Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009 for Odsherred Kommune"

Transkript

1 for Overordnede hovedtal for 10. maj

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side 16 Regnskabsopgørelse Side 18 Likviditetsoversigt Side 19 Udvalgsregnskaber overordnet oversigt Side 20 Økonomiudvalgets driftsregnskab Side 22 Miljø- og Teknikudvalgets driftsregnskab - serviceområder Side 23 Miljø- og Teknikudvalgets driftsregnskab - forsyningsvirksomheder Side 24 Børne- og Skoleudvalgets driftsregnskab Side 26 Social- og Sundhedsudvalgets driftsregnskab Side 27 Kulturudvalgets driftsregnskab Side 28 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets driftsregnskab Side 29 Oversigt over De Forbundne Kar Side 30 Oversigt over anlægsarbejder Side 39 Status Side 41 Specifikation af aktier og ejerandele Side 42 Anlægsoversigt (oversigt over anlægsaktiver) Side 43 Oversigt over mellemværende med forsyningsvirksomhederne Side 44 Pengestrømsanalyse Side 45 Omregningstabel Side 46 Personaleforbrug Side 47 Regnskabspraksis 1

3 Forord s årsregnskab for blev afsluttet pr. 31. marts Dette materiale viser de overordnede hovedtal fra regnskabet, herunder resultatopgørelsen og den finansielle opgørelse over regnskabets resultat. Regnskabet vil efterfølgende blive suppleret med en lang række autoriserede oversigter af mere eller mindre teknisk art, således at det endelig autoriserede regnskab fremstår i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler. Regnskabet for er regnskab nr. 3 i s historie efter kommune- sammenlægningen. Udgangspunktet er budgettet for, som blev vedtaget af Byrådet i 2008 og var fortsat et budget forbundet med stor usikkerhed ikke mindst i relation til de nye opgaver, som kommunen overtog fra den nu nedlagte amtskommune og fra staten. Derudover er budgettet udarbejdet uden den erfaring fra tidligere år, som er særdeles vigtig i en kommunal budgetlægning. I foråret 2008 blev der derfor iværksat nøgletalsanalyser af samtlige udgiftsområder. I dette arbejde blev der udarbejdet forskellige nøgletal til belysning af kommunens udgiftsniveau, nemlig følgende: Regionsgennemsnit Landsgennemsnit +/ kommuner (kommuner med et indbyggertal som afviger mindre end 4000-indbyggere) ECO-nøgletal 2

4 Forord Nøgletalsmaterialet blev det overordnede udgangspunkt for budgetlægningen for, hvor de forskellige udvalgsrammer blev justeret med baggrund i disse nøgletal. Udvalgenes budgetter blev dermed tilnærmet et udgiftsniveau svarende til lands- og regionsgennemsnitlige udgiftsbeløb. Budgetlægningen for bar endvidere stærkt præg af aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om genopretningen af s likvide midler. Den 2. oktober 2008 fik kommunen den endelige dispensation for overskridelse af lånebekendtgørelsens kassekreditregel, som blandt andet medførte et minimalt anlægsbudget, som var 100% lånefinansieret og som sammen med øvrige lånedispensationer medførte en væsentlig lånefinansiering af budgettet for. Dermed kunne der i det vedtagne budget for indregnes en styrkelse af de likvide midler på 54 mio. kr. svarende til genopretningsaftalen med ministeriet. Efter budgettets vedtagelse blev der iværksat en række initiativer med henblik på overholdelse aftalen med ministeriet om genopretningen af kommunens økonomi samt overholdelse af budgettet i øvrigt, blandt andet: En kortsigtet økonomisk handleplan for 2008 og En økonomisk politik for for Ensartet økonomirapportering til udvalg og byråd efter trafiklysmodellen Handlingsplaner for udvalgenes afvikling af underskud fra 2008 Løbende fokus på økonomi generelt, herunder ansættelsesstop og indkøbsstop Intensivering af likviditetsopfølgningen med løbende indberetning af opgørelsen over de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 3

5 Forord Der var især stor opmærksom omkring den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og, som var en handlingsorienteret plan, hvor der blev set på alle muligheder for at styrke kassebeholdningen, blandt andet ved at: Revurdere takster med henblik på størst mulige takster for alle områder Omlægge kommunens lån og udnytte lånebekendtgørelsen maksimalt Indføre et ansættelses- og indkøbsstop Holde 2-årig pause med indbetalinger af tjenestemandspensionsforsikringspræmier Iværksætte handlingsplaner for afvikling af udvalgenes underskud fra 2008 Indføre anlægsstop for alle ikke-fysisk igangsatte anlægsprojekter i 2008 Opfølgningen af den økonomiske handleplan for 2008 og blev månedsvis forelagt byrådet sammen med tilbagemeldingerne fra udvalgene på budgetopfølgningen fra trafiklysrapporterne. Handlingsplanens store styrke var blandt andet den tværgående budgetstyring over flere regnskabsår, i modsætning til det normale budget, som alene fokuserer på det enkelte regnskabsår. I foråret kunne det imidlertid konstateres, at kommunens likvide beholdninger - på trods af de mange initiativer - var under aftalen med ministeriet. Årsagen var især et større merforbrug end forventet i udvalgenes regnskaber for Dette var ikke forudsat i likviditetsaftalen med ministeriet, og der blev derfor afholdt et møde med ministeriet med henblik på en forskydning af likviditetsforløbet, hvilket ministeriet godkendte den 24. juni. De likvide midler opgjort efter kassekreditreglen har hele ligget over den justerede aftale med ministeriet, hvilket især kan tilskrives den kortsigtede handleplan og den stramme budgetstyring

6 Forord Den løbende budgetopfølgning viste i årets løb forventninger om budgetafvigelser på især følgende områder: Arbejdsmarkedsområdet Det specialiserede socialområde anbringelsesområdet og handicapområdet Ældreområdet Erstatningssager Merforbruget på disse områder indgik i et budgetseminar på Gniben den 20. juni også benævnt som Gnibenseminaret - hvor blandt andet midtvejsreguleringen af bloktilskud indgik i finansieringen af merudgifterne. Derudover blev iværksat en kortsigtet handleplan for, hvor alle merindtægter og mindreudgifter fra drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger indgik som mulige finansieringskilder af budgetafvigelserne. Budgetafvigelserne indgik også som et tema i budgetarbejdet for 2010, hvor en ufinansieret manko indgår som ekstraordinær styrkelse af kassebeholdningen i 2010, samt desuden som overførsel af underskud fra til 2010 efter særskilt handleplan. Generelt for har der således været konstant fokus på likviditetsudviklingen og aftalen med ministeriet og alle tegn på merforbrug er blevet mødt af forskellige tiltag med henblik på finansiering af disse, således at det endelige regnskab for da også viser en styrkelse af de likvide midler, som ligger ud over den budgetterede styrkelse, hvilket er beskrevet nærmere i nærværende regnskab

7 Generelle regnskabsbemærkninger Årsregnskabet for udviser for såvel drifts- som anlægsområderne en udvikling, som langt overstiger det oprindeligt vedtagne budget for. Driftsbudgettet Det oprindelige driftsbudget for de skattefinansierede områder udgjorde mio. kr. Regnskabet viser imidlertid et forbrug på mio. kr. eller 42 mio. kr. mere end oprindeligt afsat. Undervejs er budgettet i korrigeret med tillægsbevillinger dels i form af egentlige tillægsbevillinger til som følge af et stigende udgiftspres eller ændrede budgetforudsætninger og dels i form af negative budgetoverførsler fra tidligere år. Samlet set er det skattefinansierede driftsbudget forøget med 37 mio. kr. og i forhold til det korrigerede driftsbudget udviser regnskabet et merforbrug på 5 mio. kr. Tillægsbevillingerne og merforbruget i kan især henføres til de sociale områder, herunder navnlig anbringelsesområdet, ældreområdet, handicapområdet og arbejdsmarkedsområdet. Anlægsbudgettet Det oprindelige anlægsbudget for de skattefinansierede områder udgjorde 9 mio. kr. Regnskabet viser imidlertid et forbrug på 41 mio. kr. eller 32 mio. kr. mere end oprindeligt afsat. Baggrunden for den øgede anlægsaktivitet er hovedsageligt regeringens opfordring til at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2010 og senere til, og der er i regnskab afholdt anlægsudgifter for 22 mio. kr. som er 100% lånefinansierede efter særlig lånedispensation. Alle fremrykkede anlægsprojekter skulle afsluttes inden udgangen af jfr. lånebetingelserne. Derudover er anlægsaktiviteten øget som følge af forskellige tilskud fra kvalitetsfondspuljen, tilskudspuljen til borgernære serviceområder samt toiletpuljen. 6

8 Generelle regnskabsbemærkninger Samlet set er det skattefinansierede anlægsbudget forøget med 32 mio. kr. og i forhold til det korrigerede anlægsbudget udviser regnskabet et anlægsregnskab, som umiddelbart er i balance. Dog indgår der en række ikke-færdiggjorte anlægsprojekter, hvor anlægsrådighedsbeløb med dette regnskab vil blive søgt overført til 2010 til færdiggørelse af anlægsprojekterne. Dette gælder blandt andet tilskudsfinansierede projekter, herunder toiletprojekterne. Endvidere viser regnskabet en mindreindtægt fra salg af grunde og ejendomme på 7 mio. kr. Mindreindtægten fra salget af grunde og ejendomme forventes realiseret i 2010 fra igangværende salgsarbejder, idet der ved regnskabsårets afslutning er deponeret salgssummer for beløb i denne størrelsesorden på deponeringskonti, og som ved frigivelsen vil blive indtægtsført i anlægsregnskabet for Likvide beholdninger I forhold til det oprindelige budget for viser det endelige regnskab for den skattefinansierede drifts- og anlægsaktivitet et samlet merforbrug på 74 mio. kr. Heraf har byrådet tillægsbevilget de 69 mio. kr. primært finansieret af lån, tilskud, finansindtægter m.v., og derudover er yderligere forbrugt 5 mio. kr. Budgettet for blev vedtaget med en samlet kassestyrkelse på 54 mio. kr. og i det endelige regnskab kan kassestyrkelsen opgøres til 92 mio. kr. Den 31. december udgjorde disse beholdninger minus 119 mio. kr.. Den gennemsnitlige kassebeholdning i udgjorde minus 29 mio. kr. som negativ beholdning opgjort efter kassekreditreglen, hvilket er en beholdning, som ligger over aftalen med ministeriet. 7

9 Generelle regnskabsbemærkninger Forsyningsvirksomhederne Efter udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningerne i 2008 er kommunens forsyningsvirksomheder begrænset til primært at omfatte varmforsyning og renovationsordningerne. For så vidt angår varmeforsyningen er der i indgået aftale om salg af Grevinge-Herrestrup Varmeforsyning, og dette salg forventes endeligt afsluttet i 2010 med frigivelsen af salgssummen. I regnskabet for indgår forsyningsvirksomhederne med en samlet likviditetsforbedring på 11 mio. kr. i forhold til det oprindelige/korrigerede budget og den samlede gæld til forsyningsvirksomhederne udgør herefter 2 mio. kr. Låneomlægning Som en del af den kortsigtede handleplan for 2008 og indgik der omlægning af kommunens lån til færre lån med optimal udnyttelse af lånebekendtgørelsens muligheder for låneforlængelse m.v. Låneomlægningen har sammen med den lave rente i medført mindreudgifter til renter og afdrag på lån på i alt 29 mio. kr. i, og dette beløb indgår dermed som en ikke budgetteret styrkelse af kommunens likviditet i. Øvrige poster Kommunen etablerede i 2007 sin egen forsikringsafdeling, og blev selvforsikret på en lang række områder. Det samlede indestående i forsikringsfonden udgør ved årets slutning 29 mio. kr., som blandt andet indeholder henlæggelser til arbejdsskader og skadeforebyggelse m.v., som ved normal forsikringspraksis ville være udbetalt til et forsikringsselskab, men nu indgår i kassebeholdningen. I forhold til ultimo 2008 er det en øget henlæggelse på 10 mio. kr. 8

10 Generelle regnskabsbemærkninger Sammenfatning Den øgede drifts- og anlægsaktivitet i indgår blandt andet i de økonomiske handlingsplaner for, hvor der via en lang række tiltag er sikret finansiering af disse via tilskud, lån, overførsel til 2010 m.v. Merudgifterne indgår således i en totalfinansiering, således at kassebeholdningen og dermed likviditeten opgjort efter kassekreditreglen kan blive genopbygget i overensstemmelse med aftalen med Indenrig- og Sundhedsministeriet. Den stramme økonomiske styring og de store udfordringer for at overholde budgettet fortsætter derfor i 2010 med uformindsket styrke. 9

11 Regnskabsoversigt Endeligt årsregnskab pr. 31. marts 2010 Specifikation SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse DRIFT Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget DRIFT I ALT ANLÆG Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget ANLÆG I ALT RENTER FINANSFORSKYDNINGER AFDRAG PÅ LÅN LÅNEOPTAGELSE TILSKUD OG UDLIGNING REFUSION AF KØBSMOMS PERSONSKAT OG SELSKABSSKATTER GRUNDSKATTER FINANSIELLLE POSTER I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE I ALT Fortegnsangivelse til afvigelse: Positivt fortegn er mindreudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Negativt fortegn er merudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Beløb i 1000-kroner 10

12 Regnskabsoversigt Specifikation Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Kloak og Spildevand Affaldshåndtering - renovation og genbrug BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT TOTALREGNSKAB KASSEBEHOLDNING +/ PENGEFORSKYDKNINGER Kursregulering af investeringsbeviser m.v Kvalitetsfondsmidler til deponeringskonto KASSEBEHOLDNING PRIMO KASSEBEHOLDNING ULTIMO Fortegnsangivelse til afvigelse: Positivt fortegn er mindreudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Negativt fortegn er merudgift i forhold til korrigeret budget efter tillægsbevillinger Beløb i 1000-kroner 11

13 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for virksomheden "" for det skattefinansierede område Indtægter Specifikation Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervising og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration m.v Indtægter i alt Afskrivninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervising og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration m.v Afskrivninger i alt Hensættelser i alt Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 12

14 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for virksomheden "" for det skattefinansierede område Specifikation Øvrige omkostninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervising og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration m.v Omkostninger i alt Resultatet af ordinær drift Finansielle indtægter m.v. Skatteindtægter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Finansielle indtægter (funktion ) Finansielle omkostninger (funktion ) Finansielle indtægter i alt Årets resultat for det skattefinansierede område Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 13

15 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for virksomheden "" for det brugerfinansierede område Forsyningsområdet Specifikation Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultatet af ordinær drift Årets resultat for det brugerfinansierede område Resultatopgørelse for s virksomheder Specifikation Skattefinansierede områder Brugerfinansierede områder Årets resultat Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 14

16 Finansieringsoversigt SPECIFIKATION REGNSKAB Likvide beholdninger primo: Tilgang - Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse - Afdrag på lån Kvalitetsfondsmidler overført til særskilt deponeringskonto Kursreg. likvide aktiver Afrunding til 1000-kroner 2 Ændring af likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo: Beløb i 1000-kroner

17 Regnskabsopgørelse Strukturtekst Forbrug pr Opr. vedt. Budget Tillægsbevilling Korr. vedt. Budget Restkorrigeret årsbudget I. Det skattefinansierede område Skatter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Indtægter i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt Grand total - Driftsvirksomhed og refusion i alt Renter og kursregulering (funktion ) Primært driftsresultat Beløb i 1000-kroner 16

18 Regnskabsopgørelse Strukturtekst Forbrug pr Opr. vedt. Budget Tillægsbevilling Korr. vedt. Budget Restkorrigeret årsbudget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsområdet Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Beløb i 1000-kroner 17

19 Likviditetsoversigt Daglig likviditet 1/1-31/12 Kassekreditregel opgjort torsdag aften 31/12 til -29,3 mio. kr Daglig likviditet dages snit bagud - kassekreditreglen Daglig likviditet Budget/aftale - kassekreditreglen Opfølgning på aftale - kassekreditreglen Beløb i hele kroner 18

20 Udvalgsregnskaber - overførselsbeløb Endeligt årsregnskab pr. 31. marts 2010 Specifikation SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Overskud Underskud DRIFT Økonomiudvalget Overskud Miljø- og Teknikudvalget Overskud Børn- og Skoleudvalget Overskud Social- og Sundhedsudvalget Underskud Kulturudvalget Underskud Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget Overskud DRIFT I ALT Underskud Overførselsbeløb fordeles således i 2010 Drift Drift Andre Specifikation Anlæg Overskud Underskud udvalg Total Note Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget DRIFT I ALT Note 1. Der overføres alene ikke forbrugte trepartsmidler, som der er truffet dispositioner over. 2. Der overføres 0,400 mio. kr. af overskuddet til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget til merforbruget til vedligeholdelse af boldbaner i => nedskrivning af underskud. 3. Overførsel af opsparede midler til konkrete anlægsprojekter i henhold til særlig oversigt finansieres af anlægsrådighedsbeløb afsat i budgettet for Decentrale institutioners overskud på 3,177 mio. kr. anvendes til anlægslignende projekter, der ikke vil påvirke taksterne for områderne. Derudover anvendes 1,000 mio. kr. til imødegåelse af ikke indgåede regninger fra for voksenområdet (specialiserede sociale område) Det overførte driftsunderskud afvikles i 2010 i henhold til handleplan for afviklingen. Fortegnsangivelse: Positivt fortegn = udgifter Negativt fortegn = indtægter Beløb i 1000-kroner 19

21 Udvalgsregnskaber Endeligt regnskab for Økonomiudvalgets bevillingsområde Strukturtekst 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget Udgift Korrigeret budget for pr. 31/ Rest-budget Forbrugsprocent Budget Indtægt Budget Netto Forbrug Udgift Forbrug Indtægt Forbrug Netto Procentuel afvigelse 22 Jordforsyning 01 Fælles formål Boligformål % Under 1 03 Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme 10 Fælles formål Beboelse % Over Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Redningsberedskab 95 Redningsberedskab % Over Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer % Under Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger % Under 53 Administration vedrørende jobcentre m.v Administration verørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love % Over 62 Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer % Under Tjenestemandspension TOTAL % Under Signaturforklaring til restbudget/afvigelse: Positivt fortegn = mindreforbrug Negativt fortegn = merforbrug Afvigelse Noter Beløb i 1000-kroner 20

22 Udvalgsregnskaber Noter til endeligt regnskab for Økonomiudvalgets bevillingsområde 1. Stort merforbrug til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsafdelingens ejendomme og lejeboliger til integrationsformål samt Højbygård 2. Merforbrug til blandt andet lønninger i forbindelse med udrykninger 3. Mindreforbrug ved generel tilbageholdenhed 4. Mindreforbrug ved generel tilbageholdenhed i forbindelse med blandt andet ansættelsesstop og indkøbsstop Merforbruget brutto og tilsvarende bruttomerindtægter skal ses i sammenhæng med kommunens selvforsikringsordning, hvor udgifter til arbejdsskadeerstatninger og risikostyring m.v. finansieres af tilsvarende andele i de fælles forsikringsopkrævninger. Derudover indgår bruttoudgifter til lokalt beskæftigelsesråd, som finansieres 100% af tilsvarende statslige indtægter. 5. Merudgiften vedrører blandt andet kommunens andel i det fælles EU-kontor i Bruxelles 6. Heraf reserveret 3,6 mio. kr. til den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og fra manglende indbetalinger af tjenestemandspensionsforsikringspræmier. 21

23 Udvalgsregnskaber Endeligt regnskab for Miljø- og Teknikudvalgets bevillingsområde (excl. Forsyningsvirksomheder) Strukturtekst Budget Udgift Korrigeret budget for pr. 31/ Rest-budget Forbrugsprocent Budget Indtægt Budget Netto Forbrug Udgift Forbrug Indtægt Forbrug Netto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål Beboelse % Under 12 Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser % Under Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter % Præcis 0 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter % Under 51 Natura Skove Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb % Over Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v. 81 Jordforurening % Over 87 Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter 91 Skadedyrsbekæmpelse % Over Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Arbejder for fremmed regning % Under 0 05 Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v % Over 12 Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik 31 Busdrift % Under Havne 40 Havne % Under 52 TOTAL % Under Signaturforklaring til restbudget/afvigelse: Positivt fortegn = mindreforbrug Negativt fortegn = merforbrug Procentuel afvigelse Afvigelse Noter 1. En del af forklaringen på mindreforbruget er, at der i den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og indgik ansættelsesstop og indskøbsstop, hvilket har været gældende for hele. Beløb i 1000-kroner 22

24 Udvalgsregnskaber Årsregnskab for Miljø- og Teknikudvalgets bevillingsområde - Forsyningsvirksomhederne Strukturtekst Budget Udgift Budget Indtægt Budget Netto Forbrug Udgift Forbrug Indtægt Forbrug Netto Beløb i kroner 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Overskud 06 Andre forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Overskud 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald % Overskud 63 Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer TOTAL % Overskud Signaturforklaring til restbudget/afvigelse: Positivt fortegn = mindreforbrug Negativt fortegn = merforbrug Korrigeret budget for pr. 31/ Rest-budget Forbrugsprocent Budget-afvigelse Noter 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 63 Ordninger for glas, papir og pap Mindreforbrug, information, harmonisering af dagrenovation. Merindtægter større tilgang af renovationsbidrag ved harmonisering af ordning og renteindtægter Netto i alt t. kr. Netto merforbrug 356 t. kr. Mindreforbrug ved kørsel af indsamling af storskrald og haveaffald 604 t. kr. Netto mindreforbrug 238 t. kr. 65 Genbrugsstationer Mindreforbrug på Genbrugsstationerne, idet afleverede mængder af fraktioner var væsentligt reduceret i og dermed et stort mindreforbrug på gebyr for genanvendelsesordniger t.kr. Beløb i 1000-kroner 23

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013 ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB Indhold Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Ledelsens påtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Kommunens årsberetning... 5 Fakta om Odsherred

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Herning Kommune Årsregnskab 2012

Herning Kommune Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2012 Herning Kommune Årsregnskab 2012-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 FORORD...5 REGNSKABSOPGØRELSE...7 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - INDTÆGTER...9 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - DRIFT...11

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere