Budgettemadag D. 18. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettemadag D. 18. juni 2014"

Transkript

1 Budgettemadag D. 18. juni 2014

2 Program Frokost Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren Den økonomiske situation Økonomiaftale Status 2014 Status budget 2015 Særlige fokusområder Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet (Britta Crone) Kommunale ejendomme / ejendomsstrategi (Jørgen Veisig) Udfordringer og handlemuligheder Pause Drøftelse af prioriteringsforslag i politiske grupper Opsamling i plenum Anlægsplan Fælles opsamling Borgmesteren samler op og videre proces Fælles spisning

3 Aftalen mellem KL og Regeringen

4 Hovedpunkter i aftalen 1. Ekstraordinært tilskud på 2 mia. generelt 2. 1 mia. på baggrund af grundlæggende økonomiske vilkår 3. Løft vedr. folkeskolereformen på 600 mio. 4. Lånepuljer og særtilskudspulje 5. Betinget bloktilskud 6. Anlægsramme 17,5 mia. 7. Kvalitetsfond (2 mia.) fortsætter i Begrænset mulighed for at hæve skatten

5 Andre væsentlige punkter 1. Til et sammenhængende sundhedsvæsen afsættes 350 mio. kr. i Heraf skal 100 mio. findes på befordringsområdet 3. Befordringsområdet skal samlet finde 250 mio. i Løft ældreplejen 1 mia. permanent, men fortsat efter ansøgning for Ingen midtvejsregulering af overførsler, selvom det forventes at de vil ligge 2,5 mia. kr. under 2014 aftale. 6. Dog efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud

6 Midtvejsreguleringer 1. Ingen midtvejsregulering af overførsler, selvom det forventes at de vil ligge 2,5 mia. kr. under 2014 aftale. 2. Dog efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud. 3. Også midtvejsregulering af medfinansieringsordningen.

7 Tilskuds- og lånepuljer Tilskud 1 mia. kr. på baggrund af kommunens grundlæggende økonomiske vilkår fordeles ca. 1. juli 2014 Særtilskudspulje på 300 mio. kr. Lånepuljer 500 mio. kr. likviditet vanskeligt stillede kommuner 400 mio. kr. borgernære områder 200 mio. kr. investeringer med effektiviseringspotentiale

8 Anlæg Aftalt ramme 17,5 mia. kr. Håndslag på overholdelse Ingen sanktioner Kvalitetsfond videreført - men Ingen bindinger = fri disponering Lånepuljer

9 Andre punkter i aftalen Modernisering og bedre ressourceudnyttelse (regeringens ambition om at frigøre 12 mia. kr. i 2020) 2 mia. i Kommunerne skal finde halvdelen. Anmelderordning 20 mio. kr. Regelforenkling -150 mio. kr. Redningsberedskab, -100 mio. kr. Udbetaling Danmark der flyttes International sygesikring Begravelseshjælp og efterlevelseshjælp Fleksydelse og delpension Digital selvbetjening 10 mio. kr. Bedre ressource udnyttelse på social og boligområdet 100 mio. kr. I alt 380 mio. kr.

10 Andre punkter fortsat Servicemål for sagsbehandling af Miljøgodkendelser Godkendelser af husdyrbrug Byggesager Fastlægges i efteråret Mål: Kortere sagsbehandlingstider OBS- Gebyrerne må ikke hæves forinden Regulering af kommunale selskabsskatter Afsat 53,5 mio. kr. til regulering af vederlag for kommunalbestyrelse og regionsmedlemmer

11 Andre punkter i aftalen Beredskabsområdet: DUT 50 mio. kr. i 2015 Struktur frivillig sammenlægning Op til 20 beredskabsenheder Udbetaling Danmark Der flyttes følgende opgaver International sygesikring Begravelseshjælp og efterlevelseshjælp Fleksydelse og delpension Samlet under 100 årsværk Endelig afklaring i september

12 Særligt for beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesreform Større ansvar på beskæftigelsesområdet Proces for understøttelse af ny indsats Forventet refusionsomlægning dog først fra Midlertidig løsning indtil da Mål: Ens refusionsprocent på tværs af ydelser Væsentlige byrdefordelingsmæssige konsekvenser Ændring af udligningsordningen Styrket prioritering af beskæftigelsesindsatsen Analyse: ATA tiden bør kunne forøges Omprioriteringspotentiale på op mod 550 mio. kr.

13 Folkeskole og undervisning Et fagligt løft af folkeskolen Inklusion Bedre erhvervsuddannelser og fokuseret vejledningsindsats Ekstraordinært løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer. Foreløbig konklusion: Kommunerne er godt på vej

14 Sammenhængende sundhedsvæsen 350 mio. kr. i Til fælles sundhedsaftaler med regioner med henblik på: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en sen på sygehusene Vi vil blive målt på samarbejde med region og hvad vi bruger pengene til

15 Hvad betyder det for Faxe? Den endelige finansiering kendes ikke endnu, men Der er gode ting i aftalen Ekstraordinært finansieringstilskud på 2 mia., svarende til ca. 12 mio. kr. Andre ændringer vil gå til de konkrete formål. Folkeskole Sundhed Beskæftigelsestilskuddet falder med godt 7 mio. kr. Forventet udfordring: Udgifterne på beskæftigelsesområdet når budgetgarantien falder, særligt vedr. kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge

16 Budgetopfølgning pr. 31/3

17 Resultat drift Mindre forbrug på 17,8 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2013 Kommunens serviceramme forventes overholdt udgifter skønnes 16,3 mio. kr. under Risiko for sanktion afhænger af resultatet for kommunerne under ét Samlet ramme vedr. drift og anlæg er overholdt

18 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet resultat drift Område/1.000 kr. Faxe Kommune i alt Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børne- og Familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget

19 Forbrugsprocent Forbrugsprocenter, drift pr. 31/ Forbrugs-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugsprocent

20 Forventet resultat anlæg Oprindeligt budget udgør 57,6 mio. kr. Korrigeret budget inkl. overførsler fra 2013 på 84,4 mio. kr. Der skønnes forbrugt 88,4 mio. kr., svarende til 30,8 mio. kr. mere end oprindeligt budget Det skyldes primært forbrug vedr. igangværende anlæg, som er overført fra 2013 samt ekstra udgifter til Vibeengskolen Ca. 19 mio. kr. af anlægsudgifterne kan lånefinansieres Ingen yderligere låneoptagelse ift. det indregnede i opr. budget Ekstra anlægsudgifter betyder øget træk på kassebeholdning

21 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("- "=merforbrug) Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets forventede samlede rådighedsbeløb Forventet overført rådighedsbeløb fra 2013 *) Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Forventet resultat, anlæg Område/1.000 kr. Faxe Kommune i alt Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børne- og Familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget

22 Finansiering Negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2013 på 7,7 mio. kr. og midtvejsregulering for 2014 på 1,4 mio. kr. (ny vurdering ifm. økonomiaftale siger hhv. - -7,4 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014) Ingen yderligere låneoptagelse Skøn for renter og afdrag uændrede samlet set

23 Budgetopfølgning - konklusion Styr på driftsudgifterne samlet set under budgettet Serviceudgifterne forventer vi at kunne holde Risiko for sanktion afhænger dog af resultat for kommunerne under ét men vurderes at være begrænset pt. Samlet set forventet ekstra kassetræk på 19,6 mio. kr. Forventet likviditet på ca. 140 mio. kr. ved årets udgang det er 54 mio. kr. bedre end forventet ved årets start Væsentlig årsag hertil er, at regnskabet for 2013 blev betydeligt bedre end forventet ved budgetlægningen

24 Befolkningsudvikling og demografi

25 Forventet befolkningsudvikling Ændr år år år år år år over 75 år I alt

26 Beregning af demografi Demografi er beregnet for områderne børnepasning, skole og ældre Beregningerne er foretaget ud fra samme modeller som ved budget 2013 og 2014 På pasningsområderne er der en meget tæt sammenhæng mellem udviklingen i antal 0-5 årige og behovet for antal pladser (=udgifter) Fremskrivning af udgiftsrammer på udvalgte områder pba. udviklingen i antal 0-5 årige På områderne skole og ældre er beregningerne foretaget pba. en model, som bygger på den faktiske aktivitet Grundlaget for beregningerne er kommunens befolkningsprognose samt GIS-data

27 Beregnet effekt samlet set Børn og Familie -6,3-9,9-12,7-13,2 Skoleområdet -1,6-3,7-6,6-9,6 SFO/fritidstilbud -0,8-1,4-1,9-2,6 Social- og sundhed 2,3 5,2 7,4 10,1 I alt -6,4-9,8-13,7-15,3

28 Ændring i forhold til tidligere indregnet Børn og Familie -2,0-2,9-3,6-4,1 Skoleområdet 0,0 0,0-0,4-3,4 SFO/fritidstilbud (Udd.udvalg) Social- og sundhed -0,8-1,4-1,9-2,6-0,4-0,4-1,1 1,5 I alt -3,2-4,6-7,0-8,5

29 Status budget 2015

30 Budget 2015 foreløbigt skøn balance, juni 2014 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering Skatter 1.512, , , ,6 Tilskud og udligning 550,5 554,5 559,4 559,4 Forventet ændring i beskæft.tilskud -7,4 Skønnet ekstra balancetilskud 12,0 Finansiering i alt 2.067, , , ,0 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag 5/5-14) 1.989, , , ,8 Opprioriteringsforslag 3,6 3,6 3,6 3,6 Budgettilpasningsforslag 7,3 11,5 14,9 15,1 Tekniske korrektioner -2,8-2,8-2,8-2,8 Reduktionsforslag -36,3-49,1-52,3-52,3 Demografi -3,2-4,6-7,0-8,5 Lov- og cirkulære Beskæftigelsesområdet Løft på ældreområdet (ekstra 1 mia.) Skolereform Løft på sundhedsområdet Afledt drift anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter 17,7 16,9 16,0 16,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,7 75,3 75,3 Øvrige driftsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af ordinær drift 91,9 100,6 94,5 95,9 Finansielle poster Afdrag på lån 40,4 41,2 41,9 41,9 Finansforskydninger 5,8 5,4 5,4 5,4 Råderum i alt inden anlæg og lån 45,6 54,0 47,2 48,6 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 67,4 65,7 70,0 70,0 Øvrige anlægsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -21,8-11,7-22,8-21,4 Låneoptagelse 7,3 7,3 0,0 0,0 Balance, total -14,5-4,4-22,8-21,4 Note: Blå markeringer er oprindeligt grundlag. Gule markeringer er nyt skøn el. uafklarede områder

31 Bemærkninger til balancen Tal vedr. skatter og tilskud og udligning er ikke på plads tilskud og udligning er de oprindelige tal sidste år - Selskabsskatten er ikke opgjort endnu KL s tilskudsmodel ikke opdateret efter økonomiaftalen så de 12 mio. kr. i ekstra balancetilskud er kun et helt foreløbigt skøn I balancen er indregnet alle reduktionsforslagene på i alt 36,3 mio. kr. i 2015 og 49,1 mio. kr. i 2016 Derudover mangler afklaring af: Udgifter til folkeskolereformen Beskæftigelsesområdet Ekstra løft på sundhedsområdet Låneoptagelse (vi kan søge i de afsatte lånepuljer men kender ikke den endelige lånemulighed) Ændret pris- og lønskøn

32 Likviditet forventet udvikling uden ændringer til budgetrammer

33 Særlige fokusområder

34 Aktivitetsbestemt Kommunal Medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune

35 Det aktivitetsbestemte bidrag Somatisk aktivitet på offentlige og private sygehuse Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Stationær behandling (indlæggelser) Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling (indlæggelser) 34 procent af DRG-taksten (ekskl. langliggertakst), med et fastsat maksimum på kroner pr. indlæggelse i procent af DAGS-taksten, med et fastsat maksimum på kroner pr. besøg og kroner for gråzonepatienter i procent af genoptræningstaksten 60 procent af sengedagstaksten med et fastsat maksimum på kroner pr. indlæggelse i 2013 Ambulant behandling 30 procent af besøgstakst Praksissektoren Speciallægebehandling 30 procent af honoraret med et fastsat maksimum på kroner pr. ydelse Almen lægebehandling Fysioterapeutisk behandling Kiropraktor behandling Psykologhjælp Fodterapeutisk behandling Tandlægebehandling 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser Den kommunal medfinansiering udgør ca. 18 procent af finansieringen og afregning sker direkte mellem Kommune og Region

36 Hvordan virker modellen Modellen skal motivere til en øget kommunal indsats for at reducere antallet af sygehusbesøg. Men den kommunale medfinansieringsmodel virker ikke. Kommunen skal, gennem forebyggelse forsøge at undgå indlæggelser Sygehusene skal skabe sine indtægter gennem aktivitet. Altså jo flere indlæggelser jo flere penge Disse modsatrettede interesser fremmer ikke et samarbejde. Hver gang kommunen, gennem forebyggelse, sparer en indlæggelse vil sygehuset blot lægge en anden patient i sengen. EN ØGET INDSATS FRA KOMMUNERNE GIVER DERFOR EN MEGET BEGRÆNSET ELLER INGEN FORSKEL PÅ KOMMUNERNES UDGIFTER TIL KOMMUNAL MEDFINANSIERING. Med andre ord er området meget svært styrbart for Faxe Kommune og kan ligeledes have store udsving fra år til år. Hvis den kommunale medfinansiering skal blive mere styrbar skal der ske en gennemgribende forandring af selve modellen. KL er fuldt bevidst om udfordringen og emnet debatteres løbende. Bl.a. behandles det hvert år på DRG-konferencen, hvor der er deltagelse fra alle kommuner, regioner, ministerier og forskningsinstitutter.

37 Demografi Udviklingen i befolkningens alderssammensætning har væsentlig indflydelse på Faxe Kommunes kommunale medfinansiering. Hyppigheden for sygehusbesøg og besøg i praksissektoren er stigende med stigende alder fra +65 års alderen.

38 Økonomi Udgifter til Kommunal medfinansiering i Faxe Kommune i 2012 og 2013 År Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hele året I 2012 endte regnskabet under budgettet. Budgettet var på kr. mens regnskabet endte på kr. I 2013 har Faxe Kommune oplevet en stor stigning i antallet af indlæggelser og ambulante besøg på de somatiske sygehuse. Den store aktivitetsstigning har medført øgede udgifter til sygehusene og i 2013 endte regnskabet ca. 9 mio. kr. over budgettet. D.v.s kr. Faxe Kommune har således haft en udgiftsstigning fra 2012 til 2013 på 8,8 procent.

39 Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark. Hele landet Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddammark Region Hovedstaden Region Sjælland Faxe Kommune År Hele året Hele året pr indbygger Ændring fra 2012 til År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger Faxe Kommune har store udgifter i 2013 i forhold til resten af Danmark. Dog med udtagelse af Region Sjælland, som har flest udgifter. Faxe har haft de største udgiftsstigninger fra 2012 til 2013 Svært at forklare hvorfor Faxe har haft større udgiftsstigninger end de fleste andre kommuner i Danmark. Den demografiske udvikling har betydning, men den stigende gennemsnitsalder i Faxe ses også i mange andre kommuner. En anden årsag kan være at de praktiserende læger i Faxe Kommune er blevet mere flittige til at visitere til sygehusindlæggelser eller at den generelle sundhedstilstand er blevet væsentligt dårligere. Der er dog ingen umiddelbar grund til at tro dette. Generelt visiterer de praktiserende læger øst for Storebælt flest borgere til behandling på sygehus. De vigtigste årsager til dette er, at afstanden til sygehusene er kortere, samt at der er en anden kultur blandt de praktiserende læger i Østdanmark. At kommunerne i Region Hovedstaden er billigere skyldes formentlig at befolkningens sundhedstilstand er bedre end i Region Sjælland blandt andet på grund af befolkningens alderssammensætning, hvor gennemsnitsalderen er noget lavere i Hovedstaden.

40 Status på Ejendomsstrategien

41 Budgetforlig Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi til vedligeholdelse, men en reduktion i antallet af m 2. Der skal laves en klar strategi, der kan understøtte den nødvendige politiske prioritering af frasalg og nedrivning. Dette skal ses i sammenhæng med en helhedsorienteret samling og optimering af den kommunale serviceproduktion på færre adresser/bygninger. Link til budgetforlig: 41

42 Sammenligning med andre kommuner m² kommunal ejendom pr. borger: m² borgere (2012) m² / borger Brønderslev ,2 Solrød ,3 Frederikssund ,2 Faxe ,4 Note: Arealer er ikke alle steder opgjort helt ens, hvorfor der kan være unøjagtigheder i sammenligningen 42

43 Befolkningsprognose Færre børn i Faxe Kommune Vuggestue børn Fald på 31,4 % fra max til min Børnehavebørn Fald på 26,8 % fra max til min Skolebørn Fald på 12,2 % fra max til min 43

44 Har vi de rigtige bygninger? - og anvender vi de bygninger vi har rigtigt? Færre m² frigiver midler til mere velfærd Overfor dette står et ønske om flere midler til den kommunale kerne-ydelse; velfærd til borgerne. Opskriften på at nedbringe udgifterne til bygninger er enkel: Anvend færre m² Men der er en række forhindringer når arealanvendelsen skal nedbringes bl.a. : Areal opfattes som et frit gode alle vil ha, men ingen vil opgive Det har begrænset konsekvens for den enkelte institution at anvende et stort antal m² Faxe kommune har ca m² bygninger til bl.a. skoler, børneinstitutioner, biblioteker, sportshaller, plejecentre og administration. Ved ny opførelse har bygningerne en samlet værdi på 3,8 4,0 mia. kr. - Drift, vedligeholdelse, rengøring, forsikring mv. koster ca. 75 mio. kr. hvert år. Men selv dette beløb er ikke nok til at modvirke forfald på ejendommene. Et forfald der er opgjort til ca. kr. 85 mio. for at bringe de dårligste bygninger i rimelig stand. Omkostningerne er delvis usynlige, og der er få Udover styringsmekanismer at anvende færre m² er det også økonomisk sund fornuft at øge anvendelsesgraden gennem forskellig brug hen over døgnet og alle ugens dage. Herved undgår man at have en række bygninger, som kun anvendes ganske lidt, f.eks. til klubaktiviteter i få timer om ugen. Koncentration på færre bygninger: Fællesskab og lokal styrke Ved at koncentrere anvendelsen på færre bygninger bliver der frigjort midler til at skabe bedre bygninger. Det giver også mulighed for lokalt styrket tilstedeværelse, hvor man fremfor mange bygninger med hver sin funktion har få bygninger med mange funktioner og aktiviteter. Aktiviteter, hvor der på tværs er mulighed for interaktion og synergier.

45 Potentiale på ~ 20 mio. kr. om året Dette forslag giver driftsbesparelser på ~ 20 mio. kr. om året: Ca. 75 ejendomme afhændet det er ca. 26 % af bygnings kvadratmeterne Byområde Antal ejendomme Primære m² antal m² BDA m² der forslåes afhændet Antal m² (BDA) efter afhændelse Udgift for m² der foreslåes afhændet (minværdi for 2012 og -13) kr. / m² Haslev Faxe Dalby Rønnede-Kongsted Faxe Ladeplads Karise Terslev Udenfor kommunen Udover besparelser på den årlige drift undgås genoprettende arbejder (efterslæb og skader). 45

46 Arealforbrug på skolerne i alt ca m² ~ 40 % af det samlede areal 25 Anvendt areal pr. elev (2013) på de forskellige skoler 20 BygningsDriftsAreal: bygningsarealer, udnyttet tagareal og kælderareal. Gennemsnit 17,6 m² / elev 15 Primære areal Gennemsnit 11,2 m² / elev 10 Forslag: 5 7 m²/elev Primære m² / elev 0 m² BDA / Elev 46

47 Arealforbrug på børneinstitutioner i alt ca m² ~ 7½ % af det samlede areal Anvendt areal pr. indmeldt barn (gens. 2013) på de forskellige institutioner BygningsDriftsAreal: Gennemsnit 8,6 m² / barn Primære børneareal Gennemsnit 4,7 m² / barn Min. iht. BR10 Forslag: Kvalitetsniveau B 47

48 Areal udnyttelse Skoler og børneinstitutioner Arealfordeling på skoler Arealfordeling i børneinstitutioner Primær areal ~ 63 % Børneareal ~ 54 % Primære areal: Undervisning, Faglokaler, ophold og samling. Børneareal : Det frie areal til børns leg og ophold. Ved nyindretning kan arealerne udnyttes bedre for de primære brugere. 48

49 Forslag: Nøgletal og normer Vuggestue: 4,5 m² børneareal pr. barn (Kvalitetsniveau B) Børnehave: 3,5 m² børneareal pr. barn (Kvalitetsniveau B) Skoler: 7 m² primær areal pr. elev Administration: maksimalt 12 m² netto / 21 m² brutto pr. arbejdsplads Primære areal ift. bygningens driftsareal (BDA), målsætning min. 65%, gerne 70% Ingen bygninger eller arealer med aktivitet mindre end 2-4 timer/dag. Det giver følgende teoretiske arealbehov: Foreslåede nøgletal Teoretisk* m² Nuværende antal m² (faktiske) Teoretisk reduktion Børneinstitutioner BR10, Kvalitet B ,2% Skoler 7 m² primær areal pr. elev ,6% Administration 12 m² netto 21 m² brutto pr. arbejdsplads ,5% Udnyt * matematisk før tal udvid: baseret på normtal og at primære arealer udgør 65% af BDA Gennemfør arealcheck inden påbegyndelse af anlægsopgaver, køb eller leje. Arealcheck omfatter både om den nye aktivitet/institution kan være indenfor eksisterende bygninger og 49 om arealønsker overholder TMU s arealnormer.

50 Ejendomme efter behov Vi vil gerne medvirke til at alle borgergrupper får egnede lokaler, efter deres nuværende behov for arealer ude og inde, fællesskab, værksteder osv. Center for Ejendomme har overblikket over alle de kommunale bygninger og lovgivningens anbefalede arealer og indretningskrav til forskellige aktiviteter. Fællesskabets ejendom Vi vil gerne støtte de naturlige fællesskaber mellem borgergrupper og enkle, logiske samlingspunkter i borgernes dagligdag. F.eks. samling af tilbud til børnefamilier: Alle familiens børn følges til samme sted uagtet om de skal i vuggestue, børnehave, SFO, eller skole og har en fælles hverdag dér. Skoler og pasningsinstitutioner og fritidsbrugere kan bruge de samme værksteder, sportshaller og udendørsarealer på forskellige tidspunkter af døgnet. Reduktion af antal bygninger og inventar vil frigive budget til at nyindrette disse godt og flot efter tidens krav. 50

51 Eksempel på større udnyttelse af bygninger Sofiendal: Skole Vuggestue og børnehave Frøen SFO Ungdomsklub Musikskole Teater Kommunal administration fra Tingvej 51

52 Gode arealer inde og ude Elevernes øgede opholdstid på og ved skolen har skabt behov for helt andre udendørs faciliteter for børnene end tidligere. I fremtidens grønne skole vil udearealerne være lige så store aktiver som bygningsanlægget. Overdækkede arealer for udeundervisning og kreative sysler Udeværksteder til brug i fagene og SFO-tid: historisk værksted, natur og teknik værksted, træ- og metalsløjd Terrasser og hyggekroge, gerne med momenter af bevægelse Festplads eller en amfiscene Idrætsanlæg med mange udfoldelsesmuligheder Forskellige mini-biotoper med inspiration fra naturen og eventuelt et væksthus eller minihaver. Se mere på teachout.ku.dk Det samme potentiale kan man indtænke i børneinstitutioner. 52

53 Eksempler på større udnyttelse af ude arealerne Udendørs arealer på Sofiendal: 53

54 Fordele for borgere og kommune Fordele for borgere: Bedre bygninger, fordi der er flere penge til rådighed pr. m² Bedre egnede bygninger (der kan indrettes til de givne formål) Fælles anvendelse kan støtte de naturlige fællesskaber (fx brobyg mellem daginstitution og skole) Opleves som mere fair, hvis der ikke er for stor forskel på tilbuddene i kommunen Enklere hverdag, hvis alle familiens børn har deres aktiviteter samme sted Økonomiske fordele: Færre kommunale m² giver lavere samlede driftsudgifter Undgår store udgifter til istandsættelse af udtjente bygninger Stordrift fordele på større enheder Strukturelle effekter ved samling i færre enheder Miljømæssige fordele: Evt. mindre transport da mange funktioner er samme sted Mindre CO 2 forbrug for bygningsmassen pga. færre m² 54

55 Udfordringer og handlemuligheder

56 Forudsætninger Udgangspunkt: Ubalance på 52 mio. kr. i 2015, jf. sag på ØKU 5. marts Der er udarbejdet budgetanalyser og reduktionsforslag på i alt 36,3 mio. kr. Heraf udgør reduktionsforslag vedr. ejendomsstrategi 12 mio. kr. Det forudsætter dog ekstra anlægsinvesteringer på 21 mio. kr. Der er budgetforøgelsesforslag for i alt 8 mio. kr. Den endelige udfordring kendes ikke endnu vi mangler tal vedr. indkomstskat og tilskud/udligning

57 Udfordringer Udgangspunkt en ubalance på ca. 36 mio. kr. Uden reduktionsforslag, der samlet udgør 36,3 mio. kr. Med demografiregulering, budgettilpasninger, opprioriteringsforslagene og tekniske korrektioner Med oplæg til anlægsbudget på 67,4 mio. kr. Med en låneoptagelse på 7,3 mio. kr., som er det vi automatisk kan låne med de anlæg der er med i anlægsplanen Med et foreløbig forventet ekstra balancetilskud på ca. 12 mio. kr. Udfordring i 2016 og frem med ubalance på godt 50 mio. kr. årligt, hvis ikke initiativer iværksættes

58 De politiske grupper Arbejdet i grupperne - afklare handlemulighederne

59 Handlemuligheder drift Hvor stor en andel af de samlede reduktionsforslag på 36,3 mio. kr. er det realistisk at arbejde videre med? Kan vi arbejde videre med de øvrige reguleringer til driften, som det er foreslået i det foreløbige skøn for balancen? Demografi Budgettilpasning og tekniske korrektioner Indregnede opprioriteringsforslag

60 Handlemuligheder anlæg Det vedtagne anlægsbudget i 2014 er 75,6 mio. kr. Målsætningerne siger 75 mio. kr. årligt Direktionens oplæg er på 67,4 mio. kr. Der er udarbejdet nye anlægsforslag på 6,7 mio. kr. Er det muligt at sænke anlægsniveauet yderligere?

61 Reformer og konjunkturer Skolereform: Forventede udgifter i 2015 Udbetaling Danmark Skal flere opgaver flyttes fra kommunerne? Beskæftigelsesreformerne Ledighedsudvikling Effekt af vedtagne reformer Faldende befolkningstal Faldende indtægtsgrundlag (skatter) Faldende tilskud (generelle tilskud pr. person)

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi

Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Ejendomsstrategi Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgettemadag 19. august 2013

Budgettemadag 19. august 2013 Budgettemadag 19. august 2013 Program 8.30 Morgenmad 9.00 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 9.15 Opdatering af den økonomiske situation Finansiering Samlet balance Status budget 2014

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014 Aktuel økonomi Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning 2015-18 Temamøde den 25. juni 2014 Hvad er en kommuneaftale? Aftale mellem regering og KL primært om kommunernes økonomiske rammer både udgifter og indtægter

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.

Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale. Budget 2018-2021 - statsgaranteret grundlag 18. september 2017 - budgetaftale. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering (ved

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer

Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer Indfriet økonomisk potentiale Samlet er der sparet 24 mio. kr. (akkumuleret årligt) i perioden 2012-2015 i Faxe Kommunes ejendomscenter. (yderligere

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Aktuel økonomi Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Dagens program 2 Program for temamødet Tidspunkt Emne 12.00-12.30 Frokost (Multisalen) 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.30 Aktuel

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere