Contents. 5.1 Produktegnethed Situationsegnethed Indledning Problemfelt Problemformulering...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contents. 5.1 Produktegnethed... 13. 5.2 Situationsegnethed... 13. 1. Indledning... 2 2. Problemfelt... 3 2.1 Problemformulering..."

Transkript

1 5.1 Produktegnethed Contents 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Metode Teori Teoretisk fundament Empiri Mediet Technology adoption model Relevance is king Teknologisk accept Long tail Ergonomi Situationsegnethed In store Købsbeslutningsprocessen Risiko Service Afterservice Brand loyalty Loyalty program Funktionelt perspektiv McDonald s - Coinoffer s kampagne Vero Moda s fysiske online- butik Diskussion... Error! Bookmark not defined. 9. Konklusion Perspektivering Kildeliste Beslutningssituationen

2 1. Indledning fladen forøges altså stødt gennem tiden og skaber gode markedsfø- ringsmuligheder for de danske virksomheder. I dag introduceres der stadig flere og flere teknologier, og det er efter- hånden svært at afkode hvilke teknologier, der er kommet for at blive. Tager man en teknologi som QR- koder, bliver teknologien pt. brugt i vid udstrækning af virksomheder, som et forsøg på at forene online og off- line mediet. I mange tilfælde bliver dette gjort for at fremstå som first- mover og opnå effekten heraf. Langt de færreste har dog haft den rette viden eller tilgang til, hvordan man udnytter QR- kodernes egenskaber til fulde. Quick Response- koden blev udviklet i 1994 i Japan og var dengang til- tænkt bilproducenterne, som et forsøg på at facilitere bygningsrobotter- nes arbejdsgang (LH Grafisk: 2011). QR- kodescanneren er, mange år se- nere, blevet en yderst udbredt applikation på smartphonen, som gør det muligt for brugeren at halvere tiden brugt på at manuelt indtaste en mo- bil- url ved hjælp af smartphonens indbyggede kamera. I 2013 skønnes det, at ca. 80 pct. af den danske befolkning ejer en smartphone og der- med har adgang til QR- teknologien døgnet rundt (Dwarf: 2012). Bruger- QR- koder er dermed en potentiel metode, hvorpå en virksomhed kan skabe merværdi for deres forretning. Ydermere er det en plausibel må- de, hvorpå det er muligt for virksomheden at fastholde potentielle kun- der og nuværende brugere og dermed være i stand til at skabe en bedre kunderelation samt styrke og skræddersy kommunikationsstrømmen. På Hype Cycle for Emerging Technologies, 2011 (Chaffey: 2011) place- rer Gartner flere mobile marketingstiltag som bl.a. location- aware appli- cations og QR- koder i fasen forståelse for teknologiens relevans og rolle i markedet. Dermed befinder disse mobile tools sig ikke længere i en hy- pe- fase, men forventes at være accepteret som mainstream teknologi inden for 2-5 år, hvilket stemmer godt overens med forudsigelserne om, at ca. 80 pct. af danskerne ejer en smartphone i 2013 og har dermed ad- gang til teknologien (Dwarf: 2012). Mobil marketing kan derfor, efter vores overbevisning, betragtes som mere end hypet markedsføring, hvis virksomheder benytter sig af mere kendte mobile tools som eksempelvis applikationer og QR- koder. 2

3 2. Problemfelt 2.1 Problemformulering QR- koderne bliver til dato ikke udnyttet optimalt. Der findes mange QR- koder, men meget få af dem har et egentlig formål, som skaber værdi for den, som i sidste ende scanner koden. Ofte er koderne placeret uheldigt i forhold til situationen, hvori den skal scannes. Eksempelvis kan den være placeret på hattehylden i et S- tog, hvor det kan virke akavet for forbruge- ren at stå med sin smartphone fremme for at scanne koden, hvilket end- videre er svært, imens toget kører. Ofte er der ingen information om, hvad forbrugeren kan forvente sig, efter de har scannet koden bliver man gelejdet ind på et mobilsite, ser man en video om produktet eller får man noget helt tredje frem. Den ovenstående problemfelt leder os til denne problemformulering; Hvordan udnyttes QR- koder optimalt, således at koden kan være be- hjælpelig i en købsbeslutningsproces? 2.2 Afgrænsning Projektet afgrænses til at behandle brugen af QR- koder i beslutningsøje- blikket i en købssituation. Ydermere afgrænses indeværende projekt til det danske brugeradfærd og marked. Der vil i følgende projekt blive lagt vægt at på at finde en metode, hvorpå en virksomhed kan skabe større værdi vha. QR- koder for forbrugerne. Der vil desuden blive sat større fokus på QR- koder i forbrugerperspektiv, fortrinsvist i købssituationer. 3

4 3. Metode 3.1 Teori Dette afsnit vil omhandle den metodiske tilgang, der ligger til grund for besvarelsen af problemformuleringen. Grundet opgavens tidshorisont har en omfat- tende indsamling af empiri ikke været mulig. Projektet har til formål at diskutere og analysere fænomenet QR- koder brugt i en købssituation fra fire perspektiver; QR- koden som medie, købssituationen, service og til slut som funktionelt element. Mediet Service QR- koder Beslutnings- situationen Funtionelle element Vi vil ved hjælp fra Fred D. Davis Technology Acceptance Model og Ro- gers et al. Technology Adoption Lifecycle analysere brugernes adfærd ift. adoption og kvalitetsbedømmelse af en QR- kode, som et medie og en teknologi. I forbindelse med Gartners Hype cycle og Chris Andersons teo- ri om the long tail vi QR- kodens fremtid og generelle kendskab på det teknologiske marked blive analyseret og diskuteret. Ydermere vil der bli- ve taget forbehold for Pascoe et al. s krav til brug af smartphones i situa- tion hvor brugeren er på farten i sammenspil med Oulasvirta et al. s teori om brugerens begrænsede opmærksomhed ved brug af mobile teknolo- gier. Herbert Simon og Andersen et al. bruges i forbindelse med en analyse af brugerens købsadfærd og handlinger i købsbeslutningsprocessen, herun- der vil Vaughn s FCB Grid blive anvendt ift. kategorisering af køb. Inman et al. og Xu et. al studier vil blive inddraget ift. In- store beslutningstag- ning. 4

5 Flere af de udvalgte cases er valgt på baggrund af udtalelser af Rikke Hø- QR- koden, som service, vil blive diskuteret jf. Grönroos tre service kate- gorier samt Kotlers brand loyalty typer. yer Schrøder, QR- ekspert hos Youneedus. 3.2 Teoretisk fundament Det metodiske arbejde i projektet er funderet i et litteratur om emnet, i form af fagartikler fra ACMs database, avisartikler, vidensartikler, specia- leafhandlinger, bøger og rapporter om teknologien QR. Yderligere har vi anvendt relevante cases til at diskutere de tekniske udfordringer og pro- blemstillinger, der knytter sig til vores problemformulering. 3.3 Empiri Det empiriske fundament i opgaven er båret af mindre casebeskrivelser i form af få udvalgte virksomheder, der anvender QR- koder succesfuldt, herudover anvendes empiri indsamlet via et spørgeskema samt et tele- fonisk interview af Tea Skjaerlund Brand Manager hos McDonald s Dan- mark. 5

6 4. Mediet Den todimensionelle QR- kode har i den grad gjort sit indtog verden over også i Danmark. Flere og flere lande har taget den japanske teknologi til sig. En af årsagerne til at teknologien er blevet mere og mere udbredt er, at antallet af smartphones er steget stødt gennem de sidste tre år. De seneste undersøgelser, udført af Dwarf i samarbejde med Userneeds, viser at 51 pct. af den danske befolkning ejer en smartphone (Dwarf: 2012) - dette er en forøgelse på 18 pct. ift vide om et produkt/en service via billeder eller tekst (Okari: 2011), mens 92,3 pct. foretrækker at kunne se en lokation på et kort. Endvidere er muligheden for at købe produkt/service, muligheden for at få en mobil- rabatkupon og deltage i en konkurrence ranket højt blandt de adspurgte (Ibid.). Over 95 pct. forventer at scanne flere QR- koder i fremtiden. Alt tyder derfor på at QR- koden er kommer for at blive på det danske marked. 4.1 Technology adoption model I takt med antallet af smartphones er steget, er kendskabet til QR- koden ligeledes forøget. Det har været længe undervejs, og QR- koden er først nu for alvor blevet brugt som teknologi til at forene offline og online me- dier. For virksomheden handler det om at skabe trafik, permissions, fans på Facebook etc., men det er nødvendigt at overveje, hvilken værdi man ønsker at tildele brugeren. Brugeren skal have god grobund for at scanne koden på et produkt, som ydermere kan skabe incitament til at scanne endnu en kode. Der skal være et klart call to action for brugeren - dvs. hvad får de ud af at scanne koden? 93,7 pct. foretrækker at få mere at 6 Alle produkter og teknologier har en livscyklus og en forbruger accept- proces. Acceptprocessen er delt op i fem; Innovatorerne (2-3 pct.), Tidli- ge acceptanter (10-15 pct.), Tidlig majoritet (30-50 pct.), Sen majoritet

7 (30-35 pct.) og til slut Efternølerne (15-20 pct.) (Andersen et al.; 2007). Innovatorer er de dristige købere, som er villige til at løbe en risiko også det, at produktet måske ikke forbliver på markedet. De køber produkter- ne for skille sig ud de er ofte opinionsdannende og derfor vigtig for en virksomhed at få fat i, hvis et produkt skal blive succesfuldt. Innovatorer- ne ift. QR- koder er tilsvarende de innovatorer, der var de første til at kø- be en smartphone tilbage i 90 erne. De tidlige acceptanter kan tildeles rollen som værende dem, der er hoppet med på næste generation af smartphones og har været nogle af de første, som er blevet præsenteret for en QR- kode. Det er ligeledes også en gruppe, man som virksomhed gerne vil have fat i, da de har høj social status og er opinionsledende lige- som innovatorerne. Hvis et produkt ikke falder i god jord hos disse to grupper, så er det god sandsynlighed for, at produktet aldrig vil få succes, da der ingen fortalere er til at bære det frem. Umiddelbart befinder QR- koden sig i gruppen Tidlig majoritet. Dette er den velovervejede købergruppe, der er villig til er at prøve nye emner, når andre allerede har accepteret disse. Flere og flere har valgt at købe en smartphone, flere og flere accepterer nu at smartphonen og dens teknologi kan skabe værdi for dem i deres hverdag, hvorfor flere og flere har fået øjnene op for en QR- kode og rent faktisk anvender dem. I en un- dersøgelse, udført af Okari Mobile, mener 96,5 pct. af de adspurgte, at QR- koden er kommet for blive, mens 1,4 pct. ikke mener at de vil scanne en kode igen. Hertil kunne 68,8 pct. finde på at scanne en kode fra en annonce eller et produkt og efterfølgende foretage et køb på selvsamme produkt. Mange forbrugere ved altså, hvad en QR- kode er og hvad den kan tilbyde genkendeligheden er derfor ikke problemet, men nærmere relevansen af kodens indhold. 4.2 Relevance is king En af de hyppigste årsager til, at QR- koden fravælges, er manglende rele- vans. Under 10 pct. af internettet er ikke mobil- ready (Clausen; 2012), hvilket indebærer, at kodens landing page ikke er et mobilsite og derfor ikke navigerbart og brugervenligt grundet smartphonens kapacitetsbe- grænsninger. Det er nødvendigt at overveje grundigt, hvem den respektive målgruppe for QR- koden er for at være i stand til at give kommunikationen relevans. Hvis QR- koden fx er den eneste adgang målgruppen har til den givne in- 7

8 formation øges responsen det samme gælder for et konkret eller rele- vant tilbud på et givent produkt, der samtidigt kan virke motiverende. Det er vigtig at tydeliggøre QR- kodens WHY (Schrøder; 2011) således det er muligt at motivere til et call to action hos brugeren. Et godt eksempel på manglende relevans er tyggegummi- producenten Tridents bud på en QR- kode, som opfordrer brugeren til at scanne koden med frasen pointless fun - dette fremstår som et mindre væsentlig call to action, da umiddelbart få dele af befolkningen har plads til formålsløs underholdning i deres hverdag. Ligesom alle andre markedsføringsaktiviteter er det nødvendigt for af- senderen at vurdere situationen, hvori brugeren vil blive konfronteret med annonceringen. Er det relevant for en familiefar på tredive at scanne en kode for få adgang til formålsløs sjov? Formentlig ikke, men han bliver eksponeret for markedsføringen, hver gang han handler i supermarkedet. Hele befolkningen er konstant eksponeret for markedsføring der ikke tiltænkt dem, hvorfor det er vigtigt for afsenderen af fx en QR- koden, at kodens har relevans og dermed også afsenderens WHY, som første priori- tet i kommunikationssituationen. 4.3 Teknologisk accept Manglede brugeraccept har tidligere være skyld i at spirende teknologier og systemer aldrig har fået fat på deres respektive marked. Det er nød- vendigt at facilitere en eller flere processer for brugeren samt få bruge- ren til at indse teknologiens brugbarhed. Davis Technology Acceptance model (TAM) specificerer det uformelle forhold mellem system design features, perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards using and actual system use, se nedenstå- ende figur (Davis: 1991). QR- teknologiens systems design features dækker over selve systemet og er i stand til at influere en personers attitude toward using, mens percei- ved usefulness og perceived ease of use performer som to identiske sy- stemer, hvoraf det ene fremstår mere brugbart mens det andet fremstår, som nemmere at benytte. Dette giver udvikleren mulighed for tilpasse og forbedre perceived usefulness ved hjælp af omstrukturering af systemet. Perceived ease of use har en direkte effekt på perceived usefulness, da en facilitering af anvendelsen af systemet automatisk vil gøre det mere 8

9 brugbart [Ibid.]. Dette svarer til at QR- koden har faciliteret brugen af smartphonen ved at forkorte indtastningsprocessen af en mobil- URL og tilføjer dermed også større brugbarhed til det overordnede system. Attitude toward using vægter højt i forbindelse med den reelle brug af systemet og er direkte influeret af perceived usefulness og perceived ea- se of use. Attitude toward using referer til en persons emotionelle evalu- ering af et objekt og personens adfærd ift. objektet. Altså har brugbar- hed og anvendelighed en direkte emotionel effekt på en persons adfærd og tilgang til et objekt. Er QR- koden besværlig at scanne og er landing pagen svær at navigere rundt på mister QR- kodens budskab sin brugbar- hed, som påvirker attitude toward using negativt, hvilket fremadrettet kan afholde brugeren fra at bruge lignende system igen. Dette kan have negativ effekt på accept raten og potentielt være skyld i at en teknologi fejler. 4.4 Long tail Da markedet, som tidligere nævnt, i dag er ved at være teknologi- overmættet, er virksomheder efter nødsaget til at indse, at de klassiske kommunikationsmedier ikke længere er stand til at skabe den ønskede opmærksomhed og genkendelighed i samme omfang som tidligere. Mar- kedet har udviklet sig fra massemedier til en masse forskellige medier, hvilket kan sammenlignes med Chris Anderson teori om The long Tail (Anderson: 2004). Mediesituationen er gået fra at være et fåtal af medier med en bred brugerflade, til at være et flertal af forskellige medier, der er skræddersyet til den respektive målgruppe. I dette tilfælde er der mu- lighed for at skræddersy QR- kodens relevans til både forbrugerens in- formationssøgen og selve købssituationen. 4.5 Ergonomi Der findes mange forskellige fortolkninger af, hvordan en QR- kode skal bruges. Desværre er der i mange tilfælde ikke tænkt over placeringen af koden. QR- kodens simple måde at skrive en url på tiltaler smartphone- brugeren og gør hele websurfing- proceduren væsentlig nemmere, men hvis man skal stå med sin smartphone fremme i Netto, ved kassen, og forsøge at multitaske således, at man både scanner QR- koden i gulvet, samtidig med man betaler for sine dagligvarer, så bliver situationen for omsonst. Om koden i gulvet ved kassen er tiltænkt samme funktion, som 9

10 slik og chips har - fristelse - så må det siges at have slået fejl - da flere ting kæmper om brugerens opmærksomhed. Pascoe et al. har udviklet fire karakteristika for gældende for kravene til brugen af smartphones. Den første Dynamic user configuration be- handler en situation, hvor der er behov for at indsamle data uden der nødvendigvis er mulighed for at sidde ned eller mulighed for at benytte andet end et bærbar medie (Pascoe et al.: 2000). Dette kan sammenlig- nes med køb af fx elektronik, hvor det er blevet mere udbredt at søge efter anmeldelser eller sammenligne priser på tværs af forhandlere uden, at der nødvendigvis er ro og fred til at gennemgå alle søgeresultater. Brugerens fokus flytter sig relativt hurtigt og den opmærksomhed, som er mulig at tildele et produkt eller en teknologi er begrænset. Faktisk vi- ser studier, at vedvarende opmærksomhed er splittet op i tidsperioder på mellem 4 og 8 sekunder, da det er nødvendigt for brugeren at orientere sig i omverdenen løbende, dette svarer til at brugerne når at afbryde ses- sionen op til otte gange for den scannede webside bliver loadet (Oula- svirta et al.: 2005). Det betyder altså, at QR- kodens indhold skal være to the point for ikke at miste brugerens opmærksomhed og interesse, når de endelig får adgang til hjemmesiden. Har brugeren i først omgang også 10 måtte gå langt i forbindelse med at scanne, hvis koden fx befandt sig på en hattehylde i toget, er det nødvendigt at tildele brugeren et immediate pay off for at fastholde brugerens opmærksomhed. Smartphone- teknologien kæmper om de samme begrænsede ressourcer, vi som mennesker har og bruger for at være i stand til navigere rundt i den situation og de omgivelser vi befinder os i. (Oulasvirta et al.: 2005). Oulasvirta et al. har gjort sig fem observationer i forhold til mobil netsur- fing, når brugeren er på farten. Observation nr. 5: different temporal tensions/fluctuations of importance of time in relation to space, som fx det at skynde sig eller vente, sætter brugeren i et sted hvor flere scena- rier kæmper om brugerens opmærksomhed. Venter man på bussen, skal der mere overtalelse til end blot ventetiden - hertil kommer overvejel- serne om hvornår bussen kommer, den eventuelle bevægelse der er nødvendig for at for at kunne benytte mediet, den konstante opmærk- somhed omkring hvornår fremmede invaderede privatlivet fred samtidig med der jævnligt skal kigges efter, om bussen er på vej. Knyttes denne teori til, at brugerens tidsbegrænsede opmærksomhed er 4-8 sekunder [lbid.], er det alfa omega, at QR- kodens budskab er simpelt uden, at det er nødvendigt at skulle igennem flere lag af registrering etc. for at kom-

11 me til de reelle oplysninger. Hertil kommer der flere faktorer, der taler for at fravælge det at bruge tid på at surfe efter informationer i en situa- tion, hvor brugeren er mobil - der er tale om faktorer som fx det at undgå at fare vild, snuble eller invadere andres privatliv. 11

12 5. Beslutningssituationen Herbert A. Simon formulerede i værket Administrative Behavior i 1947 sin teori om begrænset rationelle beslutninger (Bounded Rationality). Simon ønskede at indarbejde nogle mere realistiske antagelser, om hvor- dan mennesker faktisk træffer beslutninger og samtidig bevarer noget af den formelle klarhed, som kendetegner økonomiske modeller. Han me- ner, at individers kognitive forståelse er begrænset af de omstændighe- der, hvori de handler. Mennesket har altså ikke, i modsætning til rational choice teori, fuld rationalitet. Derfor vil en beslutning træffes på bag- grund af de omstændigheder og muligheder, individet har i den kontekst denne agerer, hvor alternativer og konsekvenser for en beslutning er be- grænset (Wikipedia Herbert A. Simon) Med andre ord betyder dette, at forbrugeradfærden kan betragtes som situationsbestemt. Derfor kan forbrugerne ses som individer, der er af- hængige af og tilpasser sig den situation, de befinder sig i og agerer ud fra de præmisser der er til rådighed. Men med internettets fremkomst forventer forbrugerne, at de kan undersøge, produkt- og prissammen- ligne samt ikke mindst købe mere eller mindre alt inden for varer og ser- viceydelser på internettet (Dansk Erhverv 2010)# og dermed bliver be- grænsningerne mindre. Mange af de QR- koder der bl.a. ses på reklamekampagner, printannon- cer og TV er langt fra udtryk for en bevidst markedsføringsstrategi fra afsenderens side (Larsen, 2012). En rundspørge som Huset Markedsfø- ring har foretaget, viser at blot 3 pct. af de adspurgte har en strategi for hvordan de bedst udnytter muligheder i QR- koder og mobilsites#. Jacob Larsen skriver i artiklen Spilder du penge på QR- koder? at 70 pct. af QR- koderne ikke er gennemtænkte (Ibid.). Mange af dem linker blot hen til en YouTube video, hvilket hverken skaber værdi for forbrugeren eller virksomheden, vurderer QR- kode eksperten, Rikke Høyer Schrøder. Faren ved ikke at tænke QR- koderne ordentligt igennem fra start kan udløses i at brugeren fremover helt holder op med at scanne koderne (Ibid.). Ven- der vi tilbage til Simons teori om rationelle beslutninger, så skal brugerne guides til hvordan de scanner koderne og kan forvente at se. Giver virk- somhederne ikke brugeren en årsag til at scanne en kode, så vil der ifølge Herbert Simon blive truffet beslutninger på baggrund af de ufuldstændi- 12

13 ge omstændigheder. Dette er selvfølgelig ikke en anbefalelsesværdig til- gang. 5.1 Produktegnethed Produktets egnethed er betvunget af situationsegnetheden. Alt afhængig af den situation brugeren befinder sig i har brugeren særegne behov - er der behov for mere information om produktet eller et pludselig opstået tvivlsspørgsmål kan en QR- kode være behjælpelig. Mangler brugeren derimod inspiration eller befinder sig undervejs i et impulskøb forsvinder QR- kodens umiddelbare værdi. Ifølge Simon er brugeren begrænset i købssituationen og kan på baggrund af dette samt den manglede mulig- hed for at aflæse produktets værdi gøre køb på baggrund af fejlagtige produkt antagelser. QR- kodens værdi er derfor afhængig af situationens egnethed og brugerens individuelle forhold. 5.2 Situationsegnethed Tages der udgangspunkt i Simons teori om at forbrugeradfærden afhæn- ger af den enkelte situation, som forbrugeren befinder sig i, så er det ikke alle situationer eller produkter, der egner sig til QR- koder. I tidligere af- snit beskrev vi Nettos brug af QR- koder i gulvet, hvilket ikke er optimalt i forhold til situationen, hvor man som kunde skal skal betale for sine va- rer. Der findes utallige eksempler på QR- koders dårlige placering. Fx på lastbiler, der kører rundt med QR- koder på bagsmækken, placering af QR- koder på annoncering i underjordiske Metro- og Subwaystationer, hvor der ikke er mobildækning eller QR- koders placering på et billboard, hvor folk ikke har en chance for at scanne koden. Nogle gange bliver virksomheder i alt sin iver på at være firstmovers gre- bet af ny teknologi, at de simpelthen glemmer at tænke sig om. QR- koder placeret uheldigt har ingen værdi for nogen af parterne - det må anses for at være direkte ubrugeligt og ligegyldig markedsføringen, da der in- gen pay off er. 5.3 In store Et studie foretaget af Xu et al. omhandlende Designing a vision- based Mobile Interface for In- storeshopping viser, at forbrugerne i takt med, at de har taget mobiltelefonen til sig, har ændret adfærd (Xu et al.:2008). 13

14 Formålet med studiet var at observere og iagttage shopping aktiviteter foretaget med mobiltelefonen, herunder også motivationen for at søge yderligere information eller andet omkring de enkelte produkter samt forståelsen af eventuelle barrierer. Studiet afslørede 4 kategorier, som mobiltelefonen spillede en rolle i. Disse blev opdelt i: Kommunikation, organisering, informativ og transaktioner. Kommunikation og organise- ring var de to mest nævnte kategorier. De sidste to blev benyttet af early adopters som fx at gøre et køb med en smartphone. QR- kodens teknologi har mulighed for at tildele alle fire kategorier større værdi for brugeren idet den er i stand til at facilitere samtlige processer. Mest oplagt er dog informative, der kan hjælpe forbrugeren med yderligere oplysninger. Studiet viste endvidere at brugere i høj grad gør brug af online re- search, før de besøger en fysisk butik og ikke i butikken (Xu et al.:2008). Dette er specielt gældende for elektroniske produkter. Årsagen til resear- chen på internettet blev foretaget tidligt i processen skal findes i, at for- brugeren således kendte prisen, kunne opnå rabat, eller finde lokale for- handlere. Flere påpegede desuden at det er svært at navigere rundt på en mobiltelefon i en fysisk butik ift. tasterne på telefonen og skærmens størrelse. Disse faktorer ledte testpersonerne til i stedet at søge real world information i form af personalet. Undersøgelsen viste desuden at de fleste problemer opstår ved anvendelse af mobiltelefonen i forbindel- se med in- store shopping var, at mobiltelefonen i de fleste tilfælde blev brugt på samme måde som computeren i stedet for at forholde sig til det aktuelle medie, dvs. mobilen. Som et resultatet af studiet blev det afsløret at ease of use har stor be- tydning, når brugerne skal finde yderligere information online ved hjælp af deres smartphone i en in- store købssituation. Flertallet mente, at mo- biltelefonen hurtigt og nemt kunne erstattes af personalet i butikken, mens andre foretrak at afsøge nettet, inden de tog kontakt til personalet (Xu et al.:2008). I et studie Inman et al. har foretaget omkring beslutningstagning i butik- ker (in- store decision making) kom det frem at to- tredjedele af alle køb involverer impulskøb (Inman et al.). In store stimuli kræver den besøgen- des opmærksomhed, hvilket der kan opnås på flere måder. Når først kunden har været udsat for stimulus vurderes det, hvilket kan resultere i affektiv eller kognitiv respons (Inman et al.). Disse får kunden til at føle et behov for produktet. In- store decisions fremkommer pga. diverse sti- 14

15 mulus fra POP (point- of- purchase reklame) og det fysiske produkt, der får folk til at føle et behov for produktet. Varer som fx kager og sødt fremkalder en mere positiv effekt end funkti- onelle køb og er dermed mere tilbøjelig til at udløse et impulskøb. Nor- malt er det ikke ved impulskøb at mærkeloyalitet og forbrugerne kan be- tegnes som troløse. Produkter, der falder ind under denne kategori er bl.a. is, øl og fastfood. Impulskøb forekommer når kunden får en pludse- lig trang til at købe et produkt. Dette fortæller at hedoniske (nydelses) produkter er bedre til in- store køb end fx funktionelle og dermed planlag- te køb. Thinas og Garland fandt desuden ud af i 1993, at kunder med en indkøbsseddel køber færre varer og dermed også færre impulskøb end folk med indkøbsseddel. Kunder der ikke handler efter en indkøbsseddel opholder sig også længere i en butik eller supermarked end kunder, der ved hvad de skal have. På den måde bliver denne gruppe også i højere grad påvirket af de stimulus, den bliver udsat for (Inman et al.). Ofte kan QR- koder på hedoniske varer virke formålsløse, da der som tid- ligere nævnt er få overvejelser i forbindelse med dagligvarer og nydel- sesprodukter - det er igen afhængigt at den situation brugeren befinder sig i. Står brugere og mangler inspiration til aftensmaden ville det være 15 ideelt at kunne scanne fx en hovedingrediens og blive præsenteret for en eller flere opskrifter. Det er som før nævnt en nødvendighed for QR- koden at stimulere brugeren vha. et højt pay off, som fx en opskrift, der kan fungere motiverende i købsbeslutningen. 5.4 Købsbeslutningsprocessen Involveringsgrad og risiko er begreber, som er relateret til købsbeslut- ningsprocessen. Derfor er det passende at starte med at definere og re- degøre for involveringsgraden. Forskning inden for købsadfærd viser at selve beslutningsprocessen, der gennemføres i forbindelse med et køb, kan deles op i fem forskellige faser: Problemerkendelse, købsadfærd, in- formationssøgning, vurdering af alternativer, købsbeslutning og efter- købsadfærd (Andersen et al.:2007). Involveringsgraden kan defineres, som det niveau af engagement og ak- tivitet forbrugeren tillægger produktet eller servicen enten ved at betrag- te, købe eller evaluere dette (Kotler & Keller 2006, s. 200). Der er således tale om involveringsgrad inden for hvert af de fem stadier i købsbeslut- ningsprocessen. Forbrugerens involvering i købsbeslutningsprocessen

16 varierer alt efter hvilken type af køb, man har med at gøre. Der skelnes mellem 3 typer af køb: Rutinekøb, modificeret genkøb og nykøb. Nykøb er karakteriseret ved, at mange forhold er ukendte, og derfor er informa- tionsbehovet også derefter (Andersen et al.:2007). Dermed karakterise- res komplekse køb, når der er tale om sjældne køb, hvor forbrugeren in- gen eller lav erfaring har med købet. Generelt er tendensen, at forbruge- rens involveringsgrad i købet stiger jo længere mod højre købet er place- ret i modellen (Andersen: 2009). Forhold, der styrer omfanget og karakteren af forbrugerens informati- onssøgning, kan findes i: Produktets interessegrad, mærkedifferentiering, oplevet risiko, nytte ved yderligere information og omkostninger ved informationssøgning (Andersen et al.:2007). Indkøb af dagligvarer er som regel relateret til rutine og begrænsede købsprocesser. Forbrugeren sammenligner de fødevarer, han eksponeres for i købssituationen og overvejer, hvilke varianter der bedst tilfredsstiller kundens ønsker og behov. Over tid etableres imidlertid en vis rutineviden om de forskellige fødevarevarianters egenskaber, som oplagres i langtidshukommelsen. Denne viden aktiveres, når forbrugeren i købssituationen står over for at skulle vælge imellem de relevante varianter. Ved rutinekøb er informationsbehovet dermed begrænset og set ift. QR- koder skal der meget til for, at forbrugeren vil scanne en kode på disse køb. 16

17 5.5 Risiko Den opfattede risiko ved et produkt eller service skabes på baggrund af forskellige faktorer i forhold til det aktuelle køb. Ofte er det faktorer som pris og synlighed for omverdenen, niveauet af forbrugerens selvsikkerhed, der spiller den største rolle (Andersen et al.:2007). Forbrugerens opfattelse af risikoen har stor betydning for, om forbrugeren vælger at ændre, udsætte eller helt undgå købet. Thomas Queck fra Mindshare skriver, at det med udgangspunkt i typen af involvering er vigtigt at finde et medie der passer til typen af den optima- le kommunikation (Queck). Tages der udgangspunkt i FCB- modellen og mediet QR- koder, så vil QR- koder blive placeret øverst, hvor involve- ringsgraden er højest. Dvs. køb, der er karakteriseret ved think - feel - do tankegangen (AIDA) samt feel - think - do. Ofte er personlig informationssøgning samt anbefalinger fra bekendte, vigtigere betydning for forbrugeren når en beslutning skal tages. Involveringsgraden og forholdet mellem rationelle og emotionelle be- slutninger spiller derfor en afgørende rolle. Richard Vaughn s FCB Grid fra 1980 er stadig en af de mest brugte modeller omkring involvering og kommunikation (Andersen:2009). Udgangspunktet er den klassiske tre- deling af kommunikationsprocessen i form af et kognitivt niveau, et af- fektivt niveau og et adfærdsniveau, eller med andre ord det vi tænker, føler og gør. Ved at kombinere tanker og følelser med lav og høj in- volvering fremkommer de fire kvadranter i modellen (Andersen:2009). 17

18 6. Service QR- koder kan blive brugt som et serviceværktøj for at skabe værdi for forbrugerne og dermed i sidste ende også for virksomhederne. QR- koders værdi for forbrugerne stopper ikke altid efter købsprocessen, da forbrugerne også kan få glæde af koderne, efter de er kommet hjem med produktet. I det hele taget må service aspektet ikke undervurderes, da service er blevet et vigtigt parameter i konkurrencen omkring forbruger- ne. Morten Asmussen, chefredaktør på ErhvervsBladet, skriver i en arti- kel, at service er det nye sort(berg Marketing:2011). Han argumenterer for, at det kan være farligt at glemme service elementet set i lyset af in- ternettet, da forbrugernes har mulighed for hurtigt at sprede deres dårli- ge oplevelse af en virksomhed internettet. Hvis situationen tackles for- nuftigt kan man gøre en farlig tidligere kunde til en potentiel loyal kunde blot ved at give kunden positiv opmærksomhed (Berg Marketing:2011). Dette afsnit vil argumentere for, hvorledes QR- koder kan skabe service til den enkelte forbruger, hvilke produkter det omhandler, samt diskutere udfordringerne ved dette. Markedsføringsproffessor Christian Grönroos inddeler serviceydelser i tre hovedkategorier (Berg Marketing:2011); Core service (selve kerneydelsen) Facilitating service (nødvendige for at få kerneydelsen til at virke) Supporting service (giver tillægsværdi, men ik nødvendi- ge) QR- koder kan spille forskellige roller for forbrugerne. De kan være selve kerneydelsen, som f.eks. i oplysningskampagne, eller facilitating service, som fx at samle coins fra McDonald s (Skaerlund:2012) for at få en gratis burger eller den tredje og mest anvendte rolle, som er supporting ser- vice, der for eksempel er en ekstra produktinfo eller inspirationsvideo. 18

19 6.1 Afterservice Mange virksomheder fokuserer på anvendelse af QR- koder, der skal føre til et køb og overvejer ikke at koden også kan tilføre brugeren ekstra værdi senere. Et godt afterservice eksempel kunne være, hvis IKEA anvendte QR- koder på emballagen af deres møbler eller på forsiden af vejledningen. IKEA s koncept egner sig ikke rigtigt til at anvende QR- koder in- store, da deres koncept allerede er så stærkt, visuelt og informationsrigt, at forbrugerne ikke ville få meget glæde af at scanne en QR- kode i selve købsbeslutnin- gen. Ikea- labyrinten får folk til at miste orienteringen, gøre dem trætte og mere tilbøjelige til at lade sig inspirere af indretningen. For ikke at si- ge, at købe den med hjem (Dinesen). De inspirerer allerede kunden ned til mindste detalje og derfor er behovet for mere information eller inspi- ration også minimal. Derimod vil en QR- kode kunne tilføre produktet ekstra værdi ved at have et link til en saml- selv video når produktet skal samles. IKEA vedlægger altid en vejledning til produktet, men for mange forbrugere er den ikke 19 altid let at forstå og læse. Dette problem kunne løses med en QR- kode, som viser en video om hvorledes det pågældende møbel skal samles. Vi- deoen kunne indeholde gode råd og tips til samlingen af møblet, således forbrugeren ikke ved et uheld kommer til at ødelægge møblet under samlings- processen. En sådan QR- kode ville forhøje værdien for forbru- gerne. Service i form af QR- koder kan reducere virksomheders touchpoints, de- res point of contact. Ikea eksemplet ville måske kunne reducere brugen af servicetelefonen ved IKEA. Forbrugerne ville ikke skulle vente i lange telefonkøer for at få hjælp i forbindelse med vejledningen, samt det kan være svært over telefonen at forstå beskrivelsen af, hvordan man samler møblet. I stedet kan forbrugerne let og nemt scanne QR- koden og få hjælp via videoen. QR- koden bliver derved hjælp til selvhjælp. Afterservice leder os til begrebet om brugervenlighed og kundetilfreds- hed. De to begreber er tæt forbundne da brugervenlighed ofte kan lede til kundetilfredshed. Hvis forbrugerne oplever en høj brugervenlighed, så vil de blive mere tilfredse og eventuel vende tilbage til samme produkt eller brand. Brugervenlig kan defineres som nyttig, let at lære, let at hu- ske, effektiv at bruge og rart at bruge#. Det er vigtigt at den service, som

20 QR- koden tilbyder forbrugerne, er brugervenlig, således forbrugeren op- lever servicen som en positiv oplevelse. kunden har en relativ holdning til brandet, som derefter udskilder sig i tilbagevendende køb Wikipedia - Brand loyalty). 6.2 Brand loyalty QR- koder kan skabe en stærk brand loyalty, hvis koden er effektiv. Brand loyalty kan defineres som i hvilken grad en forbruger konstant køber det samme mærke indenfor en produktklasse (Wikipedia - Brand loyalty). Et stærkt brand loyalty eksempel er McDonald s og Coca Cola - her har for- brugerne klare favoritter og køber disse produkter, selvom der findes andre og billigere på markedet. Men brand loyaliteten kan være så stærk, at forbrugerne endvidere går længere for at få adgang til netop dette brand. Brand loyalty må ikke forveksles med lock in effekt. En lock in effekt er, hvor forbrugeren er afhængig af en enkelt leverandør af en eller anden årsag. En forbruger kan blive låst til en leverandør eksempelvis via en af- tale eller pga. anden omstændighed - dette er ikke det samme som brand loyalty, men bliver kaldt falsk loyalty. Ægte brand loyalty vises ved at Der er fire forskellige slags brand loyalty typer defineret af Philip Kotler (Kotler: 2002): Hard- core Loyals - som køber mærket hele tiden. Split Loyals - loyal til to eller tre mærker. Shifting Loyals - skifter fra det ene til det andet mærke. Switchers - med ingen loyalitet (muligvis deal- tendens, kontant på udkig efter tilbud eller 'vanity prone', kigger efter noget anderledes). Alt afhængig af mærket falder forbrugeren ind under disse typer af kate- gorier. QR- koder kan være med til at ændre typen af den enkelte brand loyalty type. Hvis for eksempel en forbruger er en split loyal- type, så kan QR- koden yde en god service, således at forbrugeren bliver endnu mere positiv stemt over for mærket, at de næste gang vælger at købe netop dette bestemte mærke. Igennem brand loyalty strategy fra virksomheder kan dette skift af brand loyalty typen opstå. Brand loyalty hos en forbru- ger opstår gennem fem aspekter; forbindelse, værdi, adgang, kendskab 20

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

UDNYTTELSE AF BIG DATA I DETAILHANDEL VIA INTERNETTET

UDNYTTELSE AF BIG DATA I DETAILHANDEL VIA INTERNETTET UDNYTTELSE AF BIG DATA I DETAILHANDEL VIA INTERNETTET Exploiting Big Data in retail commerce via the Internet HVORDAN PUSH-BESKEDER KAN ØGE KUNDELOYALITETEN I COOP HOW PUSH MESSAGES CAN INCREASE CUSTOMER

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Apps ændrer din hverdag

Apps ændrer din hverdag 2. Semester Efteråret 2014 Apps ændrer din hverdag Gruppemedlemmer Studienummer Kasper Emil Thorsen 52968 Kristian Coff Schang Andersen 52182 52170 Vejleder Pelle Guldborg Hansen Hus 06.2 Antal tegn: 105.202

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Mobilannoncering i Danmark Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Danske Medier Februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Mobilannoncering i Danmark 03 1. Executive Summary Overblik og ny viden 04

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Psst, nu skal du høre..!

Psst, nu skal du høre..! Psst, nu skal du høre..! et speciale om viral markedsføring i en postmoderne verden af Rene Ribberholt Kæseler 10. semester Medieret Kommunikation Aalborg Universitet den 02/08 2010 Titelblad 2 Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 6WRUJUXSSH 7LWHODen Virtuelle Virkelighed 7HPDVirkelighed og Modeller 3URMHNWSHULRGH13. oktober 2000 18. december 2000 3URMHNWJUXSSH358 6\QRSVLV 'HOWDJHUH Henrik

Læs mere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Maj 2014 Samlet rapport - udarbejdet af Leif Bonderup, Søren Pedersen og Eva Jakobsen, Wilke Indhold Indledning...1

Læs mere

Forbrugeradfærd på internettet

Forbrugeradfærd på internettet Institut for Marketing og Statistik HA Almen - Bachelorafhandling Forfattere: Nanna Juul Thomsen Peter Ravn Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forbrugeradfærd på internettet Case: EDGE Boardshop Handelshøjskolen

Læs mere

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm.

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Titelblad Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Vejleder: Jørgen Riber Christensen Specialets omfang: Anslag: 177.820 Normalsider:

Læs mere