Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 2014 Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI Park Arena hvor repræsentantskabet, medarbejdere, tidligere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samt forretningsforbindelser var inviteret. Desuden blev jubilæet markeret med udgivelsen af et jubilæumsskrift, der tegner et billede af byen, Ringgården og beboerne fra 1938 og frem til i dag. Ud over denne markering har året været præget af planlægning af nybyggeri, renoveringsopgaver og udarbejdelse af nye boligsociale helhedsplaner. Siden efteråret 2013 har Ringgårdens ny afd. 38 været på tegnebrættet. Afdelingen bliver den første bebyggelse i den helt nye bydel på Lisbjerg bakke. Projektet er næsten færdigprojekteret, men afventer endelig myndighedsgodkendelse inden 1. spadestik kan blive en realitet. Desuden er den store renoveringsopgave i afd. 1 efter mange genvordigheder på vej mod sin endelige afslutning. Endelig har 2013 stået i nye boligsociale helhedsplaners tegn, idet de gamle helhedsplaner i Trigeparken, Herredsvang, Frydenlund og Møllevangen udløb den 31. december Alle de nye helhedsplaner blev godkendt på nær i Møllevangen, da Landsbyggefonden er af den opfattelse, at kvarteret er socialt bæredygtigt. 3

4 Foreningens økonomi Årets Boligorganisationens resultat viser et overskud økonomi på kr Der var budgetteret med et underskud på kr Årets resultat 2013 er et overskud på kr ,- Der var budgetteret med et underskud på kr ,- At overskuddet blev kr større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer m.v. og ventelistegebyr fra AARHUSbolig. At overskuddet blev kr ,- større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer mv. og ventelistegebyr Aarhusbolig. Afvigelser specificeres således: Afvigelsen specificeres således: Merindtægter: Byggesagshonorarer m.v Ventelistegebyr netto Renter af egenkapital Administrationsbidrag/tillægsydelser Lovmæssige gebyrer I alt Besparelser: Afskrivninger, driftsmidler Underskudsgaranti Bolignet Aarhus I alt Mindre indtægter: Lovmæssige gebyrer - I alt - Merudgifter: Mødeudgifter, kontingenter mv Kontorholdsudgifter Personaleudgifter Kontorlokaleudgifter Ekstraordinære indtægter Salen I alt Samlet afvigelse Økonomiske nøgletal Årets resultat Bruttoadministrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Rentesats til afdelingerne* 3,36% 3,50% 0,92% Dispositionsfond pr. lejemålsenhed Arbejdskapital pr. lejemålsenhed **Lovændring pr. pr januar januar betyder, betyder, at afdelingerne at afdelingerne tilskrives tilskrives den fulde den forretning, fulde forrentning, således at kursgevinster, således at kurgevinster, renter m.v. ikke længere renter m.v. optræder ikke længere i hovedforeningens optræder regnskab. i hovedforeningens regnskab. 4

5 årets overskud skyldes primært merindtægter fra byggesagshonorarer og ventelistegebyrer til AARHUSbolig Udvikling i nettoadministrationsbidrag pr. lejemål iflg. årsregnskabet Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed i afdelingerne med følgende beløb: Afd. 7,8,9,9B,14C,17,19,20,21,24,25,26,28, og Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger og projekter i 2013: Tab ved lejeledighed Afdeling 5, 6 og 10 - Beboerrådgiver Afdeling 10 - Ekstraordinært (Tilskud grillplads ifm. salg af garageanlæg) Afdeling 14C - Helhedsplan Afdeling 19 og 20 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 21 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 - Facaderenovering Afdeling 25 - Driftstilskud Afdeling 33 - Ekstraordinært tilskud Kunstfond, afd Kunstfond, afd. 18 (Afsat skyldig tidl. år) I alt

6 Afdelingernes økonomi Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2013 resulterede i 34 afdelinger med overskud og 11 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne eksklusive. Årets driftsoverskud i alt for afdelingerne kr ,- Årets driftsunderskud i alt for afdelingerne kr ,- Driftsoverskuddet er anvendt på følgende måde i 2013 Afvikling af underfinansiering Overført til resultatkonto Overført til reguleringskonto I alt Driftsunderskud afvikles ved huslejeforhøjelser over 3 år, med en 1/3 hver år. Driftsoverskud indregnes i de kommende års budgetter med 1/3 hvert år. Hovedårsagerne til de store overskud i afdelingerne er: Individuelle forhold i de enkelte afdelinger samt billigere forsikringsudgifter. Tilbagebetaling af ejendomsskat i enkelte afdelinger, vi har haft et eksternt firma til at undersøge afdelingernes ejendomsskat. Til renholdelse, alm. vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse og indvendig vedligeholdelse (b-ordning) er der udgiftsført: Udvikling i driftsudgifter i kr Konto Renholdelse Konto Alm. vedligeholdelse Konto Planlagt vedligeholdelse Konto Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i alt pr. m 2 boligareal Bruttoareal Konto Renholdelse 84,35 84,95 88,44 Konto Alm. vedligeholdelse 45,65 57,00 59,43 Konto Planlagt vedligeholdelse 143,16 88,65 105,67 Konto Indvendig vedligeholdelse 24,73 25,73 26,60 6

7 34 afdelinger kom ud af 2013 med overskud, mens 11 afdelinger havde underskud... Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser I alt , Henlæggelser til tab på fraflyttere Der er fortsat store udfordringer på området tab på fraflyttere. Vi må desværre konstatere, at den samlede debitormasse for afdelingerne vokser og det afskrevne tab på fraflyttere ligeledes er meget stort. Det er dog positivt, at henlæggelserne dækker de fleste af afdelingernes tab. Det er kun få afdelinger der er påvirket negativt på driften af tab på fraflyttere. Fra 2014 dækker dispositionsfonden den del af en afdelings tab ved fraflytning der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed. Henlæggelserne til tab på fraflyttere er fra 2011 til 2013 nedsat med cirka ,-. 7

8 Hjemfald Den 27. maj 2013 blev der underskrevet en aftale mellem Aarhus Kommune og Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsklausuler. Aftalen omhandler ca boliger fordelt på følgende boligorganisationer i Aarhus: AAB, Boligkontoret, Almenbo, Århus Omegn, Alboa, Kollegiekontoret og Ringgården. Aftalen koster i alt de aarhusianske boligorganisationer kr I forhandlingerne med kommunen blev der opnået en rabat på 72%. I forhold til de fleste af de andre boligforeninger slipper Ringgården relativt billigt, idet vi kun har fire boligafdelinger, der er omfattet af hjemfaldspligten. Disse er: Afd. 9B, 9D, 18 og 21. Det samlede hjemfaldsbeløb for de fire afdelinger er kr. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. oktober 2013 blev aftalen og en økonomisk model for betaling vedtaget i Ringgården. Hjemfaldsbetalingen skal foretages gennem lånoptagelse af realkreditlån over 30 år. Efter Landsbyggefondens retningslinjer skal ydelsen på realkreditlånet dækkes som et miks af huslejestigninger i de pågældende boligafdelinger og tilskud fra dispositionsfonden. Efter den beskrevne model beløber dispositionsfondens andel sig i de første 3 år til: År 1 År 2 År kr kr kr. Over 30 år fordeler betalingen af ydelser på realkreditlån mellem afdelingerne og dispositionsfonden sig som følger: Betaling over 30 år for Dispositionsfonden Afd. 9B Afd. 9D Afd. 18 Afd. 21 I alt kr kr kr kr kr. Betaling over 30 år for afdelingerne Afd. 9B Afd. 9D Afd. 18 Afd kr kr kr kr. I alt kr. 8

9 Nøgletal 2013 Afdeling m 2 Konto 114 Renholdelse kr. pr. m 2 Konto 115 Alm. vedl. hold kr. pr. m 2 Konto 120 Henl. til planlagt vedl. hold kr. pr. m 2 Konto 401 Henl. til planlagt vedl. hold i alt kr. pr. m 2 Konto 130 Tab v/ fraflyt kr. pr. m 2 Konto 201 Boligleje kr. pr. m 2 * * Boligleje kr. pr. m 2 i alt er inklusive diverse forbedringer såsom køkken- og badrenoveringer m.v. ** Afdeling 36 er ikke medtaget i 2012, da regnskabet kun vedrører 3 mdr. 9

10 Byggesager nybyggeri Afdeling 38 på tegnebrættet I foråret 2013 fik Ringgården en henvendelse fra Aarhus Kommune om boligforeningen ville være den første bygherre i den nye bydel Lisbjerg. Tanken var, at der skulle bygges ca. 45 almene familieboliger i en udstykning højt oppe på Lisbjerg Bakke med en formidabel udsigt udover Aarhus. Prækvalifikation og konkurrence Ringgården sagde ja tak til tilbuddet, og i løbet af forsommeren planlagde vi udskrivningen af en totalentreprisekonkurrence om projektet. Først skulle der ifølge regelsættet udskrives en prækvalifikation, hvor vi fik ansøgninger fra ti velkvalificerede teams, der alle bestod af en entreprenør i alliance med arkitekter og ingeniører. Blandt de ti blev fem udvalgt, hvoraf de fire gav tilbud. De indkomne forslag blev i årets sidste måneder gransket af en dommerkomite, og i begyndelsen af 2014 kunne vi udråbe et konsortium bestående af NCC, arkitekterne RUBOW og Regnbuen, Ingeniørfirmaet Moe og landskabsarkitekten GBL som vindere. Processen forsinkes Meget tyder desværre på, at vi ikke kommer i gang med nybyggeriet på denne side af nytåret. Aarhus kommune har tilsyneladende forregnet sig, idet såvel byggemodning af området som planlægning halter i forhold til boligforeningens tidsplan. Vi havde håbet på at komme i jorden i august-september 2014, men med en forestående lokalplansbehandling kombineret med et kommuneplantillæg, så kan vi se frem til en lang behandlingsproces, der helt sikkert varer resten af året ud. Grydeklart projekt Derimod er projektet tæt på at være grydeklart. Der bliver 42 tre- og fire-rums boliger på hhv. 92 m2 og 112 m2, alle i to plan. Boligerne får store glaspartier mod syd og dermed en formidabel udsigt over Egådalen ind mod Aarhus. Alle får en lille privat gårdhave og cykelskur i tilknytning til boligen. Desuden indeholder projektet ti to-rums ungdomsboliger. Energikonceptet er ikke endeligt fastlagt. Husene bliver så velisolerede, at de opfylder 2020 energirammen, hvilket betyder, at de er ligeså tætte som passivhuse fx. Ringgårdens afd. 35. Dette opnås ved passive tiltag d.v.s. tætte facader, tage, vinduer og døre og et velfungerende varmegenvindingsanlæg. For at opnå 0-energi eller ligefrem plusenergi skal der tilføjes aktive elementer såsom solceller og/eller solpaneler. Der er ikke i skrivende stund taget stilling til dette. Solcellelovgivningen er endnu ikke fuldt fastlagt, idet Danmarks politik på dette område ligger til godkendelse i EU. Men det er givet, at vi vil forsøge at opnå som minimum 0-energi i den nye boligafdeling, ligesom vi opnåede med de to havnehuse. 10

11 Afd. 38 er den første bebyggelse i den nye by på Lisbjerg Bakke... 11

12 Byggesager renovering afd. 1 Afdeling 1 på vej til afslutning I løbet af sommeren 2013 lykkedes det for Ringgården at få gang i det store renoveringsprojekt igen. Gode råd var dyre... Som det fremgik af sidste årsberetning gik byggepladsen totalt i stå, idet den ene entreprenør, Jorton, p.g.a. økonomiske uoverensstemmelser, valgte at forlade byggepladsen. Gode råd var dyre, og dyrt blev det at genoptage renoveringsprocessen. Vi måtte en tur til Landsbyggefonden, der viste stor forståelse for vores problemer og følgelig forhøjede vores støttede lån med ca. 46 mio. kr. På denne baggrund fik boligforeningen forhandlet en løsning på plads, der betød, at byggesagen kunne genoptages efter sommerferien Status Pt. er den næstsidste blok ved at blive færdiggjort og det forventes, at den vil være indflytningsklar enten den 1 juli eller 1 august Den sidste blok forventes færdiggjort til indflytning i efteråret i år, hvorefter de hårdtprøvede beboere langt om længe kan se frem til dels ro fra diverse entreprenørmaskiner dels at gårdrummene endelig bliver gjort klar til ophold og leg. Der forventes et stort økonomisk efterspil med adskillige retssager efter det dårlige byggeforløb. På blok 2 er der opført en ekstra etage, som bl.a. rummer fælleslokaler og gæsteværelser. Fra den store tagterrase på blok 2 kan beboerne nyde byens måske bedste 360 graders udsigt. 12 Afdelingens imponerende fælleslokale med udgang til flere terrasser.

13 13

14 Byggeudvalget Der er afholdt møde én gang månedligt undtagen juli og september måneder. På møderne gennemgås status fra inspektørerne, ligesom udvalget opdateres omkring renoveringer og nybyggeri. Nyt EU-direktiv forbrugsregnskaber Der er et nyt EU-direktiv vedrørende forbrugsregnskaber på vej. Der vil sandsynligvis blive krævet kvartalsvise aflæsninger og regnskaber. Vi afventer mere information, før vi kan sige noget om, hvad konsekvenserne af direktivet bliver. Energimærkning Der er lavet energimærkning for de af Ringgårdens nyere afdelinger, hvor der ikke forelå energimærkning ved afleveringen, hvilket er: Afd. 33, 35, 36 og 37. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ændret sideaktivitetsbekendtgørelsen i oktober 2012, så det er fuldt lovligt at lave en indkøbsportal som AlmenIndkøb. Ministeriet har været interesseret i konceptet, fordi det er en effektiv metode til at effektivisere indkøbsprocessen, hvilket i sidste ende vil være til glæde for beboerne i den almene boligsektor Ringgårdens samarbejdspartnere er opfordret til at tilmelde sig udbuddet. Resultatet af udbuddet afventes. EDB Ringgårdens EDB-udstyr er blevet fornyet i forbindelse med etablering af den nye hjemmeside. Serverkapaciteten er udliciteret foreløbig for 3 år. Almenindkøb Endvidere har Ringgården tilsluttet sig et AlmenIndkøb. AlmenIndkøb er en indkøbsportal, der rummer rammeaftaler med særligt fokus på den almene boligsektors behov. Aftalerne bliver til på baggrund af udbud, som AlmenIndkøb gennemfører. Det sikrer dels de bedste priser og den bedste kvalitet, og dels at udbudsreglerne overholdes. 14

15 Afd. 1 Tage Hansen Gade m.fl. Afd. 2 Viborgvej Jortons entreprise er overtaget af MMT, og arbejdet med de resterende to blokke blev genoptaget medio august 2013 og følger planmæssigt den nye tidsplan. Den ene blok forventes færdig juli/august og den sidste blok i løbet af efteråret. I 2013 Et ekstraordinært afdelingsmøde i april 2013 besluttede, at afdelingens vinduer og sålbænke skulle udskiftes og kvistene zinkinddækkes. Arbejdet blev udført i efteråret De gamle plasticvinduer veg pladsen for gode lavenergivinduer med træ-alurammer træ indvendigt og aluminium udvendigt. Afd. 3 Kaserneboulevarden I foråret 2013 blev der udarbejdet et forslag til renovering af faldstammer, stigestrenge samt udskiftning af rør og radiatorer. Projektet blev nedstemt på et afdelingsmøde i maj Herefter blev der udarbejdet et nyt forslag, som kun omfatter det absolut nødvendige, nemlig faldstammer og stigestrenge. Dette forslag blev vedtaget på et afdelingsmøde i januar 2014 og påbegyndt i februar. Der er lavet et prøvebadeværelse i et gammelt klatvaskeri i kælderen i forbindelse med, at afdelingen har vedtaget, at man via kollektiv råderet kan modernisere sit badeværelse, når faldstammer og stigestrenge er udskiftet. Afd. 5 Vilhelm Bergsøes Vej m.fl. Afd. 6 Paludan Müllers Vej m.fl Afdelingen holdt i efteråret 2013 urafstemning om altaner, som skal etableres ud for de eksisterende franske altaner. I første omgang er der givet dispensation fra kommunen i forhold til niveaufri adgang til altanerne, så de eksisterende altandøre kan benyttes. Men når dørene engang skal udskiftes, skal der laves niveaufri adgang. Licitation blev afholdt i maj 2014 og arbejdet påbegyndes i sommeren I februar 2014 vedtog afdelingsmødet at udskifte de gamle vinduer med plasticrammer. Arbejdet med at montere nye lavenergivinduer med træ-alu rammer i de mange boliger er i fuld gang. Arbejdet er færdigt inden jul. Der har været afholdt 5 års eftersyn i de fire familieboliger, som blev indrettet i det gamle fritidshjem på Ambrosius Stubs Vej. 15

16 Afd. 7A Møllevangs Allé Afd. 7B Willemoesgade På ekstraordinært afdelingsmøde blev forslag om udskiftning af vinduer og etablering af altaner vedtaget. Det har dog efterfølgende vist sig, at beslutningen blev truffet på forkert økonomisk grundlag, så der er givet dispensation til at holde et nyt møde om samme forslag. I ungdomsboligafdelingen er der udskiftet opgangsdøre og kælderdøre. Afd. 8 højhuset Charlottehøj Afd. 9 Bildbjergparken Der arbejdes med et forslag til nye altanbrystningerne på højhuset i samarbejde med rådgiver og brandingeniør. Der har været brud på varme- og vandledninger i jorden, som nu er udskiftet. Der er afholdt møde med Affald Varme om udskiftning af de øvrige ledninger samt tilslutningen til husene. Affald Varme har sendt projektet i udbud, og vil derefter afgive en pris på udførelse af arbejdet. Afd. 9A Mandalsvej m.fl Afd. 9B I den lille afdeling med fire dobbelthuse har man vedtaget, at der udskiftes et tag pr. år. Der er også udarbejdet et projekt til nye vindfang. I byggeriets konstruktion er der en del kuldebroer, som forårsager fugt og skimmel. På denne baggrund har Landsbyggefonden givet tilsagn til renovering. I 2013 udfyldte beboerne et spørgeskema, som skulle give et overblik over omfanget af de indeklimamæssige gener i forbindelse med kuldebroer. 16

17 Afd. 9D Bodøvej Afd. 10 Paludan Müllers Vej Den lille rækkehusbebyggelse fra 1982 med i alt 11 boliger trænger til en rørudskiftning. Niras udarbejder et udbudmateriale, som skal forelægges beboerne på et afdelingsmøde. Afdelingen, der for to år siden fik Rema 1000 som nabo i stedet for garageanlægget, har fået anlagt en ny terrasse og grillplads, som ligger godt beskyttet inde i gården. Afd. 11 Skovvangsvej I december 2011 fik afdelingen nye stigestrenge, og allerede ved afleveringen viste der sig at være problemer med rust ved bøjningerne. Sagen er pt. uafsluttet. Afdelingens vaskerier renoveres med nye fliser og maskiner. Afd. 14C Lystruplund Afd. 14B Hedeskovvej Afdelingen har vedtaget, at der skal være mulighed for udskiftning af køkkener via den kollektive råderet. Desuden er der ved at blive opført ny garage til varmemesterens maskiner. Vinduerne i blokken etagen over biblioteket blev udskiftet i september Den dramatiske træskulptur er indkøbt efter afdelingen i 2011 vandt lodtrækningen om midler fra Ringgårdens Kunstfond. Det blev også til en krokodille i træ, som ligger på græsplænen ved legepladsen.

18 Afd. 15 Holmeparken Afd. 17 Rundhøj Der er ved at blive udarbejdet en rapport for at få vurderet vandrørenes tilstand. Der er ved at blive etableret porttelefoner. Efterisolering af etagedæk over skralderum og garager. Afd. 20 Trigeparken Afd. 21 Rydevænget og Fjældevænget Der arbejdes fortsat på et omfattende renoveringsprojekt, flere forslag har været forelagt Landsbyggefonden, som dels har foreslået ændringer og dels ændret den økonomiske ramme for renoveringen. De første skridt til et omfattende renoveringsprojekt er taget i samarbejde med rådgivere. Projektet støttes af Landsbyggefonden. Afd. 22 Dr. Margrethes Vej Afd. 23 Kirsebærhaven og Solbærhaven Der udarbejdes projekt til udskiftning af vandrør og faldstammer. Endvidere er der lavet skitseforslag til renovering af badeværelser. 1-års gennemgangen af den omfattende renovering af murene i Kirsebærhaven er gennemført en gennemgang stort set uden anmærkninger! Renovering af de sidste badeværelser udføres, og der opbegyndes udskiftning af hoveddøre.

19 Afd. 26 Bjørnholt Afd. 31 Casa Nova Udskiftning af hoveddørene er påbegyndt. Endvidere renoveres brusenicher. Der blev konstateret råd i de nordvendte tagkassetter og sagen blev indgivet til Byggeskadefonden, som har udpeget en byggesagkyndig, der har besigtiget forholdene. Sagen viste sig at være så alvorlig, at der er lavet midlertidige tagløsninger. Der arbejdes på en permanent løsning. Afd. 33 Lærkehaven Skader på gulve i badeværelserne, som blev konstareret ved 5-års gennemgangen, skal udbedres af det tyske firma, som har lavet dem. Tagene gennemgås, og der vil blive svejset en flange på, som udvider garantien med ti år. Afd. 37 Vulkanen Afd. 36 Det store Havnehus Færdigetablering og indvielse af det udendørs fællesareal udestår. Det stiftende afdelingsmøde blev afholdt 13. juni års gennemgang er foretaget, forløbet af mangelafhjælpning planlægges. En stormskade på tagterrassen er afvist af forsikringselskabet pga fejl i skinnesystemet, der fastholder de røde facadeplader. Gennemgang af afdelingen blev udført i uge 6/2014. Der er foretaget 1 års eftersyn i april 2013, hvor der konstateredes revnedannelser i betonelementernes forplader. Endelig afhjælpning af mangler i forbindelse med 1 års gennemgang afventer en afklaring på grund af hovedentreprenørens konkurs.

20 stadig fokus på henlæggelserne i en del afdelinger Styringsdialog I 2013 er der for tredje år i træk gennemført den obligatoriske styringsdialog mellem boligorganisationerne og Aarhus Kommune. Grundlag for dialogen Som grundlag for dialogen var der inden mødet indsendt en dokumentationspakke til kommunen bestående af: Styringsrapporten, oplysningsskema for afdelingerne samt årsregnskab 2012, spørgeskema, årsberetning, revisionsprotokollat, vedligeholdelsesplaner, brev af 5. juli 2013 om henlæggelser til planlagt vedligeholdelse samt rapport om udført forvaltningsrevision. På mødet blev der fokuseret på følgende punkter: o Fremlæggelse af styringsrapport o Økonomi, drift, administration o Ledelse og demokrati o Renoveringer o Boligsociale helhedsplaner o Evt. aftale Fokus på henlæggelser Temaet i forbindelse med styringsdialog 2013 var: henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Det fremgår af spørgeskemaet, at det er utilstrækkelig med henlæggelser til planlagt vedligeholdelse i en del afdelinger. Ved brev af 5. juli 2013 har Ringgården nærmere redegjort for procedure og henlæggelsesniveauet i afdelingerne. Der blev samtidig udleveret en oversigt over årlige henlæggelser i afdelingerne sammenholdt med det gennemsnitlige niveau for Aarhus generelt. Vi oplyste, at der generelt er fokus på de afdelinger, der er kendetegnet ved ufinansierede vedligeholdelsesplaner og samtidig lave årlige henlæggelser. Det er særligt afdelingerne 5, 19, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36 og 37, der har relativt lave årlige henlæggelser. Problemstillingen drøftes årligt med afdelingsbestyrelserne på budgetmøderne, og fra budget 2013 er der indarbejdet stigninger i henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Fastlæggelse af øgede henlæggelser sker med særlig hensyntagen til risiko for lejeledighed. Kommunen tog oplysningerne til efterretning. Der er ikke i styringsdialog 2014 vurderet behov for nye aftaler med kommunen, men også fremadrettet vil der være fokus på henlæggelsernes størrelse.

21 bf-ringgaarden.dk Den offentlige del af det nye blev efter mange forsinkelser lanceret lige før sommerferien sidste år. Blandt andet krævede den nye hjemmeside, at vores gamle servere skulle udskiftes. Efter sommerferien skulle der sættes turbo på den lukkede del af hjemmesiden, som er et slags ekstranet for beboere, beboerdemokrater og medarbejdere, ligesom der også er mulighed for at de enkelte afdelinger kan få deres egen hjemmeside, som spiller sammen med internetløsningen. Men så opstod endnu en alvor hindring firmaet vi samarbejder med gik konkurs. Vi har dog fået muligheden for at arbejde videre med et søsterselskab, som dog råder over noget færre ressourcer. Derfor foregår det ikke i den hast, vi kunne ønske os. Så snart vi har styr på den lukkede del, vil vi sende informationer ud, først til alle afdelingsbestyrelser og dernæst til alle beboere. Vi glæder os til at få åbnet den lukkede del, som forbedrer servicen for både beboerdemokrater og beboere med en del hjælp-til-selvhjælp-funktioner.

22 2. etape af Ringgårdens Vision-, strategi og handleplan Første etape af Ringgårdens Vision- strategi og handleplan er nu gennemført. Derfor tager hovedbestyrelsen og ledelsen i Ringgården nu de første skridt til en anden etape. Ringgårdens Vision- strategi - og handleplan blev til i , i en omfattende proces som involverede mange beboerdemokrater og ansatte i Ringgården. Der blev formuleret en langsigtet vision, Vision 2020 for Ringgården og udpeget tre indsatsområder, som vi har arbejdet målrettet med gennem en række projekter i de sidste fire år. Status på første etape Der er gennemført og implementeret mange projekter, blandt andet en uddannelsespakke for afdelingsbestyrelser, Ringgårdens miljøpolitik ny procedure for klagebehandling. Desuden er der gennemført en række tiltag med fokus på Ringgården som arbejdsplads. Listen tæller alt i alt 12 større og mindre projekter. Der er helt sikkert sat lidt for mange skibe i søen, så ikke alle er kommet helt sikkert i havn endnu, og nogle kommer ikke i havn. Derfor vil vi i næste etape have bedre øje for de ressourcer, der er til at tage hånd om projekterne i en travl hverdag, hvor det også er vigtigt, at der skal være plads til at gribe de tiltag, der pludseligt dukker op, når man er i et dynamisk samspil med omverdenen. Mange projekter har involveret samarbejde mellem beboerdemokrater og medarbejdere. Vores erfaring er, at det kan være svært at fastholde beboerdemokrater, hvis der er tale om gentagne udvalgsmøder. Derimod har vi oplevet at fokusgruppemøder med 7-10 deltagere er en god metode. Man får hurtigt mange idéer på bordet, og de bliver straks vendt og drejet. Det har været en meget positiv oplevelse, som vi helt klart vil bruge igen. Visionen tilpas holdbar Nu er tiden altså inde til at kigge fremad på anden etape, for vi er ikke i tvivl om, at visionsplanen er et godt redskab til at arbejde med udvikling og fornyelse. Vision 2020 er så tilpas langtidsholdbar, at vi fortsat vil sætte kursen efter denne i de næste fire år. I 2020 er Ringgården kendt for at: Bygge boliger til alle med plads til individet Tænke, bygge og skabe rammer for at leve grønt Være en attraktiv organisation med fælles værdier I 2020 er Ringgården således en boligforening, der henvender sig bredt til forskellige samfundsgrupper fra direktøren på efterløn til den enlige, arbejdsløse forælder. Ringgården er kendt som en visionær boligforening, der eksperimenterer 22

23 med bæredygtighed i forhold til arkitektur og boformer. Samtidig fremstår Ringgården som en åben og solidarisk forening, der arbejder aktivt for fællesskab og godt naboskab. Ringgården er desuden en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Via en fleksibel organisationsstruktur og en åben og anerkendende kommunikationsform formår Ringgården at arbejde på tværs og skabe holdbare og visionære løsninger og meningsfulde arbejdsopgaver til alle medarbejdere. Ligeledes er det de samme tre indsatsområder, vi vil udvikle på for at virkeliggøre visionen: Organisation, et godt fundament for både den politiske og administrative organisation Service, en god og effektiv service for beboere og beboerdemokrater Fysiske rammer, for et godt og grønt liv Til hvert af disse indsatsområder skal udarbejdes de målsætninger, der skal arbejdes med i de næste fire år. Processen med at udarbejde et udkast til anden etape af visions- og handleplanen er lagt i hænderne på et strategiudvalg, bestående af Christian Mariegaard (hb), Preben Karlson (hb), Palle Jørgensen (adm), Bjarke Mortensen (adm + hb) og Lulu Grønlund (adm). Udkastet vil blive forelagt repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 23

24 Bogen Vejen til Trigeparken udkom lige før jul, som et slags punktum på den gamle helhedsplan. Th. foto fra informationsmødet om den nye helhedsplan, hvor ca. 150 beboere var mødt op. Boligsociale helhedsplaner 2013 stod i nye boligsociale helhedsplaners tegn, da flere af de gamle helhedsplaner udløb 31. december 2013, blandt andet Trigeparken, Herredsvang, Frydenlund og Møllevangen. Kendetegnende for den nye generation af helhedsplaner er et skarpere fokus på samfundsorienterede indsatser. Landsbyggefondens midler er ikke længere tiltænkt udflugter og enkeltstående aktiviteter, der skal være et tydeligt og klart boligsocialt sigte. Man kan sige, at de nye boligsociale helhedsplaner skal supplere det arbejde stat og kommune gør for at løfte samfundsmæssige problemer, eksempelvis i forhold til beskæftigelse, ungdomskriminalitet, sundhed, udsatte børn, unge og familier m.m. Derfor er et tæt samarbejde med kommunen helt centralt i helhedsplanerne. Trigeparken Punktum på den gamle helhedsplan Lige før juleferien i 2013 udkom Vejen til Trigeparken. Målet med bogen, som består af ni interview med ni beboere fra ni forskellige lande, er at fortælle historierne om beboernes meget forskellige veje til Trigeparken. Den superflotte bog kan ses på Som et led i afslutningen af helhedsplanen gennemførte Det boligsociale Fællessekretariat i efteråret 2013 en evaluering, i form af dels en spørgeskemaundersøgelse, dels en række interviews med afdelingsbestyrelserne, lokale samarbejdspartnere m.fl. Konklusionen på evalueringen var både negative og positive. Der efterspørges en større synlighed og mere opsøgende arbejde i den boligsociale indsats. På den positive side er der tegn på, at helhedsplanen har bidraget til et mere roligt og stabilt område. Omfanget af hærværk er faldet, ungdomskriminaliteten er fastholdt på et lavt niveau. Der er skabt gode resultater på beskæftigelsområdet og i forhold til børn- og unge, som er oplagte at udbygge og videreudvikle i den nye helhedsplan. Desuden er der skabt et godt netværk med de kommunale aktører i området i forhold til børn, unge og familier. Den nye helhedsplan blev til Den gamle helhedsplan skulle være afsluttet 31. december, men den blev forlænget til 31. marts, da der viste sig at være et overskud, som skulle bruges, inden vi kunne gå i gang med en ny. Det var held i uheld. I modsætning til for fem år siden, valgte vi denne gang at skrive helhedsplanen selv. Projektleder Helle Lykke Jørgensen fra Trigeparken og kommunikationschef Lulu Grønlund blev sat på opgaven. Det var en kompliceret proces, måtte de to nybegyndere sande. Samtidig var deres vigtigste samarbejdspartner i Landsbyggefonden en nyansat medarbejder. De to afdelingsbestyrelser var inviteret til at give input til processen og til flere møder undervejs. 24

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

2011 2012 Årsberetning

2011 2012 Årsberetning 2011 2012 Årsberetning Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderstaben i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

2012 2013 Årsberetning

2012 2013 Årsberetning 2012 2013 Årsberetning Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderne i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere