Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 2014 Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI Park Arena hvor repræsentantskabet, medarbejdere, tidligere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samt forretningsforbindelser var inviteret. Desuden blev jubilæet markeret med udgivelsen af et jubilæumsskrift, der tegner et billede af byen, Ringgården og beboerne fra 1938 og frem til i dag. Ud over denne markering har året været præget af planlægning af nybyggeri, renoveringsopgaver og udarbejdelse af nye boligsociale helhedsplaner. Siden efteråret 2013 har Ringgårdens ny afd. 38 været på tegnebrættet. Afdelingen bliver den første bebyggelse i den helt nye bydel på Lisbjerg bakke. Projektet er næsten færdigprojekteret, men afventer endelig myndighedsgodkendelse inden 1. spadestik kan blive en realitet. Desuden er den store renoveringsopgave i afd. 1 efter mange genvordigheder på vej mod sin endelige afslutning. Endelig har 2013 stået i nye boligsociale helhedsplaners tegn, idet de gamle helhedsplaner i Trigeparken, Herredsvang, Frydenlund og Møllevangen udløb den 31. december Alle de nye helhedsplaner blev godkendt på nær i Møllevangen, da Landsbyggefonden er af den opfattelse, at kvarteret er socialt bæredygtigt. 3

4 Foreningens økonomi Årets Boligorganisationens resultat viser et overskud økonomi på kr Der var budgetteret med et underskud på kr Årets resultat 2013 er et overskud på kr ,- Der var budgetteret med et underskud på kr ,- At overskuddet blev kr større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer m.v. og ventelistegebyr fra AARHUSbolig. At overskuddet blev kr ,- større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer mv. og ventelistegebyr Aarhusbolig. Afvigelser specificeres således: Afvigelsen specificeres således: Merindtægter: Byggesagshonorarer m.v Ventelistegebyr netto Renter af egenkapital Administrationsbidrag/tillægsydelser Lovmæssige gebyrer I alt Besparelser: Afskrivninger, driftsmidler Underskudsgaranti Bolignet Aarhus I alt Mindre indtægter: Lovmæssige gebyrer - I alt - Merudgifter: Mødeudgifter, kontingenter mv Kontorholdsudgifter Personaleudgifter Kontorlokaleudgifter Ekstraordinære indtægter Salen I alt Samlet afvigelse Økonomiske nøgletal Årets resultat Bruttoadministrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Rentesats til afdelingerne* 3,36% 3,50% 0,92% Dispositionsfond pr. lejemålsenhed Arbejdskapital pr. lejemålsenhed **Lovændring pr. pr januar januar betyder, betyder, at afdelingerne at afdelingerne tilskrives tilskrives den fulde den forretning, fulde forrentning, således at kursgevinster, således at kurgevinster, renter m.v. ikke længere renter m.v. optræder ikke længere i hovedforeningens optræder regnskab. i hovedforeningens regnskab. 4

5 årets overskud skyldes primært merindtægter fra byggesagshonorarer og ventelistegebyrer til AARHUSbolig Udvikling i nettoadministrationsbidrag pr. lejemål iflg. årsregnskabet Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed i afdelingerne med følgende beløb: Afd. 7,8,9,9B,14C,17,19,20,21,24,25,26,28, og Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger og projekter i 2013: Tab ved lejeledighed Afdeling 5, 6 og 10 - Beboerrådgiver Afdeling 10 - Ekstraordinært (Tilskud grillplads ifm. salg af garageanlæg) Afdeling 14C - Helhedsplan Afdeling 19 og 20 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 21 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 - Facaderenovering Afdeling 25 - Driftstilskud Afdeling 33 - Ekstraordinært tilskud Kunstfond, afd Kunstfond, afd. 18 (Afsat skyldig tidl. år) I alt

6 Afdelingernes økonomi Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2013 resulterede i 34 afdelinger med overskud og 11 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne eksklusive. Årets driftsoverskud i alt for afdelingerne kr ,- Årets driftsunderskud i alt for afdelingerne kr ,- Driftsoverskuddet er anvendt på følgende måde i 2013 Afvikling af underfinansiering Overført til resultatkonto Overført til reguleringskonto I alt Driftsunderskud afvikles ved huslejeforhøjelser over 3 år, med en 1/3 hver år. Driftsoverskud indregnes i de kommende års budgetter med 1/3 hvert år. Hovedårsagerne til de store overskud i afdelingerne er: Individuelle forhold i de enkelte afdelinger samt billigere forsikringsudgifter. Tilbagebetaling af ejendomsskat i enkelte afdelinger, vi har haft et eksternt firma til at undersøge afdelingernes ejendomsskat. Til renholdelse, alm. vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse og indvendig vedligeholdelse (b-ordning) er der udgiftsført: Udvikling i driftsudgifter i kr Konto Renholdelse Konto Alm. vedligeholdelse Konto Planlagt vedligeholdelse Konto Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i alt pr. m 2 boligareal Bruttoareal Konto Renholdelse 84,35 84,95 88,44 Konto Alm. vedligeholdelse 45,65 57,00 59,43 Konto Planlagt vedligeholdelse 143,16 88,65 105,67 Konto Indvendig vedligeholdelse 24,73 25,73 26,60 6

7 34 afdelinger kom ud af 2013 med overskud, mens 11 afdelinger havde underskud... Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser I alt , Henlæggelser til tab på fraflyttere Der er fortsat store udfordringer på området tab på fraflyttere. Vi må desværre konstatere, at den samlede debitormasse for afdelingerne vokser og det afskrevne tab på fraflyttere ligeledes er meget stort. Det er dog positivt, at henlæggelserne dækker de fleste af afdelingernes tab. Det er kun få afdelinger der er påvirket negativt på driften af tab på fraflyttere. Fra 2014 dækker dispositionsfonden den del af en afdelings tab ved fraflytning der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed. Henlæggelserne til tab på fraflyttere er fra 2011 til 2013 nedsat med cirka ,-. 7

8 Hjemfald Den 27. maj 2013 blev der underskrevet en aftale mellem Aarhus Kommune og Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsklausuler. Aftalen omhandler ca boliger fordelt på følgende boligorganisationer i Aarhus: AAB, Boligkontoret, Almenbo, Århus Omegn, Alboa, Kollegiekontoret og Ringgården. Aftalen koster i alt de aarhusianske boligorganisationer kr I forhandlingerne med kommunen blev der opnået en rabat på 72%. I forhold til de fleste af de andre boligforeninger slipper Ringgården relativt billigt, idet vi kun har fire boligafdelinger, der er omfattet af hjemfaldspligten. Disse er: Afd. 9B, 9D, 18 og 21. Det samlede hjemfaldsbeløb for de fire afdelinger er kr. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. oktober 2013 blev aftalen og en økonomisk model for betaling vedtaget i Ringgården. Hjemfaldsbetalingen skal foretages gennem lånoptagelse af realkreditlån over 30 år. Efter Landsbyggefondens retningslinjer skal ydelsen på realkreditlånet dækkes som et miks af huslejestigninger i de pågældende boligafdelinger og tilskud fra dispositionsfonden. Efter den beskrevne model beløber dispositionsfondens andel sig i de første 3 år til: År 1 År 2 År kr kr kr. Over 30 år fordeler betalingen af ydelser på realkreditlån mellem afdelingerne og dispositionsfonden sig som følger: Betaling over 30 år for Dispositionsfonden Afd. 9B Afd. 9D Afd. 18 Afd. 21 I alt kr kr kr kr kr. Betaling over 30 år for afdelingerne Afd. 9B Afd. 9D Afd. 18 Afd kr kr kr kr. I alt kr. 8

9 Nøgletal 2013 Afdeling m 2 Konto 114 Renholdelse kr. pr. m 2 Konto 115 Alm. vedl. hold kr. pr. m 2 Konto 120 Henl. til planlagt vedl. hold kr. pr. m 2 Konto 401 Henl. til planlagt vedl. hold i alt kr. pr. m 2 Konto 130 Tab v/ fraflyt kr. pr. m 2 Konto 201 Boligleje kr. pr. m 2 * * Boligleje kr. pr. m 2 i alt er inklusive diverse forbedringer såsom køkken- og badrenoveringer m.v. ** Afdeling 36 er ikke medtaget i 2012, da regnskabet kun vedrører 3 mdr. 9

10 Byggesager nybyggeri Afdeling 38 på tegnebrættet I foråret 2013 fik Ringgården en henvendelse fra Aarhus Kommune om boligforeningen ville være den første bygherre i den nye bydel Lisbjerg. Tanken var, at der skulle bygges ca. 45 almene familieboliger i en udstykning højt oppe på Lisbjerg Bakke med en formidabel udsigt udover Aarhus. Prækvalifikation og konkurrence Ringgården sagde ja tak til tilbuddet, og i løbet af forsommeren planlagde vi udskrivningen af en totalentreprisekonkurrence om projektet. Først skulle der ifølge regelsættet udskrives en prækvalifikation, hvor vi fik ansøgninger fra ti velkvalificerede teams, der alle bestod af en entreprenør i alliance med arkitekter og ingeniører. Blandt de ti blev fem udvalgt, hvoraf de fire gav tilbud. De indkomne forslag blev i årets sidste måneder gransket af en dommerkomite, og i begyndelsen af 2014 kunne vi udråbe et konsortium bestående af NCC, arkitekterne RUBOW og Regnbuen, Ingeniørfirmaet Moe og landskabsarkitekten GBL som vindere. Processen forsinkes Meget tyder desværre på, at vi ikke kommer i gang med nybyggeriet på denne side af nytåret. Aarhus kommune har tilsyneladende forregnet sig, idet såvel byggemodning af området som planlægning halter i forhold til boligforeningens tidsplan. Vi havde håbet på at komme i jorden i august-september 2014, men med en forestående lokalplansbehandling kombineret med et kommuneplantillæg, så kan vi se frem til en lang behandlingsproces, der helt sikkert varer resten af året ud. Grydeklart projekt Derimod er projektet tæt på at være grydeklart. Der bliver 42 tre- og fire-rums boliger på hhv. 92 m2 og 112 m2, alle i to plan. Boligerne får store glaspartier mod syd og dermed en formidabel udsigt over Egådalen ind mod Aarhus. Alle får en lille privat gårdhave og cykelskur i tilknytning til boligen. Desuden indeholder projektet ti to-rums ungdomsboliger. Energikonceptet er ikke endeligt fastlagt. Husene bliver så velisolerede, at de opfylder 2020 energirammen, hvilket betyder, at de er ligeså tætte som passivhuse fx. Ringgårdens afd. 35. Dette opnås ved passive tiltag d.v.s. tætte facader, tage, vinduer og døre og et velfungerende varmegenvindingsanlæg. For at opnå 0-energi eller ligefrem plusenergi skal der tilføjes aktive elementer såsom solceller og/eller solpaneler. Der er ikke i skrivende stund taget stilling til dette. Solcellelovgivningen er endnu ikke fuldt fastlagt, idet Danmarks politik på dette område ligger til godkendelse i EU. Men det er givet, at vi vil forsøge at opnå som minimum 0-energi i den nye boligafdeling, ligesom vi opnåede med de to havnehuse. 10

11 Afd. 38 er den første bebyggelse i den nye by på Lisbjerg Bakke... 11

12 Byggesager renovering afd. 1 Afdeling 1 på vej til afslutning I løbet af sommeren 2013 lykkedes det for Ringgården at få gang i det store renoveringsprojekt igen. Gode råd var dyre... Som det fremgik af sidste årsberetning gik byggepladsen totalt i stå, idet den ene entreprenør, Jorton, p.g.a. økonomiske uoverensstemmelser, valgte at forlade byggepladsen. Gode råd var dyre, og dyrt blev det at genoptage renoveringsprocessen. Vi måtte en tur til Landsbyggefonden, der viste stor forståelse for vores problemer og følgelig forhøjede vores støttede lån med ca. 46 mio. kr. På denne baggrund fik boligforeningen forhandlet en løsning på plads, der betød, at byggesagen kunne genoptages efter sommerferien Status Pt. er den næstsidste blok ved at blive færdiggjort og det forventes, at den vil være indflytningsklar enten den 1 juli eller 1 august Den sidste blok forventes færdiggjort til indflytning i efteråret i år, hvorefter de hårdtprøvede beboere langt om længe kan se frem til dels ro fra diverse entreprenørmaskiner dels at gårdrummene endelig bliver gjort klar til ophold og leg. Der forventes et stort økonomisk efterspil med adskillige retssager efter det dårlige byggeforløb. På blok 2 er der opført en ekstra etage, som bl.a. rummer fælleslokaler og gæsteværelser. Fra den store tagterrase på blok 2 kan beboerne nyde byens måske bedste 360 graders udsigt. 12 Afdelingens imponerende fælleslokale med udgang til flere terrasser.

13 13

14 Byggeudvalget Der er afholdt møde én gang månedligt undtagen juli og september måneder. På møderne gennemgås status fra inspektørerne, ligesom udvalget opdateres omkring renoveringer og nybyggeri. Nyt EU-direktiv forbrugsregnskaber Der er et nyt EU-direktiv vedrørende forbrugsregnskaber på vej. Der vil sandsynligvis blive krævet kvartalsvise aflæsninger og regnskaber. Vi afventer mere information, før vi kan sige noget om, hvad konsekvenserne af direktivet bliver. Energimærkning Der er lavet energimærkning for de af Ringgårdens nyere afdelinger, hvor der ikke forelå energimærkning ved afleveringen, hvilket er: Afd. 33, 35, 36 og 37. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ændret sideaktivitetsbekendtgørelsen i oktober 2012, så det er fuldt lovligt at lave en indkøbsportal som AlmenIndkøb. Ministeriet har været interesseret i konceptet, fordi det er en effektiv metode til at effektivisere indkøbsprocessen, hvilket i sidste ende vil være til glæde for beboerne i den almene boligsektor Ringgårdens samarbejdspartnere er opfordret til at tilmelde sig udbuddet. Resultatet af udbuddet afventes. EDB Ringgårdens EDB-udstyr er blevet fornyet i forbindelse med etablering af den nye hjemmeside. Serverkapaciteten er udliciteret foreløbig for 3 år. Almenindkøb Endvidere har Ringgården tilsluttet sig et AlmenIndkøb. AlmenIndkøb er en indkøbsportal, der rummer rammeaftaler med særligt fokus på den almene boligsektors behov. Aftalerne bliver til på baggrund af udbud, som AlmenIndkøb gennemfører. Det sikrer dels de bedste priser og den bedste kvalitet, og dels at udbudsreglerne overholdes. 14

15 Afd. 1 Tage Hansen Gade m.fl. Afd. 2 Viborgvej Jortons entreprise er overtaget af MMT, og arbejdet med de resterende to blokke blev genoptaget medio august 2013 og følger planmæssigt den nye tidsplan. Den ene blok forventes færdig juli/august og den sidste blok i løbet af efteråret. I 2013 Et ekstraordinært afdelingsmøde i april 2013 besluttede, at afdelingens vinduer og sålbænke skulle udskiftes og kvistene zinkinddækkes. Arbejdet blev udført i efteråret De gamle plasticvinduer veg pladsen for gode lavenergivinduer med træ-alurammer træ indvendigt og aluminium udvendigt. Afd. 3 Kaserneboulevarden I foråret 2013 blev der udarbejdet et forslag til renovering af faldstammer, stigestrenge samt udskiftning af rør og radiatorer. Projektet blev nedstemt på et afdelingsmøde i maj Herefter blev der udarbejdet et nyt forslag, som kun omfatter det absolut nødvendige, nemlig faldstammer og stigestrenge. Dette forslag blev vedtaget på et afdelingsmøde i januar 2014 og påbegyndt i februar. Der er lavet et prøvebadeværelse i et gammelt klatvaskeri i kælderen i forbindelse med, at afdelingen har vedtaget, at man via kollektiv råderet kan modernisere sit badeværelse, når faldstammer og stigestrenge er udskiftet. Afd. 5 Vilhelm Bergsøes Vej m.fl. Afd. 6 Paludan Müllers Vej m.fl Afdelingen holdt i efteråret 2013 urafstemning om altaner, som skal etableres ud for de eksisterende franske altaner. I første omgang er der givet dispensation fra kommunen i forhold til niveaufri adgang til altanerne, så de eksisterende altandøre kan benyttes. Men når dørene engang skal udskiftes, skal der laves niveaufri adgang. Licitation blev afholdt i maj 2014 og arbejdet påbegyndes i sommeren I februar 2014 vedtog afdelingsmødet at udskifte de gamle vinduer med plasticrammer. Arbejdet med at montere nye lavenergivinduer med træ-alu rammer i de mange boliger er i fuld gang. Arbejdet er færdigt inden jul. Der har været afholdt 5 års eftersyn i de fire familieboliger, som blev indrettet i det gamle fritidshjem på Ambrosius Stubs Vej. 15

16 Afd. 7A Møllevangs Allé Afd. 7B Willemoesgade På ekstraordinært afdelingsmøde blev forslag om udskiftning af vinduer og etablering af altaner vedtaget. Det har dog efterfølgende vist sig, at beslutningen blev truffet på forkert økonomisk grundlag, så der er givet dispensation til at holde et nyt møde om samme forslag. I ungdomsboligafdelingen er der udskiftet opgangsdøre og kælderdøre. Afd. 8 højhuset Charlottehøj Afd. 9 Bildbjergparken Der arbejdes med et forslag til nye altanbrystningerne på højhuset i samarbejde med rådgiver og brandingeniør. Der har været brud på varme- og vandledninger i jorden, som nu er udskiftet. Der er afholdt møde med Affald Varme om udskiftning af de øvrige ledninger samt tilslutningen til husene. Affald Varme har sendt projektet i udbud, og vil derefter afgive en pris på udførelse af arbejdet. Afd. 9A Mandalsvej m.fl Afd. 9B I den lille afdeling med fire dobbelthuse har man vedtaget, at der udskiftes et tag pr. år. Der er også udarbejdet et projekt til nye vindfang. I byggeriets konstruktion er der en del kuldebroer, som forårsager fugt og skimmel. På denne baggrund har Landsbyggefonden givet tilsagn til renovering. I 2013 udfyldte beboerne et spørgeskema, som skulle give et overblik over omfanget af de indeklimamæssige gener i forbindelse med kuldebroer. 16

17 Afd. 9D Bodøvej Afd. 10 Paludan Müllers Vej Den lille rækkehusbebyggelse fra 1982 med i alt 11 boliger trænger til en rørudskiftning. Niras udarbejder et udbudmateriale, som skal forelægges beboerne på et afdelingsmøde. Afdelingen, der for to år siden fik Rema 1000 som nabo i stedet for garageanlægget, har fået anlagt en ny terrasse og grillplads, som ligger godt beskyttet inde i gården. Afd. 11 Skovvangsvej I december 2011 fik afdelingen nye stigestrenge, og allerede ved afleveringen viste der sig at være problemer med rust ved bøjningerne. Sagen er pt. uafsluttet. Afdelingens vaskerier renoveres med nye fliser og maskiner. Afd. 14C Lystruplund Afd. 14B Hedeskovvej Afdelingen har vedtaget, at der skal være mulighed for udskiftning af køkkener via den kollektive råderet. Desuden er der ved at blive opført ny garage til varmemesterens maskiner. Vinduerne i blokken etagen over biblioteket blev udskiftet i september Den dramatiske træskulptur er indkøbt efter afdelingen i 2011 vandt lodtrækningen om midler fra Ringgårdens Kunstfond. Det blev også til en krokodille i træ, som ligger på græsplænen ved legepladsen.

18 Afd. 15 Holmeparken Afd. 17 Rundhøj Der er ved at blive udarbejdet en rapport for at få vurderet vandrørenes tilstand. Der er ved at blive etableret porttelefoner. Efterisolering af etagedæk over skralderum og garager. Afd. 20 Trigeparken Afd. 21 Rydevænget og Fjældevænget Der arbejdes fortsat på et omfattende renoveringsprojekt, flere forslag har været forelagt Landsbyggefonden, som dels har foreslået ændringer og dels ændret den økonomiske ramme for renoveringen. De første skridt til et omfattende renoveringsprojekt er taget i samarbejde med rådgivere. Projektet støttes af Landsbyggefonden. Afd. 22 Dr. Margrethes Vej Afd. 23 Kirsebærhaven og Solbærhaven Der udarbejdes projekt til udskiftning af vandrør og faldstammer. Endvidere er der lavet skitseforslag til renovering af badeværelser. 1-års gennemgangen af den omfattende renovering af murene i Kirsebærhaven er gennemført en gennemgang stort set uden anmærkninger! Renovering af de sidste badeværelser udføres, og der opbegyndes udskiftning af hoveddøre.

19 Afd. 26 Bjørnholt Afd. 31 Casa Nova Udskiftning af hoveddørene er påbegyndt. Endvidere renoveres brusenicher. Der blev konstateret råd i de nordvendte tagkassetter og sagen blev indgivet til Byggeskadefonden, som har udpeget en byggesagkyndig, der har besigtiget forholdene. Sagen viste sig at være så alvorlig, at der er lavet midlertidige tagløsninger. Der arbejdes på en permanent løsning. Afd. 33 Lærkehaven Skader på gulve i badeværelserne, som blev konstareret ved 5-års gennemgangen, skal udbedres af det tyske firma, som har lavet dem. Tagene gennemgås, og der vil blive svejset en flange på, som udvider garantien med ti år. Afd. 37 Vulkanen Afd. 36 Det store Havnehus Færdigetablering og indvielse af det udendørs fællesareal udestår. Det stiftende afdelingsmøde blev afholdt 13. juni års gennemgang er foretaget, forløbet af mangelafhjælpning planlægges. En stormskade på tagterrassen er afvist af forsikringselskabet pga fejl i skinnesystemet, der fastholder de røde facadeplader. Gennemgang af afdelingen blev udført i uge 6/2014. Der er foretaget 1 års eftersyn i april 2013, hvor der konstateredes revnedannelser i betonelementernes forplader. Endelig afhjælpning af mangler i forbindelse med 1 års gennemgang afventer en afklaring på grund af hovedentreprenørens konkurs.

20 stadig fokus på henlæggelserne i en del afdelinger Styringsdialog I 2013 er der for tredje år i træk gennemført den obligatoriske styringsdialog mellem boligorganisationerne og Aarhus Kommune. Grundlag for dialogen Som grundlag for dialogen var der inden mødet indsendt en dokumentationspakke til kommunen bestående af: Styringsrapporten, oplysningsskema for afdelingerne samt årsregnskab 2012, spørgeskema, årsberetning, revisionsprotokollat, vedligeholdelsesplaner, brev af 5. juli 2013 om henlæggelser til planlagt vedligeholdelse samt rapport om udført forvaltningsrevision. På mødet blev der fokuseret på følgende punkter: o Fremlæggelse af styringsrapport o Økonomi, drift, administration o Ledelse og demokrati o Renoveringer o Boligsociale helhedsplaner o Evt. aftale Fokus på henlæggelser Temaet i forbindelse med styringsdialog 2013 var: henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Det fremgår af spørgeskemaet, at det er utilstrækkelig med henlæggelser til planlagt vedligeholdelse i en del afdelinger. Ved brev af 5. juli 2013 har Ringgården nærmere redegjort for procedure og henlæggelsesniveauet i afdelingerne. Der blev samtidig udleveret en oversigt over årlige henlæggelser i afdelingerne sammenholdt med det gennemsnitlige niveau for Aarhus generelt. Vi oplyste, at der generelt er fokus på de afdelinger, der er kendetegnet ved ufinansierede vedligeholdelsesplaner og samtidig lave årlige henlæggelser. Det er særligt afdelingerne 5, 19, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36 og 37, der har relativt lave årlige henlæggelser. Problemstillingen drøftes årligt med afdelingsbestyrelserne på budgetmøderne, og fra budget 2013 er der indarbejdet stigninger i henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Fastlæggelse af øgede henlæggelser sker med særlig hensyntagen til risiko for lejeledighed. Kommunen tog oplysningerne til efterretning. Der er ikke i styringsdialog 2014 vurderet behov for nye aftaler med kommunen, men også fremadrettet vil der være fokus på henlæggelsernes størrelse.

21 bf-ringgaarden.dk Den offentlige del af det nye blev efter mange forsinkelser lanceret lige før sommerferien sidste år. Blandt andet krævede den nye hjemmeside, at vores gamle servere skulle udskiftes. Efter sommerferien skulle der sættes turbo på den lukkede del af hjemmesiden, som er et slags ekstranet for beboere, beboerdemokrater og medarbejdere, ligesom der også er mulighed for at de enkelte afdelinger kan få deres egen hjemmeside, som spiller sammen med internetløsningen. Men så opstod endnu en alvor hindring firmaet vi samarbejder med gik konkurs. Vi har dog fået muligheden for at arbejde videre med et søsterselskab, som dog råder over noget færre ressourcer. Derfor foregår det ikke i den hast, vi kunne ønske os. Så snart vi har styr på den lukkede del, vil vi sende informationer ud, først til alle afdelingsbestyrelser og dernæst til alle beboere. Vi glæder os til at få åbnet den lukkede del, som forbedrer servicen for både beboerdemokrater og beboere med en del hjælp-til-selvhjælp-funktioner.

22 2. etape af Ringgårdens Vision-, strategi og handleplan Første etape af Ringgårdens Vision- strategi og handleplan er nu gennemført. Derfor tager hovedbestyrelsen og ledelsen i Ringgården nu de første skridt til en anden etape. Ringgårdens Vision- strategi - og handleplan blev til i , i en omfattende proces som involverede mange beboerdemokrater og ansatte i Ringgården. Der blev formuleret en langsigtet vision, Vision 2020 for Ringgården og udpeget tre indsatsområder, som vi har arbejdet målrettet med gennem en række projekter i de sidste fire år. Status på første etape Der er gennemført og implementeret mange projekter, blandt andet en uddannelsespakke for afdelingsbestyrelser, Ringgårdens miljøpolitik ny procedure for klagebehandling. Desuden er der gennemført en række tiltag med fokus på Ringgården som arbejdsplads. Listen tæller alt i alt 12 større og mindre projekter. Der er helt sikkert sat lidt for mange skibe i søen, så ikke alle er kommet helt sikkert i havn endnu, og nogle kommer ikke i havn. Derfor vil vi i næste etape have bedre øje for de ressourcer, der er til at tage hånd om projekterne i en travl hverdag, hvor det også er vigtigt, at der skal være plads til at gribe de tiltag, der pludseligt dukker op, når man er i et dynamisk samspil med omverdenen. Mange projekter har involveret samarbejde mellem beboerdemokrater og medarbejdere. Vores erfaring er, at det kan være svært at fastholde beboerdemokrater, hvis der er tale om gentagne udvalgsmøder. Derimod har vi oplevet at fokusgruppemøder med 7-10 deltagere er en god metode. Man får hurtigt mange idéer på bordet, og de bliver straks vendt og drejet. Det har været en meget positiv oplevelse, som vi helt klart vil bruge igen. Visionen tilpas holdbar Nu er tiden altså inde til at kigge fremad på anden etape, for vi er ikke i tvivl om, at visionsplanen er et godt redskab til at arbejde med udvikling og fornyelse. Vision 2020 er så tilpas langtidsholdbar, at vi fortsat vil sætte kursen efter denne i de næste fire år. I 2020 er Ringgården kendt for at: Bygge boliger til alle med plads til individet Tænke, bygge og skabe rammer for at leve grønt Være en attraktiv organisation med fælles værdier I 2020 er Ringgården således en boligforening, der henvender sig bredt til forskellige samfundsgrupper fra direktøren på efterløn til den enlige, arbejdsløse forælder. Ringgården er kendt som en visionær boligforening, der eksperimenterer 22

23 med bæredygtighed i forhold til arkitektur og boformer. Samtidig fremstår Ringgården som en åben og solidarisk forening, der arbejder aktivt for fællesskab og godt naboskab. Ringgården er desuden en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Via en fleksibel organisationsstruktur og en åben og anerkendende kommunikationsform formår Ringgården at arbejde på tværs og skabe holdbare og visionære løsninger og meningsfulde arbejdsopgaver til alle medarbejdere. Ligeledes er det de samme tre indsatsområder, vi vil udvikle på for at virkeliggøre visionen: Organisation, et godt fundament for både den politiske og administrative organisation Service, en god og effektiv service for beboere og beboerdemokrater Fysiske rammer, for et godt og grønt liv Til hvert af disse indsatsområder skal udarbejdes de målsætninger, der skal arbejdes med i de næste fire år. Processen med at udarbejde et udkast til anden etape af visions- og handleplanen er lagt i hænderne på et strategiudvalg, bestående af Christian Mariegaard (hb), Preben Karlson (hb), Palle Jørgensen (adm), Bjarke Mortensen (adm + hb) og Lulu Grønlund (adm). Udkastet vil blive forelagt repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 23

24 Bogen Vejen til Trigeparken udkom lige før jul, som et slags punktum på den gamle helhedsplan. Th. foto fra informationsmødet om den nye helhedsplan, hvor ca. 150 beboere var mødt op. Boligsociale helhedsplaner 2013 stod i nye boligsociale helhedsplaners tegn, da flere af de gamle helhedsplaner udløb 31. december 2013, blandt andet Trigeparken, Herredsvang, Frydenlund og Møllevangen. Kendetegnende for den nye generation af helhedsplaner er et skarpere fokus på samfundsorienterede indsatser. Landsbyggefondens midler er ikke længere tiltænkt udflugter og enkeltstående aktiviteter, der skal være et tydeligt og klart boligsocialt sigte. Man kan sige, at de nye boligsociale helhedsplaner skal supplere det arbejde stat og kommune gør for at løfte samfundsmæssige problemer, eksempelvis i forhold til beskæftigelse, ungdomskriminalitet, sundhed, udsatte børn, unge og familier m.m. Derfor er et tæt samarbejde med kommunen helt centralt i helhedsplanerne. Trigeparken Punktum på den gamle helhedsplan Lige før juleferien i 2013 udkom Vejen til Trigeparken. Målet med bogen, som består af ni interview med ni beboere fra ni forskellige lande, er at fortælle historierne om beboernes meget forskellige veje til Trigeparken. Den superflotte bog kan ses på Som et led i afslutningen af helhedsplanen gennemførte Det boligsociale Fællessekretariat i efteråret 2013 en evaluering, i form af dels en spørgeskemaundersøgelse, dels en række interviews med afdelingsbestyrelserne, lokale samarbejdspartnere m.fl. Konklusionen på evalueringen var både negative og positive. Der efterspørges en større synlighed og mere opsøgende arbejde i den boligsociale indsats. På den positive side er der tegn på, at helhedsplanen har bidraget til et mere roligt og stabilt område. Omfanget af hærværk er faldet, ungdomskriminaliteten er fastholdt på et lavt niveau. Der er skabt gode resultater på beskæftigelsområdet og i forhold til børn- og unge, som er oplagte at udbygge og videreudvikle i den nye helhedsplan. Desuden er der skabt et godt netværk med de kommunale aktører i området i forhold til børn, unge og familier. Den nye helhedsplan blev til Den gamle helhedsplan skulle være afsluttet 31. december, men den blev forlænget til 31. marts, da der viste sig at være et overskud, som skulle bruges, inden vi kunne gå i gang med en ny. Det var held i uheld. I modsætning til for fem år siden, valgte vi denne gang at skrive helhedsplanen selv. Projektleder Helle Lykke Jørgensen fra Trigeparken og kommunikationschef Lulu Grønlund blev sat på opgaven. Det var en kompliceret proces, måtte de to nybegyndere sande. Samtidig var deres vigtigste samarbejdspartner i Landsbyggefonden en nyansat medarbejder. De to afdelingsbestyrelser var inviteret til at give input til processen og til flere møder undervejs. 24

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Ringgården Update December 2013 # 108 Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Og vinderen er Vulkanen Aarhus Kommunes Arkitekturpris Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban Christian

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4 Forside BERETNING 2014 Side 2 1. Organisationen...4 Lidt royale og stolte...4 2. Udviklingsprojekter...8 P23 fra viden til forandring...8 Markedsanalyse...8 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)...9 Sportshangar...9

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere ...Ringgården var nogle af de første, der

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere