EASIER LIVING? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, Stine Høholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASIER LIVING? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, 1930-1960. Stine Høholt"

Transkript

1 EASIER LIVING?

2 EASIER LIVING? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, Stine Høholt Danmarks Designskole, København Kunstakademiets Arkitektskole, København September 2005 ISBN

3 Streamlining has taken the modern world by storm. We live in a maelstrom of streamlined trains, refrigerators and furnaces; streamlined bathing beauties, soda crackers, and facial massages. True streamlining is not nearly so important, nor so frequently met with in problems of industrial design, as the general public probably thinks. But it is a phenomenon no designer can ignore and no modern book on design can afford not to discuss. Harold Van Doren (1940), Buttons for Levers, The Borrowed Streamline, p

4 INDHOLD INDLEDNING 6 Problemformulering 8 Afhandlingens disposition 1 0 Tak 1 3 Formalia og kilder 1 3 KAPITEL 1 INTRODUKTION Design som kulturproduktion 1 8 Afhandlingens teoretiske og analytiske grundlag 2 1 Moderne velstand: Forbrugssamfundets designretning 3 2 Moderniteten og Streamlines version af moderne design 3 4 Æstetiseringsteori 3 9 Streamline-design som modernismens anden 4 2 KAPITEL 2 RECEPTIONSHISTORIE En udskældt version af moderne design 4 6 Den formalistiske reception i USA: MoMA 4 8 Nyere kulturhistorisk reception i USA: Jeffrey Meikle og Christina Cogdell 5 9 Den danske receptionshistorie 6 6 Fra formalisme til kontekstualisme 7 2 Populære designhistoriske fremstillinger 7 6 3

5 KAPITEL 3 MODERNITETSKRITIKKENS ANKLAGE MOD TINGENE 8 2 Fremmedgørelse via tingene, frigørelse gennem kunsten 9 0 Senere kritik af den spektakulære forbrugskultur: Debord og Foster 9 4 Forbrug som den hvide mands byrde KAPITEL 4 STREAMLINES DOMESTICERING AF MODERNITETEN Natur og maskine forenet i ønsket om friktionsløshed Maskinæstetikken: Håndfast brug af modernitetens symboler Det organiske: Strømlinjeformen gemt i naturen Design af livsstil KAPITEL 5 FRA STREAMLINED TIL CLEANLINED Æstetisering af hverdagslivet og samtidens renlighedsideologi Modernisering og renlighed Fremstillingen af det moderne renlighedsprojekt Funktionalismens renlighedsideologi At støvsuge uden anstrengelser Rationalisering af hjemmet Rationalisering som frigørelse?

6 KAPITEL 6 BEGÆRSMASKINER Fra Streamline til Dreamline Det ny reklamefotografi og marketing Most Advanced Yet Acceptable: Streamline som begærsmaskiner Den nye amerikanske begærskultur Stræben efter lykke Mere Regnemaskine end maanebleg Erotik KAPITEL 7 KOMMERCIEL KUNST Strømlinede salgskurver og designeren som social ingeniør Den industrielle designer som brobygger mellem kunst og økonomi Fra opgør med kunstnerrollen til designeren som social ingeniør Brugeren i centrum Design som kommerciel aktivitet KONKLUSION Et friktionsløst moderne Design og profit En friktionsløs nutid? ENGLISH SUMMARY BIBLIOGRAFI BILLEDHENVISNINGER KOLOFON

7 INDLEDNING I en dansk kontekst er Streamline en underbelyst kategori af design. Der er aldrig udgivet en selvstændig bog om emnet på dansk, og designernes egne bøger og tekster er ikke oversat til dansk. Den sparsomme interesse for Streamline udgør en mangel; retningen er en vigtig del af populærkulturen og designhistorien i det 20. århundrede og er højaktuel i forhold til de brydninger, vi i dag ser inden for designprofessionen. At undersøge Streamline-designet og -designerne giver os et mere fuldstændigt billede af det historiske udgangspunkt for en bred, kommerciel designproduktion den designproduktion, som dominerer hverdagen i Vesten i starten af det 21. århundrede. Paradoksalt nok er det netop, fordi Streamline har haft så stor betydning, at designet er blevet underbelyst i den akademiske litteratur: Helt overordnet er Streamline fanget i en række mentale dikotomier: USA vs. Europa, Streamline vs. Bauhaus, forbrug vs. ideologi, forbruger vs. borger, dekoration vs. funktionalitet, m.m. I dette felt af modsætninger er det den europæiske linje, der har præget designhistorieskrivningen og store dele af designfagets institutioner. Denne afhandling søger at opbløde disse dikotomier. Formålet med afhandlingen er at afdække Streamline-designernes kommercielle produktforståelse. Den demonstrerer, hvordan Streamline har relevans for os i dag, når vi ønsker at forstå og diskutere det æstetiserede hverdagsliv, som karakteriserer vores tid og det designbegreb, der præger massekulturens sfære. Afhandlingens 6

8 overordnede tese er, at Streamline ideologisk set bliver udgangspunkt for iscenesættelsen af en middelklasseutopi om det gode liv som et liv, hvor leg, kreativitet, rationalitet og forbrug realiseres på samme tid og er gensidigt afhængige af hinanden. Afhandlingens præsentation af Streamline fokuserer på tre emner, som er konstitutive for bevægelsen: 1) Spejling af modernitetens symboler og grundlæggende principper, 2) Styling af produktet i forhold til forbrugerens begær og forestillingsverden samt 3) Salgbarhed designerne opfatter design som en kommerciel aktivitet, der integrerer kunst og forretning til gavn for erhvervslivet og samfundets generelle velfærdsniveau. Ofte afgrænses Streamline til perioden /40, 1 men de strømlinede former og den begærs- og brugerorienterede tilgang til design har også betydning for efterkrigstidens design i USA. Det skyldes ikke kun, at designerne fortsætter med at arbejde som designere langt op i det 20. århundrede, men også at Streamlinedesignernes formgivning og designforståelse vinder indpas inden for en række områder af designfaget efter 2. Verdenskrig. Jeg har valgt at gå på tværs af den traditionelle periodeafgrænsning og se på perioden Min interesse retter sig mod det, der sker i USA i overgangen fra maskinalder til forbrugskultur. Netop i denne overgang sker en udvikling henimod en øget æstetisering af hverdagslivet, som er den optik, hvorigennem jeg analyserer Streamline-designet. Easier Living? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, er et bidrag til debatten om industriel designs samfundsmæssige betydning; og den er et bud på, hvordan man kan bedrive kulturhistorisk designhistorieskrivning ud fra en 1 Jf. J. Stewart Johnson (2000). American Modern New York: Harry N. Abrams, Inc.; og Jeffrey L. Meikle, (1979). Twentieth Century Limited. Industrial Design in America, Philadelphia: Temple University Press,

9 tværæstetisk, interdisciplinær tilgang, som har sit teoretiske og analytiske udgangspunkt i cultural studies-traditionen og studiet af den moderne kultur. Problemformulering I afhandlingen opererer jeg med to dagsordner: En designhistorisk og en kulturhistorisk. Min designhistoriske dagsorden er som følger: Streamline er det historiske udgangspunkt for en kommerciel designforståelse, som har afgørende betydning for nutidens kommercielle, masseproducerede design. Streamline indvarsler de første skridt i retning af et post-industrielt design, idet bevægelsens designere kobler interessen for økonomi og produktionsforhold med en øget interesse for brugeren og designets tegnværdi. Denne tidlige bevægelse i retning af den post-industrielle designer løber, som jeg skriver i det sidste kapitel Kommerciel kunst, parallelt med Streamline-designernes professionalisering af designerens rolle og selve designpraksissen. Afhandlingen former sig som en kritisk reflekteret undersøgelse af den kommercielle designforståelse, der er udtrykt i det amerikanske Streamline-design. Samtidig er afhandlingen en undersøgelse af kritikken af Streamline og dermed et forsøg på at se med friske øjne på denne effektfulde strømning inden for industrielt design, som ideologisk, metode- og professionsmæssigt har haft stor betydning for nutidens designforståelse og som, det vil blive argumenteret, har haft lang større indflydelse på nutidig design end designhistorielitteraturen lader forstå. Afledt af den designhistoriske vinkel besvarer afhandlingen et designhistoriografisk spørgsmål, som i sin mest enkle form lyder: Hvorfor har Streamline ikke fået den kritisk-akademiske opmærksomhed indenfor designhistorieskrivningen, som retningen fortjener om ikke andet så på grund af sin udbredelse? Samtidig er Easier Living? Amerikansk Streamline-design og den friktionsløse hverdag, en kulturhistorisk afhandling om amerikansk industrielt design i perioden Min kulturhistoriske dagsorden er, at Streamline er et af udgangspunkterne 8

10 for den æstetisering af hverdagslivet, som får stadig større betydning op gennem det 20. århundrede. Mit mål er at undersøge de værdier, ideologier og implikationer, som er indeholdt i Streamline og som i et bredere historisk perspektiv kan siges at danne baggrund for centrale dele af vores aktuelle designpraksis. Bevægelsens glatte, strømlinede produkter og kommercialiserede tilgang til design bliver med produkternes udbredelse det historiske udgangspunkt for den gennemæstetisering af intimsfæren og styling af hverdagen, der præger den postindustrielle kapitalisme. Ideologisk set bliver de udgangspunktet for iscenesættelsen af en version af det gode liv, der som nævnt lader leg og rationalitet, kreativitet og forbrug sameksistere. Det er et syn på det gode liv, som jeg mener vi har bragt med ind i nutiden. Og det er samtidig et syn på det gode liv, som har været et fremmedelement inden for den kritisk-akademiske designhistorieskrivning, hvorfor Streamline har levet sit liv ikke i designhistorie-bøgerne, men ude i den kommercielle massekultur. Med denne afhandling ønsker jeg at udvikle designhistorieskrivningen, så den bedre kan tjene som redskab til at forstå det specifikke stofområde, som massekulturens design er, og som massekulturens design er historisk forankret i. Gennem min analyse af Streamlinebevægelsen er det hensigten at indfange designobjektet som et fænomen, der på én gang er et tegn i iscenesættelsen af en livsstil, og samtidig er med til at producere og regulere hverdagslivets praksisformer. Denne tilgang står i modsætning til den formalistiske og stilhistoriske tilgang til designfaget, som har domineret store dele af designhistorieskrivningen. Og den står i modsætning til den funktionalistiske designopfattelse, som har præget store dele af designmiljøet frem til i dag. Det gode liv var for Streamline-designerne identisk med det, designeren Russel Wright ( ) kalder Easier Living, som jeg har brugt som titel på afhandlingen. Easier Living var et livsstilskoncept, som introducerede en taylorisering af hjemmet, men som også var noget andet, nemlig iscenesættelsen af en lettere og friktionsløs husførelse. Ud over at være et livsstilskoncept, som blev præsenteret i 9

11 Russel og Mary Wrights bog af samme navn, var Easier Living betegnelsen for en møbelserie af Russel Wright, som blandt andet blev promoveret gennem bogens illustrationer sammen med gengivelser af design af Charles & Ray Eames og Eero Saarinen. Argumentet i denne afhandling er, at Easier Living er den middelklasseutopi, som får konkret udtryk i det strømlinede design, og at denne utopi er identisk med forestillingen om en moderne, modstandsfri hverdag. Implikationerne i det strømlinede design og dets iscenesættelse og visioner om Easier Living er til debat i afhandlingen. Det er til debat ud fra en konstruktiv og historisk tilgang, som ikke så meget fokuserer på Streamlines mangler og etiske implikationer, men snarere har til hensigt at læse denne designretning med hårene for at analysere, hvad den udtrykker om en kommerciel produktforståelse og det moderne forbrugssamfund. Afhandlingens disposition Afhandlingen består af syv kapitler. Gennem afhandlingens tre første kapitler bliver Streamline-bevægelsens modernitetsbegejstring set i forhold til den designhistoriografiske udvikling i det 20. århundrede, herunder en formalistisk opfattelse af moderne design, og i forhold til den kritiske teoris og æstetiseringsteoriens kritik af tingene og forbrugskulturens vareliggørelse. Kapitel 1 (introduktionen) præsenterer afhandlingens genstandsområde og placerer ganske kort bevægelsen kulturhistorisk i forhold til begreberne modernitet, modernitetserfaring og modernisme samt i forhold til det amerikanske forbrugssamfund. Desuden præsenterer introduktionen min teoretiske og analytiske position, som med udgangspunkt i en tværæstetisk, interdisciplinær tilgang, der er inspireret af den anglo-amerikanske cultural studies-tradition og de moderne kulturstudier, betragter design som kulturproduktion. I forlængelse af min opfattelse af design som kulturproduktion beskriver jeg Streamline-genstandene som kulturelle objektiveringer, der på én gang har en fysisk og en symbolsk side, på én gang er kulturskabende og kulturreflekterende. Introduktionen anskueliggør min 10

12 teoretiske indfaldsvinkel, som er inspireret af den ny designhistorie og beslægtede kontekstualistiske fagtraditioners drejning mod interdisciplinære studier af kulturelle og materielle forhold. Kapitel 2 redegør for Streamlines receptionshistorie i USA og Danmark. Kapitlet viser, hvordan Streamline aldrig er faldet i den modernistiske designhistories smag, men derimod er blevet behandlet inden for den social- og kulturhistoriske designhistorieskrivning ud fra en ideologikritisk tilgang. Kapitlet synliggør samtidig, hvor min afhandling placerer sig i forhold til den eksisterende forskning, og det viser, hvordan receptionen af Streamline har undergået den samme udvikling som designhistorieskrivningen generelt i det 20. århundrede. Kapitel 3 udbygger den receptionshistoriske dimension med en diskussion af den kritiske teoris opfattelse af masseproduktionens samfund og tingenes fremmedgørende effekt på mennesket. Hermed udbygges afhandlingens designhisto-riografiske argument gennem en belysning af den skjulte præmis, der ligger bag Streamlines mangelfulde, kritiske reception. Kapitlet kontrasterer den kritiske teoris modernitetskritik med Streamline-designernes modernitetsbegejstring og trækker en linje fra den kritiske teoris anklage mod den moderne tingskultur frem til senere opgør med den spektakulære forbrugskultur; Guy Debord i 1967 og Hal Foster i Med gennemgangen af disse to nyere kulturkritiske opfattelser af det æstetiserede hverdagsliv bidrager kapitlet således desuden med en teoretisk perspektivering af afhandlingens kulturhistoriske dagsorden. Afhandlingens undersøgelsesfelt præsenteres i kapitlerne 4-7 gennem en række punktnedslag, som er udvalgt med udgangspunkt i Streamlines forhold til domesticering og hverdagslivet. Her behandles Streamline ud fra relevante strømninger og udviklinger i tiden: Maskinæstetikken, biomorfismen, psykoanalysens og reklamens begærsanalyser, professionaliseringen af den industrielle designer samt interessen for renlighed og rationalitet i hjemmet. Kapitel 4 handler om Streamlines domesticering af modernitetens symboler og principper, og det beskriver, hvordan 11

13 interessen for det naturlige og det maskinelle mødes i Streamlines hjemliggørelse af moderniteten, men antager en anden form end dén, man finder i det tidlige 20. århundredes kunst. Ud fra to eksempler designeren Russel Wrights American Modern stel fra 1939 og livsstilsbogen Guide to Easier Living fra 1950 beskriver kapitlet modernitetens ideologiske indlejring i strømlinjeformen; og det viser samtidig, at denne rationelle, instrumentelle ideologi omskabes, så snart designerne engagerer sig i hverdagslivet og designets brugsværdi. Kapitel 5 analyserer forholdet mellem strømlinjeformen og den moderne renlighedsideologi. Det viser, hvordan renlighedsideologien udbredes med Streamline via rationalisering, effektivisering og enkle former, men også via en omdannelse af arbejdet til en leg. Med udgangspunkt i Henry Dreyfuss ( ) design for støvsugerfirmaet Hoover fokuserer kapitlet på, hvordan de strømlinede objekter indeholder en disponering af brugerens adfærd. Som agenter for en moderne renlighedsideologi, hvor støvet uddrives uden anstrengelser, legemliggør objekterne forestillingen om et friktionsløst, kreativt hverdagsunivers, og dette understøttes af reklamerne for de strømlinede produkter. Kapitel 6 fortsætter diskussionen af Streamline-designernes styling af objekt, bruger og (for-)brugssituation. Her beskrives Streamline som begærsmaskiner, og der sættes fokus på indhold og implikationer i denne bevægelse fra ting til drøm, fra behov til begær, og fra nødvendighed til æstetisering. Kapitel 7 afslutter afhandlingen med en analyse af designernes eget syn på designerens rolle, hvor salgbarhed er et hovedtema. Designernes kommercielle designopfattelse forklarer, hvorfor de aldrig er faldet i den formalistiske designhistories eller de ideologikritiske kulturstudiers smag. Konklusionen opsummerer afhandlingens centrale argumenter om, at Streamline udgør det tidspunkt i historien, hvor kommercielt design og hverdagsliv for alvor begynder at flette sig sammen. Samtidig perspektiverer konklusionen til vores friktionsløse, gennemæstetiserede nutid, som er den virkelighed anno 2005, der danner ramme omkring Streamlines historiske fortælling om en gryende forbrugskultur. 12

14 Tak Flere personer har spillet en vigtig rolle i arbejdet med denne afhandling, der er skrevet i perioden Tak til Mette Kia Krabbe Meyer, Ida Engholm, Karen Lisa Goldschmidt Salamon, Thomas Schødt Rasmussen, Christian Gether, Christina Cogdell, Louise Mazanti, Michael Asgaard Andersen, Elizabeth Broman, Marie Riegels Melchior, Karen Ormstrup Søndergaard, Sandra Dæncker, Martin Møller, Tine Kjølsen samt følgende institutioner: Industrial Design Archives, Cooper-Hewitt National Design Museum, New York; Bauhaus Archiv, Berlin; Den amerikanske ambassade, København og U.S. State Department, Washington. En særlig tak til Tue Andersen Nexø for mange diskussioner og kritiske gennemlæsninger af tidligere versioner af manuskriptet. Formalia og kilder I afhandlingen anvender jeg dobbelte citationstegn ved citater, og hvor jeg bruger ordet i overført betydning. Engelske ord (fx cultural studies) kursiveres generelt, mens engelske låneord (branding, marketing) samt ord der forklares og anvendes hyppigt (fx Streamline, styling) ikke kursiveres. Citater er bibeholdt på originalsproget, da dette overvejende er amerikansk. I de tilfælde, hvor den citerede sekundærlitteratur er på fransk eller tysk, har jeg så vidt muligt bragt citatet i dansk oversættelse af hensyn tekstens læsevenlighed og homogene fremtræden. Hvis min litteraturhenvisning indeholder flere årstal, refererer det første årstal, som er angivet i parentes umiddelbart efter forfatteren/-erne til tekstens oprindelige udgivelsesår, mens det understregede årstal refererer til udgivelsesåret for den version, jeg citerer fra. Dansk oversættelse anført efter 13

15 originaltitel angiver, at det er denne danske oversættelse, som anvendes i afhandlingens citater. Industrial Design Archives ved Cooper-Hewitt National Design Museum rummer arkiverne: Henry Dreyfuss Papers, Raymond Loewy Papers samt Donald Deskey Papers. Hovedparten af mit historiske materiale stammer fra research i disse tre arkiver, som indeholder designernes egne skrifter, kundekartoteker, fotografier, artikler om designerne, etc. Derudover har jeg benyttet museumssamlinger, andre designarkiver og historiske kilder som blade, aviser og magasiner samt designernes egne bøger. Stine Høholt, København

16 Henry Dreyfuss, Termokande og bakke, Johnson (2000), p

17 Russel Wright, Spherical Vase, Planter, og Cocktail Shaker, cirka Johnson (2000), p

18 Venstre: Norman Bel Geddes, Manhattan Cocktail sæt, Johnson (2000), p. 85. Højre: Donald Deskey, Cheer Box design, c Doyle (1997), p Donald Deskey, Sportshack, Præfabrikeret weekendhus vist på New Yorks World s Fair Doyle (1997), p

19 KAPITEL 1 INTRODUKTION DESIGN SOM KULTURPRODUKTION I midten af 1920 erne blev enkle, strømlinede, aerodynamiske og maskinelle former, der ofte havde dråben som forlæg, fremtrædende i amerikansk design. Design af denne type fik betegnelsen Streamline; og med Streamline var amerikansk design blevet moderne. Datidens industrielle designere dyrkede et enkelt formsprog, som formelt var beslægtet med mellemkrigstidens maskinæstetik og biomorfisme, og som refererede til tre af modernitetens og maskinalderens yndlingskategorier: Fart, effektivitet og renhed. Designerne begyndte at anvende nye teknologier, nye arbejdsformer og nye, industrielle materialer som aluminium, rustfrit stål, kork og plastik. Streamline-designerne gjorde det til en mission at lade formgivning og æstetisering gennemtrænge store dele af det moderne samfund. De designede moderne husholdningsmaskiner: køleskabe, toastere, termokander, cocktailshakere og støvsugere. De skabte ting til det moderne hjem: lamper, møbler, ure, radioer. Men de designede også i høj grad verden uden for hjemmet. Mest kendt er Streamlines transportmidler: tog, fly, biler og traktorer. Andre væsentlige områder er design af emballage, rum og arkitektur, så som kontorlandskaber, tankstationer, fremtidens by, fremtidens hus, etc. Mange af deres projekter forblev urealisere- 18

20 de, men andre ændrede USAs, og derefter resten af verdens, udseende: Amerikanerbiler, kuglepenne, cigaretpakker, telefoner og støvsugere det begyndende overflodssamfund fik i midten af det 20. århundrede deres former ud fra strømlinjeformens principper. Denne afhandling handler om Streamlines design af ting til hjemmet, herunder moderne husholdningsmaskiner. Det skyldes, at jeg med afsæt i genstandenes domesticering af moderniteten belyser det tidspunkt i historien, hvor kommercielt design og hverdagsliv for alvor fletter sig sammen. Jeg er derfor interesseret i design som forholder sig til både hjemmet og hverdagslivet. Afhandlingen rummer ikke gennemgange af de enkelte designere med henblik på deres biografi og samlede produktion. Her kan man konsultere Jeffrey Meikles gennemgang af de fire centrale Streamline-designere, Henry Dreyfuss ( ), Raymond Loewy ( ), Norman Bel Geddes ( ) og Walter Dorwin Teague ( ), i bogen Twentieth Century Limited og eksisterende monografier om Russel Wright og Henry Dreyfuss. 1 Fra min side har det været vigtigt at skabe en designhistorie, som vægter den kulturhistoriske tilgang og så vidt muligt ikke fastholder bestemte designerikoner som ophavsmænd til en række anonymt producerede designgenstande, der i realiteten blev skabt af en professionelt arbejdende designorganisation. 2 1 For litteraturhenvisning til Meikle se den foregående note. Desuden: Russel Flinchum (1997). Henry Dreyfuss. The Man in the Brown Suit. New York: Cooper-Hewitt, National Design Museum, Smithsonian Institution & Rizzoli. William J. Hennessey (1983). Russel Wright: American Designer. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press. 2 I forlængelse af min metodiske tilgang til designhistorieskrivning anvender jeg betegnelsen Streamline som en bred kulturhistorisk kategori, snarere end som en snæver stilhistorisk benævnelse. Streamline deler visse stiltræk og egenskaber med den lidt tidligere Art Deco-bevægelse, som er den stilretning Streamline ofte præsenteres sammen med i designhistoriske fremstillinger. Begrebet Art Deco blev først lanceret i slutningen af 1960 erne af designhistorikeren Bevis Hillier. I samtiden gik denne strømnings produkter og bygninger under betegnelser som art moderne i Frankrig og jazz moderne i USA. I forbindelse med Art Deco som med Streamline er der i USA tale om moderne designprodukter, der opstår op til og i kølvandet på Depressionen, og som er historisk interessante blandt andet i kraft af produkternes evne til at stimulere middelklassens forestillingsverden gennem en moderne stil, der er inspireret af det moderne liv i storbyen. Det betyder, at nogle af de konklusioner, 19

21 Raymond Loewy, Blyantspidser, Prototype. Coll. Jack Solomon, Circle Fine Art Corp. Wilson, Pilgrim, Tashjian (1986/2001), p. 25. Et tilbagevendende tema i afhandlingen er styling ikke mindst styling af ikkemobile genstande, som berøres allerede i næste kapitel. Styling blev på mange måder Streamlines varemærke, og samtidig har designernes effektfulde strømlining af ikkemobile produkter været årsag til hovedparten af den kritik, som vi har set i Streamlines samtid og senere. Diskussionen, som også foregik internt blandt designere som Walter Dorwin Teague, Henry Dreyfuss og Donald Deskey (1894- jeg drager på baggrund af Streamline, også i visse tilfælde gør sig gældende i forhold til Art Deco. Art Deco og Streamline er også forskellige på en række punkter; Art Deco var inspireret af den moderne maskinalder og samtidige avantgardistiske kunststrømninger, men også af ægyptisk kunst, det eksotiske, fjernøstligt kunsthåndværk, oldtidens mesoamerikanske civilisationer, afrikanske udtryk m.m. Art Deco diskuteres ikke i denne afhandling, idet jeg har valgt at koncentrere min kulturhistoriske forskning omkring de amerikanske Streamline-designere. Litteratur om Art Deco, se: Lars Dybdahl (1998). Dansk design Art déco & funktionalisme. København: Det danske Kunstindustrimuseum) og Charlotte Benton, Tim Benton & Chislaine Wood (2003). Art Deco, (London: Victoria and Albert Museum, V&A Publications), som i en række artikler gennemgår Art Decos inspirationskilder og ikonografi. 20

22 1989), har handlet om designernes brud med Louis Sullivans diktum fra slutningen af 1800-tallet om, at form følger funktion og deres praktisering af en designpraksis, som populært er blevet udlagt som style follows sales. 3 Indledningsvis vil jeg konstatere, at det er korrekt, at den teknisk baserede strømlining det som designeren Harold L. van Doren ( ) kalder sand strømlining i citatet, der indleder afhandlingen ikke var det centrale for formgivningen af ting til hjemmet. Men jeg mener ikke, man af den grund kan sige, at strømlinieformen nødvendigvis er falsk strømlining og et grundlæggende brud med form følger funktion, idet genstandens ideologiske og symbolske funktion i samfundet også er en designfunktion i det designbegreb, jeg lægger til grund for denne afhandling. Afhandlingens teoretiske og analytiske grundlag Man kan spørge til design på flere måder. For eksempel kan man sige: Hvad er design?, hvad er designprocessen bag dette stykke design?, og man kan spørge, hvad gør design? og det ikke bare i forhold til den enkelte, men i forhold til hele samfundet. I de seneste år har vi set tiltag inden for designteorien til at diskutere designs ontologiske status; man har spurgt: Hvad er design?. 4 Fagets udøvere og den procesorienterede tilgang til design har spurgt: Hvad er designprocessen bag? ; mens den kulturanalytiske designforsker har spurgt: Hvad gør design?. Min teoretiske og analytiske position er kulturanalytikerens. Det betyder, at jeg ikke vil gå ind på det emne, som er Streamline-designernes konkrete designpraksis herunder processerne bag. Afhandlingen er et bud på, hvordan man kan bedrive kulturhistorisk designhistorieskrivning ud fra en tværæstetisk, interdisciplinær tilgang, hvor man med udgangspunkt i den kulturvidenskabelige teori og en bred kulturhistorisk 3 Rignhild Wigdahl (u.å.). Produktet som kulturelt objekt. Norsk Teknisk og Naturvitenskapelige Universitet: Institutt for produktdesign, 1-11, p Jf. den debat, der er udsprunget fra The Design Research Society og som dagligt pågår i det webbaserede diskussionsforum 21

23 horisont arbejder på tværs af genstandsmæssige, erkendelsesmæssige og geografiske grænser i analysen af et givent kulturelt fænomen, enkeltværk eller strømning. Min tilgang er inspireret af den anglo-amerikanske cultural studies-tradition, herunder den danske variant Moderne Kultur og Kulturformidling, hvor der lægges vægt på det kontekstualistiske aspekt i analysen af kulturelle fænomener. De forskningsområder, der former mit erkendelsesmæssige perspektiv i denne afhandling, er særligt Frankfurterskolens kritiske teori, ideologikritikken og nyere æstetiseringsteori. Min teoretiske og analytiske position følger den interdisciplinære åbning af designvidenskaben, som har pågået i sidste halvdel af det 20. århundrede. Jeg er med andre ord inspireret af den ny designhistorie, herunder de moderne materielle kulturstudier og ovennævnte fagtraditioners beslægtede drejning mod interdisciplinære studier af kulturelle og materielle forhold. Fælles for disse fagtraditioner er, at de lægger op til en opfattelse af designgenstanden som en central aktør i samfundets kulturelle udviklingsprocesser. Hensigten bag min analytiske strategi er at foretage en selvstændig, reflekteret og kritisk engageret fortolkning, som ikke alene stiller spørgsmål til den kulturelle objektivering, men også til de teoretiske og historiske briller, hvormed man ser og har set på genstanden. Derfor analyserer jeg i afhandlingen forskellige historisk situerede forståelseshorisonter, som har haft indfyldelse på den måde Streamlineprodukterne er blevet skabt og modtaget på: 1) maskinæstetikken og biomorfismen inddrages i kapitlet Streamlines domesticering af moderniteten, 2) psykoanalysens (Sigmund Freud) og reklameteoriens (Earnest Elmo Calkins) begærsanalyser i mellemkrigstiden introduceres i kapitlet Begærsmaskiner, 3) modernismens værkimmanente designopfattelse eksemplificeres gennem Museum of Modern Art, New York, og danske repræsentanter for en beslægtet funktionalistisk æstetik i kapitlet Receptionshistorie ; og 4) i kapitlet Modernitetskritikkens anklage mod tingene fremholdes Frankfurterskolens kritiske teori som en central kulturviden- 22

24 skabelig forståelseshorisont, når det gælder den moderne tingskultur. Mit formål er at inddrage de stilhistoriske strømninger (dvs. maskinæstetikken og biomorfismen), som danner baggrund for det strømlinede designs formsprog, men også at se samspillet med andre erkendelsesmæssige og/eller markedsrelaterede strømninger (dvs. psykoanalysen, reklameteorien og renlighedsideologien), der har haft betydning for strømningens udfoldelsesbetingelser. Som man vil se i afhandlingen, ligger jeg mig i forlængelse af den ideologikritiske læsning af Streamline, men diskuterer samtidig ideologikritikkens mangler og blinde vinkler. Frankfurterskolens kritiske teori er derfor både en teoretisk inspirationskilde for afhandlingens ideologikritiske analyser og en retning, der selv underlægges en kritisk diskussion. Afhandlingens designteoretiske udgangspunkt er en opfattelse af design som kulturproduktion, hvor jeg opfatter design som kulturelle objektiveringer med en fysisk og en symbolsk side. Jeg arbejder med designgenstanden som et artefakt, der rummer tre elementer: form, funktion og tegn. Design opfattes med andre ord som en æstetisk, materiel og semiotisk formgivning af virkelighedens ting og livsformer. Formålet med afhandlingen er at synliggøre moderne design som et populærkulturelt produkt, der er del af et kommercielt, kapitalistisk system inden for hvilket analyser af brugerens begær og mere generelt en semiotisk designforståelse er naturlig. Min opfattelse af design som kulturproduktion dækker over et syn på design, hvor jeg interesserer mig for de kulturskabende og kulturreflekterende aspekter ved Streamline, som har fået betydning for måden, hvorpå design udvikles, produceres, bruges og forbruges på i dag. Denne afhandling er baseret på det brede kulturbegreb, vi kender fra humanioras tværæstetiske forskningstraditioner. Når jeg benytter termen kulturproduktion, dækker min brug af begrebet kultur her, som i den øvrige afhandling, over et rummeligt kulturbegreb, der indbefatter såvel finkulturelle 23

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED TÆNK! BUDGETHOTELLET NU MOODBOARD...forsøger at imitere en følelse af hjemlighed, ved at genskabe en miniudgave af gæsternes hjem med discountprodukter. GRUPPENS MÅL...at understrege at man befinder sig

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Linda Bendiks Hasselström (LB)

Linda Bendiks Hasselström (LB) Kære selvstuderende i: Design C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 8-16 På mailadressen: LB@kvuc.dk Med venlig hilsen Linda Bendiks

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design C Jeannette Mørdrup 14desc1

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER

PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER SIGNE RAVN FORSKER SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD AGENDA Overgange og livsforløb centrale begreber Eksempel I + II Ungdomskultur og identitet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites RESUMÉ NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites Iben Bredahl Jessen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Med udgangspunkt i et medieæstetisk

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Innovativ undervisning med it hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Kilde: Politiken februar15 om Technucation Status på it Agenda Hvad taler vi om, når

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere