Contents. 5.1 Produktegnethed Situationsegnethed Indledning Problemfelt Problemformulering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contents. 5.1 Produktegnethed... 13. 5.2 Situationsegnethed... 13. 1. Indledning... 2 2. Problemfelt... 3 2.1 Problemformulering..."

Transkript

1 5.1 Produktegnethed Contents 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Metode Teori Teoretisk fundament Empiri Mediet Technology adoption model Relevance is king Teknologisk accept Long tail Ergonomi Situationsegnethed In store Købsbeslutningsprocessen Risiko Service Afterservice Brand loyalty Loyalty program Funktionelt perspektiv McDonald s - Coinoffer s kampagne Vero Moda s fysiske online- butik Diskussion... Error! Bookmark not defined. 9. Konklusion Perspektivering Kildeliste Beslutningssituationen

2 1. Indledning fladen forøges altså stødt gennem tiden og skaber gode markedsfø- ringsmuligheder for de danske virksomheder. I dag introduceres der stadig flere og flere teknologier, og det er efter- hånden svært at afkode hvilke teknologier, der er kommet for at blive. Tager man en teknologi som QR- koder, bliver teknologien pt. brugt i vid udstrækning af virksomheder, som et forsøg på at forene online og off- line mediet. I mange tilfælde bliver dette gjort for at fremstå som first- mover og opnå effekten heraf. Langt de færreste har dog haft den rette viden eller tilgang til, hvordan man udnytter QR- kodernes egenskaber til fulde. Quick Response- koden blev udviklet i 1994 i Japan og var dengang til- tænkt bilproducenterne, som et forsøg på at facilitere bygningsrobotter- nes arbejdsgang (LH Grafisk: 2011). QR- kodescanneren er, mange år se- nere, blevet en yderst udbredt applikation på smartphonen, som gør det muligt for brugeren at halvere tiden brugt på at manuelt indtaste en mo- bil- url ved hjælp af smartphonens indbyggede kamera. I 2013 skønnes det, at ca. 80 pct. af den danske befolkning ejer en smartphone og der- med har adgang til QR- teknologien døgnet rundt (Dwarf: 2012). Bruger- QR- koder er dermed en potentiel metode, hvorpå en virksomhed kan skabe merværdi for deres forretning. Ydermere er det en plausibel må- de, hvorpå det er muligt for virksomheden at fastholde potentielle kun- der og nuværende brugere og dermed være i stand til at skabe en bedre kunderelation samt styrke og skræddersy kommunikationsstrømmen. På Hype Cycle for Emerging Technologies, 2011 (Chaffey: 2011) place- rer Gartner flere mobile marketingstiltag som bl.a. location- aware appli- cations og QR- koder i fasen forståelse for teknologiens relevans og rolle i markedet. Dermed befinder disse mobile tools sig ikke længere i en hy- pe- fase, men forventes at være accepteret som mainstream teknologi inden for 2-5 år, hvilket stemmer godt overens med forudsigelserne om, at ca. 80 pct. af danskerne ejer en smartphone i 2013 og har dermed ad- gang til teknologien (Dwarf: 2012). Mobil marketing kan derfor, efter vores overbevisning, betragtes som mere end hypet markedsføring, hvis virksomheder benytter sig af mere kendte mobile tools som eksempelvis applikationer og QR- koder. 2

3 2. Problemfelt 2.1 Problemformulering QR- koderne bliver til dato ikke udnyttet optimalt. Der findes mange QR- koder, men meget få af dem har et egentlig formål, som skaber værdi for den, som i sidste ende scanner koden. Ofte er koderne placeret uheldigt i forhold til situationen, hvori den skal scannes. Eksempelvis kan den være placeret på hattehylden i et S- tog, hvor det kan virke akavet for forbruge- ren at stå med sin smartphone fremme for at scanne koden, hvilket end- videre er svært, imens toget kører. Ofte er der ingen information om, hvad forbrugeren kan forvente sig, efter de har scannet koden bliver man gelejdet ind på et mobilsite, ser man en video om produktet eller får man noget helt tredje frem. Den ovenstående problemfelt leder os til denne problemformulering; Hvordan udnyttes QR- koder optimalt, således at koden kan være be- hjælpelig i en købsbeslutningsproces? 2.2 Afgrænsning Projektet afgrænses til at behandle brugen af QR- koder i beslutningsøje- blikket i en købssituation. Ydermere afgrænses indeværende projekt til det danske brugeradfærd og marked. Der vil i følgende projekt blive lagt vægt at på at finde en metode, hvorpå en virksomhed kan skabe større værdi vha. QR- koder for forbrugerne. Der vil desuden blive sat større fokus på QR- koder i forbrugerperspektiv, fortrinsvist i købssituationer. 3

4 3. Metode 3.1 Teori Dette afsnit vil omhandle den metodiske tilgang, der ligger til grund for besvarelsen af problemformuleringen. Grundet opgavens tidshorisont har en omfat- tende indsamling af empiri ikke været mulig. Projektet har til formål at diskutere og analysere fænomenet QR- koder brugt i en købssituation fra fire perspektiver; QR- koden som medie, købssituationen, service og til slut som funktionelt element. Mediet Service QR- koder Beslutnings- situationen Funtionelle element Vi vil ved hjælp fra Fred D. Davis Technology Acceptance Model og Ro- gers et al. Technology Adoption Lifecycle analysere brugernes adfærd ift. adoption og kvalitetsbedømmelse af en QR- kode, som et medie og en teknologi. I forbindelse med Gartners Hype cycle og Chris Andersons teo- ri om the long tail vi QR- kodens fremtid og generelle kendskab på det teknologiske marked blive analyseret og diskuteret. Ydermere vil der bli- ve taget forbehold for Pascoe et al. s krav til brug af smartphones i situa- tion hvor brugeren er på farten i sammenspil med Oulasvirta et al. s teori om brugerens begrænsede opmærksomhed ved brug af mobile teknolo- gier. Herbert Simon og Andersen et al. bruges i forbindelse med en analyse af brugerens købsadfærd og handlinger i købsbeslutningsprocessen, herun- der vil Vaughn s FCB Grid blive anvendt ift. kategorisering af køb. Inman et al. og Xu et. al studier vil blive inddraget ift. In- store beslutningstag- ning. 4

5 Flere af de udvalgte cases er valgt på baggrund af udtalelser af Rikke Hø- QR- koden, som service, vil blive diskuteret jf. Grönroos tre service kate- gorier samt Kotlers brand loyalty typer. yer Schrøder, QR- ekspert hos Youneedus. 3.2 Teoretisk fundament Det metodiske arbejde i projektet er funderet i et litteratur om emnet, i form af fagartikler fra ACMs database, avisartikler, vidensartikler, specia- leafhandlinger, bøger og rapporter om teknologien QR. Yderligere har vi anvendt relevante cases til at diskutere de tekniske udfordringer og pro- blemstillinger, der knytter sig til vores problemformulering. 3.3 Empiri Det empiriske fundament i opgaven er båret af mindre casebeskrivelser i form af få udvalgte virksomheder, der anvender QR- koder succesfuldt, herudover anvendes empiri indsamlet via et spørgeskema samt et tele- fonisk interview af Tea Skjaerlund Brand Manager hos McDonald s Dan- mark. 5

6 4. Mediet Den todimensionelle QR- kode har i den grad gjort sit indtog verden over også i Danmark. Flere og flere lande har taget den japanske teknologi til sig. En af årsagerne til at teknologien er blevet mere og mere udbredt er, at antallet af smartphones er steget stødt gennem de sidste tre år. De seneste undersøgelser, udført af Dwarf i samarbejde med Userneeds, viser at 51 pct. af den danske befolkning ejer en smartphone (Dwarf: 2012) - dette er en forøgelse på 18 pct. ift vide om et produkt/en service via billeder eller tekst (Okari: 2011), mens 92,3 pct. foretrækker at kunne se en lokation på et kort. Endvidere er muligheden for at købe produkt/service, muligheden for at få en mobil- rabatkupon og deltage i en konkurrence ranket højt blandt de adspurgte (Ibid.). Over 95 pct. forventer at scanne flere QR- koder i fremtiden. Alt tyder derfor på at QR- koden er kommer for at blive på det danske marked. 4.1 Technology adoption model I takt med antallet af smartphones er steget, er kendskabet til QR- koden ligeledes forøget. Det har været længe undervejs, og QR- koden er først nu for alvor blevet brugt som teknologi til at forene offline og online me- dier. For virksomheden handler det om at skabe trafik, permissions, fans på Facebook etc., men det er nødvendigt at overveje, hvilken værdi man ønsker at tildele brugeren. Brugeren skal have god grobund for at scanne koden på et produkt, som ydermere kan skabe incitament til at scanne endnu en kode. Der skal være et klart call to action for brugeren - dvs. hvad får de ud af at scanne koden? 93,7 pct. foretrækker at få mere at 6 Alle produkter og teknologier har en livscyklus og en forbruger accept- proces. Acceptprocessen er delt op i fem; Innovatorerne (2-3 pct.), Tidli- ge acceptanter (10-15 pct.), Tidlig majoritet (30-50 pct.), Sen majoritet

7 (30-35 pct.) og til slut Efternølerne (15-20 pct.) (Andersen et al.; 2007). Innovatorer er de dristige købere, som er villige til at løbe en risiko også det, at produktet måske ikke forbliver på markedet. De køber produkter- ne for skille sig ud de er ofte opinionsdannende og derfor vigtig for en virksomhed at få fat i, hvis et produkt skal blive succesfuldt. Innovatorer- ne ift. QR- koder er tilsvarende de innovatorer, der var de første til at kø- be en smartphone tilbage i 90 erne. De tidlige acceptanter kan tildeles rollen som værende dem, der er hoppet med på næste generation af smartphones og har været nogle af de første, som er blevet præsenteret for en QR- kode. Det er ligeledes også en gruppe, man som virksomhed gerne vil have fat i, da de har høj social status og er opinionsledende lige- som innovatorerne. Hvis et produkt ikke falder i god jord hos disse to grupper, så er det god sandsynlighed for, at produktet aldrig vil få succes, da der ingen fortalere er til at bære det frem. Umiddelbart befinder QR- koden sig i gruppen Tidlig majoritet. Dette er den velovervejede købergruppe, der er villig til er at prøve nye emner, når andre allerede har accepteret disse. Flere og flere har valgt at købe en smartphone, flere og flere accepterer nu at smartphonen og dens teknologi kan skabe værdi for dem i deres hverdag, hvorfor flere og flere har fået øjnene op for en QR- kode og rent faktisk anvender dem. I en un- dersøgelse, udført af Okari Mobile, mener 96,5 pct. af de adspurgte, at QR- koden er kommet for blive, mens 1,4 pct. ikke mener at de vil scanne en kode igen. Hertil kunne 68,8 pct. finde på at scanne en kode fra en annonce eller et produkt og efterfølgende foretage et køb på selvsamme produkt. Mange forbrugere ved altså, hvad en QR- kode er og hvad den kan tilbyde genkendeligheden er derfor ikke problemet, men nærmere relevansen af kodens indhold. 4.2 Relevance is king En af de hyppigste årsager til, at QR- koden fravælges, er manglende rele- vans. Under 10 pct. af internettet er ikke mobil- ready (Clausen; 2012), hvilket indebærer, at kodens landing page ikke er et mobilsite og derfor ikke navigerbart og brugervenligt grundet smartphonens kapacitetsbe- grænsninger. Det er nødvendigt at overveje grundigt, hvem den respektive målgruppe for QR- koden er for at være i stand til at give kommunikationen relevans. Hvis QR- koden fx er den eneste adgang målgruppen har til den givne in- 7

8 formation øges responsen det samme gælder for et konkret eller rele- vant tilbud på et givent produkt, der samtidigt kan virke motiverende. Det er vigtig at tydeliggøre QR- kodens WHY (Schrøder; 2011) således det er muligt at motivere til et call to action hos brugeren. Et godt eksempel på manglende relevans er tyggegummi- producenten Tridents bud på en QR- kode, som opfordrer brugeren til at scanne koden med frasen pointless fun - dette fremstår som et mindre væsentlig call to action, da umiddelbart få dele af befolkningen har plads til formålsløs underholdning i deres hverdag. Ligesom alle andre markedsføringsaktiviteter er det nødvendigt for af- senderen at vurdere situationen, hvori brugeren vil blive konfronteret med annonceringen. Er det relevant for en familiefar på tredive at scanne en kode for få adgang til formålsløs sjov? Formentlig ikke, men han bliver eksponeret for markedsføringen, hver gang han handler i supermarkedet. Hele befolkningen er konstant eksponeret for markedsføring der ikke tiltænkt dem, hvorfor det er vigtigt for afsenderen af fx en QR- koden, at kodens har relevans og dermed også afsenderens WHY, som første priori- tet i kommunikationssituationen. 4.3 Teknologisk accept Manglede brugeraccept har tidligere være skyld i at spirende teknologier og systemer aldrig har fået fat på deres respektive marked. Det er nød- vendigt at facilitere en eller flere processer for brugeren samt få bruge- ren til at indse teknologiens brugbarhed. Davis Technology Acceptance model (TAM) specificerer det uformelle forhold mellem system design features, perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards using and actual system use, se nedenstå- ende figur (Davis: 1991). QR- teknologiens systems design features dækker over selve systemet og er i stand til at influere en personers attitude toward using, mens percei- ved usefulness og perceived ease of use performer som to identiske sy- stemer, hvoraf det ene fremstår mere brugbart mens det andet fremstår, som nemmere at benytte. Dette giver udvikleren mulighed for tilpasse og forbedre perceived usefulness ved hjælp af omstrukturering af systemet. Perceived ease of use har en direkte effekt på perceived usefulness, da en facilitering af anvendelsen af systemet automatisk vil gøre det mere 8

9 brugbart [Ibid.]. Dette svarer til at QR- koden har faciliteret brugen af smartphonen ved at forkorte indtastningsprocessen af en mobil- URL og tilføjer dermed også større brugbarhed til det overordnede system. Attitude toward using vægter højt i forbindelse med den reelle brug af systemet og er direkte influeret af perceived usefulness og perceived ea- se of use. Attitude toward using referer til en persons emotionelle evalu- ering af et objekt og personens adfærd ift. objektet. Altså har brugbar- hed og anvendelighed en direkte emotionel effekt på en persons adfærd og tilgang til et objekt. Er QR- koden besværlig at scanne og er landing pagen svær at navigere rundt på mister QR- kodens budskab sin brugbar- hed, som påvirker attitude toward using negativt, hvilket fremadrettet kan afholde brugeren fra at bruge lignende system igen. Dette kan have negativ effekt på accept raten og potentielt være skyld i at en teknologi fejler. 4.4 Long tail Da markedet, som tidligere nævnt, i dag er ved at være teknologi- overmættet, er virksomheder efter nødsaget til at indse, at de klassiske kommunikationsmedier ikke længere er stand til at skabe den ønskede opmærksomhed og genkendelighed i samme omfang som tidligere. Mar- kedet har udviklet sig fra massemedier til en masse forskellige medier, hvilket kan sammenlignes med Chris Anderson teori om The long Tail (Anderson: 2004). Mediesituationen er gået fra at være et fåtal af medier med en bred brugerflade, til at være et flertal af forskellige medier, der er skræddersyet til den respektive målgruppe. I dette tilfælde er der mu- lighed for at skræddersy QR- kodens relevans til både forbrugerens in- formationssøgen og selve købssituationen. 4.5 Ergonomi Der findes mange forskellige fortolkninger af, hvordan en QR- kode skal bruges. Desværre er der i mange tilfælde ikke tænkt over placeringen af koden. QR- kodens simple måde at skrive en url på tiltaler smartphone- brugeren og gør hele websurfing- proceduren væsentlig nemmere, men hvis man skal stå med sin smartphone fremme i Netto, ved kassen, og forsøge at multitaske således, at man både scanner QR- koden i gulvet, samtidig med man betaler for sine dagligvarer, så bliver situationen for omsonst. Om koden i gulvet ved kassen er tiltænkt samme funktion, som 9

10 slik og chips har - fristelse - så må det siges at have slået fejl - da flere ting kæmper om brugerens opmærksomhed. Pascoe et al. har udviklet fire karakteristika for gældende for kravene til brugen af smartphones. Den første Dynamic user configuration be- handler en situation, hvor der er behov for at indsamle data uden der nødvendigvis er mulighed for at sidde ned eller mulighed for at benytte andet end et bærbar medie (Pascoe et al.: 2000). Dette kan sammenlig- nes med køb af fx elektronik, hvor det er blevet mere udbredt at søge efter anmeldelser eller sammenligne priser på tværs af forhandlere uden, at der nødvendigvis er ro og fred til at gennemgå alle søgeresultater. Brugerens fokus flytter sig relativt hurtigt og den opmærksomhed, som er mulig at tildele et produkt eller en teknologi er begrænset. Faktisk vi- ser studier, at vedvarende opmærksomhed er splittet op i tidsperioder på mellem 4 og 8 sekunder, da det er nødvendigt for brugeren at orientere sig i omverdenen løbende, dette svarer til at brugerne når at afbryde ses- sionen op til otte gange for den scannede webside bliver loadet (Oula- svirta et al.: 2005). Det betyder altså, at QR- kodens indhold skal være to the point for ikke at miste brugerens opmærksomhed og interesse, når de endelig får adgang til hjemmesiden. Har brugeren i først omgang også 10 måtte gå langt i forbindelse med at scanne, hvis koden fx befandt sig på en hattehylde i toget, er det nødvendigt at tildele brugeren et immediate pay off for at fastholde brugerens opmærksomhed. Smartphone- teknologien kæmper om de samme begrænsede ressourcer, vi som mennesker har og bruger for at være i stand til navigere rundt i den situation og de omgivelser vi befinder os i. (Oulasvirta et al.: 2005). Oulasvirta et al. har gjort sig fem observationer i forhold til mobil netsur- fing, når brugeren er på farten. Observation nr. 5: different temporal tensions/fluctuations of importance of time in relation to space, som fx det at skynde sig eller vente, sætter brugeren i et sted hvor flere scena- rier kæmper om brugerens opmærksomhed. Venter man på bussen, skal der mere overtalelse til end blot ventetiden - hertil kommer overvejel- serne om hvornår bussen kommer, den eventuelle bevægelse der er nødvendig for at for at kunne benytte mediet, den konstante opmærk- somhed omkring hvornår fremmede invaderede privatlivet fred samtidig med der jævnligt skal kigges efter, om bussen er på vej. Knyttes denne teori til, at brugerens tidsbegrænsede opmærksomhed er 4-8 sekunder [lbid.], er det alfa omega, at QR- kodens budskab er simpelt uden, at det er nødvendigt at skulle igennem flere lag af registrering etc. for at kom-

11 me til de reelle oplysninger. Hertil kommer der flere faktorer, der taler for at fravælge det at bruge tid på at surfe efter informationer i en situa- tion, hvor brugeren er mobil - der er tale om faktorer som fx det at undgå at fare vild, snuble eller invadere andres privatliv. 11

12 5. Beslutningssituationen Herbert A. Simon formulerede i værket Administrative Behavior i 1947 sin teori om begrænset rationelle beslutninger (Bounded Rationality). Simon ønskede at indarbejde nogle mere realistiske antagelser, om hvor- dan mennesker faktisk træffer beslutninger og samtidig bevarer noget af den formelle klarhed, som kendetegner økonomiske modeller. Han me- ner, at individers kognitive forståelse er begrænset af de omstændighe- der, hvori de handler. Mennesket har altså ikke, i modsætning til rational choice teori, fuld rationalitet. Derfor vil en beslutning træffes på bag- grund af de omstændigheder og muligheder, individet har i den kontekst denne agerer, hvor alternativer og konsekvenser for en beslutning er be- grænset (Wikipedia Herbert A. Simon) Med andre ord betyder dette, at forbrugeradfærden kan betragtes som situationsbestemt. Derfor kan forbrugerne ses som individer, der er af- hængige af og tilpasser sig den situation, de befinder sig i og agerer ud fra de præmisser der er til rådighed. Men med internettets fremkomst forventer forbrugerne, at de kan undersøge, produkt- og prissammen- ligne samt ikke mindst købe mere eller mindre alt inden for varer og ser- viceydelser på internettet (Dansk Erhverv 2010)# og dermed bliver be- grænsningerne mindre. Mange af de QR- koder der bl.a. ses på reklamekampagner, printannon- cer og TV er langt fra udtryk for en bevidst markedsføringsstrategi fra afsenderens side (Larsen, 2012). En rundspørge som Huset Markedsfø- ring har foretaget, viser at blot 3 pct. af de adspurgte har en strategi for hvordan de bedst udnytter muligheder i QR- koder og mobilsites#. Jacob Larsen skriver i artiklen Spilder du penge på QR- koder? at 70 pct. af QR- koderne ikke er gennemtænkte (Ibid.). Mange af dem linker blot hen til en YouTube video, hvilket hverken skaber værdi for forbrugeren eller virksomheden, vurderer QR- kode eksperten, Rikke Høyer Schrøder. Faren ved ikke at tænke QR- koderne ordentligt igennem fra start kan udløses i at brugeren fremover helt holder op med at scanne koderne (Ibid.). Ven- der vi tilbage til Simons teori om rationelle beslutninger, så skal brugerne guides til hvordan de scanner koderne og kan forvente at se. Giver virk- somhederne ikke brugeren en årsag til at scanne en kode, så vil der ifølge Herbert Simon blive truffet beslutninger på baggrund af de ufuldstændi- 12

13 ge omstændigheder. Dette er selvfølgelig ikke en anbefalelsesværdig til- gang. 5.1 Produktegnethed Produktets egnethed er betvunget af situationsegnetheden. Alt afhængig af den situation brugeren befinder sig i har brugeren særegne behov - er der behov for mere information om produktet eller et pludselig opstået tvivlsspørgsmål kan en QR- kode være behjælpelig. Mangler brugeren derimod inspiration eller befinder sig undervejs i et impulskøb forsvinder QR- kodens umiddelbare værdi. Ifølge Simon er brugeren begrænset i købssituationen og kan på baggrund af dette samt den manglede mulig- hed for at aflæse produktets værdi gøre køb på baggrund af fejlagtige produkt antagelser. QR- kodens værdi er derfor afhængig af situationens egnethed og brugerens individuelle forhold. 5.2 Situationsegnethed Tages der udgangspunkt i Simons teori om at forbrugeradfærden afhæn- ger af den enkelte situation, som forbrugeren befinder sig i, så er det ikke alle situationer eller produkter, der egner sig til QR- koder. I tidligere af- snit beskrev vi Nettos brug af QR- koder i gulvet, hvilket ikke er optimalt i forhold til situationen, hvor man som kunde skal skal betale for sine va- rer. Der findes utallige eksempler på QR- koders dårlige placering. Fx på lastbiler, der kører rundt med QR- koder på bagsmækken, placering af QR- koder på annoncering i underjordiske Metro- og Subwaystationer, hvor der ikke er mobildækning eller QR- koders placering på et billboard, hvor folk ikke har en chance for at scanne koden. Nogle gange bliver virksomheder i alt sin iver på at være firstmovers gre- bet af ny teknologi, at de simpelthen glemmer at tænke sig om. QR- koder placeret uheldigt har ingen værdi for nogen af parterne - det må anses for at være direkte ubrugeligt og ligegyldig markedsføringen, da der in- gen pay off er. 5.3 In store Et studie foretaget af Xu et al. omhandlende Designing a vision- based Mobile Interface for In- storeshopping viser, at forbrugerne i takt med, at de har taget mobiltelefonen til sig, har ændret adfærd (Xu et al.:2008). 13

14 Formålet med studiet var at observere og iagttage shopping aktiviteter foretaget med mobiltelefonen, herunder også motivationen for at søge yderligere information eller andet omkring de enkelte produkter samt forståelsen af eventuelle barrierer. Studiet afslørede 4 kategorier, som mobiltelefonen spillede en rolle i. Disse blev opdelt i: Kommunikation, organisering, informativ og transaktioner. Kommunikation og organise- ring var de to mest nævnte kategorier. De sidste to blev benyttet af early adopters som fx at gøre et køb med en smartphone. QR- kodens teknologi har mulighed for at tildele alle fire kategorier større værdi for brugeren idet den er i stand til at facilitere samtlige processer. Mest oplagt er dog informative, der kan hjælpe forbrugeren med yderligere oplysninger. Studiet viste endvidere at brugere i høj grad gør brug af online re- search, før de besøger en fysisk butik og ikke i butikken (Xu et al.:2008). Dette er specielt gældende for elektroniske produkter. Årsagen til resear- chen på internettet blev foretaget tidligt i processen skal findes i, at for- brugeren således kendte prisen, kunne opnå rabat, eller finde lokale for- handlere. Flere påpegede desuden at det er svært at navigere rundt på en mobiltelefon i en fysisk butik ift. tasterne på telefonen og skærmens størrelse. Disse faktorer ledte testpersonerne til i stedet at søge real world information i form af personalet. Undersøgelsen viste desuden at de fleste problemer opstår ved anvendelse af mobiltelefonen i forbindel- se med in- store shopping var, at mobiltelefonen i de fleste tilfælde blev brugt på samme måde som computeren i stedet for at forholde sig til det aktuelle medie, dvs. mobilen. Som et resultatet af studiet blev det afsløret at ease of use har stor be- tydning, når brugerne skal finde yderligere information online ved hjælp af deres smartphone i en in- store købssituation. Flertallet mente, at mo- biltelefonen hurtigt og nemt kunne erstattes af personalet i butikken, mens andre foretrak at afsøge nettet, inden de tog kontakt til personalet (Xu et al.:2008). I et studie Inman et al. har foretaget omkring beslutningstagning i butik- ker (in- store decision making) kom det frem at to- tredjedele af alle køb involverer impulskøb (Inman et al.). In store stimuli kræver den besøgen- des opmærksomhed, hvilket der kan opnås på flere måder. Når først kunden har været udsat for stimulus vurderes det, hvilket kan resultere i affektiv eller kognitiv respons (Inman et al.). Disse får kunden til at føle et behov for produktet. In- store decisions fremkommer pga. diverse sti- 14

15 mulus fra POP (point- of- purchase reklame) og det fysiske produkt, der får folk til at føle et behov for produktet. Varer som fx kager og sødt fremkalder en mere positiv effekt end funkti- onelle køb og er dermed mere tilbøjelig til at udløse et impulskøb. Nor- malt er det ikke ved impulskøb at mærkeloyalitet og forbrugerne kan be- tegnes som troløse. Produkter, der falder ind under denne kategori er bl.a. is, øl og fastfood. Impulskøb forekommer når kunden får en pludse- lig trang til at købe et produkt. Dette fortæller at hedoniske (nydelses) produkter er bedre til in- store køb end fx funktionelle og dermed planlag- te køb. Thinas og Garland fandt desuden ud af i 1993, at kunder med en indkøbsseddel køber færre varer og dermed også færre impulskøb end folk med indkøbsseddel. Kunder der ikke handler efter en indkøbsseddel opholder sig også længere i en butik eller supermarked end kunder, der ved hvad de skal have. På den måde bliver denne gruppe også i højere grad påvirket af de stimulus, den bliver udsat for (Inman et al.). Ofte kan QR- koder på hedoniske varer virke formålsløse, da der som tid- ligere nævnt er få overvejelser i forbindelse med dagligvarer og nydel- sesprodukter - det er igen afhængigt at den situation brugeren befinder sig i. Står brugere og mangler inspiration til aftensmaden ville det være 15 ideelt at kunne scanne fx en hovedingrediens og blive præsenteret for en eller flere opskrifter. Det er som før nævnt en nødvendighed for QR- koden at stimulere brugeren vha. et højt pay off, som fx en opskrift, der kan fungere motiverende i købsbeslutningen. 5.4 Købsbeslutningsprocessen Involveringsgrad og risiko er begreber, som er relateret til købsbeslut- ningsprocessen. Derfor er det passende at starte med at definere og re- degøre for involveringsgraden. Forskning inden for købsadfærd viser at selve beslutningsprocessen, der gennemføres i forbindelse med et køb, kan deles op i fem forskellige faser: Problemerkendelse, købsadfærd, in- formationssøgning, vurdering af alternativer, købsbeslutning og efter- købsadfærd (Andersen et al.:2007). Involveringsgraden kan defineres, som det niveau af engagement og ak- tivitet forbrugeren tillægger produktet eller servicen enten ved at betrag- te, købe eller evaluere dette (Kotler & Keller 2006, s. 200). Der er således tale om involveringsgrad inden for hvert af de fem stadier i købsbeslut- ningsprocessen. Forbrugerens involvering i købsbeslutningsprocessen

16 varierer alt efter hvilken type af køb, man har med at gøre. Der skelnes mellem 3 typer af køb: Rutinekøb, modificeret genkøb og nykøb. Nykøb er karakteriseret ved, at mange forhold er ukendte, og derfor er informa- tionsbehovet også derefter (Andersen et al.:2007). Dermed karakterise- res komplekse køb, når der er tale om sjældne køb, hvor forbrugeren in- gen eller lav erfaring har med købet. Generelt er tendensen, at forbruge- rens involveringsgrad i købet stiger jo længere mod højre købet er place- ret i modellen (Andersen: 2009). Forhold, der styrer omfanget og karakteren af forbrugerens informati- onssøgning, kan findes i: Produktets interessegrad, mærkedifferentiering, oplevet risiko, nytte ved yderligere information og omkostninger ved informationssøgning (Andersen et al.:2007). Indkøb af dagligvarer er som regel relateret til rutine og begrænsede købsprocesser. Forbrugeren sammenligner de fødevarer, han eksponeres for i købssituationen og overvejer, hvilke varianter der bedst tilfredsstiller kundens ønsker og behov. Over tid etableres imidlertid en vis rutineviden om de forskellige fødevarevarianters egenskaber, som oplagres i langtidshukommelsen. Denne viden aktiveres, når forbrugeren i købssituationen står over for at skulle vælge imellem de relevante varianter. Ved rutinekøb er informationsbehovet dermed begrænset og set ift. QR- koder skal der meget til for, at forbrugeren vil scanne en kode på disse køb. 16

17 5.5 Risiko Den opfattede risiko ved et produkt eller service skabes på baggrund af forskellige faktorer i forhold til det aktuelle køb. Ofte er det faktorer som pris og synlighed for omverdenen, niveauet af forbrugerens selvsikkerhed, der spiller den største rolle (Andersen et al.:2007). Forbrugerens opfattelse af risikoen har stor betydning for, om forbrugeren vælger at ændre, udsætte eller helt undgå købet. Thomas Queck fra Mindshare skriver, at det med udgangspunkt i typen af involvering er vigtigt at finde et medie der passer til typen af den optima- le kommunikation (Queck). Tages der udgangspunkt i FCB- modellen og mediet QR- koder, så vil QR- koder blive placeret øverst, hvor involve- ringsgraden er højest. Dvs. køb, der er karakteriseret ved think - feel - do tankegangen (AIDA) samt feel - think - do. Ofte er personlig informationssøgning samt anbefalinger fra bekendte, vigtigere betydning for forbrugeren når en beslutning skal tages. Involveringsgraden og forholdet mellem rationelle og emotionelle be- slutninger spiller derfor en afgørende rolle. Richard Vaughn s FCB Grid fra 1980 er stadig en af de mest brugte modeller omkring involvering og kommunikation (Andersen:2009). Udgangspunktet er den klassiske tre- deling af kommunikationsprocessen i form af et kognitivt niveau, et af- fektivt niveau og et adfærdsniveau, eller med andre ord det vi tænker, føler og gør. Ved at kombinere tanker og følelser med lav og høj in- volvering fremkommer de fire kvadranter i modellen (Andersen:2009). 17

18 6. Service QR- koder kan blive brugt som et serviceværktøj for at skabe værdi for forbrugerne og dermed i sidste ende også for virksomhederne. QR- koders værdi for forbrugerne stopper ikke altid efter købsprocessen, da forbrugerne også kan få glæde af koderne, efter de er kommet hjem med produktet. I det hele taget må service aspektet ikke undervurderes, da service er blevet et vigtigt parameter i konkurrencen omkring forbruger- ne. Morten Asmussen, chefredaktør på ErhvervsBladet, skriver i en arti- kel, at service er det nye sort(berg Marketing:2011). Han argumenterer for, at det kan være farligt at glemme service elementet set i lyset af in- ternettet, da forbrugernes har mulighed for hurtigt at sprede deres dårli- ge oplevelse af en virksomhed internettet. Hvis situationen tackles for- nuftigt kan man gøre en farlig tidligere kunde til en potentiel loyal kunde blot ved at give kunden positiv opmærksomhed (Berg Marketing:2011). Dette afsnit vil argumentere for, hvorledes QR- koder kan skabe service til den enkelte forbruger, hvilke produkter det omhandler, samt diskutere udfordringerne ved dette. Markedsføringsproffessor Christian Grönroos inddeler serviceydelser i tre hovedkategorier (Berg Marketing:2011); Core service (selve kerneydelsen) Facilitating service (nødvendige for at få kerneydelsen til at virke) Supporting service (giver tillægsværdi, men ik nødvendi- ge) QR- koder kan spille forskellige roller for forbrugerne. De kan være selve kerneydelsen, som f.eks. i oplysningskampagne, eller facilitating service, som fx at samle coins fra McDonald s (Skaerlund:2012) for at få en gratis burger eller den tredje og mest anvendte rolle, som er supporting ser- vice, der for eksempel er en ekstra produktinfo eller inspirationsvideo. 18

19 6.1 Afterservice Mange virksomheder fokuserer på anvendelse af QR- koder, der skal føre til et køb og overvejer ikke at koden også kan tilføre brugeren ekstra værdi senere. Et godt afterservice eksempel kunne være, hvis IKEA anvendte QR- koder på emballagen af deres møbler eller på forsiden af vejledningen. IKEA s koncept egner sig ikke rigtigt til at anvende QR- koder in- store, da deres koncept allerede er så stærkt, visuelt og informationsrigt, at forbrugerne ikke ville få meget glæde af at scanne en QR- kode i selve købsbeslutnin- gen. Ikea- labyrinten får folk til at miste orienteringen, gøre dem trætte og mere tilbøjelige til at lade sig inspirere af indretningen. For ikke at si- ge, at købe den med hjem (Dinesen). De inspirerer allerede kunden ned til mindste detalje og derfor er behovet for mere information eller inspi- ration også minimal. Derimod vil en QR- kode kunne tilføre produktet ekstra værdi ved at have et link til en saml- selv video når produktet skal samles. IKEA vedlægger altid en vejledning til produktet, men for mange forbrugere er den ikke 19 altid let at forstå og læse. Dette problem kunne løses med en QR- kode, som viser en video om hvorledes det pågældende møbel skal samles. Vi- deoen kunne indeholde gode råd og tips til samlingen af møblet, således forbrugeren ikke ved et uheld kommer til at ødelægge møblet under samlings- processen. En sådan QR- kode ville forhøje værdien for forbru- gerne. Service i form af QR- koder kan reducere virksomheders touchpoints, de- res point of contact. Ikea eksemplet ville måske kunne reducere brugen af servicetelefonen ved IKEA. Forbrugerne ville ikke skulle vente i lange telefonkøer for at få hjælp i forbindelse med vejledningen, samt det kan være svært over telefonen at forstå beskrivelsen af, hvordan man samler møblet. I stedet kan forbrugerne let og nemt scanne QR- koden og få hjælp via videoen. QR- koden bliver derved hjælp til selvhjælp. Afterservice leder os til begrebet om brugervenlighed og kundetilfreds- hed. De to begreber er tæt forbundne da brugervenlighed ofte kan lede til kundetilfredshed. Hvis forbrugerne oplever en høj brugervenlighed, så vil de blive mere tilfredse og eventuel vende tilbage til samme produkt eller brand. Brugervenlig kan defineres som nyttig, let at lære, let at hu- ske, effektiv at bruge og rart at bruge#. Det er vigtigt at den service, som

20 QR- koden tilbyder forbrugerne, er brugervenlig, således forbrugeren op- lever servicen som en positiv oplevelse. kunden har en relativ holdning til brandet, som derefter udskilder sig i tilbagevendende køb Wikipedia - Brand loyalty). 6.2 Brand loyalty QR- koder kan skabe en stærk brand loyalty, hvis koden er effektiv. Brand loyalty kan defineres som i hvilken grad en forbruger konstant køber det samme mærke indenfor en produktklasse (Wikipedia - Brand loyalty). Et stærkt brand loyalty eksempel er McDonald s og Coca Cola - her har for- brugerne klare favoritter og køber disse produkter, selvom der findes andre og billigere på markedet. Men brand loyaliteten kan være så stærk, at forbrugerne endvidere går længere for at få adgang til netop dette brand. Brand loyalty må ikke forveksles med lock in effekt. En lock in effekt er, hvor forbrugeren er afhængig af en enkelt leverandør af en eller anden årsag. En forbruger kan blive låst til en leverandør eksempelvis via en af- tale eller pga. anden omstændighed - dette er ikke det samme som brand loyalty, men bliver kaldt falsk loyalty. Ægte brand loyalty vises ved at Der er fire forskellige slags brand loyalty typer defineret af Philip Kotler (Kotler: 2002): Hard- core Loyals - som køber mærket hele tiden. Split Loyals - loyal til to eller tre mærker. Shifting Loyals - skifter fra det ene til det andet mærke. Switchers - med ingen loyalitet (muligvis deal- tendens, kontant på udkig efter tilbud eller 'vanity prone', kigger efter noget anderledes). Alt afhængig af mærket falder forbrugeren ind under disse typer af kate- gorier. QR- koder kan være med til at ændre typen af den enkelte brand loyalty type. Hvis for eksempel en forbruger er en split loyal- type, så kan QR- koden yde en god service, således at forbrugeren bliver endnu mere positiv stemt over for mærket, at de næste gang vælger at købe netop dette bestemte mærke. Igennem brand loyalty strategy fra virksomheder kan dette skift af brand loyalty typen opstå. Brand loyalty hos en forbru- ger opstår gennem fem aspekter; forbindelse, værdi, adgang, kendskab 20

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES Hvad får kunden til at blive? Når jeg taler med en kunde, en samarbejdspartner eller en potentiel leverandør, tjekker jeg deres webside

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Brug QR koder - og brug dem rigtigt

Brug QR koder - og brug dem rigtigt 2012 #1 QR koder Når de anvendes rigtigt kan de booste salget med over 100% på få måneder, viser eksempel fra Korea. Lær hvordan de gør og få succes med QR koder. Læs mere Brug QR koder - og brug dem rigtigt

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 2012 App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 Mohedeen 4/15/2012 Inholdsfortegnelse Indledning... 2 Indledende problemanalyse... 2 Projekt- og produktmål... 2 Bollemodel... 3 Kravspecifikation... 4 Løsningsforslag...

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09.

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09. Kampagne Vi vil lave en kampagne projekt rettet mod de unge i trafikken. Kampagnen skal sikre unge i at køre mere sikkert, bl.a. ved at få dem til at holde fartgrænsen. Først undersøges trafiksikkerheden

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

Invitation til temadag d. 14. maj 2014, Godsbanen, 8000 Århus C

Invitation til temadag d. 14. maj 2014, Godsbanen, 8000 Århus C Kom til årets temadag om FSC med fokus på de grønne forbrugere. Gider de FSC i de store indkøb - eksempelvis i et husbyggeri? Hvad er grænsen? Og hvordan sælges FSC til dem? Hør resultaterne af den globale

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Gruppe 2: Emil, Jens, Camilla og Tora. Strategi for brugerinvolvering Klar, Parat, Sy

Gruppe 2: Emil, Jens, Camilla og Tora. Strategi for brugerinvolvering Klar, Parat, Sy Strategi for brugerinvolvering Klar, Parat, Sy 1 Valg af TV program: Klar, Parat, Sy er en ny programserie på otte afsnit, der netop er startet på TV2fri, og som har vist sig at være kanalens mest succesrige

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Webshopseminar Webshops. Novicell Forår 2011 Adam Peter Nielsen

Webshopseminar Webshops. Novicell Forår 2011 Adam Peter Nielsen Webshops Novicell Forår 2011 Adam Peter Nielsen 1 Dagens emner Internethandel tal og treds Organisa3on, service, logis3k mm. Valg af teknologi Den gode brugeroplevelse Konverteringsop3mering og usability

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Volkswagen Håndbog til sociale medier

Volkswagen Håndbog til sociale medier Volkswagen Håndbog til sociale medier 01 Formål og målgruppe 04 Tone of voice 02 Hvordan er man relevant på Facebook? 05 Planlæg dit indhold 03 Effektivt Facebook-indhold 06 Annoncering 01 Formål og målgruppe

Læs mere

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G.

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. 1 DEN STORE BAGEDYST- APP Mobil- app til TV- program 1) Idé, indholdselementer, primære funktioner Den Store Bagedyst-

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DETAILSTUDIET Et studie af danske forbrugere i dagligvarehandlen baseret på 2.780 respondenter, autoetnografi og dybdeinterviews. I DETAILSTUDIET kan du lære mere om danskernes:

Læs mere

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer TAbazinemedia dit magasin på tablets PublisHer 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til dine læsere Det hurtigst voksende medie Fra analog til rich-media Dit publiceringsværktøj Nye indtægter

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere