til 2015 udgør 23,5 mio. kr. mod 27,6 mio. kr. året før. Ifølge opfølgningen pr. 30. september 2014 var det forventet, at overførslerne ville udgøre 15,9 mio. kr. De kvartalsvise opfølgninger har vist et forventet mindreforbrug på en lang række områder. Disse mindreforbrug er løbende blevet overført til særlige reserver, som har kunnet anvendes til finansiering af eventuelle merforbrug andre steder i tet. Budgetreserverne er ikke blevet anvendt. Budgetreserverne er steget med 30,7 mio. kr. i løbet af I forhold til det forventede regnskabsresultat i opfølgningen pr. 30. september 2014 er der mindreudgifter på en række områder uden overførselsadgang. Kommunens likvider er i 2014 blevet forøget med 52,0 mio. kr., hvor der oprindeligt var teret med et forbrug af likvider på 19,7 mio. kr. I sektorbeskrivelserne er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne samt bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter. Tilskud og skatter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i ,2 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Skatteindtægterne faldt med 0,6 mio. kr. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger faldt med 2,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til ledige, blev nedreguleret i løbet af året. Den seneste prognose fra KL viser, at det skal forventes, at der i 2015 skal ske en tilbagebetaling af en del af beskæftigelsestilskuddet for 2014 som følge af færre ledige i kommunerne. Tilbagebetalingen bliver beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og meldt ud den 1. juli Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2014 Arbejdsmarkedsudvalget 284,1 256,1 263,5 246,3 Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget 39,8 41,1 40,3 39,1 Børne- og Ungeudvalget 498,8 500,4 496,2 490,3 Social- og Sundhedsudvalget 637,7 643,4 638,5 644,4 Teknik- og Miljøudvalget 77,6 78,2 77,7 64,8 Økonomiudvalget 172,7 181,4 177,2 174,8 I alt 1.710, , , ,7 Som det fremgår af ovenstående tabel er driftsterne totalt set blevet reduceret med næsten 10 mio. kr. i løbet af året har stort set alle udvalg overholdt de korrigerede ter er regnskabet for de samlede driftsudgifter 40,9 mio. kr. lavere end det korrigerede er regnskabet for de samlede driftsudgifter 33,7 mio. kr. lavere end det forventede regnskab 10 Årsberetning 2014

11 Generelle regnskabsbemærkninger I sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg er der nærmere redegjort for de væsentligste afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Renter I 2014 udgør renterne en nettoudgift på 1,6 mio. kr. Det korrigerede udviste en nettoudgift på 2,1 mio. kr. Forskellen skyldes primært større renteindtægter end forventet af tilgodehavender. Derudover har renteudgifterne af kommunens variabelt forrentede gæld været mindre end forventet. Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 55,6 mio. kr. Det korrigerede udgjorde 103,1 mio. kr. Det oprindelige udgjorde 89,9 mio. kr. I 2014 er der givet tillægsbevillinger på 13,2 mio. kr., primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra De 3 største anlægsposter er Modernisering af skoler, hvor der i alt er brugt 29,7 mio. kr. i 2014 Energisparende foranstaltninger. Hertil er der afholdt 5,1 mio. kr. i Ny tandklinik, hvor der er brugt i alt 4,6 mio. kr. i Der overføres uforbrugte beløb for anlægsprojekter for i alt 47,4 mio. kr. til De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er: Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalgets område Der har været afsat en del puljemidler til klubhuse og idrætshaller, bl.a. til energibesparelser. En stor del af puljemidlerne er ikke anvendt i Børne- og Ungeudvalgets område En stor del af anlægstet til modernisering af skolerne overføres til Udvidelsen af døgninstitutionen Langebyhus har afventet endelig beslutning om udvidelsens omfang, hvorfor der næsten ikke er brugt noget af anlægstet i Etablering af ny tandklinik er blevet forsinket. Social- og Sundhedsudvalgets område 2. fase af sundhedshuset på Solgården er blevet forsinket. Udvidelse af Handicapcenter Nordfyn er blevet udskudt. Teknik- og Miljøudvalgets område Havneinvesteringerne er blevet udskudt. Udviklingen af Søbadet i Bogense er ligeledes blevet udskudt. Økonomiudvalgets område Digitalisering af en række IT systemer er blevet udskudt. Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilagshæftet til årsregnskabet. 11 Årsberetning 2014

12 Generelle regnskabsbemærkninger Jordforsyning Kommunen har i 2014 afholdt udgifter til køb af jord og byggemodning for 0,3 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 2,3 mio. kr. Der har således været et nettooverskud på jordforsyning på 2,0 mio. kr. Der er i alt solgt 9 parcelhusgrunde i 2014, hvor der i 2013 blev solgt 3 grunde. Der er i 2014 tilbagekøbt 2 parcelhusgrunde. Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, herunder genbrugspladserne. Det var ifølge det korrigerede forventet, at området gav et underskud på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. færre udgifter end forventet til forbrænding af dagrenovation rådgivning i forbindelse med planlægning og udbud personale, grundet større refusioner Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2014 ikke optaget nye lån. Der er i 2014 betalt afdrag for i alt 17,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2015 besluttet, at kommunens låneramme for 2014 ikke skal benyttes til optagelse af yderligere lån. 12 Årsberetning 2014

13 5 års hovedtal og nøgletal 5 års hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift -42,0-90,3-101,7-107,3-120,8 Resultat af skattefinansieret område 31,1-65,6-76,8-22,1-67,2 Resultat af forsyningsområdet -2,5 4,3 1,3-1,1-0,7 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.633, , , , ,3 Omsætningsaktiver i alt 33,0 55,4 12,7 130,5 81,5 Likvide aktiver incl. obligationer 40,6 62,1 156,0 136,8 188,8 Mellemvæ. med forsyningsområdet - spildevand (gæld) - renovation (gæld) -11,9-8,9-10,8-4,7-9,6-3,4-8,3-4,5-7,0-5,2 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld -325,6-158,3-171,2-98,8-311,4-153,4-163,1-124,2-291,6-149,1-223,9-84,5-276,3-144,0-220,4-177,3-264,3-138,7-215,7-161,5 Egenkapital i alt , , , , ,1 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året) 88,3 138,8 189,2 220,8 280,5 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 26,0 26,1 26,1 26,1 26,1 Grundskyldspromille 25,18 31,98 31,98 31,98 31,98 Antal indbyggere (ult., folkereg.) Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud. 13 Årsberetning 2014

14 5 års hovedtal og nøgletal Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger) Arbejdsmarkedsudvalget 109,5 105,9 77,6 79,1 67,4 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 42,2 39,8 36,1 44,1 27,6 Børne- og Ungeudvalget 997,1 974,6 962,9 914,4 940,0 Social- og Sundhedsudvalget 675,3 665,3 693,2 711,3 732,8 Teknik- og Miljøudvalget 97,6 80,2 79,1 82,5 81,3 Økonomiudvalget 220,8 222,2 223,4 215,0 221,6 I alt 2.142, , , , ,6 Samlede lønudgifter i mio. kr. 803,3 781,2 796,1 792,1 815,9 Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Politikere indgår ikke i ovenstående personaleforbrug. Forbruget er incl. medarbejdere, der er syge og på barsel. Personer i jobtræning, fleksjob og andre tilskudsjobs indgår også i opgørelsen. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der i 2014 udbetalt ca. 4,2 mio. kr. i honorar og vederlag til politikere. Udvalgsstrukturen i Nordfyns Kommune er ændret pr. 1. januar Personaleforbruget for er fordelt efter den gamle udvalgsstruktur. F.eks. er personaleforbruget i det tidligere Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg medtaget under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. Det medfører, at man ikke direkte kan sammenligne personaleforbruget for med De væsentligste ændringer i personaleforbruget fra 2013 til 2014 vedrører følgende områder: Arbejdsmarkedsudvalgets område Der har været et fald i antallet af personer i jobtræning. Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalget (tidl. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget) Tandplejen er pr. 1. januar 2014 flyttet til Børne- og Ungeudvalget. Børne- og Ungeudvalgets område Tandplejen er pr. 1. januar 2014 flyttet fra Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget til Børne- og Ungeudvalget. Personaleforbruget i skolerne er steget, mens personaleforbruget i dagtilbud er faldet tilsvarende. Social- og Sundhedsudvalgets område Der har i 2014 været større personaleforbrug på plejecentre og i hjemmeplejen. Teknik og Miljøudvalgets område Der har i 2014 været færre ansatte i driftsafdelingen. Økonomiudvalgets område Der har i 2014 været flere ansatte i Teknik, Erhverv og Kultur. 14 Årsberetning 2014

15 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Regnskab 2013 Indtægter 1 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift (overskud) Anlægsudgifter (excl. renovation) Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder (renovation) Driftsudgifter - netto Anlægsudgifter Forsyningsvirksomheder i alt Budgetreserver Resultat i alt (overskud) Negative beløb angiver indtægter. Positive beløb angiver udgifter. 15 Årsberetning 2014

16 Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Ændringer i likvide aktiver 8 Årets resultat Afdrag på lån Optagelse af lån Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Kursregulering af obligationer og investeringsbeviser Ændringer i likvide aktiver i alt Likvide aktiver primo Likvide aktiver ultimo Årsberetning 2014

17 Balance Balance Note Aktiver (1.000 kr.) 1. jan dec Note Passiver (1.000 kr.) 1. jan dec Materielle anlægsaktiver 16 Egenkapital Grunde og bygninger Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners Tekniske anlæg aktiver Inventar Skattefinansierede aktiver Anlæg under opførelse A Finansiel egenkapital Materielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Immaterielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Langfristede tilgodehavender Langfristet gæld vedr. lån Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Gæld vedrørende leasede aktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Langfristet gæld i alt Anlægsaktiver i alt Kortfristet gæld Nettogæld vedr. fonds, legater mv Omsætningsaktiver 20 Kortfristet gæld, i øvrigt Grunde og bygninger til videresalg Kortfristet gæld i alt Kortfristede tilgodehavender Værdipapirer, pantebreve Omsætningsaktiver i alt Likvide aktiver Aktiver i alt Passiver i alt Følgende beløb indgår ikke i balancen: Nordfyns Kommunes indskud i Landsbyggefonden og kommunale ældreboliger Nordfyns Kommunes garantiforpligtelser for lån, optaget af andre Nordfyns kommunes lejeforpligtelser Detaljeret oversigt over kommunens forpligtelser fremgår af bilagshæftet til årsregnskabet. 17 Årsberetning 2014

18 Noter til regnskabsopgørelse og balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) Korrigeret Regnskab 1 Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskatter Dødsboskat mv Grundskyld Dækningsafgift I alt Generelle tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Momsudligning - tilbagebet. og reguleringer I alt Driftsudgifter Driftsudgifterne er nærmere specificeret i sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg. 4 Renter Under renter konteres ligeledes afkast af værdipapirer, kurstab/-gevinster samt garantiprovision. Forskellen mellem korrigeret og regnskab skyldes dels færre renteudgifter af lån end forventet pga. lave renter og dels større renteindtægter af obligationer mv. pga. godt afkast. 5 Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er nærmere specificeret i oversigterne over igangværende og afsluttede anlægsopgaver, som findes i bilaget til årsregnskabet. ( i kr.) 6 Jordforsyning Korrigeret Regnskab Udgifter til byggemodning og køb af jord Indtægter fra salg af jord I alt Årsberetning 2014

19 Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) 7 Budgetreserver Korrigeret Regnskab Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forventede overførsler I alt reserver Budgetreserverne anvendes udelukkende til regulering af beløbene. Yderligere forklaring til bevægelserne på reserverne findes på side 7 under de generelle regnskabsbemærkninger. 8 Kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Posten vedrører ændringer i kommunens tilgodehavender og kortfristede gæld, herunder mellemregninger mellem årene. Afvigelsen mellem og regnskab skyldes primært ændringer i mellemregninger mellem årene, de såkaldte periodeafgrænsningsposter. 9 Materielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Grunde og bygninger Tekniske anlæg, mv. Inventar mv. Materielle anlæg under opførelse Kostpris 1. jan ,7 50,0 44,4 26, ,4 Tilgang 0,0 1,0 1,3 31,3 33,6 Afgang -7,8-3,2-34,7-1,5-47,2 Overført 11,4 0,7 1,9-13,9 0,1 Kostpris 31. dec ,3 48,5 12,9 42, ,9 Afskrivninger 1. jan ,4-30,0-39,6 0,0-472,0 Årets afskrivninger -39,9-4,3-2,3 0,0-46,5 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 3,9 3,2 34,6 0,0 41,7 Ned- og afskrivninger 31. dec ,4-31,1-7,3 0,0-476,8 Total Regnskabsmæssig værdi 31. dec ,9 17,4 5,6 42,2 634,1 Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 2,1 0,0 2,1 Heraf tilhørende selvej. institutioner 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5 Afskrives over antal år Årsberetning 2014

20 Noter til regnskabsopgørelse og balance 10 Immaterielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Total Kostpris 1. jan ,8 Tilgang 0,0 Afgang 0,0 Overført 0,0 Kostpris 31. dec ,8 Afskrivninger 1. jan ,3 Årets afskrivninger -0,9 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 0,0 Ned- og afskrivninger 31. dec ,2 Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 14 2,6 11 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i kr.) Ejerandel 1. jan dec. 14 Indskud i selskaber mv. opgjort til indre værdi NGF Nature Energy 5,94 % Tarco 0,05 % Fjernvarme Fyn 2,92 % FAKS 5,63 % Geo Fyn 9,50 % HCA Airport 13,43 % Vandcenter Syd 11,00 % Indskud i selskaber mv. opgjort til nominel værdi Udvikling Fyn Nordfyn Erhverv Film Fyn Indskud i selskaber i alt Andre tilgodehavender Udlån til beboerindskud Udlån til ejendomsskat Udlån til kloaktilslutning Lån til boligindretning Lån til handicapbiler Tilbagebet. pligtig hjælp med statsrefusion Andre langfristede udlån mv., bl.a. lån til selvej. haller Deponerede beløb jf. lovgivning Andre tilgodehavender i alt I alt Årsberetning 2014

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011 ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskab for 2011 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere