Destinationsmarkedsføringens uhåndgribeligheder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destinationsmarkedsføringens uhåndgribeligheder:"

Transkript

1 Destinationsmarkedsføringens uhåndgribeligheder: Specialeafhandling ved Aalborg Universitet, Sprog og Internationale Studier, af Katrine Høyer Christensen, Maj Vejleder: Anders Sørensen, Center for Regional- og Turismeforskning, Neksø.

2 Indhold Figurer: Indledning Problemformulering Videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser Specialets teoretiske felt Specialets empiriske felt Interview Afgrænsning Specialets opbygning Branding Kapitlets formål Tidens løsen: branding Hvad er et brand? Brands Box-modellen Brandtyper Brandværdi Brandbevidsthed Brandimage Afrunding Turisme og branding Kapitlets formål Turismemarkedsføring Turistdestinationen som produkt Branding af turistdestinationen International markedsføring Kulturaspektet Afrunding Image Kapitlets formål Definition af imaget Kognitive netværk Individuelt eller gruppeorienteret image Destinationsimage Inducerende og organiske images Stereotyper Afrunding Semiotik og turismemarkedsføring Kapitlets formål Semiotik og markedskommunikation Saussures tegnbegreb Peirces tegnbegreb Barthes Mytologi Denotation og konnotation Semiotikkens relation til turismemarkedsføringen

3 5.7.1 Turismens semiotiske trekant Afrunding Branding Danmark Kapitlets formål Danmarks Turistråd Branding Danmark -visionen Danmarksværdierne Hygge Uhøjtidelig Design Begavet Oase Fri Den gode historie Grafiske kendetegn Arbejdsprocessen De lokale Afrunding Analyse af Danmarks Turistråds brochure, Danemark Formål med kapitlet Analysens opbygning IMK-modellen Teksten Retoriske strategier Tekstens kode Kultur og kontekst Den kulturelle tilpasning Medie Genre Turismebrochuren Afsender: Danmarks turistråd Modtager: turisten Referenten: Destination Danmark Forholdet afsender-modtager-referent Destinationsprodukt Branding Danmark Branding Danmark Modtager/Afsender Modtager/Afsender Destinationsprodukt Afrunding Konklusion Bibliografi

4 Figurer: Fig. 1: The Brands Box Model (de Chernatony & McWilliam, 1989). Fig. 2: Brandværdi (Woodward, 2000). Fig. 3: Den kommunikationsvidenskabelige cirkel (Dahl & Buhl, 1996). Fig. 4: Saussures Tegnmodel (Barthes, 1957). Fig. 5: Peirces Tegnmodel (Drotner et al. 1996). Fig. 6: Barthes Mytemodel (Barthes, 1957; Echtner, 1999). Fig. 7: Echtners Turisme-semiotiske Trekant (Echtner, 1999). Fig. 8: Danmarksværdierne (Danmarks Turistråd, 2000a). Fig. 9: Danmarks Turistråds Hjertelogo (Danmarks Turistråd, 2002, ). Fig. 10: Eksempel på en brandingannonce (Danmarks Turistråd, 2002, ). Fig. 11: Arbejdsprocessen (Lars Schaldemose, 2001). Fig. 12: IMK-modellen (Frandsen, et al., 1997). Fig. 13: Turismetrekanten (Echtner, 1999). 4

5 1. Indledning Flere og flere bliver turister, idet det enkelte menneske har mere fritid end før, flere penge mellem hænderne samt at en mere systematiseret infrastruktur efterhånden gør det muligt at rejse, hvorhen i verden man ønsker. Turisme er således en stærkt ekspanderende branche 1, hvilket selvsagt betyder, at der bliver flere og flere turistdestinationer, som turisterne kan vælge og dermed øget konkurrence destinationerne imellem. Det bliver således sværere for de enkelte turistdestinationer at differentiere sig ved hjælp af de traditionelle parametre som f.eks. sol & strand samt flotte landskaber. Pine & Gilmore (1999, s. 5) betegner dette stadie, som den økonomiske udvikling befinder sig på i øjeblikket, som Experience Economy. Dermed mener de, at de produkter, som udbydes, har bevæget sig fra at være simple commodities eller blot varer, prisbestemt af udbud og efterspørgsel, over fabriksfremstillede produkter og services til at være experiences, altså oplevelsesprodukter. F.eks. lover et produkt som Coca Cola ikke blot at slukke tørsten, den giver en oplevelse i form af en smag på livet (jf. Coca Colas reklameslogan: life tastes good ). Endvidere lover Motorola pleasure technology, hvis man benytter deres mobiltelefoner. Dette, at sætte et produkt i relation til menneskelige følelser ( tastes good, pleasure ) og således give forbrugeren et emotionelt forhold til produktet, kendetegner netop branding. Branding er en måde at positionere produkter på og ses typisk som et mærke, der bevidst er tillagt en række værdier, som til enhver tid er uløseligt forbundet med det. (Danmarks Turistråd, 2000a, s. 2). Det er derfor ikke så meget produktets funktionelle karakteristika, der er omdrejningspunktet, som det er dets design og image. Således er branding en måde, hvorpå f.eks. en virksomhed kan differentiere sig selv og sine produkter og skabe et stærkt alternativ til lignende virksomheder og produkter. Danmarks Turistråd 2 forsøger med sin kampagne Branding Danmark netop at differentiere Danmark som turistdestination. I den forbindelse har man udviklet en række værdier, Danmarksværdierne 3, som danner Danmarks nye brand. Således skal Danmark fremover markedsføres med udgangspunkt i disse værdier i et forsøg på at fortælle den unikke historie om 1 Alene i Danmark steg omsætningen indenfor turismebranchen 6,2 % (fra 42 mia. kr. til 44,6 mia. kr.) fra 1997 til (Kilde: Turismens Økonomiske Nøgletal, Danmarks Turistråd på ) 2 I det følgende og resten af specialet betegnet DT. 5

6 Danmark og danskerne, som DT selv udtrykker det i deres kampagnemateriale (jf. Danmarks Turistråd, 2000a samt bilag 1). Man kan sige, at DT ønsker, at de udenlandske turister får et bestemt image 4 af Danmark. En destinations image eller brandimage er en del af det, som Woodward kalder brand equity eller brandværdi og som betegner det resultat eller udslag af den samlede markedsføring, der udelukkende skyldes branding (Woodward, 2000, s. 120). Men hvorfor overhovedet beskæftige sig med images i forbindelse med turisme? Hos Niss defineres et image som en samling af forestillinger om et bestemt udsnit af virkeligheden, som påvirker den måde et menneske eller en gruppe af mennesker opfatter og bedømmer et givet objekt på. (Niss, 1994, s. 33). En vigtig komponent i turismeoplevelsen er netop de forestillinger turisten har, altså forholdet mellem fantasi og virkelighed. Forholdet mellem den forventning man har til ferieoplevelsen og det man rent faktisk oplever. Ifølge Hunt (1975, s. 1) er en destinations image endda vigtigere end dens mere håndgribelige ressourcer (såsom hotel, transport, monumenter etc.). Endvidere påpeger Kye-Chung Chon (1990), at destinationens image spiller en afgørende rolle i en persons valg af destination i købebeslutningsfasen. Derfor er det vigtigt for en turistdestination at have et stærkt og positivt image hos turisterne. Et andet og vigtigt aspekt i forbindelse med international markedsføring, som der jo er tale om i forhold til Branding Danmark, er det kulturelle eller snarere interkulturelle element. Turistdestinationen er et kulturbundet produkt, bl.a. fordi en del af turismens hovedprodukt er de naturlige og kulturelle ressourcer, som en given turistdestination er i besiddelse af. Dette betyder, at en destinations kultur også kan være bestemmende for turisternes ferievalg. Samtidig må man formode, at også turistens egen kultur er bestemmende for ferievalget. Man kan således forestille sig, at det i virkeligheden enten er kulturer som er helt forskellige fra eller netop lig ens egen kultur, der er de mest attraktive at besøge 5. Altså bliver også de kulturelle ressourcer en vigtig del af turismemarkedsføringen. Dette betyder selvsagt, at også turistens egen kultur, foruden destinationens, må formodes at have indflydelse på udformningen af turistdestinationens markedsføringsmateriale. 3 Jf. bilag 1, s De danske betegnelser der kommer nærmest ordet image er opfattelse og billede, men da ingen af disse er fyldestgørende i denne forbindelse, benyttes image gennem hele specialet. 5 Jf. bl.a. Cohens turisttypologier, som har sit omdrejningspunkt om de to modpoler den organiserede masseturist og strejferen. Hvor førstnævnte oftest søger det velkendte og det organiserede og sidstnævnte rejser ud for at søge det nye, fremmede og mere uorganiserede (Cooper et al., 1998, s. 38). 6

7 Selv om det fra et udbydersynspunkt ville være ideelt at kunne kontrollere forbrugernes (turisternes) billede af Danmark, skabes et image ikke kun af udbyderen alene, idet også bl.a. medierne (TV, pressen, film etc.) og tidligere besøg på destinationen vil kunne påvirke et image. Derfor vil det projekterede image naturligvis ikke automatisk være lig den opfattelse, den enkelte turist rent faktisk har af en destination. Det må dog anses for at være en umulig opgave at målrette f.eks. destinationsbrochurer til hver enkel turist og derfor benytter turismebranchen ofte forskellige generelle eller stereotype billeder i forsøget på at skabe et bestemt image af destinationen og dens indbyggere. Det er min vurdering, at kulturelle stereotyper ofte er mere legale eller accepterede, når de omhandler andre nationer altså destinationer og dermed kulturer som ligger forholdsvist langt væk fra ens egen ikke mindst fordi de ofte skabes af turismemarkedsføringen eller medierne, men også fordi de har lettere ved at opstå på grund af afstanden. Disse stereotype billeder og opfattelser afspejler det forhold mellem fantasi og virkelighed, som er en vigtig komponent i turismeoplevelsen og derved også i forsøget på at forstå, hvad et image er. Ifølge Echtner og Ritchie (1991) benyttes et image ofte som beskrivelse af en destinations stereotyp, forstået som et overordnet og udbredt mentalt billede eller opfattelse af en destination. Kort fortalt er motivet for at skrive dette speciale altså et ønske om at forstå brandingen og imagedannelsesprocessens natur samt de teorier, der ligger til grund herfor. 1.1 Problemformulering Specialets interessefelt er som skrevet imagemarkedsføring af turistdestinationer med udgangspunkt i branding. Denne interesse udspringer af, at DT sidste år lancerede deres nye kampagne, Branding Danmark, som skal markedsføre Danmark på de udenlandske markeder. Dette er tidligere forsøgt (jf. Therkelsen, 1993), men det er første gang, at man udelukkende fokuserer på de værdier og kvaliteter Danmark og danskerne repræsenterer, frem for blot at fokuserer på attraktioner, landskab og andre mere traditionelle elementer. Således er DT vision, at Danmark af omverdenen skal betragtes som en hyggelig oase i Europa, hvor den tilrejsende vil møde frie og uhøjtidelige mennesker, der på en begavet måde har indrettet et enestående samfund baseret på kærlighed til design, kultur og sociale værdier. (DT, 2000a, s. 1). Specialets empiriske udgangspunkt vil således være Danmarks Turistråds franske (og til dels britiske) Danmarksbrochure. Gennem disse vil jeg forsøge at analysere de kommunikationsstrategier, som DT benytter i deres markedsføring af Danmark som turistdestination. Sammenstillet med de gængse 7

8 teorier indenfor international turismemarkedsføring vil jeg på denne måde forsøge at belyse samt diskutere forskellige problemstillinger, der gør sig gældende i forbindelse med branding af turistdestinationer. Det udfordrende indenfor den internationale og interkulturelle turismemarkedsføring må netop være, at man ikke altid kan benytte sig af de samme kommunikative raffinementer på de forskellige markeder, idet man jo skal markedsføre sig overfor forskellige og ofte anderledes kulturer og på andre sprog. Endvidere har man at gøre med et produkt, som består af både håndgribelige elementer som hotel, transport og turistattraktioner, men også mere uhåndgribelige begreber som oplevelse, værdier og myter, hvilket nødvendigvis må formodes at kunne give visse komplikationer undervejs i markedsføringsprocessen. Derfor er jeg nået frem til følgende problemstilling: Hvilke problemer gør sig gældende i imagemarkedsføring gennem branding af en nation, når det gælder uhåndgribeligheder? Jeg ser især to områder, som kan vanskeliggøre markedsføringen eller brandingen af en turistdestination. 1. De uhåndgribeligheder som omgiver den generelle imagemarkedsføring i form af eksempelvis myter og destinationsstereotyper. Det er min påstand, at bl.a. manglende forståelse for, hvad et image er, begrænser den effektive markedsføring. Dette skyldes ikke mindst at imagemarkedsføringen af turistdestinationer, som sagt, er omgivet af meget værdiladede, immaterielle elementer, idet en del af turismeproduktet også består af den oplevelse turisten har af en given destination. 2. Dernæst kan det give problemer at skulle markedsføre sig internationalt, hvilket jo er tilfældet her. At skulle markedsføre sig internationalt og dermed interkulturelt, betyder, at man mellem udbyder og turist ikke altid har et fælles kulturelt ikonografi. 1.2 Videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser 6 Videnskabsteori kan kort karakteriseres som teori om teorier eller metateori. Metateorien bruges til at bestemme typen af den viden eller de teorier, som benyttes til at forklare et givet studieobjekt. Studieobjektet eller genstanden for ens studier tager sit udgangspunkt i den virkelighed, man 6 Afsnittet om videnskabsteori bygger grundlæggende på Andersen (1990), hvis ikke andet er angivet. 8

9 arbejder indenfor, og derfor drejer videnskabsteori sig i bund og grund om, hvordan man vælger at opfatte virkeligheden. Groft set opererer man med to virkelighedsopfattelser eller videnskabsteoretiske retninger: positivisme og fortolkningsviden. Hvor man indenfor positivismen anser virkeligheden for konkret, stoflig, materiel og derfor målbar, anser man indenfor den fortolkningsvidenskabelige eller hermeneutiske retning virkeligheden som en social konstruktion, der i høj grad er afhængig af, hvordan det enkelte menneske opfatter den. Den videnskabelige forståelsesramme i dette speciale er netop den fortolkende og specialet kan udlægges som en kvalitativ vurdering af turistdestinationers markedsføring med DT brandingkampagne som konkret eksempel. Det kvalitative, fortolkende aspekt kommer ikke mindst til udtryk gennem imagekonceptet, for som bl.a. Woodward udtrykker det: The image may or may not necessarily be objective or represent reality. Hun fortsætter: In terms of brand image, reality itself is less important than the perception of reality. (Woodward, 2000, s. 123). Forståelsen af et image afhænger altså af fortolkerens egen, subjektive opfattelse af virkeligheden. En kritik af hermeneutikken er at den ikke er en eksakt videnskabelig retning. Fortolkningsvidenskaberne er ikke målbare og derfor kan analyseresultater være svære at tilbagevise. Således vil forskellige forskere ofte nå frem til forskellige fortolkninger. Derfor må den hermeneutiske forsker altid være bekendt med de ideologiske og kulturelle rammer, som forskningen foregår indenfor (Echtner, 1999, s. 52). Ingen videnskabelig retning kan dog være 100% objektiv. Den subjektive indflydelse kommer til udtryk allerede under udvælgelsen af visse teorier frem for andre, den valgte udlægning af resultatet etc.valg af videnskabelig metode eller fremgangsmåde skal dog altid bestemmes ud fra, hvilke fænomener man ønsker at undersøge. Dette speciale bekender sig, som skrevet, til hermeneutikken, idet det empiriske materiale lægger op til en kritisk, kvalitativ og fortolkende analyse snarere end en fremfindelse af lovmæssigheder Virkelighedssynet i specialet er altså en social og kulturel virkelighedskonstruktion. 1.3 Specialets teoretiske felt I min undersøgelse af, hvilke problemer det kan give at skulle brande en nation, når det drejer sig om uhåndgribeligheder, har jeg i specialet valgt en markedskommunikationsteoretisk ramme. 9

10 Fokus vil ligge på den kommunikationsproces eller strategi, der ligger til grund for markedskommunikationen samt de betydninger markedskommunikationen skaber. Specialet bekender sig i analysen til Frandsens et al. (1997) såkaldte IMK-model over kommunikationsprocessen. I forhold til de mere traditionelle kommunikationsmodeller på markedet (som eksempelvis Roman Jakobssons) tager IMK-modellen ikke udgang i en lineær kommunikationsproces, men benytter en mere holistisk tilgang. F.eks. er der lagt vægt på, at forholdet mellem afsender og modtager er en tovejsproces og hvad mere er, så integrerer modellen den kulturelle kontekst, hvori kommunikationen finder sted. Det integrerede kulturaspekt i IMK-modellen er væsentlig for specialet. Ikke mindst fordi Branding Danmark er en kampagne, som henvender sig til det udenlandske marked, hvilket har betydning for valget af kommunikative strategier. I forhold til læsning af brochurer afhænger disses kommunikative effekt i høj grad af læserens evne til at opfatte og derefter afkode deres kommunikative budskaber. Fordelen ved at benytte IMK-modellen i dette speciale er, at den på den ene side inddrager kulturbegrebet og den situationelle kontekst og på den anden side beskæftiger sig med sproglige aspekter og derved de betydningsmæssige eller semiotiske strukturer i kommunikationen. Det semiotiske felt beskæftiger sig, kort fortalt, med de tegn-systemer og dybereliggende betydningsstrukturer som, i dette tilfælde, turismemarkedskommunikationen benytter sig af i form af bl.a. images. 1.4 Specialets empiriske felt Specialets empiriske felt vil, som skrevet, først og fremmest være DTs Danmarksbrochurer fra henholdsvis Frankrig og Storbritannien (jf. henholdsvis bilag 2 og 3). Turismebrochurerne udgør den mere praktiske del af brandingkampagnen og vil bl.a. blive diskuteret i henhold til DTs øvrige brandingmateriale, hæftet Branding Danmark Danmarks nye ansigt i verden (Danmarks Turistråd, 2000a) samt bilag 1. Hovedargumenterne for at benytte DTs brochurer i specialet er, for det første, at brochurerne er det nærmeste, man kommer konkret markedsføring fra DT og, for det andet, at turismebrochuren ofte er den, som giver den potentielle turist det første indtryk af en turistdestination. Ofte er de umiddelbare images og attributive kendetegn, som en turistdestination udsender afgørende for potentielle turisters beslutning om at vælge eller fravælge destinationen i købeprocessens startfase (Gartner, 1993, s. 192). 10

11 Desuden er turismebrochuren det mest benyttede medie indenfor turismemarkedsføring ifølge Holloway & Robinson (1995, s. 162). DTs turismebrochurer betragtes i specialet som imagebrochurer, altså brochurer, hvis formål det er at reklamere og derved gøre opmærksom på en given destination. På denne måde er deres formål at virke tillokkende og gøre turistdestinationen attraktiv, snarere end at fungere som rejseguider. Det er med dette i baghovedet, at analysen og diskussionen af brochurerne vil foregå. De to brochurer Danemark og Denmark fra henholdsvis Frankrig og Storbritannien er valgt ud fra den betragtning, at de to lande ikke hører til DTs hovedmarkeder og at Danmark har marginal betydning i forhold til britiske og franske turisters rejseadfærd 7. Således har imagebrochurer, der har til formål at præsentere et helt land, en større effekt på fjern- og marginalmarkeder som disse end på nærmarkeder som f.eks. Tyskland og Sverige, hvor kendskabet til Danmark må formodes at være større. I stedet for kun at se på en enkelt brochure har jeg valgt at medtage to. Det er gjort for at kunne drage sammenligninger, når dette er nødvendigt. Som udgangspunkt omhandler brochurerne det samme emne, men i en markedsføringssituation som denne, branding af en nation, er det nødvendigt også at inddrage et interkulturelt aspekt og se på den eventuelle kulturelle tilpasning af markedsføringen. Den franske brochure vil dog være i fokus og dermed genstand for analysen. Den britiske vil blive brugt, når en sammenligning er påkrævet Interview Som tillæg til den øvrige empiri har jeg valgt at medtage et interview med Lars Schaldemose, brandmanager for Branding Danmark hos DT, foretaget tirsdag d. 11. dec Interviewets formål var at få klarlagt, hvordan arbejdsprocessen med at finde frem til Danmarksværdierne var forløbet med henblik på, hvem der havde været involveret og hvilke strategiredskaber man benyttede. Interviewet havde karakter af en uformel samtale, som fokuserede på bestemte temaer (arbejdsprocessen bag kampagnen m.m.) snarere end spørgsmål. Interviewet kan således karakteriseres som et kvalitativt forskningsinterview (Kvale, 1990), altså et interview, som har til formål at beskrive og forstå meningen ved temaer i den interviewedes livsverden (Kvale, 1990, s. 226). I forhold til et struktureret, objektivt og kvantificerbart interview udmærker det kvalitative interview sig bl.a. ved at være et specifikt dybdeinterview (eksempelvist som her i form af 7 Eksempelvis var de franske og britiske turisters forbrug i Danmark på overnatning henholdsvis 0,4% og 2% i 1996 ud af de udenlandske turisters samlede forbrug, hvor den samme andel for Tyskland var 28,2% (Marcussen, 1998, s. 255). 11

12 ekspertinterview) samt ustruktureret med fokus på temaer frem for deciderede spørgsmål. Desuden tager interviewet udgangspunkt i den hermeneutiske verdensopfattelse. Da mit mål med interviewet var at opklare og forstå arbejdsprocessen bag Branding Danmark og skabe et overordnet indtryk, har det faldet mig naturligt at benytte en kvalitativ vinkel. Derfor har jeg ikke fundet det nødvendigt at bånde og transskribere interviewet, men har nedskrevet noter undervejs i samtaleforløbet. 1.5 Afgrænsning I forhold til en analyse af DTs samlede brandingkampagne er det ikke fyldestgørende kun at medtage Turistrådets franske brochure. Det ville være meget mere hensigtsmæssigt at kunne analysere og siden sammenligne samtlige brochurer udgivet af DT i forbindelse med Branding Danmark samt markedsføring i ikke-trykte medier. Eksempelvis DT Internetportal på som er et meget væsentligt element i markedsføringen af Danmarksværdierne. Desværre har pladsen og ressourcerne ikke været til det, men da det er mit indtryk, at turismebrochuren er det mest benyttede markedsføringsredskab i turismebranchen samt den mest benyttede førsteindtryks-informationskilde blandt turister, finder jeg analysen af brochuren væsentlig. Desuden kan analysen og fortolkningen af den franske brochure hjælpe med til at give en forestilling om praktiseringen af Branding Danmark. I forhold til de i markedsføringen involverede aktører vil specialet i sagens natur være præget af et afsendersynspunkt. Dette kan næppe undgås, idet jeg hovedsageligt beskæftiger mig med turismebranchens kommunikation i kraft af DTs Branding Danmark. Jeg vil dog så vidt muligt forsøge at sætte mig i modtagers sted, når dette er nødvendigt. 1.6 Specialets opbygning Specialet er bygget op over fire overordnede dele. Først en introducerende del (kapitel 1) som indeholder indledning, problemformulering samt metodiske overvejelser. Dernæst en teoretisk del (kapitel 2, 3, 4 & 5), hvis formål det er at afklare de forskellige begreber, der knytter sig til international branding af turistdestinationer samt diskutere disse i forhold til de konflikter eller problemer, der kan vise sig i forbindelse hermed. I den tredje del af specialet (kapitel 6 & 7), den empiriske del, vil DTs kampagne, Branding Danmark blive redegjort for og diskuteret. Dernæst vil turismebrochuren Danemark blive analyseret og diskuteret i henhold til dels de teoretiske redskaber præsenteret i anden del, dels DTs egen kampagnestrategi. Specialets fjerde og sidste del (kapitel 8) er den konkluderende del, som på baggrund af de øvrige kapitler vil forsøge at svare på problemformuleringen. 12

13 2. Branding 2.1 Kapitlets formål Formålet med dette kapitel er at indkredse de elementer, som karakteriserer branding og se på, hvordan disse kan bruges indenfor turismemarkedsføringen. Kapitlet vil således tage udgang i to modeller, som, på hver sin måde, forsøger at afdække begrebet branding: Brands Box-modellen og Brandværdi-konceptet. 2.2 Tidens løsen: branding Branding er ikke mindre end det 21. århundredes løsen, når det gælder markedsføring. Når det gælder markedsføring af almindelige kommercielle varer og, efterhånden også, turistdestinationer, må branding siges at være, den mest benyttede markedsføringsstrategi overhovedet (Morgan & Pritchard, 1999, s. 213). Som forklaring herpå kan Pine & Gilmores (1999) diskurs om den økonomiske udvikling benyttes. Ifølge dem befinder den globale kommercialisering sig i dag på et stadie, som de betegner Experience Economy, altså oplevelsesøkonomi. Denne kan forklares ud fra Pine & Gilmores inddeling af produkter i fire kategorier, hvor hver kategori samtidig betegner en økonomisk æra. De fire grupper er i kronologisk orden varer, (forbrugs)goder, services og oplevelser ( commodities, goods, services og experiences, ibid. s. 6). Betegnende for den første kategori, varer, er, at det er naturalier, som er ombyttelige, hvilket skal forstås som, at de ikke er mere værd, end de er. Deres pris bliver udelukkende bestemt af udbud og efterspørgsel. Næste gruppe, forbrugsgoder, er en industrialiseret og forarbejdet udgave af første gruppe. Disse kendetegnes som håndgribelige ting, hvis pris bestemmes af produktionsomkostningerne samt produktdifferentiering. Forbrugsgoderne bliver af forbrugeren vurderet som mere værdifulde end varerne. Services eller serviceydelser er karakteriseret ved at være uhåndgribelige aktiviteter, som leveres direkte til kunden, ofte i forbindelse med køb af et forbrugsgode. Det særegne ved serviceydelser er, at kunderne ofte vurdere serviceniveauet og ikke det medfølgende forbrugsgode højest. Sidste kategori, nemlig oplevelser, tilhører den absolut modsatte kategori af varer. Der er således tale om oplevelser whenever a company intentionally uses services as the stage and goods as props to engage an individual. (Pine & Gilmore, 1999, s. 11). 13

14 Oplevelserne bliver beskrevet som sensationelle, mindeværdige, personlige og subjektive og ikke to mennesker kan have den samme oplevelse. Rent prismæssigt hører oplevelser til i den dyre ende. Med dette in mente er det klart, at traditionelle markedsføringsparametre, som eksempelvis fysiske og funktionelle egenskaber, i dag ikke er nok til at differentiere et produkt. I dag skal også den oplevelse, produktet kan give forbrugeren, inddrages. Dette betyder, at markedsføringen, udover at den er nødt til at tilpasse sig forbrugernes mere individuelle behov, også er nødt til at tage produktets mere latente og uhåndgribelige egenskaber i betragtning. Det er netop hvad branding gør. Differentiere et produkt via dets kvaliteter og tilknyttede værdier. Før, der redegøres nærmere for branding, er det dog nødvendigt at se på, hvad man i det hele taget forstår ved et brand. 2.3 Hvad er et brand? Et brand oversættes, ifølge ordbogen (Axelsen, 1997), som et mærke eller en kvalitet. Således kan man konkludere, at et brand kan være navnet på et produkt (et mærke) eller en produktkvalitet. I alle tilfælde et instrument, som hjælper til at differentiere et givet produkt via dets navn og de kvaliteter, der knytter sig dertil. Det får man i hvert fald indtryk af, når man læser de Chernatony & McWilliam (1989). De giver dog ikke en klar definition på, hvad et brand er, men ud fra deres gennemgang af brandingens udvikling, får man indtrykket, at branding mere eller mindre blot er differentiering af produkter. Samtidig sidestilles ordet brand med mærke eller produktnavn. Eksempelvis kan et ur ses som navnet på et produkt, mens Rolex er et brand. En typisk definition på et brand, meget i stil med de Chernatony & McWilliams opfattelse, gengives i Kotler (1997): A BRAND is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. (The American Marketing Association, In Kotler, 1997, s. 443). Denne definition går dog videre end de Chernatony & McWilliams, idet den er udvidet til også at omfatte serviceydelser. Desuden identificeres et brand ikke kun som et produktnavn, men også som symboler og produktdesign. Dog er det en meget forenklet opfattelse at tro, at et brand kan nøjes med blot at være et (produkt)navn, tegn, symbol eller design. Et brand er mere end dets fysiske fremtoning, hvilket Kotler da også understreger, idet han skriver, at et brand er et meget mere kompleks begreb end blot et navn. Således har et brand ifølge ham seks forskellige betydningsniveauer (Kotler, 1997, s. 443). Nemlig brandets ydre kendetegn eller rettere egenskaber, 14

15 dets nytteværdi set i forhold til forbrugeren, dets værdier, den kultur brandet repræsenterer, den personlighed eller livsstil det projekterer samt brandets bruger. Brandets essens betegner Kotler som værende dets værdier, kultur og personlighed (ibid. s. 444). Disse er ifølge Kotler et brands mest holdbare og uforanderlige elementer. På denne baggrund kan man dele et brand op i niveauer, hvor første niveau indeholder brandets fysiske elementer, såsom design, produktnavn og fysiske egenskaber. Elementer direkte knyttet til produktet. Andet niveau forholder sig mere til forbrugeren og inkluderer de kvaliteter et brand har i forhold til vedkommende. På denne måde er sidste niveau mere emotionelt og knytter sig til brandets værdier, kultur og personlighed. På baggrund af ovenstående vil dette speciale bekende sig til Pritchard & Morgans definition af et brand, idet den indeholder alle de diskuterede elementer og på sin vis sammenfatter både Kotlers og de Chernatony & McWilliams opfattelser. Et brand forstås derfor som repræsenterende a unique combination of product characteristics and added values, both functional and non-functional, which have taken on a relevant meaning inextricably linked to that brand, awareness of which might be conscious or intuitive. (Pritchard & Morgan, 1998b, s. 216) Et brand er unikt, idet det er kombineret af både produktegenskaber og tillagte værdier, som er uløseligt forbundet med det og derved differentierer det fra andre brands. Netop det, at brandet er en kombination af flere elementer, betyder, at det ikke blot kan oversættes til at være et mærke eller et produktnavn. Brandet bestemmes ikke af navnet. Navnet eller mærket er, så at sige, blot brandets håndgribelige udtryk. Det er derimod de tillagte værdier og kvaliteter, der skaber et brand. Således eksisterer brandnavnet Rolex kun ved hjælp af de værdier og betydninger, som markedsføringen og forbrugeren tillægger det. Brandet har på denne måde både en funktionel og en emotionel side, som begge har indflydelse på dets natur Brands Box-modellen Brands Box - modellen, som er udarbejdet af de Chernatony & McWilliam (1989), beskæftiger sig netop med brandets funktionelle og emotionelle sider og er et forsøg på at typificere forskellige brands for derefter at kunne udvikle en effektiv markedsføringsstrategi. De Chernatony og McWilliam (1989, s ) har ud fra den gængse litteratur på området identificeret følgende fire tilgange til branding: 1)branding set som differentiering, 2)branding 15

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Kandidatafhandling Cand.merc. EMF Institut for Afsætningsøkonomi Copenhagen Business School December 2009 Forfattere: Maria Funder Louise Kjær Lauritsen

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10 1. INDLEDNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF EMNET OG SPECIALETS FORMÅL 5 1.2 SPECIALETS PROBLEMSTILLING 6 1.3 METODE 6 1.4 STRUKTUR 7 1.5 GENERELLE OVERVEJELSER 8 1.6 EMPIRISK MATERIALE 9 1.7 DEFINITION AF CENTRALT

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

En introduktion til og analyse ring

En introduktion til og analyse ring Daniel Vedsted, cand. mag. komm. Speciale i Medieret Kommunikation MÆND spiser MARS, KVINDER bruger VENUS En introduktion til og analyse af kønsbestemt k markedsføring ring Mænd spiser Mars, kvinder bruger

Læs mere

4 ANALYSE AF BRANDS FRA EMPIRIEN OG DERES ANVENDELSE AF KOMMERCIELLE WEBSITES... 41

4 ANALYSE AF BRANDS FRA EMPIRIEN OG DERES ANVENDELSE AF KOMMERCIELLE WEBSITES... 41 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 PROBLEMFORMULERING... 4 1.2 AFGRÆNSNING... 5 1.3 METODE OG OPBYGNING... 6 1.4 EMPIRI... 6 1.5 KILDEKRITIK... 7 2 BRANDS OG RELATIONSMARKEDSFØRING... 9 2.1 DEFINITION AF ET BRAND...

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

København - Som Eventdestination

København - Som Eventdestination København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen Copenhagen as an event destination This project

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Oplevelsesøkonomi i Nordjylland Maria Hasselgaard Pedersen Vejleder: Margrethe Mondahl Februar 2009 A N T A L N O R M A L S I D E R :77 Abstract: Experience Economy in Northern

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Visualitet og funktionalitet - redesign af et website

Visualitet og funktionalitet - redesign af et website Kommunikation, modul 2 Eksamensprojekt efteråret 2005 Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi Roskilde Universitetscenter Visualitet og funktionalitet - redesign af et website Vejleder: Lisbeth

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere