Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10"

Transkript

1 Vedtægt for Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Forord: Vedtægten er udarbejdet, med størst mulig relation til den af Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. dec udstedte Normalvedtægt for ejerforeninger. 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse samt særlige forhold. Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling mv. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder (inkl. garager der også har ejerlejlighedsstatus) i ejendommen. Stk.2. For ejerforeningens forpligtigelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres lejligheders tinglyste fordelingstal, herunder el, vand og varme. Dog hæfter de enkelte lejligheder for eget elforbrug, der opgøres efter særskilte målere. Stk.3. Ejerforeningen er ejer af 2 lejligheder, en for anvendelse som tjenestebolig for vicevært/viceværtspar lej. 923, og en for anvendelse som ejerforeningens kontor lej De til nævnte 2 lejligheder knyttede ydelser og øvrige udgifter afholdes af ejerforeningen. Lejlighederne værdi indgår i ejerforeningens formue. Ejerforeningen kan, hvis et flertal såvel efter antal som fordelingstal på en generalforsamling stemmer herfor, optage lån i lejlighederne. Stk.4 For funktionærlejligheden betaler viceværten en årlig leje, lejen aftales som led i en oprettet ansættelsesaftale og dertil knyttet lejekontrakt udarbejdet i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning, herunder specielt skattereglerne herfor. Udover leje, betaler viceværten andel af varme og vandforbrug til ejerforeningen i overensstemmelse med ejerforeningens forbrugsregnskab og fordelingsnøgler herfor. For kontorlejligheden betaler ejerforeningen alle ydelser inkl. varme, vand og el forbrug. Stk.5 Ejendommens fællesudgifter omfatter foruden ejerforeningens normale drift og vedligeholdelsesudgifter også udgifterne til forsyningen med el, varme og vand. Der føres særskilte forbrugs- og afregningsregnskaber for henholdsvis el(fælles og individuel), vand og varmeforbrug, medlemmernes afregning til ejerforeningen sker efter de tinglyste fordelingstal. Der føres særskilte forbrugsog afregningsregnskaber for det individuelle elforbrug. Udgiften til den fælles el, der er indeholdt i fællesudgifterne, inkluderer elforbruget til lys i de til ejerlejlighederne hørende pulterrum samt til lys i ejerlejlighederne med numrene (garager). Den enkelte ejer afregner for den individuelle el efter faktisk forbrug i henhold til separat regnskab efter særskilte målere. Stk.6. Udsendelse til medlemmerne kan være ved omdeling i lejlighederne, pr. post, eller via . Såfremt et medlem har oplyst ejerforeningen om sin adresse og én gang accepteret, at udsendelser fra ejerforeningen må være pr. , er medlemmet pligtig til selv at oplyseejerforeningen om eventuelle ændringer. Ejerforeningen kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser som følge af forkert oplyst mail adresse. 2 GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stk.3. Stk.4. Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberet

2 Stk.5. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST tigede medlemmer, såvel efter antal som efter fordelingstal, stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af repræsenterede vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. Det stemmeberettigede antal og fordelingstal er antal og fordelingstal eksklusiv de af foreningen ejede lejligheder, disse to lejligheder har fordelingstal 25 og 4, i alt 29. Dermed er det samlede stemmeberettigede antal 130 og fordelingstallet er Ved eventuel afhændelse af én eller begge lejligheder forhøjes det stemmeberettigede antal og fordelingstal automatisk med den afhændede lejligheds antal og fordelingstal. 3 Ordinær generalforsamling: Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse 5) Forslag jf. 4. 6) Forelæggelse af budget til godkendelse. 7) Valg af formand for bestyrelsen i lige år 8) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen 9) Valg af suppleanter til bestyrelsen 10) Valg af revisor 11) Eventuelt. Stk.2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Bestyrelsesberetning, årsregnskab, vedligeholdelsesplan og budget for det aktuelle år samt foreløbig budget for det følgende år udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk.3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen samt dagsordenen. 4 Forslag: Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Stk.2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk.3. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. 5 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes ud over de i 2, stk.4 og 8 stk. 3, nævnte situationer når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Stk.3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Stk.4. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. 6 Stemmeret og fuldmagt: Ethvert medlem har stemmeret. Stk.2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftlig har givet fuldmagt hertil. Stk.3. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen

3 Dirigent og referat: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. Stk.2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 8 Bestyrelsens medlemmer: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter: En 1. suppleant og en 2. suppleant prioriteret efter antal stemmer. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Stk.2. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formand og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk.3. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at kunne deltage i bestyrelsesarbejdet i en periode på mindst 12 uger indtræder en suppleant i valgt rækkefølge i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter udøver bestyrelsen sit hverv med 4 medlemmer indtil førstkommende generalforsamling. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling. Stk.4. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Stk.5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. 9 Bestyrelsens pligter og ansvar: Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk.2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig ledelse af ejerforeningen og varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, opkrævning af fællesbidrag inkl. el, vand og varme, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, (herunder brandforsikring, kombineret grundejer-forsikring, bestyrelsesansvarsforsikring, lovpligtig ulykkes- og ansvarsforsikring for ansat personale), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Stk.3. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget for førstkommende regnskabsår og foreløbig budget for det efterfølgende år, og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Budget og foreløbig budget skal udsendes til medlemmerne senest 15. dec. året før. Budgettet skal indeholde angivelse af førstkommende års sats for fællesbidrag pr. fordelingstal inkl. el, vand og varme. Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve det i budgettet for kommende år foreslåede opkrævningsbeløb som et a conto beløb indtil generalforsamlingen har godkendt budget og opkrævningsbeløb. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmånederne med betaling senest d. 4. i måneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen jf. 3 og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen. Stk.4. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer. Stk.5. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af den samlede bestyrelse herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Stk.7. Beslutninger træffes af de mødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget. Stk.8. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet skal godkendes af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer inden udsendelse og underskrives senest på det efterfølgende møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Referatet udsendes til alle medlemmer, ved omdeling, pr. post, eller via , senest 1 måned efter mødets afholdelse. Udsendelse pr. i henhold til 1 stk. 6. Stk.9. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller

4 efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring. 10 Administration: Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en administrator. Stk. 2. Administrator kan være medlem af ejerforeningen, men må ikke være dennes revisor. 11 Tegningsret: Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formand eller næstformand og et andet medlem af bestyrelsen. 12 Kassebeholdning/opsparing: Hvis det begæres af mindst 2/3 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10 % af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Den enkelte ejer kan ikke disponere over den opsparede kapital. Stk.2. Beslutning om benyttelse af den opsparede kapital træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder. 13 Revision: Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen. Stk.2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk.3. Revisoren må ikke være medlem af ejerforeningen. Stk.4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor. 14 Årsregnskab: Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Stk.2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Stk.3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 15 Vedligeholdelse: Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder i fællesdøre, altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer. Stk.2. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Denne vedligeholdelse omfatter ikke alene maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelser af gulve og gulvbelægninger, indvendige døre, egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder ruder, el-ledninger- og kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, eventuelle varme og vandmålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør og afløbsrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fællesforgreninger til /i de enkelte ejerlejligheder. tk.3. Ejerforeningen betaler for, eller forestår, udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelses og fornyelsespligt samt forsikringsdækning. Når ejerforeningen foretager reparationer, skal der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang dog under de i stk. 5 og 6 nævnte betingelser. Hvis der i ejerlejligheder er gennemført bygningsog installationsmæssige ændringer, der efter bestyrelsens vurdering, gør det vanskeligere at

5 få adgang til fællesinstallationerne, kan en forøget omkostning pålægges lejlighedsejeren. ligesom ændringer til et niveau ud over det oprindelige for lejlighederne, kan medføre, at bestyrelsen afstår fra total omkostningsdækning ved genetablering. Stk.4. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, eller forsømmelser forringer områdets eller bygningernes standard og udseende, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning. Stk.5. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af ruderne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte markiser, antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. Bestyrelsen kan kun give samtykke til ændringer, der kan forøge udgifterne til fremtidig vedligeholdelse og fornyelse af fælles installationer og adgang til fællesinstallationer, hvis ejeren ved underskrift accepterer at påtage sig sådanne forøgede omkostninger. Stk.6. Renoveringer/moderniseringer med udskiftning af køkkener og badeværelser, eller ændringer af ruminddeling skal før start anmeldes til bestyrelsen, og ejerforeningen skal have adgang for kontrol og renovering af fællesinstallationer i forbindelse med lejlighedsrenoveringen. Medlemmer må ikke uden bestyrelsens skriftlige samtykke lade foretage ændringer, reparationer og fornyelser af radiatorer, el, varme og vandmålere, varmeforsynings- og brugsvandsrør samt afløbsrør eller fjernelse af sådanne installationer. Hvis en ønsket ændring - efter sagkyndig vurdering vil medføre forøgede vedligeholdelsesomkostninger på fællesinstallationerne eller medfører højere el, varme og/eller vandforbrug, kan samtykke kun gives under forudsætning af, at ejeren ved underskrift accepterer at påtage sig sådanne forøgede omkostninger. Hvis ændringen ud fra ekstern gennemført beregning og/eller vurdering vil medføre højere el, varme og/eller vandforbrug, kan bestyrelsen pålægge lejligheden en højere andel af ejendommens samlede varme og/eller vand forbrugsomkostning og dermed højere fællesbidrag. De med underskrift afgivne ejeraccepter skal være gældende for både den på ændringstidspunktet registrerede ejer og fremtidige ejere. Acceptskrivelserne skal opbevares i ejerforeningens regi, samt oplyses ved handler sammen med øvrige standardoplysninger. Stk.7. Afgrænsninger mellem fælles og individuelle forsyningsrør er generelt ved installationsvægge og gulve. Nærmere definering af hvorledes dette administreres i ejerforeningen, er angivet i et til vedtægten hørende bilag A. 16 Udlejning: Ved udlejning til beboelse i sin helhed eller til erhverv, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand. 17 Sikkerhedsstillelse(pantstiftende tinglysning af vedtægten): Vedtægten kan tinglyses pantstiftende for kr pr. fordelingstal i hver lejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder for krav efter 15 stk.4. Stk. 2. Panteretten efter stk.1 respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten. Stk.3. Gennemførelse af tinglysning kan på intet tidspunkt iværksættes uden vedtagelse på en generalforsamling i henhold til regler om ændring af vedtægt. Jf. 2 stk.4 18 Ejerlejlighederne nr begge inklusive (garager) er indrettet som sikringsrum for ejendommens beboere og er derved undergivet den indskrænkning i anvendelsen, som følger nr 253 af 27/ om bygningsmæssige beredskabsforanstaltninger herunder at de skal kunne rømmes og etableres som sikringsrum inden for 48 timer. 6. Sikringsrum kan anvendes til andre formål, så længe indenrigs- og sundhedsministeren ikke har bestemt, at de skal klargøres til beskyttelsesrum, jf. 8, stk. 2. Denne benyttelse må ikke forringe rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum, og de skal kunne klargøres til beskyttelsesrum med et varsel, som indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte

6 Nærværende vedtægt m. bilag A er vedtaget på Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (VEST) generalforsamling d. 31. marts 2011, og tinglyst i henhold til nedennævnte påtegning. Bestyrelsen:

7 Bilag A til vedtægt. Definering af fælles bygningsdele som er omfattet af ejerforeningens vedligeholdelse og afgrænsning af hvilke installationer, der er henholdsvis fælles og dermed under ejerforeningens vedligeholdelse og hvilke der er de enkelte ejeres vedligeholdelse. 1. Fælles bygningsdele: Døre: Alle fællesdøre og maling af udvendig side af udvendige lejlighedsdøre. Ruder: Alle udvendige ruder ved fællesdøre. Ruder i lejligheder er ejers vedligeholdelse. Altaner: Alt på altaner. 2. Afgrænsning mellem fælles og individuelle installationer vedligeholdelsesmæssigt: Art Ejerforeningens vedligeholdelsespligt Ejers vedligeholdelsespligt El- Alle fælles forsyningskabler Alt i lejligheden fra og med installation frem til sikringsskabet i lejlighederne Installation i sikringsskabet Vand Afløb Varme Ventilation Generelt inden for installationsvægge i køkken og badeværelser. I badeværelser alle oprindelige fælles forsyningsrør til og med afspæringshane lige uden på væggen. I køkkener til og med afspæringshane lige uden på installationsskakten. Alle lodrette faldstammer og de deri indbyggede afgreninger for tilslutning af toiletter og afløb fra andre vandforbrugssteder. Generelt inden for installationsvægge og under gulve. Alle fælles forsyningsrør i installations-skakten og individuelle oprindelige rør frem til ventilerne ved radiator eller anden varmeaggregat. Eventuelle gulvvarmeanlæg og rør eller rørføringer til specielle varme-aggregater er ikke omfattet af ejerforeningens vedligeholdelse. Alle kanaler og afgreninger til lejlighedsrummene. Alle øvrige rørinstallationer, haner og armaturer m.m. i lejlighederne Alle øvrige afløbsrør fra vandforbrugsstederne til faldstamsafgreningerne. (vandrette afløbsrør) Radiatorer eller andre varmeanlæg og aggregater, samt dertilhørende ventiler og/eller styringsenheder. Af hensyn til den fælles varmeafregning kan ejerforeningen - som totalt udskiftningsprojekt udskifte regulerings/styrings-enheder i lejlighederne. Efter en sådan udskiftning er det efterfølgende - med undtagelse af reklamationsberettiget reparation lejlighedsejerens vedligeholdelsespligt De synlige ventiler. (Der må ikke tilsluttes emhætter og/eller tørretumblere til ventilationssystemet.)

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5 Akt: Ejertav: Matr.nr. 741 dæ ejerlejlighederne nr. 1 + 3-14 Adresse: Stadion Alle 33, g000 Arhus Skab nr. Marselisborg, Arhus Bygrunde C Plliers EfendomsadminlstnationA/S Prismet - Silkeborgrcj2 8000

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere