Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem"

Transkript

1 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010

2

3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

4 4 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. udgives af: Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C, Denmark Kontaktperson: Lene Vestergaard Redaktion: Lene Vestergaard, Casper Jørgensen, Nare Hakhverdyan, Elisabeth Markussen Online version: Foto: Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise, Mikkel Øhlenschlæger Andersen Grafisk tilrettelæggelse: Heidi Kunst, Lene Vestergaard og Roald Christesen Udgivet: November 2010 Der tages forbehold for trykfejl;

5 Indhold 5 Indhold 7 Forord 8 Indledning 8 Hvad er entreprenørskab i undervisningen? 10 Hvad vil vi i rapporten 11 Afgrænsning 12 Metode 13 Opbygning af rapport 14 Grundskolen 15 Indledning 16 Hvad er entreprenørskabsundervisning i grundskolen? 16 Afgrænsning 16 Young Enterprise - på grundskoleniveau 20 NEIS 21 Pioneruddannelsen 22 Opsummering 24 Ungdomsuddannelserne 25 Indledning 25 Hvad er entreprenørskabsundervisningen på ungdomsuddannelserne? 26 Afgrænsning 28 Metodeafsnit 28 Metode Gymnasiale uddannelser (almen og erhvervsrettede) 29 Metode Erhvervsuddannelser (EUD) 30 Metode - Young Enterprise materialesalg og konkurrenceforløb 31 Kortlægning af den almengymnasiale uddannelse (stx og hf) 33 Kortlægning af de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser 33 Hhx 35 Htx 37 Kortlægning af erhvervsuddannelserne (EUD) 39 Young Enterprise på ungdomsuddannelserne 39 Company Programme (CP) 40 Innovation & Design (I&D) 40 Kortlægning af materialesalg i 2009/ Kortlægning af Company Programme og Innovation & Design i 2009/ NEIS på ungdomsuddannelserne 45 Opsummering 48 De videregående uddannelser 49 Indledning 50 Hvad er entreprenørskabsundervisning i de videregående uddannelser? 52 Metode 52 Erhvervsakademier og professionshøjskoler 53 Maritime uddannelser, de kunstneriske og kulturelle uddannelser samt universiteterne 54 Afgrænsning 54 Afgrænsning på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne 55 Afgrænsning på de maritime og kunstneriske og kulturelle uddannelser samt universiteterne 56 Kortlægning 56 Erhvervsakademier 61 Professionshøjskoler 68 De maritime uddannelser 70 De kunstneriske og kulturelle uddannelser 77 Universiteterne 86 Opsummering 90 Konklusion 95 Bilag 96 Grundskolen 98 Ungdomsuddannelserne 121 De videregående uddannelser

6 6 Forord 2009/ 2010

7 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Med regeringens samlede strategi for uddannelse i entreprenørskab er der nu for alvor sat fokus på området. Alle uddannelsesniveauer bliver inddraget, så entreprenørskab kommer på skemaet i grundskolen, på ungdomsuddannelserne samt på de videregående uddannelser. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise (FFE-YE) har fået til opgave at være den samlende aktør og skabe en sammenhængende national indsats for uddannelse i entreprenørskab. I FFE-YE bygger vi videre på de initiativer og den hidtidige indsats, der er gjort på området. Der er således de seneste år taget en række initiativer for at styrke entreprenørskab på de enkelte niveauer i uddannelsessystemet. FFE-YE s mål er at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer får entreprenørskab og at entreprenørskab bliver en naturlig del af vores uddannelsessystem. Vi skal sikre, at lærere og undervisere kan se stor mening i at integrere begreber som kreativitet, innovation og iværksætteri i deres undervisning at de kan træne elever og studerende i at udfordre de eksisterende rammer og modeller og skabe nytænkning til gavn for os alle i fremtiden. Således er entreprenørskab ikke kun et spørgsmål om at starte egen privat virksomhed, men ligeså vel at skabe innovation i etablerede organisationer offentlige som private. Denne rapport er et første forsøg på at afdække og kortlægge den konkrete undervisning i form af fag og kurser, der allerede nu udbydes på alle niveauer i det danske uddannelsessystem. Kortlægningen tilstræber at vise i tal, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er på uddannelserne fra grundskole til universitet, samt hvor mange elever og studerende, der deltager i denne undervisning. Kortlægningen dækker skoleåret 2009/2010. Dette er således den første rapport, som skaber et samlet overblik over omfanget af entreprenørskabsuddannelse på alle uddannelsesniveauer. Rapporten vil i det omfang, det er muligt, trække på tidligere opgørelser for at skabe et historisk overblik. Hensigten med denne kortlægning er at vise status quo som udgangspunkt for den fremtidige indsats. Det er forhåbningen, at en årlig kortlægning for hele uddannelsessystemet vil kunne vise en positiv udvikling, og at den samlede og styrkede indsats på området har båret frugt. Vi vil i FFE-YE gøre vores til, at uddannelse i entreprenørskab bliver noget alle elever og studerende sikres, uanset uddannelsesniveau og studieretning. Vi vil bygge broer, skabe forbindelser og se muligheder, og vi vil arbejde tæt sammen med alle relevante aktører, erhvervslivet og det offentlige erhvervssystem for at nå vores fælles mål. Christian Vintergaard Adm. direktør

8 8 1.1 Indledning 1. Indledning 1.1. Hvad er entreprenørskab i undervisningen? At uddanne elever og studerende til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi anses for at være et vigtigt grundlag for en styrkelse af Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Disse kompetencer betegnes under ét begreb som at være entreprenøriel. Uddannelse i entreprenørskab handler i bred forstand om, at undervisningen er tilrettelagt så elever og studerende får en introduktion til entreprenøriel tankegang udvikler deres viden om entreprenørskab udvikler deres evner til at handle entreprenørielt. Entreprenørskab forstås ofte som det at starte egen virksomhed, og megen undervisning i entreprenørskab beskæftiger sig da også med at stimulere entreprenørskab i form af opstart af en ny virksomhed eller at udnytte mulighederne til at skabe nye forretningsområder i eksisterende virksomheder, også kaldet intraprenørskab. Udover det forretningsmæssige i at starte egen virksomhed, tales der i den engelsksprogede litteratur om et bredere begreb som enterprising behaviour, det vi på dansk kan oversætte og forstå som foretagsomhed, initiativrighed og handlekraft. Man kan også sige at handling, at sætte i værk, er et væsentligt kendetegn for entreprenøren. Kreativitet, innovation og iværksætteri er nøglebegreber i forståelsen af entreprenørskab. Kreativitet kan siges at være evnen til at tænke nyt, få nye idéer. Innovation anses for at være en social proces, hvor muligheder spottes og kreativiteten bruges til at skabe nyt, som er værdifuldt for dig selv og andre. Iværksætteri forstås som evnen til at sætte noget i gang, uden at det nødvendigvis indebærer, at der skabes noget nyt. Entreprenørskab er, når der bliver handlet på mulighederne i de gode idéer og innovationen, og disse bliver omsat til værdi for andre. Initiativrige personer skal opdage eller skabe muligheder for at skabe værdifuldt nyt, omsætte disse til ideer og handle på dem. Den værdi, der skabes, kan være økonomisk men også social. Entreprenørskab og intraprenørskab er ikke begrænset til kun at finde sted i det private erhvervsliv. Entreprenørskab kan optræde i alle dele af samfundslivet, i det offentlige såvel som i det private og være motiveret i såvel økonomiske målsætninger som ønsket om at skabe social værdi. Entreprenørskabsundervisning rummer flere aspekter dels den faglige side, altså indholdet, dels de pædagogiske og didaktiske metoder, der undervises efter. Populært tales der også om undervisning om og undervisning i entreprenørskab. Undervisning om entreprenørskab kan sammenlignes med mere traditionel lærebogsundervisning, hvor det handler om at tilegne sig viden om området. Undervisning i entreprenørskab er praksisorienteret, og der benyttes en pædagogik og didaktiske metoder, hvor elever og studerende handler, mærker og gør samtidig med og på baggrund af tilegnet viden og erfaringer.

9 1.1 Indledning 9 Entreprenørskabssøjlen 1 er et bud på progressionen i entreprenørskabsundervisningen igennem alle niveauer i uddannelsessystemet. Her ses entreprenørskab i undervisningen som et samlende begreb, der indeholder såvel kreativitet som innovation og iværksætteri. Uddannelsernes faglighed er kernen, mens kreativitet, innovation og iværksætteri som bånd snor sig omkring hele uddannelsesforløbet og skaber sammenhæng. 2 I FFE-YE s forståelse af entreprenørskabsundervisning ses entreprenørskab også som en faglighed, der har sin egen berettigelse, og som samtidig kan virke i samspil med kernefagligheden i andre kurser og fag. Igennem uddannelsessystemet fra 0. klasse til ph.d.-niveau vil der udover det naturligt stigende niveau også være en stigende fokus på entreprenørskabsfagligheden. Man skal således forestille sig, at entreprenørskabsfagligheden får et højere fagligt niveau op gennem uddannelsesniveauerne. Hvor der i grundskolen overvejende vil være fokus på entreprenørielle elementer som kreativitet og tilskyndelse til foretagsomhed, vil der på ungdomsuddannelserne være fokus også på elementer som forretningsforståelse og mere konkretisering i form af fx reelle projekter eller forretningsplaner. På det videregående uddannelsesniveau kan kernefagligheden foldes ud i specifikke kurser og fag, hvor den studerende indføres i de bagvedliggende tanker/teorier om innovation, designprocesser, vækst og forretningsudvikling. Der er således en udvikling op gennem uddannelserne i, hvad der forstås som entreprenørskabsundervisning. På alle niveauer vil pædagogik og didaktik indebære en høj grad af inddragelse af eleven/den studerende, være praksisorienteret inddrage omverdenen, understøtte kreativitet samt tilskynde til foretagsomhed og handling. Entreprenørskab 1. Nærmere beskrevet i Entreprenørskab i undervisningen. Selvstændighedsfonden, Ibid.

10 Indledning 1.2 Hvad vil vi i rapporten? Denne rapport rummer et første forsøg på at afdække og kortlægge den konkrete entreprenørskabsundervisning i form af fag og kurser, der udbydes på alle niveauer af det danske uddannelsessystem. Kortlægningen tilstræber at vise i tal, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er på uddannelserne fra grundskole til universitet, samt hvor mange elever og studerende, der deltager i denne undervisning. Kortlægningen dækker skoleåret 2009/2010. Med kortlægningen er det således hensigten at give et overblik over status quo på uddannelsesområdet med hensyn til undervisning med entreprenørskabsindhold. Det er en kvantitativ opgørelse, og skal ikke ses som en evaluering eller vurdering af undervisningens indhold. I afsøgningen af feltet har det vist sig, at der findes rigtigt mange initiativer på de forskellige uddannelsesinstitutioner, som understøtter entreprenørskabsundervisning, bidrager til et entreprenørielt miljø og udvikling af elevernes og de studerendes entreprenørielle kompetencer. Der er i rapporten medtaget en beskrivelse af enkelte af disse aktiviteter som eksempler, men de tælles ikke som sådan med som konkret undervisning. Det vil kræve en mere tilbundsgående afsøgning at give et komplet billede af disse aktiviteter, hvilket ikke ligger inden for denne kortlægnings rammer. Det danske uddannelsessystem har vist sig at være et komplekst område at bevæge sig ind på. Vi vil i denne første udgave af en kortlægning tilstræbe at give et overblik over selve området tillige med omfanget af entreprenørskabsundervisning og deltagelse i den. Da det er første gang et fuldstændigt overblik skabes, er dette naturligvis også behæftet med visse måleproblemer, som der vil blive gjort opmærksom på gennem rapporten. Innovation

11 1.3 Indledning Afgrænsning I rapporten er foretaget nogle generelle afgrænsninger. Derudover er der i hvert hovedafsnit indlagt en mere specifik afgrænsning, gældende for det aktuelle område. Kortlægningen dækker de tre niveauer: grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Som hovedregel vil kortlægningen omfatte det ordinære uddannelsessystem. 3 1 Kortlægningen omfatter konkrete kurser, fag og moduler i uddannelsessystemet. Der bringes dog en separat kortlægning af udvalgte Young Enterprise aktiviteter, idet disse for hovedpartens vedkommende indgår i den almindelige undervisning. Der er således ikke i den egentlige optælling medtaget andre initiativer og aktiviteter, som ligger udover den ordinære undervisning, men der vil blive givet eksempler på sådanne. Den overordnede tidsperiode, som rapporten afdækker, er skoleåret 2009/2010, dvs. fra august 2009 til og med juli I enkelte afsnit, hvor andre tidsperioder er gældende, vil dette tydeligt fremgå i teksten. En kvalitetsundersøgelse af den kortlagte undervisning i entreprenørskab er ikke inden for rammerne af denne rapport, og vil dermed ikke blive berørt. I kortlægningen vil der fremkomme forskelle i detailniveau, idet informationstilgængeligheden er meget forskellig. Vi kan ikke garantere, at alle eksisterende uddannelsestilbud eller elevdeltagelse indgår i kortlægningen, selvom det har været hensigten at inkludere alt. Dette skyldes tilgængeligheden af data på nettet, samt manglende tilbagemeldinger i bl.a. spørgeskemaundersøgelser. Entreprenørskab Kreativitet 3. Se definition på uvm.dk. I undervisningsministeriets definition af det ordinære uddannelsessystem er erhvervsgrunduddannelserne (egu) inkluderet. Egu vil ikke blive berørt i denne kortlægning.

12 Indledning 1.4 Metode Der er i denne kortlægning anvendt forskellige metoder til at identificere entreprenørskab i undervisningen på de tre uddannelsesniveauer. På grundskoleniveau er der endnu ikke udviklet en model, som kan bruges til at identificere og kategorisere entreprenørskab i undervisningen. Derfor er en fuldstændig kortlægning af grundskoleområdet endnu ikke mulig. En model forventes at være klar i løbet af På ungdomsniveau er der anvendt to metoder. På de gymnasiale uddannelser er der foretaget en optælling af elever, som har opnået en karakter i udvalgte fag inden for den afgrænsede tidsperiode. På de erhvervsfaglige uddannelser, har det ikke været muligt at afgrænse tidsperioden og mere komplekse uddannelsesforløb. Derfor er anvendt antal elever på de enkelte uddannelser. På de videregående uddannelser er der ligeledes anvendt to metoder. På professionshøjskoler og erhvervsakademier er anvendt en optælling af fag og kurser ved gennemgang af studieordninger og fagbeskrivelser. På universiteterne, de maritime uddannelser samt de kunstneriske uddannelser er brugt en tidligere anvendt og afprøvet metode, til at identificere entreprenørskabskurser. I de enkelte hovedafsnit er der en mere præcis og udførlig metodebeskrivelse, som omhandler det specifikke område.

13 1.5 Indledning Opbygning af rapport Rapporten er inddelt i tre hovedafsnit, der omhandler de tre uddannelsesniveauer: Grundskolen Ungdomsuddannelserne De videregående uddannelser For at give et overblik indledes hvert afsnit med en beskrivelse af området og dets kompleksitet. Herefter følger en afgrænsning af kortlægningens fokusområde på netop dette uddannelsesniveau, samt en beskrivelse af dataindsamlingen og målemetode. Selve kortlægningen vil bringe resultater og analyser fra behandling af de indsamlede data, der herefter samles i en opsummering. Der vil være forskellig detaljeringsgrad på de forskellige niveauer som følge af tilgængeligheden af data og målemetode. En del af de indsamlede data vil være at finde i tabeller og skemaer som bilag sidst i rapporten. Endelig følger en samlet konklusion på udbredelsen af entreprenørskab i undervisningen og hvor mange elever og studerende, der deltager i undervisning samt en perspektivering i forhold til fremtidige kortlægninger.

14 14 2. Grundskolen Grundskolen - indholdsoversigt 14 Grundskolen 15 Indledning 16 Hvad er entreprenørskabsundervisning i grundskolen? 16 Afgrænsning 16 Young Enterprise - på grundskoleniveau 20 NEIS 21 Pioneruddannelsen 22 Opsummering

15 2.1 Grundskolen Grundskolen 2.1 Indledning Grundskolen omfatter forskellige skoletyper. Den offentlige folkeskole, inklusive specialskoler, dækker undervisningen for langt størstedelen af eleverne. Et alternativ til folkeskolen er de frie grundskoler (friskoler og private grundskoler) og efterskoler. Af grundskolens ca elever i 2008 gik 82 pct. i en folkeskole, 14 pct. i de frie grundskoler og 4 pct. på efterskole. 41 I efteråret 2009 var der i alt grundskoler fordelt på folkeskoler, 513 frie grundskoler og 264 efterskoler. I Folkeskoleloven åbnes op for, at lærerne anvender innovative undervisningsmetoder, der styrker elevernes evne til innovativ brug af fagligheden samt udvikles til selvstændighed. Af 1 fremgår det, at Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. I denne kortlægning tilstræbes at give et overblik over i hvilket omfang, der undervises i entreprenørskab i grundskolen herunder kreativitet, innovation og iværksætteri. Figur Oversigtsskema over grundskolen Efterskoler 264 Folkeskolen Frie grundskoler Kilde: Tal, der taler Undervisningsministeriets statistikpublikationer nr

16 Grundskolen 2.2 Hvad er entreprenørskabsundervisning i grundskolen? I dag undervises der i entreprenørskab med fokus på kreativitet og idéudvikling, fra fantasi over mestring til æstestisk produktion, og først i de ældre klasser mere i iværksætteri og entreprenørskab. På disse klassetrin kan entreprenørskabsundervisning nærme sig udarbejdelse af forretningsideer og egentlig forretningsskabelse, som i den klassiske forståelse af entreprenørskab. På grundskoleniveau handler det således primært om en påvirkning af holdninger, hvor projektbaseret og entreprenøriel undervisning samt kreativitetsfremmende aktiviteter m.v. skal fremme foretagsomhed og lysten til at sætte i værk hos eleverne. Det er elevernes handlekraft, kreativitet og evnen til at se muligheder, der således skal styrkes. På dette niveau er entreprenørskabsfagligheden ikke så tydelig og gennemgribende, som den vil være på højere niveauer i uddannelsessystemet, om end den sagtens kan indgå som element i de gængse fag. Mulige indikatorer på undervisning, som styrker elevernes udvikling til entreprenørskab, er f.eks. fokus på mulighedsidentifikation, værdioptimering, realiseringsevne, æstetiske processer, nyttiggørelse, involvering og fremtidsbevidsthed. 51 En egentlig metode til at identificere entreprenørskab i undervisningen på grundskoleniveauet er fortsat til diskussion og under udvikling. 2.3 Afgrænsning Der kan i indeværende rapport ikke bringes en kvantitativ kortlægning af entreprenørskabsundervisningen i grundskolen som sådan, idet en metode til identificering og kategorisering, som ovenfor nævnt, fortsat er under udvikling i Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise (FFE-YE) regi. Der kan dog bringes følgende, som kan give en indikation af udbredelsen af entreprenørskabsundervisning på dette niveau: Kortlægning af salg af Young Enterprise undervisningsmaterialer på grundskoleniveau samt elevrettede aktiviteter i regi af FFE-YE. Kortlægning af Netværk for Entreprenørskab og Innovation i Skolen (NEIS). Kortlægning af deltagerne i Undervisningsministeriets Pioneruddannelse. 2.4 Young Enterprise på grundskoleniveau Young Enterprise Danmark (YE) er en non-profit organisation, der har til formål at fremme unges kompetencer inden for selvstændighed, innovation og iværksætteri. YE fungerer som serviceorganisation for uddannelsessteder og regionale støtteforeninger, som igangsætter unge under uddannelse med etablering og drift af selvstændig virksomhed eller gennemfører andre kompetenceformidlende aktiviteter. 5. Kilde: Renfrewshire Council s guidance paper on Determined to Succeed, som citeret i Entreprenørskab i undervisningen, Selvstændighedsfonden, 2008

17 2.4 Grundskolen 17 Det sker gennem udvikling og salg af undervisningsmaterialer, camps, messer, konkurrencer for unge under uddannelse og afholdelse af lærerkurser i hele landet. Pr. 31. juli 2010 havde YE i alt 416 uddannelsesinstitutioner som medlemmer, hvoraf 369 var grundskoler. På grundskoleniveau tilbyder YE en række materialer til anvendelse i undervisningen fra klasse. Tabel 2.1 er en oversigt over hvilke grundskole-materialer, som YE har solgt/udleveret i de seneste fire skoleår samt antallet af solgte/udleverede enheder. Tabel 2.1 Salg af undervisningsmaterialer til grundskoler Materialenavn Undervisningstrin Antal enheder 06/07 07/08 08/09 09/10 Vores Lokalsamfund 0 3 kl Ud i Europa 4 7 kl Opfinderspirerne 0 6 kl Den globale markedsplads 7 8 kl Du og din familie i Balonga 2 3 kl Vejen til min virksomhed 6 7 kl Iværksætter Intro 8 10 kl Min virksomhed 8 10 kl Titan 10 kl. + ung Banebryderne 10 kl. 702 Den Kreative Platform i Skolen 500 Idéworkshop 10 kl. + ung DKP-Klubben 6 7 kl. 202 DKP-Du og din familie i Bolonga 6 7 kl. 168 Eksperimenter med matematik* 155 Bibliotekssæt Den gyldne ovn Ørevarmerne Personlig udvikling 235 I alt 3.578** Antal grundskoler som har købt materiale *Antal enheder af materialet som er udleveret i papirform. Bemærk, at antal downloads af gratis tilgængelige materialer på YE s hjemmeside, ikke er medregnet her. ** I totalen fra 06/07 indgår andre materialer, som ikke er nævnt her, idet de ikke anvendes mere. Tabel 2.1 er sorteret faldende efter antal udleverede enheder i 09/10. Materialerne Vores Lokalsamfund, Ud i Europa og Opfinderspirerne var de tre mest populære undervisningsmaterialer igennem alle tre skoleår. Bemærk, at de tre nævnte undervisningsmaterialer dækker 0.klasse til og med 7. klassetrin. I alt er der udleveret/ solgt enheder i skoleåret 2009/2010. Materialerne har dels karakter af engangsmateriale dels af materiale, der kan genanvendes.

18 Grundskolen Der er sket en kraftig stigning i udleveret/solgt materiale fra 2006 til 2010, fra enheder fordelt på 43 skoler til enheder fordelt på 134 skoler i Der er således solgt 4 gange så mange enheder til ca. 3 gange så mange skoler i Der er udviklet flere materialer over årene, men der er også materialer, der er udgået. Samtidig ses, at de populæreste materialer i 2006 stadig er de mest populære i Af de 380 grundskoler, som gennem årene har rekvireret materialer, drejer det sig om 306 forskellige grundskoler. Der er altså sket en øget udbredelse af materialerne. Der er blevet solgt materialer til 134 forskellige grundskoler i skoleåret 2009/2010. Størrelsen på de folkeskoler, som har rekvireret materiale, er meget varierende. Skoler som Lyshøjskolen i Kolding, skolen på Herredsåsen i Kalundborg samt Jægerspris skole, er de største med omkring elever. Små skoler med under 100 elever er bl.a. repræsenteret ved Hodsager skolen i Aulum, Løkkemarkskolen i Otterup samt Feldborg skole i Haderup. Den gennemsnitlige skolestørrelse blandt materialemodtagerne er på 456 elever. Det er ikke nødvendigvis de største skoler, som har modtaget mest materiale. Ser vi på forholdet mellem elevtallene på skolen og modtaget materiale er det Skolen i Midten i Hornsyld, Løkkemarkskolen i Otterup og Harte skole i Kolding, som har modtaget mest materiale i forhold til deres elevtal. Materialeudleveringen fortæller dog ikke noget om den faktiske anvendelse af materialerne på de enkelte skoler. Men det må være logisk at antage, at når materialer er rekvireret, så er det også blevet anvendt i undervisningen. Men denne påstand kan dog ikke bekræftes.

19 2.4 Grundskolen 19 Det er også muligt, at det rekvirerede materiale er anvendt på flere forskellige klasser, og dermed har været anvendt i langt flere undervisningsforløb, end det rekvirerede antal eksemplarer antyder. Som nævnt er materialerne udformet dels som engangshæfter dels som genanvendelige bøger. fanget af genanvendt materiale er ikke undersøgt nærmere i indeværende rapport. Udover de nævnte materialer i tabel 2.1 er det muligt at downloade andre materialer fra YE s hjemmeside, som kan anvendes i undervisningssammenhæng på de ældste klassetrin i grundskolen samt på ungdomsuddannelserne. Green City er et simuleringsspil, som omhandler brugen af alternativ energi. Spillet har været tilgængeligt siden august 2009 og er i skoleåret 2009/2010 blevet downloadet gange. Det skal bemærkes, at et download først tælles, når brugeren har gennemført spillet i 2 virtuelle år. Dvs. at der for alle downloads vedkommende vil være tale om en egentlig brug af spillet. FFE-YE har i de sidste år arrangeret en række elevrettede aktiviteter, herunder Kreativitetstornadoen og Edison Disse aktiviteter tager udgangspunkt i små eksemplariske forløb, hvor erhvervsliv og skoler arbejder sammen om at skabe nye ideer som løsninger på konkrete problemstillinger. Gennem disse aktiviteter nåede FFE-YE ud til 738 skoleelever i skoleåret Herudover var en stor gruppe lærere og en række erhvervsvirksomheder rundt om i Danmark involveret i aktiviteterne.

20 Grundskolen 2.5 NEIS NEIS Medlemskab tilbydes skoler, uddannelsesinstitutioner, CFU centre og UU centre i alle regioner. Målet med NEIS er, at deltagerne skal opnå viden og inspiration tilvejebragt af oplægsholdere, kontakt til erhvervslivet, workshops og fællesmøder. NEIS bliver støttet af Undervisningsministeriet og blev oprettet som pilotprojekt i 2008 med 18 medlemsinstitutioner, heraf 13 grundskoler. Pr. 1. oktober 2010 var 36 grundskoler, 21 institutioner med ungdomsuddannelser samt 10 øvrige institutioner medlem af netværket. Netværk for Entreprenørskab og Innovation i Skolen (NEIS) er et netværk for undervisere på grundskole- og gymnasieniveau. Netværket, der stilles til rådighed af FFE-YE, bygger på deltagerne og deres interesse for og engagement i entreprenørskab. Netværket stiller mødeplads, kompetenceudvikling, inspiration og viden til rådighed for medlemmerne, mens medlemmerne kvitterer med engagement og fungerer som ambassadører for kollegaer og samarbejdspartnere, således at budskabet om entreprenørskab videreformidles. Konkret udbredes brugen af innovative undervisningsmetoder som fx KIE-modellen 61 samt en pædagogisk indgangsvinkel inspireret af Den Kreative Platform. 72 I bilag 1 er listet de 36 grundskoler, som er medlem af NEIS netværket, samt i hvilken region de er placeret. Ud fra denne oversigt er Region Midtjylland og Region Syddanmark stærkest repræsenteret i netværket med hver 13 skoler. Fx har Herning Kommune i Region Midtjylland særligt fokus på entreprenørskab i grundskolen, som er forankret i projektet Entreprenørskab i Undervisningen også kaldet Partnerskab for fremtiden. Kommunen har anbefalet de 13 skoler at blive medlem af NEIS, så der kan oprettes et udviklings- og sparringsnetværk på tværs af skoler og kommuner. Alle skoler, som er medlem af NEIS, arbejder i forskellig grad med entreprenørskab og innovation i undervisningen. Fx kan nævnes, at flere af skolerne har entreprenørskabsforløb, hvor lokale virksomheder deltager og opstiller udfordrende problemstillinger, som eleverne skal komme med løsningsforslag på. Erritsø Centralskole i Fredericia Kommune har eksempelvis oprettet en særlig innovationslinje, som eleverne kan vælge sig ind på fra 7. klasse. Eleverne i de innovative klasser, har almindelige timetal i alle skolefag. Men klasserne er derudover forpligtet på at blive undervist fire timer ugentlig i innovation i et LEGOeksperimentarium, som er opstillet på skolen. Et andet eksempel er Blåskovgård Efterskole, som har oprettet linjefaget Supernørd, hvor målet er at skabe et rum for opfindere og pilfingre, som her kan realisere deres ideer. Uhre Friskole udgiver 4 gange om året et nyhedsbrev om entreprenørskab og har ligeledes mange aktiviteter på området. 6. Innovativt undervisningsmateriale udviklet af Ebbe Kromann-Andersen og Irmelin Funch Jensen 7. Pædagogisk metode til at skabe en kreativ proces udviklet af Søren Hansen og Christian Byrge

21 2.6 Grundskolen Pioneruddannelsen Et af initiativerne til udbredelse af innovation og entreprenørskab i grundskoleundervisningen er Pioneruddannelsen, som udbydes af Undervisningsministeriet. Pioneruddannelsen har til formål at uddanne pionerguider, der efterfølgende skal støtte og opmuntre kolleger på egen skole til at eksperimentere med innovativ undervisning med henblik på udvikling af elevers og studerendes innovative kompetencer. Alle undervisere og lærere, der hører under Undervisningsministeriets ressort, kan deltage i uddannelsen. Alle skal deltage parvis, kollega med kollega. I Pioneruddannelsen bliver der lagt vægt på innovativ didaktik og etablering af netværk, ligesom deltagerne bliver trænet i at videregive deres kompetencer til kollegerne på deres egne uddannelsesinstitutioner. Det er således deltagernes opgave at sprede ringe i vandet ved at støtte og opmuntre deres kolleger til at gå i gang med egne pionerprojekter. I bilag 2, ses en liste over uddannelsesinstitutioner, som har haft deltagende lærere på uddannelsen. I henhold til konceptet, skal hver uddannelsesinstitution som nævnt deltage med to lærere. I alt har 33 grundskoler haft lærere på uddannelsen, og i alt har 70 lærere fra grundskolerne deltaget i uddannelsen. Herudover har, som det fremgår af tabellen, 50 undervisere fra ungdomsuddannelserne, 30 fra de videregående uddannelsesinstitutioner samt 6 fra andre skoler deltaget i uddannelsen. I alt har 156 lærere gennemgået uddannelsen som pionerguide, hvoraf 45% kom fra grundskolen. Da et af formålene med Pioneruddannelsen er, at deltagerne efterfølgende skal fungere som ambassadører og igangsættere i forhold til innovation og entreprenørskab i den daglige undervisning, vil det være naturligt at antage, at der på de 33 skoler, hvor deltagerne kommer fra, nu er fokus på dette område. Senere undersøgelser vil kunne eftervise denne påstand.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 www.ffe.ye.dk Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise arbejder

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 2 www.ffe.ye.dk FFE-YE er det centrale nationale videncenter

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 4 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. udgives af: Fonden for Entreprenørskab

Læs mere

Fra ABC til ph.d. // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017

Fra ABC til ph.d. // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017 Fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017 // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i det

Læs mere

KORTLÆGNING. Metoderapport.

KORTLÆGNING. Metoderapport. Metoderapport KORTLÆGNING Dette notat er udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab for at give en dybere forståelse af, hvordan vores årlige kortlægning, Fra ABC til ph.d., bliver sammensat. Fra ABC til

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 Juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Innovation i praksis Young Entreprise. Gymnasiedage 25. september 2012

Innovation i praksis Young Entreprise. Gymnasiedage 25. september 2012 Innovation i praksis Young Entreprise Gymnasiedage 25. september 2012 Marianne Øster YE sekretariatsleder og underviser på hhx Steen Christensen rektor hhx og htx Mercantec, Viborg Innovation i praksis

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Historie og innovation

Historie og innovation Historie og innovation Efteråret 2009 besluttede regeringen at sætte fokus på innovation og entreprenørskab for ad den vej at sætte rammer og målsætning for udvikling af innovative kompetencer hos de unge

Læs mere

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme 26. august 2014 i Odense Program for dagen 10.00 Velkomst Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkomst 10.00 Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Nye Company Programme-undervisere 10.30 Præsentation af Company

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs Det magiske kort som vælger dig!! Ta et kort og find en makker der har nogenlunde den samme håndtemperatur som dig selv Fortæl på baggrund af kortet hvilke tanker

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Workshop om Innovation og Entrepenørskab

Workshop om Innovation og Entrepenørskab Rom og cola er en innovation; To kendte ting kombineres og skaber noget nyt Workshop om Innovation og Entrepenørskab v/ Per Bak Christensen og Torben 1 Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder

Læs mere

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst.

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst. 2011 EVALUERING Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET UDVIND VÆKST... 2 Indhold og formål...

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING Konference Odense den 18. november 2015 INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING 1.- 6. klasse Skoleudvikling og innovationskultur v/ Elise Cramon skoleleder på Engbjergskolen vinder af Entrepreneurial

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Skoler fra Solrød og Greve kommuner syd for København topper listen over kommuner, hvor flest afgangselever fra 9. klasse siden 1980 er blevet iværksættere.

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op ISBN 978-87-92167-15-6 Copyright 2017 Fotografisk, mekanisk eller anden

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Flemming Krabbe

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere