Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)"

Transkript

1 Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Lars Hansen Suppleant for Johnny Ryttersson Lone Lund-Rasmussen Kasper Nørballe Dennis Schultz administrerende direktør direktør driftschef Dagsorden: 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøder (bilag 1) 2. Revisionsprotokol 3. Status erhvervslejemål 4. Personalesituation 5. Udlejningssituation (bilag 2) 6. Generel drøftelse af holdningen til skimmelsager 7. Statusrapport over forsikringsbegivenheder fra Willis 8. Fornyelse af bestyrelsesansvarsforsikringen (bilag 3) 9. Energimærkning af afdelingerne 10. Kildevængets Børneinstitution 11. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 (bilag 4) 12. Orientering om status på byggesagen Mørkhøjvænge 13. Orientering om status på byggesagen og LAR i Marielyst (bilag 5) 14. Orientering om status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget 1

2 15. Vejrligsovervågning og vagtordning 16. Status for kollektiv råderetssager Ved Stadion og Marielyst 17. Nyt fra afdelingerne 18. Lukket punkt (bilag 7) 19. Eventuelt 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøder Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014 og referatet fra det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde 1. november 2014 (bilag 1) er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referaterne godkendes og underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne. 2. Revisionsprotokol Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne. at oplysningerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 3. Status erhvervslejemål Afd. 5, Kildevænget Kildebakkegårds Alle 168, Lægepraksis til overdragelse pr. 1/ Oplæg til ny kontrakt med 2 nye læger er fremsendt til underskrift Ny kontrakt mellem GAA ApS og Kildevænget skal udarbejdes. 2

3 at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Lejemålet Lægepraksis er opsagt og ny lejer har betalt. Kontrakten er på vej. ApS et vil blive behandlet snarest. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 4. Personalesituationen Der er ingen ændringer i personalet siden sidst. Der har været en længerevarende sygemelding pga. en arbejdsskade (brækket finger), se orientering fra Mørkhøjvænge. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Det blev oplyst, at det ikke var en arbejdsskade. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 5. Udlejningssituation Vi har ingen problemer med at udleje boligerne i GAA. Vi sender tilbud ud til ansøgere og som regel accepterer en af disse ansøgere tilbuddet. Fraflytningsstatistik for perioden 1. januar 31. oktober 2014 vedlægges som (bilag 2). at statistikken tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog statistikken til efterretning. 3

4 6. Generel drøftelse af holdningen til skimmelsager Vi har i de sidste par år haft en del større saneringssager efter at der er konstateret omfattende skimmelsvamp i lejemålene. Da sagerne ofte er meget komplekse at håndtere, er der udarbejdet en forretningsgang for behandling af skimmelsager i GAA. Forretningsgangen beskriver ikke hvordan og hvem der skal tage stilling til, om skimmelsvampen skyldes beboeradfærd eller den bygningsfysiske tilstand. I sager hvor boligorganisationen mener, at skimmelsvampen skyldes beboeradfærd og vi vil gøre krav over for lejer som følge af misligholdelse, ligger bevisbyrden hos boligorganisationen. Det er vores oplevelse, at vi tit ender i boligretten, med øgede omkostninger til følge. Selv om vi vinder sagen er det sjældent, at lejeren vil kunne betale for misligholdelsen, da det er meget dyrt at få skimmelsaneret et lejemål. Ved at tage nogle forebyggende initiativer, vil ovenstående problemer sandsynligvis kunne begrænses. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få lavet få lavet nogle retningslinjer, der beskriver hvorledes sagerne juridisk skal behandles og hvilke forebyggende initiativer der skal tages. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. at der nedsættes et udvalg der sammen med administrationen udarbejder nogle overordnede retningslinjer for juridisk behandling og forebyggelse af skimmelsager i GAA. Der var ønske om, at man fortsat får en vurdering fra ejendomsmester, om det er en beboerrelateret skade eller ej. Det vil blive indføjet i skemaet Der ønskes ikke nedsat et udvalg på nuværende tidspunkt. Dennis Schultz vil komme med et oplæg med ideer til forebyggelse af skimmel til næste møde. 4

5 Organisationsbestyrelsen besluttede, at der allerede nu skal udsendes et informationsbrev til samtlige beboere om opvarmning og udluftning i boligerne m.v. De udsatte lejligheder (gavllejlighederne) skal have særlig information om deres specielle forhold. 7. Statusrapport over forsikringsbegivenheder fra Willis Willis har lavet en skadesoversigt for for samtlige afdelinger. Der er ikke noget entydigt billede af skaderne, men Willis konkluderer, at GAA kunne afsætte ressourcer til at forebygge skade og risici omkring indbruds- og hærværkskader. For vurdering af dette tilbyder Willis gratis at lave en risikogennemgang i Marielyst for ejendomsmestrene. Når Marielyst er valgt skyldes det, at der i perioden har været 43 tyveriskader. Dennis Schultz vil i øvrigt udlevere den enkelte afdelings skader til afdelingsbestyrelserne. at organisationsbestyrelsen godkender, at der laves en risikogennemgang. Organisationsbestyrelsen indskærpede over for administrationen, at rapporter fremover skal forelægges organisationsbestyrelsen, og at det er organisationsbestyrelsen der beslutter, hvilke tiltag der skal iværksættes. Camilla Elverdal deltager i næste møde for at gennemgå rapporten. 8. Fornyelse af bestyrelsesansvarsforsikringen Willis har meddelt, at ovennævnte forsikring skal fornyes 1. december I den anledning forespørger Willis, om organisationsbestyrelsen ønsker at forny forsikringen. Det kan oplyses, at præmien er bliver tillagt en indeksregulering og vil for 2015 udgøre kr ,20. Willis anbefaler i brev af 3. november 2014, at GAA bibeholder forsikringen hos Navigaters, da præmieniveauet er lavt og at markedet siden det sidste udbud for 3 år siden, ikke har udviklet sig og er forholdsvis stabilt. 5

6 at organisationsbestyrelsen godkender at administrationen fornyer forsikringen, der er vedlægges som (bilag 3). Organisationsbestyrelsen godkendte fornyelsen af forsikringen. Willis er informeret og forsikringen er gentegnet. 9. Energimærkning af afdelingerne Administrationen har, jfr. beslutning på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014, indhentet underhåndsbud fra tre firmaer, der er godkendt til at udføre energimærker. Der er indhentet priser fra: Energi og Miljø kr Holmsgaard A/S kr Energi FOCUS ApS kr Betaling for udførelse af energimærkerne sker af de respektive afdelinger og vil blive opkrævet som en del af varmeregnskabet, dog således at udgiften fordeles over de år energimærket er gældende, hvilket er minimum er 7 år. at administrationen bemyndiges til, at indgå aftale med billigst bydende. Organisationsbestyrelsen godkendte bemyndigelsen og administrationen må underskrive aftalen, idet det blev oplyst, at de oplyste priser var inkl. moms. Det blev bemærket, at udgiften ville blive opkrævet over varmeregnskabet. For Bondehavevej vil udgiften bliver opkrævet over driften. Beløbet vil blive afskrevet over 7 år. 6

7 10. Kildevængets Børneinstitution I udkastet til lejekontrakt fremsendt den 9. maj 2014 af Benjamin Svendsen godkendte kommunen et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder. Efterfølgende blev der afholdt møde på åstedet den 2. september 2014, med emnet Snitflader vedr. varmeforsyningen, hvor det bl.a. blev aftalt, og efterfølgende indføjet i købsaftalen, at køber overtager ansvaret for vedligeholdelsen af varmerørene fra måleren i vaskerummet beliggende Solnavej 74 og frem til ejendommen. Kommunens repræsentanter fremsatte ønske om ændring af opsigelsesvarslet, som i det efterfølgende udkast til købsaftale blev forlænget til 12 måneder og gjort ensidigt, så det kun er køber (Gladsaxe Kommune), der kan opsige aftalen, såfremt køber ønsker at overgå til anden opvarmningsform, herunder tilslutning til fjernvarme. I kommunens mail af 5. november 2014 er der nu angivet følgende begrundelser for, at det kun er køber, der kan opsige aftalen: At der ingen alternativ varmeforsyning findes for os p.t. At når vi ønskede mulighed for opsigelse af varmeforsyningen var det for at sikre os imod en eventuel fremtidig urimelig stigning i varmeprisen. Vi har tidligere måttet acceptere en varmepris på om imod 900 kr. pr. MWh for varme leveret fra et andet boligselskab, svarende til op imod 100% over markedsprisen. Såfremt en lignende situation skulle opstå for Kildevænget, ville vi være tvunget til at overveje en opsigelse og etablering af alternativ varmeforsyning, om en det ville være vanskeligt. Det fremgår af den sidste begrundelse, at det er muligt for kommunen at etablere alternativ varmeforsyning, om end det kan være vanskeligt. I købsaftalen fremgår det af 11, hvordan afregningen af varmeleveringen fra Boligafdelingen Kildevænget til dagsinstitutionen skal foregå, og det burde derfor ikke være noget problem. at organisationsbestyrelsen fastholder, at der fortsat skal være gensidigt opsigelsesvarsel i købsaftalen. 7

8 Organisationsbestyrelsen godkendte 2 års uopsigelighed, dernæst 12 måneders gensidig opsigelighed, hvilket Lone Lund-Rasmussen vil meddele kommunen. Organisationsbestyrelsen bekræftede forhandlingsmandatet til bestyrelsens formand og næstformand. 11. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 På organisationsbestyrelsens møde 1. november 2014 besluttede organisationsbestyrelsen, at den ønskede at indtræde i FA09. Denne beslutning skal forelægges og godkendes på repræsentantskabsmødet den 25. marts Udkast til administrationsaftale, ydelseskatalog og vedtægter for FA09, der vedlægges som (bilag 4a, 4b og 4c). at organisationsbestyrelsen godkender administrationsaftalen til forelæggelse for endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet. Udvalget skal gennemgå den fremsendte aftale. Udvalget blev bemyndiget til at bruge advokat i nødvendigt omfang. 12. Orientering om status på byggesagen Mørkhøjvænge Der har været afholdt licitation og SB Entreprise A/S er indstillet og valgt som entreprenør. Licitationsresultatet holdt sig inden for det tidligere godkendte anlægsbudget og skema A og der er indberettet skema B. Gladsaxe Kommune og Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn og godkendt skema B. Underskrevet entreprisekontrakt er fremsendt til rådgiver. Sagen startes op og efter den foreløbige tidsplan skal projektet være afsluttet medio Der er lavet aftale om byggeforretningsførelse med PAB. 8

9 Byggesagen er startet godt ud. Selve byggesagen kører overordnet efter tidsplanen. Der har dog været nogle ændringer i produktvalget f.eks. med hensyn til valg af vinduer og døre, der har gjort, at byggeudvalget har været frustreret over manglende rådgivning fra White Arkitekterne. Byggeudvalget og administrationen har indskærpet over for White at der skal strammes op omkring deres fremtidige rådgivning. Byggefolkene og ejendomskontoret samarbejder fint omkring adgang til beboerne, oprydning i området og kommunikation/information mellem beboere og byggefolk. Ingen beboere har endnu rettet henvendelser til ejendomskontoret om dårlige oplevelser med byggesagen - tværtimod. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 13. Orientering om status på byggesagen (altan og Butikscenter) og LAR i Marielyst Marielyst har på deres ordinære afdelingsmøde i 2012 godkendt to projekter vedrørende renovering af altaner og butikstorv, med en samlet huslejestigning på 3,2%. Organisationsbestyrelsen har på deres møde 14. juni 2012 godkendt anlægsbudgetterne, herunder afdelingens brug af egen trækningsret på henholdsvis kr (altaner) og kr (butikscenter), optagelse af realkreditlån og byggesagshonorar. Byggesagerne følger tidsplanen og der er afleveringsforretning torsdag den 21. august Beboerne er varslet den budgetterede huslejestigning pr. 1. november

10 Når der er afleveret teknisk byggeregnskab fra rådgiver, udarbejder PAB byggeregnskab der fremsendes til godkendelse hos revisor. Her efter indsendes skema C til byggeskadefonden og der bliver hjemtaget trækningsret fra Landsbyggefonden. Her efter indstilles byggeregnskabet til godkendelse i organisationsbestyrelsen og realkredit lån hjemtages. Eventuel regulering af husleje i forhold til den endelige ydelse på lånene, reguleres ved udarbejdelse af budget 2015/16. Renoveringen af altaner og butikstorvet er færdigt og der udarbejdet byggeregnskaber for de to sager. Altansagen var budgetteret til kr og regnskabet udgør kr Overskuddet skyldes primært besparelser ubrugte afsatte midler til vinterforanstaltninger. Byggeregnskab vedlægges som (bilag 5a) Butikscentret var budgetteret til kr og regnskabet udgør kr Merforbruget vedrørende butikscentret skyldes primært uforudseelige arbejder ifm. lovliggørelse af el i butikscentret. Byggeregnskab vedlægges som (bilag 5b) Sagerne udviser et til sammen et overskud på kr i forhold til de oprindelige anlægsbudgetter og et overskud på kr i forhold til det samlede anlægsbudget efter licitation for sagerne. Samlet byggeregnskab vedlægges som (bilag 5c) LAR projekt Der er sket en mindre forsinkelse på færdiggørelsen af LAR projektet i Marielyst og det forventes nu afleveret den 20. november Administrationen afventer byggeregnskab for tilbagebetaling af tilslutningsafgifter og udgifter til projektet fra Nordvand. Her efter indstilles byggeregnskabet til godkendelse i organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen har sammen med Orbicon holdt et evalueringsmøde om selve projektet, hvordan projektet vil blive afleveret og hvad der henstår af beplantningsarbejde. Orbicon har sammen ned funktionærerne lavet en plejeplan over hele området. Funktionærerne er derfor godt klædt på til de nye plejeopgaver. 10

11 Det første år vil derfor blive et erfaringsår, hvor vi må forvente lidt justeringer her og der. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning at organisationsbestyrelsen godkender de reviderede byggeregnskaber for altansag og butikscenter, at administrationen kan hjemtage et samlet kreditforeningslån jf. finansieringsplanen for altaner og butikstorv. at trækningsretten vil blive hjemtaget. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte de reviderede byggeregnskaber. Organisationsbestyrelsen godkendte, at administrationen kan hjemtage kreditforeningslån og trækningsret. 14. Orientering om status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget Varmeanlæg Rådgiverkontrakterne med A/I-Gruppen underskrevet og de er i fuld gang med at projektere sagen, så arbejderne kan udbydes i licitation. Sagen er blevet opdelt i to etaper, da det ikke er muligt at indregulere anlægget med varme på. Arbejderne i etape 1 forventes at gå i gang primo 2015, mens indreguleringen i etape 2 igangsættes efter fyringssæsonen. På baggrund af det første byggeregnskab vil trækningsretsmidlerne blive hjemtaget. LAR projekt LAR-projektet er kommet godt i gang og LAR-gruppen i Kildevænget har været på en tur til Sverige for at se forskellige LAR løsninger. LAR-gruppen i Kildevænget, Kildeparkens bestyrelse, Gladsaxe Kommune og Orbicon har afholdt et fællesmøde hvor de drøftede tidsplan for projektet, rollefordeling mellem de involverede, beboerinformation og beboerinddragelse. Tidsplanen for projektet er foreløbig at: 11

12 Terrænregulering skal være projekteret ved julen Myndighedsbehandling ultimo januar Udbudsmateriale er færdig ultimo februar Organisationsbestyrelses behandling/godkendelse af udbudsmateriale medio marts Udbud ultimo marts Igangsættelse ultimo april/maj Til begge projekter er der nedsat et udvalg bestående af Dorte Pihl Madsen, Birgith Hansen, John Ejsing og Erik Andersen, med bemyndigelse til at godkende rådgiveraftale, udbudsmateriale og licitationsresultat. Kommunikationen foregår via mail og der er svarpligt. Ved uddelegering af beslutningskompetence til et udvalg, skal GAAs retningslinjer vedrørende godkendelse af udbudsmaterialer og licitation overholdes. Der er indgået byggeforretningsføreraftaler på begge sager. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt godkender, at der holdes licitation for salg af CO2- kvoter i forbindelse med renovering af varmeanlægget. Som tidligere drøftet vil Gladsaxe fjernvarmeværk blive inviteret til at afgive tilbud. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der holdes licitation på CO2-kvoter, hvor Gladsaxe Fjernvarme også vil blive bedt om at give tilbud. 15. Vejrligsovervågning og vagtordning Overenskomsten med ejendomsfunktionærerne omhandler hverken vagtordning eller vejrligsovervågning. Begge emner er udlagt til lokal forhandling. Der er ikke i lokalaf- 12

13 talen aftalt noget om vagtordning eller vejrligsovervågning. Det betyder, at de ejendomsfunktionærer, der udfører ovennævnte opgaver, gør det uden ekstra betaling. Vi er ikke vidende om hvorvidt opgaverne er aftalt udført som en del af de eksisterende tillæg. at organisationsbestyrelsen tager informationen til efterretning. Før mødet var der udsendt notat dateret 27. november 2014 fra administrationen, der viste sig at indeholde fejlagtige og mangelfulde oplysninger. På mødet blev det oplyst, at Højebo, Ved Stadion og Mørkhøjvænge har en aftale med Dansk Total Vagt. Bakkely betaler et funktionstillæg. I Marielyst og Kildevænget er der en kutyme, hvorledes vagttelefonen fungerer. Der var enighed om, at ordningen for Marielyst og Kildevænget skal skrives ned. Til næste møde skal det oplyses, hvad Højebo, Ved Stadion og Mørkhøjvænge kan spare, såfremt helle GAA indgår aftale med Dansk Total Vagt. Ligeledes skal oplæg til løsning af Marielysts og Kildevængets vagttelefoner forelægges. 16. Status for kollektiv råderetssager Ved Stadion og Marielyst På organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014, drøftede man fordele og ulemper ved den kollektive råderet og besluttede herunder, at organisationsbestyrelsen ved ansøgninger om kollektiv råderet skal have afdelingens økonomi analyseret, herunder det nuværende og fremtidige huslejeniveau. Der skal lægges vægt på, om der er større renoveringsarbejder på vej og om det på grund af huslejens størrelse kan være risiko for udlejningsproblemer. Det skal overvejes, om beløbets størrelse med den kollektive råderet skal gradueres efter lejemålets størrelse. Ligeledes blev det besluttet, at køkkener skal afskrives over 10 år. Beboere skal orienteres mere om den individuelle råderet, som kan være en billigere løsning for beboeren. Det blev endvidere besluttet, at forslag fra en afdelingsbestyrelse om råderet, skal forelægges organisationsbestyrelsen forinden forelæggelse på et beboermøde. 13

14 Ved behandling af Ved Stadions ansøgning om brug af kollektiv råderet (køkkener) på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014 blev beslutningen at, Organisationsbestyrelsen foreslog, at man udskød beslutningen om kollektiv råderet og fik fremskyndet projektet med stigstrenge og så fik etableret køkkener i hele afdelingen samtidig. Da afdelingen ikke har likviditet til projektet kan det betyde, at der skal optages lån og eventuelt søges om tilskud fra trækningsretten/dispositionsfonden. Organisationsbestyrelsen vil, når projektet og økonomien foreligger, vurdere om det kan gennemføres som anført. Gladsaxe Kommune orienteres om ovenstående. Ved behandling af Marielysts ansøgning om brug af kollektiv råderet (badeværelser) på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014 blev beslutningen at, afvise kollektiv råderet til badeværelser på nuværende tidspunkt, dels på grund af det deraf følgende huslejeniveau, dels at der er en ikke afsluttet byggesag samt at der er et ikke afsluttet projekt vedr. køkkenmodernisering i afdelingen. Organisationsbestyrelsen vedtog, at der på nuværende tidspunkt ikke gives tilladelse til modernisering af både køkken og bad til samme lejemål på grund af huslejen. Ligeledes kan det overvejes, at beløbet gradueres i forhold til lejemålets størrelse. Gladsaxe Kommune orienteres om ovenstående. Den 5. oktober 2014 tilskrev administrationen efter anmodning fra organisationsbestyrelsen i GAA, Gladsaxe Kommune og bad dem om at træffe afgørelse i de to konkrete sager om brug af kollektiv råderet i afdeling Marielyst og Ved Stadion, da der var konstateret en uenighed mellem på den ene side afdelingsmødernes ønske om at gøre brug af kollektiv råderet og organisationsbestyrelsens afvisning af denne beslutning. Den 14. oktober 2014 modtog administrationen brev fra Gladsaxe Kommune ved Byrådssekretariatet, der udbad sig svar på en række uddybende spørgsmål. Administrationen udarbejder svar til Gladsaxe Kommune på deres brev og derefter afventes en afgørelse i sagerne. 14

15 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår eller efter hvor mange køkkenrenoveringssager, sagen skal afsluttes, med efterfølgende hjemtagelse af kreditforeningslån og aflevering af byggeregnskab. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at alle kollektive råderetssager stopper pr. 31/ De der har fået tilbud om afdragsordning over 20 år, bibeholder dette. Administrationen vil undersøge om de der har 20 årige aftaler kan tilbydes 10 årige i stedet. Organisationsbestyrelsen har ligeledes besluttet, at afdelingsbestyrelsernes forslag om kollektiv råderet fremover skal afhandles med organisationsbestyrelsen før forslaget stilles på et afdelingsmøde. 17. Nyt fra afdelingerne Afd. 1, Højebo Der pågår udskiftning af badeværelsesfliser og udskiftning af toiletter. Der er gennemført 1-års gennemgang af tage og facade. Manglerne forventes afhjulpet ultimo november. Afd. 2, Ved Stadion Sundhedstjek i afdelingen vil blive påbegyndt i december Afd. 3, Bakkely Etablering af fællesvaskerier er færdigt og i drift. Fjernvarmen er også snart på plads i afdelingen. Der opsættes en tidssvarende legeplads. Afd. 4, Marielyst Renoveringen af varmecentralerne er snart færdigt. Der mangler for nuværende et beholderrum. Ejendomskontoret er meget optaget af at nedbringe deres afkøling af 15

16 returvandet for at kunne nedsætte straffeafgiften. Vi igangsætter løbende flere initiativer for at forbedre varmesystemet. Vandaflæsning bliver fulgt nøje og driftschefen vil udarbejde en prognose for vandforbruget. Dette for at give en indikation om forbrugets størrelse både set i forhold til 2013 og 2014 men også set i forhold til det budgetterede. Afd. 5, Kildevænget Den vedholdende fokusering på varmesystemet vil i 2014 og fremefter give en bedre økonomi set i forhold til strafafgiften og en større driftssikkerhed og komfort hos beboerne. Med de initiativer der er taget på hele varmesystemet, vil det individuelle varmeforbrug stabilisere sig. Afdelingen vil opleve en væsentlig bedre afkøling af fjernvarmevandet og dermed en reduceret straffeafgift. Kildevænget har været ramt af flere skimmelsager. Afd. 6, Mørkhøjvænge Ejendomsfunktionærerne er meget optaget af den verserende byggesag. Konkret har funktionærerne pillet alle overdækninger/udestuer ned i forbindelse med byggesagen. I forbindelse med udflytninger i afdelingen har funktionærerne nedtaget de gamle køkkener. Det har betydet, at opsætning af køkkener har været billigere og hurtigere at få opsat. Afdelingen har desværre været ramt af lidt længerevarende sygdom pga. en brækket finger (arbejdsskade). Funktionæren har dog været på arbejde, men med begrænset arbejdsevne. Afd. 7, Kildevængets Børneinstitution Se særskilt punkt. Afd. 8, Bondehavevej Der skal være ekstraordinært beboermøde vedrørende godkendelse af tilbud fra You See 16

17 at oplysningerne om afdelingerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 18. Lukket punkt (bilag 7) 19. Eventuelt Næste ordinære møde er tirsdag den 24. februar 2015 kl Der holdes formøde tirsdag den 17. februar Mødeplan 2015 vedlægges til godkendelse som (bilag 8). Mødeplanen blev godkendt med rettelser og vedlægges dette referat. Der er stjålet en flishugger. Det aftaltes, at der kommer et oplæg om nyanskaffelse af en flishugger i GAA regi. Kim M. Buddig Jendig foreslog, at man i samtlige afdelinger benyttede de enkelte ansatte efter disses kvalifikationer. Det blev aftalt, at den fortsatte drøftelse skal ske på næste formøde. 17

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 31. januar 2014 Referat Den 29. januar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. juni 2014 Referat Den 3. juni 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl. 16.45

Læs mere

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014/2015

Bestyrelsens beretning 2014/2015 Bestyrelsens beretning 2014/2015 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud Glostrup, den 20. februar 2014 Referat Den 18. februar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 12. september 2012 LLR/SA Referat Den 10. september 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 14 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 8. maj 2014 Referat Den 5. maj 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 5. december 2013 Referat Den 4. december 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 15. maj 2013 Referat Den 14. maj 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Glostrup, den 15. februar 2013 Referat Den 13. februar 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-03-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Glostrup, den 12. september 2013 Referat Den 11. september 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 30. september 2016 ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Dagsorden Den 7. september Glostrup, den 22. august 2016

Dagsorden Den 7. september Glostrup, den 22. august 2016 Glostrup, den 22. august 2016 Dagsorden Den 7. september 2016 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 6. november 2012

Referat Den 6. november 2012 Hvidovre, den 9. november 2012 Referat Den 6. november 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 16 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 5. april 2013 Referat Den 2. april 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen Boligselskabet Domea Vordingborg Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012 kl.16.00-18.00 i restaurant Snekken, Nordhavnsvej 32, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat Den 15. december 2014

Referat Den 15. december 2014 Glostrup, den 16. december 2014 Referat Den 15. december 2014 Mødeart: FA09 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 17.45 Der vil blive serveret

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere