Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A"

Transkript

1 Råd og vink Om Afsætning niveau B og A

2 1. INDLEDNING FAGETS FORMÅL STRUKTUREN I RÅD OG VINK AFSÆTNING B UNDERVISNINGENS MÅL SAMMENHÆNG TIL SALG OG SERVICE SAMMENHÆNG TIL ERHVERVSCASE EKSAMEN OM UNDERVISNINGENS INDHOLD OG METODE Markedsforhold Markedsanalyse Interne forhold Markedsstrategi Handlingsparametre AFSÆTNING A UNDERVISNINGENS MÅL STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE EKSAMEN Projekt i afsætning A Eksamen i afsætning A OM UNDERVISNINGENS INDHOLD OG METODE Strategisk planlægning Valg af eksportmarked Markedsindtrængning Distribution Produkt Pris Promotion Opstilling af handlingsalternativer LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT...65 BILAG 1: FAGBILAG, AFSÆTNING NIVEAU B...66 BILAG 2: FAGBILAG, AFSÆTNING, NIVEAU A...69 BILAG 3: FAGBILAG, SALG & SERVICE...72 BILAG 4: EKSEMPLER PÅ EKSAMENSOPGAVER, AFSÆTNING B...75 BILAG 5: EKSEMPLER PÅ EKSAMENSOPGAVER, AFSÆTNING A

3 1. Indledning 1.1 Fagets formål Råd og vink for afsætning A og B er udarbejdet på grundlag af hhx-bekendtgørelsen og tilhørende fagbilag for fagene pr. august Ifølge bekendtgørelsens kapitel 9 21 er formålet med faget afsætning følgende: I afsætning er formålet med undervisningen at sætte eleven i stand til at kunne arbejde selvstændigt og helhedsorienteret med væsentlige problemstillinger, som vedrører virksomhedens markedsføringsfunktion. Eleven skal opnå forståelse af, at markedsføringsfunktionen fungerer i et samspil med virksomhedens øvrige funktioner. Eleven skal ved hjælp af faglige begreber og modeller kunne identificere de centrale forhold vedrørende virksomheden og dens nationale og internationale omverden i relation til markedsføringsfunktionen. Eleven skal kunne indsamle, analysere og vurdere relevante markedsinformationer og på basis heraf kunne udarbejde vurderinger af markederne samt stille forslag til indholdet af en markedsføringsplan for arbejdet på markedet. Her kan du læse bekendtgørelsen om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen. 1.2 Strukturen i råd og vink Formålet med dette råd og vink er først og fremmest at give en vejledning i forhold til fagets indhold samt undervisningens metode og tilrettelæggelse. Derudover skal råd og vink virke som en inspirationskilde i forhold til at arbejde tværfagligt med faget, til at integrere IT i den daglige undervisning samt til at arbejde med større eller mindre cases. Det er således hensigten, at råd og vink skal fungere som en opslagsbog, som skal give inspiration til andre angrebsvinkler i forhold til den daglige undervisning. Opbygningen følger rækkefølgen i fagbilaget i bekendtgørelsen, og under hvert emne er der først en gennemgang af relevante teoretiske områder og herefter forslag til pædagogiske overvejelser i forhold til anvendelse af f.eks. IT, case og projektarbejde. Der vil endvidere være angivet relevante links til anvendelse i undervisningen i de enkelte afsnit. 3

4 Der gøres opmærksom på, at en del af de angivne modeller er simplificerede arbejdsmodeller, som kan bruges som inspiration i undervisningen. Det er således meningen, at man kan arbejde videre med/udvikle på de viste modeller, således at de passer ind i den konkrete undervisningssituation. I udarbejdelsen af råd og vink er der især lagt vægt på de pædagogiske overvejelser i forbindelse med undervisningen i faget samt inddragelsen af virkeligheden i undervisningen i form af anvendelse af artikler fra dagspressen samt virksomhedsbesøg. Endvidere er der lagt vægt på at betone den nære sammenhæng til erhvervscase samt de mange muligheder for at arbejde tværfagligt og caseorienteret. Derudover er der medtaget ideer i råd og vink, som kan medvirke til, at eleverne kan anvende begreberne fra afsætningsøkonomien mere naturligt i den daglige undervisning; at de bliver en del af deres aktive ordforråd. 4

5 2. AFSÆTNING B 2.1 Undervisningens mål I bekendtgørelsens fagbilag 9 står der om undervisningens mål: Undervisningen skal sikre, at eleven 1) opnår forståelse af de funktioner, der varetages af de enkelte led i distributionskæden, 2) kan redegøre for de forhold i virksomhedens afhængige og uafhængige omverden, som kan øve indflydelse på dens afsætningsmuligheder, og har forståelse af miljøafstandsforholdet i relation til internationale markeder, 3) kan gennemføre markedsanalyser på basis af sekundære data og har kendskab til væsentlige markedsanalysetyper, 4) har kendskab til virksomhedens ressourceområder, herunder de forhold der bestemmer dens eksportberedskab og eksportmotiver, 5) kan gennemføre en segmentering af et marked og på baggrund af denne foretage valg af målgruppestrategi og positioneringsstrategi og har kendskab til forskellige kriterier for valg af eksportmarked, 6) opnår forståelse af muligheder og begrænsninger i virksomhedens anvendelse af grund- og kontaktparametre med udgangspunkt i en valgt strategi, 7) kan anvende informationsteknologi ved indsamling og bearbejdning af markedsinformation. I forhold til undervisningens mål som angivet ovenfor skal man især være opmærksom på to forhold: For det første er det ikke nødvendigt at gennemføre undervisningen i den angivne rækkefølge; der kan være mange grunde, som taler for at vælge en anden rækkefølge. Det kan f.eks. være hensynet til samarbejdet med andre fag og tværfaglige projekter, hvor bl.a. markedsanalyse kan være relevant at anvende. For det andet skal man også være opmærksom på, at ikke alle punkterne vægter lige meget i forhold til anvendelsen af undervisningstid. Punkt 7 kan således med fordel gennemgås sammen med punkt 3, ligesom punkt 6 er af meget større omfang end eksempelvis punkt 1. Det kan ofte være en fordel at planlægge gennemgangen af de forskellige fagområder i samarbejde med de øvrige lærere i teamet/faggruppen. 5

6 2.2 Sammenhæng til salg og service Undervisningen i afsætning B på andet år ligger i naturlig forlængelse af eudfaget salg og service på første år, og det vil være en oplagt mulighed at udnytte progressionen inden for de to fag. Da salg og service indgår i første-års projektet, er eleverne herfra vant til at arbejde projektorienteret inden for fagområdet, og det vil derfor falde de fleste elever naturligt at arbejde videre med denne arbejdsform. Desuden kan skolen med fordel planlægge et to-årigt forløb inden for de to fag, når man blot tilgodeser, at målet for undervisningen på salg og service skal være nået efter første år. Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på dette forhold, idet det er fagets mål og ikke dets indhold, som skal nås i forhold til hhx-bekendtgørelsen. Grundfagsbekendtgørelsens fagbilag om salg og service er vedhæftet som bilag. 2.3 Sammenhæng til erhvervscase Undervisningen i afsætning er sammen med undervisningen i erhvervsøkonomi en forudsætning for gennemførelsen af undervisningen i erhvervscase. I fagene lærer eleverne teorier og analysemetoder, som de skal anvende i erhvervscase. Derfor er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde dels mellem de to fag, men ikke mindst i forhold til planlægningen af undervisningen i erhvervscase. Man kan f.eks. forestille sig, at man bruger den samme virksomhed til undervisningen i afsætning, som eleverne arbejder med i erhvervscase. Efter gennemgang af teorien omkring segmentering af markedet kan man således arbejde med segmentering af case-virksomhedens marked for derefter at forholde sig til, om virksomheden afsætter til den eller de rigtige målgrupper. For at eleverne mere naturligt anvender de teorier, som de lærer i undervisningen i afsætning, kan man med fordel udstyre dem med nedenstående værktøjskasse, som præsenterer pensum i overbliksform. Værktøjskassen kan være en stor hjælp til eleverne, så de får mere struktur og større overblik over pensum: 6

7 Afsætningsøkonomisk værktøjskasse MARKEDSFORHOLD MARKEDSANALYSE INTERNE FORHOLD MARKEDSSTRATEGI HANDLINGSPARAMETRE Omverdensmodel SOR-model Maslows behovsmodel Købemotiver Købstyper/klasser Købsadfærd Beslutningsproces / Buy-grid-modellen Opinionsledere Porters 5 forces Konkurrenceformer Priskrydselasticitet Konkurrentanalyse Konkurrentreaktion Markedsanalysens arbejdsproces Markedsanalysetyper og metoder Indsamling af primære og sekundære data Analyse og præsentation af resultater Værdikædeanalyse SWOT-analyse Ide og målfastsættelse Generisk strategi Konkurrencemæssig position Eksportmotiver Eksportberedskab Segmentering og valg af målgruppe Valg af positioneringsstrategi Vurdering og valg af eksportmarked Handlingsparametrenes egenskaber og sammenhænge Lovreguleringer PLC-kurven og valg af parametermiks Internettets muligheder Product Price Prisstrategi Prisdifferentiering Place Distributionsstrategi Promotion Push-pull strategi For flere ideer til samarbejde mellem afsætning og erhvervscase samt erhvervsøkonomi, se endvidere Råd og vink om erhvervscase. 2.4 Eksamen I bekendtgørelsens fagbilag bilag 9 står der om eksamen i afsætning B: Eksamen er mundtlig. Der gives 40 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter. En eksamensopgave består af ukendt materiale i form af en mindre case. Opgaverne skal give eleven mulighed for at vise evne til beskrivelse, analyse og vurdering af faglige problemstillinger. En eksamensopgave må højst anvendes ved to eksaminationer den samme dag, og kan ikke bruges ved efterfølgende eksamensdage på samme hold. Se eksempel på to eksamensopgaver i afsætning B i bilag 4. 7

8 Den mundtlige eksamen i afsætning B er ikke obligatorisk men fastsættes ved udtrækning og kan meget vel være elevernes første mundtlige eksamen på hhx. Derfor kan det være en god ide at lave en prøveeksamen i faget. Dels for at eleverne trænes i at fremlægge mundtligt, dels for at de får en fornemmelse af, hvor meget man kan nå at læse og skrive i de 40 minutters forberedelsestid. Eksamen i afsætning B er en eksamination i fagets pensum med udgangspunkt i en mindre case. Her kan der dels være tale om aktuelle artikler fra aviser og tidsskrifter, dels om konstruerede cases med inspiration fra f.eks. virksomheders hjemmesider el. lign. En annonce eller en reklame kan ikke alene betegnes som en case, men skal ledsages af andet materiale for at danne baggrund for eksaminationen. Det er af stor vigtighed at materialet er aktuelt, det vil sige, at man skal tilstræbe, at artiklerne højst er et år gamle, da de ellers kan indeholde misvisende oplysninger i forhold til den aktuelle situation på markedet. Man kan med fordel bruge Skolernes databaseservice til at finde relevante artikler. Her kan man søge i såvel landsdækkende som lokale aviser samt tidsskrifter som Computerworld og Markedsføring. Også har mange interessante artikler på et passende fagligt niveau. I betragtning af at eleverne har 40 minutters forberedelsestid til ca. 20 minutters eksaminationstid, skal man være opmærksom på, at eleverne har stof nok til hele forberedelsestiden. Man bør derfor vedlægge 1-2 artikler, afhængig af sværhedsgrad og længde. Til en case vil der normalt høre tre-fire spørgsmål, som skal lægge op til, at eleven viser evne til at beskrive, analysere og vurdere på baggrund af de lærte teorier og problemstillingerne fra casen. Der er således ingen grund til at bede eleven om at give et kort referat af artiklen. Man skal være opmærksom på, at de udarbejdede eksamensspørgsmål bør dække pensum bredt. Dette gælder også, hvis eleverne i en klasse skal op over flere dage, så bør spørgsmålene til hver dag, så vidt det er muligt være repræsentative for bredden i pensum. I praksis vil det f.eks. udmønte sig i, at der, hvis eksamen løber over to dage, mindst skal være et spørgsmål hver dag, der omhandler producentmarkedet. Dette spørgsmål må så gå igen to gange på den samme dag. 8

9 2.5 Om undervisningens indhold og metode Markedsforhold Afsnittet markedsforhold er bredtfavnende men centralt og i høj grad forudsætningsviden for at få optimalt udbytte af senere emneområder. Det er vigtigt i undervisningen gentagne gange at påpege, at det er virksomheden (og derfor relevant for eleverne), som har brug for indgående kendskab til markedsforholdene for at kunne agere rationelt. Det er således mindre relevant, at eleven kan f. eks. købemotiverne udenad, hvis ikke eleven forstår hvad virksomhederne bruger viden om købemotiverne til. Da eleverne har en del viden om markedsforhold fra salg & service, anbefales en teorigennemgang med højt tempo og med vægt på mange eksempler. Det er derfor ikke uvæsentligt, at underviseren har indgående kendskab til elevernes undervisning fra faget salg & service på første år. Distributionskæden Fagligt fokus Efter at have gennemgået dette afsnit skal eleverne kunne forstå de enkelte led i distributionskæden samt de forhold, der er afgørende for forhandlerpositionen hos de enkelte led. Det er vigtigt, at underviseren påpeger forskellen mellem: distributionsstrategi (eksklusiv, selektiv og intensiv) og promotionsstrategi/markedsføringsstrategi (push/pull) da eleverne har en tendens til at forveksle disse begreber. Herudover er det en udfordring at forklare forskellen på, om valget af mellemhandlermarkedet som en distributionskanal er en distributionsovervejelse eller om den hører til i segmentering/målgruppeafsnittet. Det kan anbefales, at denne problematik diskuteres i faggrupperne. Pædagogisk fokus Distribution som handlingsparameter har ikke samme bevågenhed i elevernes bevidsthed som f.eks. pris eller promotion. Distributionsparameteren bør derfor repeteres gennem årets undervisningsforløb. 9

10 Grundmodellen Producent Grossist Detaillist Konsument bør indlæres grundigt. Herefter kan andre former for distributionskæder lettere forklares og tegnes i forhold til grundmodellen. Elevernes egen viden og indkøbserfaringer bør inddrages i undervisningen. For produkter som snacks, softdrinks, mobiltelefoner eller beklædning har eleverne ofte allerede kendskab til distributionsforholdene. Ved at beskrive hvordan et produkt bliver til eller ved at følge produktet fra produktion til forbrugeren, kan eleven få indblik i distributionskædens kompleksitet og de forskellige leds funktioner: Bananens vej til forbrugeren: Gasa Netto i Hørning Plantage i Brasilien Bananimportør i Danmark Hovedlager for detailkæder Grønthandleren på hjørnet Forbrugeren Bilens vej til forbrugeren: Producent af motorer Bilforhandler i Randers Producent af dæk Bilproducent Importør i Fredericia Bilforhandler i Frederikshavn Familien Hansen Producent af døre Bilforhandler i Korsør 10

11 Eleven kan bidrage med konkret viden til ovenstående arbejdsmodeller og selv udfærdige modeller til selvvalgte produkter. Det kan anbefales at tage forhandlingsposition i distributionskæden op igen i forbindelse med gennemgangen af købsadfærd på producentmarkedet. Endvidere kan man lade eleverne søge efter grossister på internettet, idet elevens kendskab til konkrete grossister ofte er begrænset. Efterspørgselsforhold Dette afsnit indeholder kendskab til og viden om både konsumentmarkedet og producentmarkedet. Om end hovedvægten lægges på konsumentmarkedet, må underviseren ikke glemme producentmarkedet. Opdelingen af markedet i konsument- og producentmarked bør ligeledes understreges og gentages, idet dette billede ligger mange elever fjernt. Fagligt fokus Fundamentale begreber som behov, købemotiver eller f.eks. deltagere i beslutningsprocessen, er vigtige at få integreret i relevante virksomhedsrelaterede problemstillinger. F.eks. er Maslows behovsinddeling banal men kan give afgørende indsigt i, hvorfor en virksomhed har afsætningsmæssige problemer: Målgruppen synes godt om virksomhedens nye produkt, men foretrækker alligevel konkurrenternes, fordi virksomhedens logo giver lavstatus associationer (ser lidt billigt ud) og tilfredsstiller derfor ikke egobehovet.. derfor må logoet ændres. Det er altså vigtigt, at disse fundamentale afsætningsøkonomiske begreber i dette afsnit indlæres robust, så det kan forstås af eleven i en præcis faglig virksomhedsrelateret sammenhæng. Konsumentmarkedet Fagligt fokus I tilknytning til SOR-modellen er der forskellige holdninger til, hvad begrebet købsadfærd omfatter eller skal omfatte. I klassisk forstand indeholder købsadfærden muligheden for køb eller køb ikke. I nedenstående model forholder det sig anderledes, idet f.eks. købsbeslutningsprocessen eller købevanerne er placeret i kolonnen reaktion/købsadfærd. Det er vigtigt med SOR-modellen, ligesom enhver anden model, at eleverne kan indse modellernes begrænsninger og kan tage kritisk stilling til en model. 11

12 Det må derfor anbefales, at underviseren viser og benytter alternative modeller. Pædagogisk fokus Man bør udnytte elevens egne erfaringer fra indkøb i detailhandlen. Men det er vigtigt at få sat de rette begreber på disse erfaringer. Det kan anbefales, at eleverne får en ramme at ordne de mange nye begreber i: SOR-modellen Stimuli Organisme Reaktion Påvirkninger fra: 1. Samfundet og dens udvikling (trend): Demografiske forhold Økonomiske forhold (konjunktur) Politiske forhold Kulturelle forhold (subkultur, mode) Teknologiske forhold Miljømæssige forhold 2. Virksomheden og konkurrenterne: Produkt Pris Place Promotion 3. Sociale netværk: Primærgruppe Sekundærgruppe Referencegruppe Opinionsledere (horisontal og vertikal) Personens kendetegn: 4. Personlige forhold: Livsløbsstadier Beskæftigelse Indkomst og købeevne 5. Psykologiske forhold: Behov Købemotiver Forbrugsvaner Holdninger Købsadfærd: 6. Beslutningsprocessen: A. Faser: Problemerkendelse Informationssøgning Vurdering af alternativer Beslutning: KØB eller IKKE KØB Efterkøbsadfærd B. Deltagere: Konsumentenhed Disponentenhed Initiativtager Influenter Beslutningstager 7. Købevaner: Hvor? Hvornår? Hvilket mærke? 8. Købsadfærdstyper: Aktiv købsadfærd Ekspertadfærd Rutinebetonet adfærd Adfærd rettet mod en acceptabel løsning 9. Købsklasser: Overvejelseskøb Vanekøb Impulskøb (påmindet, planlagt) 12

13 Rammen skal fungere som en slags værktøjskasse, som eleven kan rode i for at finde det rette begreb. Eleven bør få forståelse af, at ikke alle modellens begreber skal bruges i enhver analyse, men at for forskellige virksomheder/produkter er bestemte af modellens begreber fremtrædende. Det er oplagt, at eleverne gruppevis udarbejder en SOR-analyse for en konkret målgruppe for et konkret produkt og virksomhed. Husk at koble en virksomhedsrelevant problemstilling på analysen. Grupperne kan enkeltvis fremlægge resultaterne for elever fra en anden gruppe eller fremlægge i plenum. Det er vigtigt, at eleven får trænet begreberne verbalt. Producentmarkedet Fagligt fokus Det kan anbefales at starte med en diskussion og en klar definition af, hvad et marked er. Man bør huske, at et marked tager udgangspunkt i selve produktet: markedet for biler, PC'er eller rejser. En definition af begrebet marked kunne være: Arbejdsdefinition: en branche, der udbyder en kategori af produkter, til en målgruppe Niels Jørgen Blunch bruger i sin bog Anvendelse af Markedsdata, Systime, 2. rev. udgave, side 23, flere sider på at skyde sig ind på hvad et marked er: Ser vi på fx på produktet rødvin kan vi tale om markedet for fransk rødvin, for rødvin, for vin, for alkoholiske drikke, der normalt indtages sammen med et måltid, for andre drikke, der kan indtages til maden (eller for alkoholiske drikke i det hele taget). Med andre ord: Markedet kan opfattes som et hierarki, og alt er afhængig af hvilken definition af begrebet produkt(kategori), der lægges til grund for definitionen, vil markedet blive defineret smallere eller bredere. Det kan anbefales at markedsbegrebet (hvad er et marked?) defineres og diskuteres indgående med eleverne. 13

14 Traditionelt opdeles producentmarkedet i det industrielle marked, mellemhandlermarkedet og det institutionelle marked. Denne opdeling er f.eks. begrundet i, at disse delmarkeder tidligere havde en speciel købsadfærd. Om opdelingen i delmarkeder er hensigtsmæssig, kan diskuteres: Diskussion I forlængelse af markedsbegrebet kan man diskutere den traditionelle inddeling af producentmarkedet i delmarkeder. Er de tre delmarkeder (det offentlige marked, det industrielle marked og mellemhandlermarkedet) egentlige markeder, eller er det en kategorisering af virksomhederne i målgrupper? Er opdelingen i delmarkeder på producentmarkedet i virkeligheden en overordnet opdeling af virksomhedens potentielle marked og derfor en grovsegmentering? Der ligger altså en god diskussion gemt i formålet med at inddele i delmarkeder. Det anbefales, at faggrupperne diskuterer denne problematik grundigt og opnår en fælles referenceramme som kommunikeres ud til eleverne. Arbejdseksempel: Danfoss opererer bl.a. på markedet for radiatorventiler. På dette marked er der flere målgrupper. F.eks. private med fast ejendom, hvor Danfoss f.eks. har valgt vvsbranchen som distributionsled, boligforeninger, hospitaler mm. Her kan diskussionen indledningsvist dreje sig om, hvorvidt de 3 (4) grupper befinder sig på hver sit marked, eller det blot er forskellige målgrupper på det samme marked. Desuden kan det også diskuteres, hvorvidt VVS-branchen også er en målgruppe, da der jo skal reklameres prisfastsættes mm. i forhold til denne gruppes specielle krav. Der er mange ubesvarede spørgsmål, og indtil man finder en passende besvarelse bør underviseren forsøge at ordne begreberne bedst muligt for eleverne og tillade eleverne et vist spillerum. Der bør i stigende grad sættes fokus på relationsmarkedsføringen. Pædagogisk fokus Det er vigtigt, at understrege at SOR-analysemodellen ikke kan anvendes på producentmarkedet, om end begreberne fra SOR har en parallel til producentmarkedet. Robinson, Faris & Wind s klassiske Buy-grid - model i kombination med en gennemgang af deltagerne i købscenteret er et solidt teoretisk udgangspunkt for en dybere forståelse af virksomhedernes købsadfærd. I forbindelse med gennemgang af købscenteret er det en oplagt mulighed at behandle relationsmarkedsføringen. På grund af mange elevernes manglende kendskab til producentmarkedet og virksomhedernes købsadfærd, er det oplagt at inddrage repræsentanter fra erhvervslivet, som med udgangspunkt i teorien kan eksemplificere arbejdsgangene i køb og salg af produkter inden for de forskellige købstyper. 14

15 Endnu engang skal vigtigheden af, at eleverne får verbaltræning i begreberne fra dette afsnit understreges. Konkurrenceforhold I hvor bred forstand skal virksomheden identificere sine konkurrenter (samme produkt, sammen produktkategori, samme behov eller alle produkter)? Dette spørgsmål er afgørende for virksomhedens videre analyse af konkurrenceforholdene. Det er vigtigt at give eleven fornemmelsen af, hvor betydningsfuldt og stort et arbejde, det er for virksomheden i et større strategisk perspektiv at få overblik over og have en klar fornemmelse af, hvad konkurrenterne foretager sig, og hvor de er på vej hen. Endvidere bør eleverne få forståelse for, at viden og data om konkurrenterne ligger gemt i virksomhedens strukturerede databaser eller i form at en persons erfaring med eller fornemmelse for konkurrenterne. Det bør understreges, at arbejdet med at samle information om konkurrenterne kan være lige så vigtig som data om målgruppen. Slutteligt bør det nævnes, at lige så vigtig som information om konkurrenterne kan være for en virksomhed, lige så vanskeligt kan det være at skaffe denne viden. Eleverne har gode forudsætninger for at forstå konkurrenceproblematikkens struktur, idet denne er kendt fra elevens relation til f.eks. sportsverdenen. Pædagogisk fokus Det kan være gavnligt at opstille eller udarbejde en detaljeret og præcis faseopdelt model for gennemførelsen af en konkurrentanalyse, som eleven kan bruge som støtte i forbindelse med en konkret udarbejdelse af en konkurrentanalyse. 15

16 Konkurrentanalyse Der laves eksempler for f.eks. vaskepulver, DSB og en virksomhed på produ- Fase Indhold Eksempler 1. Identifikation I forhold til modellen for bred og snæver konkurrence indtegnes samtlige potentielle konkurrenter centmarkedet 2. Idégrundlag/overordnet beskrivelse Der indsamles eller udarbejdes f.eks. beskrivelse af virksomhedernes idé, målsætninger og markedsandel 3. De 4 p er Beskrivelse af konkurrenternes brug af hver af de 4 p er 4. SWOT-analyse Med fokus på SW analyseres konkurrenterne.. men OT-forholdene bør ligeledes tages i betragtning 5. Konkurrentreaktion Beskrivelse og vurdering af konkurrenternes kendte og mulige reaktionsmønstre Følgende forløb kan bruges: Konkrete eksempler Konkrete eksempler Konkrete eksempler Konkrete eksempler 1. Gennemgang af relevant teori for klassen 2. Gruppearbejde med titlen: Benzin-priskrigen Udarbejdelse af konkurrentanalysen, idet grupperne vælger forskellige mærker (Shell, Q8, OK, Jet, Metax ) Oplæg fra læreren om benzinpriskrigen. Evt. udsendelse , Dr 1, Pengemagasinet om priskrigens start Simuleret krig, hvor grupperne tager beslutninger om, hvordan man vil reagere over for prisnedsættelsen Reaktions- og konsekvensanalyse. Diskussion af reaktionerne, kunne de forudses, var de realistiske? 3. Besøg af person fra benzinbranchen 4. Evaluering og gennemgang af resterende begreber f.eks. priskrydselasticitet Det kan anbefales, at eleverne i et tværfagligt samarbejde med informationsteknologi får kendskab til, hvordan en virksomhed etablerer et dataindsamlings- og opbevaringssystem for konkurrentinformation (database). Virksomhedens uafhængige verden Selv om afsnittet hedder den uafhængige verden, anbefales det at præsentere hele den traditionelle omverdensmodel, altså inklusive den afhængige verden. Grunden til at den afhængige verden ikke er nævnt i overskriften, er at denne er behandlet i afsnittet markedsforhold. Elementerne fra den afhængige og uafhængige omverden findes endvidere under stimuli i SOR-analysen. Dette er vigtigt at klargøre for eleverne. 16

17 Det kan anbefales at forklare og vise eleverne omverdensmodellen og SWOTanalysen som eksempel på to modeller, som supplerer hinanden. Man kan med fordel anvende omverdensmodellens uafhængige omverden som input til SWOT-analysens OT-del. Eleverne kan have vanskeligheder ved at forstå begreberne i modellen, specielt hvis denne gennemgås i starten af skoleåret og det anbefales derfor, at der laves underpunkter til modellen og at der opstilles et gennemgående eksempel: Post Danmarks fjernmiljø Begreb Forklaring Eksempel Demografi Befolkningssammensætning eller beskrivelse Alderssammensætning Etniske grupper Husstandssammensætning Økonomi Kultur Lovgivning Bnp Arbejdsløshed Inflation Kulturdefinition:. Miljøbevidsthed Kropsbevidsthed Livsstil Traditioner Lovændring fra: Folketinget: Eu Hvorfor er der mon stadig postkasser, når du og alle dine kammerater aldrig sender breve? Hvilken indflydelse kan skiftende økonomisk udvikling have på brugen af Post Danmark? At skrive julekort.. Der er stigende fokus på sundhed eller usundhed f.eks. fedme. Der kommer nye traditioner til f.eks. fra USA: Valentinesday Lukkeloven Monopolbrud Reklamationsretten er steget fra 1 år til 2! Teknologi Den elektroniske udvikling SMS og mail. De fleste maskiner styres nu af elektronik og ikke mekanik og er derfor blevet meget hurtigere, lettere og mere driftssikker..... Herefter kan eleverne, individuelt eller i grupper, udfylde skemaet for et selvvalgt produkt eller en virksomhed Markedsanalyse Undervisningen bør lægge op til, at eleverne lærer at skelne mellem indsamling af primære data, hvor en egentlig markedsanalyse gennemføres, og indsamling af sekundære data, hvor der tages udgangspunkt i eksisterende data i eller uden for virksomheden. Arbejdet med markedsanalysen kan med fordel 17

18 tage udgangspunkt i, hvordan en markedsanalyse kan indgå i en virksomheds beslutningsproces. Fagligt fokus Det er vigtigt, at eleven får en grundlæggende forståelse af de forskellige faser i en markedsanalyse. Den arbejdsproces, der knytter sig til markedsanalyse, gælder i princippet også for en del af de projekter og rapporter, som eleven skal arbejde med i løbet af den gymnasiale uddannelse, og derfor vil forståelsen af processen støtte eleven i at tilegne sig en analytisk og systematisk arbejdsmetode. Endvidere vil arbejdet med at opstille hypoteser give eleven god forståelse af projektarbejdsformen, da eleven lærer, at problemformuleringen er det bærende element i projektprocessen. Arbejdsprocessen i forbindelse med markedsanalyser Arbejdsmodel Eksempel 1. Formål med analysen 1.1 Opgavedefinition (hvad skal vi undersøge?) 1.2 Præcisering af områder, hvor der mangler erfaring og informationer En bank konstaterer faldende markedsandel blandt kunder i alderen år i de seneste 12 måneder. 2. Problemformulering og opstilling af hypoteser 2.1 Problemformulering 2.2 Opstilling af hypoteser (fx købsadfærd) 3. Indsamling af sekundære data 3.1 Interne sekundære data 3.2 Eksterne sekundære data 4. Indsamling af primære data (gennemførelse af markedsanalyse) 4.1 Definition af population 4.2 Stikprøveudvælgelse Hvad er årsagen til den faldende markedsandel? Vi har ikke de rigtige produkter til unge Vore rådgivere yder ikke den rigtige service til unge Vores promotionindsats rammer ikke unge eller er for svag Der søges i bankens database efter oplyst årsag til bankskifte i aldersgruppen år Der kan rekvireres markedsanalyse fra Bankforeningen Regnskaber fra konkurrerende banker Der gennemføres en postal spørgeskemaundersøgelse eller en omnibus-analyse blandt et repræ-sentativt udsnit af målgruppen. Der gennemføres dybdeinterviews med en udvalgt stikprøve af målgruppen omkring bankvaner Stikprøvestørrelse Udvælgelsesmetode (bevidst/tilfældigt) 4.3 Design af spørgeskema 18

19 4.4 Kontaktform Skriftlige interviews (postal) Telefoninterviews Personlige interviews Internetinterviews Gruppeinterviews Observationer, eksperimenter 5. Bearbejdning og analyse af data De indsamlede data bearbejdes og analyseres. 5.1 Tabulering af materialet 5.2 Fejlkilder 6. Præsentation af resultater og konklusioner Der udarbejdes en rapport til ledelsen med beslutningsoplæg. Det er derfor centralt i undervisningen, at læreren grundigt gennemgår den faseopdelte arbejdsproces i en markedsanalyse. Det pointeres, at den skitserede faseopdelte arbejdsproces i en markedsanalyse er en arbejdsmodel, som den enkelte lærer kan tilpasse eller arbejde videre med. Eleven bør få kendskab til fordele og ulemper samt omkostninger forbundet med brugen af forskellige analysedata. Ud fra et omkostningsmæssigt aspekt bør eleven få forståelse af, at relevante sekundære data ofte indsamles før primære data. Endvidere kan såvel primære som sekundære data opdeles i interne og eksterne data. Interne data Eksempler på analysedata Sekundære data Primære data Besøgsrapporter Medarbejdertilfredshedsanalyse Salgsfakturaer Kundedatabaser Eksterne data Danmarks statistik Branchestatistikker Internet Telefoninterview blandt forbrugerne Internet-interview I forbindelse med arbejdet med indsamling af primære data er det relevant af skelne mellem kvalitative og kvantitative analyser. Som et eksempel på en kvantitativ analyse vil det være oplagt at arbejde med markedskortet, der også kan anvendes i forbindelse med fastlæggelse af promotionmål. Markedskortet illustrerer fint, hvordan man via markedsanalyse kan afdække et produkts stilling på markedet. Det bør præciseres, at stikprøveundersøgelser bør være så repræsentative om muligt, idet eleverne dog også bør præsenteres for, at kvalitative analyser (fx gruppeinterviews) har høj informationsværdi, selvom de ikke nødvendigvis er repræsentative. Endelig bør eleven opnå kendskab til 19

20 en række standardiserede markedsanalyser som omnibus-, panelanalyser samt mediaanalyser. Markedsanalysetyper Analyse Typisk problemstilling Metode Behov for institut Fokusgrupper Ustruktureret førstegangsindtryk af respondenternes holdning til f.eks. annonceudkast, emballage mv. Rundbordsdiskussion mellem 6-10 personer. Anvendes ofte, særligt ved komplekse problemstillinger. Dybdeinterviews Store-checks Produkttest Annoncetest Information om markedsstruktur, konkurrenter og marketingmuligheder med mulighed for kvalificeret og direkte rådgivning. Iagttagelse og registrering af f.eks. varemærker, priser, eksponeringsareal mm. samt kundernes købshandling. Vurdering af flere udkast til produkter eller emballage. Primært til finjustering af produkt. Vurdering af flere udkast til annoncer for produktvarianter. Primært til finjustering af annoncer. Planlagte og strukturerede personlige interviews med udvalgte nøgleperioder med særlig fagindsigt. Simpel observation, registrering på skema eller foto. Personlige interviews i forbindelse med respondentens praktiske afprøvning. Kvalitativ undersøgelse af forbrugerens accept af en annonceidé typisk via hall-test. Normalt anvendes bureau pga. mulighed for anonymitet for respondent samt interviewerens dygtighed. Ofte har virksomheder de bedste forudsætninger for at gennemføre interview, men diskretionshensyn kan tale for analyseinstitut. Foretages typisk af produktchef eller sælger. Bør gennemføres via analyseinstitut. Bør gennemføres af analyseinstitut. Emballagetest Vurdering af alternative emballagers evne til at kommunikere produktideen. Kvantitaiv undersøgelse af brugerens emballageopfattelse typisk via hall-test. Bør gennemføres af analyseinstitut. Radarundersøgelse Kortlægning af produktets målgruppe samt dennes attituder til produkter. Spørgeskema uddelt sammen med produktet og dermed direkte til køberne. Ofte kvantitativ og i stort antal. Både institut og virksomhed kan let udføre undersøgelsen. Markedskort Markedsposition mht. kendskab, prøvning, præference, forkastelse i sammenligning med væsentligste konkurrenter. Tillige afdækning af potentielle muligheder hos egne og konkurrenters produkter. Kvantitativ, ofte løbende omnibusundersøgelse med efterfølgende standardiseret databehandling og grafisk resultatpræsentation. Bør gennemføres af analyseinstitut. 20

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning B Lisbeth Storm Christiansen STU-AfsætningBhh1314-F16-VØ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2011 juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen i Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 - Juni 14 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse hhx Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2010 til juni 1012. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bornholms Erhvervsskole Hhx

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2012-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Andreas Kildevæld

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Silkeborg Buisness College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Indhold Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15

Indhold Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15 Indhold 5 Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15 1.1. Markedsføring gennem tiderne........................... 16 1.1.1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Informationsteknologi Niveau E

Informationsteknologi Niveau E 052437_IT-E 08/09/05 13:30 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser Oktober 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Informationsteknologi Niveau E www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Ergonomi

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere