Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år."

Transkript

1 Familiesammenføring med ægtefælle med to særbørn i Danmark En dansk mand klagede over, at Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle afslag på opholdstilladelse, fordi der ikke var stillet økonomisk sikkerhed, jf. udlændingelovens 9, stk. 4. Myndighederne havde også givet ægtefællen afslag på ophold efter EU-reglerne. 3. september 2013 Udlændinge Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år. Ombudsmanden konstaterede, at myndighederne ikke havde fundet, at der i sagen var ganske særlige grunde, der kunne føre til fravigelse af kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse som betingelse for ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 4. Ombudsmanden spurgte derfor bl.a. myndighederne om, hvordan de havde vurderet mandens faktisk udøvede samvær i forhold til artikel 8 om retten til familieliv i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis han som følge af afslaget på familiesammenføring til ægtefællen blev henvist til at udøve sit familieliv i ægtefællens hjemland og derfra udøve sin ret til samvær med særbørnene i Danmark. Udlændingenævnet genoptog sagen og hjemviste den til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, og ombudsmanden besluttede derfor ikke at fortsætte sin undersøgelse af sagen. Senere oplyste Udlændingestyrelsen, at styrelsen havde givet opholdstilladelse til ægtefællen. (Sag nr. 12/04027) 1. Baggrund og myndighedernes afgørelser Den hviderussiske statsborger A indrejste i maj 2009 i Danmark efter at være blevet meddelt opholdstilladelse som au pair efter udlændingeloven frem til den 1. oktober 2010.

2 Den 15. juli 2010 indgik A ægteskab med den danske statsborger B, og herefter ansøgte A om ophold efter EU-reglerne og efter udlændingeloven. Den 30. november 2010 meddelte Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) A, at Udlændingeservice fandt, at hun ikke var omfattet af EU-reglerne om ret til ophold. Den 6. december 2010 bad Udlændingeservice B om at stille økonomisk sikkerhed, jf. udlændingelovens 9, stk. 4, med henblik på meddelelse af opholdstilladelse til A efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, om familiesammenføring af ægtefæller mv. Den 26. januar 2011 afslog Udlændingeservice at genoptage sagen om ophold efter EU-reglerne. Den 30. maj 2011 afslog Udlændingeservice at give A opholdstilladelse som familiesammenført efter udlændingelovens 9. Afslaget var begrundet i, at B ikke havde stillet økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp til A efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. udlændingelovens 9, stk. 4. B klagede til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (sagen overgik senere til Justitsministeriet og derefter til Udlændingenævnet). I afgørelse af 22. juni 2012 fandt Justitsministeriet ikke grundlag for at ændre Udlændingestyrelsens afgørelser. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende: Vurdering efter udlændingelovens regler om familiesammenføring Idet De ikke har fremlagt dokumentation for sikkerhedsstillelse til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, enten i form af en anfordringsgaranti eller deponering på en dertil oprettet konto i et pengeinstitut, hvori kommunalbestyrelsen har pant, er betingelsen i udlændingelovens 9, stk. 4, ikke opfyldt. Ministeriet finder ikke grundlag for at fravige kravet om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4. Ministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke i sagen er oplyst om, at der foreligger ganske særlige grunde til, at krav om sikkerhedsstillelse til dækning af eventuelle fremtidige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven bør undlades. Det er indgået i ministeriets vurdering af sagen, at De har anført, at De har to herboende særbørn, som De har samvær med, og at De er af den 2/9

3 opfattelse, at Udlændingestyrelsen burde have indhentet en udtalelse fra Deres to særbørns moder om omfanget af Deres samvær med børnene. Ministeriet finder imidlertid ikke, at dette kan føre til en ændret vurdering af sagen, idet De har oplyst at have samvær med Deres herboende særbørn på henholdsvis otte og ti år hver anden fredag til søndag og i ferier, og at omfanget af dette samvær efter ministeriets vurdering ikke er tilstrækkeligt til, at der foreligger sådanne særlige grunde, at De kan fritages for sikkerhedsstillelse, jf. udlændingelovens 9, stk. 4. Ministeriet henviser i den forbindelse til det ovenfor under retsreglerne beskrevne om omfanget af det tidligere normalsamvær. Ministeriet bemærker, at da ministeriet finder, at omfanget af det samvær, som De har oplyst at have med Deres herboende særbørn, ikke er tilstrækkeligt til at fritage Dem for sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, har ministeriet ikke fundet behov for at høre Deres børns moder om omfanget af Deres samvær med børnene. Deres ægtefælle kan derfor ikke meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, jf. 9, stk Ombudsmandens anmodning om en udtalelse fra myndighederne B klagede herefter til ombudsmanden, som i brev af 19. juni 2013 til Udlændingenævnet bad udlændingemyndighederne om en udtalelse om sagen. Af brevet fremgår følgende: 1. (B) har () klaget til mig vedrørende sin ægtefælle (A), som er statsborger i Hviderusland i en sag om afslag på familiesammenføring. Sagen vedrører Justitsministeriets afgørelse af 22. juni 2012, hvori ministeriet meddelte (A) afslag på ophold efter EU-retten. Endvidere meddelte ministeriet afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a, idet der ikke var stillet økonomisk sikkerhed, jf. udlændingelovens 9, stk. 4. Jeg beder på baggrund af henvendelserne fra (B) om en udtalelse om sagen. Jeg beder om, at Udlændingenævnet først anmoder Udlændingestyrelsen om en udtalelse om sagen vedrørende udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a, jf. udlændingelovens 9, stk. 4, jf. nærmere nedenfor. Udlændingestyrelsen bedes sende sin udtalelse til Udlændingenævnet, som derefter udarbejder sin udtalelse og sender begge udtalelser til mig. Udtalelserne vil eventuelt blive sendt til partshøring. 3/9

4 Jeg beder også om, at Udlændingenævnet sender mig Udlændingenævnets og Udlændingestyrelsens sagsakter. () For så vidt angår den del af sagen, som vedrører ophold efter EU-retten (der fortsat henhører under Justitsministeriet), har jeg endnu ikke taget stilling til, hvad jeg eventuelt måtte foretage mig i anledning af klagen fra (B). 2. Af afgørelsen af 22. juni 2012 (side 8) fremgår det, at Justitsministeriet har vurderet sagen ud fra bemærkningerne til udlændingelovens 9, stk. 4, i lovforslag nr. L 152 til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love, som blev fremsat den 28. februar Herfra har Justitsministeriet gengivet følgende: Ganske særlige grunde vil endvidere kunne foreligge, hvis den herboende har forældremyndighed eller samværsret over mindreårige børn bosiddende i Danmark. Der vil i den forbindelse skulle lægges betydelig vægt på, om der er fastsat og rent faktisk udøves normalsamvær. Normalsamvær er ifølge oplysninger fra Civilretsdirektoratet typisk hver anden weekend fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag eller et omfang svarende hertil. Herudover fastsættes typisk samvær én hverdag hver anden uge. For helt små børn er samværet dog af kortere varighed. Der vil kun kunne undtages fra kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse i de tilfælde, hvor ægtefællesammenføring skal tillades som følge af Danmarks internationale forpligtelser. Af afgørelsen af 22. juni 2012 (side 28-29) fremgår det, at ministeriet ikke fandt grundlag for at fravige kravet om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4. Ministeriet anførte bl.a. følgende: Ministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke i sagen er oplyst om, at der foreligger ganske særlige grunde til, at krav om sikkerhedsstillelse til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven bør undlades. Det er indgået i ministeriets vurdering af sagen, at De har anført, at De har to herboende særbørn, som De har samvær med, og at De er af den opfattelse, at Udlændingestyrelsen burde have indhentet en udtalelse fra Deres to særbørns moder om omfanget af Deres samvær med børnene. Ministeriet finder imidlertid ikke, at dette kan føre til en ændret vurdering af sagen, idet De har oplyst at have samvær med Deres herboende sær- 4/9

5 børn på henholdsvis otte og ti år hver anden fredag til søndag og i ferier, og at omfanget af dette samvær efter ministeriets vurdering ikke er tilstrækkeligt til, at der foreligger sådanne særlige grunde, at De kan fritages for sikkerhedsstillelse, jf. udlændingelovens 9, stk. 4. Ministeriet henviser i den forbindelse til det ovenfor under retsreglerne beskrevne om omfanget af det tidligere normalsamvær. 3. Af lovforslag L 168 til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, som blev fremsat den 17. marts 2011, fremgår bl.a. følgende af pkt i de almindelige bemærkninger: Tidligere blev udøvelsen af samværsretten vurderet efter, om der blev udøvet såkaldt normalsamvær, og hvor normalsamvær ifølge oplysninger fra Familiestyrelsen (tidl. Civilretsdirektoratet) typisk var hver anden weekend fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag eller et omfang svarende hertil samt typisk én hverdag hver anden uge. For helt små børn var samværet dog af kortere varighed. Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, jf. lov nr. 499 af 6. juni 2007, som har erstattet den tidligere gældende lov om forældremyndighed og samvær, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2007, blev begrebet normalsamvær ophævet. Forældreansvarsloven trådte i kraft den 1. oktober Familiestyrelsen har i forbindelse med forældreansvarsloven udstedt vejledning nr af 6. september 2007 om samvær. Der kan herefter ikke fastsættes nærmere definerede retningslinjer for, hvornår omfanget og karakteren af et samvær kan anses for normalt eller sædvanligt, ej heller i forhold til barnets alder. Udlændingemyndighederne skal derfor i praksis vurdere, om det faktisk udøvede samvær har en sådan karakter og omfang, at det må anses for stridende med artikel 8 i EMRK, såfremt den herboende henvises til at udøve sit familieliv med ansøger i ansøgers hjemland og derfra udøve sin ret til samvær med et særbarn i Danmark. I relation til herboende børn skal udlændingemyndighederne således altid foretage en konkret vurdering af, om hensynet til mindreårige børn bosiddende her i landet medfører, at ægtefællesammenføring skal tillades, selvom de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring ikke er opfyldt. 4. På baggrund af det ovennævnte beder jeg myndighederne om i udtalelserne at komme nærmere ind på, hvorfor der i afgørelsen af 22. juni 2012 er taget udgangspunkt i forarbejderne til udlændingeloven fra 2002 (L 152), der henviser til såkaldt normalsamvær. Jeg henviser til det, som 5/9

6 jeg har gengivet ovenfor fra forarbejderne til L 168 fra 2011, om bl.a. at begrebet normalsamvær blev ophævet med vedtagelsen af forældreansvarsloven i Jeg beder i forlængelse heraf om, at myndighederne udtaler sig om, hvordan myndighederne har vurderet (B) s faktisk udøvede samvær i forhold til artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), hvis han som følge af afslaget på familiesammenføring til ægtefællen (A) henvises til at udøve sit familieliv i hendes hjemland og derfra må udøve sin ret til samvær med særbørnene i Danmark, der på tidspunktet for ministeriets afgørelse af 22. juni 2012 var henholdsvis otte og ti år. Jeg er bekendt med, at tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har udarbejdet notat af 1. maj 2007 om betydningen af ansøgers samvær med børn i sager om opholdstilladelse udvalgte afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) og FN s Menneskerettighedskomité. Endvidere er jeg bekendt med, at ministeriet i notat af 23. juni 2010 om betydningen af, at den herboende forælder har herboende særbørn, i sager, hvor kravet i udlændingelovens 9, stk. 13 (muligheden for vellykket integration), er relevant, bl.a. har anført følgende: 2. Om fravigelse af kravene til familiesammenføring generelt Har HBF [den herboende forælder; min parentes] forældremyndighed over eller samvær med SB [særbarn; min parentes], vil det efter omstændighederne kunne udgøre en hindring for, at HBF kan henvises til at udøve familieliv med et andet familiemedlem, der søger om familiesammenføring, i et andet land end Danmark, idet en sådan henvisning ville kunne udgøre en krænkelse af SB s ret til familieliv med begge sine forældre. Såfremt der udøves samvær af mindre omfang end det dagældende normalsamvær, vil der skulle foretages en nærmere vurdering af, hvorfor samværet er af sådan mere begrænset karakter. 6/9

7 3. Om fravigelse af bestemmelsen i udlændingelovens 9, stk. 13 Det fremgår af bemærkningerne til udlændingelovens 9, stk. 13 (lovforslag nr. L 171 af 20. februar 2004, side 35), at de særlige grunde, der undtagelsesvis kan bevirke, at kravet om tilknytning ikke stilles (), bl.a. kan være, at nægtelse af familiesammenføring vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Som eksempel herpå fremgår bl.a. følgende af bemærkningerne: Hvor den herboende af forældrene har forældremyndighed over eller samværsret med mindreårige børn bosiddende i Danmark, vil dette ligeledes kunne indebære, at der skal gives tilladelse til familiesammenføring her i landet. Der vil i den forbindelse skulle lægges betydelig vægt på, om der er fastsat og rent faktisk udøves normalsamvær. () 4.2 Hvilken vægt tillægges familielivet ved vurderingen b. Familielivets hidtidige karakter og omfang Omvendt vil styrken af statens interesse skulle være større, hvis der ved et eventuelt afslag foretages indgreb i et eksisterende familieliv mellem forælder og barn, som aktuelt udøves i Danmark. Dette kan f.eks. gøre sig gældende, hvor HBF har et samvær med SB, som i omfang overstiger, hvad det er muligt at udøve gennem besøgsophold særligt hvis SB har en alder, hvor denne stadig har et behov for sine forældre. () Selvom notatet af 23. juni 2010 omhandler fravigelse af krav efter udlændingelovens 9, stk. 13, og ikke 9, stk. 4, ses forarbejderne til de to bestemmelser at fordre samme vurdering af, i hvilke tilfælde der skal ske fravigelse af de almindelige krav. Jeg beder på den baggrund myndighederne om at udtale sig om, hvilke oplysninger myndighederne har haft om, hvorfor (B) ikke også havde samvær en hverdag hver anden uge med sine børn, og hvordan myndighederne i givet fald har vurderet disse oplysninger med hensyn til spørgsmålet om at fravige kravet om sikkerhedsstillelse. Jeg beder endvidere myndighederne om at udtale sig om, i hvilket omfang myndighederne mener, at han kan opretholde sit hidtidige samvær med sine særbørn, hvis han ikke kan udøve sit familieliv med (A) i Danmark, alternativt at Danmarks interesse i ikke at meddele (A) 7/9

8 opholdstilladelse er af en sådan styrke, at det berettiger til at hindre (B) i at udøve sit hidtidige samvær med sine særbørn. 3. Myndighedernes svar og sagens afslutning Udlændingestyrelsen afgav den 15. juli 2013 en udtalelse til Udlændingenævnet i anledning af ombudsmandssagen, og heraf fremgår bl.a. følgende: Ved fornyet gennemgang af sagen, finder Udlændingestyrelsen, at vores afgørelse af 31. maj 2011 ikke var korrekt. Henset til at (A) søgte om familiesammenføring i Danmark på baggrund af sit ægteskab med (B), skulle vi rettelig have vurderet, hvorvidt det etablerede samvær med (B) s særbørn, ville kunne opretholdes, såfremt parret blev henvist til at udøve deres samliv i Hviderusland. Udlændingestyrelsens praksis for fravigelse af krav på baggrund af samvær med særbørn Efter at begrebet normalsamvær blev ophævet, er vurderingen af et faktisk udøvet samvær med herboende mindreårige særbørn således i højere grad end tidligere forbundet med et skøn. Udlændingestyrelsens vurdering af muligheden for fravigelse af krav til ægtefællesammenføring på baggrund af samvær med særbørn tager således udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af samværet under inddragelse af alle sagens oplysninger, herunder blandt andet børnenes alder og den geografiske afstand imellem forældrenes bopæl. Udlændingestyrelsen vurderer i hver enkelt sag, hvorvidt det faktisk udøvede samvær har en sådan karakter og omfang, at det må anses for stridende mod Danmarks internationale forpligtelser, såfremt den herboende ægtefælle henvises til at udøve sit familieliv med ansøger i ansøgers hjemland og derfra udøve sin ret til samvær med et særbarn i Danmark. På baggrund heraf kan også samvær af mindre omfang være af beskyttelsesmæssig karakter og således være omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og medføre, at kravene for ægtefællesammenføring fraviges. Sammenfatning Udlændingestyrelsen finder på baggrund af ovenstående ikke, at det er muligt for (B) at opretholde sit beskyttelsesværdige samvær med sine 8/9

9 herboende særbørn, hvis han henvises til at udøve sit familieliv med sin ægtefælle i Hviderusland, hvorfor vi er indstillet på at genoptage sagen. Udlændingenævnet skrev i brev af 30. juli 2013 til ombudsmanden, at nævnet fandt grundlag for at genoptage sagen og at hjemvise sagen til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen. I brev af 3. september 2013 skrev ombudsmanden til B, at han havde besluttet ikke at fortsætte sin undersøgelse af sagen, da Udlændingenævnet havde fundet grundlag for at genoptage sagen og hjemvise den til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen. Ombudsmanden bad endvidere Udlændingestyrelsen om at underrette ham om styrelsens fornyede svar til B i sagen. I brev af 11. oktober 2013 skrev Udlændingestyrelsen bl.a. følgende til ombudsmanden: Udlændingestyrelsen kan oplyse, at vi den 22. august 2013 modtog en fra (B), hvor han tilkendegav, at samværet med hans to herboende særbørn havde samme omfang på nuværende tidspunkt som ved den oprindelige ansøgning om familiesammenføring i 2010, og Udlændingestyrelsen har på den baggrund lagt til grund, at samværet er tilstrækkeligt til, at vi kan fravige betingelserne for ægtefællesammenføring og på den baggrund meddele opholdstilladelse til (A). Udlændingestyrelsen har i dag meddelt opholdstilladelse til (A). 9/9

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 163 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 163 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 163 Offentligt NOTAT Dato: 23. juni 2010 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 10/03469 Sagsbeh.: RIN Notat om betydningen

Læs mere

Lovgivningen indeholdt ikke et tilstrækkelig klart grundlag for udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for opsættende virkning

Lovgivningen indeholdt ikke et tilstrækkelig klart grundlag for udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for opsættende virkning 2016-12 Lovgivningen indeholdt ikke et tilstrækkelig klart grundlag for udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for opsættende virkning Udlændingestyrelsen havde afslået en ansøgning fra en kvinde

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Dato: 10. februar 2011 J.nr.: 11/04028 Folketinget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

FN s børnekonvention og dansk national ret

FN s børnekonvention og dansk national ret Impossibilium nihil obligatio FN s børnekonvention og dansk national ret Børns rettigheder og samvær med forældre FN s børnekonvention siger i artikel 9: 3. Deltagerstaterne skal respektere retten for

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring m.v. 2007/2 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. april 2008 af Morten Østergaard (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Marianne Jelved (RV),

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Udtalt overfor ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det blotte forhold, at afbrydelse af medlemskab af en arbejdsløshedskasse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 23. marts 2015 Dok.: 1547174 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling.

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling. Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Holbergsgade 6 1057 København K KL s bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ny balance

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Laissez-passer Du kan få udstedt laissez-passer,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 61 Offentligt Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2015 COM(2015) 411 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger DA DA 1. INDLEDNING Ifølge

Læs mere

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning.

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. 2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. Resumé: statsforvaltningen fandt, at det af Herlev Kommune opstillede kriterium - hvorefter personer, der er flyttet til Herlev Kommune med forudsigelige

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

NOTAT. Notat om praksis efter bestemmelsen i udlændingelovens 9, stk. 8. 1. Indledning

NOTAT. Notat om praksis efter bestemmelsen i udlændingelovens 9, stk. 8. 1. Indledning NOTAT Dato: 16. oktober 2009 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2008/4139-229 Sagsbeh.: MGK/BTI/NHL Notat om praksis efter bestemmelsen i udlændingelovens 9, stk. 8. 1. Indledning Udlændingelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Intentionen bag forældreansvarsloven og lovens nyskabelser

Intentionen bag forældreansvarsloven og lovens nyskabelser Retsudvalget, Socialudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 510, SOU alm. del Bilag 321 Offentligt Intentionen bag forældreansvarsloven og lovens nyskabelser Hovedprincipper i den politiske aftale: Forældrenes

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2

Læs mere

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. DOM Afsagt den 14. maj 2013 i sag nr. BS 5-699/2012: A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens problemstilling Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Til samtlige kommuner Departementet

Til samtlige kommuner Departementet Til samtlige kommuner Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Hyrdebrev vedr. undervisning på interne skoler på dagbehandlingstilbud

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

2013-18. 15. november 2013. Udlændinge 13.1 13.9

2013-18. 15. november 2013. Udlændinge 13.1 13.9 2013-18 Justitsministeriet gengav visumafslag forkert, så et barn fik visumkarens i 5 år på grund af moderens overskridelse af et tidligere visums gyldighedsperiode 15. november 2013 Udlændingeservice

Læs mere

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme. Statsforvaltningens brev til et firma 2015-19355 Dato: 03-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Hjørring Kommunes afgørelser af 2. og 11. februar

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive 02-03- 2011 TILSYNET Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Folkeblad har ved brev af 8. juli 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Meddelelse om servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold

Meddelelse om servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold Til samtlige kommuner Til KL Sagsnr. 2015-9324 Doknr. 364836 Dato 01-07-2016 Meddelelse om servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold 1. Indledning Der

Læs mere

Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas.

Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas. 2015-28 Afslag på udstedelse af nyt pas savnede hjemmel og var i strid med reglerne om sagsoplysning og bevisbedømmelse 20. maj 2015 En mand klagede til ombudsmanden over, at en kommune og Rigspolitiet

Læs mere

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus.

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. 2009 1-4 Aktindsigt i journalliste i Arbejdstilsynet En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. Arbejdstilsynet

Læs mere

BEK nr 646 af 21/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 1463 af 15/12/2014

BEK nr 646 af 21/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 1463 af 15/12/2014 BEK nr 646 af 21/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-961-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1463 af 15/12/2014

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt 19-09- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 23. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning

Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning En 9-årig dreng kom ikke tilbage til sin plejefamilie efter en sommerferie med sin biologiske mor. Det skyldtes at kommunen havde besluttet

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke FO/BF2_da_030616 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Hydria Elektronik ApS Følfodvej 36 9310 Vodskov Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Energiklagenævnet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige 2015-59 Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Den 4. november 2009 udtalte statsforvaltningen, at det ikke havde været i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_150716 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

1. Er grænsegængere berettiget til alle sociale ydelser?

1. Er grænsegængere berettiget til alle sociale ydelser? Bilag 1: Uddybning af spørgsmål til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om grænsegængernes ret til sociale ydelser og administration af dette Reglerne om grænsegængere, har

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering:

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering: Notat om speciel inhabilitet i tre konkrete sager vedrørende et kommunalbestyrelsesmedlem der er udpeget eller indstillet af kommunalbestyrelsen til bestyrelsesposten i et aktieselskab 1. Baggrunden for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 Sag 362/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat C. A. Fabritius Tengnagel, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

K E N D E L S E. Deklarationen havde bl.a. til formål at begrænse byggehøjde og taghældning på fremtidige bygningerne på grundene.

K E N D E L S E. Deklarationen havde bl.a. til formål at begrænse byggehøjde og taghældning på fremtidige bygningerne på grundene. København, den 7. januar 2015 Sagsnr. 2014-523 /2KR/HCH 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af klager klaget over indklagede, [bynavn]. Sagens tema: X har på vegne

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål AD Hvilke konsekvenser får det for landbrugsskolerne, at tilsynsrapporter fra ministeriet viser adskillige alvorlige fejl, og hvilke initiativer vil ministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA (XXX)

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent 17-1. Forvaltningsret 11241.1. Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent Udenrigsministeriet afslog en foreningens anmodning om aktindsigt i oplysninger om hvilke

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: 27-11- 2007 Esbjerg Kommune har i brev af 16. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark med anmodning

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Virksomheden som ikke var blevet anset for part i kransekagesagen, klagede herefter til ombudsmanden.

Virksomheden som ikke var blevet anset for part i kransekagesagen, klagede herefter til ombudsmanden. 2010 11-1 En virksomhed var ikke part i en sag om en anden virksomheds markedsføring af et kransekageprodukt Fødevaremyndighederne ville ikke anse en virksomhed for part i en sag om markedsføring og mærkning

Læs mere

Om sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. februar 2001 oplyst:

Om sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. februar 2001 oplyst: Kendelse af 15. august 2001. 01-53.192. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab eftergivet. Årsregnskabslovens 62. Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen Statsautoriseret revisor K

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af repatrieringsloven

Forslag. til. Lov om ændring af repatrieringsloven Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Integration og Demokrati J.nr. 2013-5755 alb 11. december 2013 Fremsat den 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 216 Statistik 213 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37.

Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37. Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37. (Christen Sørensen, Claus Vastrup og Niels Larsen) Advokat

Læs mere

Vejledning i forbindelse med slettelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse

Vejledning i forbindelse med slettelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Vejledning i forbindelse med slettelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Betaling af kontingent for et medlem af en arbejdsløshedskasse var i nogen tid sket ved, at arbejdsløshedskassen havde trukket

Læs mere

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003.

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. (Årsberetning 2003) Højesterets dom af 8. december 2003. En patient blev opereret for en nedgroet negl

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding LBK nr 906 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62458/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende Den 9. februar 2015 blev der i sag nr. 27/2014 A mod B afsagt sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 28. marts 2014 vedhæftet en politianmeldelse har Advokatfirmaet A indbragt revisor statsautoriseret

Læs mere

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal - 1 Beskatning af tilflyttere nyt styresignal Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmålet om indtræden af skattepligt ved tilflytning til Danmark eller ved den blotte erhvervelse af bopæl

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling. Dato 13. april 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/18398-25 Side 1/6 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Carl Bremers Vej Vejdirektoratet har

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

Sfl 27, stk. 1, nr. 8, særlige omstændigheder

Sfl 27, stk. 1, nr. 8, særlige omstændigheder Indsat ved lov nr. 427 af 6. juni 2005. Det fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i lovforslag nr. 110 af 24. februar 2005, at bestemmelsen er en videreførelse af skattestyrelseslovens

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier.

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier. Indhold: Side Lovgrundlag 2-4 Opgavens indhold 5-8 Kompetenceoversigt 9 Lovgrundlag Tilsynsdelen er reguleret i Lov om social service med tilhørende

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid.

Læs mere

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte 2014-17 Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet havde undtaget oplysninger

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen - 1 Forældrekøb - værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse fra selskab til hovedaktionærs børn - hensyn til eksisterende lejemål anvendelse af 20 pct. s nedslag - Landsskatterettens kendelse af

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14.

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14. 2012-26 Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed I et debatindlæg havde en kvinde kritiseret, at der på danske museer var mere fokus på

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

K E N D E L S E. [Indklagede] korresponderede herefter i perioden august til september 2014 med modpartens advokat vedrørende bodelingen.

K E N D E L S E. [Indklagede] korresponderede herefter i perioden august til september 2014 med modpartens advokat vedrørende bodelingen. København, den 27. januar 2016 Sagsnr. 2015-3739/CSI 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang Dækning af udgifter til advokatbistand Hjemmel og klageadgang 2010 Inden for den private forsikringsret har det længe været praksis, at nødvendige og rimelige advokatudgifter i personskadesager erstattes

Læs mere

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune A har ved brev af 8. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere