Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009 for Odsherred Kommune"

Transkript

1 for Overordnede hovedtal for 10. maj

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side 16 Regnskabsopgørelse Side 18 Likviditetsoversigt Side 19 Udvalgsregnskaber overordnet oversigt Side 20 Økonomiudvalgets driftsregnskab Side 22 Miljø- og Teknikudvalgets driftsregnskab - serviceområder Side 23 Miljø- og Teknikudvalgets driftsregnskab - forsyningsvirksomheder Side 24 Børne- og Skoleudvalgets driftsregnskab Side 26 Social- og Sundhedsudvalgets driftsregnskab Side 27 Kulturudvalgets driftsregnskab Side 28 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets driftsregnskab Side 29 Oversigt over De Forbundne Kar Side 30 Oversigt over anlægsarbejder Side 39 Status Side 41 Specifikation af aktier og ejerandele Side 42 Anlægsoversigt (oversigt over anlægsaktiver) Side 43 Oversigt over mellemværende med forsyningsvirksomhederne Side 44 Pengestrømsanalyse Side 45 Omregningstabel Side 46 Personaleforbrug Side 47 Regnskabspraksis 1

3 Forord s årsregnskab for blev afsluttet pr. 31. marts Dette materiale viser de overordnede hovedtal fra regnskabet, herunder resultatopgørelsen og den finansielle opgørelse over regnskabets resultat. Regnskabet vil efterfølgende blive suppleret med en lang række autoriserede oversigter af mere eller mindre teknisk art, således at det endelig autoriserede regnskab fremstår i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler. Regnskabet for er regnskab nr. 3 i s historie efter kommune- sammenlægningen. Udgangspunktet er budgettet for, som blev vedtaget af Byrådet i 2008 og var fortsat et budget forbundet med stor usikkerhed ikke mindst i relation til de nye opgaver, som kommunen overtog fra den nu nedlagte amtskommune og fra staten. Derudover er budgettet udarbejdet uden den erfaring fra tidligere år, som er særdeles vigtig i en kommunal budgetlægning. I foråret 2008 blev der derfor iværksat nøgletalsanalyser af samtlige udgiftsområder. I dette arbejde blev der udarbejdet forskellige nøgletal til belysning af kommunens udgiftsniveau, nemlig følgende: Regionsgennemsnit Landsgennemsnit +/ kommuner (kommuner med et indbyggertal som afviger mindre end 4000-indbyggere) ECO-nøgletal 2

4 Forord Nøgletalsmaterialet blev det overordnede udgangspunkt for budgetlægningen for, hvor de forskellige udvalgsrammer blev justeret med baggrund i disse nøgletal. Udvalgenes budgetter blev dermed tilnærmet et udgiftsniveau svarende til lands- og regionsgennemsnitlige udgiftsbeløb. Budgetlægningen for bar endvidere stærkt præg af aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om genopretningen af s likvide midler. Den 2. oktober 2008 fik kommunen den endelige dispensation for overskridelse af lånebekendtgørelsens kassekreditregel, som blandt andet medførte et minimalt anlægsbudget, som var 100% lånefinansieret og som sammen med øvrige lånedispensationer medførte en væsentlig lånefinansiering af budgettet for. Dermed kunne der i det vedtagne budget for indregnes en styrkelse af de likvide midler på 54 mio. kr. svarende til genopretningsaftalen med ministeriet. Efter budgettets vedtagelse blev der iværksat en række initiativer med henblik på overholdelse aftalen med ministeriet om genopretningen af kommunens økonomi samt overholdelse af budgettet i øvrigt, blandt andet: En kortsigtet økonomisk handleplan for 2008 og En økonomisk politik for for Ensartet økonomirapportering til udvalg og byråd efter trafiklysmodellen Handlingsplaner for udvalgenes afvikling af underskud fra 2008 Løbende fokus på økonomi generelt, herunder ansættelsesstop og indkøbsstop Intensivering af likviditetsopfølgningen med løbende indberetning af opgørelsen over de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 3

5 Forord Der var især stor opmærksom omkring den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og, som var en handlingsorienteret plan, hvor der blev set på alle muligheder for at styrke kassebeholdningen, blandt andet ved at: Revurdere takster med henblik på størst mulige takster for alle områder Omlægge kommunens lån og udnytte lånebekendtgørelsen maksimalt Indføre et ansættelses- og indkøbsstop Holde 2-årig pause med indbetalinger af tjenestemandspensionsforsikringspræmier Iværksætte handlingsplaner for afvikling af udvalgenes underskud fra 2008 Indføre anlægsstop for alle ikke-fysisk igangsatte anlægsprojekter i 2008 Opfølgningen af den økonomiske handleplan for 2008 og blev månedsvis forelagt byrådet sammen med tilbagemeldingerne fra udvalgene på budgetopfølgningen fra trafiklysrapporterne. Handlingsplanens store styrke var blandt andet den tværgående budgetstyring over flere regnskabsår, i modsætning til det normale budget, som alene fokuserer på det enkelte regnskabsår. I foråret kunne det imidlertid konstateres, at kommunens likvide beholdninger - på trods af de mange initiativer - var under aftalen med ministeriet. Årsagen var især et større merforbrug end forventet i udvalgenes regnskaber for Dette var ikke forudsat i likviditetsaftalen med ministeriet, og der blev derfor afholdt et møde med ministeriet med henblik på en forskydning af likviditetsforløbet, hvilket ministeriet godkendte den 24. juni. De likvide midler opgjort efter kassekreditreglen har hele ligget over den justerede aftale med ministeriet, hvilket især kan tilskrives den kortsigtede handleplan og den stramme budgetstyring

6 Forord Den løbende budgetopfølgning viste i årets løb forventninger om budgetafvigelser på især følgende områder: Arbejdsmarkedsområdet Det specialiserede socialområde anbringelsesområdet og handicapområdet Ældreområdet Erstatningssager Merforbruget på disse områder indgik i et budgetseminar på Gniben den 20. juni også benævnt som Gnibenseminaret - hvor blandt andet midtvejsreguleringen af bloktilskud indgik i finansieringen af merudgifterne. Derudover blev iværksat en kortsigtet handleplan for, hvor alle merindtægter og mindreudgifter fra drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger indgik som mulige finansieringskilder af budgetafvigelserne. Budgetafvigelserne indgik også som et tema i budgetarbejdet for 2010, hvor en ufinansieret manko indgår som ekstraordinær styrkelse af kassebeholdningen i 2010, samt desuden som overførsel af underskud fra til 2010 efter særskilt handleplan. Generelt for har der således været konstant fokus på likviditetsudviklingen og aftalen med ministeriet og alle tegn på merforbrug er blevet mødt af forskellige tiltag med henblik på finansiering af disse, således at det endelige regnskab for da også viser en styrkelse af de likvide midler, som ligger ud over den budgetterede styrkelse, hvilket er beskrevet nærmere i nærværende regnskab

7 Generelle regnskabsbemærkninger Årsregnskabet for udviser for såvel drifts- som anlægsområderne en udvikling, som langt overstiger det oprindeligt vedtagne budget for. Driftsbudgettet Det oprindelige driftsbudget for de skattefinansierede områder udgjorde mio. kr. Regnskabet viser imidlertid et forbrug på mio. kr. eller 42 mio. kr. mere end oprindeligt afsat. Undervejs er budgettet i korrigeret med tillægsbevillinger dels i form af egentlige tillægsbevillinger til som følge af et stigende udgiftspres eller ændrede budgetforudsætninger og dels i form af negative budgetoverførsler fra tidligere år. Samlet set er det skattefinansierede driftsbudget forøget med 37 mio. kr. og i forhold til det korrigerede driftsbudget udviser regnskabet et merforbrug på 5 mio. kr. Tillægsbevillingerne og merforbruget i kan især henføres til de sociale områder, herunder navnlig anbringelsesområdet, ældreområdet, handicapområdet og arbejdsmarkedsområdet. Anlægsbudgettet Det oprindelige anlægsbudget for de skattefinansierede områder udgjorde 9 mio. kr. Regnskabet viser imidlertid et forbrug på 41 mio. kr. eller 32 mio. kr. mere end oprindeligt afsat. Baggrunden for den øgede anlægsaktivitet er hovedsageligt regeringens opfordring til at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2010 og senere til, og der er i regnskab afholdt anlægsudgifter for 22 mio. kr. som er 100% lånefinansierede efter særlig lånedispensation. Alle fremrykkede anlægsprojekter skulle afsluttes inden udgangen af jfr. lånebetingelserne. Derudover er anlægsaktiviteten øget som følge af forskellige tilskud fra kvalitetsfondspuljen, tilskudspuljen til borgernære serviceområder samt toiletpuljen. 6

8 Generelle regnskabsbemærkninger Samlet set er det skattefinansierede anlægsbudget forøget med 32 mio. kr. og i forhold til det korrigerede anlægsbudget udviser regnskabet et anlægsregnskab, som umiddelbart er i balance. Dog indgår der en række ikke-færdiggjorte anlægsprojekter, hvor anlægsrådighedsbeløb med dette regnskab vil blive søgt overført til 2010 til færdiggørelse af anlægsprojekterne. Dette gælder blandt andet tilskudsfinansierede projekter, herunder toiletprojekterne. Endvidere viser regnskabet en mindreindtægt fra salg af grunde og ejendomme på 7 mio. kr. Mindreindtægten fra salget af grunde og ejendomme forventes realiseret i 2010 fra igangværende salgsarbejder, idet der ved regnskabsårets afslutning er deponeret salgssummer for beløb i denne størrelsesorden på deponeringskonti, og som ved frigivelsen vil blive indtægtsført i anlægsregnskabet for Likvide beholdninger I forhold til det oprindelige budget for viser det endelige regnskab for den skattefinansierede drifts- og anlægsaktivitet et samlet merforbrug på 74 mio. kr. Heraf har byrådet tillægsbevilget de 69 mio. kr. primært finansieret af lån, tilskud, finansindtægter m.v., og derudover er yderligere forbrugt 5 mio. kr. Budgettet for blev vedtaget med en samlet kassestyrkelse på 54 mio. kr. og i det endelige regnskab kan kassestyrkelsen opgøres til 92 mio. kr. Den 31. december udgjorde disse beholdninger minus 119 mio. kr.. Den gennemsnitlige kassebeholdning i udgjorde minus 29 mio. kr. som negativ beholdning opgjort efter kassekreditreglen, hvilket er en beholdning, som ligger over aftalen med ministeriet. 7

9 Generelle regnskabsbemærkninger Forsyningsvirksomhederne Efter udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningerne i 2008 er kommunens forsyningsvirksomheder begrænset til primært at omfatte varmforsyning og renovationsordningerne. For så vidt angår varmeforsyningen er der i indgået aftale om salg af Grevinge-Herrestrup Varmeforsyning, og dette salg forventes endeligt afsluttet i 2010 med frigivelsen af salgssummen. I regnskabet for indgår forsyningsvirksomhederne med en samlet likviditetsforbedring på 11 mio. kr. i forhold til det oprindelige/korrigerede budget og den samlede gæld til forsyningsvirksomhederne udgør herefter 2 mio. kr. Låneomlægning Som en del af den kortsigtede handleplan for 2008 og indgik der omlægning af kommunens lån til færre lån med optimal udnyttelse af lånebekendtgørelsens muligheder for låneforlængelse m.v. Låneomlægningen har sammen med den lave rente i medført mindreudgifter til renter og afdrag på lån på i alt 29 mio. kr. i, og dette beløb indgår dermed som en ikke budgetteret styrkelse af kommunens likviditet i. Øvrige poster Kommunen etablerede i 2007 sin egen forsikringsafdeling, og blev selvforsikret på en lang række områder. Det samlede indestående i forsikringsfonden udgør ved årets slutning 29 mio. kr., som blandt andet indeholder henlæggelser til arbejdsskader og skadeforebyggelse m.v., som ved normal forsikringspraksis ville være udbetalt til et forsikringsselskab, men nu indgår i kassebeholdningen. I forhold til ultimo 2008 er det en øget henlæggelse på 10 mio. kr. 8

10 Generelle regnskabsbemærkninger Sammenfatning Den øgede drifts- og anlægsaktivitet i indgår blandt andet i de økonomiske handlingsplaner for, hvor der via en lang række tiltag er sikret finansiering af disse via tilskud, lån, overførsel til 2010 m.v. Merudgifterne indgår således i en totalfinansiering, således at kassebeholdningen og dermed likviditeten opgjort efter kassekreditreglen kan blive genopbygget i overensstemmelse med aftalen med Indenrig- og Sundhedsministeriet. Den stramme økonomiske styring og de store udfordringer for at overholde budgettet fortsætter derfor i 2010 med uformindsket styrke. 9

11 Regnskabsoversigt Endeligt årsregnskab pr. 31. marts 2010 Specifikation SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse DRIFT Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget DRIFT I ALT ANLÆG Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget ANLÆG I ALT RENTER FINANSFORSKYDNINGER AFDRAG PÅ LÅN LÅNEOPTAGELSE TILSKUD OG UDLIGNING REFUSION AF KØBSMOMS PERSONSKAT OG SELSKABSSKATTER GRUNDSKATTER FINANSIELLLE POSTER I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE I ALT Fortegnsangivelse til afvigelse: Positivt fortegn er mindreudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Negativt fortegn er merudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Beløb i 1000-kroner 10

12 Regnskabsoversigt Specifikation Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Kloak og Spildevand Affaldshåndtering - renovation og genbrug BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT TOTALREGNSKAB KASSEBEHOLDNING +/ PENGEFORSKYDKNINGER Kursregulering af investeringsbeviser m.v Kvalitetsfondsmidler til deponeringskonto KASSEBEHOLDNING PRIMO KASSEBEHOLDNING ULTIMO Fortegnsangivelse til afvigelse: Positivt fortegn er mindreudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Negativt fortegn er merudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Beløb i 1000-kroner 11

13 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for virksomheden "" for det skattefinansierede område Indtægter Specifikation Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervising og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration m.v Indtægter i alt Afskrivninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervising og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration m.v Afskrivninger i alt Hensættelser i alt Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 12

14 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for virksomheden "" for det skattefinansierede område Specifikation Øvrige omkostninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervising og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration m.v Omkostninger i alt Resultatet af ordinær drift Finansielle indtægter m.v. Skatteindtægter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Finansielle indtægter (funktion ) Finansielle omkostninger (funktion ) Finansielle indtægter i alt Årets resultat for det skattefinansierede område Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 13

15 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for virksomheden "" for det brugerfinansierede område Forsyningsområdet Specifikation Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultatet af ordinær drift Årets resultat for det brugerfinansierede område Resultatopgørelse for s virksomheder Specifikation Skattefinansierede områder Brugerfinansierede områder Årets resultat Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 14

16 Finansieringsoversigt SPECIFIKATION REGNSKAB Likvide beholdninger primo: Tilgang - Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse - Afdrag på lån Kvalitetsfondsmidler overført til særskilt deponeringskonto Kursreg. likvide aktiver Afrunding til 1000-kroner 2 Ændring af likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo: Beløb i 1000-kroner

17 Regnskabsopgørelse Strukturtekst Forbrug pr Opr. vedt. Budget Tillægsbevilling Korr. vedt. Budget Restkorrigeret årsbudget I. Det skattefinansierede område Skatter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Indtægter i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt Grand total - Driftsvirksomhed og refusion i alt Renter og kursregulering (funktion ) Primært driftsresultat Beløb i 1000-kroner 16

18 Regnskabsopgørelse Strukturtekst Forbrug pr Opr. vedt. Budget Tillægsbevilling Korr. vedt. Budget Restkorrigeret årsbudget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsområdet Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Beløb i 1000-kroner 17

19 Likviditetsoversigt Daglig likviditet 1/1-31/12 Kassekreditregel opgjort torsdag aften 31/12 til -29,3 mio. kr Daglig likviditet dages snit bagud - kassekreditreglen Daglig likviditet Budget/aftale - kassekreditreglen Opfølgning på aftale - kassekreditreglen Beløb i hele kroner 18

20 Udvalgsregnskaber - overførselsbeløb Endeligt årsregnskab pr. 31. marts 2010 Specifikation SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Overskud Underskud DRIFT Økonomiudvalget Overskud Miljø- og Teknikudvalget Overskud Børn- og Skoleudvalget Overskud Social- og Sundhedsudvalget Underskud Kulturudvalget Underskud Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget Overskud DRIFT I ALT Underskud Overførselsbeløb fordeles således i 2010 Drift Drift Andre Specifikation Anlæg Overskud Underskud udvalg Total Note Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget DRIFT I ALT Note 1. Der overføres alene ikke forbrugte trepartsmidler, som der er truffet dispositioner over. 2. Der overføres 0,400 mio. kr. af overskuddet til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget til merforbruget til vedligeholdelse af boldbaner i => nedskrivning af underskud. 3. Overførsel af opsparede midler til konkrete anlægsprojekter i henhold til særlig oversigt finansieres af anlægsrådighedsbeløb afsat i budgettet for Decentrale institutioners overskud på 3,177 mio. kr. anvendes til anlægslignende projekter, der ikke vil påvirke taksterne for områderne. Derudover anvendes 1,000 mio. kr. til imødegåelse af ikke indgåede regninger fra for voksenområdet (specialiserede sociale område) Det overførte driftsunderskud afvikles i 2010 i henhold til handleplan for afviklingen. Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 19

21 Udvalgsregnskaber Endeligt regnskab for Økonomiudvalgets bevillingsområde Strukturtekst 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget Udgift Korrigeret budget for pr. 31/ Rest-budget Forbrugsprocent Budget Indtægt Budget Netto Forbrug Udgift Forbrug Indtægt Forbrug Netto Procentuel afvigelse 22 Jordforsyning 01 Fælles formål Boligformål % Under 1 03 Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme 10 Fælles formål Beboelse % Over Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Redningsberedskab 95 Redningsberedskab % Over Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer % Under Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger % Under 53 Administration vedrørende jobcentre m.v Administration verørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love % Over 62 Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer % Under Tjenestemandspension TOTAL % Under Signaturforklaring til restbudget/afvigelse: Positivt fortegn = mindreforbrug Negativt fortegn = merforbrug Afvigelse Noter Beløb i 1000-kroner 20

22 Udvalgsregnskaber Noter til endeligt regnskab for Økonomiudvalgets bevillingsområde 1. Stort merforbrug til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsafdelingens ejendomme og lejeboliger til integrationsformål samt Højbygård 2. Merforbrug til blandt andet lønninger i forbindelse med udrykninger 3. Mindreforbrug ved generel tilbageholdenhed 4. Mindreforbrug ved generel tilbageholdenhed i forbindelse med blandt andet ansættelsesstop og indkøbsstop Merforbruget brutto og tilsvarende bruttomerindtægter skal ses i sammenhæng med kommunens selvforsikringsordning, hvor udgifter til arbejdsskadeerstatninger og risikostyring m.v. finansieres af tilsvarende andele i de fælles forsikringsopkrævninger. Derudover indgår bruttoudgifter til lokalt beskæftigelsesråd, som finansieres 100% af tilsvarende statslige indtægter. 5. Merudgiften vedrører blandt andet kommunens andel i det fælles EU-kontor i Bruxelles 6. Heraf reserveret 3,6 mio. kr. til den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og fra manglende indbetalinger af tjenestemandspensionsforsikringspræmier. 21

23 Udvalgsregnskaber Endeligt regnskab for Miljø- og Teknikudvalgets bevillingsområde (excl. Forsyningsvirksomheder) Strukturtekst Budget Udgift Korrigeret budget for pr. 31/ Rest-budget Forbrugsprocent Budget Indtægt Budget Netto Forbrug Udgift Forbrug Indtægt Forbrug Netto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål Beboelse % Under 12 Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser % Under Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter % Præcis 0 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter % Under 51 Natura Skove Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb % Over Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v. 81 Jordforurening % Over 87 Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter 91 Skadedyrsbekæmpelse % Over Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Arbejder for fremmed regning % Under 0 05 Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v % Over 12 Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik 31 Busdrift % Under Havne 40 Havne % Under 52 TOTAL % Under Signaturforklaring til restbudget/afvigelse: Positivt fortegn = mindreforbrug Negativt fortegn = merforbrug Procentuel afvigelse Afvigelse Noter 1. En del af forklaringen på mindreforbruget er, at der i den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og indgik ansættelsesstop og indskøbsstop, hvilket har været gældende for hele. Beløb i 1000-kroner 22

24 Udvalgsregnskaber Årsregnskab for Miljø- og Teknikudvalgets bevillingsområde - Forsyningsvirksomhederne Strukturtekst Budget Udgift Budget Indtægt Budget Netto Forbrug Udgift Forbrug Indtægt Forbrug Netto Beløb i kroner 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Overskud 06 Andre forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Overskud 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald % Overskud 63 Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer TOTAL % Overskud Signaturforklaring til restbudget/afvigelse: Positivt fortegn = mindreforbrug Negativt fortegn = merforbrug Korrigeret budget for pr. 31/ Rest-budget Forbrugsprocent Budget-afvigelse Noter 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 63 Ordninger for glas, papir og pap Mindreforbrug, information, harmonisering af dagrenovation. Merindtægter større tilgang af renovationsbidrag ved harmonisering af ordning og renteindtægter Netto i alt t. kr. Netto merforbrug 356 t. kr. Mindreforbrug ved kørsel af indsamling af storskrald og haveaffald 604 t. kr. Netto mindreforbrug 238 t. kr. 65 Genbrugsstationer Mindreforbrug på Genbrugsstationerne, idet afleverede mængder af fraktioner var væsentligt reduceret i og dermed et stort mindreforbrug på gebyr for genanvendelsesordniger t.kr. Beløb i 1000-kroner 23

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 2010 26. maj 2011 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Borgmesterens forord Side 4 Fakta om s regnskab for 2010 Side 7 Side 11 Side 13 Side 17 Side 18 Generelle regnskabsbemærkninger

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere