EASIER LIVING? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, Stine Høholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASIER LIVING? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, 1930-1960. Stine Høholt"

Transkript

1 EASIER LIVING?

2 EASIER LIVING? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, Stine Høholt Danmarks Designskole, København Kunstakademiets Arkitektskole, København September 2005 ISBN

3 Streamlining has taken the modern world by storm. We live in a maelstrom of streamlined trains, refrigerators and furnaces; streamlined bathing beauties, soda crackers, and facial massages. True streamlining is not nearly so important, nor so frequently met with in problems of industrial design, as the general public probably thinks. But it is a phenomenon no designer can ignore and no modern book on design can afford not to discuss. Harold Van Doren (1940), Buttons for Levers, The Borrowed Streamline, p

4 INDHOLD INDLEDNING 6 Problemformulering 8 Afhandlingens disposition 1 0 Tak 1 3 Formalia og kilder 1 3 KAPITEL 1 INTRODUKTION Design som kulturproduktion 1 8 Afhandlingens teoretiske og analytiske grundlag 2 1 Moderne velstand: Forbrugssamfundets designretning 3 2 Moderniteten og Streamlines version af moderne design 3 4 Æstetiseringsteori 3 9 Streamline-design som modernismens anden 4 2 KAPITEL 2 RECEPTIONSHISTORIE En udskældt version af moderne design 4 6 Den formalistiske reception i USA: MoMA 4 8 Nyere kulturhistorisk reception i USA: Jeffrey Meikle og Christina Cogdell 5 9 Den danske receptionshistorie 6 6 Fra formalisme til kontekstualisme 7 2 Populære designhistoriske fremstillinger 7 6 3

5 KAPITEL 3 MODERNITETSKRITIKKENS ANKLAGE MOD TINGENE 8 2 Fremmedgørelse via tingene, frigørelse gennem kunsten 9 0 Senere kritik af den spektakulære forbrugskultur: Debord og Foster 9 4 Forbrug som den hvide mands byrde KAPITEL 4 STREAMLINES DOMESTICERING AF MODERNITETEN Natur og maskine forenet i ønsket om friktionsløshed Maskinæstetikken: Håndfast brug af modernitetens symboler Det organiske: Strømlinjeformen gemt i naturen Design af livsstil KAPITEL 5 FRA STREAMLINED TIL CLEANLINED Æstetisering af hverdagslivet og samtidens renlighedsideologi Modernisering og renlighed Fremstillingen af det moderne renlighedsprojekt Funktionalismens renlighedsideologi At støvsuge uden anstrengelser Rationalisering af hjemmet Rationalisering som frigørelse?

6 KAPITEL 6 BEGÆRSMASKINER Fra Streamline til Dreamline Det ny reklamefotografi og marketing Most Advanced Yet Acceptable: Streamline som begærsmaskiner Den nye amerikanske begærskultur Stræben efter lykke Mere Regnemaskine end maanebleg Erotik KAPITEL 7 KOMMERCIEL KUNST Strømlinede salgskurver og designeren som social ingeniør Den industrielle designer som brobygger mellem kunst og økonomi Fra opgør med kunstnerrollen til designeren som social ingeniør Brugeren i centrum Design som kommerciel aktivitet KONKLUSION Et friktionsløst moderne Design og profit En friktionsløs nutid? ENGLISH SUMMARY BIBLIOGRAFI BILLEDHENVISNINGER KOLOFON

7 INDLEDNING I en dansk kontekst er Streamline en underbelyst kategori af design. Der er aldrig udgivet en selvstændig bog om emnet på dansk, og designernes egne bøger og tekster er ikke oversat til dansk. Den sparsomme interesse for Streamline udgør en mangel; retningen er en vigtig del af populærkulturen og designhistorien i det 20. århundrede og er højaktuel i forhold til de brydninger, vi i dag ser inden for designprofessionen. At undersøge Streamline-designet og -designerne giver os et mere fuldstændigt billede af det historiske udgangspunkt for en bred, kommerciel designproduktion den designproduktion, som dominerer hverdagen i Vesten i starten af det 21. århundrede. Paradoksalt nok er det netop, fordi Streamline har haft så stor betydning, at designet er blevet underbelyst i den akademiske litteratur: Helt overordnet er Streamline fanget i en række mentale dikotomier: USA vs. Europa, Streamline vs. Bauhaus, forbrug vs. ideologi, forbruger vs. borger, dekoration vs. funktionalitet, m.m. I dette felt af modsætninger er det den europæiske linje, der har præget designhistorieskrivningen og store dele af designfagets institutioner. Denne afhandling søger at opbløde disse dikotomier. Formålet med afhandlingen er at afdække Streamline-designernes kommercielle produktforståelse. Den demonstrerer, hvordan Streamline har relevans for os i dag, når vi ønsker at forstå og diskutere det æstetiserede hverdagsliv, som karakteriserer vores tid og det designbegreb, der præger massekulturens sfære. Afhandlingens 6

8 overordnede tese er, at Streamline ideologisk set bliver udgangspunkt for iscenesættelsen af en middelklasseutopi om det gode liv som et liv, hvor leg, kreativitet, rationalitet og forbrug realiseres på samme tid og er gensidigt afhængige af hinanden. Afhandlingens præsentation af Streamline fokuserer på tre emner, som er konstitutive for bevægelsen: 1) Spejling af modernitetens symboler og grundlæggende principper, 2) Styling af produktet i forhold til forbrugerens begær og forestillingsverden samt 3) Salgbarhed designerne opfatter design som en kommerciel aktivitet, der integrerer kunst og forretning til gavn for erhvervslivet og samfundets generelle velfærdsniveau. Ofte afgrænses Streamline til perioden /40, 1 men de strømlinede former og den begærs- og brugerorienterede tilgang til design har også betydning for efterkrigstidens design i USA. Det skyldes ikke kun, at designerne fortsætter med at arbejde som designere langt op i det 20. århundrede, men også at Streamlinedesignernes formgivning og designforståelse vinder indpas inden for en række områder af designfaget efter 2. Verdenskrig. Jeg har valgt at gå på tværs af den traditionelle periodeafgrænsning og se på perioden Min interesse retter sig mod det, der sker i USA i overgangen fra maskinalder til forbrugskultur. Netop i denne overgang sker en udvikling henimod en øget æstetisering af hverdagslivet, som er den optik, hvorigennem jeg analyserer Streamline-designet. Easier Living? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, er et bidrag til debatten om industriel designs samfundsmæssige betydning; og den er et bud på, hvordan man kan bedrive kulturhistorisk designhistorieskrivning ud fra en 1 Jf. J. Stewart Johnson (2000). American Modern New York: Harry N. Abrams, Inc.; og Jeffrey L. Meikle, (1979). Twentieth Century Limited. Industrial Design in America, Philadelphia: Temple University Press,

9 tværæstetisk, interdisciplinær tilgang, som har sit teoretiske og analytiske udgangspunkt i cultural studies-traditionen og studiet af den moderne kultur. Problemformulering I afhandlingen opererer jeg med to dagsordner: En designhistorisk og en kulturhistorisk. Min designhistoriske dagsorden er som følger: Streamline er det historiske udgangspunkt for en kommerciel designforståelse, som har afgørende betydning for nutidens kommercielle, masseproducerede design. Streamline indvarsler de første skridt i retning af et post-industrielt design, idet bevægelsens designere kobler interessen for økonomi og produktionsforhold med en øget interesse for brugeren og designets tegnværdi. Denne tidlige bevægelse i retning af den post-industrielle designer løber, som jeg skriver i det sidste kapitel Kommerciel kunst, parallelt med Streamline-designernes professionalisering af designerens rolle og selve designpraksissen. Afhandlingen former sig som en kritisk reflekteret undersøgelse af den kommercielle designforståelse, der er udtrykt i det amerikanske Streamline-design. Samtidig er afhandlingen en undersøgelse af kritikken af Streamline og dermed et forsøg på at se med friske øjne på denne effektfulde strømning inden for industrielt design, som ideologisk, metode- og professionsmæssigt har haft stor betydning for nutidens designforståelse og som, det vil blive argumenteret, har haft lang større indflydelse på nutidig design end designhistorielitteraturen lader forstå. Afledt af den designhistoriske vinkel besvarer afhandlingen et designhistoriografisk spørgsmål, som i sin mest enkle form lyder: Hvorfor har Streamline ikke fået den kritisk-akademiske opmærksomhed indenfor designhistorieskrivningen, som retningen fortjener om ikke andet så på grund af sin udbredelse? Samtidig er Easier Living? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, en kulturhistorisk afhandling om amerikansk industrielt design i perioden Min kulturhistoriske dagsorden er, at Streamline er et af udgangspunkterne 8

10 for den æstetisering af hverdagslivet, som får stadig større betydning op gennem det 20. århundrede. Mit mål er at undersøge de værdier, ideologier og implikationer, som er indeholdt i Streamline og som i et bredere historisk perspektiv kan siges at danne baggrund for centrale dele af vores aktuelle designpraksis. Bevægelsens glatte, strømlinede produkter og kommercialiserede tilgang til design bliver med produkternes udbredelse det historiske udgangspunkt for den gennemæstetisering af intimsfæren og styling af hverdagen, der præger den postindustrielle kapitalisme. Ideologisk set bliver de udgangspunktet for iscenesættelsen af en version af det gode liv, der som nævnt lader leg og rationalitet, kreativitet og forbrug sameksistere. Det er et syn på det gode liv, som jeg mener vi har bragt med ind i nutiden. Og det er samtidig et syn på det gode liv, som har været et fremmedelement inden for den kritisk-akademiske designhistorieskrivning, hvorfor Streamline har levet sit liv ikke i designhistorie-bøgerne, men ude i den kommercielle massekultur. Med denne afhandling ønsker jeg at udvikle designhistorieskrivningen, så den bedre kan tjene som redskab til at forstå det specifikke stofområde, som massekulturens design er, og som massekulturens design er historisk forankret i. Gennem min analyse af Streamlinebevægelsen er det hensigten at indfange designobjektet som et fænomen, der på én gang er et tegn i iscenesættelsen af en livsstil, og samtidig er med til at producere og regulere hverdagslivets praksisformer. Denne tilgang står i modsætning til den formalistiske og stilhistoriske tilgang til designfaget, som har domineret store dele af designhistorieskrivningen. Og den står i modsætning til den funktionalistiske designopfattelse, som har præget store dele af designmiljøet frem til i dag. Det gode liv var for Streamline-designerne identisk med det, designeren Russel Wright ( ) kalder Easier Living, som jeg har brugt som titel på afhandlingen. Easier Living var et livsstilskoncept, som introducerede en taylorisering af hjemmet, men som også var noget andet, nemlig iscenesættelsen af en lettere og friktionsløs husførelse. Ud over at være et livsstilskoncept, som blev præsenteret i 9

11 Russel og Mary Wrights bog af samme navn, var Easier Living betegnelsen for en møbelserie af Russel Wright, som blandt andet blev promoveret gennem bogens illustrationer sammen med gengivelser af design af Charles & Ray Eames og Eero Saarinen. Argumentet i denne afhandling er, at Easier Living er den middelklasseutopi, som får konkret udtryk i det strømlinede design, og at denne utopi er identisk med forestillingen om en moderne, modstandsfri hverdag. Implikationerne i det strømlinede design og dets iscenesættelse og visioner om Easier Living er til debat i afhandlingen. Det er til debat ud fra en konstruktiv og historisk tilgang, som ikke så meget fokuserer på Streamlines mangler og etiske implikationer, men snarere har til hensigt at læse denne designretning med hårene for at analysere, hvad den udtrykker om en kommerciel produktforståelse og det moderne forbrugssamfund. Afhandlingens disposition Afhandlingen består af syv kapitler. Gennem afhandlingens tre første kapitler bliver Streamline-bevægelsens modernitetsbegejstring set i forhold til den designhistoriografiske udvikling i det 20. århundrede, herunder en formalistisk opfattelse af moderne design, og i forhold til den kritiske teoris og æstetiseringsteoriens kritik af tingene og forbrugskulturens vareliggørelse. Kapitel 1 (introduktionen) præsenterer afhandlingens genstandsområde og placerer ganske kort bevægelsen kulturhistorisk i forhold til begreberne modernitet, modernitetserfaring og modernisme samt i forhold til det amerikanske forbrugssamfund. Desuden præsenterer introduktionen min teoretiske og analytiske position, som med udgangspunkt i en tværæstetisk, interdisciplinær tilgang, der er inspireret af den anglo-amerikanske cultural studies-tradition og de moderne kulturstudier, betragter design som kulturproduktion. I forlængelse af min opfattelse af design som kulturproduktion beskriver jeg Streamline-genstandene som kulturelle objektiveringer, der på én gang har en fysisk og en symbolsk side, på én gang er kulturskabende og kulturreflekterende. Introduktionen anskueliggør min 10

12 teoretiske indfaldsvinkel, som er inspireret af den ny designhistorie og beslægtede kontekstualistiske fagtraditioners drejning mod interdisciplinære studier af kulturelle og materielle forhold. Kapitel 2 redegør for Streamlines receptionshistorie i USA og Danmark. Kapitlet viser, hvordan Streamline aldrig er faldet i den modernistiske designhistories smag, men derimod er blevet behandlet inden for den social- og kulturhistoriske designhistorieskrivning ud fra en ideologikritisk tilgang. Kapitlet synliggør samtidig, hvor min afhandling placerer sig i forhold til den eksisterende forskning, og det viser, hvordan receptionen af Streamline har undergået den samme udvikling som designhistorieskrivningen generelt i det 20. århundrede. Kapitel 3 udbygger den receptionshistoriske dimension med en diskussion af den kritiske teoris opfattelse af masseproduktionens samfund og tingenes fremmedgørende effekt på mennesket. Hermed udbygges afhandlingens designhisto-riografiske argument gennem en belysning af den skjulte præmis, der ligger bag Streamlines mangelfulde, kritiske reception. Kapitlet kontrasterer den kritiske teoris modernitetskritik med Streamline-designernes modernitetsbegejstring og trækker en linje fra den kritiske teoris anklage mod den moderne tingskultur frem til senere opgør med den spektakulære forbrugskultur; Guy Debord i 1967 og Hal Foster i Med gennemgangen af disse to nyere kulturkritiske opfattelser af det æstetiserede hverdagsliv bidrager kapitlet således desuden med en teoretisk perspektivering af afhandlingens kulturhistoriske dagsorden. Afhandlingens undersøgelsesfelt præsenteres i kapitlerne 4-7 gennem en række punktnedslag, som er udvalgt med udgangspunkt i Streamlines forhold til domesticering og hverdagslivet. Her behandles Streamline ud fra relevante strømninger og udviklinger i tiden: Maskinæstetikken, biomorfismen, psykoanalysens og reklamens begærsanalyser, professionaliseringen af den industrielle designer samt interessen for renlighed og rationalitet i hjemmet. Kapitel 4 handler om Streamlines domesticering af modernitetens symboler og principper, og det beskriver, hvordan 11

13 interessen for det naturlige og det maskinelle mødes i Streamlines hjemliggørelse af moderniteten, men antager en anden form end dén, man finder i det tidlige 20. århundredes kunst. Ud fra to eksempler designeren Russel Wrights American Modern stel fra 1939 og livsstilsbogen Guide to Easier Living fra 1950 beskriver kapitlet modernitetens ideologiske indlejring i strømlinjeformen; og det viser samtidig, at denne rationelle, instrumentelle ideologi omskabes, så snart designerne engagerer sig i hverdagslivet og designets brugsværdi. Kapitel 5 analyserer forholdet mellem strømlinjeformen og den moderne renlighedsideologi. Det viser, hvordan renlighedsideologien udbredes med Streamline via rationalisering, effektivisering og enkle former, men også via en omdannelse af arbejdet til en leg. Med udgangspunkt i Henry Dreyfuss ( ) design for støvsugerfirmaet Hoover fokuserer kapitlet på, hvordan de strømlinede objekter indeholder en disponering af brugerens adfærd. Som agenter for en moderne renlighedsideologi, hvor støvet uddrives uden anstrengelser, legemliggør objekterne forestillingen om et friktionsløst, kreativt hverdagsunivers, og dette understøttes af reklamerne for de strømlinede produkter. Kapitel 6 fortsætter diskussionen af Streamline-designernes styling af objekt, bruger og (for-)brugssituation. Her beskrives Streamline som begærsmaskiner, og der sættes fokus på indhold og implikationer i denne bevægelse fra ting til drøm, fra behov til begær, og fra nødvendighed til æstetisering. Kapitel 7 afslutter afhandlingen med en analyse af designernes eget syn på designerens rolle, hvor salgbarhed er et hovedtema. Designernes kommercielle designopfattelse forklarer, hvorfor de aldrig er faldet i den formalistiske designhistories eller de ideologikritiske kulturstudiers smag. Konklusionen opsummerer afhandlingens centrale argumenter om, at Streamline udgør det tidspunkt i historien, hvor kommercielt design og hverdagsliv for alvor begynder at flette sig sammen. Samtidig perspektiverer konklusionen til vores friktionsløse, gennemæstetiserede nutid, som er den virkelighed anno 2005, der danner ramme omkring Streamlines historiske fortælling om en gryende forbrugskultur. 12

14 Tak Flere personer har spillet en vigtig rolle i arbejdet med denne afhandling, der er skrevet i perioden Tak til Mette Kia Krabbe Meyer, Ida Engholm, Karen Lisa Goldschmidt Salamon, Thomas Schødt Rasmussen, Christian Gether, Christina Cogdell, Louise Mazanti, Michael Asgaard Andersen, Elizabeth Broman, Marie Riegels Melchior, Karen Ormstrup Søndergaard, Sandra Dæncker, Martin Møller, Tine Kjølsen samt følgende institutioner: Industrial Design Archives, Cooper-Hewitt National Design Museum, New York; Bauhaus Archiv, Berlin; Den amerikanske ambassade, København og U.S. State Department, Washington. En særlig tak til Tue Andersen Nexø for mange diskussioner og kritiske gennemlæsninger af tidligere versioner af manuskriptet. Formalia og kilder I afhandlingen anvender jeg dobbelte citationstegn ved citater, og hvor jeg bruger ordet i overført betydning. Engelske ord (fx cultural studies) kursiveres generelt, mens engelske låneord (branding, marketing) samt ord der forklares og anvendes hyppigt (fx Streamline, styling) ikke kursiveres. Citater er bibeholdt på originalsproget, da dette overvejende er amerikansk. I de tilfælde, hvor den citerede sekundærlitteratur er på fransk eller tysk, har jeg så vidt muligt bragt citatet i dansk oversættelse af hensyn tekstens læsevenlighed og homogene fremtræden. Hvis min litteraturhenvisning indeholder flere årstal, refererer det første årstal, som er angivet i parentes umiddelbart efter forfatteren/-erne til tekstens oprindelige udgivelsesår, mens det understregede årstal refererer til udgivelsesåret for den version, jeg citerer fra. Dansk oversættelse anført efter 13

15 originaltitel angiver, at det er denne danske oversættelse, som anvendes i afhandlingens citater. Industrial Design Archives ved Cooper-Hewitt National Design Museum rummer arkiverne: Henry Dreyfuss Papers, Raymond Loewy Papers samt Donald Deskey Papers. Hovedparten af mit historiske materiale stammer fra research i disse tre arkiver, som indeholder designernes egne skrifter, kundekartoteker, fotografier, artikler om designerne, etc. Derudover har jeg benyttet museumssamlinger, andre designarkiver og historiske kilder som blade, aviser og magasiner samt designernes egne bøger. Stine Høholt, København

16 Henry Dreyfuss, Termokande og bakke, Johnson (2000), p

17 Russel Wright, Spherical Vase, Planter, og Cocktail Shaker, cirka Johnson (2000), p

18 Venstre: Norman Bel Geddes, Manhattan Cocktail sæt, Johnson (2000), p. 85. Højre: Donald Deskey, Cheer Box design, c Doyle (1997), p Donald Deskey, Sportshack, Præfabrikeret weekendhus vist på New Yorks World s Fair Doyle (1997), p

19 KAPITEL 1 INTRODUKTION DESIGN SOM KULTURPRODUKTION I midten af 1920 erne blev enkle, strømlinede, aerodynamiske og maskinelle former, der ofte havde dråben som forlæg, fremtrædende i amerikansk design. Design af denne type fik betegnelsen Streamline; og med Streamline var amerikansk design blevet moderne. Datidens industrielle designere dyrkede et enkelt formsprog, som formelt var beslægtet med mellemkrigstidens maskinæstetik og biomorfisme, og som refererede til tre af modernitetens og maskinalderens yndlingskategorier: Fart, effektivitet og renhed. Designerne begyndte at anvende nye teknologier, nye arbejdsformer og nye, industrielle materialer som aluminium, rustfrit stål, kork og plastik. Streamline-designerne gjorde det til en mission at lade formgivning og æstetisering gennemtrænge store dele af det moderne samfund. De designede moderne husholdningsmaskiner: køleskabe, toastere, termokander, cocktailshakere og støvsugere. De skabte ting til det moderne hjem: lamper, møbler, ure, radioer. Men de designede også i høj grad verden uden for hjemmet. Mest kendt er Streamlines transportmidler: tog, fly, biler og traktorer. Andre væsentlige områder er design af emballage, rum og arkitektur, så som kontorlandskaber, tankstationer, fremtidens by, fremtidens hus, etc. Mange af deres projekter forblev urealisere- 18

20 de, men andre ændrede USAs, og derefter resten af verdens, udseende: Amerikanerbiler, kuglepenne, cigaretpakker, telefoner og støvsugere det begyndende overflodssamfund fik i midten af det 20. århundrede deres former ud fra strømlinjeformens principper. Denne afhandling handler om Streamlines design af ting til hjemmet, herunder moderne husholdningsmaskiner. Det skyldes, at jeg med afsæt i genstandenes domesticering af moderniteten belyser det tidspunkt i historien, hvor kommercielt design og hverdagsliv for alvor fletter sig sammen. Jeg er derfor interesseret i design som forholder sig til både hjemmet og hverdagslivet. Afhandlingen rummer ikke gennemgange af de enkelte designere med henblik på deres biografi og samlede produktion. Her kan man konsultere Jeffrey Meikles gennemgang af de fire centrale Streamline-designere, Henry Dreyfuss ( ), Raymond Loewy ( ), Norman Bel Geddes ( ) og Walter Dorwin Teague ( ), i bogen Twentieth Century Limited og eksisterende monografier om Russel Wright og Henry Dreyfuss. 1 Fra min side har det været vigtigt at skabe en designhistorie, som vægter den kulturhistoriske tilgang og så vidt muligt ikke fastholder bestemte designerikoner som ophavsmænd til en række anonymt producerede designgenstande, der i realiteten blev skabt af en professionelt arbejdende designorganisation. 2 1 For litteraturhenvisning til Meikle se den foregående note. Desuden: Russel Flinchum (1997). Henry Dreyfuss. The Man in the Brown Suit. New York: Cooper-Hewitt, National Design Museum, Smithsonian Institution & Rizzoli. William J. Hennessey (1983). Russel Wright: American Designer. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press. 2 I forlængelse af min metodiske tilgang til designhistorieskrivning anvender jeg betegnelsen Streamline som en bred kulturhistorisk kategori, snarere end som en snæver stilhistorisk benævnelse. Streamline deler visse stiltræk og egenskaber med den lidt tidligere Art Deco-bevægelse, som er den stilretning Streamline ofte præsenteres sammen med i designhistoriske fremstillinger. Begrebet Art Deco blev først lanceret i slutningen af 1960 erne af designhistorikeren Bevis Hillier. I samtiden gik denne strømnings produkter og bygninger under betegnelser som art moderne i Frankrig og jazz moderne i USA. I forbindelse med Art Deco som med Streamline er der i USA tale om moderne designprodukter, der opstår op til og i kølvandet på Depressionen, og som er historisk interessante blandt andet i kraft af produkternes evne til at stimulere middelklassens forestillingsverden gennem en moderne stil, der er inspireret af det moderne liv i storbyen. Det betyder, at nogle af de konklusioner, 19

21 Raymond Loewy, Blyantspidser, Prototype. Coll. Jack Solomon, Circle Fine Art Corp. Wilson, Pilgrim, Tashjian (1986/2001), p. 25. Et tilbagevendende tema i afhandlingen er styling ikke mindst styling af ikkemobile genstande, som berøres allerede i næste kapitel. Styling blev på mange måder Streamlines varemærke, og samtidig har designernes effektfulde strømlining af ikkemobile produkter været årsag til hovedparten af den kritik, som vi har set i Streamlines samtid og senere. Diskussionen, som også foregik internt blandt designere som Walter Dorwin Teague, Henry Dreyfuss og Donald Deskey (1894- jeg drager på baggrund af Streamline, også i visse tilfælde gør sig gældende i forhold til Art Deco. Art Deco og Streamline er også forskellige på en række punkter; Art Deco var inspireret af den moderne maskinalder og samtidige avantgardistiske kunststrømninger, men også af ægyptisk kunst, det eksotiske, fjernøstligt kunsthåndværk, oldtidens mesoamerikanske civilisationer, afrikanske udtryk m.m. Art Deco diskuteres ikke i denne afhandling, idet jeg har valgt at koncentrere min kulturhistoriske forskning omkring de amerikanske Streamline-designere. Litteratur om Art Deco, se: Lars Dybdahl (1998). Dansk design Art déco & funktionalisme. København: Det danske Kunstindustrimuseum) og Charlotte Benton, Tim Benton & Chislaine Wood (2003). Art Deco, (London: Victoria and Albert Museum, V&A Publications), som i en række artikler gennemgår Art Decos inspirationskilder og ikonografi. 20

22 1989), har handlet om designernes brud med Louis Sullivans diktum fra slutningen af 1800-tallet om, at form følger funktion og deres praktisering af en designpraksis, som populært er blevet udlagt som style follows sales. 3 Indledningsvis vil jeg konstatere, at det er korrekt, at den teknisk baserede strømlining det som designeren Harold L. van Doren ( ) kalder sand strømlining i citatet, der indleder afhandlingen ikke var det centrale for formgivningen af ting til hjemmet. Men jeg mener ikke, man af den grund kan sige, at strømlinieformen nødvendigvis er falsk strømlining og et grundlæggende brud med form følger funktion, idet genstandens ideologiske og symbolske funktion i samfundet også er en designfunktion i det designbegreb, jeg lægger til grund for denne afhandling. Afhandlingens teoretiske og analytiske grundlag Man kan spørge til design på flere måder. For eksempel kan man sige: Hvad er design?, hvad er designprocessen bag dette stykke design?, og man kan spørge, hvad gør design? og det ikke bare i forhold til den enkelte, men i forhold til hele samfundet. I de seneste år har vi set tiltag inden for designteorien til at diskutere designs ontologiske status; man har spurgt: Hvad er design?. 4 Fagets udøvere og den procesorienterede tilgang til design har spurgt: Hvad er designprocessen bag? ; mens den kulturanalytiske designforsker har spurgt: Hvad gør design?. Min teoretiske og analytiske position er kulturanalytikerens. Det betyder, at jeg ikke vil gå ind på det emne, som er Streamline-designernes konkrete designpraksis herunder processerne bag. Afhandlingen er et bud på, hvordan man kan bedrive kulturhistorisk designhistorieskrivning ud fra en tværæstetisk, interdisciplinær tilgang, hvor man med udgangspunkt i den kulturvidenskabelige teori og en bred kulturhistorisk 3 Rignhild Wigdahl (u.å.). Produktet som kulturelt objekt. Norsk Teknisk og Naturvitenskapelige Universitet: Institutt for produktdesign, 1-11, p Jf. den debat, der er udsprunget fra The Design Research Society og som dagligt pågår i det webbaserede diskussionsforum 21

23 horisont arbejder på tværs af genstandsmæssige, erkendelsesmæssige og geografiske grænser i analysen af et givent kulturelt fænomen, enkeltværk eller strømning. Min tilgang er inspireret af den anglo-amerikanske cultural studies-tradition, herunder den danske variant Moderne Kultur og Kulturformidling, hvor der lægges vægt på det kontekstualistiske aspekt i analysen af kulturelle fænomener. De forskningsområder, der former mit erkendelsesmæssige perspektiv i denne afhandling, er særligt Frankfurterskolens kritiske teori, ideologikritikken og nyere æstetiseringsteori. Min teoretiske og analytiske position følger den interdisciplinære åbning af designvidenskaben, som har pågået i sidste halvdel af det 20. århundrede. Jeg er med andre ord inspireret af den ny designhistorie, herunder de moderne materielle kulturstudier og ovennævnte fagtraditioners beslægtede drejning mod interdisciplinære studier af kulturelle og materielle forhold. Fælles for disse fagtraditioner er, at de lægger op til en opfattelse af designgenstanden som en central aktør i samfundets kulturelle udviklingsprocesser. Hensigten bag min analytiske strategi er at foretage en selvstændig, reflekteret og kritisk engageret fortolkning, som ikke alene stiller spørgsmål til den kulturelle objektivering, men også til de teoretiske og historiske briller, hvormed man ser og har set på genstanden. Derfor analyserer jeg i afhandlingen forskellige historisk situerede forståelseshorisonter, som har haft indfyldelse på den måde Streamlineprodukterne er blevet skabt og modtaget på: 1) maskinæstetikken og biomorfismen inddrages i kapitlet Streamlines domesticering af moderniteten, 2) psykoanalysens (Sigmund Freud) og reklameteoriens (Earnest Elmo Calkins) begærsanalyser i mellemkrigstiden introduceres i kapitlet Begærsmaskiner, 3) modernismens værkimmanente designopfattelse eksemplificeres gennem Museum of Modern Art, New York, og danske repræsentanter for en beslægtet funktionalistisk æstetik i kapitlet Receptionshistorie ; og 4) i kapitlet Modernitetskritikkens anklage mod tingene fremholdes Frankfurterskolens kritiske teori som en central kulturviden- 22

24 skabelig forståelseshorisont, når det gælder den moderne tingskultur. Mit formål er at inddrage de stilhistoriske strømninger (dvs. maskinæstetikken og biomorfismen), som danner baggrund for det strømlinede designs formsprog, men også at se samspillet med andre erkendelsesmæssige og/eller markedsrelaterede strømninger (dvs. psykoanalysen, reklameteorien og renlighedsideologien), der har haft betydning for strømningens udfoldelsesbetingelser. Som man vil se i afhandlingen, ligger jeg mig i forlængelse af den ideologikritiske læsning af Streamline, men diskuterer samtidig ideologikritikkens mangler og blinde vinkler. Frankfurterskolens kritiske teori er derfor både en teoretisk inspirationskilde for afhandlingens ideologikritiske analyser og en retning, der selv underlægges en kritisk diskussion. Afhandlingens designteoretiske udgangspunkt er en opfattelse af design som kulturproduktion, hvor jeg opfatter design som kulturelle objektiveringer med en fysisk og en symbolsk side. Jeg arbejder med designgenstanden som et artefakt, der rummer tre elementer: form, funktion og tegn. Design opfattes med andre ord som en æstetisk, materiel og semiotisk formgivning af virkelighedens ting og livsformer. Formålet med afhandlingen er at synliggøre moderne design som et populærkulturelt produkt, der er del af et kommercielt, kapitalistisk system inden for hvilket analyser af brugerens begær og mere generelt en semiotisk designforståelse er naturlig. Min opfattelse af design som kulturproduktion dækker over et syn på design, hvor jeg interesserer mig for de kulturskabende og kulturreflekterende aspekter ved Streamline, som har fået betydning for måden, hvorpå design udvikles, produceres, bruges og forbruges på i dag. Denne afhandling er baseret på det brede kulturbegreb, vi kender fra humanioras tværæstetiske forskningstraditioner. Når jeg benytter termen kulturproduktion, dækker min brug af begrebet kultur her, som i den øvrige afhandling, over et rummeligt kulturbegreb, der indbefatter såvel finkulturelle 23

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag Materialiseringer Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse Redaktion Tine Damsholt Dorthe Gert Simonsen Aarhus Universitetsforlag Camilla Mordhorst Materialiseringer Materialiseringer Nye perspektiver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2009-2011 Institution Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Vibenhus Design B Line Høyer Hold 3.a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

En populærkulturel modernisme:

En populærkulturel modernisme: En populærkulturel modernisme: Streamline i designhistoriografisk lys Stine Høholt Nordic Journal of Architectural Research Volym 19, Nr 1, 2006, 6 pages Nordic Association for Architectural Research Stine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk B Jeanette Sønderby

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

2002-2004 Deltager i det SHF-finansierede forskningsnetværk Avantgardens genkomst og aktualitet (Nationalt forskningsnetværk)

2002-2004 Deltager i det SHF-finansierede forskningsnetværk Avantgardens genkomst og aktualitet (Nationalt forskningsnetværk) Anne Borup (f. 1959) CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelse Cand.mag i nordisk og filosofi fra Center for Nordiske Studier, SDU, 1996. Ph.d. fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU, 2000.

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Htx Teknologihistorie

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse.

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX htx Engelsk A Jeanette Sønderby,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium Htx Design C Claus

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS PIA LAURITZEN SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS Aarhus Universitetsforlag Spørgsmål mellem identitet og differens Spørgsmål mellem identitet og differens Af Pia Lauritzen aarhus universitetsforlag

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes 5 Det refleksive groundswell og dets scapes det post-traditionelle samfund Modernitetens dynamik ifølge Anthony Giddens DET POST-TRADITIONELLE SAMFUND Det unikke ved moderniteten som den har udviklet sig

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER

STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER STUDIEPLAN 2007-08 FOR GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER 22. juni 2007 (TK)/ version 2 af 28.

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Indhold Kreativitet på skolernes dagsorden en introduktion Af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann.............................7

Læs mere

Begreber knyttet til det skønne, kunst og æstetik 38 Det gode liv 39 Kunstens rolle som spejl 40 De nye ismer 40 Farvel til det skønne 43

Begreber knyttet til det skønne, kunst og æstetik 38 Det gode liv 39 Kunstens rolle som spejl 40 De nye ismer 40 Farvel til det skønne 43 Indhold Forord 9 1 De æstetiske ideers lange historie kort fortalt... 11 Det skønne, æstetikken og kunsten 12 Oldtiden (650 f.kr.-300 e.kr.) 13 Middelalderen (300-1300) 15 Renæssancen (1300-1600) 17 Moderniteten

Læs mere

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie.

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie. Publiceret på KUNSTEN.NU d. 12. marts 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekokkenet+4+liveart Robin Deacon (UK) gav sin krop kamp til stregen ved Samtalekøkkenet. (Foto: Samtalekøkkenet)

Læs mere

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august og

Læs mere

Psyken. mellem synapser og samfund

Psyken. mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Af Svend Brinkmann unı vers Psyken mellem synapser og samfund Svend Brinkmann og Aarhus Universitetsforlag 2009 Omslag: Jørgen Sparre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2014 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science HTX Design

Læs mere

kristine Harper Æstetisk bæredygtighed

kristine Harper Æstetisk bæredygtighed n n a M k l o F d ds nygaar Ma r u t l u k n g i s e d gn FORSIDE r e p e k s i teoret i s e d å p r spektive Til Lea, Ane og Lone Mads Nygaard Folkmann DESIGNKULTUR TEORETISKE PERSPEKTIVER PÅ DESIGN Samfundslitteratur

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES FORORD Denne bog handler om moderne dannelse. Den undersøger, hvordan dannelse kan tænkes og udfoldes i det moderne, og hvordan identitetsdannelse er tæt forbundet med dannelsen af æstetiske og sociale

Læs mere

Dagen i dag. Kritik af designopgaver. Forelæsning: Streamline. Introduktion til den næste designopgave: redesign af jeres objekt til Streamline

Dagen i dag. Kritik af designopgaver. Forelæsning: Streamline. Introduktion til den næste designopgave: redesign af jeres objekt til Streamline Dagen i dag Kritik af designopgaver Forelæsning: Streamline Introduktion til den næste designopgave: redesign af jeres objekt til Streamline Studenteroplæg 2: Organic Design Forelæsning STREAMLINE Kultur

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 Art Deco Art Deco er en stilart som startede som kunst tidligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 15 EUC Vest,

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Knud Knudsen Udgivet af Historiestudiet, Aalborg Universitet

Læs mere

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering.

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Forløbets faglige mål: Dette forløb dækker dels over den obligatoriske danmarkshistoriske oversigtslæsning og dels

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK Introduktion til værktøjet 1. Tegnet og repræsentationen: Tegn som repræsentative via semiotik 2. Den rigtige verden og tegnet: Repræsentation og mening 3. Tegnets natur:

Læs mere

Træne evnen til at iagttage, analysere, ræsonnere, beskrive og kommunikere disse forhold.

Træne evnen til at iagttage, analysere, ræsonnere, beskrive og kommunikere disse forhold. Beauties and beasts - prep 2 min» på hvilke måder kan man beskrive det som godt?» ja det fungerer, men det er der så meget der gør» hvorfor smukt og godt - hvad er glæden ved produktet?» Udvikle opmærksomhed

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

At at skabe narrativer

At at skabe narrativer At at skabe narrativer En fælles fortælling som mål og middel Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering Dagens praktiske program Introduktion Etniske minoriteter i sundhedsystemet et studie af kulturel

Læs mere