Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Nyremedicinsk C-sengeafsnit er en del af Nyremedicinsk Afdeling C. Afdeling C er en universitetsafdeling, der behandler patienter med medicinske nyresygdomme og blodtryksforhøjelse. Afdelingen modtager patienter fra den østlige del af Region Midtjylland og har landsdelsfunktion for nyretransplantationsbehandling og behandling af specielle nyremedicinske sygdomme med optageområde for Region Nordjylland og Region Midtjylland. Til Afdelingen er knyttet to hæmodialysesatellitafsnit, et på Regionshospital Randers samt et på Regionshospital Horsens. Afdelingen består udover C-sengeafsnit af to hæmodialyseafsnit, et peritonealdialyseambulatorium, et præ-dialyseambulatorium og et Dagafsnitsfunktion. Herudover har afdelingen et forskningslaboratorium. C-sengeafsnit modtager patienter med medicinske nyresygdomme, patienter til udredning for hypertension, patienter med autoimmune sygdomme, patienter i akut og kronisk posedialyse og hæmodialyse samt patienter der skal eller er blevet nyretransplanteret. C-sengeafsnit har firesengstuer og tosengsstuer. Personalet er inddelt i teams og plejeformen er tilstræbt teambaseret. Der er 28 sengepladser. Samarbejdsrelationer C-sengeafsnit har et tæt samarbejde med hæmodialyseafdelingen, peritonealdialyseambulatoriet og c- ambulatoriet. Nyretransplantationsvirksomheden drives i nært samarbejde med Urinvejskirurgisk Afdeling K. C-sengeafsnit har et tæt samarbejde med undersøgelsesafdelinger (fx røgtenafdelingen), behandlingsafdelinger (fx operationsafdelingen) og fysioterapiafdelingen samt et tæt samarbejde med primærsektoren i forbindelse med udskrivelse. Patient/borger kategorier Indlagte voksne patienter hvilket vil sige patienter over 16 år. Mænd og kvinder, dog flest mænd. Medicinske patienter, som fortrinsvis er nyresyge. Der indlægges også mange diabetikere, patienter med hjertekarsygdomme og en del kræftsyge. Kirurgiske patienter, som har fået anlagt P-kateter, fjernet P-kateter, A/V-fistel og permanent eller akut hæmodialysekateter. Kirurgiske patienter der er nefrektomeret, amputeret mv. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 7

2 Korttidsindlagte patienter, hvor der er flere forløb på mindre end et døgn. Der kan dog være flere forløb med den samme patient. Langtidsindlagte patienter, hvoraf nogle forløb på op til 3 måneder i afdelingen. Akutte patienter, som udgør mere end 80 %. Elektive patienter, som udgør mindre end 20 %. Kroniske patienter med nyresygdomme, hjertesygdomme og diabetes. Patienter i kurative eller palliative forløb. Ukomplicerede og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Patienter til udredning og behandling for nyresygdomme. Nyresyge patienter med konkurrende sygdomme som diabetes og hjerte-/karsygdomme. Patienter i hæmodialysebehandling. Patienter i peritonealdialysebehandling. Patienter, der er eller skal transplanteres. Patienter i prædialysestadie. Centrale kliniske problemstillinger Patientgruppen i C-sengeafsnit er fortrinsvis kroniske patienter med konkurrerende lidelser. Derfor er stort set alle de fysiologiske behov i spil ved den enkelte patient. De fysiologiske behovsområder, der især er fokus på for afsnittets patienter, er: Aktivitet. Ernæring. Hud og slimhinder. Respiration og cirkulation. Udskillelse af affaldsstoffer. Seksualitet. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Personalegruppen i C-sengeafsnit består af: Sygeplejersker. Social- og sundhedsassistenter. Tværfaglige samarbejdspartnere som er ansat i Afdeling C og har deres gang i C-sengeafsnit er følgende: Læger. Sekretærer. Diætist. Tværfaglige samarbejdspartnere som har deres gang i C-sengeafsnit, men er ansat andet sted på hospitalet er følgende: Bioanalytiker. Fysioterapeuter. Ergoterapeuter. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 7

3 Portører. Serviceassistenter. Tværsektorielle samarbejdspartnere er følgende: Hjemmesygeplejersker. C-sengeafsnit er uddannelsessted for følgende: Sygeplejestuderende Modul 1, og 6. semester, samt 7. semester (valgfag). Social- og sundhedsassistentelever. Erhvervspraktikanter. Medicinstuderende. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Under de kliniske studer er der mulighed for at yde sygepleje til: Den underernærede patient. Patient med diarre. Patient med infektion fx peritonitis, lungebetændelse og septikæmi. Præ- og postoperativ sygepleje i forbindelse med patient der skal have foretaget nyretransplantation eller nyredonation. Præ- og postoperativ sygepleje i forbindelse med patient der skal have foretaget mindre kirurgiske indgreb fx P-kateter anlæggelse eller AV-fistel anlæggelse. Patient der får P-dialysebehandling. Patient der får hæmodialysebehandling. Patient med kompliceret udskrivelse. Patient der opstarter dialysebehandling. Sygeplejefaglige opgaver Der er en bred repræsentation af sygeplejeopgaver i afsnittet: Grundlæggende sygepleje i forhold til de fysiologiske behov. Patienters uræmi, samt kronisk sygdom og konkurrerende sygdomme påvirker alle behovsområder. Vejledning i og hjælp til administration af væskerestriktion og væskeregnskab. Vejledning og hjælp til kostrestriktion. Vurdering af ernæringsstatus ved hjælp af ernæringsscreening og kortregistrering. Anlæggelse af ernæringssonde, observation deraf og sondeernæring. Praktisk varetagelse af p-dialyse, herunder observation af kateter, skift af forbinding, observation af hydreringsstatus og idealvægt. Vejledning til kroniske og den nyopdagede diabetikere i forhold til kost, blodsukkermåling og insulingivning. Observation og pleje af sår fx operationssår, nekrotiske sår, arterielle/venøse sår, diabetiske sår og decubitus. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 7

4 Observation og pleje af patienter, som er amputerede (underekstremiteterne). Præ- og postoperativ sygepleje herunder information og vejledning. Observation og pleje i forhold til fx graftektomi, nefrektomi, anlæggelse af Av-fistel, dialysekateteranlæggelse, amputationer og nyretransplantation. Observationer og pleje af patienter, hvor der er komplikationer til dialysebehandlingen fx peritonitis eller blodtryksfald under hæmodialyse. Pleje af patient med centralt venekateter, KAD, dræn og nefrostomikateter. Pleje af patient med infektion og temperaturforhøjelse. Samarbejde med fysio- og ergoterapeuter med henblik på genoptræning og rehabilitering. Samarbejde med hjemmeplejen i forhold til udskrivelse af patient, og hvor hjemmeplejen varetager p-dialysen. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Indenfor følgende områder er der nøglepersoner i afsnittet, der arbejder på tværs af afdelingen og mødes i respektive udvalg: Patientsikkerhed, hvor vi har fokus på udglidende venekanyler og venofer der løber subkutan. Dokumentation, hvor vi har fokus på dokumentation ved korte kontakter, fortrykte plejeplaner samt elektronisk dokumentation i P-doc. Ernæring, hvor vi har fokus på primær og sekundær screening. Hygiejne, hvor vi har fokus på at nedbringe antallet af patienter med infektioner med Clostridium Difficile samt håndhygiejne. EPJ. E-doc, hvor alle sygeplejeinstukser forefindes elektronisk. Patientforløbsbeskrivelser, hvor der aktuelt arbejdes der med beskrivelse af forløb ved levende donation, forløb for patient i kronisk hæmodialysebehandling og forløb for patient i peritonealdialysebehandling. Der er i afdelingen ansat en forskningssygeplejerske på phd-niveau. Hendes forskningsfokus er patientologi. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder: Sygeplejeprocessen herunder udarbejdelse af plejeplaner samt brug af fortrykte plejeplaner. Vi har i øjeblikket fortrykte plejeplaner i forhold til ernæring og diarre. Afdelingsinstrukser og tjeklister. Vi har i øjeblikket tjeklister i forhold til sondeernæring, udskrivelse, nyrebiopsi og levende donation. Screeninger i forhold til fx ernæring, smerte og trykskade. Kliniske retningslinier i forhold til fx temperaturmåling, håndhygiejne og trykskade. Dokumentation, fx sygeplejejournal, P-doc og EPJ. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 7

5 Refleksionsmetoder: Sygeplejekonferencer. Tværfaglige konferencer. Følgeskab. Overlevering. Udviklings- og forskningsmetoder: Kvalitetsudvikling fx audit. Projektarbejdsformen. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Undervisningens organisering: Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har ansvaret for organisering og tilrettelæggelse af uddannelse i afdelingen. Den kliniske vejleder i afsnittet har det direkte ansvar for den enkelte studerendes uddannelse, samt ansvar for uddelegering til daglige vejledere. Den daglig vejleder har ansvaret for den studerende og den patient den studerende er tildelt den pågældende dag. Sygeplejelærer samarbejder med den studerende, den kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige om tilrettelæggelse af den kliniske undervisningen og medvirker ved seminar og intern klinisk prøve. Undervisningens tilrettelæggelse: Perioden opdeles i tre perioder Introduktion med fokus på instruktion. Opøvelse af kliniske færdigheder med fokus på eksemplariske patientsituationer og anvendelse af før-, under- og eftervejledning. Selvstændighed i udøvelse af sygepleje med fokus på før- og eftervejledning. Klinisk undervisning Evaluering og vejledning ud fra den studerendes læreproces, læringsstil og niveau i relation til læringsudbyttet for modulet. Planlægning af læringssituationer. Anvendelse af læringssituationer der opstår i dagligdagen. Afvikling i dagvagt og eventuelt i aften- og nattevagter, ud fra en vurdering af hvor størst udbytte af vejledning og læring kan ske. Studiemetoder i klinisk undervisning Der arbejdes med 1 patientforløb. Der afholdes seminar en gang i perioden, som kobles med patientforløb. Der arbejdes med 1 patientfortælling, som kobles med patientforløb. Der arbejdes med 1 sygdomsforløb, som kobles med patientforløb. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 7

6 Læringsmiljø /Studiemiljø Læringsmiljø: Flere studerende vil samles på patientstuer svarende til konceptet vedrørende studieenhed. Studiemiljø: Der vil være en ugentlig fastlagt studiedag. Der vil være adgang til litteratur, bibliotekar, og i begrænset omfang adgang til PC, Internet og uforstyrret rum til refleksion. Mulighed for samarbejde med andre studerende. Vejlednings- og evalueringstilbud Model for kliniske færdigheder vil blive anvendt i den daglige vejledning, til ugesamtalerne, samt som bedømmelsesmetode ved intern klinisk prøve. Før-, under- og eftervejledning. Samarbejde om den individuelle studieplan og studiebog med udgangspunkt i læringsudbytte for modulet. Samtaler: - Planlægningssamtale med udarbejdelse af den individuelle kliniske studieplan. - Ugentlig evaluerings- og planlægningssamtaler med ajourføring af den individuelle kliniske studieplan. - Afsluttende evalueringssamtale. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Sygeplejefaglige kvalifikationer: Har minimum kompetence niveau 3 svarende til Skejbys kompetencekoncept. Har indgående kendskab til den generelle og specifikke sygepleje i afsnittet. Pædagogiske kvalifikationer: Har indgående kendskab til sygeplejeuddannelsen. Har minimum 1/6 diplomuddannelse og ofte en hel diplomuddannelse. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Anvendelse af pensum dokumenteres i studiebogen. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i studiebogen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 7

7 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at du kan indstilles til den interne kliniske prøve, har vi følgende forventninger til din studieaktivitet under den kliniske uddannelse på. Individuel klinisk studieplan: At den er udarbejdet og ajourført. Studiebogen: At du medbringer studiebogen hver dag i klinisk undervisning. At du samler dine skriftlige materialer i studiebogen. At du medbringer studiebogen til alle vejlednings- og evalueringssamtaler. Pensum: At du har dokumenteret anvendelse af pensum i studiebogen både det opgivede pensum, samt den selvvalgte. Samtaler: At du skriftlig forbereder dig til planlægnings-, refleksions- og evalueringssamtaler. Patientforløb: At du udarbejder et patientforløb udfra de i studiebogen beskrevne kriterier. Sygdomsforløb: At du udarbejder et sygdomsforløb udfra de i studiebogen beskrevne kriterier. Patientfortælling: At du udarbejder en patientfortælling udfra de i studiebogen beskrevne kriterier. Seminar: At du gennemfører eget og deltager i medstuderendes seminar jævnfør kriterier i modulplanen. Deltagelse i sygeplejefaglige opgaver: At du deltager i og i stigende omfang tilrettelægger og udfører sygeplejen hos udvalgte patienter, således at du gentagne gange øver praktiske færdigheder, og arbejder med indlevelse og forståelse. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 7

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Nyremedicinsk Afdeling C, C-sengeafsnit. Kontaktadresse: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Mette Seeberg Kitnæs Nyremedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Nyremedicinsk Afdeling C, C-sengeafsnit. Kontaktadresse: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Jeanette Finderup Nyremedicinsk Afdeling

Læs mere

Modul 11 Modul 12 Primær sektor Frederiksbjerg

Modul 11 Modul 12 Primær sektor Frederiksbjerg Med denne Generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende i, Århus Universitetshospital, Skejby. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Nyremedicinsk Afdeling C, C-dagafsnit. Kontaktadresse: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Mette Seeberg Kitnæs Nyremedicinsk

Læs mere

Generel klinisk studieplan for sygeplejestuderende. 6. semester. Nefrologisk Afdeling C. Århus Universitetshospital, Skejby

Generel klinisk studieplan for sygeplejestuderende. 6. semester. Nefrologisk Afdeling C. Århus Universitetshospital, Skejby Generel klinisk studieplan for sygeplejestuderende 6. semester Nefrologisk Afdeling C Århus Universitetshospital, Skejby Udarbejdet marts 2009 Klinisk vejleder Anne Vibjerg Klinisk vejleder Lotte Mathiasen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Nyremedicinsk sengeafsnit, nyremedicinsk dagklinik og dialyseklinikken. 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse. For modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed. Modulbetegnelse, tema og kompetencer. Modulets struktur og opbygning

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse. For modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed. Modulbetegnelse, tema og kompetencer. Modulets struktur og opbygning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, grundlæggende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Nyremedicinsk sengeafsnit, hjemmedialysen og dialyseklinikken Aarhus Universitetshospital 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver

Læs mere

Personalesammensætning på uddannelsesstedet, herunder tværfaglige grupper, der arbejdes sammen med dagligt og jævnligt.

Personalesammensætning på uddannelsesstedet, herunder tværfaglige grupper, der arbejdes sammen med dagligt og jævnligt. Vejledning til udformning af generel klinisk studieplan. Der kan anføres andet og supplerende indhold under de enkelte områder. Ved udarbejdelsen af den generelle kliniske studieplan anvendes fil med tom

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Neurokirurgisk Sengeafsnit NSA/O er del af Neurokirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk ambulatorium hører under Retspsykiatrisk Afdeling, som også har sengeafdelingerne R1, R2, R3 og R4 samt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under, som er en af tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen er den ene af to forvaltninger under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Neurologisk Afdeling (F) er en medicinsk afdeling på (AUH), Nørrebrogade (NBG), hvor patienter indlægges eller kommer

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Kirurgisk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Modul 11 Modul 12 Primær sektor Frederiksbjerg

Modul 11 Modul 12 Primær sektor Frederiksbjerg Med denne Generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende i, Århus Universitetshospital, Skejby. Klinisk undervisning i og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Vi tilbyder

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital C-sengeafsnit - Nyremedicinsk Afdeling C Modul: 11

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital C-sengeafsnit - Nyremedicinsk Afdeling C Modul: 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Nyremedicinsk Afdeling C. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Vi tilbyder følgende pakkeforløb

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Børneafdelingen på Århus Universitetshospital er beliggende i Skejby. Afdelingen består af 8 børneafsnit, en børnemodtagelse

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Nyremedicinsk Afdeling C. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Vi tilbyder følgende pakkeforløb

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet. Hospitalet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Nørrebrogade () er en endokrinologisk afdeling med landdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO). er det

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Urinvejskirurgisk afdeling K omfatter et sengeafsnit, et ambulatorium, et operationsafsnit, og et modtageafsnit, som tillige

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Barselsafsnit Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Odder Kommune. Gør tanke til handling VIA University College

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Odder Kommune. Gør tanke til handling VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Odder Kommune VIA Sygeplejerskeuddannelsen side 1 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre. Lokalcenteret er inddelt i 3 geografiske områder: Hasle, Gellerup og Toftegården. På

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning inden for sygdomme i bevægeapparatet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Børneafdelingen, Afsnit A1. Modul 12

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Børneafdelingen, Afsnit A1. Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering.. Børneafdelingen på Århus Universitetshospital er beliggende på Universitetshospitalet i Skejby. Afdelingen består af

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er en del af Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Afsnit Y5 er et kombineret

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R1 er et af 4 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Børneafdelingen på Århus Universitetshospitalet er beliggende på Universitetshospitalet i Skejby. Afdelingen består af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Korttidsafsnittet Odder Kommune VIA Sygeplejerskeuddannelsen side 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme

Læs mere

NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske uddannelsessted 1.1 Organisation og struktur Gynækologisk afdeling 9 er beliggende på 9. etage på Næstved

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Hjemmesygeplejen Sundhed & Omsorg Odder Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital C-sengeafsnit - Nyremedicinsk Afdeling C Modul: 11

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital C-sengeafsnit - Nyremedicinsk Afdeling C Modul: 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Nyremedicinsk Afdeling C. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Vi tilbyder følgende pakkeforløb

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2

Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2 Sydvestjysk Sygehus Studiemateriale modul 2 Afdeling 261 Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Odder Kommunes Ældreservice. OKKA er en døgnåben korttidsenhed med 14 pladser. OKKA`s adresse er Ålykkecentret,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på NBG, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Samarbejdsrelationer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For afsnit ortopædkirurgisk sengeafsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Maj 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef.

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef. Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg September 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Nyre- og infektionsmedicinsk afsnit M13-1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Operation, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Maj 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmatologisk afdeling R er fysisk placeret på, Tage-Hansens Gade. Afdelingen hører organisatorisk ind under Kræft- og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus er en af fem kræftcenterafdelinger i Danmark. Afdelingens optageområde udgør ca.

Læs mere

Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen

Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen 1 Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen Sundhedsafdelingen 2 Indhold Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Vallensbæk Kommunes hjemmesygepleje... 3

Læs mere

Fagprofil social- og sundhedshjælper.

Fagprofil social- og sundhedshjælper. Odder Kommune. Fagprofil social- og sundhedshjælper. For social- og sundhedshjælpere ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Norddjurs kommune Hjemmesygeplejen Grenaa Sygehusvej 12 8500 Grenaa Tlf. 89 59 29 20 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere