Danmarks Domstole som praktikplads rekrutteringsmuligheder ved employer branding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Domstole som praktikplads rekrutteringsmuligheder ved employer branding"

Transkript

1 rekrutteringsmuligheder ved employer branding Danmarks Domstole den dømmende magt... Af Troels Jeppesen August 2008

2

3 Abstract In this thesis the focus is to identify which messages the governmental institution The Courts of Denmark needs to incorporate and emphasize in an effort to recruit office apprentices by means of an approach to an employer brand that seeks to balance the target group s expectations towards a potential employer, with the image and reality of said institution/employer. It also focuses on which circumstances The Courts of Denmark needs to take into consideration in the preparation of messages regarding the promotion and communication of a potential employer brand, to the chosen target group: potential office apprentices. By combining two different approaches to employer branding, I seek to develop a theoretical framework that analyzes on aspects of an organizations vision, image, reality and the expectations of a chosen target group, to find the best possible messages for an employer brand, and I find a set of norms by which to prioritize the possible messages. I then apply the theoretical framework in an analysis of; which messages that exist, as possible focus areas, for an employer brand, for The Courts of Denmark. And using the found norms, I then examine which messages that needs to be incorporated and emphasized. I then analyze different aspects of the target group such as motivation, current life situation and their use of media, in their search of possible apprenticeships, including the current apprentice s recommendations with regard to what they suggest The Courts of Denmark should do in the future, when advertising vacant apprenticeships. All of this helps me to determine which circumstances The Courts of Denmark needs to take into consideration in the preparation of communicating a chosen employer brad. As a result of the first analyses I conclude that The Courts of Denmark s most important asset in regard to establishing potential employer brand is the message, and perceived image and reality of the possible and existing office apprentices that; The Courts of Denmark holds a central position in the Danish legal system, which conveys the opinion that an apprentischip within The Courts of Denmark is the potentially best education within the Danish legal system. A massage that translates directly into what the target group is looking for in regards to an employer. In accordens to the target group analyses, I find that the most important aspect of the communication to potential office apprentices is the, at the moment non-existing, promotion of The Courts of Denmark as a place that takes on and educates office apprentices.

4 rekruteringsmulighederne ved employer branding Af Troels Jeppesen Vejleder: Yngve Søndergårdaard Speciale i kommunikation Roskilde Universitetscenter, august 2008 Formalia Speciale og grafisk layout er udarbejdet af Troels Jeppesen Specialet udgøre anslag (inkl. mellemrum), svarende til 86 normalsider af 2400 anslag pr. side (inkl. mellemrum) Alle ophavsrettigheder af dette speciale tilhører Troels Jeppesen 4

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion...9 Den caseorienterede vinkling...10 Problemformulering...11 Tre aspekter af kommunikation og to bidrag til ny viden...12 Specialets opbygning...13 Kapitel 2: Casebeskrivelse...17 Hvem er Danmarks Domstole?...17 Organisationen...17 Kapitel 3: Videnskabsteoretiske fundament...23 Videnskabsteoretisk metode...23 En teoretisk lagkage...23 Det abstrakte plan...25 Et socialkonstruktivistisk perspektiv...25 Hermeneutisk fortolkende...28 En abduktiv tilgang...29 Middle range theory...31 Employer branding...31 Sepstrups tilrettelæggelse af kommunikation...34 Kapitel 4: Teoretiske fundament...35 Employer Branding...35 Hvad er et brand?...35 Hvad er employer branding?...36 Min Definition af employer branding...37 Formålet med employer branding...38 Hvordan udvikler man et employer brand?...40 Fra kultur til corporate brand...41 Fra analyse til employer brand...42 Hvad bør jeg undersøge ved Danmarks Domstole?...43 Mekanismerne bag employer branding...45 Hvordan bør jeg prioritere elementerne i Danmarks Domstoles employer brand...48 Indholdsfortegnelse 5

6 Kapitel 4: Empirisk metode...51 Opbygning og tilvirkning...51 Respondenter...52 Kvantitative og kvalitative metoder...53 Opbygningen af empiriske undersøgelser...54 Spørgeskemaundersøgelsens opbygning...54 Fokusgruppeinterviewets opbygning...56 Pålidelighed, gyldighed og genrealiserbarhed...57 Interessefelt og analysetemaer...58 Kapitel 5: Empirisk analyse...59 Analyseopbygningen...59 Introduktion til empirisk analyse del 1: Caseanalyse...59 Introduktion til empirisk analyse del 2: Målgruppe-analyse...60 Kapitel 5: Empirisk analyse del 1: Caseanalyse...61 Danmarks Domstoles EBPV...61 Målsætning som arbejdsgiver...62 Direkte kommunikation til eleverne...62 Danmarks Domstoles EBPI...64 Prestigefyldt...65 Arbejdsmiljøet er meget formelt...65 Arbejdet ved domstolene er spændende/støvet...65 Danmarks Domstole indeholder det hele...66 En typisk offentlig arbejdsplads...67 Nøglebegreber for Image...69 Danmarks Domstoles EBPR...70 Danmarks Domstole er en god praktikplads...70 Danmarks Domstole indeholder det hele...71 Manglende HR-standarder...72 Nøglebegreber for Danmarks Domstoles EBPR...73 Forventninger...74 Håb...74 Bekymringer...75 Nøglebegreber i forhold til forventninger til en praktikplads...76 Opsummering på empirisk analyse del 1: Caseanalyse...78 Employer brand-praktikvision...78 Employer brand-praktikimage...79 Employer brand-praktikrealitet...79 Forventninger Indholdsfortegnelse

7 Kapitel 5: Empirisk analyse del 2: Målgruppeanalyse...83 Hvad indeholder en målgruppeanalyse?...83 Indledende bemærkninger om målgruppen...84 Livssituation...85 Elevernes anbefaling til kommunikation...88 Medieforbrug...90 Medieforbrug ved søgning...91 Opsummering på empirisk analyse del 2: Målgruppeanalysen...95 Den typiske elev - Livssituation...95 Anbefalinger til kommunikation...96 Kapitel 6: Diskussion...99 Hovedanalyse...99 Budskaber til opbygningen af Danmarks Domstoles EBPP...99 Relevante pointer i forhold til Kommunikation af Danmarks Domstoles EBP position Forslag til opbygning og kommunikation af en EBPP for Danmarks Domstole Kapitel 7: Konklusion Kapitel 8: Perspektivering Kapitel 9: Litteraturliste Formidlingsprodukt Formidlingsoverjelser Artikel Indholdsfortegnelse 7

8

9 Introduktion Næsten et årti med stigende højkonjunktur, store årgange som går på pension og små årgange til at afløse dem, har givet grobund for en rekordlav arbejdsløshed i Danmark. Virksomhederne skriger på arbejdskraft og i de fleste personaleafdelinger er man allerede kommet frem til den samme konklusion: der ikke vil være medarbejdere nok til alle. Dette er bl.a. en følge af forholdet mellem nyuddannede og pensionsklare medarbejdere, et forhold som ikke har udsigt til at ændre sig over det næste halve årti. Virksomhedernes øgede fokus på rekruttering, populært kaldet: kampen om talenterne, har givet liv til en række forskellige bud på, hvordan den enkelte virksomhed kan sikre lige præcist sin del af de mest kvalificerede nyuddannede. Blandt disse bud finder man employer branding (EB), som udover at være omdrejningspunkt for dette speciale også er en af tidens hotteste begreber inden for kommunikation og rekrutteringsorienteret HR. Begrebet er stadig relativt nyt og er primært beskrevet i forskellige papers og videnskabelige artikler, hvorfor der endnu ikke er en samlet videnskabeligt underbygget forståelse af, hvad et employer brand er, eller hvordan man udvikler og formidler det. Stilistisk set er der to indgangsvinkler til EB, hvor den ene primært betragter EB som værende et Human Ressourcesredskab, der fortrinsvist er en rettesnor for interaktion mellem ansatte indbyrdes og i forholdet til virksomheden og skal sikre rekruttering af de rette medarbejdere, mens den anden indgangsvinkel ser EB som et kommunikationsredskab til at optimere virksomhedens tiltrækningskraft og rekruttering ved at profilere sig attraktivt målrettet mod en ønsket målgruppe. HR-tilgangen bliver ofte betegnet som en inside-out tilgang, der fortrinsvis tager udgangspunkt i virksomhedens identitet og vil i specialet blive repræsenteret af Barrow & Mosley s bog, The employer brand (2005). Kommunikationstilgangen bliver ofte betegnet som en outside-in tilgang, der tager udgangspunkt i målgruppen og vil blive repræsenteret af Backahus & Tikoos forskningspaper, Conceptualizing and researching employer branding (2004). Introduktion 9

10 Spørgsmålet om hvorvidt de to forskellige tilgange kan integreres er allerede blevet stillet 1, og da begge tilgange overlapper hinanden er svaret ikke overraskende: Ja, det kan de! Men der er endnu ikke noget samlet konkret bud på, hvordan de to tilgange kan integreres. Den caseorienterede vinkling Mange offentlige virksomheder kan ikke frit vælge, hvor mange penge de vil give i løn til deres medarbejdere, eller hvor stort budgettet til rekruttering skal være. Derfor har de svært ved at følge med det private arbejdsmarked, når det gælder de traditionelle funktionelle konkurrenceparametre så som løn, pension og frynsegoder. Men her tilbyder EB en rekrutteringsstrategi, som lægger vægt på andre, og ifølge teorien, stærkere konkurrenceparametre, nemlig symbolske (mer)-værdier så som tryghed, tillid, engagement og følelsen af at gøre en forskel. Men hvordan skal den enkelte virksomhed bære sig ad med at finde og kommunikere den merværdi, der kan positionere netop dem, så de opleves som en attraktiv virksomhed af de målgrupper, de ønsker at nå? I slutningen af sommeren 2006 blev jeg efter et halvt års praktik i Domstolsstyrelsens kommunikationsafdeling ansat som studentermedhjælper i samme styrelses HR-afdeling. Jeg blev ansat til at lave en undersøgelse af mulighederne for at forbedre Danmarks Domstoles (DD) rekruttering af kontormedarbejdere og kontorelever, og da jeg allerede havde besluttet, at jeg i mit speciale ville arbejde med EB, var det oplagt at benytte organisationen som case. Ikke mindst da DD endnu ikke havde et samlet employer brand og endvidere forudser fremtidige problemer med rekruttering. Specialet og dets problemstilling vil derfor handle om, hvordan DD kan udvikle og formidle et EB, som inddrager de to tilgange til branding ved både at tage højde for organisationens vision, image og realitet som praktikplads, samt uddannelsessøgende og de ansatte elevers forventninger til en praktikplads i det hele taget. 1 Stillet i Kampen om talenterne, Speciale fra 2007 (Kom-Ruc) af Line Juul Christensen og Louise Kramer Hansen. 10 Introduktion

11 Problemformulering Hvilke budskaber bør Danmarks Domstole lægge vægt på i forhold til at rekruttere kontorelever via et employer brand, der både skal tage højde for organisationens realitet, vision og image som praktikplads, samt de potentielle elevers ønsker til en kommende læreplads? og Hvad bør Danmarks Domstole være opmærksom på i forhold til tilrettelæggelsen af den eksterne kommunikation til målgruppen med hensyn til informationer og budskaber omkring et muligt employer brand? Underspørgsmål 1: Hvordan konkretiseres og defineres EB som felt? 2: Hvordan kan en virksomhed udvikle 2 et employer brand, som både tager højde for organisations vision, image og realitet, samt en given målgruppes ønsker og forventninger til en arbejdsplads? 3: Hvad kendetegner DD som case? 4: Hvad kendetegner de potentielle kontorelever som målgruppe? 5: Hvad bør en mulig employer brand position (EBP) 3 for DD som praktikplads indeholde af budskaber? 6: Hvad bør DD være opmærksom på i forhold til kommunikationen af de anbefalede budskaber? Afgrænsning Specialets primære fokus er på at finde overensstemmelser mellem praktikanternes oplevelser af DD som praktikplads (realitet) og hvilke fordomme de havde inden de startede (image), ud fra teorien om EB. Derfor afgrænser jeg mig fra at lave en fuld kulturanalyse, da jeg i forhold til problemformuleringen ikke finder det relevant at kaste mig ud i en analyse af artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser (Schein, 2000) eller en beskrivelse af organisationen i symbolske meningsspiraler (Schultz, 1995). Samtidig afgrænser jeg mig fra undersøge og analysere, hvordan DD ud fra et HR- perspektiv kan implementere en evt. EBP i organisationen. 2 Udvikle skal her forstås som det at analysere sig frem til noget. 3 Barrow og Mosley bruger begrebet employer brand position om en virksomheds færdigudviklede employer brand. Begrebet vil blive forklaret yderligere i specialets teoriafsnit. Introduktion 11

12 I forhold til problemformuleringens anden del, så afgrænser jeg mig til at undersøge relevante forhold for tilrettelæggelsen af ekstern kommunikation omkring medie, kanal, form og indhold. Forkortelser som bliver brugt i specialet DD Danmarks Domstole EB Employer brand EBP Employer brand position EBPP Employer brand praktikposition EBPV Employer brand praktikvision EBPI Employer brand praktikimage EBPR Employer brand praktikrealitet (reality) BR BV BI Brand Reality (reality) Brand Vision Brand Image SpgS: Før-analyseret spørgeskemaresultater, bilag1 IntW: Tematiseret fokusgruppeinterview, bilag 2 Begrebsafklaring: Igennem specialet vil virksomhed og organisation blive brugt som udtryk for det samme for at gøre sproget og læsningen mere flydende. Ligesom pointer og elementer også vil blive brugt som udtryk for det samme i forbindelse med den empiriske analyses resultater. Tre aspekter af kommunikation og to bidrag til ny viden Kommunikation er til tider et underligt fagområde, som det kan være meget svært at præcisere, og det er ofte, at man beskæftiger sig med områder, hvor det næsten er umuligt at sætte fingeren på de kommunikationsfaglige aspekter, på trods af at det er intuitivt indlysende, at feltet er gennemsyret af kommunikation. EB er et af de områder, og selvom det er indlysende, at kommunikation er en del af begrebet, er det svært at sætte fingeren på, hvor det er mest udtalt. Ikke mindst på grund af feltets manglende konkretisering og fordi det er forskellige discipliner inden for kommunikation, som er gældende. Jeg vil derfor ganske kort nævne, at dette også gør sig gældende i dette speciale, idet EB danner rammen om de kommunikationsfaglige aspekter, som specialet vil bevæge sig inden for, og her vil jeg blot give et oprids af de mest udtalte. Den mest synlige side af kommunikation gør sig gældende, når man som virksomhed skal sprede budskabet om sit færdigudviklede employer brand, hvilket kræver en formidling af et budskab til en specifik målgruppe, 12 Introduktion

13 som er et klart kommunikationsaspekt og hænger snævert sammen med det næste aspekt, som omhandler målgrupper og målgruppeanalyser. Det sidste aspekt er det svært at få øje på, måske fordi det ikke udelukkende er et kommunikationsfagligt område, men kommer i spil i forhold til analyser af DD s image og realitet og må indskrives i feltet kulturanalyser. Specialets bidrag til forskningen indskriver sig på to områder. Det første er i forhold til teorien omkring EB, hvor specialet søger at definere og operationalisere begrebet i forhold til udviklingen af en EBP, som både tager højde for virksomhedens image, realitet og vision, samt målgruppens ønsker. Specialet vil altså tilbyde en teoretisk variation af, hvordan man kan udvikle et EB til sin organisation. Det andet område er i forhold til specialets case, hvor specialet bidrager med en empirisk belysning af den teoretiske variation og et konkret bud på, hvordan EB kan benyttes i DD. Specialets opbygning I det følgende afsnit vil jeg kort gennemgå specialets opbygning ved at skitsere, hvad jeg vil behandle i de forskellige kapitler. Det er samtidig meningen, at dette afsnit skal give et overblik over specialet og være med til at tegne den røde tråd. Introduktion Beskriver rammerne for specialet, præciserer fokus for det videre arbejde og afsluttes med en casebeskrivelse af DD. Kapitel 1: Casebeskrivelse Casebeskrivelsen har til formål at introducere den case, som danner rammerne for min problemstilling og vil beskrive DD som organisation; DDs historie, værdier, målsætninger og rekrutteringsbehov. Derudover er den med til at besvare underspørgsmål 3 om, hvad der kendetegner DD som case? Kapitel 2: Videnskabsteoretiske fundament Det næste kapitel beskriver specialets videnskabsteoretiske og overordnede metodemæssige fundament. Her vil jeg beskrive min hermeneutisk fortolkende socialkonstruktivistiske tilgang, diskutere hvilke konsekvenser den har for mine resultater og gennemgå mine hovedteoriers opperationaliseringsniveau. Kapitlet afsluttes med en kort diskussion af to forskellige tilgange til EB med henholdsvis HR og kommunikation som fokus, efterfulgt af et afsnit, der beskriver min tilgang til EB. Denne sidste del vil samtidig være en besvarelse af den del af første arbejdsspørgsmål, der knytter sig til spørgsmålet om, hvordan EB kan defineres som felt. Introduktion 13

14 Kapitel 3: Teoriafsnit Kapitlet behandler EB og har til formål at besvare arbejdsspørgsmål 1 og 2 om, hvordan man kan konkretisere og definere EB, samt hvordan en virksomhed kan udvikle et EB? Det gennemgår hvad EB er, dets formål, vigtigheden af tillid for medarbejdernes commitment, samt min definition af EB. Derudover vil jeg ud fra Barrow & Mosley s 4 tilgang udarbejde en analysemodel for, hvordan man kan udvikle en virksomheds EBP ud fra dens EB 5 -vision, EBimage og EB-realitet, sammenholdt med en given målgruppes ønsker og forventninger til en kommende arbejdsgiver. Afsnittet afsluttes af en gennemgang af de centrale begreber social identity og den psykologiske kontrakt, som jeg bruger til at udvikle nogle retningslinjer for, hvordan man bør prioritere pointerne fra analysens dele i forhold til hinanden. Kapitel 4: Empirisk metode Den empiriske metode indeholder en beskrivelse af udarbejdelsen af specialets empiri i form af et kvantitativt spørgeskema samt et kvalitativt fokusgruppeinterview. Det indeholder desuden mine metodemæssige overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen og analysen af specialets empiri, samt en vurdering af materialets pålidelighed. Kapitel 5: Empirisk analyse Den empiriske analyse er specialets største kapitel. Det er opdelt i to dele med en caseanalyse og en målgruppeanalyse og vil ud fra en analyse af specialets empiri give det fundament, som muliggør en besvarelse af underspørgsmål 5 og 6 om, hvad en mulig employer brandpraktikposition (EBPP) for DD bør indeholde, samt hvad de bør være opmærksomme på i forhold til kommunikationen af budskaber? Del 1: Caseanalyse I afsnittet vil jeg ud fra den analysemodel, som jeg udvikler i teorikapitlet, og på baggrund af de empiriske undersøgelser fremanalysere de grundelementer, som skal bruges i en senere analyse af et egentligt EB til DD. Afsnittet har fire analysetemaer: Vision vil indeholde en opsummerende del-analyse af, hvad der kan siges at være DD s EB praktikvision (EBPV) som praktikplads for kontorelever. Image vil være en empirisk analyse af, hvilket image DD havde som praktikplads blandt kontorelever inden de fik førstehåndskendskab til domstolene. Altså DD s EB praktikvision (EBPI). Realitet vil være en empirisk analyse med det formål at finde frem til, hvilken realitet DD har som praktikplads (EBPR) ud fra de nyansatte elevers oplevelse af domstolene som praktikplads. 4 Simon Barrow og Richard Mosley udgav i 2005 bogen: The Employer Brand som danner grundlag for den tilgang til EB som jeg mener er HR-orienteret. Denne tilgang vil blive behandlet yderligere i teoriafsnittet. 5 Employer Brand vision, Employer Brand - image og Employer Brand - realitet 14 Introduktion

15 Forventninger vil være en analyse af, hvilke forventninger kontoreleverne havde til en kommende praktikplads, inden de fandt og indtrådte i denne. Del 2: Målgruppeanalyse Afsnittet har til formål at besvare underspørgsmål 3 og 6 om, hvad der kendetegner de potentielle kontorelever som målgruppe, og hvad DD bør være opmærksomme på i kommunikationen af en evt. EBPP s budskaber. Det er opbygget med inspiration fra Preben Sepstrups (Sepstrup 2007) metode til bestemmelse af målgrupper og indeholder tre elementer: først en analyse og beskrivelse af kontorelevernes livssituation og baggrund, derefter en analyse af deres anbefalinger til kommunikationen og sidst en analyse og skitsering af elevernes medieforbrug i forbindelse med elevpladssøgning. Afsnittet afsluttes med en opsummering som samtidig er en del af besvarelsen af underspørgsmål 6. Kapitel 6: Diskussion Diskussionen har til formål at besvare underspørgsmål 5 og 6 om, hvilke budskaber en EBPP for DD bør indeholde, samt hvad DD bør være opmærksomme på i forhold til kommunikationen af budskaberne. Diskussionen er dermed den endelige opsamlende analyse, som samtidig vil give indholdet til specialets konklusion, der er den egentlige besvarelse af min overordnede problemformulering. Kapitlet vil indeholde en analyserende opsummering af de elementer, som jeg, ud fra teoriafsnittets udvælgelseskriterier, mener, bør indgå DD s EBPP, efterfulgt af en kort skitsering af Sepstrups begrænsninger for al branding, som jeg vil relatere til EB og DD. Afsnittet afsluttes af en opsummering af hvilke elementer, jeg mener, bør være en del af DD s praktikbrand, samt hvad de bør være opmærksomme på i kommunikationen af det. Kapitel 7: Konklusion Konklusionen er en opsummering af specialets resultater, i det omfang de er med til at belyse og besvare den stillede problemstilling. Kapitel 8: Perspektivering Perspektivering i forhold til EB som et nyt teoretisk begreb og anvendelighed i forhold til de statslige institutioners rekruttering. Kapitel 9: Litteraturliste Primær og supplerende litteratur. Introduktion 15

16 16 Empirisk analyse del 1: Målgruppeanalyse

17 Kapitel 1 Casebeskrivelse Hvem er Danmarks Domstole? Som nævnt i afsnittet om specialets opbygning, vil jeg som afslutning på introduktionen beskrive, hvad der kendetegner DD som case 6. Afsnittet vil også dække DD s rekrutteringsbehov i forhold til praktikanter, som er med til at forankre specialets problemformulering i en konkret problemstilling. DD udfylder en vigtig rolle i det danske samfund og er, som flere andre statsinstitutioner, en unik organisation med monopol inden for sit område. Domstolene,der ofte omtales som den tredje statsmagt, har monopol på dømmende virksomhed i Danmark og skal bl.a. afbalancere den udøvende og lovgivende magt, hvorfor den siden grundloven i har fungeret uafhængigt af folketing og politi. Denne selvstændighed blev dog først for alvor synlig for befolkningen i 1999 med Domstolsstyrelsens oprettelse, der signalerede en fysisk og administrativ adskillelse fra Justitsministeriet. Organisationen Organisationen dækker over samtlige retter, domhuse og retsinstanser i Danmark, hvoraf der er tre niveauer: byretter, landsretter og højesteret, som tilsammen dækker al dømmende virksomhed. Derudover er der Procesbevillingsnævnet, hvor man bl.a. kan søge fri proces i en sag, Det Særlige Klagenævn, som træffer afgørelse i disciplinærsager vedrørende dommere og jurister, Dommerudnævnelsesrådet, som giver indstillinger til Justitsministeriet angående nye dommere og Domstolsstyrelsen, som varetager en lang række administrative opgaver i forhold til retsinstanserne, bl.a. forvaltning af bygninger, it og ansættelse af juridisk personale. 6 Som kilde til dette afsnit har jeg brugt DD s hjemmeside samt en række af de publikationer, som er at finde på siden. Dertil kommer den viden, jeg har opsamlet gennem et års ansættelse i organisationen. 7 Den lovgivende magt er hos kongen og i folketinget. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene (En organisation i udvikling). Casebeskrivelse 17

18 Figur 1 8 Domstolenes opgaver Størstedelen af det arbejde, som bliver fortaget ved byretterne, er førstegangsbehandling af forskellige sager, mens de højere retsinstanser fortrinsvis efterprøver afgørelser. Der er typisk seks forskellige typer af sager: Civile sager, som drejer sig om krav på betaling af penge eller anerkendelse af rettighed, erstatningssager, straffesager, som rejses over for personer, som af politi og statsadvokaten anses for at have gjort noget ulovligt, fogedsager, som typisk handler om inddrivelse af penge, skiftesager, som handler om stadfæstelse af ejerskifte fx af dødsbo, tinglysning, som registrerer overdragelse af ophavsret fx. i forbindelse med hussalg og endeligt notarialforretninger, bl.a. i forbindelse med registrering af testamente. Sagerne er inddelt efter type og for de sidste fire gælder det, at der ofte er tale om mindre sagsbehandling efter faste procedurer, som ikke kræver juridisk personale, men ofte bliver foretaget af særligt kvalificeret kontorpersonale. Personalegrupper DD beskæftiger omkring medarbejdere, som primært er opdelt i to kategorier, hvoraf den mindste af de to er det juridiske personale, som omfatter administrerende dommere, dommere, dommerfuldmægtige, retsassessorer og andet personale med juridisk uddannelse. Selvom det juridiske personale er en meget synlig og afgørende del af DD s personalegruppe, så vil jeg i forhold til det videre arbejde med specialet afgrænse mig fra den. Det skal dels ses i lyset af at Domstolsstyrelsen selv har indledt en undersøgelse af rekrutterings- og karrieremulighederne i forhold til denne gruppe, dels ud fra en nødvendighed af at afgrænse specialets målgruppe til en overkommelig størrelse. Kontorfunktionærerne, der er langt den største personalegruppe ved domstolene, var i starten af 70 erne primært beskæftigede med sekretæropgaver, i dag arbejder denne personalegruppe imidlertid langt mere selvstændigt. Blandt de mest selvstændige opgaver kan nævnes mindre sagsbehandling, hvor en dommer giver den enkelte kontorfuldmægtige bemyndigelse Casebeskrivelse

19 til at udføre juridisk arbejde, men med klare afgrænsninger af beslutningskompetancer. Hvis der er tale om en tvist, overgår sagen til en jurist. Kontorfunktionærer bruges som samlende betegnelse for kontoruddannet personale ved domstolene og omfatter både kontorfunktionærer og tjenestemænd i kontorstillinger. Værdier og målsætninger 9 Tilbage i 2001 udarbejdede Domstolsstyrelsen en lille folder, som beskriver DD s opgave, vision og værdier, samt fokusområder og målsætninger for udvalgte områder. Beskrivelserne i folderen af DD s opgave, vision og værdier, samt de fokusområder og målsætninger der omhandler personaleområdet vil i forhold til specialet indgå i grundlaget for den senere analyse af DD s officielle EBPV. Opgave DD udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Vision DD er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Danmarks Domstole værner om retssamfundet og er det tidssvarende og primære forum for konfliktløsning. Værdier Det enkelte menneskes ret til en respektfuld behandling. Uafhængighed i den dømmende funktion af hensyn til retssikkerheden. Ansvarlighed og troværdighed i alle forhold. Åbenhed, dialog og samarbejde. Fokusområder Fokusområderne er mere præcise i deres formuleringer end opgaver, vision og værdier, og de er: Ydelser, organisation, personale og resultat, og hvert fokusområde indeholder målsætninger og strategier til opfyldelse af målsætningen. Jeg har valgt kun at uddybe fokusområderne for personale, da de andre fokusområder om ydelse, organisation og resultat ikke indeholder strategier, som kan sættes i direkte forbindelse med medarbejderne. 9 Analysen er baseret på en folder, som bliver givet til alle nyansatte medarbejdere i DD om DD s værdier, målsætninger version m.m. Folderen hedder Målsætninger for Danmarks Domstole, 2001, Domstolsstyrelsen og kan findes på hjemmesiden www. domstol.dk. Casebeskrivelse 19

20 Fokusområde: Personale Målsætning: DD tilbyder attraktive arbejdspladser Der formuleres en skriftlig personale- og uddannelsespolitik med krav til alle ansatte og med gode løn- og arbejdsvilkår, som kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og medarbejder. Der sikres et godt fysisk arbejdsmiljø med bedst mulige indretning af arbejdspladsen. Medarbejdernes trivsel sikres ved åbent og tæt samarbejde mellem kollegaer og ledelse og ved styrkelse af det sociale samvær mellem ansatte. Der foretages målinger af medarbejdernes tilfredshed/ arbejdspladsvurdering. Målsætning: Ledere og medarbejdere udvikles og uddannes i takt med deres og arbejdspladsens behov I forbindelse med årlige udviklingssamtaler aftales et uddannelsesforløb for den enkelte tilpasset dennes og arbejdspladsens behov. Der sikres medarbejderne mulighed for udvikling gennem beskæftigelse med nye opgaver eller tildeling af yderligere kompetence. Der sikres lederne udvikling med henblik på at sikre en synlig, aktiv og involverende ledelse. Rekrutteringsbehov 10 DD s personaleomsætning inden for kontorpersonale har været stigende de sidste par år, hvilket blandt andet kan tilskrives domstolsreformen, hvor flere har valgt at fratræde som følge af geografiske og indholdsmæssige ændringer i deres arbejdssituation. Men den primære årsag skal findes i personalesammensætningen, hvor store dele af kontorpersonalet forventes at gå på pension over de næste fire til seks år, hvilket ifølge Domstolsstyrelsen formentligt vil få personaleomsætningen og behovet for nyt kontorpersonale til at stige yderligere. I forhold til rekrutteringsgrundlaget for kontorfunktionærer, så betyder den historisk lave arbejdsløshed, at der ikke vil være mange ledige kontorfunktionærer at rekruttere fra. Samtidig er antallet af handelsskoleelever og færdiguddannede kontormedarbejdere dalende, en tendens som formentligt også vil fortsætte. Det vil, kombineret med de generelt store årgange, som nærmer sig pensionsalderen, formentligt reducere, ikke kun den ledige gruppe af kontoruddannede, men hele det samlede rekrutteringsgrundlag af kontorfunktionærer, hvilket samlet vil medføre en betydelig skærpelse af konkurrencen om medarbejdere. Dertil kommer, at DD s 10 Afsnittet er baseret på en intern undersøgelse i Domstolsstyrelsen af rekrutteringsbehovet for alle personalegrupper for DD, Bilag 3 20 Casebeskrivelse

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere