Innovationsprocesser gennem sociale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationsprocesser gennem sociale medier"

Transkript

1 Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer D. 21 november

2 1. Resumé Internettets opfindelse og udbredelse har intensiveret konkurrence for virksomheder over hele verden fordi kunderne kan købe deres vare fra forhandlere over hele verden. Dette gør det samtidig sværere for virksomhederne at differentiere sig på markedet. Formålet med denne opgave er at undersøge hvordan virksomhederne kan benytte innovation i samarbejde med sociale medier til at forbedrede deres konkurrencesituation. For at muliggøre dette, vil jeg først gennemgå forskellige innovationsteorier, hvor jeg finder, at den åbne innovationsteori passer bedst til sociale medier som kommunikationsplatform. Herefter koncentrerer jeg mig om, hvordan inddragelse af brugerne gennem de sociale medier kan benyttes til en mere effektiv produktudvikling, der mere præcist kan målrettes nuværende og fremtidige kunder baseret på ekspertbrugeres erfaringer og input. I forlængelse af dette analyseres hvilke overvejelser virksomhederne skal gøre sig i forhold til hvilke specifikke brugere, som er særligt vigtige at inddrage i processen for at få størst mulig udbytte. Slutteligt vil jeg vurdere fordele og ulemper ved valg af ovenstående innovationsprocedure, og komme med min anbefaling til, hvad virksomhederne skal overveje på det generelle plan. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Litteraturgennemgang Problemformulering Problemstilling Afgrænsning og begrebsafklaring Metode Metodekritik Analyseafsnit Design- drevet innovation Interpreter Processen Open innovation Processen Delkonklusion De åbne innovationsprocesser Brugerbaseret innovation Crowdsourcing Community baseret innovation Delkonklusion implementering af brugerne Lead user Fra bruger til brand ambassadør Rekruttering af brugere Motivation

4 9.4 Delkonklusion Fordele ved anvendelse af åben innovation for virksomheden Delkonklusion Anbefalinger Konklusion Refleksion Litteraturliste

5 2. Indledning De sidste 50 års teknologiske udvikling har med Internettet i spidsen forandret vores verden. Afstanden mellem forretning og kunde har aldrig været mindre end vi oplever den nu. Enhver med en internetopkobling og et kreditkort kan handle med forretninger på den anden side af Jorden uden af flytte sig fra computerskærmen. Dette har medført, at fysiske forretninger på diverse gågader oplever en skærpet konkurrence, fordi flere muligheder er tilgængelige for kunderne. Samtidig er konkurrencen internt på Internettet også vokset, og har skabt et globalt marked, hvor afstandene er mindsket og forretninger foregår på tværs af verden. Dette gør også, at virksomhederne har svære ved at differentiere sig fra hinanden, da de er flere aktører i de respektive brancher. En mulighed for at differentiere sig kunne være at satse på innovation på forskellige måder, for eksempel ved at udforske mulighederne på nyere kommunikationsplatforme, såsom sociale medier. Jeg vil i denne opgave belyse hvilke muligheder virksomhederne har for at skabe innovation, og bruge det til at styrke deres konkurrencesituation. Dette vil jeg gøre ved at beskrive de to innovationsteorier lukket- og åben innovation. Herefter vil jeg undersøge, hvilken af de to modpoler, som egner sig bedst til at fungere i de sociale medier, da jeg mener at denne platform er ideel til at møde og selektere i brugerne, da man ikke er begrænset geografisk og kan fokusere på brugernes egenskaber fremfor nationalitet. Det næste skridt er specifikt rettet mod identifikationen, udvælgelse og motivering af brugerne, så de bedste kandidater bidrager mest effektivt til produktets udvikling. Til sidst vil jeg vurdere fordele og ulemper for virksomhederne ved at benytte denne tilgang til innovation. 5

6 3. Litteraturgennemgang Indenfor innovation er der skrevet utrolig meget og der er især mange yngre teoretikere, der ytrer sig om emnet. Det er dog de to ældre teoretikere indenfor området Robert Verganti og Henry Chesbrough, som dominerer teorien indenfor designdrevet og åben innovation. Robert Vergantis teori er yderst beskrivende og han er meget tydelig og forståelig i hans teori, da han er af den overbevisning, at innovationsprocessen skal styres af virksomheden og ikke af brugerne eller andre eksterne parter. Designdrevet innovation inddrager dog udefrakommende/eksterne eksperter i deres lukkede innovationskreds, således den er ikke kan opfattes som værende helt så lukket som først antaget. Dog er processen fortsat fuldstændig styret af virksomheden selv. Vergantis teori præsenterer hovedsageligt eksempler på virksomheder, som i første omgang har etableret sig solidt på markedet. Det gælder f.eks. virksomheder som Alessi og Apple. Den åbne innovationsproces er ifølge Chesbrough dog af en helt anden overbevisning, da den opfordrer til involvering af brugerne i processen. Brugerinvolveringen kan udføres via et utal af metoder og Chesbrough er ikke så håndgribelig i hans teorier om, hvordan processen forløber, som det er tilfældet i den designdrevne innovation. Den åbne innovationsteori er derfor også mere diffus end den designdrevne, fordi den lader flere aktører involvere i processen og har tendens til at blive mere uhåndgribelig og flydende i sin fortolkning. Af samme grund har jeg været nødsaget til i højere grad at trække på nutidige teoretikere som f.eks. Peter Svarre, Paul Sloane og Dave Kerpen i forsøget på at finde en nuanceret og anvendelig metode til fortolkning af nutidens virksomheder. Ved at kombinere blandt andet Peter Svarres teori om at åbne virksomheden fuldstændigt op overfor omverdenen og Chesbroughs open innovation opstår der en teori, som kan tilpasses de fleste virksomheder. Både Verganti og Chesbrough er meget fastlåste i deres teorier og det vil derfor ikke være gavnligt for alle virksomheder at følge disse teorier slavisk. Der skal ske en udvælgelse baseret på, hvilken teori der passer bedst og hvilke mål virksomheden har med den åbne innovation. Disse eksempler på hvordan åben innovation kan foregå, er udvalgt ud fra andre nutidige teoretikere for at skabe et moderne og nutidigt syn på, hvordan processen kan anvendes gennem blandt andet sociale medier. Et andet perspektiv er, at informationsmængden er blevet så enorm gennem de seneste år, at den åbne innovation til dels er truet, fordi der ligger så meget information tilgængelig på diverse universiteter, blogforums eller større internationale virksomheder som Google. Størstedelen 6

7 af informationerne ligger også tilgængelig på internettet, hvilket kan gøre det vanskeligt at se nødvendigheden i at oprette et åbent innovativt forum til brugerinvolvering. Det er vigtigt for virksomheden at kunne finde frem til de rigtige brugere, og det er især vigtigt at skelne mellem teorien, og hvad der fungerer bedst for virksomheden. I enkelte tilfælde kan virksomheden på forhånd have en idé om, hvad de ønsker at anvende deres brugere til, og hvilket output de gerne vil frem til i processen. af samme grund er det nødvendigt for disse virksomheder at finde en teori, der matcher dem. Andre virksomheder aner ikke, hvad outputtet i sidste ende bør være. Det er derfor vigtigt at finde de rette brugere og det kan gøres på basis af adskillige metoder, hvor brugerne identificeres og tiltrækkes for at kunne yde mest muligt til processen. Flere teoretikere har ved brug af forskellige værktøjer prøvet inddele brugerne i kasser. Her kan nævnes den sociale teknografiske stige (Groundswell 2009), som fastlåser brugerne i nogle normer lavet efter amerikanske standarter. Gennem Josh Bernoffs (2010) teorier har han samlet en række forskellige faktorer - dels gennem den sociale teknografiske stige, online connectors samt mass connectors - hvor brugerne sættes i bås. Peter Svarre (2011) har ligeledes anvendt en model, som gør det muligt for virksomhederne at placere deres virksomhed i et diagram og se, hvordan de kan aktivere deres brugere. Diagrammet er lettilgængeligt for virksomheder. Peter Svarres diagram såvel som de resterende teorier og modeller kan dog være nødvendige for virksomhedens udvælgelsesproces blandt brugerne, da det kan blive for uhåndgribeligt og uoverskueligt for virksomheden at inddele brugerne i bokse og derved kategorisere dem. Grundlæggende for disse metoder er, at brugerne er inddelt efter amerikanske internetnormer, hvilket kan være misvisende for de danske virksomheder. De amerikanske tal skal imidlertid ses som en forudsigelse af, hvordan de sociale medier kan forme sig i fremtiden, da det amerikanske marked er længere fremme i brugen af sociale medier. Det samme gælder teorierne og guidelinene for, hvordan man forvandler sine brugere til ambassadører, som hovedsageligt bygger på råd baseret på amerikanske undersøgelser. Det internationale aspekt, hvor man kigger udover de amerikanske normer, vil blive behandlet yderligere i motivationsafsnittet ud fra motivationsteorier. 7

8 Sammenfattende skal motivationsteori ses som et supplement til, hvordan virksomheder kan motivere deres brugere til at involvere sig i virksomheden og blive en del af innovationsprocessen. Der er mange forskellige teoretiske tilgange til motivation, men ved at sammenligne de to teoretikere Maslow og Herzberg er det muligt at få et overblik over, hvad der gør sig gældende og hvordan brugerne bedst motiveres. Både Maslow og Herzberg har forskellige tilgange til fortolkning af, hvad der kan motivere medarbejderne i deres arbejde og i den grad, hvordan behovene forandrer sig over tid. Maslow har opbygget behovspyramiden til at forklare og redegøre for individets behov, som starter med at blive opfyldt fra bunden og bevæger sig mod toppen. Herzberg har valgt at gribe det lidt anderledes an ved at inddele behovene i to grupper; motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer i hans to- faktor teori, som både betragter hvad der kan være med til at motivere medarbejderen, men også hvilke faktorer, der kan forhindre utilfredshed. Hverken Maslow eller Herzberg kan stå alene som teoretikere, da deres teorier hverken er stærke eller fyldestgørende nok. Ved at kombinere de to skaber man derimod et solidt grundlag for et motivation, der kan målrettes virksomhedernes brugere. Det er vigtigt at have i mente, at motivation kan variere fra individ til individ, hvorfor det ikke er muligt at lave en fastlagt guide til, hvordan det kan gøres. En af de mest hyppige fordomme, virksomheder kan have overfor brugerbaseret innovation i sociale medier, er at sociale medier primært anvendes af unge mennesker. Derfor vælger mange virksomheder dette medie fra, hvis deres kundesegment ikke involverer unge mennesker. Tidligere undersøgelser har tilmed påvist, at størstedelen af online- brugere på de sociale medier ligger i aldersgruppen år. Dog har alderen rykket på sig (Josh Bernoff 2010). Det er en kendsgerning, at det er den ældre gruppe mellem år og især deres indtryk, der virker mere troværdig overfor andre brugere end de yngre aldersgrupper (Josh Bernoff 2010 s.69). Det skal dog tages i betragtning at mange af disse undersøgelser er af lidt ældre dato, hvorfor denne aldersgruppe vil have ændret sig med tiden. Som opsamling vil jeg i opgaven slutte af med at belyse, hvilke fordele virksomhederne kan drage nytte af ved implementering og involvering af brugere gennem åben innovation. For at anskueliggøre opgaven har dette afsnit sin hovedvægt på fordelene ved den åbne innovation og især den brugerbaserede innovation, da det er gennem disse teorier, de fleste fordele vil befinde sig. Den valgte teori læner sig grundlæggende op ad de i forvejen anvendte teorier, 8

9 hvilket ligger til grund for at vise, hvilke fordele disse teorier har for virksomheden. Derudover har jeg inddraget nogle praktiske eksempler på hvordan teorien kan anvendes, herunder blandt andre den amerikanske supermarked gigant Target. Tilsvarende nævnes nogle danske eksempler, herunder LEGO, som har haft stor succes med at involvere brugere samt anvende et ambassadørprogram. Selvom LEGO er et dansk firma, er ambassadørprogrammet ikke forbeholdt de danske kunder, men fungerer over hele verden. De praktiske eksempler anvendes altså for at illustrere, teoriens anvendelighed i praksis og at man kan implementere og videreudvikle, undervejs i processen. Dermed er afsnittet ikke hængt op på teoretiske betragtninger, hvis praktiske anvendelse det kan være vanskeligt at anskue. Afsnittet er udformet som et forsøg på at vise læseren, at der er virksomheder, som får metoden til at fungerer. Fordele og ulemper ved med metoden vil blive holdt op imod hinanden, for at give en troværdig og analyseret vinkel på afsnittet. 4. Problemformulering Mange virksomheder i dag forsøger at udvikle innovative produkter ved at involvere deres brugere i udviklingsprocessen. Med udgangspunkt i de seneste års udvikling på dette punkt vil jeg belyse, hvordan virksomheder kan skabe innovation gennem brugen af sociale medier samt hvordan de kan drage nytte af de erfaringer og problemstillinger, som deres brugere ofte besidder. 4.1 Problemstilling Derfor lyder min problemstilling og tilhørerende underspørgsmål som følger: Hvordan kan virksomheder skabe innovation gennem brugen af sociale medier? - Hvilke innovationsteorier vil egne sig til sociale medier? - Hvordan kan de udvalgte innovationsteorier implementeres i de sociale medier? - Hvordan kan brugen af innovationsteorier gennem sociale medier bidrage til virksomheden? 9

10 5. Afgrænsning og begrebsafklaring Fokus vil hovedsageligt koncentrere sig om virksomheder, der befinder sig på B2C- markedet. Dette skyldes, at de sociale medier, som jeg har koncentreret mig om, appellerer mest til B2C- kunder frem for B2B- kunder. Selv om, der som oftest er tale om udviklingen af et håndgribeligt produkt, kan produktet i denne sammenhæng også være en service. Det er vigtigt at have in mente, at de fundamentale behov, som præsenteres i virksomhedens strategi, skal være definerede, inden implementeringen af en succesfuld innovationsproces er mulig via de sociale medier. Opgaven vil være centreret omkring begrebet innovation. For at begrænse opgavens omfang har jeg valgt at fokusere på de to innovationsbegreber lukket og åben innovationsteori. Gennem disse to kernebegreber har jeg valgt at begrænse mit analyseområde til at fokusere på de to hovedforfattere Robert Verganti og Henry Chesbroughs teorier om henholdsvis designdrevet og åben innovation. I flere henseender vil kunderne blive omtalt som brugere for at henvise til, at de har som hovedformål at bidrage til processen fremfor at købe produkterne. Dette er også med til at understrege at brugerne ikke nødvendigvis behøver at være nye købere af produktet, men kan være eksisterende kunder, som har kommentarer eller forslag til forbedringer af produktet. Derudover ville det have været ideelt at have adspurgt nogle eksisterende virksomheder, som anvender åbne innovationsprocesser, om hvad der kendetegner åben innovation og hvilke udfordringer de ser ved teorien. Dette har desværre ikke været muligt grundet opgavens omfang og det begrænsede tidsperspektiv. Majoriteten af danske eksempler stammer fra det sociale netværk Facebook, da det er det mest besøgte og anvendte sociale medie herhjemme. Gennem opgaven vil jeg præsentere eksempler/cases og modeller baseret på amerikanske undersøgelser, da de amerikanske brugere er længere fremme i udviklingen af de sociale 10

11 medier, end vi er det herhjemme. Derfor betragtes de amerikanske medier og brugere som en forudsigelse af, hvordan de danske medier og brugere vil agere i fremtiden. 11

12 6. Metode Opgaven indledes med en kort definition af, hvad innovation er. Derefter vil tages der udgangspunkt i den lukkede og åbne innovation, og der vil blive redegjort for, hvilken form der bedst egner sig til anvendelse via de sociale medier. Baseret på en grundig gennemgang af den lukkede innovationsproces, som uddybes af Robert Verganti (2009), gøres det nemmere at gennemskue den åbne innovation og de væsentlige forskelle mellem de to teorier. Med udgangspunkt i denne komparative analyse er det muligt at fremhæve, hvilken af de to teorier, der bedst egner sig til sociale medier. I forbindelse med teorigennemgangen vil der blive præsenteret konkrete cases i form af virksomhedseksempler på lukket og åben innovation. Med disse eksempler gøres det lettere for læseren at forholde sig til, hvilke aktører der inddrages i innovationsprocessen og gennem hvilke teorier. Det omhandler f.eks. crowdsourcing, community- baseret og især brugerbaseret innovation. Alle tre begreber ligger op til at kigge på brugerbaseret innovation, mens hovedfokus ligger på brugerbaseret innovation og brugerinvolvering. Efter at have set på, hvordan brugerne kan involveres vil jeg se nærmere på, hvem brugerne er ved brug af blandt andet det teoretiske værktøj, som er kendes som den sociale, teknografiske stige. Herved synliggøres brugerne og det gøres nemmere for virksomhederne at se, hvor de kan finde de ideelle brugere som ambassadører for virksomhederne og deres produkter. Det kan være svært for virksomheden at gennemskue hvilke brugere, de skal fokusere på. Af samme grund har Peter Svarre (2011) opstillet fire typer produkter, som kan hjælpe virksomheder i form af guidelines til, hvordan de kan aktivere brugerne i bedømmelse og kommentering af virksomhederne. Det stiller virksomhederne bedre i deres kamp for at tiltrække nye brugere og aktivere dem i forsøget på at få dem til at omtale virksomhederne. I forbindelse med implementeringen er det også vigtigt at kigge på, hvad virksomhederne kan gøre for at motiverer dem - både til at involvere og fastholde dem, inden konkurrenterne maser sig på. I denne sammenhæng ligger de to anerkendte teoretikere Maslow (1943) og Herzberg (1959) inde med brugbar viden om, hvordan en virksomhed kan aktivere og involvere brugerne. Motivationsteorierne ser på, hvad virksomheden skal gøre for at kunne implementere og aktivere deres brugere og derved også fastholde dem gennem motivation. 12

13 Afslutningsvis vil opgaven lægge vægt på, hvilke fordele en virksomhed kan udnytte ved at implementere åben innovation. Gennem dette afsnit vil teorien hovedsageligt ligge sig op ad de tidligere nævnte teorier, men der vil også blive præsenteret eksempler fra relevante artikler. Artiklerne og de praktiske eksempler er med til at give opgaven et realistisk og nuanceret syn på, hvordan virksomheder i dag bruger den åbne innovation. Både nationale og internationale eksempler analyseres og der ses på, hvordan den åbne innovation og især den brugerbaserede innovation kan anvendes. Undervejs i denne gennemgang vendes også nogle af de problemstillinger, som en virksomhed vil møde i forbindelse med implementeringen. På den måde kan virksomheden forberede sig og ruste sig til implementeringen. I afsnittet anbefalinger vil jeg samle op på de vigtigste fakta, som virksomheden skal forberede og indstille sig på inden selve implementeringen. Denne anbefaling skal betragtes som en guideline og en mulighed for at sætte nogle tanker i gang hos virksomheden, inden den kaster sig ud i implementeringen. 6.1 Metodekritik Designdrevet og åben innovation kan umiddelbart godt minde om hinanden i deres proces- opbygning, men forskellene ligger i hvor meget de åbner sig op overfor omverden. Som tidligere nævnt i litteraturgennemgangen kan den åbne innovationsteori være diffus, hvilket har gjort det svært at præsentere en klar fortolkning af, hvad åben innovation indbefatter. For at gøre processen mere overskuelig og tilgængelig for læseren ville det have været en fordel at få uddybet den åbne innovationsteori med virksomheder, som allerede er brugere af den. Brugerbaseret innovation er meget omdiskuteret, dog med en øget popularitet gennem tiden. Derfor har det også været svært at fremskaffe relevant litteratur på området, hvilket kan gøre emnet lidt flydende. Innovation Center Employees (ICE) har sammensat en rapport, hvori de behandler brugerbaseret innovation med definitioner og fremgangsmåder. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i serviceydelser, og udelader derfor nogle vigtige detaljer vedrørende brugerbaseret innovation i en produktionsvirksomhed. Rapporten er udarbejdet med det formål at guide en virksomhed i, hvordan den skal agere. Det er ikke anvendeligt i denne opgave, som skal appellerer til flere forskelligartede virksomheder i forskellige brancher og dermed ikke kun servicebranchen. Af samme årsag vil metoden kun blive 13

14 anvendt med min fortolkning af rapporten som udgangspunkt. Mine fortolkninger tilpasses altså et bredere virksomhedsfelt. Derudover vil begrebet brugerbaseret innovation fungere bedst på et højt involveringsprodukt, hvor brugerne i forvejen er meget passionerede omkring produktet. Implementering: Der er skrevet utrolig meget om, hvordan implementeringen af innovation skal foregå, men det er individuelt for hver virksomhed, hvilke vejledninger der fungere bedst for dem. Derfor skal teorierne blot ses som en vejledning, hvor virksomheder kan plukke ud fra og sammen sætte med fokus på deres målsætning. Ud fra de anvendte teorier indenfor dette område bør det nævnes, at mange af teorierne har taget udgangspunkt i de amerikanske brugere. Dette gælder blandt andet den sociale teknografiske stige, hvor brugerne er mere aktive på blogområdet herhjemme. Det gør sig også gældende blandt de forskellige netværksmidler og udbydere. Det sociale medie Twitter er langt mere populært blandt de amerikanske brugere, end det er tilfældet blandt de danske brugere. Med udgangspunkt i denne udvikling bør det overvejes, hvad enten man skal involvere brugerne herhjemme eller internationalt. Derfor vil implementeringen se en del anderledes ud, hvis implementeringen finder sted internationalt fremfor nationalt. Motivation: Maslow og Herzberg er begge historistiske teoretikere indenfor motivationsteorier, men der findes også en del kritik af deres teorier. Det kan være svært at definere en konkret sammensætning af faktorer, der kan medvirke til motivation eller opfylde medarbejdernes behov, da det er individuelt fra person til person. Derudover er både To- faktor- teorien af Herzberg og Behovspyramiden af Maslow udarbejdet ud fra ældre undersøgelser, hvor der kan argumenteres for, at de kan være forældede i deres fortolkninger. Der kan forekomme nye motivationsfaktorer, som kan have indflydelse på brugerne. Derudover er Herzbergs teori baseret på en mindre undersøgelse med kun 200 respondenter, og den kan derfor ikke anses som repræsentativ, da de adspurgte var medarbejdere, der alle opererede på samme niveau og dermed ikke repræsenterer lag i en organisation. Derudover bliver der også stillet åbne spørgsmål i undersøgelsen, hvilket kan gøre det sværere at kode svarene korrekt. En væsentlig fejl ved undersøgelsen er, at Herzberg ikke ser på produktiviteten i undersøgelsen. I 14

15 stedet antager Herzberg, at hvis medarbejderen er tilfreds i sit arbejde, så vil produktiviteten også være høj, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Virksomhedens fordele ved at anvende åben innovation kan være vanskelige at gennemskue. Derfor er der taget udgangspunkt i de samme teorier som tidligere er anvendt i opgaven. Gennem disse teorier er der ikke taget højde for eller udregnet en økonomisk gevinst. Uden en udregning af, hvad virksomheden kan få ud af tiltaget rent økonomisk fremstår teorien mindre valid. Det kan med andre ord være vanskeligt at se et egentligt resultat på, hvor meget virksomheden får ud af den nye innovation. Dette vil formentlig først være et resultat, der kan ses idet produktet sælges på markedet. Selv det kan være vanskeligt, da salget ikke kun er afhængigt af innovationsprocessen. Der er således flere faktorer, der spiller ind. Virksomheden kan muligvis bruge deres brandloyalitet og kendskabsgrad til at analysere, hvor synlige de er blevet på markedet efter ændringen i innovationsprocessen. Dette kan gøres ud fra f.eks. målinger på de sociale medier, hvilket jeg desværre ikke kommer ind på grundet opgavens begrænsede omfang. 15

16 7. Analyseafsnit Der er mange definitioner på, hvordan innovation kan defineres, men en mulig definition lyder som følger: The process by which an idea is translated into a good or service for which people will pay, or something that results from the process (www.businessdictionary.com). Denne definition forklarer, at selve idéerne kommer fra en proces. Gennem det følgende afsnit vil jeg se nærmere på to bestemte innovationsprocesser, navnlig åbne og lukkede innovationsprocesser. Her uddybes, hvad der kendetegner åben og lukket innovation. Slutteligt i afsnittet vil jeg præsentere den mest gavnlige fremgangsmåde for brugen af sociale medier. 7.1 Design- drevet innovation Der findes to teorier indenfor innovation, nemlig den åbne og transparente innovation mod den lukkede design- drevne innovation. Design- drevet innovation er den innovationsform, der minder om flest virksomheders produktion, selvom den adskiller sig på nogle punkter. Den designdrevne innovation anvender vidensdeling i større grad and alminelige produktionsvirksomheder, som anvender co branding, da de udvikler deres produktioner i innovationsprocessen ud fra dybdegående research og informationer. Kendetegnene for lukket innovation kan ifølge Chesbrough beskrives således: Companies generate their own ideas and then develop them, build them, market them, distribute them, service them, finance them, and support them on their own (Henry W. Chesbrough 2003) Dette citat illustrerer, hvordan det, der kendetegner den lukkede innovation, er, at virksomheden her fastholder størstedelen af processen internt i virksomheden. I det følgende vil jeg kigge nærmere på, hvad der kendetegner den lukkede innovationsform design- drevet innovation. 16

17 I figuren nedenfor er de forskellige innovationsformer opstillet, så det er overskueligt at se, hvilke forskellige innovationsformer, der er tale om (figur 1-1 Robert Verganti 2009 s. 5). Figuren viser den klare forskel mellem user- centered, som også betegnes som den brugerbaserede (som der vil blive redegjort for senere i analyseafsnittet), technology push og den design- drevet innovation. Technology push kendetegn er, at den indebærer en radikal ændring med en mindre positiv eller negativ ændring i ændringsopfattelsen af produktet. Det betyder at det er produkter, som har et højt teknologisk niveau, men også indebærer en mindre ændring i opfattelsen af produktet. Gennem den design- drevne innovation skaber virksomhederne produkter, der skaber en radikal holdningsændring i forhold til produktet blandt kunderne. Dette kan skyldes, at produktet som oftest overrasker og vækker et latent behov hos kunden. Produktet kan altså vække et behov hos kunden, som de ikke anede eksisterede. Det kan også være et produkt, som kunden i forvejen kender, der får nye funktioner, hvormed opfattelsen af produktet ændres. Derved ser design- drevet innovation, ifølge Verganti, blot innovationen fra et bredere perspektiv, som bygger på en formodning om, hvordan brugernes liv og behov vil udvikle sig fra virksomhedens perspektiv (Robert Verganti 2009). Men det betyder ikke at selve innovationsprocessen kun bliver påvirket af virksomhedens interne faktorer. Der er nemlig også andre interessenter eller interpreter, som kan bidrage og være interesseret i produktudviklingen Interpreter Interessenterne kan være mange forskellige mennesker, men de har alle en rolle i processen. Det kan være interessenterne indenfor samme interesseområde (se figur 1-2 nedenfor (Robert Verganti 2009 s.12)): 17

18 Virksomheden samler et hold eksperter, som de får til at hjælpe sig med dataindsamlingen. Eksempler på disse agenter fremgår af figuren til venstre. Eksperterne og virksomheden udveksler deres viden om brugeren eller produkter baseret på forskellige scenarier for, hvad brugerens potentielle behov på et givent tidspunkt. Det kan f.eks. være en morgensituation i en familie. Her kan der spille forskellige behov ind for, hvordan familien får den bedste start på dagen og det kan involvere forskellige interessenter, som sengeleverandører, transport, medier osv. Det er essentielt for innovationsprocessen, at eksperterne er nøje udvalgt og bidrager med mest muligt. Der er mange, der yder en masse til processen, men det, der kan være vanskeligt og skaber en lang proces, er at finde frem til de eksperter, der fungerer og yder bedst til virksomhedens innovationsproces i form af gode inputs. Køkkenredskabsfirmaet Alessi har gennem deres legesyge og sjove køkkenserie benyttet sig af interessenter som psykoanalytikere og disses analytiske rapporter i udviklingen af deres produkter. Rapporterne viste tydeligt, at børn tiltrækkes af farverige og barnlige som bamser. Disse elementer kan hjælpe barnet på vejen mod et selvstændigt liv og derved løsrive det fra moren. Ved hjælp af eksterne interessenter lykkes det Alessi at udvikle en række nye produkter, som skabte en radikal mening blandt deres kunder, som ændrede deres opfattelse af køkkenredskaber. Der kan også være nogle kulturelle og tekniske udfordringer, der spiller ind pga. forskelle mellem verdens lande. Det kan udspille sig i forskelligheder indenfor, hvad der er tilladt indenfor visse religioner eller noget så simpelt som opfattelsen af produkttypen. Der kan f.eks. 18

19 være forskellige opfattelser af, hvad der kan defineres som et luksusmøbel. Ved at anvende eksterne eksperter er der mulighed for at se nye vinkler på produktudvikling og eventuelt komme nogle af disse kulturelle forskelle i forkøbet. De eksterne eksperter kan dermed fungere som mellemled eller broer, som opbygger et fælles led mellem virksomheden og kunden samt skaber en bedre gensidig forståelse og ikke mindst eliminerer risikoen for misforståelser. Disse broer kan hjælpe med at skabe eller ændre kundens holdning til produktet. Dette er blandt sket hos Apple med deres The imac G3, hvor Jonathan Ive, gennem sit bidrag til innovationsprocessen, hjalp brugere af produktet til at se den nye mening med imac en og derved ændrede deres opfattelse af, hvad en computer kan bruges til (Robert Verganti 2009). Derudover kan broerne også give adgang til andre interpreters gennem deres netværk. En anden virksomhed, der bruger design- drevne innovationsprocesser, er IDEO, som har bygget deres organisation op efter sammensætning af forskellige eksperter, som ved hjælp af innovative metoder og forskning anvender tidligere produkters funktioner som inspiration til nye produkter indenfor andre brancher. Det kan f.eks. være udviklingen af en metode til, hvordan man giver indsprøjtninger til patienter uden brug af nåle. Det udformede sig i et plaster, som påføres og medicinen indføres derefter gennem huden Processen Virksomheder, der anvender design- drevet innovation, er meget hemmelighedsfulde og holder deres idéer tæt ind til kroppen - i løbet af udviklingsprocessen. Der er er forskellige måder at illustrerer, hvordan den lukkede innovation bliver grebet an. I denne model (Henry Chesbrough 2003) vises processen meget forenklet, hvilket giver læseren et overblik over, hvordan processen i det store hele hænger sammen. Den lukkede innovationsproces betyder, at det kan være svært at komme i betragtning og blive involveret i den lukkede kreds af udviklere, som er afbilledet i figur ovenfor. Processen indebærer derfor to aspekter: viden om, hvordan kunder kan give produkterne betydning/indhold og den indirekte evne til at påvirke udviklingen af en ny radikal betydning. 19

20 Virksomhederne vil helst holde udviklingsprocessen internt blandt deres egne udviklere uden at involvere eksterne parter. Innovationsprocessen er bygget op omkring en kerne af elitemedarbejdere, der er indforstået med processens gang. Det betyder, at der ikke ligger nogen form for regelsæt for, hvordan man gennemgår processen. Det ligger til normerne, at processen og fremgangsmåden er indforstået og derfor ikke skal hverken forklares eller uddybes overfor de implicerede i processen. Selve processen er illustreret i figur her (Robert Verganti 2009 s.134), hvor det er muligt at se, hvordan de forskellige parter påvirker processen. Selve processen er inddelt i tre dele: listening, interpreting og adressing. Listening Det første stadie går ud på at lytte og diskutere eksisterende produkter på markedet med den lukkede designkreds. Det behøver ikke nødvendigvis omhandle de største produkter på markedet, men det er en god idé at diskutere de produkter, som de nærmeste konkurrenter ikke opfatter som direkte konkurrenter, da det skaber et andet perspektiv samtidig med, at man søger udenfor netværket. Det er vigtigt, at den lukkede designkreds ikke kun indebærer eksperter fra virksomheden selv, da det vil få dem til at fokusere på udviklingen af et af virksomhedens egne produkter.. Det er vigtigt at udskifte sine interpreters gennem årene, så de ikke låser denne del af processen fast og dermed fastlåser virksomhedens og dens produkter i at udvikle sig innovativt i fremtiden. Interpreting I det andet stadie er det fortolkningen og forståelsen, som er i højsædet. Det er i dette stadie, virksomhederne fortolker de indtryk og påvirkninger, der er kommet fra deres partnere samt disses data om lignende produkter. Dataen anvendes til udviklingen af egne unikke forslag, 20

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Studienumre: 0213-2342, 0213-2303, 0213-2355 E-mail: Ldnielsen@mail.dmjx.dk Titel: Vikingeskibsmuseet en oplevelse for hele

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Fresh Fitness en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Charlotte Tanuan Stelsrud - chta - 280585 Lisa Løvendahl

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere