Budgettemadag D. 18. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettemadag D. 18. juni 2014"

Transkript

1 Budgettemadag D. 18. juni 2014

2 Program Frokost Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren Den økonomiske situation Økonomiaftale Status 2014 Status budget 2015 Særlige fokusområder Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet (Britta Crone) Kommunale ejendomme / ejendomsstrategi (Jørgen Veisig) Udfordringer og handlemuligheder Pause Drøftelse af prioriteringsforslag i politiske grupper Opsamling i plenum Anlægsplan Fælles opsamling Borgmesteren samler op og videre proces Fælles spisning

3 Aftalen mellem KL og Regeringen

4 Hovedpunkter i aftalen 1. Ekstraordinært tilskud på 2 mia. generelt 2. 1 mia. på baggrund af grundlæggende økonomiske vilkår 3. Løft vedr. folkeskolereformen på 600 mio. 4. Lånepuljer og særtilskudspulje 5. Betinget bloktilskud 6. Anlægsramme 17,5 mia. 7. Kvalitetsfond (2 mia.) fortsætter i Begrænset mulighed for at hæve skatten

5 Andre væsentlige punkter 1. Til et sammenhængende sundhedsvæsen afsættes 350 mio. kr. i Heraf skal 100 mio. findes på befordringsområdet 3. Befordringsområdet skal samlet finde 250 mio. i Løft ældreplejen 1 mia. permanent, men fortsat efter ansøgning for Ingen midtvejsregulering af overførsler, selvom det forventes at de vil ligge 2,5 mia. kr. under 2014 aftale. 6. Dog efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud

6 Midtvejsreguleringer 1. Ingen midtvejsregulering af overførsler, selvom det forventes at de vil ligge 2,5 mia. kr. under 2014 aftale. 2. Dog efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud. 3. Også midtvejsregulering af medfinansieringsordningen.

7 Tilskuds- og lånepuljer Tilskud 1 mia. kr. på baggrund af kommunens grundlæggende økonomiske vilkår fordeles ca. 1. juli 2014 Særtilskudspulje på 300 mio. kr. Lånepuljer 500 mio. kr. likviditet vanskeligt stillede kommuner 400 mio. kr. borgernære områder 200 mio. kr. investeringer med effektiviseringspotentiale

8 Anlæg Aftalt ramme 17,5 mia. kr. Håndslag på overholdelse Ingen sanktioner Kvalitetsfond videreført - men Ingen bindinger = fri disponering Lånepuljer

9 Andre punkter i aftalen Modernisering og bedre ressourceudnyttelse (regeringens ambition om at frigøre 12 mia. kr. i 2020) 2 mia. i Kommunerne skal finde halvdelen. Anmelderordning 20 mio. kr. Regelforenkling -150 mio. kr. Redningsberedskab, -100 mio. kr. Udbetaling Danmark der flyttes International sygesikring Begravelseshjælp og efterlevelseshjælp Fleksydelse og delpension Digital selvbetjening 10 mio. kr. Bedre ressource udnyttelse på social og boligområdet 100 mio. kr. I alt 380 mio. kr.

10 Andre punkter fortsat Servicemål for sagsbehandling af Miljøgodkendelser Godkendelser af husdyrbrug Byggesager Fastlægges i efteråret Mål: Kortere sagsbehandlingstider OBS- Gebyrerne må ikke hæves forinden Regulering af kommunale selskabsskatter Afsat 53,5 mio. kr. til regulering af vederlag for kommunalbestyrelse og regionsmedlemmer

11 Andre punkter i aftalen Beredskabsområdet: DUT 50 mio. kr. i 2015 Struktur frivillig sammenlægning Op til 20 beredskabsenheder Udbetaling Danmark Der flyttes følgende opgaver International sygesikring Begravelseshjælp og efterlevelseshjælp Fleksydelse og delpension Samlet under 100 årsværk Endelig afklaring i september

12 Særligt for beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesreform Større ansvar på beskæftigelsesområdet Proces for understøttelse af ny indsats Forventet refusionsomlægning dog først fra Midlertidig løsning indtil da Mål: Ens refusionsprocent på tværs af ydelser Væsentlige byrdefordelingsmæssige konsekvenser Ændring af udligningsordningen Styrket prioritering af beskæftigelsesindsatsen Analyse: ATA tiden bør kunne forøges Omprioriteringspotentiale på op mod 550 mio. kr.

13 Folkeskole og undervisning Et fagligt løft af folkeskolen Inklusion Bedre erhvervsuddannelser og fokuseret vejledningsindsats Ekstraordinært løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer. Foreløbig konklusion: Kommunerne er godt på vej

14 Sammenhængende sundhedsvæsen 350 mio. kr. i Til fælles sundhedsaftaler med regioner med henblik på: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en sen på sygehusene Vi vil blive målt på samarbejde med region og hvad vi bruger pengene til

15 Hvad betyder det for Faxe? Den endelige finansiering kendes ikke endnu, men Der er gode ting i aftalen Ekstraordinært finansieringstilskud på 2 mia., svarende til ca. 12 mio. kr. Andre ændringer vil gå til de konkrete formål. Folkeskole Sundhed Beskæftigelsestilskuddet falder med godt 7 mio. kr. Forventet udfordring: Udgifterne på beskæftigelsesområdet når budgetgarantien falder, særligt vedr. kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge

16 Budgetopfølgning pr. 31/3

17 Resultat drift Mindre forbrug på 17,8 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2013 Kommunens serviceramme forventes overholdt udgifter skønnes 16,3 mio. kr. under Risiko for sanktion afhænger af resultatet for kommunerne under ét Samlet ramme vedr. drift og anlæg er overholdt

18 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet resultat drift Område/1.000 kr. Faxe Kommune i alt Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børne- og Familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget

19 Forbrugsprocent Forbrugsprocenter, drift pr. 31/ Forbrugs-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugsprocent

20 Forventet resultat anlæg Oprindeligt budget udgør 57,6 mio. kr. Korrigeret budget inkl. overførsler fra 2013 på 84,4 mio. kr. Der skønnes forbrugt 88,4 mio. kr., svarende til 30,8 mio. kr. mere end oprindeligt budget Det skyldes primært forbrug vedr. igangværende anlæg, som er overført fra 2013 samt ekstra udgifter til Vibeengskolen Ca. 19 mio. kr. af anlægsudgifterne kan lånefinansieres Ingen yderligere låneoptagelse ift. det indregnede i opr. budget Ekstra anlægsudgifter betyder øget træk på kassebeholdning

21 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("- "=merforbrug) Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets forventede samlede rådighedsbeløb Forventet overført rådighedsbeløb fra 2013 *) Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Forventet resultat, anlæg Område/1.000 kr. Faxe Kommune i alt Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børne- og Familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget

22 Finansiering Negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2013 på 7,7 mio. kr. og midtvejsregulering for 2014 på 1,4 mio. kr. (ny vurdering ifm. økonomiaftale siger hhv. - -7,4 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014) Ingen yderligere låneoptagelse Skøn for renter og afdrag uændrede samlet set

23 Budgetopfølgning - konklusion Styr på driftsudgifterne samlet set under budgettet Serviceudgifterne forventer vi at kunne holde Risiko for sanktion afhænger dog af resultat for kommunerne under ét men vurderes at være begrænset pt. Samlet set forventet ekstra kassetræk på 19,6 mio. kr. Forventet likviditet på ca. 140 mio. kr. ved årets udgang det er 54 mio. kr. bedre end forventet ved årets start Væsentlig årsag hertil er, at regnskabet for 2013 blev betydeligt bedre end forventet ved budgetlægningen

24 Befolkningsudvikling og demografi

25 Forventet befolkningsudvikling Ændr år år år år år år over 75 år I alt

26 Beregning af demografi Demografi er beregnet for områderne børnepasning, skole og ældre Beregningerne er foretaget ud fra samme modeller som ved budget 2013 og 2014 På pasningsområderne er der en meget tæt sammenhæng mellem udviklingen i antal 0-5 årige og behovet for antal pladser (=udgifter) Fremskrivning af udgiftsrammer på udvalgte områder pba. udviklingen i antal 0-5 årige På områderne skole og ældre er beregningerne foretaget pba. en model, som bygger på den faktiske aktivitet Grundlaget for beregningerne er kommunens befolkningsprognose samt GIS-data

27 Beregnet effekt samlet set Børn og Familie -6,3-9,9-12,7-13,2 Skoleområdet -1,6-3,7-6,6-9,6 SFO/fritidstilbud -0,8-1,4-1,9-2,6 Social- og sundhed 2,3 5,2 7,4 10,1 I alt -6,4-9,8-13,7-15,3

28 Ændring i forhold til tidligere indregnet Børn og Familie -2,0-2,9-3,6-4,1 Skoleområdet 0,0 0,0-0,4-3,4 SFO/fritidstilbud (Udd.udvalg) Social- og sundhed -0,8-1,4-1,9-2,6-0,4-0,4-1,1 1,5 I alt -3,2-4,6-7,0-8,5

29 Status budget 2015

30 Budget 2015 foreløbigt skøn balance, juni 2014 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering Skatter 1.512, , , ,6 Tilskud og udligning 550,5 554,5 559,4 559,4 Forventet ændring i beskæft.tilskud -7,4 Skønnet ekstra balancetilskud 12,0 Finansiering i alt 2.067, , , ,0 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag 5/5-14) 1.989, , , ,8 Opprioriteringsforslag 3,6 3,6 3,6 3,6 Budgettilpasningsforslag 7,3 11,5 14,9 15,1 Tekniske korrektioner -2,8-2,8-2,8-2,8 Reduktionsforslag -36,3-49,1-52,3-52,3 Demografi -3,2-4,6-7,0-8,5 Lov- og cirkulære Beskæftigelsesområdet Løft på ældreområdet (ekstra 1 mia.) Skolereform Løft på sundhedsområdet Afledt drift anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter 17,7 16,9 16,0 16,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,7 75,3 75,3 Øvrige driftsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af ordinær drift 91,9 100,6 94,5 95,9 Finansielle poster Afdrag på lån 40,4 41,2 41,9 41,9 Finansforskydninger 5,8 5,4 5,4 5,4 Råderum i alt inden anlæg og lån 45,6 54,0 47,2 48,6 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 67,4 65,7 70,0 70,0 Øvrige anlægsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -21,8-11,7-22,8-21,4 Låneoptagelse 7,3 7,3 0,0 0,0 Balance, total -14,5-4,4-22,8-21,4 Note: Blå markeringer er oprindeligt grundlag. Gule markeringer er nyt skøn el. uafklarede områder

31 Bemærkninger til balancen Tal vedr. skatter og tilskud og udligning er ikke på plads tilskud og udligning er de oprindelige tal sidste år - Selskabsskatten er ikke opgjort endnu KL s tilskudsmodel ikke opdateret efter økonomiaftalen så de 12 mio. kr. i ekstra balancetilskud er kun et helt foreløbigt skøn I balancen er indregnet alle reduktionsforslagene på i alt 36,3 mio. kr. i 2015 og 49,1 mio. kr. i 2016 Derudover mangler afklaring af: Udgifter til folkeskolereformen Beskæftigelsesområdet Ekstra løft på sundhedsområdet Låneoptagelse (vi kan søge i de afsatte lånepuljer men kender ikke den endelige lånemulighed) Ændret pris- og lønskøn

32 Likviditet forventet udvikling uden ændringer til budgetrammer

33 Særlige fokusområder

34 Aktivitetsbestemt Kommunal Medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune

35 Det aktivitetsbestemte bidrag Somatisk aktivitet på offentlige og private sygehuse Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Stationær behandling (indlæggelser) Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling (indlæggelser) 34 procent af DRG-taksten (ekskl. langliggertakst), med et fastsat maksimum på kroner pr. indlæggelse i procent af DAGS-taksten, med et fastsat maksimum på kroner pr. besøg og kroner for gråzonepatienter i procent af genoptræningstaksten 60 procent af sengedagstaksten med et fastsat maksimum på kroner pr. indlæggelse i 2013 Ambulant behandling 30 procent af besøgstakst Praksissektoren Speciallægebehandling 30 procent af honoraret med et fastsat maksimum på kroner pr. ydelse Almen lægebehandling Fysioterapeutisk behandling Kiropraktor behandling Psykologhjælp Fodterapeutisk behandling Tandlægebehandling 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser Den kommunal medfinansiering udgør ca. 18 procent af finansieringen og afregning sker direkte mellem Kommune og Region

36 Hvordan virker modellen Modellen skal motivere til en øget kommunal indsats for at reducere antallet af sygehusbesøg. Men den kommunale medfinansieringsmodel virker ikke. Kommunen skal, gennem forebyggelse forsøge at undgå indlæggelser Sygehusene skal skabe sine indtægter gennem aktivitet. Altså jo flere indlæggelser jo flere penge Disse modsatrettede interesser fremmer ikke et samarbejde. Hver gang kommunen, gennem forebyggelse, sparer en indlæggelse vil sygehuset blot lægge en anden patient i sengen. EN ØGET INDSATS FRA KOMMUNERNE GIVER DERFOR EN MEGET BEGRÆNSET ELLER INGEN FORSKEL PÅ KOMMUNERNES UDGIFTER TIL KOMMUNAL MEDFINANSIERING. Med andre ord er området meget svært styrbart for Faxe Kommune og kan ligeledes have store udsving fra år til år. Hvis den kommunale medfinansiering skal blive mere styrbar skal der ske en gennemgribende forandring af selve modellen. KL er fuldt bevidst om udfordringen og emnet debatteres løbende. Bl.a. behandles det hvert år på DRG-konferencen, hvor der er deltagelse fra alle kommuner, regioner, ministerier og forskningsinstitutter.

37 Demografi Udviklingen i befolkningens alderssammensætning har væsentlig indflydelse på Faxe Kommunes kommunale medfinansiering. Hyppigheden for sygehusbesøg og besøg i praksissektoren er stigende med stigende alder fra +65 års alderen.

38 Økonomi Udgifter til Kommunal medfinansiering i Faxe Kommune i 2012 og 2013 År Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hele året I 2012 endte regnskabet under budgettet. Budgettet var på kr. mens regnskabet endte på kr. I 2013 har Faxe Kommune oplevet en stor stigning i antallet af indlæggelser og ambulante besøg på de somatiske sygehuse. Den store aktivitetsstigning har medført øgede udgifter til sygehusene og i 2013 endte regnskabet ca. 9 mio. kr. over budgettet. D.v.s kr. Faxe Kommune har således haft en udgiftsstigning fra 2012 til 2013 på 8,8 procent.

39 Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark. Hele landet Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddammark Region Hovedstaden Region Sjælland Faxe Kommune År Hele året Hele året pr indbygger Ændring fra 2012 til År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger Faxe Kommune har store udgifter i 2013 i forhold til resten af Danmark. Dog med udtagelse af Region Sjælland, som har flest udgifter. Faxe har haft de største udgiftsstigninger fra 2012 til 2013 Svært at forklare hvorfor Faxe har haft større udgiftsstigninger end de fleste andre kommuner i Danmark. Den demografiske udvikling har betydning, men den stigende gennemsnitsalder i Faxe ses også i mange andre kommuner. En anden årsag kan være at de praktiserende læger i Faxe Kommune er blevet mere flittige til at visitere til sygehusindlæggelser eller at den generelle sundhedstilstand er blevet væsentligt dårligere. Der er dog ingen umiddelbar grund til at tro dette. Generelt visiterer de praktiserende læger øst for Storebælt flest borgere til behandling på sygehus. De vigtigste årsager til dette er, at afstanden til sygehusene er kortere, samt at der er en anden kultur blandt de praktiserende læger i Østdanmark. At kommunerne i Region Hovedstaden er billigere skyldes formentlig at befolkningens sundhedstilstand er bedre end i Region Sjælland blandt andet på grund af befolkningens alderssammensætning, hvor gennemsnitsalderen er noget lavere i Hovedstaden.

40 Status på Ejendomsstrategien

41 Budgetforlig Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi til vedligeholdelse, men en reduktion i antallet af m 2. Der skal laves en klar strategi, der kan understøtte den nødvendige politiske prioritering af frasalg og nedrivning. Dette skal ses i sammenhæng med en helhedsorienteret samling og optimering af den kommunale serviceproduktion på færre adresser/bygninger. Link til budgetforlig: 41

42 Sammenligning med andre kommuner m² kommunal ejendom pr. borger: m² borgere (2012) m² / borger Brønderslev ,2 Solrød ,3 Frederikssund ,2 Faxe ,4 Note: Arealer er ikke alle steder opgjort helt ens, hvorfor der kan være unøjagtigheder i sammenligningen 42

43 Befolkningsprognose Færre børn i Faxe Kommune Vuggestue børn Fald på 31,4 % fra max til min Børnehavebørn Fald på 26,8 % fra max til min Skolebørn Fald på 12,2 % fra max til min 43

44 Har vi de rigtige bygninger? - og anvender vi de bygninger vi har rigtigt? Færre m² frigiver midler til mere velfærd Overfor dette står et ønske om flere midler til den kommunale kerne-ydelse; velfærd til borgerne. Opskriften på at nedbringe udgifterne til bygninger er enkel: Anvend færre m² Men der er en række forhindringer når arealanvendelsen skal nedbringes bl.a. : Areal opfattes som et frit gode alle vil ha, men ingen vil opgive Det har begrænset konsekvens for den enkelte institution at anvende et stort antal m² Faxe kommune har ca m² bygninger til bl.a. skoler, børneinstitutioner, biblioteker, sportshaller, plejecentre og administration. Ved ny opførelse har bygningerne en samlet værdi på 3,8 4,0 mia. kr. - Drift, vedligeholdelse, rengøring, forsikring mv. koster ca. 75 mio. kr. hvert år. Men selv dette beløb er ikke nok til at modvirke forfald på ejendommene. Et forfald der er opgjort til ca. kr. 85 mio. for at bringe de dårligste bygninger i rimelig stand. Omkostningerne er delvis usynlige, og der er få Udover styringsmekanismer at anvende færre m² er det også økonomisk sund fornuft at øge anvendelsesgraden gennem forskellig brug hen over døgnet og alle ugens dage. Herved undgår man at have en række bygninger, som kun anvendes ganske lidt, f.eks. til klubaktiviteter i få timer om ugen. Koncentration på færre bygninger: Fællesskab og lokal styrke Ved at koncentrere anvendelsen på færre bygninger bliver der frigjort midler til at skabe bedre bygninger. Det giver også mulighed for lokalt styrket tilstedeværelse, hvor man fremfor mange bygninger med hver sin funktion har få bygninger med mange funktioner og aktiviteter. Aktiviteter, hvor der på tværs er mulighed for interaktion og synergier.

45 Potentiale på ~ 20 mio. kr. om året Dette forslag giver driftsbesparelser på ~ 20 mio. kr. om året: Ca. 75 ejendomme afhændet det er ca. 26 % af bygnings kvadratmeterne Byområde Antal ejendomme Primære m² antal m² BDA m² der forslåes afhændet Antal m² (BDA) efter afhændelse Udgift for m² der foreslåes afhændet (minværdi for 2012 og -13) kr. / m² Haslev Faxe Dalby Rønnede-Kongsted Faxe Ladeplads Karise Terslev Udenfor kommunen Udover besparelser på den årlige drift undgås genoprettende arbejder (efterslæb og skader). 45

46 Arealforbrug på skolerne i alt ca m² ~ 40 % af det samlede areal 25 Anvendt areal pr. elev (2013) på de forskellige skoler 20 BygningsDriftsAreal: bygningsarealer, udnyttet tagareal og kælderareal. Gennemsnit 17,6 m² / elev 15 Primære areal Gennemsnit 11,2 m² / elev 10 Forslag: 5 7 m²/elev Primære m² / elev 0 m² BDA / Elev 46

47 Arealforbrug på børneinstitutioner i alt ca m² ~ 7½ % af det samlede areal Anvendt areal pr. indmeldt barn (gens. 2013) på de forskellige institutioner BygningsDriftsAreal: Gennemsnit 8,6 m² / barn Primære børneareal Gennemsnit 4,7 m² / barn Min. iht. BR10 Forslag: Kvalitetsniveau B 47

48 Areal udnyttelse Skoler og børneinstitutioner Arealfordeling på skoler Arealfordeling i børneinstitutioner Primær areal ~ 63 % Børneareal ~ 54 % Primære areal: Undervisning, Faglokaler, ophold og samling. Børneareal : Det frie areal til børns leg og ophold. Ved nyindretning kan arealerne udnyttes bedre for de primære brugere. 48

49 Forslag: Nøgletal og normer Vuggestue: 4,5 m² børneareal pr. barn (Kvalitetsniveau B) Børnehave: 3,5 m² børneareal pr. barn (Kvalitetsniveau B) Skoler: 7 m² primær areal pr. elev Administration: maksimalt 12 m² netto / 21 m² brutto pr. arbejdsplads Primære areal ift. bygningens driftsareal (BDA), målsætning min. 65%, gerne 70% Ingen bygninger eller arealer med aktivitet mindre end 2-4 timer/dag. Det giver følgende teoretiske arealbehov: Foreslåede nøgletal Teoretisk* m² Nuværende antal m² (faktiske) Teoretisk reduktion Børneinstitutioner BR10, Kvalitet B ,2% Skoler 7 m² primær areal pr. elev ,6% Administration 12 m² netto 21 m² brutto pr. arbejdsplads ,5% Udnyt * matematisk før tal udvid: baseret på normtal og at primære arealer udgør 65% af BDA Gennemfør arealcheck inden påbegyndelse af anlægsopgaver, køb eller leje. Arealcheck omfatter både om den nye aktivitet/institution kan være indenfor eksisterende bygninger og 49 om arealønsker overholder TMU s arealnormer.

50 Ejendomme efter behov Vi vil gerne medvirke til at alle borgergrupper får egnede lokaler, efter deres nuværende behov for arealer ude og inde, fællesskab, værksteder osv. Center for Ejendomme har overblikket over alle de kommunale bygninger og lovgivningens anbefalede arealer og indretningskrav til forskellige aktiviteter. Fællesskabets ejendom Vi vil gerne støtte de naturlige fællesskaber mellem borgergrupper og enkle, logiske samlingspunkter i borgernes dagligdag. F.eks. samling af tilbud til børnefamilier: Alle familiens børn følges til samme sted uagtet om de skal i vuggestue, børnehave, SFO, eller skole og har en fælles hverdag dér. Skoler og pasningsinstitutioner og fritidsbrugere kan bruge de samme værksteder, sportshaller og udendørsarealer på forskellige tidspunkter af døgnet. Reduktion af antal bygninger og inventar vil frigive budget til at nyindrette disse godt og flot efter tidens krav. 50

51 Eksempel på større udnyttelse af bygninger Sofiendal: Skole Vuggestue og børnehave Frøen SFO Ungdomsklub Musikskole Teater Kommunal administration fra Tingvej 51

52 Gode arealer inde og ude Elevernes øgede opholdstid på og ved skolen har skabt behov for helt andre udendørs faciliteter for børnene end tidligere. I fremtidens grønne skole vil udearealerne være lige så store aktiver som bygningsanlægget. Overdækkede arealer for udeundervisning og kreative sysler Udeværksteder til brug i fagene og SFO-tid: historisk værksted, natur og teknik værksted, træ- og metalsløjd Terrasser og hyggekroge, gerne med momenter af bevægelse Festplads eller en amfiscene Idrætsanlæg med mange udfoldelsesmuligheder Forskellige mini-biotoper med inspiration fra naturen og eventuelt et væksthus eller minihaver. Se mere på teachout.ku.dk Det samme potentiale kan man indtænke i børneinstitutioner. 52

53 Eksempler på større udnyttelse af ude arealerne Udendørs arealer på Sofiendal: 53

54 Fordele for borgere og kommune Fordele for borgere: Bedre bygninger, fordi der er flere penge til rådighed pr. m² Bedre egnede bygninger (der kan indrettes til de givne formål) Fælles anvendelse kan støtte de naturlige fællesskaber (fx brobyg mellem daginstitution og skole) Opleves som mere fair, hvis der ikke er for stor forskel på tilbuddene i kommunen Enklere hverdag, hvis alle familiens børn har deres aktiviteter samme sted Økonomiske fordele: Færre kommunale m² giver lavere samlede driftsudgifter Undgår store udgifter til istandsættelse af udtjente bygninger Stordrift fordele på større enheder Strukturelle effekter ved samling i færre enheder Miljømæssige fordele: Evt. mindre transport da mange funktioner er samme sted Mindre CO 2 forbrug for bygningsmassen pga. færre m² 54

55 Udfordringer og handlemuligheder

56 Forudsætninger Udgangspunkt: Ubalance på 52 mio. kr. i 2015, jf. sag på ØKU 5. marts Der er udarbejdet budgetanalyser og reduktionsforslag på i alt 36,3 mio. kr. Heraf udgør reduktionsforslag vedr. ejendomsstrategi 12 mio. kr. Det forudsætter dog ekstra anlægsinvesteringer på 21 mio. kr. Der er budgetforøgelsesforslag for i alt 8 mio. kr. Den endelige udfordring kendes ikke endnu vi mangler tal vedr. indkomstskat og tilskud/udligning

57 Udfordringer Udgangspunkt en ubalance på ca. 36 mio. kr. Uden reduktionsforslag, der samlet udgør 36,3 mio. kr. Med demografiregulering, budgettilpasninger, opprioriteringsforslagene og tekniske korrektioner Med oplæg til anlægsbudget på 67,4 mio. kr. Med en låneoptagelse på 7,3 mio. kr., som er det vi automatisk kan låne med de anlæg der er med i anlægsplanen Med et foreløbig forventet ekstra balancetilskud på ca. 12 mio. kr. Udfordring i 2016 og frem med ubalance på godt 50 mio. kr. årligt, hvis ikke initiativer iværksættes

58 De politiske grupper Arbejdet i grupperne - afklare handlemulighederne

59 Handlemuligheder drift Hvor stor en andel af de samlede reduktionsforslag på 36,3 mio. kr. er det realistisk at arbejde videre med? Kan vi arbejde videre med de øvrige reguleringer til driften, som det er foreslået i det foreløbige skøn for balancen? Demografi Budgettilpasning og tekniske korrektioner Indregnede opprioriteringsforslag

60 Handlemuligheder anlæg Det vedtagne anlægsbudget i 2014 er 75,6 mio. kr. Målsætningerne siger 75 mio. kr. årligt Direktionens oplæg er på 67,4 mio. kr. Der er udarbejdet nye anlægsforslag på 6,7 mio. kr. Er det muligt at sænke anlægsniveauet yderligere?

61 Reformer og konjunkturer Skolereform: Forventede udgifter i 2015 Udbetaling Danmark Skal flere opgaver flyttes fra kommunerne? Beskæftigelsesreformerne Ledighedsudvikling Effekt af vedtagne reformer Faldende befolkningstal Faldende indtægtsgrundlag (skatter) Faldende tilskud (generelle tilskud pr. person)

Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi

Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Ejendomsstrategi Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere