Indholdsfortegnelse. Ny Nordisk Havre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Ny Nordisk Havre"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Præcisering Praktik på Mørdrupgård Videnskabsteori og metode i opgaven Videnskabsteoretiske overvejelser vedrørende vores egen subjektivitet De forskellige afsnit Havren, i nutid og fortid Fortidens korn i fremtiden Havre i human ernæring Kulhydrat Protein Fedt Vitaminer og mineraler Sammendrag Produktion og funktionalitet af havregryn i human ernæring Industriens forarbejdning af havregryn Sammendrag Feltundersøgelse Indledende metodebeskrivelse Oprensning og udvælgelse af sorter til kvalitetsvurdering Udvælgelse af forsøgssorter til kvalitetsvurdering Den moderne referencesort Afskalning og Sortering Kemisk analyse Introduktion og formål Metode Resultat og databehandling Resultat og diskussion af proteinbestemmelsen Resultat og diskussion af fedtbestemmelsen Resultat og diskussion af askebestemmelsen Resultat og diskussion af jernbestemmelsen Fejlkilder Konklusion på den kemiske test Sensorisk undersøgelse Introduktion og formål Metode

2 Smagsvurderingen og sensoriske parametre Dommerpanelet Serveringsdesign Tilberedningsdesign Resultatopgørelse og diskussion af den sensoriske undersøgelse Resultat og diskussion af likenessbestemmelse Oplæg til undersøgelse af Silver Oats sensoriske profil Resultat og diskussion af havresmagsfyldebestemmelsen Resultat og diskussion af cremethedsbestemmelsen Resultat og diskussion af Bid i grynbestemmelsen Resultat og diskussion af smag af landidylbestemmelsen Resultat og diskussion af duft af landidylbestemmelsen Fejlkilder Konklusion på den sensoriske undersøgelse Markedsføring af Ny nordisk havre Indledning Terroir og trendeffekt Innovations potentiale Innovation Kommunikationskanal Tiden Socialt system Innovationstilbøjelighed Intern virksomheds analyse Virksomheden og dens organisation Fremtidig og nutidig produktion på Mørdrupgård Hvilke kanaler afsættes der til Målgruppesegmentering Markedsanalyse PEST-analyse Politik og lovgivning Økonomi Sociale og kulturelle forhold Teknologi og Miljø SWOT-analyse Markedsstrategi Pris - økonomiske rammer for Ny Nordisk Havre Place (distribution) Produkt og produktudvikling Promotion Personale Anvendt del Diskussion Konklusion

3 8 Perspektivering Litteraturliste...33 Foucault, Michel, Overvågning og straf - fængslets fødsel. På dansk ved Mogens Chrom Jacobsen Samlerens Bogklub Food Supply. Havregryn er bedst om morgenen. d Bilag Bilag 1 Rådata fra kemisk analyse Bilag 2 Rådata fra sensorisk test Bilag 3 Cd-Rom Bilag 4. Metodevejledning af oprenser Bilag 5. Metodevejledninger af de kemiske analyser

4 1. Indledning Landbruget er med den teknologiske udvikling og mange års målrettet forædling blevet meget effektivt. Målet med denne forædling af kornsorterne har været højere udbytte og ikke udvikling af hverken næringsstofsammensætning eller smag. Med speltens tilbagevenden i de danske hjem, har denne udvikling taget en afstikker. Flere økologiske pionerlandmænd er blevet inspireret heraf har søgt tilbage til fortiden gennem genbankerne for at starte et større opformeringsarbejde af andre gamle kornsorter. Resultatet er der nu på deres marker spirer flere gamle kornsorter frem. Forskere og pionerlandmænd har en formodning om at genbankernes gemte kulturarv har et højere protein og mineralindhold og dermed en bedre smag, end de forædlede kornsorter der ellers bruges i Danmark i dag. Spørgsmålet bliver så, om disse kvaliteter kan opveje det mindre udbytte, som kornsorterne i sin tid er blevet fravalgt på. Gastronom og smagsdommer Claus Anglo Brandt udtalte i forbindelse med en workshop for nordisk domesticeret korn i marts 2009 at: Det kunne være interessant, hvis de gamle sorter kunne blive det nye Nordens ris og konkurrere med Sydens og Østens pasta og ris Med Nordisk ministerråds kampagne Ny Nordisk Mad, som grundet stor succes er blevet forlænget yderligere tre år, er netop Nordens råvarer sat på dagsordenen. Dermed har Terroirbegrebet nået Norden, det er blevet vigtigt at kende fødevarers oprindelse og produkternes smag menes at bære præg af dyrkningsstedet. 1.1 Problemformulering Har forsøgshavresorterne på Mørdrupgård sammenholdt med en moderne reference havresort ernærings- og smagsmæssige fordele, hvis ja, hvilke? Hvordan kan en markedsføringsstrategi for disse se ud med udgangspunkt i Mørdrupgårds ressourcer? 4

5 1.2 Afgrænsning I den kemiske analyse vil den ernæringsmæssige vurdering blive foretaget på baggrund af protein-, fedt-, aske- og jernindhold. Der vil I både den kemiske analyse og den sensoriske undersøgelse blive anvendt uparrede t- test i forbindelse med databehandlingen. Der vil blive testet for signifikans forskellighed på et 95 % niveau. Nul hypoteser og p-værdier(p = x) vil i behandlingen af de enkelte parametre fremgå i samme tabeller når de forskellige parametre vil blive diskuteret. (Kirkwood, s.58) Vi afgrænser os i opgaven til at behandle havre i forbindelse med humanernæring. Ydermere afgrænser vi os til kun, at behandle havregryn og ikke andre havreprodukter, da havre som gryn er den produktform, der primært anvendes i forbindelse med human ernæring. 1.3 Præcisering Cerealier dækker i denne opgave over kornsorterne byg, hvede, rug og havre. Forsøgssorterne omtales i markedsføringsdelen som Ny Nordisk Havre Moderne sorter dækker over forædlede monokulturer, både økologiske og konventionelle. Vores praktikvejledere Per Grupe og Anders Borgen bliver nævnt hyppigt gennem opgaven. Efter første gang de figurerer i teksten, vil de efterfølgende benævnes som henholdsvis Grupe og Borgen. 1.4 Praktik på Mørdrupgård Mørdrupgård er et økologisk landbrug, der ligger i Nordsjælland, 35 km nord for København. Jorden dyrkes uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Mørdrupgård er blevet drevet økologisk siden 1982, hvor de første landbrug i Danmark blev lagt om til økologi. Mørdrupgård fungerer endvidere som forsøgsstation for opformering af gamle kornsorter. En del af gårdens jorde er derfor udstykket i 250 små forsøgsparceller, hvor de gamle sorter opformeres. Opgaven i praktikken på Mørdrupgård var at afdække udvalgte gamle sorters kvaliteter og potentialer. Sammen med landmand på Mørdrupgård Per Grupe og Anders Borgen (agronom) blev havren udvalgt, som den sort vi i praktikken skulle arbejde videre med. Valget blev truffet udfra at netop havren er en af de oversete sorter med et stort potentiale. I starten af september var havrehøsten i 5

6 hus på Mørdrupgård, og efter en uges tørring i laden kunne det store oprensningsarbejde begynde. 42 forskellige sorter blev oprenset. Mange af sorterne forefindes stadig kun i så små mængder, at alt det oprensede materiale skal benyttes til såsæd. Af de 42 havresorter blev følgende tre sorter udvalgt til videre arbejde: Gul Næsgård, Silver Oat Lyngby Hedehavre. Herefter blev kornet afskallet på en forsøgsafskaller på Dalby mølle. Da afskalningsprocenten var på ca. 50 % måtte alle havreprøverne efterfølgende håndsorteres. I samarbejde med to laborantstuderende har vi fået fortaget en kemisk analyse af de tre sorter samt en moderne reference sort. Ligeledes er disse fire sorter vurderet sensorisk af et smagspanel bestående af ti almindelige havregrynsforbrugere. 1.5 Videnskabsteori og metode i opgaven Første del af opgaven vil overordnet bære præg af en positivistisk tilgang til litteraturen omhandlende havrens kemiske egenskaber og dens produktionsform. De videnskabelige artikler, vi anvender, bygger alle på systematiske og teoretiske dataindsamlinger af naturvidenskabelige karakter. Afsnittet om forædlingens historie bygger på litteratur, der refererer til primære historiske kilder. Dette afsnit vil i sine hovedtræk være beskrivende. Vi vil i afsnittet om havrens egenskaber sammenholde Oat Science and Technology, The Oat Crop og DTUs fødevaredatabanks analyse af havrens kemiske sammensætning med den nordiske ernæringsforskning herunder Menneskets ernæring, Human ernæring og Nordic Nutrition Recomendation. I behandlingen af den kemiske undersøgelse anvender vi en empirisk undersøgende tilgang, hvor der i metode og databehandling vil blive fokuseret på forskerobjektivitet, validitet og reproducerbarhed. Resultaterne vil blive vurderet i forhold videnskabelige kilder fra Oat Science and Technology, The Oat Crop, DTUs fødevaredatabank og Dansk Standard. I dette afsnit bestræber vi os på at efterleve gældende normer og rammer inden for det naturvidenskabelige paradigme. Alt rådata fra feltundersøgelsen er således vedlagt, så læseren kritisk kan vurdere validiteten heraf. I forbindelse med mødet med de laborantstuderende, som stod for de kemiske tests, valgte vi at motivere dem i emnet. Dette valgte vi, da vi vurderede at en motiveret gruppe, ville arbejde mere intensivt og fokuseret med undersøgelsen, end hvis deres mål blot var at tilegne sig kendskab til de kemiske metoder. Dette valg er en fravigelse af god naturvidenskabelig tradition, hvor en sådan undersøgelse bør være uvildig for at højne validiteten af undersøgelsen. 6

7 Den sensoriske del af undersøgelsen vil ligeledes bærer ligeledes præg af en positivistisk tilgang, med undtagelse af udvælgelsen af de sensoriske parametre. Her anvendes en fænomenologisk tilgang, idet smagspanelet selv fastlægger de sensoriske parametre i testen. Dette fokus anvendes dels for at undgå vores egen subjektivitet i undersøgelsen, dels for at tage udgangspunkt i smagspanelets livsverden og forforståelse (Fjelland et al s.115). Tilgangen i tredje del er overvejende humanistisk, hvor empirien fra Mørdrupgård og feltundersøgelsen indgår i en social konstruktivistisk sammenhæng med en række anerkendte virksomheds og samfundsanalyser, herunder PEST, SWOT og Diffusion of Innovation. Der vil i forbindelse med behandlingen af Storegasm, Anthony Aconis s (trend rådgiver uddannet fra Copenhagen business school) otte globale trends, blive anvendt en fænomenologisk optik. Denne teori bygger ikke på videnskabelige sociologiske undersøgelser, men derimod på Aconis s mangeårige erfaring inden for den internationale kommunikation og markedsføring. Vi har valgt at benytte denne teori grundet dens fornyede segmenteringstænkning, som ikke findes i samme udstrækning i ældre alternativer, som eksempelvis Henrik Dahls Minerva model. I tilrettelæggelse af målgruppesegmentering og handlingsparametre, har vi ligeledes anvendt en social konstruktivistisk tilgang, da disse redskaber ikke kun skal søge at løse de teoretiske udfordringer bedst muligt, men i lige så høj grad skal forholde sig til Grupes virksomhedsetik og målsætning Videnskabsteoretiske overvejelser vedrørende vores egen subjektivitet I videnskabeligt arbejde vil der altid være noget, der går forud for dataindsamlingen, dvs. noget, som er styrende for den videnskabelige aktivitet, og som gør den systematisk. Ifølge Karl Popper (videnskabsfilosof) er det hypoteserne, der styrer det videnskabelige arbejde, hvorfor vi har valgt at klarlægge vores arbejdshypotese om at havresorter med højere protein- og mineralindhold har en mere karakterfyldt smag, så læseren kritisk kan forholde sig til vores udgangspunkt (Fjelland et al s. 57). I den naturvidenskabelige del af opgaven, vil der således stadig være en reel fare for, at vores subjektive verdensanskuelse og dermed blinde vinkler, vil påvirker vores dataindsamling. I følge Pierre Bourdieus (sociolog) begreb om kulturelle habitus, er vi som studerende i sundhed og ernæring, præget af tre års undervisning på Suhrs seminarium. Det er dermed samfundets videnskabsteoretiske hierarki, der gennemsyrer samfundet og uddannelsesinstitutioner som Suhrs Seminarier og præger vores måde at tænke, argumentere og handle på. 7

8 I Michel Foucaults(filosof) samfundsanalyse er det således også videnskabernes søgen efter sandhed, der udgør samfundets magtrelationer (Foucault 2002 s. 179f). I og med naturvidenskaben indtil dato har indtaget en dominerende position blandt videnskaberne, er der en fare for, at kreative og nyskabende tankemønstre hæmmes, hvilket i forbindelse med en markedsføringsstrategi af Grupes havre, vil være uheldigt (Fjelland et al 2005, s.79). Arne Astrup (ernæringsprofessor) nævnte i sit oplæg Opus- et nyt sundhedsparadigme? ved konferencen New Nordic diet d at: Vi har solid dokumentation for, at lægemidler virker, men vi har ikke evidensbaserede forsøg på vores madvarer og ernæring. Dette beskrive efter vores opfattelse meget præcist ernæringsparadokset, den skævhed i ressourcefordelinger der forekommer, og hvordan det kan tilbageføres til videnskabshierarkiet. Det er de primære og sekundære profylakse sundhedsfremme der negligeres til fordel for tertiær profylakse, fordi ingen vil betale denne forskning (Opus, ). 1.6 De forskellige afsnit I kap. 2 beskriver vi kornforædlingens historie og principperne bag den. Vi har valgt at inddrage dette perspektiv i opgaven, da det belyser, hvorfor der i et moderne samfund er grund til at arbejde med de gamle sorter. Herefter beskrives den almindelige havres kemiske sammensætning og indflydelse i human ernæring, som er inddraget i opgaven da det belyser de teoretiske rammer for den kemiske del af feltundersøgelsen og argumenterer for at havren er værd at arbejde videre med. Sidst i kap. 2 beskriver vi moderne produktion af havregryn og hermed produktionstekniske barrierer, som er relevante i forhold til produktudvikling af produkter som Ny Nordisk Havre. I kap. 3 fremlægger og vurdere vi resultater fra opgavens feltundersøgelse, som består af en kemisk og en sensorisk undersøgelse. Vi vurderer resultaterne i den kemiske undersøgelse ud fra sorternes ernæringsmæssige kvaliteter i forhold til teorien beskrevet i del 2. I den vil den sensoriske undersøgelse gennemgås en likenessvurderingen af sorterne, hvorefter vi analysere den fortrukne sort i forhold til hvilke sensoriske parametre, der fremhæver havrens smag positivt. I kap. 4 har vi valgt Rogers models Diffusion of Innovation til at beskrive op Ny Nordisk havre har et potentiale på markedet. Herefter har vi foretaget en virksomhedsanalyse af Mørdrupgård, for at få et indblik i virksomhedens ressourcer. Målgruppesegmenteringen ligger til grund for handlingsparametrene som definerer markedsstrategien. Ligeledes til bestemmelse af handlingsparametre har vi i markedsanalysen benyttet en PEST og SWOT analyse, de to 8

9 analyseredskaber supplere hinanden da, PEST er en omverdensanalyse og SWOT analysen beskriver virksomhedens in- og eksterne forhold. 9

10 2. Havren, i nutid og fortid. 2.1 Fortidens korn i fremtiden. Det er ca år siden, at mennesket gik fra jægersamfund til agerbrug. Det mobile jægerliv ophørte, og den mere bofaste tilværelse tog sin begyndelse. Datidens små samfund begyndte da, at udvælge de mest produktive plantearter, og det første skridt mod en systematisk forædling blev således taget (Larsen, 1999 s. 19ff). Denne forædling har med tiden sørget for, at de kornsorter der overvejende bliver dyrket i dag, er monokulturer og ikke længere ligner dem, vore forfædre dyrkede. Målet med forædlingen har hovedsageligt været større udbytter og en større modstandsdygtighed overfor plantesygdomme og angreb fra skadedyr (Landbrugsarven, d ). Før man benyttede sig af den moderne forædlings forståelse af arv og genetik var det landsorter som dyrkedes. Landsorter adskiller sig fra de moderne monokulturer ved at have en stor biodiversitet inden for sorterne. Denne biodiversitet skyldes, at landsorterne, gennem en naturlig selektion, har tilpasset sig de lokale klima- og jordbundsforhold. Ingen marker var på den måde ens, da der hele tiden var kontinuerlig udvikling i sorterne. Den genetiske biodiversitet var en fordel i forbindelse med sygdomsspredning, da kun dele af plantepopulationen ville være modtagelig, mens andre vil være resistente. I takt med nutidens klimaforandringer er der i landbruget en svag bekymring omkring den massive anvendelse af monokulturer, som moderne forædling har medført, da det betyder at de ikke længere har mulighed for løbende at tilpasse sig de klimatiske forandringer. (Ingeniøren, d ) Der er gennem de seneste år blevet udført en række uafhængige eksperimenter med gamle kornsorter. Arbejdet har blandt andet omfattet en kortlægning og beskrivelse af hvilke typer der findes. Karakteristisk for mange af disse sorter er, at de indeholder stoffer, der betragtes som meget gunstige for smag og sundhed. Denne viden har øget interessen for de gamle sorter blandt bagere, gastronomer og forbrugere, hvilket har resulteret i en øget efterspørgsel på Emmer, Spelt og Enkorn (Larsen, s. 12). Udgangspunktet for arbejdet med de gamle kornsorter er startet i plantegenbankerne, der opbevarer en meget stor diversitet af plantegenetisk materiale fra hele verden. Dette genetiske materiale er i beskedne mængder tilgængeligt for alle. Desværre er informationerne omkring de gamle kornsorter 10

11 meget få. De landmænd, der arbejder med opformering af materiale fra genbankerne, starter derfor ofte med en enkelt håndfuld såsæd uden at vide særligt meget om hverken udbytte, bageteknisk eller ernæringsmæssig kvalitet. Det kan tage flere år før mængderne findes i et omfang, så det er muligt at teste kornets egenskaber og samtidigt have nok til udsæd. Derfor ligger der en risiko i opformeringsarbejdet, da der ikke nødvendigvis er nogle særligt positive egenskaber i den valgte sort. Gamle havresorter findes i flere hundrede varianter i genbankerne og er en af de kornsorter flere skandinaviske landmænd, heriblandt Grupe, i dag forsøger at opformere Havre i human ernæring Havren er, ligesom de andre cerealier, en kilde til kulhydrat, hvis funktion er at imødekomme vores energibehov. Dog adskiller havren sig alligevel på flere punkter fra andre cerealier (Marshall et al, 1992, s.265) Kulhydrat Størstedelen af havrens indhold udgøres af kulhydrat, hvoraf hovedparten findes i form af stivelse, som kun bidrager med energi. En mindre del udgøres af fibre (polysaccharid og lignin), som i modsætning til stivelsen ikke nedbrydes af de humane fordøjelsesenzymer (Marshall et al, 1992, s.268). Havren adskiller sig som nævnt fra de andre cerealier ved et relativt højt indhold af vandopløselige fibre, kaldet beta-glukaner. Disse har vist sig at have en sænkende effekt på kolesterolniveauet. En undersøgelse lavet af De Groot (1963), hvor man lod hyperkolesteroliske mænd indtage 140 g havregryn dagligt som en del af deres kost, viste at, kolesterolniveauet hos denne gruppe faldt med 11 % efter tre uger (Marshall et al, s.269ff). Dette skyldes at de vandopløselige fibre medvirker et fald i LDL-kolesterolet (lipoprotein, der øger kolesterolniveauet) og et uændret indhold af HDL-kolesterolet (lipoprotein, der sænker kolestorolniveauet). Et sådant forhold mellem LDL og HDL kolesterolet nedsætter risikoen for hjerte- og karsygdomme. De vandopløselige fibre har også en gavnlig indflydelse på den glykemiske effekt i kosten, da de sænker hastigheden af blod-glukose i timerne efter et måltid, så den indtagene energi bliver fordelt over længere tid. På Strandgårdsskolen i Ishøj er man klar over disse fordele. Her serveres der hver morgen gratis havregrød for eleverne, og ifølge Allan Sørensen (lærer på Strandgårdsskolen) er det i høj grad med til at øge koncentrationen hos eleverne i formiddagstimerne (Sørensen, pers.ref.). Kostfibre er i kraft af deres vandbindende egenskaber med til at øge volumen af føden. Dette er især gavnligt hos overvægtige personer, da den øgede volumen bidrager til en øget 11

12 mæthedsfornemmelse. Endvidere har kostfibre en reducerende effekt i absorption af næringsstoffer, da aktiviteten af en række fordøjelsesenzymer deriblandt amylase og lipase hæmmes (Astrup, s.114) Protein Havre har et højere proteinindhold sammenlignet med andre cerealier (Marshall et al, s.273). Da danskernes proteinbehov allerede lever op til NNRs anbefalinger på 15 % protein af det samlede energiindtag, er et højt proteinindhold ikke et kvalitetsparameter i sig selv (Nedergaard, s 138). Proteinindholdets aminosyresammensætning er derimod vigtig. Dette skyldes, at indtaget af proteinkilder gerne skal dække den nødvendige mængde af essentielle aminosyrer (aminosyrer kroppen ikke selv syntetisere i tilstrækkelig grad) (Astrup, s.131). Aminosyresammensætningen i havren er fordelagtig, idet den indeholder mange essentielle aminosyrer og i en undersøgelse af Yoeh and Watson (1981) viste havren i en sammenligning med hvede, byg og rug, at have et højere indhold af en lang række vigtige aminosyrer (Welch, s.290) Især indholdet af lysin (en af de svært tilgængelige essentielle aminosyrer) er højt, sammenlignet med andre cerealier (Welch, s.411). Det skal tilføjes, at den anvendte gødningsmængde (nitrogenindhold) har indflydelse på proteinindholdet i havren, jo mere Nitrogen i jorden, jo proteinindhold i havren. En undersøgelse af Eppendorfer (1978) viser en stærk sammenhæng mellem proteinindholdet i havre og den tilgængelige mængde nitrogen i jorden. I forsøget blev havren udsat for en række forskellige nitrogen koncentrationer. Resultatet viste en proteinforøgelse fra 6,4 % til 16,3 %. I et andet studie af 289 forskellige kultiverede havresorter, ledet af Robbins (1971), fremgår det, at der er en svag negativ sammenhæng mellem totalmængden af protein og en række vigtige essentielle aminosyrer. Studiet peger på, at høje proteinindhold i havren ikke nødvendigvis er ensbetydende med en god aminosyresammensætning (Welch, s. 290f). Derfor er der i et ernæringsmæssigt perspektiv god grund til at fokuserer på havresorters aminosyresammensætninger frem for proteinindhold Fedt Fedtindholdet i havre er højere end andre cerealier, hvilket skyldes, at størstedelen af havrens fedtindhold hovedsagligt befinder sig i endospemen (frøhviden), hvor det hos andre cerealier befinder sig i kimen. Da et korn generelt har en lille kim, er der derfor grænser for, hvor meget fedt det kan indeholde (Marshall, s.278). 12

13 Til vurdering af en fødevares ernæringsmæssige kvalitet er et højt fedtindhold ofte udskældt, da det er ensbetydende med en høj energi procent (Astrup, s.282). Dog bør en sådan fødevarevurdering også tage udgangspunkt i fedtindholdets fedtsyresammensætning. Et højt indhold af monoumættet og polyumættet fedtsyrer og et lavt indhold af mættet fedt har, ligesom de vandopløselige kostfibre, en positiv indflydelse på forholdet mellem LDL og HDL kolestorolet og dermed også på det samlede kolesterolniveauet (Astrup, s.114). Tal fra DTUs fødevaredatabank viser, at fedtet havre har en fordelagtig sammensætning, hvor mængden af de monoumættede og eftertragtede polyumættede fedtsyrer udgør en stor andel af totalfedtet i havrens fedtsyresammensætning (tabel 2.1). Tabel 2.1 Mættethedsgrad g/100g % Sum mættede 1,14 18,6 Sum monoumættede 2,18 35,6 Sum polyumættede 2,70 44,1 Andre fedtsyrer 0,10 1,70 Total 6, (Fødevaredatabanken, DTU, ). Undersøgelser viser, at forhold som dyrkningsforhold, genetik og temperatur har betydning for totalfedtindholdet og mæthedsgraden. Kemiske analyser fra hele verden lavet med NMR metoden, viser fedtprocenter svingende fra 3,1 % til 11,6 %, hvilket er udtryk for stor variation på området. Tal fra DTUs fødevaredatabank viser, at fedtindholdet i almindelig havre udgør 4-6 % (bilag x). Havren indeholder endvidere en række af de essentielle fedtsyrer, hvor især linolsyreindholdet er højt. (Welch, s.295f). Linolsyre er en vigtig fedtsyre, da den danner eicosanoider (biologiske aktive signalstoffer som har en gavnlig effekt på immunforsvaret) (Astrup, s.118) Vitaminer og mineraler Havren er rig på mineraler som calcium, jern, magnesium, kobber og zink, hvoraf mange er nødvendige for at kroppen kan fungere optimalt. Eksempelvis er der i dag fokus på især jernmangel grundet høj prævalens hos kvinder i den fertile alder. Jern findes i kroppen i de røde blodlegmer i form af hæmoglobin og i musklerne som myoglobin, hvor det bruges til transport af ilt til lunger og muskler (Astrup, s.155f). Mængden af mineraler i havres vurderes gennem dets askeindhold, 13

14 som er udtryk for den mængde af uorganisk materiale, der er tilbage efter afbrænding. Askeindholdet i havren ligger omkring 3 % (Marshall et al, s.286). I kornprodukter vil en række af disse mineraler være bundet til fytin, således at de ikke er direkte tilgængelige i human fordøjelse. For at frigive mineralerne må fytin først spaltes af enzymet fytase. Desværre er indholdet af fytase lavere i havre end i andre cerealier. Dog kan man ved at sætte havren i blød få fytinet til at frigive mineralerne (Welch, s.307) Sammendrag. Havren har, sammenlignet med andre cerealier, et højt og gunstigt sammensat indhold af både fedt og protein. Heri indgår en række af de essentielle fedt- og aminosyrer. Havren er rig på de vandopløselige fibre, hvilket har positive effekter i forhold den glykemisk respons samt en sænkning af kolesterolniveauet. Havren har et lavt indhold af fytase, hvilket bevirker, at en række vigtige mineraler i nogen grad forbliver bundet til fytin og derfor ikke optages i den humane fordøjelse Produktion og funktionalitet af havregryn i human ernæring. Størstedelen af alt havren bliver i dag anvendt som dyrefoder, mens en mindre, men voksende, andel bruges i forbindelse med produkter rettet mod human fødevareproduktion. Det stigende forbrug af havreprodukter til human ernæring hænger sammen med anerkendelsen af havrens næringsværdi (Marshall et al, s.265). Af den havre, der produceres i Norden til human ernæring, er det grynfremstillingen, der udgør størstedelen, enten i form af rene havregryn eller som del af mysliblandinger. Havren kan males til mel, men da havren ikke indeholder gluten, som er det protein, der får brød til at hæve, er havremel ikke anvendelig i brødproduktion (Andersen, s.202) Den havremel, som i dag produceres, bliver hovedsageligt anvendt i babymad og i ready to eat (RTE) cerealier, som eksempelvis Havrefras (Marshall et al s.396). Mange opfatter i dag havregryn som et uforarbejdet naturprodukt, men dette er langt fra sandheden. Havregryn bør betragtes, som et halvfabrikat tilvirket af en række forarbejdningsprocesser. Kogetiden for havregrød lavet på almindelig havregryn er omkring 3 minutter, mens kogetiden for grød lavet på hjemmevalset havregryn er omkring 45 minutter, altså den samme tid som risengrød. Denne forskel skyldes en hårdhændet forarbejdning af havren, inden den bliver til havregryn. Hos Ota Solgryn siger de, at forarbejdningen sker for at undgå en dårlig smag og for i stedet at give grynene den nøddeagtige smag, som forbrugerne foretrækker (Ota Solgryn, ). 14

15 En anden god grund til at forarbejde havren er, at det forlænger holdbarheden og sikrer at grynene ikke smuldrer på vej til forbrugerne. Jo mere forklistret stivelsen er, jo pænere vil grynene holde sig (Andersen, s.111). Holdbarheden i havren er i princippet stabil, så længe havrens yderavner stadig sidder på kernen, og vandprocenten ikke er for høj. Først når havrekernerne sønderdeles i fremstillingen til havregryn, vil enzymet lipase, når det kommer i forbindelse med ilt og fedt, danne de uønskede frie fedtsyrer. Enzymet lipoxigenase ilter ligeledes de umættede og polyumættede fedtsyrer (Molteberg, s.3). Da havren har en meget høj fedtprocent, vil disse oxideringer hurtigt medføre harskning og dermed en uønsket bitter smag (Andersen, 2006 s.181) Industriens forarbejdning af havregryn For at opnå en lang holdbarhed må den enzymatiske aktivitet i havren først inaktiveres. Dette sker gennem en række industrielle delprocesser. Først dampes havren ved ca. 100 C (vandindhold %) i få minutter. Dernæst tørres havren ned til en vandindhold på 4-8 % enten i tørretromler, i tørretårne eller i køller ved temperatur, der varierer fra 75 til 100 C. Efter afskalling og rensning skæres kernerne i flager og koges med dampindblæsning til vandindhold på 20 %. De udvalsede gryn tørres og ristes let til et vandindhold på ca. 10 %, inden de pakkes (Andersen, s.181). Ved den omfattende forarbejdning og ekstra tørring opnås tillige den før omtalte nøddeagtig smag. Denne smag bliver dannet, når stivelsen ved de høje temperaturer danner maillard-reaktioner. Ved denne proces dannes der samtidigt det kræftfremkaldende stof acrylamid, hvilket, efter at have været nævnt i Bodil Søgårds bog hvad er det du spiser? fra 2007, skabte debat om, hvorvidt havregryn faktisk er sundt eller ej (Søgård, 2007, s. 63). På grund af de høje temperaturer i varmebehandlingen ødelægges også de sunde mono- og polyumættede fedtsyrer (Andersen, s.143). Det vides ikke præcist, hvor mange af de gode smags- og ernæringsmæssige egenskaber der går tabt i forbindelse med den ovenfor beskrevne varmebehandling og udludning. Omvendt er havregryns funktionalitet i forbindelse med kort tilberedningstid og lang holdbarhed elementer, der gør produktet meget attraktivt. 15

16 2.3.3 Sammendrag Havre gennemgår i dag en lang række delprocesser, før det ender som de havregryn der i dag fås på markedet. Denne forarbejdning har hovedsageligt til formål at undgå den oxidative harskning af havrens fedt og derved forlænge holdbarheden. Andre argumenter bag denne forarbejdningen er en høj funktionalitet i form af kort tilberedningstid samt en særlig, ifølge industrien, eftertragtet nøddeagtig smag. 16

17 3. Feltundersøgelse 3.1. Indledende metodebeskrivelse Inden havren er klar til havregrynsproduktion i forbindelse med human ernæring, gennemgår den først en række processer, som også spiller en rolle i forhold til det endelige produkt. Havren skal helst høstes på rette tidspunkt. Høster man for tidligt, vil proteinindholdet være ekstra højt og stivelsesindholdet ekstra lavt, da det dannes i sidste del af vækstperioden. Holdbarheden vil også være kort, i og med at vandaktiviteten da er for høj. For at undgå mikrobiologisk aktivitet efter høst skal kornet derfor tørres ind til den rette vandaktivitet (Andersen, s.135) Oprensning og udvælgelse af sorter til kvalitetsvurdering Oprensning af havren foregår på en kornoprenser (figur 3.1), som udnytter forskelle mellem størrelse, vægtfylde og form på korn og urenheder. De fremmedlegemer, som ønskes fraskilt fra kornet, er af meget forskellig karakter og består hovedsageligt af sten, jord, dele af strå og aks, avner, fremmed korn, ukrudtsfrø, insekter, hår og bindegarn (Andersen, s.135). En nærmere metodevejledning af oprensningen er vedlagt som bilag 4. Figur 3.1 kornoprenser. (billede taget på Mørdrupgård, september 2009) Efter anvendelse af maskinen fås havrekerner hvis størrelse er mere ensartede og rene. I oprensningsarbejdet på Mørdrupgård kørte vi havrekernerne igennem oprenseren to gange for at sikre en ekstra lav procent af urenheder. 17

18 3.1.3 Udvælgelse af forsøgssorter til kvalitetsvurdering For at danne et overblik over de høstede havresorter og mængderne heraf, oprensede vi samtlige 58 havresorter, hvorefter de alle blev vejet (bilag 3). Af de sorter, hvor mængden stadig var under 2 kg, blev alt materialet lagt til side til videre opformering. I 17 af de 58 havresorter var mængder store nok til, at der både kunne laves kemiske og sensoriske undersøgelser af dem. I samarbejde med Grupe og Borgen blev der udvalgt de tre sorter: Gul Næsgård, Silver Oat og Lyngby Hedehavre. Disse sorter blev udvalgt dels på baggrund af deres høje udbytte, sammenlignet med de andre gamle havresorter, dels på baggrund af Grupes faglige formodning om deres kvalitet. Informationerne omkring disse gamle havresorters egenskaber er på nuværende tidspunkt meget sparsomme. Der er skrevet en smule om Gul Næsgård i Landbrugets kulturplanter fra 1926, men dette refererer hovedsageligt til dens oprindelse og farve. Hverken Silver Oat eller Lyngby Hedehavren har det været muligt at finde nogen gavnlig information på Den moderne referencesort Som reference valgte vi den danske økologiske sort, der anvendes i forbindelse produktionen af Dansk Supermarkedets økologiske havregryn Morgengry. Morgengry vandt d. 24. maj 2006 en blindsmagningstest, hvor Jyllandsposten testede fem forskellige havregrynsfabrikanter (Food Supply ). Den moderne reference blev leveret af Dalby mølle, hvor den bliver produceret. Figur 3.2 Morgengry, økologisk havregryn. (Billede taget på Suhrs seminarium, oktober 2009) 18

19 Præcis hvilken sort Dalby Mølle bruger til fremstilling af Morgengry havregryn er uklart. Direktør på Dalby Mølle Claus Sønniksen (Sønniksen, 2009, pers. ref.) har oplyst os, at de ikke altid ved præcis hvilken havresort, der bliver anvendt i produktionen, blot at det er en almindelig moderne sort. Ved at undersøge udbuddet af økologisk havresåsæd hos DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab), som er Danmarks største grovvare selskab, har vi fundet frem til, at der kun findes en økologisk havresåsæd (DLG, ). Vi antager derfor, at differentieringen af de forskellige anvendte havresorter i Danmark er uden betydning. Den moderne reference er valgt ud fra kriteriet, at den er økologisk ligesom forsøgssorterne på Mørdrupgård, således at sammenligningsgrundlaget er validt Afskalning og Sortering Efter havren er blevet renset for urenheder skal skallerne fjernes fra kernerne, før at den er anvendelig i forbindelse med human ernæring. Afskalling af havre foregår i Danmark hos en af de få tilbageværende havregrynsproducenter. Her sker afskallingen på maskiner, der afskaller omkr. 3 tons i timen. Da forsøgssorterne på Mørdrupgård stadig kun findes i små mængder, ville størstedelen af havren gå tabt i forbindelse med en sådan afskalning. På Dalby Mølle i Kolding fik vi lov til at låne en forsøgsafskaller (vist i figur 3.3), som i stedet afskaller 1,2 kg i timen. Figur 3.3 forsøgsafskaller (Billede taget på Dalby mølle oktober 2009) 19

20 Afskalningsprocenten for forsøgssorterne lå på omkrig 50 %, hvilket resulterede i, at vi efterfølgende måtte håndsortere alle kerner med skaller fra. Den lave afskalningsprocent kan muligvis skyldes en, i forbindelse med afskalning uhensigtsmæssig vandaktiviteten i havresorterne (Andersen, s.181) Kemisk analyse Introduktion og formål Formålet med den kemiske analyse er at undersøge, om de tre udvalgte forsøgssorter har nogle ernæringsmæssige fordele i forhold til den moderne reference. De fire sorters ernæringsmæssige profil analyseres ud fra deres fedt, proteinindhold, jern og askeindhold. De fire parametre er blevet udvalgte på baggrund af en prioriteret ernæringsmæssig vurdering, som vi i samarbejde med Borgen kom frem til. Vi vil i diskussionen af resultaterne sammenholde de fire forskellige sorter både med hinanden og med videnskabelige undersøgelser omkring almindelig havres kemiske sammensætning. De kemiske test er bestemt ved trippelbestemmelse for at øge validiteten af resultaterne Metode Til den kemiske analyse er der blevet anvendt fire forskellige analyser. Analyserne er her kort listet op. En uddybende metodevejledning er gennemgået i bilag 5. Proteinindholdet er bestemt via en Kjeldahl-analyse. Fedtindholdet er bestemt ved anvendelse af en Soxhlet. Akseindholdet er bestemt med muffelovn. Jernindholdet er bestemt via AAS (Atom-absorptions-spektrofotometri), Resultat og databehandling Resultat og diskussion af proteinbestemmelsen Ud fra middelværdierne i tabel 3.2 fremgår det, at proteinindholdet i alle tre forsøgssorter ligger højere end hos den moderne reference. Med p-værdier svingende fra 207x10-6 til 624x10-9 (tabel 3.1) er der i alle tre forsøgssorter en signifikant forskellighed fra den moderne reference. Proteinindholdet i Lyngby Hedehavre (16,35 %) er særligt højt og næsten dobbelt så højt som i den moderne reference (8,86 %). 20

Mel fra spiret korn. Hvorfor mel fra spiret korn?

Mel fra spiret korn. Hvorfor mel fra spiret korn? Mel fra spiret korn Hvorfor mel fra spiret korn? Skønheden ved mel af spiret korn er at ved spiring ændrer en kerne sin sammensætning fra stivelse til en grøntsag. Derfor er mel fra spirede kerner kommer

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 3.10.2013. Korn. Ulla Kidmose og Michael Pedersen, INSTITUT FOR FØDEVARER Aarhus University

AARHUS UNIVERSITET 3.10.2013. Korn. Ulla Kidmose og Michael Pedersen, INSTITUT FOR FØDEVARER Aarhus University 3.10.2013 Korn Ulla Kidmose og Michael Pedersen, INSTITUT FOR FØDEVARER Aarhus University præsen TATION 1 INDHOLD Opbygning af kerner Brødkvalitet Melfremstilling Kornets betydning for brød Sort/dyrknings

Læs mere

Oprindelige hvedearter

Oprindelige hvedearter Oprindelige hvedearter Enkorn Emmer Spelt Åse Hansen; KVL 1 Oprindelige hvedearter Hvad er de oprindelige hvedearter? Kan de dyrkes økologisk? Hvorfor er der stigende interesse for de oprindelige hvedearter?

Læs mere

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Danskerne får for lidt

Danskerne får for lidt PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Danskerne får for lidt men fuldkorn på morgenbordet er i massiv vækst Fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo på morgenbordet er i massiv vækst, og det er gode

Læs mere

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse 124567 John Schollar National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Dansk oversættelse og

Læs mere

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning Udarbejdet

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne

Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne Agnes N. Pedersen Seniorrådgiver Colourbox Seminar om danskernes kostvaner 12 marts 2015 Danskernes kostvaner 2011-2013 Hovedresultater Agnes N. Pedersen

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov Sundhed Energigivende stoffer Program Kroppens behov Protein Alkohol Kostberegning Kroppens behov 1 Kroppens behov Kroppen har brug for energi for at kunne fungerer. Kroppen får energi igennem den mad

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Kompetencemål for Madkundskab

Kompetencemål for Madkundskab Kompetencemål for Madkundskab Madkundskab er både et praktisk og et teoretisk fag, der kombinerer faglig og videnskabelig fordybelse med kreativt og innovativt arbejde, håndværksmæssigt arbejde, æstetiske

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Vi har i dag en stærk organisation. Vores virksomhed er AAA-rated, og vi er kendte på en høj CSR-profil.

Vi har i dag en stærk organisation. Vores virksomhed er AAA-rated, og vi er kendte på en høj CSR-profil. Vi har i dag en stærk organisation. Vores virksomhed er AAA-rated, og vi er kendte på en høj CSR-profil. Dalby Mølle A/S er i dag en privatejet mølle, der ligger i naturskønne omgivelser ved Kolding og

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Øget lighed i sundhed gennem måltider Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Rugknækkeren Rugknækkeren er et godt eksempel på et projekt

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA Økologisk fiskeproduktion DTU Aqua Teknologisk Institut ORAQUA Økologiske dambrug Dansk Akvakultur BioMar ALFRED JOKUMSEN Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Aqua Nordsøen Forskerpark 1 DTU Aqua, Danmarks

Læs mere

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen Bagom spiret frø v./jørgen Møller Hansen Først. I mange (alle) bøger om det at passe frøædende fugle står der om spiret frø, og hvor godt det er. Er det nu så godt, som alle siger? Det vil vi prøve at

Læs mere

Forløbet består af 7 fagtekster, 22 opgaver med delopgaver og 15 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek.

Forløbet består af 7 fagtekster, 22 opgaver med delopgaver og 15 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek. Mad nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 9 lektioner Præsentation: Forløbet Mad nok til alle er placeret i biologifokus.dk, fysik-kemifokus.dk og geografifokus 9. klasse, og er skrevet til arbejdet

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

BAGRUND OG OPRINDELSE PROCESBESKRIVELSE

BAGRUND OG OPRINDELSE PROCESBESKRIVELSE BAGRUND OG OPRINDELSE Baobabtræet vokser på den tørre og varme skovsavanne i Limpopo provinsen i Sydafrika, hvor produktionen af det økologiske Baobab-frugtpulver er foregået siden 2006. Træet kan blive

Læs mere

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET Kolding, den 4. maj 2017 Temadag om Økologisk og alternativ kyllingeproduktion AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET JETTE SØHOLM PETERSEN, SEGES BÆREDYGTIG FODRING AF SLAGTEKYLLINGER MED HAVRE 2... BAGGRUND

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

At gå til Prøver / Eksamen

At gå til Prøver / Eksamen Naturfagsprøve 1 1 2 At gå til Prøver / Eksamen 1. Læs opgaven igennem Svar på de spørgsmål som du tænker ikke tager så lang tid 2. Læs Spørgsmålene rigtigt igennem 3. Tidsstyring Brug fx ikke 10 min.

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug Økologisk fiskeproduktion DTU Aqua Teknologisk Institut ORAQUA Økologiske dambrug Dansk Akvakultur BioMar ALFRED JOKUMSEN Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Aqua Nordsøen Forskerpark 1 DTU Aqua, Danmarks

Læs mere

Brød i kostrådene - nu og i fremtiden

Brød i kostrådene - nu og i fremtiden Brød i kostrådene - nu og i fremtiden BRØD FOR LIVET FREMTIDENS SUNDE BRØD, IDA 4. oktober, 2016 Else Molander, Fødevarestyrelsen Danskernes indtag af brød og fuldkorn Voksne danskere har gennem en række

Læs mere

Kulhydrater - pest eller guld

Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater er en kompleks størrelse fordomme og fakta er årsag til overvægt og hyperaktive børn 4 ud af 10 voksne danskere og omkring 8 ud af 10 børn har et forbrug, der

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider Madkemi Mad giver os de dele vi skal bruge til at opbygge vores krop. Maden består af de kemiske stoffer vi skal bruge, når nye celler skal dannes. Hvis vi ikke spiser en varieret kost kan vi komme til

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Mål, tidsforbrug og baggrund. Landbrug Målet er, at eleverne reflekterer over, hvad de forbinder med landbrug.

Mål, tidsforbrug og baggrund. Landbrug Målet er, at eleverne reflekterer over, hvad de forbinder med landbrug. rne i elevhæftet Der er 27 forslag til opgaver i elevhæftet. Du kan vælge dem, som du synes passer bedst til din undervisning og elevernes forudsætninger. rne giver eleverne mulighed for at tilegne sig

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Test af paneret og frossen fisk

Test af paneret og frossen fisk Test af paneret og frossen fisk af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI INDHOLD Havre Afskalning af havre Landsforsøg 2015 Foderværdi afskallet havre 2... HAVRE STYRKER Høj ukrudtskonkurrenceevne

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN OPTIMAL er resultatet af mange års ernæringsforskning og erfaring med hestefoder. Med serien ønsker vi, sammen med

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Temaeftermiddag om kost og træning

Temaeftermiddag om kost og træning Temaeftermiddag om kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

Korn og halm til bioethanol råvarepotentiale, kvalitet og konverteringsteknologier

Korn og halm til bioethanol råvarepotentiale, kvalitet og konverteringsteknologier Korn og halm til bioethanol råvarepotentiale, kvalitet og konverteringsteknologier Henrik Hauggaard-Nielsen, Risø henrik.hauggaard-nielsen@risoe.dk 4677 4113 www.risoe.dk Fremtid og marked Øget interesse

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG BESKRIVELSE: Afbalanceret all-round foder i müsliform, uden tilsætning af

Læs mere

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Blodsukker og energi Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Blodsukker Blodsukker er mængden af sukkerstoffet glukose i blodbanen Den primære energikilde for de fleste mennesker i moderne samfund

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008 Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme Fedme er den vigtigste kendte årsag til type 2- diabetes forårsager øget risiko for - kar sygdomme øger risikoen for visse former for kræft kan være årsag

Læs mere

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt.

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt. Sundhed er at lytte Forøg dit velvære med gode råd om mad og sundhed Nicolay Marcus Zederlinn FLOWFOOD Indledning Her er en lille bog med gode råd om mad og sundhed. Hvert enkelt af rådene kan du erfare

Læs mere

ALTERNATIVE PROTEINKILDER

ALTERNATIVE PROTEINKILDER ALTERNATIVE PROTEINKILDER MUSLINGER, SØSTJERNER OG INSEKTER SOM FODER LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 20.-21. OKTOBER 2015 ALTERNATIVE PROTEINKILDER

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013 Kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske Kostprofilen Musklerne

Læs mere

VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER

VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER KVÆGKONGRES 2016 Herning, d. 1. marts 2016 Seniorkonsulent Betina Amdisen Røjen Specialkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen Kvæg VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER PROTEINKILDER TIL MALKEKØER KVÆGKONGRES 2016 POPULÆRE

Læs mere

Mængdeandel 25% 20% 15% 10% Figur 1: Mængdeandelen (%) af økologisk frugt og grønt for forskellige segmenter

Mængdeandel 25% 20% 15% 10% Figur 1: Mængdeandelen (%) af økologisk frugt og grønt for forskellige segmenter ICROFS nyt 1/2009 Medierne rolle i det øgede forbrug af økologi Mediernes øgede fokusering på at økologi er sundt samt omtale af fund af pesticider i frugt og grønt kan måske være en del af forklaring

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Dagplejen Nord Fyrparken Esbjerg V Tlf Dagplejen Syd Giørtz Plads Ribe Tlf

Dagplejen Nord Fyrparken Esbjerg V Tlf Dagplejen Syd Giørtz Plads Ribe Tlf Dagplejen Nord Fyrparken 11-6710 Esbjerg V Tlf. 76 16 22 00 Dagplejen Syd Giørtz Plads - 6760 Ribe Tlf. 76 16 87 20 Forældre - dagplejer - samarbejde: Da barnets kost skal ses som en helhed over et døgn,

Læs mere

Præsenterer nye økologiske pasta produkter.

Præsenterer nye økologiske pasta produkter. Præsenterer nye økologiske pasta produkter. 6 5 2 3 4 11 13 1 10 12 9 7 8 8 9 14 15 16 20 21 17 18 10 19 Bio Cosi er produceret af Castagno familien. - Castagno familiens navn går langt tilbage i tiden.

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Hvad skal der til for at indføre et nyt måltids- og sundhedsparadigme? Skal OPUS blive til mere end et forskningsprojekt,

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290)

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Formålet med projektet var at beskrive aminosyreindholdet i de enkeltdele, der kan indgå i fjerkræbiprodukt

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere