Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)"

Transkript

1 Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Lars Hansen Suppleant for Johnny Ryttersson Lone Lund-Rasmussen Kasper Nørballe Dennis Schultz administrerende direktør direktør driftschef Dagsorden: 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøder (bilag 1) 2. Revisionsprotokol 3. Status erhvervslejemål 4. Personalesituation 5. Udlejningssituation (bilag 2) 6. Generel drøftelse af holdningen til skimmelsager 7. Statusrapport over forsikringsbegivenheder fra Willis 8. Fornyelse af bestyrelsesansvarsforsikringen (bilag 3) 9. Energimærkning af afdelingerne 10. Kildevængets Børneinstitution 11. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 (bilag 4) 12. Orientering om status på byggesagen Mørkhøjvænge 13. Orientering om status på byggesagen og LAR i Marielyst (bilag 5) 14. Orientering om status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget 1

2 15. Vejrligsovervågning og vagtordning 16. Status for kollektiv råderetssager Ved Stadion og Marielyst 17. Nyt fra afdelingerne 18. Lukket punkt (bilag 7) 19. Eventuelt 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøder Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014 og referatet fra det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde 1. november 2014 (bilag 1) er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referaterne godkendes og underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne. 2. Revisionsprotokol Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne. at oplysningerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 3. Status erhvervslejemål Afd. 5, Kildevænget Kildebakkegårds Alle 168, Lægepraksis til overdragelse pr. 1/ Oplæg til ny kontrakt med 2 nye læger er fremsendt til underskrift Ny kontrakt mellem GAA ApS og Kildevænget skal udarbejdes. 2

3 at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Lejemålet Lægepraksis er opsagt og ny lejer har betalt. Kontrakten er på vej. ApS et vil blive behandlet snarest. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 4. Personalesituationen Der er ingen ændringer i personalet siden sidst. Der har været en længerevarende sygemelding pga. en arbejdsskade (brækket finger), se orientering fra Mørkhøjvænge. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Det blev oplyst, at det ikke var en arbejdsskade. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 5. Udlejningssituation Vi har ingen problemer med at udleje boligerne i GAA. Vi sender tilbud ud til ansøgere og som regel accepterer en af disse ansøgere tilbuddet. Fraflytningsstatistik for perioden 1. januar 31. oktober 2014 vedlægges som (bilag 2). at statistikken tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog statistikken til efterretning. 3

4 6. Generel drøftelse af holdningen til skimmelsager Vi har i de sidste par år haft en del større saneringssager efter at der er konstateret omfattende skimmelsvamp i lejemålene. Da sagerne ofte er meget komplekse at håndtere, er der udarbejdet en forretningsgang for behandling af skimmelsager i GAA. Forretningsgangen beskriver ikke hvordan og hvem der skal tage stilling til, om skimmelsvampen skyldes beboeradfærd eller den bygningsfysiske tilstand. I sager hvor boligorganisationen mener, at skimmelsvampen skyldes beboeradfærd og vi vil gøre krav over for lejer som følge af misligholdelse, ligger bevisbyrden hos boligorganisationen. Det er vores oplevelse, at vi tit ender i boligretten, med øgede omkostninger til følge. Selv om vi vinder sagen er det sjældent, at lejeren vil kunne betale for misligholdelsen, da det er meget dyrt at få skimmelsaneret et lejemål. Ved at tage nogle forebyggende initiativer, vil ovenstående problemer sandsynligvis kunne begrænses. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få lavet få lavet nogle retningslinjer, der beskriver hvorledes sagerne juridisk skal behandles og hvilke forebyggende initiativer der skal tages. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. at der nedsættes et udvalg der sammen med administrationen udarbejder nogle overordnede retningslinjer for juridisk behandling og forebyggelse af skimmelsager i GAA. Der var ønske om, at man fortsat får en vurdering fra ejendomsmester, om det er en beboerrelateret skade eller ej. Det vil blive indføjet i skemaet Der ønskes ikke nedsat et udvalg på nuværende tidspunkt. Dennis Schultz vil komme med et oplæg med ideer til forebyggelse af skimmel til næste møde. 4

5 Organisationsbestyrelsen besluttede, at der allerede nu skal udsendes et informationsbrev til samtlige beboere om opvarmning og udluftning i boligerne m.v. De udsatte lejligheder (gavllejlighederne) skal have særlig information om deres specielle forhold. 7. Statusrapport over forsikringsbegivenheder fra Willis Willis har lavet en skadesoversigt for for samtlige afdelinger. Der er ikke noget entydigt billede af skaderne, men Willis konkluderer, at GAA kunne afsætte ressourcer til at forebygge skade og risici omkring indbruds- og hærværkskader. For vurdering af dette tilbyder Willis gratis at lave en risikogennemgang i Marielyst for ejendomsmestrene. Når Marielyst er valgt skyldes det, at der i perioden har været 43 tyveriskader. Dennis Schultz vil i øvrigt udlevere den enkelte afdelings skader til afdelingsbestyrelserne. at organisationsbestyrelsen godkender, at der laves en risikogennemgang. Organisationsbestyrelsen indskærpede over for administrationen, at rapporter fremover skal forelægges organisationsbestyrelsen, og at det er organisationsbestyrelsen der beslutter, hvilke tiltag der skal iværksættes. Camilla Elverdal deltager i næste møde for at gennemgå rapporten. 8. Fornyelse af bestyrelsesansvarsforsikringen Willis har meddelt, at ovennævnte forsikring skal fornyes 1. december I den anledning forespørger Willis, om organisationsbestyrelsen ønsker at forny forsikringen. Det kan oplyses, at præmien er bliver tillagt en indeksregulering og vil for 2015 udgøre kr ,20. Willis anbefaler i brev af 3. november 2014, at GAA bibeholder forsikringen hos Navigaters, da præmieniveauet er lavt og at markedet siden det sidste udbud for 3 år siden, ikke har udviklet sig og er forholdsvis stabilt. 5

6 at organisationsbestyrelsen godkender at administrationen fornyer forsikringen, der er vedlægges som (bilag 3). Organisationsbestyrelsen godkendte fornyelsen af forsikringen. Willis er informeret og forsikringen er gentegnet. 9. Energimærkning af afdelingerne Administrationen har, jfr. beslutning på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014, indhentet underhåndsbud fra tre firmaer, der er godkendt til at udføre energimærker. Der er indhentet priser fra: Energi og Miljø kr Holmsgaard A/S kr Energi FOCUS ApS kr Betaling for udførelse af energimærkerne sker af de respektive afdelinger og vil blive opkrævet som en del af varmeregnskabet, dog således at udgiften fordeles over de år energimærket er gældende, hvilket er minimum er 7 år. at administrationen bemyndiges til, at indgå aftale med billigst bydende. Organisationsbestyrelsen godkendte bemyndigelsen og administrationen må underskrive aftalen, idet det blev oplyst, at de oplyste priser var inkl. moms. Det blev bemærket, at udgiften ville blive opkrævet over varmeregnskabet. For Bondehavevej vil udgiften bliver opkrævet over driften. Beløbet vil blive afskrevet over 7 år. 6

7 10. Kildevængets Børneinstitution I udkastet til lejekontrakt fremsendt den 9. maj 2014 af Benjamin Svendsen godkendte kommunen et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder. Efterfølgende blev der afholdt møde på åstedet den 2. september 2014, med emnet Snitflader vedr. varmeforsyningen, hvor det bl.a. blev aftalt, og efterfølgende indføjet i købsaftalen, at køber overtager ansvaret for vedligeholdelsen af varmerørene fra måleren i vaskerummet beliggende Solnavej 74 og frem til ejendommen. Kommunens repræsentanter fremsatte ønske om ændring af opsigelsesvarslet, som i det efterfølgende udkast til købsaftale blev forlænget til 12 måneder og gjort ensidigt, så det kun er køber (Gladsaxe Kommune), der kan opsige aftalen, såfremt køber ønsker at overgå til anden opvarmningsform, herunder tilslutning til fjernvarme. I kommunens mail af 5. november 2014 er der nu angivet følgende begrundelser for, at det kun er køber, der kan opsige aftalen: At der ingen alternativ varmeforsyning findes for os p.t. At når vi ønskede mulighed for opsigelse af varmeforsyningen var det for at sikre os imod en eventuel fremtidig urimelig stigning i varmeprisen. Vi har tidligere måttet acceptere en varmepris på om imod 900 kr. pr. MWh for varme leveret fra et andet boligselskab, svarende til op imod 100% over markedsprisen. Såfremt en lignende situation skulle opstå for Kildevænget, ville vi være tvunget til at overveje en opsigelse og etablering af alternativ varmeforsyning, om en det ville være vanskeligt. Det fremgår af den sidste begrundelse, at det er muligt for kommunen at etablere alternativ varmeforsyning, om end det kan være vanskeligt. I købsaftalen fremgår det af 11, hvordan afregningen af varmeleveringen fra Boligafdelingen Kildevænget til dagsinstitutionen skal foregå, og det burde derfor ikke være noget problem. at organisationsbestyrelsen fastholder, at der fortsat skal være gensidigt opsigelsesvarsel i købsaftalen. 7

8 Organisationsbestyrelsen godkendte 2 års uopsigelighed, dernæst 12 måneders gensidig opsigelighed, hvilket Lone Lund-Rasmussen vil meddele kommunen. Organisationsbestyrelsen bekræftede forhandlingsmandatet til bestyrelsens formand og næstformand. 11. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 På organisationsbestyrelsens møde 1. november 2014 besluttede organisationsbestyrelsen, at den ønskede at indtræde i FA09. Denne beslutning skal forelægges og godkendes på repræsentantskabsmødet den 25. marts Udkast til administrationsaftale, ydelseskatalog og vedtægter for FA09, der vedlægges som (bilag 4a, 4b og 4c). at organisationsbestyrelsen godkender administrationsaftalen til forelæggelse for endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet. Udvalget skal gennemgå den fremsendte aftale. Udvalget blev bemyndiget til at bruge advokat i nødvendigt omfang. 12. Orientering om status på byggesagen Mørkhøjvænge Der har været afholdt licitation og SB Entreprise A/S er indstillet og valgt som entreprenør. Licitationsresultatet holdt sig inden for det tidligere godkendte anlægsbudget og skema A og der er indberettet skema B. Gladsaxe Kommune og Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn og godkendt skema B. Underskrevet entreprisekontrakt er fremsendt til rådgiver. Sagen startes op og efter den foreløbige tidsplan skal projektet være afsluttet medio Der er lavet aftale om byggeforretningsførelse med PAB. 8

9 Byggesagen er startet godt ud. Selve byggesagen kører overordnet efter tidsplanen. Der har dog været nogle ændringer i produktvalget f.eks. med hensyn til valg af vinduer og døre, der har gjort, at byggeudvalget har været frustreret over manglende rådgivning fra White Arkitekterne. Byggeudvalget og administrationen har indskærpet over for White at der skal strammes op omkring deres fremtidige rådgivning. Byggefolkene og ejendomskontoret samarbejder fint omkring adgang til beboerne, oprydning i området og kommunikation/information mellem beboere og byggefolk. Ingen beboere har endnu rettet henvendelser til ejendomskontoret om dårlige oplevelser med byggesagen - tværtimod. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 13. Orientering om status på byggesagen (altan og Butikscenter) og LAR i Marielyst Marielyst har på deres ordinære afdelingsmøde i 2012 godkendt to projekter vedrørende renovering af altaner og butikstorv, med en samlet huslejestigning på 3,2%. Organisationsbestyrelsen har på deres møde 14. juni 2012 godkendt anlægsbudgetterne, herunder afdelingens brug af egen trækningsret på henholdsvis kr (altaner) og kr (butikscenter), optagelse af realkreditlån og byggesagshonorar. Byggesagerne følger tidsplanen og der er afleveringsforretning torsdag den 21. august Beboerne er varslet den budgetterede huslejestigning pr. 1. november

10 Når der er afleveret teknisk byggeregnskab fra rådgiver, udarbejder PAB byggeregnskab der fremsendes til godkendelse hos revisor. Her efter indsendes skema C til byggeskadefonden og der bliver hjemtaget trækningsret fra Landsbyggefonden. Her efter indstilles byggeregnskabet til godkendelse i organisationsbestyrelsen og realkredit lån hjemtages. Eventuel regulering af husleje i forhold til den endelige ydelse på lånene, reguleres ved udarbejdelse af budget 2015/16. Renoveringen af altaner og butikstorvet er færdigt og der udarbejdet byggeregnskaber for de to sager. Altansagen var budgetteret til kr og regnskabet udgør kr Overskuddet skyldes primært besparelser ubrugte afsatte midler til vinterforanstaltninger. Byggeregnskab vedlægges som (bilag 5a) Butikscentret var budgetteret til kr og regnskabet udgør kr Merforbruget vedrørende butikscentret skyldes primært uforudseelige arbejder ifm. lovliggørelse af el i butikscentret. Byggeregnskab vedlægges som (bilag 5b) Sagerne udviser et til sammen et overskud på kr i forhold til de oprindelige anlægsbudgetter og et overskud på kr i forhold til det samlede anlægsbudget efter licitation for sagerne. Samlet byggeregnskab vedlægges som (bilag 5c) LAR projekt Der er sket en mindre forsinkelse på færdiggørelsen af LAR projektet i Marielyst og det forventes nu afleveret den 20. november Administrationen afventer byggeregnskab for tilbagebetaling af tilslutningsafgifter og udgifter til projektet fra Nordvand. Her efter indstilles byggeregnskabet til godkendelse i organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen har sammen med Orbicon holdt et evalueringsmøde om selve projektet, hvordan projektet vil blive afleveret og hvad der henstår af beplantningsarbejde. Orbicon har sammen ned funktionærerne lavet en plejeplan over hele området. Funktionærerne er derfor godt klædt på til de nye plejeopgaver. 10

11 Det første år vil derfor blive et erfaringsår, hvor vi må forvente lidt justeringer her og der. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning at organisationsbestyrelsen godkender de reviderede byggeregnskaber for altansag og butikscenter, at administrationen kan hjemtage et samlet kreditforeningslån jf. finansieringsplanen for altaner og butikstorv. at trækningsretten vil blive hjemtaget. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte de reviderede byggeregnskaber. Organisationsbestyrelsen godkendte, at administrationen kan hjemtage kreditforeningslån og trækningsret. 14. Orientering om status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget Varmeanlæg Rådgiverkontrakterne med A/I-Gruppen underskrevet og de er i fuld gang med at projektere sagen, så arbejderne kan udbydes i licitation. Sagen er blevet opdelt i to etaper, da det ikke er muligt at indregulere anlægget med varme på. Arbejderne i etape 1 forventes at gå i gang primo 2015, mens indreguleringen i etape 2 igangsættes efter fyringssæsonen. På baggrund af det første byggeregnskab vil trækningsretsmidlerne blive hjemtaget. LAR projekt LAR-projektet er kommet godt i gang og LAR-gruppen i Kildevænget har været på en tur til Sverige for at se forskellige LAR løsninger. LAR-gruppen i Kildevænget, Kildeparkens bestyrelse, Gladsaxe Kommune og Orbicon har afholdt et fællesmøde hvor de drøftede tidsplan for projektet, rollefordeling mellem de involverede, beboerinformation og beboerinddragelse. Tidsplanen for projektet er foreløbig at: 11

12 Terrænregulering skal være projekteret ved julen Myndighedsbehandling ultimo januar Udbudsmateriale er færdig ultimo februar Organisationsbestyrelses behandling/godkendelse af udbudsmateriale medio marts Udbud ultimo marts Igangsættelse ultimo april/maj Til begge projekter er der nedsat et udvalg bestående af Dorte Pihl Madsen, Birgith Hansen, John Ejsing og Erik Andersen, med bemyndigelse til at godkende rådgiveraftale, udbudsmateriale og licitationsresultat. Kommunikationen foregår via mail og der er svarpligt. Ved uddelegering af beslutningskompetence til et udvalg, skal GAAs retningslinjer vedrørende godkendelse af udbudsmaterialer og licitation overholdes. Der er indgået byggeforretningsføreraftaler på begge sager. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt godkender, at der holdes licitation for salg af CO2- kvoter i forbindelse med renovering af varmeanlægget. Som tidligere drøftet vil Gladsaxe fjernvarmeværk blive inviteret til at afgive tilbud. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der holdes licitation på CO2-kvoter, hvor Gladsaxe Fjernvarme også vil blive bedt om at give tilbud. 15. Vejrligsovervågning og vagtordning Overenskomsten med ejendomsfunktionærerne omhandler hverken vagtordning eller vejrligsovervågning. Begge emner er udlagt til lokal forhandling. Der er ikke i lokalaf- 12

13 talen aftalt noget om vagtordning eller vejrligsovervågning. Det betyder, at de ejendomsfunktionærer, der udfører ovennævnte opgaver, gør det uden ekstra betaling. Vi er ikke vidende om hvorvidt opgaverne er aftalt udført som en del af de eksisterende tillæg. at organisationsbestyrelsen tager informationen til efterretning. Før mødet var der udsendt notat dateret 27. november 2014 fra administrationen, der viste sig at indeholde fejlagtige og mangelfulde oplysninger. På mødet blev det oplyst, at Højebo, Ved Stadion og Mørkhøjvænge har en aftale med Dansk Total Vagt. Bakkely betaler et funktionstillæg. I Marielyst og Kildevænget er der en kutyme, hvorledes vagttelefonen fungerer. Der var enighed om, at ordningen for Marielyst og Kildevænget skal skrives ned. Til næste møde skal det oplyses, hvad Højebo, Ved Stadion og Mørkhøjvænge kan spare, såfremt helle GAA indgår aftale med Dansk Total Vagt. Ligeledes skal oplæg til løsning af Marielysts og Kildevængets vagttelefoner forelægges. 16. Status for kollektiv råderetssager Ved Stadion og Marielyst På organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014, drøftede man fordele og ulemper ved den kollektive råderet og besluttede herunder, at organisationsbestyrelsen ved ansøgninger om kollektiv råderet skal have afdelingens økonomi analyseret, herunder det nuværende og fremtidige huslejeniveau. Der skal lægges vægt på, om der er større renoveringsarbejder på vej og om det på grund af huslejens størrelse kan være risiko for udlejningsproblemer. Det skal overvejes, om beløbets størrelse med den kollektive råderet skal gradueres efter lejemålets størrelse. Ligeledes blev det besluttet, at køkkener skal afskrives over 10 år. Beboere skal orienteres mere om den individuelle råderet, som kan være en billigere løsning for beboeren. Det blev endvidere besluttet, at forslag fra en afdelingsbestyrelse om råderet, skal forelægges organisationsbestyrelsen forinden forelæggelse på et beboermøde. 13

14 Ved behandling af Ved Stadions ansøgning om brug af kollektiv råderet (køkkener) på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014 blev beslutningen at, Organisationsbestyrelsen foreslog, at man udskød beslutningen om kollektiv råderet og fik fremskyndet projektet med stigstrenge og så fik etableret køkkener i hele afdelingen samtidig. Da afdelingen ikke har likviditet til projektet kan det betyde, at der skal optages lån og eventuelt søges om tilskud fra trækningsretten/dispositionsfonden. Organisationsbestyrelsen vil, når projektet og økonomien foreligger, vurdere om det kan gennemføres som anført. Gladsaxe Kommune orienteres om ovenstående. Ved behandling af Marielysts ansøgning om brug af kollektiv råderet (badeværelser) på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014 blev beslutningen at, afvise kollektiv råderet til badeværelser på nuværende tidspunkt, dels på grund af det deraf følgende huslejeniveau, dels at der er en ikke afsluttet byggesag samt at der er et ikke afsluttet projekt vedr. køkkenmodernisering i afdelingen. Organisationsbestyrelsen vedtog, at der på nuværende tidspunkt ikke gives tilladelse til modernisering af både køkken og bad til samme lejemål på grund af huslejen. Ligeledes kan det overvejes, at beløbet gradueres i forhold til lejemålets størrelse. Gladsaxe Kommune orienteres om ovenstående. Den 5. oktober 2014 tilskrev administrationen efter anmodning fra organisationsbestyrelsen i GAA, Gladsaxe Kommune og bad dem om at træffe afgørelse i de to konkrete sager om brug af kollektiv råderet i afdeling Marielyst og Ved Stadion, da der var konstateret en uenighed mellem på den ene side afdelingsmødernes ønske om at gøre brug af kollektiv råderet og organisationsbestyrelsens afvisning af denne beslutning. Den 14. oktober 2014 modtog administrationen brev fra Gladsaxe Kommune ved Byrådssekretariatet, der udbad sig svar på en række uddybende spørgsmål. Administrationen udarbejder svar til Gladsaxe Kommune på deres brev og derefter afventes en afgørelse i sagerne. 14

15 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår eller efter hvor mange køkkenrenoveringssager, sagen skal afsluttes, med efterfølgende hjemtagelse af kreditforeningslån og aflevering af byggeregnskab. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at alle kollektive råderetssager stopper pr. 31/ De der har fået tilbud om afdragsordning over 20 år, bibeholder dette. Administrationen vil undersøge om de der har 20 årige aftaler kan tilbydes 10 årige i stedet. Organisationsbestyrelsen har ligeledes besluttet, at afdelingsbestyrelsernes forslag om kollektiv råderet fremover skal afhandles med organisationsbestyrelsen før forslaget stilles på et afdelingsmøde. 17. Nyt fra afdelingerne Afd. 1, Højebo Der pågår udskiftning af badeværelsesfliser og udskiftning af toiletter. Der er gennemført 1-års gennemgang af tage og facade. Manglerne forventes afhjulpet ultimo november. Afd. 2, Ved Stadion Sundhedstjek i afdelingen vil blive påbegyndt i december Afd. 3, Bakkely Etablering af fællesvaskerier er færdigt og i drift. Fjernvarmen er også snart på plads i afdelingen. Der opsættes en tidssvarende legeplads. Afd. 4, Marielyst Renoveringen af varmecentralerne er snart færdigt. Der mangler for nuværende et beholderrum. Ejendomskontoret er meget optaget af at nedbringe deres afkøling af 15

16 returvandet for at kunne nedsætte straffeafgiften. Vi igangsætter løbende flere initiativer for at forbedre varmesystemet. Vandaflæsning bliver fulgt nøje og driftschefen vil udarbejde en prognose for vandforbruget. Dette for at give en indikation om forbrugets størrelse både set i forhold til 2013 og 2014 men også set i forhold til det budgetterede. Afd. 5, Kildevænget Den vedholdende fokusering på varmesystemet vil i 2014 og fremefter give en bedre økonomi set i forhold til strafafgiften og en større driftssikkerhed og komfort hos beboerne. Med de initiativer der er taget på hele varmesystemet, vil det individuelle varmeforbrug stabilisere sig. Afdelingen vil opleve en væsentlig bedre afkøling af fjernvarmevandet og dermed en reduceret straffeafgift. Kildevænget har været ramt af flere skimmelsager. Afd. 6, Mørkhøjvænge Ejendomsfunktionærerne er meget optaget af den verserende byggesag. Konkret har funktionærerne pillet alle overdækninger/udestuer ned i forbindelse med byggesagen. I forbindelse med udflytninger i afdelingen har funktionærerne nedtaget de gamle køkkener. Det har betydet, at opsætning af køkkener har været billigere og hurtigere at få opsat. Afdelingen har desværre været ramt af lidt længerevarende sygdom pga. en brækket finger (arbejdsskade). Funktionæren har dog været på arbejde, men med begrænset arbejdsevne. Afd. 7, Kildevængets Børneinstitution Se særskilt punkt. Afd. 8, Bondehavevej Der skal være ekstraordinært beboermøde vedrørende godkendelse af tilbud fra You See 16

17 at oplysningerne om afdelingerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 18. Lukket punkt (bilag 7) 19. Eventuelt Næste ordinære møde er tirsdag den 24. februar 2015 kl Der holdes formøde tirsdag den 17. februar Mødeplan 2015 vedlægges til godkendelse som (bilag 8). Mødeplanen blev godkendt med rettelser og vedlægges dette referat. Der er stjålet en flishugger. Det aftaltes, at der kommer et oplæg om nyanskaffelse af en flishugger i GAA regi. Kim M. Buddig Jendig foreslog, at man i samtlige afdelinger benyttede de enkelte ansatte efter disses kvalifikationer. Det blev aftalt, at den fortsatte drøftelse skal ske på næste formøde. 17

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere