INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012"

Transkript

1 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre. Rådgivning kan være efter timebetaling. Vi sikrer en rimelig balance mellem omkostninger og afkast. Vi kan overvåge kundens investeringer, så ringe investeringer eller unødige tab undgås, og der opnås et konkurrencedygtigt afkast. Vi tager udgangspunkt i kunden risikoprofil og tager højde for konjunkturernes forventede indflydelse på formueudviklingen. Aktiemarkederne var i 2011 karakteriseret ved meget store kursudsving. De europæiske aktiemarkederfaldtmereend10%,mensusavisteenfladudvikling.igrafennedenforviser blålinjeusa,grønlinjedax(tyskland),gullinjeeurostoxxindekset(europa)ogrødlinjede nordiske aktiemarkeder (OMX Nordic 40). Det har kunnet betale sig at stå på sidelinjen det meste af året og investere i statsobligationer fra USA, Tyskland, England og bl.a. Danmark. I starten af 2012 er aktiemarkederne steget på grund centralbankernes, særligt den europæiske centralbank (ECB s), hjælptilbanksektorenogpågrundafbedreforventningertilvæksteniusa. Men væksten i Europa (undtagen Tyskland) og Asien er fortsat aftagende og sammen med udsigten til besparelser og skattestigninger i USA efter præsidentvalget, lægger det en dæmperpåaktiemarkederneslangsigtedestigningspotentiale.deflesteaktivererstegetipris i 2012 og denne entydighed kan skyldes, at stigningerne er påvirket af centralbankernes megetlempeligepengepolitik.hvisdetertilfældetogpengepolitikkenyderligerelempeskan stigningerne fortsatte indtil pengepolitikken strammes, fordi inflationen stiger. De stigende oliepriser,bl.a.somfølgeafirankrisen,kanlæggeendæmperpåaktiemarkederne.menfor 1

2 den langsigtede investor er aktier en attraktiv investeringsmulighed, mens obligationers megetlaveabsolutterenteniveauindebærerrisikoforstørretabvedstigendeinflation. SCHMIEGELOWInvesteringsrådgivningkanhjælpeinvestormedatfåinvesteringerneafstemt meddelangsigtedevækstmulighederiverdensøkonomien,baseretpåengodrisikospredning. Med historisk lave renter bør investorerne fokusere på aktier og andre investeringer, som f.eks.kreditobligationer.investorsrisikoprofil,dvs.evneogviljetilattagetab,erafgørende for den aktieandel man bør have. Aktiemarkederne må forventes forsat at vise meget store kursudsving med de store ubalancer og politiske spændinger, der er i den globale økonomi. Derfor skal man kunne acceptere større tab i perioder for at få et langsigtet konkurrencedygtigtafkast. Hos SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning foretages en risikoprofilanalyse, der sammen medendialogherom ogfokuspåkvalitetenafinvesteringer sikrerforudsætningerneforet konkurrencedygtigt langsigtet afkast og reduktion af investeringsomkostningerne. Vi modtagerikkeformidlingshonorar(kick back)franogenogeralenekundens advokat. GÆLDSKRISENIEUROPA I investeringsbrevene for november og januar 2011, beskrev vi hvorfor vi var skeptiske på udviklingenieurozonenogpådenbaggrundanbefaledeviforsigtighed.viserdesværreikke nogen varige løsninger på kort sigt. Det skyldes, at de europæiske økonomier ikke er i et normalt makroøkonomisk vækstforløb, dvs. en normal business cycle. Behovet for gældsnedbringelse hos husholdninger og stater er ikke set lige siden den store depression i 1930 erne. Kreditformidling og kreditskabelse er en vigtig motor for vækst og den afløses normalt af kortere perioder med kreditkontraktion (gældsnedbringelse). Men jo større kreditskabelsener,desmereskalgældenreduceresefterfølgende.detlæggerettungtlågpå deeuropæiskeøkonomiersvækstpotentiale,menhvisdekommendeårbrugespåreformeri deeuropæiskelande,kaneuropapåsigtgenvindesininternationalekonkurrenceevne,fordi 2

3 moderniserede velfærdsstater og stærke demokratier er det bedste svar på hvordan man sikreretlangsigtetholdbartsamfund. Kreditskabelsen motorenforvækst ernusati bakgear,ogdakreditskabelsennåedeet historisk maksimum med ejendomsboblen, og dens punktering i 2007/8 er kontraktionen (gældsnedbringelsen)destostørre.detharmedført,atstater,husholdningerogbankernui væsentligt omfang skal reducere deres gæld og øge deres soliditet(evne til at modstå tab). Set over længere perioder kan en gældscyklus (debt cycle) vokse i mange år, hvor den samledegæld,somprocentafdensamledeproduktion(bnp)erlavistartenogstigeritakt medatkreditskabelsenvokserogvokseriomfang. Når kreditskabelsen styrker innovation og produktivitet og dermed samfundets velstand er denønskelig.nårinnovationogøgetproduktivitetøgerformuerne,kanderskebelåningog detgivergrundlagforyderligerekreditskabelse.nårkreditskabelsennåretmaksimum,fordi afkastetfrainvesteringerogformuestigningererfaldetformegetogikkekanforrentegæld og afdrag, opstår der ofte recession (negativ vækst i flere kvartaler). Så skal gælden nedbringes, og væksten genskabes af nationalbanken (f.eks. ECB) ved at sænke renten og gøredetbilligereatlåneogdermedgenskabekreditskabelsen.menfordiproblemetidager altformegetgæld,fordikreditskabelsenudvikledesigttilenhistoriskejendomsboble,såhar rentefaldet ringe effekt på kort sigt. Investering og forbrug stiger ikke tilstrækkeligt, mens finansielle aktiver som aktier og obligationer og guld kan stige i pris på grund centralbankerne pengeudpumpninger, der dog samtidig modvirker kontraktionen (midlertidigt). Med for meget gæld er villigheden til at låne og forbruge begrænset. Derfor bliver perioden med gældsnedbringelse længere end normalt, væksten lavere i en længere periodeendnormaltogrenterneforbliverlaveienlængereperiode. Fremadrettet er der således udsigt til lav vækst i Europa, fordi husholdninger, virksomheder, finansielle institutioner og stater skal nedbringe gæld og øge deres 3

4 soliditet.. Den nye finanstraktat for eurolandene og gældsaftalerne med Grækenland, har til hensigt,atskabestabilitetpålangsigt,menharpåkortsigtdenmodsatteeffektvedatsænke levestandarden i de sydeuropæiske lande. De smertefulde besparelser for befolkningerne kombineretmedgrundlæggendestrukturellereformerilandene,vilpålangsigt,styrkederes økonomier.mendetforudsætter,atdeterderigtigereformerdervælges,dvs.reformerder styrker landenes internationale konkurrenceevne og samtidigt sikre den sociale sammenhængskraftbaseretpådemokratiogenreformafvelfærdsstaten. Eurolandenes nye Finanspagt er en meget stor udfordring for Europa begrundet i de historiskeerfaringer.medetstruktureltunderskudderikkemåværemereend0,5%afbnp, erderlagtetstramtoffentligtudgiftsloftpådeeuropæiskelande.idanmarkkendervidetdet fradenstrammestyringafdanskekommunermedenserviceramme(udgiftsloft).danmark er et valutaområde med kronen, ligesom Eurolandene er det med euroen. Forskellen er, at Danmarkeren nationalstat,menseurolandeneermangenationalstater.finanspagtenskrav betydersuverænitetsafgivelsefornationalstaterne,hvilketlandeneskalvendesigtil,hvisde vilforbliveieuroen.deeuropæiskebefolkningersynesikkeheltathaveerkendtdette,men denne erkendelse er nu i gang og det er en folkelig læringsproces, som på sigt kan styrke Europa,menbetyderatbl.a.TysklandskaloverførestoreøkonomiskemidlertilSydeuropai tilpasningsprocessen.tysklandharenkonkurrencemæssigfordelift.desydeuropæiskelande, fordi de har holdt lønstigningerne væsentlige lavere, siden euroens oprettelse. Det kan de sydeuropæiske lande (og Irland) kun indhente ved at sænke lønningerne i landet (intern devaluering), som vi nu ser i Grækenland eller træde ud af euroen og devaluere (ekstern devaluering). Foratsættedetteindiensammenhæng,såharTysklandselvidesidste15årkunsikretde 0,5%ietår(2000).Såforatholdesammenpåeurozonenforudsætterdet,atbefolkningerne tilstadighedvælgerdenregering,dervilgennemføredehårdesparekravidesydeuropæiske lande. Endvidere forudsætter det, at de lande der skal overføre penge til de sydeuropæiske lande,bl.a.tysklandmangeårfremharenregeringdervilgøredette. 4

5 Udfordringen i Eurozonen er således, at de sydeuropæiske lande (Grækenland, Italien, Portugal og Spanien (GIPS) strukturelle underskud ( betalingsbalanceunderskud ) især er overfor Tyskland, jf. grafen ovenfor. Det betyder at sparekravene af befolkningerne kan opfattespolitisknegativt,fordidetertyskland,derpågrundafdetsstørrelseogøkonomiske styrke, bliver en af de største kreditorer (långivere). Det gør det politiske landskab i Sydeuropaheltuforudsigeligt,oginvestorernekræverderforenmegethøjrisikopræmiefor at investerei dissemarkeder.investoreri USA og Asien vil miste tilliden til det europæiske projekt, hvis de sydeuropæiske lande ikke har den politiske styrke til at gennemføre de nødvendigereformer. De store ubalancer, der fremgår af grafen og som er interne i euroområdet, er ikke blevet direkteadresseretifinanspagten.vedatgøredet ulovligt athaveetstruktureltunderskud påmereend0,5%afbnp,vilenøkonomiskafmatningbetydeoffentligebesparelseroghøjere skatter,dervilforværredenøkonomiskeafmatningogøgekravenetilyderligerebesparelser pga. større strukturelt underskud. Hvis den private sektor samtidig er tilbageholdende med forbrug og investeringer pga. gældsbyrden, forstærkes den økonomiske afmatning. Finanspagtenbetyderreeltetfravalgafoffentligeudgiftertilatstimulereøkonomiengennem øgede statsunderskud og tilvalg af politikker, der styrker den private sektors internationale konkurrenceevne. Europæiske politikere tvinges således til at ændre balancen mellem den offentlige og private sektor. De europæiske velfærdssystemer står således foran en stor omstilling, der grundlæggende vil ændre befolkningernes forventninger til rettigheder og pligter. Det vil på sigt løfte Europa internationalt, hvis styrkerne i velfærdsstaterne kan fastholdesogdenprivatesektorvokseogstyrkesininternationalekonkurrenceevne. Påkortsigtbørfokusværepådensamledegældogikkekundenoffentligegæld.Hvisden private gæld er lav og forbrugs og investeringslysten høj, er der basis for at rette op på de offentligefinanser.menhvisdetikkeforholdersigsåledes,fåsdetresultatsomenrapportfra McKinseyGlobalInstituteviser,ogsomerforuroligende.GrundlæggendeharEuropanemlig ikkepåbegyndtudbedringenafdensamledegæld,jf.nedenståendegraf. 5

6 Detbetyder,atdervilværemangeårmedlavvækstogdetgørdetudfordrendeforinvestor atsammensætteenattraktivporteføljeafinvesteringer. I en langsigtet investeringsportefølje bør indgå de virksomheder, der kan fastholde deres indtjening, fordi de er i attraktive brancher og ikke rammes af den svage efterspørgsel. SCHMIEGELLOWInvesteringsrådgivningharbl.a.fokuspådissevirksomheder. Landemedopsparingsoverskudplacererbl.a.dettesomdirekteinvesteringerivirksomheder m.v.ibl.a.usaogeuropaogiporteføljeinvesteringer,somstatsobligationer,aktierm.v.hvis disse lande nedbringer deres opsparing ved at efterspørge varer og tjenester fra USA og Europa,vildetgradvistnedbringedestoreubalancer.Enprocesderkanaccelereredette,er hvis deres valutaer revalueres, dvs. deres import bliver billigere (=køber flere varer fra EuropaogUSA)ogdereseksportdyrere,såUSAogEuropastårstærkereideninternationale konkurrence.bagsidenafdenneudviklinger,usaogeuropaikkelængereharsåletvedat afsætte deres statsobligationer og finansiere deres underskud. Det betyder, at der er større risikoforatrenterne(realrenterne)stiger. 6

7 Det er vigtigt at understrege at eurokrisen er en intern krise i et valutaområde og Europa under et er nogenlunde i betalingsbalance med udlandet. Eurokrisen baner vejen for nødvendigereformerieuropaogvilstyrkeeuropapåsigt.usaderimodharhistoriskstore betalingsbalanceunderskud og historisk stor gæld til udlandet, men deres gæld er i egen valuta(dollar),delvistfinansieretafkinaogandreasiatiskelande.foratreduceredennegæld skalusasparemereopogstyrkederesinternationalekonkurrenceevneviaenlaveredollar. Det vil særligt ramme de lande der har lånt USA penge og som er meget afhængige af efterspørgslen fra det amerikanske marked. Og det er især Kina og øvrige Asien. De skal derfor have mere vækst på deres hjemmemarkeder og være mindre afhængige af eksport. Denne omstilling kan ske ved en langsom revaluering af deres valutaer, som Kina synes at væreigangi.derforkanaktierderstyrkesafvækstenpådetdetkinesiskehjemmemarked være attraktive, når USA s og Europas hjemmemarkeder må ventes at ligge underdrejet i mangeårfrem.deterdeaktierschmiegelowinvesteringsrådgivningsærligtharfokuspå, samtidigmedatengodrisikospredningsikres. Engodrisikospredningkanopnåsvedatinvesterei: 1) Virksomhederderharenstabiludbyttepolitikogervelkonsoliderede. 2) Virksomhedsobligationerfravelkonsolideredevirksomheder. 3) Statsgæld og aktier fra lande med store valutareserver og stor opsparing, der kan omsættesiøgetforbrugoginvesteringoghvorvalutakursudviklingenkanøgeafkastet påinvesteringen. 4) Virksomheder,derindgårivorestemaer,somstyrkesafstrukturelleudviklingerIden globaleøkonomi,herunderudviklingeniasienogderåvareproducerendelande. 5) Korteogmellemlangeobligationer,medhøjekreditværdighed 6) Aftaleindskud i banker inden for grænsen på Euro ( kr.), hvor tab dækkesafindskydergarantifonden 7) Overvågning af ejendomsgæld, så f.eks. rentestigninger kan nedbringe ejendomsgælden. Vi kan her henvise til en uvildig rådgiver, som er ekspert på dette område. 7

8 Hvisinvestorsforventningerateurozonenbrydesop,kanvipåkortsigtikkeanbefaleaktier, førdetteersket,medmindreinvestorsrisikoprofilkantagestørremidlertidigetab. Med SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning fås en enkel og gennemsigtig rådgivning og overvågning, hvor vi anvender et af markedets bedste porteføljestyringssystemer med gennemsigtigpåbl.a.alleinvesteringsforeninger,såomkostningerogafkasteribalance. Investeringsrådgivningkan skeeftertimepris1.500kr.,hvilket gørdetfleksibelt ogkunden kantrækkepåvoresrådgivningefterbehov.vikanogsåløbendeovervågekundensportefølje ivoresporteføljestyringssystemogkommemedforslagtilforbedringer. DetteinvesteringsbrevellerandreinvesteringsbrevefraSCHMIEGELOWInvesteringsrådgivning mågerneciteres,menhuskforgodordensskyld,atangivekilden. 8

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig. Vi varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke uden om kunden kick-back el.lign. fra formueforvaltere. Modtaget

Læs mere

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Euroen på selvmordskurs.

Euroen på selvmordskurs. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk 2. udvidede udg. 1 Euroen på selvmordskurs. Euroen trækker

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af finanskrisen? Finanskrisen har medvirket til at skabe et kraftigt økonomisk tilbageslag og en statsgældskrise i den

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere