Handlingsplan Lokal Agenda 21. Version 28. september Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011"

Transkript

1 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret Kontaktperson Mogens Bjørnlund Tlf.: / Mail: 1

2 Indhold Forord... Vision og fokus for en bæredygtig udvikling... Region Midtjylland som en bæredygtig virksomhed... Miljørigtig drift... Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri... Miljørigtigt indkøb... Energiforbrug og forsyning i bygninger... Ressourceforbrug vand, transport, varer, fødevarer mv... Affald og andre miljøpåvirkninger... Overblik over miljøpåvirkninger... Fremme af bæredygtig regional udvikling... Vækstforums initiativer inden for energi, miljø og klima Vækstforums Innovationsstrategi Klimaprojekter inden for jordforurening. Den videre proces med Agenda Sidetal skal ajourføres 2

3 Forord Udfordringerne ved bæredygtig udvikling er store. Klimaforandringer og stigende ressourceforbrug skal forebygges og afhjælpes og skal løses i sammenhæng med samfundets øvrige aktiviteter på området. Regionsrådet vedtog i december 2007 en lokal Agenda 21-strategi, der satte retningen for den regionale indsats omkring bæredygtig udvikling. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en lokal Agenda 21-Handlingsplan som opfølgning på strategien. Lokal Agenda 21-Handlingsplan blev vedtaget af Regionsrådet i april Denne opdaterede Lokal Agenda 21-Handlingsplan 2011 er den fælles platform for indsatsen omkring bæredygtig udvikling. Handlingsplanen er en del af en langsigtet planlægning, der strækker sig over flere år, og med et indhold, der kan variere fra periode til periode. Handlingsplanens primære fokus ligger på Region Midtjylland som bæredygtig virksomhed. Handlingsplanens omdrejningspunkt er at forbedre miljø- og energiforholdene, dels af hensyn til de globale klimaforhold, dels af hensyn til fremme af sundhed og arbejdsmiljø på regionens hospitaler, i institutionerne og regionshusene. Handlingsplanen tegner et billede af Region Midtjyllands indsats for en effektiv indsats omkring bæredygtig udvikling - en indsats, der både kræver samarbejde og nytænkning i de kommende år. I arbejdet frem mod en mere bæredygtig udvikling i Region Midtjylland kan man let komme i det dilemma, at det miljøvenlige og energirigtige valg er dyrere end det mere traditionelle. Og hvad gør vi så, hvis der er tale om meromkostninger? Skal pengene alene styre? Og hvad er egentlig billigst på kort sigt og på langt sigt? Her er det vigtigt at se på helheden og at se de enkelte projekter og tiltag i et flerårigt perspektiv afpasset efter de konkrete forhold. Forbedringstiltagene iværksættes med udgangspunkt i en totaløkonomisk tankegang og under hensyntagen til Region Midtjyllands økonomiske råderum. Regionrådsformand Bent Hansen Bo Johansen Regionsdirektør Boks: Denne Agenda 21-Handlingsplan fokuserer på at forbedre miljø- og energiforholdene, dels af hensyn til de globale klimaforhold, dels af hensyn til fremme af sundhed og arbejdsmiljø på regionens hospitaler, i institutionerne og regionshusene. Boks: Forbedringstiltagene iværksættes med udgangspunkt i en totaløkonomisk tankegang og under hensyntagen til Region Midtjyllands økonomiske råderum. Vision og fokus for en bæredygtig udvikling Vision for bæredygtig udvikling 3

4 Med den første Agenda 21-strategi ville Region Midtjylland markere, at regionen vil arbejde aktivt for et bedre lokalt og globalt miljø. Regionen vil agere direkte eller indirekte på en række områder, der har betydning for miljøet. Det er vigtigt, at bæredygtighed og miljøaspektet tages med, når de næste mange års udvikling skal planlægges. Først og fremmest af hensyn til miljøet, men også fordi indsatsen påvirker regionens interne og eksterne omdømme og herunder nuværende og potentielle medarbejderes opfattelse af Region Midtjylland som arbejdsplads. Fokus i Region Midtjyllands indsats Bæredygtig udvikling rummer flere dimensioner: Det miljømæssige, som handler om energi- og ressourceforbrug og miljøpåvirkning af jord, luft og vand Det sociale, kulturelle og sundhedsmæssige, hvor mennesket er i centrum Det økonomiske, der handler om udvikling af det økonomiske grundlag og prioritering af bl.a. miljøinvesteringer Region Midtjyllands arbejde med bæredygtig udvikling ligger på baggrund af den vedtagne strategi primært inden for to områder: Den interne del - Region Midtjylland som bæredygtig virksomhed Region Midtjylland vil udvikle sig som bæredygtig virksomhed på egne hospitaler, institutioner og administration med fokus på totaløkonomi og minimering af miljøbelastningen. Indsatsen kan ske via ledelsesmæssigt fokus, renere teknologi samt en engageret og dygtig medarbejderstab Den eksterne del - Fremme af bæredygtig regional udvikling Region Midtjylland vil fremme bæredygtig regional udvikling, herunder visionen om Region Midtjylland som energiog miljøteknologisk foregangsregion. Indsatsen sker via den regionale udviklingsplan, Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og egne myndighedsopgaver. Samspil med erhvervsliv, befolkning, institutioner og myndigheder er afgørende I lokal Agenda-21 Handlingsplan og i denne revision for 2011 er der primært fokus på udviklingen af Region Midtjylland som bæredygtig virksomhed. Handlingsplanen giver et samlet bud på en tværgående intern indsats på området. I handlingsplanen redegøres endvidere for igangsatte og planlagte initiativer omkring fremme af bæredygtig regional udvikling. Her kan endvidere henvises til materialet Region Midtjylland som Energi- og miljøteknologisk foregangsregion og Grøn energi og erhvervsudvikling Boks: Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Brundtland-kommissionen, 1987) 4

5 Dette vigtige afsnit var faldet ud af teksten og er kopieret ind. Det er siderne 8 og 9 i Handlingsplan , og de fortsætter uændret. Bokse på siderne 8 og 9 er uændrede! Region Midtjylland som bæredygtig virksomhed Handlingsplanen behandler status, mål og indsats for en række udvalgte indsatsområder for Region Midtjylland som bæredygtig virksomhed. Indsatsområderne udpeges ud fra to perspektiver tværgående organisatoriske indsatsområder og miljømæssige indsatsområder. Energiforbrug og forsyning i bygninger Ressourceforbrug - vand, transport, varer, fødevarer mv. Miljørigtig drift Affald og øvrige miljøpåvirkninger Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri Miljørigtigt indkøb Indsatsområder for Region Midtjylland som bæredygtig virksomhed Indsatsområder Udfordringen med at skabe en bæredygtig virksomhed går på tværs af regionens organisatoriske og faglige strukturer. Der er valgt tre tværgående indsatsområder: Miljørigtig drift Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri Miljørigtigt indkøb For hvert indsatsområde sættes fokus på, hvordan Region Midtjylland kan styrke den fælles ramme og indsats omkring systematisk miljø- og energiarbejde. Nøgleord er bl.a. ledelsesmæssigt fokus, tværgående samarbejde og styrket miljø- og energiledelse samt etablering af en netværksgruppe inden for miljø og energi. Handlingsplanen tager endvidere afsæt i de væsentligste miljøpåvirkninger, som er samlet under tre overordnede indsatsområder: Energiforbrug og -forsyning i bygninger Ressourceforbrug af vand, transport, varer, fødevarer mv. Affald og øvrige miljøpåvirkninger 5

6 Miljørigtig drift Status Region Midtjyllands drift og vedligehold af hospitaler, institutioner og regionshuse indebærer væsentlige miljømæssige påvirkninger og økonomiske omkostninger. Region Midtjyllands samlede omkostninger til el, varme og vand er ca. 260 millioner kr. om året. Der kan fremover forventes stigende priser og afgifter på området. Danske Regioner har i januar 2009 indgået en aftale med klima- og energiministeren om energibesparelser. Et væsentligt element i aftalen er indførelse af systematisk energiledelse samt specifikke krav omkring energieffektiv drift, byggeri og indkøb. Aftalen kan ses som en anledning til at videreudvikle det systematiske miljø- og energiarbejde i Region Midtjylland. Der arbejdes fortsat med begrebet energiledelse. Der er flere trin på vejen hertil. De væsentligste er etablering af en netværksgruppe med teknikere (energiforhold) fra hospitalerne og de større institutioner. Automatiseret opsamling af forbrugsdata og energimærkning vil kunne give anvisninger på bedre energistyring. Endelig har Center for Energibesparelser (det tidligere Elsparefonden) tilkendegivet, at man vil hjælpe med en model til at indføre energiledelse i flere trin. Der er indgået kurveknækkeraftaler med regionshusene, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Silkeborg. Ny boks En kurveknækkeraftale er en aftale mellem Region Midtjylland og det tidligere Elsparefonden nu Center for Energibesparelser om årlige besparelser på el-/energiforbruget. Elsparefonden/Center for Energibesparelser tilbyder assistance i form af vejledning, sparring, udarbejdelse af handlingsplaner for energisparetiltag, adfærdskampagner, analyser mv. Ny boks Energiledelse er en systematisk og struktureret metode til at forbedre styringen af forbruget af energi, vand og materialer og til at identificere spild samt til at opstille og gennemføre handlingsplaner Mål Miljørigtig drift og vedligehold. Region Midtjylland ønsker at fremme miljøvenlig og energieffektiv drift og vedligehold af egne hospitaler, institutioner og regionshuse Totaløkonomi. Region Midtjylland vil styrke miljøvenlig og energieffektiv drift og vedligehold med udgangspunkt i en totaløkonomisk tankegang Indsats Overvågning og registrering Region Midtjylland vil medvirke til, at alle hospitaler, institutioner og regionshuse har de nødvendige værktøjer til overvågning af energiforbrug og andre miljø-påvirkninger. Overvågningen skal styrke den løbende driftsstyring og medvirke til at udpege forbedringsprojekter. Samtidig skal registrering af forbrugstal bidrage med nøgletal til regionens samlede grønne regnskab. Der er i 2010 anskaffet et energiregistreringssystem til automatiseret indsamling og behandling af forbrugs- og miljødata. Systemet er 6

7 fælles for alle regionens energiansvarlige og omfatter alle regionens bygninger. Systemet sikrer ensartet behandling og rapportering af forbrugsdata. Den lovpligtige energimærkning af bygninger er et af flere redskaber til at opnå reduktion af forbrug af el, varme og vand. Energimærkningen finder sted hvert 5. år og omfatter bygningsmæssige forhold, men ikke procesudstyr på hospitaler og institutioner. Den igangværende energimærkning forventes færdig primo Fremme af forbedringsprojekter Region Midtjylland vil fremme totaløkonomisk rentable miljø- og energiprojekter på hospitaler, institutioner og regionshuse. Regionsrådet har på den baggrund vedtaget en samlet energi- og miljøpulje på 30 mio. kr. Puljen yder lån til miljø- og energiprojekter, der er totaløkonomisk rentable. Puljemidlerne kan indgå som hel eller delvis finansiering af projekter og skal betales tilbage over en periode på op til 10 år. Herudover skal en del af midlerne kunne anvendes til afklarende forprojekter samt opfølgning og dokumentation. Der skal samtidig fortsat være fokus på forbedringsprojekter via tilgængelige drifts- og anlægsmidler. Nedenfor er nævnt nogle eksempler på brug af miljø- og energipuljen: Renovering af ventilationsanlæg (genindvinding) Ikke trykstyrede cirkulationspumper erstattes af trykstyrede cirkulationspumper Opsætning af forsatsvinduer / lavenergi-termoruder Udbygning af styringsautomatik til varmeanlæg Etablering af solceller og solvarmeanlæg Etablering af anlæg til grundvandskøling Udskiftning af køle- og fryseanlæg Rådgiverbistand til udarbejdelse af projekter inden for miljø og energi Det betyder konkret, at Hospitalsteknisk Råd nedsætter en netværksgruppe, der skal varetage forhold om energi. Netværksgruppens arbejde skal være et væsentligt element i arbejdet med det grønne regnskab Der arbejdes videre med Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden) med fokus på energibesparelser Boks: Miljø- og arbejdsmiljøcertificering på midtvask midtvask er Danmarks største vaskeri og en selvstændig virksomhed under regionen. midtvask har indført certificerede miljø- og arbejdsmiljøsystemer og har opnået gode resultater på området. Ny boks side 11 Der er i 2010 anskaffet et energiregistreringssystem til automatiseret indsamling og behandling af forbrugs- og miljødata. Systemet er fælles for alle regionens energiansvarlige og omfatter alle regionens bygninger. Systemet sikrer ensartet behandling og rapportering af forbrugsdata. 7

8 Boks: Miljøpolitik og -målsætninger Århus Sygehus har udarbejdet en overordnet miljøpolitik, som er udmøntet i konkrete målsætninger ( ) omkring: Energibesparelser Opsamling og udskiftning af kemikalier Mindre miljøbelastende produkter Medarbejderinvolvering mv. Ny boks: På Universitetshospitalet Skejby etableres en kølecentral, der dækker ca. 90 % af kølebehovet. Decentrale enheder nedlægges og kobles på centralen. Kølemaskinerne er valgt bl.a. ud fra en energieffektiv betragtning. Ny boks: På Universitetshospitalet Skejby er der udskiftet 350 cirkulationspumper til energieffektive pumper. Tilbagebetalingstid er ca. 4 år. Og 40 ventilationsanlæg energirenoveres. Her er tilbagebetalingstiden 5 6 år. Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri Status Region Midtjylland står foran en række væsentlige byggeprojekter og større renoveringstiltag. Region Midtjylland har derfor i de kommende år en unik mulighed for at sætte et bæredygtigt fingeraftryk på nogle af de største investeringer på området. Region Midtjylland står i dag med gode forudsætninger for at kunne løfte udfordringen omkring miljøvenligt og energieffektivt byggeri. Region Midtjylland har værdifulde erfaringer med drift og vedligehold af hospitaler og institutioner, hvilket med fordel kan kobles med nye miljøvenlige og energieffektive byggeløsninger. Der har siden vedtagelsen af Lokal Agenda 21-Handlingsplan været arbejdet med at indarbejde bæredygtighedsprincipper i planlægning og projektering af byggearbejder. Region Midtjyllands byggeregulativ er under opdatering bl.a. af hensyn til bæredygtighed og forventes færdig Dagsordener for anlægssager, der forelægges Regionsrådet, har siden vedtagelsen af Lokal Agenda 21-Handlingsplan indeholdt en beskrivelse af de foretagne overvejelser om bæredygtighed og energi- og miljøforhold. Mål Miljørigtigt byggeri. Region Midtjylland ønsker at fremme miljøvenligt og energieffektivt byggeri af egne hospitaler, institutioner og administrationsbygninger Totaløkonomi. Region Midtjylland vil arbejde for miljøvenligt og energieffektivt byggeri med udgangspunkt i en totaløkonomisk tankegang, der bl.a. baseres på levetidsbetragtninger for såvel byggeriet som helhed som for de materialer, der vælges Indsats 8

9 Miljø og totaløkonomi i hele byggeprocessen Region Midtjylland vil bestræbe sig på, at regionens bygninger opføres, drives, vedligeholdes og til sin tid nedbrydes og bortskaffes på en bæredygtig måde. Det indebærer, at der samlet rettes fokus mod mange forskellige faktorer, f.eks.: Energiforbrug Faste installationer (ventilation, hårde hvidevarer, pumper osv.) Byggematerialer (energiforbrug ved materialeproduktion, bortskaffelse, unødig brug af kemikalier osv.) Vandforbrug Transport af byggematerialer mm. Bygningers design (valg af konstruktive løsninger, fleksibilitet og holdbarhed, orientering på grund osv.) Bæredygtighed, miljø og energi skal tænkes ind fra starten af det enkelte byggeprojekt for at sikre nødvendige frihedsgrader og for at indarbejde bæredygtige og energieffektive løsninger. Region Midtjylland vil ved byggeprojekter anvende totaløkonomiske betragtninger som beslutningsværktøj. Vurderingerne skal sikre, at anlægs og driftsøkonomi betragtes samlet, og at konsekvenserne af design og konstruktionsmæssige valg synliggøres i de enkelte projekter. Når anlægssager forelægges Regionsrådet, skal der i dagsordenen være en beskrivelse af overvejelserne om bæredygtighed og om energi- og miljøforholdene. Tegning side 16 i Handlingsplan med grafer mangler i denne version skal med! Fælles retningslinjer for miljørigtigt byggeri Miljørigtigt byggeri i Region Midtjylland skal forankres i praksis og baseres på fælles retningslinjer. Retningslinjerne for miljørigtigt byggeri skal bl.a. omfatte totaløkonomiske vurderinger i byggeprocessen. Det skal sikres, at retningslinjerne opstilles i samspil med udviklingen af de kommende store hospitalsprojekter. Region Midtjylland vil endvidere arbejde for en fælles erfaringsopsamling omkring miljørigtigt byggeri på hospitals- og institutionsområdet. Det kan f.eks. ske via faggrupper og idékataloger / standarder på området. Det betyder konkret, at Bæredygtighedsprincipper og energi- og miljøforhold inddrages i projekteringsprocessens tidlige faser Beslutninger skal baseres på totaløkonomiske vurderinger Dagsordener om anlægssager, der forelægges Regionsrådet, indeholder en beskrivelse af de foretagne overvejelser om bæredygtighed og energi- og miljøforhold Regionens paradigmer for håndtering af byggesager løbende skal opdateres og afstemmes med Lokal Agenda 21-Handlingsplanen Gennemførte byggerier evalueres i bæredygtighedsvinkel, så praktiske erfaringer kan nyttiggøres efterfølgende 9

10 Ny boks: Det nye hospital i vest (DNV Gødstrup)) Planlægningen af DNV-Gødstrup er i gang, og der skal sikres bæredygtighed, lavt energiforbrug og lille miljøbelastning. Bygningen planlægges opført i Lavenergiklasse 2015 og med fremtidens fleksible energiforsyning. Bygningen udformes, så den kan honorere skiftende behov i mange år. Miljøbelastningen ved opførelse og drift minimeres. Boks: Region Midtjylland vil bestræbe sig på, at regionens bygninger opføres, drives, vedligeholdes og til sin tid nedbrydes og bortskaffes på en bæredygtig måde. Boks: Retningslinjerne for miljørigtigt byggeri skal bl.a. omfatte totaløkonomiske vurderinger i byggeprocessen. Miljørigtigt indkøb Status Indkøb af varer og tjenesteydelser er et strategisk vigtigt område og udgør en stor del af Region Midtjyllands budget. Region Midtjylland har som stor offentlig indkøber mulighed for at fremme mindre miljøbelastende og mere energieffektive produkter og tjenesteydelser. Region Midtjylland har vedtaget en samlet indkøbspolitik, som udgør den politiske ramme for alle indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Indkøbspolitikken rummer krav til bæredygtighed, hvilket bl.a. omfatter opstillingen af miljø- og energimæssige krav. Indkøb og Logistik kan i samspil med de enkelte hospitaler, institutioner og regionshuse samt brugergrupper og faglige eksperter sikre, at indkøbspolitikkens krav til bæredygtighed bliver indført på både centralt og decentralt niveau. Dette sker bl.a. ved, at krav og ønsker om energi- og miljøforhold indgår i udarbejdelse af udbudskrav sammen med andre krav og vægtes efter en konkret vurdering. Påvirkning af leverandører med hensyn til udvikling af bæredygtige produkter sker indtil videre indirekte bl.a. via påvirkning fra presse og faglige fora. I Lokal Agenda 21-Handlingsplan er det anført, at det er Indkøb og Logistik, der skal sikre, at bæredygtighed indgår i de enkelte udbud og ved valg af leverandører. Da en del udbud gennemføres decentralt, er det den enkelte udbudsejer, der skal sikre dette. Mål 10

11 Indførelsen af bæredygtig indkøbspolitik Region Midtjylland vil med udgangspunkt i den vedtagne indkøbspolitik fremme indførelsen af bæredygtige indkøb og herunder have fokus på energi- og ressourceeffektivitet samt sundheds- og miljøskadelighed. Region Midtjylland vil sammen med de øvrige regioner arbejde for, at der fra 2015 stilles ensartede miljø krav i alle EU-udbud. Indsats Igangsætning og overvågning Indkøb og logistik vil fokusere på færrest mulige miljøpåvirkninger i udbud af produkter og serviceområder, og miljø bruges som konkurrenceparameter, hvor det er relevant. Indsatsen skal særligt sætte fokus på energi- og ressourceforbrug og mulighederne for totaløkonomiske forbedringer. Der kan - hvor det er relevant - indledes samarbejde med leverandørerne om behov for udvikling af bæredygtige produkter, herunder om emballage, processer mv. Fælles retningslinjer omkring bæredygtigt indkøb Indkøb og Logistik udformer efter behov vejledninger og retningslinjer inden for afgrænsede områder af indkøbspolitikken, f.eks. vejledninger om bæredygtigt indkøb. Der findes allerede en del udarbejdet materiale herom, bl.a. hos Center for Energibesparelser. Der samarbejdes herom med de øvrige regioner i Danmark. Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk afdeling har gennemført udbud af røntgenudstyr, hvori der er indarbejdet krav om energieffektivitet. Det er sket i samarbejde med Center for energibesparelser. Udbuddet vil danne model for andre udbud og erfaringerne vil blive delt med de andre regioner i Danmark. IT-udstyr I udbud af IT-udstyr stilles der krav om energieffektivitet efter de krav, der er opstillet af Center for Energibesparelser Det betyder konkret, at Der bl.a. via udbudsplanen identificeres de udbud, der har særlig interesse med hensyn til energi og miljø. Krav og ønsker hidrørende fra energi- og miljøforhold indgår i brugergruppernes videre arbejde og skal prioriteres og vægtes efter en konkret vurdering sammen med øvrige krav Fagpersonale med energi- og miljøviden involveres i udbuddene efter behov Region Midtjylland kan, hvor det er relevant, indgå samarbejde med leverandører om behov for udvikling af bæredygtige produkter Når der gennemføres udbud, sikrer udbudsejeren, at bæredygtighed og energi- og miljøforhold indgår i de enkelte udbud og ved valg af leverandører Der arbejdes på nationalt plan med udarbejdelse af ensartede miljøkrav, der skal bruges i udbud Der i udbud af medicoteknisk udstyr fokuseres på energieffektivitet 11

12 Der i udbud af IT-udstyr indarbejdes krav om energieffektivitet Boks: Bæredygtighed i Region Midtjyllands indkøbspolitik Udbud og indkøb skal ske ud fra forretningsmæssige kriterier, hvor der ved det konkrete indkøb skal anlægges en helhedsbetragtning, der sikrer bæredygtige indkøb i forhold til miljø, arbejdsmiljø, etiske forhold og totaløkonomiske betragtninger. Energiforbrug og forsyning i bygninger Status Energiforbruget er Region Midtjyllands største bidragyder til klimapåvirkninger og udgør samtidig en væsentlig post på driftsbudgettet. Energiforbruget stammer dels fra bygningernes drift (varme, ventilation, belysning mv.) dels fra de aktiviteter og processer, der foregår i bygningerne (scanning, operation, vask mv.). Region Midtjylland vil i de kommende år blive stillet over for øgede krav til energieffektivitet. Det gælder bl.a. skærpede energikrav i bygningsreglementet samt i aftalen mellem Danske Regioner og klima- og energiministeren om energibesparelser. Kravene til energieffektivitet er senest blevet skærpet i det nye Bygningsreglement, BR10. Og hvis det er totaløkonomisk fordelagtigt, skal nybyggeri også leve op til Bygningsreglementets Lavenergiklasse Ny boks 3 demoprojekter om energieffektivt byggeri følges. Det drejer sig om Gårdhaven i Viborg (Lavenergiklasse 2015) med forventet byggestart i efteråret 2010 Psykiatriens Hus i Silkeborg (Lavenergiklasse 2015) Boliger i Bredalsgade i Randers (solafskærmning med solceller) 12

13 Mål Klimaindsats. Region Midtjylland ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser Energibesparelser. Region Midtjylland vil i perioden fra 2010 til 2020 årligt gennemføre energibesparelser i egne bygninger på 1½ % svarende til de nationale mål på området Energikrav til nybyggeri og ombygninger. Region Midtjylland vil være på forkant med energikrav til eget byggeri i forhold til gældende lovgivning på området Energiforsyning. Andelen af vedvarende energi i tilknytning til nyt og eksisterende byggeri skal øges, og andelen af fossil energi mindskes tilsvarende Indsats Krav til energieffektivt byggeri og demonstrationsprojekter Region Midtjylland vil gå foran med miljørigtigt byggeri ved at sætte fokus på energieffektivitet i nybyggeri og ombygninger. Region Midtjylland ønsker fortsat at være på forkant med Bygningsreglementets krav og vil fra 2011 tilstræbe, at: Nybyggeri lever op til de forventede energikrav i Bygningsreglement 2015 svarende til Lavenergiklasse 2015, hvis totaløkonomiske vurderinger viser en tilfredsstillende rentabilitet Dette kræver bl.a., at der er mulighed for at optimere mange forskellige parametre, der har betydning for energiforbruget. For eksempel er bygningens orientering på grunden og bygningens form vigtige elementer, hvis solindfaldet skal udnyttes bedst muligt. Herved kan dagslyset i bygningen optimeres. Samtidig skal det sikres, at der kun sjældent skal køles for overtemperaturer. Det kan desuden være nødvendigt at forsyne bygningen med solceller eller anden form for vedvarende energi for at kunne leve op til kravene i Lavenergiklasse Krav i Bygningsreglementet til reduktion af energiforbruget Pct Reduktion Forbrug BR10 BR15 lavenergiklasse 2015 Forventninger til BR20 Passivhus 13

14 Herudover arbejdes med demonstrationsprojekter om energieffektivt byggeri Lavenergiklasse 2015 eller passivhus) for at indhente erfaringer mht. sikring af god totaløkonomisk rentabilitet. I tilknytning til demonstrationsprojekter kan det overvejes at igangsætte lokale / tværgående energihandlingsplaner, hvor der bl.a. fokuseres på energirigtig adfærd, driftstider for tekniske anlæg mv. Energibesparende forbedringsprojekter Region Midtjylland arbejder for at fremme energibesparende projekter i forbindelse med den løbende drift og i renoveringsprojekter, herunder: Velfungerende styrings- og målesystemer Energieffektive klimaskærme samt varme-, køle- og ventilationssystemer Energieffektive belysningsanlæg, procesanlæg og apparater i øvrigt Der gennemføres i efteråret 2010 et forstudie på Regionshospitalet Silkeborg (Silkeborg Sygehus) for at afdække potentialet i at gennemføre energibesparelser gennem ESCO-projekter. (Teksten skal opdateres med fakta om undersøgelsen, når de foreligger) En af barriererne ved energispareprojekter er vanskelighederne ved at vurdere langtidseffekten af energiforbedringer, fordi der ofte sker ombygninger, ændret anvendelse, intensiveret udnyttelse og mere apparatur. Dette vil ofte sløre energibesparelsen. Energiforbruget bliver ofte opgjort pr. m2, og det giver måske ikke så megen mening i mange situationer, men vi har pt. ikke nogen bedre måde at gøre det op på. En interviewrunde samt energimærkning viser, at der fortsat er et væsentligt potentiale for energi-besparelser i eksisterende byggeri. Ny boks: ESCO ESCO er en forkortelse af Energy Service Company. Et ESCO-projekt er et projekt om energibesparelser, hvor ESCOfirmaets ydelser bliver betalt af energibesparelsen, og hvor ESCO-firmaet stiller en garanti for energibesparelsen Energimærkning af bygninger Der er i 2010 igangsat lovpligtig energimærkning af regionens ejendomme. For hver ejendom gennemgås bygningerne, og energiforbruget til driften af bygningerne beregnes. Arbejdet resulterer i en rapport, der bl.a. indeholder et antal forslag til energibesparende foranstaltninger. For de rentable forslag i rapporten angives den beregnede tilbagebetalingstid. Iflg. aftale mellem Danske Regioner og Klima- og energiministeren, januar 2009, skal forslag med tilbagebetalingstid under 5 år gennemføres. Der er mulighed for at optage lån til alle rentable forslag, dvs. forslag, der er tilbagebetalt inden for levetiden. Alle forslag til forbedring af elinstallationer kan der ligeledes optages lån til. Energiforsyning Energiforsyningen til Region Midtjyllands bygninger skal gøres mere miljøvenlig - bl.a. for at kunne leve op til de skærpede krav i bygningsreglementet. Indsatsen skal med udgangspunkt i totaløkonomiske vurderinger ske inden for følgende områder: Forbedret konventionel varmeforsyning ved skifte til fjernvarme eller effektivisering af kedler (gas og olie) 14

15 Mere vedvarende energi i form af vind, solvarme, biomasse eller varmepumper, bl.a. grundvandsvarmepumper Udnyttelse af spildvarme fra egne store proces- og køleanlæg Integration af solceller i forbindelse med nybyggerier i regionen Det betyder konkret, at Nybyggeri skal leve op til Bygningsreglementets lavenergiklasse 2015 (40 % forbedring), hvis totaløkonomiske vurderinger viser en tilfredsstillende rentabilitet. Region Midtjylland arbejder med demonstrationsprojekter om energieffektivt byggeri (lavenergiklasse 2015 eller passivhus) Anvendelsen af vedvarende energi skal indgå i overvejelserne ved nybyggeri og ved renovering af bestående byggeri Ved nybyggeri skal bygningernes orientering på grunden og lys- og varmeforhold gennem vinduer skal optimeres Energibesparelser i eksisterende bygninger fremmes. Der gennemføres et forstudie på Regionshospitalet Silkeborg for at afdække potentialet i at gennemføre energibesparelser gennem ESCO-projekter (Skal aktualiseres, når fakta kendes) Boks: Danske Regioner har i januar 2009 indgået en aftale med klima- og energiministeren om energibesparelser. Aftalen handler om: Systematisk energiledelse Gennemførelse af rentable energibesparelsesprojekter efter energimærkning Energieffektive indkøb Energieffektiv drift og vedligeholdelse og ombygning Energieffektive nye tekniske anlæg og installationer Krav om energieffektiv drift ved lejeaftaler Boks: Solenergi på patienthotel Ved opførelsen af patienthotellet ved Regionshospitalet Silkeborg blev der monteret 280 m 2 solfanger. Anlægget kan i sommerperioden levere energi svarende til hele hospitalets forbrug af varmt vand. Der er ligeledes monteret 6 kw solceller. Ressourceforbrug transport, vand, varer, fødevarer mv. Status 15

16 Ud over el og varme forbruger Region Midtjylland en række ressourcer i forbindelse med driften. Samlet set giver de anledning til væsentlige miljøpåvirkninger og driftsmæssige omkostninger. Der er tale om en bredt sammensat gruppe i form af vandforbrug, transport, varer og kemikalier samt fødevarer. Region Midtjylland har gode muligheder for at reducere ressourceforbruget ved at arbejde med de daglige rutiner og fastholde et langsigtet fokus på området. Mål Transport. Region Midtjylland ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser og minimere brændstofforbruget i forbindelse med egen og udbudt transport Vandforbrug og -forsyning. Region Midtjylland vil minimere vandforbruget i det omfang de eksisterende spildevandsinstallationer gør det muligt Varer, materialer og kemikalier. Region Midtjylland ønsker at optimere forbruget af varer, materialer og kemikalier og fremme miljørigtigt indkøb og affaldshåndtering Fødevarer. Region Midtjylland vil søge at minimere spild af fødevarer på hospitalerne. De regionale køkkener skal indkøbe økologiske varer inden for eget økonomiske råderum og eksisterende vareudbud Indsats Transport Region Midtjylland vil arbejde for at reducere driftsomkostninger, brændstofforbrug og udledningen af drivhusgasser inden for transportområdet med forskellige virkemidler: Indkøb af energieffektive køretøjer og transportydelser Minimering af kørselsbehov og optimering af logistik Optimering af kørselsadfærd Anvendelse af alternative drivmidler, herunder biobrændstof, el og brint Region Midtjyllands transport omfatter tjenestekørsel i egen bil og kørsel med regionens vognpark (ca. 300 køretøjer). Derudover er Region Midtjylland bestiller af kollektiv trafik og patientkørsel. Den største klimapåvirkning kommer fra den bestilte kollektive trafik (busser og tog) og skal derfor håndteres i samarbejde med Midttrafik. Der er gennemført et vellykket forsøg med at blande 5 % biodiesel i dieselolie i ca. 200 af Midttrafiks busser. Der planlægges et lignende forsøg med iblanding af en højere procentdel op mod 15 % - biodiesel. Forsøget forventes gennemført i Anskaffelse af energirigtige køretøjer mv. Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen (www.centerforgrontransport.dk) har opstillet en række råd og anbefalinger til det offentliges indkøb eller leasing af person- og varebiler. Rådene knytter sig bl.a. til energimærkning af biler. Der findes endnu ikke tilsvarende energimærkning for lastbiler. For vare og personbiler findes rådene i Anbefalinger Indkøb af person- og varebiler fra maj Region Midtjylland tilslutter sig disse råd og anbefalinger ved anskaffelse (køb og leasing) af nye køretøjer. Ny boks: Når man anskaffer nye personbiler med plads til højst 5 personer skal man købe A-mærkede personbiler. 16

17 For dieselbiler (med partikelfilter) kan der f.eks. vælges Audi A4 BMW serie 3xx Citroen C4 Ford Focus 1,6 Maxda 3 1,6 Opel Astra Peugeut 308 Renault Laguna For benzinbiler kan der f.eks. vælges Audi A3 Opel Astra 1,4 Toyota Prius VW Golf 1,2 Kørselsadfærd Der etableres kurser i kørselsadfærd økonomisk og miljørigtig kørsel. Der skal fokuseres på energirigtig kørsel, dæktryk, hastighedens påvirkning af brændstofforbruget, bilens vedligeholdelse mv. Det betyder konkret, at Region Midtjylland tilslutter sig anbefalingerne fra Center for Grøn Transport om energimærkning ved anskaffelse af nye person- og varebiler Der etableres kurser i kørselsadfærd økonomisk og miljørigtig kørsel. Der skal fokuseres på energirigtig kørsel, dæktryk, hastighedens påvirkning af brændstofforbruget, bilens vedligeholdelse mv. Ny boks: Brug af energimærker for anskaffelse af personbiler og varebiler 17

18 Energimærkning bruges bl.a. på bygninger, belysning, biler og hårde hvidevarer Vandforbrug og -forsyning Vandforbruget på hospitaler og institutioner skal fortsat minimeres, f.eks. ved: Udskiftning til vandbesparende vaskemaskiner, toiletter, armaturer mv. Minimering af vandforbrug i tekniske anlæg til køling, pumper mv. Ændret brugeradfærd Vandbesparelserne skal ske under hensyntagen til vandets kvalitet, f.eks. risiko for legionella. Eksisterende vandforsyningsboringer og -anlæg på hospitaler og institutioner skal vurderes med henblik på at sikre en effektiv driftsstyring og tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet. Varer og kemikalier Der fokuseres på forbrug og miljørigtige indkøb af: Varer og materialer, herunder engangsartikler Kemikalier i form af rengøringsmidler, stoffer til laboratorier og værksteder mv. Byggematerialer Der skal sættes særligt fokus på at erstatte miljø- og sundhedsbelastende kemikalier og materialer, herunder stoffer, der fremgår af Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Fødevarer Region Midtjylland vil fortsat sætte fokus på reduktion af madspild og indkøb af økologiske fødevarer. I Region Midtjylland foregår der opsamling af erfaringer og handlingsmuligheder omkring reduktion af madspild. Det kan videreudvikles ved registreringer, bestillingssystemer og ved at lægge ansvaret for køkkenbudget for mad til patienterne ud til de enkelte afdelinger. Regionens hospitaler har gennem en årrække indkøbt økologiske fødevarer. Der skal fortsat ske en løbende omlægning til økologi. Omlægningen skal ske under hensyntagen til det generelle vareudbud på området og til det økonomiske råderum i de enkelte køkkener. Det betyder konkret, at Der fortsat skal arbejdes på at nedbringe forbruget af vand på regionens hospitaler, institutioner og regionshuse Der skal sættes øget fokus på at købe miljørigtige varer, herunder byggematerialer og fødevarer Boks: Besparelser på blødtvandsanlæg Regionshospitalet Silkeborg har skiftet til nyt blødtvandsanlæg, som har reduceret vandforbruget til regenerering fra ca. 200 til 30 m 3 pr. år. Anlægget er betalt tilbage på under 3 år. 18

19 Boks: Økologi i patientkøkken Økologi, sundhed, smag og egen forarbejdning af råvarerne er vigtige elementer i Patientkøkkenet på Regionshospitalet Randers. Køkkenet indkøber flest mulige økologiske varer inden for køkkenets økonomiske råderum og vareudbud. Affald og øvrige miljøpåvirkninger Status Region Midtjyllands drift giver anledning til en række afledte miljøpåvirkninger i form af affald og spildevand samt ved plejen af grønne arealer. Hvert område rummer sine udfordringer. Håndteringen af affald er en stor serviceopgave, der kræver løbende fokus på minimering af omkostningerne og miljøkrav på området. Pleje af de grønne arealer er ligeledes en serviceopgave med udfordringer omkring miljøvenlig pleje. Spildevandet fra hospitalerne er primært en miljømæssig problemstilling, som skal afklares yderligere. Region Midtjyllands indsats på området skal afspejle de muligheder, der ligger i en løbende forbedring af den daglige drift og minimering af miljøpåvirkningerne på området. Mål Affald. Region Midtjylland ønsker at fremme affaldsforbyggelse, øget genanvendelse samt forbedret sortering og affaldshåndtering. Der er særligt fokus på klinisk risikoaffald og farligt affald i øvrigt Regnvand. Region Midtjylland ønsker at begrænse de skadelige virkninger af kraftige regnskyl ved f.eks. at forsinke afledningen, bruge nedsivning og ved at bruge/genbruge regnvandet Spildevand. Region Midtjylland vil afklare behovet for initiativer omkring lægemiddelrester og farlige stoffer i forbindelse med nye hospitalsbyggerier. En tilsvarende stor opgave ligger omkring de nuværende hospitaler Grønne arealer. Region Midtjylland vil sikre en miljømæssig korrekt drift af de grønne arealer. Naturindholdet af friarealer fremmes ved nybyggeri Indsats Affald Region Midtjyllands indsats i forbindelse med affald vil ske med udgangspunkt i forskellige strategier: Affaldsforebyggelse (minimering af affald) Øget genanvendelse Forbedret sortering og affaldshåndtering Affaldsforebyggelsen skal fortsat udvikles, herunder via krav i indkøbsaftaler omkring reducerede emballagemængder mv. 19

20 Genanvendelse skal løbende forbedres via direkte genbrug af udstyr mv. samt høj genanvendelse af papir, pap og andre relevante fraktioner. Affaldssorteringen skal fortsat udvikles, herunder lettilgængelige sorteringssystemer og sorteringsinstrukser. Der foregår en tværgående erfaringsudveksling mellem hospitalerne for at udvikle området. Der er specielt fokus på at forbedre sortering og håndtering af risikoaffald samt farligt affald i øvrigt. En del af det frasorterede risikoaffald bortskaffes som almindeligt brændbart affald. Regnvand Der kommer stadig flere eksempler på problemer med afledningen af regnvand i forbindelse med kraftige regnskyl. Når man samtidigt betragter regnvand som en værdifuld ressource, er der god grund til, at regnvand fremover håndteres anderledes. Det vil fremover af lokalplaner fremgå, at områder vil blive uden samlet regnvandsafledning. Her forventes der planlagt alternativ håndtering af regnvand, hvor hovedsigtet er lokal anvendelse, nedsivning og fordampning. Her kan der bl.a. blive tale om grønne tage, anvendelse af regnvand til toiletskyl og evt. tøjvask samt vanding af grønne områder, større regnvandsbassiner mv. Spildevand Region Midtjylland vil afklare behovet for initiativer omkring lægemiddelrester, bakterier og farlige stoffer i øvrigt i spildevandet fra hospitalerne. Mellem 1-4 % af det samlede lægemiddelforbrug sker på hospitalerne, hvilket betyder, at der kan være lægemiddelrester i hospitalsspildevandet. Det skal undersøges, hvorvidt der skal tages forholdsregler i form af separation, opsamling mv. Der sættes særligt fokus i forbindelse med nybyggerier. Grønne arealer Grønne områder og udenomsarealer i tilknytning til hospitaler, institutioner og regionshuse skal plejes og vedligeholdes med miljøvenlige metoder, hvilket indebærer, at der ikke bruges pesticidholdige sprøjtemidler. Naturindholdet af friarealer skal fremmes med henblik på at styrke den rekreative nytte for patienter og beboere. Det betyder konkret, at Der fortsat arbejdes med at udvikle affaldsforebyggelse, håndtering og genanvendelse af affald Affald skal sorteres, så det så vidt muligt kan genbruges Affald, der ikke kan genbruges, skal håndteres, så det ikke belaster miljøet og ikke udgør en sundhedsmæssig risiko De skadelige virkninger af kraftige regnskyl skal begrænses, og vi skal forvente nye krav til afledning af regnvand i de kommende år Der kan forventes nye krav til rensning af hospitalsspildevand Boks: Affaldsstyring Regionshospitalet Horsens har udarbejdet en samlet håndbog om affaldssortering, mens Regionshospitalet Randers anvender en elektronisk håndbog leveret af den private leverandør af affaldshåndtering. 20

Lokal Agenda 21 Handlingsplan Region Midtjylland Regional Udvikling

Lokal Agenda 21 Handlingsplan Region Midtjylland Regional Udvikling Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi

Læs mere

Lokal Agenda 21 Handlingsplan

Lokal Agenda 21 Handlingsplan Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Region Midtjylland Regional Udvikling Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 April 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 25. oktober 2010 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 14. oktober 2010 kl. 14:30 som Videokonference Holstebro / Viborg /

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side. Indledning 3. Afgrænsning af det grønne regnskab 4. Sammenfatning 5. Fakta om Region Midtjylland 7

Indholdsfortegnelse. side. Indledning 3. Afgrænsning af det grønne regnskab 4. Sammenfatning 5. Fakta om Region Midtjylland 7 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Afgrænsning af det grønne regnskab 4 Sammenfatning 5 Fakta om Region Midtjylland 7 Samfundsansvar og bæredygtighed 9 Eksempler på forbedringstiltag 1 Forudsætninger

Læs mere

Lokal Agenda 21. Strategi og handlingsplan 2012-2015

Lokal Agenda 21. Strategi og handlingsplan 2012-2015 Lokal Agenda 21 Strategi og handlingsplan 2012-2015 Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan 2012 2015 Januar 2012 Region Midtjylland Regional Udvikling Koncernøkonomi Fotos: Niels Åge

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden

Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden 2012-2013 Udvalget er nedsat af Regionsrådet for perioden 1.1. 2012 31.12.2013. Udvalgets medlemmer Formand: Næstformand: Jacob Isøe Klærke

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan

Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan 2012-2015 Version 8.12.2011 Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan 2012 2015 Januar 2012 Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab Energi og miljøredegørelse 10 Region Syddanmark Grønt regnskab Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi og miljøredegørelse indtil videre har regionen udgivet fire redegørelser i perioden 07

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDAs Klimaplan 2050 Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDA En moderne interesseorganisation for ingeniører og andre højtuddannede med en teknologisk eller naturvidenskabelig

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Til Økonomi- og indenrigsministeriet. Til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse Att: Niels Ougaard og Nanna Skovgaard

Til Økonomi- og indenrigsministeriet. Til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse Att: Niels Ougaard og Nanna Skovgaard Regionshuset Viborg Til Økonomi- og indenrigsministeriet Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse

Læs mere