Oplevelsesøkonomi hos Unisans - Strategisk kommunikative betragtninger og anvendelse af oplevelsesøkonomi. Jeanne F. Andreasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelsesøkonomi hos Unisans - Strategisk kommunikative betragtninger og anvendelse af oplevelsesøkonomi. Jeanne F. Andreasen"

Transkript

1 Oplevelsesøkonomi hos Unisans - Strategisk kommunikative betragtninger og anvendelse af oplevelsesøkonomi Jeanne F. Andreasen Profilopgave: Integreret markedskommunikation og pr, Handelshøjskolen, Vejleder: Morten Korsgaard, Århus Universitet, 31. januar 2011

2 1. Indhold 2. Indledning Metodiske overvejelser Videnskabsteoretisk tilgang Kvalitativ metode Primær empiri - interview og interviewperson Sekundær empiri Teorifelt Fremgangsmåde Opgavestruktur Casebeskrivelse - Unisans Oplevelsesøkonomien og dens baggrund De postmodernistiske samfundstendenser Oplevelsesøkonomien - konsekvens af den postmodernistiske udvikling De kritiske øjne på oplevelsesøkonomien Experiential Marketing Holistiske oplevelser Analyse af interview Oplevelsesøkonomien hos Unisans Oplevelsesøkonomien som strategisk kommunikationsredskab Opsummerende delkonklusion Observation hos butikken Det lille røgeri Observation Sammenfatning af interviewanalyse og observationen Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger: Artikler: Hjemmesider: Bilagsliste Jeanne F. Andreasen 2

3 2. Indledning Det, det er jo det vi ligesom skal forstå, altså unikke produkter.., findes ikke, de er opfundet, [ ], altså vi kan ikke opfinde noget nyt. Vi kan forfine, det at få de ydelser, vi kan forfine de relationer, de rammer hvori vi får de ydelser. Mennesker vil høre, se, lugte, smage og føle den verden de befinder sig i. De skal have mulighed for at sætte deres sanser i spil i dagligdagen. Både når de tager med familien på restaurant, og når de har personaledage med deres kolleger, skal de have mulighed for at føle sig sanseligt bevæget i oplevelser. Det er i hvert fald hvad man mener hos den kreative servicevirksomhed Unisans. 1 For Unisans handler det om at pirre sanserne og sætte dem i spil ved hjælp af oplevelser. Virksomheden fungerer som ejere og medejere af forskellige forretningsenheder, der befinder sig inden for event, gastronomi, helse eller formidling. Essentielt for Unisans er, at forbrugerne skal have mulighed for at indgå aktivt, når de køber en serviceydelse eller et produkt hos virksomheden. Unisans tanker om sanseoplevelser lægger sig op af det postmodernistiske begreb oplevelsesøkonomi. Ligesom mange andre virksomheder i vesten, har Unisans øjnet muligheden for at skabe værdi til virksomheden ved at sætte fokus på oplevelser. 2 Til forskel fra virksomheder der forbinder et enkelt produkt til en oplevelse, er hele fundamentet i Unisans, bygget op omkring sansemæssige oplevelser. Med andre ord forsøger Unisans, at tænke oplevelser ind i alt hvad de gør. I postmoderne samfund hvor forbrugerne ikke længere foretager køb ud fra et forstandigt og funktionelt behov, men også vil vælge ud fra deres personlige, sanselige og emotionelle behov, er Unisans et aktuelt billede på en virksomhed, der forsøger at tilpasse og udvikle sig inden for de postmoderne rammer. 3 Forbrugernes individuelle behov er mange og hele tiden i forandring, hvilket i særdeleshed kan være en udfordring i Unisans strategiske planlægning og strukturering af det daglige arbejde Pine, Gilmore, 1999, s. 22 og Arnuld, 2005, s Proctor, Kitchen, 2002 Jeanne F. Andreasen 3

4 Denne opgave vil anvende Unisans som case, og tilgå casen ud fra essentielle teoretiske betragtninger omkring oplevelsesøkonomi. Opgaven vil belyse hvordan det strategisk er muligt for en (service)virksomhed som Unisans, at sætte oplevelsesøkonomien i fokus med henblik på at skabe merværdi til virksomheden. 4 Dermed vil opgaven fremlægge betragtninger som præsenterer, hvorledes Unisans på nuværende tidspunkt forholder sig til og anvender oplevelsesøkonomi og ikke mindst, hvordan oplevelsesøkonomien indgår i deres strategiske arbejde. Udover Unisans nuværende overvejelser i henhold til oplevelsesøkonomi, vil opgaven også fremsætte perspektiverende refleksioner for Unisans fremtidige arbejde med oplevelsesøkonomi. De ovenstående overvejelser ligger til grund for følgende problemformulering: Med udgangspunkt i en teoretisk redegørelse for oplevelsesøkonomi undersøges det, hvordan Unisans betragter og anvender oplevelser og herunder oplevelsesøkonomi som strategisk kommunikationsredskab I problemformuleringen personificeres virksomheden Unisans. Denne personificering vil i opgaven fremgå i form af direktør i Unisans, Conny Ericon Andersen. 4 F.eks. Bernd Schmitt Jeanne F. Andreasen 4

5 3. Metodiske overvejelser 3.1 Videnskabsteoretisk tilgang Jeg vil i opgaven gøre brug af en hermeneutisk videnskabstradition, mere præcist Hans- George Gardamers filosofiske hermeneutik. 5 Ved at tilgå opgaven med denne videnskabstradition, kan jeg anskueliggøre; hvordan Unisans betragter og anvender oplevelser og herunder oplevelsesøkonomi? Som følge af den hermeneutiske tilgang, kan jeg fremsætte konklusioner med henblik på at besvare problemformuleringen på baggrund af egne fortolkninger af den udarbejdede og indsamlede empiri (henholdsvis interview, observation, m.v.). Den hermeneutiske tilgang hos Hans- George Gadamer argumenterer for, at fortolkning ikke er en metode, men en måde man er til på, hvorfor hermeneutisk metode ikke nødvendigvis handler om at opnå endegyldige sandheder. 6 Hermeneutikken handler om, at opnå menneskelig forståelse og mening via fortolkning i en kontinuerlig og aktiv proces. 7 Hermeneutikkens metodologiske fokus ses i forbindelse med den hermeneutiske cirkel. 8 Den hermeneutiske cirkel er orienteret mod, at mennesket er nød til at tilgå og fortolke omverdenen ud fra en forståelseshorisont, der opstår som følge af personlige erfaringer. Ud fra forståelseshorisonten kan mennesket skabe sig en mening om verden. 9 Det vil altid være muligt, at revidere den opnåede forståelse og dermed skabe et nyt udgangspunkt for intensionen om at opnå forståelse for omverdenen (bevægelse fra del til helhed og til del igen). Det metodologiske fokus for denne opgave har (jf. hermeneutikken) til hensigt at opnå forståelse for, hvordan CEA forholder sig til oplevelser og oplevelsesøkonomi i Unisans og ikke mindst, hvilken betydning hun mener, det har for de strategiske forhold i Unisans. Yderligere sammenholdes CEAs overvejelser med en af Unisans forretningsenheder for at vurdere, hvorledes der er konsensus mellem ide og praksis. Konklusionerne for denne opgave er bl.a. baseret på undertegnedes forståelse, tilgået på baggrund af en aktuel observeret kontekst (interview og observation), der er fortolket med udgangspunkt i undertegnedes forståelseshorisont (jf. hermeneutisk forforståelse og fordomme). 10 Idet konklusionerne er fremsat på baggrund af min personlige forståelseshorisont, og vil de også være præget af mit subjektive 5 Fuglsang, Bitsch Olsen 2004, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s. 326 Jeanne F. Andreasen 5

6 erfaringsgrundlag. Ligeledes vil konklusionerne bære præg af udviklingen af min personlige forståelseshorisont og erfaringsgrundlag som følge af mit analytiske arbejde med henholdsvis teori og empiri. I forlængelse af den hermeneutiske optik vil de fremsatte konklusioner være lig med gyldig viden. 3.2 Kvalitativ metode Opgaven tager afsæt i empirisk kvalitativ dataproduktion af henholdsvis et interview med direktør for Unisans, Conny Ericon Andersen (herefter CEA) og en observation af egne sanseobservationer hos Det lille røgeri (forretningsenhed hos Unisans). Det empiriske data suppleres af eksisterende kvalitativ empiri i form af Unisans hjemmeside. Det empiriske materiale vil sammenholdt med teori om oplevelsesøkonomi, og danne grundlag for opgavens analyser med henblik på at finde svar på problemformuleringen. Ib Andersen bruger begrebet undersøgelsesdesign om en opgaves metodiske overvejelser. Han definerer et undersøgelsesdesign som; Den måde, hvorpå vi udforsker det fænomen, der er genstand for undersøgelsen. 11 Med tanke på Andersens definition af metodisk fremgangsmåde, vil jeg tilgå opgaven med en kvalitativ deduktiv metode. 12 Det vil sige, at jeg ud fra nogle generelle betragtninger (anerkendt teori) opnår nogle specifikke erkendelser af hvordan Unisans betragter og anvender oplevelser. Opgavens kvalitative interview har karakteristik af et dybdeinterview/ forskningsinterview. 13 Det vil sige, at interviewperson, CEA i en dialog med intervieweren (mig), beskriver den kontekst (livsverden), hun taler ud fra og ikke mindst, hvordan hun forstår den, og hvad hun tænker om den, hvorved jeg gennem fortolkning, kan skabe mig et indblik i, en forståelse af og en mening om CEAs livsverden. 14 For mere praktisk at kunne tilgå formålet med interviewet, udformes og struktureres en spørgeguide med inspiration i Steinar Kvale og Svend Brinkmanns tilgang og spørgeteknik til et forskningsinterview. 15 Denne tilgang har, jf. Kvale og Brinkmann, til hensigt at give intervieweren en forståelse af interviewpersonens dagligdagsperspektiver, hvilket kan sættes i forhold til dybde-/ forskningsinterviewets fokus på interviewpersonens oplevelser, erfaringer og følelser. 16 Opgavens observation har karakter af deltagende observation. 17 Deltagende observation kan fremsætte data om hvordan oplevelser og oplevelsesøkonomi rent faktisk kommer til udtryk i Unisans. Det metodologiske redskab anvendes derfor med det formål, sammenholde en vurdering af undertegnedes sanseindtryk, oplevelse og forståelse af et af Unisans virksomhedskonglomerater, Det lille Røgeri med (vurderingen af) CEAs betragtninger (interviewet) af oplevelsesøkonomien i Unisans, for derved at 11 Andersen, 2008, s Andersen, 2005, s Kvale, Brinkmann, 2009, s , Ibid, s Ibid, s Bilag 5 + Bilag 4 17 Kristiansen og Krogstrup, 1999 Jeanne F. Andreasen 6

7 konstatere om der er konsensus. 18 Lige som interviewet er observationen genereret af mig selv og har derfor ikke tidligere været udsat for fortolkning. Fortolkningen af observationen vil ligeledes bero på min forståelseshorisont. I den praktiske tilgang til observationen vil Chistian Jantzens og Mikael Vetners tanker om oplevelsens struktur anvendes som inspiration. Dette med henblik på skærpe orienteringen mod sansninger i fobindelse med observationen. 19 Essensen er her at ud fra grundbetydningen af termen oplevelse er det muligt at skelne mellem tre lag i oplevelsens struktur; det vane baserede niveau De emotionelle og sanselige indtryk, som subjektet får i sin direkte omgang med og deltagelse i objektverdenen 20, det evaluerende niveau de evalueringer, som den oplevende former ud fra de emotionelle og sanselige indtryk, hvilket giver indtrykkene sammenhæng og retning 21 og det neurofysiologiske niveau de vaner og rutiner, som det oplevende individ danner i takt med, at han eller hun oplever både dette og hint: altså nærmest kropsligt indlejret viden om, hvor, hvornår og hvordan der er noget interessant at opleve. 22 Skemaer Emotion Stimulation For at tilgå oplevelsens struktur, er det nødvendigt med en bevidstgørelse af hvert enkelt af de tre elementer. Elementerne i oplevelsens struktur i observationen af Det lille røgeri, vil være fokuseret mod elementernes overlappende tilknytning til hinanden (jf. model ovenfor). I beskrivelsen af observationen betyder det, at de tre dele i oplevelsens struktur ikke vil blive ekspliciteret men fungere som en bagvedliggende bevidstgørelse Obs! deltagende observation (etnografien) har videnskabsteoretisk tilknytning til socialkonstruktivismen med et fokus på diskurser og social konstruerede identiteter. (Jf. Burr, 2001) I opgaven anvendes observation dog i lyset af den hermeneutiske tradition og meningsfortolkning ibid 21 ibid 22 ibid 23 Kritik af metode se bilag 6 Jeanne F. Andreasen 7

8 3.3 Primær empiri - interview og interviewperson Opgavens primære empiri, er interviewet med direktør hos Unisans, CEA. 24 Interviewet har til hensigt at skabe et indblik i Unisans og opnå en forståelse for, hvilke tanker CEA har ift. en oplevelse og ikke mindst, hvordan hun ser sammenhæng og mening i forholdet mellem oplevelser og oplevelsesøkonomi i forbindelse med den strategiske kommunikation i Unisans. CEA er valgt som interviewperson ud fra den betragtning at hun er direktør i Unisans og overordnede beslutningstager. Jf. problemformuleringen fremstå CEA nærmest som en personificering af Unisans. Yderligere er hun medgrundlægger af Unisans og må derfor have nogle elementære overvejelser om Unisans fundament og eksistens Sekundær empiri Den sekundære empiri består først og fremmest af en kvalitativ observation af butikken Det lille røgeri, som er en forretningsenhed i Unisans virksomhedskonglomerat. 26 Som tidligere nævnt er observationen udarbejdet af undertegnede, hvori jeg fungerer som observerende deltager. 27 I observationen vil jeg både være forbruger (informant) og observatør i en og samme rolle. De personer som befinder sig i Det lille røgeri, under observationen, er ikke bevidste om at jeg agerer som observatør. For at skabe mest mulig validitet og reliabillitet om både observation og interview, har flere metodiske overvejelser gået forud for udførelsen af interviewet og observationen. 28 En nærmere beskrivelse heraf findes i bilagene. 29 Den anden del af den sekundære empiri består af Unisans hjemmeside. Hjemmesiden er modsat den primære empiri genereret af andre og vil derfor fremgå som andengangsfortolkning. Formålet med hjemmesiden og artiklerne er at supplere den primære empiri med fakta om Unisans. 3.5 Teorifelt Opgavens anvendte teorier tager afsæt i fagene Integreret markedskommunikation (IMK) og PR med fokus omkring oplevelsesmarketing (sansemarketing) og Corporate Communikation Bilag 1 og 2 25 Bilag 1, [04:45 05:07] 26 Bilag 3 27 Kristiansen, Krogstrup, Kvale, Brinkmann, 2009 s Bilag 5 Jeanne F. Andreasen 8

9 Opgaven vil fremsætte forskellige vinkler af teori om oplevelsesøkonomi. Den valgte teori kan i en analyse af det kvalitative interview fremsætte forskellige betragtninger af anvendelsen af oplevelser hos Unisans, og ikke mindst hvordan oplevelser hos Unisans tilgås. I det teoretiske afsnit vil der fremgå forskellige betragtninger på oplevelsesøkonomien af henholdsvis; Joseph B. Pine og James H. Gilmore, Christian Jantzen og Tove A. Rasmussens, Jens Ørnbos og Bernd Schmitt. 3.6 Fremgangsmåde Opgavens fremgangsmåde vil tage udgangspunkt i Den gode opgave og vil derfor bevæge sig igennem Blooms taksonomi. 31 I den resterende del af opgaven vil der fremgå en præsentation af Unisans, med fokus på oplevelsesøkonomi i virksomheden. Herefter vil der fremgå en kritisk gennemgang af teori om oplevelsesøkonomi i forhold til den postmoderne forbruger. Gennemgangen afsluttes med en model inspireret af Bernd Schmitts ide om oplevelser og oplevelsesmoduler. Dette afsæt vil fungere som teoretiske platform for opgavens interviewanalyse. 32 Efterfølgende vil opgaven præsentere en analyse af observationen hos et af Unisans virksomhedskonglomerater, Det lille røgeri. Delkonklusionerne af analysen af det kvalitative interview og observationen, vil blive sammenholdt og vurderet, for at se om der er konsensus. Opgaven afsluttes af en endelig konklusion op perspektivering. 30 Cornellisen, Cova, Rienecker, Jørgensen, 2006, s Schmitt, 1999, s Jeanne F. Andreasen 9

10 3.7 Opgavestruktur Indledning og problemformulering Metode Teori Interviewanalyse Observation Konsensusvurdering af interview og observation Konklusion Perspektivering Jeanne F. Andreasen 10

11 4. Casebeskrivelse - Unisans Unisans er skabt i 2005 af Conny Ericon Andersen og hendes mand Erik Ericon Andersen. Unisans er en mindre virksomhed som hører under den større virksomhed, Ericon Holding A/S, som ligeledes ejes af Erik og Conny. 33 Formelt set er Conny direktør i Unisans, men mere funktionelt indgår hun i en rolle som kulturbærer og konceptudvikler i Unisans. 34 I begyndelsen var Unisans en konsulentvirksomhed med henblik på formidling, kreativitet og livskvalitet. 35 I dag fungerer Unisans som ejer og medejer af flere forskellige forretningsenheder, og er dermed en netværks/ paraplyorganisation for de forskellige forretningsenheder. Unisans sælger ikke nogle egentlige produkter. De har derimod fokus på de forskellige forretningsenheder, som befinder sig indenfor forskellige brancher. 36 Hos Unisans er forretningsenhederne samlet i et netværk eller et konglomerat om man vil, som udbyder forskellige ydelser inden for formidling og helse, gastronomi og events. Det være sig f.eks. Det lille Røgeri, Hotellet i Gjern og HRmakeSENSE. 37 Unisans er stadig i voksende udvikling inden for de nævnte forretningsenheders brancher. Unisans har fokus mod værdier, service og oplevelser og dette specielt i forhold til menneskets fem sanser. Med henblik på Unisans netværk er hensigten at skabe en kobling mellem de forskellige forretningsenheder ved at anvende sanserne som holdepunkt. Denne kobling ses eksempelvis i Unisans ikoner, der viser de fem sanser og som går igen hos samtlige af virksomhedens forretningsenheder Bilag 1 [00:36-01:13] 35 Bilag 1[03:52-04:08] 36 Bilag 1 [06:25-06:45] 37 Jeanne F. Andreasen 11

12 5. Oplevelsesøkonomien og dens baggrund I dette kapitel introduceres kort oplevelsesøkonomiens relation til Integreret markedskommunikation (IMK) og dens tilblivelse som en del af en postmoderne udvikling. Hernæst vil oplevelsesøkonomi som begreb og teori blive præsenteret på baggrund af forskellige teoretiske betragtninger. Disse overvejelser vil stå som afsæt for valget af en teoretisk model, der er aktuel ift. at besvare hvordan Unisans betragter og anvender oplevelser (jf. problemformulering). 5.1 De postmodernistiske samfundstendenser I den vestlige verden, herunder Danmark, er der gennem de seneste årtier sket en samfundsudvikling mht. en større økonomisk sikkerhed og en overvejende stigende velstand. 38 Dette har bevirket indtrædelsen og udviklingen af postmodernismen. 39 Postmodernismen indikerer en overgangsfase i samfundet, der groft sagt gør op med det industrialiserede samfunds modernistiske fokus på videnskab, rationalisme og teknologi. 40 Som følge af denne udvikling, er det ikke længere tilstrækkeligt for danske virksomheder, der befinder sig på et B2C marked, at forholde sig rationelt til f.eks. et produkt en ydelse, eller en service. Den postmoderne forbrugers fokus, spænder efterhånden langt længere end blot til den fysiske vare og den relative servicefunktion. Forbrugeren har udviklet sine forventninger i forhold til virksomhedernes produkter. Derfor er de fysiske produkter ikke længere nok i sig selv. Forbrugeren fortager en investering i sit køb og opnår derved en tilknytning til ydelsen. Tilknytningen opstår bl.a. ved, at forbrugeren får en følelsesmæssig oplevelse i mødet med ydelsen, hvilket også er med til at skabe forbrugerens selvidentitet. 41 In post modernity, the consumer is not a passive target for image marketing but an active link in the continual production of meanings 42 For virksomheder i vesten har postmodernismen medført en naturlig tendens til at skabe, pleje og vedligeholde relationer mellem den enkelte virksomhed og omverdenen. Eller sagt mere firkantet, en ny og 38 Pine, Gilmore, 1999, s Pine, Gilmore Firat, F. A., Venkatesh, A., Pine, Gilmore 1999 s. 2 og Holt, 2002, s Cova, 1996, s. 498 Jeanne F. Andreasen 12

13 nødvendig fokusering på IMK hos virksomhederne. 43 I forlængelse heraf opstår den situationelle marketing og herunder oplevelsesøkonomien Oplevelsesøkonomien - konsekvens af den postmodernistiske udvikling I bogen Experience Economy: Work is af Theatre and Every Business a Stage (1999), introducerer Joseph Pine og James Gilmore begrebet, oplevelsesøkonomi, som en respons på den postmoderne udvikling. 45 Pine og Gilmore argumenterer for, at virksomhederne kan skabe merværdi, ved at forsøge at forstå at imødegå forbrugernes personlige og følelsesmæssige behov. Forbrugeren skal tilgås med kreativitet og uforglemmelige oplevelser. 46 whenever a company intentionally uses services as the stage and goods as props to engage an individual. While commodities are fungible, goods tangible and services intangible, experiences are memorable. 47 For Pine og Gilmore anskues oplevelser som merværdi, der kan tillægges produkter og service i virksomheder, i princippet uanset, hvilken virksomhedstype, produkttype eller servicetype der er tale om. 48 De argumenterer samtidig for at virksomheder skal flytte deres fokus fra, hvad de sælger til forbrugerne, til hvordan de sælger. 49 De skal se oplevelser og oplevelsesøkonomi som et kommunikationsstrategisk potentiale. For den enkelte virksomhed handler det om at differentiere sig fra lign. virksomheder, ved at skabe en speciel og gerne enestående iscenesættelse omkring sit produkt eller ydelse og ikke omkring forbruger og sælgers rolle. Forbrugeren fungerer som gæst på en scene og bliver ført rundt af en instruerende sælger. Iscenesættelsen giver forbrugeren mulighed for at involvere og engagere sig i oplevelsen. 50 Oplevelsen vurderes ud fra forbrugerens passive eller aktive deltagelse og følelsesmæssige involvering og tilknytning til oplevelsen Cornelissen, 2008, s Cova, 1996, s Pine, Gilmore Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s. kap. 2, 3 51 Ibid, s. 43 Jeanne F. Andreasen 13

14 Stage experience is not about entertaining costumers, it s about engaging them De kritiske øjne på oplevelsesøkonomien Som nævnt ovenfor gør Pine og Gilmore sig nogle overvejelser ift. oplevelsesøkonomien. Ikke alle er dog helt enige i deres idé og udlægning af oplevelsesøkonomien bl.a. danskerne Christian Jantzen og Tove Arendt Rasmussen. 53 For det første nævner Jantzen og Rasmussen problemet ved at sammenstille et amerikansk perspektiv på oplevelsesøkonomien, med alle andre vestlige udviklingslande herunder Danmark. Denne betragtning bakkes også op af den amerikanske professor Bernd Schmitt, som har øje for, at oplevelser kan forekomme forskelligt alt efter kulturelle forhold i et land eller en verdensdel. 54 De to danske teoretikere mener ikke (jf. Lund mfl., 2005), at det amerikanske perspektiv er tilstrækkeligt dækkende for europæisk erhvervsstruktur og forbrugskultur. 55 Videre mener Jantzen og Rasmussen, det er problematisk, at Pine og Gilmore ikke fremsætter (ud fra deres optik) nogen egentlig definition af en oplevelse. 56 Flere andre teoretikere inden for oplevelsesøkonomien møder også denne kritik fra Jantzen og Rasmussen, bl.a. Lund mfl. i Følelsesfabrikken (2005). 57 For Jantzen og Rasmussen er en konkret definition af en oplevelse en nødvendighed, hvis man indforstået vil arbejde med oplevelsesøkonomi. Som et positivt modstykke til de manglende definitioner fremhæver Jantzen og Rasmussen bogen Oplevelsesbaseret kommunikation, af Ørnbo mfl. (2004) hvori der netop fremgår en konkret definition af en oplevelse. 58 En oplevelse er; Et medie i form af et fysisk og flersanseligt møde mellem menneske(r) og virksomhed 59 Hos Ørnbo mfl. tillader deres definition, ikke kommunikation via digitale og interaktive medier, hvilket for Pine og Gilmore og Lund er et stort problem ift., at begge parter mener oplevelsespotentialet ved digitale medier er stort. 60 Tilbage hos Jantzen og Rasmussen ses et af deres største kritikpunkter at være fokuseret omkring Pine og Gilmores teatermetafor. 61 Kritikken handler om deres placering af modtageren/ forbrugeren i køb- / handlesituationen. Ifølge Jantzen og Rasmussen, har forbrugeren kun mulighed for at fungere som indlevende eller medlevende publikum/ tilhører. Herved mener de, at Pine og Gilmores tilgang i høj grad hænger sammen med 1990 ernes markedskommunikation og forbrugerforskning, hvor det var 52 Ibid, s. 2 og s Jantzen, Rasmussen, og 55 Jantzen, Rasmussen, 2007, s Ibid s Ibid, s Ibid s Ibid. 60 Ibid, s Pine, Gilmore, 1999, kap. 2, 3 Jeanne F. Andreasen 14

15 afsenderens (virksomhedens) opgave at tilpasse produkt og kommunikation som totalløsninger med henblik på modtagerens (forbrugerens) behov, interesser og præferencer. 62 Jantzen og Rasmussen mener i modsætning til Pine og Gilmore, at oplevelser ikke kan iscenesættes af en afsender; Oplevelser skabes i stedet på grund af forbrugerens eller modtagerens aktivitet Oplevelser er forestillingsarbejde, som forbrugeren er både kilde til og producent af og modtager af. 63 For Jantzen og Rasmussen er hele essensen omkring oplevelsesøkonomien at afsenderen gøre et tiltag i forsøget på at give forbrugeren en oplevelse, men det er forbrugerens forhold til dette udspil som i sidste ende afgøre om tiltaget oplevelse som en oplevelse; Et oplevelsestilbud bør derfor ideelt set spille ud i forhold til etablerede erfaringer. Men hvis tilbuddet skal opfattes som interessant, bør udspillet formes på en sådan måde, at oplevelsen bryder med automatismen Experiential Marketing For at imødegå ovenstående problematikker inddrages Bernd Schmitts tilgang til oplevelser og oplevelsesøkonomi/marketing som præsenteres i bogen Eksperiential Marketing (1999). 65 Modsat flere andre tilgange til oplevelsesøkonomi (f.eks. Pine og Gilmore), forsøger Schmitt at være mere anvendelsesfokuseret i sin tilgang til oplevelser, eksempelvis ved at anvende praktiske værktøjer og modeller til brug i markedsføring (se Holistiske oplevelser). Ideen med hans praktiske tilgang, er at skabe et redskab, som kan fungere som strategisk planlægnings og implementeringsværktøj af oplevelser og herunder oplevelsesøkonomi/ marketing i en virksomhed. I sin tilgang til oplevelsesøkonomi, skæver Schmitt til de traditionelle markedsføringsforhold og de grundlæggende tanker om oplevelsesøkonomi (jf. Pine og Gilmore). 66 For Schmitt handler det ikke kun om selve produktet og dets funktionalitet. Det handler i lige så høj grad, om de oplevelser der opstår hos forbrugeren i forbindelse med produktet og som appellerer til forbrugeren. Dette betyder, at forbrugeren indgår aktivt i skabelsen af en oplevelse. Schmitts overvejelser grunder i, at forbrugeren både er emotionelt og rationelt styret. Lige så ofte som forbrugeren tager et rationelt valg, lige så ofte tages valget på baggrund af emotionelle følelser; direckted toward the pusuit of fantasies, feelings, and fun (jf. Holbrok og Hirschman, 1982). 67 Schmitt tilgår dermed forbruget, som en holistisk oplevelse, og sætter det i forbindelse med det han kalder oplevelsesmarketing Jantzen, Rasmussen, 2007, s Ibid, s Jantzen, Rasmussen, 2007, s Schmitt, Ibid, s Ibid, s Ibid, s. 53 Jeanne F. Andreasen 15

16 5.5 Holistiske oplevelser Experiences occur as a result of encountering, undergoing or living through things. Experiences provide sensory, emotional, cognitive, behavioural, and rational values that replace functional values. 69 Tanken med Experiential Marketing er, at virksomhedsledere (eller lign.) skal konstruere og kreere forskellige typer af forbrugeroplevelser for forbrugeren, hvilket kan gøres ud fra Schmitts Strategic Experiential Model (SEM). 70 SEM består af fem forskellige holistiske oplevelser, som hver især har et formål, struktur og principper. De fem SEM: Sense = sanseoplevelser, Feel = følelsesmæssige oplevelser, Think = intellektuelle og kognitive oplevelser, Act = fysiske oplevelser, adfærd og livsstil, Relate = den individuelles oplevelse der opstår i sociale sammenhæng med en gruppe (kultur). 71 Ifølge Schmitt er oplevelser (ofte) sammensat af flere forskellige oplevelsesmoduler på samme tid. Det er de forskellige oplevelsesmoduler, der sammen skaber en oplevelse hos forbrugeren. Det betyder at oplevelsesmodulerne med fordel kan overlappe hinanden for derved at skaber en unik oplevelse for den enkelte. En oplevelse vil dermed kunne forekomme forskelligt fra person til person alt efter hvilke oplevelsesmoduler der er fremtrædende i den eksakte situation; jf. Schmitts holistiske tilgang til oplevelser. I sin teori sætter Schmitt de fem holistiske oplevelser (SEM) i en model, han kalder The Experiential Grid. 72 Udover SEM består denne model også af det, han kalder Experience Providers (ExPros), som fremhæver mulige taktiske kommunikationskanaler, der kan implementere forskellige oplevelsesstrategier hos en virksomhed bl.a. med henblik på branding og markedsføring af virksomheden. 73 Da branding ikke er det eksakte omdrejningspunkt for denne opgave, vil modellen i denne opgave, blive anvendt som systematisk inspiration for udarbejdelsen af ny model. Denne model vil se bort fra ExPros og sætte fokus på SEM, som er relevante i besvarelsen af opgavens problemformulering. Nedenstående model (Oplevelsessystem) præsenterer systematisk de fem mulige oplevelsestyper SEM (frit oversat til dansk). Modellen vil indgå i opgavens analyse med henblik på at klargøre hvilke SEM der fremstår tydeligst i Unisans. Vurderingen heraf ses ift., hvilke oplevelsesmoduler der i et samspil med hinanden er mest fremtrædende. Oplevelsesmodulerne vil direkte og indirekte fremgå af opgavens kvalitative 69 Ibid, s Schmitt, 1999 s Schmitt, 1999, Ibid, s Ibid Jeanne F. Andreasen 16

17 interview. Fokus er at systematisere oplevelserne i de fem holistiske undergrupper (SEM), for derved at klargøre, hvilke typer af oplevelser der er mest fremtrædende og dermed hvilke oplevelser der hos Unisans anvendes og betragtes som de vigtigste i den strategiske kommunikation. Model: Oplevelsessystem S E M Oplevelses Sanse Føle Tænke Relation Adfærd modul Jeanne F. Andreasen 17

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Kommunikation på sociale medier

Kommunikation på sociale medier Kommunikation på sociale medier - Et casestudie i musikindustrien Uddannelsesinstitution: Roskilde Universitet Uddannelse: Performance Design Hold: K1 Vejleder: Rasmus Rex Pedersen Eksamenstermin: December

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE...

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE... Abstract Med projektet ønsker vi at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende i det oplevelsesorienterede samfund. Her er der særligt fokus på, hvordan nutidens forbrug og forbruger karakteriseres

Læs mere

People get into it for the money, but they stay with it for love

People get into it for the money, but they stay with it for love People get into it for the money, but they stay with it for love - Anya Karmanetz LÆSEVEJLEDNING I nærværende speciale dykker vi ned i det interessante og nutidige fænomen collaborative consumption og

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Oplevelsesbaseret Markedskommunikation

Oplevelsesbaseret Markedskommunikation Oplevelsesbaseret Markedskommunikation Johnny Nielsen Emil Zacho-Petersen Vejleder: Christian Andersen Medieformidlet Kommunikation Speciale, Aalborg Universitet 2011 Oplevelsesbaseret Markedskommunikation

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Vi er alle i samme båd eller er vi?

Vi er alle i samme båd eller er vi? Vi er alle i samme båd eller er vi? En undersøgelse af PLS hverveindsats rettet mod nystartede pædagogstuderende Integreret speciale i Kommunikation & Dansk Af Søren Pontoppidan Under vejledning af: Sanne

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Brugeroplevelse og optimering. En undersøgelse af SoSimples Talent Dag i et storytelling-perspektiv

Brugeroplevelse og optimering. En undersøgelse af SoSimples Talent Dag i et storytelling-perspektiv Brugeroplevelse og optimering En undersøgelse af SoSimples Talent Dag i et storytelling-perspektiv K1 Praktikprojekt Katja Rindahl 44016 Vejleder Søren Esben Hansen Roskilde Universitetscenter 2014 Abstract

Læs mere

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Roskilde Universitetscenter 3. semester 2007 RUC Sambas Hus: 22.1 Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Vejleder. Poul Bitsch Olsen Gruppe 13. Hilde Nybo Breum, Peter Henning Rasmussen, Dennis

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Oplevelsesøkonomi i Nordjylland Maria Hasselgaard Pedersen Vejleder: Margrethe Mondahl Februar 2009 A N T A L N O R M A L S I D E R :77 Abstract: Experience Economy in Northern

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere