Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

2 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2014 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 16. april 2015 Økonomi & Løn Østergade Bogense Sags nr Dokument nr Årsberetning 2014

3 Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning... 2 Indhold... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Ledelsens påtegning... 6 Generelle regnskabsbemærkninger års hovedtal og nøgletal Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Anvendt regnskabspraksis Årsberetning 2014

4 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Kommunalbestyrelse I 2014 Direktion Revision Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Hjemmeside Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar 31. december Morten Andersen, Borgmester (V) Kim Johansen (A) Jørgen Meier Sørensen (V) Kurt Christensen (V) Helle Waagner (A) René Lundegaard (O) Steen Brydegaard (F) Anja Lund Kristensen (V) Ole Taustrup Hansen (V) Pia Longet (A) Lars Hegelund Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Freddy Andersen (V) Jane Yndgaard (O) Dorte Schmidt (N) Mogens Christensen (V) Gert Rasmussen (A) Franz Jul Rohde (C) Bent Soelberg (V) Lasse Haugaard Pedersen (A) Jens Otto Dalhøj (I) Palle Yndgaard (V) Keld Haurholm Nielsen (Ø) Brian Lebæk (A) Maria Smet Jensen (V) Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør for social og arbejdsmarked Ejner Jensen, direktør for børn og unge Henrik Boesen, direktør for teknik, erhverv og kultur BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense 4 Årsberetning 2014

5 Borgmesterens forord Borgmesterens forord I 2014 tiltrådte en ny kommunalbestyrelse og dette regnskab er således kommunalbestyrelsens første regnskab. I Nordfyns Kommune har vi styr på økonomien og dette regnskab er ingen undtagelse. Den daglige styring sker med udgangspunkt i vores vedtagne økonomiske politik og dette regnskab er i tråd med måltallene i den økonomiske politik. Nordfyns Kommunes indtægter er i høj grad præget af nedgangen i indbyggertallet i kommunen og ved udgangen af 2014 var vi indbyggere i kommunen. I lighed med tendensen i hele Danmark så oplever vi et faldende fødselstal og i 2014 blev der kun født 227 børn. Det er mit håb, at den særlige indsats, som vi gør for at brande kommunen, vil bære frugt, således at flere vil flytte til kommunen. Et element i denne indsats er nedsættelsen af priserne på vores byggegrunde og i 2014 kan vi konstatere, at der blev solgt 7 byggegrunde og yderligere 6 byggegrunde var reserveret. Dermed er udviklingen forhåbentligt vendt. Driftsudgifterne består af serviceudgifter og overførselsudgifter. Det er vigtigt, at såvel den enkelte kommune som kommunerne under ét overholder den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ramme for serviceudgifter, ellers vil det udløse økonomiske sanktioner. I Nordfyns Kommune udgør den samlede godkendte ramme for serviceudgifterne 1.206,6 mio. kr. og i regnskabet for 2014 er forbruget 42,5 mio. kr. under rammen. På arbejdsmarkedsområdet er der fremgang på stort set alle områder. Ledigheden er faldende og det samlede antal af borgere på offentlig forsørgelse er faldende. Dette skyldes en gunstig udvikling i konjunkturerne men også en stor og aktiv indsats fra vores Jobcenter. Resultatet heraf er kraftigt faldende udgifter indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område - en tendens, som jeg håber, bliver gældende for de kommende år. På anlægsområdet har 2014 været endnu et år med mange anlægsprojekter og et samlet anlægs for 2014 på 103,1 mio. Kr. Vi har dog været lidt udfordret af, at nogle projekter har været igennem en længere planlægningsfase end oprindeligt forventet og dermed har afslutningsgraden ikke været så høj, som vi kunne ønske os. Samtidig kan vi glæde os over de mange projekter, som er gennemført i Generelt vil jeg fremhæve nogle af de initiativer, som er med til at gøre vores kommune mere attraktiv såvel for nuværende som for fremtidige borgere. Her kan nævnes Hasmark Strandpark, den nye oase i Søndersø by, som tidligere husede Søndersøcentret, men også fornyelsen af Otterup bymidte er godt på vej. Hertil kommer et øget fokus på renovering og etablering af stier såsom cykelstien i Otterup men også sti fra plejecentret Møllehaven og ind til Bogense bymidte. Samlet har vi i 2014 brugt 31 mio. kr. i anlæg på skolerne som led i en samlet moderniseringsplan, men også til lærerarbejdspladser, så implementeringen af folkeskolereformen fik bedst mulige betingelser. De seneste år har vi aflagt et positivt regnskab og derved fået flere likvider til vores rådighed. Vi har brugt af likviderne til at optimere og nedsætte kommunens gæld men også til ikke at optage ny gæld. Det giver fremadrettet en positiv økonomi, når færre midler skal reserveres til forrentning af gæld. Generelt er regnskabet et tilbageblik på året, der er gået og giver et godt indblik i årets aktiviteter og jeg vil hermed ønske dig god læselyst. Morten Andersen Borgmester 5 Årsberetning 2014

6 Ledelsens påtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 22. april 2015 aflagt årsregnskab for 2014 for Nordfyns Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 30. april 2015 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 6 Årsberetning 2014

7 Generelle regnskabsbemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2014 Regnskab 2013 Tilskud og skatter , , , , ,0 Driftsudgifter 1.710, , , , ,1 Renter 4,5 2,1 2,1 1,6 1,4 Resultat af ordinær drift -70,5-79,3-86,5-120,8-107,3 Anlægsudgifter 89,9 103,1 81,3 55,6 86,5 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0-2,0-1,3 Skattefinansieret resultat 19,4 23,6-5,3-67,2-22,1 Forsyningsvirksomheder 1,6 1,6 1,6-0,7-1,1 Budgetreserver 28,8 36,6 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 49,8 61,9-3,7-67,8-23,2 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab viser et samlet overskud af drift og anlæg på 67,8 mio. kr. Der var i det oprindelige forudsat et underskud på 49,8 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt : resultat af ordinær drift er 50,3 mio. kr. bedre end oprindeligt teret de skattefinansierede anlægsudgifter er 34,3 mio. kr. mindre end oprindeligt teret resultat af jordforsyning er 2,0 mio. kr. bedre end oprindeligt teret resultat af forsyningsområdet giver et overskud, der 2,3 mio. kr. større end teret I opfølgningen pr. 30. september 2014 forventedes et samlet overskud på 3,7 mio. kr. I forhold til opfølgningen er der i det endelige regnskab følgende store afvigelser: driftsudgifterne er 33,7 mio. kr. lavere end forventet, hvilket bl.a. medfører, at overførslerne på driftsområdet er 7,6 mio. kr. højere end forventet anlægsudgifterne er 25,7 mio. kr. lavere end forventet, hvilket bl.a. medfører, at overførslerne på anlægsområdet er 27,1 mio. kr. højere end forventet resultat af jordforsyning er 2,0 mio. kr. bedre end forventet resultat af forsyningsområdet giver et overskud, der 2,3 mio. kr. større end forventet Regnskab contra måltal i den økonomiske politik Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en økonomisk politik for årene Politikken er i 2014 blevet revideret. I den økonomiske politik indgår en række måltal for den kommunale økonomi. Måltallene anvendes primært i forbindelse med vedtagelsen. Det er dog også relevant at se, om regnskabsresultatet også overholder måltallene. Nedenfor er vist, om de økonomiske måltal er nået i 2014: 7 Årsberetning 2014

8 Generelle regnskabsbemærkninger (i kroner) Måltal Opr Regnskab 2014 Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Gennemsnitlig likviditet Netto gældsafvikling Kilde: KMD-Opus og Nordyns Kommunes økonomiske politik Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn I tabellen er anvendt de reviderede måltal for 2014, som indeholder større måltal for hhv. resultat af ordinær drift og anlægsudgifter. Som det fremgår af ovenstående tabel var 3 ud af 4 måltal opfyldt i forbindelse med vedtagelsen for Regnskabstallene viser også, at 3 ud af 4 måltal er nået i På anlægsområdet er udgifterne 9,4 mio. kr. lavere end måltallet. Budgetoverførsler Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2015 godkendt, at der fra 2014 til 2015 overføres følgende beløb i mio. kr.: Udvalg DRIFT ANLÆG Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 0,7 8,4 Børne- og Ungeudvalget 7,1 20,9 Social- og Sundhedsudvalget 5,5 6,6 Teknik- og Miljøudvalget 7,0 6,9 Økonomiudvalget 3,1 4,6 I alt 23,5 47,4 Beløbene er yderligere specificeret i bilagshæftet til årsberetningen. Budgetgrundlag og reserver Driftstet for 2014 blev lagt på grundlag af tet for 2013 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret I modsætning til mange tidligere år skulle kommunalbestyrelsen ikke gennem en større sparerunde for at få balance i tet. Via forskellige effektiviseringer på driften blev der i tet for 2014 plads til en række anlægsprojekter. Budgetreserven fra 2013 blev videreført med 6,8 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle overskridelser i det samlede drifts. Derudover blev der teret med en forventet overførsel fra tidligere år på 22 mio. kr. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende reserven. Dels var tet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved opfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til reserverne. Ved årets udgang udgjorde reserverne 36,6 mio. kr. 8 Årsberetning 2014

9 Generelle regnskabsbemærkninger Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg (mio. kr.) Tillagt i forb. med kvartalsvise opfølgninger Øvrige reguleringer Samlet reserve Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 21,2 0,0 21,2 Børne- og Ungeudvalget 0,0 7,0 0,0 7,0 Social- og Sundhedsudvalget 1,8 5,3-2,7 4,4 Teknik- og miljøudvalget 0,0 1,1 0,0 1,1 Økonomiudvalget 5,0-1,9-0,3 2,8 Forventet overførsel 22,0 0,0-22,0 0,0 I alt 28,8 32,7-25,0 36,5 Serviceudgifter overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt terede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) samt udgifter til forsikrede ledige nettodriftsudgifterne til ældreboliger nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2014 kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Regnskab 2014 Nettodriftsudgifter i alt 1.740, ,0 Heraf udgifter udenfor servicerammen Sociale overførsler og forsikrede ledige 437,2 397,9 Ældreboliger -5,0-5,5 Aktivitetsbestemt sundhed 100,2 103,2 Brugerfinansieret område 1,6-0,7 Serviceudgifter i , ,1 Som det fremgår af tabellen har Nordfyns Kommune overholdt aftalen om serviceudgifterne for 2014, idet serviceudgifterne i regnskabet er 42,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige. Det fremgår også af tabellen, at kommunens udgifter til sociale overførsler og forsikrede ledige er 39,3 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Samlet set er nettodriftsudgifterne 81,6 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. 9 Årsberetning 2014

10 Generelle regnskabsbemærkninger Det er primært den ordinære drift, der bidrager til det store overskud. Årsagerne til driftsoverskuddet er bl.a.: Kommunens institutioner og afdelinger har generelt været tilbageholdende med at bruge tet for De samlede overførsler fra 2014 til 2015 udgør 23,5 mio. kr. mod 27,6 mio. kr. året før. Ifølge opfølgningen pr. 30. september 2014 var det forventet, at overførslerne ville udgøre 15,9 mio. kr. De kvartalsvise opfølgninger har vist et forventet mindreforbrug på en lang række områder. Disse mindreforbrug er løbende blevet overført til særlige reserver, som har kunnet anvendes til finansiering af eventuelle merforbrug andre steder i tet. Budgetreserverne er ikke blevet anvendt. Budgetreserverne er steget med 30,7 mio. kr. i løbet af I forhold til det forventede regnskabsresultat i opfølgningen pr. 30. september 2014 er der mindreudgifter på en række områder uden overførselsadgang. Kommunens likvider er i 2014 blevet forøget med 52,0 mio. kr., hvor der oprindeligt var teret med et forbrug af likvider på 19,7 mio. kr. I sektorbeskrivelserne er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne samt bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter. Tilskud og skatter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i ,2 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Skatteindtægterne faldt med 0,6 mio. kr. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger faldt med 2,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til ledige, blev nedreguleret i løbet af året. Den seneste prognose fra KL viser, at det skal forventes, at der i 2015 skal ske en tilbagebetaling af en del af beskæftigelsestilskuddet for 2014 som følge af færre ledige i kommunerne. Tilbagebetalingen bliver beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og meldt ud den 1. juli Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2014 Arbejdsmarkedsudvalget 284,1 256,1 263,5 246,3 Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget 39,8 41,1 40,3 39,1 Børne- og Ungeudvalget 498,8 500,4 496,2 490,3 Social- og Sundhedsudvalget 637,7 643,4 638,5 644,4 Teknik- og Miljøudvalget 77,6 78,2 77,7 64,8 Økonomiudvalget 172,7 181,4 177,2 174,8 I alt 1.710, , , ,7 Som det fremgår af ovenstående tabel er driftsterne totalt set blevet reduceret med næsten 10 mio. kr. i løbet af året har stort set alle udvalg overholdt de korrigerede ter er regnskabet for de samlede driftsudgifter 40,9 mio. kr. lavere end det korrigerede er regnskabet for de samlede driftsudgifter 33,7 mio. kr. lavere end det forventede regnskab 10 Årsberetning 2014

11 Generelle regnskabsbemærkninger I sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg er der nærmere redegjort for de væsentligste afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Renter I 2014 udgør renterne en nettoudgift på 1,6 mio. kr. Det korrigerede udviste en nettoudgift på 2,1 mio. kr. Forskellen skyldes primært større renteindtægter end forventet af tilgodehavender. Derudover har renteudgifterne af kommunens variabelt forrentede gæld været mindre end forventet. Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 55,6 mio. kr. Det korrigerede udgjorde 103,1 mio. kr. Det oprindelige udgjorde 89,9 mio. kr. I 2014 er der givet tillægsbevillinger på 13,2 mio. kr., primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra De 3 største anlægsposter er Modernisering af skoler, hvor der i alt er brugt 29,7 mio. kr. i 2014 Energisparende foranstaltninger. Hertil er der afholdt 5,1 mio. kr. i Ny tandklinik, hvor der er brugt i alt 4,6 mio. kr. i Der overføres uforbrugte beløb for anlægsprojekter for i alt 47,4 mio. kr. til De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er: Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalgets område Der har været afsat en del puljemidler til klubhuse og idrætshaller, bl.a. til energibesparelser. En stor del af puljemidlerne er ikke anvendt i Børne- og Ungeudvalgets område En stor del af anlægstet til modernisering af skolerne overføres til Udvidelsen af døgninstitutionen Langebyhus har afventet endelig beslutning om udvidelsens omfang, hvorfor der næsten ikke er brugt noget af anlægstet i Etablering af ny tandklinik er blevet forsinket. Social- og Sundhedsudvalgets område 2. fase af sundhedshuset på Solgården er blevet forsinket. Udvidelse af Handicapcenter Nordfyn er blevet udskudt. Teknik- og Miljøudvalgets område Havneinvesteringerne er blevet udskudt. Udviklingen af Søbadet i Bogense er ligeledes blevet udskudt. Økonomiudvalgets område Digitalisering af en række IT systemer er blevet udskudt. Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilagshæftet til årsregnskabet. 11 Årsberetning 2014

12 Generelle regnskabsbemærkninger Jordforsyning Kommunen har i 2014 afholdt udgifter til køb af jord og byggemodning for 0,3 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 2,3 mio. kr. Der har således været et nettooverskud på jordforsyning på 2,0 mio. kr. Der er i alt solgt 9 parcelhusgrunde i 2014, hvor der i 2013 blev solgt 3 grunde. Der er i 2014 tilbagekøbt 2 parcelhusgrunde. Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, herunder genbrugspladserne. Det var ifølge det korrigerede forventet, at området gav et underskud på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. færre udgifter end forventet til forbrænding af dagrenovation rådgivning i forbindelse med planlægning og udbud personale, grundet større refusioner Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2014 ikke optaget nye lån. Der er i 2014 betalt afdrag for i alt 17,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2015 besluttet, at kommunens låneramme for 2014 ikke skal benyttes til optagelse af yderligere lån. 12 Årsberetning 2014

13 5 års hovedtal og nøgletal 5 års hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift -42,0-90,3-101,7-107,3-120,8 Resultat af skattefinansieret område 31,1-65,6-76,8-22,1-67,2 Resultat af forsyningsområdet -2,5 4,3 1,3-1,1-0,7 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.633, , , , ,3 Omsætningsaktiver i alt 33,0 55,4 12,7 130,5 81,5 Likvide aktiver incl. obligationer 40,6 62,1 156,0 136,8 188,8 Mellemvæ. med forsyningsområdet - spildevand (gæld) - renovation (gæld) -11,9-8,9-10,8-4,7-9,6-3,4-8,3-4,5-7,0-5,2 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld -325,6-158,3-171,2-98,8-311,4-153,4-163,1-124,2-291,6-149,1-223,9-84,5-276,3-144,0-220,4-177,3-264,3-138,7-215,7-161,5 Egenkapital i alt , , , , ,1 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året) 88,3 138,8 189,2 220,8 280,5 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 26,0 26,1 26,1 26,1 26,1 Grundskyldspromille 25,18 31,98 31,98 31,98 31,98 Antal indbyggere (ult., folkereg.) Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud. 13 Årsberetning 2014

14 5 års hovedtal og nøgletal Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger) Arbejdsmarkedsudvalget 109,5 105,9 77,6 79,1 67,4 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 42,2 39,8 36,1 44,1 27,6 Børne- og Ungeudvalget 997,1 974,6 962,9 914,4 940,0 Social- og Sundhedsudvalget 675,3 665,3 693,2 711,3 732,8 Teknik- og Miljøudvalget 97,6 80,2 79,1 82,5 81,3 Økonomiudvalget 220,8 222,2 223,4 215,0 221,6 I alt 2.142, , , , ,6 Samlede lønudgifter i mio. kr. 803,3 781,2 796,1 792,1 815,9 Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Politikere indgår ikke i ovenstående personaleforbrug. Forbruget er incl. medarbejdere, der er syge og på barsel. Personer i jobtræning, fleksjob og andre tilskudsjobs indgår også i opgørelsen. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der i 2014 udbetalt ca. 4,2 mio. kr. i honorar og vederlag til politikere. Udvalgsstrukturen i Nordfyns Kommune er ændret pr. 1. januar Personaleforbruget for er fordelt efter den gamle udvalgsstruktur. F.eks. er personaleforbruget i det tidligere Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg medtaget under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. Det medfører, at man ikke direkte kan sammenligne personaleforbruget for med De væsentligste ændringer i personaleforbruget fra 2013 til 2014 vedrører følgende områder: Arbejdsmarkedsudvalgets område Der har været et fald i antallet af personer i jobtræning. Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalget (tidl. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget) Tandplejen er pr. 1. januar 2014 flyttet til Børne- og Ungeudvalget. Børne- og Ungeudvalgets område Tandplejen er pr. 1. januar 2014 flyttet fra Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget til Børne- og Ungeudvalget. Personaleforbruget i skolerne er steget, mens personaleforbruget i dagtilbud er faldet tilsvarende. Social- og Sundhedsudvalgets område Der har i 2014 været større personaleforbrug på plejecentre og i hjemmeplejen. Teknik og Miljøudvalgets område Der har i 2014 været færre ansatte i driftsafdelingen. Økonomiudvalgets område Der har i 2014 været flere ansatte i Teknik, Erhverv og Kultur. 14 Årsberetning 2014

15 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Regnskab 2013 Indtægter 1 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift (overskud) Anlægsudgifter (excl. renovation) Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder (renovation) Driftsudgifter - netto Anlægsudgifter Forsyningsvirksomheder i alt Budgetreserver Resultat i alt (overskud) Negative beløb angiver indtægter. Positive beløb angiver udgifter. 15 Årsberetning 2014

16 Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Ændringer i likvide aktiver 8 Årets resultat Afdrag på lån Optagelse af lån Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Kursregulering af obligationer og investeringsbeviser Ændringer i likvide aktiver i alt Likvide aktiver primo Likvide aktiver ultimo Årsberetning 2014

17 Balance Balance Note Aktiver (1.000 kr.) 1. jan dec Note Passiver (1.000 kr.) 1. jan dec Materielle anlægsaktiver 16 Egenkapital Grunde og bygninger Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners Tekniske anlæg aktiver Inventar Skattefinansierede aktiver Anlæg under opførelse A Finansiel egenkapital Materielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Immaterielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Langfristede tilgodehavender Langfristet gæld vedr. lån Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Gæld vedrørende leasede aktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Langfristet gæld i alt Anlægsaktiver i alt Kortfristet gæld Nettogæld vedr. fonds, legater mv Omsætningsaktiver 20 Kortfristet gæld, i øvrigt Grunde og bygninger til videresalg Kortfristet gæld i alt Kortfristede tilgodehavender Værdipapirer, pantebreve Omsætningsaktiver i alt Likvide aktiver Aktiver i alt Passiver i alt Følgende beløb indgår ikke i balancen: Nordfyns Kommunes indskud i Landsbyggefonden og kommunale ældreboliger Nordfyns Kommunes garantiforpligtelser for lån, optaget af andre Nordfyns kommunes lejeforpligtelser Detaljeret oversigt over kommunens forpligtelser fremgår af bilagshæftet til årsregnskabet. 17 Årsberetning 2014

18 Noter til regnskabsopgørelse og balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) Korrigeret Regnskab 1 Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskatter Dødsboskat mv Grundskyld Dækningsafgift I alt Generelle tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Momsudligning - tilbagebet. og reguleringer I alt Driftsudgifter Driftsudgifterne er nærmere specificeret i sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg. 4 Renter Under renter konteres ligeledes afkast af værdipapirer, kurstab/-gevinster samt garantiprovision. Forskellen mellem korrigeret og regnskab skyldes dels færre renteudgifter af lån end forventet pga. lave renter og dels større renteindtægter af obligationer mv. pga. godt afkast. 5 Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er nærmere specificeret i oversigterne over igangværende og afsluttede anlægsopgaver, som findes i bilaget til årsregnskabet. ( i kr.) 6 Jordforsyning Korrigeret Regnskab Udgifter til byggemodning og køb af jord Indtægter fra salg af jord I alt Årsberetning 2014

19 Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) 7 Budgetreserver Korrigeret Regnskab Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forventede overførsler I alt reserver Budgetreserverne anvendes udelukkende til regulering af beløbene. Yderligere forklaring til bevægelserne på reserverne findes på side 7 under de generelle regnskabsbemærkninger. 8 Kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Posten vedrører ændringer i kommunens tilgodehavender og kortfristede gæld, herunder mellemregninger mellem årene. Afvigelsen mellem og regnskab skyldes primært ændringer i mellemregninger mellem årene, de såkaldte periodeafgrænsningsposter. 9 Materielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Grunde og bygninger Tekniske anlæg, mv. Inventar mv. Materielle anlæg under opførelse Kostpris 1. jan ,7 50,0 44,4 26, ,4 Tilgang 0,0 1,0 1,3 31,3 33,6 Afgang -7,8-3,2-34,7-1,5-47,2 Overført 11,4 0,7 1,9-13,9 0,1 Kostpris 31. dec ,3 48,5 12,9 42, ,9 Afskrivninger 1. jan ,4-30,0-39,6 0,0-472,0 Årets afskrivninger -39,9-4,3-2,3 0,0-46,5 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 3,9 3,2 34,6 0,0 41,7 Ned- og afskrivninger 31. dec ,4-31,1-7,3 0,0-476,8 Total Regnskabsmæssig værdi 31. dec ,9 17,4 5,6 42,2 634,1 Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 2,1 0,0 2,1 Heraf tilhørende selvej. institutioner 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5 Afskrives over antal år Årsberetning 2014

20 Noter til regnskabsopgørelse og balance 10 Immaterielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Total Kostpris 1. jan ,8 Tilgang 0,0 Afgang 0,0 Overført 0,0 Kostpris 31. dec ,8 Afskrivninger 1. jan ,3 Årets afskrivninger -0,9 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 0,0 Ned- og afskrivninger 31. dec ,2 Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 14 2,6 11 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i kr.) Ejerandel 1. jan dec. 14 Indskud i selskaber mv. opgjort til indre værdi NGF Nature Energy 5,94 % Tarco 0,05 % Fjernvarme Fyn 2,92 % FAKS 5,63 % Geo Fyn 9,50 % HCA Airport 13,43 % Vandcenter Syd 11,00 % Indskud i selskaber mv. opgjort til nominel værdi Udvikling Fyn Nordfyn Erhverv Film Fyn Indskud i selskaber i alt Andre tilgodehavender Udlån til beboerindskud Udlån til ejendomsskat Udlån til kloaktilslutning Lån til boligindretning Lån til handicapbiler Tilbagebet. pligtig hjælp med statsrefusion Andre langfristede udlån mv., bl.a. lån til selvej. haller Deponerede beløb jf. lovgivning Andre tilgodehavender i alt I alt Årsberetning 2014

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)

ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) ÅRSBERETNING 2013 SØNDERORG KOMMUNE (540) Revisionspåtegning Sønderborg Kommunes økonomiudvalg har dags dato aflagt årsberetning for 2013 for Sønderborg Kommune.

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere