TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Genafsættelse af skel langs kanal ved Hilversumvej og Elborg Allé Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet Status for energikonsulentens indsats Ændring af stilling på Kulturzonen Budgetnotat af 5. marts Budget Thyges Gård,omlægning af lån Nedrivning af bygning - Brønderslev Allé Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde LUKKET SAG Besvarelse af henvendelse fra Undervisningsministeriet - LUKKET SAG KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum maj LUKKET SAG Opsigelse til efterretning - LUKKET SAG Salg af ejendom - LUKKET SAG Udlejning af ejendom - LUKKET SAG Udlejning af ejendom - LUKKET SAG Ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i Meyers Køkken - LUKKET SAG Konference Designing Today, Destination Tomorrow LUKKET SAG...25 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1308 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt, herunder optagelse af nyt punkt vedrørende deltagelse i konference. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1308 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Genafsættelse af skel langs kanal ved Hilversumvej og Elborg Allé. Åben sag Sagsnr.: 15/4161 Sagsansvarlig: cra.tf Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ Teknisk Forvaltning har foretaget registrering af det kommunale areal beliggende mellem vandkanalen og ejendommene på strækningen Hilversumvej 48 - Elborg Allé 52, og har konstateret, at der er behov for en genafsættelse af skel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har, efter aftale med Kommunalbestyrelsens Sekretariat, foretaget en delvis summarisk registrering af det kommunale areal. Nabogrundejere har tidligere i et brev fra Tårnby Kommune af d. 27. juni 1995 har fået tilladelse til at passe det kommunale areal, beliggende mellem deres ejendom og vandkanalen. Der er derfor etableret private hegn, terrasser, skure, beplantning og andet på det kommunale areal, der vanskeliggør Teknisk Forvaltnings mulighed for adgang til og pleje og vedligehold af lokaliteten. De private grundejeres benyttelse af det kommunale areal kan på sigt skabe tvivl om ejerskabsforhold af arealet og tvister omkring fremtidig benyttelse og vedligehold af kanal, jordvold og beplantning samt i relation til byggesagsbehandling og køb/salg af ejendomme, hvorfor det anses nødvendigt at genafsætte skellene mellem kommunens areal matr. nr. 1b, Koklapperne og de private grundejere på omtalte strækning i foråret LOVGRUNDLAG Tårnby kommune er ejer af arealet matrikel 1b, Koklapperne, og for at sikre denne ret til omtalte areal, som i mere eller mindre grad bruges og passes af naboer, er det nødvendigt, at foretage en genafsættelse af skellet. Genafsætning af skel skal foretages af landinspektørfirma. Ifølge Danske lov kan man vinde hævd, hvis gods eller ejendom nogle haver haft i hånd og hævd i 20 år. Ulast og ukært til tinge, det beholder han, uden anden adkomst at fremvise, angerløst og uafvundet, med mindre det bevises, at han havde det enten i pant, eller i forlening, eller i forsvar. I praksis betyder det, at den ret, man har erhvervet ved hævd, enten kan være en ejendomsret eller en mere begrænset ret, en brugsret. Har man således i 20 år (som er det, man kalder hævdstiden) rådet over et grundstykke, som var det ens eget og under de betingelser, der i øvrigt gælder for hævdserhvervelse (bl.a. at man har været i en vis god tro), er man på den måde blevet ejer af arealet, og man kan få sin adkomst (ejendomsret) tinglyst. 4

6 Økonomiudvalget d I nærværende tilfælde blev der juni 1995 sendt et brev til grundejerforeningsformanden af foreningen Strandgården, der gav mulighed for, i vid forstand, at de nærmeste grundejere kunne låne, bruge og passe arealet mellem deres ejendom og kanalen. Det er ikke oplyst, om informationerne i dette brev blev delt til alle grundejere i begge grundejerforeninger langs kanalen. Endvidere kan ejendommene have været solgt til nye ejere, som måske ikke er blevet oplyst om, at arealet tilhører kommunen. Dette gør, at der for nogle naboer til kommunens areal måske kan være tvivl om, hvor skellinjerne mellem kommunalt og privat areal er placeret og/eller uvidenhed om, at arealet tilhører kommunen. Med hensyn til at imødegå eventuelle påstande om hævdvinding er det vigtigt at Tårnby Kommune stadfæster ejendomskravet inden 27. juni ØKONOMI Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud fra Landinspektørfirmaet Henrik Hjort. Tilbuddet lyder på kr. eksklusiv moms. Da arealet flere steder er helt tilgroet er det fysisk ikke muligt at komme til arealet i sin helhed fra kanalsiden, derfor anbefales det at Landinspektørfirmaet udarbejder en mere detaljeret fotoregistrering af forholdende ud for de 27 ejendomme i forbindelse med skelafsætningen. Dette er vurderet til at koste ca kr. eksklusiv moms. Beløbet søges som tillægsbevilling eftersom budgettet på Landmålerkontoen art: , omkostningssted: er afsat til landmåleropgaver i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner mv. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til stedfæstelse af matrikelskel imellem det kommunalt ejede areal og private grundejere samt til at foretage en fotoregistrering af omhandlede strækning af Skaftet ved vandkanalen. 2. at genafsætning af skel foretages senest maj 2015, såfremt der kan afsættes økonomiske midler dertil. /BGR BILAG Bilag består af: - Teknisk Forvaltnings registrering af areal med overordnet luftfoto. - Brev af d. 27. juni 1995 fra Teknisk Forvaltning til Grundejerforeningen Strandgården. - Tilbud på afsætning af skel fra Landinspektørfirma. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skelafsætning ved Koklapperne 37309/15 2 Åben Skelafsætning ved Koklapperne _0001 Oversigtskort.pdf 37303/15 3 Åben Registrering langs vandkanal februar 2015.jpg 29101/15 4 Åben Registrering februar /15 5 Åben [ ,1]Brev fra 1995 sendt fra TF til Elborg Alle 46.pdf 29090/15 5

7 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt herunder tillægsbevilling på kr. 6

8 Økonomiudvalget d Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet Åben sag Sagsnr.: 13/17891 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ Teknisk Forvaltning har sammen med Forvaltningens rådgiver gennemgået budgettet for Kastruplundgade og er kommet frem til, at projektets fulde gennemførelse kan komme til at koste i alt 15,5 mio. kr. Der er således en manglende finansiering på 1 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb i 2015 budgettet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kastruplundgade etape 1, som omfatter renovering af fortov og kørebane, forventes at blive færdig i uge 11. Arbejdet på etape 2 som omfatter Bredager Torv og den hævede flade ved Rådhusvænget er netop igangsat og forventes at blive færdig maj Teknisk Forvaltning har sammen med rådgiveren gennemgået budgettet og er kommet frem til at projektet kommer til at koster 15,5 mio. kr. totalt, såfremt det gennemføres i sin helhed. I projektet har der været ekstra udgifter til fjernelse af større mængder og mere forurenet jord (klasse 4) end, der var indregnet i udbuddet. Der har derudover været ekstraudgifter til håndgravning omkring ledninger på grund af ledningsejernes upræcise udpegning af deres ledninger. Det krævede, at entreprenøren skulle fortage håndgravning i stedet for maskingravning, som ellers var planlagt. Nogle af ekstraudgifterne er allerede afholdt over projektets afsatte midler til uforudsete udgifter. Såfremt projektet skal udføres inden for det bevilgede beløb, kan forvaltningen pege på følgende, der kan udføres anderledes eller helt kan undlades: Den hævede hastighedsdæmpende flade ud for Bredager Torv udføres i asfalt i stedet for klinker (klinker er købt og betalt i 2014) Plinterne, som ellers var planlagt at skulle opsættes på Bredager Torv kan undlades Fjernelse af de gamle gitter(belysnings)master kan undlades eller finansieres over en driftskonto. Det endelige slidlagsarbejde kan vente til 2016 eller evt. finansieres af driftsmidler i Teknisk Forvaltning vurderer, at såfremt nogle af de ovennævnte punkter ikke udføres, vil det give et æstetisk udtryk af, at projektet ikke er færdiggjort. Det vil dog stadig kunne fungere som en sivegadeløsning. 7

9 Økonomiudvalget d ØKONOMI I 2014 har Teknisk Forvaltning brugt 11 mio. kr., og i 2015 er der afsat 3,5 mio. kr. dvs. et total sum på 14,5 mio. kr. Projektets budget var oprindelig 13 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i dvs. i alt 16,5 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i 2014 at lægge 2 mio. kr. tilbage i Kommunekassen, dels som følge af et gunstigt licitationsresultat og dels som følge af TÅRNBYFORSYNING s ønske om at få afkoblet regnvand fra kloaksystemet, der rykkede opstart af projektet, der medførte, at entreprenøren ikke kunne nå at udføre det planlagte arbejde for 13 mio. kr. i Hævede flade udføres i asfalt i stedet for klinker, besparelse på ca ,- kr. Plinterne på Bredager Torv undlades, besparelse på ca ,- kr. Fjernelse af de gamle gittermaster undlades eller finansieres over en driftskonto, besparelse på ,- kr. Det endelige slidlags venter til 2016 eller finansieres af driftsmidler i 2015, besparelse på ,- kr.. Indtægt fra salg af brosten fra Amager Standevej og Kastruplundgade, indtægt på ,- kr. Når indtægtsstørrelsen er fastlagt, vil Teknisk Forvaltning indstille til Økonomiudvalget, at der meddeles en indtægtsbevililng. Der er herefter to muligheder: 1. At meddele en tillægsbevilling på til den hævede flade i klinker og plinte eller 2. At lade den hævede flade udføre i asfalt og undlade etablering af plinte på torvet Ved begge løsninger bliver slidlag og fjernelse af gittermaster finansieret af driftkonti. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt 1. der bevilges og frigives en tillægsbevilling på ,- kr. kr. til anlægskonto renovering af Kastruplundgade i 2015, for at udføre projektet som planlagt eller 2. at den hævede flade skal udføres i asfalt og at der undlades etablering af plinte på torvet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kastruplundgade oversigtstegning 47898/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 1 godkendt. 8

10 Økonomiudvalget d Status for energikonsulentens indsats 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/5848 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2014 at ansætte en energikonsulent i Teknisk Forvaltning i 2014 og 2015, hvor ansættelsen ophører med udgangen af Som en del af opgaven skal der udarbejdes et statusnotat med oplistning af udført arbejde og hvilke resultater, der er opnået. Denne indstilling er således en beskrivelse af energikonsulentens udførte arbejde og resultaterne heraf for år UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energikonsulentens statusnotat 2014 er vedlagt som bilag 1, hvori beskrives årets udførte opgaver med følgende punkter i tabelform: Kort beskrivelse af opgaven Resultatet af den udførte opgave Vurdering og eventuel opgørelse af energi- og vandbesparelsen ved den udførte opgave Udfordringer i 2016 og frem Afslutningsvis i bilag 1 er der kort i punktform oplistet energikonsulentens opgaver i 2015 og desuden forventede opgaver til udførsel i 2016 og frem. Fra bilag 1 kan det særlig fremhæves, at de udførte energiprojekter i Energipuljen og Energirenoveringspuljen i 2014 med energikonsulenten som tovholder og økonomisk ansvarlig samlet set har givet en besparelse på driften (forbrug af el, vand og varme) på 1,21 mio. kr. svarende til en tilbagebetalingstid på 11,0 år eller en forrentning på 9,1 % pa. For Energipuljen alene gav energiprojekterne i 2014 en tilbagebetalingstid på 6,5 år eller en forrentning på 15,4 % pa. Samtidig er der opnået energisparetilskud som følge af energiprojekterne i 2014 på kr., der er tilført Energipuljen 2014 til en forrentning på 15,4 % pa. Der henvises desuden til Klimakommune Handlingsplan , som beskriver handlinger og tiltag i Tårnby Kommunes arbejder på klimaområdet i perioden En handlingsplan, der er udarbejdet med Energikonsulenten som tovholder, og som bl.a. i høj grad beskriver opgaver med relation til energikonsulentens arbejdsfelt, se bilag 2. Inden ophør af energikonsulentens ansættelse udarbejdes et statusnotat for

11 Økonomiudvalget d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller Økonomiudvalget, 1. at Energikonsulentens statusnotat for 2015 tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommune-handlingsplan pdf 39627/15 2 Åben Energikonsulent - status /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. Oversendes til orientering for Teknisk Udvalg. 10

12 Økonomiudvalget d Ændring af stilling på Kulturzonen Åben sag Sagsnr.: 15/5360 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ I forbindelse med at den tidligere kommunikationsmedarbejder på Kulturzonen har opsagt sin stilling pr ønskes stillingen, der historisk (se uddybende bemærkninger) har været normeret som en klubassistent-stilling på 37 timer/uge, ændret til HK-stilling på 37 timer/uge idet der på den fusionerede institution Kulturzonen er et stort behov for en medarbejder som kan arbejde med pr, kommunikation, koordinering, projektarbejde, mødeafvikling m.v. Den merudgift som en ændring af stillingen vil medføre kan finansieres indenfor Kulturzonens lønbudget. Der skal henvises til Økonomiudvalgets behandling af en opnormering af den samme stilling til en AC-stilling på mødet den sag nr.14/ Her blev indstillingen ikke tiltrådt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kulturzonen blev fra sæson 2011/2012 dannet som et resultat af en fusion mellem Tårnby Musikskole og det tidligere klubtilbud med fokus på de unge. Den nye integrerede Kulturzonen er, jf. de politiske målsætninger, en samlet institution med et musikskoletilbud og et kulturhustilbud der fungerer med kulturelle arrangementer og som et åbent mødested for mennesker i alle aldre. Driften af et sådant åbent kulturhus i samspil med en musikskole kræver også andre kompetencer end pædagogiske. Da normeringen og personalesammensætningen ikke blev justeret i forbindelse med dannelsen af den nye institution sker dette over tid, når passende lejlighed byder sig. ØKONOMI Omnormeringen fra klubassistent til HK-stilling vil ifølge beregning fra O og P, koste pr. måned hvis pågældende ansættes på starttrin. Meromkostningen til løn afholdes indenfor kulturzonens lønbudget profitcenter , artskonto PÅTEGNING Den 3. marts 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at forskellen på en klubassistent og en HK-kontorassistent årligt vil udgøre omkring kr. 11

13 Økonomiudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: 1. At klubassistentstillingen ændres til en HK-stilling 2. At merudgiften på ca pr. måned finansieres indenfor Kulturzonens lønramme. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Jobprofil, ledig stilling på Kulturzonen.docx 35077/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 Økonomiudvalget d Budgetnotat af 5. marts Budget 2016 Åben sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ Notat om Budget af 5. marts INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. notatet med tilhørende bilag drøftes samt 2. forbedringen vedrørende tjenestemandspensioner samt korrektionen vedrørende el, vand og varmekonti indarbejdes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til Investeringsoversigt - Budget /15 2 Åben Budgetnotat primo marts Budget /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Thyges Gård,omlægning af lån Åben sag Sagsnr.: 15/6566 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ KAB har ansøgt kommunen om tilladelse til omlægning af et lån i afdeling Thyges Gård. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om et lån på oprindelig kr., der ønskes omlagt til nyt lån på kr. Der vil kunne opnås en besparelse på kr. årligt. Der er 157 lejemål i afdelingen. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende at KAB på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Thyges Gård, omlægger lån stort kr. til nyt lån stort kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben lånetilbud 47699/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Nedrivning af bygning - Brønderslev Allé 28 Åben sag Sagsnr.: 14/6816 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på mødet den , at acceptere et tilbud fra TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, om omkostningsfri overdragelse af bygningen beliggende Brønderslev Allé 28/Bjørnbaksvej 31, til Tårnby Kommune, med overtagelsesdag den Der er tale om en tidligere vandværksbygning, som er taget ud af drift for mange år siden, og som Vandforsyningen ikke længere anvender. Bygningen fremstår meget nedslidt og misvedligeholdt, og den bør derfor nedrives hurtigst muligt. Teknisk Forvaltning har udarbejdet prisoverslag for nedrivningen og afledte el-arbejder m.v. Arbejdet anslås at kunne udføres for kr. Hertil kommer en udgift til DONG Energy for flytning af en transformerstation der nu er placeret i bygningen. Denne udgift udgør kr. Da en del af de nævnte el-arbejder m.v. vedrører flytning af teknisk udstyr som tilhører TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, forventes en medfinansiering fra Vandforsyningen, forventeligt i omegnen af kr. Tårnby Kommunes samlede udgifter vil herefter udgøre ca kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygningens areal udgør 132 m2. Hertil kommer et areal med tekniske anlæg, placeret under jorden og indbygget i en jordvold ved siden af bygningen. En del af bygningen benyttes p.t. af Tårnbygårdskolen som lagerrum. Et mindre rum benyttes af Dong Energy til transformatoranlæg. Endvidere er der i bygningen placeret en større kompressor til søen i Skolebotanisk Have. På bygningen er monteret et antal el-tavler til brug for Vandforsyningens vandboring på grunden og elforsyning til den kommunale institution der også ligger på matriklen. Teknisk Forvaltning har udarbejdet følgende prisoverslag for nedrivning m.v. af bygningen: Udførelse af rapport (PCB, asbest og bly) kr. Nedrivning af bygning, vandbeholder og cisterne kr. Etablering af nyt skur til el-tavler kompressor til søen kr. El-arbejde, flytning af el-tavler, målere m.v kr. Gravearbejde i forbindelse med el-arbejde kr. Omlægning af signalkabler for vandboring kr. Uforudseelige arbejder, ca. 15% kr. I alt kr. Da en del af ovennævnte udgifter kan henføres til arbejder vedrørende Tårnby Forsynings tekniske udstyr på/ved bygningen, har Tårnby Forsyning givet tilsagn om at 15

17 Økonomiudvalget d betale den del af udgiften der vedrører Tårnby Forsynings udstyr. Det anslås at Tårnby Forsynings udgift udgør ca kr. DONG Energy har p.t. et større transformeranlæg placeret i selve bygningen. I stedet for at flytte transformeranlægget til en ny bygning på grunden, har DONG Energy planlagt at omlægge elforsyningen i området, således at en eksisterende transformer på den anden side af Englandsvej opgraderes og der derved kun skal opstilles et lille teknikskab ved grunden på Brønderslev Allé (udenfor hegnet). Denne løsning tilbyder DONG Energy at udføre mod et kommunalt tilskud på kr. Tårnby Kommunes samlede udgifter til nedrivningsprojektet beløber sig således til ca kr. ekskl. moms. Da der ikke er budgetteret med udgifter til omhandlede nedrivningsprojekt, vil det i givet fald være nødvendigt med en tillægsbevilling (anlæg). Såfremt bygningen ikke nedrives nu, vil det være nødvendigt at sikre bygningen ved demontering af løse bygningsdele og afspærring m.v. Teknisk Forvaltning kan ikke på forhånd fastsætte størrelsen af denne udgift. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at den tidligere vandværksbygning, beliggende Brønderslev Allé 28/Bjørnbaksvej 31, snarest muligt nedrives og de nødvendige afledte el-arbejder m.v. udføres, 2. at der til kommunens andel af udgifterne meddeles en tillægsbevilling på kr. til Budget 2015, til nyoprettet anlægskonto, og 3. at anlægsbevillingen frigives. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 Økonomiudvalget d Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1227 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) 17

19 Økonomiudvalget d Besvarelse af henvendelse fra Undervisningsministeriet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4062 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) 18

20 Økonomiudvalget d KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum maj LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) 19

21 Økonomiudvalget d Opsigelse til efterretning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/27763 Sagsansvarlig: mes.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) 20

22 Økonomiudvalget d Salg af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/39134 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) 21

23 Økonomiudvalget d Udlejning af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/976 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) 22

24 Økonomiudvalget d Udlejning af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/693 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) 23

25 Økonomiudvalget d Ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i Meyers Køkken - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8090 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) 24

26 Økonomiudvalget d Konference Designing Today, Destination Tomorrow LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) 25

27 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Genafsættelse af skel langs kanal ved Hilversumvej og Elborg Allé. 1. Skelafsætning ved Koklapperne (37309/15) 2. Skelafsætning ved Koklapperne _0001 Oversigtskort.pdf (37303/15) 3. Registrering langs vandkanal februar 2015.jpg (29101/15) 4. Registrering februar (26015/15) 5. [ ,1]Brev fra 1995 sendt fra TF til Elborg Alle 46.pdf (29090/15) 4. Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet 1. Kastruplundgade oversigtstegning (47898/15) 5. Status for energikonsulentens indsats Klimakommune-handlingsplan pdf (39627/15) 2. Energikonsulent - status 2014 (46403/15) 6. Ændring af stilling på Kulturzonen 1. Jobprofil, ledig stilling på Kulturzonen.docx (35077/15) 7. Budgetnotat af 5. marts Budget Forslag til Investeringsoversigt - Budget (48857/15) 2. Budgetnotat primo marts Budget 2016 (47841/15) 8. Thyges Gård,omlægning af lån 1. lånetilbud (47699/15) 26

28 Bilag: 3.1. Skelafsætning ved Koklapperne Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 10. marts Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37309/15

29 From:Henrik Hjorth To:RANLØV, LISBETH Subject:Skelafsætning ved Koklapperne Hej Lisbeth Tak for din mail om skelafsætning det vil vi naturligvis gerne hjælpe med. Som du selv har konstateret er det omhandlede skel vanskeligt tilgængeligt pga. kanalen samt den tætte bevoksning. Så vi må sikkert påregne,at adgang til skellet skal ske igennem hver have ( en ad gangen ). Det er vanskeligt at sætte tid på at gennemføre dette, men vores vurdering i forhold til den gennemførte skalafsætning på den nordlige strækning er, at det bliver mere tidskrævende med adgang m.v. mens opmåling /beregning til matematisk bestemmelse af skellet ser ud til at være lettere. Jeg kan derfor tilbyde at løse opgaven til samme enhedspriser ( prisfremskrevet med et par procent) og vilkår som for den nordlige strækning, jfr. vedhæftede tilbud af Dette giver for de 27 ejendomme, jfr. vedhæftede matrikelkort, en samlet pris på kr + moms. Jeg håber at dette kan danne grundlag for iværksættelse af opgave og vi kan naturligvis nærmere drøfte den praktiske fremgangsmåde når der er politisk grønt lys Med venlig hilsen

30 Henrik Hjorth Landinspektørfirmaet Henrik Hjorth ApS Hovedgaden 4, 2970 Hørsholm Telefon , fax

31 Bilag: 3.2. Skelafsætning ved Koklapperne _0001 Oversigtskort.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 10. marts Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37303/15

32

33 Bilag: 3.3. Registrering langs vandkanal februar 2015.jpg Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 10. marts Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29101/15

34

35 Bilag: 3.4. Registrering februar Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 10. marts Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26015/15

36 Ejendomsforhold Sags nr. 15/4161, Dok. nr Registrering af kommunens areal 1b Koklapperne på strækningen mellem kanalen og de vest for liggende private grunde fra Hilversumvej 54 til Elborg Alle 52. Registrering er foretaget på baggrund af møde d. 30. oktober 2015 mellem Kommunalbestyrelsens Sekretariat (YVK og CNI), Teknisk Forvaltning (PGY og CRA) og Henrik Hjort fra Landinspektørfirmaet Hjort. På mødet blev det tydeliggjort, at det er muligt, at grundejere langs vandkanalen kan vinde hævd over kommunens arealer beliggende mellem matrikelskel og vandkanal i juni 2015, hvis ikke Tårnby Kommune vælger at foretage en genafsættelse af skellene på omtalte strækning inden juni På den baggrund blev Teknisk Forvaltning bedt om at foretage nærværende registrering af forholdene på vegne af Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Teknisk Forvaltning har ikke umiddelbart overvejet, hvilken betydning en eventuel privat hævdsret kan få betydning for sikring af vandkanalens og jordvoldens fremtidige vedligehold eller rekreative muligheder for øvrige borgere i kommunen. Teknisk Forvaltnings registrering af strækningen er delvist summarisk, idet adgangsforholdene gennem krat og stikkende beplantning og private hegn umuliggør passage. Der er mange af de nærmeste private grundejere, der råder fuldt over det kommunale areal vest for deres ejendomme og Teknisk Forvaltnings drift eller andre har ikke mulighed for at komme til arealerne med mindre man sejler dertil eller får tilladelse til at gå gennem grundejernes ejendomme. Registrering foretaget ved besigtigelse på stedet d. 5. februar En del af registreringen måtte foretages fra den modsatte side af vandkanalen, hvorfor registreringen af kommunens areal er ufuldstændig. Endvidere er registrrering foretaget ved brug af luftfotos fra 2014 og tidligere. På luftfotos ses matrikelskel som røde streger, og de kan være behæftet med flere centimeters unøjagtighed på luftfotos. For mere præcis opmåling af matrikelskel, skal landinspektør indkaldes til opmåling af matrikelskel. Registreringen er indført i nedenstående skema i det omfang registrering på stedet og tolkning af luftfotos har været mulig. Øverst i skemaet er opført nærmeste privatejede grund langs kommunens areal. Adgangsvej fra Hilversumvej 48A/48B gennem låge i hegn. Adgangsvejen ind på kommunens grund foretages gennem låge, som Teknisk Forvaltning har fået ny nøgle til i januar Passage til at rydde op i krat er vanskelig pga. træet ved lågen. Træet indstilles til fældning, så oprydning i beplantning kan foretages. 1

37 Hilversumvej nr. 54, Matr. nr. 2ahh Affald eller lignende er lagt i en aflang dynge 22½ meter inde på kommunalt areal. Ca. 20 x 2 meter bred flisebelægning er etableret på kommunalt areal samt opsætning af forskellige ting. Ca. 117 m2 klippet græs på jordvold/ kommunalt areal. Hilversumvej nr. 56A, Matr. nr. 2ahf Arealet vest for grunden er utilgængelig for besigtigelse. Der henvises til luftfoto. Hegn opsat mellem private grundejere. 390 m2 klippet græs på jordvolden/kommunalt areal. Hilversumvej nr. 60C, Matr. nr. 2q Arealet vest for grunden er utilgængelig for besigtigelse. Der henvises til luftfoto. Hegn opsat mellem private grundejere. 570 m2 af kommunalt areal passes som have med fine buske, træer, trapper og andet inventar. Hilversumvej nr. 64, Matr. nr. 2akt Arealet vest for grunden er utilgængelig for besigtigelse. Der henvises til luftfoto. 280 m2 græs på jordvolden/kommunalt areal klippes. 2

38 Hilversumvej nr. 66, Matr. nr. 2aks Arealet vest for grunden er utilgængelig for besigtigelse. Der henvises til luftfoto. Græsset på volden klippes og der er placeret lidt ting og ca. 10 m2 belægning på kommunens areal. Nøragersmindevej 156, Matr. nr. 2alz 130 m2 græs klippet på jordvold/kommunalt areal. Lampe opsat på jordvolden. Mulig trappe på jordvolden/kommunalt areal og opsat bådebro i 2004/2005. Adgangsvej fra Nøragersmindevej gennem låge i hegn. Adgangsvejen ind på kommunens grund foretages gennem låge. Teknisk Forvaltning leder efter en nøgle dertil. Træer indstilles til fældning, så oprydning i beplantning kan foretages. 3

39 Nøragersmindevej nr. 159, Matr. nr. 2vy På luftfoto helt tilbage fra 1973 kan det godt se ud som om matrikelgrænsen og evt. hegn ikke er overensstemmende med ca m2 afvigelse. Elborg Allé 4, Matr. nr. 2væ Ca. 175 m2 klippet græsplæne på jordvold/kommunalt areal. Borde-bænkesæt opsat på jordvold samt hegn og beplantning mellem private grundejere. Elborg Allé 6 16, Matr. nr. 2alc Den integrerede institution Strandgården. Legehus opsat ved jordvold. 4

40 Elborg Allé 18, Matr. nr. 2vø Tårnby Kommunes gartnere har fældet et råddent piletræ ved volden pga. sikkerhed. Adgang foregik gennem privat ejers grund. Det er et problem at få kørt den fældede stamme og grenkvaset væk, fordi der ikke er adgang til arealet. Elborg Allé 20, Matr. nr. 2xa Efter 2010 er der foretaget en del arbejde med at fjerne beplantning på jordvold/kommunalt areal og etablere græs samt opsætte inventar på arealet vest for Elborg Allé 20. Elborg Allé 22, Matr. nr. 2xb I 1997 blev haven udvidet ud over matrikelgrænse ca. 2½ meter hen til jordvolden svarende til omkring 75 m2. Der blev efterfølgende opsat legehus og omkring 2000 blev der etableret ca. 40 m2 belægning. Træ terrasse opsat på jordvold i

41 Elborg Allé 24, Matr. nr. 2xc Ca. 125 m2 af kommunalt areal/jordvold klippes som græs. Der står et borde-bænkesæt på volden. Elborg Allé 26, Matr. nr. 2xd Ca. 130 m2 af kommunalt areal/jordvolder indhegnet med stakit. Græsset klippes. Elborg Allé 28, Matr. nr. 2xe Græs på jordvolden klippes. Ud fra luftfoto ser det ud, som om der ligger ca. 26 m2 materialer/affald på kommunalt areal bag volden. Elborg Allé 30, Matr. nr. 2xf Græs på jordvolden klippes. 6

42 Elborg Allé 32, Matr. nr. 2xg Ca. 120 m2 græs klippes på jordvolden. Ifølge luftfotos ligger der ca. 60 m2 ting/materialer på kommunalt areal. Heraf en 20 m2 hævet træ terrasse og en plantekasse. Elborg Allé 34, Matr. nr. 2xh Der er anlagt ca. 38m2 belægning, skur og andet på kommunens areal og ca 95 m2 græs slås. Elborg Allé 36, Matr. nr. 2xi Ca. 130 m2 græs slås og der står noget inventar på kommunalt areal. Elborg Allé 38, Matr. nr. 2xk Der står en cementblander og ligger affald og hegn på jordvolden. På kommunalt areal er endvidere etableret ca. 38 m2 belægning og 20 m2 højbede. 7

43 Elborg Allé 40, Matr. nr. 2xl Det kommunale areal er indhegnet med stakit, græsset klippes og der er etableret have med buske. Der står en kompostkasse få meter fra vandkanalen. Endvidere står ca. 19 m2 af naboens skure på kommunalt areal. Elborg Allé 42, Matr. nr. 2xm Hegn opsat mellem private grundejere på kommunalt areal. I perioden er der er etableret en delvis overdækket træterrasse på ca. 65 m2 på jordvolden/kommunalt areal. Samt etableret bådebro i kanalen. Elborg Allé 44, Matr. nr. 2xn Hegn opsat mellem private grundejere på kommunalt areal. Her er opsat drivhus på kommunalt areal og græs klippes på jordvolden. 8

44 Elborg Allé 46, Matr. nr. 2xo Græsset på jordvolden klippes. Ca. 58 m2 af kommunalt areal er indhegnet privathave og der er en trappe op af på volden. Elborg Allé 48, Matr. nr. 2xp Ca. 24 m2 af kommunal grund er indhegnet som have. Der er tyndet lidt ud i beplantningen på jordvolden, men ikke meget. Elborg Allé 50, Matr. nr. 2xq Der er tyndet lidt ud i beplantningen på jordvolden, men ikke meget. Der er ca. 6 m2 inventar/materiale på kommunal grund. 9

45 Elborg Allé 52, Matr. nr. 2xr Der er tyndet lidt ud i beplantningen på jordvolden, men ikke meget. 10

46 Bilag: 3.5. [ ,1]Brev fra 1995 sendt fra TF til Elborg Alle 46.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 10. marts Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29090/15

47

48 Bilag: 4.1. Kastruplundgade oversigtstegning Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 10. marts Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47898/15

49 k og affaldskurv omkring eksisterende træ bænk og affaldskurv vanddyser lysmast med spots bænk og bænk og affaldskurv affaldskurv med spots lysmast med spots bænk og affaldskurv lysmast ledelinje støbejern busstander TR2 træhulsrist støbejern TR1 BD kantbane lysmast TR1 BD BD taxi lysmast taxi lysmast hævet flade lysmast med spots rampe rampe TR1 BD BD cykelparkering TR3 BU1 TR8 BU1 TR3 TR6 BU1 TR4 TR3 BU2 BU2 TR5 TR4 TR5 TR6 TR7 TR4 BU1 TR3 BU2 TR5 cykelparkering cykelparkering handikapparkering TR1 TR1 BD kantbane Kastruplundgade BD kørebane parkering bænk og affaldskurv lysmast lysmast lysmast lysmast lysmast bænk og affaldskurv TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 BD BD BD ny placering af signalmast BD BD BD BD ny placering af signalmast Kastruplundgade TR1 TR1 parkering plint muldbed betonplint med træbeklædning bænk og affaldskurv bænk og affaldskurv lysmast pullert linjeafvanding opmærksomhedsfelt, knopelement støbejern retningsgivende informationsfelt, ledeelement støbejern cortenstålkant omkring muldbede Kastrupkrogen Aleen Aleen Noter: A U-TP Ubenævnte mål er i meter. Signaturer: TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 Robinia pseudoacacia 'Nyirsegi' / Robinie Quercus robur / Stilk-Eg Pinus mugo var mughus / Dværg-Bjerg-fyr Crataegus douglasii / Sortfrugtet tjørn Prunus nipponica / Japansk bjergkirsebær Pyrus salicifolia / Pilebladet pære Amelanchier lamarckii / Almindelig bærmispel Malus hybrid 'Brændkjær' / Paradisæble BD Hedera hibernica 'Hardy Cover' / Storbladet vedbend Allium aflatunense 'Purple Sensation' / Prydløg Koordinatværdier på denne tegning refererer til DKTM3 Koter refererer til DVR90 VER. DATO BEMÆRKNINGER TEGN./UDARB. KONTROL GODKENDT Tårnby Kommune Kastruplundgade, Tårnby Hovedprojekt PROJEKTNR. A Apterings - og beplantningsplan 2 TEGN./UDARB. YAGE / RMWI St KONTROLLERET KRFR GODKENDT IBRU BEMÆRKNINGER MÅL 1:250 DATO COWI A/S Parallelvej 2 DOKUMENTNR. VERSION 2800 Kongens Lyngby Danmark Tlf Fax A U-TP Printed by: on: ALP :52:13 Filename:\...\02_Sheet\A U-TP-122.dgn

50 Bilag: 5.1. Klimakommune-handlingsplan pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 10. marts Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39627/15

51 Projekt Klimakommune Handlingsplan Tårnby Kommune 1. juni maj 2018

52 Forsidefoto, Byparken. Fotografiet er taget d. 9. juli 2012 af Trine Bergstrøm og viser aksen op mod vandtårnet set fra byparken. Der er plantet pyramidepopler (Populus nigra italica ) på begge sidder af vandkanalen som understreger aksen og viser hvor den tidligere motorvej lå. Fotoet er valgt som forsidefoto, fordi det på mange måder symbolisere aktiviteterne i denne handlingsplan. Vandtårnet symboliserer bygningerne, bilerne symboliserer vejene, det grønne symboliserer miljøet, og så bassinet der med sin form peger tilbage på læseren som en løftet pegefinger på omtanke og adfærd. Handlingsplanen er udarbejdet af Heidi Tiedgen Svejgaard, Projektleder for Klimakommune i Tårnby Kommune. 2

53 Indholdsfortegnelse 1. Forord Indledning Organisation Kommunikation Energiledelse Energibesparelser i kommunale bygninger Adfærd Energibesparelser og miljøforbedringer for grønne områder Energibesparelser og miljøforbedringer ved drift og vedligeholdelse af kommunale veje

54 1. Forord Tårnby Kommunalbestyrelse besluttede tilbage i 2010 at tilmelde kommunen til Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning - den 1. juni 2010 blev den første aftale underskrevet af borgmester Henrik Zimino og præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen. I slutningen af april 2014 har Kommunalbestyrelsen besluttet at forlænge Klimakommuneaftalen indtil juni Den nye aftale indebærer, at Tårnby Kommune er Klimakommune i en 4-årig periode fra juni 2014 til juni I den nye periode som Klimakommune har Tårnby Kommune forpligtet sig til at reducere kommunens CO 2 udledning med 2 % årligt for kommunen som virksomhed. Tårnby Kommune har derudover forpligtet sig til: at udarbejde et årligt CO 2 regnskab at udarbejde en handlingsplan som beskriver, hvordan kommunen vil nå de opstillede mål 2. Indledning Handlingsplanen er inddelt i kapitler i forhold til de indsatsområder Tårnby Kommune har valgt at fokusere på i perioden, som nu løber fra d. 1. juni 2014 til d. 31. maj Hvert indsatsområde beskriver målet for de handlinger som er planlagt, samt de barrierer, som kan være medvirkende faktorer til, at målene ikke kan opfyldes. Hvert område indeholder en kort beskrivelse af den nuværende situation, som udgangspunkt for de opstillede handlinger, der er opdelt i kortsigtede og evt. allerede prioriterede handlinger og handlinger på lidt længere sigt. Handlingsplanen er tænkt som en løbende projektplan, samt som oplysning om, hvordan Tårnby Kommune arbejder i forhold til at reducere udledningen af CO 2. I maj/juni måned (hvert år) udgives Tårnby Kommunes årlige CO 2 regnskab. Dette regnskab er samtidig et evaluerings-notat, der kort beskriver Tårnby Kommunes år som Klimakommune, hvor hvert indsatsområde gennemgås. Afgrænsning Tårnby Kommune har valgt at afgrænse klimaaftalen til at omfatte kommunen som virksomhed. Det betyder, at kommunen ikke vil inddrage den enkelte borger eller de virksomheder, der har til huse i kommunen i klimakommune arbejdet. Udover energiforbrug er det valgt også at lade vandforbrug indgå i handleplanen og særligt for grønne områder og drift og vedligeholdelse af kommunale veje beskrives også forhold omkring miljøforbedringer. De enkelte områder vil desuden ofte overlappe hinanden idet et mindre drikkevandforbrug eksempelvis samtidig vil medføre et mindre energiforbrug til vandrensning og pumper mm. Ved at begrænse mængden af drikkevand og 4

55 regnvand, som ledes til kloakken vil rensningsanlægget samtidig bruge mindre energi og der skal pumpes mindre mænger frem til rensning. Osv. I handleplanen blev der tidligere for år 2013 og 2014 afsat midler til energirenovering. I år 2014 vil der derfor være fokus på, at få gennemført den resterende planlagte energirenovering. I perioden er der desuden fokus på at gennemføre planlagte energitiltag fra Energipuljen og at få handlingerne omkring energirigtig kommunikation og adfærd yderligere i drift. Midler Tårnby Kommune har igennem en lang årrække været opmærksom på energibesparende tiltag. Der har i flere år eksisteret en Energigruppe med fokus på besparelser og ny teknologi inden for energi og teknik. For år 2013 og 2014 er der afsat 30 mio. kr. til energirenovering - 20 millioner er brugt i 2013, og der er afsat 10 mio. kr. til energirenovering i Ved handleplanens udarbejdelse er budget ikke endeligt vedtaget. Ud over midler til energirenovering er der for 2014 samlet afsat kr. i budgettet til realisering af energiprojekter, i Energipuljen. Energipuljen er fra 2014 blevet en driftspulje, som løbende prioriteres af Energigruppen. Kravet i Energipuljen er nu, at projekterne skal have en tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år, mod tidligere 5 år. Det er uvist om der også afsættes midler til Energipuljen i årene fremover. Alternativt vil energiprojekter blive søgt udført via fonde, puljer, Gate 21 mm. 5

56 3. Organisation Efter Tårnby Kommunes klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening er der efterfølgende nedsat en Klima-projektgruppe. Klimaprojektgruppen er bevidst sammensat fra forskellige afdelinger under Teknisk Forvaltning, for at sikre bredt ejerskab til opgaven. Klima-projektgruppens arbejde består i at udarbejde handlingsplaner og desuden løbende at være sparringspartner i Klimakommune arbejdet, herunder efter behov at deltage i ad hoc grupper til organisering af kampagner, nye projekter mm. Tårnby Kommunes energikonsulent er naturligt indsat som projektleder og tovholder i Klimakommune arbejdet. Energikonsulenten har ansvaret for kommunens årlige CO 2 opgørelse og evaluering af projekt Klimakommune - samt for aktivt at kortlægge nye potentielle energiprojekter og løbende at følge op på implementeringen af de beskrevne tiltag i handleplanen. Energigruppen prioriterer indkomne forslag til energiprojekter, der skal søges gennemført. Sagsbehandlere i Vej, Park & Ejendomme sørger for gennemførelse af energireducerende projekter. Styregruppen er nedsat med henblik for at sikre afsættelse af nødvendige ressourcer i projekt Klimakommune. Derudover har Styregruppen en koordinerende rolle i Klimakommune arbejdet og bidrager dermed til at fastholde de opnåede resultater og giver samtidig grønt lys for kommende projekter. Figur 1: Organisationsdiagram for Tårnby Kommunes Klimakommune arbejde 6

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Projekt Klimakommune Handlingsplan

Projekt Klimakommune Handlingsplan Projekt Klimakommune Handlingsplan Tårnby Kommune 1. juni 2014 31. maj 2018 Forsidefoto, Byparken. Fotografiet er taget d. 9. juli 2012 af Trine Bergstrøm og viser aksen op mod vandtårnet set fra byparken.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere