Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 2014 Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI Park Arena hvor repræsentantskabet, medarbejdere, tidligere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samt forretningsforbindelser var inviteret. Desuden blev jubilæet markeret med udgivelsen af et jubilæumsskrift, der tegner et billede af byen, Ringgården og beboerne fra 1938 og frem til i dag. Ud over denne markering har året været præget af planlægning af nybyggeri, renoveringsopgaver og udarbejdelse af nye boligsociale helhedsplaner. Siden efteråret 2013 har Ringgårdens ny afd. 38 været på tegnebrættet. Afdelingen bliver den første bebyggelse i den helt nye bydel på Lisbjerg bakke. Projektet er næsten færdigprojekteret, men afventer endelig myndighedsgodkendelse inden 1. spadestik kan blive en realitet. Desuden er den store renoveringsopgave i afd. 1 efter mange genvordigheder på vej mod sin endelige afslutning. Endelig har 2013 stået i nye boligsociale helhedsplaners tegn, idet de gamle helhedsplaner i Trigeparken, Herredsvang, Frydenlund og Møllevangen udløb den 31. december Alle de nye helhedsplaner blev godkendt på nær i Møllevangen, da Landsbyggefonden er af den opfattelse, at kvarteret er socialt bæredygtigt. 3

4 Foreningens økonomi Årets Boligorganisationens resultat viser et overskud økonomi på kr Der var budgetteret med et underskud på kr Årets resultat 2013 er et overskud på kr ,- Der var budgetteret med et underskud på kr ,- At overskuddet blev kr større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer m.v. og ventelistegebyr fra AARHUSbolig. At overskuddet blev kr ,- større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer mv. og ventelistegebyr Aarhusbolig. Afvigelser specificeres således: Afvigelsen specificeres således: Merindtægter: Byggesagshonorarer m.v Ventelistegebyr netto Renter af egenkapital Administrationsbidrag/tillægsydelser Lovmæssige gebyrer I alt Besparelser: Afskrivninger, driftsmidler Underskudsgaranti Bolignet Aarhus I alt Mindre indtægter: Lovmæssige gebyrer - I alt - Merudgifter: Mødeudgifter, kontingenter mv Kontorholdsudgifter Personaleudgifter Kontorlokaleudgifter Ekstraordinære indtægter Salen I alt Samlet afvigelse Økonomiske nøgletal Årets resultat Bruttoadministrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Rentesats til afdelingerne* 3,36% 3,50% 0,92% Dispositionsfond pr. lejemålsenhed Arbejdskapital pr. lejemålsenhed **Lovændring pr. pr januar januar betyder, betyder, at afdelingerne at afdelingerne tilskrives tilskrives den fulde den forretning, fulde forrentning, således at kursgevinster, således at kurgevinster, renter m.v. ikke længere renter m.v. optræder ikke længere i hovedforeningens optræder regnskab. i hovedforeningens regnskab. 4

5 årets overskud skyldes primært merindtægter fra byggesagshonorarer og ventelistegebyrer til AARHUSbolig Udvikling i nettoadministrationsbidrag pr. lejemål iflg. årsregnskabet Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed i afdelingerne med følgende beløb: Afd. 7,8,9,9B,14C,17,19,20,21,24,25,26,28, og Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger og projekter i 2013: Tab ved lejeledighed Afdeling 5, 6 og 10 - Beboerrådgiver Afdeling 10 - Ekstraordinært (Tilskud grillplads ifm. salg af garageanlæg) Afdeling 14C - Helhedsplan Afdeling 19 og 20 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 21 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 - Facaderenovering Afdeling 25 - Driftstilskud Afdeling 33 - Ekstraordinært tilskud Kunstfond, afd Kunstfond, afd. 18 (Afsat skyldig tidl. år) I alt

6 Afdelingernes økonomi Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2013 resulterede i 34 afdelinger med overskud og 11 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne eksklusive. Årets driftsoverskud i alt for afdelingerne kr ,- Årets driftsunderskud i alt for afdelingerne kr ,- Driftsoverskuddet er anvendt på følgende måde i 2013 Afvikling af underfinansiering Overført til resultatkonto Overført til reguleringskonto I alt Driftsunderskud afvikles ved huslejeforhøjelser over 3 år, med en 1/3 hver år. Driftsoverskud indregnes i de kommende års budgetter med 1/3 hvert år. Hovedårsagerne til de store overskud i afdelingerne er: Individuelle forhold i de enkelte afdelinger samt billigere forsikringsudgifter. Tilbagebetaling af ejendomsskat i enkelte afdelinger, vi har haft et eksternt firma til at undersøge afdelingernes ejendomsskat. Til renholdelse, alm. vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse og indvendig vedligeholdelse (b-ordning) er der udgiftsført: Udvikling i driftsudgifter i kr Konto Renholdelse Konto Alm. vedligeholdelse Konto Planlagt vedligeholdelse Konto Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i alt pr. m 2 boligareal Bruttoareal Konto Renholdelse 84,35 84,95 88,44 Konto Alm. vedligeholdelse 45,65 57,00 59,43 Konto Planlagt vedligeholdelse 143,16 88,65 105,67 Konto Indvendig vedligeholdelse 24,73 25,73 26,60 6

7 34 afdelinger kom ud af 2013 med overskud, mens 11 afdelinger havde underskud... Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser I alt , Henlæggelser til tab på fraflyttere Der er fortsat store udfordringer på området tab på fraflyttere. Vi må desværre konstatere, at den samlede debitormasse for afdelingerne vokser og det afskrevne tab på fraflyttere ligeledes er meget stort. Det er dog positivt, at henlæggelserne dækker de fleste af afdelingernes tab. Det er kun få afdelinger der er påvirket negativt på driften af tab på fraflyttere. Fra 2014 dækker dispositionsfonden den del af en afdelings tab ved fraflytning der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed. Henlæggelserne til tab på fraflyttere er fra 2011 til 2013 nedsat med cirka ,-. 7

8 Hjemfald Den 27. maj 2013 blev der underskrevet en aftale mellem Aarhus Kommune og Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsklausuler. Aftalen omhandler ca boliger fordelt på følgende boligorganisationer i Aarhus: AAB, Boligkontoret, Almenbo, Århus Omegn, Alboa, Kollegiekontoret og Ringgården. Aftalen koster i alt de aarhusianske boligorganisationer kr I forhandlingerne med kommunen blev der opnået en rabat på 72%. I forhold til de fleste af de andre boligforeninger slipper Ringgården relativt billigt, idet vi kun har fire boligafdelinger, der er omfattet af hjemfaldspligten. Disse er: Afd. 9B, 9D, 18 og 21. Det samlede hjemfaldsbeløb for de fire afdelinger er kr. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. oktober 2013 blev aftalen og en økonomisk model for betaling vedtaget i Ringgården. Hjemfaldsbetalingen skal foretages gennem lånoptagelse af realkreditlån over 30 år. Efter Landsbyggefondens retningslinjer skal ydelsen på realkreditlånet dækkes som et miks af huslejestigninger i de pågældende boligafdelinger og tilskud fra dispositionsfonden. Efter den beskrevne model beløber dispositionsfondens andel sig i de første 3 år til: År 1 År 2 År kr kr kr. Over 30 år fordeler betalingen af ydelser på realkreditlån mellem afdelingerne og dispositionsfonden sig som følger: Betaling over 30 år for Dispositionsfonden Afd. 9B Afd. 9D Afd. 18 Afd. 21 I alt kr kr kr kr kr. Betaling over 30 år for afdelingerne Afd. 9B Afd. 9D Afd. 18 Afd kr kr kr kr. I alt kr. 8

9 Nøgletal 2013 Afdeling m 2 Konto 114 Renholdelse kr. pr. m 2 Konto 115 Alm. vedl. hold kr. pr. m 2 Konto 120 Henl. til planlagt vedl. hold kr. pr. m 2 Konto 401 Henl. til planlagt vedl. hold i alt kr. pr. m 2 Konto 130 Tab v/ fraflyt kr. pr. m 2 Konto 201 Boligleje kr. pr. m 2 * * Boligleje kr. pr. m 2 i alt er inklusive diverse forbedringer såsom køkken- og badrenoveringer m.v. ** Afdeling 36 er ikke medtaget i 2012, da regnskabet kun vedrører 3 mdr. 9

10 Byggesager nybyggeri Afdeling 38 på tegnebrættet I foråret 2013 fik Ringgården en henvendelse fra Aarhus Kommune om boligforeningen ville være den første bygherre i den nye bydel Lisbjerg. Tanken var, at der skulle bygges ca. 45 almene familieboliger i en udstykning højt oppe på Lisbjerg Bakke med en formidabel udsigt udover Aarhus. Prækvalifikation og konkurrence Ringgården sagde ja tak til tilbuddet, og i løbet af forsommeren planlagde vi udskrivningen af en totalentreprisekonkurrence om projektet. Først skulle der ifølge regelsættet udskrives en prækvalifikation, hvor vi fik ansøgninger fra ti velkvalificerede teams, der alle bestod af en entreprenør i alliance med arkitekter og ingeniører. Blandt de ti blev fem udvalgt, hvoraf de fire gav tilbud. De indkomne forslag blev i årets sidste måneder gransket af en dommerkomite, og i begyndelsen af 2014 kunne vi udråbe et konsortium bestående af NCC, arkitekterne RUBOW og Regnbuen, Ingeniørfirmaet Moe og landskabsarkitekten GBL som vindere. Processen forsinkes Meget tyder desværre på, at vi ikke kommer i gang med nybyggeriet på denne side af nytåret. Aarhus kommune har tilsyneladende forregnet sig, idet såvel byggemodning af området som planlægning halter i forhold til boligforeningens tidsplan. Vi havde håbet på at komme i jorden i august-september 2014, men med en forestående lokalplansbehandling kombineret med et kommuneplantillæg, så kan vi se frem til en lang behandlingsproces, der helt sikkert varer resten af året ud. Grydeklart projekt Derimod er projektet tæt på at være grydeklart. Der bliver 42 tre- og fire-rums boliger på hhv. 92 m2 og 112 m2, alle i to plan. Boligerne får store glaspartier mod syd og dermed en formidabel udsigt over Egådalen ind mod Aarhus. Alle får en lille privat gårdhave og cykelskur i tilknytning til boligen. Desuden indeholder projektet ti to-rums ungdomsboliger. Energikonceptet er ikke endeligt fastlagt. Husene bliver så velisolerede, at de opfylder 2020 energirammen, hvilket betyder, at de er ligeså tætte som passivhuse fx. Ringgårdens afd. 35. Dette opnås ved passive tiltag d.v.s. tætte facader, tage, vinduer og døre og et velfungerende varmegenvindingsanlæg. For at opnå 0-energi eller ligefrem plusenergi skal der tilføjes aktive elementer såsom solceller og/eller solpaneler. Der er ikke i skrivende stund taget stilling til dette. Solcellelovgivningen er endnu ikke fuldt fastlagt, idet Danmarks politik på dette område ligger til godkendelse i EU. Men det er givet, at vi vil forsøge at opnå som minimum 0-energi i den nye boligafdeling, ligesom vi opnåede med de to havnehuse. 10

11 Afd. 38 er den første bebyggelse i den nye by på Lisbjerg Bakke... 11

12 Byggesager renovering afd. 1 Afdeling 1 på vej til afslutning I løbet af sommeren 2013 lykkedes det for Ringgården at få gang i det store renoveringsprojekt igen. Gode råd var dyre... Som det fremgik af sidste årsberetning gik byggepladsen totalt i stå, idet den ene entreprenør, Jorton, p.g.a. økonomiske uoverensstemmelser, valgte at forlade byggepladsen. Gode råd var dyre, og dyrt blev det at genoptage renoveringsprocessen. Vi måtte en tur til Landsbyggefonden, der viste stor forståelse for vores problemer og følgelig forhøjede vores støttede lån med ca. 46 mio. kr. På denne baggrund fik boligforeningen forhandlet en løsning på plads, der betød, at byggesagen kunne genoptages efter sommerferien Status Pt. er den næstsidste blok ved at blive færdiggjort og det forventes, at den vil være indflytningsklar enten den 1 juli eller 1 august Den sidste blok forventes færdiggjort til indflytning i efteråret i år, hvorefter de hårdtprøvede beboere langt om længe kan se frem til dels ro fra diverse entreprenørmaskiner dels at gårdrummene endelig bliver gjort klar til ophold og leg. Der forventes et stort økonomisk efterspil med adskillige retssager efter det dårlige byggeforløb. På blok 2 er der opført en ekstra etage, som bl.a. rummer fælleslokaler og gæsteværelser. Fra den store tagterrase på blok 2 kan beboerne nyde byens måske bedste 360 graders udsigt. 12 Afdelingens imponerende fælleslokale med udgang til flere terrasser.

13 13

14 Byggeudvalget Der er afholdt møde én gang månedligt undtagen juli og september måneder. På møderne gennemgås status fra inspektørerne, ligesom udvalget opdateres omkring renoveringer og nybyggeri. Nyt EU-direktiv forbrugsregnskaber Der er et nyt EU-direktiv vedrørende forbrugsregnskaber på vej. Der vil sandsynligvis blive krævet kvartalsvise aflæsninger og regnskaber. Vi afventer mere information, før vi kan sige noget om, hvad konsekvenserne af direktivet bliver. Energimærkning Der er lavet energimærkning for de af Ringgårdens nyere afdelinger, hvor der ikke forelå energimærkning ved afleveringen, hvilket er: Afd. 33, 35, 36 og 37. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ændret sideaktivitetsbekendtgørelsen i oktober 2012, så det er fuldt lovligt at lave en indkøbsportal som AlmenIndkøb. Ministeriet har været interesseret i konceptet, fordi det er en effektiv metode til at effektivisere indkøbsprocessen, hvilket i sidste ende vil være til glæde for beboerne i den almene boligsektor Ringgårdens samarbejdspartnere er opfordret til at tilmelde sig udbuddet. Resultatet af udbuddet afventes. EDB Ringgårdens EDB-udstyr er blevet fornyet i forbindelse med etablering af den nye hjemmeside. Serverkapaciteten er udliciteret foreløbig for 3 år. Almenindkøb Endvidere har Ringgården tilsluttet sig et AlmenIndkøb. AlmenIndkøb er en indkøbsportal, der rummer rammeaftaler med særligt fokus på den almene boligsektors behov. Aftalerne bliver til på baggrund af udbud, som AlmenIndkøb gennemfører. Det sikrer dels de bedste priser og den bedste kvalitet, og dels at udbudsreglerne overholdes. 14

15 Afd. 1 Tage Hansen Gade m.fl. Afd. 2 Viborgvej Jortons entreprise er overtaget af MMT, og arbejdet med de resterende to blokke blev genoptaget medio august 2013 og følger planmæssigt den nye tidsplan. Den ene blok forventes færdig juli/august og den sidste blok i løbet af efteråret. I 2013 Et ekstraordinært afdelingsmøde i april 2013 besluttede, at afdelingens vinduer og sålbænke skulle udskiftes og kvistene zinkinddækkes. Arbejdet blev udført i efteråret De gamle plasticvinduer veg pladsen for gode lavenergivinduer med træ-alurammer træ indvendigt og aluminium udvendigt. Afd. 3 Kaserneboulevarden I foråret 2013 blev der udarbejdet et forslag til renovering af faldstammer, stigestrenge samt udskiftning af rør og radiatorer. Projektet blev nedstemt på et afdelingsmøde i maj Herefter blev der udarbejdet et nyt forslag, som kun omfatter det absolut nødvendige, nemlig faldstammer og stigestrenge. Dette forslag blev vedtaget på et afdelingsmøde i januar 2014 og påbegyndt i februar. Der er lavet et prøvebadeværelse i et gammelt klatvaskeri i kælderen i forbindelse med, at afdelingen har vedtaget, at man via kollektiv råderet kan modernisere sit badeværelse, når faldstammer og stigestrenge er udskiftet. Afd. 5 Vilhelm Bergsøes Vej m.fl. Afd. 6 Paludan Müllers Vej m.fl Afdelingen holdt i efteråret 2013 urafstemning om altaner, som skal etableres ud for de eksisterende franske altaner. I første omgang er der givet dispensation fra kommunen i forhold til niveaufri adgang til altanerne, så de eksisterende altandøre kan benyttes. Men når dørene engang skal udskiftes, skal der laves niveaufri adgang. Licitation blev afholdt i maj 2014 og arbejdet påbegyndes i sommeren I februar 2014 vedtog afdelingsmødet at udskifte de gamle vinduer med plasticrammer. Arbejdet med at montere nye lavenergivinduer med træ-alu rammer i de mange boliger er i fuld gang. Arbejdet er færdigt inden jul. Der har været afholdt 5 års eftersyn i de fire familieboliger, som blev indrettet i det gamle fritidshjem på Ambrosius Stubs Vej. 15

16 Afd. 7A Møllevangs Allé Afd. 7B Willemoesgade På ekstraordinært afdelingsmøde blev forslag om udskiftning af vinduer og etablering af altaner vedtaget. Det har dog efterfølgende vist sig, at beslutningen blev truffet på forkert økonomisk grundlag, så der er givet dispensation til at holde et nyt møde om samme forslag. I ungdomsboligafdelingen er der udskiftet opgangsdøre og kælderdøre. Afd. 8 højhuset Charlottehøj Afd. 9 Bildbjergparken Der arbejdes med et forslag til nye altanbrystningerne på højhuset i samarbejde med rådgiver og brandingeniør. Der har været brud på varme- og vandledninger i jorden, som nu er udskiftet. Der er afholdt møde med Affald Varme om udskiftning af de øvrige ledninger samt tilslutningen til husene. Affald Varme har sendt projektet i udbud, og vil derefter afgive en pris på udførelse af arbejdet. Afd. 9A Mandalsvej m.fl Afd. 9B I den lille afdeling med fire dobbelthuse har man vedtaget, at der udskiftes et tag pr. år. Der er også udarbejdet et projekt til nye vindfang. I byggeriets konstruktion er der en del kuldebroer, som forårsager fugt og skimmel. På denne baggrund har Landsbyggefonden givet tilsagn til renovering. I 2013 udfyldte beboerne et spørgeskema, som skulle give et overblik over omfanget af de indeklimamæssige gener i forbindelse med kuldebroer. 16

17 Afd. 9D Bodøvej Afd. 10 Paludan Müllers Vej Den lille rækkehusbebyggelse fra 1982 med i alt 11 boliger trænger til en rørudskiftning. Niras udarbejder et udbudmateriale, som skal forelægges beboerne på et afdelingsmøde. Afdelingen, der for to år siden fik Rema 1000 som nabo i stedet for garageanlægget, har fået anlagt en ny terrasse og grillplads, som ligger godt beskyttet inde i gården. Afd. 11 Skovvangsvej I december 2011 fik afdelingen nye stigestrenge, og allerede ved afleveringen viste der sig at være problemer med rust ved bøjningerne. Sagen er pt. uafsluttet. Afdelingens vaskerier renoveres med nye fliser og maskiner. Afd. 14C Lystruplund Afd. 14B Hedeskovvej Afdelingen har vedtaget, at der skal være mulighed for udskiftning af køkkener via den kollektive råderet. Desuden er der ved at blive opført ny garage til varmemesterens maskiner. Vinduerne i blokken etagen over biblioteket blev udskiftet i september Den dramatiske træskulptur er indkøbt efter afdelingen i 2011 vandt lodtrækningen om midler fra Ringgårdens Kunstfond. Det blev også til en krokodille i træ, som ligger på græsplænen ved legepladsen.

18 Afd. 15 Holmeparken Afd. 17 Rundhøj Der er ved at blive udarbejdet en rapport for at få vurderet vandrørenes tilstand. Der er ved at blive etableret porttelefoner. Efterisolering af etagedæk over skralderum og garager. Afd. 20 Trigeparken Afd. 21 Rydevænget og Fjældevænget Der arbejdes fortsat på et omfattende renoveringsprojekt, flere forslag har været forelagt Landsbyggefonden, som dels har foreslået ændringer og dels ændret den økonomiske ramme for renoveringen. De første skridt til et omfattende renoveringsprojekt er taget i samarbejde med rådgivere. Projektet støttes af Landsbyggefonden. Afd. 22 Dr. Margrethes Vej Afd. 23 Kirsebærhaven og Solbærhaven Der udarbejdes projekt til udskiftning af vandrør og faldstammer. Endvidere er der lavet skitseforslag til renovering af badeværelser. 1-års gennemgangen af den omfattende renovering af murene i Kirsebærhaven er gennemført en gennemgang stort set uden anmærkninger! Renovering af de sidste badeværelser udføres, og der opbegyndes udskiftning af hoveddøre.

19 Afd. 26 Bjørnholt Afd. 31 Casa Nova Udskiftning af hoveddørene er påbegyndt. Endvidere renoveres brusenicher. Der blev konstateret råd i de nordvendte tagkassetter og sagen blev indgivet til Byggeskadefonden, som har udpeget en byggesagkyndig, der har besigtiget forholdene. Sagen viste sig at være så alvorlig, at der er lavet midlertidige tagløsninger. Der arbejdes på en permanent løsning. Afd. 33 Lærkehaven Skader på gulve i badeværelserne, som blev konstareret ved 5-års gennemgangen, skal udbedres af det tyske firma, som har lavet dem. Tagene gennemgås, og der vil blive svejset en flange på, som udvider garantien med ti år. Afd. 37 Vulkanen Afd. 36 Det store Havnehus Færdigetablering og indvielse af det udendørs fællesareal udestår. Det stiftende afdelingsmøde blev afholdt 13. juni års gennemgang er foretaget, forløbet af mangelafhjælpning planlægges. En stormskade på tagterrassen er afvist af forsikringselskabet pga fejl i skinnesystemet, der fastholder de røde facadeplader. Gennemgang af afdelingen blev udført i uge 6/2014. Der er foretaget 1 års eftersyn i april 2013, hvor der konstateredes revnedannelser i betonelementernes forplader. Endelig afhjælpning af mangler i forbindelse med 1 års gennemgang afventer en afklaring på grund af hovedentreprenørens konkurs.

20 stadig fokus på henlæggelserne i en del afdelinger Styringsdialog I 2013 er der for tredje år i træk gennemført den obligatoriske styringsdialog mellem boligorganisationerne og Aarhus Kommune. Grundlag for dialogen Som grundlag for dialogen var der inden mødet indsendt en dokumentationspakke til kommunen bestående af: Styringsrapporten, oplysningsskema for afdelingerne samt årsregnskab 2012, spørgeskema, årsberetning, revisionsprotokollat, vedligeholdelsesplaner, brev af 5. juli 2013 om henlæggelser til planlagt vedligeholdelse samt rapport om udført forvaltningsrevision. På mødet blev der fokuseret på følgende punkter: o Fremlæggelse af styringsrapport o Økonomi, drift, administration o Ledelse og demokrati o Renoveringer o Boligsociale helhedsplaner o Evt. aftale Fokus på henlæggelser Temaet i forbindelse med styringsdialog 2013 var: henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Det fremgår af spørgeskemaet, at det er utilstrækkelig med henlæggelser til planlagt vedligeholdelse i en del afdelinger. Ved brev af 5. juli 2013 har Ringgården nærmere redegjort for procedure og henlæggelsesniveauet i afdelingerne. Der blev samtidig udleveret en oversigt over årlige henlæggelser i afdelingerne sammenholdt med det gennemsnitlige niveau for Aarhus generelt. Vi oplyste, at der generelt er fokus på de afdelinger, der er kendetegnet ved ufinansierede vedligeholdelsesplaner og samtidig lave årlige henlæggelser. Det er særligt afdelingerne 5, 19, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36 og 37, der har relativt lave årlige henlæggelser. Problemstillingen drøftes årligt med afdelingsbestyrelserne på budgetmøderne, og fra budget 2013 er der indarbejdet stigninger i henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Fastlæggelse af øgede henlæggelser sker med særlig hensyntagen til risiko for lejeledighed. Kommunen tog oplysningerne til efterretning. Der er ikke i styringsdialog 2014 vurderet behov for nye aftaler med kommunen, men også fremadrettet vil der være fokus på henlæggelsernes størrelse.

21 bf-ringgaarden.dk Den offentlige del af det nye blev efter mange forsinkelser lanceret lige før sommerferien sidste år. Blandt andet krævede den nye hjemmeside, at vores gamle servere skulle udskiftes. Efter sommerferien skulle der sættes turbo på den lukkede del af hjemmesiden, som er et slags ekstranet for beboere, beboerdemokrater og medarbejdere, ligesom der også er mulighed for at de enkelte afdelinger kan få deres egen hjemmeside, som spiller sammen med internetløsningen. Men så opstod endnu en alvor hindring firmaet vi samarbejder med gik konkurs. Vi har dog fået muligheden for at arbejde videre med et søsterselskab, som dog råder over noget færre ressourcer. Derfor foregår det ikke i den hast, vi kunne ønske os. Så snart vi har styr på den lukkede del, vil vi sende informationer ud, først til alle afdelingsbestyrelser og dernæst til alle beboere. Vi glæder os til at få åbnet den lukkede del, som forbedrer servicen for både beboerdemokrater og beboere med en del hjælp-til-selvhjælp-funktioner.

22 2. etape af Ringgårdens Vision-, strategi og handleplan Første etape af Ringgårdens Vision- strategi og handleplan er nu gennemført. Derfor tager hovedbestyrelsen og ledelsen i Ringgården nu de første skridt til en anden etape. Ringgårdens Vision- strategi - og handleplan blev til i , i en omfattende proces som involverede mange beboerdemokrater og ansatte i Ringgården. Der blev formuleret en langsigtet vision, Vision 2020 for Ringgården og udpeget tre indsatsområder, som vi har arbejdet målrettet med gennem en række projekter i de sidste fire år. Status på første etape Der er gennemført og implementeret mange projekter, blandt andet en uddannelsespakke for afdelingsbestyrelser, Ringgårdens miljøpolitik ny procedure for klagebehandling. Desuden er der gennemført en række tiltag med fokus på Ringgården som arbejdsplads. Listen tæller alt i alt 12 større og mindre projekter. Der er helt sikkert sat lidt for mange skibe i søen, så ikke alle er kommet helt sikkert i havn endnu, og nogle kommer ikke i havn. Derfor vil vi i næste etape have bedre øje for de ressourcer, der er til at tage hånd om projekterne i en travl hverdag, hvor det også er vigtigt, at der skal være plads til at gribe de tiltag, der pludseligt dukker op, når man er i et dynamisk samspil med omverdenen. Mange projekter har involveret samarbejde mellem beboerdemokrater og medarbejdere. Vores erfaring er, at det kan være svært at fastholde beboerdemokrater, hvis der er tale om gentagne udvalgsmøder. Derimod har vi oplevet at fokusgruppemøder med 7-10 deltagere er en god metode. Man får hurtigt mange idéer på bordet, og de bliver straks vendt og drejet. Det har været en meget positiv oplevelse, som vi helt klart vil bruge igen. Visionen tilpas holdbar Nu er tiden altså inde til at kigge fremad på anden etape, for vi er ikke i tvivl om, at visionsplanen er et godt redskab til at arbejde med udvikling og fornyelse. Vision 2020 er så tilpas langtidsholdbar, at vi fortsat vil sætte kursen efter denne i de næste fire år. I 2020 er Ringgården kendt for at: Bygge boliger til alle med plads til individet Tænke, bygge og skabe rammer for at leve grønt Være en attraktiv organisation med fælles værdier I 2020 er Ringgården således en boligforening, der henvender sig bredt til forskellige samfundsgrupper fra direktøren på efterløn til den enlige, arbejdsløse forælder. Ringgården er kendt som en visionær boligforening, der eksperimenterer 22

23 med bæredygtighed i forhold til arkitektur og boformer. Samtidig fremstår Ringgården som en åben og solidarisk forening, der arbejder aktivt for fællesskab og godt naboskab. Ringgården er desuden en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Via en fleksibel organisationsstruktur og en åben og anerkendende kommunikationsform formår Ringgården at arbejde på tværs og skabe holdbare og visionære løsninger og meningsfulde arbejdsopgaver til alle medarbejdere. Ligeledes er det de samme tre indsatsområder, vi vil udvikle på for at virkeliggøre visionen: Organisation, et godt fundament for både den politiske og administrative organisation Service, en god og effektiv service for beboere og beboerdemokrater Fysiske rammer, for et godt og grønt liv Til hvert af disse indsatsområder skal udarbejdes de målsætninger, der skal arbejdes med i de næste fire år. Processen med at udarbejde et udkast til anden etape af visions- og handleplanen er lagt i hænderne på et strategiudvalg, bestående af Christian Mariegaard (hb), Preben Karlson (hb), Palle Jørgensen (adm), Bjarke Mortensen (adm + hb) og Lulu Grønlund (adm). Udkastet vil blive forelagt repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 23

24 Bogen Vejen til Trigeparken udkom lige før jul, som et slags punktum på den gamle helhedsplan. Th. foto fra informationsmødet om den nye helhedsplan, hvor ca. 150 beboere var mødt op. Boligsociale helhedsplaner 2013 stod i nye boligsociale helhedsplaners tegn, da flere af de gamle helhedsplaner udløb 31. december 2013, blandt andet Trigeparken, Herredsvang, Frydenlund og Møllevangen. Kendetegnende for den nye generation af helhedsplaner er et skarpere fokus på samfundsorienterede indsatser. Landsbyggefondens midler er ikke længere tiltænkt udflugter og enkeltstående aktiviteter, der skal være et tydeligt og klart boligsocialt sigte. Man kan sige, at de nye boligsociale helhedsplaner skal supplere det arbejde stat og kommune gør for at løfte samfundsmæssige problemer, eksempelvis i forhold til beskæftigelse, ungdomskriminalitet, sundhed, udsatte børn, unge og familier m.m. Derfor er et tæt samarbejde med kommunen helt centralt i helhedsplanerne. Trigeparken Punktum på den gamle helhedsplan Lige før juleferien i 2013 udkom Vejen til Trigeparken. Målet med bogen, som består af ni interview med ni beboere fra ni forskellige lande, er at fortælle historierne om beboernes meget forskellige veje til Trigeparken. Den superflotte bog kan ses på Som et led i afslutningen af helhedsplanen gennemførte Det boligsociale Fællessekretariat i efteråret 2013 en evaluering, i form af dels en spørgeskemaundersøgelse, dels en række interviews med afdelingsbestyrelserne, lokale samarbejdspartnere m.fl. Konklusionen på evalueringen var både negative og positive. Der efterspørges en større synlighed og mere opsøgende arbejde i den boligsociale indsats. På den positive side er der tegn på, at helhedsplanen har bidraget til et mere roligt og stabilt område. Omfanget af hærværk er faldet, ungdomskriminaliteten er fastholdt på et lavt niveau. Der er skabt gode resultater på beskæftigelsområdet og i forhold til børn- og unge, som er oplagte at udbygge og videreudvikle i den nye helhedsplan. Desuden er der skabt et godt netværk med de kommunale aktører i området i forhold til børn, unge og familier. Den nye helhedsplan blev til Den gamle helhedsplan skulle være afsluttet 31. december, men den blev forlænget til 31. marts, da der viste sig at være et overskud, som skulle bruges, inden vi kunne gå i gang med en ny. Det var held i uheld. I modsætning til for fem år siden, valgte vi denne gang at skrive helhedsplanen selv. Projektleder Helle Lykke Jørgensen fra Trigeparken og kommunikationschef Lulu Grønlund blev sat på opgaven. Det var en kompliceret proces, måtte de to nybegyndere sande. Samtidig var deres vigtigste samarbejdspartner i Landsbyggefonden en nyansat medarbejder. De to afdelingsbestyrelser var inviteret til at give input til processen og til flere møder undervejs. 24

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 4. februar 2013 Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 13. december 2012 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Formand Søren

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede : Christian Mariegaard, Preben Karlson, Bjarke Mortensen, Annie Axelsen, Annie Svejgaard, Diana Jensen, Palle Jørgensen og

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bestyrelsens Årsberetning 2016

Bestyrelsens Årsberetning 2016 Bestyrelsens Årsberetning 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 31. MAJ 2016 Indhold Indledning side 3 Bestyrelsesarbejde side 4 Beboerdemokrati side 5 Økonomi side 6-7 Forsikringer side 7 Fraflytninger side

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 17 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til 19.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 868 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 81,18

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

2011 2012 Årsberetning

2011 2012 Årsberetning 2011 2012 Årsberetning Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderstaben i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Side 1 af 9 TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Mødedato: 27. oktober 2016 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 6 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 834 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 41,65

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 6. marts 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus Mødedato: 24. november 2012 Mødetid: 10.00 Mødested:

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017 96167-4 Syd Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn.

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Bebyggelsen Rosenhøj er en del af Viby Syd, der består af ca. 5.300 boliger I Rosenhøj er der 840

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 3. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10, Deltagere: Fra boligorganisationen: Bestyrelsesformand Søren Embregts Direktør

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20

Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20 Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 289 LBF-afdelingsnr. 2000 Kommunenr. 751 Århus Kommune 1 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 eller

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere