Det har i mange år været nærmest banalt at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det har i mange år været nærmest banalt at"

Transkript

1 38 JENS OTTO KRAG OG KEYNES Af Niels Wium Olesen I 1944 skrev Jens Otto Krag en begejstret aviskronik om Keynes, der kaster nyt lys på spørgsmålet om Keynes-inspirationen i Socialdemokratiets efterkrigsprogram Fremtidens Danmark. Det har i mange år været nærmest banalt at konstatere, at det socialdemokratiske valgprogram Fremtidens Danmark fra 1945 var inspireret af den britiske økonom John Maynard Keynes finanspolitiske teorier. 1 Tilsvarende banalt har det været at hævde, at Jens Otto Krag var ansvarlig for programmets keynesianske islæt. Indflydelsen på programmet fik Krag sådan hedder det i litteraturen dels i kraft af at være generalsekretær i den såkaldte Socialiseringskommission, som stod for udarbejdelsen af programmet. Og dels i egenskab af at være hovedforfatter for selve programmet. 2 Denne konsensus om Fremtidens Danmark har været markant. Den har uden tvivl været medvirkende til, at de politologer og historikere, mig selv indbefattet, som har forfægtet Keynes-inspirationen i programmet, alt for villigt har affundet sig med, at vi ikke havde kildecitatet, den berømte smoking gun, som påviste, at Jens Otto Krag i faktisk havde læst Keynes og eksplicit satte sig for at indskrive den britiske økonoms teorier i det socialdemokratiske partiprogram. Da jeg i april 2000 deltog i et debatmøde arrangeret af SFAH om keynesianismen og den danske velfærdsstat, blev jeg ramt af en vis uro. Det stod mig pludselig klart, hvor påfaldende indirekte min argumentation for Keynes-inspirationen var. Jeg var som sådan ikke i tvivl, men måtte overfor mig selv erkende, at jeg ikke kunne forlange af andre, at de skulle være lige så overbeviste. 3 Jens Otto Krag har med erindringsbøger og utallige historiske værker om Socialdemokratiet bidraget stærkt til orkestreringen af sit eget eftermæle. Hvad angår Fremtidens Danmark har han også givet sit besyv med. F.eks. i erindringsbogen Travl tid, god tid fra 1974, hvori han om arbejdet med programmet skrev: På den dæmpede måde, jeg havde vænnet mig til som embedsmand, forelagde jeg en politik, som jeg selv mente var Keynes. 4 Krag lægger i citatet den modne mands di-

2 JENS OTTO KRAG OG KEYNES 39 John Maynard Keynes i sit elskede bibliotek med en førsteudgave af Shakespeares sonetter (ABA).

3 40 stance til ungdommen ved at antyde, at hans forståelse af Keynes dengang ikke var fuldstændig. Den milde selvudlevering, Krag lægger for dagen, fremmer ved første øjekast troværdigheden af udsagnet. Alligevel er der stadig al mulig grund til at være skeptisk overfor hans egne erindringer og dermed også udsagnet om Keynes. Erindringsbøgerne Ung mand fra trediverne (1969) og Travl tid, god tid er uhyre velskrevne og rummer en god portion afvæbnende selvironi. Men de er også stærkt selviscenesættende med Krag som gesandt for den nye tids tanker og ideer. De blev skrevet, mens Keynes stadig stod som en af hovedarkitekterne bag 1950 ernes og 1960 ernes velfærdsboom i den kapitalistiske verden. Men før han, altså Keynes, (sagligt set næppe rimeligt, men ikke desto mindre) blev gjort ansvarlig for 1970 ernes stagnerende økonomier. Citatet ovenfor kan således være Krags forsøg på at fremstille sig selv som en del af the winning team. Situationen, altså manglen på samtidige kilder der eksplicit nævner Keynes, taget i betragtning, er det således helt relevant og i sammenhængen legitimt at stille flere spørgsmål til den herskende konsensus om Fremtidens Danmark og Keynes-inspirationen. F.eks. om programmet er direkte præget af Keynes eller blot skrevet under indtryk af 1930 ernes generelle opbrud i finanspolitiske og krisebekæmpende forestillinger, måske med påvirkning fra den svenske Stockholm-skole med Gunnar Myrdal i spidsen? Det sidste kan udfra en overfladisk betragtning forekomme mere sandsynligt ihukommende den stærke fællesnordiske socialdemokratiske identitet. Det er blandt andet sådanne spørgsmål, Nils Bredsdorff har rejst i sin bog Fremtidens Danmark, socialdemokraterne og keynesianisme. 5 Han er mildt sagt ikke enig i den konsensus, jeg omtaler ovenfor. Hvis man skal opsummere Bredsdorffs synspunkter vedrørende Fremtidens Danmark, så er de: 1. Krag og de øvrige cand.polit. er var ikke keynesianere i De interesserede sig slet ikke for Keynes. 2. Keynesianismen er ikke kompatibel med den planøkonomi, som også foreslås i programmet. Keynes var ikke socialdemokrat, skriver Bredsdorff. 3. Elementet i programmet, som kaldes moderne konjunkturpolitik er hverken keynesiansk eller nyt. Det er gammeldags socialdemokratisk underkonsumtionsteori tilsat lidt Myrdal. 4. Den moderne konjunkturpolitik er heller ikke det centrale i programmet. Bredsdorffs synspunkt er, at keynesianske tankegange først blev comme il faut via en indsivning i centraladministrationens dag-tildag-arbejde i løbet af 1950 erne. En fra hånden-og-i-munden-proces. 6 Nu hviler opfattelsen af, at Fremtidens Danmark er inspireret af Keynes finanspolitiske tanker, dog ikke kun på et grundlag af historikernes kollegiale skriven hinanden og Krag af, som Bredsdorff synes at mene. Den er solidt funderet i en læsning af programmet selv. Argumentationen herfor er givet adskillige gange tidligere mest udførligt af Karin Hansen og Lars Torpe 7 men skal alligevel gentages i korthed mod slutningen af denne artikel. I den forbindelse skal det dog pointeres, at jeg aldrig har ment eller skrevet, at programmet havde keynesianismen som sin højeste og eneste mening. Ej heller at det danske Socialdemokratis efterkrigspolitik derved for mange år i fremtiden var fastlagt. Programmet står så at sige på to ben: Det ene er den moderne konjunkturpolitik (Keynes-inspireret). Det andet er den mere selektive statslige intervention i økonomien, som foreslås i programmet. F.eks. i form af råstofallokering via kontrol med udenrigshandlen samt hele komplekset af råd på statsligt, branche- og arbejdsplads-niveau med kompetence til dispositioner i produktionen og samfundsøkonomien. Det sidste ben fik imidlertid noget sværere betingelser under den umiddelbare efterkrigstids generelle liberaliseringstendenser. Denne artikels hovedærinde er dog ikke bidrage til denne diskussion. Det er i stedet at publicere og kommentere et i litteraturen hid-

4 JENS OTTO KRAG OG KEYNES 41 til upåagtet, men i denne sammenhæng helt centralt dokument, som besidder stærke lighedstræk med førhen omtalte rygende pistol. Biografiske kildestudier vedrørende Jens Otto Krag har ledt mig til en længere kronik fra Krags hånd, som blev bragt i Social-Demokraten i december Heri introducerede han meget direkte og håndfast Keynes synspunkter. Hvad der dog i bund og grund måske er endnu mere interessant: Han satte synspunkterne i en for socialdemokrater meget belejlig politisk sammenhæng. At december 1944 også var måneden, hvor Krag fremlagde sit første større notat for Socialiseringskommissionen, hvori han introducerede begrebet moderne Konjunkturpolitik og plæderede for, at det skulle være en uomgængelig og central del af det fremtidige program, antyder allerede på forhånd et interessant sammenfald. Det paradoksale ved kronikken er, at den var foranlediget af en række artikler om keynesianisme i det svenske idépolitiske tidsskrift Tiden. Der er således tale om, at Krag på et indirekte plan er under svensk påvirkning, men ikke som man herunder Bredsdorff ville forvente i retning af Stockholm-skolen. Problemstillingen i denne artikel vil sikkert forekomme nogle læsere rigeligt snæver. Hvad betyder det, om Krag var orienteret i Keynes teori eller ej? Hvad betyder det, om Fremtidens Danmark var keynesiansk eller ej? Svaret på spørgsmålene har betydning for mindst fire forhold: For det første det rent biografiske perspektiv i relation til Jens Otto Krag. For det andet har svaret implikationer i forbindelse med spørgsmålet om brud og kontinuitet i Socialdemokratiets politiske tænkning fra 1930 erne, over besættelsen og de første usikre efterkrigsår, til 1950 ernes begyndende vækst. For det tredje er svaret betydningsfuldt for Nils Bredsdorffs synspunkt om den langt senere brug af Keynes teorier i politisk sammenhæng. Og endelig, for det fjerde, får vi indsigt i de veje, som de politiskøkonomiske tanker gik i midten af det 20. århundrede. Inden Krags kronik citeres og kommenteres skal visse forudsætninger dog først præsenteres. Først skal der gives et lille rids af hovedelementerne i Keynes teori. Dernæst præsenteres og kommenteres artikelrækken fra det svenske tidsskrift Tiden, som Krag eksplicit refererer til i sin kronik. Herefter følger kronikken og kommentarerne til den. Til slut nogle bemærkninger om selve programmet. Keynes og General Theory Blandt økonomer findes der almindelig enighed om, at den centrale byggesten i Keynes teori, som den kom til udtryk i hovedværket General Theory of Employment, Interest and Money (1936), er udtrykket effektiv efterspørgsel eller samlet efterspørgsel. 8 Udtrykket findes som det overordnede begreb i den indkomstdannelsesmodel, hvormed Keynes i General Theory beskrev sammenhængen mellem indkomst, forbrug, opsparing og investering i en kapitalistisk økonomi. Heroverfor kan man med rimelighed anføre, at der i 1930 erne og 1940 erne kan spores en stigende opmærksomhed overfor, at samfundets aktivitet og dermed også beskæftigelsen var afhængig af det samlede forbrug altså den effektive efterspørgsel. At Keynes således på dette punkt ikke skilte sig ud fra andre økonomer; og måske heller ikke fra politisk praksis. Men graver man et spadestik dybere i Keynes teori finder man det kendetegn, som adskiller ham fra andre økonomer og tidens politiske praksis. Nemlig Keynes opdeling af den effektive efterspørgsel i to hovedbestanddele: forbrugsefterspørgslen og investeringsefterspørgslen. Det er Keynes centrale pointe, at der opstår ubalance i samfundsøkonomien, når forbrugs- og investeringsefterspørgslen tilsammen ikke modsvarer samfundets samlede indkomst. Dette vil typisk opstå, påpeger Keynes, fordi den del af indkomsten, som bliver anvendt til forbrug, falder med stigende indkomst. Opsparingen vil med andre ord øges, hvis indkomsten stiger, men det vil oftest ikke føre til proportionalt øgede investeringer, fordi forholdet mellem renten og grænseeffektiviteten af investeringer ikke er

5 42 Jens Otto Krag med Gunnar Myrdals bog Varning för fredsoptimism (ABA). styret af nogen balancerende faktorer (a la en Adam Smith sk usynlig hånd). Altså vil resultatet være et fald i investeringsefterspørgslen og dermed også i den effektive efterspørgsel. Beskæftigelsen vil derfor falde indtil forholdet mellem investeringerne og opsparingen igen er i balance. Der er opstået en økonomi i balance, men med arbejdsløshed. Keynes er mere kendt for den kur, han anbefalede mod økonomier, som fandt deres balancepunkt med arbejdsløshed, end for selve analysen af, hvorfor det overhovedet kunne ske. Kuren bestod af to midler, som kunne anvendes samtidigt eller uafhængigt af hinanden, alt efter hvilke effekter man ønskede. Det første middel er nok mere kendt end det andet: at staten skulle underbudgettere og dermed skabe større efterspørgsel. Det andet var, at progressiv beskatning og den deraf afledte indkomstudjævning ville fremme efterspørgs-

6 JENS OTTO KRAG OG KEYNES 43 len, idet forbrugstilbøjeligheden (hos Keynes: propensity to consume ) var stigende ved faldende indkomst. Stockholm-skolen foreslog også underbudgettering for at bekæmpe arbejdsløsheden. Men der var forskelle i forhold til Keynes teori. Hvor Keynes i sin analyse tog udgangspunkt i den effektive efterspørgsel, tog kredsen af svenske økonomer, der i 1930 erne blev kendt under betegnelsen Stockholm-skolen, udgangspunkt et andet sted. De svenske økonomer tog oftest udgangspunkt i prisændringerne og så først i anden omgang på disses indvirkning på beskæftigelse og produktion. 9 Et eksempel herpå er Gunnar Myrdals Konjunktur och offentlig hushållning (1933), der blev udgivet som en folkeoplysende bog med henblik på at forklare den svenske finanslov for Forskellen mellem Keynes og Stockholmskolen ligger dog ikke kun i det analytiske udgangspunkt: Keynes i begrebet den effektive efterspørgsel, Stockholm-skolens i prisændringerne. Også i implementeringen af analysen var der forskelle. Keynes mente, at budgetbalancen var et underordnet, næsten irrelevant problem i forhold til det centrale: At styre omfanget af den effektive efterspørgsel. Keynes var rede til at føre en finanspolitisk underbudgettering i såvel gode som dårlige konjunkturer han mente, at den deraf opståede vækst i økonomiens volumen kunne betale de offentlige underskud. Stockholm-skolen var (dengang) mere moderat og forsigtig og foreslog kun en balancering henover konjunkturerne. Altså en flerårig budgetbalance. Den svenske debat Krag skrev i kronikken, som citeres og kommenteres nedenfor, at han var inspireret af visse indlæg i den svenske valgkamp til Rigsdagsvalget i september Derfor er det formålstjenligt at opholde sig ved disse for at få baggrunden for Krags kronik på plads. De indlæg, han hentydede til, var en artikelrække i Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis (SAP) hæderkronede tidsskrift for ide-debat, Tiden, i numrene 3 og 4 fra henholdsvis april og maj Vi vil i det følgende se, hvordan indflydelsesrige svenske socialdemokrater præsenterede Keynes og keynesianske synspunkter delvis i opposition til svensk (og socialdemokratisk) økonomisk tænkning i 1930 erne. Artikelrækken og den politiske kontekst, den indgår i, afdækker ikke blot dele af baggrunden for Jens Otto Krags Keynes-inspiration. Vi ser også, hvordan Gunnar Myrdal under krigen var blevet inspireret af Keynes, hvilket må mane til forsigtighed med alt for uforpligtende at omtale Gunnar Myrdal og hans makroøkonomiske ideer som væsensforskellige fra Keynes. Det var de i 1930 erne, men ikke i 1940 erne. 12 Der er tale om en række artikler af svenske socialdemokrater, socialøkonomer og politiske journalister samt to oversatte artikler af henholdsvis den kendte amerikanske keynesianer Alvin Hansen og John Maynard Keynes selv. Hertil kommer kortere (ind)ledende artikler i hvert nummer af Torsten Gårdlund. De tre centrale artikler i rækken er Alvin Hansens Full sysselssättning, Keynes Sysselsättningsteorin och samhällsutvecklingen samt den ledende svenske socialdemokrat og journalist Karl Fredrikssons artikel Kan sparandet bli för stort?. Alvin Hansen Alvin Hansen, professor i politcal economy ved Harvard University, skriver i sin artikel om den økonomiske situation i USA og udsigterne for efterkrigstiden. Artiklen former sig som en insisterende opfordring til det amerikanske samfund om at forberede en ekspansiv finanspolitik med henblik på at undgå en efterkrigsdepression lig den, der efter Første Verdenskrig løb over den kapitalistiske verden. Synspunkterne ligger i direkte forlængelse af Keynes General Theory. Hansen påpeger, at USA ikke vil være forarmet, når freden kommer. Tværtimod vil landet stå med større ressourcer end før krigen. Det gælder såvel mængden af moderne pro-

7 44 Udsnit af Jens Otto Krags kronik i Socialdemokraten den 27. december duktionsudstyr og råstoffer som mængden af halv- og helkvalificeret arbejdskraft. På trods af krigens voldsomme udgifter har USA formået at øge det private forbrug på hjemmefronten. Krigen har bragt USA ud af 1930 ernes stagnation og krise. Den har gjort, hvad New Deal forsøgte, men ikke opnåede. Spørgsmålet er blot, hvordan dette enorme potentiale skal udnyttes. Hansens svar er, at man frem for alt må undgå, at demobiliseringen fører til fredskrise. Militær sejr bør ikke føre til økonomisk nederlag. I stedet gælder det om, skriver Hansen, at fastholde det ekstremt høje aktivitetsniveau, som krigens generalmobilisering har bragt med sig. Denne fastholdelse af aktivitetsniveauet skal ikke ske via produktion i statsligt regi. Den amerikanske økonomi bør fortsat bygge på det frie initiativ, påpeger Hansen efterfulgt af nogle klassisk liberalistiske besværgelser om frihed overfor tvang. Aktivitetsniveauet skal sikres ved, at købekraften bibeholdes. Her skal staten gribe ind: Det är statens sak att se till att efterfrågan hålles uppe, skriver Hansen i velkendt keynesiansk stil. 13 Hele demobiliseringsspørgsmålet skal i det hele taget nøje vurderes i lyset af dets efterspørgselsmæssige og finanspolitiske konsekvenser. Vejen til at fastholde et passende efterspørgselsniveau på såvel forbrugs- som investeringsvarer er blandt andet via progressiv beskatning at begunstige den del af befolkningen, som netop grundet lavere indtægter ikke er så disponerede for at spare, men derimod for at forbruge. Hansen leverer desuden forslag til storstilede opgaver og investeringer, som passende kan erstatte den mobilisering af ressourcerne, som krigen havde været. Vi havde sett att det är möjligt att mobilisera landets produktivkräfter för kriget. Vi kunna också mobilisera dem för freden. 14 Hansen beskæftiger sig i artiklen også med spørgsmålet om de mulige konsekvenser af underbudgetterede finanslove over længere tid. Ifølge Hansen er den deraf følgende statsgæld et mindre, ja i bund og grund irrelevant problem. Afvikling af statsgælden kan overvejes som et finanspolitisk tiltag på niveau med skatteforøgelser eller -sænkninger. Men kriteriet bør udelukkende være, hvorvidt de makroøkonomiske konsekvenser på skattepolitikken eller indkomstfordelingen er ønskelige eller ej. 15 Keynes på svensk Keynes bidrag i Tidens artikelrække er et fuldstændigt og ordret genoptryk af det afslut-

8 JENS OTTO KRAG OG KEYNES 45 tende kapitel 24 i General Theory med overskriften Concluding Notes on the Social Philosophy towards which the General Theory might lead. 16 I kapitlet maler Keynes med den brede pensel og skriver (eller forsøger at skrive) sig ind i traditionen for store samfundsøkonomiske analyser i stil med Adam Smith og Karl Marx. Kapitlet består af i alt fem afsnit. I første afsnit diskuterer Keynes de traditionelle, liberalistiske begrundelser for forskelle i indkomster, og hvorfor de ifølge hans teori ikke er gangbare i økonomisk forstand og ej heller ønskelige af hensyn til deres tendens til at skabe arbejdsløshed. Keynes påpeger nemlig, at opsparingen i en laissez-faire-økonomi ikke som hidtil antaget nødvendigvis fører til investeringer. 17 Snarere hævder han at have vist med sin teori (General Theory), hvordan en øget forbrugstilbøjelighed (og dermed mindre opsparing) vil føre til øget investering i forventning om at efterspørgslen vil lokke investeringerne frem. En sådan øget forbrugstilbøjelighed kan netop skabes ved at indkomstulighederne udjævnes, idet de mindre velstillede anvender en større andel af indkomsten til forbrug end de velstillede. Följaktligen bortfaller ett av de viktigaste sociala skäl, som anförts för att rättfärdiga ett visst mått av ekonomisk olikhet. 18 Men betoner Keynes umiddelbart efter der er stadig grunde til at bevare uligheder i indkomstfordelingen. Disse er først og fremmest forbundet med ønsket om at belønne det frie initiativ. Ulighederne behøver blot ikke være så store som nu. Efter denne opsummering af sine synspunkter vedrørende opsparing, investering og forbrug fremlægger Keynes i kapitlets andet afsnit sine betragtninger om renten. Han ønsker den så lav som muligt, således at den positive placering af kapital i produktive sammenhænge fremmes på bekostning af den passive placering af kapital. Endelig indeholder afsnittet hans berømte forudsigelse om medlidenhedsdrabet (euthanasia) på rentier en. Tredje afsnit er viet til spørgsmålet om statens rolle i et samfund, der er funderet på General Theory. Han pointerer, at statens opgave først og fremmest må være at sikre et passende niveau for forbrugstilbøjeligheden. Han afviser i den forbindelse ikke, at staten kan blive nødt til at gribe til en socialisering af investeringerne. Dette er dog en ofte overfortolket sætning i General Theory, som i forhold til sammenhængen ikke må tillægges for stor betydning. Keynes fortsætter da også med at skrive, at det for staten i højere grad gælder om at sikre de rette betingelser for, at den liberale samfundsøkonomi udnytter samtlige ressourcer. Ejerskabet til produktionsmidlerne finder han mindre interessant. Bortsettfrån nödvändigheten av central kontroll i syfte att uppnå anpassning mellan konsumtionsbenägenheten [forbrugstilbøjligheden, propensity to consume, nwo] och lockelsen att investera [tilskyndelsen til at investere, inducement to invest, nwo] finns det sålunda inga andra skäl för socialisering av det ekonmiska livet än de som redan tidigare funnits. 19 Afsnittet bør således tolkes som forfatterens forsikring om, at hans teori er i overensstemmelse med det liberale samfunds grundlæggende normer, herunder effektivitetsfordelene ved decentraliseringen och privatintressets fria spel. Eksplicit lægger Keynes i samme åndedrag afstand til den likriktade og totalitära staten. 20 Det fjerde og femte afsnit i kapitlet er begge korte. Det er luftige betragtninger om alt det, som General Theory ikke handler om, nemlig henholdsvis international handel og arbejdsdeling samt teoriens chancer i praktisk politik. Karl Fredriksson Den tredje større artikel i serien er Karl Fredrikssons artikel Kan sparandet bli för stort?, som følger umiddelbart efter Keynes. Karl Fredriksson var en indflydelsesrig socialdemokratisk journalist, som i var medlem af SAP s kommission til udarbejdelse af efterkrigsprogrammet De 27 punkterna. Kommissionen var netop i gang med sit arbejde, mens artikelrækken løb i Tiden. Fredriksson tager i sin artikel udgangs-

9 46 punkt i et oversat citat fra General Theory. Nemlig den berømte passus om at selv pyramidebygning, jordskælv og krig kan føre til velstand, fordi det vil føre til et øget offentligt forbrug. 21 Samtiden har vist, påpeger Fredriksson, at en så destruktiv beskæftigelse som krig fører til øget velstand i kraft af de stærke efterspørgselsfremmende kræfter, der sættes i gang. Han taler ligesom Hansen først og fremmest om USA. Den amerikanske krigsøkonomi har vist, fortsætter Fredriksson, at Keynes har et relevant budskab. En for stor opsparing kan være en hindring for velstand, og store offentlige udgifter (underbudgettering) kan fremme velstand. 22 Herefter anfører Fredriksson polemisk, hvor stor opstandelse det fra borgerlig side medførte, da den svenske Arbejderpartiregering forelagde en underbudgetteret finanslov i Fredriksson hævder således underbudgetteringspolitikkens svenske byrd og frakender dermed Keynes dén ære. Samtidig fremhæver han, at Keynes fokus på forbrugsog investeringsefterspørgslen samt disses forhold til opsparingen er en ny og i 1944 afgørende indsigt. 24 Det er ikke opsparingen, som fremmer investeringerne, men forbruget, som lover investoren afkast af sin investering. Derfor, lader Fredriksson forstå, er den effektive efterspørgsel et politisk potent begreb, ikke mindst når man kobler det sammen med den keynesianske argumentation for jævnere indkomstfordeling. Torsten Gårdlund De tre artikler i de to numre af Tiden var som nævnt flankeret af to indledende artikler. Inkomstutjämning (nr. 3) og Mer om inkomstutjämning (nr. 4). Begge var af økonomen Torsten Gårdlund. Særlig i den sidste lægger Gårdlund vægt på nogle af de samme aspekter som Fredriksson. Gårdlund gør honnør for det teoretiske nybrud i de finanspolitiske teorier, som de svenske socialdemokrater i begyndelsen af 1930 erne stod for. Om man nu skall berömma sitt eget parti, tilføjer han undskyldende. Men der var sket en udvikling siden da, fremhæver han. Teorien var siden da kommit att utvidgas till att omfatta krav på en strukturell samhällsomdaning i inkomstutjämningens tecken. Han tilføjer: De två författere som med största bredd behandlat dessa frågor [er] J. M. Keynes och Alvin Hansen. 25 Gårdlund slutter med at konstatere, at de konklusioner, som Keynes selv kalder moderat konservativa, med tiden måske vil blive betragtet som de största omvälvningarna i det ekonomiska tänkandets historia. 26 Myrdal og den ekspansive finanspolitik Der er tale om en bemærkelsesværdig iscenesat kampagne for en ikke blot moderat, men en særdeles ekspansiv finanspolitik i stil med Keynes General Theory. Hvorfor overhovedet iværksætte en sådan kampagne for udenlandsk, anglo-amerikansk endda liberalt tankegods, når Folkhemmet var så velforsynede med gode socialdemokratiske økonomer, der havde fundet på det hele før Keynes? (Som svenske økonomer og andre med hang til at betone, at Keynes ikke var først med det hele, eller noget som helst (?), har tilbøjelighed til at nævne igen og igen). 27 Jo, fordi der er forskel på Keynes finanspolitiske teorier og Stockholm-skolens, hvorunder Gunnar Myrdals teorier traditionelt også regnes. Jeg omtalte nogle af disse forskelle i afsnittet Keynes og General Theory. Torsten Gårdlund omtaler en af forskellene i den praktiske implementering af teorierne. Nemlig Keynes teoretiske redegørelse for, hvordan progressiv beskatning kunne anskues som et aktivitetsfremmende værktøj i finanspolitikken. Den anden forskel som i Tidens artikelrække særlig behandles af Alvin Hansen er Keynes opfattelse af, at budgetbalancen er et underordnet problem i forhold til det væsentlige: at styre omfanget af den effektive efterspørgsel. Her stod Stockholm-skolen på den flerårige budgetbalance. Artikelrækken kan betragtes som en afspejling af diskussionerne i i Arbetar-

10 JENS OTTO KRAG OG KEYNES 47 rörelsens Efterkrigsråd, som stod bag Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis efterkrigsprogram De 27 punkterna. 28 Ja, ikke kun en afspejling, snarere et partsindlæg i en strid i toppen af SAP. En svensk historiker, Örjan Appelqvist, har for nylig erhvervet ph.d.-graden med en afhandling, hvor netop denne konflikt afdækkes. 29 Appelqvist har ikke behandlet de aktuelle artikler i Tiden, men der synes at være et sammenfald af omstændigheder, som peger i retning af en sådan sammenhæng. Kernen i striden var på det finanspolitiske område. Det centrale spørgsmål var, om budgetbalancen i et flerårigt perspektiv fremstod som et relevant problem eller ej? Der var sket det paradoksale, at Myrdal var blevet om jeg så må sige keynesianer. Appelqvist redegør for, hvordan Myrdal under indtryk af sine ophold i USA var blevet overbevist om det formålstjenlige i en keynesiansk tilgang til spørgsmålet om budgetunderskud i såvel høj- som lavkonjunkturer. Synet af den særdeles vitale amerikanske krigsøkonomi var for ham en bekræftelse herpå. Medvirkende hertil var også samtaler, som den svenske socialdemokrat og økonom førte med kollegaen Alvin Hansen. Myrdals store frygt var, som Hansens, at den globale økonomi ville synke i en dyb depression i det øjeblik, krigsøkomierne blev demobiliseret. De to delte frygten for, at verdens politiske ledere indbefattet de amerikanske formentlig ikke var rede til at føre den for dem at se nødvendige ekspansive politik. 30 I Efterkrigsrådet bag det svenske partiprogram havde Myrdal opbakning til sin linie blandt visse rådsmedlemmer, blandt andre Karl Fredriksson og Richard Sterner. 31 Men Myrdal fik ikke tilslutning fra flertallet. Den mere forsigtige finansminister Ernst Wigforss underkendte Myrdal. Det endelige program kom således til at indeholde en forsikring om, at finanspolitikken skulle overbudgetteres i tilfælde af højkonjunktur. Altså at staten skulle kræve mere ind i skat, end der blev kanaliseret ud i samfundsøkonomien. Penneføreren var i stor udstrækning Wigforss. 32 Den keynesianske inspiration, som Myrdal var eksponent for, gik dog ikke sporløst henover det færdige program. I afsnittet om finanspolitik og fuld beskæftigelse formidles en indkomstdannelsesmodel, der ligesom Keynes tager udgangspunkt i begrebet den effektive efterspørgsel og dennes bestanddele, forbrugs- og investeringefterspørgslen. 33 Her var sket en markant drejning, siden Myrdals bog fra 1933 Konjunktur och offentlig hushållning var state-of-the-art i SAP s finanspolitiske tænkning. Dog er det bemærkelsesværdigt, at programmet intet nævner om progressiv beskatning som finanspolitisk middel til styring af forholdet mellem forbrug, investeringer og opsparing. Det, som netop var det væsentligste omdrejningspunkt i artikelrækken i Tiden. Artikelrækken kan betragtes som Myrdalfløjens (Gunnar og Alva Myrdal, Fredriksson, Sterner) kompensation eller revanche for nederlaget i Efterkrigsrådet. Den ekspansive finanspolitik var hermed i det mindste ikke et usagt synspunkt i svensk offentlig debat. Men officiel politik for SAP var det ikke. Myrdal fik fuldt afløb for sit Keynes- og Alvin Hansen-inspirerede synspunkt i bogen Varning för fredsoptimism, som blev udgivet næsten samtidigt med efterkrigsprogrammet. Bogen blev kommenteret i den danske fagpresse og sandsynligvis også i den socialdemokratiske dagspresse. 34 Det var artikelrækken i Tiden, som foranledigede Krag til at skrive kronikken. Man kan have sin tvivl, om Krag interesserede sig for konflikten i SAP ja, om han overhovedet var opmærksom på, at der var en konflikt, og om han i givet fald fattede implikationerne af den. Når de bagvedliggende fronter i den svenske debat overhovedet er værd at diskutere i denne sammenhæng, er det fordi, det er vigtigt at holde sig for øje, at man ikke kan slutte fra svensk inspiration til Stockholm-skolen. Svensk inspiration kunne ligeså vel betyde keynesianisme. Men lad os nu se, hvad Krag fik ud af det i en dansk kontekst.

11 48 Jævnere indkomstfordeling? Sådan lød overskriften på Krags kronik i Social-Demokraten den 27. december Socialiseringskommissionens arbejde, som i august 1945 ledte frem til offentliggørelsen af Fremtidens Danmark, var netop påbegyndt i november 1944 med Krag som generalsekretær. Nedenfor citeres den in extenso. Retstavningen i kronikken er bevaret, eneste ændring er en markering og nummering af de enkelte afsnit af hensyn til de efterfølgende kommentarer. 35 [Manchet:] Den væsentligste Indvending mod at gøre Uligheden i Indkomst- og Formuefordeling mindre har hidtil været, at Opsparingen og dermed Kapitaldannelse og Produktion vil blive reduceret. I nedenstaaende Kronik skildrer J. O. Krag, hvorledes moderne Nationaløkonomi har slaaet dette Argument for Panden. [1:1:] Den Tid er vist forbi, hvor man kunde bilde Folk ind, at Socialisternes fornemste Maal er, at alting skal deles lige over. [1:2:] Tilbage staar imidlertid den Kendsgerning, at Socialisterne tilstræber en langt mere ligelig Indkomstfordeling end den, vi har i Øjeblikket. Og allerede det har jo til Dato været tilstrækkeligt til at vække alvorlige Betænkeligheder hos mange velmenende Borgere. [1:3:] Saadanne brave Medborgere har ofte været villige til at indrømme, at den ulige Indkomst- og Formuefordeling skabte højst uønskede sociale Klasseforskelle, men de har ment, at den er nødvendig, hvis Samfundets materielle Fremskridt skal fortsættes. Af to Grunde. For det første fordi Muligheden for at tjene Penge er nødvendig for at stimulere Borgerne til at anstrenge sig. Udsigten til en kontant Belønning faar dem til at lægge Kræfterne i og udføre Ting og Bedrifter, som almindelig Dovenskab ellers vilde have hindret Udførelsen af. For det andet fordi Opsparing er en Nødvendighed for Samfundet især for det fremadskridende Samfund med voksende Produktion. Opsparing bliver til Kapital, som investeres i Maskiner, Bygninger, Transportmidler m.v. Er Realkapitalen ikke i Vækst, vil Samfundet stagnere. Dette gælder i hvert Fald, saa længe Opfindelserne kræver stadig mere Kapital, og saa længe Befolkningen er i Tiltagen. Denne Opsparing præsteres imidlertid for en stor Del af Overklassen, som tjener saa meget, at dets Medlemmer trods en enorm opfindsomhed med Hensyn til Fremgangsmaader ikke formaar at bruge det hele. Det, der ikke forbruges, bliver opsparet, og for denne Opsparings Skyld maa Overklassen bevares. Ellers gaar Fremskridtet i Staa. [1:4:] Omkring disse to Synspunkter har bl.a. Professor Cassel opbygget en økonomisk Lære, der i sin strenge Logik maa anerkendes som høj Videnskab, men som i sine Forudsætninger og Konklusioner bærer Kimen i sig til en politisk Ideologi. Som saadan er den da ogsaa blevet udnyttet bl.a. af Cassel selv (f.eks. i Pjecen Socialisme eller Fremskridt ). * [2:1:] Fra socialistisk Side har man altid været villig til at gøre Indrømmelser til disse to synspunkter. [2:2:] Over for det første har man indrømmet, at Indkomstforskelle utvivlsomt er nødvendige. Udviklingen i Rusland, hvor man fra Krigskommunismens Ligelønsperiode har arbejdet sig hen til et Lønsystem med meget store Lønforskelle ogsaa indenfor den egentlige Arbejderklasse tyder paa, at det er rigtigt. Visse værdifulde Former for menneskelig Virksomhed maa lokkes frem med Penge. Og at tjene Penge er ikke blot et Middel til Forbrug, men det er ogsaa en Sport, en Tilbøjelighed, som dyrkes af store Dele af Menneskeheden med sand Fanatisme. Maaske kan man i et Samfund, der er anderledes end det nuværende, opdrage Folk til at sætte Kræfterne og Evnerne ind med mere altruistiske Motiver som Baggrund, men dette vil i bedste Fald tage en Del Tid. Indtil videre staar man sig derfor utvivlsomt ved at bevare Pengemotivet og tage Hensyn til det.

Det kan ved første øjekast synes paradoksalt:

Det kan ved første øjekast synes paradoksalt: FREM- TIDENS DANMARK - TILBAGE PÅ PLADS Af Niels Vium Olesen På baggrund af en analyse af Socialdemokratiets efterkrigsprogram Fremtidens Danmark i Årbog for arbejderhistorie 1993 diskuteres programmets

Læs mere

I den moderne danske økonomiske og politiske

I den moderne danske økonomiske og politiske 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik 1950-1953 Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets

Læs mere

Embedsmandsstaten under ombrydning

Embedsmandsstaten under ombrydning Embedsmandsstaten under ombrydning - økonomer, keynesianere og rationaliseringseksperter i efterkrigsårenes centralforvaltning Nils Bredsdorff Roskilde Universitetsbibliotek Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Nationaløkonomisk Tidsskrift 138 (2000): 1-12 Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Niels Kærgård Institut for Økonomi, Skov og Landskab, KVL SUMMARY: The article discusses

Læs mere

Hvis bare... SVAR TIL BALDER ASMUSSEN HASSE LUNDGÅRD ANDERSEN

Hvis bare... SVAR TIL BALDER ASMUSSEN HASSE LUNDGÅRD ANDERSEN Hvis bare... SVAR TIL BALDER ASMUSSEN AF HASSE LUNDGÅRD ANDERSEN Ifølge Balder Asmussens (BA) artikel var 1950erne blevet et anderledes positivt bekendtskab for den danske befolkning, havde Socialdemokratiet

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Danmark i kapitalismens guldalder

Danmark i kapitalismens guldalder FORHOLDET MELLEM DEN ØKONOMISKE POLITIK OG DEN SAMFUNDSØKONOMISKE UDVIKLING I DANMARK I 1950ERNE AF BALDER ASMUSSEN Året 1959 udgør et vendepunkt i Danmarks økonomiske historie. I 1950 erne havde Danmark

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Fagbevægelsen og det moderne Danmark

Fagbevægelsen og det moderne Danmark Fagbevægelsen og det moderne Danmark Af Lars K. Christensen Det forrige århundredes sidste halvdel er kendetegnet ved et omfattende opgør med traditionelle måder at producere, organisere og tænke på. Resultatet

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

Ny redaktion. Vaclav Klaus liberalisme Uffe Ellemann-Jensen. Den suveræne dansker Henning Fonsmark. Inflation Ludwig von Mises

Ny redaktion. Vaclav Klaus liberalisme Uffe Ellemann-Jensen. Den suveræne dansker Henning Fonsmark. Inflation Ludwig von Mises Nr. 23 September 1997 Ny redaktion Vaclav Klaus liberalisme Uffe Ellemann-Jensen Den suveræne dansker Henning Fonsmark Inflation Ludwig von Mises Socialstatens nøglepersoner Steen Steensen Boganmeldelser

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 39

Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 39 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

Afsnit I Afsnit II 1903 til 1914 21 Afsnit III 1914 til 1924 64

Afsnit I Afsnit II 1903 til 1914 21 Afsnit III 1914 til 1924 64 Afsnit I 3 1. Indledning 4 1.1 Problemstilling 5 2. Metode, teori og materiale 6 2.1 Metode og teori 6 2.2 Materiale 7 3. De vestindiske øers historie frem til 1940 12 3.1 De vestindiske øers historie

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når jeg på trods af de mange kvalificerede

Når jeg på trods af de mange kvalificerede 23 ARBEJDERE OG LEDELSE PÅ BREDE KLÆDE- FABRIK 1850-1950 Af Niels Jul Nielsen Artiklen her knytter sig til debatten om, hvordan man skal forstå (især) 1800-tallets patriarkalske ledelsesformer indenfor

Læs mere