Innovationsprocesser gennem sociale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationsprocesser gennem sociale medier"

Transkript

1 Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer D. 21 november

2 1. Resumé Internettets opfindelse og udbredelse har intensiveret konkurrence for virksomheder over hele verden fordi kunderne kan købe deres vare fra forhandlere over hele verden. Dette gør det samtidig sværere for virksomhederne at differentiere sig på markedet. Formålet med denne opgave er at undersøge hvordan virksomhederne kan benytte innovation i samarbejde med sociale medier til at forbedrede deres konkurrencesituation. For at muliggøre dette, vil jeg først gennemgå forskellige innovationsteorier, hvor jeg finder, at den åbne innovationsteori passer bedst til sociale medier som kommunikationsplatform. Herefter koncentrerer jeg mig om, hvordan inddragelse af brugerne gennem de sociale medier kan benyttes til en mere effektiv produktudvikling, der mere præcist kan målrettes nuværende og fremtidige kunder baseret på ekspertbrugeres erfaringer og input. I forlængelse af dette analyseres hvilke overvejelser virksomhederne skal gøre sig i forhold til hvilke specifikke brugere, som er særligt vigtige at inddrage i processen for at få størst mulig udbytte. Slutteligt vil jeg vurdere fordele og ulemper ved valg af ovenstående innovationsprocedure, og komme med min anbefaling til, hvad virksomhederne skal overveje på det generelle plan. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Litteraturgennemgang Problemformulering Problemstilling Afgrænsning og begrebsafklaring Metode Metodekritik Analyseafsnit Design- drevet innovation Interpreter Processen Open innovation Processen Delkonklusion De åbne innovationsprocesser Brugerbaseret innovation Crowdsourcing Community baseret innovation Delkonklusion implementering af brugerne Lead user Fra bruger til brand ambassadør Rekruttering af brugere Motivation

4 9.4 Delkonklusion Fordele ved anvendelse af åben innovation for virksomheden Delkonklusion Anbefalinger Konklusion Refleksion Litteraturliste

5 2. Indledning De sidste 50 års teknologiske udvikling har med Internettet i spidsen forandret vores verden. Afstanden mellem forretning og kunde har aldrig været mindre end vi oplever den nu. Enhver med en internetopkobling og et kreditkort kan handle med forretninger på den anden side af Jorden uden af flytte sig fra computerskærmen. Dette har medført, at fysiske forretninger på diverse gågader oplever en skærpet konkurrence, fordi flere muligheder er tilgængelige for kunderne. Samtidig er konkurrencen internt på Internettet også vokset, og har skabt et globalt marked, hvor afstandene er mindsket og forretninger foregår på tværs af verden. Dette gør også, at virksomhederne har svære ved at differentiere sig fra hinanden, da de er flere aktører i de respektive brancher. En mulighed for at differentiere sig kunne være at satse på innovation på forskellige måder, for eksempel ved at udforske mulighederne på nyere kommunikationsplatforme, såsom sociale medier. Jeg vil i denne opgave belyse hvilke muligheder virksomhederne har for at skabe innovation, og bruge det til at styrke deres konkurrencesituation. Dette vil jeg gøre ved at beskrive de to innovationsteorier lukket- og åben innovation. Herefter vil jeg undersøge, hvilken af de to modpoler, som egner sig bedst til at fungere i de sociale medier, da jeg mener at denne platform er ideel til at møde og selektere i brugerne, da man ikke er begrænset geografisk og kan fokusere på brugernes egenskaber fremfor nationalitet. Det næste skridt er specifikt rettet mod identifikationen, udvælgelse og motivering af brugerne, så de bedste kandidater bidrager mest effektivt til produktets udvikling. Til sidst vil jeg vurdere fordele og ulemper for virksomhederne ved at benytte denne tilgang til innovation. 5

6 3. Litteraturgennemgang Indenfor innovation er der skrevet utrolig meget og der er især mange yngre teoretikere, der ytrer sig om emnet. Det er dog de to ældre teoretikere indenfor området Robert Verganti og Henry Chesbrough, som dominerer teorien indenfor designdrevet og åben innovation. Robert Vergantis teori er yderst beskrivende og han er meget tydelig og forståelig i hans teori, da han er af den overbevisning, at innovationsprocessen skal styres af virksomheden og ikke af brugerne eller andre eksterne parter. Designdrevet innovation inddrager dog udefrakommende/eksterne eksperter i deres lukkede innovationskreds, således den er ikke kan opfattes som værende helt så lukket som først antaget. Dog er processen fortsat fuldstændig styret af virksomheden selv. Vergantis teori præsenterer hovedsageligt eksempler på virksomheder, som i første omgang har etableret sig solidt på markedet. Det gælder f.eks. virksomheder som Alessi og Apple. Den åbne innovationsproces er ifølge Chesbrough dog af en helt anden overbevisning, da den opfordrer til involvering af brugerne i processen. Brugerinvolveringen kan udføres via et utal af metoder og Chesbrough er ikke så håndgribelig i hans teorier om, hvordan processen forløber, som det er tilfældet i den designdrevne innovation. Den åbne innovationsteori er derfor også mere diffus end den designdrevne, fordi den lader flere aktører involvere i processen og har tendens til at blive mere uhåndgribelig og flydende i sin fortolkning. Af samme grund har jeg været nødsaget til i højere grad at trække på nutidige teoretikere som f.eks. Peter Svarre, Paul Sloane og Dave Kerpen i forsøget på at finde en nuanceret og anvendelig metode til fortolkning af nutidens virksomheder. Ved at kombinere blandt andet Peter Svarres teori om at åbne virksomheden fuldstændigt op overfor omverdenen og Chesbroughs open innovation opstår der en teori, som kan tilpasses de fleste virksomheder. Både Verganti og Chesbrough er meget fastlåste i deres teorier og det vil derfor ikke være gavnligt for alle virksomheder at følge disse teorier slavisk. Der skal ske en udvælgelse baseret på, hvilken teori der passer bedst og hvilke mål virksomheden har med den åbne innovation. Disse eksempler på hvordan åben innovation kan foregå, er udvalgt ud fra andre nutidige teoretikere for at skabe et moderne og nutidigt syn på, hvordan processen kan anvendes gennem blandt andet sociale medier. Et andet perspektiv er, at informationsmængden er blevet så enorm gennem de seneste år, at den åbne innovation til dels er truet, fordi der ligger så meget information tilgængelig på diverse universiteter, blogforums eller større internationale virksomheder som Google. Størstedelen 6

7 af informationerne ligger også tilgængelig på internettet, hvilket kan gøre det vanskeligt at se nødvendigheden i at oprette et åbent innovativt forum til brugerinvolvering. Det er vigtigt for virksomheden at kunne finde frem til de rigtige brugere, og det er især vigtigt at skelne mellem teorien, og hvad der fungerer bedst for virksomheden. I enkelte tilfælde kan virksomheden på forhånd have en idé om, hvad de ønsker at anvende deres brugere til, og hvilket output de gerne vil frem til i processen. af samme grund er det nødvendigt for disse virksomheder at finde en teori, der matcher dem. Andre virksomheder aner ikke, hvad outputtet i sidste ende bør være. Det er derfor vigtigt at finde de rette brugere og det kan gøres på basis af adskillige metoder, hvor brugerne identificeres og tiltrækkes for at kunne yde mest muligt til processen. Flere teoretikere har ved brug af forskellige værktøjer prøvet inddele brugerne i kasser. Her kan nævnes den sociale teknografiske stige (Groundswell 2009), som fastlåser brugerne i nogle normer lavet efter amerikanske standarter. Gennem Josh Bernoffs (2010) teorier har han samlet en række forskellige faktorer - dels gennem den sociale teknografiske stige, online connectors samt mass connectors - hvor brugerne sættes i bås. Peter Svarre (2011) har ligeledes anvendt en model, som gør det muligt for virksomhederne at placere deres virksomhed i et diagram og se, hvordan de kan aktivere deres brugere. Diagrammet er lettilgængeligt for virksomheder. Peter Svarres diagram såvel som de resterende teorier og modeller kan dog være nødvendige for virksomhedens udvælgelsesproces blandt brugerne, da det kan blive for uhåndgribeligt og uoverskueligt for virksomheden at inddele brugerne i bokse og derved kategorisere dem. Grundlæggende for disse metoder er, at brugerne er inddelt efter amerikanske internetnormer, hvilket kan være misvisende for de danske virksomheder. De amerikanske tal skal imidlertid ses som en forudsigelse af, hvordan de sociale medier kan forme sig i fremtiden, da det amerikanske marked er længere fremme i brugen af sociale medier. Det samme gælder teorierne og guidelinene for, hvordan man forvandler sine brugere til ambassadører, som hovedsageligt bygger på råd baseret på amerikanske undersøgelser. Det internationale aspekt, hvor man kigger udover de amerikanske normer, vil blive behandlet yderligere i motivationsafsnittet ud fra motivationsteorier. 7

8 Sammenfattende skal motivationsteori ses som et supplement til, hvordan virksomheder kan motivere deres brugere til at involvere sig i virksomheden og blive en del af innovationsprocessen. Der er mange forskellige teoretiske tilgange til motivation, men ved at sammenligne de to teoretikere Maslow og Herzberg er det muligt at få et overblik over, hvad der gør sig gældende og hvordan brugerne bedst motiveres. Både Maslow og Herzberg har forskellige tilgange til fortolkning af, hvad der kan motivere medarbejderne i deres arbejde og i den grad, hvordan behovene forandrer sig over tid. Maslow har opbygget behovspyramiden til at forklare og redegøre for individets behov, som starter med at blive opfyldt fra bunden og bevæger sig mod toppen. Herzberg har valgt at gribe det lidt anderledes an ved at inddele behovene i to grupper; motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer i hans to- faktor teori, som både betragter hvad der kan være med til at motivere medarbejderen, men også hvilke faktorer, der kan forhindre utilfredshed. Hverken Maslow eller Herzberg kan stå alene som teoretikere, da deres teorier hverken er stærke eller fyldestgørende nok. Ved at kombinere de to skaber man derimod et solidt grundlag for et motivation, der kan målrettes virksomhedernes brugere. Det er vigtigt at have i mente, at motivation kan variere fra individ til individ, hvorfor det ikke er muligt at lave en fastlagt guide til, hvordan det kan gøres. En af de mest hyppige fordomme, virksomheder kan have overfor brugerbaseret innovation i sociale medier, er at sociale medier primært anvendes af unge mennesker. Derfor vælger mange virksomheder dette medie fra, hvis deres kundesegment ikke involverer unge mennesker. Tidligere undersøgelser har tilmed påvist, at størstedelen af online- brugere på de sociale medier ligger i aldersgruppen år. Dog har alderen rykket på sig (Josh Bernoff 2010). Det er en kendsgerning, at det er den ældre gruppe mellem år og især deres indtryk, der virker mere troværdig overfor andre brugere end de yngre aldersgrupper (Josh Bernoff 2010 s.69). Det skal dog tages i betragtning at mange af disse undersøgelser er af lidt ældre dato, hvorfor denne aldersgruppe vil have ændret sig med tiden. Som opsamling vil jeg i opgaven slutte af med at belyse, hvilke fordele virksomhederne kan drage nytte af ved implementering og involvering af brugere gennem åben innovation. For at anskueliggøre opgaven har dette afsnit sin hovedvægt på fordelene ved den åbne innovation og især den brugerbaserede innovation, da det er gennem disse teorier, de fleste fordele vil befinde sig. Den valgte teori læner sig grundlæggende op ad de i forvejen anvendte teorier, 8

9 hvilket ligger til grund for at vise, hvilke fordele disse teorier har for virksomheden. Derudover har jeg inddraget nogle praktiske eksempler på hvordan teorien kan anvendes, herunder blandt andre den amerikanske supermarked gigant Target. Tilsvarende nævnes nogle danske eksempler, herunder LEGO, som har haft stor succes med at involvere brugere samt anvende et ambassadørprogram. Selvom LEGO er et dansk firma, er ambassadørprogrammet ikke forbeholdt de danske kunder, men fungerer over hele verden. De praktiske eksempler anvendes altså for at illustrere, teoriens anvendelighed i praksis og at man kan implementere og videreudvikle, undervejs i processen. Dermed er afsnittet ikke hængt op på teoretiske betragtninger, hvis praktiske anvendelse det kan være vanskeligt at anskue. Afsnittet er udformet som et forsøg på at vise læseren, at der er virksomheder, som får metoden til at fungerer. Fordele og ulemper ved med metoden vil blive holdt op imod hinanden, for at give en troværdig og analyseret vinkel på afsnittet. 4. Problemformulering Mange virksomheder i dag forsøger at udvikle innovative produkter ved at involvere deres brugere i udviklingsprocessen. Med udgangspunkt i de seneste års udvikling på dette punkt vil jeg belyse, hvordan virksomheder kan skabe innovation gennem brugen af sociale medier samt hvordan de kan drage nytte af de erfaringer og problemstillinger, som deres brugere ofte besidder. 4.1 Problemstilling Derfor lyder min problemstilling og tilhørerende underspørgsmål som følger: Hvordan kan virksomheder skabe innovation gennem brugen af sociale medier? - Hvilke innovationsteorier vil egne sig til sociale medier? - Hvordan kan de udvalgte innovationsteorier implementeres i de sociale medier? - Hvordan kan brugen af innovationsteorier gennem sociale medier bidrage til virksomheden? 9

10 5. Afgrænsning og begrebsafklaring Fokus vil hovedsageligt koncentrere sig om virksomheder, der befinder sig på B2C- markedet. Dette skyldes, at de sociale medier, som jeg har koncentreret mig om, appellerer mest til B2C- kunder frem for B2B- kunder. Selv om, der som oftest er tale om udviklingen af et håndgribeligt produkt, kan produktet i denne sammenhæng også være en service. Det er vigtigt at have in mente, at de fundamentale behov, som præsenteres i virksomhedens strategi, skal være definerede, inden implementeringen af en succesfuld innovationsproces er mulig via de sociale medier. Opgaven vil være centreret omkring begrebet innovation. For at begrænse opgavens omfang har jeg valgt at fokusere på de to innovationsbegreber lukket og åben innovationsteori. Gennem disse to kernebegreber har jeg valgt at begrænse mit analyseområde til at fokusere på de to hovedforfattere Robert Verganti og Henry Chesbroughs teorier om henholdsvis designdrevet og åben innovation. I flere henseender vil kunderne blive omtalt som brugere for at henvise til, at de har som hovedformål at bidrage til processen fremfor at købe produkterne. Dette er også med til at understrege at brugerne ikke nødvendigvis behøver at være nye købere af produktet, men kan være eksisterende kunder, som har kommentarer eller forslag til forbedringer af produktet. Derudover ville det have været ideelt at have adspurgt nogle eksisterende virksomheder, som anvender åbne innovationsprocesser, om hvad der kendetegner åben innovation og hvilke udfordringer de ser ved teorien. Dette har desværre ikke været muligt grundet opgavens omfang og det begrænsede tidsperspektiv. Majoriteten af danske eksempler stammer fra det sociale netværk Facebook, da det er det mest besøgte og anvendte sociale medie herhjemme. Gennem opgaven vil jeg præsentere eksempler/cases og modeller baseret på amerikanske undersøgelser, da de amerikanske brugere er længere fremme i udviklingen af de sociale 10

11 medier, end vi er det herhjemme. Derfor betragtes de amerikanske medier og brugere som en forudsigelse af, hvordan de danske medier og brugere vil agere i fremtiden. 11

12 6. Metode Opgaven indledes med en kort definition af, hvad innovation er. Derefter vil tages der udgangspunkt i den lukkede og åbne innovation, og der vil blive redegjort for, hvilken form der bedst egner sig til anvendelse via de sociale medier. Baseret på en grundig gennemgang af den lukkede innovationsproces, som uddybes af Robert Verganti (2009), gøres det nemmere at gennemskue den åbne innovation og de væsentlige forskelle mellem de to teorier. Med udgangspunkt i denne komparative analyse er det muligt at fremhæve, hvilken af de to teorier, der bedst egner sig til sociale medier. I forbindelse med teorigennemgangen vil der blive præsenteret konkrete cases i form af virksomhedseksempler på lukket og åben innovation. Med disse eksempler gøres det lettere for læseren at forholde sig til, hvilke aktører der inddrages i innovationsprocessen og gennem hvilke teorier. Det omhandler f.eks. crowdsourcing, community- baseret og især brugerbaseret innovation. Alle tre begreber ligger op til at kigge på brugerbaseret innovation, mens hovedfokus ligger på brugerbaseret innovation og brugerinvolvering. Efter at have set på, hvordan brugerne kan involveres vil jeg se nærmere på, hvem brugerne er ved brug af blandt andet det teoretiske værktøj, som er kendes som den sociale, teknografiske stige. Herved synliggøres brugerne og det gøres nemmere for virksomhederne at se, hvor de kan finde de ideelle brugere som ambassadører for virksomhederne og deres produkter. Det kan være svært for virksomheden at gennemskue hvilke brugere, de skal fokusere på. Af samme grund har Peter Svarre (2011) opstillet fire typer produkter, som kan hjælpe virksomheder i form af guidelines til, hvordan de kan aktivere brugerne i bedømmelse og kommentering af virksomhederne. Det stiller virksomhederne bedre i deres kamp for at tiltrække nye brugere og aktivere dem i forsøget på at få dem til at omtale virksomhederne. I forbindelse med implementeringen er det også vigtigt at kigge på, hvad virksomhederne kan gøre for at motiverer dem - både til at involvere og fastholde dem, inden konkurrenterne maser sig på. I denne sammenhæng ligger de to anerkendte teoretikere Maslow (1943) og Herzberg (1959) inde med brugbar viden om, hvordan en virksomhed kan aktivere og involvere brugerne. Motivationsteorierne ser på, hvad virksomheden skal gøre for at kunne implementere og aktivere deres brugere og derved også fastholde dem gennem motivation. 12

13 Afslutningsvis vil opgaven lægge vægt på, hvilke fordele en virksomhed kan udnytte ved at implementere åben innovation. Gennem dette afsnit vil teorien hovedsageligt ligge sig op ad de tidligere nævnte teorier, men der vil også blive præsenteret eksempler fra relevante artikler. Artiklerne og de praktiske eksempler er med til at give opgaven et realistisk og nuanceret syn på, hvordan virksomheder i dag bruger den åbne innovation. Både nationale og internationale eksempler analyseres og der ses på, hvordan den åbne innovation og især den brugerbaserede innovation kan anvendes. Undervejs i denne gennemgang vendes også nogle af de problemstillinger, som en virksomhed vil møde i forbindelse med implementeringen. På den måde kan virksomheden forberede sig og ruste sig til implementeringen. I afsnittet anbefalinger vil jeg samle op på de vigtigste fakta, som virksomheden skal forberede og indstille sig på inden selve implementeringen. Denne anbefaling skal betragtes som en guideline og en mulighed for at sætte nogle tanker i gang hos virksomheden, inden den kaster sig ud i implementeringen. 6.1 Metodekritik Designdrevet og åben innovation kan umiddelbart godt minde om hinanden i deres proces- opbygning, men forskellene ligger i hvor meget de åbner sig op overfor omverden. Som tidligere nævnt i litteraturgennemgangen kan den åbne innovationsteori være diffus, hvilket har gjort det svært at præsentere en klar fortolkning af, hvad åben innovation indbefatter. For at gøre processen mere overskuelig og tilgængelig for læseren ville det have været en fordel at få uddybet den åbne innovationsteori med virksomheder, som allerede er brugere af den. Brugerbaseret innovation er meget omdiskuteret, dog med en øget popularitet gennem tiden. Derfor har det også været svært at fremskaffe relevant litteratur på området, hvilket kan gøre emnet lidt flydende. Innovation Center Employees (ICE) har sammensat en rapport, hvori de behandler brugerbaseret innovation med definitioner og fremgangsmåder. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i serviceydelser, og udelader derfor nogle vigtige detaljer vedrørende brugerbaseret innovation i en produktionsvirksomhed. Rapporten er udarbejdet med det formål at guide en virksomhed i, hvordan den skal agere. Det er ikke anvendeligt i denne opgave, som skal appellerer til flere forskelligartede virksomheder i forskellige brancher og dermed ikke kun servicebranchen. Af samme årsag vil metoden kun blive 13

14 anvendt med min fortolkning af rapporten som udgangspunkt. Mine fortolkninger tilpasses altså et bredere virksomhedsfelt. Derudover vil begrebet brugerbaseret innovation fungere bedst på et højt involveringsprodukt, hvor brugerne i forvejen er meget passionerede omkring produktet. Implementering: Der er skrevet utrolig meget om, hvordan implementeringen af innovation skal foregå, men det er individuelt for hver virksomhed, hvilke vejledninger der fungere bedst for dem. Derfor skal teorierne blot ses som en vejledning, hvor virksomheder kan plukke ud fra og sammen sætte med fokus på deres målsætning. Ud fra de anvendte teorier indenfor dette område bør det nævnes, at mange af teorierne har taget udgangspunkt i de amerikanske brugere. Dette gælder blandt andet den sociale teknografiske stige, hvor brugerne er mere aktive på blogområdet herhjemme. Det gør sig også gældende blandt de forskellige netværksmidler og udbydere. Det sociale medie Twitter er langt mere populært blandt de amerikanske brugere, end det er tilfældet blandt de danske brugere. Med udgangspunkt i denne udvikling bør det overvejes, hvad enten man skal involvere brugerne herhjemme eller internationalt. Derfor vil implementeringen se en del anderledes ud, hvis implementeringen finder sted internationalt fremfor nationalt. Motivation: Maslow og Herzberg er begge historistiske teoretikere indenfor motivationsteorier, men der findes også en del kritik af deres teorier. Det kan være svært at definere en konkret sammensætning af faktorer, der kan medvirke til motivation eller opfylde medarbejdernes behov, da det er individuelt fra person til person. Derudover er både To- faktor- teorien af Herzberg og Behovspyramiden af Maslow udarbejdet ud fra ældre undersøgelser, hvor der kan argumenteres for, at de kan være forældede i deres fortolkninger. Der kan forekomme nye motivationsfaktorer, som kan have indflydelse på brugerne. Derudover er Herzbergs teori baseret på en mindre undersøgelse med kun 200 respondenter, og den kan derfor ikke anses som repræsentativ, da de adspurgte var medarbejdere, der alle opererede på samme niveau og dermed ikke repræsenterer lag i en organisation. Derudover bliver der også stillet åbne spørgsmål i undersøgelsen, hvilket kan gøre det sværere at kode svarene korrekt. En væsentlig fejl ved undersøgelsen er, at Herzberg ikke ser på produktiviteten i undersøgelsen. I 14

15 stedet antager Herzberg, at hvis medarbejderen er tilfreds i sit arbejde, så vil produktiviteten også være høj, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Virksomhedens fordele ved at anvende åben innovation kan være vanskelige at gennemskue. Derfor er der taget udgangspunkt i de samme teorier som tidligere er anvendt i opgaven. Gennem disse teorier er der ikke taget højde for eller udregnet en økonomisk gevinst. Uden en udregning af, hvad virksomheden kan få ud af tiltaget rent økonomisk fremstår teorien mindre valid. Det kan med andre ord være vanskeligt at se et egentligt resultat på, hvor meget virksomheden får ud af den nye innovation. Dette vil formentlig først være et resultat, der kan ses idet produktet sælges på markedet. Selv det kan være vanskeligt, da salget ikke kun er afhængigt af innovationsprocessen. Der er således flere faktorer, der spiller ind. Virksomheden kan muligvis bruge deres brandloyalitet og kendskabsgrad til at analysere, hvor synlige de er blevet på markedet efter ændringen i innovationsprocessen. Dette kan gøres ud fra f.eks. målinger på de sociale medier, hvilket jeg desværre ikke kommer ind på grundet opgavens begrænsede omfang. 15

16 7. Analyseafsnit Der er mange definitioner på, hvordan innovation kan defineres, men en mulig definition lyder som følger: The process by which an idea is translated into a good or service for which people will pay, or something that results from the process (www.businessdictionary.com). Denne definition forklarer, at selve idéerne kommer fra en proces. Gennem det følgende afsnit vil jeg se nærmere på to bestemte innovationsprocesser, navnlig åbne og lukkede innovationsprocesser. Her uddybes, hvad der kendetegner åben og lukket innovation. Slutteligt i afsnittet vil jeg præsentere den mest gavnlige fremgangsmåde for brugen af sociale medier. 7.1 Design- drevet innovation Der findes to teorier indenfor innovation, nemlig den åbne og transparente innovation mod den lukkede design- drevne innovation. Design- drevet innovation er den innovationsform, der minder om flest virksomheders produktion, selvom den adskiller sig på nogle punkter. Den designdrevne innovation anvender vidensdeling i større grad and alminelige produktionsvirksomheder, som anvender co branding, da de udvikler deres produktioner i innovationsprocessen ud fra dybdegående research og informationer. Kendetegnene for lukket innovation kan ifølge Chesbrough beskrives således: Companies generate their own ideas and then develop them, build them, market them, distribute them, service them, finance them, and support them on their own (Henry W. Chesbrough 2003) Dette citat illustrerer, hvordan det, der kendetegner den lukkede innovation, er, at virksomheden her fastholder størstedelen af processen internt i virksomheden. I det følgende vil jeg kigge nærmere på, hvad der kendetegner den lukkede innovationsform design- drevet innovation. 16

17 I figuren nedenfor er de forskellige innovationsformer opstillet, så det er overskueligt at se, hvilke forskellige innovationsformer, der er tale om (figur 1-1 Robert Verganti 2009 s. 5). Figuren viser den klare forskel mellem user- centered, som også betegnes som den brugerbaserede (som der vil blive redegjort for senere i analyseafsnittet), technology push og den design- drevet innovation. Technology push kendetegn er, at den indebærer en radikal ændring med en mindre positiv eller negativ ændring i ændringsopfattelsen af produktet. Det betyder at det er produkter, som har et højt teknologisk niveau, men også indebærer en mindre ændring i opfattelsen af produktet. Gennem den design- drevne innovation skaber virksomhederne produkter, der skaber en radikal holdningsændring i forhold til produktet blandt kunderne. Dette kan skyldes, at produktet som oftest overrasker og vækker et latent behov hos kunden. Produktet kan altså vække et behov hos kunden, som de ikke anede eksisterede. Det kan også være et produkt, som kunden i forvejen kender, der får nye funktioner, hvormed opfattelsen af produktet ændres. Derved ser design- drevet innovation, ifølge Verganti, blot innovationen fra et bredere perspektiv, som bygger på en formodning om, hvordan brugernes liv og behov vil udvikle sig fra virksomhedens perspektiv (Robert Verganti 2009). Men det betyder ikke at selve innovationsprocessen kun bliver påvirket af virksomhedens interne faktorer. Der er nemlig også andre interessenter eller interpreter, som kan bidrage og være interesseret i produktudviklingen Interpreter Interessenterne kan være mange forskellige mennesker, men de har alle en rolle i processen. Det kan være interessenterne indenfor samme interesseområde (se figur 1-2 nedenfor (Robert Verganti 2009 s.12)): 17

18 Virksomheden samler et hold eksperter, som de får til at hjælpe sig med dataindsamlingen. Eksempler på disse agenter fremgår af figuren til venstre. Eksperterne og virksomheden udveksler deres viden om brugeren eller produkter baseret på forskellige scenarier for, hvad brugerens potentielle behov på et givent tidspunkt. Det kan f.eks. være en morgensituation i en familie. Her kan der spille forskellige behov ind for, hvordan familien får den bedste start på dagen og det kan involvere forskellige interessenter, som sengeleverandører, transport, medier osv. Det er essentielt for innovationsprocessen, at eksperterne er nøje udvalgt og bidrager med mest muligt. Der er mange, der yder en masse til processen, men det, der kan være vanskeligt og skaber en lang proces, er at finde frem til de eksperter, der fungerer og yder bedst til virksomhedens innovationsproces i form af gode inputs. Køkkenredskabsfirmaet Alessi har gennem deres legesyge og sjove køkkenserie benyttet sig af interessenter som psykoanalytikere og disses analytiske rapporter i udviklingen af deres produkter. Rapporterne viste tydeligt, at børn tiltrækkes af farverige og barnlige som bamser. Disse elementer kan hjælpe barnet på vejen mod et selvstændigt liv og derved løsrive det fra moren. Ved hjælp af eksterne interessenter lykkes det Alessi at udvikle en række nye produkter, som skabte en radikal mening blandt deres kunder, som ændrede deres opfattelse af køkkenredskaber. Der kan også være nogle kulturelle og tekniske udfordringer, der spiller ind pga. forskelle mellem verdens lande. Det kan udspille sig i forskelligheder indenfor, hvad der er tilladt indenfor visse religioner eller noget så simpelt som opfattelsen af produkttypen. Der kan f.eks. 18

19 være forskellige opfattelser af, hvad der kan defineres som et luksusmøbel. Ved at anvende eksterne eksperter er der mulighed for at se nye vinkler på produktudvikling og eventuelt komme nogle af disse kulturelle forskelle i forkøbet. De eksterne eksperter kan dermed fungere som mellemled eller broer, som opbygger et fælles led mellem virksomheden og kunden samt skaber en bedre gensidig forståelse og ikke mindst eliminerer risikoen for misforståelser. Disse broer kan hjælpe med at skabe eller ændre kundens holdning til produktet. Dette er blandt sket hos Apple med deres The imac G3, hvor Jonathan Ive, gennem sit bidrag til innovationsprocessen, hjalp brugere af produktet til at se den nye mening med imac en og derved ændrede deres opfattelse af, hvad en computer kan bruges til (Robert Verganti 2009). Derudover kan broerne også give adgang til andre interpreters gennem deres netværk. En anden virksomhed, der bruger design- drevne innovationsprocesser, er IDEO, som har bygget deres organisation op efter sammensætning af forskellige eksperter, som ved hjælp af innovative metoder og forskning anvender tidligere produkters funktioner som inspiration til nye produkter indenfor andre brancher. Det kan f.eks. være udviklingen af en metode til, hvordan man giver indsprøjtninger til patienter uden brug af nåle. Det udformede sig i et plaster, som påføres og medicinen indføres derefter gennem huden Processen Virksomheder, der anvender design- drevet innovation, er meget hemmelighedsfulde og holder deres idéer tæt ind til kroppen - i løbet af udviklingsprocessen. Der er er forskellige måder at illustrerer, hvordan den lukkede innovation bliver grebet an. I denne model (Henry Chesbrough 2003) vises processen meget forenklet, hvilket giver læseren et overblik over, hvordan processen i det store hele hænger sammen. Den lukkede innovationsproces betyder, at det kan være svært at komme i betragtning og blive involveret i den lukkede kreds af udviklere, som er afbilledet i figur ovenfor. Processen indebærer derfor to aspekter: viden om, hvordan kunder kan give produkterne betydning/indhold og den indirekte evne til at påvirke udviklingen af en ny radikal betydning. 19

20 Virksomhederne vil helst holde udviklingsprocessen internt blandt deres egne udviklere uden at involvere eksterne parter. Innovationsprocessen er bygget op omkring en kerne af elitemedarbejdere, der er indforstået med processens gang. Det betyder, at der ikke ligger nogen form for regelsæt for, hvordan man gennemgår processen. Det ligger til normerne, at processen og fremgangsmåden er indforstået og derfor ikke skal hverken forklares eller uddybes overfor de implicerede i processen. Selve processen er illustreret i figur her (Robert Verganti 2009 s.134), hvor det er muligt at se, hvordan de forskellige parter påvirker processen. Selve processen er inddelt i tre dele: listening, interpreting og adressing. Listening Det første stadie går ud på at lytte og diskutere eksisterende produkter på markedet med den lukkede designkreds. Det behøver ikke nødvendigvis omhandle de største produkter på markedet, men det er en god idé at diskutere de produkter, som de nærmeste konkurrenter ikke opfatter som direkte konkurrenter, da det skaber et andet perspektiv samtidig med, at man søger udenfor netværket. Det er vigtigt, at den lukkede designkreds ikke kun indebærer eksperter fra virksomheden selv, da det vil få dem til at fokusere på udviklingen af et af virksomhedens egne produkter.. Det er vigtigt at udskifte sine interpreters gennem årene, så de ikke låser denne del af processen fast og dermed fastlåser virksomhedens og dens produkter i at udvikle sig innovativt i fremtiden. Interpreting I det andet stadie er det fortolkningen og forståelsen, som er i højsædet. Det er i dette stadie, virksomhederne fortolker de indtryk og påvirkninger, der er kommet fra deres partnere samt disses data om lignende produkter. Dataen anvendes til udviklingen af egne unikke forslag, 20

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Hvad er en fokusgruppe?

Hvad er en fokusgruppe? Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere