Budgettemadag D. 18. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettemadag D. 18. juni 2014"

Transkript

1 Budgettemadag D. 18. juni 2014

2 Program Frokost Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren Den økonomiske situation Økonomiaftale Status 2014 Status budget 2015 Særlige fokusområder Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet (Britta Crone) Kommunale ejendomme / ejendomsstrategi (Jørgen Veisig) Udfordringer og handlemuligheder Pause Drøftelse af prioriteringsforslag i politiske grupper Opsamling i plenum Anlægsplan Fælles opsamling Borgmesteren samler op og videre proces Fælles spisning

3 Aftalen mellem KL og Regeringen

4 Hovedpunkter i aftalen 1. Ekstraordinært tilskud på 2 mia. generelt 2. 1 mia. på baggrund af grundlæggende økonomiske vilkår 3. Løft vedr. folkeskolereformen på 600 mio. 4. Lånepuljer og særtilskudspulje 5. Betinget bloktilskud 6. Anlægsramme 17,5 mia. 7. Kvalitetsfond (2 mia.) fortsætter i Begrænset mulighed for at hæve skatten

5 Andre væsentlige punkter 1. Til et sammenhængende sundhedsvæsen afsættes 350 mio. kr. i Heraf skal 100 mio. findes på befordringsområdet 3. Befordringsområdet skal samlet finde 250 mio. i Løft ældreplejen 1 mia. permanent, men fortsat efter ansøgning for Ingen midtvejsregulering af overførsler, selvom det forventes at de vil ligge 2,5 mia. kr. under 2014 aftale. 6. Dog efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud

6 Midtvejsreguleringer 1. Ingen midtvejsregulering af overførsler, selvom det forventes at de vil ligge 2,5 mia. kr. under 2014 aftale. 2. Dog efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud. 3. Også midtvejsregulering af medfinansieringsordningen.

7 Tilskuds- og lånepuljer Tilskud 1 mia. kr. på baggrund af kommunens grundlæggende økonomiske vilkår fordeles ca. 1. juli 2014 Særtilskudspulje på 300 mio. kr. Lånepuljer 500 mio. kr. likviditet vanskeligt stillede kommuner 400 mio. kr. borgernære områder 200 mio. kr. investeringer med effektiviseringspotentiale

8 Anlæg Aftalt ramme 17,5 mia. kr. Håndslag på overholdelse Ingen sanktioner Kvalitetsfond videreført - men Ingen bindinger = fri disponering Lånepuljer

9 Andre punkter i aftalen Modernisering og bedre ressourceudnyttelse (regeringens ambition om at frigøre 12 mia. kr. i 2020) 2 mia. i Kommunerne skal finde halvdelen. Anmelderordning 20 mio. kr. Regelforenkling -150 mio. kr. Redningsberedskab, -100 mio. kr. Udbetaling Danmark der flyttes International sygesikring Begravelseshjælp og efterlevelseshjælp Fleksydelse og delpension Digital selvbetjening 10 mio. kr. Bedre ressource udnyttelse på social og boligområdet 100 mio. kr. I alt 380 mio. kr.

10 Andre punkter fortsat Servicemål for sagsbehandling af Miljøgodkendelser Godkendelser af husdyrbrug Byggesager Fastlægges i efteråret Mål: Kortere sagsbehandlingstider OBS- Gebyrerne må ikke hæves forinden Regulering af kommunale selskabsskatter Afsat 53,5 mio. kr. til regulering af vederlag for kommunalbestyrelse og regionsmedlemmer

11 Andre punkter i aftalen Beredskabsområdet: DUT 50 mio. kr. i 2015 Struktur frivillig sammenlægning Op til 20 beredskabsenheder Udbetaling Danmark Der flyttes følgende opgaver International sygesikring Begravelseshjælp og efterlevelseshjælp Fleksydelse og delpension Samlet under 100 årsværk Endelig afklaring i september

12 Særligt for beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesreform Større ansvar på beskæftigelsesområdet Proces for understøttelse af ny indsats Forventet refusionsomlægning dog først fra Midlertidig løsning indtil da Mål: Ens refusionsprocent på tværs af ydelser Væsentlige byrdefordelingsmæssige konsekvenser Ændring af udligningsordningen Styrket prioritering af beskæftigelsesindsatsen Analyse: ATA tiden bør kunne forøges Omprioriteringspotentiale på op mod 550 mio. kr.

13 Folkeskole og undervisning Et fagligt løft af folkeskolen Inklusion Bedre erhvervsuddannelser og fokuseret vejledningsindsats Ekstraordinært løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer. Foreløbig konklusion: Kommunerne er godt på vej

14 Sammenhængende sundhedsvæsen 350 mio. kr. i Til fælles sundhedsaftaler med regioner med henblik på: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en sen på sygehusene Vi vil blive målt på samarbejde med region og hvad vi bruger pengene til

15 Hvad betyder det for Faxe? Den endelige finansiering kendes ikke endnu, men Der er gode ting i aftalen Ekstraordinært finansieringstilskud på 2 mia., svarende til ca. 12 mio. kr. Andre ændringer vil gå til de konkrete formål. Folkeskole Sundhed Beskæftigelsestilskuddet falder med godt 7 mio. kr. Forventet udfordring: Udgifterne på beskæftigelsesområdet når budgetgarantien falder, særligt vedr. kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge

16 Budgetopfølgning pr. 31/3

17 Resultat drift Mindre forbrug på 17,8 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2013 Kommunens serviceramme forventes overholdt udgifter skønnes 16,3 mio. kr. under Risiko for sanktion afhænger af resultatet for kommunerne under ét Samlet ramme vedr. drift og anlæg er overholdt

18 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet resultat drift Område/1.000 kr. Faxe Kommune i alt Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børne- og Familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget

19 Forbrugsprocent Forbrugsprocenter, drift pr. 31/ Forbrugs-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugsprocent

20 Forventet resultat anlæg Oprindeligt budget udgør 57,6 mio. kr. Korrigeret budget inkl. overførsler fra 2013 på 84,4 mio. kr. Der skønnes forbrugt 88,4 mio. kr., svarende til 30,8 mio. kr. mere end oprindeligt budget Det skyldes primært forbrug vedr. igangværende anlæg, som er overført fra 2013 samt ekstra udgifter til Vibeengskolen Ca. 19 mio. kr. af anlægsudgifterne kan lånefinansieres Ingen yderligere låneoptagelse ift. det indregnede i opr. budget Ekstra anlægsudgifter betyder øget træk på kassebeholdning

21 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("- "=merforbrug) Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets forventede samlede rådighedsbeløb Forventet overført rådighedsbeløb fra 2013 *) Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Forventet resultat, anlæg Område/1.000 kr. Faxe Kommune i alt Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børne- og Familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget

22 Finansiering Negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2013 på 7,7 mio. kr. og midtvejsregulering for 2014 på 1,4 mio. kr. (ny vurdering ifm. økonomiaftale siger hhv. - -7,4 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014) Ingen yderligere låneoptagelse Skøn for renter og afdrag uændrede samlet set

23 Budgetopfølgning - konklusion Styr på driftsudgifterne samlet set under budgettet Serviceudgifterne forventer vi at kunne holde Risiko for sanktion afhænger dog af resultat for kommunerne under ét men vurderes at være begrænset pt. Samlet set forventet ekstra kassetræk på 19,6 mio. kr. Forventet likviditet på ca. 140 mio. kr. ved årets udgang det er 54 mio. kr. bedre end forventet ved årets start Væsentlig årsag hertil er, at regnskabet for 2013 blev betydeligt bedre end forventet ved budgetlægningen

24 Befolkningsudvikling og demografi

25 Forventet befolkningsudvikling Ændr år år år år år år over 75 år I alt

26 Beregning af demografi Demografi er beregnet for områderne børnepasning, skole og ældre Beregningerne er foretaget ud fra samme modeller som ved budget 2013 og 2014 På pasningsområderne er der en meget tæt sammenhæng mellem udviklingen i antal 0-5 årige og behovet for antal pladser (=udgifter) Fremskrivning af udgiftsrammer på udvalgte områder pba. udviklingen i antal 0-5 årige På områderne skole og ældre er beregningerne foretaget pba. en model, som bygger på den faktiske aktivitet Grundlaget for beregningerne er kommunens befolkningsprognose samt GIS-data

27 Beregnet effekt samlet set Børn og Familie -6,3-9,9-12,7-13,2 Skoleområdet -1,6-3,7-6,6-9,6 SFO/fritidstilbud -0,8-1,4-1,9-2,6 Social- og sundhed 2,3 5,2 7,4 10,1 I alt -6,4-9,8-13,7-15,3

28 Ændring i forhold til tidligere indregnet Børn og Familie -2,0-2,9-3,6-4,1 Skoleområdet 0,0 0,0-0,4-3,4 SFO/fritidstilbud (Udd.udvalg) Social- og sundhed -0,8-1,4-1,9-2,6-0,4-0,4-1,1 1,5 I alt -3,2-4,6-7,0-8,5

29 Status budget 2015

30 Budget 2015 foreløbigt skøn balance, juni 2014 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering Skatter 1.512, , , ,6 Tilskud og udligning 550,5 554,5 559,4 559,4 Forventet ændring i beskæft.tilskud -7,4 Skønnet ekstra balancetilskud 12,0 Finansiering i alt 2.067, , , ,0 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag 5/5-14) 1.989, , , ,8 Opprioriteringsforslag 3,6 3,6 3,6 3,6 Budgettilpasningsforslag 7,3 11,5 14,9 15,1 Tekniske korrektioner -2,8-2,8-2,8-2,8 Reduktionsforslag -36,3-49,1-52,3-52,3 Demografi -3,2-4,6-7,0-8,5 Lov- og cirkulære Beskæftigelsesområdet Løft på ældreområdet (ekstra 1 mia.) Skolereform Løft på sundhedsområdet Afledt drift anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter 17,7 16,9 16,0 16,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,7 75,3 75,3 Øvrige driftsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af ordinær drift 91,9 100,6 94,5 95,9 Finansielle poster Afdrag på lån 40,4 41,2 41,9 41,9 Finansforskydninger 5,8 5,4 5,4 5,4 Råderum i alt inden anlæg og lån 45,6 54,0 47,2 48,6 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 67,4 65,7 70,0 70,0 Øvrige anlægsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -21,8-11,7-22,8-21,4 Låneoptagelse 7,3 7,3 0,0 0,0 Balance, total -14,5-4,4-22,8-21,4 Note: Blå markeringer er oprindeligt grundlag. Gule markeringer er nyt skøn el. uafklarede områder

31 Bemærkninger til balancen Tal vedr. skatter og tilskud og udligning er ikke på plads tilskud og udligning er de oprindelige tal sidste år - Selskabsskatten er ikke opgjort endnu KL s tilskudsmodel ikke opdateret efter økonomiaftalen så de 12 mio. kr. i ekstra balancetilskud er kun et helt foreløbigt skøn I balancen er indregnet alle reduktionsforslagene på i alt 36,3 mio. kr. i 2015 og 49,1 mio. kr. i 2016 Derudover mangler afklaring af: Udgifter til folkeskolereformen Beskæftigelsesområdet Ekstra løft på sundhedsområdet Låneoptagelse (vi kan søge i de afsatte lånepuljer men kender ikke den endelige lånemulighed) Ændret pris- og lønskøn

32 Likviditet forventet udvikling uden ændringer til budgetrammer

33 Særlige fokusområder

34 Aktivitetsbestemt Kommunal Medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune

35 Det aktivitetsbestemte bidrag Somatisk aktivitet på offentlige og private sygehuse Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Stationær behandling (indlæggelser) Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling (indlæggelser) 34 procent af DRG-taksten (ekskl. langliggertakst), med et fastsat maksimum på kroner pr. indlæggelse i procent af DAGS-taksten, med et fastsat maksimum på kroner pr. besøg og kroner for gråzonepatienter i procent af genoptræningstaksten 60 procent af sengedagstaksten med et fastsat maksimum på kroner pr. indlæggelse i 2013 Ambulant behandling 30 procent af besøgstakst Praksissektoren Speciallægebehandling 30 procent af honoraret med et fastsat maksimum på kroner pr. ydelse Almen lægebehandling Fysioterapeutisk behandling Kiropraktor behandling Psykologhjælp Fodterapeutisk behandling Tandlægebehandling 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser 10 procent af honoraret for grundydelser Den kommunal medfinansiering udgør ca. 18 procent af finansieringen og afregning sker direkte mellem Kommune og Region

36 Hvordan virker modellen Modellen skal motivere til en øget kommunal indsats for at reducere antallet af sygehusbesøg. Men den kommunale medfinansieringsmodel virker ikke. Kommunen skal, gennem forebyggelse forsøge at undgå indlæggelser Sygehusene skal skabe sine indtægter gennem aktivitet. Altså jo flere indlæggelser jo flere penge Disse modsatrettede interesser fremmer ikke et samarbejde. Hver gang kommunen, gennem forebyggelse, sparer en indlæggelse vil sygehuset blot lægge en anden patient i sengen. EN ØGET INDSATS FRA KOMMUNERNE GIVER DERFOR EN MEGET BEGRÆNSET ELLER INGEN FORSKEL PÅ KOMMUNERNES UDGIFTER TIL KOMMUNAL MEDFINANSIERING. Med andre ord er området meget svært styrbart for Faxe Kommune og kan ligeledes have store udsving fra år til år. Hvis den kommunale medfinansiering skal blive mere styrbar skal der ske en gennemgribende forandring af selve modellen. KL er fuldt bevidst om udfordringen og emnet debatteres løbende. Bl.a. behandles det hvert år på DRG-konferencen, hvor der er deltagelse fra alle kommuner, regioner, ministerier og forskningsinstitutter.

37 Demografi Udviklingen i befolkningens alderssammensætning har væsentlig indflydelse på Faxe Kommunes kommunale medfinansiering. Hyppigheden for sygehusbesøg og besøg i praksissektoren er stigende med stigende alder fra +65 års alderen.

38 Økonomi Udgifter til Kommunal medfinansiering i Faxe Kommune i 2012 og 2013 År Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hele året I 2012 endte regnskabet under budgettet. Budgettet var på kr. mens regnskabet endte på kr. I 2013 har Faxe Kommune oplevet en stor stigning i antallet af indlæggelser og ambulante besøg på de somatiske sygehuse. Den store aktivitetsstigning har medført øgede udgifter til sygehusene og i 2013 endte regnskabet ca. 9 mio. kr. over budgettet. D.v.s kr. Faxe Kommune har således haft en udgiftsstigning fra 2012 til 2013 på 8,8 procent.

39 Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark. Hele landet Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddammark Region Hovedstaden Region Sjælland Faxe Kommune År Hele året Hele året pr indbygger Ændring fra 2012 til År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger År Hele året Hele året pr indbygger Faxe Kommune har store udgifter i 2013 i forhold til resten af Danmark. Dog med udtagelse af Region Sjælland, som har flest udgifter. Faxe har haft de største udgiftsstigninger fra 2012 til 2013 Svært at forklare hvorfor Faxe har haft større udgiftsstigninger end de fleste andre kommuner i Danmark. Den demografiske udvikling har betydning, men den stigende gennemsnitsalder i Faxe ses også i mange andre kommuner. En anden årsag kan være at de praktiserende læger i Faxe Kommune er blevet mere flittige til at visitere til sygehusindlæggelser eller at den generelle sundhedstilstand er blevet væsentligt dårligere. Der er dog ingen umiddelbar grund til at tro dette. Generelt visiterer de praktiserende læger øst for Storebælt flest borgere til behandling på sygehus. De vigtigste årsager til dette er, at afstanden til sygehusene er kortere, samt at der er en anden kultur blandt de praktiserende læger i Østdanmark. At kommunerne i Region Hovedstaden er billigere skyldes formentlig at befolkningens sundhedstilstand er bedre end i Region Sjælland blandt andet på grund af befolkningens alderssammensætning, hvor gennemsnitsalderen er noget lavere i Hovedstaden.

40 Status på Ejendomsstrategien

41 Budgetforlig Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi til vedligeholdelse, men en reduktion i antallet af m 2. Der skal laves en klar strategi, der kan understøtte den nødvendige politiske prioritering af frasalg og nedrivning. Dette skal ses i sammenhæng med en helhedsorienteret samling og optimering af den kommunale serviceproduktion på færre adresser/bygninger. Link til budgetforlig: 41

42 Sammenligning med andre kommuner m² kommunal ejendom pr. borger: m² borgere (2012) m² / borger Brønderslev ,2 Solrød ,3 Frederikssund ,2 Faxe ,4 Note: Arealer er ikke alle steder opgjort helt ens, hvorfor der kan være unøjagtigheder i sammenligningen 42

43 Befolkningsprognose Færre børn i Faxe Kommune Vuggestue børn Fald på 31,4 % fra max til min Børnehavebørn Fald på 26,8 % fra max til min Skolebørn Fald på 12,2 % fra max til min 43

44 Har vi de rigtige bygninger? - og anvender vi de bygninger vi har rigtigt? Færre m² frigiver midler til mere velfærd Overfor dette står et ønske om flere midler til den kommunale kerne-ydelse; velfærd til borgerne. Opskriften på at nedbringe udgifterne til bygninger er enkel: Anvend færre m² Men der er en række forhindringer når arealanvendelsen skal nedbringes bl.a. : Areal opfattes som et frit gode alle vil ha, men ingen vil opgive Det har begrænset konsekvens for den enkelte institution at anvende et stort antal m² Faxe kommune har ca m² bygninger til bl.a. skoler, børneinstitutioner, biblioteker, sportshaller, plejecentre og administration. Ved ny opførelse har bygningerne en samlet værdi på 3,8 4,0 mia. kr. - Drift, vedligeholdelse, rengøring, forsikring mv. koster ca. 75 mio. kr. hvert år. Men selv dette beløb er ikke nok til at modvirke forfald på ejendommene. Et forfald der er opgjort til ca. kr. 85 mio. for at bringe de dårligste bygninger i rimelig stand. Omkostningerne er delvis usynlige, og der er få Udover styringsmekanismer at anvende færre m² er det også økonomisk sund fornuft at øge anvendelsesgraden gennem forskellig brug hen over døgnet og alle ugens dage. Herved undgår man at have en række bygninger, som kun anvendes ganske lidt, f.eks. til klubaktiviteter i få timer om ugen. Koncentration på færre bygninger: Fællesskab og lokal styrke Ved at koncentrere anvendelsen på færre bygninger bliver der frigjort midler til at skabe bedre bygninger. Det giver også mulighed for lokalt styrket tilstedeværelse, hvor man fremfor mange bygninger med hver sin funktion har få bygninger med mange funktioner og aktiviteter. Aktiviteter, hvor der på tværs er mulighed for interaktion og synergier.

45 Potentiale på ~ 20 mio. kr. om året Dette forslag giver driftsbesparelser på ~ 20 mio. kr. om året: Ca. 75 ejendomme afhændet det er ca. 26 % af bygnings kvadratmeterne Byområde Antal ejendomme Primære m² antal m² BDA m² der forslåes afhændet Antal m² (BDA) efter afhændelse Udgift for m² der foreslåes afhændet (minværdi for 2012 og -13) kr. / m² Haslev Faxe Dalby Rønnede-Kongsted Faxe Ladeplads Karise Terslev Udenfor kommunen Udover besparelser på den årlige drift undgås genoprettende arbejder (efterslæb og skader). 45

46 Arealforbrug på skolerne i alt ca m² ~ 40 % af det samlede areal 25 Anvendt areal pr. elev (2013) på de forskellige skoler 20 BygningsDriftsAreal: bygningsarealer, udnyttet tagareal og kælderareal. Gennemsnit 17,6 m² / elev 15 Primære areal Gennemsnit 11,2 m² / elev 10 Forslag: 5 7 m²/elev Primære m² / elev 0 m² BDA / Elev 46

47 Arealforbrug på børneinstitutioner i alt ca m² ~ 7½ % af det samlede areal Anvendt areal pr. indmeldt barn (gens. 2013) på de forskellige institutioner BygningsDriftsAreal: Gennemsnit 8,6 m² / barn Primære børneareal Gennemsnit 4,7 m² / barn Min. iht. BR10 Forslag: Kvalitetsniveau B 47

48 Areal udnyttelse Skoler og børneinstitutioner Arealfordeling på skoler Arealfordeling i børneinstitutioner Primær areal ~ 63 % Børneareal ~ 54 % Primære areal: Undervisning, Faglokaler, ophold og samling. Børneareal : Det frie areal til børns leg og ophold. Ved nyindretning kan arealerne udnyttes bedre for de primære brugere. 48

49 Forslag: Nøgletal og normer Vuggestue: 4,5 m² børneareal pr. barn (Kvalitetsniveau B) Børnehave: 3,5 m² børneareal pr. barn (Kvalitetsniveau B) Skoler: 7 m² primær areal pr. elev Administration: maksimalt 12 m² netto / 21 m² brutto pr. arbejdsplads Primære areal ift. bygningens driftsareal (BDA), målsætning min. 65%, gerne 70% Ingen bygninger eller arealer med aktivitet mindre end 2-4 timer/dag. Det giver følgende teoretiske arealbehov: Foreslåede nøgletal Teoretisk* m² Nuværende antal m² (faktiske) Teoretisk reduktion Børneinstitutioner BR10, Kvalitet B ,2% Skoler 7 m² primær areal pr. elev ,6% Administration 12 m² netto 21 m² brutto pr. arbejdsplads ,5% Udnyt * matematisk før tal udvid: baseret på normtal og at primære arealer udgør 65% af BDA Gennemfør arealcheck inden påbegyndelse af anlægsopgaver, køb eller leje. Arealcheck omfatter både om den nye aktivitet/institution kan være indenfor eksisterende bygninger og 49 om arealønsker overholder TMU s arealnormer.

50 Ejendomme efter behov Vi vil gerne medvirke til at alle borgergrupper får egnede lokaler, efter deres nuværende behov for arealer ude og inde, fællesskab, værksteder osv. Center for Ejendomme har overblikket over alle de kommunale bygninger og lovgivningens anbefalede arealer og indretningskrav til forskellige aktiviteter. Fællesskabets ejendom Vi vil gerne støtte de naturlige fællesskaber mellem borgergrupper og enkle, logiske samlingspunkter i borgernes dagligdag. F.eks. samling af tilbud til børnefamilier: Alle familiens børn følges til samme sted uagtet om de skal i vuggestue, børnehave, SFO, eller skole og har en fælles hverdag dér. Skoler og pasningsinstitutioner og fritidsbrugere kan bruge de samme værksteder, sportshaller og udendørsarealer på forskellige tidspunkter af døgnet. Reduktion af antal bygninger og inventar vil frigive budget til at nyindrette disse godt og flot efter tidens krav. 50

51 Eksempel på større udnyttelse af bygninger Sofiendal: Skole Vuggestue og børnehave Frøen SFO Ungdomsklub Musikskole Teater Kommunal administration fra Tingvej 51

52 Gode arealer inde og ude Elevernes øgede opholdstid på og ved skolen har skabt behov for helt andre udendørs faciliteter for børnene end tidligere. I fremtidens grønne skole vil udearealerne være lige så store aktiver som bygningsanlægget. Overdækkede arealer for udeundervisning og kreative sysler Udeværksteder til brug i fagene og SFO-tid: historisk værksted, natur og teknik værksted, træ- og metalsløjd Terrasser og hyggekroge, gerne med momenter af bevægelse Festplads eller en amfiscene Idrætsanlæg med mange udfoldelsesmuligheder Forskellige mini-biotoper med inspiration fra naturen og eventuelt et væksthus eller minihaver. Se mere på teachout.ku.dk Det samme potentiale kan man indtænke i børneinstitutioner. 52

53 Eksempler på større udnyttelse af ude arealerne Udendørs arealer på Sofiendal: 53

54 Fordele for borgere og kommune Fordele for borgere: Bedre bygninger, fordi der er flere penge til rådighed pr. m² Bedre egnede bygninger (der kan indrettes til de givne formål) Fælles anvendelse kan støtte de naturlige fællesskaber (fx brobyg mellem daginstitution og skole) Opleves som mere fair, hvis der ikke er for stor forskel på tilbuddene i kommunen Enklere hverdag, hvis alle familiens børn har deres aktiviteter samme sted Økonomiske fordele: Færre kommunale m² giver lavere samlede driftsudgifter Undgår store udgifter til istandsættelse af udtjente bygninger Stordrift fordele på større enheder Strukturelle effekter ved samling i færre enheder Miljømæssige fordele: Evt. mindre transport da mange funktioner er samme sted Mindre CO 2 forbrug for bygningsmassen pga. færre m² 54

55 Udfordringer og handlemuligheder

56 Forudsætninger Udgangspunkt: Ubalance på 52 mio. kr. i 2015, jf. sag på ØKU 5. marts Der er udarbejdet budgetanalyser og reduktionsforslag på i alt 36,3 mio. kr. Heraf udgør reduktionsforslag vedr. ejendomsstrategi 12 mio. kr. Det forudsætter dog ekstra anlægsinvesteringer på 21 mio. kr. Der er budgetforøgelsesforslag for i alt 8 mio. kr. Den endelige udfordring kendes ikke endnu vi mangler tal vedr. indkomstskat og tilskud/udligning

57 Udfordringer Udgangspunkt en ubalance på ca. 36 mio. kr. Uden reduktionsforslag, der samlet udgør 36,3 mio. kr. Med demografiregulering, budgettilpasninger, opprioriteringsforslagene og tekniske korrektioner Med oplæg til anlægsbudget på 67,4 mio. kr. Med en låneoptagelse på 7,3 mio. kr., som er det vi automatisk kan låne med de anlæg der er med i anlægsplanen Med et foreløbig forventet ekstra balancetilskud på ca. 12 mio. kr. Udfordring i 2016 og frem med ubalance på godt 50 mio. kr. årligt, hvis ikke initiativer iværksættes

58 De politiske grupper Arbejdet i grupperne - afklare handlemulighederne

59 Handlemuligheder drift Hvor stor en andel af de samlede reduktionsforslag på 36,3 mio. kr. er det realistisk at arbejde videre med? Kan vi arbejde videre med de øvrige reguleringer til driften, som det er foreslået i det foreløbige skøn for balancen? Demografi Budgettilpasning og tekniske korrektioner Indregnede opprioriteringsforslag

60 Handlemuligheder anlæg Det vedtagne anlægsbudget i 2014 er 75,6 mio. kr. Målsætningerne siger 75 mio. kr. årligt Direktionens oplæg er på 67,4 mio. kr. Der er udarbejdet nye anlægsforslag på 6,7 mio. kr. Er det muligt at sænke anlægsniveauet yderligere?

61 Reformer og konjunkturer Skolereform: Forventede udgifter i 2015 Udbetaling Danmark Skal flere opgaver flyttes fra kommunerne? Beskæftigelsesreformerne Ledighedsudvikling Effekt af vedtagne reformer Faldende befolkningstal Faldende indtægtsgrundlag (skatter) Faldende tilskud (generelle tilskud pr. person)

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi

Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Ejendomsstrategi Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ejendomsstrategi indhold og proces

Ejendomsstrategi indhold og proces Ejendomsstrategi indhold og proces Indholdfortegnelse Ejendomsstrategien... 1 Mindre arealforbrug = mindre økonomisk forbrug... 1 Oversigt over bygningsfællesskaber... 2 Egnede lokaler til alle... 3 Satsning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016 SOLRØD KOMMUNE Aftale om budget 2016 Indledning Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere