Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller"

Transkript

1 Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1

3 Baggrund Bliver man stavnsbundet til et usælgeligt hus, hvis man bliver nabo til en stor vindmølle? Det er en påstand, der går igen over hele Danmark i debatten om opstilling af på land. Spørgsmålet om nabohusenes prisudvikling og salgbarhed har af samme grund stor interesse, ikke mindst hos de mennesker der kommer til at bo i nes nærområde. I det omfang det er muligt, er det derfor vigtigt at få belyst problemstilingen med empiriske data. Det er, hvad nærværende analyse gør. Udfordringen i at frembringe valide data består først og fremmest i at nå den kritiske masse af ejendomshandler, der gør det muligt at dokumentere udviklingen. Det er nemlig karakteristisk, at de fleste opstilles i tyndt befolkede områder i det åbne land, hvor der bor få mennesker i nes nærområde, og hvor der følgeligt gennemføres relativt få hushandler. I forbindelse med en stor analyse i 2012, der omfattede samtlige opstillede store i Danmark i perioden 2002-september 2011, gennemførte VidenOmVind en screening af de 30 lokalområder, der indgik i analysen. Kun to steder, nemlig på Tåsinge og ved Kyse på Sjælland, var der grundlag for at undersøge prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme med et tilstrækkeligt antal ejendomshandler. Begge steder viste det sig, at der ikke var forskel på disse parametre, når man sammenlignede salg af naboejendomme til ne med relevante referenceområder uden, der var udvalgt i samråd med lokale ejendomsmæglere. Analysen på Tåsinge og ved Kyse blev som nævnt gennemført i Siden da er der blevet opstillet flere store, og derfor har VidenOmVind foretaget en opfølgende screening af andre potentielt interessante lokalområder. Dette har klarlagt, at det er muligt at analysere yderligere tre områder, hvor der er et tilstrækkeligt datagrundlag til at registrere prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store. De tre områder, der er genstand for nærværende analyse, er Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune, Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune samt Vildbjerg i Herning Kommune. Ved Aalestrup er der opstillet 4 store med en totalhøjde på 125 m, i Hvide Sande 3 møller med en totalhøjde på 150 m og ved Vildbjerg tilsvarende 3 med en totalhøjde på 150 m. Til forskel fra analyserne på Tåsinge og ved Kyse har det i denne analyse været muligt at anvende en mere omfattende metode, der både inddrager perioden før og efter opstilling af ne - jf. bemærkninger under afsnittet metode. Formål Ud fra realiserede ejendomshandler i fri handel af villaer, rækkehuse og ejerlejligheder er det analysens primære formål at undersøge: om der er forskel på prisudviklingen for naboejendomme i nærområder til før og efter ne er opstillet. om der er forskel på den tid, det tager at sælge ejendommen (liggetiden). 2

4 Begge parametre undersøges i en periode to år før opstilling af ne og to år efter. Et sekundært formål er at perspektivere analyseresultaterne ved: at sammenligne prisudvikling og salgbarhed for salg af ejendomme i sammenlignelige referenceområder uden store i samme perioder som analyseres i vindmølleområderne at sammenligne resultaterne for henholdsvis vindmølleområder og referenceområder med den gennemsnitlige udvikling i kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse i hjemstedskommunerne. Metode Via boligsiden registreres samtlige almindelige handler for parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder indenfor en radius af 2 km til den nærmeste store vindmølle. Afgrænsningen af hvilke handler, der indgår i analysen, sker ved at sammenholde adresser på husene på boliga.dk med kortdata på Google Maps. Registreringen af de relevante handler gennemføres dels for perioden to år inden ne blev opstillet, dels to år efter. Skæringsdato mellem de to perioder er den dag, den første af ne blev nettilsluttet. Samme fremgangsmåde anvendes for begge de ovennævnte perioder i et referenceområde, der er udvalgt i samråd med en lokal ejendomsmægler. Her tegnes radius med centrum i bymidten af den by, der definerer referenceområdet, og som er sammenlignelig med hensyn til vilkår for salg af ejendomme - blot med den forskel, at der ikke står store i nærheden. På baggrund af data for første udbudspris og realiseret salgspris beregnes for både vindmølleområdet og referenceområdet den procentvise forskel herimellem. Ud fra disse informationer udregnes den gennemsnitlige prisudvikling for alle handler i perioderne henholdsvis før og efter opstilling af ne. Dette sammenholdes desuden med den tilsvarende udvikling i kvadratmeterprisen i den kommune, hvor ne er opstillet. Udover prisudviklingen registreres liggetiden for hver handel, for så vidt denne er oplyst. Herudfra udregnes den gennemsnitlige liggetid for det antal ejendomme, hvor liggetiden er oplyst. Metoden i nærværende analyse adskiller sig fra den, der blev anvendt i 2012 vedrørende lokalområderne Tåsinge og Kyse, hvor ne blev opstillet i Dengang var det ikke validt at anvende data for perioden to år før ne blev opstillet, fordi finanskrisens påvirkning af ejendomsmarkedet endnu ikke var slået fuldt igennem. Af denne grund ville en sammenligning af prisudviklingen før og efter opstilling af være vanskelig, da prisfaldet i perioden forud var ekstraordinært stort alene på grund af finanskrisens effekt på prisudviklingen. Ovennævnte problemstilling gør sig ikke gældende for den periode, som nærværende analyse omfatter, nemlig årene Her gælder det, at effekten af finanskrisen på ejendomsmarkedet var slået igennem, og at prisudviklingen i perioderne før og efter ne blev opsat derfor er helt sammenlignelige. Alle data vedrørende prisudvikling, liggetid og kvadratmeterpris, der indgår i analysen, er offentligt tilgængelige på Efter anmodning kan de også rekvireres hos VidenOmVind. 3

5 Resultater A. Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune referenceområde Nørager i Rebild Kommune. Første vindmølle blev nettilsluttet d. 22/ Prisfald Aalestrup Nørager 10,0 % (37 handler) 9,8 % (21 handler) To år efter opstilling af 9,9 % (30 handler) 1 8,5 % (24 handler) 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% Procentuelt fald i prisudvikling Aalestrup Nørager To år FØR opstilling af To år EFTER opstilling af Liggetid Aalestrup Nørager 173 dage (25 handler) 247 dage (15 handler) To år efter opstilling af 224 dage (18 handler) 219 dage (12 handler) Dage 300 Udvikling i liggetid Aalestrup Nørager To år efter opstilling af 1 En enkelt ejendomshandel fra perioden indgår ikke i statistikken, da prisudviklingen har et atypisk forløb, som har helt specifikke årsager. Prisudviklingen i denne handel er på -79,8 %, hvor samtlige andre handler har fra - 31,9 % til 0. Af kontakt til den ejendomsmægler, der har solgt ejendommen, fremgår det, at der er tale om tvangssalg i forlængelse af tvangsauktion over et stærkt misligholdt hus. 4

6 Gennemsnitlig udvikling i kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse 2 Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune - 4,7 % - 1,9 % To år efter opstilling af + 2,6 % + 17,7 % 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Gennemsnitlig udvikling i kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse Vesthimmerlands Kommune (Aalestrup) Rebild Kommune (Nørager) To år efter opstilling af Sammenfatning Prisudvikling og liggetid. For både vindmølleområdet i Aalestrup og referenceområdet i Nørager gælder, at prisfaldet i perioden før opstilling af er større end i perioden efter. For vindmølleområdet kun marginalt, for referenceområdet lidt mere. For begge områder gælder endvidere, at prisfaldet i begge perioder er relativt stort. I vindmølleområdet er liggetiden større efter opstilling af, mens det i referenceområdet forholder sig modsat. I både vindmølle- og referenceområde er datagrundlaget for beregningen af liggetiden dog spinkelt. Prisudvikling sammenlignet med kvadratmeterpris. For begge områder gælder, at der ikke er overensstemmelse med den gennemsnitlige udvikling i kvadratmeterprisen i kommunen. I perioden før opstilling af er prisfaldet væsentligt større end den generelle tendens i kommunen, og i perioden efter opstilling af er der prisstigning i kvadratmeterprisen i begge kommuner, mens prisfaldet fortsætter i både vindmølle- og referenceområdet. 2 Opgøres kvartalsvis på Boliga.dk. Udgangen af det kvartal, hvor ne er blevet opstillet, er valgt som skæringsdato for før og efter opstilling af. 5

7 6

8 B. Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune referenceområde Nørre Nebel i Varde Kommune. Første vindmølle blev tilsluttet d. 21/ Prisfald Hvide Sande Nørre Nebel 4,1 % (80 handler) 4,0 % (28 handler) To år efter opstilling af 5,1 % (64 handler) 11,2 % (24 handler) 15,00% Procentuelt fald i prisudvikling 10,00% 5,00% 0,00% Hvide Sande Nørre Nebel To år efter opstilling af Liggetid Hvide Sande Nørre Nebel 202 dage (41 handler) 123 dage (16 handler) To år efter opstilling af 212 dage (31 handler) 231 dage (19 handler) Dage Udvikling i liggetid To år efter opstilling af 0 Hvide Sande Nørre Nebel 7

9 Gennemsnitlig prisudvikling i kvadratmeterpris Ringkøbing-Skjern Kommune Varde Kommune for parcel- og ræk- kehuse + 3,2 % - 4,0 % To år efter opstilling af - 0,9 % - 3,9 % 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% Gennemsnitlig udvikling i kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse Ringkøbing-Skjern Kommune (Hvide Sande) Varde Kommune (Nørre Nebel) To år efter opstilling af Sammenfatning: Prisudvikling og liggetid. I vindmølleområdet i Hvide Sande forstærkes den negative prisudvikling fra perioden før til efter opstilling af svagt. For referenceområdet i Nørre Nebel gælder derimod, at den tilsvarende prisudvikling er markant negativ. Samme forhold gør sig gældende, når man sammenligner udviklingen i liggetid. Det skal dog bemærkes, at datagrundlaget for beregningen heraf i Nørre Nebel er spinkelt. Prisudvikling sammenlignet med kvadratmeterpris. Der er ingen overensstemmelse mellem prisudvikling i vindmølleområdet med den gennemsnitlige udvikling i kvadratmeterprisen i kommunen. For perioden før opstilling af gælder endda, at tendensen er modsatrettet. I referenceområdet er der samme tendens som udviklingen i kvadratmeterprisen i begge perioder men stor forskel i styrken på den negative tendens: I perioden før opstilling af er der fuld overensstemmelse, i perioden efter afviger referenceområdet markant negativt. 8

10 C. Vildbjerg i Herning Kommune referenceområde Aulum i Herning Kommune. Første vindmølle blev nettilsluttet d. 28/ Prisfald Vildbjerg Aulum 4,9 % (55 handler) 5,0 % (74 handler) To år efter opstilling af 5,9 % (46 handler) 6,8 % (67 handler) 8,00% Procentuelt fald i prisudvikling 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Vildbjerg Aulum To år efter opstilling af Liggetid Vildbjerg Aulum 223 dage (29 handler) 169 dage (44 handler) To år efter opstilling af 198 dage (33 handler) 231 dage (38 handler) Dage Udvikling i liggetid Vildbjerg Aulum To år efter opstilling af 3 Opgørelsen af handler i Vildbjerg og Aulum for perioden efter opstilling af omfatter så mange, der var registreret pr. 8/ Den sidste del af 4. kvartal 2014 var ikke registreret på Boliga.dk på dette tidspunkt og indgår derfor ikke i analysen. 9

11 Gennemsnitlig prisudvikling i kvadratmeterpris for Herning Kommune parcel- og rækkehuse - 13,7 % To år efter opstilling af - 1,2 % Gennemsnitlig udvikling i kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse To år før opstilling af To år efter opstilling af Herning Kommune (Vildbjerg og Aulum) 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% Sammenfatning: Prisudvikling og liggetid. I vindmølleområdet i Vildbjerg ses en relativ svag, forstærket negativ prisudvikling fra perioden før opstilling af til perioden efter. Det samme gælder for referenceområdet Aulum, hvor tendensen dog er mere udtalt. Vedrørende liggetid er der en lidt kortere gennemsnitlig liggetid i vindmøllenærområdet efter opstilling af sammenlignet med perioden før, mens det modsatte gælder referenceområdet. Prisudvikling og kvadratmeterpris. Tendensen i udviklingen i kvadratmeterprisen i kommunen er markant afvigende sammenlignet med prisudvikling i vindmølle- og referenceområdet både for perioden før og efter opstilling af. Generelt er den negativ i begge perioder. Men hvor den i vindmølle- og referenceområdet er næsten sammenfaldende og lidt større i perioden efter ne er opstillet, gælder det modsatte for den gennemsnitlige kvadratmeterpris i kommunen. Her er der et stort fald i perioden før opstilling af og kun et beskedent prisfald i perioden efter. 10

12 Konklusion Vedrørende prisudvikling og liggetid i vindmølleområderne Når man sammenholder resultaterne fra alle tre vindmølleområder er det karakteristisk, at forskellen på prisudviklingen før og efter opstilling af er meget begrænset. I Aalestrup er der 0,1 % mindre prisfald efter opstilling af ; i Hvide Sande er der tilsvarende et større prisfald på 1,0 %; i Vildbjerg er der efter opstilling af et større prisfald på 1,1 %. Alt i alt forskelle, der må betegnes som marginale, og som ikke understøtter, at opstilling af har nogen selvstændig negativ betydning for prisudviklingen på naboejendommene. Inddrages liggetiden i denne vurdering tegner der sig et uensartet billede. I Aalestrup forøges den væsentligt efter opstilling af, i Hvide Sande er der kun en marginal længere liggetid, mens den falder i Vildbjerg. Sammenlignet med datagrundlaget for beregningen af prisudviklingen er det imidlertid kendetegnende, at grundlaget for beregning af liggetiden er mere usikkert, da informationerne herom er registreret for betydeligt færre handler. Der kan derfor ikke drages sikre konklusioner i relation til denne parameter. Vedrørende sammenligning af prisudvikling og liggetid med relevante referenceområder uden store Sammenlignet med vindmølleområdet i Aalestrup har referenceområdet Nørager en moderat større positiv udvikling i form af opbremsning af prisfald i perioden efter opstilling af. I Hvide Sande har referenceområdet Nørre Nebel en markant mere negativ prisudvikling i samme periode, og i Vildbjerg gælder samme tendens for referenceområdet Aulum, dog i mere moderat målestok. Ingen af disse udviklingstræk kan tages til indtægt for, at har en selvstændig negativ betydning for prisudviklingen. Med hensyn til liggetiden gælder det i endnu større grad for referenceområderne end for vindmølleområderne, at datagrundlaget for beregningen er spinkelt. Der kan derfor ikke drages sikre konklusioner vedrørende dette forhold. Vedrørende sammenligning med den gennemsnitlige udvikling i kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse i hjemstedskommunerne. For samtlige vindmølle- og referenceområder gælder, at der ikke er overensstemmelse mellem prisudviklingen i disse områder og den gennemsnitlige udvikling i kvadratmeterprisen i hjemstedskommunen. I Aalestrup/Nørager og Hvide Sande/Nørre Nebel gælder det for perioden både før og efter opstilling af, og her er det karakteristisk, at der i alle fire områder er tale om en mere negativ prisudvikling end i resten af hjemstedskommunerne. I Vildbjerg/Aulum gælder det samme for perioden efter opstilling af. Dette fortæller måske først og fremmest, at både vindmølle- og referenceområder er kendetegnet ved en mindre dynamisk udvikling end mere centralt beliggende områder i hjemstedskommunerne. Da udviklingen gælder for både vindmølle- og referenceområder, understøtter det ikke, at har nogen selvstændig negativ betydning i denne sammenhæng. 11

13 Overordnet konklusion Indgangsspørgsmålet til denne analyse var: Bliver man stavnsbundet til et usælgeligt hus, hvis man bliver nabo til en stor vindmølle? Dette spørgsmål kan alene ud fra den fremlagte dokumentation besvares med et klart nej. Men dokumentationen rækker videre end det. Selv om materialet ikke er særligt omfattende viser analysen så ensartede resultater i de tre forskellige vindmølleområder, at der er grundlag for at konkludere, at ikke har selvstændig negativ betydning for prisudviklingen, når et nabohus sættes til salg. Dette fremgår uanset, om man belyser problemstillingen isoleret i vindmølleområderne ved at sammenligne prisudviklingen før og efter opstilling af, eller om man inddrager den sammenlignelige prisudvikling i referenceområderne. I den første sammenligning er der tale om marginale eller svage prisforskelle, der ikke går i samme retning. I den anden sammenligning viser analysen, at der i to ud af tre referenceområder er en mere negativ prisudvikling end i de tilsvarende vindmølleområder. Hvis man, uafhængig af de procentuelle udsving i prisudviklingen, anskuer denne i helikopterperspektiv, bekræftes også, at opstilling af ikke har selvstændig negativ betydning for prisdannelsen. Her er det nemlig karakteristisk, at udviklingen i vindmølle- og referenceområder sker parallelt i perioderne før og efter opstilling af. I Aalestrup/Nørager sker der både i vindmølle- og referenceområde en svag opbremsning i det prisfald, som allerede var en realitet for perioden før opstilling af. I Hvide Sande/Nørre Nebel og Vildbjerg/Aulum forstærkes omvendt den negative prisudvikling, der forlods var i gang, i både vindmølle- og referenceområde. Antager man, at skulle have en selvstændig negativ betydning for prisudviklingen, ville ovennævnte parallelitet ikke være mulig. 12

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere