Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009 for Odsherred Kommune"

Transkript

1 for Overordnede hovedtal for 10. maj

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side 16 Regnskabsopgørelse Side 18 Likviditetsoversigt Side 19 Udvalgsregnskaber overordnet oversigt Side 20 Økonomiudvalgets driftsregnskab Side 22 Miljø- og Teknikudvalgets driftsregnskab - serviceområder Side 23 Miljø- og Teknikudvalgets driftsregnskab - forsyningsvirksomheder Side 24 Børne- og Skoleudvalgets driftsregnskab Side 26 Social- og Sundhedsudvalgets driftsregnskab Side 27 Kulturudvalgets driftsregnskab Side 28 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets driftsregnskab Side 29 Oversigt over De Forbundne Kar Side 30 Oversigt over anlægsarbejder Side 39 Status Side 41 Specifikation af aktier og ejerandele Side 42 Anlægsoversigt (oversigt over anlægsaktiver) Side 43 Oversigt over mellemværende med forsyningsvirksomhederne Side 44 Pengestrømsanalyse Side 45 Omregningstabel Side 46 Personaleforbrug Side 47 Regnskabspraksis 1

3 Forord s årsregnskab for blev afsluttet pr. 31. marts Dette materiale viser de overordnede hovedtal fra regnskabet, herunder resultatopgørelsen og den finansielle opgørelse over regnskabets resultat. Regnskabet vil efterfølgende blive suppleret med en lang række autoriserede oversigter af mere eller mindre teknisk art, således at det endelig autoriserede regnskab fremstår i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler. Regnskabet for er regnskab nr. 3 i s historie efter kommune- sammenlægningen. Udgangspunktet er budgettet for, som blev vedtaget af Byrådet i 2008 og var fortsat et budget forbundet med stor usikkerhed ikke mindst i relation til de nye opgaver, som kommunen overtog fra den nu nedlagte amtskommune og fra staten. Derudover er budgettet udarbejdet uden den erfaring fra tidligere år, som er særdeles vigtig i en kommunal budgetlægning. I foråret 2008 blev der derfor iværksat nøgletalsanalyser af samtlige udgiftsområder. I dette arbejde blev der udarbejdet forskellige nøgletal til belysning af kommunens udgiftsniveau, nemlig følgende: Regionsgennemsnit Landsgennemsnit +/ kommuner (kommuner med et indbyggertal som afviger mindre end 4000-indbyggere) ECO-nøgletal 2

4 Forord Nøgletalsmaterialet blev det overordnede udgangspunkt for budgetlægningen for, hvor de forskellige udvalgsrammer blev justeret med baggrund i disse nøgletal. Udvalgenes budgetter blev dermed tilnærmet et udgiftsniveau svarende til lands- og regionsgennemsnitlige udgiftsbeløb. Budgetlægningen for bar endvidere stærkt præg af aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om genopretningen af s likvide midler. Den 2. oktober 2008 fik kommunen den endelige dispensation for overskridelse af lånebekendtgørelsens kassekreditregel, som blandt andet medførte et minimalt anlægsbudget, som var 100% lånefinansieret og som sammen med øvrige lånedispensationer medførte en væsentlig lånefinansiering af budgettet for. Dermed kunne der i det vedtagne budget for indregnes en styrkelse af de likvide midler på 54 mio. kr. svarende til genopretningsaftalen med ministeriet. Efter budgettets vedtagelse blev der iværksat en række initiativer med henblik på overholdelse aftalen med ministeriet om genopretningen af kommunens økonomi samt overholdelse af budgettet i øvrigt, blandt andet: En kortsigtet økonomisk handleplan for 2008 og En økonomisk politik for for Ensartet økonomirapportering til udvalg og byråd efter trafiklysmodellen Handlingsplaner for udvalgenes afvikling af underskud fra 2008 Løbende fokus på økonomi generelt, herunder ansættelsesstop og indkøbsstop Intensivering af likviditetsopfølgningen med løbende indberetning af opgørelsen over de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 3

5 Forord Der var især stor opmærksom omkring den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og, som var en handlingsorienteret plan, hvor der blev set på alle muligheder for at styrke kassebeholdningen, blandt andet ved at: Revurdere takster med henblik på størst mulige takster for alle områder Omlægge kommunens lån og udnytte lånebekendtgørelsen maksimalt Indføre et ansættelses- og indkøbsstop Holde 2-årig pause med indbetalinger af tjenestemandspensionsforsikringspræmier Iværksætte handlingsplaner for afvikling af udvalgenes underskud fra 2008 Indføre anlægsstop for alle ikke-fysisk igangsatte anlægsprojekter i 2008 Opfølgningen af den økonomiske handleplan for 2008 og blev månedsvis forelagt byrådet sammen med tilbagemeldingerne fra udvalgene på budgetopfølgningen fra trafiklysrapporterne. Handlingsplanens store styrke var blandt andet den tværgående budgetstyring over flere regnskabsår, i modsætning til det normale budget, som alene fokuserer på det enkelte regnskabsår. I foråret kunne det imidlertid konstateres, at kommunens likvide beholdninger - på trods af de mange initiativer - var under aftalen med ministeriet. Årsagen var især et større merforbrug end forventet i udvalgenes regnskaber for Dette var ikke forudsat i likviditetsaftalen med ministeriet, og der blev derfor afholdt et møde med ministeriet med henblik på en forskydning af likviditetsforløbet, hvilket ministeriet godkendte den 24. juni. De likvide midler opgjort efter kassekreditreglen har hele ligget over den justerede aftale med ministeriet, hvilket især kan tilskrives den kortsigtede handleplan og den stramme budgetstyring

6 Forord Den løbende budgetopfølgning viste i årets løb forventninger om budgetafvigelser på især følgende områder: Arbejdsmarkedsområdet Det specialiserede socialområde anbringelsesområdet og handicapområdet Ældreområdet Erstatningssager Merforbruget på disse områder indgik i et budgetseminar på Gniben den 20. juni også benævnt som Gnibenseminaret - hvor blandt andet midtvejsreguleringen af bloktilskud indgik i finansieringen af merudgifterne. Derudover blev iværksat en kortsigtet handleplan for, hvor alle merindtægter og mindreudgifter fra drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger indgik som mulige finansieringskilder af budgetafvigelserne. Budgetafvigelserne indgik også som et tema i budgetarbejdet for 2010, hvor en ufinansieret manko indgår som ekstraordinær styrkelse af kassebeholdningen i 2010, samt desuden som overførsel af underskud fra til 2010 efter særskilt handleplan. Generelt for har der således været konstant fokus på likviditetsudviklingen og aftalen med ministeriet og alle tegn på merforbrug er blevet mødt af forskellige tiltag med henblik på finansiering af disse, således at det endelige regnskab for da også viser en styrkelse af de likvide midler, som ligger ud over den budgetterede styrkelse, hvilket er beskrevet nærmere i nærværende regnskab

7 Generelle regnskabsbemærkninger Årsregnskabet for udviser for såvel drifts- som anlægsområderne en udvikling, som langt overstiger det oprindeligt vedtagne budget for. Driftsbudgettet Det oprindelige driftsbudget for de skattefinansierede områder udgjorde mio. kr. Regnskabet viser imidlertid et forbrug på mio. kr. eller 42 mio. kr. mere end oprindeligt afsat. Undervejs er budgettet i korrigeret med tillægsbevillinger dels i form af egentlige tillægsbevillinger til som følge af et stigende udgiftspres eller ændrede budgetforudsætninger og dels i form af negative budgetoverførsler fra tidligere år. Samlet set er det skattefinansierede driftsbudget forøget med 37 mio. kr. og i forhold til det korrigerede driftsbudget udviser regnskabet et merforbrug på 5 mio. kr. Tillægsbevillingerne og merforbruget i kan især henføres til de sociale områder, herunder navnlig anbringelsesområdet, ældreområdet, handicapområdet og arbejdsmarkedsområdet. Anlægsbudgettet Det oprindelige anlægsbudget for de skattefinansierede områder udgjorde 9 mio. kr. Regnskabet viser imidlertid et forbrug på 41 mio. kr. eller 32 mio. kr. mere end oprindeligt afsat. Baggrunden for den øgede anlægsaktivitet er hovedsageligt regeringens opfordring til at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2010 og senere til, og der er i regnskab afholdt anlægsudgifter for 22 mio. kr. som er 100% lånefinansierede efter særlig lånedispensation. Alle fremrykkede anlægsprojekter skulle afsluttes inden udgangen af jfr. lånebetingelserne. Derudover er anlægsaktiviteten øget som følge af forskellige tilskud fra kvalitetsfondspuljen, tilskudspuljen til borgernære serviceområder samt toiletpuljen. 6

8 Generelle regnskabsbemærkninger Samlet set er det skattefinansierede anlægsbudget forøget med 32 mio. kr. og i forhold til det korrigerede anlægsbudget udviser regnskabet et anlægsregnskab, som umiddelbart er i balance. Dog indgår der en række ikke-færdiggjorte anlægsprojekter, hvor anlægsrådighedsbeløb med dette regnskab vil blive søgt overført til 2010 til færdiggørelse af anlægsprojekterne. Dette gælder blandt andet tilskudsfinansierede projekter, herunder toiletprojekterne. Endvidere viser regnskabet en mindreindtægt fra salg af grunde og ejendomme på 7 mio. kr. Mindreindtægten fra salget af grunde og ejendomme forventes realiseret i 2010 fra igangværende salgsarbejder, idet der ved regnskabsårets afslutning er deponeret salgssummer for beløb i denne størrelsesorden på deponeringskonti, og som ved frigivelsen vil blive indtægtsført i anlægsregnskabet for Likvide beholdninger I forhold til det oprindelige budget for viser det endelige regnskab for den skattefinansierede drifts- og anlægsaktivitet et samlet merforbrug på 74 mio. kr. Heraf har byrådet tillægsbevilget de 69 mio. kr. primært finansieret af lån, tilskud, finansindtægter m.v., og derudover er yderligere forbrugt 5 mio. kr. Budgettet for blev vedtaget med en samlet kassestyrkelse på 54 mio. kr. og i det endelige regnskab kan kassestyrkelsen opgøres til 92 mio. kr. Den 31. december udgjorde disse beholdninger minus 119 mio. kr.. Den gennemsnitlige kassebeholdning i udgjorde minus 29 mio. kr. som negativ beholdning opgjort efter kassekreditreglen, hvilket er en beholdning, som ligger over aftalen med ministeriet. 7

9 Generelle regnskabsbemærkninger Forsyningsvirksomhederne Efter udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningerne i 2008 er kommunens forsyningsvirksomheder begrænset til primært at omfatte varmforsyning og renovationsordningerne. For så vidt angår varmeforsyningen er der i indgået aftale om salg af Grevinge-Herrestrup Varmeforsyning, og dette salg forventes endeligt afsluttet i 2010 med frigivelsen af salgssummen. I regnskabet for indgår forsyningsvirksomhederne med en samlet likviditetsforbedring på 11 mio. kr. i forhold til det oprindelige/korrigerede budget og den samlede gæld til forsyningsvirksomhederne udgør herefter 2 mio. kr. Låneomlægning Som en del af den kortsigtede handleplan for 2008 og indgik der omlægning af kommunens lån til færre lån med optimal udnyttelse af lånebekendtgørelsens muligheder for låneforlængelse m.v. Låneomlægningen har sammen med den lave rente i medført mindreudgifter til renter og afdrag på lån på i alt 29 mio. kr. i, og dette beløb indgår dermed som en ikke budgetteret styrkelse af kommunens likviditet i. Øvrige poster Kommunen etablerede i 2007 sin egen forsikringsafdeling, og blev selvforsikret på en lang række områder. Det samlede indestående i forsikringsfonden udgør ved årets slutning 29 mio. kr., som blandt andet indeholder henlæggelser til arbejdsskader og skadeforebyggelse m.v., som ved normal forsikringspraksis ville være udbetalt til et forsikringsselskab, men nu indgår i kassebeholdningen. I forhold til ultimo 2008 er det en øget henlæggelse på 10 mio. kr. 8

10 Generelle regnskabsbemærkninger Sammenfatning Den øgede drifts- og anlægsaktivitet i indgår blandt andet i de økonomiske handlingsplaner for, hvor der via en lang række tiltag er sikret finansiering af disse via tilskud, lån, overførsel til 2010 m.v. Merudgifterne indgår således i en totalfinansiering, således at kassebeholdningen og dermed likviditeten opgjort efter kassekreditreglen kan blive genopbygget i overensstemmelse med aftalen med Indenrig- og Sundhedsministeriet. Den stramme økonomiske styring og de store udfordringer for at overholde budgettet fortsætter derfor i 2010 med uformindsket styrke. 9

11 Regnskabsoversigt Endeligt årsregnskab pr. 31. marts 2010 Specifikation SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse DRIFT Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget DRIFT I ALT ANLÆG Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget ANLÆG I ALT RENTER FINANSFORSKYDNINGER AFDRAG PÅ LÅN LÅNEOPTAGELSE TILSKUD OG UDLIGNING REFUSION AF KØBSMOMS PERSONSKAT OG SELSKABSSKATTER GRUNDSKATTER FINANSIELLLE POSTER I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE I ALT Fortegnsangivelse til afvigelse: Positivt fortegn er mindreudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Negativt fortegn er merudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Beløb i 1000-kroner 10

12 Regnskabsoversigt Specifikation Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Kloak og Spildevand Affaldshåndtering - renovation og genbrug BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT TOTALREGNSKAB KASSEBEHOLDNING +/ PENGEFORSKYDKNINGER Kursregulering af investeringsbeviser m.v Kvalitetsfondsmidler til deponeringskonto KASSEBEHOLDNING PRIMO KASSEBEHOLDNING ULTIMO Fortegnsangivelse til afvigelse: Positivt fortegn er mindreudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Negativt fortegn er merudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Beløb i 1000-kroner 11

13 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for virksomheden "" for det skattefinansierede område Indtægter Specifikation Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervising og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration m.v Indtægter i alt Afskrivninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervising og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration m.v Afskrivninger i alt Hensættelser i alt Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 12

14 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for virksomheden "" for det skattefinansierede område Specifikation Øvrige omkostninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervising og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration m.v Omkostninger i alt Resultatet af ordinær drift Finansielle indtægter m.v. Skatteindtægter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Finansielle indtægter (funktion ) Finansielle omkostninger (funktion ) Finansielle indtægter i alt Årets resultat for det skattefinansierede område Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 13

15 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for virksomheden "" for det brugerfinansierede område Forsyningsområdet Specifikation Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultatet af ordinær drift Årets resultat for det brugerfinansierede område Resultatopgørelse for s virksomheder Specifikation Skattefinansierede områder Brugerfinansierede områder Årets resultat Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 14

16 Finansieringsoversigt SPECIFIKATION REGNSKAB Likvide beholdninger primo: Tilgang - Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse - Afdrag på lån Kvalitetsfondsmidler overført til særskilt deponeringskonto Kursreg. likvide aktiver Afrunding til 1000-kroner 2 Ændring af likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo: Beløb i 1000-kroner

17 Regnskabsopgørelse Strukturtekst Forbrug pr Opr. vedt. Budget Tillægsbevilling Korr. vedt. Budget Restkorrigeret årsbudget I. Det skattefinansierede område Skatter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Indtægter i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt Grand total - Driftsvirksomhed og refusion i alt Renter og kursregulering (funktion ) Primært driftsresultat Beløb i 1000-kroner 16

18 Regnskabsopgørelse Strukturtekst Forbrug pr Opr. vedt. Budget Tillægsbevilling Korr. vedt. Budget Restkorrigeret årsbudget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsområdet Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Beløb i 1000-kroner 17

19 Likviditetsoversigt Daglig likviditet 1/1-31/12 Kassekreditregel opgjort torsdag aften 31/12 til -29,3 mio. kr Daglig likviditet dages snit bagud - kassekreditreglen Daglig likviditet Budget/aftale - kassekreditreglen Opfølgning på aftale - kassekreditreglen Beløb i hele kroner 18

20 Udvalgsregnskaber - overførselsbeløb Endeligt årsregnskab pr. 31. marts 2010 Specifikation SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Overskud Underskud DRIFT Økonomiudvalget Overskud Miljø- og Teknikudvalget Overskud Børn- og Skoleudvalget Overskud Social- og Sundhedsudvalget Underskud Kulturudvalget Underskud Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget Overskud DRIFT I ALT Underskud Overførselsbeløb fordeles således i 2010 Drift Drift Andre Specifikation Anlæg Overskud Underskud udvalg Total Note Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget DRIFT I ALT Note 1. Der overføres alene ikke forbrugte trepartsmidler, som der er truffet dispositioner over. 2. Der overføres 0,400 mio. kr. af overskuddet til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget til merforbruget til vedligeholdelse af boldbaner i => nedskrivning af underskud. 3. Overførsel af opsparede midler til konkrete anlægsprojekter i henhold til særlig oversigt finansieres af anlægsrådighedsbeløb afsat i budgettet for Decentrale institutioners overskud på 3,177 mio. kr. anvendes til anlægslignende projekter, der ikke vil påvirke taksterne for områderne. Derudover anvendes 1,000 mio. kr. til imødegåelse af ikke indgåede regninger fra for voksenområdet (specialiserede sociale område) Det overførte driftsunderskud afvikles i 2010 i henhold til handleplan for afviklingen. Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 19

21 Udvalgsregnskaber Endeligt regnskab for Økonomiudvalgets bevillingsområde Strukturtekst 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget Udgift Korrigeret budget for pr. 31/ Rest-budget Forbrugsprocent Budget Indtægt Budget Netto Forbrug Udgift Forbrug Indtægt Forbrug Netto Procentuel afvigelse 22 Jordforsyning 01 Fælles formål Boligformål % Under 1 03 Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme 10 Fælles formål Beboelse % Over Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Redningsberedskab 95 Redningsberedskab % Over Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer % Under Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger % Under 53 Administration vedrørende jobcentre m.v Administration verørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love % Over 62 Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer % Under Tjenestemandspension TOTAL % Under Signaturforklaring til restbudget/afvigelse: Positivt fortegn = mindreforbrug Negativt fortegn = merforbrug Afvigelse Noter Beløb i 1000-kroner 20

22 Udvalgsregnskaber Noter til endeligt regnskab for Økonomiudvalgets bevillingsområde 1. Stort merforbrug til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsafdelingens ejendomme og lejeboliger til integrationsformål samt Højbygård 2. Merforbrug til blandt andet lønninger i forbindelse med udrykninger 3. Mindreforbrug ved generel tilbageholdenhed 4. Mindreforbrug ved generel tilbageholdenhed i forbindelse med blandt andet ansættelsesstop og indkøbsstop Merforbruget brutto og tilsvarende bruttomerindtægter skal ses i sammenhæng med kommunens selvforsikringsordning, hvor udgifter til arbejdsskadeerstatninger og risikostyring m.v. finansieres af tilsvarende andele i de fælles forsikringsopkrævninger. Derudover indgår bruttoudgifter til lokalt beskæftigelsesråd, som finansieres 100% af tilsvarende statslige indtægter. 5. Merudgiften vedrører blandt andet kommunens andel i det fælles EU-kontor i Bruxelles 6. Heraf reserveret 3,6 mio. kr. til den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og fra manglende indbetalinger af tjenestemandspensionsforsikringspræmier. 21

23 Udvalgsregnskaber Endeligt regnskab for Miljø- og Teknikudvalgets bevillingsområde (excl. Forsyningsvirksomheder) Strukturtekst Budget Udgift Korrigeret budget for pr. 31/ Rest-budget Forbrugsprocent Budget Indtægt Budget Netto Forbrug Udgift Forbrug Indtægt Forbrug Netto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål Beboelse % Under 12 Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser % Under Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter % Præcis 0 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter % Under 51 Natura Skove Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb % Over Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v. 81 Jordforurening % Over 87 Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter 91 Skadedyrsbekæmpelse % Over Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Arbejder for fremmed regning % Under 0 05 Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v % Over 12 Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik 31 Busdrift % Under Havne 40 Havne % Under 52 TOTAL % Under Signaturforklaring til restbudget/afvigelse: Positivt fortegn = mindreforbrug Negativt fortegn = merforbrug Procentuel afvigelse Afvigelse Noter 1. En del af forklaringen på mindreforbruget er, at der i den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og indgik ansættelsesstop og indskøbsstop, hvilket har været gældende for hele. Beløb i 1000-kroner 22

24 Udvalgsregnskaber Årsregnskab for Miljø- og Teknikudvalgets bevillingsområde - Forsyningsvirksomhederne Strukturtekst Budget Udgift Budget Indtægt Budget Netto Forbrug Udgift Forbrug Indtægt Forbrug Netto Beløb i kroner 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Overskud 06 Andre forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Overskud 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald % Overskud 63 Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer TOTAL % Overskud Signaturforklaring til restbudget/afvigelse: Positivt fortegn = mindreforbrug Negativt fortegn = merforbrug Korrigeret budget for pr. 31/ Rest-budget Forbrugsprocent Budget-afvigelse Noter 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 63 Ordninger for glas, papir og pap Mindreforbrug, information, harmonisering af dagrenovation. Merindtægter større tilgang af renovationsbidrag ved harmonisering af ordning og renteindtægter Netto i alt t. kr. Netto merforbrug 356 t. kr. Mindreforbrug ved kørsel af indsamling af storskrald og haveaffald 604 t. kr. Netto mindreforbrug 238 t. kr. 65 Genbrugsstationer Mindreforbrug på Genbrugsstationerne, idet afleverede mængder af fraktioner var væsentligt reduceret i og dermed et stort mindreforbrug på gebyr for genanvendelsesordniger t.kr. Beløb i 1000-kroner 23

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune

Regnskab 2010 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 2010 26. maj 2011 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Borgmesterens forord Side 4 Fakta om s regnskab for 2010 Side 7 Side 11 Side 13 Side 17 Side 18 Generelle regnskabsbemærkninger

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere