Adresse/Address Telefon/ Telephone Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) DK-4300 Holbæk Telefax Website

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website"

Transkript

1 M Adresse/Address Telefon/ Telephone Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45)

2 M

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Introduktion...4 Tekniske specifikationer M Sikkerhedsinstruktion...6 Betjening...8 Opstart...9 Skift af prægefolierulle...10 Prægefoliefremtræk...10 Skift af typer og klichéer...11 Indstilling af printparametre...12 Prægefolie...12 Prægetid og temperatur...12 Modtryk...13 Installation...14 Indbygning M Elektrisk tilslutning...16 El-diagram M Startsignal...18 Folie alarm...19 Luft forsyning...20 Vedligeholdelse...21 Rengøring...21 Reparation og renovering...22 Anbefalede reservedele M Forslag til problemløsning...23 Samlingstegninger og styklister...24 Kontrolkasse M M set forfra...26 M set bagfra...27 M set fra siden...28 Bremse M Opspoling M Hovedcylinder M100 (tegning)...31 Hovedcylinder M100 (liste)...32 Prægehoved M Foliecylinder M Underlag M STD-250 diagram...36 SPT-250 diagram...37 AFS-250 diagram...38 Table of contents Table of contents...3 Introduction...4 Technical specs M Safety instructions...6 Operation...8 Starting the printer...9 Exchanging hot foil roll...10 Advancing hot foil...10 Exchanging types and dies...11 Setting print parameters...12 Hot foil...12 Printing time and temperature...12 Counter pressure...13 Installation...14 Mounting M Electric connection...16 Electric diagramme M Startsignal...18 Foil alarm...19 Air supply...20 Maintenance...21 Cleaning...21 Repair and reconditioning...22 Recommended spares M Trouble shooting...23 Assembly drawings and part lists...24 Controlbox M M front view...26 M rear view...27 M side view...28 Brake M Rewinder M Main Cylinder M (drawing)..31 Main Cylinder M-100 (list)...32 Printing head M Foil cylinder M Counter pressure plate M STD-250 diagramme...36 SPT-250 diagramme...37 AFS-250 diagramme...38 M

4 Introduktion Elmoprint vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak, fordi De valgte vort produkt til at løse Deres opgave. Elmoprint har mange års erfaring med fremstilling af prægemaskiner. Prægemaskinerne er produceret med øje for høj kvalitet og driftsikkerhed, samt til at kunne virke i krævende miljøer. Prægemaskinerne er derfor fremstillet af anodiseret aluminium og rustfrit stål, så de overholder, de høje krav, som især fødevareindustrien stiller. For at De, som bruger, kan få det optimale ud af deres prægemaskine, beder vi Dem læse denne manual igennem og gøre Dem bekendt med drift og vedligehold af prægemaskinen. Introduction Elmoprint will like to take this opportunity to thank you for choosing our product to solve your assignment. Elmoprint has many years of experience in manufacturing imprinting machinery. The hot stamping machines are produced with emphasis on high quality and durability, and to work in demanding surroundings for many years to come. Thus the hot stamping machines are produced in anodized aluminium and stainless steel, to fulfil the high demands, that food industry require. Please read this manual and become acquainted with the operating and maintenance of the hot stamping machine in order to be able to utilize our product to its utmost potential. M

5 Tekniske specifikationer M Tryk Max. trykareal 100mm(længde)x150mm(bredde). Max. hastighed 100 tryk per minut. Forbrug Trykluft 5-10 Bar. Forbrug 0,8 l trykluft per tryk. El 230V/500W med forsikring 3A. Dimension LxDxH inklusiv prægefolierulle 380x198x282 mm. Vægt 9 Kg. Andet Støj < 70 db(a). Prægemaskinens serie nr: Technical specs M Print Max. printarea 100mm(length)x150mm(width). Max. speed 100 prints per minute. Consumption Compressed air 5-10 Bar, 0,8 l compressed air per print. Power 230V/500W fuse 3A. Dimension LxDxH including hotfoilroll 380x198x282 mm. Weight 9 Kg. Other Noise Less than 70 db(a). The printers serial number: Deres prægemaskine er leveret med følgende modifikationer: Your printer has been delivered with the following modifications: Deres prægemaskine er leveret med typeholder(e) med følgende serienummer: Your printer has been delivered with typeholder(s) with the following serielnumber(s): M

6 Sikkerhedsinstruktion Deres prægemaskine er udviklet og fremstillet til at trykke en information på etiketter og emballage. Den er beregnet til indbygning på pakkemaskiner, eller etikettedispensere, hvor der i forvejen er elektriske - og/eller pneumatiske dele. Det er vigtigt at De læser nedstående sikkerhedsinstrukser, før De tager maskinen i brug. Safety instructions Your printer has been developed and manufactured for printing information on labels and packaging. It is designed to be built into packing machinery and label applicators already equipped with electronic and/or pneumatic components. It's important that you read the safety instructions below, before you use your printer. Prægemaskinen er tilsluttet 230 V og der skal ved installering drages omsorg for, at tilledningen ikke beskadiges. Prægemaskinen tilsluttes over en forsikring. Den rustfrie skærm er mærket med en advarselstrekant og må ikke fjernes før prægemaskinen er spændingsløs. Der føres 230V frem til klemrækken og varme- legemet / legemerne. The printer runs on 230 V, and during installation, please be sure not to damage the connecting cable. The printer must be connected through a fuse. The stainless steel shield is equipped with a warning sign and must not be removed while printer is connected. 230 VAC are connected to the tag block, and the heating element(s). Prægemaskinen virker ved, at en prægefolie bliver varmeoverført til emnet. Dette indebærer, at prægehoved og typeholder er opvarmet til C. Håndtaget på typeholderen er fremstillet af et ikke varmeledende materiale, således at man kan udskifte typer og klichéer, mens typeholderen er varm, uden brug af værnemidler. Den viste advarselstrekant er vedlagt maskinen og skal ved montage anbringes, således at det bedst advarer operatøren. The printer works by thermally transferring the hot foil to the substrate. This means that the printing head and type holder are heated to C. The handle of the type holder is of non heat-conductive material, so types and dies can be replaced, while the typeholder is hot, without use of special protection The warning sign above is delivered with the printer, and must during mounting be placed in a position, where it best warns the operator. M

7 For at overføre prægefolien trykkes de varme typer/klichéer ned mod en ydre flade (emne eller underlag), hvorved prægefolie og emne trykkes sammen. Dette sker med en kraft, der kan klemme fingre, hvorfor man ALTID skal undgå at have disse mellem typeholderen og underlaget (evt. emnet). Prægemaskinen er konstrueret således at man nemt kan udskifte prægefolie og typeholdere uden at få fingrene mellem typeholder og underlag. Der skal ved montage tages hensyn til at operatøren nemt kan komme til omkring prægemaskinen. To transfer the coding material, the hot types / dies are pressed towards an external surface (substrate or counter pressure plate), thus pressing the hot foil and substrate together. This pressure can damage fingers, so you must make sure, NEVER to have your fingers between the typeholder and the counterpressure plate. Your printer has been designed, so you can easily exchangen hot foil and typeholder without having your fingers between the typeholder and counter pressure plate. Necessary access around the printer, must be concidered, while mounting the printer. Prægefolie, som er leveret af Elmoprint, afgiver ikke dampe ved brug, og indeholder ikke tungmetaller. Non-toxic certifikat kan rekvireres fra Elmoprint. Hot foil delivered by Elmoprint does not release fumes during use and does not contain heavy metals. A non-toxicity certificate can be ordered from Elmoprint. Prægemaskinen er trykprøvet til 10 bar ved den afsluttende test hos Elmoprint og må ikke udsættes for højere lufttryk. The printer was tested to 10 bars during the final test at Elmoprint and must not be exposed to higher pressure. M

8 Betjening Denne del af manualen omhandler de ting som operatøren skal vide, for at kunne betjene prægemaskinen. Det vil sige, "Opstart", samt skift af prægefolie og typer og klichéer, samt indstilling af prægetid, -temperatur og - tryk, således at man opnår den bedst mulige trykkvalitet. Læs iøvrigt også "Sikkerhedsinstruktion", samt "rengøring" andetsteds i manualen. Operation This is the operators part of the manual, with the information necessary to operate the printer. This includes "Starting the printer", as well as exchanging hot foil, types and dies, and also how to set up printing time, temperature and pressure, to obtain the best possible printquality. Please also read "Safety instruction" and "cleaining", elsewhere in the manual. M

9 Opstart Det forudsættes at prægemaskinen er monteret i en anden maskine (værtsmaskinen) og forsynes med el-, trykluft og startsignal fra denne. Læs evt. værtsmaskinens manual, såfremt der er problemer med tilførsel / tilslutning af el-, trykluft og startsignal. Såfremt prægemaskinen er leveret fra Elmoprint i en bordopstilling (el. lign.), vil de nødvendige oplysninger fremgå af et tillæg til denne manual. Starting the printer We presume that the printer is mounted in an other machine (the host machine) and supplied with power-, compressed air and startsignal fra the host. You may need to read the manual for the host machine to get info about turning on/off the supply of power- air and startsignal. If the printer is delivered from Elmoprint in a table frame (or likewise), you may find the necessary information in an appendix to this manual. Ca. 10 min. før prægemaskinen skal bruges, tændes for kontakt 1 (varme) og potmeter 2 stilles på den ønskede temperatur, f. eks. 135 C. Under opvarmning vil den røde lampe lyse konstant, indtil den ønskede temperatur er opnået, hvorefter samme lampe vil starte på at blinke. På kontakt 3 (tid) tændes for maskinen og på potmeter 4 kan prægetiden indstilles. Den mest normale tid ligger på 0,1-0,2 sek. Turn on the heat (pos. 1) approx. 10 min. before the hot stamping machine is taking into use, and set potentiometer (pos. 2) at the desired temperature, (135 C for example). While it s heating up, the red LED will shine continuously until the desired temperature is reached, where upon this same LED will start flashing. Switch the time on (pos. 3) and set the imprinting time on potentiometer (pos.4). In most cases this will be between 0,1 and 0,2 seconds. M

10 Skift af prægefolierulle Prægemaskinen virker ved at overføre pigment fra en rulle prægefolie til det materiale, der skal tiltrykkes. Prægefolien trækkes frem mellem hvert tryk og rullen rækker derfor kun til et begrænset antal tryk. Ved opstart skal man sikre sig at der er prægefolie på maskinen og at den er trådt korrekt. Når prægefolien er opbrugt (eller lidt før) skal der skiftes rulle. Prægefolien skal monteres, som vist på figuren her. På gevindakslen A monteres prægefolien og ved at dreje på skiverne B kan den rette position i forhold til typeholderen T indstilles. Husk at sikre indstillingen med kontramøtrikken. Folien føres over bremsearmen C over til foliestyr D, op til fremtræksvalsen E. Ved at trykke F ned, løftes trykrullen G fri. Et paprør monteres på akselen H og folien kan påsættes i urets retning. Med arm F føres valsen tilbage og folien er nu i klemme. Folien spoles fast på paprøret, ved at dreje på fremtræksvalsen E. Når folien er stram på hele længden, er maskinen klar til brug. Prægefoliefremtræk Længden af fremtrækket på prægefolien bestemmes på justerskruen I og fremtrækshastigheden stilles på drøvleventilen, således at fremtrækket er jævnt, men hurtigere end prægetiden. Exchanging hot foil roll The printer operates by transfering a pigment from a roll of hot foil to the substrate intended for printing. The hot foil is pulled forward between each print, thus causing the roll to last for a limited amount of prints. Please check that there is hot foil on the printer before starting and that is it treaded correctly. When the hot foil roll is empty, you will have to replace it. The imprinting foil must be mounted as shown in the figure. Mount the roll on the shaft A, and find the correct position in relation to the typeholder T by turning the discs B. Secure the adjustment with the lock nut. Guide the foil over the brake lever C and over two guides D up to shaft E. Push F down in order to lift up and release the rubber roller G, so that the foil can be attached in a clockwise direction. Using lever F, guide the cylinder back and the foil is now clamped in place. Mount a cardboard tube on shaft H and wind the foil tightly around it by turning E. When the entire length of the imprinting foil is tight, the machine is ready for use. Advancing hot foil Set the length of the forward stroke on the imprinting foil by using adjustingscrew I, and the speed of the cylinder is adjusted on the throttlevalve, making the foil advance steady, while faster than the printing time. M

11 Skift af typer og klichéer Prægemaskinen virker ved at opvarmede typer, klichéer og/eller nummeratører trykker en prægefolie ned mod det materiale (pakkefilm, etiket, eller andet) som skal tiltrykkes, hvorved pigment fra prægefolien overføres. Typerne, hhv. klichéerne og nummeratørerne sidder i en holder, kaldet typeholderen. Typeholdere leveres designet til det tryk, som De ønsker at trykke og bygget op så det bedst muligt egner sig til Deres behov. Deres typeholder kan identificees på serienummeret. Typeholdere har et håndtag, der ikke er varmeledende og er designet således at De kan udskifte typer og klichéer, eller dreje hjul på nummeratørerne, uden værktøj og uden at typeholderen behøver at blive afkølet først. Typer anbringes i spor og sporene fyldes op med blindtyper, hvorefter typerne fastlåses med en nål. Exchanging types and dies The hot stamping machine operates by heated types, dies or numbering units pressing a hot foil against the material intended for printing (packaging film, label or otherwise), thus transfering pigment from the hot foil. Types, dies and numbering units are fixed in a holder, refered to as the typeholder. Typeholders are customized for the print you request, and designed to fulfil your demands. Your typeholder can be identified by a serialnumber. Typeholders have a non heat conductive handle and are designed so you can exchance types and dies without using tools. By using a needle" each induvidual line of types are held in position. The desired text or combination of numbers is set down in the line and the remainder of the line is filled with blind types to prevent the types from moving lengthwise. The needle is inserted and turned into the lock. 1. Klicheholderplade 2. Håndtag 3. Typeholder 4. Type 5. Nål 6. Spor / Linie 7. Låsepal 8. Serienummer 1. Clichéholderplate 2. Handle 3. Typeholder 4. Type 5. Needle 6. Line 7. Lock 8. Serialnumber M

12 Indstilling af printparametre En god trykkvalitet afhænger af flere parametre, der skal vælges og indstilles med omhu: - Prægefoliens type og kvalitet. - Prægetemperatur. - Prægetid. - Trykkraft. - Kvalitet af modtryk. Prægefolie Prægefolie leveres i mange forskellige typer og den prægefolie, der egner sig bedst til at trykke på Deres materiale, bør bestemmes ved udførsel af prøvetryk. Elmoprint udfører altid gerne prøvetryk for Dem. Prægetid og temperatur Prægetid og temperatur indstilles ved ibrugtagning af prægemaskinen, eller ved skift af materiale eller prægefolietype. Prægetid og temperatur spiller meget tæt sammen og skal vælges under hensyntagning til trykkvalitet, trykbestandighed, samt krav til hastighed og minimal klæbning mellem prægefolien og materiale, hhv. materiale og underlaget. Vejledende bør prægetiden være kort (0,1-0,3 sekund), for at opnå et tryk med skarpe kanter, samt minimal klæbning, mens prægetemperaturen vælges så højt at trykket bliver bestandigt. Vejledende temperaturer: Polyethylen C Cellofan C Polypropylen C Papir C Aluminiumsfolie C Setting print parameters A good print quality depends on multible parameters, which must be selected and set carefully: - Grade and quality of the hot foil. - Printing temperature. - Printing time. - Printing pressure. - Quality of counter pressure. Hot foil Hot foil is available in many different grades, and the grade best suitable to print on your substrate should be determined through a session of test printing. Elmoprint will be happy to make such test printing for you. Printing time and temperature Printing time and temperature must be set when starting to print on a new substrate, or with a new grade of hot foil. Printing time and temperature interact, and must be determined, taking print quality, print resistance, as well as speed and problems with substrate sticking to hot foil or counter pressure plate in concideration. Printing time shall be short (0,1-0,3 sec.), in order to get prints with sharp edges, and avoid that the substrate sticks to the hot foil or counter pressure plate, while temperature is set so the print is resistant. Recommendable temperatures: Polyethylene C Cellophane C Polypropylene C Paper C Alu-foil C M

13 Modtryk Ved varmeprægning skal der sikres en jævn trykkraft på ca. 500 N/cm 2. Ved tryk på fleksible flade materialer (f.eks. pakkefilm og etiketter) benyttes derfor et underlag til modhold. Underlaget kan leveres i 3 forskellige materialer, afhængigt af formålet: - Silicone-underlag (hvidt) anvendes til langt de fleste formål, fordi det er fleksibelt og nemt at indstille. - Til store tryk, samt på materialer, der er mindre fleksible (f.eks. alu-folier) anvendes med fordel det hårdere PU-underlag (rødt). - Såfremt, man ved indstilling af prægetid og temperatur, ikke kan undgå, at pakkefilmen klæber til underlaget, kan det være nødvendigt at beklæde underlaget med glasflake (sort). Underlaget skal indstilles, således at det yder lige stort modtryk på hele trykfladen, samtidig med at man ikke trykker dybere ned i underlaget end aller højst nødvendigt. Underlaget indstilles på skruerne (I). For at opnå god trykkvalitet, skal underlaget holdes rent og udskiftes når der kommer mærker i det. Efter rengøring er det en god idé at smøre med talkum, for at underlaget bliver så glat som muligt og klæbning undgås. Counter pressure Hot stamping requires a pressure of approx. 50 kp/cm 2. Thus a counter pressure plate is used when printing on flexible materials (i.e. packaging films and labels). The counter pressure plate is available in 3 different materials, depending on the purpose: - Silicone rubber plate (white) is suitable for most purposes, as it's flexible and easy to adjust. - For large area printing and printing on materials with little flexibility (i.e. alu-foils), a harder PU-plate is recommendable. - If the substrate sticks to the plate, and adjusting printing time and temperature can't solve the problem, it may be necessary to coat the plate with woven glass (black). The counter pressure plate must be adjusted to apply even counter pressure at the entire print area, without printing deeper than necessary. The counter pressure plate is adjusted on the screws (I). To maintain good print quality, the counter pressure plate must be kept clean and without deep marks. After cleaning the plate, you should use talc powder, to make the plate smooth and avoid that the substrate sticks to the plate. M

14 Installation Denne del af manualen omhandler de ting som montøren skal vide, for at kunne montere prægemaskinen. Montage omfatter at fastgøre printeren i et stativ i værtsmaskinen (pakkemaskine, etikettedispenser, eller tilsvarende), samt tilslutte el- og trykluft- forsyning og tilslutte startsignal og foliealarm, således at prægemaskinen kan fungere sammen med værtsmaskinen. Læs først "Sikkerhedsinstruktion". Installation This part of the manual is intended for the technician, with the information necessary to install the printer. This includes mounting the printer in a frame on the host machine (packaging machine, label applicator or otherwise), as well as connecting power- and airsupply, and connecting startsignal and foilalarm for the printer to interact with the host machine. Please read "Safety instruction" first. M

15 Indbygning M M prægemaskinen skal monteres i en ramme eller gaffel med en indvendig afstand på 202mm. De 2 topskinner skal have en indvendig afstand på 40mm, mens de 2 bundskinner skal være 30mm fra hinanden. Mounting M M-100 must be mounted in a frame or fork with an inner dimension of 202 mm. Inner dimension between the 2 top tracks: 40 mm. Inner dimension between the bottom tracks: 30 mm. M

16 Elektrisk tilslutning Kontrolkassen opsættes et egnet sted og kabler trækkes og forbindes som følger: Electric connection Place the controlbox in accessible location, and connect the cables as follows: Alle kabler er mærket med nummer, som svarer til klemrækken. Kabel 3x1VMVL (mrk. 1) er varmeelement og det forbindes på klemmerne 7 og 8, samt gul/grøn kabel på jordklemme. Kabel 2x0,5VMVL (mrk. 2) er temperaturføleren, den forbindes på klemmerne 9 og 10, skærm forbindes til jordklemmen. Kabel 2x0,75VMVL (mrk. 3) er til magnetventilen, som forbindes på klemmerne 3 og 4, elstikket (mrk. 3 kan skrues af og ledninger forbindes på nr. 1 og 2) + jord. Kabel 3x0,75VMVL (mrk. 4) er netspænding, normalt 230V/50Hz, og det forbindes på terminal 1 og 2, samt gul/grøn kabel på jordklemmen. All cables are marked with numbers, corresponding to the terminal strip. Cable 3x1VMVL (marked 1) for the heatingelement. Connect to terminal points 7 and 8, and the yellow-green cable to the ground terminal. Cable 2x0,5VMVL (2) for the temperature sensor. Connect to terminal points 9 and 10, and connect the shield to the ground. Cable 2x0,75VMVL (3) for the solenoid valve. Connect to terminal points 3 and 4. The electric plug (3) can be disconnected and the leads connected to no. 1 and 2, and the yellow-green cable to the ground. Cable 3x0,75VMVL (4) for the power supply, normally 230V/50Hz. Connect to terminal points 1 and 2, the the yellowgreen cable to the ground terminal. M

17 Den induktive føler på bremsearmen monteres på øverste klemrække i kontrolkassen. Klemme: 10 = 12 V DC + 11 = SIGNAL 12 = 12 V DC - Kontaktfunktion i relæet fremgår af klemrækken. The inductive sensor on the brake arm is connected on the upper teminal strip in the controlbox. Terminal point: 10 = 12 V DC + 11 = SIGNAL 12 = 12 V DC - The switch function is evident from the terminal strip. El-diagram M Electric diagramme M M

18 Startsignal Startsignalet er normalt et signal fra værtsmaskinen (pakkemaskine, etikettedispenser eller lign.) og prægemaskinen kan tilsluttes startsignal på flere forskellige måder. Det er derfor vigtigt først at fastlægge, hvilket startsignal man kan tage fra værtsmaskinen og hvordan det skal bruges. For at prægemaskinen kan præge med god trykkvalitet skal pakkefilmen stå stille, når man præger. Ved intermittente værtsmaskiner, er der en periode i cyklussen, hvor pakkefilmen står stille, så man kan præge, samtidig med at maskinen fylder/svejser. Denne pause er ofte defineret elektrisk, så man kan tage startsignalet fra værtsmaskinens styring. På flowpakkemaskiner, kører pakkefilmen kontinuerligt, så der vil ikke være et egnet signal fra værtsmaskinens styring. Startsignalet kan istedet tages med mikroswitch eller induktiv føler på en kamskive, eller med fotocelle, såfremt der er fotomærker på pakkefilmen. På printkortet (STD 250) er der 2 kontakter A og B. A bruges til at omstille mellem PNP og NPN signaler. B bruges til at vælge om prægemaskinen gå retur (resette) når startsignalet forsvinder, eller præge videre til prægetiden er ovre. Startsignal The start signal is normally a signal from the host machine (packaging machine, label applicator, etc.) and the hot stamping machine can be connected in several different ways. Thus you have to establish what signal is available from the host and how you can use it. To get a good print quality, the packaging film have to be at a stand still when printing. On intermittent machines, there is a period in the cycle, where the packaging film is not moving, while the machine is filling/sealing the package. You can use this period to print, and you can often identify this period electrically in the controls of the host machine. In flow-packaging machines, the packaging film is always moving, so there will not be a suitable signal in the controls of the machine. Then you will have to take a signal with a microswitch or inductive sensor on a cam, or a photo cell, if the film has register marks. There's 2 switches A and B on the printboard (STD 250). A is for choosing between PNP and NPN signals. B is for choosing whether you want the main cylinder to return (resette) when the startsignal ends, or continue to print the set printing time. M

19 Folie alarm Prægemaskinen er udstyret med en foliealarm, der aktiveres når folien knækker, eller løber ud. Alarmen afbryder ikke startsignalet til prægemaskinen, men kan benyttes af værtsmaskinen. En induktiv føler monteret ved bremsearmen registerer hvis bremsearmen svinger ned, som følge af ingen eller løs prægefolie. Foliealarmen kan justeres til at forsinke alarmsignalet fra 0,5 til 12 sekunder. Afstanden mellem bremsearm og induktiv føler indstilles på skruer og skal være 0,8mm. Føleren vandrette position indstilles med prægefolie trådt. Folie alarmen resetter sig selv, når man har sat ny prægefolie på. Foil alarm The imprinting machine is equipped with a foil alarm, which is activated when foil break, or at the end of the foil roll. The alarm does not block the startsignal to the printer, but can be put into use, by the host machine. An inductive sensor is mounted at the shield next to the brake lever to register movements in the brake lever. The foil alarm can be adjusted to set how long the packaging machine can be permitted to run without printing. This interval can be adjusted from 0,5 to 12 seconds. The adjustment of the gap between the brake lever and the inductive sensors is done with nuts, and the distance must be 0,8 mm. Adjust the lateral direction with the foil on the brake lever, placing the sensor in the middle of the brake lever. The alarm is automaticly reset, when new roll of foil is threaded. 1) Induktiv føler 2) Bremsearm 1) Inductive sensor 2) Brake lever M

20 Luft forsyning Prægemaskinen er drevet med luft og pakningernes levetid vil afhænge af kvaliteten på den luft, som føres frem til maskinen. Er der meget rust og vand i luftsystemet anbefales en filterregulator med tågesmøring monteret før magnetventilen. Luftforsyningen 6 bar (max. 10 bar) tilsluttes på port P på magnetventilen. Der er fittings og lyddæmper monteret på ventilen. Port A og B forbindes, som vist på figuren herunder: 1. Hovedcylinder 2. Foliecylinder 3. Drøvleventil 4. Magnetventil. Air supply The imprinting machine is driven by air,and the gaskets working lifetime will depend on the quality of the air led into the machine. If the air system contains a lot of rust and water, then a filter regulator with mist lubrication is recommended in front of the solenoid valve. The airsupply approx. 6 bar (max. 10 bar) is connected at gate P on the solenoid valve. The valve is mounted with fittings and sound silencer. Connect port A and B as shown on the figure below : 1. Maincylinder 2. Foilcylinder 3. Throttle valve 4. Solenoid valve. M

21 Vedligeholdelse Deres prægemaskine er designet og fremstillet af rustfrit stål og anodiseret aluminium for at kunne holde i mange år og til millioner af tryk. For at De kan have glæde af Deres prægemaskine i lang tid, er der nogle ganske få ting, De skal gøre for at vedligeholde maskinen. Denne del af manualen omhandler de ting som operatør og tekniker kan få brug for i forbindelse med rengøring, reparation og renovering af maskinen. Maintenance Your printer has been designed and produced in stainless steel and anodized aluminium to last for many years and millions of print. For your printer to be of use for many years to come, there are a few simple rules, you have to observ. This part of the manual give the information the operator an technician require to clean, maintain and repair your printer. Rengøring Prægemaskinen er bygget af rustfrit stål og anodiseret aluminium, så den kan holde i mange år i krævende miljøer, såsom fødevareindustri, hvor der kan være fugtigt, samt blive gjort rent med kraftige rengøring midler. Man må dog ikke spule direkte med vand på prægemaskinen, så det anbefales, at den overdækkes med en plasticpose, ved den slags rengøring. Prægemaskinen rengøres nemmest, ved at blæse den ren med trykluft og tørre den af med en tør klud. Cleaning Your printer is build, using stainless steel and anodized aluminium, to last for many years in demanding environments, such as food industry, where there can be high humidity, and aggresive cleaning materials. Do not spray water directly on the printer. When cleaning with water, it is recommended to cover your printer with a plastic bag. Your printer is best cleaned, using pressurized air or a dry rag. Tips: Hvis der kommer plastic på typer og klichéer, rengøres de nemmest med en børste, mens de stadig er varme! Note: If you get plastic on the types or dies, they are easily cleaned with a brush, while they are still hot! M

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Manual for R-35-EM CCW / PT-100 / 230VAC / DIGITAL

Manual for R-35-EM CCW / PT-100 / 230VAC / DIGITAL Manual for R-35-EM CCW / PT-100 / 230VAC / DIGITAL Original brugsanvisning / Original Users Guide Monteringsvejledning / Assembly instruction Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag

Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag Roskilde BMX klub er i stor udvikling i disse år, blev sidste år Danmarks største BMX klub og er netop blevet tildelt værtskabet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Delta CU Valve-Net APV Fluid Handling Horsens

Delta CU Valve-Net APV Fluid Handling Horsens DK UK Manual for ventil type: Manual for Valve Type: Delta CU Valve-Net APV Fluid Handling Horsens Indhold: DK Kabel og spændingsforsyning, side -7 2 Sammenkobling med andet Profibus udstyr, side 8 3

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

TITAN FITNESS HOMEGYM

TITAN FITNESS HOMEGYM TITAN FITNESS HOMEGYM Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957. Før du

Læs mere