IT-stationen Bælum-Solbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-stationen Bælum-Solbjerg"

Transkript

1 IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International Virksomhedskommunikation 6. semester Aalborg Universitet

2 Indholdsfortegnelse 1.INDLEDNING Problemstilling METODE Fremgangsmåde for projektet Empiriske data FRIVILLIGT ARBEJDE De frivillige De ikke-frivillige Grunde til at stoppe med frivilligt arbejde PROJEKTET IT-LANDSBYPAKKEN IT-stationen IMAGETEORI Begrebsafklaring af image Profileringstrekant Imagedannelse Vision Image forandringsproces Ønskeimage SWOT-analyse Lederens rolle Det reelle interne image Medarbejdernes rolle Det reelle eksterne image Imagevurdering Handlingsplan S.M.A.R.T. - modellen Strategisk planlægningsmodel Udvikling af idé og kommunikation Intern kommunikation & implementering Ekstern kommunikation og markedsføring Evaluering og fortsat imagepleje TEORI OM KVALITATIVE OG KVANTITATIVE UNDERSØGELSER Kvalitativ og kvantitativ Overvejelser i forbindelse med interviews og spørgeskemaer Interviews Spørgeskemaer Spørgsmål til interviews og spørgeskemaer VALG AF METODER TIL SPØRGESKEMAER OG INTERVIEWS Spørgeskemaer Interviews Side

3 8.SWOT-ANALYSER AF IT-STATIONEN Intern SWOT-analyse Stærke sider Svage sider Opsamling på intern SWOT-analyse Ekstern SWOT-analyse Stærke sider Svage sider Opsamling på ekstern SWOT-analyse Sammenligning af SWOT-analyser Muligheder Trusler 39 9.IMAGEANALYSE AF IT-STATIONEN IT-stationens vision Ubevidst og bevidst kommunikation IT-stationens ønskeimage IT-stationens reelle interne image IT-stationens reelle eksterne image Imagevurdering af IT-stationen HANDLINGSPLAN Strategisk planlægningsproces KONKLUSION LITTERATURLISTE / Sekundær litteraturliste Bilag

4 Forord I forbindelse med vores Bachelorprojekt vil vi gerne takke følgende for deres samarbejde: Ian Semey, vores kontaktperson til IT-stationen i Bælum-Solbjerg. Bestyrelsesmedlemmer og stationspassere på IT-stationen, som har afsat tid til vores interviews. Brugere på IT-stationen, for at udfylde vores spørgeskemaer. Borgerne i Bælum og Solbjerg for at afsætte tid til at besvare vores spørgeskemaer. Samtidig skal der lyde en stor tak til uddeleren i Merco i Bælum for at vi måtte benytte indgangen i Merco til vores undersøgelse. Tak til Rasmus Kilsmark Jensen for at læse korrektur på projektet.

5 5 1. Indledning I dag er der stigende fokus på begrebet image, især når det drejer sig om virksomheder. Det er blevet vigtigt at pleje sit image og stræbe efter et positivt image. Virksomhederne skal kende deres varer og vide hvordan de sælger dem bedst muligt, men også deres service og ansigt ud af til skal være i orden, for at kunne skabe sig et positivt image. Begrebet hellere dårlig omtale end slet ingen omtale er ikke længere gældende. Dette skyldes bl.a. at der er sket en holdningsændring 1 i samfundet og at det nu gælder at: Et omdømme får man, uanset hvad man gør, men et image skaber man sig 2. Derfor er det vigtigt, at virksomheder foretager imageundersøgelser, da det ikke kun er nok, at virksomheden har et godt produkt og et flot logo, men at den også kommunikerer til omverdenen, hvad den står for, og hvilke værdier den repræsenterer. Disse ting skal implementeres i virksomhedens image, så omverdenen kan få indtryk af hvem virksomheden er, og hvad den kan. Det er ikke kun vigtigt i forhold til kunderne, men er også i forhold til medarbejdere 3. Imageundersøgelser giver virksomheden den information, der er nødvendig for at foretage handlinger på et velinformeret grundlag. 4. Desuden giver en imageundersøgelse virksomheden mulighed for at sammenligne sig med deres konkurrenter, og de bliver opmærksomme på hvilke områder, der ikke fungerer. Det kunne være en ændring i varesortimentet, ledelsen, service, medarbejdere eller andet 5. Det virksomheden kommunikererud til omverdenen, skal stemme overens med det billede omverdenen har af virksomheden, dvs., at image både er internt og eksternt. Virksomhedernes image spiller også en vigtig rolle, når det gælder rekruttering af de bedste medarbejdere, da det er de færreste dygtige medarbejdere, der søger ind hos en virksomhed med et dårligt image 6. Undersøgelser viser at fremtidige medarbejdere ønsker at arbejde i en virksomhed, hvor værdier, holdninger og et godt image er i højsædet 7. 1 Petersen (2002) s. 15 in Bonnén (2006) 2 Jetsmark (1998) s ibid. 6 Jetsmark (1998) s

6 Problemstilling IT-stationen i Bælum-Solbjerg har på nuværende tidspunkt svært ved at holde på sine frivillige medarbejdere, samt at få nye til. De mener umiddelbart, at det kan skyldes, at deres nuværende medarbejdere er kørt trætte, da arbejdsbyrden ikke er jævnt fordelt. Vi har valgt at fokusere på den kommunikative del, nærmere betegnet en undersøgelse af ITstationens image. Som beskrevet er et positivt image essentielt for en virksomhed, hvad enten det drejer sig om en frivillig organisation eller en virksomhed med lønnede medarbejdere. Desuden kan en imageundersøgelse belyse andre områder der behøver ændringer. Derfor mener vi, at en imageundersøgelse ville være den bedste fremgangsmåde til at finde og løse det problem IT-stationen i Bælum-Solbjerg selv mener de har. På den baggrund lyder vores problemformulering som følgende: Hvordan tiltrækker IT-stationen i Bælum flere frivillige medarbejdere? En imageanalyse af IT-stationen ved hjælp af en undersøgelse af brugernes, borgernes, stationspassernes og bestyrelsens syn på IT-stationen. Skal IT- stationen skabe sig et nyt image, eller skal det nuværende ændres?

7 7 2. Metode Til udarbejdelse af vores bachelorprojekt har vi valgt at lave en imageanalyse af IT-stationen i Bælum-Solbjerg. Projektet fandt vi på Videnskabsbutikken, hvor følgende problemstilling var angivet: IT-stationen i Bælum-Solbjerg ønsker at få udarbejdet en imageanalyse for at få afdækket problematikken i forhold til at få nye frivillige til stationen og fastholde de nuværende. Har vi et nørdet image? Er det muligt at ændre det?. Efterfølgende tog vi kontakt til IT-stationens daværende bestyrelsesformand Ian Semey, og havde et møde med ham fredag d. 3. februar. Her fortalte han os om det landsbyprojekt, der ligger bag IT-stationen. Vi har valgt at arbejde med image, idet vi mener, at en forbedring, eller ændring af det nuværende image, kan løse nogle af de problemer IT-stationen har. Vi mener, det er muligt at lave en imageanalyse til trods for at andre områder i forbindelse med IT-stationen måske ikke fungerer, og vi mener ligeledes at en imageanalyse kunne give et bredere indblik i hvilke områder, der bør behandles senere hen og dermed gøre de implicerede opmærksomme på problemerne ved hjælp af en imageundersøgelse. Under forløbet har der været generalforsamling på IT-stationen i Bælum, hvilket medførte en udskiftning af bestyrelsesformanden, hvorfor vi undersøger ledelsen frem for lederen Fremgangsmåde for projektet Vi starter projektet med en kort beskrivelse frivilligt arbejde i Danmark, og en beskrivelse af projektet bag IT-stationen. Der vil i vores teori blive brugt flere forskellige teorier og modeller om image. Det har ikke været muligt at finde én teori, der dækker hele vores område, og ved at bruge flere teorier, får vi samtidig muligheden for at sammenligne og forholde os kritisk til det valgte. Vi mener, at de valgte teorier tilsammen giver os det bedste udgangspunkt for en imageanalyse. Kommunikationsteori er ofte en væsentlig del af at skabe et nyt image, men da vi har et begrænset antal sider, har vi valgt at udelade dette, for at få plads til at gå i dybden med de emner vi finder mest relevante til denne imageanalyse. Vi har valgt at bygge analysen op over tre modeller. Modellernes funktion er hver især at belyse relevante emner, hvad angår imagedannelse. Den første giver et kort og præcist overblik over de mest basale emner i imagedannelse, hvorefter de to næste forklarer imagedannelse mere dybdegående og tilsammen giver os de bedste redskaber til at lave en imageanalyse. For at afklare begrebet image, og få et overordnet overblik over, hvordan virksomheden danner sig et image hos omverdenen, har vi valgt at bruge Mie Femø Nielsen, der i bogen Under lup i

8 8 offentligheden bruger en profileringstrekant, der beskriver, hvordan omverdenen ud fra virksomhedens bevidste og ubevidste kommunikation danner sig et image af virksomheden. Udover at bruge Mie Femøs profileringstrekant, bliver hun også brugt til at uddybe medarbejdernes rolle i imagedannelse. De fleste bøger om image argumenterer for, at før man kan gå i gang med at arbejde med virksomhedens image, må man have en nøje gennemtænkt og fungerende kultur inden for virksomheden samt grundlæggende værdier og en klar vision. Dette er grundlaget for, at man kan skabe sig et godt image, og det skal ledelsen og medarbejderne i fællesskab arbejde ud fra 8. Derfor vil vores teori indeholde et afsnit om virksomhedens kultur, værdier og vision. Til dette har vi valgt at benytte os af teorier fra Wally Olins og Majken Schultz, der understøtter hinanden i deres teorier om virksomhedens vision og værdier. Som supplement til Mie Femøs profileringstrekant vil vi bruge Henrik Engelunds, direktør for ADolphus Reklamebureau, model Imagedannelse for at få et mere dybdegående indblik i, hvordan virksomhedens image bliver dannet. Den model projektet primært vil tage udgangspunkt i, er Image Forandringsproces også lavet af Henrik Engelund. Modellen er delt op i 9 faser, der hver især beskriver tiltag i en forandringsproces af image. Modellen bygger både på det interne; ledelse og medarbejdere og det eksterne; eksterne interessenter 9, og det kan vi med fordel benytte til vores projekt, da vi skal have udsagn fra både de eksterne interessenter i IT-stationen samt bestyrelsen og stationspasserne på IT-stationen. Dog er det kun punkterne 1-5 der vil blive gennemgået i analysen, idet vi i dette projekt, ikke har ressourcer til at lave en analyse over samtlige 9 punkter. Vi mener dog, at modellen nogle steder ikke går nok i dybden med de 5 første punkter, derfor har vi valgt at inddrage Torben Jetsmark, når det drejer sig om ledelsens rolle i image, da hans bog lægger stor vægt på, hvor vigtigt det er, at ledelsen er engageret i imagedannelse. Vi vil også bruge Torben Jetsmark, når vi beskriver medarbejdernes rolle i imagedannelse og imageopbygning. Derudover har vi valgt at bruge Edlef Bucka-Lassen, der i sin bog Image stærkere end alle ord beskriver, hvordan andres meninger og holdninger påvirker menneskers imagedannelse af virksomheder. Vi vil i projektet gøre brug af kvalitative og kvantitative spørgeskemaer og interviewformer, idet en imageanalyse kræver, at man går ud og spørger relevante mennesker om deres mening, 8 Schultz (1997) s. 128 in Jensen (2004) 9 Definition af interessenter: medarbejdere, kunder, leverandører, investorer, medier, myndigheder og menigmand. Engelund in JobDanmark (2000) s. 14

9 9 for at få et indblik i hvordan det nuværende image optræder i virkeligheden. Til dette har vi brugt en kombination af Jan Trost, Glynis M. Breakwell og Jørn Helder, idet det giver os den bedste forudsætning for at konstruere spørgeskema og interviews på en måde, så vi får mest muligt ud af dem til analysen. Vi mener, at det er relevant at rette henvendelse til bestyrelse, stationspassere, brugere og borgere i Bælum-Solbjerg. Bestyrelsen samt stationspasserne vil vi interviewe ud fra en primært kvalitativ fremgangsmåde, og brugere og borgere vil vi udspørge via spørgeskemaer som primært vil være kvantitative. På den måde kommer vi bredt omkring alle, der kan belyse problematikken omkring det nuværende image, og derigennem indhente forslag til hvad der kunne forbedres Empiriske data Interviews Til projektet har vi valgt at interviewe 6 personer. Vi har kontaktet personerne pr. mail, for at høre om de havde lyst til at deltage. De 3 bestyrelsesmedlemmer er valgt for at give os et indtryk af, hvordan IT-stationen bliver styret, hvilke beslutninger der bliver taget og på hvilken måde. Vi har valgt kun at interviewe 3 stationspassere, idet enkelte ikke har mulighed for at bidrage til projektet grundet sygdom o.l. Alle interviews der bliver foretaget bliver optaget med en diktafon og transskriberet Spørgeskemaer Vi havde talt om at dele spørgeskemaer ud til de enkelte husstande i Bælum og Solbjerg, men ofte bliver spørgeskemaerne liggende længe inden de bliver besvaret, og da vi har relativt kort tid til undersøgelsen og skal afsætte tid til bearbejdning af spørgeskemaerne, har vi ikke mulighed for at vente for længe på besvarelserne. Derfor går vi ud og møder borgerne ved købmanden i Bælum og spørger dem personligt. Vi stillede den enkelte borger en række spørgsmål om IT-stationen og spurgte i alt 45 personer. Det har dog vist sig at det ikke er muligt at lave en dybdegående undersøgelse af brugerne på IT-stationen. IT-stationen benyttes primært af børn og pensionister og til trods for gentagne opfordringer til stationspasserne, lykkedes det os kun at få udfyldt 10 spørgeskemaer. Vi har dog valgt at bruge den information vi fik fra de 10 spørgeskemaer, idet de stadig kan give os et billede af, hvordan brugerne opfatter IT-stationen. Spørgeskemaerne er nummereret fra 1-55.

10 10 Analysen bygger på data vi har fået fra interviews og spørgeskemaer samt fra det teoriafsnit vi har lavet om image. Som indledning til analysen vil vi lave to SWOT-analyser af IT-stationen, for at få et indtryk af hvordan stationen står internt og eksternt. SWOT-analyserne er også med til at give os et godt udgangspunkt for imageanalysen, når vi skal i gang med at se på IT-stationens image. Vi laver to SWOT-analyser for at få to forskellige billeder af IT-stationen. Den ene SWOT-analyse (intern) vil blive baseret på interviews fra stationspassere og bestyrelsesmedlemmer. Den anden SWOT-analyse (ekstern) er baseret på spørgeskemaer fra borgere og brugere. Når SWOT-analyserne er på plads vil analysen omfatte 5 dele: Vurdering af IT-stationens vision samt IT-stationens bevidste og ubevidste kommunikation. IT-stationens ønskeimage. IT-stationens reelle interne image. IT-stationens reelle eksterne image. Imagevurdering af IT-stationen. Efter analysen har vi valgt at lave en handlingsplan, der giver os et klart billede af, hvordan ITstationens image ser ud nu, for derefter at se på hvilke tiltag der skal foretages, for evt. at ændre eller forbedre deres image. Her vil der også blive set på om IT-stationen skal starte forfra med en ny vision, for at skabe sig et nyt og forbedret image. Til det formål vil vi benytte Torben Jetsmarks S.M.A.R.T. model og Philip Kotlers Strategiske planlægningsmodel. De to modeller supplerer hinanden og dermed får vi mulighed for at gå i dybden med handlingsplanen. Til sidst vil der være en konklusion, der samler op på alle hoveddelene i projektet samt svarer på problemformuleringen.

11 11 3. Frivilligt arbejde Socialforskningsinstituttet lavede i 2004 en undersøgelse omhandlende frivilligt arbejde, der var baseret på kvantitative telefoninterviews fra danskere imellem år 10. Her bliver frivilligt arbejde defineret således: frivilligt arbejde betyder (..) at man i organisatorisk sammenhæng udfører et stykke ulønnet arbejde for andre end sig selv og sin nærmeste familie. 11 I dag er der ca. 30 % flere danskere der udfører frivilligt arbejde i forhold til for 10 år siden 12. Ca. 35 % af den danske befolkning udførte frivilligt arbejde i Undersøgelsen viste desuden, at der i 2004 var en overvægt af kvinder, der udførte frivilligt arbejde samt at det primært indenfor områderne idræt og frivilligt arbejde i øvrigt hvor der er flest frivillige 14. Størstedelen af dem der udfører frivilligt arbejde, bruger 30 timer og derunder om måneden, og mindsteforbruget er 4 timer. Danskerne bruger i dag gennemsnitligt 17 timer om måneden på frivilligt arbejde De frivillige Dem der udfører frivilligt arbejde har følgende karakteristika: Højt uddannede, god indkomst og vestlig oprindelse. Disse mennesker har viljen og lysten, men mangler ofte tiden til at udføre det frivillige arbejde 16. Denne gruppe ligger typisk mellem år og har børn De ikke-frivillige Dem der ikke udfører frivilligt arbejde har disse karakteristika: De består primært af lavt uddannede med manglende interesse for frivilligt arbejde, lav indkomst, masser af tid og ikke-vestlig baggrund. Disse mennesker giver udtryk for, at den manglende interesse kan skyldes, at de ikke er blevet opfordret til at deltage i frivilligt arbejde. Desuden færdes de ikke i miljøer, hvor der udbydes frivilligt arbejde Grunde til at stoppe med frivilligt arbejde 10 Koch-Nielsen et al. (2005) s ibid. s Koch-Nielsen et al. (2005) s ibid. s ibid. s ibid. s ibid. s ibid. s. 12

12 12 26 % af de adspurgte, der yder frivillig arbejdskraft overvejer at stoppe 19. Størstedelen af dem der ønsker at stoppe, arbejder indenfor bestyrelses-, udvalgs- og sekretærarbejde. Grundene til dette er, at disse arbejdsfunktioner ofte fører store administrative opgaver med sig, der kan være svære at overskue sammen med deres civile arbejde 20. Dog er det ikke kun arbejdsopgaverne, der er årsag til at folk overvejer at stoppe; tidsforbruget er også en afgørende faktor Koch-Nielsen et al. (2005) s ibid. s ibid. s. 113

13 13 4. Projektet IT-Landsbypakken Dette er en overordnet beskrivelse af det projekt, der ligger bag IT-stationen i Bælum-Solbjerg. Projektet IT-Landsbypakken er et projekt lavet i samarbejde med Det Digitale Nordjylland. Det Digitale Nordjylland er et 3-årigt IT-fyrtårnsprojekt, med en bevilling på 170 mio. kr. fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Formålet med Det Digitale Nordjylland er at indføre en række IT-baserede projekter i Nordjylland. Der udføres 89 projekter under 4 titler: Digital forvaltning, Kompetence og uddannelse, ITerhverv og IT-infrastruktur 22. Projektet IT-Landsbypakken i Bælum hører ind under kategorien IT-infrastruktur og fik bevilliget kr. Formålet med IT-Landsbyen er at få de udsatte og tyndt befolkede områder med på IT-kortet, dvs. at man vil forsøge at få hurtig ADSL-forbindelse og andre IT-baserede faciliteter ud i disse områder 23. Projektet skulle afprøves og implementeres i Bælum, en landsby i øst-himmerland med ca. 700 indbyggere. Visionen for IT-Landsbypakken: Den overordnede tanke er at udfærdige en IT-landsbypakke, som kan eksporteres til andre landsbyer med lignende interesser og problemstillinger. 24. IT-Landsbypakken indeholder følgende: IT-station Der er etableret en IT-station i Bælum, hvor borgerne kan samles. Her er der adgang til bredbåndsforbindelse til internettet, mulighed for selvstudium, fjernundervisning samt at lokalet anvendes som IT-hjælpecentral. IT-stationen styres af frivillige samt en daglig driftsleder. Digitale familier Der blev udvalgt familier, der skulle fungere som prøvefamilier, hvor de bl.a. fik adgang til ADSL-forbindelse til internettet, webkameraer, intelligente køleskabe, e-handel med de lokale forretninger osv. Men pga. manglende forbindelse til internettet, da projektet skulle starte, blev familierne utålmodige, og foretagendet løb ud i sandet, også fordi TDC nåede at få bredbånd ud til de fleste, inden projektet blev realiseret landsbypakken.dk/attachment/69bea2b67a4f64cfbbbe79c525983f26/2c03aea90911ed473040ba1223f4e228/it- Landsbypakken_ pdf s. 2

14 14 Landsbyportal En lokal hjemmeside, hvor alle erhvervsdrivende, skolen, institutioner og private kan bidrage til kommunikationen over internettet IT-stationen Formålet med IT-stationen er: at få IT-stationen til at fungere tilfredsstillende for alle brugere og at tilrettelægge driften af IT-stationen sådan, at den også fremover kan eksistere som et attraktivt IT-værksted i området 26. IT-stationen åbnede første gang dørene for offentligheden i januar 2002, og har efterfølgende haft åbent ca. 4 dage om ugen i eftermiddags- og aftentimerne. Åbningstiderne er dog ikke fastlagte og er svingende fra måned til måned. Man tilbyder bl.a. undervisning på stationen samt særlige dage for f.eks. pensionister og weekender med spilledage for børn 27. IT-stationen indeholder 12 computere, som kan benyttes gratis af alle i åbningstiderne. Medlemmer kan frit benytte IT-stationen udenfor åbningstid og medbringe 2 gæster. Det koster 200 kr. årligt at være medlem af IT-stationen 28. Der er mulighed for at gå på nettet, redigere billeder, skrive breve og printe. Udover bestyrelsen og stationspasserne har IT-stationen en teknikgruppe, der står for det tekniske vedrørende computerne og andet udstyr på IT-stationen, og en stationsgruppe, der består af stationspasserne og et enkelt bestyrelsesmedlem. Denne gruppe driver IT-stationen vedrørende åbningstider, indkøb af sodavand og afholdelse af diverse arrangementer. IT-stationens bestyrelse består af 7 personer, hvor ansvarsfordelingen er som følger: Formand, sekretær, kasserer, to suppleanter og repræsentanter for stationsgruppen og teknikgruppen samt kontakt til erhvervsforeningen og skolen

15 15 5. Imageteori 5.1. Begrebsafklaring af image Ordet image dækker over flere betydninger. Det kan bl.a. dække over det image man har af noget, dvs. det billede man har af en person 29. Grundlæggende kan man definere image på følgende måde: Man kan kalde et image for virksomhedens varedeklaration. Hvis vi har skabt et billede i hovedet hos modtageren, brugeren, kunden, som modsvarer det billede, de vil møde i virksomheden, har vi skabt overensstemmelse. Virkelighedsopfattelsen er lig med den faktiske virkelighed 30 Et image er noget alle har, fra enkeltpersoner til store virksomheder. Vi danner os et indtryk af noget, en person eller en virksomhed, som bliver til vores image af dette. En virksomhed kan have flere images. F.eks. et image hos medarbejdere, et andet image hos eksterne interessenter og et helt tredje hos deres kunder. Samtidig har virksomheden også et image af sig selv. De har en idé om hvordan de opfattes af andre, men det betyder ikke nødvendigvis, at denne opfattelse stemmer overens med det image eksempelvis kunderne har af virksomheden Profileringstrekant For at give et indblik i hvordan image forholder sig i forhold til virksomheden og omverdenen har vi valgt at bruge Mie Femø Nielsens profileringstrekant 32 : Figur 1 Image 2. og 3. håndsinformation Medierne Bevidst komm. Ubevidst komm. Nielsen (2000) s. 21 Profil Identitet 29 Bucka-Lassen (1997) s Jetsmark (1998) s Bucka-Lassen (1997) s Nielsen (2000) s. 21

16 16 Virksomhedens kommunikation består af 2 dele: bevidst kommunikation ubevidst kommunikation Den bevidste kommunikation er det image virksomheden udsender til omverdenen. Det er det virksomheden ønsker, at offentligheden skal se. Men udover den bevidste kommunikation, udsender en virksomhed andre signaler via ansatte, service o.l. Denne form for kommunikation er den ubevidste, og det er disse signaler en virksomhed skal være særlig opmærksom på, da det ofte er dem omverdenen husker bedre end den bevidste kommunikation, særlig hvis det er i negativ retning. Dette kan være hvis kunderne får en dårlig behandling e.l. Det er ikke det ideelle billede af virksomheden, men det slipper ud, selvom ledelsen ikke ønsker det. Det er ud fra disse informationsstrømme eksterne interessenter danner sig et indtryk af virksomheden (2. og 3. håndsinformation) 33. Virksomhedens profil er det bevidste plan i trekanten og er ofte fastlagt på forhånd, enten via reglementer, nedskrevne visioner e.l. Identiteten 34 i en virksomhed bør være under kontinuerlig forandring. Den skal ændre sig i takt med virksomheden. Man kan tale om en stærk og en svag identitet, hvor en stærk identitet er en virksomhed, hvor bevidst og ubevidst kommunikation stemmer overens, og en svag identitet er hvor der er uoverensstemmelser mellem de to 35. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at trekanten definerer en situation under konstant udvikling og en situation hvor alle tre hjørner hænger sammen. Den ene fungerer således ikke uden den anden Imagedannelse For at uddybe, hvad image er i forhold til interessenter, er følgende definition medtaget: Interessentens kendskab og holdning til virksomheden som en funktion af: interessentens valg og afkodning af de strategiske og utilsigtede signaler, virksomheden sender om sin kultur, organisation, identitet, profil og ønskeimage samt de signaler, interessenten udvælger og afkoder i omverdenen. 36 Interessenterne har et kendskab og en holdning til virksomheden, der udgør deres image. Via interessenternes egne erfaringer, værdier og interesser vælger og afkoder de deres syn på virksomheden. 33 Nielsen (2000) s Begrebet virksomhedens identitet skal fremkalde virksomhedens opmærksomhed på den måde, hvorpå virksomheden opfatter sig selv. JobDanmark (2000) s Nielsen (2000) s Engelund in JobDanmark (2000) s. 14

17 17 Jo større kendskab interessenterne har til virksomhedens kultur, organisation, identitet, profil og ønskeimage og jo mere virksomheden handler derefter des større sandsynlighed er der for, at interessenter har positive holdninger til virksomheden. 37 En anden mere dybdegående måde at illustrere forholdet mellem omverdenen og virksomheden på er via Henrik Engelunds model om imagedannelse: Figur 2 Engelund in JobDanmark (2000) s. 15 Interessenten skal ses som f.eks. virksomhedens kunde, der har personlig bagage som bl.a. livserfaring, værdier og viden med sig, der gør, at han danner sit image af virksomheden. Virksomheden indeholder alle de ting, der er vigtige for virksomhedens imagedannelse som kultur, identitet, ønskeimage osv. Som nævnt er det de ting, der er med til at skabe et image for virksomheden, hvis de bliver kommunikeret ud på den rigtige måde. De to pyramider skaber tilsammen virksomhedens image Engelund in JobDanmark (2000) s ibid. s. 15

18 18 Når eksterne interessenter danner sig et image af virksomheden sker det ved en proces, hvor egne meninger om virksomheden bliver til et image af den. Men i samspil med ens egne oplevelser og erfaringer, bliver det image man danner sig, ofte dannet ud fra, hvad interne og eksterne interessenter har oplevet i og omkring virksomheden. Andres meninger og holdninger har stor indflydelse på ens personlige imagedannelse, især hvis man aldrig har haft kontakt til virksomheden Vision Før man går i gang med at ændre virksomhedens image, må man se på virksomhedens vision og værdier. Når en virksomhed skal have klarlagt en vision, kan den passende stille sig selv følgende 4 spørgsmål: Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan er vores fremgangsmåde? Og hvor vil vi hen? 40 Under det første spørgsmål skal virksomheden definere sin kultur og identitet. Ledelsen skal gøre det klart hvem virksomheden er, og hvilke ting, der ligger til grund for dette. Identitetsbegrebet placerer virksomhedens ledelse i en mere central rolle, da virksomhedens identitet er knyttet til ledelsens overvejelser omkring virksomhedens strategi og vision 41. Dernæst skal virksomheden fortælle, hvilke værdier den repræsenterer. Før i tiden kunne virksomheden have to sæt værdier; et til virksomheden og et til omverdenen. I takt med samfundets udvikling er grænserne mellem virksomhed og omverden blevet mere flydende, og derfor må virksomheden kommunikere de samme ting internt og eksternt 42. Det tredje spørgsmål virksomheden må stille sig selv, handler om, hvordan den får kommunikeret virksomhedens kultur, identitet og værdier ud til omverdenen. Derudover skal en virksomhed altid have mål for fremtiden, for at kunne følge med udviklingen. Disse mål skal fastsættes og kommunikeres ud til medarbejderne, så de ved hvad de arbejder hen i mod, og til eksterne interessenter. Det er vigtigt for virksomheden at sætte sig mål, og følge dem, for at kunne forbedre sig på alle områder kommunikativt og mht. salg og service. Med andre ord, bør en virksomhed frem for alt, fastlægge en klar vision, før de kan forvente at opbygge eller ændre 39 Bucka-Lassen (1997) s Olins (2002) s Schultz (1997) s. 129 in Jensen (2004) 42 ibid. s. 120

19 19 deres image. Alle handlinger bør have en årsag og en dybere mening, for at kunne fungere oprigtigt både inden for og uden for virksomhedens rammer 43. Som nævnt er det vigtigt for en virksomheds image, at intern arbejdsindsats og kommunikation stemmer overens med det eksterne, ellers gennemskuer eksterne interessenter dette med det samme, og virkningen vil ofte være et dårligt image for virksomheden Image forandringsproces Image forandringsproces er en dynamisk proces bestående af 9 faser, der bevæger sig fra virksomhedens ønskeimage over reelt image til ændret image via analyse, strategi, handlingsplan, udvikling, implementering, markedsføring og evaluering 44. Figur 3 Engelund in JobDanmark (2000) s. 16 Analysedelen i modellen består af 3 delelementer, der tilsammen tegner det aktuelle billede af virksomhedens ønskeimage samt virksomhedens image internt og eksternt Olins (2002) s Engelund in JobDanmark (2000) s Engelund in JobDanmark (2000) s. 17

20 20 Når en virksomhed beslutter sig for at gennemgå en sådan proces, er det fordi virksomheden har erkendt, at den har nogle problemstillinger. Dette kunne for eksempel være faldende salg, for lavt kendskab til virksomheden eller rekrutteringsproblemer Ønskeimage I den første del skal virksomheden definere sit ønskeimage, og som nævnt i teorien, skal virksomhedens ønskeimage tage udgangspunkt i dens værdier, vision, strategier samt den interne og eksterne kommunikation. Virksomheden skal stille sig selv spørgsmålet: Hvem er vores primære interessenter, og hvordan ønsker vi, at de skal opfatte os? Med udgangspunkt i dette kan virksomheden udforme det ønskede image 47. En del af et ønskeimage kunne være: Vi vil være kendt som. Det er vigtigt for virksomheden at have en klar profil, for at skabe gennemslagskraft og opmærksomhed. Det er samtidig vigtigt i denne proces, at medarbejderne deltager i at definere ønskeimaget, da det er dem, der skal kommunikere ønskeimaget til omverdenen, da det oftest er dem der er i kontakt med den SWOT-analyse Udover at virksomheden definerer et ønskeimage, kan den også benytte sig af en SWOTanalyse. Her definerer virksomheden stærke og svage sider samt muligheder og trusler 49. Virksomhedens eksterne analyse består af virksomhedens muligheder og trusler: Muligheder: de områder, der indeholder brugernes behov samt potentielle interesser i virksomheden. Eksempelvis at brugerne får større interesse for virksomheden. Trusler: de områder, der ikke gavner virksomheden, som uønskede trends eller udviklinger, der ikke er profitable for virksomheden 50. Dette kunne være inflation og negativ medieomtale. Virksomhedens interne analyse består af virksomhedens styrker og svagheder: Styrker: de ting, som virksomheden selv ser som styrker og som den kan konkurrere på. Eksempelvis en god økonomi eller et stærkt produkt. Svagheder: kan være, at virksomhedens medarbejdere ikke arbejder godt sammen eller at virksomhedens økonomi er dårlig ibid. s ibid. s ibid. s Kotler (2003) s ibid. s Kotler (2003) s. 104

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere